Organisation förskolor slutförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation förskolor slutförslag"

Transkript

1

2

3 Kaj Söder Utbildningschef Organisation förskolor slutförslag Utbildningschef Västra Bro förskolor Östra Bro förskolor Brunna förskolor Tibble förskolor Rönnbäret Kungsängen förskolor Råby Norrgrinden Norrängen ca 280 barn Rosenängen Finnstaberg Blomman Ulleviförskolan ca 310 barn Artisten Brunna Hagnäs Håbo-Tibble ca 280 barn Lillsjö Vulkanen Norrboda Öppna förskolan "Nattis" ca 250 barn Klockarängen Ekbacken Bergshöjden Blåsippan ca 250 barn

4 ! RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: 13 februari 2015 Norrboda förskola Ansvarig chef: Ines Rivera Övriga som medverkar: Personalen på Norrboda förskola A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? Omorganisation. Tibbleförskolor slås samman med Norrboda förskola och blir till en enhet med en förskolechef. 2. Var ska ändringarna genomföras? I Upplandsbro kommun, Tibble och Norrboda förskolor 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Anställda på Norrboda fsk, Tibble fsk, Öppna fsk samt nattis 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Norrbodas personal har hanterat detta genom information, analys och diskussioner

5 B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Me dar bet are Milj ö Kun d* Eko no mi Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 X X Chefen blir mindre tillgänglig Ökad arb belastning för chefen. Mindre kunskap om sin personal. Kvaliteten försämras. Kommunikation mellan chef och arbetstagare försämras. 2 X X Vid akuta situationer blir det svårare att få vägledning. Många medarbetare blir anonyma. Svårare att göra sig hörd. 3 X X X X Arbetsbördan ökar och en stressad chef påverkar stressnivån i personalgruppen som i sin tur bygger upp en vantrivsel vilket kan generera en ökad frånvaro som påverkar barngrupperna. Kvaliteten i den direkta kommunikationen chef - arb tagare försämras. Det påverkar arb tagarens trygghet. Ökad arb belastning för arb tagare. Ökad personal omsättning. Sämre arb miljö. 4 X X X deligering av ansvar innebär avsättning av tid. Personal tas från barngrp vilket gör att det blir en större arb belastning för de som är kvar i verksamheten. Detta ger en sämre arb miljö.

6 Risk nr Me dar bet are Milj ö Kun d* Eko no mi Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder:

7 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljni ng klar Chefen skall ha en struktur och ett schema som är synligt och tydlig för att personalen skall kunna nå henne och veta när hon är på plats. Omgående ines Rivera Apt-feb Medarbetare som får ökat ansvar utanför uppdraget skall ha tydlig struktur och schema för detta. Samt uttalat mandat för det som behövs. Omgående Ines Rivera i samråd med berörda medarbetare. Apt - feb De medarbetare som i sitt utökade ansvar måste frånvara från sitt arbete i barngrp måste ersättas med personal. Omgående Ines Rivera Apt-feb Tydliga ramar om när och hur medarbetare skall träffa chefen. När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/ enheten.

8 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Inés Rivera Övriga som medverkar: Alla arbetslag inom Tibble förskolor A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En förskolechef för hela enheten Tibble Norrboda. Det har tidigare varit två enheter med två förskolechefer. Enheten blir större, med olika slags verksamheter där även nattis och öppna förskolan kommer att ingå. Tibble förskolor får en ny chef. 2. Var ska ändringarna genomföras? Upplands-bro kommun, Tibble förskolor där Lillsjö förskola, förskolan Rönnbäret, Vulkanens förskola och Norrboda, där även nattis och öppna förskolan ska ingå. 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Medarbetare vid berörda förskolor, öppna förskolan och nattis. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Tibble förskolors ledningsgrupp samarbetar med tf. förskolechef och arbetar fram en tillfällig organisation. Behov av att tillsätta en biträdande förskolechef.

9 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 X X Med endast en förskolechef för den nya organisationen kommer det att ta längre tid att fatta viktiga beslut som gäller förskolans verksamhet. Ju större organisation ju större krav på tydlighet, Vem beviljar semester? Vem håller i APT och planeringsdagar? Svårt att som ensam förskolechef hinna med så många olika verksamheter som det blir i Tibble enhet. Förskolechefens kännedom om brukarna blir nästan obefintlig. Medarbetarsamtal kan ej hinnas med, med endast en förskolechef som inte känner all personal än. Den enskilde arbetstagaren får mindre tid av/med chefen. Chefen får mindre insyn i verksamheten och därmed svårt att se/stötta medarbetarna. I en stor organisation blir det ännu viktigare att ledningen lyssnar på personalen vid varje förskola för att det är dem som ser den dagliga verksamheten och behoven 2 X X Information, kommunikation, fördelning och ansvar. Stor organisation kräver tydlighet. Med för stor organisation kan infoflödet försämras. Nuvarande ledningsgrupp är för liten för att hinna med att täcka upp. 3 X X En stor organisation medför en annan arbetsfördelning än vad Tibble förskolor har för närvarande. Att avdelningspersonal får sköta administrativa arbeten och tid tas från barngruppen. Ekonomibiten är stor= mer administration. Samordnarna som både Långsamma beslutsvägar Chefen har för liten insyn För många medarbetare på en chef. Hur påverkas medarbetar- ocn lönesamtal? Räcker chefen till? Blir det trovärdigt? Rädd att personal från avdelningar plockas bort för att ta hand om administrativt arbete. Vi ser att ordinarie personal behöver vara kvar på avd., då ökar tryggheten och det pedagogiska arbetet. Stressen minskar, arbetsglädjen ökar. Mindre behov av vikarier. Med större organisation, hur tillgänglig blir ledningen? Vem lyssnar på behoven vid varje förskola, som ser behoven och i den dagliga verksamheten. Otydlighet, oro Minskad pedagogtäthet i barngrupperna

10 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: arbetar i barngrupp och administrativt har redan en stor administrativ belastning. 4 X X X X Arbetsmiljöarbetet kring den fysiska miljön blir svårare att överskåda. Säkerhetsbiten är stor, det blir mindre tid för varje enskild verksamhet. Barnsäkerhet, åtgärder-, olycksfall- försäkringar, nya föräldrar etc som endast en förskolechef ska hinna med. 5 X X X Att ateljeristan som redan är anställd, utför diverse inte för henne gällandes arbetsuppgifter.. Arbetsmiljön/Barnsäkerhet blir eftersatt * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? Det skulle behövas en biträdande förskolechef/chefer till den nya organisationen, så att ped sam och ateljersita kan återgå till sina ursprungliga tjänster. Mycket viktigt att ped sam och ateljerista får arbeta med det de är utbildade för. Befattningarna har inte motsvarat arbetsuppgifter i nuläget. När ska åtgärderna vara genomförda? snarast Vem ska utföra åtgärderna? Kaj Söder Annonsera ut tjänsten. Uppföljning när? Uppföljning klar

11 Vilka åtgärder ska genomföras? Det är slöseri på kompetens att låta ateljerista och ped. Sam att utföra administrativa syslor. Behov av biträdande förskolechef på de fyra förskolorna för att dela på ansvaret, ha bättre tid för arbetsuppgifterna, se verksamheten och vara tillgänglig för personal och föräldrar När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar En renodlad administratör till enheten. Blir det för stor belastning på bitr. förskolechef att ha löner mm behövs en administratör. Pedagogiska samordnare ska arbeta med ped. Frågor (inte administrativa frågor som löner och vikarier mm. Ateljeristan arbeta med relaterade arbetsuppgifter - Vi behöver en utvecklingsledare som driver det pedagogiska utvecklingsarbetet på Tibble förskolor Så fort som möjligt En biträdande (deltid) till nattis och öppna förskolan - för att dela på ansvaret, ha bättre tid för arbetsuppgifterna, se verksamheten och vara tillgänglig för personal och föräldrar. Samordnare vid varje förskola. Bra att ha en husansvarig som kan länka mellan förskolechef(biträdande förskolechef) dock ej i samma utsträckning som idag. När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

12 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Hans Degardh Övriga som medverkar: Maria Morgensterns, biträdande rektor. All personal på enheten. A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En organisatorisk förändring där Håbo-Tibble förskola kommer att höra till Brunna förskolor istället för Tjustaskolan. 2. Var ska ändringarna genomföras? Håbo-Tibble 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Ledning samt alla anställda på enheten. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Genom kontinuerlig information och diskussion med både personal och föräldrar under processens gång.

13 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1 x x x Ekonomin och säkerheten kan komma att påverkas då samarbetet mellan skola/förskola under öppning, stängning, lov samt vid sjukdom blir svårare rent administrativt. Detta innebär en lägre personaltäthet under hela dagen. 2 x x x Den psykosociala arbetsmiljön påverkas då nuvarande chef kommer att få andra arbetsuppgifter. Det geografiska läget kommer att leda till en mindre närvarande chef. En konsekvens blir att chefen får en sämre insyn i och förståelse för verksamheten. Föräldrar kommer i större utsträckning känna oro och otrygghet och ha liten möjlighet att träffa förskolechef och påverka. Barnens säkerhet vid lägre personaltäthet. Ingen närvarande chef vid krissituationer. Ökad stress och utbrändhet. Otrygghet för barn och föräldrar. 3 x Övergången mellan förskola/skola är personlig, trygg och smidig på grund av ett nära samarbete i dagsläget. Samarbetet försvåras då det är två olika enheter med skilda budgetar. 4 x x x Svårare att på ett flexibelt sätt flytta personal mellan förskola/skola vid behov. Tryggheten för personalen att kunna arbeta kvar på enheten även vid vikande barnantal försvinner. Verksamheten kan idag behovs anpassas efter elever/barns behov och gruppernas storlek. 5 x x x Då Håbo-Tibble förskola blir en liten förskola i enheten finns en oror för att inom personalgruppen att de kommer att få täcka upp mycket som vikarier på övriga förskolor inom enheten. Men när Håbo-Tibble behöver hjälp blir det svårare för personalen i Brunna att täcka upp på grund av att det geografiska läget kräver bil för att ta sig dit. 6 x x x Lovverksamhetet kommer att förläggas i Kungsängen. Barnen i Håbo-Tibble som behöver tillsyn kommer i större utsträckning att få åka till Kungsängen, detta gäller även den personal som ska arbeta. Detta kommer att påverka både föräldrar och miljö då avståndet är betydande. Endast ett fåtal har tillstånd att köra över militärområdet. Mindre förståelse mellan förskola/skola. Svårare att täcka upp mellan verksamheterna då de inte tillhör samma enhet. Sämre personaltäthet vilket kan leda till högre personalomsättning. Det i sin tur minskar tryggheten hos både barn och föräldrar. Otrygghet för barn, föräldrar och personal. 7 x x x En omorganisation med missnöjd kan leda till att pedagoger väljer att byta arbetsgivare. Minskad trygghet för barn och föräldrar vid ökad personalomsättning. Varje nyanställning kostar mycket. 8 x x x Skolan blir en mindre enhet och än mer sårbar. Svårt för fritids att täcka upp både öppning och stängning, i dagsläget Förskolan riskerar att inte

14 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: samarbetar förskola/skola med detta.. Om skolan måste behålla sexorna av ekonomiska skäl påverkar det lokalerna. kunna behålla sina befintliga lokaler i Tjusta. Antalet fritidspersonal måste ökas för att täcka hela dagen vilket påverkar ekonomin. 9 x x Håbo-Tibbles höga förskollärartäthet kan komma att påverkas om det saknas förskollärare i Brunna Försämrad kvalitet på verksamheten vid minskad andel utbildad personal. * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Informationsbrev till föräldrarna Ledningen Föräldrasamråd på Uppföljning klar

15 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Samverka på enheten Samverkansgruppen Kontinuerlig information till personalen under processens gång Rektor och biträdande rektor Uppföljning när? båda verksamheterna Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

16 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Östra Bro förskolor Ansvarig chef: Åsa Stefanson Övriga som medverkar: A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? En utökning av verksamheten med ca 30 barn och 6 pedagoger. 2. Var ska ändringarna genomföras? Den verksamhet som bedrivs på förskolan Ullevi kommer att tillföras Östra Bro förskolor 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Medarbetare på förskolorna Blomman, Rosenängen, Finnstaberg och Ullevi 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process?

17 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Samtal med medarbetare på Ullevi förskolan och på enheten Östra Bro förskolor omkring processen. Vad det innebär för förskolan Ullvi som tex. att ingå i ett större enhet om drygt 60 medarbetare. Information till föräldrar. B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1. x Ev. osäkerhet för medarbetare på Ulleviförskolan vad det kommer att innebära för deras del. För hela enheten finns funderingar omkring storleken på enheten. 2. x Ev. funderingar från föräldrar på förskolan Ullvei vad det här får för konsekvenser för verksamheten

18 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: * Brukare/elev/barn C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? 1. Samtal med berörda på Ulleviförskolan omkring vad det här kommer att innebära för dem. Samtal med enheten Östra Bros medlemmar på vilket sätt det här kommer att beröra dem. Att kunna se möjligheter trots större enhet När ska åtgärderna vara genomförda? Innan övertagandet Vem ska utföra åtgärderna? Åsa Stefanson förskolechef Anette Fagerholm Bitr. förskolechef Katarina Persson Pedagogista Uppföljning när? Processarbete 2. Föräldrabrev samt kalla till informationsmöte. Innan övertagandet Förskolechef Åsa Stefanson Processarbete Uppföljning klar

19 Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

20 RISK- OCH KONSEKVENSANALYS Systematiskt arbetsmiljöarbete När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma vilka eventuella risker och konsekvenser som ändringarna medför. En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, dock senast innan ändringen genomförs och ska dokumenteras skriftligt. Läs vidare på Arbetsmiljöverket, ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Datum och Verksamhet: Ansvarig chef: Gunilla Karlsson Övriga som medverkar: Enhetens Ledningsgrupp: Eva Holmberg, Helene Ottosson-Mandahl, Helen Boström & Ella Heickell Synpunkter har tagits in från alla medarbetare i enheten Brunna förskolor, i samband med Apt. A. Precisera den planerade förändringen 1. Vad består ändringen av? Organisation förskolor. 2. Var ska ändringarna genomföras? Brunna förskolor & Håbo-Tibble förskola blir en enhet 3. Vilka arbetstagare eller grupper berörs av ändringarna? Anställda vid enheten Brunna förskolor Biträdande förskolechef, nu Tf. förskolechef vid Brunna förskolor. 4. Hur hanterar vi detta under pågående förändring/process? Som Tf. förskolechef vid Brunna förskolor har Gunilla byggt en organisation där de tre arbetsplatsansvariga i enheten har ett utökat ansvar.

21 Medarbetare Miljö Kund* Ekonomi B. Gör riskbedömningen Utgångspunkterna för riskbedömningen är Systematiskt arbetsmiljöarbete och övrig lagar och föreskrifter avseende arbetsmiljö och miljölagstiftning, samt verksamhetens mål med perspektiv på medarbare, miljö, kund och ekonomi. Risk nr Riskbedömning Riskkällor Allvarlig risk, beskriv: 1. X X Det geografiska avståndet mellan förskolorna i Brunna & Håbo-Tibble försvårar ett bra samarbete. Vi har ett väl fungerande samarbete idag mellan förskolorna i Brunna; Reflektionsforum, Apt, IKT, Grön Flagg, Processgrupp, Planeringsdagar och Fortbildning. Vi ser en risk att Håbo-Tibble hamnar utanför det, av praktiska skäl. Ur miljösynpunkt mindre bra med mycket resor, transport i bilar. 2. X X X X Avståndet försvårar sammanslagningar vid jul & sommar. Ur miljösynpunkt mindre bra med mycket resor, transport i bilar. Medför milersättningar & resetillägg. 3. X X Stor enhet med många medarbetare. Vi kommer att få mindre kontakt med vår chef. 4. X X När förskolechefen får ett utökat ansvar & större enhet att vara tillgänglig för kommer fler uppgifter att läggas på respektive förskola, Arbetsplatsansvarig & Ledningsgrupp. Mer administrativt arbete för pedagogerna minskar pedagogens tid i barngrupp. Övriga synpunkter: Hur blir Upplands-Bro Kommun en attraktivare arbetsgivare när man gör större enheter, fast medarbetarna önskar mindre enheter för att få närmare kontakt med sin chef? En närvarande chef har större möjligheter att få insyn i den dagliga verksamheten och därmed vara en pedagogisk ledare för verksamheten. Det finns en oro för att personal kan bli förflyttad eller uppsagd. Håbo-Tibble förskola är isolerad från övriga förskolor i kommunen. Om barnunderlaget sjunker där påverkar det hela enhetens budget. I Skollagen 2010:800 är benämning för en förskole enhet följande: Av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskole byggnader som ligger nära varandra & till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskole byggnad. Behåll Brunna & Håbo-Tibble som två enheter men med samma förskolechef. * Brukare/elev/barn

22 C. Åtgärda Skriv ned alla åtgärder: Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ska utföra åtgärderna? Uppföljning när? Uppföljning klar När analysen är genomförd ska ansvarig chef vidarebefordra dokumentet till berörd samverkansgrupp för information. Dokumentet biläggs sedan till samverkansprotokollet. Även efter nästa steg, när alla punkterna är genomförda och uppföljningen är klar, ska ansvarig chef skicka analysen till samverkansgruppen och åter här bilägga dokumentet till protokollet. Båda dessa dokument kommer sedan att anmälas på den politiska nämnd som har det övergripande arbetsmiljöansvaret för det aktuella kontoret/avdelningen/enheten.

23 Fackens syn på förskolornas omorganisation 2015 Håbo-Tibble fsk och Brunna förskolor Det geografiska läget Administration Vårt förslag Det administrativa arbetet kommer att öka för medarbetarna när chefen får flera arbetsplatser att jobba med. Det kommer att påverka arbetet i barngrupperna. Det innebär lägre personaltäthet i grupperna när en ska vara administratör. En chef som har många medarbetare kommer att ha stora svårigheter när det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som görs och den individuella kontakten med medarbetarna blir försämrad. Större enheter riskerar att bara skapa administrativa chefer istf pedagogiska ledare. Avståndet mellan förskolorna (17,1 km mellan Håbo-Tibble fsk och Artistvägen i Brunna) gör att många svårigheter uppstår. Långa transportsträckor vid sammanslagningar under juloch sommarlov. Gäller både medarbetare och föräldrar. Försämrad arbetsmiljö för fskchefen genom att det blir långt att åka och det krävs bil. Svårt att kunna komma snabbt. Enl Landsbygdsprogrammet är en viktig faktor för att ha en levande landsbygd att man har en hållbar miljö. Alltså satsa på färre transporter. Avståndet mellan arbetsplatserna inom enheten gör att det blir svårt att samverka på ett bra sätt och organisationen runt Aptmötena blir krånglig. När mötet ska vara gemensamt kan det uppstå problem med lokal. Reseersättningar kommer att utkrävas vilket påverkar enhetens budget. Idag kan personalen på Håbo- Tibble fsk och Tjustaskolan samarbeta vid t ex sjukdom eller annan frånvaro, samt vid öppning och stängning Det blir otryggt för personalen om de ska täcka upp på en förskola i Brunna, och lika otryggt för personal i Brunna om de ska behöva åka till Håbo-Tibble och jobba. Låt Håbo-Tibble förskola och Tjustaskolan bilda en egen Skolenhet från förskolan till år 6. Den kan ledas av en rektor och en förskolechef. Håbo- Tibbles unika läge i kommunen gör att samma typ av tänk som i huvudorterna inte går att ha. Vi tycker att denna enhet ska få växa och frodas på sina egna villkor, allt för att bibehålla ett miljötänk, trygghet för både personal och barn/elever och en mera hållbar ekonomisk verksamhet. Dessa enheter anser vi blir för stora, har för stor geografisk spridning och ger en försämrad arbetsmiljö för alla inblandade.

24 Tibble förskolor, Norrboda fsk/ Öppna förskolan och Nattis Medarbetaransvar Administration Vårt förslag Vid en utökning av ansvarsområdet för förskolechefen i Tibble enhet ökar svårigheterna att kunna vara en tillgänglig chef. Det i sig innebär en ökad arbetsbelastning som kan leda till stressreaktioner. Större enheter riskerar att bara skapa administrativa chefer istf pedagogiska ledare. Det administrativa arbetet kommer att öka för medarbetarna när chefen får flera arbetsplatser att jobba med. Det kommer att påverka arbetet i barngrupperna. Det innebär lägre personaltäthet i grupperna när en ska vara administratör. En chef som har många medarbetare kommer att ha stora svårigheter när det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som görs och den individuella kontakten med medarbetarna blir försämrad Vi ser en ökad risk för långsamma beslutsvägar. Vi tycker att varje förskola i Tibble enhet ska ha en biträdande förskolechef. Inga medarbetare ska ha administrativa arbetsuppgifter förutom dem som de har gällande sin egen barngrupp. Medarbetarna behövs i barngrupperna. Öppna förskolan och Nattis kan ha en egen biträdande chef, och i framtiden ser vi ett utökat samarbete mellan dessa verksamheter. De skulle kunna utgöra ett eget team Förskola 24/7 i en egen byggnad där personalgruppen jobbar med förskoleverksamhet dygnet runt. Det tror vi skulle öka tryggheten och samtidigt vara en rolig pedagogisk utmaning.(vårt alldeles egna förslag). Östra Bro förskolor och Ullevi förskoleavdelning Här ser vi fackliga inga större problem varken ansvarsmässigt eller geografiskt. De åtgärder som ska göras handlar om samtal med de berörda medarbetarna och föräldragruppen på Ullevi. Det arbetet har redan påbörjats Christina Nordlander Ordf Lärarförbundet Upplands-Bro Carin Svahn v ordf Kommunal Sektion Nordväst Förhandlingsansvarig Upplands-Bro

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind RAPPORT Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer