Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014"

Transkript

1 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014 Rädda Barnens mål är att främja realiseringen av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland tillhandahåller vi tjänster inom förebyggande barnskydd, öppenvård och vård utanför hemmet. Vi utövar också utvecklande och påverkande arbete inom barnskyddsverksamhet och när det gäller att främja barnets rättigheter. Vi erbjuder kommunerna barnskyddstjänster med innehåll som har skapats och utvecklats under långvarigt, praktiskt arbete med professionella aktörer. Dessutom har innehållen utvecklats i speciella utvecklingsprojekt, som i huvudsak finansieras av penningautomatföreningen RAY. Inom projekten har vi skapat nya sätt att närma oss barnskyddsarbetet samt stärkt vårt kunnande och vår förståelse för arbetet i de krävande situationer som uppkommer när man arbetar med barnskydd. Under 2000-talet har vi inom adoptionsverksamheten utvecklat stödet efter adoption, inom ramen för projektet Eheämpi Elämä, Ett mer harmoniskt liv. Vi har också i projektet FinAdo forskat om internationellt adopterade barns välfärd. Genom projektet Kohtaaminen, Mötet, ( ), har vi utvecklat det inhemska adoptionsarbetet. Familjevården har utvecklats inom ramen för projektet Minun Elämäni, Mitt liv, samt i utvecklingsprojektet för kortvarig familjevård. Just nu driver vi tre projekt för att utveckla familjevården: Kokemukset näkyviin Väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa, Fram med erfarenheterna Utveckling av våldsarbetet inom familjehemsvården ( , i samarbete med Viola ry), projektet Peppi; Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa, Frivilliga som resurs i stödet av fosterfamiljer ( , i samarbete med förbundet för familjevård i Finland samt Pesäpuu ry) och Vahvasti tuetun perhehoidon kehittäminen, Utveckling av starkt stödd familjvård. Inom ramen för det projektet utvecklar man också tillämpningen av arbetsmodellen Silta, Bron, inom familjevården. Silta har utvecklats i vårt barnhemsarbete. Barnskyddets konsultationer och bedömningsmodeller i samband med placeringar har utvecklats i projektet SiTi-kollega. Barnskyddets intressebevakning utvecklades i ett projekt åren Vi har också drivit flera utvecklingsprojekt rörande arbetsmodeller i Rädda Barnens stödfamiljsarbete och förebyggande barnskydd. Av dem kan nämnas projektet Pelakuu för intensifierat stödfamiljsarbete, projektet Eppu för stödpersonsverksamhet i barnfamiljer och det nyligen inledda projektet Läheltä tueksi, Stöd nära dig ( ). Det förebyggande stödfamiljsarbetet samt stödpersonsverksamheten i barnfamiljer utvecklas hela tiden med hjälp av bidrag från RAY.

2 Adoptionsverksamhet Genom Rädda Barnen får årligen omkring 30 inhemska och 100 utländska barn ett adoptivhem. Erfarenheterna av barns placering i adoptivfamiljer, adoptionsrådgivningen samt arbetet med adoptivfamiljerna under barnens uppväxt ger värdefull kunskap och stärker organisationens kompetens när det gäller adoptioner. Rädda Barnen är specialist på adoptionsverksamhet och verkar som adoptionsbyrå med fullmakt av social- och hälsovårdsministeriet. Den nya adoptionslagen som trädde i kraft har förenhetligat den inhemska och den internationella adoptionsrådgivningsprocessen. Lagen förpliktar till kartläggning av stödbehov och till stöd efter adoption för de olika parterna i en adoption. Rädda Barnen arbetar hela tiden med att utveckla sina arbetsmetoder och göra dem mångsidigare. Adoptionsrådgivning före adoption Adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig ett barn ,00 Avgift för handlingar (Finland, Filippinerna) ,00 Kompletterande utredning (utlåtande) ,00 Omfattande kompletterande utredning (möte + utlåtande) ,00 Årligt möte för familjer som väntar på ett barn ,00 Stöd och uppföljning av adoptionsplacering före fastställd adoption/rapport eller handlingar ,00 Adoptionsrådgivning till föräldrar som överväger att lämna sitt barn för adoption/förälder ,00 Adoptionsrådgivning vid familjeintern adoption/barn, inkluderar avgift för handlingar ,00 Adoptionsrådgivning vid familjeintern adoption i särskilda fall ,00 (avgift för handlingar 330,00 + omfattande utredning, inkluderar bl.a. adoptionsrådgivning till biologisk förälder) Tillägg för syskon vid familjeintern adoption/barn ,00 Avbruten adoptionsrådgivning/möte ,00 Adoptionsrådgivning på andra språk än de inhemska (+20 %) Adoptionsrådgivning efter fastställd adoption Kartläggning av stöd- och hjälpbehov samt utredning däröver (möte och skriftlig utredning) ,00 Stöd och uppföljning efter fastställd adoption/rapport ,00 Stödbesök efter adoption av barn (i initialskedet eller under barnets uppväxt) ,00 Stödbesök, biologisk förälder ,00 Beredning och upprättande av samt stöd för avtal om kontakt med biologisk förälder/timme.. 100,00 Interaktionsstöd för adoptivbarn och familj, 6 mötes-modell ,00 Varar ca 8 månader/familj och omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer med barnet och föräldern samt gemensam genomgång. Senare stöd och hjälp av adoptionsrådgivare till adoptionens olika parter (Eftervård) Kansliavgift...36,00 Möte, förberedning, korrespondens eller annan kontakt/timme ,00 Möte med myndighet/timme ,00 Förfrågan utomlands sker genom den internationella adoptionstjänsten. Faktiska kostnader för f örfrågningar och/eller arrangemang för resa till ursprungsland varierar från fall till fall, beroende på omfattningen av förfrågningsprocessen samt på det aktuella landet. Kamratgrupper med ledare Barngrupp för adopterade/barn ,00 1 gång/vecka (10 x 1,5 h) eller daggrupp 4-5 dagar (4-5 x 4 h) + inledande intervjuer och möte för uppföljning Grupp för adoptivfamiljer/person (4 möten) ,00 Grupper Ihan iholla/person (6 möten) ,00 Övriga smågrupper och kurser för adoptivfamiljer och andra aktörer inom adoption prissätts utgående från gruppen Grupper för adoptivbarn och -familjer arrangeras delvis med donerade medel. För resor i samband med adoptionsverksamhetens hembesök debiteras skatteförvaltningens kilometerersättning. 2 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

3 Familjevård Ungefär 300 barn och 200 fosterfamiljer omfattas av Rädda Barnens familjevårdsstöd. Familjevårdens klientarbete finansieras med serviceavgifter. När det gäller utvecklingsprojekt för familjevård är RAY en viktig stödjare. Ett särskilt mål i utvecklingsarbetet är att skapa och stärka arbetsmetoder som främjar hörandet av barn, barns delaktighet och interaktion samt stöd i olika former till de olika parterna som berörs av familjeplacering. Utbildning och bedömning av familjevård samt placering av barn Inom utbildningen använder vi metoden PRIDE, som Rädda Barnen har varit med om att utveckla. Utbildningen genomförs antingen som en familje- eller gruppcentrerad process. Under placeringsprocessen bekantar sig socialarbetarna i samarbete med kommunens socialtjänst noggrant med barnets och familjens situation, bedömer och söker fram en lämplig fosterfamilj, samt deltar i de möten som behövs i placeringsskedet. Ett barn kan vid behov placeras i kortvarig familjevård av barnskyddets öppenvård. Det kan också handla om brådskande placeringar, om utvärderingsskeden vid ett omhändertagande före en långvarig placering i fosterhem eller barnhem, eller om betänketiden vid adoption. Placering i kortvarig familjevård ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av situationen rörande barnets placering inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning av familjevårdare och placering av ett barn ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av barnets situation inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning och bedömning av familjer i barnets närkrets och släkt ,00 Familjevårdens socialarbetare handhar utbildning och bedömning av fosterfamiljer när det gäller placering i barnets närmaste krets eller hos en släkting. Priset omfattar 16 timmar arbete i par, alternativt prissätts arbetet separat enligt uppdrag. Separata offertförfrågningar rörande utbildning eller placeringssituationer till regionkontoren. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

4 Familjevårdsstöd Rädda Barnens familjevårdsstöd grundar sig på stöd för interaktionen mellan barnet och de anhöriga och förståelsen för hur barnets nära relationer inverkar på barnets beteende och sätt att kommunicera. Fosterfamiljer som omfattas av familjevårdsstödet blir en del av enheten och nätverket för Rädda Barnens barnskyddsarbete. Mer erfarna fosterföräldrar fungerar som familjevårdens mentorer i situationer där det behövs specialstöd eller starkt stöd. När det gäller stöd för familjevård använder man sig av organisationens landsomfattande expertis. Socialarbetare och andra professionella har bland annat blivit skolade till PRIDE-utbildare, och de har fått utbildning för att kunna hjälpa placerade barn när det gäller nära relationer och interaktion. Regionkontoren innehar dessutom kompetens när det gäller t.ex. theraplay-, DDP- och familjeterapi samt interaktionstest (MIM). Dessutom arrangerar regionkontoren regelbundna konsultationer med barnläkare och barnpsykiatrer, och arbetshandledning för personalen. Stöd och uppföljning av kortvarig familjevård ,00 /månad/barn omfattar bedömning av barnets situation under placeringen, möten med de biologiska föräldrarna i detta ärende, vid behov konsultation med barnpsykiater samt olika förhandlingar rörande barnets situation. Vid begäran utlåtande om barnets situation samt stöd till fosterfamiljen och barnet under placeringen och i övergångsskedena. Grunden till en lyckad familjevård skapas i början av placeringen. Därför rekommenderar vi alltid antingen specialstöd eller starkt stöd under de två första åren. Familjevård, grundstöd ,00 /månad/barn grundstödet är avsett för skeden när familjevården är stabil, då varken barnet eller fosterfamiljen har behov av specialstöd. Familjevård, specialstöd ,00 /månad/barn specialstöd används i familjevårdens initialskede, i samband med förändringar eller kriser i familjen eller hos barnet, eller då barnets utvecklingsskede särskilt ökar behovet av stöd och möten. Starkt stödd familjevård ,00 /månad/barn vahvasti tuettua perhehoitoa käytetään perhehoidon alkuvaiheessa, perheen ja lapsen muutos- tai murrosvaiheissa starkt stödd familjevård används i familjevårdens initialskede, i samband med förändringar och kriser inom familjen och hos barnet, eller då barnets utvecklingsskede kräver tät kontakt en gång i veckan som stöd för familjevården, möten varje månad samt specialarbete med barnet och fosterfamiljen. Familjevårdens grund- och specialstöd samt starka stöd omfattar (utan enskilda rese- eller övriga ersättningar) namngiven socialarbetare med ansvar för fosterfamiljen tillräckliga möten som avtalas utifrån barnets och familjens behov, arbete med barn och fosterföräldrar i syfte att stöda interaktionen mellan barn och förälder, samt en konstruktion av barnets levnadsberättelse. Arbetet sker med metoder utifrån barnets och familjens individuella behov handledning av fosterföräldrar i deras uppgift som fostrare och vårdare, utgående från organisationens expertis och kunnande när det gäller arbete med placerade barn vi gör hembesök och arrangerar andra behövliga övriga möten, samt håller annan kontakt med fosterfamiljen och barnet vi deltar i möten rörande klientplaner och i andra behövliga rådslag vi håller kontakt med socialarbetaren som ansvarar för ärenden rörande barnet, och tillhandahåller enligt överenskommelse rapporter och dokumentation i ärendet vi håller kontakt med barnets föräldrar och andra anhöriga enligt överenskommelse konsultation med namngiven läkare eller barnpsykiater vid behov i frågor om familjevårdsstöd, genom socialarbetaren. Specialstöd och starkt stöd omfattar förutom ovan nämnda mmöjlighet att använda en mentor i familjevård (erfaren fosterförälder) telefonjour dygnet runt för fosterföräldrarna vid behov stöd utifrån en familjeterapeutisk referensram till barnet och familjen möjlighet till stöd i grupp för fosterföräldrarna. Stödet i grupp planeras utifrån varje enskild familj och förutsätter en tillräcklig mängd deltagare (fyra familjer/barn) den ansvariga socialarbetaren har möjlighet att utnyttja organisationens konsultationsstödgrupp Den starkt stödda familjevården omfattar förutom det ovannämnda tät kontakt varje vecka som stöd för familjevården samt månatliga möten med fosterfamilj och barn vid behov observation och interaktionsstöd vid behov intensifierat arbete med vårdnadshavare och anhöriga som stöd för samarbetet. Vid alla stödformer dessutom för separat avgift möjlighet för fosterföräldrar att delta i fortbildning, arbetshandledning och stödgrupper samarbete med fosterförälder för att ordna ledigheter på sätt som man kommer överens om separat. För ledighetsarrangemangens kostnader står den uppdragsgivande kommunen. 4 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

5 Övriga familjevårdstjänster Regionkontorens socialarbetare sköter utifrån separat mottagna uppdrag olika uppgifter rörande placeringssituationer och placering utanför hemmet. Man arrangerar bland annat arbetshandledning för professionella och för familjer, konsultationer samt bedömningar inklusive rapporter. Exempel: bedömning av föräldraskap bedömning av barnets livssituation arbetshandledning eller konsultation för fosterföräldrar eller professionella stöd och handledning i fosterföräldraskap arbete med biologiska föräldrar eller andra anhöriga som stöd för familjevården Silta - harmonisering av barnets levnadshistoria utbildning och bedömningar i samband med ett barns placering hos släktingar eller närstående Uppdragsspecifika tjänstepaket Individuella möten eller en socialarbetares arbetsinsats ,00 /timme Möten i grupp eller arbete i par ,00 /timme För restid debiteras 50 %. Resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning. Interaktionsstöd för barn i familjevård och fosterfamilj (6 möten) ,00 Varar ca 8 månader/familj och omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktionen mellan barn och förälder samt gemensam genomgång. Kamratstöd i grupp för placerade barn Barngrupp/barn ,00 Grupp en gång i veckan (10 x 1,5h) eller daggrupp (5 x 4h). Omfattar inledande intervjuer, möte för uppföljning, och i grupper med barnhemsbarn möten med personliga vårdare. Grupp för fosterföräldrar i samband med barngrupp/familj ,00 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

6 Barnskyddets arbete med öppenvård Ungefär 900 barn besöker årligen Rädda Barnens cirka 500 stödfamiljer. Stödfamiljsverksamhetens klientarbete finansieras med serviceavgifter. RAY är en viktig stödjare i utvecklingsprojektet för stödfamiljsverksamheten. Stödfamiljsverksamheten inom barnskyddets öppenvård är avsedd som en stödåtgärd för över ettåriga barn, som är klienter hos barnskyddet. Barnet tillbringar ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen. Stödfamiljerna är frivilliga familjer som får utbildning i sin uppgift. De får också stöd och handledning under verksamheten. Stödfamiljsverksamheten inom barnskyddets öppenvård Inledning och förberedelse inför stödfamiljsrelationen ,00 Omfattar utbildning av stödfamiljen, socialarbetares stöd och bedömning om stödfamilj som motsvarar barnets behov samt träffar och möten i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen Inledning och förberedelse i samma familj/syskon ,00 Stöd för stödfamiljsrelationen...75,00 /månad Omfattar socialarbetares stöd för både barnet och dess familj, fortbildning och rekreation, årliga uppföljningsmöten och en skriftlig stödfamiljsplan, eventuella utlåtanden och rapporter, försäkring för barnet samt ombesörjande av faktureringar i enlighet med stödfamiljsavtalet och förmedling av kostnadsersättningar. Kostnadsersättningar till stödfamiljen Kl ,00 /dag Kl. 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)...29,30 /dag Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 Familjeläger (för stödfamiljer, barn och deras föräldrar) Veckoslut/barn ,00 Veckoslut/vuxen ,00 Stödfamiljsutbildning Regionkontoren utbildar stödfamiljer i grupp eller enskilt också för kommuner. Begär offert av regionkontoret. Vi arrangerar olika evenemang för barn och deras familjer samt stödfamiljer med hjälp av donerade medel. Målet är att därmed stöda frivilliga stödfamiljer i deras uppgift samt öka samverkan mellan barn och familjer. Läger-, grupp- och rekreationsverksamhet genomförs delvis med donerade medel. Specialstödsfamiljer Specialstödsfamiljer är avsedda som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård för barn som är klienter hos barnskyddet och som behöver särskilt stöd också under veckosluten hos en stödfamilj. Specialstödsfamiljerna har en egen utbildning och ett starkt stöd under verksamheten. Minst en förälder i specialstödsfamiljen har dessutom yrkesutbildning inom social- och hälsovård. Specialstödsfamiljerna är en verksamhet som regionkontoren driver enligt möjlighet. Vi kan också inleda verksamhet med specialstödsfamiljer i samarbete med kommuner. Inledning och förberedelse för familjerelationen i specialstödsfamiljer ,00 Omfattar utbildning av specialstödsfamiljen, socialarbetares stöd och bedömning om en stödfamilj som motsvarar barnets behov, samt träffar och möten i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen Inledning och förberedelse i samma familj/syskon ,00 Stöd av familjerelationen i specialstödsfamiljen ,00 /månad Omfattar socialarbetares stöd för stödfamiljen, barnet och dess familj, fortbildning och rekreation, eventuella utlåtanden och rapporter, möten för uppföljning halvårsvis samt skriftlig stödfamiljsplan, försäkring för barnet samt i enlighet med stödfamiljsavtalet ombesörjande av fakturering och förmedling av arbets- och kostnadsersättningar Arbetsersättningar som utbetalas till specialstödsfamiljer Arvode ,00 /dag Kostnadsersättning...30,00 /dag 6 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

7 Feriehem Ungefär 400 barn tillbringar årligen en period i Rädda Barnens feriehem. Verksamheten är främst avsedd för barn över tre år och perioden varierar mellan några dagar och två veckor på sommaren. Barnet kan besöka feriehemmet också under årets övriga ferier. Feriehemmet passar bäst för barn som inte har behov av specialstöd. Feriehemmen är frivilliga familjer som får utbildning i sin uppgift samt stöd och handledning under verksamheten. Feriehemmen erbjuds också fortbildning och rekreation. Feriehemsavgiften inkluderar även en försäkring för barnet samt ombesörjande av fakturering i samband med feriehemsverksamheten och förmedling av kostnadsersättningar. Förberedelse och stöd för barnet inför feriehemsperioden ,00 Förberedelse och stöd för samma feriehem/syskon...27,00 Kostnadsersättningar till feriehem Kl ,00 /dag Kl. 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)...29,30 /dag Verksamhetsavgift...10,40 /dag Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

8 Förebyggande barnskyddsarbete Förebyggande stödfamiljs- och feriehemsverksamhet Förebyggande stödfamiljs- och feriehemsarbete genomförs och utvecklas med stöd av RAY. För kommuner är verksamheten för övrigt avgiftsfri, men de bör betala kostnadsersättningarna som styrs till stödfamiljerna och feriehemmen. Det förebyggande barnskyddet är avsett för barn som inte har behov av stöd inom barnskyddets öppenvård och som inte är klienter hos barnskyddet. Genom den förebyggande stödfamiljs- och feriehemsverksamheten strävar vi efter att främja barnens och familjernas välfärd. En familj kan hänvisas till den förebyggande verksamheten genom kommunens grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård eller skola, men familjen kan också själv söka sig till den. Kostnadsersättningar till stödfamilj och feriehem Kl ,00 /pv Kl. 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)...29,30 /pv Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen... 0,35 Stödpersonsverksamhet för barnfamiljer Stödpersonsverksamheten för barnfamiljer stöder småbarnsfamiljer med hjälp av frivilliga stödpersoner. Stödpersonerna kan ha många olika uppgifter i familjen; de lyssnar och diskuterar, hjälper till med barnvård och fostran, utövar en hobby tillsammans med familjen/en familjemedlem, fungerar som ledare, rådgivare, handledare o.s.v. Familjen kan hänvisas till stödpersonsverksamheten genom kommunernas grundläggande service som rådgivning, dagvård eller skola. Familjen kan också själv söka sig till verksamheten. Stödet är avgiftsfritt för familjerna och kommunerna, men önskvärt är att kommunerna ersätter de frivilliga stödpersonernas resekostnader. 8 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

9 Specialuppgifter inom barnskyddet Rädda Barnens experter i centralbyrån och regionkontoren ger stöd i ärenden rörande barn, barnfamiljer, föräldraskap och barnskydd. När det gäller familjevård, adoption och övrigt barnskydd erbjuder vi situationsbedömning i barnskyddsfrågor, stöd för föräldraskap, konsultationer och arbetshandledning. Rädda Barnens socialarbetare har i olika konsultationsuppgifter möjlighet att få stöd av Rädda Barnens konsultationsstödgrupp. Stödgruppen består av Rädda Barnens experter som representerar ett mångsidigt kunnande inom bl.a. barnpsykiatri, olika sektorer inom barnskyddet, familjeterapi, missbrukarvård, arbetsledning och juridik. Konsultstödgruppen verkar i bakgrunden av socialarbetarna och möjlighet finns till videokonsultation. (Närmare uppgifter på vår hemsida). Barnskydd; arbetshandledning, interaktionsstöd, föräldrastöd och -handledning, konsultationer Individuell konsultation, arbetshandledning eller föräldrahandledning och -stöd/45 min....75,00 Individuell konsultation, arbetshandledning eller föräldrahandledning och -stöd/60 min ,00 Gruppkonsultation, -arbetshandledning eller föräldrahandledning och -stöd (max 6 personer)/60 min ,00 Konsultation per e-post eller telefon/fall eller ämne...75,00 Distanskonsultation, arbetshandledning eller föräldrahandledning och -stöd/videosammanträde/60 min ,00 Interaktionsstöd/60 min ,00 Situationsbedömning inom barnskyddet och arbete i par Rädda Barnens socialarbetare kan fungera som arbetspar för kommunala socialarbetare i olika situationer inom barnskyddet. Kommuner kan av regionkontoren beställa olika kundspecifika bedömningar i barnskyddssituationer (inkluderar skriftligt sammandrag, rekommendation eller utlåtande). Bedömningar görs i par. Bedömningar är till exempel bedömning av barnets livssituation, bedömning av stödbehov, bedömning av interaktion (MIM), bedömning av föräldraskap, bedömning i fall av omhändertagande eller placering, bedömning av placering hos släkting eller närstående och bedömning av släkting som fosterförälder. Rädda Barnens socialarbetare som arbetspar/60 min ,00 Bedömningsarbete av två av Rädda Barnens socialarbetare/60 min ,00 Rädda Barnens socialarbetare och specialsjukskötare inom barnpsykiatri (Uleåborg)/60 min ,00 Intressebevakning inom barnskyddet Regionkontoren har personal som har genomgått utbildning för intressebevakare inom barnskyddet. De kan verka som intressebevakare i enlighet med barnskyddslagens 22. De är insatta i barnskyddets arbetsprocess, hörande av barn och utredning av barns åsikter. En intressebevakare ska utses åt ett barn ifall vårdnadshavaren inte objektivt kan bevaka barnets intressen. Intressebevakare behövs för att utreda denna fråga och för att trygga barnets intressen. I ärenden som omfattas av intressebevakningens uppdrag ska intressebevakare inom barnskyddet föra barnets talan i vårdnadshavarens ställe. Intressebevakaren påvisar vad som ligger i barnets intresse och framför barnets åsikter i det aktuella ärendet (www.lastensuojelunedunvalvonta.fi > svenska). Rädda Barnens intressebevakare inom barnskyddet har vid behov tillgång till juridiskt konsultationsstöd samt till Rädda Barnens konsultationsstödgrupp. Intressebevakare inom barnskyddet 60 min....83,00 Möten med anhöriga Sammankallande för möten med anhöriga 60 min....83,00 Vid alla specialuppdrag debiteras 50 % för restid, resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometersersättning. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

10 Juridiska tjänster inom barnskyddet Rädda Barnen rf:s juridiska tjänst tillhandahåller juridiska konsultationstjänster i barn- och familjerättsliga ärenden, och framför allt i frågor rörande barnskydd och barntillsyn, för kommunernas socialtjänster och andra myndigheter i Finland som behandlar och beslutar i ärenden rörande barn. Juristen kan verka som kommunens representant vid exempelvis förvaltningsdomstolens muntliga förhandlingar samt vid begäran också delta i kommunala lagstadgade yrkesövergripande expertgrupper inom barnskyddet antingen som ständig medlem eller vid behov som tillkallad expert. Den juridiska tjänsten arrangerar också utbildning för olika klientgrupper. Den juridiska tjänsten verkar i hela landet och är belägen i centralbyrån. Avgiftsbelagt telefonnummer (pris: 2,20 /min. + moms) Telefonen är vanligen bemannad vardagar kl Konsultationer per e-post samt mer omfattande uppdrag Pris: 140,00 /timme + moms (+ resekostnader och eventuella inkvarteringskostnader), restid debiteras inte som arbetstid. Ytterligare information om tjänsten: Fortbildning Fortbildning i ämnen som barnets rättigheter, delaktighet, hörande, barnskyddsjuridik, adoption eller teman i anslutning till barnskyddsarbete arrangeras på beställning för professionella och för familjer. Förfrågningar riktas till centralbyrån och regionkontoren. Barnhem Rädda Barnens barnhem är hemlika miljöer med plats för sju barn. Barnhemmens uppgift är att verkställa vård utom hemmet enligt barnskyddslagen, i samarbete med socialarbetare inom barnskyddet i barnens hemkommuner, barnens föräldrar och olika samarbetsparter. Barnhemmen är avsedda för barn i skolåldern, i sådana fall då barnet behöver en trygg och stabil miljö samt yrkesmässigt verkande vuxna personer som stöd för sin uppväxt. I barnhemmen har man genomfört kvalitetsutvecklingsprojekt baserat på kvalitetskontrollsystemet SHQS och barnhemsverksamheten har tilldelats kvalitetserkännande utifrån kriterierna i social- och hälsovårdstjänsternas kvalitetsprogram (SHQS). Barnhemmens priser är konkurrensutsatta och de bestäms huvudsakligen utifrån konkurrensutsättningen. Förfrågningar om platser och priser Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu i Åbo inledde sin verksamhet vid ingången av år Familjerehabiliteringen är avsedd för familjer som är klienter hos barnskyddet och som behöver en intensiv familjerehabiliteringsperiod. Målet är att stärka familjens funktionsstruktur och färdigheter för att familjelivet i det egna hemmet ska vara möjligt, och för att man därmed ska kunna undvika att barnen blir omhändertagna. Information om platser Projektet SILTA, Bron, genomfördes i Rädda Barnens barnhem Med hjälp av det har vi utvecklat barnhemmens familjearbete och skapat en SILTA-modell. Utifrån modellen stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SILTA-verksamheten fortsätter i barnhemmen och kommer att utökas till att omfatta familjevården. Vi tillhandahåller professionell fortbildning för SILTA-handledare (30 sp) och SILTA-verksamhet för barnhemmens personliga vårdare, personal inom familjevården samt övriga som arbetar med barn och familjer. Förfrågningar 10 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2014

11 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

12 Kontakta oss! Centralbyrån Forsbyvägen Helsingfors tfn Södra Finlands regionkontor Forsbyvägen Helsingfors tfn Västra Finlands regionkontor Hämeenkatu 14 C Tammerfors tfn Norra Finlands regionkontor Storgatan Uleåborg tfn Mellersta Finlands regionkontor Väinönkatu 11 A Jyväskylä tfn Åboavdelningen Familjehuset Heideken Smedsgatan Åbo Tfn Östra Finlands regionkontor Suvantokatu 2, 2 tr Joensuu tfn Insamlingskonton Telefoninsamling Insamling via sms Nordea IBAN FI OP IBAN FI (19,95,00 + pvm) skicka texten LAPSELLE per sms till numret (10 ) Insamlingstillstånd 2020/2011/2460

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2013 Rädda Barnens mål är att främja realiseringen av barnets rättigheter och förbättra barns ställning både i hemlandet och globalt. I Finland tillhandahåller

Läs mer

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015 Rädda Barnens mål är att främja förverkligandet av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland

Läs mer

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption 2 Den här handboken är avsedd för dig som överväger att lämna ditt barn för adoption. En adoption är ett stort beslut som påverkar alla berörda parter.

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid.

RP 331/2010 rd. samt om avtalets giltighetstid. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 50 i barnskyddslagen, familjevårdarlagen och lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att en familjevårdslag ska stiftas. Familjevårdslagen

Läs mer

Anvisning 3/2013 1 (8)

Anvisning 3/2013 1 (8) Anvisning 3/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter för vård utom hemmet inom barnskyddet Genomförande av självbestämmanderätt för barn vid vård utom hemmet inom

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Studiedag 5.11.2014, Vasa ANSÖKAN OM OMHÄNDERTAGANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo,Vasa förvaltningsdomstol Varför förvaltningsdomstolen? Barnskyddslag 683/1983 (gamla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 5 Sida 1 / 9

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 5 Sida 1 / 9 PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 5 Sida 1 / 9 Namn: PRIDE-hemuppgift FEMTE TRÄFFEN Barnets rätt till familjerelationer Att upprätthålla familjen och familjerelationerna är viktigt bl.a. för att barnet ska

Läs mer

BARNSKYDDET 2012. THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga. http://www.thl.fi/statistik/barnskydd

BARNSKYDDET 2012. THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga. http://www.thl.fi/statistik/barnskydd THL/1851/5.09.00/2012 Bilaga Mer information: Tuula Kuoppala tfn 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen tfn 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Uppgifter om barn och unga som placerats utanför

Läs mer

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller begränsningar i vård utom hemmet tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo Vasa förvaltningsdomstol Åren 2012-2015

Läs mer

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER

OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. ISSN 1236:116XVirhe. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS HANDBÖCKER 1999:4 Adoptionsrådgivning handbok för adoptionsrådgivare Helsingfors 1999 Si- Innehåll davirhe. Kirjanmerkkiä

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Källor: Bilaga 2. BILAGA 1 Utvecklingsobjekt BILAGA 2 Beskrivning av tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer KYRKSLÄTTS PLAN FÖR BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD 2009-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Processarbetet för planen för barns och ungas välfärd 4 2. Kvalitativa kriterier som styr verksamheten 6 2.1

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO Verksamhetsplan fastställd och godkänd av Bildningsnämndens svenska utbildningssektion 5.9.2011 9 Innehållsförteckning sidan 1. Utgångspunkterna för

Läs mer

INTRESSEPOLITISKT PROGRAM

INTRESSEPOLITISKT PROGRAM INTRESSEPOLITISKT PROGRAM Antaget av Adoptionscentrums Förbundsmöte 2011-05-15 Innehåll INTRESSEPOLITISKT PROGRAM... 2 Inledning... 2 Våra viktigaste krav:... 2 Detta är Adoptionscentrum... 3 Barnhem är

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 6128/05.03.00/2011 Social- och hälsovårdsnämnden 133 15.12.2011 Stadsstyrelsen 11 9.1.2012 11 Fråga om fattigdom bland barnfamiljer Beredning och upplysningar:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Sijoitettu. Liten guide till stöd för placerade barns skolgång. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Liten guide till stöd för placerade barns skolgång. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Placerade Sijoitettu barn lapsi i skolan koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Liten guide till stöd för placerade

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN BARNSKYDDSDOKUMENTATION. Uppsats i IT inom social-och hälsovård Februari 2004 Sonja Enkvist-Nyman Britt-Helen Tuomela-Holti

SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN BARNSKYDDSDOKUMENTATION. Uppsats i IT inom social-och hälsovård Februari 2004 Sonja Enkvist-Nyman Britt-Helen Tuomela-Holti SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN BARNSKYDDSDOKUMENTATION Uppsats i IT inom social-och hälsovård Februari 2004 Sonja Enkvist-Nyman Britt-Helen Tuomela-Holti 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3 2 BARNSKYDDSLAGEN...4

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2010 Nr 1377 1385 INNEHÅLL Nr Sidan 1377 Lagomändringavlagenomhemkommun... 4585 1378 Lagomändringavsocialvårdslagen... 4587 1379

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun

Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut Jomala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2012 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 25 februari 2014 15. Ändrad av kommunfullmäktige den 14 april 2015 35.

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Tidigt öppet samarbete i Mellersta Österbottens kommuner

Tidigt öppet samarbete i Mellersta Österbottens kommuner Tidigt öppet samarbete i Mellersta Österbottens kommuner April 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Begreppen inom tidigt ingripande... 4 1.1. Bekymmerszonerna... 4 1.2. Tidigt ingripande... 5 1.3.

Läs mer

BARN SOM BEHANDLATS ILLA HANDBOK FÖR DEM SOM ARBETAR I BORGÅ MED BARN SOM BEHANDLATS ILLA

BARN SOM BEHANDLATS ILLA HANDBOK FÖR DEM SOM ARBETAR I BORGÅ MED BARN SOM BEHANDLATS ILLA BARN SOM BEHANDLATS ILLA HANDBOK FÖR DEM SOM ARBETAR I BORGÅ MED BARN SOM BEHANDLATS ILLA 13.9.2011 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 TILL LÄSAREN... 2 DEL 1: HANDLINGSMODELL... 4 1 HANDLINGSMODELL I ETT ÄRENDE SOM

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) (210 SP)

Utbildning till socionom, Åbo (ungdomsutbildning) (210 SP) Examen: YH-examen inom social- och hälsovård Examensbenämning: Socionom (YH) Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Psoriasisförbundets. tjänster

Psoriasisförbundets. tjänster Psoriasisförbundets tjänster PSORIASISFÖRBUNDETS TJÄNSTER Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry är en landsomfattande patientoch folkhälsoorganisation. Psoriasisförbundet arbetar för att utveckla service

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4A.2 Gemensam elevvård 4A.3 Individuell elevvård 4A.4 Elevvårdsplaner 4A.4.1 Välfärdsplan 4A.4.2 Elevvården

Läs mer

SKOLA OCH FRITID s. 3-4. HÄLSOVÅRD s. 5-7. ARBETE OCH STUDIER s. 8-12. MISSBRUKARVÅRD s. 13. REHABILITERANDE VÅRD s. 14-15. KRISHJÄLP s.

SKOLA OCH FRITID s. 3-4. HÄLSOVÅRD s. 5-7. ARBETE OCH STUDIER s. 8-12. MISSBRUKARVÅRD s. 13. REHABILITERANDE VÅRD s. 14-15. KRISHJÄLP s. I KARLEBY Hejsan! Vi alla känner oss nångång nedstämda och trötta. Det handlar inte alltid om depression eller om något allvarligt, utan trötthet och stress hör till vårt normala liv. Det viktigaste är

Läs mer

Direktiv för TG-kursdeltagare

Direktiv för TG-kursdeltagare Direktiv för TG-kursdeltagare SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 8865 1100 Fax +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi www.scout.fi Direktiv

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. skolelever 2015-2016

Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. skolelever 2015-2016 Kokkolan kaupunki Sivistyskeskus Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet för skolelever 2015-2016 Karleby stad Bildningscentralen 2015 Innehåll 1. Utgångspunkterna för anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten...

Läs mer

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Studiedag inom barnskyddsfrågor 14.5.2013 Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Antal ärenden vid förvaltningsdomstolen Inkomna ansökan

Läs mer

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och

Läs mer

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 1 Morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Morgon och eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande)

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Eva-Maria Kankainen. Familjevård i Svenskfinland slutrapport

Eva-Maria Kankainen. Familjevård i Svenskfinland slutrapport Eva-Maria Kankainen Familjevård i Svenskfinland slutrapport ARBETSPAPPER 2/2008 Eva-Maria Kankainen: Familjevård i Svenskfinland slutrapport FSKC Arbetspapper 2/2008 Ab Det finlandssvenska kompetenscentret

Läs mer

Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete

Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete 2007-12-18 Diarienummer: 2006-000076 Er ref: Riktlinjer för adoptionsorganisationers utvecklingssamarbete Med anledning av de lagändringar som infördes den 1 januari 2005 avseende internationella adoptionsfrågor

Läs mer

Bli medlem: Finska. Hörselförbundet rf Ilkkavägen 4 00400 Helsingfors t. (09) 580 3830 info@kuuloliitto.fi

Bli medlem: Finska. Hörselförbundet rf Ilkkavägen 4 00400 Helsingfors t. (09) 580 3830 info@kuuloliitto.fi Mottagaren betalar portot FINSKA HÖRSELFÖRBUNDET rf Medlemsregister Avtalskod 5005138 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE Hörselförbundet rf Ilkkavägen 4 00400 Helsingfors t. (09) 580 3830 info@kuuloliitto.fi www.kuuloliitto.fi

Läs mer

Statens ansvar för de adopterade

Statens ansvar för de adopterade 2007-04-22 Regeringen Socialdepartementet 105 35 Stockholm Statens ansvar för de adopterade De sex undertecknande organisationerna, som representerar en stor del av adoptionssverige, föreslår att Regeringen

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Medling som metod att hantera konflikter i skolan

Medling som metod att hantera konflikter i skolan Medling som metod att hantera konflikter i skolan Pia Slögs chef för medlingsverksamheten Medlingsbyrån i Västra Nyland och Sydöstra Finland pia.slogs@sovittelutoimisto.fi www.sovittelutoimisto.fi Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2015 ORDFÖRANDENS SPALT FÖRÄNDRINGENS VINDAR DRAR FRAM OCKSÅ I FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND Förändringens vindar drar fram överallt, också i Finlands

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Verksamhet och syfte Holmsundsgymnasterna är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som utgör ett av Sveriges största idrottsförbund. I dagsläget har föreningen cirka

Läs mer

www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2016

www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2016 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2016 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY) och Folkpensionsanstalten (FPA). Förutom de

Läs mer

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft Namn Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun Pedersöre Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen av läroplanen.......... 1 2. Lokala särdrag

Läs mer

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-04-04 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny inriktning behövs inom familjevården,

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

för Civilförsvarsförbundets

för Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2014-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN sid

Läs mer

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet utvecklar kvaliteten i den grundläggande utbildningen De resurser som frigörs från undervisningen när åldersklasserna

Läs mer

FÖRETRÄDARE I ASYLFÖRFARANDET

FÖRETRÄDARE I ASYLFÖRFARANDET FÖRETRÄDARE I ASYLFÖRFARANDET Guide till företrädare för minderåriga asylsökande ERF FÖRETRÄDARE I ASYLFÖRFARANDET Guide till företrädare för minderåriga asylsökande ERF Projektet har fått stöd av Europeiska

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Lagstadgade tjänster inom

Lagstadgade tjänster inom Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:7swe Lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2002 2 LAGSTADGADE TJÄNSTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

Hur skapas en känsla av delaktighet i barnskyddsprocessen?

Hur skapas en känsla av delaktighet i barnskyddsprocessen? Hur skapas en känsla av delaktighet i barnskyddsprocessen? En litteraturstudie förankrad i barns perspektiv Linda Engblom Examensarbete Utbildningsprogrammet för det sociala området 2013 EXAMENSARBETE

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Din röst bland makthavarna och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Från pannrummet till maktens korridorer. Ett medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm ger dig inte bara tillgång till våra tjänster och

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer