Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden."

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga Metod och avgränsning Avtal, lagstiftning och redovisning av pensioner 2 3 Granskningsresultat Kostnader och pensionsskuld för Motala kommun Iakttagelser och bedömning Motala kommuns försäkringslösning Iakttagelser och bedömningar Pensionsavgångar Pensionspolicy och finanspolicy Iakttagelser och bedömningar Kommunens underlag Iakttagelser och bedömningar Pensionskostnadernas påverkan på kommunens totalekonomiska förutsättningar och kommunens planer för pensionernas framtida utveckling Iakttagelser och bedömning 10 4 Slutsatser och bedömning 11 Bilaga 1 1 Pensionsavtal 1 Motala kommun

3 1 Sammanfattning Kommunens kommande pensionsåtagande påverkar i hög grad förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning under många år framåt. Det är därför av största vikt att kommunen har en god planering och framförhållning för att kunna hantera dessa kostnader inom de årliga budgetramarna så att de inte i alltför hög grad påverkar förutsättningarna att bedriva kärnverksamheterna. Granskningens övergripande revisionsfråga är: Säkerställer kommunstyrelsen att kommunen klarar det framtida pensionsåtagandet Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer det framtida pensionsåtagandet, men att man behöver aktualisera frågan igen och att kommunen bör förbättra redovisningen av pensionerna då man inte uppfyller kraven enligt RKR 2.1, 7.1 och 17. Motala kommuns kostnader för pensioner beräknas enligt prognos för 2012 uppgå till 112,4 mnkr vilket motsvarar 5,9 % av nettokostnaderna inklusive finansförvaltning. Kostnaderna beräknas sjunka något 2013 och 2014 för att sedan öka igen. Granskningen har inriktats mot följande kontrollfrågor: Har kommunen uppgifter om framtida kostnader avseende pensioner på lång sikt? Kommunen har en detaljerad prognos för pensionskostnaderna för de kommande tre åren. Kommunen saknar en prognos över de totala kostnaderna på lång sikt, men det finns en översiktlig bild av kommunens utbetalningar för åtagandet enligt ansvarsförbindelsen på lång sikt. Av denna framgår att ökningen är störst med 2015 och 2016 som de år då den ökar mest. Kommunen saknar uppgifter om åtagandet för de förtroendevaldas pensioner. Har kommunen gjort någon bedömning av hur dessa kostnader kommer att påverka kommunens totalekonomiska förutsättningar? Kommunen har en pensionspolicy och en finanspolicy som nämner att inlösen ska göras för delar av ansvarsförbindelsen. Beslut om att årligen försäkra den förmånsbestämda delen av pensionsåtagandet för att inte bygga upp någon ny skuld togs 2004 och 2006 togs beslut att försäkra delar av ansvarsförbindelsen. Den inlösen som har gjorts minskar utbetalningarna de närmast åren med cirka 6 mnkr för att sedan successivt minska. Har kommunen planerat för pensionernas framtida utveckling och vilken påverkan har detta haft på budgetprocessen med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Kommunen planerade och vidtog åtgärder 2004 och 2006, men frågan har inte varit aktuell i budgetarbetet de senaste åren. Vi bedömer att den bör aktualiseras igen, då kommunens försäkringsavtal löper ut och det kommunala pensionsavtalet är uppsagt av SKL med syfte att förändra den förmånsbestämda delen. Motala kommun 1 av 12

4 2 Bakgrund och revisionsfråga Kommunens kommande pensionsåtagande påverkar i hög grad förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning under många år framåt. Det är därför av största vikt att kommunen har en god planering och framförhållning för att kunna hantera dessa kostnader inom de årliga budgetramarna så att de inte i alltför hög grad påverkar förutsättningarna att bedriva kärnverksamheterna. Den övergripande revisionsfrågan är: Säkerställer kommunstyrelsen att kommunen klarar det framtida pensionsåtagandet Granskningen har inriktats mot följande kontrollfrågor: Har kommunen uppgifter om framtida kostnader avseende pensioner på lång sikt? Har kommunen gjort någon bedömning av hur dessa kostnader kommer att påverka kommunens totalekonomiska förutsättningar? Har kommunen planerat för pensionernas framtida utveckling och vilken påverkan har detta haft på budgetprocessen med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning 2.1 Metod och avgränsning Granskningen inriktas på Kommunstyrelsens ansvar Granskningen har genomförts med kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef. Kontakter har också tagits med representant för kommunens pensionsadministratör KPA Avtal, lagstiftning och redovisning av pensioner Kostnaderna för de kommunala tjänstepensionerna är reglerade enligt avtal. Pensionerna är ett långsiktigt åtagande och det är tre avtal som reglerar största kostnaden för pensionerna. PA-KL som reglerar intjänad pension före 1998, PFA, som reglerar intjänad pension mellan 1998 och 2005 samt KAP-KL som reglerar intjänad pension fr o m 2006 och till vissa delar ersätter PFA även för tid före En kortfattad beskrivning av dessa avtal lämnas i bilaga 1. Den lagstiftning och god redovisningssed som styr redovisningen av kommunens pensionskostnader är kommunallagen, kommunal redovisningslag och Rådet för kommunal redovisning rekommendationer nr 2.1, 7.1 och 17. I 5 kap 4 och 6 kap 11 i kommunal redovisningslag regleras hur redovisningen av pensionsförpliktelsen ska ske i balansräkningen. För de pensioner som tjänas in före 1998 redovisas skulden inom linjen, d v s utanför balansräkningen. De utbetalningar som görs redovisas på resultaträkningen inklusive löneskatt. Förändringen av skulden redovisas endast utanför balansräkningen och påverkar inte resultatet. För de pensioner som tjänas in efter 1998 redovisas kostnaden inklusive löneskatt på resultaträkningen det år den tjänas in. En del, avgiftsbestämd del, betalas ut till Motala kommun 2 av 12

5 de försäkringsinstitut och placerare som de anställda valt. En annan del av avtalet som avser förmånsbestämd pension redovisas som avsättning på balansräkningen. Förändringen av avsättningen redovisas på resultaträkningen och påverkar resultatet. Sveriges Kommuner och Landsting har sagt upp pensionsavtalet per Avsikten med uppsägningen är att teckna ett nytt avtal som är helt avgiftsbestämt. Något nytt avtal har ännu inte tecknats och det är för närvarande inte klart vilka förändringar som kommer att ske. Enligt 8 kap 3a i kommunallagen ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Motala kommun 3 av 12

6 3 Granskningsresultat 3.1 Kostnader och pensionsskuld för Motala kommun Kommunen har i Mål och resursplan 2012 med plan beräknat kostnaderna för pensionerna på resultaträkningen enligt följande: Pensionskostnader resultaträkning Budget Plan Plan Plan 2012 justerad inkl löneskatt Pensionskostnader enligt kommunens mål och resursplan, tkr Pensionskostnadernas andel av nettokostnaderna inklusive finansförvaltning enligt mål och resursplan ,9 % 5,5 % 5,5 % 5,8 % Pensionskostnaderna förväntas minska något de två kommande åren för att sedan öka under kommande år, se avsnitt 3,5. Den skuld som ska tas upp på balansräkningen avser de pensioner som har tjänats in efter Skulden för de pensioner som har tjänats in före 1998 redovisas utanför balansräkningen, så kallat inom linjen. I tabellen på nästa sida redovisas poster ur Motalas balansräkning 2009-delår 2012 samt i den mån uppgifter finns i Mål och resursplan Tabellen redovisar sammanlagda pensionsskulden, både i balansräkningen och inom linjen, även för kommande år beräknas kommunens egna kapital bli positivt även med hänsyn till detta. För ett företag får inte det egna kapitalet vara negativt, då är det företaget i konkurs. En kommun kan inte gå i konkurs och dess fortlevnad garanteras av rätten att ta ut skatt av invånarna. Summan av långsiktig skuld till kreditinstitut och det sammanlagda pensionsåtagandet per invånare redovisas för åren (delår). Detta belopp ökar under perioden. Kommunens rörelsekapital är negativt Motala kommun 4 av 12

7 Bokslut Delår Budget/Prognos pensionskostnader Mnkr Summa tillgångar 1 721, , , , ,5 Därav eget kapital 931,8 976, , , ,2 Avsättning för pensioner ( enligt KPA) -36,5-32,5-38,0-40,0-40,0-41,0-41,1 Övriga avsättningar 1) -20,3-44,3-44,2-31,0-30,0 Långfristiga skulder till kreditinstitut 2) -157,7-144,5-217,4-262,0-275,0-295,0-345,0-390,0 Övriga långfristiga skulder 3) -96,5-75,8-72,0-70,5 70,0 Kortfristiga skulder inkl semesteroch övertidsskuld -450,9-462,7-388,8-272,5-391,0 Pensionsåtagande inom linjen ( enligt prognos från KPA) -937,7-879,6-957,6-957,6-960,3-956,3-939,3 Summa pensionsåtaganden -974,1-912,1-995,6-997, ,3-997,3-980,4 Eget kapital inkl pensioner inom linjen -5,8 96,4 74,0 164,9 139,9 Rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) -195,6-236,6-182,3-116,2-213,5 Ekonomiska mål Resultatmål 2 % före extraordinära poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämningen 1,7% 2,3% 2,8% 2,8 % 3,5 % 0,6 % 1,1 % 2,0 % Soliditet exkl pensionsskuld inom linjen 54,13% 56,23% 57,57% 62,41% 57,71% Soliditet inkl pensionsåtaganden -0,34% 5,56% 4,13% 9,17% 7,34% Beräknat antal invånare Långfristig skuld till kreditinstitut samt summa pensionsåtagande per invånare (kr) ) Inkl avsättning för framtida pensionsutbetalning 2) Delårsbokslut 2012 inklusive utnyttjande av checkkredit 3) Skuld till statlig infrastruktur Iakttagelser och bedömning Det är svårt att få en fullständig bild av kommunens nuvarande totala kostnader för pensioner samt aktuell storlek på åtagandet framöver då kommunen inte följer de redovisningsregler som finns för pensioner enligt RKR. Det går inte heller att följa totala pensionskostnader i årsredovisningen. Mål och Resursplan 2013 med plan ger en bild av kommunens totala ekonomiska situation. Planen framåt Motala kommun 5 av 12

8 pekar på att man inte kommer att klara det ekonomiska målet om 2 % före extraordinära poster under 2013 och 2014, men att målet beräknas nås under 2015 och totalt under perioden Kommunen har genom de åtgärder som vidtagits nu en positiv soliditet även när pensionsåtagandet utanför balansräkningen räknas in, men marginalen är inte stor. Kommunens rörelsekapital är däremot negativt, vilket ger en sämre handlingsfrihet på kort sikt. 3.2 Motala kommuns försäkringslösning Sedan 2004 har Motala kommun försäkrat den förmånsbestämda delen i avtalet om KAP-KL. Kommunen tar därmed kostnaden för intjänandet av den förmånsbestämda delen direkt det år den tjänas in och någon ny skuld byggs inte upp för denna del av åtagandet. Kommunstyrelsen har i fattat beslut om handlingsplan för framtida pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. Kommunen valde då lösningen att försäkra delar av detta åtagande. Pensionsåtagandet för pensioner som har tjänats in före 1998 för de tidigare anställda som är födda och delar av antalet anställda födda 1942 har försäkrats (lösts in). Det som är försäkrat är under hur lång tid försäkringen kommer att utbetalas (livslängden). I diagram i avsnitt 3.5 visas hur stor del av åtagandet från före 1998 som är inlöst Det går inte fullt ut för kommunen att försäkra storleken på utbetalningarna då den anställde har sitt avtal med kommunen som garanterar pensionens storlek enligt avtal med sin beskattningsrätt. I praktiken är försäkringen en form av förvaltning av medel i detta avseende. Går försäkringsbolagets förvaltning bättre än beräknat får kommunen del av överskottet i en överskottsfond. Om det blir stora överskott i fonden kan kommunen välja att använda medlen till ytterligare försäkring av sitt åtagande eller att medlen finns kvar i fonden för att användas till den indexering som följer av pensionsavtalet. Går förvaltningen sämre än beräknat kan kommunen få ytterligare kostnader för att den anställde ska få sin pension. Enligt förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2011 förändrades överskottsfonden för Motala kommun positivt under 2010 med 6,2 mnkr varav 5 mnkr användes till ytterligare till ytterligare inlösen och 1,2 mnkr till indexering och Kommunen har totalt sett betalt in 94 mnkr inklusive löneskatt för försäkring av pensionsåtagandet under perioden Någon inlösen har inte gjorts 2012 och ingår inte i planen för Avtalet med KPA gäller tom Kommunen har valt att inte försäkra pensionsavgifterna vid sjukdom hos de anställda och det efterlevandeskydd som avtalet ger rätt till. Kommunen har inte heller försäkrat det särskilda avtal som räddningstjänstpersonal har. Detta avtal är antastbart, dvs om personen slutar före en viss ålder ger det inte någon extra pension. Detta finns kvar som avsättning tillsammans med åtagande för några personer som inte gick över till PFA 1998 eller som hann gå i pension innan kommunen valde att försäkra den förmånsbestämda delen Pensioner till förtroendevalda som omfattas av PBF är inte försäkrat och kommunen har inte beräknat hur stort detta åtagande är och det ingår därmed inte heller i den redovisning som lämnas. Detta ska göras enligt RKR 2.1. Motala kommun 6 av 12

9 3.2.1 Iakttagelser och bedömningar Kommunen har gjort en försäkringslösning för delar av sitt pensionsåtagande och bygger inte upp någon ny skuld för den förmånsbestämda delen i pensionsavtalet. Av diagrammet i avsnitt 3.5 framgår hur mycket kommunens pensionskostnader har minskat genom inlösen av åtagandet från före Det är dock svårt att få en bild av hur mycket kommunens totala pensionskostnader har minskats genom försäkringslösningen. En mycket översiktlig redovisning av lösningen redovisas i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, men vi saknar en fullständig redovisning enligt RKR 17. Enligt den ska redovisning bland annat lämnas för vilka pensionsförpliktelser som har minskats på grund av försäkringen och storleken av överskottsmedel. Kommunens avsnitt i förvaltningsberättelsen om pensionslösningen uppfyller inte de krav som ställs i rekommendationen. Det är också en brist att kommunen inte har med åtagandet för de förtroendevaldas pensioner. 3.3 Pensionsavgångar I diagrammet nedan redovisas hur antalet pensionsavgångar beräknas bli de kommande sju åren enligt kommunens bedömning. Totalt beräknas 766 personer pensioneras under perioden. Antalet månadsanställda var och ca 90 % var tillsvidareanställda. Detta innebär att cirka 22 % av antalet anställda beräknas gå i pension under denna sjuårsperiod. De ekonomiska konsekvenserna för pensionskostnaderna redovisas i avsnitt 3.1 och 3.4. Till detta kommer kostnader för rekrytering av ersättare på de tjänster som ska återbesättas Antalet personer som går i pension per år Pensionspolicy och finanspolicy Kommunfullmäktige har antagit en pensionspolicy för Motala kommun. Personalnämnden har reviderat den för perioden Policyn innehåller lokala överenskommelser, bland annat för särskild avtalspension och andra möjligheter för anställda under vissa förutsättningar. Policyn reglerar också Motala kommun 7 av 12

10 vilka delar av pensionsåtagandet som kommunen tryggar genom försäkring respektive beskattningsrätten. Enligt kommunallagen kap 8 3a ska fullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy. I denna anges att en försäkringslösning för inlösen av delar av ansvarsförbindelsen enligt handlingsplan för framtida pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. Det anges att fullmäktige i det årliga budgetbeslutet ska ange fatta beslut om utrymme för avsättningar till ansvarsförbindelsen. Handlingsplanen beskrivs i avsnitt 3.2. Enligt kommunallagen ska föreskrifterna omprövas så snart det finns skäl för det Iakttagelser och bedömningar Vi ser positivt på att kommunen har en pensionspolicy och en finanspolicy där det finns med uppgifter om placering av medel för pensioner. Vi saknar dock uppgifter i denna om att den förmånsbestämda delen årligen försäkras. Detta är också en form av placering av pensionsmedel. Vi saknar också uppgift om att en del av skulden återlånas, dvs. den delen som inte har försäkrats. 3.5 Kommunens underlag Motala kommun har diagram som visar hur mycket utbetalningarna från ansvarsförbindelsen minskar pga den partiella inlösen som har gjorts. Av diagrammet går också att läsa ut hur stora utbetalningar totalt som kommunen beräknas behöva göra för den del av ansvarsförbindelsen som kvarstår hos kommunen. Det finns också ett diagram som visar utbetalningarna enligt ett av de gamla avtalen PFA och som därmed inte har med hela ansvarsförbindelsen. Båda diagrammen visar utbetalningarna för åren och är framtagna av KPA i november Diagrammet nedan visar utbetalningarna totalt från ansvarsförbindelsen och hur stor del av denna som minskas genom försäkringslösningen Prognos över utbetalningar från ansvarsförbindelsen pga partiell inlösen tkr. löpande priser (inkl särskild löneskatt) Minskade utbetalningar pga inlösen födda tom År Motala kommun 8 av 12

11 Diagrammet visar att kostnaderna för kommunens del av utbetalningarna uppgår till cirka 40 mnkr 2013, minskar något 2014 för att sedan öka till cirka 59 mnkr under 2030 för att därefter minska. Utöver detta kommer de utbetalningar som har minskats genom den särskilda inlösen av pensioner som kommunen har gjort. Detta belopp uppgår till drygt 6 mnkr per år fram t o m 2022 för att sedan minska successivt. Ökningstakten i utbetalningarna för kommunen bedöms vara som högst med 2015 och 2016 som de år då den ökar mest. Kostnaderna är i löpande priser och inklusive löneskatt. Diagrammet finns endast på bild i kommunen. I prognosen ingår inte utbetalningar för de delar som inte har försäkrats, kommande försäkringskostnader och kostnader för förtroendevaldas pensioner. De delar av avsättningen (förmånsbestämda delen) som har försäkrats saknas också. Kommunen beställer en prognos på kostnaderna för innevarande års pensionsskuld samt kostnader och skuld för de kommande tre åren. Beställningen görs till delår och bokslut. Vid granskningstillfället var senaste beställning gjord De totala pensionskostnaderna inklusive löneskatt enligt denna redovisas i tabellen nedan. Enligt KPA inkl löneskatt Pensionsutbetalningar Årets intjänande inklusive försäkringsavtalsersättning 1) Skuldförändring Finansiell kostnad Summa pensionskostnader ) Premier inkl avgiftsbestämd ålderspension Iakttagelser och bedömningar Kommunen har inte någon aktuell långtidsprognos för samtliga pensionskostnader. De diagram som finns för kostnaderna framöver visar inlöst del av ansvarsförbindelsen och delar av de utbetalningar som kommer att belasta kommunen. Diagrammen är inte framtagna som en långtidsprognos totalt för kommunens kostnader men ger en indikation om kostnadsutvecklingen. Kommunen beställer årligen en total bild över kostnaderna för den närmaste planperioden. 3.6 Pensionskostnadernas påverkan på kommunens totalekonomiska förutsättningar och kommunens planer för pensionernas framtida utveckling Kommunens pensionskostnader kommer att öka och därmed ställa ökade krav på kommunens ekonomi. Motala kommun har under sju åren haft ett positivt resultat och har som nämnts tidigare försäkrat en del av pensionsåtagandet. Det egna kapitalet överstiger det samlade åtagandet sedan Marginalen är inte stor och kommunen behöver ha god framförhållning i planeringen så att man klarar de ökade kostnaderna. Rörelsekapitalet är negativt vilket ger kommunen en sämre ekonomisk handlingsfrihet på kort sikt. Motala kommun 9 av 12

12 Kommunen har som vision Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka 1. För ekonomin har kommunen det övergripande målet att Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Kommunen har som mål att resultat 2 i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara 2 %. Det är svårt att utifrån det underlag som finns bedöma utvecklingen av Motala kommuns pensionskostnader på lång sikt då kommunen inte har någon total långtidsberäkning av kostnaderna. Den beräkning som finns visar de kostnader som åtagandet i ansvarsförbindelsen kommer att innebära fram till år (se även avsnitt 3.5). Pensionskostnaderna kan delas upp i två delar, en del som kommunens utveckling i framtiden påverkar och som belastar resultatet det år de tjänas in. Denna del kan kommunen till viss del påverka genom antalet anställda, löneutveckling osv. Motala kommun har dessutom valt att försäkra den förmånsbestämda delen av pensionsavtalet och då betalas huvuddelen av kostnaderna ut det år de tjänas in eller året efter. Någon ny skuld byggs inte upp i kommunen. Den andra delen av pensionskostnaderna avser den del som tjänades in före Dessa kostnader belastar resultatet när de betalas ut och kommunen kan inte påverka deras storlek utöver det man gjort då man genom en försäkringslösning löst in kostnader för viss del av åtagandet. Hur stor belastningen blir för kommunen av pensionskostnaderna beror på utvecklingen av kommunens ekonomi i sin helhet. Kommunen klarade i bokslut 2010 och 2011 sitt resultatmål om 2 % före extraordinära kostnader och intäkter, och detta mål bedöms klaras även under 2012, men inte 2013 och Pensionskostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto beräknas uppgå till 5,9 % 2012 för att sedan sjunka till 5,5 % 2013 och beräknas kostnaderna öka till 5,8 % enligt Mål och Resursplan Låneskulden till kreditinstitut beräknas öka från 262 mnkr i delårsbokslutet 2012 till 390 mnkr Kommunens soliditet inklusive hela pensionsåtagandet beräknas öka till 7,34 % 2012 enligt prognosen för året. Vi har inte haft möjlighet att beräkna utvecklingen framåt för soliditeten utifrån det underlag vi har. Kommunen har haft 14 mnkr avsatt för pensioner i balansräkningen allmänt Dessa medel har använts till försäkringsinlösen under Detta har varit en form av placering i egen regi tills medlen har placerats i försäkring. Hanteringen följer inte god redovisningssed Iakttagelser och bedömning De framtida pensionskostnaderna nämns inte särskilt bland kommunens ekonomiska mål, men måste hanteras för att man ska klara 2 procentmålet. En avvägning behöver göras. Kommunen har vidtagit åtgärder genom att man har löst in delar av tidigare åtagande och kommunens mål är att skulden inte ska bli större. Kommunens redovisning behöver utvecklas för att uppfylla kraven enligt RKR 2.1, 7.1 och 17. På det sätt som kommunens redovisning nu är utformad innebär detta att det inte ges någon helhetsbild av pensionskostnaderna, dess utveckling och den 1 Mål och resursplan Motala kommun 10 av 12

13 pensionslösning kommunen har gjort i redovisningen. I Mål och resursplan 2012 med plan framgår pensionskostnaderna o resultatbudgeten. Det framgår inte hur mycket av pensionskostnaderna som är planerad inlösen av pensioner t ex förmånsbestämd del, men några nya avsättningar har inte gjorts under 2012 då kommunen har prioriterat andra ändamål. Enligt uppgifter i samband med intervjuerna har kommunen inte pratat om pensionsskulden de senaste åren i budgetprocessen. Det har varit någon fråga runt den. Enligt finanspolicyn ska Kommunfullmäktige i det årliga budgetbeslutet fatta beslut om utrymme för avsättningar till ansvarsförbindelsen. Någon ytterligare inlösen har medel inte avsatts till under 2012 och 2013, vilket inte kommenteras i budgetdokumenten. Kommunen har haft stora investeringar de senaste åren och det finns önskemål om ytterligare stora investeringar även inför kommande år. Avtalet med KPA löper ut i och med 2013 och kommunen har uppmärksammat att det finns behov att uppdatera pensionspolicyn och finanspolicyn. 4 Slutsatser och bedömning Motala kommun har fattat beslut om försäkringslösning för delar av sitt pensionsåtagande. Dessa beslut fattades under 2004 och Av kommunens finanspolicy framgår att det i det årliga budgetbeslutet i kommunfullmäktige ska fattas beslut om utrymme för avsättningar till ansvarsförbindelsen. Det finns ingen kommentar om detta i budgetdokumenten för 2012 och Kommunens avtal om försäkring löper till Den övergripande revisionsfrågan i vår granskning är: Säkerställer kommunstyrelsen att kommunen klarar det framtida pensionsåtagandet Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer det framtida pensionsåtagandet, men att man behöver aktualisera frågan igen och att förbättringar av redovisningen bör ske, då kommunen inte uppfyller kraven enligt RKR 2.1, 7.1 och 17. Kommunen behandlade frågan om det framtida pensionsåtagandet för några år sedan och fattade beslut kring detta för att säkerställa att kommunen klarar det framtida åtagandet. Det finns dock anledning för kommunstyrelsen att aktualisera frågan igen, dels för att kommunens försäkringsavtal löper ut i och med utgången av 2013 och att avtalet är under omförhandling. Finanspolicyn saknar också uppgifter om att den förmånsbestämda delen försäkras. Något tydligt beslut i budgeten enligt finanspolicyn har inte fattats i samband med de två senast budgetbesluten. Vi bedömer också det som viktigt att kommunen har en aktuell bedömning av samtliga kostnaderna för pensioner på sikt. I samband med att kommunens låneskuld ökar är det också viktigt att kommunen samtidigt följer pensionsåtagandet. Vi saknar åtagandet för förtroendevaldas pensioner i kom- Motala kommun 11 av 12

14 munens redovisning och kommunens redovisning av pensionerna följer inte god redovisningssed, vilket försvårar möjligheten att följa hur kommunen säkerställer sitt åtagande. Vi tar inte ställning till hur kommunen ska säkerställa sitt pensionsåtagande, bara att det sker. Vi grundar vår bedömning på följande kontrollfrågor: Har kommunen uppgifter om framtida kostnader avseende pensioner på lång sikt? Kommunen saknar prognos över de totala kostnaderna för pensionerna på lång sikt. Det finns en detaljerad prognos för de närmast tre åren samt en översiktlig bild av kommunens utbetalningar för åtagandet enligt ansvarsförbindelsen. Har kommunen gjort någon bedömning av hur dessa kostnader kommer att påverka kommunens totalekonomiska förutsättningar? Kommunen fattade 2004 och 2006 beslut om att försäkra delar av pensionsåtagandet och att inte bygga upp någon ny skuld genom att försäkra den förmånsbestämda delen av pensionsavtalet. Kommunen bör göra en aktuell bedömning av kostnaderna på lång sikt för att ha som grund inför kommunens ekonomiska beslut. Har kommunen planerat för pensionernas framtida utveckling och vilken påverkan har detta haft på budgetprocessen med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning. Kommunen planerade och vidtog åtgärder 2004 och 2006, men den har inte varit aktuell i de senaste årens budgetarbete. Vi bedömer att den bör aktualiseras igen. Motala kommun 12 av 12

15 Bilaga 1 Pensionsavtal PA-KL innebar mycket kortfattat och grovt att tjänstepensionen utgick i form av ett förmånsbestämt tillägg på pensionen. Med avtalet PFA ersattes den förmånsbestämda delen med en individuell del för all inkomst under 7,5 förhöjt prisbasbelopp ( kr/mån 2012). Denna del motsvarade 3,5-4,5 % av avgiften till tjänstepension (beroende på vilken avtalsgrupp den anställde hör till). Den enskilde valde själv hur den individuella delen ska förvaltas. För inkomster över 7,5 förhöjt prisbasbelopp utgick en förmånsbestämd pension (kallad KÅP, kompletterande ålderspension) och mindre individuell del. Det senast avtalet om kommunal tjänstepension, KAP-KL innebär en successivt ökad individuell del, till 4,5 % fr om 2010 för alla anställda från 21 år. Tidigare gällde från 28 år för vissa grupper. Gränsen för att få del av förmånsbestämd pension (som bytt namn och förkortning till förmånsbestämd pension, FÅP) höjs till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär både att färre får del av den förmånsbestämda pensionen och att det blir lägre belopp som denna del beräknas på. Omräknat till månadslön höjs gränsen och underlaget från kr till kr i 2012 års värden. Nivån på pensionen sänks också. Sveriges Kommuner och Landsting har sagt upp avtalet från Syftet är att även den förmånsbestämda delen ska bytas ut mot en avgiftsbestämd del. Förhandlingarna är ännu inte klara. Det finns en särskild del av avtalet som berör personal inom räddningstjänsten. Denna del kan upphöra (är antastbar) om personen slutar före en viss ålder. Av den avsättning som Motala kommun har för pensioner avsåg 14,8 mnkr detta. I avtalen ingår också pension till efterlevande, livränta med mera. Det finns dessutom regler för om och att pension intjänad enligt tidigare avtal nu ska utgå i större utsträckning än tidigare samt andra övergångsbestämmelser. I avtalet finns också möjligheter att teckna avtal om särskild ålderspension. Detta kan tecknas enskilt, men det finns också ett särskilt avtal som gäller arbetstagare inom räddningstjänsten. I praktiken innebär avtalen för kommunens del att största delen av det nyintjänande som sker efter 1998 utbetalas årligen via Pensionsvalet AB till de försäkringsbolag de anställda har valt och påverkar därmed inte det framtida pensionsåtagandet. De beräkningstekniska grunderna för det åtagande kommunen har kvar Motala kommun 1 av 2

16 regleras från och med år 2008 enligt RIPS 07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Tidigare gjordes beräkningarna enligt P-finken (Pensionsfinansieringskommitténs betänkande) sänktes räntan utifrån det allmänna ränteläget enligt reglerna i RIPS 07 vilket fick till följd att den kommunala avsättningen och ansvarsförbindelsen ökade. Det finns ett särskilt avtal för pension till förtroendevalda (PBF). Detta avtal gäller fr o m och ersatte ett tidigare avtal, PRF-KL. Motala kommun 2 av 2

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

REKOMMENDATION 17.1. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015

REKOMMENDATION 17.1. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015 REKOMMENDATION 17.1 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015 Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om sådana

Läs mer

REKOMMENDATION Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017

REKOMMENDATION Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017 REKOMMENDATION 17.2 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017 Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om sådana

Läs mer

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld

Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Revisionsrapport* Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Kalmar kommun 7 december 2007 Elisabeth Rye Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - pensionsavtal och redovisning inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Särskild avtalspension och visstidspension

Särskild avtalspension och visstidspension REKOMMENDATION 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar hur överenskommelser om pensionsförmånerna särskild avtalspension och visstidspension

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda 2015-06-15 1 (6) CIRKULÄR 15:19 Ekonomi och styrning Nils Mårtensson Siv Stjernborg EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86

Ekonomi Nytt. Nr 11/2015 2015-06-15. Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Ekonomi Nytt Nr 11/2015 2015-06-15 Dnr SKL 15/3320 Nils Mårtensson 08-452 78 86 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2011-11-28 2011-12-09, Direktionen 2015-07-02/A Grewe Lindberg Astrid Grewe Lindberg 2015- Sida 1(5) FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Ärende 16. Pensionspolicy

Ärende 16. Pensionspolicy Ärende 16 Pensionspolicy Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-30 Handläggare Lone Atterstig, Personalavdelningen KS 2015.0357 Pensionspolicy Sammanfattning Karlskoga kommun strävar efter att vara en attraktiv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner Bilagor: Förslag till avtal

Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens avtalspensioner Bilagor: Förslag till avtal Cirkulärnr: 2006:64 Diarienr: 2006:1978 Handläggare: Stefan Ackerby Avdelning: Avd för ekonomi och styrning Datum: 2006-10-02 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Ekonomi- och personaldirektörer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 7.1. Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Januari 2006 Innehåll Denna rekommendation anger vilka upplysningar som skall lämnas i årsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer