SAMMANSTÄLLNING Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING 2011-08-30. Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING Sammanställning över riskanalyser vid förändring av ledningsorganisation för skola - förskola Följande enheter ser inga risker med förändring av ledningsorganisationen Klockarbo fsk Västerfärnebo skola 1-9 Äkra fsk Vallaskolan f-6 Dagbarnvårdarna Dalhems fsk Turbo fsk Sätrabrunns fsk Ekeby fsk Ekorrens fsk Lärkbackskolan Varm sätra skola Följande enheter ser risker med dålig kommunikation/samverkan mellan rektor/förskolechef Äby förskola, fritidshem, skola Kilbo skola, fsk, fritidshem Kyrkskolan fsk, skola Ransta skola skola, fsk, fritidshem Hedens skola, fritids Åtgärder: De föreslår att ny chef fortsätter att verka för god samverkan som följs upp i samverkan innan terminsslut. Nära samarbete mellan förskolechef och rektor på enheten. Gemensamma träffar på arbetsplatsen där både fsk och skola finns på samma ställe. Tydlig introduktion av ny chef med avstämningsmöten, skyddsronder, samverkansmöten. Stöd av skolchef, all personal har ansvar för sin arbetsmiljö.

2 SAMMANSTÄLLNING Risk med att dela budget mellan skola, fsk och fritids som tidigare haft gemensam budget. Åby fsk, fritidshem, skola Kilbo fsk, fritidshem Åtgärder: Stöd av skolchef, Tydligare introduktion av ny chef, samverkan, motverka att vi och ert tänkande uppstår. Risk för försämrat samarbete, att inte kunna använda personal vid exempelvis sjukdom, ledighet. Röda tråden jhelhetssyn försvinner. Åby fsk, fritidshem, skola Kyrkskolan Ransta skola, fsk Åtgärder: Möten med all personal. Förskolechef och rektor skapar medvetenhet omkring och försöker minska problemet. Tydlig introduktion av ny chef. Samverkansmöten Risk för att känslan av samhörighet bryts mellan fsk, fritids och skola, risk att osäkerhet uppstår i de olika arbetslagen Kilbo skola Åtgärder: Tydlig introduktion av ny chef, kontrakt, uppgjorda avstämningsmöten Risk att lokaler står oanvända och bokningssystem med rättvisetänk uppstår. Kilbo fsk, fritidshem, skola Åtgärder: Att enheter betraktas som en lokal, viktigt att det ligger på en budget. Social skyddsrond Risk att brist uppstår gällande utvecklingsarbete, implementering av Igr, läs och skriv garanti, fritids utvecklingsarbete. Kila skola Åtgärder: Nuvarande rektor informerar ny rektor om Klas utvecklingsarbete, samverkansgrupp

3 SAMMANSTÄLLNING Risk att tappa helhetssyn på elever och på personalens utveckling. Kila skola Hedens skola Åtgärder: Nuvarande rektor och specialpedagog informerar ny rektor om eleverna, medarbetarsamtal. Ny rektor får info hur de arbetat tidigare. Risk att personal som arbetar på fsk och fritids får en otydlighet mot vem som är chef Kyrkskolans fsk Åtgärder: förskolechef och rektor planerar tillsammans Risk att en liten enhet kan försvinna mot en större. Kyrkskolans fsk Kyrkskolan Åtgärder: tydlig fördelning mellan förskolechef och rektorsresurs Risk för frånvarande rektor på grund av geografiskt stort avstånd till skolor. Åkraskolan Salbo fsk Åtgärder: Tydlig arbetsfördelning och delegationsordning av uppgifter. Schemalagda dagar på enheten för chef Risk att mer information förs via e-post pga rektors frånvaro och utökat område. Åkraskolan Ängshagens skola förskola, fritidshem Åtgärder: e-postrutiner, avvakta och se hur det kommer att fungera ev. platsansvarig fångar upp frågor. Utse platsansvarig på varje enhet.

4 SAMMANSTÄLLNING Risk att ny chef inte är förtrogen med inriktning, mål och pedagogik verksamheten Hedens skola Åtgärder: ny chef inhämtar kunskap om fritidshemmets mål och riktning, Risk med för många underställda i den nya organisationen och hinner därför inte med att stötta och leda personalen i det pedagogiska arbetet Emmylunds fsk Åtgärder: Någon form, av utökad lednings resurs Risk att rektor Risk att organisation kring inköp av tjänster och material försämras.. Ransta skola, fsk Åtgärder: fskchef, rektor beaktar och försöker minska ev. problem,

5 Sören Gustafsson Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Curt-Ake Larsson den 24 augusti Sören Gustafsson Anders Zakrisson; Mikael Eriksson; Anna-Lena Henriksson Annika Eriksson Harriet Blom Karin Janbell SV: riskanalys Hej! Från arbetslaget kring åk f-6 och 7-9 kommer ingen rapport om risker eller konsekvenser. De ser inga negativa konsekvenser av att rektor inte längre har förskolan i sitt ansvarsområde. Förskolan och fritidshemmet ser inte heller några risker med att förskolan får en förskolechef som inte är ansvarig för skolan också. Samarbetet mellan förskolan och fritidshemmet är inte beroende av att det är samma chef. Det har de erfarenhet av sedan tidigare. Förskolan påtalar däremot att det inte är bra att byta chef så ofta som det varit senaste åren. Chefsskapet har växlat mellan Cocce, Birgit, Karin och tillbaka till Cocce de senaste 4 åren. Vi tog upp frågan om riskanalys vid Ensam 16/8 och redan där framkom att behovet av riskanalys inför denna förändring i Västerfärnebo rektorsområde var mycket litet. Mvh Cocce 1

6 Protokoll samverkan Åkra förskola Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, och Annika Rosengren, skyddsombud kommunal. Lärarförbundets APO, Monicka Ågren, var sjuk. 1. Riskanalys p.g.a. omorganisationen i ledningsgruppen. Frågan har varit uppe på personalmöte med all personal, och ingen kan se någon risk i och med omorganisationen. 2. På personalmötet i augusti informerades personalen angående kommunens HBTQ policy. Frågan har redan diskuteras på enheten vid vårt arbete med vår likabehandlingsplan. 3. Under sommaren har fler ljudabsorbentsskivor satts upp på storbarnsavdelningen. Det har blivit bättre, men eftersom inte alla barn är tillbaks efter sommaren har de inte testats fullt ut. 4. Samverkansträffar höstterminen: 19/9,17/10,14/11 och 19/12 Leila Baker Annika Rosengren

7 1 (1) SKOLFÖRVALTNINGEN Lise-Lotte Hjalmar Samverkansmöte Närvarande Marita Rosengren Lärarförbundet Karin Wiskirchen Skyddsombud Lärarförbundet Lise-Lotte "Lotta" Hjalmar Rektor F-6 Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på Jedningsnivå. Övrigt: Datum för samverkan ht /8, 26/9, 24/10 och 28/11 Justerare: Marita Rosengren Vid protokollet Lise-Lotte Hjalmar SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: 0224-$53 91 Fax; lise-lette Hjalmar Rektor Lise-lotte. H ja Im

8 Protokoll från samverkans möte dagbarnvårdarna Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, Kate Redlund, gruppledare dagbarnvårdarna, och Gittan Karlsson, APa och skyddsombud kommunal. 1. Riskanalysen p.g.a. omorganisationen i ledningsgruppen. Eftersom det inte kommer att bli någon skillnad för dagbarnvårdarna finns det ingen risk med omorganisationen. 2. Information angående HBTQ. Frågan har redan diskuteras i personaliagen när vi skrev likabehandlingsplanen. All personal ska veta diskrimineringsgrunderna. 3. Diskussion om hur vi på bästa sätt lägger upp planeringsdagen den 2/9. Leila Baker Kate Redlund Gittan Karlsson

9 1 (1) SKOLFÖRVALTNINGEN Lise- Lotte Hjalmar Samverkansmöte Närvarande Marita Rosengren Lärarförbundet Karin Wiskirchen Skyddsombud Lärarförbundet Lise-Lotte "Lotta" Hjalmar Rektor F-6 Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Övrigt: Datum för samverkan ht /8, 26/9, 24/10 och 28/11 Justerare: Marita Rosengren Vid protokollet Lise-Lotte Hjalmar SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforva Itn Lise-lotte Hjalmar Rektor lise-lotte. H jal ma

10 Protokoll från samverkan Dalhems förskola Närvarande: Leila Baker, vik förskolechef, Maria Ahlin, APa kommunal, och Lisbeth Bruhn, APa lärarförbundet. Dalhems skyddsombud är sjukskriven. 1. Omorganisation av ledningsgruppen. På personalmötet har all personal deltagit i diskussionerna. Dalhems förskola ser ingen risk med omorganisationen. 2. På personalmötet informerades all personal om kommunens HBTQ policy. 3. Samverkansträffar höstterminen: 21/9, 19/10, 16/11 och 14/12 Leila Baker Maria Ahlin Lisbeth Bruhn

11 1 (2) SKOLFÖRVALTNINGEN Susanne Lundberg Samverkansmöte Turbo Förskola Närvarande: Susanne Lundberg, Sanna Lanzarin Dimberg, Susan Erlandsson Personal: Matilda Romero åter i tjänst, arbetar 40 % 1/ !I-12. Eva-Lill Nilsson och Christina Liljefors gick i pension 3 /6, ny personal Anna Eriksson samt Camilla Merkell. Helena Jansson samt Lena Larsson föräldralediga 25 %, 1/ /6-12 resp. 1/9-31/12-11, Anna Pettersson fyller upp. Agneta Watter har beviljats förtida uttag av pension, datum ej fastställt. Susanne Lundberg bitr. förskolechef, 40 % 1/8-31/ Arbetar övrig tid på avdelning, from 1/ /12-11 tjänstledig 20 %. Riskanalys ny organisation När det gäller själva organisationen ser vi inga risker utan mer fördelar när vi får en chef med direkt ansvar för förskola samt att vi kommer närmare beslut. Vad som kan upplevas som en risk är byte av chef. Att skapa förtroende kan ta tid och det kan leda till otrygghet bland personalen, bl. a hur överlämnande av information sker på bästa sätt inför medarbetar /lönesamtal. Övrigt: Enheten arbetar med HBT enligt dokumentation i aktuell likabehandlingsplan Utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" har för ytterligare tre år tilldelats Turbo förskola 1l0708. SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforva Itn Susanne Lundberg Bitr. fbrskolechef Susanne, Lu n d be

12 Samverkan Sätrabrunns förskola Närvarande: Elisabeth Halt, Lärarförbundet Kerstin Kindmark-Eriksson, Kommunal Birgit Näslund, Rektor Mötet öppnades SAM-frågor Vi ska upprätta ett dokument med Arbetstidsavtal, ex, tjänstemannatid, fortbildning, utvecklingssamtal, m,m, göres på planeringsdagarna/utvecklingsdagar 12/9 och 13/9, Riskanalys angående den föreslagna omorganisationen, gällande förskolechef/ rektor: På Sätrabrunns förskola är det inte föreslaget något byte av förskolechef, vi kan inte se att det föreligger några risker i den kommande omorganisationen, därför gör vi ingen konsekvenskartläggning, Vi har en nyanställd förskollärare, Kristin Carlsson, hon kommer att vara skyddsombud, Elisabeth Halt är mentor, Under hösten ska vi ha implementering av reviderade Lpfö 98 och ny lag, tillsammans med övriga områdets förskolor. Ekonomi: Vi ska vara restriktiva med att ha vikarier och att göra inköp, Nästa samverkan: 7/10

13 1(2) ANTECKNING SKOLFÖRVALTNINGEN Carina Andersson Mötesprotokoll Samverkan På Ekeby förskola Närvarande: Susanne Vestling Skyddsombud/Lärarförbundet Lotta Enocsson Kommunal/Skyddsombud Christina Larsson Lärarförbundet Carina Andersson Förskolechef Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Samtlig personal har fått information om HBT, vi diskuterade utifrån boken "Krock eller möte? om professionellt bemötande och heteronormen", I arbetet med likabehandlingsplanen har vi sett över hur våra blanketter är utformade och införskaffat litteratur för både barn och vuxna som visar olika familjebildningar. Vid pennan Carina Andersson SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan 5 Växel: Fax: skolforvaltni Susanne Akerfeldt Kanslist Susan Direkt:

14 il.} ANTECKNING SKOLFÖRVALTNINGEN Carina Andersson Mötesprotokoll Samverkan På Ekorrens förskola Närvarande: Yvonne Andersson SkyddsombudILärarförbundet Jessica Malm Kommunal/Skyddsombud Gittan Lindell Lärarförbundet Carina Andersson Förskolechef Arbetsmiljö: RISKanalys. Samverkansgruppen kan inte se någon risk med den planerade omorganisationen på ledningsnivå. Samtlig personal har fått information om HBT, vi diskuterade utifrån boken "Krock eller möte? om professionellt bemötande och heteronormen". I arbetet med likabehandlingsplanen har vi sett över hur våra blanketter är utformade och införskaffat litteratur för både barn och vuxna som visar olika familjebildningar. Vid pennan Carina Andersson SALA KOMMUN Skolförvaltningen Box Sala Besöksadress: Drottninggatan S Växel: Fax: sko Iforva Itn inge Susanne Akerfeldt Kanslist Direkt:

15 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på r[skana1ys Plats, förvaltnin Arbetsställe Dm Datum OrgIl(;iisationsförändring Skolförvaltningeng Lärkbacksskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjhg oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig totalt orsaker. genomförande åtgärdad Datum EIi- Be- Accepmi- grän- teras neras sas och! eller bevakas Några risker kan inte identifieras. Apo, skyddsombud och rektor har tillsammans gjort riskanalysen. RISKANALYS dot

16 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel Da riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganisation av rektorsområden Skolförvaltningen Varmsätra skola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EB- Be- Accepmi- grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Enheten ser ingen risk med l l Ja förtindringen RISKANALYS ddt _27

17 Protokoll samverkan Åby Närvarande: Sonia Ersryd, rektor, Leila Baker, vik förskolechef, Angelica Pettersson, skyddsombud lärarförbundet, och Therese Ågren, APa lärarförbundet. 1. En arbetsgrupp bestående av Sonia Ersryd, Leila Baker, MatiJda Davidsson, förskollärare, och Karin Klintemyr, lärare, skrev och diskuterade riskanalysen angående omorganisationen i ledningsgruppen. Frågan har diskuteras av all personal. I samverkansmöte godkändes den av de nytilltradda fackliga företrädarna. Se bilaga. Sonia Ersryd LeiJa Baker Angelica Pettersson Therese Ågren

18 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganis(iV2!!<-)yte av rektor Skolförvaltningen Kila skola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EB- Be- Accepmi- grän- teras Brist på långsiktighet i Ny rektor ej X Nuvarande Nuvarande När den Inbokade Samverkans- Slutet av utvecklingsarbete, impl.av insatt i Kila rektorn och rektor och nya möten gruppen januari Lgrll,läs o skrivgaranti m.m. + skolas platsansvarig platsansvarig organisa- mellan 2012 Fritids utvecklings-arbete utvecklings - infonnerar den tionen rektorerna processer, nya rektorn, träder i samt Kila skola och kraft fritidshemmets fritidshems mål och utvecklings - inriktning arbete. Vi ser en risk i att vi tappar Ny rektor är X Nuvarande Nuvarande l slutet Inbokade Samverkans- Slutet av helhetssynen på eleverna och inte insatt i rektor och rektor och av möten gruppen januari personalens utveckling helhetssynen specialpedagog specialpedagog januari mellan på eleverna informerar ny och all rektorer och och rektor om personal personal personalens eleverna. Korta utveckling medarbetar ~ samtal neras sas och! eller bevakas RISKA-NALYS,dot

19 al RISKANAL YS - KONSEKVENSK._.. _ Känslan av samhörighet mellan Ny rektor X Nuvarande Nuvarande l slutet Inbokade Samverkans I slutet fritids och skola, kan brytas_ fokuserar på rektor och rektorn och av möten grupp av skolan Samverkans - samverkans - januan mellan januan gruppen grupp_ nuvarande samtalar med rektor och nya rektorn ny rektor, samt mellan samverkansgrupp och ny rektor RISKAN -\L YS_dot

20 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskan alvs Plats, förvaltnln Arbetsställe Dnr Datum Organi~ationsförä!1dring Skolförvaltningen Kvrskolans Förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EIi- Be- Accepmi- grän- teras Två arbetslag förskola-skola- risk att Diskussioner den "röda tråden" fuln förskola till måste föras skola försvinner med all personal, fskchef och rektor. Fth-personal som även arbetar i Fsk-chef och förskolan - två chefer, viktigt med rektor måste diskussioner för att alla ska veta vem planera som har huvudansvaret för resp. tillsammans personal ex. vem som genomför för att medarbetarsarntal mm. eliminera riskerna. En liten enhet kan "försvinna" Tydlig gentemot en större enhet. fördelning av fsk.chefs och rektors resurs. ' neras sas och! eller bevakas RISKANAL YS do! 200&09 27

21 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin ArbetsstäUe Dnr Datum Ny ledningsorganisation SKF Akraskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker Qenomförande åtqärdad EIi~ Be- Accep~ mi- grän~ teras ne- sas ras ochl eller bevakas Akraskolans frånvaro av rektor p g a X Tydlig Skolchef i Snarast Samtal rektor Snarast ytterligare en enhet (Aby- arbetsflirdelning samråd med möjligt möjligt geografiskt långt avstånd) och och rektor. mindre möjlighet till personliga delegationsordning möten med rektor. av uppgifter Mer infonnation via e-post p g a 2 I 3 X E-post-rutiner Rektor Efter Utvärdering Rektor rektors fi-ånvaro och utökat område. behov på AP-möte.. --_._ RlSKANAL YS dot

22 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Organisationsförjindring Skolförvaltningen Kvrskolan Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker. genomförande åtgärdad Eli~ Be- Accepmi- grän- teras neras sas ochl eller bevakas Två arbetslag förskola-skola- risk att Diskussioner den "röda tråden" från förskola till skola måste föras försvinner med all personal, fskchef och rektor. En liten enhet kan "försvinna" gentemot en större enhet Tydlig fördelning av fskchefs och rektors resurs. RJSK \NAL YS_dot '1.27

23 RISKANAL YS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe I Dnr Datum SKF Ängshagens skola och Fritidshem Riskidentlfiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker qenomförande åtqärdad Eli- Be- Accep mi- grän- teras Då rektor kommer att delas på två l dagsläget X Avvakta och ENSAM och Mars Samverkansgrupper Rektor Dec. skolor/fritids finns en furhåga att finns han på se hur det Rektor 2012 på resp. enhet. och 2012 rektor blir mindre synlig i plats 4 dgr i kommer att ENSAM verksamheten i kommande veckan! fungera. Ev organisation! platsansvarig på varje enhet som fångar upp frågor! - neras sas och! eller bevakas. --- RISKANAL YS dot

24 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING! Titel på riskanalys I Plats, förvaltning I Arbetsställe I Dnr I Datum I 1 S!ctl h; v v-'..i-l- ' E"""VVc.L 1 "-v"vls +-J", 1 1 I I J Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli Be Accepmi- grän- teras ~DIiILOkcl,-& +-,c p"~'(,\,- ne ras sas och/ eller be vakas N.c,Vw cd\.åete.~ \ h' 'v- L! LI K h,j vw\' /vv, IJ \;\"v',\.,v( 'Iv CClLS: b~\ l Jv:, - J I tt;..., b:0t v.., \-+. "-(t Il, fi; c,-,' Cv~'v~ V- () Y oh \"0AJ\ 00ey C\_~+- Bv~lt:o\ e:ckt- V\A.cu\. 'fv~ ~L u::ky (uv I Lf t'wct \ I \A..k., ~ V"-' i ~ "'(/if' \el v CcL-.. r Hs *,,---.J '" 1. Vv 0e~ &""",,( \ 6.d-- (:)u~ o<\~s\c: "-J J, _ tvy" b ~-\---, RISKANAL YS_dot _27

25 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskan alvs Plats, förvaltnin ArbetsstäHe Dnr Datum Omorganisation jan 2012 SKF Ängshagens Förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli- Be- Accep mi grän- teras Blivande Förskolecheffår för stort Utse Blivande Mars Samverkansgrupp Blivande Dec område' Både antal medarbetare platsansvarig Förskolechef 2012 och tre enheter geografiskt på varje enhet på varje enhet Förskolechef 2012 utspridda' ~ neras sas ochl eller bevakas RJSKA.. NALYS do! (!-27

26 Protokoll från Ensam Ransta skola Närvarande: Mona Andersson, Susanne Gehlin, Marie Agemalm och Ulla Nilsson Information: Om tidplan för riskanalysen Om riskhanteringens sju steg Arbete med riskanalys Samtal kring reaktioner på enheten kring förslaget om ändrad rektorsområdesindelning Information om förändringen av rektorsområdena hade diskuterats på Ensam innan sommaren samt på konferenser Diskusson kring den oro som medarbetarna har uttryckt. Oron handlar om samarbetet mellan förskola och skola, som består både av pedagogiska, praktiska och personella frågor. Framförallt framfördes synpunkter på de möjligheter som idag finns att byta arbetsområde men att inte behöva byta enhet. Denna möjlighet finns för barnskötare och förskollärare, att växla mellan förskola och fritidshem eller att arbeta som stöd i en klass. Lärare som har utbildning som ger möjlighet att arbeta inom förskola - fritidshem - skola uttrycker oro för att inte kunna "följa sin grupp". l en del rehabilitering har byte av arbetsområde varit en del av processen, man ser med oro på att den möjligheten kanske ändras. När det gäller det pedagogiska samarbetet mellan förskola och skola har det utvecklats under åren med en större samsyn. Detta har skett genom gemensamma utbildningar, personalrnöten och konferenser. Vilket anses som värdefullt då orten är liten och det annars kan uppstå problem mot föräldrar. Det finns erfarenheter från tidigare då detta har varit ett problem. Kunskapen hos rektor kring barns situation inför skolstart är mycket värdefull för planerandet och organiserandet av skol och fritidshemsverksamheten. När det gäller de praktiska frågorna, lämnades exempel på sådana men mötes åsikt är att dessa kan till stor del övervinnas genom samarbete. Protokollförare; Ulla Nilsson rektor

27 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin ArbetsstäUe Dnr Datum Omorganisation av rektorsområden Skolförvaltningen Ransta skola och förskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig totalt orsaker genomförande åtgärdad Datum Eli- Be- Accepmi- grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Samarbete: förskola och skola, vilket X Viktigt att har byggts upp under ett antal år. förskolechef/rektor Samma barn/elever, rektor kan planera beaktar och för framtida elever, större rörlighet försöker minska ev bland för personal, samsyn kring problem pedagogiska frågor Arbetsorganisation: Praktiska frågor X Se ovan kring inköp, material, tjänster inom olika verksamheter etc. Arbetsledning: Klyftan mellan X Se ovan förskola och skola ökar RISKANAl YS do! _27

28 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Skolförvaltningen Hedens skola Il 0823 Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad EIi- Be- Accep~ mi~ grän- teras ne- sas ras och/ eller bevakas Var hamnar samverkan N ya rektorn ser X Ny rektor All personal Vid Utvärdering av Samverkansgrupp Vid, mellan fritids och skola i inte helheten fortsätter att genom vårtenninens all personal samt tenninens organisationen? främja facklig i slut (2012) slut samverk~n samverkan samverkansgrupp Gällande Hedens inre arbete. Helhetssynen på bamen hur Nya rektorn ser X Nya rektorn All personal Senast vecka Personalen Samverkansgrupp Vecka 10 går det med den? inte helheten får 9,2012 sammanställer information information till om hur Heden nya rektorn arbetat med helhetssynen, Fritids behöver en N ya rektorn har X Rektorn Nya rektorn Vi Läsa in Rektor Vid pedagogisk ledare som är väl ej inhämtar vårtenninens fritidshemmens vårterminens förtrogen med fritidhemmets fritidskompetens kunskap om slut, 2012 mål och slut inriktning och mål. fritidshemmets inriktning, samt mål och inriktning genom träffar med fritids personal R!SKA.NALYS do! _27

29 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskana!vs Plats, förvaltnin Arbetsställe I Dnr Datum omorganisation i ledningsgrudden Skolförvaltningen Aby förskola/fritidshem och skola 20 Il Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker genomförande åtgärdad Eli- Be~ Accepmi- grän- teras Dålig kommunikation/oense l 4 5 Aby är en X Skolchefen A 11 personal Så fort Samtal Skolchef Utan förskolechef-rektor på enheten liten enhet ingriper har ansvar för problem dröjsmål och alla är sin uppstår beroende av arbetsmiljö varandra för att fä hela verksamheten att fungera Inköp av varor till förskola/fritids har I 4 5 Som ovan X Som ovan Som ovan Som Som Som ovan Som tidigare samma budget ovan ovan ovan Samarbete under loven l 4 5 Som ovan X Som ovan Som ovan Som Som Som ovan Som ovan ovan ovan --.. _ ne~ ras sas och/ eller be~ vakas R!SKANAL YS,do!

30 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Titel på riskanalvs Plats, förvaltnin Arbetsställe Dnr Datum Omorganisation Skolförvaltning Salbo forskola Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sanno!\khet Konsekvens Riskpoang Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidplan Metod Ansvarig Datum totalt orsaker i aenomförande åtaärdad Eli- Be- Accepmi- grän- teras neras sas ochl eller bevakas Arbetsmiljö l l 2 X Handlingsutrymme l 1 2 x Relationer X Fasta dagar Chef Februari på enheten för fdrskolechef Fackliga Maj 2012 Fackligt ' ~.. _---- Ensammöte RISKANALYS,do! _27

31 -~- ---~ RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Plats, förvaltnin Arbetsställe Dm Datum Skolförvaltning~ Kilbo skola, förskola, fritidshem Riskidentifiering Riskvärdering Riskbehandling Utvärdering (möjlig oönskad händelse) Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Bakomliggande Beslut - Atgärdstyp Atgärder Ansvarig Tidp!an Metod Ansvarig Datum totalt orsaker qenomförande åtqärdad EIi- Se- Accepmi- grän- teras Ekonomi - risk att hamna tillbaka i "Vårt Se bilaga x Tydlig Chef/chefer VT Ensam vecka 8 Chef/chefer Maj och Et1" tänk som nu inte finns. Budgeten introduktion Fackliga 2012 och v 19 Fackliga 2012 hamnar i osund balans. vid tillsätt- företrädare företrädare ning av chef. Uppgjorda avstämnings möten Samverkan - olika chefer som inte har en Se bilaga x Tydlig Chef/chefer VT Social Chef/chefer Juni helhetssyn på KIlbo introduktion Fackliga 2012 skyddsrond och Fackliga vid ti1lsätt- företrädare Ensam vecka 8 företrädare ning av chef. ochv19 Uppgjorda avstämnings möten Lokalanvändning - lokaler som står Se bilaga x Kilbo Chef/chefer VT Social Chef/chefer Juni oanvända och bokningssystem med rättvise betraktas som Fackliga 2012 skyddsrond all Fackliga 2112 tänk" införs och blir till irritationsmoment en lokal. företrädare personal vecka f6reträdare som leder till dålig arbetsmiljö Viktigt att det 8ochv19 ligger på en budget., neras sas och! eller bevakas RISKANAL YS dot

32 RISKANALYS - KONSEKVENSKARTLÄGGNING Kommunikation - risk för att osäkerhet uppstår i de olika arbetslagen I Se bilaga Ix I Kontrakt. Chef/chefer Tydlig introduktion med uppgjorda avst möten. Fackliga företrädare VT Social Chef/chefer I Maj 2012 skyddsrond all Fackliga 2012 personal vecka företrädare 8 och 19 RJSKANALYS do!

33 Kilbo skola NULÄGESBESKRIVNING Bilaga till Riskanalys och konsekvenskartläggning angående organisationsförändring ledarskap i Sala Kommun för Kilbo skola. Ekonomi Ekonomin är gemensam för både Förskola, Fritids, Skola, Vaktmästeri och Lokalvård. Detta ger oss möjligheter att anpassa organisationen efter barnens/elevernas behov. Dessa anpassningar krävs ofta på en liten enhet, ofta med kort varsel. Genom att det inte finns ekonomiska hinder för handlingsutrymmet arbetar personalen ofta gränsöverskridande, vilket ger stor smidighet i styrning av verksamheten. T.ex. arbetar Fritidspersonalen i förskolan och förskoleklass på fm. och förskolepersonal arbetar på fritids på em. vilket medfört att personalen får en samsyn och en helhet över hela Kilbo. Vidare så stänger och öppnar en personal för både fritidsbarn och förskolebarn, vilket inte bara är en vinst för barnen utan även i ett ekonomiskt perspektiv. Budget är i balans utan "stridigheter" mellan de olika verksamheterna. Vikariekostnaderna kan hållas nere genom att personalen kan byta uppgifter utan krångel. Som exempel kan ges att när lärare har kompetensutveckling, organiserar förskola och fritids sig utifrån att verksamheten ska fungera för alla barn/elever/föräldrar. Likaså när någon av förskolans eller fritidshemmets personal har kompetensutveckling görs en organisation med lärarnas hjälp, som gör att det fungerar för alla barn/elever och föräldrar. Vi har i verksamheten personal anställd som har behörighet att arbeta från 1 år - 12 år, vilket har betydelse för flexibiliteten i verksamheten. Mötena över gränserna har gett personalen en inblick och en ökad förståelse för respektive verksamhet och lett till en informell kompetensutveckling. Om personal blir akut sjuk under en arbetsdag, kan vi tillfälligt använda oss av vaktmästare och lokalvårdare som stöd i verksamheten. De är väl kända av alla barn/elever och föräldrar och även de som icke pedagoger har en helhetssyn på Kilbo. Lek-, förbruknings- och undervisningsmaterial inventeras och köps in gemensamt och blir tillgänglig för all verksamhet, för barn, elever och personal. Matematikverkstan och NO är anpassad från verksamhet för ettåringar t.o.m. åk 6. Idag har personalen en chef oavsett vilken verksamhet man arbetar inom och vi ser idag att det fungerar utmärkt. I nya organisationen får personal som arbetar i både förskola och fritids, flera chefer vilket kan leda till kommunikationshinder. Samverkan Gemensamma arbetsträffar, konferenser, samverkansgrupp och kompetensutveckling genomförs tillsammans. Exempel på detta är fortbildning i Läs- och Skrivutveckling och läroplansimplementering som pågått hela vt 2011 och fortsätter ht 2011, med regelbundna gemensamma möten och däremellan uppgifter att genomföra i respektive verksamhet kopplat till ämnet. I detta deltar samtlig pedagogisk personal. Vi jobbar med lärand e utemiljö som ett projekt som genomförs över gränserna. Gemensamma teman som man arbetar med från 1 år till 12 år och givetvis på olika nivåer, har medfört atl de pedagogiska diskussionerna blivit viktigare och handlar om hur och varför vi gör saker. Regelbundna träffar för att skapa vikänsla i arbetet förekommer flera gånger per termin för all personal.

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation

www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation www.medalgon.se Mina föreläsningar - Dokumentation Mål: Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan förskolan ska.. Riktlinjer: Riktlinjer

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 1 (6) Utbildningsförvaltningen Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 Områdets namn: Ramdalens förskole-skolområde Enhetens namn: Blåklockan. Arbetslagets namn: Gläntan och Skogsdungen.

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen

SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen SMEDJEBACKENS KOMMUN 2011-11-30 Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens Södra utbildningsområde Minnesanteckningar från Enhetsråd 2011-11-25 Närvarande: Personal: Fredrik Hedlund Helene Nyman

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Sid 1 (5)

Sid 1 (5) 2016-11-17 Sid 1 (5) Risk- och konsekvensanalys förändrad skolorganisation 161114Inriktning skolorganisation i grundskolan utifrån tidigare beslut om central högstadieskola. Datum: 2016-11-09 och 2016-11-14

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 1 Förskolan Passaren Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-4 Beslutade mål och åtgärder 4 Slutord 6 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015 150225 Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

VT2011 TILLSYNSRAPPORT AV KOOPERATIV I SALA KOMMUN. Besöksadress: Drottninggatn 5 Växel: 0224"553 91 Fax: 0224-774 46 skf@sala.se www.sala.

VT2011 TILLSYNSRAPPORT AV KOOPERATIV I SALA KOMMUN. Besöksadress: Drottninggatn 5 Växel: 0224553 91 Fax: 0224-774 46 skf@sala.se www.sala. TILLSYNSRAPPORT AV KOOPERATIV I SALA KOMMUN VT2011 SALA KOMMUN SkolföNaltningen Box 304 73325 SALA Besöksadress: Drottninggatn 5 Växel: 0224"553 91 Fax: 0224-774 46 skf@sala.se www.sala.se 2 (5) Tillsyn

Läs mer

Förskolan Stallets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stallets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stallets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Handlingsplan övergången förskola-skola Enskede-Årsta- Vantör 2014

Handlingsplan övergången förskola-skola Enskede-Årsta- Vantör 2014 Handlingsplan övergången förskola-skola Enskede-Årsta- Vantör 2014 stockholm.se Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Information Sida 1 (3) 2014-08-04 Handlingsplan för barnens övergång mellan förskola

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Ansvariga för planen Förskolechef samt alla som arbetar på förskolan Örnen.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:2016-2017 Grunduppgifter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Bergshamra förskoleenhet är en enhet i förändring och utveckling. Med nytt ledarskap arbetar vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

2015/16. Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan. Hållén, Alexandra Förskolan Rödluvan 2015-09-02

2015/16. Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan. Hållén, Alexandra Förskolan Rödluvan 2015-09-02 2015/16 Verksamhetsplan, Förskolan Rödluvan Hållén, Alexandra Förskolan Rödluvan 2015-09-02 Organisation... 2 ledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Arbetmiljö... 2 Verksamhet... 3 Styrdokument...

Läs mer

DIGITALISERING FLERSPRÅKIGHET. SKA Systematiskt kvalitetsarbete GODA MILJÖER/ LÄRMILJÖER. Treälvens förskola. Arbetsplan

DIGITALISERING FLERSPRÅKIGHET. SKA Systematiskt kvalitetsarbete GODA MILJÖER/ LÄRMILJÖER. Treälvens förskola. Arbetsplan DIGITALISERING FLERSPRÅKIGHET SKA Systematiskt kvalitetsarbete GODA MILJÖER/ LÄRMILJÖER Treälvens förskola Arbetsplan 2016/2017 Årshjul-16/17 "Pedagogiska året" Samla kunskap... Den barnsyn vi strävar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2016/2017 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Årscykel Vindängens skola

Årscykel Vindängens skola Augusti Höstterminens kalendarium skickas ut. Skolbilden inrapporteras Planering av skolans utvecklingsområden (fokusområden) utifrån analysen av skolbilden. Resursbehovsinventering justeras efter förändringar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2015/2016 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Kvalitetsrapport för

Kvalitetsrapport för Kvalitetsrapport för 2011-2012 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 3. Underlag och rutiner

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-01 Utdrag ur läroplanerna Lpfö-98, reviderad 2010* 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Förskolan ska samverka

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

EMANUELSKOLANS FRITIDSHEM

EMANUELSKOLANS FRITIDSHEM 2016-02-25 VT 2016 EMANUELSKOLANS FRITIDSHEM Öst F-1 0768-522 904 Väst F-1 0734-242 802 Öst 2-3 0709-913 407 Väst 2-3 0708-129 184 Nord 0768-509 983 Samordnare 0734-242 773 www.fritidsbloggen.emanuelskolan.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete på huvudmannanivå eller förskoleenhetsnivå.

Systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete på huvudmannanivå eller förskoleenhetsnivå. Systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete på huvudmannanivå eller förskoleenhetsnivå. Varje huvudman har ett ansvar för att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utveckla sin verksamhet. Arbetet

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2017-2018 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trädgårdsstadens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Skärgårdsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Vår vision Vi vill arbeta för ett gott arbetsklimat

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra Karlsson

Läs mer

KÄLLBY GÅRD Vi informerar om... Våra fritidshem

KÄLLBY GÅRD Vi informerar om... Våra fritidshem KÄLLBY GÅRD Vi informerar om... Våra fritidshem Viken Kullen 6-8 år Magasinet 9-12 år Lå 12/13 VÅRA FRITIDSHEM PÅ KÄLLBY GÅRD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIKEN KULLEN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN S UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLAN Stockholms Stad SKOLA Bussenhusskolan Svenska som andraspråk ges inte i enlighet med författningarna (2 kap. 15-16 grundskoleförordningen). Från och med höstterminen

Läs mer

Soltunets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan 2016/2017

Soltunets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan 2016/2017 Soltunets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan 2016/2017 Förskolans vision Alla barn ska bemötas med lika värde. Vår förskola ska präglas av respekt för människors

Läs mer

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera.

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera. För oss är alla barnen en resurs och vi är glada att få ha dem hos oss. Vi ser att barnen är delaktiga och får uttycka sig på flera olika sätt bland annat genom musik, dans, teater och färg och form. Vi

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer