Fastighetstempen 2014:Q1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetstempen 2014:Q1"

Transkript

1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. Se sidan 8 4 av företagen planerar att rekrytera. Se sidan 10

2 Bakgrund och syfte Utgivningen av PwC:s Fastighetstemp startade 2013 och denna utgåva är den tredje i ordningen. Undersökningen genomfördes under första kvartalet 2014 och bygger på svar från beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen. Syftet med Fastighetstempen är att fånga aktuella branschfrågor och belysa respondenters bedömning av fastighetsmarknadens utveckling de kommande tolv månaderna. Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen är beslutsfattare inom den svenska fastighetsbranschen. Totalt har vi genomfört 103 intervjuer under mars april Intervjuerna genomfördes dels via digitala enkäter som distribuerades via e-post och dels via telefon. 2 Fastighetstempen 2014

3 Fastighetssektorn i fokus I årets första utgåva av Fastighetstempen konstaterar vi att det finns en fortsatt positiv syn på utvecklingen i fastighetssektorn. Aktörerna har en tro på hyrestillväxt och god vinstutveckling och räknar med en mer stabiliserad utvecklingstakt framöver. En annan positiv trend är att tillgången till lånat kapital ökar, vilket våra tidigare undersökningar också förutspått. Respondenterna ger också sin syn på möjligheterna att finna intressanta investeringsobjekt. Här noteras en förändring från tidigare mätningar då man nu upplever det som svårare att hitta rätt. Vidare har börsen visat på en positiv utveckling för fastighetsaktier och där också ett flertal noteringar framgångsrikt genomförts under den senaste tiden. Sammantaget är det positiva tongångar i branschen. Det som kan komma att påverka marknaden negativt i det korta perspektivet är tilltagande oro i vår omvärld, exempelvis utvecklingen i Ukraina. Välkommen att ta del av Fastighetstempen 2014:Q1 som sammanfattar branschens utveckling under första kvartalet i år och utmaningarna framåt. Ta gärna kontakt med mig eller med någon i branschteamet för en fördjupad diskussion om fastighetssektorns framtidsfrågor. Robert Fonovich Branschansvarig för fastighetssektorn inom PwC 2014 Fastighetstempen 3

4 Hyresintäkter Fastighetsbolagen ger här sin syn på utvecklingen av hyresintäkterna de kommande tolv månaderna både för det egna företaget och för branschen som helhet. Denna aspekt belyser klimatet inom branschen och är även en konjunkturindikation för branschen som helhet. Hyresintäkterna oförändrade Vid föregående mätning, hösten 2013, trodde 76 procent av företagen på ökade hyresintäkter för det egna företaget. Motsvarande siffra i denna undersökning har minskat till 70 procent. Situationen för det egna företagets hyresintäkter har möjligen stabiliserats i förhållande till för sex månader sedan. Andelen som tror på oförändrade hyresintäkter ökar till 22 procent i denna mätning. Att jämföras med 12 procent som trodde på ett sådant framtidscenario i förra mätningen. De som tror på en negativ hyresintäktsutveckling under året sjunker från fem till tre procent. Vinstutvecklingen i branschen ökar När det gäller hyresintäkterna i branschen som helhet är branschföreträdarna optimistiska. Knappt hälften (46 procent) trodde på ökade hyresintäkter för ett år sedan. Motsvarande siffra hade hösten 2013 ökat till 62 procent i höstas och ökar ytterligare till 67 procent i denna studie. Närmare hälften, eller 45 procent, bedömde att hyresintäkterna skulle vara oförändrade för ett år sedan. Denna siffra minskade till 32 procent i förra mätningen för att i denna studie landa på 29 procent. Det är intressant att notera att branschen som helhet något ytterligare flyttar fram sina positioner i denna undersökning. 4 Fastighetstempen 2014

5 Patrik Texell Auktoriserad värderare, MRICS PwC:s analys Rapportens resultat kring hyresintäkter tyder på en fortsatt stark framtidstro i branschen. Bilden är samstämmig med BNP-utvecklingen som var stark i Sverige under fjärde kvartalet Den positiva utvecklingen bedöms av flera konjunkturbedömare att fortsätta under undersökningens tidshorisont. Dessutom är det valår vilket normalt innebär utrymme för en mer expansiv penningpolitik, vilket påverkar utvecklingen för handeln. Lågt inflationstryck och en fortsatt trend att minska kontorsarean per anställd kan vara två anledningar till att branschen indikerar en minskad ökningstakt på bolagets totala hyresintäkt. När det gäller bedömningen av vinstutveckligen ser vi att skillnaderna mellan hur respondenterna ser på det egna företaget och branschen som helhet har minskat betydligt. En stark positiv utveckling för det stora flertalet av branschens större aktörer och en stabil utveckling för fastighetsbolagen på börsen innebär att det är svårt att motivera skillnader mellan det egna bolaget och branschen som helhet. 67% tror på ökade hyresintäkter för branschen. Tror du att hyresintäkterna i ditt företag kommer att öka, minska eller vara oförändrade under de kommande 12 månaderna? 3% 0% 5% 12% 5% 0% 6% 0% 8% Öka Oförändrade Minska Vet ej 18% 22% Ej tillämpligt 70% 76% 73% Tror du att hyresintäkterna i fastighetsbranschen som helthet kommer att öka, minska eller vara oförändrade under kommande 12 månaderna? 2% 2% 2% Öka 29% 32% Oförändrade 46% 45% Minska 62% 67% Vet ej 2014 Fastighetstempen 5

6 Nettoköpare nettosäljare I detta avsnitt studeras om aktörerna: privata bolag, institutioner, börsbolag och utländska investerare bedöms vara nettoköpare eller nettosäljare av fastigheter under de kommande tolv månaderna. Undersökningen visar att branschen tror att institutioner, börsbolag och privata bolag kommer att vara nettoköpare under de kommande tolv månaderna. Utländska investerare ses av branschen vara nettosäljare. Samtidigt kan det vara värt att notera att osäkerheten minskar kring om börsbolag och privata bolag ska bli köpare eller säljare av fastigheter. I denna mätning är det främst privata bolag som flyttar fram sin position som nettoköpare. Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Privata bolag Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Institutioner 16% 27% 38 57% 8% 13% 80% 45 25% 27% 48% 3% 12% 85% 22% 29% 48% 13 7% 88% Nettoköpare Nettosäljare Vet ej Nettoköpare Nettosäljare Vet ej 6 Fastighetstempen 2014

7 45% anser att industrilokaler inte är en aktuell investeringstyp Fastighetsinnehav Här läggs fokus på att studera vilka fastigheter som anses vara de mest attraktiva investeringsobjekten under de kommande tolv månaderna. De fastigheter som kommenteras är kontor, detaljhandel, industri/lagerlokaler och bostäder. Undersökningen visar att kontor och bostäder tros vara de mest intressanta investeringsobjekten framöver. Lägst intresse visar branschen för industrilokaler. Hela 45 procent menar att denna investeringstyp inte är aktuell för dem och för många fastighetsbolag är det heller ingen prioriterad fastighetstyp. När det gäller samtliga investeringsobjekt menar runt en tredjedel av företagen att deras investeringsvilja kommer att vara relativt oförändrad. Nettoförsäljning av dessa objekt fördelas jämnt mellan de olika fastighetstyperna. Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Börsbolag Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Utländska investerare % 66% 17% 4 42% 16% 18% 66% 10% 40% 49% 18% 3 52% % Nettoköpare Nettosäljare Vet ej Nettoköpare Nettosäljare Vet ej 2014 Fastighetstempen 7

8 En annan intressant aspekt är hur fastighetsbolagen ser på investeringar i befintligt bestånd. Nästan sex av tio företag eller 59 procent tror att investeringarna ökar, 31 procent att investeringarna förblir oförändrade och sex procent att investeringarna minskar under året. Positiv prisutveckling Fastighetsbolagen har i denna fråga fått bedöma hur de ser på prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden under de kommande tolv månaderna. Signalen är tydlig prisutvecklingen är positiv. I föregående mätning sa 46 procent att priserna skulle öka och i undersökningen dessförinnan var samma siffra 35 procent. I denna undersökning säger så många som sex av tio eller 64 procent att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. Intrycket från tidigare mätningar var att priserna spåddes bli relativt oförändrade de kommande tolv månaderna. Omkring hälften av fastighetsbolagen hade vid de två senaste mätningarna uppfattningen att priserna skulle vara oförändrade. Motsvarande siffra i denna mätning är 31 procent. Bara en procent av fastighetsbolagen tror på en fallande prisutveckling. Hur ser ditt företag på innehavet inom följande sektorer för kommande 12 månaderna? Kommer ni vara nettoköpare eller nettosäljare? Kontor Detaljhandel 2% Industri/Lager 2% % 17% 16% 2 27% 29% 3 32% 36% 45% Hur tror du att prisutvecklingen kommer att se ut på den svenska marknaden i stort under de kommande 12 månaderna? 3% 2% 8% 3 35% 46% 48% 53% Stigande Oförändrat Fallande Vet ej Bostäder 26% 15% 26% 32% Nettoköpare Oförändrade Nettosäljare Vet ej Ej tillämpligt 8 Fastighetstempen 2014

9 6 säger att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. 66% anser att börsbolagen kommer att vara nettoköpare. PwC:s analys När vi tittar närmare på utfallet kring nettoköpare och nettosäljare är det tydligt att drivkraften skiljer sig åt till varför institutioner, börsbolag och privata aktörer bedöms bli nettoköpare. Avseende institutioner så har de under de senaste åren allokerat mer pengar i absoluta tal till fastigheter. Mycket på grund av att de har svårt att hitta konkurrerande riskjusterad avkastning i andra finansiella instrument. När det gäller börbolagen så borde den positiva utvecklingen på börsen, tillsammans med de goda förutsättningar som erbjuds via obligationsfinasiering, bidra till den ökade aptiten på fastigheter. De privata aktörerna är dock i större utsträckning beroende av tillgången till traditionell bankfinansiering, vilket har blivit väsentligt lättare att få under den senaste tiden. De utländska investerarna har inte glömt bort den svenska marknaden, men för närvarande upplever de många gånger att core-produkter är för dyra och de opportuniska investerarna har svårt att hitta såväl rätt avkastning som rätt investeringsvolym. Sverige konkurrerar trots allt med många andra marknader som för närvarande erbjuder andra möjligheter. Carl Wingmark Real Estate Corporate Finance När det gäller frågan kring fastighetsinnehav kan vi konstatera att bostäder ses som en av de mest intressanta investeringsobjekten framöver. Bostadsfrågan är också en aktuell och omdebatterad samhällsfråga. Bristen på bostäder handlar om behov som behöver lösas och det har naturligtvis även investerarna identifierat. Att totalavkastningen under de senaste åren har varit hög har förbättrat möjligheten för nya aktörer att attrahera kapital, många gånger institutionellt, till tillgångsslaget bostäder. Detaljhandeln påverkas av såväl tilltagande e-handel som nya konsumtionsmönster. Den osäkerheten tillsammans med att många aktörer har relativt höga anskaffningsvärden skapar illikviditet på marknaden. Fastighetstempen visar att prisutvecklingen i branschen stiger. Vår bedömning är att yielden på core fastigheter i CBD kommer vara fortsatt låg men att en prisuppgång kräver en positiv hyresutveckling. Prisutvecklingen på sekundära fastigheter och/eller sekundära lägen kommer dock att vara positiv till följd av ökad konkurrens samt ökad tillgång och förbättrade villkor för finansiering Fastighetstempen 9

10 Det egna företaget nuläget i förhållande till tredje kvartalet 2013 Här tar fastighetsbolagen ställning till utvecklingen av antalet anställda, tillgång till kapital och hur lätt eller svårt det blir framöver att hitta attraktiva investeringsobjekt de kommande tolv månaderna. Färre planerar att nyanställa Förändringar när det gäller anställningar går mot en stabilisering. För ett år sedan indikerade 43 procent att de avsåg hålla personalstyrkan oförändrad. För ett halvår sedan sjönk siffran till 36 procent för att i denna undersökning öka till 50 procent. Hösten 2013 angav 55 procent av företagen att de tänkte öka personalstyrkan under det kommande året, motsvarande siffra i denna mätning är 41 procent. Andelen företag som avser att minska sin personalstab ligger kvar på en låg nivå. Fem procent avser att reducera sin personal. Planerar ditt företag att öka, minska eller inte göra några förändringar i antalet anställda under de kommande 12 månaderna? 5% 5% 0% 7% 0% 2% 8% 36% 4 46% 43% 50% 55% Öka Oförändrade Minska Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten 10 Fastighetstempen 2014

11 Bedömder du att ditt företags tillgång till kapital för investeringar kommer att öka, minska eller vara oförändrat under de kommande 12 månaderna? Öka Vet ej Minska Oförändrat Inte tillämpligt för verksamheten Eget kapital 0% 6% 3% 2% 2% 4 49% 53% 37% 60% 35% Öka Minska Oförändrat Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten Lånekapital 7% 0% 1 30% 52% Tillgång till kapital I detta avsnitt bedöms hur fastighetsbolagen ser på tillgång på kapital. Detta kapital utgörs av eget, lånekapital och/ eller alternativ till kapital till exempel genom obligationer. 10% 8% 0% 5% 23% 33% 5 65% I likhet med den förra mätningen är det eget kapital och lånekapital som av fastighetsbolagen bedömdes vara de två främsta finansieringskällorna. Noterbar är nedgången från 65 procent till 52 procent när det gäller tro på lånekapital. Ett intryck är att bilden förblir relativt oförändrad sedan föregående undersökning, särskilt gäller detta eget kapital. En intressant notering är att i förra mätningen sa 45 procent att alternativa finansieringsformer inte är tillämpliga för deras verksamhet. Motsvarande siffra i denna studie är 27 procent. Alternativ finansiering Öka Minska Oförändrat Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten 29% 2% 3 8% 27% 2 2 8% 45% 37% 29% 1 22% Öka Vet ej Minska Oförändrat Inte 2014 tillämpligt Fastighetstempen för verksamheten 11

12 Investeringsobjekt Här får fastighetsbolagen bedöma hur de ser på möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt under de kommande tolv månaderna. Under första kvartalet 2013 sa 26 procent av fastighetsbolagen att möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt kommer att bli svårare under de närmaste tolv månaderna. I föregående mätning, hösten 2013, ökade denna siffra till 32 procent och stiger till hela 50 procent i denna undersökning. Studeras utvecklingen för andelen som bedömer att det ska bli enklare att hitta attraktiva investeringsobjekt visar denna att andelen blir allt mindre för varje år. 46 procent av fastighetsföreträdarna bedömer att möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt bedöms bli oförändrat under året. Det finns således en allmän tendens till att fastighetsbolagen uppskattar att det kommer att bli svårare att hitta intressanta investeringsobjekt framöver. Tror du att det kommer att bli enklare, svårare eller inte ske någon förändring under de kommande 12 månaderna när det gäller möjligheterna att hitta attraktiva investeringsobjekt? 46% 50% 9% 32% 55% 20% 26% 49% Enklare Oförändrade Svårare Vet ej 12 Fastighetstempen 2014

13 50% tror att det blir svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt framöver. Robert Fonovich Branschansvarig Real Estate PwC:s analys När det gäller tillgång till kapital stärker utfallet i undersökningen tesen att flertalet banker nu är positiva vad gäller nyutlåning till fastighetssektorn samt att tillgången på eget kapital för närvarande är god. Detta kan vara en anledning till att färre tror på en fortsatt ökning vid denna undersökning jämfört med höstens upplaga av Fastighetstempen. Branschen menar att det blir allt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt enligt undersökningen. Baserat på en god kapitaltillgång, fortsatt tro på positiv prisutveckling samt stigande hyror kan detta leda till att säljarna av attraktiva objekt blir färre och att köparna inte är benägna att ytterligare sänka sina avkastningskrav. Noterbart är dock att flera aktörer idag är benägna att flytta sig på riskskalan för att om möjligt kunna nå en bättre avkastning Fastighetstempen 13

14 Valåret 2014 branschens syn på skatter PwC ställde frågan: Tror du att det kommer att föreslås förändringar inom skattelagstiftningen under 2014 som får konsekvenser för din verksamhet? Nästan en tredjedel eller 29 procent menar att det kommer att föreslås förändringar i skattelagstiftningen under året som får negativa konskevenser för företaget. Tre procent bedömer att lagstiftningen kommer att få positiva effekter på verksamheten. Nästan hälften eller 48 procent tror att förändringar i lagstiftningen inte kommer att påverka deras verksamhet och en femtedel vet inte eller har ingen uppfattning i frågan. 14 Fastighetstempen 2014

15 Katarina Menzel Real Estate Tax PwC:s analys När det gäller förändringar på skattelagstiftningsområdet känner vi till att företagsskatteutredningen som presenteras i mitten av juni bland annat kommer att innehålla förslag till förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Vi kan därför utgå från att vi står inför förändringar på skattelagstiftningsområdet som kommer att påverka både nationella och internationella aktörer i fastighetsbranschen. Att hela tre av tio tror att förändringarna kommer att få en negativ påverkan medan i princip ingen tror på en positiv påverkan är föga överraskande. Detta mot bakgrund av det gångna årets politiska debatt och den upptrappning kring frågan om den svenska skattebasen som den allmänna valdebatten för med sig. Vår bedömning är att sannolikt alla kommer att påverkas av förändrade regler. Tills dess att kommittén presenterar utarbetade förslag är det svårt för branschen att förutse på vilket sätt förändrade regler kan påverka dem och vad den faktiska effekten för den enskilde aktören kan bli. Att nästan fem av tio bedömer att deras verksamhet inte kommer att påverkas kan vara ett uttryck för svårigheten att bedöma förändrade reglers inverkan. Detta i kombination med en optimistisk tilltro till att den effekt, som ett begränsat ränteavdrag kan medföra, inte skulle bli så kännbar att den påverkar investeringsviljan Fastighetstempen 15

16 Några röster om framtidens fastighetsmarknad Intervju med: Mats Hederos, AMF Fastigheter Vad är dina spontana reaktioner på de resultat från undersökningen som du har fått ta del av? Är det något som förvånade dig? Nej, inte direkt. Men, en allmän reflektion: Jag tycker att man från fastighetshåll tittar lite för mycket på kapitalmarknaden och för lite på hur demografi, befolkning, och sysselsättning utvecklas. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Vi tycker nog inte att det blivit någon avmattning i de områden där vi arbetar. Det finns väldigt få lokaler i innerstan att tillgå. Jag upplever snarare att efterfrågan ökar, och känner inte av någon stagnation. När det gäller vakanser är nivån historiskt låg. När det gäller prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden tror branschen på stigande priser om man jämför med förgående mätning från första kvartalet i år. Vad tror du att detta beror på? Ökad efterfrågan på hyresmarknaden. Jag tror dock inte att det gäller i alla segment. Mindre riskfyllda investeringar kommer att dra till sig institutionella investerare på ett annat sätt. Jag tror att klyftorna ökar mellan det som är riktigt bra och det som är riktigt dåligt. Tror du att trenden kommer att fortsätta de närmaste åren? Ja, på lång sikt. Urbaniseringen i Sverige är mycket stark. Tror du att det kommer att föreslås förändringar i Skattelagstiftningen under 2014 som kommer att på verka fastighetsbranschen? Ja, det finns ett betänkande som ska komma i juni som kan ha stora konsekvenser för branschen. Jag är förvånad över att branschen inte reagerar mer. Åtminstone som förslaget ser ut nu kommer det att ha effekter på allt som ligger inom aktiebolagsstrukturer, vilket kommer att påverka fastighetsmarknaden. Branschen är idag mycket skattegynnad, och jag tror att vi kan räkna med att det blir någon form av förändring till dess nackdel. Jag tror inte att utgången av höstens val har någon påverkan när det gäller just detta. 16 Fastighetstempen 2014

17 Intervju med: Therese Rattik, vd Areim Vad tycker du är mest spännande i den svenska fastighetsbranschen just nu? Det som sticker ut är väl att ekonomin börjar röra på sig. Bankerna lånar ut pengar. Ekonomin hämtar sig och det börjar ge effekter i form av affärer. Det är också spännande att det kommit flera börsintroduktioner på sistone är det en trend som är här för att stanna? Spännande om det blir en ny plattform för fastighetsbolag. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Jag läser in att man har en något flackare tro på marknaden, vilket känns vettigt. Inte minst med tanke på oron i övriga Europa. Jag tror att det kommer att gå sakta framåt, men inte drastiskt uppåt. Man måste också titta på sysselsättning och BNP-tillväxt. Samt komma ihåg att vår bransch släpar efter den övriga konjunkturen tack vare långa hyresavtal där har vi en chans att i bästa fall överbrygga ekonomiska kriser. Under den senaste finanskrisen till exempel, sades det i fastighetsbranschen att hyresintäkterna var relativt opåverkade. Undersökningen visar att institutioner förväntas vara en stor nettoköpare medan utländska investerare förväntas vara nettosäljare under det kommande året. Motsvarar detta din bild? Nej, det motsvarar inte min bild. Jag ser en önskan från utländska investerare att köpa mer. Sedan är det ju inte helt säkert att de lyckas komma in på marknaden. Resultaten visar att kontor och bostäder bedöms vara mest lukrativa och detaljhandel och industrilokaler minst lukrativa när det gäller investeringar. Vad tror du att detta beror på? Det är inte förvånande, det är så det har varit de senaste åren. Man söker sig till investeringar med låg risk, som bostäder och kontor i bra lägen, som är mindre konjunkturkänsliga. Tror man på tillväxt i ekonomin så kommer även detaljhandel och industrilager snart att segla upp som mer lönsamma. Kontor har över tid varit en attraktiv investering men det beror också på vilken typ av kontor Fastighetstempen 17

18 Intervju med: Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem Vad tycker du är mest spännande i den svenska fastighetsbranschen just nu? Vi upplever en ny situation med ett stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden, även hos utländska aktörer. Dessutom har vi en banksektor som vaknat till liv igen och vill låna ut pengar till fastighetsbranschen. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Det kan nog bero på KPI-utvecklingen att inflationstakten är långsammare än man tidigare förutspått. Det kan slå igenom på hyresökningarna, som då också blir lägre än förutsett. Undersökningen visar att institutioner förväntas vara en stor nettoköpare medan utländska investerare förväntas vara nettosäljare under det kommande året. Motsvarar detta din bild? Ja, det gör det. Men samtidigt tror jag att de utländska aktörerna kommer att ha ett starkt intresse för att köpa, dock i första hand genom fonder. När det gäller prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden tror fler i branschen på stigande priser om man jämför med förgående mätning. Vad tror du att detta beror på? De alternativa placeringar som finns är så pass dåliga, vilket ger prispress uppåt. Lånat kapital kommer också att bli billigare. Det blir inga fantastiska prisförändringar, men priserna kommer ändå att stiga. Vad tror du rent generellt om framtiden för den svenska fastighetsbranschen? Hur kommer branschen att förändras under de närmaste 5-10 åren? Den kommer att fortsätta att ge en bra, stabil, men inte speciellt stor avkastning de närmaste 5-10 åren. Det är en lite trist bransch, men trygg och stabil. Vi kommer inte att se spekulation som på 90-talet igen. Det viktigaste är att vi får behålla stabiliteten från politiskt håll, och att man inte börjar laborera med marknadens förutsättningar. 18 Fastighetstempen 2014

19 2014 Fastighetstempen 19

20 PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Besök vår webbplats Carl Wingmark Katarina Menzel Patrik Texell Robert Fonovich Ulf Westerberg PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Fastighetstempen 2013:2

Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer www.pwc.se Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av resultaten...

Läs mer

Fastighetstempen 2015 Utsikter för den svenska fastighetsmarknaden

Fastighetstempen 2015 Utsikter för den svenska fastighetsmarknaden Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2015 Utsikter för den svenska fastighetsmarknaden 6 av 10 företag tror

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Fastighetstempen 2016 Utsikter för den svenska fastighetsmarknaden

Fastighetstempen 2016 Utsikter för den svenska fastighetsmarknaden Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen Utsikter för den svenska fastighetsmarknaden 8 av branschföreträdarna

Läs mer

Fastighetstempen 2013

Fastighetstempen 2013 www.pwc.se Fastighetstempen 2013 I samarbete med United Minds Maj 2013 Innehåll Bakgrund - Om undersökningen * - Om respondenterna Slutsatser Resultat - Investerings- och finansieringsklimat - Omvärldsfaktorer

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden?

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Verkstadsbarometern Q3 1 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna www.pwc.se/verkstad

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Verkstadsindustrin i fokus

Verkstadsindustrin i fokus Q1 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna Verkstadsindustrin i fokus www.pwc.se/verkstad Innehåll Förord... 4 Sammanfattning av

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 203 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden?

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Verkstadsbarometern Q3 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna www.pwc.se/verkstad

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2014 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Q3 2015 Verkstadsbarometern en undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2014

Företagarens vardag i Umeå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Umeå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Valåret

Läs mer

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen trender på göteborgs fastighetsmarknad Rapport januari 9 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Tunga orosmoln hopar sig över Göteborgs fastighetsmarknad! Göteborgs fastighetsmarknad har historiskt

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Företagarens vardag i Kristianstad 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Kristianstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad. Rapport januari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Trender på värmlands/ dalslands fastighetsmarknad Rapport januari 29 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Sista kvartalet 28 gick i finanskrisens tecken och än är det ingen som har blåst faran

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58.

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. AB Svensk Exportkredit Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. 1 Exportkreditindex (EKI) Exportkreditindex (EKI) Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld Trots

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer