DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR KS-2015/ (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Frångå tidigare tillämpning mellan kommunen och Huge Fastigheter AB om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Separat värdering bör göras vid varje enskilt tillfälle. 2. Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken till Huge eller privat aktör, avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Undantagsvis kan även tomträtt användas om särskilda skäl föreligger. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade , med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. Utredningen har inte kunnat visa på några avgörande skillnader då det gäller det ekonomiska utfallet för skattebetalarna, utifrån alternativen att kommunen säljer mark eller upplåter mark med tomträtt. Inte heller då det gäller olika principer för hur kostnaderna hanteras avseende infrastrukturåtgärder, s k allmänna anläggningar, visar på någon tydlig ekonomisk skillnad. Däremot finns det några andra parametrar som kan vara av värde att ta hänsyn till vid val av principer för framtida hantering. Till exempel hur de olika alternativen påverkar storleken på kommunens skolpeng samt möjligheten att åstadkomma enhetliga, transparenta samt tydliga rutiner för kommunens egen organisation, samt för andra berörda aktörer. Det i sin tur kan i sig ha ett ekonomiskt värde för skattebetalarna. Utredningen föreslår därför att; 1. Individuell bedömning av markpriset alltid görs. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR KS-2015/ (2) 2. Kommunen företrädesvis säljer marken till Huge eller privat aktör vid byggnation av kommunala verksamhetslokaler, om inga särskilda skäl föreligger för att istället göra en tomträttsupplåtelse. 3. Kostnader för infrastrukturåtgärder inom allmän platsmark, i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler bekostas via kommunens exploateringsbudget. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Controllerchef Bilagor Kommunstyrelsens rapport daterad Beslutet delges Huge Fastigheter AB Samtliga nämnder

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (23) Rapport. Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten Bilaga 1 Några exempel - upprättade exploateringsavtal mellan kommunen och Huge Rapportförfattare: Mari Söderquist, Ekonomiavdelningen KSF Gunilla Sundström, Näringsliv & samhällsutveckling KSF Emelie Malaise, Mark- och exploateringsavd. MSB POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Utvecklingsavdelningen Lokalplaneringsenheten Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 2 (23) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING Bakgrund Utredningens syfte Metod Deltagare i arbetsgruppen samt styrgruppen 6 3. MARK- OCH INFRASTRUKTURKOSTNADER Gällande ramlagstiftning Kommunens riktlinjer för markupplåtelse och försäljning av kommunägd mark Ramavtal / mark- och exploateringsavtal Prissättning av kommunal mark Kostnadsfördelning allmänna anläggningar (exploateringsbidrag) HUR SER HYRESAVTALEN UT IDAG, kort bakgrund Vem äger, bygger och hyr Nuvarande hyresberäkningsmodell Hur påverkas lokalhyreskostnaden av markförvärvskostnader samt infrastrukturkostnader, vid hyresförhållanden med Huge LOKALHYRANS PÅVERKAN PÅ LOKALPENGEN FÖR GRUNDSKOLAN Hur påverkas storleken på lokalpengen till andra aktörer, av kommunens egna hyresnivåer HUR GÖR ANDRA KOMMUNER Haninge Botkyrka Stockholm Nynäshamn Södertälje Tyresö EKONOMISKA BEDÖMNINGAR Bakgrund 17

5 3 (23) 7.2 Upplåtelse med tomträtt Försäljning av mark Finansiering av infrastrukturkostnader ANALYS & FÖRSLAG Prissättning av kommunal mark Val av upplåtelseformer Finansiering av allmänna anläggningar Rapportens förslag 23

6 4 (23) 1. SAMMANFATTNING Kommunfullmäktige beslutade , med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. En mindre utredningsgrupp tillsattes med representanter från både kommunstyrelsen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Även en löpande dialog med representant för Huge Fastigheter AB (Huge) har förts. Utredningen har inte kunnat visa på några avgörande skillnader då det gäller det ekonomiska utfallet för skattebetalarna, utifrån alternativen att kommunen säljer mark eller upplåter mark med tomträtt. Inte heller då det gäller olika principer för hur kostnaderna hanteras avseende infrastrukturåtgärder, s k allmänna anläggningar, visar på någon tydlig ekonomisk skillnad. Däremot finns det några andra parametrar som kan vara av värde att ta hänsyn till vid val av principer för framtida hantering. Till exempel hur de olika alternativen påverkar storleken på kommunens skolpeng samt möjligheten att åstadkomma enhetliga, transparenta samt tydliga rutiner för kommunens egen organisation, samt för andra berörda aktörer. Det i sin tur kan i sig ha ett ekonomiskt värde för skattebetalarna. Utredningen föreslår därför följande; Prissättning vid markförsäljning Frångå tidigare överenskommelse mellan kommunen och Huge om ett fastställt enhetspris vid försäljning av kommunal mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler. Istället bör en individuell markvärdering alltid göras. Sälja mark eller upplåta med tomträtt Kommunen bör i normalfallet välja att sälja marken avseende byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Men undantagsvis kan även tomträtt användas om särskilda skäl föreligger. Finansiering av erforderliga infrastrukturåtgärder Kostnader för intrastrukturåtgärder inom allmän platsmark, i samband med byggande av kommunala verksamhetslokaler, bör generellt finansieras via kommunens exploateringsbudget och därmed inte belasta lokalhyran. Markpriset bör därmed inkludera att kommunen bygger erforderliga allmänna anläggningar, dvs en byggklar tomt.

7 5 (23) 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Ann-Marie Högberg (S) väckte den 28 mars 2012 en motion som delvis berörde frågan om att ta ett ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler (KS-2012/394). I motionen framfördes bl a att kommunens lokalkostnader borde kunna hållas nere genom att inte belasta lokalprojektet med olika typer av kringkostnader för t ex infrastrukturåtgärder. Även möjligheten att upplåta mark med tomträtt istället för att sälja marken nämns i motionen. Kommunfullmäktige beslutade, med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat , att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna när det gäller mark- och kringkostnader när nya kommunala lokaler ska uppföras. 2.2 Utredningens syfte Att undersöka vad som är mest fördelaktigt för skattebetalarna i Huddinge kommun när det gäller olika former av markförvärvskostnader, samt hur infrastrukturkostnader i lokalprojekten påverkar lokalhyran, och i förlängningen skattebetalarna, vid planering och produktion av nya kommunala verksamhetslokaler. Utgångspunkten är även att Huge Fastigheter AB (Huge) respektive privata byggherrar ska ges samma förutsättningar, dvs att likabehandling skall råda. 2.3 Metod Inledningsvis ges en allmän bakgrundsinformation kring hur praxis, riktlinjer och koncerngemensamma överenskommelser styr hanteringen i nuläget. Några exempel i närtid redovisar hur markkostnader, upplåtelseformer och infrastrukturåtgärder hanterats i aktuella projekt. (se bilaga 1). Dessa exempel har valts ut för att spegla några olika typer av nya kommunala verksamhetslokaler, där ny detaljplan tagits fram med efterföljande mark- och exploateringsavtal. Kommunens internhyresmodell beskrivs, samt vilka parametarar som påverkar lokalhyrans storlek. Rapporten resonerar vidare kring betalströmmarna inom kommunkoncernen, beroende på val av kostnadsfördelning av de allmänna anläggningarna. I denna del har vi tagit hjälp av särskild kompetens inom kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiavdelning. I syfte att redovisa en viss omvärldsbevakning har vi tagit kontakt med ett antal andra kommuner för att ta reda på hur dessa hanterar motsvarande frågeställningar. I arbetet har vi tagit in extern kompetens från NAISvefa, för att få hjälp med en översiktlig generell bedömning av marknadsvärdet för

8 6 (23) mark avsedd för kommunala verksamhetslokaler, vilket närmare redovisas under punkten 3.4. Förutom kontakter med olika tjänstemän inom kommunens egen organisation, har vi även haft en dialog med Henrik Örneblad på Huge, affärsområde kommunala lokaler. 2.4 Deltagare i arbetsgruppen samt styrgruppen Arbetsgrupp Mari Söderquist, ekonomiavd. KSF. Rapportansvarig Gunilla Sundström, näringsliv & samhällsutveckling KSF Emelie Malaise, mark- och exploateringsavd. MSB Styrgrupp Bo Garneij, ekonomiavdelning, KSF Gunilla Wastesson, näringsliv & samhällsutveckling KSF Charlotta Thureson-Giberg, mark- och exploateringsavd. MSB 3. MARK- OCH INFRASTRUKTURKOSTNADER 3.1 Gällande ramlagstiftning Kommunen har alltid att förhålla sig till kommunallagens likställighetsprincip och förbud mot att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Det innebär att kommunala markförsäljningar bör ske genom anbudsförfarande eller efter en oberoende expertvärdering och att alla behandlas lika. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gav år 2007 ut ett cirkulär med rubriken Tillämpning av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader, se även text under punkten Kommunens riktlinjer för markupplåtelse och försäljning av kommunägd mark Kommunfullmäktige beslöt den 13 februari 2012 om Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge. Riktlinjerna innebär att kommunens markförsäljning ska ske till marknadsmässiga priser.

9 7 (23) Riktlinjerna om markanvisning redovisas för bostadsbebyggelse men gäller i tillämpliga delar även för annat ändamål, t ex exploateringar för kultur och undervisning och bebyggelse för näringslivets behov. Huvudprincipen vid markanvisning för bostäder är försäljning av marken. Tomträttsupplåtelse kan tillämpas i vissa fall t ex. för förskolor/skolor och särskilda boendeformer t ex vårdboende. Även i andra fall kan tomträttsupplåtelse ske om det bedöms lämpligt. Markanvisning En markanvisning innebär en utfästelse till en byggintressent att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för utbyggnad på ett kommunägt markområde. När kommunfullmäktige fattar beslut om en markanvisning till en byggintressent upprätts ett ramavtal mellan kommunen och byggherren som bekräftar markanvisningen. Markanvisning bör i första hand ske med utgångspunkt i ett anbudsförfarande. Direktanvisning kan vara aktuellt t ex om det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad, kommunens markområde är litet eller ligger i direkt anslutning till byggherrens mark. Tomträttsupplåtelse av kommunal mark Endast mark som är i allmän ägo kan upplåtas för tomträtt, vanligtvis är fastighetsägaren (upplåtaren) en kommun. Huddinge kommun har i dagsläget endast ett 10-tal fastigheter som är upplåtna med tomträtt. Tomträtt innebär att nyttjanderätt till en fastighet kan upplåtas för visst ändamål mot en årlig avgäld i pengar. Tomträtten är i många delar väldigt lik äganderätten. En upplåtelse med tomträtt innebär att: inga inskränkningar för tomträttshavaren vad gäller rätt att upplåta panträtt och nyttjanderätt eller att överlåta tomträtten får inte sägas upp av tomträttshavaren upplåtaren får säga upp tomträtten vid vissa tidsperioder (upplåtelseperioder), vilka ska vara minst 60 år vid upplåtelse för bostadsbebyggelse och minst 20 år vid annan användning upphör tomträtten pga uppsägning måste fastighetsägaren lösa byggnad och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten avgälden ska utgå med oförändrat belopp under fasta tidsperioder (avgäldsperioder) om minst tio år i taget

10 8 (23) 3.3 Ramavtal / mark- och exploateringsavtal I kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt redovisas vilka detaljplaneprojekt kommunen beslutat att arbeta med under den kommande treårsperioden. Samhällsbyggnadsprocessen är indelad i olika skeden: projektstart, planprogram (om det bedöms erforderligt), detaljplan, genomförande och utvärdering. Startskedet eller programskedet avslutas med att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag för projektet och att ett ramavtal (markanvisningsavtal) tecknas med byggherren. Ramavtalet reglerar de övergripande förutsättningarna för planläggningen och exploateringsprojektets genomförande och är tidsbegränsad till två år från det att kommunfullmäktige fattat beslut att godkänna avtalet. I ramavtalet regleras bl.a. principer för kostnadsfördelning för genomförandet av ny detaljplan, samt preliminär köpeskilling för marken. I samband med att ny detaljplan antas av kommunfullmäktige träffas ett mer detaljerat så kallat mark- och exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren, där de slutliga villkoren för marköverlåtelsen (köpeskilling eller tomträttsavgäld) och genomförandet av detaljplanen bestäms. Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige. Sker marköverlåtelsen genom upplåtelse av tomträtt träffas också ett tomträttsavtal. 3.4 Prissättning av kommunal mark Lagen om offentlig upphandling är inte tillämplig när det gäller kommunala fastighetsförsäljningar. EU:s statsstödsregler kan dock bli tillämpliga både vid köp och försäljning av fast egendom. Företag eller viss produktion får inte gynnas. Exempel på statsstöd är försäljning som understiger marknadspris eller köp till ett pris som överstiger marknadspris.

11 9 (23) Vid försäljning av kommunal mark bör en oberoende värdering göras om inte marknadspriset är känt genom annan försäljning i närtid. Värdering av marken sker oftast genom ortsprismetoden som innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter med egenskaper som liknar värderingsobjektet. Därefter görs en analys av dessa förvärv. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten. Ibland kan även värdering ske genom den så kallade avkastningsmetoden vilket innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga framtida betalningsströmmar som ett innehav av värderingsobjektet ger upphov till under den valda kalkylperioden. Vid tomträttsupplåtelse beror tomträttsavgälden av två faktorer; avgäldsunderlaget (markens värde) och avgäldsräntan. Enligt jordabalken och rättspraxis ska avgälden motsvara en skälig ränta på markens värde. Ändamålet med tomträttsupplåtelsen, dvs vad marken får användas till, påverkar markens värde och därmed också storleken av avgälden. Vid nyupplåtelse av tomträtt råder avtalsfrihet om avgäldsbeloppet. Vid omprövning av avgälden ska den nya avgälden grunda sig på markens värde vid omprövningen. I rapporten från NAISvefa redovisar de ett antal genomförda försäljningar av tomtmark i hela Stor-Stockholm, där hela eller delar av fastigheten avser mark för skolor eller förskolor. Antalet försäljningar för specifikt dessa ändamål är relativt begränsat, men utifrån deras undersökning kan dock konstateras att köpesummorna per kvadratmeter är mycket skiftande, alltifrån drygt 200 kr/kvm tomtyta till drygt 1600 kr. De högsta nivåerna avser dock större tomter där markanvändningen även innehöll t ex bostäder och/eller kontor och handel. För de tomter som avsåg endast skola eller förskola pendlade exemplifierade försäljningspriser mellan 200 och drygt 600 kr/kvm tomtyta. Oklart dock om det i vissa fall avser en försäljning till endast bokförda värden, internt inom en kommunkoncern. Gällande försäljningsöverenskommelse mellan kommunen och Huge Sedan oktober 2008 tillämpas en överenskommelse om att köpeskillingen för kommunal mark som säljs till Huge i samband med framtagandet av detaljplaner för skolor och förskolor ska uppgå till 600 kr/m 2 tomtyta. Köpeskillingen ska räknas upp med konsumentprisindex från till dess erläggande. Överenskommelsen föregicks av överläggningar om principer för ersättning vid marköverlåtelser mellan kommunen och Huge. Bland annat diskuterades markprisets påverkan på hyresnivåerna, och 600 kr/m 2 bedömdes vara en rimlig köpeskilling vid markförvärv för förskoleoch skoländamål. I praktiken har denna överenskommelse även fått gälla

12 10 (23) andra typer av kommunala verksamhetslokaler som Huge byggt åt kommunen. Hittills har inte några tomträttsupplåtelser tecknats mellan Huddinge kommun och Huge. Däremot har tomträttsavtal träffats med privata aktörer som byggt egna verksamhetslokaler för förskola, skola eller äldreomsorg. Enligt NAISvefas bedömning av rådande enhetspris mellan kommunen och Huge, bedömer de nivån som rimlig ur ett marknadsvärdeperspektiv, särskilt med tanke på att tomter för skolor och förskolor ofta har relativt låga exploateringstal (ofta en- eller tvåplanshus med mycket gårdsyta). Dock tillägger de i sin rapport att de ur fastighetsekonomisk synvinkel anser det vara principiellt fel att ha en enhetlig prisnivå, då värdet av marken beror på många olika parametrar, bl a det geografiska läget i kommunen. 3.5 Kostnadsfördelning allmänna anläggningar (exploateringsbidrag) I samband med nyexploateringar av ett större exploateringsområde är det vanligt att byggherren är med och bekostar de allmänna anläggningar som behöver byggas ut, i samband med exploateringen. Finns flera byggherrar i området fördelas kostnaderna vanligen utifrån bedömd nytta och i förhållande till byggrätten. Kommunens rätt att ta ut ersättning för att anlägga och förbättra gator i ett område där kommunen är huvudman för gatorna grundar sig på bestämmelser i plan- och bygglagen. Huvudprincipen är att kommunen är huvudman för allmänna platser och att kommunen utför och byggherren bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningar som erfordras till följd av ett exploateringsprojekt. Det kan t ex gälla utbyggnad eller standardförbättring av en gata, nya övergångsställen, utbyggnad av en gång- och cykelväg eller åtgärder på parkmark. Principerna för kostnadsfördelning mellan kommunen och byggherren regleras i ramavtalet (markanvisningsavtalet) och den slutliga fördelningen fastslås när exploateringsavtal tecknas. I de fall exploateringsavtal inte tecknas tas gatukostnader ut i enlighet med gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun med en gatukostnadsutredning som grund. Anslutningsavgifter för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc betalas av byggherren, liksom kostnaden för att ta fram detaljplanen. Byggherren utför och bekostar även alla enskilda anläggningar inom kvartsmark.

13 11 (23) 4. HUR SER HYRESAVTALEN UT IDAG, kort bakgrund 4.1 Vem äger, bygger och hyr Kommunens fastighetsbolag Huge äger och förvaltar huvuddelen av de lokaler som utgör kommunens verksamhetslokaler. De kommunala nämnderna beslutar och ansvarar för de lokaler som respektive verksamhet behöver och nyttjar. År 2008 genomfördes en omorganisation inom kommunen som innebar att budgetansvar och undertecknande av hyresavtal överfördes från kommunstyrelsens förvaltning till nämnderna. I samband med detta infördes även en ny resursfördelningsmodell för tilldelning av budgetmedel till nämnderna, som delvis styrs av befolkningsutvecklingen. Huge upphandlar byggentreprenaderna på marknaden, i enlighet med LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), efter beställning från de kommunala nämnderna. 4.2 Nuvarande hyresberäkningsmodell Då kommunen beställer nyproduktion av kommunala verksamhetslokaler via Huge tillämpas en form av överenskommen självkostnadshyra. Offertens innehåll/kostnadsdelar Kostnadsuppskattning för ett nybyggnadsprojekt sammanställs med en total investeringskostnad för projektet. Huge redovisar beloppet i en offert till kommunen med följande kostnadsdelar; Mark & exploateringskostnader Projekteringskostnader Entreprenadkostnad Kreditivkostnad (kapitalkostnad under byggtiden) Fastighets- och byggherrekostnader (4 % adm. påslag på totalen) Principer vid beräkning av offerten/hyreskalkylen (vid nyproduktion) Avskrivningstid = 30 år (annuitet) Kontraktstid = 10 år Ränta = 5-årig statsobligation + 1,5 % (räntan binds vid tidpunkten för offerten)

14 12 (23) Kostnad för Drift o Underhåll = 175 kr kr /kvm Index = 62 %, med basår som utgörs av året då inflyttning sker Förändrad internhyresmodell inom koncernen Arbete pågår i nuläget med att ta fram en förändrad hyresmodell mellan kommunen och Huge. 4.3 Hur påverkas lokalhyreskostnaden av markförvärvskostnader samt infrastrukturkostnader, vid hyresförhållanden med Huge Markförvärvskostnaden för Huge för ett aktuellt projekt multipliceras med den aktuella kalkylränta vid tidpunkten då offerten skrivs. Beloppet läggs in som en årlig kostnad i hyreskalkylen till kommunen, tillsammans med byggnadsentreprenadens övriga kostnader. För markkostnaden sker ingen avskrivning, utan samma belopp debiteras varje år oavsett avskrivningstid i övrigt. Oavsett vilken form av markförvärvskostnad som kommer att belasta lokalhyran kan konstateras att denna kostnadspost är marginell i förhållande till hela investeringsutgiften för ett nybyggnadsprojekt. Den utgör uppskattningsvis cirka 1-3 % av hyreskostnaden uttryckt i kr/kvm/år. Då det gäller kostnader för allmänna anläggningar, det som ibland benämns exploateringsbidraget, avser det infrastrukturkostnader som kommunens gatuoch trafikavdelning upphandlar och genomför. Därefter vidaredebiteras den på förhand avtalade kostnadsuppskattningen som en engångfaktura till exploatören, dvs Huge. Huge redovisar denna kostnad som en kostnadspost i offerten till kommunen, vilket därmed blir en del av byggnadsinvesteringen. Detta totalbelopp skrivs av med en annuitet under 30 år med aktuell kalkylränta, vilket alstrar en årlig hyreskostnad för kommunen/nämnden. Denna hyra indexeras årligen med avseende på KPI (kostnadsprisindex).

15 13 (23) 5. LOKALHYRANS PÅVERKAN PÅ LOKALPENGEN FÖR GRUNDSKOLAN 5.1 Hur påverkas storleken på lokalpengen till andra aktörer, av kommunens egna hyresnivåer Bakgrund I skollagen finns angivet att friskolor ska erhålla ersättning för lokalkostnader (lokalbidrag). Storleken på detta bidrag ska grundas på kommunens egna genomsnittliga hyreskostnader för de egna skollokalerna. Lokalbidrag betalas ut till alla andra huvudmän, dvs både friskolor inom den egna kommunen samt skolor belägna i andra kommuner. Lokalkostnaderna för de kommunala skolorna hanteras dock centralt. Beräkning lokalbidrag Vid beräkning av kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev räknas samtliga (förväntade) årshyror för kommunens egna grundskolelokaler samman, och fördelas därefter med antalet elever som går i kommunens egna grundskolor. På det viset får kommunen fram en kostnad/elev/år som utgör storleken på det lokalbidrag som kommunen betalar till andra aktörer som tar emot Huddingeelever. Beloppen är olika stora, t ex beroende på om det gäller förskoleklass eller årskurs 1-9. Ekonomiska effekter om kommunen bygger mycket nya skollokaler Kommunfullmäktiges resurstilldelning avseende lokaler till grundskolenämnden är ett årligt anslag som årligen stäms av mot befolkningsprognos och lokalförsörjningsplan. Hyresbudgeten för skollokaler i Huddinge kommun har under perioden ökat med 8 mnkr/år, enligt gällande resurstilldelningsmodell. Den faktiska hyreskostnaden kan dock öka mer eller mindre än utökad hyresbudget. Till exempel kan kommunens nyproduktion av skollokaler (samt större om- och tillbyggnader) alstra en större hyreskostnadsökning än den årliga resurstilldelningen avseende lokaler. Om planerad lokalutbyggnad enligt förvaltningens lokalförsörjningsplan ska kunna inrymmas i den av kommunfullmäktige beslutade ramen i Mål och

16 14 (23) Budget måste den ökade lokalkostnaden utöver ramtillskottet på 8 mnkr finansieras med medel från grundbeloppet, dvs nivån på grundbeloppet urholkas. Det så kallade grundbeloppet ska täcka kostnader för undervisning, läromedel, elevvård/hälsovård, måltider och lokalkostnader för vaktmästeri och städning. Ekonomiska effekter om fler väljer friskolor eller skolor i andra kommuner Grundskolenämnden i Huddinge erhåller inte någon utökad ersättning i Mål och Budget om det blir ökande andel elever som går hos annan huvudman. Det innebär på sikt att ersättningen avseende lokalbidraget till andra huvudmän urholkar nivån på grundbeloppet. Under dessa år måste medel förskjutas från grundbelopp till lokalbidrag, dvs nivån på grundbeloppet urholkas därmed. Å andra sidan innebär en minskande andel elever som väljer en skola hos en annan huvudman, att grundbeloppet per elev ökar, eftersom lokalbidragen totalt som då behöver betalas ut sjunker. Andel elever som går i annan skola än kommunens egna grundskolor När befolkningen ökar, växer antalet grundskoleelever inom kommunen, vilket även har lett till att antalet elever som väljer annan huvudman också ökar. Sedan 2003 har antalet elever hos annan huvudman ökat från cirka 1700 elever till 2800 hösten För att hålla ramen har detta delvis finansierats av medel från grundbeloppet. Andelen grundskoleelever som väljer annan huvudman ligger sedan några år tillbaka kring 20 %. Andelen har sedan 2003 ökat från cirka 15 % till 20 %. Omfattning av utbetalda belopp till andra huvudmän En motsvarande jämförelse mellan åren 2003 respektive 2014 vad gäller storleken på utbetalda belopp är inte möjlig att göra. Det beror på att kommunen tidigare använde en annan modell, som innebar att många privata utövare fick nyttja lokaler vederlagsfritt, men erhöll därmed heller inget lokalbidrag. För 2014 uppgår det totala utbetalda beloppet, avseende lokalbidrag till andra huvudmän, till 34 mnkr. Beloppet avser grundskoleelever, exklusive fritidshemsverksamhet. Förändringar av kommunens resurstilldelningsmodell I nuläget pågår en översyn av den nu gällande resurstilldelningsmodellen avseende resurstilldelningen för samtliga fackförvaltningar i kommunen.

17 15 (23) Förändringar som eventuellt kommer att föreslås, avses att införas från och med budgetåret HUR GÖR ANDRA KOMMUNER 6.1 Haninge Vid byggnation av t ex en kommunal förskola säljs marken till Tornberget, som är kommunens helägda fastighetsbolag. I de fall en privat aktör utses att bygga en förskola åt en privat förskoleaktör, säljer kommunen marken till den privata byggherren. Inga upplåtelser med tomträtt sker i kommunen, varken till Tornberget eller till privata aktörer. Inför en försäljning av mark till en privat aktör, görs en värdering av marken. Försäljning sker till bedömt marknadsvärde. En värdering utförs som tar hänsyn till geografiskt läge, storlek, hur byggbar marken är, tillåten byggrätt mm. När kommunen säljer mark för byggnation av t ex en förskola, så inkluderar markpriset även kostnaderna för allmänna anläggningar. 6.2 Botkyrka Botkyrka har inget bolag som bygger och förvaltar de kommunala verksamhetslokaler, utan det sker i förvaltningsform. Vid byggnation av t ex en kommunal förskola överförs aktuell fastighet till fastighetskontoret i kommunen, till ett belopp motsvarande det bokförda värdet i kommunens markanläggningsregister. Tomträttsupplåtelse har endast används vid några tillfällen, då kommunalägd mark har upplåtits till en privat aktör som uppfört t ex ett äldreboende. Vad gäller principerna för kostnadsfördelning av allmänna anläggningar så har man i Botkyrka kommun inga fastslagna principer, frågorna löses projekt för projekt. 6.3 Stockholm Stockholm skiljer sig från de övriga kommunerna som vi pratat med, i den meningen att kommunen så gott som alltid använder sig av tomträttsupplåtelse i samband med uppförande av kommunala verksamhetslokaler, och då främst till sina kommunala fastighetsbolag för kommunala verksamhetslokaler (t ex SISAB och Micasa). Men även privata byggherrar förekommer. De tillämpar samma avgäld för skola, förskola och

18 16 (23) vårdboende som för bostäder (hyresrätt). Bostadsavgälden är olika för olika stadsdelar. Då det gäller hanteringen av allmänna anläggningar (infrastrukturkostnader) svarar Stockholm att SISAB tar dessa kostnader inom fastighetsgräns, och endast i undantagsfall delar av infrastrukturåtgärder utanför fastighetsgräns. I likhet med Botkyrka svarar Stockholm att man inte har några fastlagda skriftliga principer, utan frågorna löses projekt för projekt. 6.4 Nynäshamn Kommunen bygger och driver sina projekt i egen regi. I Nynäshamn upplåter inte kommunen egen mark för kommunala verksamhetsändamål till privata aktörer. Dessa får leta lokaler eller mark via privata fastighetsägare. Kommunen använder sig inte av några tomträttsupplåtelser. 6.5 Södertälje Södertälje kommun har många kommunala bolag inom sin koncern, varav bland annat Telge Fastigheter AB. Vid byggnation av kommunala verksamhetslokaler säljer kommunen i de allra flesta fall marken till Telge Fastigheter AB som i sin tur bygger och sedan förvaltar. Endast i något enstaka fall har kommunen upplåtit en fastighet med tomträtt till en privat byggherreaktör. Vi värdering av den kommunala marken inför en försäljning görs alltid en extern värdering. Markpriset innefattar alltid eventuellt erforderliga infrastrukturkostnader utanför fastighetsgräns. 6.6 Tyresö Tyresö kommun äger och förvaltar sina kommunala verksamhetslokaler i förvaltningsform. Kommunen använder sig inte av tomträtter. Vad gäller infrastrukturkostnader på allmän platsmark i samband med uppförande av t ex en skola eller förskola, så brukar dessa kostnader finansieras via anslagsbudget hos Stadsbyggnadsförvaltnings Miljö- och trafikenhet. I likhet med Botkyrka och Stockholm svarar Tyresö att man inte har några formaliserade principer, utan frågorna löses projekt för projekt.