SAMMANSTÄLLNING Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING 2011-08-30. Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola Följande enheter ser inga risker med förändring av ledningsorganisationen Klockarbo fsk Västerfärnebo skola 1-9 Äkra fsk Vallaskolan f-6 Dagbarnvårdarna Dalhems fsk Turbo fsk Sätrabrunns fsk Ekeby fsk Ekorrens fsk Lärkbackskolan Varm sätra skola Följande enheter ser risker med dålig kommunikation/samverkan mellan rektor/förskolechef Äby förskola, fritidshem, skola Kilbo skola, fsk, fritidshem Kyrkskolan fsk, skola Ransta skola skola, fsk, fritidshem Hedens skola, fritids Åtgärder: De föreslår att ny chef fortsätter att verka för god samverkan som följs upp i samverkan innan terminsslut. Nära samarbete mellan förskolechef och rektor på enheten. Gemensamma träffar på arbetsplatsen där både fsk och skola finns på samma ställe. Tydlig introduktion av ny chef med avstämningsmöten, skyddsronder, samverkansmöten. Stöd av skolchef, all personal har ansvar för sin arbetsmiljö.

2 SAMMANSTÄLLNING Risk med att dela budget mellan skola, fsk och fritids som tidigare haft gemensam budget. Åby fsk, fritidshem, skola Kilbo fsk, fritidshem Åtgärder: Stöd av skolchef, Tydligare introduktion av ny chef, samverkan, motverka att vi och ert tänkande uppstår. Risk för försämrat samarbete, att inte kunna använda personal vid exempelvis sjukdom, ledighet. Röda tråden jhelhetssyn försvinner. Åby fsk, fritidshem, skola Kyrkskolan Ransta skola, fsk Åtgärder: Möten med all personal. Förskolechef och rektor skapar medvetenhet omkring och försöker minska problemet. Tydlig introduktion av ny chef. Samverkansmöten Risk för att känslan av samhörighet bryts mellan fsk, fritids och skola, risk att osäkerhet uppstår i de olika arbetslagen Kilbo skola Åtgärder: Tydlig introduktion av ny chef, kontrakt, uppgjorda avstämningsmöten Risk att lokaler står oanvända och bokningssystem med rättvisetänk uppstår. Kilbo fsk, fritidshem, skola Åtgärder: Att enheter betraktas som en lokal, viktigt att det ligger på en budget. Social skyddsrond Risk att brist uppstår gällande utvecklingsarbete, implementering av Igr, läs och skriv garanti, fritids utvecklingsarbete. Kila skola Åtgärder: Nuvarande rektor informerar ny rektor om Klas utvecklingsarbete, samverkansgrupp

3 SAMMANSTÄLLNING Risk att tappa helhetssyn på elever och på personalens utveckling. Kila skola Hedens skola Åtgärder: Nuvarande rektor och specialpedagog informerar ny rektor om eleverna, medarbetarsamtal. Ny rektor får info hur de arbetat tidigare. Risk att personal som arbetar på fsk och fritids får en otydlighet mot vem som är chef Kyrkskolans fsk Åtgärder: förskolechef och rektor planerar tillsammans Risk att en liten enhet kan försvinna mot en större. Kyrkskolans fsk Kyrkskolan Åtgärder: tydlig fördelning mellan förskolechef och rektorsresurs Risk för frånvarande rektor på grund av geografiskt stort avstånd till skolor. Åkraskolan Salbo fsk Åtgärder: Tydlig arbetsfördelning och delegationsordning av uppgifter. Schemalagda dagar på enheten för chef Risk att mer information förs via e-post pga rektors frånvaro och utökat område. Åkraskolan Ängshagens skola förskola, fritidshem Åtgärder: e-postrutiner, avvakta och se hur det kommer att fungera ev. platsansvarig fångar upp frågor. Utse platsansvarig på varje enhet.

4 SAMMANSTÄLLNING Risk att ny chef inte är förtrogen med inriktning, mål och pedagogik verksamheten Hedens skola Åtgärder: ny chef inhämtar kunskap om fritidshemmets mål och riktning, Risk med för många underställda i den nya organisationen och hinner därför inte med att stötta och leda personalen i det pedagogiska arbetet Emmylunds fsk Åtgärder: Någon form, av utökad lednings resurs Risk att rektor Risk att organisation kring inköp av tjänster och material försämras.. Ransta skola, fsk Åtgärder: fskchef, rektor beaktar och försöker minska ev. problem,

5 Sören Gustafsson Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Curt-Ake Larsson den 24 augusti Sören Gustafsson Anders Zakrisson; Mikael Eriksson; Anna-Lena Henriksson Annika Eriksson Harriet Blom Karin Janbell SV: riskanalys Hej! Från arbetslaget kring åk f-6 och 7-9 kommer ingen rapport om risker eller konsekvenser. De ser inga negativa konsekvenser av att rektor inte längre har förskolan i sitt ansvarsområde. Förskolan och fritidshemmet ser inte heller några risker med att förskolan får en förskolechef som inte är ansvarig för skolan också. Samarbetet mellan förskolan och fritidshemmet är inte beroende av att det är samma chef. Det har de erfarenhet av sedan tidigare. Förskolan påtalar däremot att det inte är bra att byta chef så ofta som det varit senaste åren. Chefsskapet har växlat mellan Cocce, Birgit, Karin och tillbaka till Cocce de senaste 4 åren. Vi tog upp frågan om riskanalys vid Ensam 16/8 och redan där framkom att behovet av riskanalys inför denna förändring i Västerfärnebo rektorsområde var mycket litet. Mvh Cocce 1

6 Protokoll samverkan Åkra förskola Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, och Annika Rosengren, skyddsombud kommunal. Lärarförbundets APO, Monicka Ågren, var sjuk. 1. Riskanalys p.g.a. omorganisationen i ledningsgruppen. Frågan har varit uppe på personalmöte med all personal, och ingen kan se någon risk i och med omorganisationen. 2. På personalmötet i augusti informerades personalen angående kommunens HBTQ policy. Frågan har redan diskuteras på enheten vid vårt arbete med vår likabehandlingsplan. 3. Under sommaren har fler ljudabsorbentsskivor satts upp på storbarnsavdelningen. Det har blivit bättre, men eftersom inte alla barn är tillbaks efter sommaren har de inte testats fullt ut. 4. Samverkansträffar höstterminen: 19/9,17/10,14/11 och 19/12 Leila Baker Annika Rosengren

7 1 (1) SKOLFÖRVALTNINGEN Lise-Lotte Hjalmar Samverkansmöte Närvarande Marita Rosengren Lärarförbundet Karin Wiskirchen Skyddsombud Lärarförbundet Lise-Lotte "Lotta" Hjalmar Rektor F-6 Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på Jedningsnivå. Övrigt: Datum för samverkan ht /8, 26/9, 24/10 och 28/11 Justerare: Marita Rosengren Vid protokollet Lise-Lotte Hjalmar SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: 0224-$53 91 Fax; lise-lette Hjalmar Rektor Lise-lotte. H ja Im

8 Protokoll från samverkans möte dagbarnvårdarna Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, Kate Redlund, gruppledare dagbarnvårdarna, och Gittan Karlsson, APa och skyddsombud kommunal. 1. Riskanalysen p.g.a. omorganisationen i ledningsgruppen. Eftersom det inte kommer att bli någon skillnad för dagbarnvårdarna finns det ingen risk med omorganisationen. 2. Information angående HBTQ. Frågan har redan diskuteras i personaliagen när vi skrev likabehandlingsplanen. All personal ska veta diskrimineringsgrunderna. 3. Diskussion om hur vi på bästa sätt lägger upp planeringsdagen den 2/9. Leila Baker Kate Redlund Gittan Karlsson

9 1 (1) SKOLFÖRVALTNINGEN Lise- Lotte Hjalmar Samverkansmöte Närvarande Marita Rosengren Lärarförbundet Karin Wiskirchen Skyddsombud Lärarförbundet Lise-Lotte "Lotta" Hjalmar Rektor F-6 Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Övrigt: Datum för samverkan ht /8, 26/9, 24/10 och 28/11 Justerare: Marita Rosengren Vid protokollet Lise-Lotte Hjalmar SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforva Itn Lise-lotte Hjalmar Rektor lise-lotte. H jal ma

10 Protokoll från samverkan Dalhems förskola Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, Maria Ahlin, APa kommunal, och Lisbeth Bruhn, APa lärarförbundet. Dalhems skyddsombud är sjukskriven. 1. Omorganisation av ledningsgruppen. På personalmötet har all personal deltagit i diskussionerna. Dalhems förskola ser ingen risk med omorganisationen. 2. På personalmötet informerades all personal om kommunens HBTQ policy. 3. Samverkansträffar höstterminen: 21/9, 19/10, 16/11 och 14/12 Leila Baker Maria Ahlin Lisbeth Bruhn

11 1 (2) SKOLFÖRVALTNINGEN Susanne Lundberg Samverkansmöte Turbo Förskola Närvarande: Susanne Lundberg, Sanna Lanzarin Dimberg, Susan Erlandsson Personal: Matilda Romero åter i tjänst, arbetar 40 % 1/ !I-12. Eva-Lill Nilsson och Christina Liljefors gick i pension 3 /6, ny personal Anna Eriksson samt Camilla Merkell. Helena Jansson samt Lena Larsson föräldralediga 25 %, 1/ /6-12 resp. 1/9-31/12-11, Anna Pettersson fyller upp. Agneta Watter har beviljats förtida uttag av pension, datum ej fastställt. Susanne Lundberg bitr. förskolechef, 40 % 1/8-31/ Arbetar övrig tid på avdelning, from 1/ /12-11 tjänstledig 20 %. Riskanalys ny organisation När det gäller själva organisationen ser vi inga risker utan mer fördelar när vi får en chef med direkt ansvar för förskola samt att vi kommer närmare beslut. Vad som kan upplevas som en risk är byte av chef. Att skapa förtroende kan ta tid och det kan leda till otrygghet bland personalen, bl. a hur överlämnande av information sker på bästa sätt inför medarbetar /lönesamtal. Övrigt: Enheten arbetar med HBT enligt dokumentation i aktuell likabehandlingsplan Utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" har för ytterligare tre år tilldelats Turbo förskola 1l0708. SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforva Itn Susanne Lundberg Bitr. fbrskolechef Susanne, Lu n d be

12 Samverkan Sätrabrunns förskola Närvarande: Elisabeth Halt, Lärarförbundet Kerstin Kindmark-Eriksson, Kommunal Birgit Näslund, Rektor Mötet öppnades SAM-frågor Vi ska upprätta ett dokument med Arbetstidsavtal, ex, tjänstemannatid, fortbildning, utvecklingssamtal, m,m, göres på planeringsdagarna/utvecklingsdagar 12/9 och 13/9, Riskanalys angående den föreslagna omorganisationen, gällande förskolechef/ rektor: På Sätrabrunns förskola är det inte föreslaget något byte av förskolechef, vi kan inte se att det föreligger några risker i den kommande omorganisationen, därför gör vi ingen konsekvenskartläggning, Vi har en nyanställd förskollärare, Kristin Carlsson, hon kommer att vara skyddsombud, Elisabeth Halt är mentor, Under hösten ska vi ha implementering av reviderade Lpfö 98 och ny lag, tillsammans med övriga områdets förskolor. Ekonomi: Vi ska vara restriktiva med att ha vikarier och att göra inköp, Nästa samverkan: 7/10

13 1(2) ANTECKNING SKOLFÖRVALTNINGEN Carina Andersson Mötesprotokoll Samverkan På Ekeby förskola Närvarande: Susanne Vestling Skyddsombud/Lärarförbundet Lotta Enocsson Kommunal/Skyddsombud Christina Larsson Lärarförbundet Carina Andersson Förskolechef Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Samtlig personal har fått information om HBT, vi diskuterade utifrån boken "Krock eller möte? om professionellt bemötande och heteronormen", I arbetet med likabehandlingsplanen har vi sett över hur våra blanketter är utformade och införskaffat litteratur för både barn och vuxna som visar olika familjebildningar. Vid pennan Carina Andersson SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforvaltni Susanne Akerfeldt Kanslist Susan Direkt:

14 il.} ANTECKNING SKOLFÖRVALTNINGEN Carina Andersson Mötesprotokoll Samverkan På Ekorrens förskola Närvarande: Yvonne Andersson SkyddsombudILärarförbundet Jessica Malm Kommunal/Skyddsombud Gittan Lindell Lärarförbundet Carina Andersson Förskolechef Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Samtlig personal har fått information om HBT, vi diskuterade utifrån boken "Krock eller möte? om professionellt bemötande och heteronormen". I arbetet med likabehandlingsplanen har vi sett över hur våra blanketter är utformade och införskaffat litteratur för både barn och vuxna som visar olika familjebildningar. Vid pennan Carina Andersson SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan S Växel: Fax: sko Iforva Itn inge Susanne Akerfeldt Kanslist Direkt:

15 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på r[skana1ys Plats, förvaltnin Arbetsställe Dm Datum OrgIl(;iisationsförändring Skolförvaltningeng Lärkbacksskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjhg oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig totalt orsaker. genomförande åtgärdad Datum EIi- Be- Accepmi- grän- teras neras sas och! eller bevakas Några risker kan inte identifieras. Apo, skyddsombud och rektor har tillsammans gjort riskanalysen. RISKANALYS dot

16 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel Da riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganisation av rektorsområden Skolförvaltningen Varmsätra skola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EB- Be- Accepmi- grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Enheten ser ingen risk med l l Ja förtindringen RISKANALYS ddt _27

17 Protokoll samverkan Åby Närvarande: Sonia Ersryd, rektor, Leila Baker, vik förskolechef, Angelica Pettersson, skyddsombud lärarförbundet, och Therese Ågren, APa lärarförbundet. 1. En arbetsgrupp bestående av Sonia Ersryd, Leila Baker, MatiJda Davidsson, förskollärare, och Karin Klintemyr, lärare, skrev och diskuterade riskanalysen angående omorganisationen i ledningsgruppen. Frågan har diskuteras av all personal. I samverkansmöte godkändes den av de nytilltradda fackliga företrädarna. Se bilaga. Sonia Ersryd LeiJa Baker Angelica Pettersson Therese Ågren

18 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganis(iV2!!<-)yte av rektor Skolförvaltningen Kila skola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EB- Be- Accepmi- grän- teras Brist på långsiktighet i Ny rektor ej X Nuvarande Nuvarande När den Inbokade Samverkans- Slutet av utvecklingsarbete, impl.av insatt i Kila rektorn och rektor och nya möten gruppen januari Lgrll,läs o skrivgaranti m.m. + skolas platsansvarig platsansvarig organisa- mellan 2012 Fritids utvecklings-arbete utvecklings - infonnerar den tionen rektorerna processer, nya rektorn, träder i samt Kila skola och kraft fritidshemmets fritidshems mål och utvecklings - inriktning arbete. Vi ser en risk i att vi tappar Ny rektor är X Nuvarande Nuvarande l slutet Inbokade Samverkans- Slutet av helhetssynen på eleverna och inte insatt i rektor och rektor och av möten gruppen januari personalens utveckling helhetssynen specialpedagog specialpedagog januari mellan på eleverna informerar ny och all rektorer och och rektor om personal personal personalens eleverna. Korta utveckling medarbetar ~ samtal neras sas och! eller bevakas RISKA-NALYS,dot

19 al RISKANAL YS - KONSEKVENSK._.. _ Känslan av samhörighet mellan Ny rektor X Nuvarande Nuvarande l slutet Inbokade Samverkans I slutet fritids och skola, kan brytas_ fokuserar på rektor och rektorn och av möten grupp av skolan Samverkans - samverkans - januan mellan januan gruppen grupp_ nuvarande samtalar med rektor och nya rektorn ny rektor, samt mellan samverkansgrupp och ny rektor RISKAN -\L YS_dot

20 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskan alvs Plats, förvaltnln Arbetsställe Dnr Datum Organi~ationsförä!1dring Skolförvaltningen Kvrskolans Förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EIi- Be- Accepmi- grän- teras Två arbetslag förskola-skola- risk att Diskussioner den "röda tråden" fuln förskola till måste föras skola försvinner med all personal, fskchef och rektor. Fth-personal som även arbetar i Fsk-chef och förskolan - två chefer, viktigt med rektor måste diskussioner för att alla ska veta vem planera som har huvudansvaret för resp. tillsammans personal ex. vem som genomför för att medarbetarsarntal mm. eliminera riskerna. En liten enhet kan "försvinna" Tydlig gentemot en större enhet. fördelning av fsk.chefs och rektors resurs. ' neras sas och! eller bevakas RISKANAL YS do! 200&09 27

21 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin ArbetsstäUe Dnr Datum Ny ledningsorganisation SKF Akraskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker Qenomförande åtqärdad EIi~ Be- Accep~ mi- grän~ teras ne- sas ras ochl eller bevakas Akraskolans frånvaro av rektor p g a X Tydlig Skolchef i Snarast Samtal rektor Snarast ytterligare en enhet (Aby- arbetsflirdelning samråd med möjligt möjligt geografiskt långt avstånd) och och rektor. mindre möjlighet till personliga delegationsordning möten med rektor. av uppgifter Mer infonnation via e-post p g a 2 I 3 X E-post-rutiner Rektor Efter Utvärdering Rektor rektors fi-ånvaro och utökat område. behov på AP-möte.. --_._ RlSKANAL YS dot

22 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Organisationsförjindring Skolförvaltningen Kvrskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker. genomförande åtgärdad Eli~ Be- Accepmi- grän- teras neras sas ochl eller bevakas Två arbetslag förskola-skola- risk att Diskussioner den "röda tråden" från förskola till skola måste föras försvinner med all personal, fskchef och rektor. En liten enhet kan "försvinna" gentemot en större enhet Tydlig fördelning av fskchefs och rektors resurs. RJSK \NAL YS_dot '1.27

23 RISKANAL YS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe I Dnr Datum SKF Ängshagens skola och Fritidshem Riskidentlfiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker qenomförande åtqärdad Eli- Be- Accep mi- grän- teras Då rektor kommer att delas på två l dagsläget X Avvakta och ENSAM och Mars Samverkansgrupper Rektor Dec. skolor/fritids finns en furhåga att finns han på se hur det Rektor 2012 på resp. enhet. och 2012 rektor blir mindre synlig i plats 4 dgr i kommer att ENSAM verksamheten i kommande veckan! fungera. Ev organisation! platsansvarig på varje enhet som fångar upp frågor! - neras sas och! eller bevakas. --- RISKANAL YS dot

24 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING! Titel på riskanalys I Plats, förvaltning I Arbetsställe I Dnr I Datum I 1 S!ctl h; v v-'..i-l- ' E"""VVc.L 1 "-v"vls +-J", 1 1 I I J Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli Be Accepmi- grän- teras ~DIiILOkcl,-& +-,c p"~'(,\,- ne ras sas och/ eller be vakas N.c,Vw cd\.åete.~ \ h' 'v- L! LI K h,j vw\' /vv, IJ \;\"v',\.,v( 'Iv CClLS: b~\ l Jv:, - J I tt;..., b:0t v.., \-+. "-(t Il, fi; c,-,' Cv~'v~ V- () Y oh \"0AJ\ 00ey C\_~+- Bv~lt:o\ e:ckt- V\A.cu\. 'fv~ ~L u::ky (uv I Lf t'wct \ I \A..k., ~ V"-' i ~ "'(/if' \el v CcL-.. r Hs *,,---.J '" 1. Vv 0e~ &""",,( \ 6.d-- (:)u~ o<\~s\c: "-J J, _ tvy" b ~-\---, RISKANAL YS_dot _27

25 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskan alvs Plats, förvaltnin ArbetsstäHe Dnr Datum Omorganisation jan 2012 SKF Ängshagens Förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli- Be- Accep mi grän- teras Blivande Förskolecheffår för stort Utse Blivande Mars Samverkansgrupp Blivande Dec område' Både antal medarbetare platsansvarig Förskolechef 2012 och tre enheter geografiskt på varje enhet på varje enhet Förskolechef 2012 utspridda' ~ neras sas ochl eller bevakas RJSKA.. NALYS do! (!-27

26 Protokoll från Ensam Ransta skola Närvarande: Mona Andersson, Susanne Gehlin, Marie Agemalm och Ulla Nilsson Information: Om tidplan för riskanalysen Om riskhanteringens sju steg Arbete med riskanalys Samtal kring reaktioner på enheten kring förslaget om ändrad rektorsområdesindelning Information om förändringen av rektorsområdena hade diskuterats på Ensam innan sommaren samt på konferenser Diskusson kring den oro som medarbetarna har uttryckt. Oron handlar om samarbetet mellan förskola och skola, som består både av pedagogiska, praktiska och personella frågor. Framförallt framfördes synpunkter på de möjligheter som idag finns att byta arbetsområde men att inte behöva byta enhet. Denna möjlighet finns för barnskötare och förskollärare, att växla mellan förskola och fritidshem eller att arbeta som stöd i en klass. Lärare som har utbildning som ger möjlighet att arbeta inom förskola - fritidshem - skola uttrycker oro för att inte kunna "följa sin grupp". l en del rehabilitering har byte av arbetsområde varit en del av processen, man ser med oro på att den möjligheten kanske ändras. När det gäller det pedagogiska samarbetet mellan förskola och skola har det utvecklats under åren med en större samsyn. Detta har skett genom gemensamma utbildningar, personalrnöten och konferenser. Vilket anses som värdefullt då orten är liten och det annars kan uppstå problem mot föräldrar. Det finns erfarenheter från tidigare då detta har varit ett problem. Kunskapen hos rektor kring barns situation inför skolstart är mycket värdefull för planerandet och organiserandet av skol och fritidshemsverksamheten. När det gäller de praktiska frågorna, lämnades exempel på sådana men mötes åsikt är att dessa kan till stor del övervinnas genom samarbete. Protokollförare; Ulla Nilsson rektor

27 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin ArbetsstäUe Dnr Datum Omorganisation av rektorsområden Skolförvaltningen Ransta skola och förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig totalt orsaker genomförande åtgärdad Datum Eli- Be- Accepmi- grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Samarbete: förskola och skola, vilket X Viktigt att har byggts upp under ett antal år. förskolechef/rektor Samma barn/elever, rektor kan planera beaktar och för framtida elever, större rörlighet försöker minska ev bland för personal, samsyn kring problem pedagogiska frågor Arbetsorganisation: Praktiska frågor X Se ovan kring inköp, material, tjänster inom olika verksamheter etc. Arbetsledning: Klyftan mellan X Se ovan förskola och skola ökar RISKANAl YS do! _27

28 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Skolförvaltningen Hedens skola Il 0823 Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EIi- Be- Accep~ mi~ grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Var hamnar samverkan N ya rektorn ser X Ny rektor All personal Vid Utvärdering av Samverkansgrupp Vid, mellan fritids och skola i inte helheten fortsätter att genom vårtenninens all personal samt tenninens organisationen? främja facklig i slut (2012) slut samverk~n samverkan samverkansgrupp Gällande Hedens inre arbete. Helhetssynen på bamen hur Nya rektorn ser X Nya rektorn All personal Senast vecka Personalen Samverkansgrupp Vecka 10 går det med den? inte helheten får 9,2012 sammanställer information information till om hur Heden nya rektorn arbetat med helhetssynen, Fritids behöver en N ya rektorn har X Rektorn Nya rektorn Vi Läsa in Rektor Vid pedagogisk ledare som är väl ej inhämtar vårtenninens fritidshemmens vårterminens förtrogen med fritidhemmets fritidskompetens kunskap om slut, 2012 mål och slut inriktning och mål. fritidshemmets inriktning, samt mål och inriktning genom träffar med fritids personal R!SKA.NALYS do! _27

29 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskana!vs Plats, förvaltnin Arbetsställe I Dnr Datum omorganisation i ledningsgrudden Skolförvaltningen Aby förskola/fritidshem och skola 20 Il Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli- Be~ Accepmi- grän- teras Dålig kommunikation/oense l 4 5 Aby är en X Skolchefen A 11 personal Så fort Samtal Skolchef Utan förskolechef-rektor på enheten liten enhet ingriper har ansvar för problem dröjsmål och alla är sin uppstår beroende av arbetsmiljö varandra för att fä hela verksamheten att fungera Inköp av varor till förskola/fritids har I 4 5 Som ovan X Som ovan Som ovan Som Som Som ovan Som tidigare samma budget ovan ovan ovan Samarbete under loven l 4 5 Som ovan X Som ovan Som ovan Som Som Som ovan Som ovan ovan ovan --.. _ ne~ ras sas och/ eller be~ vakas R!SKANAL YS,do!

30 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganisation Skolförvaltning Salbo forskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sanno!\khet Konsekvens Riskpoang Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker i aenomförande åtaärdad Eli- Be- Accepmi- grän- teras neras sas ochl eller bevakas Arbetsmiljö l l 2 X Handlingsutrymme l 1 2 x Relationer X Fasta dagar Chef Februari på enheten för fdrskolechef Fackliga Maj 2012 Fackligt ' ~.. _---- Ensammöte RISKANALYS,do! _27

31 -~- ---~ RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe Dm Datum Skolförvaltning~ Kilbo skola, förskola, fritidshem Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidp!an Metod Ansvarig Datum totalt orsaker qenomförande åtqärdad EIi- Se- Accepmi- grän- teras Ekonomi - risk att hamna tillbaka i "Vårt Se bilaga x Tydlig Chef/chefer VT Ensam vecka 8 Chef/chefer Maj och Et1" tänk som nu inte finns. Budgeten introduktion Fackliga 2012 och v 19 Fackliga 2012 hamnar i osund balans. vid tillsätt- företrädare företrädare ning av chef. Uppgjorda avstämnings möten Samverkan - olika chefer som inte har en Se bilaga x Tydlig Chef/chefer VT Social Chef/chefer Juni helhetssyn på KIlbo introduktion Fackliga 2012 skyddsrond och Fackliga vid ti1lsätt- företrädare Ensam vecka 8 företrädare ning av chef. ochv19 Uppgjorda avstämnings möten Lokalanvändning - lokaler som står Se bilaga x Kilbo Chef/chefer VT Social Chef/chefer Juni oanvända och bokningssystem med rättvise betraktas som Fackliga 2012 skyddsrond all Fackliga 2112 tänk" införs och blir till irritationsmoment en lokal. företrädare personal vecka f6reträdare som leder till dålig arbetsmiljö Viktigt att det 8ochv19 ligger på en budget., neras sas och! eller bevakas RISKANAL YS dot

32 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Kommunikation - risk för att osäkerhet uppstår i de olika arbetslagen I Se bilaga Ix I Kontrakt. Chef/chefer Tydlig introduktion med uppgjorda avst möten. Fackliga företrädare VT Social Chef/chefer I Maj 2012 skyddsrond all Fackliga 2012 personal vecka företrädare 8 och 19 RJSKANALYS do!

33 Kilbo skola NULÄGESBESKRIVNING Bilaga till Riskanalys och konsekvenskartläggning angående organisationsförändring ledarskap i Sala Kommun för Kilbo skola. Ekonomi Ekonomin är gemensam för både Förskola, Fritids, Skola, Vaktmästeri och Lokalvård. Detta ger oss möjligheter att anpassa organisationen efter barnens/elevernas behov. Dessa anpassningar krävs ofta på en liten enhet, ofta med kort varsel. Genom att det inte finns ekonomiska hinder för handlingsutrymmet arbetar personalen ofta gränsöverskridande, vilket ger stor smidighet i styrning av verksamheten. T.ex. arbetar Fritidspersonalen i förskolan och förskoleklass på fm. och förskolepersonal arbetar på fritids på em. vilket medfört att personalen får en samsyn och en helhet över hela Kilbo. Vidare så stänger och öppnar en personal för både fritidsbarn och förskolebarn, vilket inte bara är en vinst för barnen utan även i ett ekonomiskt perspektiv. Budget är i balans utan "stridigheter" mellan de olika verksamheterna. Vikariekostnaderna kan hållas nere genom att personalen kan byta uppgifter utan krångel. Som exempel kan ges att när lärare har kompetensutveckling, organiserar förskola och fritids sig utifrån att verksamheten ska fungera för alla barn/elever/föräldrar. Likaså när någon av förskolans eller fritidshemmets personal har kompetensutveckling görs en organisation med lärarnas hjälp, som gör att det fungerar för alla barn/elever och föräldrar. Vi har i verksamheten personal anställd som har behörighet att arbeta från 1 år - 12 år, vilket har betydelse för flexibiliteten i verksamheten. Mötena över gränserna har gett personalen en inblick och en ökad förståelse för respektive verksamhet och lett till en informell kompetensutveckling. Om personal blir akut sjuk under en arbetsdag, kan vi tillfälligt använda oss av vaktmästare och lokalvårdare som stöd i verksamheten. De är väl kända av alla barn/elever och föräldrar och även de som icke pedagoger har en helhetssyn på Kilbo. Lek-, förbruknings- och undervisningsmaterial inventeras och köps in gemensamt och blir tillgänglig för all verksamhet, för barn, elever och personal. Matematikverkstan och NO är anpassad från verksamhet för ettåringar t.o.m. åk 6. Idag har personalen en chef oavsett vilken verksamhet man arbetar inom och vi ser idag att det fungerar utmärkt. I nya organisationen får personal som arbetar i både förskola och fritids, flera chefer vilket kan leda till kommunikationshinder. Samverkan Gemensamma arbetsträffar, konferenser, samverkansgrupp och kompetensutveckling genomförs tillsammans. Exempel på detta är fortbildning i Läs- och Skrivutveckling och läroplansimplementering som pågått hela vt 2011 och fortsätter ht 2011, med regelbundna gemensamma möten och däremellan uppgifter att genomföra i respektive verksamhet kopplat till ämnet. I detta deltar samtlig pedagogisk personal. Vi jobbar med lärand e utemiljö som ett projekt som genomförs över gränserna. Gemensamma teman som man arbetar med från 1 år till 12 år och givetvis på olika nivåer, har medfört atl de pedagogiska diskussionerna blivit viktigare och handlar om hur och varför vi gör saker. Regelbundna träffar för att skapa vikänsla i arbetet förekommer flera gånger per termin för all personal.

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Inledning...2 Verksamheten 2 Allmänt om skolan...2 Lokaler - miljö...3 Fritidshemmet...4 Personalen...5 Styrelsen -Föräldrainflytande...5

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Läsåret 2012/2013 Skolstaskolan 1. Fakta om skolan/förutsättningar Skolsta rektorsområde är beläget ca 1 mil utanför Enköpings tätort. I rektorsområdet ingår förskola, förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Kommunens revisorer - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor. 2. Avtal mellan Kalmar Läns Museum och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer