Organisation förskolor slutförslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation förskolor slutförslag"

Transkript

1

2

3 Kaj Söder Utbildningschef Organisation förskolor slutförslag Utbildningschef Västra Bro förskolor Östra Bro förskolor Brunna förskolor Tibble förskolor Rönnbäret Kungsängen förskolor Råby Norrgrinden Norrängen ca 280 barn Rosenängen Finnstaberg Blomman Ulleviförskolan ca 310 barn Artisten Brunna Hagnäs Håbo-Tibble ca 280 barn Lillsjö Vulkanen Norrboda Öppna förskolan "Nattis" ca 250 barn Klockarängen Ekbacken Bergshöjden Blåsippan ca 250 barn

4 ! RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: 13 februari 2015 Norrboda förskola Ansvarig chef: Ines Rivera Övriga som medverkar: Personalen på Norrboda förskola A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? Omorganisation. Tibbleförskolor slås samman med Norrboda förskola och blir till en enhet med en förskolechef. 2. Var ska ändringarna genomföras? I Upplandsbro kommun, Tibble och Norrboda förskolor 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Anställda på Norrboda fsk, Tibble fsk, Öppna fsk samt nattis 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Norrbodas personal har hanterat detta genom information, analys och diskussioner

5 B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Me dar bet are Milj ö Kun d* Eko no mi Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 X X Chefen blir mindre tillgänglig Ökad arb belastning för chefen. Mindre kunskap om sin personal. Kvaliteten försämras. Kommunikation mellan chef och arbetstagare försämras. 2 X X Vid akuta situationer blir det svårare att få vägledning. Många medarbetare blir anonyma. Svårare att göra sig hörd. 3 X X X X Arbetsbördan ökar och en stressad chef påverkar stressnivån i personalgruppen som i sin tur bygger upp en vantrivsel vilket kan generera en ökad frånvaro som påverkar barngrupperna. Kvaliteten i den direkta kommunikationen chef - arb tagare försämras. Det påverkar arb tagarens trygghet. Ökad arb belastning för arb tagare. Ökad personal omsättning. Sämre arb miljö. 4 X X X deligering av ansvar innebär avsättning av tid. Personal tas från barngrp vilket gör att det blir en större arb belastning för de som är kvar i verksamheten. Detta ger en sämre arb miljö.

6 Risk nr Me dar bet are Milj ö Kun d* Eko no mi Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder:

7 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljni ng klar Chefen skall ha en struktur och ett schema som är synligt och tydlig för att personalen skall kunna nå henne och veta när hon är på plats. Omgående ines Rivera Apt-feb Medarbetare som får ökat ansvar utanför uppdraget skall ha tydlig struktur och schema för detta. Samt uttalat mandat för det som behövs. Omgående Ines Rivera i samråd med berörda medarbetare. Apt - feb De medarbetare som i sitt utökade ansvar måste frånvara från sitt arbete i barngrp måste ersättas med personal. Omgående Ines Rivera Apt-feb Tydliga ramar om när och hur medarbetare skall träffa chefen. När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/ enheten.

8 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Inés Rivera Övriga som medverkar: Alla arbetslag inom Tibble förskolor A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En förskolechef för hela enheten Tibble Norrboda. Det har tidigare varit två enheter med två förskolechefer. Enheten blir större, med olika slags verksamheter där även nattis och öppna förskolan kommer att ingå. Tibble förskolor får en ny chef. 2. Var ska ändringarna genomföras? Upplands-bro kommun, Tibble förskolor där Lillsjö förskola, förskolan Rönnbäret, Vulkanens förskola och Norrboda, där även nattis och öppna förskolan ska ingå. 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Medarbetare vid berörda förskolor, öppna förskolan och nattis. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Tibble förskolors ledningsgrupp samarbetar med tf. förskolechef och arbetar fram en tillfällig organisation. Behov av att tillsätta en biträdande förskolechef.

9 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 X X Med endast en förskolechef för den nya organisationen kommer det att ta längre tid att fatta viktiga beslut som gäller förskolans verksamhet. Ju större organisation ju större krav på tydlighet, Vem beviljar semester? Vem håller i APT och planeringsdagar? Svårt att som ensam förskolechef hinna med så många olika verksamheter som det blir i Tibble enhet. Förskolechefens kännedom om brukarna blir nästan obefintlig. Medarbetarsamtal kan ej hinnas med, med endast en förskolechef som inte känner all personal än. Den enskilde arbetstagaren får mindre tid av/med chefen. Chefen får mindre insyn i verksamheten och därmed svårt att se/stötta medarbetarna. I en stor organisation blir det ännu viktigare att ledningen lyssnar på personalen vid varje förskola för att det är dem som ser den dagliga verksamheten och behoven 2 X X Information, kommunikation, fördelning och ansvar. Stor organisation kräver tydlighet. Med för stor organisation kan infoflödet försämras. Nuvarande ledningsgrupp är för liten för att hinna med att täcka upp. 3 X X En stor organisation medför en annan arbetsfördelning än vad Tibble förskolor har för närvarande. Att avdelningspersonal får sköta administrativa arbeten och tid tas från barngruppen. Ekonomibiten är stor= mer administration. Samordnarna som både Långsamma beslutsvägar Chefen har för liten insyn För många medarbetare på en chef. Hur påverkas medarbetar- ocn lönesamtal? Räcker chefen till? Blir det trovärdigt? Rädd att personal från avdelningar plockas bort för att ta hand om administrativt arbete. Vi ser att ordinarie personal behöver vara kvar på avd., då ökar tryggheten och det pedagogiska arbetet. Stressen minskar, arbetsglädjen ökar. Mindre behov av vikarier. Med större organisation, hur tillgänglig blir ledningen? Vem lyssnar på behoven vid varje förskola, som ser behoven och i den dagliga verksamheten. Otydlighet, oro Minskad pedagogtäthet i barngrupperna

10 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: arbetar i barngrupp och administrativt har redan en stor administrativ belastning. 4 X X X X Arbetsmiljöarbetet kring den fysiska miljön blir svårare att överskåda. Säkerhetsbiten är stor, det blir mindre tid för varje enskild verksamhet. Barnsäkerhet, åtgärder-, olycksfall- försäkringar, nya föräldrar etc som endast en förskolechef ska hinna med. 5 X X X Att ateljeristan som redan är anställd, utför diverse inte för henne gällandes arbetsuppgifter.. Arbetsmiljön/Barnsäkerhet blir eftersatt * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? Det skulle behövas en biträdande förskolechef/chefer till den nya organisationen, så att ped sam och ateljersita kan återgå till sina ursprungliga tjänster. Mycket viktigt att ped sam och ateljerista får arbeta med det de är utbildade för. Befattningarna har inte motsvarat arbetsuppgifter i nuläget. När ska åtgärderna vara genomförda? snarast Vem ska utföra åtgärderna? Kaj Söder Annonsera ut tjänsten. Uppföljning när? Uppföljning klar

11 Vilka åtgärder ska genomföras? Det är slöseri på kompetens att låta ateljerista och ped. Sam att utföra administrativa syslor. Behov av biträdande förskolechef på de fyra förskolorna för att dela på ansvaret, ha bättre tid för arbetsuppgifterna, se verksamheten och vara tillgänglig för personal och föräldrar När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar En renodlad administratör till enheten. Blir det för stor belastning på bitr. förskolechef att ha löner mm behövs en administratör. Pedagogiska samordnare ska arbeta med ped. Frågor (inte administrativa frågor som löner och vikarier mm. Ateljeristan arbeta med relaterade arbetsuppgifter - Vi behöver en utvecklingsledare som driver det pedagogiska utvecklingsarbetet på Tibble förskolor Så fort som möjligt En biträdande (deltid) till nattis och öppna förskolan - för att dela på ansvaret, ha bättre tid för arbetsuppgifterna, se verksamheten och vara tillgänglig för personal och föräldrar. Samordnare vid varje förskola. Bra att ha en husansvarig som kan länka mellan förskolechef(biträdande förskolechef) dock ej i samma utsträckning som idag. När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

12 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Hans Degardh Övriga som medverkar: Maria Morgensterns, biträdande rektor. All personal på enheten. A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En organisatorisk förändring där Håbo-Tibble förskola kommer att höra till Brunna förskolor istället för Tjustaskolan. 2. Var ska ändringarna genomföras? Håbo-Tibble 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Ledning samt alla anställda på enheten. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Genom kontinuerlig information och diskussion med både personal och föräldrar under processens gång.

13 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 x x x Ekonomin och säkerheten kan komma att påverkas då samarbetet mellan skola/förskola under öppning, stängning, lov samt vid sjukdom blir svårare rent administrativt. Detta innebär en lägre personaltäthet under hela dagen. 2 x x x Den psykosociala arbetsmiljön påverkas då nuvarande chef kommer att få andra arbetsuppgifter. Det geografiska läget kommer att leda till en mindre närvarande chef. En konsekvens blir att chefen får en sämre insyn i och förståelse för verksamheten. Föräldrar kommer i större utsträckning känna oro och otrygghet och ha liten möjlighet att träffa förskolechef och påverka. Barnens säkerhet vid lägre personaltäthet. Ingen närvarande chef vid krissituationer. Ökad stress och utbrändhet. Otrygghet för barn och föräldrar. 3 x Övergången mellan förskola/skola är personlig, trygg och smidig på grund av ett nära samarbete i dagsläget. Samarbetet försvåras då det är två olika enheter med skilda budgetar. 4 x x x Svårare att på ett flexibelt sätt flytta personal mellan förskola/skola vid behov. Tryggheten för personalen att kunna arbeta kvar på enheten även vid vikande barnantal försvinner. Verksamheten kan idag behovs anpassas efter elever/barns behov och gruppernas storlek. 5 x x x Då Håbo-Tibble förskola blir en liten förskola i enheten finns en oror för att inom personalgruppen att de kommer att få täcka upp mycket som vikarier på övriga förskolor inom enheten. Men när Håbo-Tibble behöver hjälp blir det svårare för personalen i Brunna att täcka upp på grund av att det geografiska läget kräver bil för att ta sig dit. 6 x x x Lovverksamhetet kommer att förläggas i Kungsängen. Barnen i Håbo-Tibble som behöver tillsyn kommer i större utsträckning att få åka till Kungsängen, detta gäller även den personal som ska arbeta. Detta kommer att påverka både föräldrar och miljö då avståndet är betydande. Endast ett fåtal har tillstånd att köra över militärområdet. Mindre förståelse mellan förskola/skola. Svårare att täcka upp mellan verksamheterna då de inte tillhör samma enhet. Sämre personaltäthet vilket kan leda till högre personalomsättning. Det i sin tur minskar tryggheten hos både barn och föräldrar. Otrygghet för barn, föräldrar och personal. 7 x x x En omorganisation med missnöjd kan leda till att pedagoger väljer att byta arbetsgivare. Minskad trygghet för barn och föräldrar vid ökad personalomsättning. Varje nyanställning kostar mycket. 8 x x x Skolan blir en mindre enhet och än mer sårbar. Svårt för fritids att täcka upp både öppning och stängning, i dagsläget Förskolan riskerar att inte

14 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: samarbetar förskola/skola med detta.. Om skolan måste behålla sexorna av ekonomiska skäl påverkar det lokalerna. kunna behålla sina befintliga lokaler i Tjusta. Antalet fritidspersonal måste ökas för att täcka hela dagen vilket påverkar ekonomin. 9 x x Håbo-Tibbles höga förskollärartäthet kan komma att påverkas om det saknas förskollärare i Brunna Försämrad kvalitet på verksamheten vid minskad andel utbildad personal. * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Informationsbrev till föräldrarna Ledningen Föräldrasamråd på Uppföljning klar

15 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Samverka på enheten Samverkansgruppen Kontinuerlig information till personalen under processens gång Rektor och biträdande rektor Uppföljning när? båda verksamheterna Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

16 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Östra Bro förskolor Ansvarig chef: Åsa Stefanson Övriga som medverkar: A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En utökning av verksamheten med ca 30 barn och 6 pedagoger. 2. Var ska ändringarna genomföras? Den verksamhet som bedrivs på förskolan Ullevi kommer att tillföras Östra Bro förskolor 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Medarbetare på förskolorna Blomman, Rosenängen, Finnstaberg och Ullevi 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process?

17 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Samtal med medarbetare på Ullevi förskolan och på enheten Östra Bro förskolor omkring processen. Vad det innebär för förskolan Ullvi som tex. att ingå i ett större enhet om drygt 60 medarbetare. Information till föräldrar. B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1. x Ev. osäkerhet för medarbetare på Ulleviförskolan vad det kommer att innebära för deras del. För hela enheten finns funderingar omkring storleken på enheten. 2. x Ev. funderingar från föräldrar på förskolan Ullvei vad det här får för konsekvenser för verksamheten

18 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? 1. Samtal med berörda på Ulleviförskolan omkring vad det här kommer att innebära för dem. Samtal med enheten Östra Bros medlemmar på vilket sätt det här kommer att beröra dem. Att kunna se möjligheter trots större enhet När ska åtgärderna vara genomförda? Innan övertagandet Vem ska utföra åtgärderna? Åsa Stefanson förskolechef Anette Fagerholm Bitr. förskolechef Katarina Persson Pedagogista Uppföljning när? Processarbete 2. Föräldrabrev samt kalla till informationsmöte. Innan övertagandet Förskolechef Åsa Stefanson Processarbete Uppföljning klar

19 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

20 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Gunilla Karlsson Övriga som medverkar: Enhetens Ledningsgrupp: Eva Holmberg, Helene Ottosson-Mandahl, Helen Boström & Ella Heickell Synpunkter har tagits in från alla medarbetare i enheten Brunna förskolor, i samband med Apt. A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? Organisation förskolor. 2. Var ska ändringarna genomföras? Brunna förskolor & Håbo-Tibble förskola blir en enhet 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Anställda vid enheten Brunna förskolor Biträdande förskolechef, nu Tf. förskolechef vid Brunna förskolor. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Som Tf. förskolechef vid Brunna förskolor har Gunilla byggt en organisation där de tre arbetsplatsansvariga i enheten har ett utökat ansvar.

21 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1. X X Det geografiska avståndet mellan förskolorna i Brunna & Håbo-Tibble försvårar ett bra samarbete. Vi har ett väl fungerande samarbete idag mellan förskolorna i Brunna; Reflektionsforum, Apt, IKT, Grön Flagg, Processgrupp, Planeringsdagar och Fortbildning. Vi ser en risk att Håbo-Tibble hamnar utanför det, av praktiska skäl. Ur miljösynpunkt mindre bra med mycket resor, transport i bilar. 2. X X X X Avståndet försvårar sammanslagningar vid jul & sommar. Ur miljösynpunkt mindre bra med mycket resor, transport i bilar. Medför milersättningar & resetillägg. 3. X X Stor enhet med många medarbetare. Vi kommer att få mindre kontakt med vår chef. 4. X X När förskolechefen får ett utökat ansvar & större enhet att vara tillgänglig för kommer fler uppgifter att läggas på respektive förskola, Arbetsplatsansvarig & Ledningsgrupp. Mer administrativt arbete för pedagogerna minskar pedagogens tid i barngrupp. Övriga synpunkter: Hur blir Upplands-Bro Kommun en attraktivare arbetsgivare när man gör större enheter, fast medarbetarna önskar mindre enheter för att få närmare kontakt med sin chef? En närvarande chef har större möjligheter att få insyn i den dagliga verksamheten och därmed vara en pedagogisk ledare för verksamheten. Det finns en oro för att personal kan bli förflyttad eller uppsagd. Håbo-Tibble förskola är isolerad från övriga förskolor i kommunen. Om barnunderlaget sjunker där påverkar det hela enhetens budget. I Skollagen 2010:800 är benämning för en förskole enhet följande: Av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskole byggnader som ligger nära varandra & till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskole byggnad. Behåll Brunna & Håbo-Tibble som två enheter men med samma förskolechef. * Brukare/elev/barn

22 C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

23 Fackens syn på förskolornas omorganisation 2015 Håbo-Tibble fsk och Brunna förskolor Det geografiska läget Administration Vårt förslag Det administrativa arbetet kommer att öka för medarbetarna när chefen får flera arbetsplatser att jobba med. Det kommer att påverka arbetet i barngrupperna. Det innebär lägre personaltäthet i grupperna när en ska vara administratör. En chef som har många medarbetare kommer att ha stora svårigheter när det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som görs och den individuella kontakten med medarbetarna blir försämrad. Större enheter riskerar att bara skapa administrativa chefer istf pedagogiska ledare. Avståndet mellan förskolorna (17,1 km mellan Håbo-Tibble fsk och Artistvägen i Brunna) gör att många svårigheter uppstår. Långa transportsträckor vid sammanslagningar under juloch sommarlov. Gäller både medarbetare och föräldrar. Försämrad arbetsmiljö för fskchefen genom att det blir långt att åka och det krävs bil. Svårt att kunna komma snabbt. Enl Landsbygdsprogrammet är en viktig faktor för att ha en levande landsbygd att man har en hållbar miljö. Alltså satsa på färre transporter. Avståndet mellan arbetsplatserna inom enheten gör att det blir svårt att samverka på ett bra sätt och organisationen runt Aptmötena blir krånglig. När mötet ska vara gemensamt kan det uppstå problem med lokal. Reseersättningar kommer att utkrävas vilket påverkar enhetens budget. Idag kan personalen på Håbo- Tibble fsk och Tjustaskolan samarbeta vid t ex sjukdom eller annan frånvaro, samt vid öppning och stängning Det blir otryggt för personalen om de ska täcka upp på en förskola i Brunna, och lika otryggt för personal i Brunna om de ska behöva åka till Håbo-Tibble och jobba. Låt Håbo-Tibble förskola och Tjustaskolan bilda en egen Skolenhet från förskolan till år 6. Den kan ledas av en rektor och en förskolechef. Håbo- Tibbles unika läge i kommunen gör att samma typ av tänk som i huvudorterna inte går att ha. Vi tycker att denna enhet ska få växa och frodas på sina egna villkor, allt för att bibehålla ett miljötänk, trygghet för både personal och barn/elever och en mera hållbar ekonomisk verksamhet. Dessa enheter anser vi blir för stora, har för stor geografisk spridning och ger en försämrad arbetsmiljö för alla inblandade.

24 Tibble förskolor, Norrboda fsk/ Öppna förskolan och Nattis Medarbetaransvar Administration Vårt förslag Vid en utökning av ansvarsområdet för förskolechefen i Tibble enhet ökar svårigheterna att kunna vara en tillgänglig chef. Det i sig innebär en ökad arbetsbelastning som kan leda till stressreaktioner. Större enheter riskerar att bara skapa administrativa chefer istf pedagogiska ledare. Det administrativa arbetet kommer att öka för medarbetarna när chefen får flera arbetsplatser att jobba med. Det kommer att påverka arbetet i barngrupperna. Det innebär lägre personaltäthet i grupperna när en ska vara administratör. En chef som har många medarbetare kommer att ha stora svårigheter när det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som görs och den individuella kontakten med medarbetarna blir försämrad Vi ser en ökad risk för långsamma beslutsvägar. Vi tycker att varje förskola i Tibble enhet ska ha en biträdande förskolechef. Inga medarbetare ska ha administrativa arbetsuppgifter förutom dem som de har gällande sin egen barngrupp. Medarbetarna behövs i barngrupperna. Öppna förskolan och Nattis kan ha en egen biträdande chef, och i framtiden ser vi ett utökat samarbete mellan dessa verksamheter. De skulle kunna utgöra ett eget team Förskola 24/7 i en egen byggnad där personalgruppen jobbar med förskoleverksamhet dygnet runt. Det tror vi skulle öka tryggheten och samtidigt vara en rolig pedagogisk utmaning.(vårt alldeles egna förslag). Östra Bro förskolor och Ullevi förskoleavdelning Här ser vi fackliga inga större problem varken ansvarsmässigt eller geografiskt. De åtgärder som ska göras handlar om samtal med de berörda medarbetarna och föräldragruppen på Ullevi. Det arbetet har redan påbörjats Christina Nordlander Ordf Lärarförbundet Upplands-Bro Carin Svahn v ordf Kommunal Sektion Nordväst Förhandlingsansvarig Upplands-Bro

RISKBEDÖMNING INFÖR FÖRÄNDRING I FÖRSKOLEORGANISATIONEN INOM KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

RISKBEDÖMNING INFÖR FÖRÄNDRING I FÖRSKOLEORGANISATIONEN INOM KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING KUNGSHOLMENS STÖD TILL NÄMND OCH FÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 1.6-337-2012 BILAGA RISKBEDÖMNING INFÖR FÖRÄNDRING I FÖRSKOLEORGANISATIONEN INOM KUNGSHOLMENS En utredning om förskolans struktur, organisation

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun Allmänt När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Bergshamra förskoleenhet är en enhet i förändring och utveckling. Med nytt ledarskap arbetar vi

Läs mer

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 )

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) 9 Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Riskbedömning enligt AFS 2001:1 Bedömning av risker och åtgärder i samband med förändring av Förskolan Ugglan, Fönvindvägen 68

Riskbedömning enligt AFS 2001:1 Bedömning av risker och åtgärder i samband med förändring av Förskolan Ugglan, Fönvindvägen 68 Riskbedömning enligt AFS 2001:1 Bedömning av risker och åtgärder i samband med förändring av Förskolan Ugglan, Fönvindvägen 68 Upprättad av Åsa Jansson Carina Forsell 2011-06-20 Förskolechef Skyddsombud

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Rapport från Egentillsyn

Rapport från Egentillsyn Till Kommunstyrelsen Barn och utbildning 2014-10-22 Åsa Nordlund Rapport från Egentillsyn Förskola Djurmo 2014-10-22 Deltagarlista Kommunstyrelsen Kerstin Stenquist ( C ) Anders Bengtsson ( KD ) Skolsektionen

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun Förskola i förändring med barnens bästa i fokus Kungsbacka kommun Förskola i Kungsbacka Antal barn förskola 3750 st Antal förskolor 72 st Antal anställda 750 st Fristående förskolor 21 st Under perioden

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3 Sid av 8 Orsakerna till förändringar i verksamheten kan vara många. Oftast är det en strävan till högre effektivitet som för privata företag ska resultera i bättre lönsamhet. Lönsamhet är för alla företag

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun Förskola i förändring med barnens bästa i fokus Kungsbacka kommun Kungsbacka på kartan Förskola i Kungsbacka Antal barn förskola 3750 st Antal förskolor 72 st Antal anställda 750 st Fristående förskolor

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Andel förskollärare, %

Andel förskollärare, % Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 214-4-27 Ärende/nr: 214/4 Kultur- och utbildningsnämnden Rapport- Uppföljning personal, barn statistik SCB 213 Per den 1 oktober varje år samlar

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 2016-03-09 Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 9 mars 18.00-20.00 i Brännaregårdsskolans matsal Välkomna, presentation av kvällen, förhållningsregler.

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Rapport från Egentillsyn

Rapport från Egentillsyn Till Kommunstyrelsen Barn och utbildning 2014-12-03 Åsa Nordlund Rapport från Egentillsyn Förskola Bäsna 2014-12-03 Deltagarlista Barn- och utbildningsutskottet Svante Hanses (Kosa) Anders Bengtsson (KD)

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 1 Förskolan Passaren Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-4 Beslutade mål och åtgärder 4 Slutord 6 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra Karlsson

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Förskolans ledningsorganisation Uppsala kommun

Förskolans ledningsorganisation Uppsala kommun www.pwc.se Förstudie Förskolans ledningsorganisation Uppsala kommun Henrik Fagerlind November 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund och syfte... 3 1.2. Metod och avgränsning... 3 2.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Elmsta förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Kränkande särbehandling (13 och 14 )

Kränkande särbehandling (13 och 14 ) Kränkande särbehandling (13 och 14 ) 13 Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten I våra förskolor ger vi mycket utrymme för leken som vi anser är en av grunderna till barnens utveckling.

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Huvudman/Ledning för LEKA Barnens Förskola AB och

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsmiljöplan - plan

Arbetsmiljöplan - plan Arbetsmiljöplan - plan 2012-2014 Inledning Handlingsplanen avser verksamhet/område: Komvux Vård Området/verksamheten består av: Vuxenutbildning och gymnasieskolans omvårdnadsprogram I verksamheten arbetar:

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum 2015-02-10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun

Risk- och konsekvensanalys för Upplands Väsby kommun Allmänt När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet,

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Tångeröd Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus förskolechef 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

A: Precisera den planerade förändringen. Vad består ändringarna av? Nedläggning av skolan i Rusksele. Var ska ändringarna genomföras?

A: Precisera den planerade förändringen. Vad består ändringarna av? Nedläggning av skolan i Rusksele. Var ska ändringarna genomföras? Riskbedömning inför ändringar i verksamheten. (utgår från gemensamma riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Lycksele kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2005-03-14 10) Efter genomförd riskbedömning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Sid 1 (5)

Sid 1 (5) 2016-11-17 Sid 1 (5) Risk- och konsekvensanalys förändrad skolorganisation 161114Inriktning skolorganisation i grundskolan utifrån tidigare beslut om central högstadieskola. Datum: 2016-11-09 och 2016-11-14

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer