Fastighetstempen 2014:Q1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetstempen 2014:Q1"

Transkript

1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. Se sidan 8 4 av företagen planerar att rekrytera. Se sidan 10

2 Bakgrund och syfte Utgivningen av PwC:s Fastighetstemp startade 2013 och denna utgåva är den tredje i ordningen. Undersökningen genomfördes under första kvartalet 2014 och bygger på svar från beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen. Syftet med Fastighetstempen är att fånga aktuella branschfrågor och belysa respondenters bedömning av fastighetsmarknadens utveckling de kommande tolv månaderna. Målgrupp och urval Målgruppen för undersökningen är beslutsfattare inom den svenska fastighetsbranschen. Totalt har vi genomfört 103 intervjuer under mars april Intervjuerna genomfördes dels via digitala enkäter som distribuerades via e-post och dels via telefon. 2 Fastighetstempen 2014

3 Fastighetssektorn i fokus I årets första utgåva av Fastighetstempen konstaterar vi att det finns en fortsatt positiv syn på utvecklingen i fastighetssektorn. Aktörerna har en tro på hyrestillväxt och god vinstutveckling och räknar med en mer stabiliserad utvecklingstakt framöver. En annan positiv trend är att tillgången till lånat kapital ökar, vilket våra tidigare undersökningar också förutspått. Respondenterna ger också sin syn på möjligheterna att finna intressanta investeringsobjekt. Här noteras en förändring från tidigare mätningar då man nu upplever det som svårare att hitta rätt. Vidare har börsen visat på en positiv utveckling för fastighetsaktier och där också ett flertal noteringar framgångsrikt genomförts under den senaste tiden. Sammantaget är det positiva tongångar i branschen. Det som kan komma att påverka marknaden negativt i det korta perspektivet är tilltagande oro i vår omvärld, exempelvis utvecklingen i Ukraina. Välkommen att ta del av Fastighetstempen 2014:Q1 som sammanfattar branschens utveckling under första kvartalet i år och utmaningarna framåt. Ta gärna kontakt med mig eller med någon i branschteamet för en fördjupad diskussion om fastighetssektorns framtidsfrågor. Robert Fonovich Branschansvarig för fastighetssektorn inom PwC 2014 Fastighetstempen 3

4 Hyresintäkter Fastighetsbolagen ger här sin syn på utvecklingen av hyresintäkterna de kommande tolv månaderna både för det egna företaget och för branschen som helhet. Denna aspekt belyser klimatet inom branschen och är även en konjunkturindikation för branschen som helhet. Hyresintäkterna oförändrade Vid föregående mätning, hösten 2013, trodde 76 procent av företagen på ökade hyresintäkter för det egna företaget. Motsvarande siffra i denna undersökning har minskat till 70 procent. Situationen för det egna företagets hyresintäkter har möjligen stabiliserats i förhållande till för sex månader sedan. Andelen som tror på oförändrade hyresintäkter ökar till 22 procent i denna mätning. Att jämföras med 12 procent som trodde på ett sådant framtidscenario i förra mätningen. De som tror på en negativ hyresintäktsutveckling under året sjunker från fem till tre procent. Vinstutvecklingen i branschen ökar När det gäller hyresintäkterna i branschen som helhet är branschföreträdarna optimistiska. Knappt hälften (46 procent) trodde på ökade hyresintäkter för ett år sedan. Motsvarande siffra hade hösten 2013 ökat till 62 procent i höstas och ökar ytterligare till 67 procent i denna studie. Närmare hälften, eller 45 procent, bedömde att hyresintäkterna skulle vara oförändrade för ett år sedan. Denna siffra minskade till 32 procent i förra mätningen för att i denna studie landa på 29 procent. Det är intressant att notera att branschen som helhet något ytterligare flyttar fram sina positioner i denna undersökning. 4 Fastighetstempen 2014

5 Patrik Texell Auktoriserad värderare, MRICS PwC:s analys Rapportens resultat kring hyresintäkter tyder på en fortsatt stark framtidstro i branschen. Bilden är samstämmig med BNP-utvecklingen som var stark i Sverige under fjärde kvartalet Den positiva utvecklingen bedöms av flera konjunkturbedömare att fortsätta under undersökningens tidshorisont. Dessutom är det valår vilket normalt innebär utrymme för en mer expansiv penningpolitik, vilket påverkar utvecklingen för handeln. Lågt inflationstryck och en fortsatt trend att minska kontorsarean per anställd kan vara två anledningar till att branschen indikerar en minskad ökningstakt på bolagets totala hyresintäkt. När det gäller bedömningen av vinstutveckligen ser vi att skillnaderna mellan hur respondenterna ser på det egna företaget och branschen som helhet har minskat betydligt. En stark positiv utveckling för det stora flertalet av branschens större aktörer och en stabil utveckling för fastighetsbolagen på börsen innebär att det är svårt att motivera skillnader mellan det egna bolaget och branschen som helhet. 67% tror på ökade hyresintäkter för branschen. Tror du att hyresintäkterna i ditt företag kommer att öka, minska eller vara oförändrade under de kommande 12 månaderna? 3% 0% 5% 12% 5% 0% 6% 0% 8% Öka Oförändrade Minska Vet ej 18% 22% Ej tillämpligt 70% 76% 73% Tror du att hyresintäkterna i fastighetsbranschen som helthet kommer att öka, minska eller vara oförändrade under kommande 12 månaderna? 2% 2% 2% Öka 29% 32% Oförändrade 46% 45% Minska 62% 67% Vet ej 2014 Fastighetstempen 5

6 Nettoköpare nettosäljare I detta avsnitt studeras om aktörerna: privata bolag, institutioner, börsbolag och utländska investerare bedöms vara nettoköpare eller nettosäljare av fastigheter under de kommande tolv månaderna. Undersökningen visar att branschen tror att institutioner, börsbolag och privata bolag kommer att vara nettoköpare under de kommande tolv månaderna. Utländska investerare ses av branschen vara nettosäljare. Samtidigt kan det vara värt att notera att osäkerheten minskar kring om börsbolag och privata bolag ska bli köpare eller säljare av fastigheter. I denna mätning är det främst privata bolag som flyttar fram sin position som nettoköpare. Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Privata bolag Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Institutioner 16% 27% 38 57% 8% 13% 80% 45 25% 27% 48% 3% 12% 85% 22% 29% 48% 13 7% 88% Nettoköpare Nettosäljare Vet ej Nettoköpare Nettosäljare Vet ej 6 Fastighetstempen 2014

7 45% anser att industrilokaler inte är en aktuell investeringstyp Fastighetsinnehav Här läggs fokus på att studera vilka fastigheter som anses vara de mest attraktiva investeringsobjekten under de kommande tolv månaderna. De fastigheter som kommenteras är kontor, detaljhandel, industri/lagerlokaler och bostäder. Undersökningen visar att kontor och bostäder tros vara de mest intressanta investeringsobjekten framöver. Lägst intresse visar branschen för industrilokaler. Hela 45 procent menar att denna investeringstyp inte är aktuell för dem och för många fastighetsbolag är det heller ingen prioriterad fastighetstyp. När det gäller samtliga investeringsobjekt menar runt en tredjedel av företagen att deras investeringsvilja kommer att vara relativt oförändrad. Nettoförsäljning av dessa objekt fördelas jämnt mellan de olika fastighetstyperna. Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Börsbolag Tror du att följande aktörer kommer att vara nettoköpare eller nettosäljare under de kommande 12 månaderna? Utländska investerare % 66% 17% 4 42% 16% 18% 66% 10% 40% 49% 18% 3 52% % Nettoköpare Nettosäljare Vet ej Nettoköpare Nettosäljare Vet ej 2014 Fastighetstempen 7

8 En annan intressant aspekt är hur fastighetsbolagen ser på investeringar i befintligt bestånd. Nästan sex av tio företag eller 59 procent tror att investeringarna ökar, 31 procent att investeringarna förblir oförändrade och sex procent att investeringarna minskar under året. Positiv prisutveckling Fastighetsbolagen har i denna fråga fått bedöma hur de ser på prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden under de kommande tolv månaderna. Signalen är tydlig prisutvecklingen är positiv. I föregående mätning sa 46 procent att priserna skulle öka och i undersökningen dessförinnan var samma siffra 35 procent. I denna undersökning säger så många som sex av tio eller 64 procent att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. Intrycket från tidigare mätningar var att priserna spåddes bli relativt oförändrade de kommande tolv månaderna. Omkring hälften av fastighetsbolagen hade vid de två senaste mätningarna uppfattningen att priserna skulle vara oförändrade. Motsvarande siffra i denna mätning är 31 procent. Bara en procent av fastighetsbolagen tror på en fallande prisutveckling. Hur ser ditt företag på innehavet inom följande sektorer för kommande 12 månaderna? Kommer ni vara nettoköpare eller nettosäljare? Kontor Detaljhandel 2% Industri/Lager 2% % 17% 16% 2 27% 29% 3 32% 36% 45% Hur tror du att prisutvecklingen kommer att se ut på den svenska marknaden i stort under de kommande 12 månaderna? 3% 2% 8% 3 35% 46% 48% 53% Stigande Oförändrat Fallande Vet ej Bostäder 26% 15% 26% 32% Nettoköpare Oförändrade Nettosäljare Vet ej Ej tillämpligt 8 Fastighetstempen 2014

9 6 säger att priserna på svensk fastighetsmarknad kommer att öka. 66% anser att börsbolagen kommer att vara nettoköpare. PwC:s analys När vi tittar närmare på utfallet kring nettoköpare och nettosäljare är det tydligt att drivkraften skiljer sig åt till varför institutioner, börsbolag och privata aktörer bedöms bli nettoköpare. Avseende institutioner så har de under de senaste åren allokerat mer pengar i absoluta tal till fastigheter. Mycket på grund av att de har svårt att hitta konkurrerande riskjusterad avkastning i andra finansiella instrument. När det gäller börbolagen så borde den positiva utvecklingen på börsen, tillsammans med de goda förutsättningar som erbjuds via obligationsfinasiering, bidra till den ökade aptiten på fastigheter. De privata aktörerna är dock i större utsträckning beroende av tillgången till traditionell bankfinansiering, vilket har blivit väsentligt lättare att få under den senaste tiden. De utländska investerarna har inte glömt bort den svenska marknaden, men för närvarande upplever de många gånger att core-produkter är för dyra och de opportuniska investerarna har svårt att hitta såväl rätt avkastning som rätt investeringsvolym. Sverige konkurrerar trots allt med många andra marknader som för närvarande erbjuder andra möjligheter. Carl Wingmark Real Estate Corporate Finance När det gäller frågan kring fastighetsinnehav kan vi konstatera att bostäder ses som en av de mest intressanta investeringsobjekten framöver. Bostadsfrågan är också en aktuell och omdebatterad samhällsfråga. Bristen på bostäder handlar om behov som behöver lösas och det har naturligtvis även investerarna identifierat. Att totalavkastningen under de senaste åren har varit hög har förbättrat möjligheten för nya aktörer att attrahera kapital, många gånger institutionellt, till tillgångsslaget bostäder. Detaljhandeln påverkas av såväl tilltagande e-handel som nya konsumtionsmönster. Den osäkerheten tillsammans med att många aktörer har relativt höga anskaffningsvärden skapar illikviditet på marknaden. Fastighetstempen visar att prisutvecklingen i branschen stiger. Vår bedömning är att yielden på core fastigheter i CBD kommer vara fortsatt låg men att en prisuppgång kräver en positiv hyresutveckling. Prisutvecklingen på sekundära fastigheter och/eller sekundära lägen kommer dock att vara positiv till följd av ökad konkurrens samt ökad tillgång och förbättrade villkor för finansiering Fastighetstempen 9

10 Det egna företaget nuläget i förhållande till tredje kvartalet 2013 Här tar fastighetsbolagen ställning till utvecklingen av antalet anställda, tillgång till kapital och hur lätt eller svårt det blir framöver att hitta attraktiva investeringsobjekt de kommande tolv månaderna. Färre planerar att nyanställa Förändringar när det gäller anställningar går mot en stabilisering. För ett år sedan indikerade 43 procent att de avsåg hålla personalstyrkan oförändrad. För ett halvår sedan sjönk siffran till 36 procent för att i denna undersökning öka till 50 procent. Hösten 2013 angav 55 procent av företagen att de tänkte öka personalstyrkan under det kommande året, motsvarande siffra i denna mätning är 41 procent. Andelen företag som avser att minska sin personalstab ligger kvar på en låg nivå. Fem procent avser att reducera sin personal. Planerar ditt företag att öka, minska eller inte göra några förändringar i antalet anställda under de kommande 12 månaderna? 5% 5% 0% 7% 0% 2% 8% 36% 4 46% 43% 50% 55% Öka Oförändrade Minska Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten 10 Fastighetstempen 2014

11 Bedömder du att ditt företags tillgång till kapital för investeringar kommer att öka, minska eller vara oförändrat under de kommande 12 månaderna? Öka Vet ej Minska Oförändrat Inte tillämpligt för verksamheten Eget kapital 0% 6% 3% 2% 2% 4 49% 53% 37% 60% 35% Öka Minska Oförändrat Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten Lånekapital 7% 0% 1 30% 52% Tillgång till kapital I detta avsnitt bedöms hur fastighetsbolagen ser på tillgång på kapital. Detta kapital utgörs av eget, lånekapital och/ eller alternativ till kapital till exempel genom obligationer. 10% 8% 0% 5% 23% 33% 5 65% I likhet med den förra mätningen är det eget kapital och lånekapital som av fastighetsbolagen bedömdes vara de två främsta finansieringskällorna. Noterbar är nedgången från 65 procent till 52 procent när det gäller tro på lånekapital. Ett intryck är att bilden förblir relativt oförändrad sedan föregående undersökning, särskilt gäller detta eget kapital. En intressant notering är att i förra mätningen sa 45 procent att alternativa finansieringsformer inte är tillämpliga för deras verksamhet. Motsvarande siffra i denna studie är 27 procent. Alternativ finansiering Öka Minska Oförändrat Vet ej Inte tillämpligt för verksamheten 29% 2% 3 8% 27% 2 2 8% 45% 37% 29% 1 22% Öka Vet ej Minska Oförändrat Inte 2014 tillämpligt Fastighetstempen för verksamheten 11

12 Investeringsobjekt Här får fastighetsbolagen bedöma hur de ser på möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt under de kommande tolv månaderna. Under första kvartalet 2013 sa 26 procent av fastighetsbolagen att möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt kommer att bli svårare under de närmaste tolv månaderna. I föregående mätning, hösten 2013, ökade denna siffra till 32 procent och stiger till hela 50 procent i denna undersökning. Studeras utvecklingen för andelen som bedömer att det ska bli enklare att hitta attraktiva investeringsobjekt visar denna att andelen blir allt mindre för varje år. 46 procent av fastighetsföreträdarna bedömer att möjligheten att hitta attraktiva investeringsobjekt bedöms bli oförändrat under året. Det finns således en allmän tendens till att fastighetsbolagen uppskattar att det kommer att bli svårare att hitta intressanta investeringsobjekt framöver. Tror du att det kommer att bli enklare, svårare eller inte ske någon förändring under de kommande 12 månaderna när det gäller möjligheterna att hitta attraktiva investeringsobjekt? 46% 50% 9% 32% 55% 20% 26% 49% Enklare Oförändrade Svårare Vet ej 12 Fastighetstempen 2014

13 50% tror att det blir svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt framöver. Robert Fonovich Branschansvarig Real Estate PwC:s analys När det gäller tillgång till kapital stärker utfallet i undersökningen tesen att flertalet banker nu är positiva vad gäller nyutlåning till fastighetssektorn samt att tillgången på eget kapital för närvarande är god. Detta kan vara en anledning till att färre tror på en fortsatt ökning vid denna undersökning jämfört med höstens upplaga av Fastighetstempen. Branschen menar att det blir allt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt enligt undersökningen. Baserat på en god kapitaltillgång, fortsatt tro på positiv prisutveckling samt stigande hyror kan detta leda till att säljarna av attraktiva objekt blir färre och att köparna inte är benägna att ytterligare sänka sina avkastningskrav. Noterbart är dock att flera aktörer idag är benägna att flytta sig på riskskalan för att om möjligt kunna nå en bättre avkastning Fastighetstempen 13

14 Valåret 2014 branschens syn på skatter PwC ställde frågan: Tror du att det kommer att föreslås förändringar inom skattelagstiftningen under 2014 som får konsekvenser för din verksamhet? Nästan en tredjedel eller 29 procent menar att det kommer att föreslås förändringar i skattelagstiftningen under året som får negativa konskevenser för företaget. Tre procent bedömer att lagstiftningen kommer att få positiva effekter på verksamheten. Nästan hälften eller 48 procent tror att förändringar i lagstiftningen inte kommer att påverka deras verksamhet och en femtedel vet inte eller har ingen uppfattning i frågan. 14 Fastighetstempen 2014

15 Katarina Menzel Real Estate Tax PwC:s analys När det gäller förändringar på skattelagstiftningsområdet känner vi till att företagsskatteutredningen som presenteras i mitten av juni bland annat kommer att innehålla förslag till förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Vi kan därför utgå från att vi står inför förändringar på skattelagstiftningsområdet som kommer att påverka både nationella och internationella aktörer i fastighetsbranschen. Att hela tre av tio tror att förändringarna kommer att få en negativ påverkan medan i princip ingen tror på en positiv påverkan är föga överraskande. Detta mot bakgrund av det gångna årets politiska debatt och den upptrappning kring frågan om den svenska skattebasen som den allmänna valdebatten för med sig. Vår bedömning är att sannolikt alla kommer att påverkas av förändrade regler. Tills dess att kommittén presenterar utarbetade förslag är det svårt för branschen att förutse på vilket sätt förändrade regler kan påverka dem och vad den faktiska effekten för den enskilde aktören kan bli. Att nästan fem av tio bedömer att deras verksamhet inte kommer att påverkas kan vara ett uttryck för svårigheten att bedöma förändrade reglers inverkan. Detta i kombination med en optimistisk tilltro till att den effekt, som ett begränsat ränteavdrag kan medföra, inte skulle bli så kännbar att den påverkar investeringsviljan Fastighetstempen 15

16 Några röster om framtidens fastighetsmarknad Intervju med: Mats Hederos, AMF Fastigheter Vad är dina spontana reaktioner på de resultat från undersökningen som du har fått ta del av? Är det något som förvånade dig? Nej, inte direkt. Men, en allmän reflektion: Jag tycker att man från fastighetshåll tittar lite för mycket på kapitalmarknaden och för lite på hur demografi, befolkning, och sysselsättning utvecklas. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Vi tycker nog inte att det blivit någon avmattning i de områden där vi arbetar. Det finns väldigt få lokaler i innerstan att tillgå. Jag upplever snarare att efterfrågan ökar, och känner inte av någon stagnation. När det gäller vakanser är nivån historiskt låg. När det gäller prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden tror branschen på stigande priser om man jämför med förgående mätning från första kvartalet i år. Vad tror du att detta beror på? Ökad efterfrågan på hyresmarknaden. Jag tror dock inte att det gäller i alla segment. Mindre riskfyllda investeringar kommer att dra till sig institutionella investerare på ett annat sätt. Jag tror att klyftorna ökar mellan det som är riktigt bra och det som är riktigt dåligt. Tror du att trenden kommer att fortsätta de närmaste åren? Ja, på lång sikt. Urbaniseringen i Sverige är mycket stark. Tror du att det kommer att föreslås förändringar i Skattelagstiftningen under 2014 som kommer att på verka fastighetsbranschen? Ja, det finns ett betänkande som ska komma i juni som kan ha stora konsekvenser för branschen. Jag är förvånad över att branschen inte reagerar mer. Åtminstone som förslaget ser ut nu kommer det att ha effekter på allt som ligger inom aktiebolagsstrukturer, vilket kommer att påverka fastighetsmarknaden. Branschen är idag mycket skattegynnad, och jag tror att vi kan räkna med att det blir någon form av förändring till dess nackdel. Jag tror inte att utgången av höstens val har någon påverkan när det gäller just detta. 16 Fastighetstempen 2014

17 Intervju med: Therese Rattik, vd Areim Vad tycker du är mest spännande i den svenska fastighetsbranschen just nu? Det som sticker ut är väl att ekonomin börjar röra på sig. Bankerna lånar ut pengar. Ekonomin hämtar sig och det börjar ge effekter i form av affärer. Det är också spännande att det kommit flera börsintroduktioner på sistone är det en trend som är här för att stanna? Spännande om det blir en ny plattform för fastighetsbolag. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Jag läser in att man har en något flackare tro på marknaden, vilket känns vettigt. Inte minst med tanke på oron i övriga Europa. Jag tror att det kommer att gå sakta framåt, men inte drastiskt uppåt. Man måste också titta på sysselsättning och BNP-tillväxt. Samt komma ihåg att vår bransch släpar efter den övriga konjunkturen tack vare långa hyresavtal där har vi en chans att i bästa fall överbrygga ekonomiska kriser. Under den senaste finanskrisen till exempel, sades det i fastighetsbranschen att hyresintäkterna var relativt opåverkade. Undersökningen visar att institutioner förväntas vara en stor nettoköpare medan utländska investerare förväntas vara nettosäljare under det kommande året. Motsvarar detta din bild? Nej, det motsvarar inte min bild. Jag ser en önskan från utländska investerare att köpa mer. Sedan är det ju inte helt säkert att de lyckas komma in på marknaden. Resultaten visar att kontor och bostäder bedöms vara mest lukrativa och detaljhandel och industrilokaler minst lukrativa när det gäller investeringar. Vad tror du att detta beror på? Det är inte förvånande, det är så det har varit de senaste åren. Man söker sig till investeringar med låg risk, som bostäder och kontor i bra lägen, som är mindre konjunkturkänsliga. Tror man på tillväxt i ekonomin så kommer även detaljhandel och industrilager snart att segla upp som mer lönsamma. Kontor har över tid varit en attraktiv investering men det beror också på vilken typ av kontor Fastighetstempen 17

18 Intervju med: Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem Vad tycker du är mest spännande i den svenska fastighetsbranschen just nu? Vi upplever en ny situation med ett stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden, även hos utländska aktörer. Dessutom har vi en banksektor som vaknat till liv igen och vill låna ut pengar till fastighetsbranschen. Undersökningen visar att man bedömer att hyresintäkterna i branschen som helhet kommer att öka i förhållande till förra årets första kvartal. Men uppgången dämpas något i förhållande till för ett halvår sedan. Vad tror du att detta beror på? Det kan nog bero på KPI-utvecklingen att inflationstakten är långsammare än man tidigare förutspått. Det kan slå igenom på hyresökningarna, som då också blir lägre än förutsett. Undersökningen visar att institutioner förväntas vara en stor nettoköpare medan utländska investerare förväntas vara nettosäljare under det kommande året. Motsvarar detta din bild? Ja, det gör det. Men samtidigt tror jag att de utländska aktörerna kommer att ha ett starkt intresse för att köpa, dock i första hand genom fonder. När det gäller prisutvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden tror fler i branschen på stigande priser om man jämför med förgående mätning. Vad tror du att detta beror på? De alternativa placeringar som finns är så pass dåliga, vilket ger prispress uppåt. Lånat kapital kommer också att bli billigare. Det blir inga fantastiska prisförändringar, men priserna kommer ändå att stiga. Vad tror du rent generellt om framtiden för den svenska fastighetsbranschen? Hur kommer branschen att förändras under de närmaste 5-10 åren? Den kommer att fortsätta att ge en bra, stabil, men inte speciellt stor avkastning de närmaste 5-10 åren. Det är en lite trist bransch, men trygg och stabil. Vi kommer inte att se spekulation som på 90-talet igen. Det viktigaste är att vi får behålla stabiliteten från politiskt håll, och att man inte börjar laborera med marknadens förutsättningar. 18 Fastighetstempen 2014

19 2014 Fastighetstempen 19

20 PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Besök vår webbplats Carl Wingmark Katarina Menzel Patrik Texell Robert Fonovich Ulf Westerberg PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.