14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola Rydberg, Bibbi Molander, Stefan Andersson, Jörgen Hedberg, Alf Uddberg, Bertil Karlsson, Olle Karlsson, Lennart Hansson, Yvonne Oward, Lena Ramdani, Rolf Persson. Adjungerade Birgit Andersson,, och Emma Dahlin. 14. Mötets öppnande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 15. Val av sekreterare Till sekreterare vid sammanträdet väljs. 16. Val av justerare för mötet väljs att justera dagens protokoll. 17. Fastställande av dagordning Dagordning fastställs med följande ändringar: 23. Övriga frågor d) Skrivelse Stryks från dagordningen tas upp vid nästa LAG-möte. 5. Rapporter a) Verksamhetsrapport Träff med föreningen Mälsåkers Framtid för att prata om en ny projektansökan. Projektet Från slott till slott har fått feed-back på redovisning och slutrapport. Styrgruppen för Samordning av transporter på landsbygden träffades för att prata igenom vad som återstår av projektet och hur det ser ut med intresse för genomförande av en provverksamhet i Sundbyholmsområdet. Birgit deltog den 16 februari i Jordbruksverkets utbildning i Samverkansåtgärden, som hölls via videolänk på sex olika platser i landet. Arbetsgruppen som fick i uppdrag av LAG att börja fundera över ett projekt för matproducenter etc i området träffades den 17 februari. Träff med sökande i Kungsör, där det finns en projektidé för en gemensam portal för webb-försäljning. Skundernprojektet besökte kontoret för att höra om förutsättningar för Leader Inlandet att kunna låna ut/förskottera den summa som utgör 20% av projektstödet, som inte kan utbetalas av Jordbruksverket förrän efter slutredovisning.

2 Handläggningen av beslut för nya projekt har varit lite trög pga den omorganisation som görs. Marianne Skantz har börjat gå över i andra arbetsuppgifter och skolar nu in Tove Lund i handläggning av beslutsärenden. Vi väntar på beslut för tre nya projekt samt två omprövningar. Måndagen den 28 februari, hade vi besök av vår revisor Tom Ågren från Ernst & Young för att gå igenom bokslutet. Vi har en träff med alla tre revisorerna inbokad den 21 mars. Tisdag 1 mars träffade Birgit ett företag som kan vara möjligt för utvärderingsuppdraget. Vi har ytterligare ett företag som ska kontaktas. Den 1 mars hade vi en träff med projektsökande från Sparreholms frivilliga brandkår. Den 2 mars projektuppföljning på ArtLab Gnesta. Det är dags för ansökan om utbetalning och de önskade få lite hjälp med blanketterna. Den 3 mars besökte matgruppen Hedenlunda för att se på stället, för att eventuellt anordna Matmässa där i höst. Länsstyrelsen kommer inte att handlägga några ärenden under mars, då Tove ska skolas i de nya arbetsuppgifterna. Utbetalningarna ligger fortfarande efter men Tove jobbar på för att minska på högen. Niklas har blivit kallad till ett telefonmöte med samtliga ordförande men kommer ej att deltaga. Informationen från mötet tar han istället till sig på Leaderträffen i Östersund. Det finns möjlighet att få ut digital karta samt statistik över leaderområdet via Jordbruksverket. Vi undersöker och beställer sådant om kostnaden är rimlig. Ekonomi: Ekonomirapporter som lämnats skriftligen före mötet gicks igenom, bilägges protokollet. Landsbygdsnätverket har för 2011 avsatt motsvarande kronor per LAG för genomförande av regionala träffar för erfarenhetsutbyte, utbildningsinsatser för LAG och för att anlita support för uppstart av transnationella samarbeten. En idé är att använda pengarna till LAG-utbildning eller någon föreläsare på lunch-tilllunchmötet i höst. b) Rapport från kontaktpersonerna Lena R rapporterar från projektet 2008-I-015 Slott till Slott. Nu är det klart att Kungen kommer att inviga det nya järnvägsspåret den 25 maj. Carola rapporterar från projektet 2008-I-026 Förändringar i Årdala efter 60 år, att allt går enligt planerna och man planerar att ha premiärvisning på valborgsmässoafton. LAG meddelar att man önskar se filmen på årsstämman den 26 maj. Kansliet rapporterar att projektet har inkommit med sin slutredovisning. Lena R rapporterar att Nykvarns kommun haft möte med Basta arbetskooperativ angående projektet 2009-I-055 En Camping i Nykvarn, för att se på praktiska detaljer som vattenförsörjning och avlopp. Projektet är sedan tidigare avslutat och slutredovisat. Agneta som är kontaktperson för att projektet 2010-I-073 Kungsudden meddelar att hon ännu inte haft kontakt med dem, men planerar att lämna en rapport vid nästa LAG-möte.

3 Bertil rapporterar att projektet 2009-I-032 Djupkartor över sjöarna Kämmingen och Frösjön är avslutat. Nu hjälper Bertil dem att jaga finansiärer för tryckning av kartan. Birgit rapporterar att projektet 2010-I-074 ArtLab Gnesta har kommit igång bra. De har ett bra samarbete med två gymnasieskolor och har praktikanter från dessa som hjälper till med byggarbetet. Samarbete har också inletts med Gnesta kommuns skolor kring ett skapande skola-projekt, som planeras start till hösten. Alf meddelar att han ännu inte haft tillfälle att ha kontakt med projektet. Lennart meddelar att projektet 2009-I-038 Turist i Taxinge är i slutfasen. De har kommit i kontakt med en tecknare som kan göra tidstypiska teckningar på 18 historiska personer som de vill ha med på sina informationstavlor. En ansökan om omprövning av projektets budget kommer till nästa möte. Bilderna kommer att ge ett ökat informationsvärde på tavlorna. Lena R berättar att projektet projektet växt och att det så småningom även kommer att bli en bok. AnneMarie berättar att projektet 2010-I-069 Car-O's Hundkoja har blivit otroligt bra. Det har blivit så många besökare att man nu i kommunen måste ordna övernattningsmöjligheter för besökarna där man kan ha med sig hunden. Birgit berättar att de är på gång med ansökan för etapp två. Rolf rapporterar att projektet 2010-I-072 Fogdöns Pilgrimsled är igång med arbetet och att det känns positivt. Birgit berättar att projektet 2008-I-024 Aktivum Ungdomskafé nu fått godkänt på slutbesiktningen och är avslutad. c) Projektidéer på gång Projektidéer som är på gång gicks igenom. 19. Projektbeslut LAG fattade beslut om 5 (fem) ansökningar om projektstöd inom Leader varav 2 (två) av dessa är beslut om omprövning. Beslut i varje enskilt ärende enligt nedan.

4 a) 2008-I-018 Årdala-Akademien, kulturcentrum i glesbygd omprövning av budget Årdala-Akademien, kulturcentrum i glesbygd Diarienummer: 2008-I-018 Journalnummer: Projektägare: Kulturföreningen Gammelgården Kontaktpersoner: Anita Goldman, tel , e-post: Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets tidigare beslutade budget: Projektets omprövade budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-potten, Flen: kronor LAG-potten, Flen: kronor Övrig off. finansiering: kronor Övrig off. finansiering: kronor Offentlig resurs: kronor Offentlig resurs: kronor Privat/ideell: kronor Privat/ideell: kronor Ideell resurs: kronor Ideell resurs: 0 kronor Privat/faktisk: kronor Privat/faktisk: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Projektet ansöker om omprövning av budget med motiveringen att projektets aktiviteter blivit något annorlunda än planerat, vilket lett till mindre biljettintäkter än budgeterat. Eftersom man i ursprungsansökan varit överoptimistiska vad gäller det ideella arbetet, vill man justera detta till en rimlig nivå som ändå uppfyller kravet på privat insats i projektet. LAG beslutar att tillstyrka den nya budgeten för projektet 2008-I-018 Årdala- Akademien, kulturcentrum i glesbygd. Beslutsmotivering: Budgeten är bättre anpassad till den verkliga finansieringen i projektet. Kontaktperson från LAG: Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

5 b) 2010-I-059 Gemensamma hästkrafter omprövning budget och projekttid Gemensamma Hästkrafter Diarienummer: 2008-I-018 Journalnummer: Projektägare: Eidfaxi Islandshästklubb Kontaktpersoner: Timo Rajasaari, tel , e-post: Lotta Prenfors, tel , e-post: Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets tidigare beslutade budget: Ökning: Ny totalbudget: Projektstöd: kronor kr kr LAG-potten, Eskilstuna: kronor kr kr Privat/ideell: kronor kr kr Totalt: kronor kr kr Projektbeskrivning: För att utveckla Sundbyholmsbanans fulla potential samt utveckla anläggningen till en modernare och attraktivare bana finns behov av ett större sekretariat/ kiosk som också värmeisoleras. Med en bättre byggnad kan verksamhet, såsom kurser bedrivas året runt. En större byggnad tillgodoser de behov som finns på anläggningen för att kunna arrangera och genomföra mästerskapstävlingar på ett bra sätt som man till fullo inte kände till när ursprungsansökan lämnades in. Den tidiga och långvariga vintern har gjort att arbetet försenats. En utökning av tiden gör att man hinner med allt arbete och betala samtliga kostnader inom projekttiden. LAG beslutar att tillstyrka utökad budget enligt ovan samt förlängd projekttid t.o.m för projektet 2010-I-059 Gemensamma hästkrafter. Beslutsmotivering: En utökad budget ger anläggningen bättre utvecklingsmöjligheter och tillgodoser de behov som finns för att arrangera större evenemang samt att lokalerna också kan användas vintertid. Längre projekttid ger projektet möjlighet att genomföra aktiviteterna på ett bra sätt och komma fram till lyckat slutresultat. Kontaktperson från LAG: Karin Svensson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

6 c) 2011-I-085 Konvertering till förnybar energi Konvertering till förnybar energi Diarienummer: 2011-I-085 Journalnummer: Projektägare: Nykvarns Brottarförening Kontaktpersoner: Ragnar Skarnes, tel , e-post: Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-potten, Nykvarn: kronor Övrig off. Finansiering: kronor Privat/ideell: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Nykvarns Brottarförening söker stöd för att byta värmesystem i fastigheten som idag värms med direktverkande el. Energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten kostar idag föreningen mycket pengar, samtidigt som det missgynnar miljön. Syftet med projektet är bland annat att få ned elförbrukningen 50% från dagens totalförbrukning på ca Kwh med hjälp av förnyelsebar energi. Målet är att byta ut befintligt värmesystem mot en luft/vattenvärmepump med ackumulatortank och solfångare. Målet är också att utnyttja värme från träningslokalen med hjälp av en värmeåtervinningsanläggning. LAG beslutar att avslå projektet 2011-I-085 Konvertering till förnybar energi. Beslutsmotivering: Det är svårt att se hur projektet bidrar till att främja utvecklingen av området då det innebär en ren investerings-åtgärd. Projektet uppfyller inte leaderkriterierna, det är inte innovativt eller nytänkande samt uppvisar en låg ideell insats.

7 d) 2011-I-086 Spinnhus i Sparreholm Spinnhus i Sparreholm Diarienummer: 2011-I-086 Journalnummer: Projektägare: Sparreholms Hantverkshus Kontaktpersoner: Marianne Fröberg, tel , e-post: Gunilla Jabsson, tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande Projektets budget: Projektstöd: LAG-potten, Flen: Privat/ideell: Totalt: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Föreningen Sparreholms Hantverkshus ansöker om stöd för att undersöka behovet av och möjligheterna för ett s.k. Minispinneri. En plats där lokala fåruppfödare kan lämna ull för kardning och spinning, och därigenom få hjälp med att förädla sin ull men även med att hitta en marknad för avsättningen av de färdiga produkterna. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2011-I-086 Spinnhus i Sparreholm. Beslutsmotivering: Projektet syftar till att stödja företagande och skapa nya arbetstillfällen. Kontaktperson från LAG: Ingrid Dorsander Andersson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

8 e) 2011-I-088 Besöksmålet Mälsåker Besöksmålet Mälsåker Diarienummer: 2011-I-088 Journalnummer: Projektägare: Föreningen Mälsåkers Framtid Kontaktpersoner: Hans Wallin, tel , e-post: Jennie Fornedal, tel e-post Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-potten, Strängnäs: kronor Offentlig, Landstinget D: kronor Privat/ideell resurs: kronor Privat/faktisk: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Föreningen Mälsåkers Framtid ansöker om stöd för att utveckla och förstärka Slottet med omgivning som en exklusiv turistattraktion på den sörmländska landsbygden. Projektet har förankring i såväl svensk stormaktstid som nutid. Ambitionen är att erbjuda besökare genuina upplevelser som är unika för Mälsåker, Selaön och Mälardalen. Målet är att Mälsåker ska bli ett lockande besöksmål för fler och bredare målgrupper än idag, med förhöjt kvalitativt och kulturellt innehåll. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2011-I-088 Besöksmålet Mälsåker. Beslutsmotivering: Genom att föreningen utvecklar värdskapet kommer det att öka kvaliteten i verksamheten. Projektet utvecklar turismen och kommer att locka fler besökare till området. Kontaktperson från LAG: Carola Rydberg Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

9 20. Nominering till Ull-bagge - Årets Leader Nu är det dags att nominera Årets Leader. LAG beslutar att nominera projektet 2010-I-069 Car-O's Hundkoja etapp 1 till årets Leader. Det är en framtidsverksamhet som har gett mycket ringar på vattnet med sådan utvecklingskraft som ingen kunnat ana innan. AnneMarie och Birgit uppdras att formulera motiveringen i nomineringen. 21. Preliminär Årsrapport 2010 Förslag till årsrapport lades fram. Det negativa resultat som visas beror på att vi bokför enligt kontantprincipen och hur investeringar och avskrivningar bokförs. LAG föreslår årsstämman att godkänna förslaget. 22. Nästa möte Tidpunkt för nästa AU-möte är den 28 mars. Utöver ordinarie ledamöter deltar Bertil, Lena M och AnneMarie. Nästa LAG-möte är den 13 april i Gnesta kommun. Uppgift om plats meddelas i kallelsen. 23. Övriga frågor a) Grön omsorg Ingrid har haft kontakter med LRF, Jenny Svensson och i Katrineholm kör man igång en utbildning i grön omsorg för lantbrukare. Det finns kö till utbildningen. Man har startat den här utbildningen i Sörmland med omnejd och 21 lantbrukare är med. På LRFs hemsida kan man läsa mer om den här verksamheten. Eftersom det redan är i gång så ser inte LAG något behov av att arbeta vidare med frågan. b) Mat i Mälardalen Niklas berättade om arbetsgruppens möte den 17 februari. En preliminär bokning av Hedenlunda (utanför Flen) har gjorts för den september för att arrangera en matmässa. En preliminär kostnadsuppgift har inhämtats från ett företag som skulle kunna sköta det praktiska arrangemanget kring utställningen. En förstudie behöver genomföras, där man gör en omvärldsanalys, intresseundersökning och förankring samt kostnadsunderlag för genomförande av matmässan. Arbetsgruppen träffas efter avslutat LAG-möte för att bland annat gå igenom det förslag till projektplan som tagits fram för en förstudie. c) Utvärdering Vi behöver komma igång med vår egen halvtidsutvärdering. En uppdatering görs av offerten som inkommit tidigare, samt ytterligare ett företag har tillfrågas om offert. Arbetsgrupp som utsetts av LAG tidigare bokar in en träff för att gå igenom offerterna och lägga förslag till LAG. 24.Avslutning tackade för visat intresse och avslutade mötet.