SAMMANSTÄLLNING Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING 2011-08-30. Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola Följande enheter ser inga risker med förändring av ledningsorganisationen Klockarbo fsk Västerfärnebo skola 1-9 Äkra fsk Vallaskolan f-6 Dagbarnvårdarna Dalhems fsk Turbo fsk Sätrabrunns fsk Ekeby fsk Ekorrens fsk Lärkbackskolan Varm sätra skola Följande enheter ser risker med dålig kommunikation/samverkan mellan rektor/förskolechef Äby förskola, fritidshem, skola Kilbo skola, fsk, fritidshem Kyrkskolan fsk, skola Ransta skola skola, fsk, fritidshem Hedens skola, fritids Åtgärder: De föreslår att ny chef fortsätter att verka för god samverkan som följs upp i samverkan innan terminsslut. Nära samarbete mellan förskolechef och rektor på enheten. Gemensamma träffar på arbetsplatsen där både fsk och skola finns på samma ställe. Tydlig introduktion av ny chef med avstämningsmöten, skyddsronder, samverkansmöten. Stöd av skolchef, all personal har ansvar för sin arbetsmiljö.

2 SAMMANSTÄLLNING Risk med att dela budget mellan skola, fsk och fritids som tidigare haft gemensam budget. Åby fsk, fritidshem, skola Kilbo fsk, fritidshem Åtgärder: Stöd av skolchef, Tydligare introduktion av ny chef, samverkan, motverka att vi och ert tänkande uppstår. Risk för försämrat samarbete, att inte kunna använda personal vid exempelvis sjukdom, ledighet. Röda tråden jhelhetssyn försvinner. Åby fsk, fritidshem, skola Kyrkskolan Ransta skola, fsk Åtgärder: Möten med all personal. Förskolechef och rektor skapar medvetenhet omkring och försöker minska problemet. Tydlig introduktion av ny chef. Samverkansmöten Risk för att känslan av samhörighet bryts mellan fsk, fritids och skola, risk att osäkerhet uppstår i de olika arbetslagen Kilbo skola Åtgärder: Tydlig introduktion av ny chef, kontrakt, uppgjorda avstämningsmöten Risk att lokaler står oanvända och bokningssystem med rättvisetänk uppstår. Kilbo fsk, fritidshem, skola Åtgärder: Att enheter betraktas som en lokal, viktigt att det ligger på en budget. Social skyddsrond Risk att brist uppstår gällande utvecklingsarbete, implementering av Igr, läs och skriv garanti, fritids utvecklingsarbete. Kila skola Åtgärder: Nuvarande rektor informerar ny rektor om Klas utvecklingsarbete, samverkansgrupp

3 SAMMANSTÄLLNING Risk att tappa helhetssyn på elever och på personalens utveckling. Kila skola Hedens skola Åtgärder: Nuvarande rektor och specialpedagog informerar ny rektor om eleverna, medarbetarsamtal. Ny rektor får info hur de arbetat tidigare. Risk att personal som arbetar på fsk och fritids får en otydlighet mot vem som är chef Kyrkskolans fsk Åtgärder: förskolechef och rektor planerar tillsammans Risk att en liten enhet kan försvinna mot en större. Kyrkskolans fsk Kyrkskolan Åtgärder: tydlig fördelning mellan förskolechef och rektorsresurs Risk för frånvarande rektor på grund av geografiskt stort avstånd till skolor. Åkraskolan Salbo fsk Åtgärder: Tydlig arbetsfördelning och delegationsordning av uppgifter. Schemalagda dagar på enheten för chef Risk att mer information förs via e-post pga rektors frånvaro och utökat område. Åkraskolan Ängshagens skola förskola, fritidshem Åtgärder: e-postrutiner, avvakta och se hur det kommer att fungera ev. platsansvarig fångar upp frågor. Utse platsansvarig på varje enhet.

4 SAMMANSTÄLLNING Risk att ny chef inte är förtrogen med inriktning, mål och pedagogik verksamheten Hedens skola Åtgärder: ny chef inhämtar kunskap om fritidshemmets mål och riktning, Risk med för många underställda i den nya organisationen och hinner därför inte med att stötta och leda personalen i det pedagogiska arbetet Emmylunds fsk Åtgärder: Någon form, av utökad lednings resurs Risk att rektor Risk att organisation kring inköp av tjänster och material försämras.. Ransta skola, fsk Åtgärder: fskchef, rektor beaktar och försöker minska ev. problem,

5 Sören Gustafsson Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Curt-Ake Larsson den 24 augusti Sören Gustafsson Anders Zakrisson; Mikael Eriksson; Anna-Lena Henriksson Annika Eriksson Harriet Blom Karin Janbell SV: riskanalys Hej! Från arbetslaget kring åk f-6 och 7-9 kommer ingen rapport om risker eller konsekvenser. De ser inga negativa konsekvenser av att rektor inte längre har förskolan i sitt ansvarsområde. Förskolan och fritidshemmet ser inte heller några risker med att förskolan får en förskolechef som inte är ansvarig för skolan också. Samarbetet mellan förskolan och fritidshemmet är inte beroende av att det är samma chef. Det har de erfarenhet av sedan tidigare. Förskolan påtalar däremot att det inte är bra att byta chef så ofta som det varit senaste åren. Chefsskapet har växlat mellan Cocce, Birgit, Karin och tillbaka till Cocce de senaste 4 åren. Vi tog upp frågan om riskanalys vid Ensam 16/8 och redan där framkom att behovet av riskanalys inför denna förändring i Västerfärnebo rektorsområde var mycket litet. Mvh Cocce 1

6 Protokoll samverkan Åkra förskola Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, och Annika Rosengren, skyddsombud kommunal. Lärarförbundets APO, Monicka Ågren, var sjuk. 1. Riskanalys p.g.a. omorganisationen i ledningsgruppen. Frågan har varit uppe på personalmöte med all personal, och ingen kan se någon risk i och med omorganisationen. 2. På personalmötet i augusti informerades personalen angående kommunens HBTQ policy. Frågan har redan diskuteras på enheten vid vårt arbete med vår likabehandlingsplan. 3. Under sommaren har fler ljudabsorbentsskivor satts upp på storbarnsavdelningen. Det har blivit bättre, men eftersom inte alla barn är tillbaks efter sommaren har de inte testats fullt ut. 4. Samverkansträffar höstterminen: 19/9,17/10,14/11 och 19/12 Leila Baker Annika Rosengren

7 1 (1) SKOLFÖRVALTNINGEN Lise-Lotte Hjalmar Samverkansmöte Närvarande Marita Rosengren Lärarförbundet Karin Wiskirchen Skyddsombud Lärarförbundet Lise-Lotte "Lotta" Hjalmar Rektor F-6 Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på Jedningsnivå. Övrigt: Datum för samverkan ht /8, 26/9, 24/10 och 28/11 Justerare: Marita Rosengren Vid protokollet Lise-Lotte Hjalmar SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: 0224-$53 91 Fax; lise-lette Hjalmar Rektor Lise-lotte. H ja Im

8 Protokoll från samverkans möte dagbarnvårdarna Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, Kate Redlund, gruppledare dagbarnvårdarna, och Gittan Karlsson, APa och skyddsombud kommunal. 1. Riskanalysen p.g.a. omorganisationen i ledningsgruppen. Eftersom det inte kommer att bli någon skillnad för dagbarnvårdarna finns det ingen risk med omorganisationen. 2. Information angående HBTQ. Frågan har redan diskuteras i personaliagen när vi skrev likabehandlingsplanen. All personal ska veta diskrimineringsgrunderna. 3. Diskussion om hur vi på bästa sätt lägger upp planeringsdagen den 2/9. Leila Baker Kate Redlund Gittan Karlsson

9 1 (1) SKOLFÖRVALTNINGEN Lise- Lotte Hjalmar Samverkansmöte Närvarande Marita Rosengren Lärarförbundet Karin Wiskirchen Skyddsombud Lärarförbundet Lise-Lotte "Lotta" Hjalmar Rektor F-6 Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Övrigt: Datum för samverkan ht /8, 26/9, 24/10 och 28/11 Justerare: Marita Rosengren Vid protokollet Lise-Lotte Hjalmar SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforva Itn Lise-lotte Hjalmar Rektor lise-lotte. H jal ma

10 Protokoll från samverkan Dalhems förskola Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, Maria Ahlin, APa kommunal, och Lisbeth Bruhn, APa lärarförbundet. Dalhems skyddsombud är sjukskriven. 1. Omorganisation av ledningsgruppen. På personalmötet har all personal deltagit i diskussionerna. Dalhems förskola ser ingen risk med omorganisationen. 2. På personalmötet informerades all personal om kommunens HBTQ policy. 3. Samverkansträffar höstterminen: 21/9, 19/10, 16/11 och 14/12 Leila Baker Maria Ahlin Lisbeth Bruhn

11 1 (2) SKOLFÖRVALTNINGEN Susanne Lundberg Samverkansmöte Turbo Förskola Närvarande: Susanne Lundberg, Sanna Lanzarin Dimberg, Susan Erlandsson Personal: Matilda Romero åter i tjänst, arbetar 40 % 1/ !I-12. Eva-Lill Nilsson och Christina Liljefors gick i pension 3 /6, ny personal Anna Eriksson samt Camilla Merkell. Helena Jansson samt Lena Larsson föräldralediga 25 %, 1/ /6-12 resp. 1/9-31/12-11, Anna Pettersson fyller upp. Agneta Watter har beviljats förtida uttag av pension, datum ej fastställt. Susanne Lundberg bitr. förskolechef, 40 % 1/8-31/ Arbetar övrig tid på avdelning, from 1/ /12-11 tjänstledig 20 %. Riskanalys ny organisation När det gäller själva organisationen ser vi inga risker utan mer fördelar när vi får en chef med direkt ansvar för förskola samt att vi kommer närmare beslut. Vad som kan upplevas som en risk är byte av chef. Att skapa förtroende kan ta tid och det kan leda till otrygghet bland personalen, bl. a hur överlämnande av information sker på bästa sätt inför medarbetar /lönesamtal. Övrigt: Enheten arbetar med HBT enligt dokumentation i aktuell likabehandlingsplan Utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" har för ytterligare tre år tilldelats Turbo förskola 1l0708. SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforva Itn Susanne Lundberg Bitr. fbrskolechef Susanne, Lu n d be

12 Samverkan Sätrabrunns förskola Närvarande: Elisabeth Halt, Lärarförbundet Kerstin Kindmark-Eriksson, Kommunal Birgit Näslund, Rektor Mötet öppnades SAM-frågor Vi ska upprätta ett dokument med Arbetstidsavtal, ex, tjänstemannatid, fortbildning, utvecklingssamtal, m,m, göres på planeringsdagarna/utvecklingsdagar 12/9 och 13/9, Riskanalys angående den föreslagna omorganisationen, gällande förskolechef/ rektor: På Sätrabrunns förskola är det inte föreslaget något byte av förskolechef, vi kan inte se att det föreligger några risker i den kommande omorganisationen, därför gör vi ingen konsekvenskartläggning, Vi har en nyanställd förskollärare, Kristin Carlsson, hon kommer att vara skyddsombud, Elisabeth Halt är mentor, Under hösten ska vi ha implementering av reviderade Lpfö 98 och ny lag, tillsammans med övriga områdets förskolor. Ekonomi: Vi ska vara restriktiva med att ha vikarier och att göra inköp, Nästa samverkan: 7/10

13 1(2) ANTECKNING SKOLFÖRVALTNINGEN Carina Andersson Mötesprotokoll Samverkan På Ekeby förskola Närvarande: Susanne Vestling Skyddsombud/Lärarförbundet Lotta Enocsson Kommunal/Skyddsombud Christina Larsson Lärarförbundet Carina Andersson Förskolechef Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Samtlig personal har fått information om HBT, vi diskuterade utifrån boken "Krock eller möte? om professionellt bemötande och heteronormen", I arbetet med likabehandlingsplanen har vi sett över hur våra blanketter är utformade och införskaffat litteratur för både barn och vuxna som visar olika familjebildningar. Vid pennan Carina Andersson SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforvaltni Susanne Akerfeldt Kanslist Susan Direkt:

14 il.} ANTECKNING SKOLFÖRVALTNINGEN Carina Andersson Mötesprotokoll Samverkan På Ekorrens förskola Närvarande: Yvonne Andersson SkyddsombudILärarförbundet Jessica Malm Kommunal/Skyddsombud Gittan Lindell Lärarförbundet Carina Andersson Förskolechef Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Samtlig personal har fått information om HBT, vi diskuterade utifrån boken "Krock eller möte? om professionellt bemötande och heteronormen". I arbetet med likabehandlingsplanen har vi sett över hur våra blanketter är utformade och införskaffat litteratur för både barn och vuxna som visar olika familjebildningar. Vid pennan Carina Andersson SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan S Växel: Fax: sko Iforva Itn inge Susanne Akerfeldt Kanslist Direkt:

15 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på r[skana1ys Plats, förvaltnin Arbetsställe Dm Datum OrgIl(;iisationsförändring Skolförvaltningeng Lärkbacksskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjhg oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig totalt orsaker. genomförande åtgärdad Datum EIi- Be- Accepmi- grän- teras neras sas och! eller bevakas Några risker kan inte identifieras. Apo, skyddsombud och rektor har tillsammans gjort riskanalysen. RISKANALYS dot

16 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel Da riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganisation av rektorsområden Skolförvaltningen Varmsätra skola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EB- Be- Accepmi- grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Enheten ser ingen risk med l l Ja förtindringen RISKANALYS ddt _27

17 Protokoll samverkan Åby Närvarande: Sonia Ersryd, rektor, Leila Baker, vik förskolechef, Angelica Pettersson, skyddsombud lärarförbundet, och Therese Ågren, APa lärarförbundet. 1. En arbetsgrupp bestående av Sonia Ersryd, Leila Baker, MatiJda Davidsson, förskollärare, och Karin Klintemyr, lärare, skrev och diskuterade riskanalysen angående omorganisationen i ledningsgruppen. Frågan har diskuteras av all personal. I samverkansmöte godkändes den av de nytilltradda fackliga företrädarna. Se bilaga. Sonia Ersryd LeiJa Baker Angelica Pettersson Therese Ågren

18 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganis(iV2!!<-)yte av rektor Skolförvaltningen Kila skola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EB- Be- Accepmi- grän- teras Brist på långsiktighet i Ny rektor ej X Nuvarande Nuvarande När den Inbokade Samverkans- Slutet av utvecklingsarbete, impl.av insatt i Kila rektorn och rektor och nya möten gruppen januari Lgrll,läs o skrivgaranti m.m. + skolas platsansvarig platsansvarig organisa- mellan 2012 Fritids utvecklings-arbete utvecklings - infonnerar den tionen rektorerna processer, nya rektorn, träder i samt Kila skola och kraft fritidshemmets fritidshems mål och utvecklings - inriktning arbete. Vi ser en risk i att vi tappar Ny rektor är X Nuvarande Nuvarande l slutet Inbokade Samverkans- Slutet av helhetssynen på eleverna och inte insatt i rektor och rektor och av möten gruppen januari personalens utveckling helhetssynen specialpedagog specialpedagog januari mellan på eleverna informerar ny och all rektorer och och rektor om personal personal personalens eleverna. Korta utveckling medarbetar ~ samtal neras sas och! eller bevakas RISKA-NALYS,dot

19 al RISKANAL YS - KONSEKVENSK._.. _ Känslan av samhörighet mellan Ny rektor X Nuvarande Nuvarande l slutet Inbokade Samverkans I slutet fritids och skola, kan brytas_ fokuserar på rektor och rektorn och av möten grupp av skolan Samverkans - samverkans - januan mellan januan gruppen grupp_ nuvarande samtalar med rektor och nya rektorn ny rektor, samt mellan samverkansgrupp och ny rektor RISKAN -\L YS_dot

20 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskan alvs Plats, förvaltnln Arbetsställe Dnr Datum Organi~ationsförä!1dring Skolförvaltningen Kvrskolans Förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EIi- Be- Accepmi- grän- teras Två arbetslag förskola-skola- risk att Diskussioner den "röda tråden" fuln förskola till måste föras skola försvinner med all personal, fskchef och rektor. Fth-personal som även arbetar i Fsk-chef och förskolan - två chefer, viktigt med rektor måste diskussioner för att alla ska veta vem planera som har huvudansvaret för resp. tillsammans personal ex. vem som genomför för att medarbetarsarntal mm. eliminera riskerna. En liten enhet kan "försvinna" Tydlig gentemot en större enhet. fördelning av fsk.chefs och rektors resurs. ' neras sas och! eller bevakas RISKANAL YS do! 200&09 27

21 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin ArbetsstäUe Dnr Datum Ny ledningsorganisation SKF Akraskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker Qenomförande åtqärdad EIi~ Be- Accep~ mi- grän~ teras ne- sas ras ochl eller bevakas Akraskolans frånvaro av rektor p g a X Tydlig Skolchef i Snarast Samtal rektor Snarast ytterligare en enhet (Aby- arbetsflirdelning samråd med möjligt möjligt geografiskt långt avstånd) och och rektor. mindre möjlighet till personliga delegationsordning möten med rektor. av uppgifter Mer infonnation via e-post p g a 2 I 3 X E-post-rutiner Rektor Efter Utvärdering Rektor rektors fi-ånvaro och utökat område. behov på AP-möte.. --_._ RlSKANAL YS dot

22 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Organisationsförjindring Skolförvaltningen Kvrskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker. genomförande åtgärdad Eli~ Be- Accepmi- grän- teras neras sas ochl eller bevakas Två arbetslag förskola-skola- risk att Diskussioner den "röda tråden" från förskola till skola måste föras försvinner med all personal, fskchef och rektor. En liten enhet kan "försvinna" gentemot en större enhet Tydlig fördelning av fskchefs och rektors resurs. RJSK \NAL YS_dot '1.27

23 RISKANAL YS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe I Dnr Datum SKF Ängshagens skola och Fritidshem Riskidentlfiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker qenomförande åtqärdad Eli- Be- Accep mi- grän- teras Då rektor kommer att delas på två l dagsläget X Avvakta och ENSAM och Mars Samverkansgrupper Rektor Dec. skolor/fritids finns en furhåga att finns han på se hur det Rektor 2012 på resp. enhet. och 2012 rektor blir mindre synlig i plats 4 dgr i kommer att ENSAM verksamheten i kommande veckan! fungera. Ev organisation! platsansvarig på varje enhet som fångar upp frågor! - neras sas och! eller bevakas. --- RISKANAL YS dot

24 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING! Titel på riskanalys I Plats, förvaltning I Arbetsställe I Dnr I Datum I 1 S!ctl h; v v-'..i-l- ' E"""VVc.L 1 "-v"vls +-J", 1 1 I I J Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli Be Accepmi- grän- teras ~DIiILOkcl,-& +-,c p"~'(,\,- ne ras sas och/ eller be vakas N.c,Vw cd\.åete.~ \ h' 'v- L! LI K h,j vw\' /vv, IJ \;\"v',\.,v( 'Iv CClLS: b~\ l Jv:, - J I tt;..., b:0t v.., \-+. "-(t Il, fi; c,-,' Cv~'v~ V- () Y oh \"0AJ\ 00ey C\_~+- Bv~lt:o\ e:ckt- V\A.cu\. 'fv~ ~L u::ky (uv I Lf t'wct \ I \A..k., ~ V"-' i ~ "'(/if' \el v CcL-.. r Hs *,,---.J '" 1. Vv 0e~ &""",,( \ 6.d-- (:)u~ o<\~s\c: "-J J, _ tvy" b ~-\---, RISKANAL YS_dot _27

25 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskan alvs Plats, förvaltnin ArbetsstäHe Dnr Datum Omorganisation jan 2012 SKF Ängshagens Förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli- Be- Accep mi grän- teras Blivande Förskolecheffår för stort Utse Blivande Mars Samverkansgrupp Blivande Dec område' Både antal medarbetare platsansvarig Förskolechef 2012 och tre enheter geografiskt på varje enhet på varje enhet Förskolechef 2012 utspridda' ~ neras sas ochl eller bevakas RJSKA.. NALYS do! (!-27

26 Protokoll från Ensam Ransta skola Närvarande: Mona Andersson, Susanne Gehlin, Marie Agemalm och Ulla Nilsson Information: Om tidplan för riskanalysen Om riskhanteringens sju steg Arbete med riskanalys Samtal kring reaktioner på enheten kring förslaget om ändrad rektorsområdesindelning Information om förändringen av rektorsområdena hade diskuterats på Ensam innan sommaren samt på konferenser Diskusson kring den oro som medarbetarna har uttryckt. Oron handlar om samarbetet mellan förskola och skola, som består både av pedagogiska, praktiska och personella frågor. Framförallt framfördes synpunkter på de möjligheter som idag finns att byta arbetsområde men att inte behöva byta enhet. Denna möjlighet finns för barnskötare och förskollärare, att växla mellan förskola och fritidshem eller att arbeta som stöd i en klass. Lärare som har utbildning som ger möjlighet att arbeta inom förskola - fritidshem - skola uttrycker oro för att inte kunna "följa sin grupp". l en del rehabilitering har byte av arbetsområde varit en del av processen, man ser med oro på att den möjligheten kanske ändras. När det gäller det pedagogiska samarbetet mellan förskola och skola har det utvecklats under åren med en större samsyn. Detta har skett genom gemensamma utbildningar, personalrnöten och konferenser. Vilket anses som värdefullt då orten är liten och det annars kan uppstå problem mot föräldrar. Det finns erfarenheter från tidigare då detta har varit ett problem. Kunskapen hos rektor kring barns situation inför skolstart är mycket värdefull för planerandet och organiserandet av skol och fritidshemsverksamheten. När det gäller de praktiska frågorna, lämnades exempel på sådana men mötes åsikt är att dessa kan till stor del övervinnas genom samarbete. Protokollförare; Ulla Nilsson rektor

27 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin ArbetsstäUe Dnr Datum Omorganisation av rektorsområden Skolförvaltningen Ransta skola och förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig totalt orsaker genomförande åtgärdad Datum Eli- Be- Accepmi- grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Samarbete: förskola och skola, vilket X Viktigt att har byggts upp under ett antal år. förskolechef/rektor Samma barn/elever, rektor kan planera beaktar och för framtida elever, större rörlighet försöker minska ev bland för personal, samsyn kring problem pedagogiska frågor Arbetsorganisation: Praktiska frågor X Se ovan kring inköp, material, tjänster inom olika verksamheter etc. Arbetsledning: Klyftan mellan X Se ovan förskola och skola ökar RISKANAl YS do! _27

28 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Skolförvaltningen Hedens skola Il 0823 Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EIi- Be- Accep~ mi~ grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Var hamnar samverkan N ya rektorn ser X Ny rektor All personal Vid Utvärdering av Samverkansgrupp Vid, mellan fritids och skola i inte helheten fortsätter att genom vårtenninens all personal samt tenninens organisationen? främja facklig i slut (2012) slut samverk~n samverkan samverkansgrupp Gällande Hedens inre arbete. Helhetssynen på bamen hur Nya rektorn ser X Nya rektorn All personal Senast vecka Personalen Samverkansgrupp Vecka 10 går det med den? inte helheten får 9,2012 sammanställer information information till om hur Heden nya rektorn arbetat med helhetssynen, Fritids behöver en N ya rektorn har X Rektorn Nya rektorn Vi Läsa in Rektor Vid pedagogisk ledare som är väl ej inhämtar vårtenninens fritidshemmens vårterminens förtrogen med fritidhemmets fritidskompetens kunskap om slut, 2012 mål och slut inriktning och mål. fritidshemmets inriktning, samt mål och inriktning genom träffar med fritids personal R!SKA.NALYS do! _27

29 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskana!vs Plats, förvaltnin Arbetsställe I Dnr Datum omorganisation i ledningsgrudden Skolförvaltningen Aby förskola/fritidshem och skola 20 Il Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli- Be~ Accepmi- grän- teras Dålig kommunikation/oense l 4 5 Aby är en X Skolchefen A 11 personal Så fort Samtal Skolchef Utan förskolechef-rektor på enheten liten enhet ingriper har ansvar för problem dröjsmål och alla är sin uppstår beroende av arbetsmiljö varandra för att fä hela verksamheten att fungera Inköp av varor till förskola/fritids har I 4 5 Som ovan X Som ovan Som ovan Som Som Som ovan Som tidigare samma budget ovan ovan ovan Samarbete under loven l 4 5 Som ovan X Som ovan Som ovan Som Som Som ovan Som ovan ovan ovan --.. _ ne~ ras sas och/ eller be~ vakas R!SKANAL YS,do!

30 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganisation Skolförvaltning Salbo forskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sanno!\khet Konsekvens Riskpoang Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker i aenomförande åtaärdad Eli- Be- Accepmi- grän- teras neras sas ochl eller bevakas Arbetsmiljö l l 2 X Handlingsutrymme l 1 2 x Relationer X Fasta dagar Chef Februari på enheten för fdrskolechef Fackliga Maj 2012 Fackligt ' ~.. _---- Ensammöte RISKANALYS,do! _27

31 -~- ---~ RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe Dm Datum Skolförvaltning~ Kilbo skola, förskola, fritidshem Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidp!an Metod Ansvarig Datum totalt orsaker qenomförande åtqärdad EIi- Se- Accepmi- grän- teras Ekonomi - risk att hamna tillbaka i "Vårt Se bilaga x Tydlig Chef/chefer VT Ensam vecka 8 Chef/chefer Maj och Et1" tänk som nu inte finns. Budgeten introduktion Fackliga 2012 och v 19 Fackliga 2012 hamnar i osund balans. vid tillsätt- företrädare företrädare ning av chef. Uppgjorda avstämnings möten Samverkan - olika chefer som inte har en Se bilaga x Tydlig Chef/chefer VT Social Chef/chefer Juni helhetssyn på KIlbo introduktion Fackliga 2012 skyddsrond och Fackliga vid ti1lsätt- företrädare Ensam vecka 8 företrädare ning av chef. ochv19 Uppgjorda avstämnings möten Lokalanvändning - lokaler som står Se bilaga x Kilbo Chef/chefer VT Social Chef/chefer Juni oanvända och bokningssystem med rättvise betraktas som Fackliga 2012 skyddsrond all Fackliga 2112 tänk" införs och blir till irritationsmoment en lokal. företrädare personal vecka f6reträdare som leder till dålig arbetsmiljö Viktigt att det 8ochv19 ligger på en budget., neras sas och! eller bevakas RISKANAL YS dot

32 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Kommunikation - risk för att osäkerhet uppstår i de olika arbetslagen I Se bilaga Ix I Kontrakt. Chef/chefer Tydlig introduktion med uppgjorda avst möten. Fackliga företrädare VT Social Chef/chefer I Maj 2012 skyddsrond all Fackliga 2012 personal vecka företrädare 8 och 19 RJSKANALYS do!

33 Kilbo skola NULÄGESBESKRIVNING Bilaga till Riskanalys och konsekvenskartläggning angående organisationsförändring ledarskap i Sala Kommun för Kilbo skola. Ekonomi Ekonomin är gemensam för både Förskola, Fritids, Skola, Vaktmästeri och Lokalvård. Detta ger oss möjligheter att anpassa organisationen efter barnens/elevernas behov. Dessa anpassningar krävs ofta på en liten enhet, ofta med kort varsel. Genom att det inte finns ekonomiska hinder för handlingsutrymmet arbetar personalen ofta gränsöverskridande, vilket ger stor smidighet i styrning av verksamheten. T.ex. arbetar Fritidspersonalen i förskolan och förskoleklass på fm. och förskolepersonal arbetar på fritids på em. vilket medfört att personalen får en samsyn och en helhet över hela Kilbo. Vidare så stänger och öppnar en personal för både fritidsbarn och förskolebarn, vilket inte bara är en vinst för barnen utan även i ett ekonomiskt perspektiv. Budget är i balans utan "stridigheter" mellan de olika verksamheterna. Vikariekostnaderna kan hållas nere genom att personalen kan byta uppgifter utan krångel. Som exempel kan ges att när lärare har kompetensutveckling, organiserar förskola och fritids sig utifrån att verksamheten ska fungera för alla barn/elever/föräldrar. Likaså när någon av förskolans eller fritidshemmets personal har kompetensutveckling görs en organisation med lärarnas hjälp, som gör att det fungerar för alla barn/elever och föräldrar. Vi har i verksamheten personal anställd som har behörighet att arbeta från 1 år - 12 år, vilket har betydelse för flexibiliteten i verksamheten. Mötena över gränserna har gett personalen en inblick och en ökad förståelse för respektive verksamhet och lett till en informell kompetensutveckling. Om personal blir akut sjuk under en arbetsdag, kan vi tillfälligt använda oss av vaktmästare och lokalvårdare som stöd i verksamheten. De är väl kända av alla barn/elever och föräldrar och även de som icke pedagoger har en helhetssyn på Kilbo. Lek-, förbruknings- och undervisningsmaterial inventeras och köps in gemensamt och blir tillgänglig för all verksamhet, för barn, elever och personal. Matematikverkstan och NO är anpassad från verksamhet för ettåringar t.o.m. åk 6. Idag har personalen en chef oavsett vilken verksamhet man arbetar inom och vi ser idag att det fungerar utmärkt. I nya organisationen får personal som arbetar i både förskola och fritids, flera chefer vilket kan leda till kommunikationshinder. Samverkan Gemensamma arbetsträffar, konferenser, samverkansgrupp och kompetensutveckling genomförs tillsammans. Exempel på detta är fortbildning i Läs- och Skrivutveckling och läroplansimplementering som pågått hela vt 2011 och fortsätter ht 2011, med regelbundna gemensamma möten och däremellan uppgifter att genomföra i respektive verksamhet kopplat till ämnet. I detta deltar samtlig pedagogisk personal. Vi jobbar med lärand e utemiljö som ett projekt som genomförs över gränserna. Gemensamma teman som man arbetar med från 1 år till 12 år och givetvis på olika nivåer, har medfört atl de pedagogiska diskussionerna blivit viktigare och handlar om hur och varför vi gör saker. Regelbundna träffar för att skapa vikänsla i arbetet förekommer flera gånger per termin för all personal.

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

VT2011 TILLSYNSRAPPORT AV KOOPERATIV I SALA KOMMUN. Besöksadress: Drottninggatn 5 Växel: 0224"553 91 Fax: 0224-774 46 skf@sala.se www.sala.

VT2011 TILLSYNSRAPPORT AV KOOPERATIV I SALA KOMMUN. Besöksadress: Drottninggatn 5 Växel: 0224553 91 Fax: 0224-774 46 skf@sala.se www.sala. TILLSYNSRAPPORT AV KOOPERATIV I SALA KOMMUN VT2011 SALA KOMMUN SkolföNaltningen Box 304 73325 SALA Besöksadress: Drottninggatn 5 Växel: 0224"553 91 Fax: 0224-774 46 skf@sala.se www.sala.se 2 (5) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2011/2012 Rektor Villerkulla Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 EMMYLUNDS FÖRSKOLA 3 (30) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Föräldraråd Tid 2015-02-09 Plats Henkelstorps förskola Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Sofia Ringkvist Nallen Viktoria Venbakken Kotten Anna Nilsson Kojan Hanna Karlsson

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2013-2014. FÖRSKOLA: Lupus KOMMUN: Nacka

KVALITETSREDOVISNING 2013-2014. FÖRSKOLA: Lupus KOMMUN: Nacka KVALITETSREDOVISNING 2013-2014 FÖRSKOLA: Lupus KOMMUN: Nacka Innehåll Inledning... 2 Sammanfattande bedömning... 3 Prioriterade områden för ökad måluppfyllelse 2014/2015... 4 Förskolans verksamhet och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2008/2009. Kilbo skola

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2008/2009. Kilbo skola Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala år 2008/2009 Kilbo skola Beslutad 30 september 2009 Karin Lantz Rektor 1 1. Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2008 Kilbo skola Kommunen Riket

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Organisation förskolor slutförslag

Organisation förskolor slutförslag 2014-10-03 Kaj Söder Utbildningschef Organisation förskolor slutförslag Utbildningschef Västra Bro förskolor Östra Bro förskolor Brunna förskolor Tibble förskolor Rönnbäret Kungsängen förskolor Råby Norrgrinden

Läs mer