NY CHEF vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t"

Transkript

1 Ärg 4t NY CHEF vid Norrlands Drasonre OlJer ste B e ngt S andströ m INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM

2 apropä ROSI \s Otdl: Roll B.tsshiirl Dct kånns spännande och utmanande att ha äran att ledå vårt sällskåp under det kommande året. Utmaningarna är flera. Reservolficcrcns roll i det ondanade försvaret. Försvarsnaktens oföfmåga att ta hand om oss resenare, ett minskandc intresse fr'ån medlcmrnamas sida att delta i våra aktiviteter m.m. Det kan se ut som ett sarnnranträf'fande. att Försvarsmaktens syn på hur länge en rescrvofficer är attraktiv och att våra aktiviteten lockelse minskar. FM anscr att en resoff. i trettioår'såldern gjort sitt och kan awecklas. Vårlångkörare "övning iljälltenäng ble\ drygt 30 år gammal. Vitvinga des ställa in {ällövningen i åt p.g.a. för' lå anrnälda. Vi kommer att undenöka ett annat upplägg på övningen och kanske kan återkornma rned ett annat, kofiare och bekvämarc upplägg nästa å1. Ovningcn i rnaj l'ros ingenjö$ataljonen 'led byggande av DB 200 lockadc endast en deltagare. Vi tvingas åter stålla ill en ör.ninr: pri erurd ar iör litet irltresse från ROSIN:s dcl. Nordkalotträffen ellcr Polcirkeldvningen har drygt 30 irl pir nackcn. Jag hoppas att den viktiga träften ned våra kollegel i Nolge och Finland kan leva vidare. Våra brödcr i grannläl1dema brottas även de nred ekonorniska bekymmer eftersom dcras lijrsvam]1akler minskas och stödetlninskar. I år ska vi i alla fall häffas i Rovaniemi uncler-hclgcn l0 12 septembcr. Boka in helgen så \'i kan ställa upp med ett starkt lag lill lräf}'en. I {ol fanns det platser lediga i det Svenska laget.

3 \led dcssa radervilljag tillönska er alla en skön och vederkr rckande sonrll1ar \,/l harliirövninginörpolci elfiiffenvidettrillliille iåugusti. Tifta il.{p_ PEN fördetaljer Passa på att tdna upp önnågan i skjutning, avståndsbe_ dömning och handgranatkastning så tar vi hem t?ivlingen i september Slutligen denna gang önskarjag att många av Er kommer på märga aktiviteter under kommande höst och vinter Kom ihåg: det finns ingen genväg till ett aktivt ROSINI Rolf

4 Iå{ }lit\ $,\ t.(.sh!ö ilti 200,1 *!-!'-f!:r lrrrrrirlrt g( n{,r}lliir(l(j! rl('ll:t tr iln(;3:s [estaurant,! ll.riirrr, Ilr:drligiist \itt l.irndslriildingcn Iör Norlbotti rr., litrr. I'cr-()lu Itiksson. r,..,,.1r,1 :rrl lir.ir!,lrir,\tlr3lr.r,lrr, llfl,rriif\r.r\rbrfcn.\trdrdcars L', L, L \'rr. rj. (, Jli,rrrrrtrrr I.tr\ Siöherg- llrl,.\ Usrrriil0l Ippdrirsrt.rll,'r:i,,!.!)r,1t{irrn,ic \rs rijlrs 1rolr)l'rrll (i. r J.r Lr) \nldr sr\rclscn5 lcdir r,ii. : t,r!:eni.rl\ ln l,,rrn phls r l \Pl'li\. \i l ROSl\ \ill lackl ir\gicnd.,r,'..,i.(ll(ni0l.lf,,.lr'irnrtiilrsthiilsn(lc )'\ll(tr\rfmt\rillonrn.rtillsl\rcl,.,r I lr., ittl rr\rnii{.t \rrf Srrrn!nlijn l)lf\ Llcl cn itunds p.rlls or:h srrrck trnt li,r L rl.ll,i\lri,\(trrg.rlriiis.rdts,iill'orrrcr){)ehsrsrnnnrng(nngick\inllilill,,,1"., r dtt r.crr.:ri,l.' flr roj tr.rlill\ rrrr(l(lag. '\ 1 I tnl\hii'litt!: i \"thlnttun P OEtiktsnn S,n,, r\ \Lr riirr! t,ar k!i lcn hlc\' (lel (hgs lijr \af h.dcrsglist r11 hilla ctt rnfii r,,nil, l)et:ir xlltirl lil! st)inrtirrde rll irränta hedcfsgästcns \,äl av ii nncnnn r.rtlr:r l.r orr Iril.r,nglordcossi ll.brs\ikn.r.lllcrc hlldofislisk idlcd

5 r,r i'..\,f! r. r l)l.rl 1i:r..irrrr,it\il11l i.r ifi lll.t LtatfI ri( l I lli,,. 1r I 11,.,i,rir.. rii,,i1. I.,,r rr:rrr \irll s iilij llirir i)r.i'rllf ri\(,i!-r l\(, ) r,r(i, tii\\lr i,..it LrjL, l1...i. j 'i,rr\lil,rt.rlrir\j. rj,,:rr r\1,j1.,,11( rl,,\i,t\!rr.ii.r nr,rtr 1,,\\j '.r /rli l: r\\orl!'it\.rnt 1l lllrrl l ttrr,r),: M,!.:ri,jiri )..,rlt.,rr\l\ lllrrliur \11'r.rli,frlr. ilr:rlt.r )L.r rr.l.lir.! i,, ;,i,) rlf!f!ri r)ss r ),1('t iriit,.i \' rll I i,,!.\ L\ li llr, rl.l,!r rl.l ti,t \,,r rril I rl,,!i., lj rt,,.,i, \t,:\!, tti, r, i\r' I iit,\,t " ii1,., t\t!)t., tt,1r.., i., t i :,nt.\ ttj, L Ln,r\ \tqri\t 11h lltttr"t ttae;,rt,, I Jcrr\!,riksson klnhbrnäst,rrc

6 4 LAPPtrN Protokoll fiirt vid årsmöte för ROSIN på Ing 3 i Boden Närvarånde: Enligt närvårolista. (Bilaga l) I $ Mötets öppnande Ordförandcn Lars S.jöberg förklarade årsnötet öppnat. 2S Fastställånde avföredragningslistå Besllrtadc årcmötet att efter uppläsandc av förslag till öredragnings_ I ista, att fastställa förcdragningslistan. 3$ Val av ordförånde ftir årsmötet Beslutade årsmötet att vålja sittande ordförande Lars Sjöberg, till åismötets ordliimnde. 45 Val av två person r aft jämt ordlörånden justera dågens protokoll Beslutade årsmötet att välja Lars_Gunnar Björk och Lars lsacsson att jämte ordlijranden justera dagens protokoll. 55 Yal av mötessekreterare Besllrtade ånmötet att välja Pether Nordblad till årsmötessekreterare 6$ Ärsmötetskungörande Beslutade ånrnölct alt kungörelsen av årsmötet skett i laga ordning enligt stadgarna. 7$ Verksamhetsberättelse för 2003 Beslutade ånmötet att godkänna lerksåmhetsberättelsen. (Bilaga 2) ES Kassaredovisniflg för 2003 Beslutade årsmötet att godkånna kassaredovisningen. (Bilaga 3) 9$ Revisorernås berättelse samt fråga om ånsvarsfiihet för den avgående styrelsen Efter föredragning av revisionsberättelsen beslutade årsmötet att med godkännande lägga revisoremas beråttelse till handlingama, samt att bevilja den avgående styrelsen ansvarslrihet ftir det gångna verksamhetsåret. (Bilaga 4) l0$ Val av ordfiirande litr 2002 Beslutade tusmölet att till ordff)rande ftjr 2004 utse RolfBergström.

7 L\PPE\ I I { \ al a\ stl relseledånötcr jämte suppleanter för Besluladc ärsnötct att till ordinarie ledanöter i st\ r.lscn l_öf :001 ul\e: Ulrik Lönroth Jenl, Eriksson UlfKarlsson omval omval omval MagnusConradsson ny"ial Jan-Erik Jansson Pcter Eriksson nyval nwal samt till suppleanter istyrelsen fiir 2004 utse: Lars Sjöberg n).,'al Pether Nordblad omval 12S \ral ar t\ä re\isorer jämte två rerisorssuppleantel för 2004 Beslutadc afsmöiet rtt till or,-linaric rer isorcr iiir 100-l Lttsc: StigGåhlin Bruno Carlsson L,lll\ irl.nr\al Samt till revisorssufplcanler liir l(rll-+ Lllsc: GöranLaesladius!rm\rl Ceorg Palmgren n\ r.ll 13ö Val åv vålberedning för BesLutade årsmölet att till ralberedning för 2004 ulse Stigcåhlin Bruno Carlsson omval ornval 14S Budget för 2004 Beslutade årsmötet att fastställa Iijrslag till balanserad budgct med en omslutning av I kronor. (Bilaga 5) l5s Fastställande åv årsavgift för 2005 Bcslutade årsmötet att faststålla årsavgiften för 2005 till 100 kronor samt till 50 kronor för studerande.

8 I APPE\ l6s Ö\ riga ärenden l6il Nya stadgar ftir ROSIN Besllrtade årsrnötet antaga nya stadgar fijr ROSIN (Bilaga 6). I 6:3 Rappod från ordftirandekonferens Infornerade ordftiranden om innehållet i avhållen ordfitrandekonferens på Väddö. 175 Årsmötets avslutande Overlämnades klubban till nye ordftiranden RoifBergström som avtackade avgående ordföranden Lars Sjöberg och styrelseledamöterna Håkan Näsberg och Kenneth Svensson, samt avslutade års motel. Luleå dag som ovan Lars Sjöberg Pether Nordblad Lars-Gunnar Björk Lars Isacsson Odförande Sekrererarc Justerare Justemre

9 S(irrtofF- Nll Lt r"ter e,ituon,,{: Bara en chans kvar! Säsongens serieskjutning nårmare sig slutet och Håkan har kopplat ett fåst grepp om första plats n Det ärju dock inte a\gjori fönån sis{a serien år skjuten.,'nya" dcltagare är naturligt\'rs forlfirande lrjäfilig rälkomna alr kornma och skjuta. Vem vct, kanske har inte säsonsens närråfe i sedeskjurninscn goft cntiö ännu? Namn Scrie SrLmna.+ 6 Häkan Lampinen l9.l: l- t8l Nils Nilsson.+5 t7l Bluno Carlstrdln 41.{i.i5 272 Biörn Ande$son t i.1: 12.t 60 P ter Eriksson.+l l-1.ll 258 Linus Nyqvist 43 -l-l l-i 12 4l Georg Palmgren 4l 4l 252 Jan Nilsson 1) L-G Biörk 4l 41, L-G IloTmquist,+0 39 l8 237 Göran Laestadius 42 l ll MikaelPersson 23 l5 l4 12 ll t0 85 srig cählin 3l Vårcns sista skjutning år den I juni. Hösrens skjutningar påbörjas tisdagen dcn 2 september Tävlingen omfattar sex femskottserier varav de scx bästa räknas vid säsongens slut. RoslN-måsterskapet gäller också scx femskoltseriet men skjutna vid ett och samma tillf;ille.

10 A I,APPF'.N Plats: Rättscentrum i Luleå. Tid: l9-21 Vi samlas tio minuter lijre vid huludingången från Skeppsbrogatan. Välkomna! /Peter En fiktig del av pistolsk!fte: Fika!!! Bruno tog hem mästerskapet. Efter en nyckel stabil skjull1il1g vann Bruno Carlströn RoslN-måsterskåpet i pisrolskytte. Tvåablcv Håkan Lampincn med en något mindre stabiltåvling, lren lred kvällens och säsongeds högsta seie på 49 poäng. Trots en liten darrig inledning försvarudc Linus Nyqvist sitt brons lrån ftina årcl mcd god marginal. N krutfken lagt sig och resultaten var utråknade var det dags för fika. Kvällen till åra hade min sambo Ethel bakat en tårta, denna fick högsta betyg av dcltagama och satte punkt för denna trevliga kvåll.

11 I,APPF,N 9 Hela reslrltatlistan för ROSIN-lnäster\k.ucl Placering Namn 5elle Sumna.+ 6 Bruno Carl$6m.l :.12 i8 t53 ). Håkan Lampiner l!.l: i Linus Nyqvist.11.l.11 i L-G Holmquist tl I lil l Peter Eriksson i tl 6 Georg Palmgrel I l1 1i1 l Jan Nilsson t6 35 ll l L-C Björ{ ti Göran Lae$rdrLi. ll il t92 /Skjutofficeren XlcdaljörcMd i 2001 åts ROSIN-rl,iistcmkol'

12 t(l PERSONTiWTT Vår vän JANFRANK 5/ t Generalmajor Jan Fmnk var chef vid Norra m ilitärdisrriktet från I jul i 2000 till 15 januari Han var känd som en öppen, glad och edgagerad person. En onltycktchefsom medpondus ochmed glimten i ösat mötte sinpersonal. Han var aldrig rädd för att ha åsikter i stort och småfi. ROSIN valde Jan Frank till hederledarnot i sållskaper 2003, når han gick i pcnsion, f'ör att han varit för ett lijrcdöme som chefunder många år Tidigtpå morgonen den l6 mars avledjanfrankpå Sunderby sjukhus ikretsen av sin fami lj.

13 VÅ.LKOMMEN TILL VÅR STUGA ] STROMSUND! Närbörjade du i ROSIN? Det måste vara i början på 60{alet. Ulrik låser ur boken "Rosin under 40 år" och säger att han larit mcd i börjanpå 70-talet. Ja då tu det så då. fitr dcl år \ äl Geofg lpillrigrn I gjlrf( liif han hrf intc ctt komma so1n äf iil I bötian pi i0-trlcl I Jo srr rlr dct Jag \ar ju med och \tu trd!' liirbundel [if \ iimp]rkln,fllccrrlna i No -bollcn I början på 60 ialcr Iillsam nan\ rn.il bl.3 RoliLurldgfcn och Bemdt HolgcNson Ulrik frågade om Rolfegentligen \ ar \ -officer? Han är reservoflicer med mj grad, och ROSI\ bilades 1959 Vad &jordc dom ivof iså l'alll Jeg ror att han vär v-officer i början. Holgersson likadant och salnlna rar del rred Cömn Lacstadills. Dom gick sedan kul ser och dårefter blev don reservolficcrale. Varförjag inte blcv rcservofficer berodde på attjag inte hade gått krigshögskolan. Jag blcv löjtnant genom FBU, bcfordringskurser Och då hadejag bara cn kurs kvar i Göteborg. på Gotlskår, för att bli kaplen. Det var examensdelen. Och jag hadc alltid mina båm mcd mig på dessa FBu-kurser Gratis rcsa, gratis bostad. Det kostadc rnig inte en spänn, som stor familjeförsörjare att vara med på dcssa kurser. Och jag hade laddat för denna kaptcnsexamen. Jag kunde boken utadtill, eller innantill heter clctju, Och när vi far ner så stannade vi lörst i Stockholm, eller var dct i Dalarna. Hur som helst så blev min dotter så sjuk, med halslluss, ochjag kunde inte lärnna hcnne där så jag var tvuigen all dnga och såga attjag inte kunde komma till kursen. Hon var omkring 7-8 år då såjag var tvungcn att fara hem igen.

14 I] I,APPF,N \tin /ali)li..h h1ucn pn skollo - tu lqn Vi hade med oss de två äldsta och det yngsta bamcn. Mer är tre bam kundcjag inte ha så då lånade jag bofttvå (skratt) rill min bror i Skelleftcå. Så jag tänkte då, atr kursen kan jag gå ett år scnare. Men det dog ut, och det ångrarj ag litc grand. För alla som hadc gått kurserna gcnon FBU hade blivit rcserr'of]icerare, Man kunde söka övcr till rcsewofficer om man be lirnnits lämplig. Och lcm rcpövningar hade jag gjort och flcra en- och tvåyeckorsövningar, såjag var mycket väl förberetl, met barnen hålsa gårju före alk annat. Sjålvklart! Menjag harklaratmigbra som löjtnant. Ochjag haralltid fijnarat mig med aft vårlden är full av fula kaptener men få vacka löjtnanter (skratt) Satt du i ROSINs styrelse? Till att börja med varjag baru mcd som skjutofficer och då var det någorl som sa attjag skullc vara mcd i styrclsen och då varjag det som pfess- skjut- motorotlccr och LAP PEN-redaktör Om jag var ledarnot i styrelsen kommorjag inte ihåg. menjag var alltig kallad till alla s[aelsemöten. Jag kanske inte sa11 i sffelsen eftenomjag into var resen olllcer Menjag var punkligt där ochjag fick redogöra för var vihadegjoft. Du håde uppgilter i ROSIN under fyra ordföranden. Yem tyckte du ått det var lättåst ått jobba under? Ja,jag hade det bästa samarbeiet med RolfLundgrcn. Vijobbadejättebra ihop. Bcml Holgersson hade också sto förtroende lijr mig men han salt inte så länge som ordförande. Alla ordföranden gjorde sittjobb vä], men Rolfkomjag bra övercns med. "SttöDsun.l iit 'rht ahdta he'n - hiit "j etjas" o.h tdnko fi vilka tte,liga tnin"et sonjas hal

15 I,APPEN 13 Fiällövningarna lag var med på alla frii]1ö\ningaf i 15 år. På den tided häde \i ier. bandvagnar (skmtt). \/ilkcr sliiscri. lagdeltognred liv och lusl med törbcredclscr och gcnoftlörend. och blev bara skickligale och skickli gare. Skickligarcpå atthitta till olika platseri lällen. Mcd skidor harjag inte åkt många fl.ij..it. -?t)t.tno!r, kdn hnkt b! a. shlsatrd j stavtag. Inte någon gång k nde jag ia aj. t;tuj tnrtat i.n. ft.t titt nattagrirye, ph6 åk.r skidor. (skratt) Jagvart\,ungen r,.t. Å./,r.,?r utbilnkusltlldna St is..tls tj iih. ( UU at! köra bandvagn ftjrjag var utbil- l Jcrke''(R'i n ol kai dcltae ) al h dad på dct. Under vårnplikten kördc "n'' jag bandvagn såjag kunde ju det. Om det var nlycket snö ftam till skolrama. (skfalt) hg h.rf inte fiitt aka skidor. Stig (Gåhlin) fick inte hcller och Jefker (Frunzcn ) likrdr r Vad gör en instruktör undcr Eällmarrchen J Ja det raf olikr an ningur \orrr ).1rr lltiilftc IillniJd OIn nrun skullc giä\r ncrsig. orn Inån skulle ö\ cde\ a \ id dxhgl \:id.r. \irll\.trdsij\ rringaf. lållräddning. skjutning etc. Jag hrdc olilr sraroncr \i1r't!'sl3lron lade en instruklör Vi grävdc ner oss i stora tina hängdfi\ L,r. DdI \ ur r iktigt spännandc och dramatiskt men detta förs\ ann sä sinäningom. och sen fick dom låra sig atr köra band\agn. Så jag åkre med den som körde för att itållen ar det v:ildigt noga nred huf nun kör. Sitlerden här snön kvar på sluttningen om jag kör där Så del lårde nran ut. Men ibland hade ni haft dåligt väder? Ja, rnen det kommer man heller inte ihåg. Det har naturligtvis varit dåligt väderoch man hartagitdet försiktigt, noggrannare med truppen och dra dem så lärge bandvagna ma och skotrarna kom fram, ocb ibland var vi tvungna att gräva ner Fådod i oslat tuitxan t.tlöt r.it shrsd oss, tör då såg man inte mer är några centimeter.

16 Sa lbrr der har \afir dåligt, eller lite taskigt väder har man dmcir. cller skjutsat i undantagsfall, dehagama som haft sämre kondition. \är det var dåligt våderunder bandvagnstiden satt alla upp i band\ aqnen utom To bjönr Sidelorc och någon annan hängde i snöret men der r"r inie r,nca. I len resrerade Äröp in där båk som sardiner Torbjörn var ärgsr ba..nö;el och "glad såsom en skit". ( Från starten 1970 fanns fyra bandvagnar. Båndvagnårna vår kvar tom Red..) Vi hade sex banvagnar ett år, sen reducerades det till tre i några fu och till slut en, men sen blev det för dyrt och då kom skotama. Det var ett smidiearc säit atl ta srg fram fiällen. Skotrar hddelag i princip inre,err törur, men Jan bler världsmästarc i det också. Detvarju vid varje fjållmarsch man gick utmed en rekslyrka. alla bandvasns_ eller \Lorcrftjrore. och Lörde ul alla grejer. rrål och mareriel och giorde ilan med allå.rug\ ärdar när \ i skulle lomma och dom såe alh id rllan e;,rusa stod lonr. Dom skickade i\;g atla gäsrer är ROSt\ \ ar på anrågande. Vi hadi allrid en shlga som vihuserade i. Det var väl i ock för sig fel av dom men vi klagade inle. Ocl då blev \ ilu gode \ änncr med a lla slug\ arddma så der \ drlällemyciga k\äll.pardn så alr s;ga och en del lurisre- \ar k\ar cå man sutrade ä\en med dessa Del var ona camna Inä ni.(or nar rrafladc så man ble\ jäncbekän ochrooa\änneräver. rned doln. JaeJick nond NROF' sköld ar lij JeteHentik Ostto Jöt tflrlnsa ål san bir',tbilnkg.tledare nh./ör \4er "n_..r..-r -er rolrga' när vl for mel.kou1f n.djr,?rdj.otn.agochjerlerbler u.li idkli:l:l oc..d sa.nnanhang. ( Jerker Franzdn tillkom på tiällmarccherna i början på 1990-talet. Red. )Vi tänkte lika, pra_ tade orn samma saker samtidigt. Otroligt afl der kunde bli så. Tokskatta ibland bägge rvå. Och sen varhanju, precis somjag själv, man om at pyssla om t.uppen. Hämta in vatten, båra in ved mm, för deltagama var trätta när de kom fram så vi tyckte att dom inte behövdehämta invedäven om domville det så vi ftirberedde allt, och det var dom tacksamna för.

17 Jag har tänkt på några tre!liga minnen, menjag säger somjag sagt sa många gångcr förr. a$ det har \ ail ctt privilegium att fr vara nram nred irosin och dom härö\ningema. Tiodagarpå lället.gratis. och \ issa gångerhade.jag betalt. Det är otroligt. Och vi fick instruklörslöner vissa gånger, och man trodde inte det var sant. Det var tusenlappat 1n tittd in i slödd ( ach gti I ld katr ).1å 1.i,ket jos li baks på tterliso nintlcn /inh RASTN- Skjutofiicer Han leder alla skjutningaroch Lcder också sercskjutning nred pis!ol och tidigarc också k-pist. Jag hade 23 kpistar son jag \ ar ans\ arig för. FBU och ROSIN Hade fönådet i början på Lr7 och sedan pa FlI En slof och lln kessull som jag var mäkta slot ö\ er oc des\lrtonl slandigt bc\ akrd D.n lag ulanför F2 l omlade I anslulning lillskiutbrnorla \ id en ccnrerrle ad b\ gglrad d:if sprängsäkfa kassunema stod på enir ga\ cln Vihedc\apn.npaFll i ninst 5 år' Så sades vi upp därför att försvafet skii+1tc kra\ e n Pi ör\.r rin g d\ \ apcn Då undradejag varjag skullc lijn ara k-pislarna. Fick.qcndigen irrgcn s\afoch då rann "ölsinnet' på l11ig ochjag lasiadc bilen men k-pistara. \apcnmll o.d. och lämnade in allt på Il9is serviccfönåd. '' Med tårar i hjärtat och ögonen ". Och k-pislama har sedan smälts ncr på NJA. Dom var sur på lnig (FBU och ROSIN Red.) ftjr att jag låmnade igen k-pistama.. Men jag kunde inte förvara över 20 k-pisar på ett betryggande sätt?rl1 den stund som jag ju inte lick något svar från fijrsvaret på mina frågor. son tklttoll /ick itg bl.d..utlqtd pris.r ljll de sorl skjttit kpi!t oth Pinol cxeupeh'l- l ill Geory Pahnsftn Som skjulledarc hadejag också uppgjften att sammanställä skjutningen 1ör de olika vapncn (pistol, kpistmfl.) ftjr

18 Rr ):-\..::,..,:::l:j:.flljr ör de olika årcr P:..,:.::r ::: jil:;r irs LLI guld, siver och blonsplaketter 1-ör cle som deltagit i.:::,...::::::;r!nderårcr.jaghadcnågrasponsorervilketgavskjutdeltag;a Låppen-redakför i l8 år, från 1980! l:: ::::. :nr Lappenredaktör i många år. Det var ett roligt jobb. Jag hadc det,: i:: :ii13 Lappen lijrjag hade nya modcnu maskincr på tidningeir med bil_ :J:..'\r. \rorlck mm. Innan det blev ännu mcr kompliceral som det är nu för ;,'n. Jag köpte egna grejer för atr kunna göra egna bilder och kopior Dei :::"ikrncn harjag burit ner ikällarcn. Dcn kosrade mig kronor på tt0_talet. Er iiirgskrivare hadeja8 till exempcl. \l.u llck montera Lappen manucllt nrcn det gick fbrt. Jag gjordeju samma sak i oll1 J äg gjorde på Kuriren. Alla bilder fi.an*al ladc j,rg på j obbct. Det tog lite tid all klam uthurmånga sidor, vilked ordning. hurnrånga bilclerjag skulle ha. sen gick det snabbt. Texten skre\,.jag ut på skri\taskin. rätt fir;r;r och rätt stil. skrev.jag ut med en gång och vaxade på baksidan. Jag \ar ju uibildad som grafiker ochjoumalist så der tog inte längre rid äl1 detjobb som jag gjode på Kurircn. I början gjorde.jag 8 t0 stper år Egenrligen skulle Lappcn komma ut med en i månaden. Det blev dom sidor det blev men i gen tidning var mindre är l2 sldor. Jag tog in alla protokoll ograverat, allt, allt vi hadc sk vil och bcstämt i styrclsen. Var nda rnedlcm visste om alla beslut vi hade tagit. Jag fick berön av många Lappcnlåsare. Hadc man läst Lappen, då r,isste nan om vi hadc gjon r_styrclsen. Förbundct ( SAFR red. ) ryckre också der vafjåtrebra, ett 6rc_ döme. Alla medlennnar kudde idte gå på alla äkti\itetcr, så då låste lnan i mcdlemstidningen. Det var err bra och irrtressantjobb som redakror_ Produceradedu bara medlemstidningen? J]g rcfererddeju allc aktivireler \um ROsl\ lredc rned.rörsra qlädic. Ndpon eång så \dr jag lörlytd. Inen jxg ku Je på pa akrir rreren.a i,fi r"ii. j"ci;, aldrig varit sjuk så att det srörde verksamheten j ROSIN. Så tack eocle Gfu att jag har varit lrisk. 5å näslän arll rcferer"dcjrg. "llr Inöler. alld-ko fcrcn.er, alla utbildningar allastudicbesök. Ja alll som hände. Underdorn sisra åren bad Jag någon att vara "skrivare". Och når man hade lrågat någon atl skriva, så var det rngen som sa nej, vadjag kommer ihåg. Fördet ärju klåt att är det samma som refererar alia aktiviteter så blir det enformigt, så likadat. Så det komiag pä, att ta ut någon aft skiva, och det fungeradejujåttcbra. Man allt det vatdagl ligaskrevjag själv.

19 I NDDE'N I'I Polcirkeiövningen varjlr cn höjdarc, dct \'arju nor-scoop. och ]jällmarschen lika så. Fjällmarschen var ju bra för den pngick iu i flefa dagar Man kundc skri\e dagbok. Jag skrcv dag ftir dag oc tog ut det \ iktigastc. Förd:i. var f.lirarcr lr-an ö\ningama ävcn ett iobb liir Kurircn. i!ilketjag hade clr fcpofiage nagon gång. så dctvar ildng er ploblcn. Det gällde alt hillir n\ r inti]li\ rnklrr så att detblev laii\anl alch t3g \ille alltid skriva liilrör:iaeligl Dct fick jag också 1r\ cker beröur iör. rdte minn cn liten srrinnla a\ hunor i det jeg skl cv. Delfick inic \ afa nagol fack- lig svcnska. RoLf Lundgren så alltid atl något fåckligt fick jag iite skti\ a ulal1 Lappcn skall vam en rolig tidning. Vad giorde du som presschef? Dct varjag bara vid någon ensiaka gådg. Som presschefhadejag hand om, och kontaktema mcd, joumalister från hela Svcrige. Antingen var dom på plals, eller ngde mig som Presschef, och undrade övcr vad vi kommit fram till, ellcrhurdet gått på tex ljällmarschen eller SAFR-kongressen. Dessulom skullejag skiva om dessa saker i Lappen och Kuircn och kunde, i lijrekommandc fall, skicka ett sammandrag till olika tidningar Marina äventyr Dorn aktiva marinofficenrc som iog oss ut på havet, somjag kommer ihåg' var Kk Yngve Nilsson, Ök Christer Hcilborn, Kk Erwin Vetl.3r, Kk CöranAlmgren ocb ök Erik HååI. De 1är!yg soln vi var ombord på, var m/s Nordanvind som var med i många år' Den var nycket fin och arnrik. Det vår kul att gå ombord på den båten Sedan var dct M 22 och bcvakningsbåt 65.

20 IE LAPPEN \air BLrLu b.r rl,nrns\onrrede upphörde, ocb hadc flyftar rill Hömösand ned dcl :rnr 1rrl\!..i[:c \ I Jncd kustbevakningens båt något år Vihade Marina ävcntyr huvudsakl igen på Mal_ oren men även andra öar i Norrbottens skar_. gård. Malören var en tradition och ingick i ROSI\. år.f ograrn Vi rar på ön i tra dagar och \ i hale olikd o\ nrngar bj a.kjurning rned k-pist. Roillundgen ville gäma leda skjutningen pä Malören av någon anlcdning. lnte vct jag, mcn han höll i andra tåvlingaroch tyckre väl dct varjätteroligt. Sluta skjuta fick vi göra på Malören. Det borju så rnånga dår, numera perma_ nent, och man villeju idte skränma livet urdorr som bor dår. Me d(l nrj'c. r.r 'ock.:r \ätd r aldrig. rldr.g \ardet nagon so t va -opassandc" närviskor, och det \ar skönt. Dessa ROSIN-övningar var \iarje år, ihop med BoLu till Därefteråkte vi någfa gånger med kustbevakningen och Fo 67, och numem Grånsiäsarstaben K.rli',. Vi hade. oc\ har!;ldgt brc.arnarbere Incd rrjrina.fcfc, u.f, Ac chcfersom finds iarmdn, på Fo 67 /c 67, och dom blevvälrosinate allihod \r.1 rar4 lqql r-r \r.rin, Ä nrngar inställda. De - sista lem årcn aker ROSIN till Malören vatt annat åt genotr inbjudan från - gfåsjägarstaben i Kalix. Anläggnrncen på Malören var lolsarnas plars il au böian. Närdc slutadc där. - togs den ö\cr av Fo 67 /G 67. Rcd Ni åkte söderut vid ett tillfälle. Kommer du ihågvart ni for? Jo.jag tänkcr på dct. Vi åkte rikligt långt söderur. Med vad hetre ön? Där har Jag vant clen gängen och aldrig mer Dom sägerdet ofta i vådemyhetema. Kan det varå Tistersöamå tånktejag såga, rnen dct liggcr utanför Luieå_

21 LAPPEN 19 Kan det vara Bjuröklubb? Bjuröklubb var det jagtackar " Svagtill måttlig. något ö\ ervägande!\dlis vind. Tillfiilligt vamarc." Du varmed också på Marina äventyr till Finland Vi åkte till Jacobstad ( 1976 ) och Karleby ( 1978 ) för art Christer skulle göra officiellt svenskt flottbesök. Christer Heilborn tog ombord några aktiva ROSlNare och presschefen, alltså jag själv, fick följa med. Det hände inte mycket på det besöket. Det var mycket dö_tid. Fotls in.ind nthntr a\, LÅPPEN Protolcoll RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I \ORRBOTTE\ Protokoll fön \ id ROSI\s sl) rels.nröie den l9 aptil 100'l T1d: Plats: Närvamnde: Frånvarande: sl Frivillighuset Boden RoliBergström. UllKarLsson, Jan_Erik Janson, UlrikLönrcth, Peter Eriksson, Peiher Nordblad, Lars Sjöberg Jeny Eriksson och Margus Kanradsson Konstuera nya styrelsen RolfBergsföm ordförande UllKarlsson vice ordf, Jan-ErikJanson sekreterarc Ulrik Lönroth skattmåstare Jelry Eriksson klubbmäslare Peter Eriksson skytteofficer Margnus Kondradssn rekryteringsofficer Pether Nordblad och Lars Sjöbe ersättare

22 20 LAPPtrN Beslurades att ordlijrande Rolf Bergström och skattmåstarc L lrik Lönroth bemyndigas att var lijr sig teckna finna. Beslutades att postmottagare skall vara RolfBergström Ritarvägen 4, BODEN. E-posr under adress \ : Nominering till förbundssryrelsen Beslutades att Lars Sjöberg ingår i ltjrbundsstlrelsen som ROSIN representant..s 3 Förbundsmöte Skövde 2004 Beslutades att ordörande RolfBergström och peter Eriksson deltar vid förbundsmöte i Skövde2 4 aprjl2004 S 4 Krigshistorisk resa anmälningarhar inkommit variijr planeringen av resan forlsärter. Resan avses genomföras under dagama maj $ 5 Fjällö\,rLingen 2004 Ovningen ställs in p.g.a. {iir få anmälda. Diskuterades altemativ till fällövningens upplägg inffjr kommande år. Åt UlfKarls_ son uppdrogs att till nästa styrelsemöte utreda och ta fram underlag till altemati\,r upplägg fijr fiällövning 2005 \ 6 Avsluming Ordf avslutade lnötet. Jan-Erik Jansson Sekr RolfBergstrört ordf

23 l]d: Söndagen den 9 mai 2004 kl 1600 Plats: Klubbnmmet, lrivillighusct i Boden Ntuvarande: RolfBergström- Jer-v Efiksson. Peler Eriksson, Jan Erik Jån son, UllKarLsson. Mlagnus Konmdsson. Ulik Lönroth Föredmgningslista $ I Mötets öppnande S 2 Föregående rnötes Protokoll Codkände'"ehl-d.'ti lh'd -' t'.s 3 Inkomna ocii utgaendc handhngar Nye ÖB Håkan S)fön imbjöds 9 nraj som i'ijreläsafe \ id föfbandschefslräf}en i novenrber 200'l Med \:irldande pons\aradeob sekr nej tack pga lidsbrist. $ 4 Ekononi och anslagsfrågor Kassören Ulrik Lönroth föredrog föreningens ekonomiska slällning I skivandc stund Plus 64 klr. Beslutades att Rosin står för fijnäringen vid dagens möte S 5 Uppfttljningar - SVEROF ftjrbundsmötc i Skövde där ofdfrolfberg ström deltaglt. åtta tusen r'escrvare ska ut ur fölslaret lnga nya kontrakl tecknas om man är 50+ och liden löpt ul på gällande kontrakt gått Lrt. - Föredraget, I 5, av Lars Gy llenhaal lockade I 0 personer - Ö\alinger på däcksbro 200,200'{ 05-15' ställs in pga fijr få anmälda dcllagare. - Den planerade kigsresan flyttas till vecka l8 2005' $ 6 Vårprogrammet Ledarskapssem vid LTU anangeras planenligt Jerry Er iksson svarar fur allt Prisct bestämdes till gratis för Rosinarc, 60 t/student och I 00: - för öv riga. Jerry Eriksson skiver ett feferat till Lappenredaktören Ulrik Lönroth.

24 I lii.irri (,!funrmcl :, rlrr\-l9faitrskil rllinsak5lnn.(tin li)rö\nj siirtin I,otrifkcl n\ ln-!cn I llo\ a ienri) l'.rcr Lrik\son itnsvamr ii;r Illt med bihjidc l! Hll,lI L.anrfincn - l1r0.l-09,10 t2 polcifkclijr ningcn i ttolrnicrri. Ilt K.rfl$on lif hu \ rl!h0s\ arig lör denda ö\ ning. InbiLL(L n kon ncr I naistl nulnllrrr l\ Lrppcn. Annrälan ska skc li Ulrjk Lijnrott,. SliNkill inlrjudnr skn i ir \ 1.r. c 119. ij! t:l.llrk WcsrnrirJl. Nlc c K +. c \,ldn. (ien. tljöm AnLlcfsson. c F 2 t. it\ Otrcf\tig. brigctr I 19. ijr Klus [:kscllsanr nyc c lölsdot FM tog. i)\ t_.lls,(,unn r\rt!\on Ofdl.Ro. Bcrgslr-öm svrrrnf föfllrt chetcnra blif!crtcrbij igl intrjll(lrlt 200,{-J0-9 t0 Utbitdni g \id (;67. Ordl Ito.Bcfg\rra,n sllirfri,trl nrcd c (i67 ij\,lt Slig,O!c Scolr l - l l Förbandschct:\lftillin \ i(t F l Olrl J. It(,l i tlcl!sl ilrn t)ili clcl In c OPIL sot]r tincdfrgshrl[rfc. N\c c \ll S] vrrn ri:sc.n rrltu Irl $9 N IO 1004 lf-j Ii(nkrlniras \ jnrcfij!nrrg I Ilollc. \,ti Ijrnv I honrclrs birl def id tilliivning ibiita ll\ dcccrrbci l)lllunr iij r.j tjt\l\liiit ljlfit, Liinrclh åransrd g liill Rosins sidir. Fxcklig infolrnnlion S.lrrkr lönrnc,l.lcld.ti.fri.rtju:in.r 1,...,t( (,1?U la.lrr,llrrr-..rr r ki q : l,r'!hjir k Lappen Nä.stanunrncf a\ Lxppcn Lrrkornnrcr tiniog i j nj l()0-t \4rnrrssl1yp ar 2l lltit). Ärsnijtesprolokoll och h jttill\\ llrtn(lc st\ re]s!.prrnok{)ll skr skrcl(lt lill rcdaktören Ulrik LönI(nh ny sekr. Ovdga frågor Aktivitetslisran tilt SVEIiOF äf irrsiir(l a\ ofdl. - HcmsidaD bör få crr t),lligafc innchå. Kallctscf ti nijlcn. Rosin\ historjk ikortför1nar nl rn. Kassören LJIfik Lirrlotll toqpå st{ arr sanr otuna dcttå arbete,

25 I( olnrllrn(ic s.unr rnlr ädcrr l(x)1-06'(lt) lli00. Angcsholnlcr I lil Ing I liiscr ) \ 12 Mö1c1s a\slutancle ordt'örandc Rolf Bcrgströn Läckadc s1\'rclsencdlcmmarna 1ör Liagcns sarnndntr'åde och förklarade mölel ör avslutat..lan-l.tik Janson RoliBcrgström ordf o"li*31" r$"å'å.il* ejf o {xtu

26 Inbjudan till Ledarskapsseminarium del 2 Söndag den 6 juni, kt 0$0-f 600 Plats : Luleå Tekniska Universitet, Sal: A1547 Samling 0815 utantdr TEKNIKEN HUS Filosofiedoktor i Sociologi, ErnaDanielsson och Filosofie doktor i pedagogik Lars Andersson Leder seminarium i ledarskap Deltagaravgift är 0 krfitr ROSINARX och STUDENTER samt en_ dast 100 kr för övriga deltagare!!! Kaffe såmt LUNCII ingår i deltagaravgiften!!! Anmälan sker till Jery Eriksson på e-postadless: eller till mobil Anmälan SENAST I JUNI

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande 1 (s) Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats Församlingshemmet, Myggenäs $l Mötets öppnande fusmötet lorklarades öppnat av ordföranden $2 Mötets stadgeenliga utlysande Ärsmötet

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00

Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00 Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00 Bakbordets ordftjrande Stefan Säve hälsade alla välkomna och fiirklarade mötet öppnat. s1 Val av ordförande och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20

Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell Tid: Tisdagen den 24 november 2009' kl. 18.00-ca 19.20 Plats: Kungsholmen, Fleminggatan Stockholm Trygg Hansa-huset

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Svalövs Brukshundklub tr hrufr.sfiunr{frfu66 Närv'aran«le: Ordf. Mats Jarl, v ordf. Björn Stenmark" sekr. Christina Andersson, kassör Christel Jonsson, ledamötema Len:rart Fernebro,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå.

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Norrbottens Handbollförbund Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Sara Lundberg, (Sekreterare) Carola Skalman

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer