Organisation förskolor slutförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation förskolor slutförslag"

Transkript

1

2

3 Kaj Söder Utbildningschef Organisation förskolor slutförslag Utbildningschef Västra Bro förskolor Östra Bro förskolor Brunna förskolor Tibble förskolor Rönnbäret Kungsängen förskolor Råby Norrgrinden Norrängen ca 280 barn Rosenängen Finnstaberg Blomman Ulleviförskolan ca 310 barn Artisten Brunna Hagnäs Håbo-Tibble ca 280 barn Lillsjö Vulkanen Norrboda Öppna förskolan "Nattis" ca 250 barn Klockarängen Ekbacken Bergshöjden Blåsippan ca 250 barn

4 ! RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: 13 februari 2015 Norrboda förskola Ansvarig chef: Ines Rivera Övriga som medverkar: Personalen på Norrboda förskola A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? Omorganisation. Tibbleförskolor slås samman med Norrboda förskola och blir till en enhet med en förskolechef. 2. Var ska ändringarna genomföras? I Upplandsbro kommun, Tibble och Norrboda förskolor 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Anställda på Norrboda fsk, Tibble fsk, Öppna fsk samt nattis 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Norrbodas personal har hanterat detta genom information, analys och diskussioner

5 B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Me dar bet are Milj ö Kun d* Eko no mi Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 X X Chefen blir mindre tillgänglig Ökad arb belastning för chefen. Mindre kunskap om sin personal. Kvaliteten försämras. Kommunikation mellan chef och arbetstagare försämras. 2 X X Vid akuta situationer blir det svårare att få vägledning. Många medarbetare blir anonyma. Svårare att göra sig hörd. 3 X X X X Arbetsbördan ökar och en stressad chef påverkar stressnivån i personalgruppen som i sin tur bygger upp en vantrivsel vilket kan generera en ökad frånvaro som påverkar barngrupperna. Kvaliteten i den direkta kommunikationen chef - arb tagare försämras. Det påverkar arb tagarens trygghet. Ökad arb belastning för arb tagare. Ökad personal omsättning. Sämre arb miljö. 4 X X X deligering av ansvar innebär avsättning av tid. Personal tas från barngrp vilket gör att det blir en större arb belastning för de som är kvar i verksamheten. Detta ger en sämre arb miljö.

6 Risk nr Me dar bet are Milj ö Kun d* Eko no mi Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder:

7 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljni ng klar Chefen skall ha en struktur och ett schema som är synligt och tydlig för att personalen skall kunna nå henne och veta när hon är på plats. Omgående ines Rivera Apt-feb Medarbetare som får ökat ansvar utanför uppdraget skall ha tydlig struktur och schema för detta. Samt uttalat mandat för det som behövs. Omgående Ines Rivera i samråd med berörda medarbetare. Apt - feb De medarbetare som i sitt utökade ansvar måste frånvara från sitt arbete i barngrp måste ersättas med personal. Omgående Ines Rivera Apt-feb Tydliga ramar om när och hur medarbetare skall träffa chefen. När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/ enheten.

8 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Inés Rivera Övriga som medverkar: Alla arbetslag inom Tibble förskolor A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En förskolechef för hela enheten Tibble Norrboda. Det har tidigare varit två enheter med två förskolechefer. Enheten blir större, med olika slags verksamheter där även nattis och öppna förskolan kommer att ingå. Tibble förskolor får en ny chef. 2. Var ska ändringarna genomföras? Upplands-bro kommun, Tibble förskolor där Lillsjö förskola, förskolan Rönnbäret, Vulkanens förskola och Norrboda, där även nattis och öppna förskolan ska ingå. 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Medarbetare vid berörda förskolor, öppna förskolan och nattis. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Tibble förskolors ledningsgrupp samarbetar med tf. förskolechef och arbetar fram en tillfällig organisation. Behov av att tillsätta en biträdande förskolechef.

9 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 X X Med endast en förskolechef för den nya organisationen kommer det att ta längre tid att fatta viktiga beslut som gäller förskolans verksamhet. Ju större organisation ju större krav på tydlighet, Vem beviljar semester? Vem håller i APT och planeringsdagar? Svårt att som ensam förskolechef hinna med så många olika verksamheter som det blir i Tibble enhet. Förskolechefens kännedom om brukarna blir nästan obefintlig. Medarbetarsamtal kan ej hinnas med, med endast en förskolechef som inte känner all personal än. Den enskilde arbetstagaren får mindre tid av/med chefen. Chefen får mindre insyn i verksamheten och därmed svårt att se/stötta medarbetarna. I en stor organisation blir det ännu viktigare att ledningen lyssnar på personalen vid varje förskola för att det är dem som ser den dagliga verksamheten och behoven 2 X X Information, kommunikation, fördelning och ansvar. Stor organisation kräver tydlighet. Med för stor organisation kan infoflödet försämras. Nuvarande ledningsgrupp är för liten för att hinna med att täcka upp. 3 X X En stor organisation medför en annan arbetsfördelning än vad Tibble förskolor har för närvarande. Att avdelningspersonal får sköta administrativa arbeten och tid tas från barngruppen. Ekonomibiten är stor= mer administration. Samordnarna som både Långsamma beslutsvägar Chefen har för liten insyn För många medarbetare på en chef. Hur påverkas medarbetar- ocn lönesamtal? Räcker chefen till? Blir det trovärdigt? Rädd att personal från avdelningar plockas bort för att ta hand om administrativt arbete. Vi ser att ordinarie personal behöver vara kvar på avd., då ökar tryggheten och det pedagogiska arbetet. Stressen minskar, arbetsglädjen ökar. Mindre behov av vikarier. Med större organisation, hur tillgänglig blir ledningen? Vem lyssnar på behoven vid varje förskola, som ser behoven och i den dagliga verksamheten. Otydlighet, oro Minskad pedagogtäthet i barngrupperna

10 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: arbetar i barngrupp och administrativt har redan en stor administrativ belastning. 4 X X X X Arbetsmiljöarbetet kring den fysiska miljön blir svårare att överskåda. Säkerhetsbiten är stor, det blir mindre tid för varje enskild verksamhet. Barnsäkerhet, åtgärder-, olycksfall- försäkringar, nya föräldrar etc som endast en förskolechef ska hinna med. 5 X X X Att ateljeristan som redan är anställd, utför diverse inte för henne gällandes arbetsuppgifter.. Arbetsmiljön/Barnsäkerhet blir eftersatt * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? Det skulle behövas en biträdande förskolechef/chefer till den nya organisationen, så att ped sam och ateljersita kan återgå till sina ursprungliga tjänster. Mycket viktigt att ped sam och ateljerista får arbeta med det de är utbildade för. Befattningarna har inte motsvarat arbetsuppgifter i nuläget. När ska åtgärderna vara genomförda? snarast Vem ska utföra åtgärderna? Kaj Söder Annonsera ut tjänsten. Uppföljning när? Uppföljning klar

11 Vilka åtgärder ska genomföras? Det är slöseri på kompetens att låta ateljerista och ped. Sam att utföra administrativa syslor. Behov av biträdande förskolechef på de fyra förskolorna för att dela på ansvaret, ha bättre tid för arbetsuppgifterna, se verksamheten och vara tillgänglig för personal och föräldrar När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar En renodlad administratör till enheten. Blir det för stor belastning på bitr. förskolechef att ha löner mm behövs en administratör. Pedagogiska samordnare ska arbeta med ped. Frågor (inte administrativa frågor som löner och vikarier mm. Ateljeristan arbeta med relaterade arbetsuppgifter - Vi behöver en utvecklingsledare som driver det pedagogiska utvecklingsarbetet på Tibble förskolor Så fort som möjligt En biträdande (deltid) till nattis och öppna förskolan - för att dela på ansvaret, ha bättre tid för arbetsuppgifterna, se verksamheten och vara tillgänglig för personal och föräldrar. Samordnare vid varje förskola. Bra att ha en husansvarig som kan länka mellan förskolechef(biträdande förskolechef) dock ej i samma utsträckning som idag. När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

12 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Hans Degardh Övriga som medverkar: Maria Morgensterns, biträdande rektor. All personal på enheten. A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En organisatorisk förändring där Håbo-Tibble förskola kommer att höra till Brunna förskolor istället för Tjustaskolan. 2. Var ska ändringarna genomföras? Håbo-Tibble 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Ledning samt alla anställda på enheten. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Genom kontinuerlig information och diskussion med både personal och föräldrar under processens gång.

13 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 x x x Ekonomin och säkerheten kan komma att påverkas då samarbetet mellan skola/förskola under öppning, stängning, lov samt vid sjukdom blir svårare rent administrativt. Detta innebär en lägre personaltäthet under hela dagen. 2 x x x Den psykosociala arbetsmiljön påverkas då nuvarande chef kommer att få andra arbetsuppgifter. Det geografiska läget kommer att leda till en mindre närvarande chef. En konsekvens blir att chefen får en sämre insyn i och förståelse för verksamheten. Föräldrar kommer i större utsträckning känna oro och otrygghet och ha liten möjlighet att träffa förskolechef och påverka. Barnens säkerhet vid lägre personaltäthet. Ingen närvarande chef vid krissituationer. Ökad stress och utbrändhet. Otrygghet för barn och föräldrar. 3 x Övergången mellan förskola/skola är personlig, trygg och smidig på grund av ett nära samarbete i dagsläget. Samarbetet försvåras då det är två olika enheter med skilda budgetar. 4 x x x Svårare att på ett flexibelt sätt flytta personal mellan förskola/skola vid behov. Tryggheten för personalen att kunna arbeta kvar på enheten även vid vikande barnantal försvinner. Verksamheten kan idag behovs anpassas efter elever/barns behov och gruppernas storlek. 5 x x x Då Håbo-Tibble förskola blir en liten förskola i enheten finns en oror för att inom personalgruppen att de kommer att få täcka upp mycket som vikarier på övriga förskolor inom enheten. Men när Håbo-Tibble behöver hjälp blir det svårare för personalen i Brunna att täcka upp på grund av att det geografiska läget kräver bil för att ta sig dit. 6 x x x Lovverksamhetet kommer att förläggas i Kungsängen. Barnen i Håbo-Tibble som behöver tillsyn kommer i större utsträckning att få åka till Kungsängen, detta gäller även den personal som ska arbeta. Detta kommer att påverka både föräldrar och miljö då avståndet är betydande. Endast ett fåtal har tillstånd att köra över militärområdet. Mindre förståelse mellan förskola/skola. Svårare att täcka upp mellan verksamheterna då de inte tillhör samma enhet. Sämre personaltäthet vilket kan leda till högre personalomsättning. Det i sin tur minskar tryggheten hos både barn och föräldrar. Otrygghet för barn, föräldrar och personal. 7 x x x En omorganisation med missnöjd kan leda till att pedagoger väljer att byta arbetsgivare. Minskad trygghet för barn och föräldrar vid ökad personalomsättning. Varje nyanställning kostar mycket. 8 x x x Skolan blir en mindre enhet och än mer sårbar. Svårt för fritids att täcka upp både öppning och stängning, i dagsläget Förskolan riskerar att inte

14 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: samarbetar förskola/skola med detta.. Om skolan måste behålla sexorna av ekonomiska skäl påverkar det lokalerna. kunna behålla sina befintliga lokaler i Tjusta. Antalet fritidspersonal måste ökas för att täcka hela dagen vilket påverkar ekonomin. 9 x x Håbo-Tibbles höga förskollärartäthet kan komma att påverkas om det saknas förskollärare i Brunna Försämrad kvalitet på verksamheten vid minskad andel utbildad personal. * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Informationsbrev till föräldrarna Ledningen Föräldrasamråd på Uppföljning klar

15 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Samverka på enheten Samverkansgruppen Kontinuerlig information till personalen under processens gång Rektor och biträdande rektor Uppföljning när? båda verksamheterna Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

16 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Östra Bro förskolor Ansvarig chef: Åsa Stefanson Övriga som medverkar: A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En utökning av verksamheten med ca 30 barn och 6 pedagoger. 2. Var ska ändringarna genomföras? Den verksamhet som bedrivs på förskolan Ullevi kommer att tillföras Östra Bro förskolor 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Medarbetare på förskolorna Blomman, Rosenängen, Finnstaberg och Ullevi 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process?

17 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Samtal med medarbetare på Ullevi förskolan och på enheten Östra Bro förskolor omkring processen. Vad det innebär för förskolan Ullvi som tex. att ingå i ett större enhet om drygt 60 medarbetare. Information till föräldrar. B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1. x Ev. osäkerhet för medarbetare på Ulleviförskolan vad det kommer att innebära för deras del. För hela enheten finns funderingar omkring storleken på enheten. 2. x Ev. funderingar från föräldrar på förskolan Ullvei vad det här får för konsekvenser för verksamheten

18 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? 1. Samtal med berörda på Ulleviförskolan omkring vad det här kommer att innebära för dem. Samtal med enheten Östra Bros medlemmar på vilket sätt det här kommer att beröra dem. Att kunna se möjligheter trots större enhet När ska åtgärderna vara genomförda? Innan övertagandet Vem ska utföra åtgärderna? Åsa Stefanson förskolechef Anette Fagerholm Bitr. förskolechef Katarina Persson Pedagogista Uppföljning när? Processarbete 2. Föräldrabrev samt kalla till informationsmöte. Innan övertagandet Förskolechef Åsa Stefanson Processarbete Uppföljning klar

19 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

20 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Gunilla Karlsson Övriga som medverkar: Enhetens Ledningsgrupp: Eva Holmberg, Helene Ottosson-Mandahl, Helen Boström & Ella Heickell Synpunkter har tagits in från alla medarbetare i enheten Brunna förskolor, i samband med Apt. A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? Organisation förskolor. 2. Var ska ändringarna genomföras? Brunna förskolor & Håbo-Tibble förskola blir en enhet 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Anställda vid enheten Brunna förskolor Biträdande förskolechef, nu Tf. förskolechef vid Brunna förskolor. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Som Tf. förskolechef vid Brunna förskolor har Gunilla byggt en organisation där de tre arbetsplatsansvariga i enheten har ett utökat ansvar.

21 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1. X X Det geografiska avståndet mellan förskolorna i Brunna & Håbo-Tibble försvårar ett bra samarbete. Vi har ett väl fungerande samarbete idag mellan förskolorna i Brunna; Reflektionsforum, Apt, IKT, Grön Flagg, Processgrupp, Planeringsdagar och Fortbildning. Vi ser en risk att Håbo-Tibble hamnar utanför det, av praktiska skäl. Ur miljösynpunkt mindre bra med mycket resor, transport i bilar. 2. X X X X Avståndet försvårar sammanslagningar vid jul & sommar. Ur miljösynpunkt mindre bra med mycket resor, transport i bilar. Medför milersättningar & resetillägg. 3. X X Stor enhet med många medarbetare. Vi kommer att få mindre kontakt med vår chef. 4. X X När förskolechefen får ett utökat ansvar & större enhet att vara tillgänglig för kommer fler uppgifter att läggas på respektive förskola, Arbetsplatsansvarig & Ledningsgrupp. Mer administrativt arbete för pedagogerna minskar pedagogens tid i barngrupp. Övriga synpunkter: Hur blir Upplands-Bro Kommun en attraktivare arbetsgivare när man gör större enheter, fast medarbetarna önskar mindre enheter för att få närmare kontakt med sin chef? En närvarande chef har större möjligheter att få insyn i den dagliga verksamheten och därmed vara en pedagogisk ledare för verksamheten. Det finns en oro för att personal kan bli förflyttad eller uppsagd. Håbo-Tibble förskola är isolerad från övriga förskolor i kommunen. Om barnunderlaget sjunker där påverkar det hela enhetens budget. I Skollagen 2010:800 är benämning för en förskole enhet följande: Av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskole byggnader som ligger nära varandra & till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskole byggnad. Behåll Brunna & Håbo-Tibble som två enheter men med samma förskolechef. * Brukare/elev/barn

22 C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

23 Fackens syn på förskolornas omorganisation 2015 Håbo-Tibble fsk och Brunna förskolor Det geografiska läget Administration Vårt förslag Det administrativa arbetet kommer att öka för medarbetarna när chefen får flera arbetsplatser att jobba med. Det kommer att påverka arbetet i barngrupperna. Det innebär lägre personaltäthet i grupperna när en ska vara administratör. En chef som har många medarbetare kommer att ha stora svårigheter när det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som görs och den individuella kontakten med medarbetarna blir försämrad. Större enheter riskerar att bara skapa administrativa chefer istf pedagogiska ledare. Avståndet mellan förskolorna (17,1 km mellan Håbo-Tibble fsk och Artistvägen i Brunna) gör att många svårigheter uppstår. Långa transportsträckor vid sammanslagningar under juloch sommarlov. Gäller både medarbetare och föräldrar. Försämrad arbetsmiljö för fskchefen genom att det blir långt att åka och det krävs bil. Svårt att kunna komma snabbt. Enl Landsbygdsprogrammet är en viktig faktor för att ha en levande landsbygd att man har en hållbar miljö. Alltså satsa på färre transporter. Avståndet mellan arbetsplatserna inom enheten gör att det blir svårt att samverka på ett bra sätt och organisationen runt Aptmötena blir krånglig. När mötet ska vara gemensamt kan det uppstå problem med lokal. Reseersättningar kommer att utkrävas vilket påverkar enhetens budget. Idag kan personalen på Håbo- Tibble fsk och Tjustaskolan samarbeta vid t ex sjukdom eller annan frånvaro, samt vid öppning och stängning Det blir otryggt för personalen om de ska täcka upp på en förskola i Brunna, och lika otryggt för personal i Brunna om de ska behöva åka till Håbo-Tibble och jobba. Låt Håbo-Tibble förskola och Tjustaskolan bilda en egen Skolenhet från förskolan till år 6. Den kan ledas av en rektor och en förskolechef. Håbo- Tibbles unika läge i kommunen gör att samma typ av tänk som i huvudorterna inte går att ha. Vi tycker att denna enhet ska få växa och frodas på sina egna villkor, allt för att bibehålla ett miljötänk, trygghet för både personal och barn/elever och en mera hållbar ekonomisk verksamhet. Dessa enheter anser vi blir för stora, har för stor geografisk spridning och ger en försämrad arbetsmiljö för alla inblandade.

24 Tibble förskolor, Norrboda fsk/ Öppna förskolan och Nattis Medarbetaransvar Administration Vårt förslag Vid en utökning av ansvarsområdet för förskolechefen i Tibble enhet ökar svårigheterna att kunna vara en tillgänglig chef. Det i sig innebär en ökad arbetsbelastning som kan leda till stressreaktioner. Större enheter riskerar att bara skapa administrativa chefer istf pedagogiska ledare. Det administrativa arbetet kommer att öka för medarbetarna när chefen får flera arbetsplatser att jobba med. Det kommer att påverka arbetet i barngrupperna. Det innebär lägre personaltäthet i grupperna när en ska vara administratör. En chef som har många medarbetare kommer att ha stora svårigheter när det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som görs och den individuella kontakten med medarbetarna blir försämrad Vi ser en ökad risk för långsamma beslutsvägar. Vi tycker att varje förskola i Tibble enhet ska ha en biträdande förskolechef. Inga medarbetare ska ha administrativa arbetsuppgifter förutom dem som de har gällande sin egen barngrupp. Medarbetarna behövs i barngrupperna. Öppna förskolan och Nattis kan ha en egen biträdande chef, och i framtiden ser vi ett utökat samarbete mellan dessa verksamheter. De skulle kunna utgöra ett eget team Förskola 24/7 i en egen byggnad där personalgruppen jobbar med förskoleverksamhet dygnet runt. Det tror vi skulle öka tryggheten och samtidigt vara en rolig pedagogisk utmaning.(vårt alldeles egna förslag). Östra Bro förskolor och Ullevi förskoleavdelning Här ser vi fackliga inga större problem varken ansvarsmässigt eller geografiskt. De åtgärder som ska göras handlar om samtal med de berörda medarbetarna och föräldragruppen på Ullevi. Det arbetet har redan påbörjats Christina Nordlander Ordf Lärarförbundet Upplands-Bro Carin Svahn v ordf Kommunal Sektion Nordväst Förhandlingsansvarig Upplands-Bro

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun Allmänt När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet,

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Elmsta förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Reviderad 141001 Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete RO7 Kvidinge 2 Handlingsplan

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Skyddsombud SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö

APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö ARBETSPLATSTRÄFF 1 APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö Följande punkter ska tas upp på APT 1, på samtliga arbetsplatser på Gå igenom årshjulet för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet,

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå

Uppföljning av förskolepersonalens utbildningsnivå 2011-09-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Uppföljning av förskolepersonalens snivå Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet beslutar att

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2013-03-08 1 SAMBAND MELLAN ARBETE, ARBETSUPPLEVELSE OCH

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Maj 2015 Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 6 3. Bedömning och rekommendationer 13 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Rapportering Tillsyn/ Inspektion Rapportering Tillsyn/ Inspektion Maskrosens förskola Rosvik 2014-06-18 Organisation Maskrosens förskola är ett personalkooperativ som startade 1993-08-01. Förskolan drivs som en ekonomisk förening. Förskolechef

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008

Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008 Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008 Detta är en kortfattad sammanställning av det som kom fram under utbildningsdagarna för sektionens arbetsplatsombud 2007 och 2008. Vi

Läs mer