NY CHEF vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t"

Transkript

1 Ärg 4t NY CHEF vid Norrlands Drasonre OlJer ste B e ngt S andströ m INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM

2 apropä ROSI \s Otdl: Roll B.tsshiirl Dct kånns spännande och utmanande att ha äran att ledå vårt sällskåp under det kommande året. Utmaningarna är flera. Reservolficcrcns roll i det ondanade försvaret. Försvarsnaktens oföfmåga att ta hand om oss resenare, ett minskandc intresse fr'ån medlcmrnamas sida att delta i våra aktiviteter m.m. Det kan se ut som ett sarnnranträf'fande. att Försvarsmaktens syn på hur länge en rescrvofficer är attraktiv och att våra aktiviteten lockelse minskar. FM anscr att en resoff. i trettioår'såldern gjort sitt och kan awecklas. Vårlångkörare "övning iljälltenäng ble\ drygt 30 år gammal. Vitvinga des ställa in {ällövningen i åt p.g.a. för' lå anrnälda. Vi kommer att undenöka ett annat upplägg på övningen och kanske kan återkornma rned ett annat, kofiare och bekvämarc upplägg nästa å1. Ovningcn i rnaj l'ros ingenjö$ataljonen 'led byggande av DB 200 lockadc endast en deltagare. Vi tvingas åter stålla ill en ör.ninr: pri erurd ar iör litet irltresse från ROSIN:s dcl. Nordkalotträffen ellcr Polcirkeldvningen har drygt 30 irl pir nackcn. Jag hoppas att den viktiga träften ned våra kollegel i Nolge och Finland kan leva vidare. Våra brödcr i grannläl1dema brottas även de nred ekonorniska bekymmer eftersom dcras lijrsvam]1akler minskas och stödetlninskar. I år ska vi i alla fall häffas i Rovaniemi uncler-hclgcn l0 12 septembcr. Boka in helgen så \'i kan ställa upp med ett starkt lag lill lräf}'en. I {ol fanns det platser lediga i det Svenska laget.

3 \led dcssa radervilljag tillönska er alla en skön och vederkr rckande sonrll1ar \,/l harliirövninginörpolci elfiiffenvidettrillliille iåugusti. Tifta il.{p_ PEN fördetaljer Passa på att tdna upp önnågan i skjutning, avståndsbe_ dömning och handgranatkastning så tar vi hem t?ivlingen i september Slutligen denna gang önskarjag att många av Er kommer på märga aktiviteter under kommande höst och vinter Kom ihåg: det finns ingen genväg till ett aktivt ROSINI Rolf

4 Iå{ }lit\ $,\ t.(.sh!ö ilti 200,1 *!-!'-f!:r lrrrrrirlrt g( n{,r}lliir(l(j! rl('ll:t tr iln(;3:s [estaurant,! ll.riirrr, Ilr:drligiist \itt l.irndslriildingcn Iör Norlbotti rr., litrr. I'cr-()lu Itiksson. r,..,,.1r,1 :rrl lir.ir!,lrir,\tlr3lr.r,lrr, llfl,rriif\r.r\rbrfcn.\trdrdcars L', L, L \'rr. rj. (, Jli,rrrrrtrrr I.tr\ Siöherg- llrl,.\ Usrrriil0l Ippdrirsrt.rll,'r:i,,!.!)r,1t{irrn,ic \rs rijlrs 1rolr)l'rrll (i. r J.r Lr) \nldr sr\rclscn5 lcdir r,ii. : t,r!:eni.rl\ ln l,,rrn phls r l \Pl'li\. \i l ROSl\ \ill lackl ir\gicnd.,r,'..,i.(ll(ni0l.lf,,.lr'irnrtiilrsthiilsn(lc )'\ll(tr\rfmt\rillonrn.rtillsl\rcl,.,r I lr., ittl rr\rnii{.t \rrf Srrrn!nlijn l)lf\ Llcl cn itunds p.rlls or:h srrrck trnt li,r L rl.ll,i\lri,\(trrg.rlriiis.rdts,iill'orrrcr){)ehsrsrnnnrng(nngick\inllilill,,,1"., r dtt r.crr.:ri,l.' flr roj tr.rlill\ rrrr(l(lag. '\ 1 I tnl\hii'litt!: i \"thlnttun P OEtiktsnn S,n,, r\ \Lr riirr! t,ar k!i lcn hlc\' (lel (hgs lijr \af h.dcrsglist r11 hilla ctt rnfii r,,nil, l)et:ir xlltirl lil! st)inrtirrde rll irränta hedcfsgästcns \,äl av ii nncnnn r.rtlr:r l.r orr Iril.r,nglordcossi ll.brs\ikn.r.lllcrc hlldofislisk idlcd

5 r,r i'..\,f! r. r l)l.rl 1i:r..irrrr,it\il11l i.r ifi lll.t LtatfI ri( l I lli,,. 1r I 11,.,i,rir.. rii,,i1. I.,,r rr:rrr \irll s iilij llirir i)r.i'rllf ri\(,i!-r l\(, ) r,r(i, tii\\lr i,..it LrjL, l1...i. j 'i,rr\lil,rt.rlrir\j. rj,,:rr r\1,j1.,,11( rl,,\i,t\!rr.ii.r nr,rtr 1,,\\j '.r /rli l: r\\orl!'it\.rnt 1l lllrrl l ttrr,r),: M,!.:ri,jiri )..,rlt.,rr\l\ lllrrliur \11'r.rli,frlr. ilr:rlt.r )L.r rr.l.lir.! i,, ;,i,) rlf!f!ri r)ss r ),1('t iriit,.i \' rll I i,,!.\ L\ li llr, rl.l,!r rl.l ti,t \,,r rril I rl,,!i., lj rt,,.,i, \t,:\!, tti, r, i\r' I iit,\,t " ii1,., t\t!)t., tt,1r.., i., t i :,nt.\ ttj, L Ln,r\ \tqri\t 11h lltttr"t ttae;,rt,, I Jcrr\!,riksson klnhbrnäst,rrc

6 4 LAPPtrN Protokoll fiirt vid årsmöte för ROSIN på Ing 3 i Boden Närvarånde: Enligt närvårolista. (Bilaga l) I $ Mötets öppnande Ordförandcn Lars S.jöberg förklarade årsnötet öppnat. 2S Fastställånde avföredragningslistå Besllrtadc årcmötet att efter uppläsandc av förslag till öredragnings_ I ista, att fastställa förcdragningslistan. 3$ Val av ordförånde ftir årsmötet Beslutade årsmötet att vålja sittande ordförande Lars Sjöberg, till åismötets ordliimnde. 45 Val av två person r aft jämt ordlörånden justera dågens protokoll Beslutade årsmötet att välja Lars_Gunnar Björk och Lars lsacsson att jämte ordlijranden justera dagens protokoll. 55 Yal av mötessekreterare Besllrtade ånmötet att välja Pether Nordblad till årsmötessekreterare 6$ Ärsmötetskungörande Beslutade ånrnölct alt kungörelsen av årsmötet skett i laga ordning enligt stadgarna. 7$ Verksamhetsberättelse för 2003 Beslutade ånmötet att godkänna lerksåmhetsberättelsen. (Bilaga 2) ES Kassaredovisniflg för 2003 Beslutade årsmötet att godkånna kassaredovisningen. (Bilaga 3) 9$ Revisorernås berättelse samt fråga om ånsvarsfiihet för den avgående styrelsen Efter föredragning av revisionsberättelsen beslutade årsmötet att med godkännande lägga revisoremas beråttelse till handlingama, samt att bevilja den avgående styrelsen ansvarslrihet ftir det gångna verksamhetsåret. (Bilaga 4) l0$ Val av ordfiirande litr 2002 Beslutade tusmölet att till ordff)rande ftjr 2004 utse RolfBergström.

7 L\PPE\ I I { \ al a\ stl relseledånötcr jämte suppleanter för Besluladc ärsnötct att till ordinarie ledanöter i st\ r.lscn l_öf :001 ul\e: Ulrik Lönroth Jenl, Eriksson UlfKarlsson omval omval omval MagnusConradsson ny"ial Jan-Erik Jansson Pcter Eriksson nyval nwal samt till suppleanter istyrelsen fiir 2004 utse: Lars Sjöberg n).,'al Pether Nordblad omval 12S \ral ar t\ä re\isorer jämte två rerisorssuppleantel för 2004 Beslutadc afsmöiet rtt till or,-linaric rer isorcr iiir 100-l Lttsc: StigGåhlin Bruno Carlsson L,lll\ irl.nr\al Samt till revisorssufplcanler liir l(rll-+ Lllsc: GöranLaesladius!rm\rl Ceorg Palmgren n\ r.ll 13ö Val åv vålberedning för BesLutade årsmölet att till ralberedning för 2004 ulse Stigcåhlin Bruno Carlsson omval ornval 14S Budget för 2004 Beslutade årsmötet att fastställa Iijrslag till balanserad budgct med en omslutning av I kronor. (Bilaga 5) l5s Fastställande åv årsavgift för 2005 Bcslutade årsmötet att faststålla årsavgiften för 2005 till 100 kronor samt till 50 kronor för studerande.

8 I APPE\ l6s Ö\ riga ärenden l6il Nya stadgar ftir ROSIN Besllrtade årsrnötet antaga nya stadgar fijr ROSIN (Bilaga 6). I 6:3 Rappod från ordftirandekonferens Infornerade ordftiranden om innehållet i avhållen ordfitrandekonferens på Väddö. 175 Årsmötets avslutande Overlämnades klubban till nye ordftiranden RoifBergström som avtackade avgående ordföranden Lars Sjöberg och styrelseledamöterna Håkan Näsberg och Kenneth Svensson, samt avslutade års motel. Luleå dag som ovan Lars Sjöberg Pether Nordblad Lars-Gunnar Björk Lars Isacsson Odförande Sekrererarc Justerare Justemre

9 S(irrtofF- Nll Lt r"ter e,ituon,,{: Bara en chans kvar! Säsongens serieskjutning nårmare sig slutet och Håkan har kopplat ett fåst grepp om första plats n Det ärju dock inte a\gjori fönån sis{a serien år skjuten.,'nya" dcltagare är naturligt\'rs forlfirande lrjäfilig rälkomna alr kornma och skjuta. Vem vct, kanske har inte säsonsens närråfe i sedeskjurninscn goft cntiö ännu? Namn Scrie SrLmna.+ 6 Häkan Lampinen l9.l: l- t8l Nils Nilsson.+5 t7l Bluno Carlstrdln 41.{i.i5 272 Biörn Ande$son t i.1: 12.t 60 P ter Eriksson.+l l-1.ll 258 Linus Nyqvist 43 -l-l l-i 12 4l Georg Palmgren 4l 4l 252 Jan Nilsson 1) L-G Biörk 4l 41, L-G IloTmquist,+0 39 l8 237 Göran Laestadius 42 l ll MikaelPersson 23 l5 l4 12 ll t0 85 srig cählin 3l Vårcns sista skjutning år den I juni. Hösrens skjutningar påbörjas tisdagen dcn 2 september Tävlingen omfattar sex femskottserier varav de scx bästa räknas vid säsongens slut. RoslN-måsterskapet gäller också scx femskoltseriet men skjutna vid ett och samma tillf;ille.

10 A I,APPF'.N Plats: Rättscentrum i Luleå. Tid: l9-21 Vi samlas tio minuter lijre vid huludingången från Skeppsbrogatan. Välkomna! /Peter En fiktig del av pistolsk!fte: Fika!!! Bruno tog hem mästerskapet. Efter en nyckel stabil skjull1il1g vann Bruno Carlströn RoslN-måsterskåpet i pisrolskytte. Tvåablcv Håkan Lampincn med en något mindre stabiltåvling, lren lred kvällens och säsongeds högsta seie på 49 poäng. Trots en liten darrig inledning försvarudc Linus Nyqvist sitt brons lrån ftina årcl mcd god marginal. N krutfken lagt sig och resultaten var utråknade var det dags för fika. Kvällen till åra hade min sambo Ethel bakat en tårta, denna fick högsta betyg av dcltagama och satte punkt för denna trevliga kvåll.

11 I,APPF,N 9 Hela reslrltatlistan för ROSIN-lnäster\k.ucl Placering Namn 5elle Sumna.+ 6 Bruno Carl$6m.l :.12 i8 t53 ). Håkan Lampiner l!.l: i Linus Nyqvist.11.l.11 i L-G Holmquist tl I lil l Peter Eriksson i tl 6 Georg Palmgrel I l1 1i1 l Jan Nilsson t6 35 ll l L-C Björ{ ti Göran Lae$rdrLi. ll il t92 /Skjutofficeren XlcdaljörcMd i 2001 åts ROSIN-rl,iistcmkol'

12 t(l PERSONTiWTT Vår vän JANFRANK 5/ t Generalmajor Jan Fmnk var chef vid Norra m ilitärdisrriktet från I jul i 2000 till 15 januari Han var känd som en öppen, glad och edgagerad person. En onltycktchefsom medpondus ochmed glimten i ösat mötte sinpersonal. Han var aldrig rädd för att ha åsikter i stort och småfi. ROSIN valde Jan Frank till hederledarnot i sållskaper 2003, når han gick i pcnsion, f'ör att han varit för ett lijrcdöme som chefunder många år Tidigtpå morgonen den l6 mars avledjanfrankpå Sunderby sjukhus ikretsen av sin fami lj.

13 VÅ.LKOMMEN TILL VÅR STUGA ] STROMSUND! Närbörjade du i ROSIN? Det måste vara i början på 60{alet. Ulrik låser ur boken "Rosin under 40 år" och säger att han larit mcd i börjanpå 70-talet. Ja då tu det så då. fitr dcl år \ äl Geofg lpillrigrn I gjlrf( liif han hrf intc ctt komma so1n äf iil I bötian pi i0-trlcl I Jo srr rlr dct Jag \ar ju med och \tu trd!' liirbundel [if \ iimp]rkln,fllccrrlna i No -bollcn I början på 60 ialcr Iillsam nan\ rn.il bl.3 RoliLurldgfcn och Bemdt HolgcNson Ulrik frågade om Rolfegentligen \ ar \ -officer? Han är reservoflicer med mj grad, och ROSI\ bilades 1959 Vad &jordc dom ivof iså l'alll Jeg ror att han vär v-officer i början. Holgersson likadant och salnlna rar del rred Cömn Lacstadills. Dom gick sedan kul ser och dårefter blev don reservolficcrale. Varförjag inte blcv rcservofficer berodde på attjag inte hade gått krigshögskolan. Jag blcv löjtnant genom FBU, bcfordringskurser Och då hadejag bara cn kurs kvar i Göteborg. på Gotlskår, för att bli kaplen. Det var examensdelen. Och jag hadc alltid mina båm mcd mig på dessa FBu-kurser Gratis rcsa, gratis bostad. Det kostadc rnig inte en spänn, som stor familjeförsörjare att vara med på dcssa kurser. Och jag hade laddat för denna kaptcnsexamen. Jag kunde boken utadtill, eller innantill heter clctju, Och när vi far ner så stannade vi lörst i Stockholm, eller var dct i Dalarna. Hur som helst så blev min dotter så sjuk, med halslluss, ochjag kunde inte lärnna hcnne där så jag var tvuigen all dnga och såga attjag inte kunde komma till kursen. Hon var omkring 7-8 år då såjag var tvungcn att fara hem igen.

14 I] I,APPF,N \tin /ali)li..h h1ucn pn skollo - tu lqn Vi hade med oss de två äldsta och det yngsta bamcn. Mer är tre bam kundcjag inte ha så då lånade jag bofttvå (skratt) rill min bror i Skelleftcå. Så jag tänkte då, atr kursen kan jag gå ett år scnare. Men det dog ut, och det ångrarj ag litc grand. För alla som hadc gått kurserna gcnon FBU hade blivit rcserr'of]icerare, Man kunde söka övcr till rcsewofficer om man be lirnnits lämplig. Och lcm rcpövningar hade jag gjort och flcra en- och tvåyeckorsövningar, såjag var mycket väl förberetl, met barnen hålsa gårju före alk annat. Sjålvklart! Menjag harklaratmigbra som löjtnant. Ochjag haralltid fijnarat mig med aft vårlden är full av fula kaptener men få vacka löjtnanter (skratt) Satt du i ROSINs styrelse? Till att börja med varjag baru mcd som skjutofficer och då var det någorl som sa attjag skullc vara mcd i styrclsen och då varjag det som pfess- skjut- motorotlccr och LAP PEN-redaktör Om jag var ledarnot i styrelsen kommorjag inte ihåg. menjag var alltig kallad till alla s[aelsemöten. Jag kanske inte sa11 i sffelsen eftenomjag into var resen olllcer Menjag var punkligt där ochjag fick redogöra för var vihadegjoft. Du håde uppgilter i ROSIN under fyra ordföranden. Yem tyckte du ått det var lättåst ått jobba under? Ja,jag hade det bästa samarbeiet med RolfLundgrcn. Vijobbadejättebra ihop. Bcml Holgersson hade också sto förtroende lijr mig men han salt inte så länge som ordförande. Alla ordföranden gjorde sittjobb vä], men Rolfkomjag bra övercns med. "SttöDsun.l iit 'rht ahdta he'n - hiit "j etjas" o.h tdnko fi vilka tte,liga tnin"et sonjas hal

15 I,APPEN 13 Fiällövningarna lag var med på alla frii]1ö\ningaf i 15 år. På den tided häde \i ier. bandvagnar (skmtt). \/ilkcr sliiscri. lagdeltognred liv och lusl med törbcredclscr och gcnoftlörend. och blev bara skickligale och skickli gare. Skickligarcpå atthitta till olika platseri lällen. Mcd skidor harjag inte åkt många fl.ij..it. -?t)t.tno!r, kdn hnkt b! a. shlsatrd j stavtag. Inte någon gång k nde jag ia aj. t;tuj tnrtat i.n. ft.t titt nattagrirye, ph6 åk.r skidor. (skratt) Jagvart\,ungen r,.t. Å./,r.,?r utbilnkusltlldna St is..tls tj iih. ( UU at! köra bandvagn ftjrjag var utbil- l Jcrke''(R'i n ol kai dcltae ) al h dad på dct. Under vårnplikten kördc "n'' jag bandvagn såjag kunde ju det. Om det var nlycket snö ftam till skolrama. (skfalt) hg h.rf inte fiitt aka skidor. Stig (Gåhlin) fick inte hcller och Jefker (Frunzcn ) likrdr r Vad gör en instruktör undcr Eällmarrchen J Ja det raf olikr an ningur \orrr ).1rr lltiilftc IillniJd OIn nrun skullc giä\r ncrsig. orn Inån skulle ö\ cde\ a \ id dxhgl \:id.r. \irll\.trdsij\ rringaf. lållräddning. skjutning etc. Jag hrdc olilr sraroncr \i1r't!'sl3lron lade en instruklör Vi grävdc ner oss i stora tina hängdfi\ L,r. DdI \ ur r iktigt spännandc och dramatiskt men detta förs\ ann sä sinäningom. och sen fick dom låra sig atr köra band\agn. Så jag åkre med den som körde för att itållen ar det v:ildigt noga nred huf nun kör. Sitlerden här snön kvar på sluttningen om jag kör där Så del lårde nran ut. Men ibland hade ni haft dåligt väder? Ja, rnen det kommer man heller inte ihåg. Det har naturligtvis varit dåligt väderoch man hartagitdet försiktigt, noggrannare med truppen och dra dem så lärge bandvagna ma och skotrarna kom fram, ocb ibland var vi tvungna att gräva ner Fådod i oslat tuitxan t.tlöt r.it shrsd oss, tör då såg man inte mer är några centimeter.

16 Sa lbrr der har \afir dåligt, eller lite taskigt väder har man dmcir. cller skjutsat i undantagsfall, dehagama som haft sämre kondition. \är det var dåligt våderunder bandvagnstiden satt alla upp i band\ aqnen utom To bjönr Sidelorc och någon annan hängde i snöret men der r"r inie r,nca. I len resrerade Äröp in där båk som sardiner Torbjörn var ärgsr ba..nö;el och "glad såsom en skit". ( Från starten 1970 fanns fyra bandvagnar. Båndvagnårna vår kvar tom Red..) Vi hade sex banvagnar ett år, sen reducerades det till tre i några fu och till slut en, men sen blev det för dyrt och då kom skotama. Det var ett smidiearc säit atl ta srg fram fiällen. Skotrar hddelag i princip inre,err törur, men Jan bler världsmästarc i det också. Detvarju vid varje fjållmarsch man gick utmed en rekslyrka. alla bandvasns_ eller \Lorcrftjrore. och Lörde ul alla grejer. rrål och mareriel och giorde ilan med allå.rug\ ärdar när \ i skulle lomma och dom såe alh id rllan e;,rusa stod lonr. Dom skickade i\;g atla gäsrer är ROSt\ \ ar på anrågande. Vi hadi allrid en shlga som vihuserade i. Det var väl i ock för sig fel av dom men vi klagade inle. Ocl då blev \ ilu gode \ änncr med a lla slug\ arddma så der \ drlällemyciga k\äll.pardn så alr s;ga och en del lurisre- \ar k\ar cå man sutrade ä\en med dessa Del var ona camna Inä ni.(or nar rrafladc så man ble\ jäncbekän ochrooa\änneräver. rned doln. JaeJick nond NROF' sköld ar lij JeteHentik Ostto Jöt tflrlnsa ål san bir',tbilnkg.tledare nh./ör \4er "n_..r..-r -er rolrga' när vl for mel.kou1f n.djr,?rdj.otn.agochjerlerbler u.li idkli:l:l oc..d sa.nnanhang. ( Jerker Franzdn tillkom på tiällmarccherna i början på 1990-talet. Red. )Vi tänkte lika, pra_ tade orn samma saker samtidigt. Otroligt afl der kunde bli så. Tokskatta ibland bägge rvå. Och sen varhanju, precis somjag själv, man om at pyssla om t.uppen. Hämta in vatten, båra in ved mm, för deltagama var trätta när de kom fram så vi tyckte att dom inte behövdehämta invedäven om domville det så vi ftirberedde allt, och det var dom tacksamna för.

17 Jag har tänkt på några tre!liga minnen, menjag säger somjag sagt sa många gångcr förr. a$ det har \ ail ctt privilegium att fr vara nram nred irosin och dom härö\ningema. Tiodagarpå lället.gratis. och \ issa gångerhade.jag betalt. Det är otroligt. Och vi fick instruklörslöner vissa gånger, och man trodde inte det var sant. Det var tusenlappat 1n tittd in i slödd ( ach gti I ld katr ).1å 1.i,ket jos li baks på tterliso nintlcn /inh RASTN- Skjutofiicer Han leder alla skjutningaroch Lcder också sercskjutning nred pis!ol och tidigarc också k-pist. Jag hade 23 kpistar son jag \ ar ans\ arig för. FBU och ROSIN Hade fönådet i början på Lr7 och sedan pa FlI En slof och lln kessull som jag var mäkta slot ö\ er oc des\lrtonl slandigt bc\ akrd D.n lag ulanför F2 l omlade I anslulning lillskiutbrnorla \ id en ccnrerrle ad b\ gglrad d:if sprängsäkfa kassunema stod på enir ga\ cln Vihedc\apn.npaFll i ninst 5 år' Så sades vi upp därför att försvafet skii+1tc kra\ e n Pi ör\.r rin g d\ \ apcn Då undradejag varjag skullc lijn ara k-pislarna. Fick.qcndigen irrgcn s\afoch då rann "ölsinnet' på l11ig ochjag lasiadc bilen men k-pistara. \apcnmll o.d. och lämnade in allt på Il9is serviccfönåd. '' Med tårar i hjärtat och ögonen ". Och k-pislama har sedan smälts ncr på NJA. Dom var sur på lnig (FBU och ROSIN Red.) ftjr att jag låmnade igen k-pistama.. Men jag kunde inte förvara över 20 k-pisar på ett betryggande sätt?rl1 den stund som jag ju inte lick något svar från fijrsvaret på mina frågor. son tklttoll /ick itg bl.d..utlqtd pris.r ljll de sorl skjttit kpi!t oth Pinol cxeupeh'l- l ill Geory Pahnsftn Som skjulledarc hadejag också uppgjften att sammanställä skjutningen 1ör de olika vapncn (pistol, kpistmfl.) ftjr

18 Rr ):-\..::,..,:::l:j:.flljr ör de olika årcr P:..,:.::r ::: jil:;r irs LLI guld, siver och blonsplaketter 1-ör cle som deltagit i.:::,...::::::;r!nderårcr.jaghadcnågrasponsorervilketgavskjutdeltag;a Låppen-redakför i l8 år, från 1980! l:: ::::. :nr Lappenredaktör i många år. Det var ett roligt jobb. Jag hadc det,: i:: :ii13 Lappen lijrjag hade nya modcnu maskincr på tidningeir med bil_ :J:..'\r. \rorlck mm. Innan det blev ännu mcr kompliceral som det är nu för ;,'n. Jag köpte egna grejer för atr kunna göra egna bilder och kopior Dei :::"ikrncn harjag burit ner ikällarcn. Dcn kosrade mig kronor på tt0_talet. Er iiirgskrivare hadeja8 till exempcl. \l.u llck montera Lappen manucllt nrcn det gick fbrt. Jag gjordeju samma sak i oll1 J äg gjorde på Kuriren. Alla bilder fi.an*al ladc j,rg på j obbct. Det tog lite tid all klam uthurmånga sidor, vilked ordning. hurnrånga bilclerjag skulle ha. sen gick det snabbt. Texten skre\,.jag ut på skri\taskin. rätt fir;r;r och rätt stil. skrev.jag ut med en gång och vaxade på baksidan. Jag \ar ju uibildad som grafiker ochjoumalist så der tog inte längre rid äl1 detjobb som jag gjode på Kurircn. I början gjorde.jag 8 t0 stper år Egenrligen skulle Lappcn komma ut med en i månaden. Det blev dom sidor det blev men i gen tidning var mindre är l2 sldor. Jag tog in alla protokoll ograverat, allt, allt vi hadc sk vil och bcstämt i styrclsen. Var nda rnedlcm visste om alla beslut vi hade tagit. Jag fick berön av många Lappcnlåsare. Hadc man läst Lappen, då r,isste nan om vi hadc gjon r_styrclsen. Förbundct ( SAFR red. ) ryckre också der vafjåtrebra, ett 6rc_ döme. Alla medlennnar kudde idte gå på alla äkti\itetcr, så då låste lnan i mcdlemstidningen. Det var err bra och irrtressantjobb som redakror_ Produceradedu bara medlemstidningen? J]g rcfererddeju allc aktivireler \um ROsl\ lredc rned.rörsra qlädic. Ndpon eång så \dr jag lörlytd. Inen jxg ku Je på pa akrir rreren.a i,fi r"ii. j"ci;, aldrig varit sjuk så att det srörde verksamheten j ROSIN. Så tack eocle Gfu att jag har varit lrisk. 5å näslän arll rcferer"dcjrg. "llr Inöler. alld-ko fcrcn.er, alla utbildningar allastudicbesök. Ja alll som hände. Underdorn sisra åren bad Jag någon att vara "skrivare". Och når man hade lrågat någon atl skriva, så var det rngen som sa nej, vadjag kommer ihåg. Fördet ärju klåt att är det samma som refererar alia aktiviteter så blir det enformigt, så likadat. Så det komiag pä, att ta ut någon aft skiva, och det fungeradejujåttcbra. Man allt det vatdagl ligaskrevjag själv.

19 I NDDE'N I'I Polcirkeiövningen varjlr cn höjdarc, dct \'arju nor-scoop. och ]jällmarschen lika så. Fjällmarschen var ju bra för den pngick iu i flefa dagar Man kundc skri\e dagbok. Jag skrcv dag ftir dag oc tog ut det \ iktigastc. Förd:i. var f.lirarcr lr-an ö\ningama ävcn ett iobb liir Kurircn. i!ilketjag hade clr fcpofiage nagon gång. så dctvar ildng er ploblcn. Det gällde alt hillir n\ r inti]li\ rnklrr så att detblev laii\anl alch t3g \ille alltid skriva liilrör:iaeligl Dct fick jag också 1r\ cker beröur iör. rdte minn cn liten srrinnla a\ hunor i det jeg skl cv. Delfick inic \ afa nagol fack- lig svcnska. RoLf Lundgren så alltid atl något fåckligt fick jag iite skti\ a ulal1 Lappcn skall vam en rolig tidning. Vad giorde du som presschef? Dct varjag bara vid någon ensiaka gådg. Som presschefhadejag hand om, och kontaktema mcd, joumalister från hela Svcrige. Antingen var dom på plals, eller ngde mig som Presschef, och undrade övcr vad vi kommit fram till, ellcrhurdet gått på tex ljällmarschen eller SAFR-kongressen. Dessulom skullejag skiva om dessa saker i Lappen och Kuircn och kunde, i lijrekommandc fall, skicka ett sammandrag till olika tidningar Marina äventyr Dorn aktiva marinofficenrc som iog oss ut på havet, somjag kommer ihåg' var Kk Yngve Nilsson, Ök Christer Hcilborn, Kk Erwin Vetl.3r, Kk CöranAlmgren ocb ök Erik HååI. De 1är!yg soln vi var ombord på, var m/s Nordanvind som var med i många år' Den var nycket fin och arnrik. Det vår kul att gå ombord på den båten Sedan var dct M 22 och bcvakningsbåt 65.

20 IE LAPPEN \air BLrLu b.r rl,nrns\onrrede upphörde, ocb hadc flyftar rill Hömösand ned dcl :rnr 1rrl\!..i[:c \ I Jncd kustbevakningens båt något år Vihade Marina ävcntyr huvudsakl igen på Mal_ oren men även andra öar i Norrbottens skar_. gård. Malören var en tradition och ingick i ROSI\. år.f ograrn Vi rar på ön i tra dagar och \ i hale olikd o\ nrngar bj a.kjurning rned k-pist. Roillundgen ville gäma leda skjutningen pä Malören av någon anlcdning. lnte vct jag, mcn han höll i andra tåvlingaroch tyckre väl dct varjätteroligt. Sluta skjuta fick vi göra på Malören. Det borju så rnånga dår, numera perma_ nent, och man villeju idte skränma livet urdorr som bor dår. Me d(l nrj'c. r.r 'ock.:r \ätd r aldrig. rldr.g \ardet nagon so t va -opassandc" närviskor, och det \ar skönt. Dessa ROSIN-övningar var \iarje år, ihop med BoLu till Därefteråkte vi någfa gånger med kustbevakningen och Fo 67, och numem Grånsiäsarstaben K.rli',. Vi hade. oc\ har!;ldgt brc.arnarbere Incd rrjrina.fcfc, u.f, Ac chcfersom finds iarmdn, på Fo 67 /c 67, och dom blevvälrosinate allihod \r.1 rar4 lqql r-r \r.rin, Ä nrngar inställda. De - sista lem årcn aker ROSIN till Malören vatt annat åt genotr inbjudan från - gfåsjägarstaben i Kalix. Anläggnrncen på Malören var lolsarnas plars il au böian. Närdc slutadc där. - togs den ö\cr av Fo 67 /G 67. Rcd Ni åkte söderut vid ett tillfälle. Kommer du ihågvart ni for? Jo.jag tänkcr på dct. Vi åkte rikligt långt söderur. Med vad hetre ön? Där har Jag vant clen gängen och aldrig mer Dom sägerdet ofta i vådemyhetema. Kan det varå Tistersöamå tånktejag såga, rnen dct liggcr utanför Luieå_

21 LAPPEN 19 Kan det vara Bjuröklubb? Bjuröklubb var det jagtackar " Svagtill måttlig. något ö\ ervägande!\dlis vind. Tillfiilligt vamarc." Du varmed också på Marina äventyr till Finland Vi åkte till Jacobstad ( 1976 ) och Karleby ( 1978 ) för art Christer skulle göra officiellt svenskt flottbesök. Christer Heilborn tog ombord några aktiva ROSlNare och presschefen, alltså jag själv, fick följa med. Det hände inte mycket på det besöket. Det var mycket dö_tid. Fotls in.ind nthntr a\, LÅPPEN Protolcoll RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I \ORRBOTTE\ Protokoll fön \ id ROSI\s sl) rels.nröie den l9 aptil 100'l T1d: Plats: Närvamnde: Frånvarande: sl Frivillighuset Boden RoliBergström. UllKarLsson, Jan_Erik Janson, UlrikLönrcth, Peter Eriksson, Peiher Nordblad, Lars Sjöberg Jeny Eriksson och Margus Kanradsson Konstuera nya styrelsen RolfBergsföm ordförande UllKarlsson vice ordf, Jan-ErikJanson sekreterarc Ulrik Lönroth skattmåstare Jelry Eriksson klubbmäslare Peter Eriksson skytteofficer Margnus Kondradssn rekryteringsofficer Pether Nordblad och Lars Sjöbe ersättare

22 20 LAPPtrN Beslurades att ordlijrande Rolf Bergström och skattmåstarc L lrik Lönroth bemyndigas att var lijr sig teckna finna. Beslutades att postmottagare skall vara RolfBergström Ritarvägen 4, BODEN. E-posr under adress \ : Nominering till förbundssryrelsen Beslutades att Lars Sjöberg ingår i ltjrbundsstlrelsen som ROSIN representant..s 3 Förbundsmöte Skövde 2004 Beslutades att ordörande RolfBergström och peter Eriksson deltar vid förbundsmöte i Skövde2 4 aprjl2004 S 4 Krigshistorisk resa anmälningarhar inkommit variijr planeringen av resan forlsärter. Resan avses genomföras under dagama maj $ 5 Fjällö\,rLingen 2004 Ovningen ställs in p.g.a. {iir få anmälda. Diskuterades altemativ till fällövningens upplägg inffjr kommande år. Åt UlfKarls_ son uppdrogs att till nästa styrelsemöte utreda och ta fram underlag till altemati\,r upplägg fijr fiällövning 2005 \ 6 Avsluming Ordf avslutade lnötet. Jan-Erik Jansson Sekr RolfBergstrört ordf

23 l]d: Söndagen den 9 mai 2004 kl 1600 Plats: Klubbnmmet, lrivillighusct i Boden Ntuvarande: RolfBergström- Jer-v Efiksson. Peler Eriksson, Jan Erik Jån son, UllKarLsson. Mlagnus Konmdsson. Ulik Lönroth Föredmgningslista $ I Mötets öppnande S 2 Föregående rnötes Protokoll Codkände'"ehl-d.'ti lh'd -' t'.s 3 Inkomna ocii utgaendc handhngar Nye ÖB Håkan S)fön imbjöds 9 nraj som i'ijreläsafe \ id föfbandschefslräf}en i novenrber 200'l Med \:irldande pons\aradeob sekr nej tack pga lidsbrist. $ 4 Ekononi och anslagsfrågor Kassören Ulrik Lönroth föredrog föreningens ekonomiska slällning I skivandc stund Plus 64 klr. Beslutades att Rosin står för fijnäringen vid dagens möte S 5 Uppfttljningar - SVEROF ftjrbundsmötc i Skövde där ofdfrolfberg ström deltaglt. åtta tusen r'escrvare ska ut ur fölslaret lnga nya kontrakl tecknas om man är 50+ och liden löpt ul på gällande kontrakt gått Lrt. - Föredraget, I 5, av Lars Gy llenhaal lockade I 0 personer - Ö\alinger på däcksbro 200,200'{ 05-15' ställs in pga fijr få anmälda dcllagare. - Den planerade kigsresan flyttas till vecka l8 2005' $ 6 Vårprogrammet Ledarskapssem vid LTU anangeras planenligt Jerry Er iksson svarar fur allt Prisct bestämdes till gratis för Rosinarc, 60 t/student och I 00: - för öv riga. Jerry Eriksson skiver ett feferat till Lappenredaktören Ulrik Lönroth.

24 I lii.irri (,!funrmcl :, rlrr\-l9faitrskil rllinsak5lnn.(tin li)rö\nj siirtin I,otrifkcl n\ ln-!cn I llo\ a ienri) l'.rcr Lrik\son itnsvamr ii;r Illt med bihjidc l! Hll,lI L.anrfincn - l1r0.l-09,10 t2 polcifkclijr ningcn i ttolrnicrri. Ilt K.rfl$on lif hu \ rl!h0s\ arig lör denda ö\ ning. InbiLL(L n kon ncr I naistl nulnllrrr l\ Lrppcn. Annrälan ska skc li Ulrjk Lijnrott,. SliNkill inlrjudnr skn i ir \ 1.r. c 119. ij! t:l.llrk WcsrnrirJl. Nlc c K +. c \,ldn. (ien. tljöm AnLlcfsson. c F 2 t. it\ Otrcf\tig. brigctr I 19. ijr Klus [:kscllsanr nyc c lölsdot FM tog. i)\ t_.lls,(,unn r\rt!\on Ofdl.Ro. Bcrgslr-öm svrrrnf föfllrt chetcnra blif!crtcrbij igl intrjll(lrlt 200,{-J0-9 t0 Utbitdni g \id (;67. Ordl Ito.Bcfg\rra,n sllirfri,trl nrcd c (i67 ij\,lt Slig,O!c Scolr l - l l Förbandschct:\lftillin \ i(t F l Olrl J. It(,l i tlcl!sl ilrn t)ili clcl In c OPIL sot]r tincdfrgshrl[rfc. N\c c \ll S] vrrn ri:sc.n rrltu Irl $9 N IO 1004 lf-j Ii(nkrlniras \ jnrcfij!nrrg I Ilollc. \,ti Ijrnv I honrclrs birl def id tilliivning ibiita ll\ dcccrrbci l)lllunr iij r.j tjt\l\liiit ljlfit, Liinrclh åransrd g liill Rosins sidir. Fxcklig infolrnnlion S.lrrkr lönrnc,l.lcld.ti.fri.rtju:in.r 1,...,t( (,1?U la.lrr,llrrr-..rr r ki q : l,r'!hjir k Lappen Nä.stanunrncf a\ Lxppcn Lrrkornnrcr tiniog i j nj l()0-t \4rnrrssl1yp ar 2l lltit). Ärsnijtesprolokoll och h jttill\\ llrtn(lc st\ re]s!.prrnok{)ll skr skrcl(lt lill rcdaktören Ulrik LönI(nh ny sekr. Ovdga frågor Aktivitetslisran tilt SVEIiOF äf irrsiir(l a\ ofdl. - HcmsidaD bör få crr t),lligafc innchå. Kallctscf ti nijlcn. Rosin\ historjk ikortför1nar nl rn. Kassören LJIfik Lirrlotll toqpå st{ arr sanr otuna dcttå arbete,

25 I( olnrllrn(ic s.unr rnlr ädcrr l(x)1-06'(lt) lli00. Angcsholnlcr I lil Ing I liiscr ) \ 12 Mö1c1s a\slutancle ordt'örandc Rolf Bcrgströn Läckadc s1\'rclsencdlcmmarna 1ör Liagcns sarnndntr'åde och förklarade mölel ör avslutat..lan-l.tik Janson RoliBcrgström ordf o"li*31" r$"å'å.il* ejf o {xtu

26 Inbjudan till Ledarskapsseminarium del 2 Söndag den 6 juni, kt 0$0-f 600 Plats : Luleå Tekniska Universitet, Sal: A1547 Samling 0815 utantdr TEKNIKEN HUS Filosofiedoktor i Sociologi, ErnaDanielsson och Filosofie doktor i pedagogik Lars Andersson Leder seminarium i ledarskap Deltagaravgift är 0 krfitr ROSINARX och STUDENTER samt en_ dast 100 kr för övriga deltagare!!! Kaffe såmt LUNCII ingår i deltagaravgiften!!! Anmälan sker till Jery Eriksson på e-postadless: eller till mobil Anmälan SENAST I JUNI

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning.

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning. W% ök ek re" Björkalägret L994 Regnig inledning och solig avslutning. Så kan vädret sammanfattas för årets Björkaläger som i år hölls fredagen den tredje juni kl 17.00 till söndagen den fenrte kl 100 vid

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Reservofficerssällskapet i Norrbotten

Verksamhetsberättelse. Reservofficerssällskapet i Norrbotten Verksamhetsberättelse Reservofficerssällskapet i Norrbotten 2010 Ordföranden har ordet Då är det dags att summera det första året på millenniets andra decennium, 2010 ROSIN hann inte riktigt återhämta

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll Visby Vespa Clubs årsmöte Visby

Protokoll Visby Vespa Clubs årsmöte Visby Närvarande medlemmar: Se bifogad röstlängd Plats: Bilhusets matsal Tidpunkt: Lördagen den 18 april, med start kl 11. 1. Mötets öppnande. a. Herr ordförande Roland öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, Kalvhagsskolan, Styrsö Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaqa 1 1. Stämman öppnas Mötet öppnades

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande 1 (s) Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats Församlingshemmet, Myggenäs $l Mötets öppnande fusmötet lorklarades öppnat av ordföranden $2 Mötets stadgeenliga utlysande Ärsmötet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Civi Iforsvarsf6rbundet

Civi Iforsvarsf6rbundet Civi Iforsvarsf6rbundet www,clvilse Gislaved-Gnosjo Arsstamma for Clvllforsvarsforbundet Gislaved-Gnosjo. Missionskyrkan i Anderstorp 2013-03-06 klockan 19.00. Deltagare: RogerJonsson, SusanneSvensson,Bo

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 7 mars 2004 Plats: Beslutande: Dansens Hus Samtliga närvarande Sekreterare Britt Sandström Årsmötets ordförande Lotten Wahlström Lars Roslund

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente Logistik * v&rt ansvor En informationsbroschyr om Gota trangregemente Utvecklings- och forsol

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan.

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan. Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 140409 kl. 19.00 i Carlskyrkan l Till ordförande för stämman valdes Einar Lestander. 2 Till sekreterare valdes Sverker Brodin

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

'* tl. t*r'llhabostad'nu. PROToKoLL AnsuÖTE JAGVILLHABoSTAD.N u uu ea. Tid Plats. Närvarande Sonja Pettersson (SP) [In: rz:t3, ut: 13:23] Delges

'* tl. t*r'llhabostad'nu. PROToKoLL AnsuÖTE JAGVILLHABoSTAD.N u uu ea. Tid Plats. Närvarande Sonja Pettersson (SP) [In: rz:t3, ut: 13:23] Delges D t*r'llhabostad'nu * Årsmötesprotokoll zor3-oz-o9 PROToKoLL AnsuÖTE 2013 JAGVILLHABoSTAD.N u uu ea Tid Plats zor3-oz-ogkl rz.oo Caf6 Lindell, Lindellhallen, Umeå universitet, Umeå Närvarande Sonja Pettersson

Läs mer