NY CHEF vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t"

Transkript

1 Ärg 4t NY CHEF vid Norrlands Drasonre OlJer ste B e ngt S andströ m INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM

2 apropä ROSI \s Otdl: Roll B.tsshiirl Dct kånns spännande och utmanande att ha äran att ledå vårt sällskåp under det kommande året. Utmaningarna är flera. Reservolficcrcns roll i det ondanade försvaret. Försvarsnaktens oföfmåga att ta hand om oss resenare, ett minskandc intresse fr'ån medlcmrnamas sida att delta i våra aktiviteter m.m. Det kan se ut som ett sarnnranträf'fande. att Försvarsmaktens syn på hur länge en rescrvofficer är attraktiv och att våra aktiviteten lockelse minskar. FM anscr att en resoff. i trettioår'såldern gjort sitt och kan awecklas. Vårlångkörare "övning iljälltenäng ble\ drygt 30 år gammal. Vitvinga des ställa in {ällövningen i åt p.g.a. för' lå anrnälda. Vi kommer att undenöka ett annat upplägg på övningen och kanske kan återkornma rned ett annat, kofiare och bekvämarc upplägg nästa å1. Ovningcn i rnaj l'ros ingenjö$ataljonen 'led byggande av DB 200 lockadc endast en deltagare. Vi tvingas åter stålla ill en ör.ninr: pri erurd ar iör litet irltresse från ROSIN:s dcl. Nordkalotträffen ellcr Polcirkeldvningen har drygt 30 irl pir nackcn. Jag hoppas att den viktiga träften ned våra kollegel i Nolge och Finland kan leva vidare. Våra brödcr i grannläl1dema brottas även de nred ekonorniska bekymmer eftersom dcras lijrsvam]1akler minskas och stödetlninskar. I år ska vi i alla fall häffas i Rovaniemi uncler-hclgcn l0 12 septembcr. Boka in helgen så \'i kan ställa upp med ett starkt lag lill lräf}'en. I {ol fanns det platser lediga i det Svenska laget.

3 \led dcssa radervilljag tillönska er alla en skön och vederkr rckande sonrll1ar \,/l harliirövninginörpolci elfiiffenvidettrillliille iåugusti. Tifta il.{p_ PEN fördetaljer Passa på att tdna upp önnågan i skjutning, avståndsbe_ dömning och handgranatkastning så tar vi hem t?ivlingen i september Slutligen denna gang önskarjag att många av Er kommer på märga aktiviteter under kommande höst och vinter Kom ihåg: det finns ingen genväg till ett aktivt ROSINI Rolf

4 Iå{ }lit\ $,\ t.(.sh!ö ilti 200,1 *!-!'-f!:r lrrrrrirlrt g( n{,r}lliir(l(j! rl('ll:t tr iln(;3:s [estaurant,! ll.riirrr, Ilr:drligiist \itt l.irndslriildingcn Iör Norlbotti rr., litrr. I'cr-()lu Itiksson. r,..,,.1r,1 :rrl lir.ir!,lrir,\tlr3lr.r,lrr, llfl,rriif\r.r\rbrfcn.\trdrdcars L', L, L \'rr. rj. (, Jli,rrrrrtrrr I.tr\ Siöherg- llrl,.\ Usrrriil0l Ippdrirsrt.rll,'r:i,,!.!)r,1t{irrn,ic \rs rijlrs 1rolr)l'rrll (i. r J.r Lr) \nldr sr\rclscn5 lcdir r,ii. : t,r!:eni.rl\ ln l,,rrn phls r l \Pl'li\. \i l ROSl\ \ill lackl ir\gicnd.,r,'..,i.(ll(ni0l.lf,,.lr'irnrtiilrsthiilsn(lc )'\ll(tr\rfmt\rillonrn.rtillsl\rcl,.,r I lr., ittl rr\rnii{.t \rrf Srrrn!nlijn l)lf\ Llcl cn itunds p.rlls or:h srrrck trnt li,r L rl.ll,i\lri,\(trrg.rlriiis.rdts,iill'orrrcr){)ehsrsrnnnrng(nngick\inllilill,,,1"., r dtt r.crr.:ri,l.' flr roj tr.rlill\ rrrr(l(lag. '\ 1 I tnl\hii'litt!: i \"thlnttun P OEtiktsnn S,n,, r\ \Lr riirr! t,ar k!i lcn hlc\' (lel (hgs lijr \af h.dcrsglist r11 hilla ctt rnfii r,,nil, l)et:ir xlltirl lil! st)inrtirrde rll irränta hedcfsgästcns \,äl av ii nncnnn r.rtlr:r l.r orr Iril.r,nglordcossi ll.brs\ikn.r.lllcrc hlldofislisk idlcd

5 r,r i'..\,f! r. r l)l.rl 1i:r..irrrr,it\il11l i.r ifi lll.t LtatfI ri( l I lli,,. 1r I 11,.,i,rir.. rii,,i1. I.,,r rr:rrr \irll s iilij llirir i)r.i'rllf ri\(,i!-r l\(, ) r,r(i, tii\\lr i,..it LrjL, l1...i. j 'i,rr\lil,rt.rlrir\j. rj,,:rr r\1,j1.,,11( rl,,\i,t\!rr.ii.r nr,rtr 1,,\\j '.r /rli l: r\\orl!'it\.rnt 1l lllrrl l ttrr,r),: M,!.:ri,jiri )..,rlt.,rr\l\ lllrrliur \11'r.rli,frlr. ilr:rlt.r )L.r rr.l.lir.! i,, ;,i,) rlf!f!ri r)ss r ),1('t iriit,.i \' rll I i,,!.\ L\ li llr, rl.l,!r rl.l ti,t \,,r rril I rl,,!i., lj rt,,.,i, \t,:\!, tti, r, i\r' I iit,\,t " ii1,., t\t!)t., tt,1r.., i., t i :,nt.\ ttj, L Ln,r\ \tqri\t 11h lltttr"t ttae;,rt,, I Jcrr\!,riksson klnhbrnäst,rrc

6 4 LAPPtrN Protokoll fiirt vid årsmöte för ROSIN på Ing 3 i Boden Närvarånde: Enligt närvårolista. (Bilaga l) I $ Mötets öppnande Ordförandcn Lars S.jöberg förklarade årsnötet öppnat. 2S Fastställånde avföredragningslistå Besllrtadc årcmötet att efter uppläsandc av förslag till öredragnings_ I ista, att fastställa förcdragningslistan. 3$ Val av ordförånde ftir årsmötet Beslutade årsmötet att vålja sittande ordförande Lars Sjöberg, till åismötets ordliimnde. 45 Val av två person r aft jämt ordlörånden justera dågens protokoll Beslutade årsmötet att välja Lars_Gunnar Björk och Lars lsacsson att jämte ordlijranden justera dagens protokoll. 55 Yal av mötessekreterare Besllrtade ånmötet att välja Pether Nordblad till årsmötessekreterare 6$ Ärsmötetskungörande Beslutade ånrnölct alt kungörelsen av årsmötet skett i laga ordning enligt stadgarna. 7$ Verksamhetsberättelse för 2003 Beslutade ånmötet att godkänna lerksåmhetsberättelsen. (Bilaga 2) ES Kassaredovisniflg för 2003 Beslutade årsmötet att godkånna kassaredovisningen. (Bilaga 3) 9$ Revisorernås berättelse samt fråga om ånsvarsfiihet för den avgående styrelsen Efter föredragning av revisionsberättelsen beslutade årsmötet att med godkännande lägga revisoremas beråttelse till handlingama, samt att bevilja den avgående styrelsen ansvarslrihet ftir det gångna verksamhetsåret. (Bilaga 4) l0$ Val av ordfiirande litr 2002 Beslutade tusmölet att till ordff)rande ftjr 2004 utse RolfBergström.

7 L\PPE\ I I { \ al a\ stl relseledånötcr jämte suppleanter för Besluladc ärsnötct att till ordinarie ledanöter i st\ r.lscn l_öf :001 ul\e: Ulrik Lönroth Jenl, Eriksson UlfKarlsson omval omval omval MagnusConradsson ny"ial Jan-Erik Jansson Pcter Eriksson nyval nwal samt till suppleanter istyrelsen fiir 2004 utse: Lars Sjöberg n).,'al Pether Nordblad omval 12S \ral ar t\ä re\isorer jämte två rerisorssuppleantel för 2004 Beslutadc afsmöiet rtt till or,-linaric rer isorcr iiir 100-l Lttsc: StigGåhlin Bruno Carlsson L,lll\ irl.nr\al Samt till revisorssufplcanler liir l(rll-+ Lllsc: GöranLaesladius!rm\rl Ceorg Palmgren n\ r.ll 13ö Val åv vålberedning för BesLutade årsmölet att till ralberedning för 2004 ulse Stigcåhlin Bruno Carlsson omval ornval 14S Budget för 2004 Beslutade årsmötet att fastställa Iijrslag till balanserad budgct med en omslutning av I kronor. (Bilaga 5) l5s Fastställande åv årsavgift för 2005 Bcslutade årsmötet att faststålla årsavgiften för 2005 till 100 kronor samt till 50 kronor för studerande.

8 I APPE\ l6s Ö\ riga ärenden l6il Nya stadgar ftir ROSIN Besllrtade årsrnötet antaga nya stadgar fijr ROSIN (Bilaga 6). I 6:3 Rappod från ordftirandekonferens Infornerade ordftiranden om innehållet i avhållen ordfitrandekonferens på Väddö. 175 Årsmötets avslutande Overlämnades klubban till nye ordftiranden RoifBergström som avtackade avgående ordföranden Lars Sjöberg och styrelseledamöterna Håkan Näsberg och Kenneth Svensson, samt avslutade års motel. Luleå dag som ovan Lars Sjöberg Pether Nordblad Lars-Gunnar Björk Lars Isacsson Odförande Sekrererarc Justerare Justemre

9 S(irrtofF- Nll Lt r"ter e,ituon,,{: Bara en chans kvar! Säsongens serieskjutning nårmare sig slutet och Håkan har kopplat ett fåst grepp om första plats n Det ärju dock inte a\gjori fönån sis{a serien år skjuten.,'nya" dcltagare är naturligt\'rs forlfirande lrjäfilig rälkomna alr kornma och skjuta. Vem vct, kanske har inte säsonsens närråfe i sedeskjurninscn goft cntiö ännu? Namn Scrie SrLmna.+ 6 Häkan Lampinen l9.l: l- t8l Nils Nilsson.+5 t7l Bluno Carlstrdln 41.{i.i5 272 Biörn Ande$son t i.1: 12.t 60 P ter Eriksson.+l l-1.ll 258 Linus Nyqvist 43 -l-l l-i 12 4l Georg Palmgren 4l 4l 252 Jan Nilsson 1) L-G Biörk 4l 41, L-G IloTmquist,+0 39 l8 237 Göran Laestadius 42 l ll MikaelPersson 23 l5 l4 12 ll t0 85 srig cählin 3l Vårcns sista skjutning år den I juni. Hösrens skjutningar påbörjas tisdagen dcn 2 september Tävlingen omfattar sex femskottserier varav de scx bästa räknas vid säsongens slut. RoslN-måsterskapet gäller också scx femskoltseriet men skjutna vid ett och samma tillf;ille.

10 A I,APPF'.N Plats: Rättscentrum i Luleå. Tid: l9-21 Vi samlas tio minuter lijre vid huludingången från Skeppsbrogatan. Välkomna! /Peter En fiktig del av pistolsk!fte: Fika!!! Bruno tog hem mästerskapet. Efter en nyckel stabil skjull1il1g vann Bruno Carlströn RoslN-måsterskåpet i pisrolskytte. Tvåablcv Håkan Lampincn med en något mindre stabiltåvling, lren lred kvällens och säsongeds högsta seie på 49 poäng. Trots en liten darrig inledning försvarudc Linus Nyqvist sitt brons lrån ftina årcl mcd god marginal. N krutfken lagt sig och resultaten var utråknade var det dags för fika. Kvällen till åra hade min sambo Ethel bakat en tårta, denna fick högsta betyg av dcltagama och satte punkt för denna trevliga kvåll.

11 I,APPF,N 9 Hela reslrltatlistan för ROSIN-lnäster\k.ucl Placering Namn 5elle Sumna.+ 6 Bruno Carl$6m.l :.12 i8 t53 ). Håkan Lampiner l!.l: i Linus Nyqvist.11.l.11 i L-G Holmquist tl I lil l Peter Eriksson i tl 6 Georg Palmgrel I l1 1i1 l Jan Nilsson t6 35 ll l L-C Björ{ ti Göran Lae$rdrLi. ll il t92 /Skjutofficeren XlcdaljörcMd i 2001 åts ROSIN-rl,iistcmkol'

12 t(l PERSONTiWTT Vår vän JANFRANK 5/ t Generalmajor Jan Fmnk var chef vid Norra m ilitärdisrriktet från I jul i 2000 till 15 januari Han var känd som en öppen, glad och edgagerad person. En onltycktchefsom medpondus ochmed glimten i ösat mötte sinpersonal. Han var aldrig rädd för att ha åsikter i stort och småfi. ROSIN valde Jan Frank till hederledarnot i sållskaper 2003, når han gick i pcnsion, f'ör att han varit för ett lijrcdöme som chefunder många år Tidigtpå morgonen den l6 mars avledjanfrankpå Sunderby sjukhus ikretsen av sin fami lj.

13 VÅ.LKOMMEN TILL VÅR STUGA ] STROMSUND! Närbörjade du i ROSIN? Det måste vara i början på 60{alet. Ulrik låser ur boken "Rosin under 40 år" och säger att han larit mcd i börjanpå 70-talet. Ja då tu det så då. fitr dcl år \ äl Geofg lpillrigrn I gjlrf( liif han hrf intc ctt komma so1n äf iil I bötian pi i0-trlcl I Jo srr rlr dct Jag \ar ju med och \tu trd!' liirbundel [if \ iimp]rkln,fllccrrlna i No -bollcn I början på 60 ialcr Iillsam nan\ rn.il bl.3 RoliLurldgfcn och Bemdt HolgcNson Ulrik frågade om Rolfegentligen \ ar \ -officer? Han är reservoflicer med mj grad, och ROSI\ bilades 1959 Vad &jordc dom ivof iså l'alll Jeg ror att han vär v-officer i början. Holgersson likadant och salnlna rar del rred Cömn Lacstadills. Dom gick sedan kul ser och dårefter blev don reservolficcrale. Varförjag inte blcv rcservofficer berodde på attjag inte hade gått krigshögskolan. Jag blcv löjtnant genom FBU, bcfordringskurser Och då hadejag bara cn kurs kvar i Göteborg. på Gotlskår, för att bli kaplen. Det var examensdelen. Och jag hadc alltid mina båm mcd mig på dessa FBu-kurser Gratis rcsa, gratis bostad. Det kostadc rnig inte en spänn, som stor familjeförsörjare att vara med på dcssa kurser. Och jag hade laddat för denna kaptcnsexamen. Jag kunde boken utadtill, eller innantill heter clctju, Och när vi far ner så stannade vi lörst i Stockholm, eller var dct i Dalarna. Hur som helst så blev min dotter så sjuk, med halslluss, ochjag kunde inte lärnna hcnne där så jag var tvuigen all dnga och såga attjag inte kunde komma till kursen. Hon var omkring 7-8 år då såjag var tvungcn att fara hem igen.

14 I] I,APPF,N \tin /ali)li..h h1ucn pn skollo - tu lqn Vi hade med oss de två äldsta och det yngsta bamcn. Mer är tre bam kundcjag inte ha så då lånade jag bofttvå (skratt) rill min bror i Skelleftcå. Så jag tänkte då, atr kursen kan jag gå ett år scnare. Men det dog ut, och det ångrarj ag litc grand. För alla som hadc gått kurserna gcnon FBU hade blivit rcserr'of]icerare, Man kunde söka övcr till rcsewofficer om man be lirnnits lämplig. Och lcm rcpövningar hade jag gjort och flcra en- och tvåyeckorsövningar, såjag var mycket väl förberetl, met barnen hålsa gårju före alk annat. Sjålvklart! Menjag harklaratmigbra som löjtnant. Ochjag haralltid fijnarat mig med aft vårlden är full av fula kaptener men få vacka löjtnanter (skratt) Satt du i ROSINs styrelse? Till att börja med varjag baru mcd som skjutofficer och då var det någorl som sa attjag skullc vara mcd i styrclsen och då varjag det som pfess- skjut- motorotlccr och LAP PEN-redaktör Om jag var ledarnot i styrelsen kommorjag inte ihåg. menjag var alltig kallad till alla s[aelsemöten. Jag kanske inte sa11 i sffelsen eftenomjag into var resen olllcer Menjag var punkligt där ochjag fick redogöra för var vihadegjoft. Du håde uppgilter i ROSIN under fyra ordföranden. Yem tyckte du ått det var lättåst ått jobba under? Ja,jag hade det bästa samarbeiet med RolfLundgrcn. Vijobbadejättebra ihop. Bcml Holgersson hade också sto förtroende lijr mig men han salt inte så länge som ordförande. Alla ordföranden gjorde sittjobb vä], men Rolfkomjag bra övercns med. "SttöDsun.l iit 'rht ahdta he'n - hiit "j etjas" o.h tdnko fi vilka tte,liga tnin"et sonjas hal

15 I,APPEN 13 Fiällövningarna lag var med på alla frii]1ö\ningaf i 15 år. På den tided häde \i ier. bandvagnar (skmtt). \/ilkcr sliiscri. lagdeltognred liv och lusl med törbcredclscr och gcnoftlörend. och blev bara skickligale och skickli gare. Skickligarcpå atthitta till olika platseri lällen. Mcd skidor harjag inte åkt många fl.ij..it. -?t)t.tno!r, kdn hnkt b! a. shlsatrd j stavtag. Inte någon gång k nde jag ia aj. t;tuj tnrtat i.n. ft.t titt nattagrirye, ph6 åk.r skidor. (skratt) Jagvart\,ungen r,.t. Å./,r.,?r utbilnkusltlldna St is..tls tj iih. ( UU at! köra bandvagn ftjrjag var utbil- l Jcrke''(R'i n ol kai dcltae ) al h dad på dct. Under vårnplikten kördc "n'' jag bandvagn såjag kunde ju det. Om det var nlycket snö ftam till skolrama. (skfalt) hg h.rf inte fiitt aka skidor. Stig (Gåhlin) fick inte hcller och Jefker (Frunzcn ) likrdr r Vad gör en instruktör undcr Eällmarrchen J Ja det raf olikr an ningur \orrr ).1rr lltiilftc IillniJd OIn nrun skullc giä\r ncrsig. orn Inån skulle ö\ cde\ a \ id dxhgl \:id.r. \irll\.trdsij\ rringaf. lållräddning. skjutning etc. Jag hrdc olilr sraroncr \i1r't!'sl3lron lade en instruklör Vi grävdc ner oss i stora tina hängdfi\ L,r. DdI \ ur r iktigt spännandc och dramatiskt men detta förs\ ann sä sinäningom. och sen fick dom låra sig atr köra band\agn. Så jag åkre med den som körde för att itållen ar det v:ildigt noga nred huf nun kör. Sitlerden här snön kvar på sluttningen om jag kör där Så del lårde nran ut. Men ibland hade ni haft dåligt väder? Ja, rnen det kommer man heller inte ihåg. Det har naturligtvis varit dåligt väderoch man hartagitdet försiktigt, noggrannare med truppen och dra dem så lärge bandvagna ma och skotrarna kom fram, ocb ibland var vi tvungna att gräva ner Fådod i oslat tuitxan t.tlöt r.it shrsd oss, tör då såg man inte mer är några centimeter.

16 Sa lbrr der har \afir dåligt, eller lite taskigt väder har man dmcir. cller skjutsat i undantagsfall, dehagama som haft sämre kondition. \är det var dåligt våderunder bandvagnstiden satt alla upp i band\ aqnen utom To bjönr Sidelorc och någon annan hängde i snöret men der r"r inie r,nca. I len resrerade Äröp in där båk som sardiner Torbjörn var ärgsr ba..nö;el och "glad såsom en skit". ( Från starten 1970 fanns fyra bandvagnar. Båndvagnårna vår kvar tom Red..) Vi hade sex banvagnar ett år, sen reducerades det till tre i några fu och till slut en, men sen blev det för dyrt och då kom skotama. Det var ett smidiearc säit atl ta srg fram fiällen. Skotrar hddelag i princip inre,err törur, men Jan bler världsmästarc i det också. Detvarju vid varje fjållmarsch man gick utmed en rekslyrka. alla bandvasns_ eller \Lorcrftjrore. och Lörde ul alla grejer. rrål och mareriel och giorde ilan med allå.rug\ ärdar när \ i skulle lomma och dom såe alh id rllan e;,rusa stod lonr. Dom skickade i\;g atla gäsrer är ROSt\ \ ar på anrågande. Vi hadi allrid en shlga som vihuserade i. Det var väl i ock för sig fel av dom men vi klagade inle. Ocl då blev \ ilu gode \ änncr med a lla slug\ arddma så der \ drlällemyciga k\äll.pardn så alr s;ga och en del lurisre- \ar k\ar cå man sutrade ä\en med dessa Del var ona camna Inä ni.(or nar rrafladc så man ble\ jäncbekän ochrooa\änneräver. rned doln. JaeJick nond NROF' sköld ar lij JeteHentik Ostto Jöt tflrlnsa ål san bir',tbilnkg.tledare nh./ör \4er "n_..r..-r -er rolrga' när vl for mel.kou1f n.djr,?rdj.otn.agochjerlerbler u.li idkli:l:l oc..d sa.nnanhang. ( Jerker Franzdn tillkom på tiällmarccherna i början på 1990-talet. Red. )Vi tänkte lika, pra_ tade orn samma saker samtidigt. Otroligt afl der kunde bli så. Tokskatta ibland bägge rvå. Och sen varhanju, precis somjag själv, man om at pyssla om t.uppen. Hämta in vatten, båra in ved mm, för deltagama var trätta när de kom fram så vi tyckte att dom inte behövdehämta invedäven om domville det så vi ftirberedde allt, och det var dom tacksamna för.

17 Jag har tänkt på några tre!liga minnen, menjag säger somjag sagt sa många gångcr förr. a$ det har \ ail ctt privilegium att fr vara nram nred irosin och dom härö\ningema. Tiodagarpå lället.gratis. och \ issa gångerhade.jag betalt. Det är otroligt. Och vi fick instruklörslöner vissa gånger, och man trodde inte det var sant. Det var tusenlappat 1n tittd in i slödd ( ach gti I ld katr ).1å 1.i,ket jos li baks på tterliso nintlcn /inh RASTN- Skjutofiicer Han leder alla skjutningaroch Lcder också sercskjutning nred pis!ol och tidigarc också k-pist. Jag hade 23 kpistar son jag \ ar ans\ arig för. FBU och ROSIN Hade fönådet i början på Lr7 och sedan pa FlI En slof och lln kessull som jag var mäkta slot ö\ er oc des\lrtonl slandigt bc\ akrd D.n lag ulanför F2 l omlade I anslulning lillskiutbrnorla \ id en ccnrerrle ad b\ gglrad d:if sprängsäkfa kassunema stod på enir ga\ cln Vihedc\apn.npaFll i ninst 5 år' Så sades vi upp därför att försvafet skii+1tc kra\ e n Pi ör\.r rin g d\ \ apcn Då undradejag varjag skullc lijn ara k-pislarna. Fick.qcndigen irrgcn s\afoch då rann "ölsinnet' på l11ig ochjag lasiadc bilen men k-pistara. \apcnmll o.d. och lämnade in allt på Il9is serviccfönåd. '' Med tårar i hjärtat och ögonen ". Och k-pislama har sedan smälts ncr på NJA. Dom var sur på lnig (FBU och ROSIN Red.) ftjr att jag låmnade igen k-pistama.. Men jag kunde inte förvara över 20 k-pisar på ett betryggande sätt?rl1 den stund som jag ju inte lick något svar från fijrsvaret på mina frågor. son tklttoll /ick itg bl.d..utlqtd pris.r ljll de sorl skjttit kpi!t oth Pinol cxeupeh'l- l ill Geory Pahnsftn Som skjulledarc hadejag också uppgjften att sammanställä skjutningen 1ör de olika vapncn (pistol, kpistmfl.) ftjr

18 Rr ):-\..::,..,:::l:j:.flljr ör de olika årcr P:..,:.::r ::: jil:;r irs LLI guld, siver och blonsplaketter 1-ör cle som deltagit i.:::,...::::::;r!nderårcr.jaghadcnågrasponsorervilketgavskjutdeltag;a Låppen-redakför i l8 år, från 1980! l:: ::::. :nr Lappenredaktör i många år. Det var ett roligt jobb. Jag hadc det,: i:: :ii13 Lappen lijrjag hade nya modcnu maskincr på tidningeir med bil_ :J:..'\r. \rorlck mm. Innan det blev ännu mcr kompliceral som det är nu för ;,'n. Jag köpte egna grejer för atr kunna göra egna bilder och kopior Dei :::"ikrncn harjag burit ner ikällarcn. Dcn kosrade mig kronor på tt0_talet. Er iiirgskrivare hadeja8 till exempcl. \l.u llck montera Lappen manucllt nrcn det gick fbrt. Jag gjordeju samma sak i oll1 J äg gjorde på Kuriren. Alla bilder fi.an*al ladc j,rg på j obbct. Det tog lite tid all klam uthurmånga sidor, vilked ordning. hurnrånga bilclerjag skulle ha. sen gick det snabbt. Texten skre\,.jag ut på skri\taskin. rätt fir;r;r och rätt stil. skrev.jag ut med en gång och vaxade på baksidan. Jag \ar ju uibildad som grafiker ochjoumalist så der tog inte längre rid äl1 detjobb som jag gjode på Kurircn. I början gjorde.jag 8 t0 stper år Egenrligen skulle Lappcn komma ut med en i månaden. Det blev dom sidor det blev men i gen tidning var mindre är l2 sldor. Jag tog in alla protokoll ograverat, allt, allt vi hadc sk vil och bcstämt i styrclsen. Var nda rnedlcm visste om alla beslut vi hade tagit. Jag fick berön av många Lappcnlåsare. Hadc man läst Lappen, då r,isste nan om vi hadc gjon r_styrclsen. Förbundct ( SAFR red. ) ryckre också der vafjåtrebra, ett 6rc_ döme. Alla medlennnar kudde idte gå på alla äkti\itetcr, så då låste lnan i mcdlemstidningen. Det var err bra och irrtressantjobb som redakror_ Produceradedu bara medlemstidningen? J]g rcfererddeju allc aktivireler \um ROsl\ lredc rned.rörsra qlädic. Ndpon eång så \dr jag lörlytd. Inen jxg ku Je på pa akrir rreren.a i,fi r"ii. j"ci;, aldrig varit sjuk så att det srörde verksamheten j ROSIN. Så tack eocle Gfu att jag har varit lrisk. 5å näslän arll rcferer"dcjrg. "llr Inöler. alld-ko fcrcn.er, alla utbildningar allastudicbesök. Ja alll som hände. Underdorn sisra åren bad Jag någon att vara "skrivare". Och når man hade lrågat någon atl skriva, så var det rngen som sa nej, vadjag kommer ihåg. Fördet ärju klåt att är det samma som refererar alia aktiviteter så blir det enformigt, så likadat. Så det komiag pä, att ta ut någon aft skiva, och det fungeradejujåttcbra. Man allt det vatdagl ligaskrevjag själv.

19 I NDDE'N I'I Polcirkeiövningen varjlr cn höjdarc, dct \'arju nor-scoop. och ]jällmarschen lika så. Fjällmarschen var ju bra för den pngick iu i flefa dagar Man kundc skri\e dagbok. Jag skrcv dag ftir dag oc tog ut det \ iktigastc. Förd:i. var f.lirarcr lr-an ö\ningama ävcn ett iobb liir Kurircn. i!ilketjag hade clr fcpofiage nagon gång. så dctvar ildng er ploblcn. Det gällde alt hillir n\ r inti]li\ rnklrr så att detblev laii\anl alch t3g \ille alltid skriva liilrör:iaeligl Dct fick jag också 1r\ cker beröur iör. rdte minn cn liten srrinnla a\ hunor i det jeg skl cv. Delfick inic \ afa nagol fack- lig svcnska. RoLf Lundgren så alltid atl något fåckligt fick jag iite skti\ a ulal1 Lappcn skall vam en rolig tidning. Vad giorde du som presschef? Dct varjag bara vid någon ensiaka gådg. Som presschefhadejag hand om, och kontaktema mcd, joumalister från hela Svcrige. Antingen var dom på plals, eller ngde mig som Presschef, och undrade övcr vad vi kommit fram till, ellcrhurdet gått på tex ljällmarschen eller SAFR-kongressen. Dessulom skullejag skiva om dessa saker i Lappen och Kuircn och kunde, i lijrekommandc fall, skicka ett sammandrag till olika tidningar Marina äventyr Dorn aktiva marinofficenrc som iog oss ut på havet, somjag kommer ihåg' var Kk Yngve Nilsson, Ök Christer Hcilborn, Kk Erwin Vetl.3r, Kk CöranAlmgren ocb ök Erik HååI. De 1är!yg soln vi var ombord på, var m/s Nordanvind som var med i många år' Den var nycket fin och arnrik. Det vår kul att gå ombord på den båten Sedan var dct M 22 och bcvakningsbåt 65.

20 IE LAPPEN \air BLrLu b.r rl,nrns\onrrede upphörde, ocb hadc flyftar rill Hömösand ned dcl :rnr 1rrl\!..i[:c \ I Jncd kustbevakningens båt något år Vihade Marina ävcntyr huvudsakl igen på Mal_ oren men även andra öar i Norrbottens skar_. gård. Malören var en tradition och ingick i ROSI\. år.f ograrn Vi rar på ön i tra dagar och \ i hale olikd o\ nrngar bj a.kjurning rned k-pist. Roillundgen ville gäma leda skjutningen pä Malören av någon anlcdning. lnte vct jag, mcn han höll i andra tåvlingaroch tyckre väl dct varjätteroligt. Sluta skjuta fick vi göra på Malören. Det borju så rnånga dår, numera perma_ nent, och man villeju idte skränma livet urdorr som bor dår. Me d(l nrj'c. r.r 'ock.:r \ätd r aldrig. rldr.g \ardet nagon so t va -opassandc" närviskor, och det \ar skönt. Dessa ROSIN-övningar var \iarje år, ihop med BoLu till Därefteråkte vi någfa gånger med kustbevakningen och Fo 67, och numem Grånsiäsarstaben K.rli',. Vi hade. oc\ har!;ldgt brc.arnarbere Incd rrjrina.fcfc, u.f, Ac chcfersom finds iarmdn, på Fo 67 /c 67, och dom blevvälrosinate allihod \r.1 rar4 lqql r-r \r.rin, Ä nrngar inställda. De - sista lem årcn aker ROSIN till Malören vatt annat åt genotr inbjudan från - gfåsjägarstaben i Kalix. Anläggnrncen på Malören var lolsarnas plars il au böian. Närdc slutadc där. - togs den ö\cr av Fo 67 /G 67. Rcd Ni åkte söderut vid ett tillfälle. Kommer du ihågvart ni for? Jo.jag tänkcr på dct. Vi åkte rikligt långt söderur. Med vad hetre ön? Där har Jag vant clen gängen och aldrig mer Dom sägerdet ofta i vådemyhetema. Kan det varå Tistersöamå tånktejag såga, rnen dct liggcr utanför Luieå_

21 LAPPEN 19 Kan det vara Bjuröklubb? Bjuröklubb var det jagtackar " Svagtill måttlig. något ö\ ervägande!\dlis vind. Tillfiilligt vamarc." Du varmed också på Marina äventyr till Finland Vi åkte till Jacobstad ( 1976 ) och Karleby ( 1978 ) för art Christer skulle göra officiellt svenskt flottbesök. Christer Heilborn tog ombord några aktiva ROSlNare och presschefen, alltså jag själv, fick följa med. Det hände inte mycket på det besöket. Det var mycket dö_tid. Fotls in.ind nthntr a\, LÅPPEN Protolcoll RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I \ORRBOTTE\ Protokoll fön \ id ROSI\s sl) rels.nröie den l9 aptil 100'l T1d: Plats: Närvamnde: Frånvarande: sl Frivillighuset Boden RoliBergström. UllKarLsson, Jan_Erik Janson, UlrikLönrcth, Peter Eriksson, Peiher Nordblad, Lars Sjöberg Jeny Eriksson och Margus Kanradsson Konstuera nya styrelsen RolfBergsföm ordförande UllKarlsson vice ordf, Jan-ErikJanson sekreterarc Ulrik Lönroth skattmåstare Jelry Eriksson klubbmäslare Peter Eriksson skytteofficer Margnus Kondradssn rekryteringsofficer Pether Nordblad och Lars Sjöbe ersättare

22 20 LAPPtrN Beslurades att ordlijrande Rolf Bergström och skattmåstarc L lrik Lönroth bemyndigas att var lijr sig teckna finna. Beslutades att postmottagare skall vara RolfBergström Ritarvägen 4, BODEN. E-posr under adress \ : Nominering till förbundssryrelsen Beslutades att Lars Sjöberg ingår i ltjrbundsstlrelsen som ROSIN representant..s 3 Förbundsmöte Skövde 2004 Beslutades att ordörande RolfBergström och peter Eriksson deltar vid förbundsmöte i Skövde2 4 aprjl2004 S 4 Krigshistorisk resa anmälningarhar inkommit variijr planeringen av resan forlsärter. Resan avses genomföras under dagama maj $ 5 Fjällö\,rLingen 2004 Ovningen ställs in p.g.a. {iir få anmälda. Diskuterades altemativ till fällövningens upplägg inffjr kommande år. Åt UlfKarls_ son uppdrogs att till nästa styrelsemöte utreda och ta fram underlag till altemati\,r upplägg fijr fiällövning 2005 \ 6 Avsluming Ordf avslutade lnötet. Jan-Erik Jansson Sekr RolfBergstrört ordf

23 l]d: Söndagen den 9 mai 2004 kl 1600 Plats: Klubbnmmet, lrivillighusct i Boden Ntuvarande: RolfBergström- Jer-v Efiksson. Peler Eriksson, Jan Erik Jån son, UllKarLsson. Mlagnus Konmdsson. Ulik Lönroth Föredmgningslista $ I Mötets öppnande S 2 Föregående rnötes Protokoll Codkände'"ehl-d.'ti lh'd -' t'.s 3 Inkomna ocii utgaendc handhngar Nye ÖB Håkan S)fön imbjöds 9 nraj som i'ijreläsafe \ id föfbandschefslräf}en i novenrber 200'l Med \:irldande pons\aradeob sekr nej tack pga lidsbrist. $ 4 Ekononi och anslagsfrågor Kassören Ulrik Lönroth föredrog föreningens ekonomiska slällning I skivandc stund Plus 64 klr. Beslutades att Rosin står för fijnäringen vid dagens möte S 5 Uppfttljningar - SVEROF ftjrbundsmötc i Skövde där ofdfrolfberg ström deltaglt. åtta tusen r'escrvare ska ut ur fölslaret lnga nya kontrakl tecknas om man är 50+ och liden löpt ul på gällande kontrakt gått Lrt. - Föredraget, I 5, av Lars Gy llenhaal lockade I 0 personer - Ö\alinger på däcksbro 200,200'{ 05-15' ställs in pga fijr få anmälda dcllagare. - Den planerade kigsresan flyttas till vecka l8 2005' $ 6 Vårprogrammet Ledarskapssem vid LTU anangeras planenligt Jerry Er iksson svarar fur allt Prisct bestämdes till gratis för Rosinarc, 60 t/student och I 00: - för öv riga. Jerry Eriksson skiver ett feferat till Lappenredaktören Ulrik Lönroth.

24 I lii.irri (,!funrmcl :, rlrr\-l9faitrskil rllinsak5lnn.(tin li)rö\nj siirtin I,otrifkcl n\ ln-!cn I llo\ a ienri) l'.rcr Lrik\son itnsvamr ii;r Illt med bihjidc l! Hll,lI L.anrfincn - l1r0.l-09,10 t2 polcifkclijr ningcn i ttolrnicrri. Ilt K.rfl$on lif hu \ rl!h0s\ arig lör denda ö\ ning. InbiLL(L n kon ncr I naistl nulnllrrr l\ Lrppcn. Annrälan ska skc li Ulrjk Lijnrott,. SliNkill inlrjudnr skn i ir \ 1.r. c 119. ij! t:l.llrk WcsrnrirJl. Nlc c K +. c \,ldn. (ien. tljöm AnLlcfsson. c F 2 t. it\ Otrcf\tig. brigctr I 19. ijr Klus [:kscllsanr nyc c lölsdot FM tog. i)\ t_.lls,(,unn r\rt!\on Ofdl.Ro. Bcrgslr-öm svrrrnf föfllrt chetcnra blif!crtcrbij igl intrjll(lrlt 200,{-J0-9 t0 Utbitdni g \id (;67. Ordl Ito.Bcfg\rra,n sllirfri,trl nrcd c (i67 ij\,lt Slig,O!c Scolr l - l l Förbandschct:\lftillin \ i(t F l Olrl J. It(,l i tlcl!sl ilrn t)ili clcl In c OPIL sot]r tincdfrgshrl[rfc. N\c c \ll S] vrrn ri:sc.n rrltu Irl $9 N IO 1004 lf-j Ii(nkrlniras \ jnrcfij!nrrg I Ilollc. \,ti Ijrnv I honrclrs birl def id tilliivning ibiita ll\ dcccrrbci l)lllunr iij r.j tjt\l\liiit ljlfit, Liinrclh åransrd g liill Rosins sidir. Fxcklig infolrnnlion S.lrrkr lönrnc,l.lcld.ti.fri.rtju:in.r 1,...,t( (,1?U la.lrr,llrrr-..rr r ki q : l,r'!hjir k Lappen Nä.stanunrncf a\ Lxppcn Lrrkornnrcr tiniog i j nj l()0-t \4rnrrssl1yp ar 2l lltit). Ärsnijtesprolokoll och h jttill\\ llrtn(lc st\ re]s!.prrnok{)ll skr skrcl(lt lill rcdaktören Ulrik LönI(nh ny sekr. Ovdga frågor Aktivitetslisran tilt SVEIiOF äf irrsiir(l a\ ofdl. - HcmsidaD bör få crr t),lligafc innchå. Kallctscf ti nijlcn. Rosin\ historjk ikortför1nar nl rn. Kassören LJIfik Lirrlotll toqpå st{ arr sanr otuna dcttå arbete,

25 I( olnrllrn(ic s.unr rnlr ädcrr l(x)1-06'(lt) lli00. Angcsholnlcr I lil Ing I liiscr ) \ 12 Mö1c1s a\slutancle ordt'örandc Rolf Bcrgströn Läckadc s1\'rclsencdlcmmarna 1ör Liagcns sarnndntr'åde och förklarade mölel ör avslutat..lan-l.tik Janson RoliBcrgström ordf o"li*31" r$"å'å.il* ejf o {xtu

26 Inbjudan till Ledarskapsseminarium del 2 Söndag den 6 juni, kt 0$0-f 600 Plats : Luleå Tekniska Universitet, Sal: A1547 Samling 0815 utantdr TEKNIKEN HUS Filosofiedoktor i Sociologi, ErnaDanielsson och Filosofie doktor i pedagogik Lars Andersson Leder seminarium i ledarskap Deltagaravgift är 0 krfitr ROSINARX och STUDENTER samt en_ dast 100 kr för övriga deltagare!!! Kaffe såmt LUNCII ingår i deltagaravgiften!!! Anmälan sker till Jery Eriksson på e-postadless: eller till mobil Anmälan SENAST I JUNI

i---=-s-- lticln i ng för CVA-UHF Nr 4 1968 r Ärgång 19 Personcr 071 --5 SOMMARENS STRÅtANDE 50tRo5

i---=-s-- lticln i ng för CVA-UHF Nr 4 1968 r Ärgång 19 Personcr 071 --5 SOMMARENS STRÅtANDE 50tRo5 !r:rola E -.{rc. kh s:..:.(r -,rre_ r! wl.ir'w.aef se 071 --5 i---=-s-- +,4 Personcr lticln i ng för CVA-UHF Nr 4 1968 r Ärgång 19 SOMMARENS SISTA STRÅtANDE 50tRo5 :;\i4-- BRAND- OCH RADDNINGSRAPSODI.

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

effil tu Kwtre,rbffit *F'$ i demokrofiskt vörldsförbund :S ri\ \* *:tn. !..,'_--l .',e",x;l;it ."i;, ,rdfl', 't**," F!' m*w dulerr -!

effil tu Kwtre,rbffit *F'$ i demokrofiskt vörldsförbund :S ri\ \* *:tn. !..,'_--l .',e,x;l;it .i;, ,rdfl', 't**, F!' m*w dulerr -! effil tu Kwtre,rbffit *F'$ i demokrofiskt vörldsförbund :S qiir,.'.i ri\ \* *:tn.!..,'_l.',e",x;l;it."i;,,rdfl', h* # 't**," $ t dulerr!q55 F!' m*w EVA \TICKMAN: 'ira di1ter * Så cir du Så är du minnis/ea;

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Femhundrafjorton års erfarenhet av livet. Läs mer om gänget på sidan 2. Räddningstjänstens Pensionärsförening. Storgöteborg

Femhundrafjorton års erfarenhet av livet. Läs mer om gänget på sidan 2. Räddningstjänstens Pensionärsförening. Storgöteborg Femhundrafjorton års erfarenhet av livet Läs mer om gänget på sidan 2. Räddningstjänstens Pensionärsförening Storgöteborg Verksamhetsberättelse 2014 Räddningstjänstens Pensionärsförening Storgöteborg Kallelse/Årsmöte

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Nr 2 2011 ISSN 1404-5028 Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Något ur innehållet: Bilder från Årsstämman i Borlänge Nya ordförande har ordet... Rapport från Fothälsodagen Artikel; Känna igen och

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 2 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer