SPF Tibbleseniorernas årsmöte äger rum den 19 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Tibbleseniorernas årsmöte äger rum den 19 februari 2014"

Transkript

1 SPF Tibbleseniorerna SPF Tibbleseniorernas årsmöte äger rum den 19 februari 2014 Tid: Lokal: Grindtorpskyrkan Förslag till dagordning 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän/tillika rösträknare 3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 4 Fastställande av dagordning samt röstlängd 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 inkl. resultat-/balansräkning 6 Revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om behandling av årets resultat 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten Behandling av motioner, se sidan 16 9 Beslut om ersättning till styrelsen; styrelsen föreslår att endast kostnadsersättningar ska lämnas 10 Beslut om medlemsavgifter för 2015; styrelsen föreslår oförändrade avgifter 11 Fastställande av budget för Beslut om antal styrelseledamöter; styrelsen föreslår 8 ledamöter 13 Val av ordförande för 1 år 14 Val på 1 år eller 2 år av 7 ledamöter 15 Val av 2 revisorer och 1 ersättare på 1 år 16 Val av ombud och ersättare till distriktsstämma Nominering av 4 ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet 18 Val av valberedning samt sammankallande i denna 19 Motion till förbundskongressen om att föreningar med mer än medlemmar ska få rabatt på medlemsavgiften 20 Ska vi byta namn? Diskussion men ej beslut 21 Övriga frågor 22 Årsmötets avslutande 1

2 SPF Tibbleseniorerna Årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Motioner till årsstämman 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag 2

3 STYRELSE Leif Söderström Sören Zetterman Margareta Segerberg Monica Berner Sylvia Molander Paul Hensman Birger Thordén Bodil Säfbom ordförande vice ordförande, sekreterare ekonomi distribution klubbmästare annonsansvarig annonsansvarig kalendarium, aktiviteter TILL STYRELSEN ADJUNGERADE Margit Annerstedt Bobby Edenberg Maj-Britt Hoflin t.o.m. 31 juli Gerty Stenius från 1 augusti Margaretha Mogren Eva Neveling Bengt-Åke Stenius arrangemang webmaster medlemssekreterare medlemssekreterare expedition och studieombud redaktör kassör EXPEDITIONSGRUPP Margit Annerstedt Ann-Margreth Finné Margaretha Mogren Birgitta Wittvången-Lundh Lennart Cederstam Meta Hamberg Gerty Stenius REPRESENTANTER I KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Birgitta Ingare Sören Zetterman Ingela Lindberger Leif Söderström REVISORER Ulf Carleson Mats Westerdahl ersättare Lars Lundenmark VALBEREDNING Ulf Jönsson (sammankallande) Margit Annerstedt Ann-Christine Aggeborn Ingela Lindberger 3

4 FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2013 (Siffror inom parentes avser i förekommande fall jämförelse med verksamhetsåret 2012.) Pensionärsföreningen SPF Tibbleseniorerna bildades 1988 och tillhör Sveriges Pensionärsförbund, Stockholmsdistriktet. Föreningen är ansluten till Täby Föreningsråd. I vissa frågor samverkar Tibbleseniorerna med övriga pensionärsföreningar i Täby, i första hand med systerföreningen SPF Jarlabanke. Inom ramen för nätverket Framtiden samverkar Tibbleseniorerna och Jarlabanke dessutom med SPFföreningarna Attunda och Kom i Vallentuna, Idun i Danderyd, Kastellet i Vaxholm, Lidingöskeppet på Lidingö, Rurik i Norrtälje, Skutan på Väddö samt SPF Österåker. Tillsammans representerar dessa föreningar ca 20 procent av Stockholmsdistriktets medlemmar. Tibbleseniorerna har deltagit i tre protokollförda sammanträden med Framtiden. Styrelsen har även varit representerad på två ordförandekonferenser som anordnats av SPFs Stockholmsdistrikt. Tibbleseniorerna hyr expeditionslokaler på Marknadsvägen 293 i Täby. Expeditionen har hållits öppen vid 111 tillfällen under 2013: måndagar och torsdagar och utom under påsk-, jul- och nyårshelgerna samt under sommarmånaderna juni-augusti. Under sommaruppehållet har styrelsens ledamöter svarat för tillsyn, postöppning, avlyssning av telefonsvarare, kontroll av e- post m.m. Lokalen används även för föreningens studiecirklar och andra aktiviteter. MEDLEMMAR OCH AVGIFTER Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 1960 (1888) ordinarie medlemmar. Föreningen hade dessutom 133 (130) vänmedlemmar från andra SPF-föreningar. Informationsmöten för nya medlemmar har hållits vid 3 tillfällen med sammanlagt ca 100 (104)deltagare. Medlemsavgifterna har uppgått till 480 kronor för sammanboende, 250 kronor för ensamstående och 75 kronor för vänmedlemmar. Av medlemsavgifterna har 130 kronor per ordinarie medlem betalats in till förbundet och 40 kronor till distriktet. Föreningen har för egna behov sålunda fått behålla endast ca 32 procent av medlemsavgifterna. STYRELSEN Styrelsen har bestått av åtta ledamöter. Styrelsen har hållit 12 protokollförda sammanträden, varav 2 före årsmötet 2013, samt ett planeringsmöte. 4

5 ÅRSMÖTE Årsmötet ägde rum den 20 februari 2013 i Grindtorpskyrkan med 143 (144) medlemmar och vänmedlemmar närvarande. Mötesförhandlingarna leddes av Ingela Lindberger ordförande, och Lennart Cederstam, SPF Tibbleseniorerna, sekreterare. Månadsmöten Under 2013 har vi haft 1006 betalande besökare (878 besökare 2012) 29/1 Dag Sebastian Ahlander Antal besökande Kåserar och läser ur sin bok : Handbok för glada gubbar 98 20/3 Björn Ranelid Författare /4 Cecilia Waldensten Margit Larsson Show 98 22/5 Rita Saxmark Vindarnas musik 75 4/9 Hep Cats Gladjazz 114 2/10 Michael Lechner Mord ombord 70 30/10 Olle och Irene Sangemark Karl Gerhard melodier /11 Jan OM Karlsson Jugendepoken /12 Berndt Mannhagen Julkonsert 150 5

6 Informationsmöten Hösten 2013 gjorde vi ett försök att utöver de vanliga månadsmötena ordna särskilda informationsmöten kring aktuella ämnen. Erfarenheterna är blandade, men försöket bör kunna upprepas våren Datum Program Deltagare 26 aug SL-representanter om det nya Accesskortet ca 70 (samarr. med SPF Jarlabanke) 13 sept Filmen om Estrid: ca 30 äldsta till namnet kända kvinna från Vikingatiden Lokal: Föreningsgården 13 nov Säker Senior om fallolyckor ca 10 Lokal: Bibliotekets hörsal ÖPPET HUS I expeditionens lokaler ordnades Öppet hus för medlemmarna vid 6 måndagar med sammanlagt 68 besökare. Avsikten är att ge medlemmar möjlighet att knyta nya kontakter och att få information om föreningens aktiviteter. Barbro Bjerlöv och Margaretha Mogren har varit ansvariga. UPPVAKTNINGAR Ordinarie medlemmar som fyllt 75 år har uppvaktats med gratulationskort, vilket rönt stor uppskattning. En speciell uppvaktning har ägnats medlemmar som fyllt 80, 90, 95 och 100 år. Totalt fick 179 (182) medlemmar gratulationskort under året. UTMÄRKELSER Carin Ansgårds vandringspris för särskilt förtjänstfullt uppdrag i SPF Tibbleseniorerna har för 2012 och 2013 tilldelats Margaretha Mogren. Vandringspriset innehas två år i taget. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, KPR Det kommunala pensionärsrådet är sammansatt av politiker och representanter från pensionärsorganisationerna i Täby. Det har en rådgivande och informerande funktion när det gäller äldrefrågor i kommunen. Socialnämndens ordförande leder dessa sammanträden. Tibbleseniorerna har haft fyra representanter i KPR, som haft fyra sammanträden under året. Information om KPRmötena har kontinuerligt lämnats till föreningens styrelse. GULDKANTEN Guldkanten är en omvittnat mycket uppskattad verksamhet, som drivs av ett antal eldsjälar inom Tibbleseniorerna. De svarar för besök hos de boende på Attundagården, Åkerbyvägen 2, för att umgås med de äldre, spela bingo, delta i Musikakuten för att sjunga eller dansa med de boende, läsa eller ordna lekar. Guldkantens medlemmar har också hjälpt till med promenader utomhus när vädret 6

7 tillåtit. Medlemmarna har varit behjälpliga vid olika aktiviteter som arrangeras för de boende. Attundagården drivs av vårdföretaget Attendo Care under våren och från och med hösten HSB Omsorg. Guldkantens medlemmar har också hjälpt till när Attundagården ordnat utflykter för de boende. Medlemmarna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Vid dessa möten deltar även representanter för Attundagårdens personal. Ingela Lindberger har varit ansvarig för Guldkanten. FESTER Föreningen firade sitt 25-årsjubileum med en festmiddag på Täby Park Hotell den 26 april. 129 personer kom för att dricka bubbel och äta gott. Men först var det lotteri med fina priser skänkta av åtta vänliga sponsorer. Föreningens ordförande höll ett alltför kort tal om föreningens historia alltför kort eftersom alla handlingar rörande de första åtta åren är försvunna. Sedan var det dags för kvällens första höjdpunkt revyprimadonnan m.m. Berit Carlberg som sjöng och berättade om kända kvinnliga artister. Mycket uppskattat! För den andra höjdpunkten svarade jazzgänget Zwing Time Band, som lockade många upp på dansgolvet. PUBAFTNAR Tibbleseniorernas pubaftnar i en kvarterslokal nära expedionen har fortsatt vid totalt 7 tillfällen med närvarande vid varje tillfälle TIBBLESENIOREN Föreningens medlemstidning har kommit ut med 4 nummer under året. Upplagan är normalt och sidantalet 36. Redaktör för tidningen har varit Eva Neveling. Eva är medlem i föreningen. Redaktionskommittén har förutom redaktören bestått av Lennart Cederstam, Britt-Marie Jansson t.o.m.juni, Bodil Säfbom, och Birger Thordén från och med nr 2 och Leif Söderström. En stor del av upplagan distribueras av föreningens brevduvor som går eller åker runt och stoppar i medlemmarnas brevlådor. VÅR HEMSIDA Föreningens hemsida har under 2013 haft totalt drygt unika besökare. Det är en dramatisk ökning jämfört med 2012, då besökarna var (+ 75 %). Ökningen är markant från och med maj månad. Antalet besökare per månad varierar mellan 300 (mars) och 790 (aug) års siffror varierade mellan 143 och 360. Totala antalet besök var drygt (2012=5.700). När besökarna är inne på hemsidan besöker man i snitt 1,9 sidor jämfört med 1,7 sidor

8 OMBUD OCH AKTIVITETSLEDARE Ombud Friskvård Studieombud Syn och hörsel Resor Teater, konst m.m. Aktivitetsledare Aktier och fonder Badminton Bokcirkel Boule Bowling Bridge Canasta Dans Engelska Golf Linedance Spanska Studiecirklar m.m. Tennis Vandringar, långa Vandringar, korta Vinprovning Ivor Nordström, Laila Larsson Margaretha Mogren Stig Cedervall resp. Leif Ekroth Carin Olsson, Ewa M. Kraus Birgitta Wittvången-Lundh Dan Kronström Ingemar Nordansjö, Birgitta Groschopp Harriet Andersson Vivi-Ann Ahlberg Inger Månsson, Louis de Flon Torsten Mårtensson, Jöran Wester, Wanja Hammerfeldt Rolf Isenstein, Christer Månsson, Anna-Lena Sedvallson Margit Annerstedt Lillemor Werner Ann-Christine Aggeborn Margit Annerstedt Inger Wästfelt Barbro Hansson, Margaretha Mogren Gun och Bengt Johansson Ivor Nordström, Maud Andersson, Kerstin Ferenius, Lars Lundenmark vakant Sylvia Molander Aktivitetsledarresa Föreningen har utöver styrelse m.m. även ett stort antal medlemmar som leder aktiviteter, ordnar cirklar och kurser m.m. samt inte minst fungerar som brevduvor för att distribuera vår tidning. Ingen av dessa får några arvoden. I gengäld inbjöds dessa 2013 till en aktivitetsledarresa till Åland med Viking Cinderella den mars. 70 av de inbjudna och 28 medföljare deltog. Fortlöpande aktiviteter Antal arrangemang/möten Totalt antal närvarande Aktier och fonder Badminton Bokcirkel 8 70 Boule ca 50 ca 500 Bowling Bridge, torsdagar Bridge, tisdagar Canasta Eftermiddagsdans

9 Golf 4 60 Linedance (fortsättningskurs) Linedance (nybörjarkurs) Tennis Vandringar, långa Vinkunskap 8 71 Resor och utflykter Sammanställning över genomförda resor och utflykter under 2013 tidpunkt besöksmål färdmedel deltagare januari Bonnierska villan och Bååtska Palatset buss 28 mars Mariehamnskryssning med Viking line buss/båt 92 april Helsingforskryssning o teater med Viking Line båt 45 maj Riga/Vilnius båt/buss 41 maj Utö buss 42 september Norrtelje Brenneri/Ålandskryssning buss/båt 33 augusti Enköpings Parker buss 30 september vandring på Mallorca flyg 24 september Island flyg 34 november Sala silvergruva o Skultuna messingsbruk buss 30 november Jordanien flyg 2 december Krakow flyg 34 Totalt 435 maj Utflykt till Ängsö 12 Studiebesök Arrangemang Antal deltagare Persisk afton 2 februari 15 Persisk afton 18 november 22 Sveriges Radio 3 oktober 20 Odd Fellow orden 5 november 19 Sven Harrys konsthall 16 oktober 23 Lunch på Elevlunden (Restaurangskolan) 6 november 13 Catalinatorget 14 maj 18 9

10 Teaterbesök FÖRESTÄLLNINGAR PLATS ANTAL DATUM I sista minuten Stadsteatern ,12.1,18.1,25.1,2.3,28.4, Farliga förbindelser Dramaten , 17.2, 21.4 Cheri Dramaten ,27.1 From Sammy with love Stadsteatern ,26.1 Next to normal Stadsteatern Peter Pan Dramaten Som löven i Vallomrosa Dramaten ,24.2,7.4 Flygande Holländaren Folkoperan Den Giriga Dramaten Ett dockhem Stadsteatern Svek Stadsteatern West Side Story Stadsteatern ,23.3,2.4,8.5,15.5,18.5 Other dessert cities Dramaten En midsommarnatt Stadsteatern ,26.5 Körsbärsträdgården Dramaten Jag vill inte dö Dramaten Amadeus Dramaten ,9.11 Trollflöjten Folkoperan Stulna juveler Stadsteatern Carmina Burana Folkoperan Kung Lear Stadsteatern Flickorna Stadsteatern Sweeney Todd Stadsteatern ,7.12,8.12,

11 Studiecirklar och kurser Lilla museironden i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 15 träffar totalt antal deltagare 102 Våren 2013 Studiecirkel Sveriges Världsarv 7 sammankomster 140 deltagare Hösten 2013 Studiecirkel Stockholms förstäder 7 sammankomster 120 deltagare EKONOMI OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Som framgår av bifogade resultat- och balansräkningar visar det ekonomiska utfallet för år 2013 ett underskott på kronor mot budgeterat underskott på kronor. Det förbättrade resultatet beror bl a på att tidningens annonsintäkter blev högre än budgeterat och att kostnaderna för tidningen blev lägre än budgeterat. Det senare beror på återbetalade momspengar från tryckeriet. Antalet medlemmar har ökat under året varför medlemsintäkterna blev högre än budgeterat. Några poster som avser resultat från avslutade aktiviteter har kostnads- respektive intäktsförts. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 11

12 RESULTATRÄKNING (kronor) Intäkter Budget 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Medlemsavgifter Månadsmöten Tidningen Bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Inköp inventarier Förbunds- o distr avg Tidning och trycksaker Månadsmöten Lokalhyra Styrelse och exp 1) Konferenser 2) årsjubileum Övriga kostnader Summa kostnader Resultat ) Styrelseomkostnader, uppvaktningar, expeditionen, telefon, porto, plusgiro etc. 2) Aktivitetsledarresa mm 12

13 BALANSRÄKNING (kronor) Tillgångar Kassa och bank (Nordea) Övr omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Förskott medlemsavgifter Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Reservfond Redovisat resultat Summa eget kapital S:a skulder och eget kapital

14 SPF Tibbleseniorerna Årsredovisning 2013 Täby den 5 februari 2014 Leif Söderström Monica Berner Sylvia Molander Margareta Segerberg Bodil Säfbom Paul Hensman Birger Thordén Sören Zetterman 14

15 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i SPF Täby Tibbleseniorerna Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i SPF Täby Tibbleseniorerna för år Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättas enligt god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman Fastställer balansräkningen med omslutning av kr samt Resultaträkningen utvisande ett underskott på kr , Disponerar underskottet enligt förslaget i årsredovisningen samt Beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under 2013 Täby Ulf Carleson 15 Mats Westerdahl

16 Motion till SPF Tibbleseniorernas årsmöte den 19 februari 2014 Ge styrelsemedlemmar m.fl. bättre kostnadsersättning Det kostar pengar att vara styrelseledamot, kassör, medlemssekreterare och kanske även annan funktionär i föreningen. Dessa kan enligt nuvarande praxis få ersättning mot kvitto eller specificerad räkning. Det är dock omöjligt att i detalj redovisa telefonsamtal, bil- och andra resor som görs för föreningens räkning liksom andra liknande utgifter. Jag föreslår därför att stämman beslutar - Att bevilja styrelsen m.fl. ett kvarts basbelopp (motsvarande för 2014) i årlig kostnadsersättning utan krav på redovisning av berörd funktionär. - Att beloppet fördelas på sätt som styrelsen bestämmer på ordinarie styrelsemöte efter årsmöte. - Att funktionärer som inte får del av detta belopp liksom tidigare får ersättning mot kvitto/räkning. Täby i november 2013 Leif Söderström Styrelsens yttrande: Motionen behandlades vid styrelsemöte den 11 december. Styrelsen beslöt att tillstyrka motionen. Det antecknades att Leif Söderström inte deltog i beslutet. 16

17 Förslag till budget 2014 Valberedningens förslag 17

18 BUDGETFÖRSLAG 2014 (kronor) Intäkter Förslag 2014 Utfall 2013 Medlemsavgifter Månadsmöten Tidningen Bidrag Övr intäkter (lotterier ränta m m) Summa intäkter Direkta kostnader Inköp av inventarier Kostnader Förbunds- och distriktsavgifter Tidning och trycksaker Månadsmöten Lokalhyra Styrelse och expedition 1) Konferenser 2) årsjubileum Övriga kostnader (Guldkanten mm) Summa kostnader Resultat ) Styrelseomkostnader, uppvaktningar, expeditionen, telefon, el, porto, plusgiro etc. 2) Aktivitetsledarresa etc 18

19 Valberedningens förslag till ny styrelse för SPF Tibbleseniorerna 2014 Ordförande på 1 år Kurt Hofverberg Övriga styrelseledamöter Omval på 1 år Omval på 1 år Omval på 2 år Omval på 2 år Nyval på 1 år Nyval på 1 år Sylvia Molander Margareta Segerberg Paul Hensman Birger Thordén Sonja Nilsson Göran Andersson Valberedningens förslag till revisorer för SPF Tibbleseniorerna 2014 Omval på 1 år Omval på 1 år Omval på 1 år Ulf Carleson Mats Westerdahl Lars Lundenmark (suppl) Valberedningen Ann-Christine Aggeborn Margit Annerstedt Ingela Lindberger och Ulf Jönsson 19

Bilaga 1 FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2014

Bilaga 1 FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2014 Bilaga 1 FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2014 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkningskapsåret 1 januari 31 december 2014. (Siffror inom parentes avser i förekommande fall jämförelse med verksamhetsåret

Läs mer

SPF Seniorerna Tibble Täby Org.nr 802409-1814. Under verksamhetsåret 18 februari 2015 17 februari 2016 har följande medlemmar utgjort

SPF Seniorerna Tibble Täby Org.nr 802409-1814. Under verksamhetsåret 18 februari 2015 17 februari 2016 har följande medlemmar utgjort Under verksamhetsåret 18 februari 2015 17 februari 2016 har följande medlemmar utgjort Styrelse från och med ordinarie årsmöte den 18 februari 2015 Leif Söderström Ordförande, 18 februari till 20 maj Rolf

Läs mer

KALLELSE. Medlemmar i SPF TIBBLESENIORNA kallas härmed till ordinarie årsmöte

KALLELSE. Medlemmar i SPF TIBBLESENIORNA kallas härmed till ordinarie årsmöte KALLELSE Medlemmar i SPF TIBBLESENIORNA kallas härmed till ordinarie årsmöte Tid: Onsdagen den 18 februari 2015 klockan 13.00 Plats: Grindtorpskyrkan i Täby Dagordning 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 1 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 2 STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör + medlemssekreterare Sekreterare + vice

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Rönninge Folkets hus. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad.

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SPF Seniorerna Malmabygdens årsmöte måndagen den 8 februari 2016 1. Årsmötesförhandlingarnas öppnande 2. Val av funktionärer för mötet - Ordförande - Sekreterare - Två

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3.

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3. Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: 2. Månadsmöten/händelser: 3. Fortsättning månadsmöten/händelser: 4. Aktiviteter: 5. Statistik:

Läs mer

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan.

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan. Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 140409 kl. 19.00 i Carlskyrkan l Till ordförande för stämman valdes Einar Lestander. 2 Till sekreterare valdes Sverker Brodin

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 22 mars 2011 kl 12.00 i SPF:s lokal Engelbrektsvägen 24 (ingång från

Läs mer

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se

VÅREN -09 SPF SKUTAN VÄDDÖ. SKUTANNYTT www.spfskutanvaddo.se 1 VÅREN -09 B ästa medlemmar! SPF SKUTANs nittonde årsmöte hölls 12 februari 2009! Av detta förstår vi att vi har att se fram mot ett 20-årsjubileum kommande år. Vår förening kom till under våren 1990.

Läs mer

Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan.

Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan. Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer 852000-3123 Föreningsstämma 2014-03-17, Montesoriskolan, Pixbo Närvarolista/röstlängd upprättades (se bilaga). Innan den formella delen av årsstämman berättade

Läs mer

Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg. Styrelsen för. Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559

Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg. Styrelsen för. Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559 Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborg Org nr 843002-3559 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari -

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

SeniorNet Roslagen 802430-7160

SeniorNet Roslagen 802430-7160 Årsredovisning SeniorNet Roslagen 802430-7160 20090101-20091231 Innehåll Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Bilagor Statistik... 1 Börja använda datorn... 2 Revisionsberättelse...

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 18 mars 2014 kl. 10.00 i ABF:s stora samlingslokal innanför datasalen.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09)

Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) Sid 1(5) Stadgar för SPF Eken, Perstorp (Fastställda vid årsmötet 2012-02-09) 1 Namn Föreningens namn är SPF Eken och ingår i Skånedistriktet av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Betecknas där som lokalförening

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11 Verksamhetsberättelse 2009 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 11 mars 2010 kl 18.30 i Gurkans kvarterslokal,

Läs mer

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening Protokoll Föreningsstämma 2015 Protokoll fört vid s ordinarie årsstämma. Tid: tisdagen den 26 maj. 18-19,30. Plats: Trankärrsgården, Kungälv. Omfattning 1-22 1 Öppnande Ordförande, Lars Erik Olofsson,

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm tisdagen den 18 maj 2009 i aulan, Åsö gymnasium, Blekingegatan

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 A B C Stämmans öppnande Kjell Kolterud hälsade alla välkomna till Katrineholm och Verdandi Fdl och distriktsordföranden Pierre Marklund tackade för att vi fick

Läs mer

Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27

Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27 Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27 Öppnande 1 Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade de närvarande välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens årsstämma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 Org nr 716405-7510 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3.

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2011 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg Sidan 1 av 8 RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i Helsingborg. RSMH Lyktan är idag en välfungerande förening. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening,

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11 Sida 1(5) Bilaga 1 till protokoll från årsmötet 2008. 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritidsoch Kulturnämnd och, daterat 1996-05-10 samt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars 1 Mötets öppnande Ordförande Leif Dahlén hälsar alla närvarande välkomna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 Styrelsen: Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Barbro Englund, sekreterare Lillemor

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016 Nordskånes lokalförening Årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Ekonomisk berättelse 2015 Verksamhetsplan 2016 Budget 2016 Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan Nordskånes lokalförening Verksamhetsberättelse

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Seniorerna Svartbäcken torsdagen den 18 februari 2016 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Seniorerna Svartbäcken torsdagen den 18 februari 2016 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Seniorerna Svartbäcken torsdagen den 18 februari 2016 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret har omfattat perioden 1 januari till 31 december 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret har omfattat perioden 1 januari till 31 december 2014 1. (7) Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret har omfattat perioden 1 januari till 31 december 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan årsmötet 2014-02-05 bestått av ordförande, 8 ledamöter och 2 ersättare.

Läs mer

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Hösten 2015 PROGRAM Våren 2016 ÅGÅRDEN Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Föreningsmöten (Se sid. 3) Möteslokal: Missionskyrkan, Lerum. Mötestid: 3:dje onsdagen i månaden

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Dagordning: 1 Årsmötets öppnande Parentation över avlidna medlemmar 2 Mötets stadgeenliga utlysande 3 Val av årsmötesfunktionärer:

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 6 mars 2012 kl 10.00 i SPF:s lokal Engelbrektsvägen 24 (ingång från

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för år 2013 Länsförbundets årsstämma 27 april vid Ädelfors folkhögskola Länsförbundets ordförande Henrik Svensson hälsade välkommen till den

Läs mer

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Stämman hölls på Ljungalid, långfredag den 10 april 2009. Antal deltagare på stämman var 61 personer enligt närvarolista. 1 Stämmans

Läs mer

Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013

Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013 Båtföreningarnas regionala organisation Medlem i Svenska Båtunionen Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013 DATUM OCH TID Lördag 20130302 Kl. 10.00 PLATS Hotell Valhall, Kalix Informationspunkter före ordinarie

Läs mer

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 TORSDAG 5 MAJ: Inkörning på KATRINEBERG, VESSIGEBRO, under dagen. Ni är även välkomna tidigare, skriv bara in ankomsten på anmälan. Koordinater: N 56 58

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för SPF avdelning 1010 Veteranerna Örebro får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsen: Anders Edgren Katarina Cederholm Annika Gunnarsson Carina

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhet 2014-1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Stockholms Skolors Veteranförening 1 januari 2014-31 december 2014 organisationsnummer 802012-0773 Stockholms Skolors Veteranförening

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Plats: Hensbacka Herrgård, Munkedal Datum: 2013-02-09 Program: 09.30 10.00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 12.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation Örebro Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation i Örebro kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning efter årsmötet 27 mars 2014 Ordinarie Ing-Britt Claesson

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening Årsredovisning 2004 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Bokslut...8 Bilagor...11 Bilaga 1 Arrangemang under verksamhetsåret...11 Bilaga 2 Förortsgruppernas arrangemang under verksamhetsåret...12 StorStockholms

Läs mer

ÖREBRO SPORTKLUBB. Årsmöte / Föreningsstämma 2013. Förslag till dagordning

ÖREBRO SPORTKLUBB. Årsmöte / Föreningsstämma 2013. Förslag till dagordning ÖREBRO SPORTKLUBB Årsmöte / Föreningsstämma 2013 Dag Tisdag 16 april 2013 Kl 18.00 Plats ÖSK Ungdom, Klubbhuset, Ekäng, Landbotorpsallén 58, Örebro Förslag till dagordning 1. Upprop och fastställande av

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR VÅREN 2015 PRO Enköping Sveriges största PRO-förening PRO Enköping startade under 2014 140 studiecirklar! PROs studiecirklar leds av PRO-medlemmar

Läs mer

FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans

FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans PRO Täby Centrum Våren 2014 FÖRENINGSNYTT Allt för att få vara tillsammans Föreningsmöten Studiecirklar i samarbete med Friskvård Utflykter Föreningens adress PRO Täby Centrum, c/o Träffpunkten Åkerbyvägen

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Beritta Gurris kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 5 oktober 2010 kl 18.00 Lokal: Restaurang Ribersborg, Limhamnsvägen Anmälan senast

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson 1/5 Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Erika von Buxhoeveden Lars Åke Nilsson Bengt

Läs mer

Vallda Parks Samfällighetsförening

Vallda Parks Samfällighetsförening Vallda Parks Samfällighetsförening 717907-5473 Årsredovisning 2012-01-01-2012-12-31 1 Innehåll Sida Innehållsförteckning 2 Verksamhetsberättelse 3-4 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsen för BK Allians får härmed redogöra för verksamheten under verksamhetsåret 2007/08. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus.

Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Mötets öppnande Vice ordföranden Bengt Bengtsson kunde hälsa ett 25-tal närvarande välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 Plats: Klingavälsgården, Karup 1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Ordföranden

Läs mer

Kallelse Ordinarie föreningsstämma

Kallelse Ordinarie föreningsstämma HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1 HSB: s Bostadsrättsförening

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Datum: 2012-11-10 Plats: Centrumhuset i Rödeby Antal deltagare: 27 pers Mötet inleds med att Thomas presenterar ett bildspel och berättar

Läs mer

Rospiggen R O S P I G G S N Y T T. Alunda ~ Gimo ~ Valö ~ Harg ~ Östhammar. September - 2015

Rospiggen R O S P I G G S N Y T T. Alunda ~ Gimo ~ Valö ~ Harg ~ Östhammar. September - 2015 ~ Gimo ~ Valö ~ Harg ~ Föreningens årsmöte 12 februari är historiskt då vi beslutade om nytt namn och nya stadgar. Nya stadgarna kan du läsa på vår hemsida. I detta nummer kan du också läsa resultatet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats Beslutande Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg Övriga deltagare Ledamöterna Göte Eriksson,

Läs mer

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning. 1(12) BRF Resedan Luleå Org nr Års redovisning för räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. STF Södra Vätterbygden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. STF Södra Vätterbygden Årsmötesförhandlingar och VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 STF Södra Vätterbygden Besök vid nostalgimacken i Moliden. Foto Peter Isoz. 2 STF Södra Vätterbygden Årsmöte 2016-02-02 Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan

Läs mer

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG BYALAGSNYTT FEBRUARI 2005 VALLENS BYALA ALAG JUNSELE ÅRSMÖTE 2005 SÖNDAG DEN 13/2 KLOCKAN 15:00 PÅ VALLENCIA Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer