Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010"

Transkript

1 Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010

2 Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november 2011 Undersökningen omfattar företag verksamma i södra Skåne. Hyresgästföreningen Region södra Skåne omfattar Malmö, Lund, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla. Stella Borealis är ett företag som utför analyser, utredningar och beräkningar med särskilt fokus på bostads- och regionalpolitik, bostadsmarknaden i Sverige samt kommunal ekonomi. Omslagsbild: Assignanten AB:s fastighet, Lärkträdet 16, vid Värnhemstorget i Malmö. Årsvinsten per lägenhet är drygt kronor. Foto: Camilla Gewing-Stålhane. 2

3 Samma slutsats för femte året i rad: Det är lönsamt att äga hyresfastigheter Visst lönade det sig att äga och förvalta hyreshus även Det visar Hyresgästföreningens senaste undersökning som gäller 15 fastighetsbolag i södra Skåne. Hyresgästföreningen har analyserat samma 15 fastighetsföretag i södra Skåne för åren Ur fastighetsägarnas synpunkt är resultaten väldigt goda, för alla fem åren. 1 Företagen i 2010 års undersökning äger och förvaltar över lägenheter i södra Skåne och har ett marknadsvärde på 48 miljarder kronor. Samtliga företag ägs av privata aktörer. Vi ställde två frågor: Är det lönsamt att förvalta fastigheter som privat fastighetsägare i södra Skåne? Är det lönsamt att äga fastigheter som investering i södra Skåne? I båda fallen är svaret på frågorna: Ja. Här är de viktigaste resultaten från undersökningen: u Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 16,3 procent. v Direktavkastningen var i genomsnitt 7,6 procent. Därmed var den högre än bankernas utlåningsränta. Den var också väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige 2. w Årsvinsten per genomsnittslägenhet är drygt kr, exkluderat Gröningen och Vita Örn. x Även som ekonomisk investering är det lönsamt att äga fastigheter. Soliditeten hos de undersökta företagen var i genomsnitt 21 procent. Vid försäljning av fastigheter gjorde ägarna i genomsnitt en reavinst på 6 procent. Soliditeten är i genomsnitt hög och reavinsterna ger en extra avkastning på fastighetsrörelsen. Med direktavkastningar på nästan 8 procent och en vinst per hyreskrona på drygt 16 procent ger fastigheterna ett bra resultat. Direktavkastningen är mycket god och årsvinsten per lägenhet är inte mindre än kronor för en genomsnittslägenhet i södra Skåne. Det är lönande att äga och förvalta hyresbostäder Undersökningens resultat stämmer inte med den åsikt som de privata fastighetsägarna ofta fört fram de senaste decennierna: Det lönar sig inte att äga och förvalta hyreshus. Hyrorna är för låga. Branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige försöker utnyttja den utsatthet som råder på grund av bostadsbristen. Därför menar Fastighetsägarna att människors betalningsvilja måste få genomslag i hyresförhandlingarna. På Fastighetsägarnas hemsida (november 2011) kan man läsa Hyresnivåerna i tillväxtområden måste anpassas till efterfrågan. Hyresgästföreningens undersökning visar tydligt att de privata fastighetsägarna har fel. Deras kritik bygger mer på åsikter än på fakta. Debatten borde i stället ta sikte på hårt beskattade hyresgäster och hur deras kostnader kan minska, snarare än åsikter kring påstått dålig lönsamhet för privata fastighetsägare. Direktavkastningen visar hur mycket företaget tjänar på själva fastigheten. Soliditet är ett mått på ekonomisk styrka. Det visar också hur stor del av företagets verksamhet som finansieras med eget kapital i motsats till lån. 1 Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne , samt /Hyresgästföreningen i södra Skåne. Med få undantag har samma företag analyserats. 2 Den genomsnittliga direktavkastningen av att äga bostadsfastigheter i Sverige var 3,1 procent under 2010, enligt Svenskt Fastighetsindex/Investment Property Databank.

4 En utredning gjord av Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna Sverige 3 visar att nuvarande skatte- och subventionsregler gör att det är ungefär kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nytt småhus eller en ny bostadsrätt. Samma sak gäller redan byggda hus och lägenheter. Den enskilt största förklaringen till denna orättvisa är privatpersoners avdragsrätt för räntekostnader. Tabellen visar årsvinsten hos respektive företag för en genomsnittlig lägenhet på 71 kvadratmeter. Akelius bokslut för 2009 omfattar 18 månader. Årsvinst per typlägenhet (kronor) Assignanten AB Flygt Fastigheter AB Ahlström Fastigheter i Skåne AB Heimstaden Fastigheter i Sverige AB Jakri AB Lifra Fastigheter i Malmö AB LENY Fastighets & Byggnads AB Akelius Fastigheter AB Stena Fastigheter Syd AB Karyd Fastigheter AB HSB Sundsfastigheter AB Vita Örn AB Nevsten Fastighets AB Bostads AB Gröningen SSF Real Estate AB Genomsnittslägenheten är hämtad från Malmö med en hyra på kronor per månad enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Lägenheten är representativ för övriga tolv kommuner i södra Skåne. Källa: SCB, Stella Borealis 3 Balanserade ekonomiska villkor, Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO, mars 2010

5 Innehåll Varför denna undersökning?...6 Så gjorde vi undersökningen...7 Undersökta fastighetsföretag...8 Vinst per hyreskrona...10 Direktavkastning...12 Företagens ekonomiska potential...13 Utdelning...15 Jämförelse med ekonomisk statistik inom fastighetsförvaltning Statistiska centralbyrån (SCB) Svenskt Fastighetsindex/Investment Property Databank Är det lönsamt att äga och förvalta fastigheter?...18 Bilagor

6 Bygg debatten på fakta! Bakgrunden till denna undersökning är den diskussion som förts de senaste åren om den svenska modellen att bestämma hyror. Modellen har gått ut på att de allmännyttiga bostadsföretagen varit hyresledande och satt tak för hyrorna även för de privata fastighetsägarna. Från 2011 gäller ny lagstiftning som går ut på att förhandlade hyror är riktmärke, oavsett om de förhandlats för allmännyttiga bostadsföretag eller privata fastighetsägare. Effekterna av detta går inte att se i nuläget. Konsekvenserna av vårt sätt att bestämma hyror, har de privata fastighetsägarna upprepat många gånger de senaste åren, är alltför låga hyror som gjort det olönsamt att äga, förvalta och bygga nya hyresfastigheter. Sveriges fastighetsägare är en stor aktör på svensk bostadsmarknad med medlemmar som äger fastigheter med hyreslägenheter. Rubriken för Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebos ledare i deras medlemstidning är Hyresgästernas betalningsvilja måste avspeglas i 2012 års hyressättning. I klartext: högre hyror. I tider av bostadsbrist är förstås människor beredda att offra mycket för att överhuvudtaget få tak över huvudet. Fastighetsägarnas argumentation visar att de gärna försöker utnyttja bostadsbristen för att höja hyrorna och öka sina egna vinster. I slutet av 2009 kom parterna på bostadsmarknaden (Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Allmännyttiga Bostadsorganisation SABO och Hyresgästföreningen) överens om förslag till en ny modell för hyressättning och en ny lag om allmännyttiga bostadsbolag. Förslagen blev sedan en proposition (2009/10:185) som samtliga partier i riksdagen röstade ja till våren Parterna på bostadsmarknaden är också överens om en skattereform för hyresrätten för att öka byggandet och åstadkomma mer rättvisa skattevillkor mellan de olika boendeformerna. Trots enigheten om den framtida bostadsmarknaden är det troligt att de privata fastighetsägarna även i fortsättningen kommer fortsätta att försöka övertyga politiker, andra beslutsfattare och boende att deras bransch inte är tillräckligt lönsam. På så sätt försöker de privata fastighetsägarna utverka fördelar för sig själva, vilket troligen innebär högre hyror för hyresgästerna. Och större delen av de drygt hyreslägenheterna i södra Skåne ägs av just privata fastighetsägare. Debatten kring boendet påverkar således vardagen för ungefär skåningar, där många har svårt att klara de allt högre hyrorna. Därför är det viktigt att bygga debatten på fakta. Det stora problemet på bostadsmarknaden i Sverige är inte bristande lönsamhet för privata fastighetsägare utan i stället att statliga bidrags- och skatteregler har skapat en obalans där boendekostnaderna är betydligt högre för hyresgäster än för dem som äger småhus eller bostadsrätter. Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna Sveriges rapport 4 visar att nuvarande skatte- och subventionsregler gör att det är ungefär kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nytt småhus eller en ny bostadsrätt. Samma sak gäller redan byggda hus och lägenheter. Mot denna bakgrund vill Hyresgästföreningen, region södra Skåne, även i fortsättningen bidra till en saklig debatt byggd på fakta och därför regelbundet genomföra undersökningar med syftet att svara på följande frågor: Är det lönsamt att förvalta fastigheter som privat fastighetsägare i södra Skåne? Är det lönsamt att äga fastigheter som investering i södra Skåne? 4 Balanserade ekonomiska villkor, Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO, mars

7 Så gjorde vi undersökningen Undersökningen av ekonomin hos de privata fastighetsägarna i södra Skåne är utförd genom att ta fram siffror från respektive företags årsredovisning för år Uppgifterna för 2009 har tagits från den tidigare undersökning som Hyresgästföreningen i södra Skåne genomförde hösten Flera av de undersökta företagen äger, på grund av skattemässiga fördelar vid exempelvis avyttring, sina fastigheter i dotterbolag och i dessa fall studeras hela koncernen. Det får till följd att siffrorna för de största företagen omfattar deras totala fastighetsbestånd som även inkluderar andra regioner än Skåne. Jämfört med föregående undersökning har tre företag bytts ut. Lifra Fastigheter i Malmö AB, SSF Real Estate AB (Brogripen) och Karyd Fastigheter AB ingår för första gången i undersökningen och ersätter JENSO Fastigheter AB, EjendomsSelskabet Malmö AB och Contentus Förvaltnings AB. För att få en mer rättvisande bild av hur resultatet i den löpande fastighetsförvaltningen ser ut har så kallade jämförelsestörande poster brutits ut. De kan avse realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter, värdepappershandel, justeringar av tillgångars värden och andra dispositioner av bokföringsmässig art. Resultatet redovisas därefter under benämningen Resultat efter finansnetto (justerat). När resultat efter skatt redovisas ingår dock de jämförelsestörande posterna och resultatet överensstämmer med det som anges i årsredovisningarna. Genom att dela upp företagens resultat på detta sätt ges en tydligare bild av företagens lönsamhet. Hos en del företag i undersökningen förekommer finansiella poster som har stor inverkan på resultatet. Det kan vara höga räntekostnader eller ränteintäkter till koncernbolag, skulder och fordringar till desamma samt övriga poster med höga belopp vilka inte specificeras. Posterna kan uppstå när det undersökta företaget ingår i en koncern där finansieringen sker genom att företagen lånar av varandra eller av moderbolaget. Det kan vara svårt eller rent av felaktigt att skilja ut dessa händelser som jämförelsestörande, trots att de inte alltid förefaller avse företagets rörelse (fastighetsförvaltningen). Ibland är det heller inte möjligt på grund av bristande särredovisning. De undersökta företagen är i första hand bostadshyresvärdar, även om lokaler förekommer och inkluderas i undersökningen. Då flera av företagen köper och säljer fastigheter varje år ska antalet redovisade lägenheter ses som en indikation på företagens storlek. Även balansomslutningarna och fastigheternas bokförda värden indikerar storleken. Få företag i undersökningen redovisar antalet lägenheter i fastighetsbeståndet eller hur stora ytor som förvaltas. Ofta redovisas ekonomiska resultat hos fastighetsföretag som vinst per kvadratmeter, men då de flesta företag inte uppger ytan använder sig undersökningen istället av Vinst per hyreskrona som huvudsakligt jämförelsemått mellan företagen. Syftet med denna rapport är inte att peka ut enskilda företag utan snarare att ge en uppfattning om hur det går för företagen i allmänhet. I förlängningen syftar den till att skapa underlag för både beslut och debatt om hyresnivåerna i det privata fastighetsbeståndet. Utöver resultatet från fastighetsförvaltningen behandlar denna rapport även utdelning till ägarna, köp och försäljningar samt olika nyckeltal. Allt för att ge en så bra helhetsbild av företagens verksamhet som möjligt. För detaljer hänvisas till bilagorna. 5 Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne

8 15 fastighetsägare verksamma i södra Skåne Lomma Burlöv Staffanstorp Lund Sjöbo Malmö Vellinge Svedala Skurup Ystad Tomelilla Simrishamn Trelleborg Undersökta fastighetsföretag Följande femton fastighetsföretag ingår i undersökningen. Ahlström Fastigheter i Skåne AB Företaget är ett litet familjeföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter med ett 60-tal lägenheter i småbyarna runt Simrishamn. Hyresfastigheterna köptes för några år sedan av kommunägda Simrishamnsbostäder. Ahlström Fastigheter i Skåne AB ägs av Ove och Christina Ahlström AB, Vaxholm, som också sysslar med bland annat fastighetsmäkleri och konsultverksamhet. Akelius Fastigheter AB Akelius Fastigheter AB är ett familjeföretag som bildades 1994 och är enligt egen uppgift Sveriges största privata ägare av bostadsfastigheter. Företaget har ett fastighetsbestånd marknadsvärderat till 31 miljarder kronor omfattande lägenheter i trettio kommuner. Lägenheterna är främst lokaliserade i tillväxtregioner som Stockholm, Malmö och Göteborg. I Skåne äger de cirka lägenheter. Assignanten AB Företaget bildades för femton år sedan och ägs av 1909 Fastighets AB som i sin tur ingår i 1909 Sigtuna Gruppen. Assignanten äger endast fastigheten Lärkträdet 16 vid Värnhemstorget i Malmö med cirka 360 lägenheter men även en del lokaler. Fastigheten har under 2011 sålts till Akelius Fastigheter AB. Bostads AB Gröningen Företaget ägs sedan 2004 av Hyresbostäder i Sverige II AB, som i sin tur ägs av det norska företaget Boligutleie Holding II AS. Bolaget äger åtta fastigheter i Rosengård (Malmö), omfattande cirka 870 lägenheter. Hela fastighetsbeståndet förvaltas av Newsec Asset Management AB. Flygt Fastigheter AB Flygt Fastigheter AB är ett privatägt företag som drivs av far och son. Bolaget äger och förvaltar ett bestånd med centralt belägna bostadsfastigheter i Lund omfattande 220 lägenheter. Verksamheten består även av handel med värdepapper. 8

9 Heimstaden Fastigheter i Sverige AB Företaget bildades 1998 av norska investerare och är i dag ett av Sveriges större privata bostadsbolag. Det är i första hand inriktat på bostadshus i expansiva regioner i Sverige såsom Öresundsregionen, Stockholm/Mälardalen och Småland/Blekinge. Heimstaden har i dag drygt lägenheter varav drygt i Malmö. HSB Sundsfastigheter AB HSB Sundsfastigheter AB startade sin verksamhet 1998 och är ett helägt dotterbolag till HSB Malmö. Bolaget verkar inom Malmöregionen med en inriktning mot bostadsfastigheter i främst A- och B-lägen. Med trettiotalet fastigheter och drygt lägenheter är HSB Sundsfastigheter en av de största fastighetsägarna i Malmö. Bolaget är kanske mest känt för det omtalade projektet Turning Torso som gav ett tillskott om 147 hyreslägenheter under Jakri AB Jakri AB äger bostäder på fem orter i södra Skåne där Jakriborg i Hjärup, som fått sitt namn efter företaget, är mest känt. Totalt har Jakri AB 419 lägenheter, de flesta i Jakriborg. Företaget grundades 1983 av två bröder, Jan och Krister Berggren. Karyd Fastigheter AB Karyd Fastigheter AB äger och förvaltar hyresfastigheter med bostäder och kontor i Malmö. Företaget är aktivt sedan 1930-talet bytte företaget namn från Anders Nevsten AB till Karyd Fastigheter AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Nötskrikan 14 och Korpen 37 i Malmö, innehållande 127 lägenheter. LENY Fastighet och Byggnads AB Företaget har sitt ursprung i Lennart Nyström Byggnads AB, ett byggbolag verksamt i Skåne från mitten av sextiotalet fram till mitten på nittiotalet. Under denna tid byggdes och förvärvades även ett privat fastighetsbestånd i Sjöbo, Skurup och Hörby. I dagsläget äger och förvaltar man ett fyrtiotal fastigheter med cirka 730 bostäder och lokaler. Verksamhet består även av handel med värdepapper. Lifra Fastigheter i Malmö AB Lifra startades 1991 av Anders Fransson. Bolaget äger och förvaltar hyres- och bostadsrätter i Malmö och runt om i Skåne. Beståndet består av ett 70-tal fastigheter, innehållande bland annat 442 hyresrätter. Nevsten Fastighets AB Nevsten Fastighets AB startade verksamheten i Malmöregionen redan på femtiotalet. Bolaget i sin nuvarande form bildades 1996 och drivs av tredje och fjärde generationen Nevsten. Bolaget äger och förvaltar i dag cirka sex bostadsfastigheter i södra och västra innerstaden samt Limhamn. Fastigheterna omfattar cirka 120 lägenheter. SSF Real Estate AB (Brogripen) SSF Real Estate AB äger och förvaltar bostadsfastigheter i Storstockholm, mellersta Sverige och Skåne. SSF Real Estate AB är ett moderbolag där Brogripen Fastighets AB och två andra fastighetsbolag ingår. Brogripen bildades i mars Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Skåne. Beståndet består av 37 fastigheter med cirka lägenheter varav cirka 150 i Trelleborg och cirka 450 i Ystad. Stena Fastigheter Syd AB Företaget ingår i en koncern med Stena AB som moderbolag och bedriver handel med fastigheter i Malmö och Lund. Stenasfären bedriver även verksamhet inom färjelinjer, rederier, offshore, finans, återvinning, miljö och handel. Med totalt cirka lägenheter i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Lomma, Lund och Uppsala är Stena ett av Sveriges största privata fastighetsföretag. I södra Skåne har man ett fastighetsbestånd bestående av ungefär bostadslägenheter. Vita Örn AB Vita Örn är ett familjeföretag och bildades Företaget äger fyra fastigheter totalt, sekelskiftesfastigheter runt Möllevångstorget i Malmö och en fastighet i Limhamn. Vita Örn rekonstruerades 1998 efter arvskifte och ägs idag av Bertil Assarsson, barnbarn till grundaren. Vita Örn har i dag 173 lägenheter. Företaget expanderar de närmaste åren med två projekt i Västra hamnen. 9

10 Vinst per hyreskrona Det huvudsakliga jämförelsemåttet mellan företagen är vinst per hyreskrona, där resultatet efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) relateras till hyresintäkterna. Det innebär att exempelvis reavinster vid avyttringar inte ingår. Dessa kan emellertid ändå påverka förvaltningens resultat negativt, till exempel då hyresintäkter och förvaltningskostnader för köpta eller sålda fastigheter avviker ifrån de genomsnittliga för företaget. Vinst per hyreskrona vid fastighetsförvaltning (procent) Assignanten AB 40,2% 10,6% 36,9% Flygt Fastigheter AB 4,4% Ahlström Fastigheter i Skåne AB 5,9% 32,6% Heimstaden Fastigheter i Sverige AB 2,7% 3,7% Jakri AB 26,5% 14,3% a Lifra Fastigheter i Malmö AB 2,2% 3,8% LENY Fastighets & Byggnads AB 24,3% 21,3% Akelius Fastigheter AB 0,9% 2,4% Stena Fastigheter Syd AB 23,8% 27,3% Karyd Fastigheter AB -2,5% 16,0% HSB Sundsfastigheter AB 23,7% 22,5% -115,7% 0,1% Vita Örn AB Nevsten Fastighets AB 14,2% 28,2% -163,5% -56,8% Bostads AB Gröningen SSF Real Estate AB 12,4% 13,2% Källa: Stella Borealis a) Har justerats ner med en uppskattad reavinst, till skillnad från Annars är vinsten 21,3 %. En annan situation där nyckeltalet påverkas är när företag genomgår omstruktureringar inför exempelvis framtida noteringar. Kostnader för detta är inte direkt hänförliga till den löpande förvaltningen men är svåra att bryta ut från resultaträkningen. I vilken utsträckning dessa omständigheter påverkar denna granskning kan inte närmare undersökas då årsredovisningarna inte innehåller tillräcklig information. Utan att vikta företagens storlek var vinsten per hyreskrona i genomsnitt -4,5 % (9,4 %) motsvarande en vinst per år om kr för en genomsnittlig lägenhet i Malmö som även är representativ för övriga tolv kommuner i södra Skåne. Gröningen har under 2010 satsat 79,2 Mkr (28,9) på att åtgärda mångårigt bristande underhåll i Rosengård vilket påverkar resultatet mycket negativt. Även 10

11 Vita örn satsar mycket på underhåll och reparationer under 2010, delvis på grund av tidigare års bristande underhåll, vilket förklarar det negativa resultatet. Tillsammans har företagen en stor inverkan på undersökningen, men om de exkluderas i tabellen ovan blir vinsten per hyreskrona istället 16,3 % i genomsnitt, motsvarande kr i vinst. Vinsterna varierar ibland markant, både mellan företagen och mellan perioderna för samma företag. Orsakerna är flera. En anledning är att företagen har olika strategier och mål med sitt ägande, och därmed olika placeringshorisonter med förmodat olika avkastningskrav. Synen på ägandet kan även påverka satsningarna på underhållet, vilket exemplen Gröningen och Vita Örn visar, och därmed vinsterna uppåt eller nedåt. Totalt ökar vinsten per hyreskrona hos sex företag jämfört med föregående år. I tre fall Gröningen, Vita Örn och Karyd sjunker vinsten avsevärt, i Gröningens fall för andra året i rad då de fortsätter att åtgärda bristande underhåll i Rosengård. Nevsten halverar vinsten per hyreskrona jämfört med föregående år på grund av högre fastighetskostnader, men några detaljer kan inte utläsas. Även Ahlström, vars vinst fyrdubblas, har en sparsam årsredovisning där orsaker utöver en ökad omsättning inte kan utläsas. Även detta utfall har stor inverkan på undersökningen. Jakris fördubbling av vinsten beror på att den innehåller en reavinst från en försäljning av sju småhus som inte kan skiljas ut till skillnad från 2009 då reavinsten kunde uppskattas. Korrigerat för detta så har vinsten ökat något mellan åren. 11

12 Direktavkastning Direktavkastningen visar hur mycket pengar företaget tjänar på själva fastighetsverksamheten och beräknas genom att dividera driftnettot med det genomsnittliga bokförda värdet för fastigheterna. Driftnettot utgörs av totala intäkter minus kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgälder, fastighetsskatt samt i vissa fall central administration, och ska täcka företagets kapitalkostnader. För jämförelse beräknas även rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) i relation till bokfört fastighetsvärde den sista december Rörelseresultatet beräknas som driftnettot minus avskrivningar och i förekommande fall central administration. Se vidare bilaga 1. Direktavkastningen och rörelseresultatet uttryckt som procent av fastigheternas bokförda värden kan direkt jämföras med bankernas utlåningsräntor (samt även företagets avskrivnings- och amorteringstakt). Om talen ligger högre så genererar företaget bättre avkastning än om pengarna placerats på ett bankkonto. I genomsnitt uppgår direktavkastningen till 4,2 % (5,8 %) med Gröningen och Vita Örn inkluderade annars är den 7,6 %. För de flesta företagen är förändringarna mellan åren marginella. Stena och LENY ligger i topp även detta år med stabilt höga avkastningar. Gröningens lägre avkastning beror på ännu ett år med underhållssatsningar i Rosengård. Även hos Vita Örn är satsningar förklaringen. Direktavkastning (procent) Stena Fastigheter Syd AB 15,6% 5,2% 16,5% Akelius Fastigheter AB 8,4% LENY Fastighets & Byggnads AB 13,8% 12,3% HSB Sundsfastigheter AB 4,9% 4,6% Ahlström Fastigheter i Skåne AB 4,7% 11,6% Flygt Fastigheter AB 4,2% 3,5% Assignanten AB 9,9% 9,7% Heimstaden Fastigheter i Sverige AB 3,5% 5,1% Jakri AB 7,4% 6,0% Karyd Fastigheter AB 3,1% 7,5% SSF Real Estate AB 7,1% 7,9% -14,2% -0,7% Vita Örn AB Lifra Fastigheter i Malmö AB 6,9% 8,6% -21,4% -4,7% Bostads AB Gröningen Nevsten Fastighets AB 6,0% 6,8% Källa: Stella Borealis 12

13 Företagens ekonomiska potential Ett företags ekonomiska potential kan mätas på flera sätt. I denna undersökning används soliditeten och storleken på företagens reavinster. Även värdetillväxten det vill säga hur mycket fastig heternas marknadsvärden har ökat under året är en stark indikator på potentialen, men då endast ett fåtal av företagen redovisar marknadsvärden kan det inte undersökas. Soliditeten är ett mått på hur stor del av företagens tillgångsmassa som finansieras med eget kapital (i motsats till lån) och speglar även deras ekonomiska potential. Ett företag med hög soliditet har större förmåga att överleva år med dålig lönsamhet eller förluster samt kan låna mer för kommande investeringar och förvärv (till en lägre kostnad tack vare bättre kreditvärdighet), vilka i sin tur kan bidra till högre vinster och ytterligare ökad värdetillväxt. Den finansiella risken blir samtidigt mindre då svängningar i låneräntan får mindre genomslag på resultatet. En låg soliditet kan i vissa fall innebära en bra utväxling på ägarnas insatta kapital, men kräver att företaget visar vinst. Den synliga soliditeten beräknas som eget kapital genom balansomslutningen och inkluderar delar av obeskattade reserver i de fall sådana finns. Ingen hänsyn tas till eventuella övervärden i företagens fastigheter. Normalt är marknadsvärdena väsentligt högre än fastigheternas bokförda värden, varför den ekonomiska potentialen i företagen i praktiken är betydligt större. Taxeringsvärden används som en indikation på fastighetsbeståndets storlek. Soliditeten i genomsnitt 21 procent Soliditeten är 21 % (22 %) i genomsnitt, utan hänsyn till eventuella övervärden i fastigheterna. Även i år är det nio företag som ser en ökning och sex en minskning av soliditeten, men i många fall är förändringen marginell eller av mindre omfattning. Med undantag Soliditet och taxeringsvärde Soliditet i procent (Taxeringsvärde i miljoner kronor) Karyd Fastigheter AB 73,3% (119) 12,6% (420) LENY Fastighets & Byggnads AB 17,8% (166) 25,9% (315) HSB Sundsfastigheter AB 33,6% (1 540) 36,0% (1 497) Bostads AB Gröningen 11,5% (434) 31,0% (402) SSF Real Estate AB 33,3% (1 564) 17,9% (1 554) Jakri AB 9,9% (294) 8,2% (199) Nevsten Fastighets AB 27,4% (83) 29,7% (76) Lifra Fastigheter i Malmö AB 7,2% (223) 6,8% (211) Heimstaden Fastigheter i Sverige AB 26,7% (5 109) 15,7% (5 214) Ahlström Fastigheter i Skåne AB 5,9% (17) 1,9% (13) Stena Fastigheter Syd AB 22,7% (1 611) 26,2% (1 562) Assignanten AB 2,8% (307) 2,1% (282) Flygt Fastigheter AB 21,4% (213) 19,9% (216) Vita Örn AB 2,6% (55) 14,7% (53) Akelius Fastigheter AB 20,4% (13 346) 16,0% (12 366) Källa: Stella Borealis 13

14 för Ahlström, Assignanten och Vita Örn uppvisar samtliga företag en god till extremt god soliditet, även om det förstnämnda har ökat soliditeten kraftigt. Assignanten lämnar även i år ett koncernbidrag över resultaträkningen om 15 Mkr (11 Mkr) vilket håller nere vinsten. Att Gröningen och Vita Örn tappar kraftigt beror på att deras satsningar för att komma tillrätta med bristande underhåll med mera direkt påverkar resultatet, som i sin tur påverkar soliditeten. Den kraftiga ökningen i soliditet hos Karyd beror på en försäljning av aktier i två bolag om drygt 105 Mkr. Även om denna reavinst är exkluderad vid beräkningen av nyckeltalet vinst per hyreskrona, så påverkar den fortfarande soliditeten via balansräkningen (som sig bör). Hos SSF är skälet detsamma med en reavinst om 354 Mkr. Ett annat sätt att mäta den ekonomiska potentialen hos företagen är genom de vinster som uppstår vid avyttringar av fastigheter, så kallade reavinster, när ägarna väljer att realisera det faktiska värdet i en fastighet. Reavinsterna kan användas till investeringar eller förvärv, alternativt delas ut till ägarna. Företagens årsredovisningar ger inte alltid en tydlig bild av de förvärv och avyttringar av fastigheter som genomförs. I undersökningen har ingen hänsyn tagits till inflationen då köp och försäljningar sker kontinuerligt. Reavinsterna, som kan betraktas som en extra avkastning i företaget, är även detta år viktat cirka sex procent räknat på försäljningspriset. Under 2010 har marknadsvärdena enligt Svenskt Fastighetsindex/IPD i genomsnitt ökat för alla fastigheter utom industri och det är rimligt att tro att motsvarande värdeförändringar uppstått även hos de företag som inte avyttrat fastigheter. Avyttrade fastigheter och reavinster (miljoner kronor) Avyttrande Reavinst Akelius Fastigheter AB 2 392, ,0 823,0 855,0 SSF Real Estate AB 497,7a 143,0 353,9 96,6 Jakri AB 7,0b 7,8a b 4,1a Heimstaden Fastigheter i Sverige AB 960,6 778,0 14,5 171,0 HSB Sundsfastigheter AB 53,1a 4,3c 18,3 Karyd Fastigheter AB 10,4a 0,4 LENY Fastighets & Byggnads AB 9,3a 0,4a 5,1 0,9 a) Uppskattning. b) Något oklart då reavinsten inte redovisas. c) Tilläggsköpeskilling från tidigare genomförda försäljningar. Källa: Stella Borealis 14

15 Utdelning Möjligheten att lämna utdelning till aktieägarna grundar sig på företagets resultat efter skatt. Det inkluderar resultatet från fastighetsförvaltningen tillsammans med reavinster och eventuella andra jämförelsestörande poster. Resultat efter skatt återfinns längst ner i resultaträkningen i företagets årsredovisning. Den utdelning som bolagsstämman fattar beslut om ena året betalas ut först kommande verksamhetsår. I denna undersökning används faktiskt utbetalad utdelning respektive år. Utdelning (miljoner kronor) SSF Real Estate AB 164,0 Akelius Fastigheter AB 1 00 Stena Fastigheter Syd AB 93,0 Assignanten AB LENY Fastighets & Byggnads AB 7 Bostads AB Gröningen Heimstaden Fastigheter i Sverige AB 14,5 Vita Örn AB Karyd Fastigheter AB 1,2 Ahlström Fastigheter i Skåne AB 0,2 Nevsten Fastighets AB 1,0 0,2 Jakri AB Lifra Fastigheter i Malmö AB 0,6 0,3 HSB Sundsfastigheter AB Flygt Fastigheter AB 0,3 Källa: Stella Borealis Hälften av företagen delade ut pengar till sina ägare. Akelius bokslut för 2009 omfattar 18 månader. 15

16 Jämförelse med ekonomisk statistik inom fastighetsförvaltning För att ytterligare spegla utfallet i undersökningen kan det relateras till offentlig statistik. Statistiska centralbyrån (SCB) SCB är en myndighet som förädlar data till statistisk information. Varje år genomförs en intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) med jämförande data för allmännyttiga och privata fastighetsföretag samt bostadsrättsföreningar. I undersökningen har SCB påfört de privata fastighetsägarna ett så kallat modifierat pålägg som är en schablonmässig kompensation för underskattning i statistiken avseende skötsel och administration. Sedan år 2007 hämtar SCB inte in uppgifter om räntor, lån och avskrivningar för de privata företagen på grund av osäkerheten i siffrorna. Tabellen inkluderar därför inte kapitalkostnader. Undersökningen som avser år 2010 var inte färdig i tid för denna rapport, varför IKU 2009 används. Nivåerna för intäkter och kostnader torde vara en bra indikation även för Då kapitalkostnaderna inte inkluderas i undersökningen går det inte att beräkna vinst per hyreskrona för jämförelser med denna undersöknings resultat. Däremot är driftnettot hos de privata fastighetsägarna mycket högt väsentligen mycket högre än hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Båda kategorierna ser lägre driftnetton till följd av högre drift- och underhållskostnader, samtidigt som de kommunala satsar avsevärt mer på underhåll. Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) i Sverige 2009 (kr/kvm) Kommunala bostadsbolag Intäkter totalt: 904 Hyresintäkter, netto: 878 Fastighetsskatt och avgäld*: 24 Driftnetto: 240 Driftkostnader: 399 Underhåll och reparationer: 215 Hyresbortfall: 26 Modifierat pålägg: 0 Driftne Driftko Under Fastig Hyresb Privatägda bostadsbolag Intäkter totalt: 930 Hyresintäkter, netto: 908 Hyresbortfall: 22 Fastighetsskatt och avgäld*: 26 Driftnetto: 399 Driftkostnader: 308 Underhåll och reparationer: 137 Modifierat pålägg: 38 * Inkl. markavgifter. Källa: SCB Driftne./. Dri./. Und./. Fas./. Mo./. Hyr 16

17 Svenskt Fastighetsindex/ Investment Property Databank Varje år sammanställer Svenskt Fastighetsindex (SFI) tillsammans med Investment Property Databank (IPD) ett index över avkastningen på fastighetsinvesteringar jämfört med alternativa placeringar. Indexet mäter erhållen totalavkastning i procent med fastigheternas marknadsvärden som bas. Totalavkastningen utgörs av summan av direktavkastning och värdeförändring. Beräkningarna följer internationell standard. Enligt IPD i februari 2011 ökade alla branscher utom bostäder sin totalavkastning rejält mot Direktavkastningen för bostäder om 3,1 % är den lägsta noterade under indexets 27-åriga historia, och för ovanlighetens skull var det inte bostadsfastigheter som gav den största totalavkastningen, men 9,4 % är dock fortfarande mycket bra. Dessutom såg bostäder den största värdetillväxten. En månad senare, i mars 2011, presenterade IPD liknande uppgifter genom Svenskt Bostadsindex som visade att totalavkastningen för bostäder under 2010 istället var 6,2 %. Även det en god avkastning. Skillnaden mellan undersökningarna är att den sistnämnda innehåller fler bostadsföretag samt att de i huvudsak är kommunala. Dessa företag satsar mer på underhåll vilket drar ner driftnettot och därmed värdet. Totalavkastningen i genomsnitt var starkt positiv (10,4 %). Som jämförelse gav aktieplaceringar % i avkastning under SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex Total- Direkt- Värde- Totalavkastning avkastning avkastning förändring årstakt 2010 Index 1996=100 1 år 1 år 1 år 3 år 5 år 10 år Alla fastigheter 336,7 10,4% 5,2% 5,0% 2,7% 7,6% 6,4% Butiker 375,2 10,2% 5,5% 4,4% 2,9% 8,6% 8,8% Kontor 306,7 10,6% 5,3% 5,0% 2,1% 7,1% 5,1% Industri 345,1 4,6% 7,4% -2,7% 2,0% 8,4% 7,7% Bostäder 477,6 9,4% 3,1% 6,1% 6,3% 9,4% 10,6% Övrigt 383,7 14,6% 5,6% 8,6% 3,8% 8,8% 7,8% Jämförelsesiffror Aktier 387,9 25,4% 5,6% 8,0% 5,9% Fastighetsaktier - 50,5% 14,7% 12,0% 18,2% Obligationer 213,7 3,0% 5,7% 3,9% 5,0% Inflation 128,0 2,1% 2,3% 2,2% 2,0% Källa: Svenskt Fastighetsindex & IPD Norden AB 17

18 Är det lönsamt att äga och förvalta fastigheter? Lönsamhet och ekonomisk potential kan mätas på flera sätt, där denna undersökning fokuserat på ett urval av nyckeltal och information som fångar fastighetsrörelsen och fastigheter som investeringsobjekt i syfte att besvara undersökningens två frågeställningar: Är det lönsamt att förvalta fastigheter som privat fastighetsägare i södra Skåne? Är det lönsamt att äga fastigheter som investering i södra Skåne? Rapporten visar att det är lönsamt. Med direktavkastningar på i genomsnitt 7,6 % och en vinst per hyreskrona på 16,3 % ger fastigheterna goda och stabila kassaflöden som i förlängningen kan delas ut eller på andra sätt komma ägarna till godo. Avkastningen i den löpande förvaltningen får anses vara mycket god och årsvinsten är i genomsnitt drygt kr för en genomsnittlig lägenhet i Malmö som även är representativ för övriga kommuner i södra Skåne. Även som investering visar sig hyresfastigheter i södra Skåne vara en mycket god affär. Soliditeten är i genomsnitt hög (21 % utan hänsyn till övervärden) och försäljningar av fastigheter frigör stora värden och kan ses som en extra avkastning utöver fastighetsrörelsen på runt 6 %. Hälften av företagen delar även ut pengar till ägarna. Det är heller inte ovanligt med indirekta utdelningar i form av att företagen lånar pengar till en ränta som kan sättas högt alternativt lånar ut till en låg ränta. I mindre företag förekommer ofta olika förmåner, löneutbetalningar eller konsultarvoden till ägarna. Dessa ekonomiska fördelar är svårare att fånga och framgår inte av årsredovisningarna hos företagen i denna undersökning. De flesta företagen uppvisar en hög soliditet, en stabil värdetillväxt och en god avkastning i förvaltningen som överstiger både bankernas utlåningsräntor och branschgenomsnittet för bostäder enligt SFI/IPD. Två kalla och snörika vintrar under 2010 påverkade sannolikt företagens driftkostnader negativt. 18

19 Bilagor 19

20 Resultat efter Antal Antal finansiella Jämförelse- Årets resultat lägenheter lägenheter Driftnetto poster, justerat störande poster ej justerat Företag (Skåne) (Riket) (tusental kr) (tusental kr) (tusental kr) (tusental kr) Bilaga 1 Akelius Fastigheter AB Assignanten AB Bostads AB Gröningen Vita Örn AB Lifra Fastigheter i Malmö AB SSF Real Estate AB Ahlström Fastigheter i Skåne AB Jakri AB Flygt Fastigheter AB Heimstaden Fastigheter i Sverige AB HSB Sundsfastigheter AB Karyd Fastigheter AB LENY Fastighets & Byggnads AB Nevsten Fastighets AB Stena Fastigheter Syd AB ) Brutet räkenskapsår (2010): Ahlström ( ). Jämförelsestörande poster i tabellen är i de flesta fall reavinster från försäljningar, normalt fastigheter. I övrigt nedskrivning, lämnade koncernbidrag eller resultat från värdepappershandel. 20

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2009

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2009 Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 29 Undersökningen omfattar företag verksamma i 13 kommuner i södra Skåne, nämligen Malmö, Lund, Burlöv, Lomma, Staffanstorp,

Läs mer

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2011

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2011 Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 211 Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november 212 Undersökningen omfattar företag verksamma

Läs mer

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2008

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2008 Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2008 Undersökningen omfattar företag verksamma i 13 kommuner i södra Skåne, nämligen Malmö, Lund, Burlöv, Lomma, Staffanstorp,

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM?

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 214 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2016

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2016 Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2016 Innehåll Sammanfattning.... 4 Vinsterna fortsätter att öka.... 6 Så gjorde vi undersökningen.... 7 Undersökta fastighetsföretag....

Läs mer

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne

Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne med 1 Nu lser re rsjämfö -å 0 Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne Innehåll Sammanfattning.... 4 Miljardregn över fastighetsägare.... 6 Så gjorde vi undersökningen....

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Råd att bygga. Allmännyttans ekonomi och roll på bostadsmarknaden i södra Skåne

Råd att bygga. Allmännyttans ekonomi och roll på bostadsmarknaden i södra Skåne 5 10 10 10 5 Råd att bygga Allmännyttans ekonomi och roll på bostadsmarknaden i södra Skåne Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer