MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 Datum: Tid: Plats: Allhuset Deltagare: 28 personer Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till årets medborgarträff i Björkfors. Kort presentationsrunda av de politiker och tjänstemän som fanns närvarande vid medborgarträffen. Mötet inledds även denna gång med kaffe, bullar och wienerbröd Genomgång av gamla frågor ur anteckningarna från förra året. Bla. återkoppling till Bygderådet och dess arbete som nu tagit en mindre paus. Det förmodas att Charlotte Rydström och Pia Tingvall återkommer till Oppeby bygderåd då ett nytt Leader-projekt nu är igång. Lars Schedenborg underströk vikten av att medborgarna på orten kan se den praktiska nyttan av sitt arbetet då det i annat fall kan vara svårt att upprätthålla intresset för att lägga tid och kraft att utveckla bygden. Det får inte bli några hyllvärmare av det som tas fram. Kort samtal om återvinningsstationen eller rättare sagt avsaknaden av densamma i Björkfors. Folke Pettersson tog upp att det inte fungerade i hela kommunen när det görs utskick av t ex KindaNytt. Efter Tegelsäter och mot Åtvidaberg delas inte dessa ut av lantbrevbäraren enligt sagesmannen. Uppdrag till Rune Jonsson att kolla detta. Efter telefonkontakt med boende i området har KindaNytt kommit ut till kommuninvånarna i det aktuella området. Detta gäller decembernumret 2011 av KindaNytt. 1

2 Kort diskussion om informationstavlorna i kommunen. De s.k. Sarrassotavlorna. Folke Pettersson: När får vi en tavla Välkommen till Kinda vid alla infarter till kommunen? Den frågan tas med till marknadsföringsgänget, framförde Anders Ljung. Parkeringen på torget i Kisa som det tidigare har funnits synpunkter på då bl.a. kommunanställdas bilar upptagit platser under hela dagarna. Den frågan är nu löst och det fungerar bra idag med 2-timmars parkering. Folke Pettersson: - Telefonkatalogerna är inte bra då de är ofullständiga och företagen inte presenteras tydligt när det gäller deras verksamhet i en del fall. Kommunchefen framhöll att detta inte är en prioriterad fråga eftersom det inte finns möjlighet att från kommunens sida avsätta resurser till att utveckla denna del. - Vill företagen göra något så är det bra. Undertecknad ser problemet med ofullständiga kataloger och företagsregister. Ingen katalog eller register är bättre än de underlag och uppgifter de får in från abonnenterna och respektive företag. Det kan här påpekas att när en abonnent byter teleoperatör måste man själv kolla att kontaktuppgifterna kommer till katalogproducenternas kännedom. Det är långt ifrån alltid att det sker med automatik IVPA (I väntan på ambulans) Det ska vara fara för liv för att räddningstjänsten ska åka informerade Anders Ljung när detta med IVPAlarm kom upp under mötet. Lars Schedenborg framförde att hjärtstartare om den förvaras i låst skåp borde vara möjlig att nå via mobiltelefon för att öppna skåpet. Kort kurs och hantering av apparaten bör gå att ordna på plats i Björkfors. Det finns både läkare och medicintekniker bland invånarna i Björkfors. Beslut: Oppeby Bygderåd skickar in en framställan till KS om att till Björkfors erhålla en hjärtstartare. Bryggfrågan är löst och de nya bryggorna på plats via arbetsinsatser av lokalbefolkningen. Nästa område att behandla var olika slags kommunikationer. Bussar, vägunderhåll, telefoni och datauppkoppling. Anders Ljung redogjorde detaljerat för den nya kollektivtrafiklagen som kommer att gälla från den 1 januari år Det blir en huvudman och i detta fall Landstinget Östergötland. Kommunen har sedan inget med 2

3 trafiken att gör. Gratisbussen i Kisa finns med eftersom den är upphandlad via Östgötatrafiken. Finansiering sker via skatteväxling på 42 öre mellan kommunerna och landstinget. Det kommer att kosta kr mer under 2012 och sedan kommer den fulla kostnaden på drygt 3 mkr att fall ut under kommande år. Vi är inte nöjda med denna kostnadsökning och frågan kommer att tas upp med SKL (Sveriges kommuner och landsting) framförde Anders Ljung. Det som kan komma att utvecklas är den s.k. kompletteringstrafiken och då erhålls transport till närmaste centralort. Kollektivtrafiknämnd med 15 ledamöter och 11 ersättare bestämmer kring kollektivtrafiken. På Östsam finns K 15 - gruppen som förhandlar med kollektivtrafik nämnden. K 15 består av framförallt KS- ordförandena i länets kommuner. Medborgare: - Vägarna och vägunderhållet från Vada till Björkfors och Björkfors mot Hycklinge är bedrövlig. Till listan fördes också vägen Stjärnevik Rimforsa som också dålig. Anders Ljung och undertecknad refererade till möten med Trafikverket och det faktum att det har varit två mycket besvärliga vintrar som tagit hårt på de mindre vägarna. Frågan kommer att tas upp med Trafikverket vid ett möte. Uppmaning till de boende i området att höra av sig till Anders Ljung när det gäller de påtagligt dåliga vägarna och då gärna bifoga en karta med väg/avsnitt markerade inför kommunens kontakt med Trafikverket. En omfattande diskussion på medborgarträffen kring telefoni, och då det är problem med både den nya fasta mobiltelefonin och den egentliga mobiltelefonin. Man har svårigheter att hålla kontakt och störningar vilket ställer till problem för företagen och privatkunderna i området. Systemet med fast mobil telefoni verkar vara instabilt och väderberoende. Mobilt bredband ger betydligt mindre effekt än vad som utlovas. En medborgare vid mötet framhöll att det blir mindre kapacitet till alla då fler använder s.k. smarta telefoner. Krävs att operatörerna drar upp styrkan i masterna. Kommunen måste trycka på! Diskussion kring extra antenner och utrustning för att försöka förbättra mottagningen. 3

4 Undertecknad som varit i kontakt med Telia i ärendet kunde bara framföra vad de säger om dålig mottagning i den nya telefonin. Man uppmanas att göra felanmälan på så att de får komma ut och mäta och justera utrustningen. För det ska fungera är budskapet från bolaget ifråga. Det fördes även diskussion om fiber till de områden och byar som idag saknar möjlighet till bredbandsfiber. Byalagen måste trycka på för att komma upp på den s.k. prioriteringslistan som har tagits fram inför framtida utbyggnad av fibernätet. Man bör undersöka hur det ser ut på t ex Västerviksidan och Dalhem för att driva frågan om fiber vidare. Anders Ljung uppmanade att byalaget tar kontakt med ITsam och CG Nilsson i ärendet. Lämpligt att tillsammans med ITsam och att låta göra en karta över planerad sträckning. När det finns pengar för utbyggnad av fibern kommer kommunen att vara på offensiven och söka dessa tillgängliga medel. Underströks av medborgarna vikten av goda förbindelser via data- och telekommunikation. Det går då att jobba hemma för en del och också lättare att få folk att flytta till kommunen och Björkforsområdet. Marknadsföring och utvecklingsplan m.m. Efterlyses respons från kommunens sida på framförda förslag och idéer. Marknadsföring av kommunen och insatser för ökad inflyttning. Anders Lind och Anders Ljung talade om bl.a. arbetet med upprustning av Stångådalsbanan och förhoppningsvis ökad turtäthet. Expressbussarna mellan Kisa och Linköping ger snabba resor väg 23/34. Marknadsföring via nätet. Corren 24 m.m. Marknadsföra allt det positiva som har hänt. Göra det känt hos en bred allmänhet! Kinda är bl.a. med på en barn- och ungdomsmäss i Linköping Ett problem som lyftes fram var att det finns inte tillräckligt med bostäder i området. Många bra hus används som sommarstugor del av året. Bankerna inte villiga att låna ut pengar till nybyggnation på landet. Det blir lite av ett moment 22, var en åsikt som framfördes. När det nya projektet med Lokala utvecklingsplaner som drivs av Charlotte Rydström och Pia Tingvall kommer igång är det lämpligt att Oppeby Bygderåd kommer till KS och presenterar sina tankar och idéer var ett förslag som framfördes under medborgarträffen i Björkfors. 4

5 Den s.k. prioriteringslistan för utbyggnadsplaner av bredbandet i Kinda ska läggas ut på nätet. Det noterades under mötet att det endast finns tre kommunala villatomter i Rimforsa idag. Nu finns båtbryggor och ett nytt reningsverk i Björkfors vilket gör att det kan vara möjligt för en privat exploatör att ta fram ett antal villatomter i enlighet med tidigare planer. En diskussion kring kostnaden för att ta fram en detaljplan för ett villaområde i den aktuella delen. Det torde inte handla om kr som anfördes utan snarare under kr. Inte heller behöver en detaljplan omfatta hela Björkfors, utan endast ett begränsat område. Det finns idag inga kommunala tomter för villabebyggelse i Björkfors. Enligt information som lämnades kan Stiftet var berett att sälja och stycka av mark utanför Björkfors på vägen till samhället från Vada. Det fördes en diskussion om statistik, befolkning och socken/församling. Efter att kyrkan har bestämt att det nu är en Rimforsa församling redovisas inte längre de gamla församlingarnas befolkning och befolknuingsförändringar av SCB. Birgitta Anderberg efterfrågade statistik på församling/socken nivå. Det som passar kyrkans behov kanske inte alltid svarar mot befolkningens önskemål ute i bygden. Undertecknad ska undersöka vad det kostar att få statistik levererad på den tidigare församlingen/socken nivån från SCB. Inlämnad och nu åter framförd fråga kring gränsdragningen när det gäller Björkerns vattenskyddsområde och hur fastighetsägarna ska komma till tals med kommunen om detta? Avdelningschef på tekniska förvaltningen, Staffan Andersson har lämnat följande skriftliga svar: När det gäller arbetet med vattenskyddsområdena har det varit ett tidigt samråd med inbjudan genom annons. Framförda synpunkter är sammanställda i samrådsredogörelse, där synpunkterna är kommenterade. I en del fall har förslaget till föreskrifter och områdesutbredning justerats. 5

6 Nästa steg är information via brev till berörda fastighetsägare, som har möjlighet att lämna synpunkter. Planerad tidpunkt för utskick är oktober-november månad. En kort diskussion kring avloppsledningarna och deras ålder samt vilket behov det finns att byta ut dessa. Eva-Lena Hellsing redogjorde för VA- taxan och krav på avskrivningar och hur taxorna är konstruerade. Det påtalades tydligt att kommunen inte får göra vinst på VA- taxorna. Detta sätter VA- lagen stopp för. Hur länge håller ett enskilt avlopp. Enligt eget exempel framfört av Anders Ljung, kan det hålla från 1967, men det är beroende på hur markförhållandena ser ut. I icke genomsläppliga leror torde det vara betydligt kortare tid. Medborgare framförde oro för våra sjösystem. Vad händer från Ydrefors och med vattnet på vägen? Vi måste vara rädda om våra sjöar och de företag som bedriver fiske och annan verksamhet kopplad till upplevelseindustrin. Förslag/uppmaning: Fråga till MBR-chefen! Eller länsstyrelsen och redovisa hur vattnets kvalité är, då det är många företag och verksamheter som lever av och är beroende av vattnet och sjöarna. Fråga från medborgare med tanke på krisen i Grekland: - Har Kinda kommun bra finansiering, så att vi inte drabbas av finanskrisen? Bra ekonomi kan locka folk till Kinda! Eva-Lena Hellsing: Kommunen har inga lån, men borgensåtagande i Stiftelsen Kindahus. Kommunalrådet Anders Ljung avslutade kvällens möte i Björfors och tackade deltagarna med orden på återseende nästa år! Antecknat av Rune Jonsson 6

7 7