Fastighetstempen 2014:Q1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetstempen 2014:Q1"

Transkript

1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. Se sidan 8 4 av företagen planerar att rekrytera. Se sidan 10

2 Bakgrund och syfte Utgivningen av PwC:s Fastighetstemp startade 2013 och denna utgåva är den tredje i ordningen. Undersökningen genomfördes under första kvartalet 2014 och bygger på svar från beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen. Syftet med Fastighetstempen är att fånga aktuella branschfrågor och belysa respondenters bedömning av fastighetsmarknadens utveckling de kommande tolv månaderna. Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen är beslutsfattare inom den svenska fastighetsbranschen. Totalt har vi genomfört 103 intervjuer under mars april Intervjuerna genomfördes dels via digitala enkäter som distribuerades via e-post och dels via telefon. 2 Fastighetstempen 2014

3 Fastighetssektorn i fokus I årets första utgåva av Fastighetstempen konstaterar vi att det finns en fortsatt positiv syn på utvecklingen i fastighetssektorn. Aktörerna har en tro på hyrestillväxt och god vinstutveckling och räknar med en mer stabiliserad utvecklingstakt framöver. En annan positiv trend är att tillgången till lånat kapital ökar, vilket våra tidigare undersökningar också förutspått. Respondenterna ger också sin syn på möjligheterna att finna intressanta investeringsobjekt. Här noteras en förändring från tidigare mätningar då man nu upplever det som svårare att hitta rätt. Vidare har börsen visat på en positiv utveckling för fastighetsaktier och där också ett flertal noteringar framgångsrikt genomförts under den senaste tiden. Sammantaget är det positiva tongångar i branschen. Det som kan komma att påverka marknaden negativt i det korta perspektivet är tilltagande oro i vår omvärld, exempelvis utvecklingen i Ukraina. Välkommen att ta del av Fastighetstempen 2014:Q1 som sammanfattar branschens utveckling under första kvartalet i år och utmaningarna framåt. Ta gärna kontakt med mig eller med någon i branschteamet för en fördjupad diskussion om fastighetssektorns framtidsfrågor. Robert Fonovich Branschansvarig för fastighetssektorn inom PwC 2014 Fastighetstempen 3

4 Hyresintäkter Fastighetsbolagen ger här sin syn på utvecklingen av hyresintäkterna de kommande tolv månaderna både för det egna företaget och för branschen som helhet. Denna aspekt belyser klimatet inom branschen och är även en konjunkturindikation för branschen som helhet. Hyresintäkterna oförändrade Vid föregående mätning, hösten 2013, trodde 76 procent av företagen på ökade hyresintäkter för det egna företaget. Motsvarande siffra i denna undersökning har minskat till 70 procent. Situationen för det egna företagets hyresintäkter har möjligen stabiliserats i förhållande till för sex månader sedan. Andelen som tror på oförändrade hyresintäkter ökar till 22 procent i denna mätning. Att jämföras med 12 procent som trodde på ett sådant framtidscenario i förra mätningen. De som tror på en negativ hyresintäktsutveckling under året sjunker från fem till tre procent. Vinstutvecklingen i branschen ökar När det gäller hyresintäkterna i branschen som helhet är branschföreträdarna optimistiska. Knappt hälften (46 procent) trodde på ökade hyresintäkter för ett år sedan. Motsvarande siffra hade hösten 2013 ökat till 62 procent i höstas och ökar ytterligare till 67 procent i denna studie. Närmare hälften, eller 45 procent, bedömde att hyresintäkterna skulle vara oförändrade för ett år sedan. Denna siffra minskade till 32 procent i förra mätningen för att i denna studie landa på 29 procent. Det är intressant att notera att branschen som helhet något ytterligare flyttar fram sina positioner i denna undersökning. 4 Fastighetstempen 2014

5 Patrik Texell Auktoriserad värderare, MRICS PwC:s analys Rapportens resultat kring hyresintäkter tyder på en fortsatt stark framtidstro i branschen. Bilden är samstämmig med BNP-utvecklingen som var stark i Sverige under fjärde kvartalet Den positiva utvecklingen bedöms av flera konjunkturbedömare att fortsätta under undersökningens tidshorisont. Dessutom är det valår vilket normalt innebär utrymme för en mer expansiv penningpolitik, vilket påverkar utvecklingen för handeln. Lågt inflationstryck och en fortsatt trend att minska kontorsarean per anställd kan vara två anledningar till att branschen indikerar en minskad ökningstakt på bolagets totala hyresintäkt. När det gäller bedömningen av vinstutveckligen ser vi att skillnaderna mellan hur respondenterna ser på det egna företaget och branschen som helhet har minskat betydligt. En stark positiv utveckling för det stora flertalet av branschens större aktörer och en stabil utveckling för fastighetsbolagen på börsen innebär att det är svårt att motivera skillnader mellan det egna bolaget och branschen som helhet. 67% tror på ökade hyresintäkter för branschen. Tror du att hyresintäkterna i ditt företag kommer att öka, minska eller vara oförändrade under de kommande 12 månaderna? 3% 0% 5% 12% 5% 0% 6% 0% 8% Öka Oförändrade Minska Vet ej 18% 22% Ej tillämpligt 70% 76% 73% Tror du att hyresintäkterna i fastighetsbranschen som helthet kommer att öka, minska eller vara oförändrade under kommande 12 månaderna? 2% 2% 2% Öka 29% 32% Oförändrade 46% 45% Minska 62% 67% Vet ej 2014 Fastighetstempen 5

6 Nettoköpare nettosäljare I detta avsnitt studeras om aktörerna: privata bolag, institutioner, börsbolag och utländska investerare bedöms vara nettoköpare eller nettosäljare av fastigheter under de kommande tolv månaderna. Undersökningen visar att branschen tror att institutioner, börsbolag och privata bolag kommer att vara nettoköpare under de kommande tolv månaderna. Utländska investerare ses av branschen vara nettosäljare. Samtidigt kan det vara värt att notera att osäkerheten minskar kring om börsbolag och privata bolag ska bli köpare eller säljare av fastigheter. I denna mätning är det främst privata bolag som flyttar fram sin position som nettoköpare. Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Privata bolag Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Institutioner 16% 27% 38 57% 8% 13% 80% 45 25% 27% 48% 3% 12% 85% 22% 29% 48% 13 7% 88% Nettoköpare Nettosäljare Vet ej Nettoköpare Nettosäljare Vet ej 6 Fastighetstempen 2014

7 45% anser att industrilokaler inte är en aktuell investeringstyp Fastighetsinnehav Här läggs fokus på att studera vilka fastigheter som anses vara de mest attraktiva investeringsobjekten under de kommande tolv månaderna. De fastigheter som kommenteras är kontor, detaljhandel, industri/lagerlokaler och bostäder. Undersökningen visar att kontor och bostäder tros vara de mest intressanta investeringsobjekten framöver. Lägst intresse visar branschen för industrilokaler. Hela 45 procent menar att denna investeringstyp inte är aktuell för dem och för många fastighetsbolag är det heller ingen prioriterad fastighetstyp. När det gäller samtliga investeringsobjekt menar runt en tredjedel av företagen att deras investeringsvilja kommer att vara relativt oförändrad. Nettoförsäljning av dessa objekt fördelas jämnt mellan de olika fastighetstyperna. Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Börsbolag Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Utländska investerare % 66% 17% 4 42% 16% 18% 66% 10% 40% 49% 18% 3 52% % Nettoköpare Nettosäljare Vet ej Nettoköpare Nettosäljare Vet ej 2014 Fastighetstempen 7

8 En annan intressant aspekt är hur fastighetsbolagen ser på investeringar i befintligt bestånd. Nästan sex av tio företag eller 59 procent tror att investeringarna ökar, 31 procent att investeringarna förblir oförändrade och sex procent att investeringarna minskar under året. Positiv prisutveckling Fastighetsbolagen har i denna fråga fått bedöma hur de ser på prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden under de kommande tolv månaderna. Signalen är tydlig prisutvecklingen är positiv. I föregående mätning sa 46 procent att priserna skulle öka och i undersökningen dessförinnan var samma siffra 35 procent. I denna undersökning säger så många som sex av tio eller 64 procent att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. Intrycket från tidigare mätningar var att priserna spåddes bli relativt oförändrade de kommande tolv månaderna. Omkring hälften av fastighetsbolagen hade vid de två senaste mätningarna uppfattningen att priserna skulle vara oförändrade. Motsvarande siffra i denna mätning är 31 procent. Bara en procent av fastighetsbolagen tror på en fallande prisutveckling. Hur ser ditt företag på innehavet inom följande sektorer för kommande 12 månaderna? Kommer ni vara nettoköpare eller nettosäljare? Kontor Detaljhandel 2% Industri/Lager 2% % 17% 16% 2 27% 29% 3 32% 36% 45% Hur tror du att prisutvecklingen kommer att se ut på den svenska marknaden i stort under de kommande 12 månaderna? 3% 2% 8% 3 35% 46% 48% 53% Stigande Oförändrat Fallande Vet ej Bostäder 26% 15% 26% 32% Nettoköpare Oförändrade Nettosäljare Vet ej Ej tillämpligt 8 Fastighetstempen 2014

9 6 säger att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. 66% anser att börsbolagen kommer att vara nettoköpare. PwC:s analys När vi tittar närmare på utfallet kring nettoköpare och nettosäljare är det tydligt att drivkraften skiljer sig åt till varför institutioner, börsbolag och privata aktörer bedöms bli nettoköpare. Avseende institutioner så har de under de senaste åren allokerat mer pengar i absoluta tal till fastigheter. Mycket på grund av att de har svårt att hitta konkurrerande riskjusterad avkastning i andra finansiella instrument. När det gäller börbolagen så borde den positiva utvecklingen på börsen, tillsammans med de goda förutsättningar som erbjuds via obligationsfinasiering, bidra till den ökade aptiten på fastigheter. De privata aktörerna är dock i större utsträckning beroende av tillgången till traditionell bankfinansiering, vilket har blivit väsentligt lättare att få under den senaste tiden. De utländska investerarna har inte glömt bort den svenska marknaden, men för närvarande upplever de många gånger att core-produkter är för dyra och de opportuniska investerarna har svårt att hitta såväl rätt avkastning som rätt investeringsvolym. Sverige konkurrerar trots allt med många andra marknader som för närvarande erbjuder andra möjligheter. Carl Wingmark Real Estate Corporate Finance När det gäller frågan kring fastighetsinnehav kan vi konstatera att bostäder ses som en av de mest intressanta investeringsobjekten framöver. Bostadsfrågan är också en aktuell och omdebatterad samhällsfråga. Bristen på bostäder handlar om behov som behöver lösas och det har naturligtvis även investerarna identifierat. Att totalavkastningen under de senaste åren har varit hög har förbättrat möjligheten för nya aktörer att attrahera kapital, många gånger institutionellt, till tillgångsslaget bostäder. Detaljhandeln påverkas av såväl tilltagande e-handel som nya konsumtionsmönster. Den osäkerheten tillsammans med att många aktörer har relativt höga anskaffningsvärden skapar illikviditet på marknaden. Fastighetstempen visar att prisutvecklingen i branschen stiger. Vår bedömning är att yielden på core fastigheter i CBD kommer vara fortsatt låg men att en prisuppgång kräver en positiv hyresutveckling. Prisutvecklingen på sekundära fastigheter och/eller sekundära lägen kommer dock att vara positiv till följd av ökad konkurrens samt ökad tillgång och förbättrade villkor för finansiering Fastighetstempen 9

10 Det egna företaget nuläget i förhållande till tredje kvartalet 2013 Här tar fastighetsbolagen ställning till utvecklingen av antalet anställda, tillgång till kapital och hur lätt eller svårt det blir framöver att hitta attraktiva investeringsobjekt de kommande tolv månaderna. Färre planerar att nyanställa Förändringar när det gäller anställningar går mot en stabilisering. För ett år sedan indikerade 43 procent att de avsåg hålla personalstyrkan oförändrad. För ett halvår sedan sjönk siffran till 36 procent för att i denna undersökning öka till 50 procent. Hösten 2013 angav 55 procent av företagen att de tänkte öka personalstyrkan under det kommande året, motsvarande siffra i denna mätning är 41 procent. Andelen företag som avser att minska sin personalstab ligger kvar på en låg nivå. Fem procent avser att reducera sin personal. Planerar ditt företag att öka, minska eller inte göra några förändringar i antalet anställda under de kommande 12 månaderna? 5% 5% 0% 7% 0% 2% 8% 36% 4 46% 43% 50% 55% Öka Oförändrade Minska Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten 10 Fastighetstempen 2014

11 Bedömder du att ditt företags tillgång till kapital för investeringar kommer att öka, minska eller vara oförändrat under de kommande 12 månaderna? Öka Vet ej Minska Oförändrat Inte tillämpligt för verksamheten Eget kapital 0% 6% 3% 2% 2% 4 49% 53% 37% 60% 35% Öka Minska Oförändrat Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten Lånekapital 7% 0% 1 30% 52% Tillgång till kapital I detta avsnitt bedöms hur fastighetsbolagen ser på tillgång på kapital. Detta kapital utgörs av eget, lånekapital och/ eller alternativ till kapital till exempel genom obligationer. 10% 8% 0% 5% 23% 33% 5 65% I likhet med den förra mätningen är det eget kapital och lånekapital som av fastighetsbolagen bedömdes vara de två främsta finansieringskällorna. Noterbar är nedgången från 65 procent till 52 procent när det gäller tro på lånekapital. Ett intryck är att bilden förblir relativt oförändrad sedan föregående undersökning, särskilt gäller detta eget kapital. En intressant notering är att i förra mätningen sa 45 procent att alternativa finansieringsformer inte är tillämpliga för deras verksamhet. Motsvarande siffra i denna studie är 27 procent. Alternativ finansiering Öka Minska Oförändrat Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten 29% 2% 3 8% 27% 2 2 8% 45% 37% 29% 1 22% Öka Vet ej Minska Oförändrat Inte 2014 tillämpligt Fastighetstempen för verksamheten 11

12 Investeringsobjekt Här får fastighetsbolagen bedöma hur de ser på möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt under de kommande tolv månaderna. Under första kvartalet 2013 sa 26 procent av fastighetsbolagen att möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt kommer att bli svårare under de närmaste tolv månaderna. I föregående mätning, hösten 2013, ökade denna siffra till 32 procent och stiger till hela 50 procent i denna undersökning. Studeras utvecklingen för andelen som bedömer att det ska bli enklare att hitta attraktiva investeringsobjekt visar denna att andelen blir allt mindre för varje år. 46 procent av fastighetsföreträdarna bedömer att möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt bedöms bli oförändrat under året. Det finns således en allmän tendens till att fastighetsbolagen uppskattar att det kommer att bli svårare att hitta intressanta investeringsobjekt framöver. Tror du att det kommer att bli enklare, svårare eller inte ske någon förändring under de kommande 12 månaderna när det gäller möjligheterna att hitta attraktiva investeringsobjekt? 46% 50% 9% 32% 55% 20% 26% 49% Enklare Oförändrade Svårare Vet ej 12 Fastighetstempen 2014

13 50% tror att det blir svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt framöver. Robert Fonovich Branschansvarig Real Estate PwC:s analys När det gäller tillgång till kapital stärker utfallet i undersökningen tesen att flertalet banker nu är positiva vad gäller nyutlåning till fastighetssektorn samt att tillgången på eget kapital för närvarande är god. Detta kan vara en anledning till att färre tror på en fortsatt ökning vid denna undersökning jämfört med höstens upplaga av Fastighetstempen. Branschen menar att det blir allt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt enligt undersökningen. Baserat på en god kapitaltillgång, fortsatt tro på positiv prisutveckling samt stigande hyror kan detta leda till att säljarna av attraktiva objekt blir färre och att köparna inte är benägna att ytterligare sänka sina avkastningskrav. Noterbart är dock att flera aktörer idag är benägna att flytta sig på riskskalan för att om möjligt kunna nå en bättre avkastning Fastighetstempen 13

14 Valåret 2014 branschens syn på skatter PwC ställde frågan: Tror du att det kommer att föreslås förändringar inom skattelagstiftningen under 2014 som får konsekvenser för din verksamhet? Nästan en tredjedel eller 29 procent menar att det kommer att föreslås förändringar i skattelagstiftningen under året som får negativa konskevenser för företaget. Tre procent bedömer att lagstiftningen kommer att få positiva effekter på verksamheten. Nästan hälften eller 48 procent tror att förändringar i lagstiftningen inte kommer att påverka deras verksamhet och en femtedel vet inte eller har ingen uppfattning i frågan. 14 Fastighetstempen 2014

15 Katarina Menzel Real Estate Tax PwC:s analys När det gäller förändringar på skattelagstiftningsområdet känner vi till att företagsskatteutredningen som presenteras i mitten av juni bland annat kommer att innehålla förslag till förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Vi kan därför utgå från att vi står inför förändringar på skattelagstiftningsområdet som kommer att påverka både nationella och internationella aktörer i fastighetsbranschen. Att hela tre av tio tror att förändringarna kommer att få en negativ påverkan medan i princip ingen tror på en positiv påverkan är föga överraskande. Detta mot bakgrund av det gångna årets politiska debatt och den upptrappning kring frågan om den svenska skattebasen som den allmänna valdebatten för med sig. Vår bedömning är att sannolikt alla kommer att påverkas av förändrade regler. Tills dess att kommittén presenterar utarbetade förslag är det svårt för branschen att förutse på vilket sätt förändrade regler kan påverka dem och vad den faktiska effekten för den enskilde aktören kan bli. Att nästan fem av tio bedömer att deras verksamhet inte kommer att påverkas kan vara ett uttryck för svårigheten att bedöma förändrade reglers inverkan. Detta i kombination med en optimistisk tilltro till att den effekt, som ett begränsat ränteavdrag kan medföra, inte skulle bli så kännbar att den påverkar investeringsviljan Fastighetstempen 15

16 Några röster om framtidens fastighetsmarknad Intervju med: Mats Hederos, AMF Fastigheter Vad är dina spontana reaktioner på de resultat från undersökningen som du har fått ta del av? Är det något som förvånade dig? Nej, inte direkt. Men, en allmän reflektion: Jag tycker att man från fastighetshåll tittar lite för mycket på kapitalmarknaden och för lite på hur demografi, befolkning, och sysselsättning utvecklas. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Vi tycker nog inte att det blivit någon avmattning i de områden där vi arbetar. Det finns väldigt få lokaler i innerstan att tillgå. Jag upplever snarare att efterfrågan ökar, och känner inte av någon stagnation. När det gäller vakanser är nivån historiskt låg. När det gäller prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden tror branschen på stigande priser om man jämför med förgående mätning från första kvartalet i år. Vad tror du att detta beror på? Ökad efterfrågan på hyresmarknaden. Jag tror dock inte att det gäller i alla segment. Mindre riskfyllda investeringar kommer att dra till sig institutionella investerare på ett annat sätt. Jag tror att klyftorna ökar mellan det som är riktigt bra och det som är riktigt dåligt. Tror du att trenden kommer att fortsätta de närmaste åren? Ja, på lång sikt. Urbaniseringen i Sverige är mycket stark. Tror du att det kommer att föreslås förändringar i Skattelagstiftningen under 2014 som kommer att på verka fastighetsbranschen? Ja, det finns ett betänkande som ska komma i juni som kan ha stora konsekvenser för branschen. Jag är förvånad över att branschen inte reagerar mer. Åtminstone som förslaget ser ut nu kommer det att ha effekter på allt som ligger inom aktiebolagsstrukturer, vilket kommer att påverka fastighetsmarknaden. Branschen är idag mycket skattegynnad, och jag tror att vi kan räkna med att det blir någon form av förändring till dess nackdel. Jag tror inte att utgången av höstens val har någon påverkan när det gäller just detta. 16 Fastighetstempen 2014

17 Intervju med: Therese Rattik, vd Areim Vad tycker du är mest spännande i den svenska fastighetsbranschen just nu? Det som sticker ut är väl att ekonomin börjar röra på sig. Bankerna lånar ut pengar. Ekonomin hämtar sig och det börjar ge effekter i form av affärer. Det är också spännande att det kommit flera börsintroduktioner på sistone är det en trend som är här för att stanna? Spännande om det blir en ny plattform för fastighetsbolag. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Jag läser in att man har en något flackare tro på marknaden, vilket känns vettigt. Inte minst med tanke på oron i övriga Europa. Jag tror att det kommer att gå sakta framåt, men inte drastiskt uppåt. Man måste också titta på sysselsättning och BNP-tillväxt. Samt komma ihåg att vår bransch släpar efter den övriga konjunkturen tack vare långa hyresavtal där har vi en chans att i bästa fall överbrygga ekonomiska kriser. Under den senaste finanskrisen till exempel, sades det i fastighetsbranschen att hyresintäkterna var relativt opåverkade. Undersökningen visar att institutioner förväntas vara en stor nettoköpare medan utländska investerare förväntas vara nettosäljare under det kommande året. Motsvarar detta din bild? Nej, det motsvarar inte min bild. Jag ser en önskan från utländska investerare att köpa mer. Sedan är det ju inte helt säkert att de lyckas komma in på marknaden. Resultaten visar att kontor och bostäder bedöms vara mest lukrativa och detaljhandel och industrilokaler minst lukrativa när det gäller investeringar. Vad tror du att detta beror på? Det är inte förvånande, det är så det har varit de senaste åren. Man söker sig till investeringar med låg risk, som bostäder och kontor i bra lägen, som är mindre konjunkturkänsliga. Tror man på tillväxt i ekonomin så kommer även detaljhandel och industrilager snart att segla upp som mer lönsamma. Kontor har över tid varit en attraktiv investering men det beror också på vilken typ av kontor Fastighetstempen 17

18 Intervju med: Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem Vad tycker du är mest spännande i den svenska fastighetsbranschen just nu? Vi upplever en ny situation med ett stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden, även hos utländska aktörer. Dessutom har vi en banksektor som vaknat till liv igen och vill låna ut pengar till fastighetsbranschen. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Det kan nog bero på KPI-utvecklingen att inflationstakten är långsammare än man tidigare förutspått. Det kan slå igenom på hyresökningarna, som då också blir lägre än förutsett. Undersökningen visar att institutioner förväntas vara en stor nettoköpare medan utländska investerare förväntas vara nettosäljare under det kommande året. Motsvarar detta din bild? Ja, det gör det. Men samtidigt tror jag att de utländska aktörerna kommer att ha ett starkt intresse för att köpa, dock i första hand genom fonder. När det gäller prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden tror fler i branschen på stigande priser om man jämför med förgående mätning. Vad tror du att detta beror på? De alternativa placeringar som finns är så pass dåliga, vilket ger prispress uppåt. Lånat kapital kommer också att bli billigare. Det blir inga fantastiska prisförändringar, men priserna kommer ändå att stiga. Vad tror du rent generellt om framtiden för den svenska fastighetsbranschen? Hur kommer branschen att förändras under de närmaste 5-10 åren? Den kommer att fortsätta att ge en bra, stabil, men inte speciellt stor avkastning de närmaste 5-10 åren. Det är en lite trist bransch, men trygg och stabil. Vi kommer inte att se spekulation som på 90-talet igen. Det viktigaste är att vi får behålla stabiliteten från politiskt håll, och att man inte börjar laborera med marknadens förutsättningar. 18 Fastighetstempen 2014

19 2014 Fastighetstempen 19

20 PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Besök vår webbplats Carl Wingmark Katarina Menzel Patrik Texell Robert Fonovich Ulf Westerberg PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Fastighetstempen 2013:2

Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer www.pwc.se Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av resultaten...

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Q3 2015 Verkstadsbarometern en undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Januari 2014 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Exportindustrin andas optimism

Exportindustrin andas optimism Exportindustrin andas optimism Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Företagen såväl stora som små och medelstora säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare.

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer