Depåförsäkrin i Skandia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Depåförsäkrin i Skandia"

Transkript

1 Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven

2 Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias depåförsäkringar. Försäkrin savtalet När du tecknar en depåförsäkring i Skandia sluts ett avtal mellan dig och Skandia. Du är försäkringstagare och Skandia är försäkringsgivare. Försäkringsavtalet reglerar när och hur utbetalning från försäkringen ska ske, liksom din inbetalning till Skandia. Du bestämmer själv vem som ska vara förmånstagare till din försäkring, alltså vem som ska få utbetalningen om du avlider. Försäkrin en Vid depåförvaltning är försäkringen kopplad till en försäkringsdepå. Försäkringsdepån och de tillgångar som förvaras i försäkringsdepån ägs av Skandia, men du har en fordran på Skandia som motsvarar försäkringens värde. Du, eller den du utser, har rätt att köpa och sälja värdepapper i försäkringsdepån. Att depån ägs av Skandia innebär att du inte blir inbjuden till t.ex. bolagsstämmor och inte heller har rösträtt i de bolag som du valt att köpa aktier i. Du kan inte heller genom fullmakt närvara eller utöva rätt vid bolagsstämma. Skandia närvarar i normalfallet inte vid sådana bolagsstämmor eller utövar rösträtt i egenskap av aktieägare. Vid handel i försäkringsdepån är du, eller den du utser, skyldig att följa depåinstitutets vid var tid gällande Depå- och handelsbestämmelser samt Skandias vid var tid gällande regler och priser. Vidare är du, eller den du utser, skyldig att följa tillämpliga regler och villkor för värdepapper, till exempel branschvillkor (exempelvis arrangörers och emittenters villkor samt fondbestämmelser), lagregler och föreskrifter från tillsynsmyndighet samt regler för börser, marknadsplatser, värdepappersinstitut och fondbolag. För pensionsförsäkring gäller att förvaltningen i depå ska ändras inför första utbetalningstillfället, så att kapitalet under utbetalningstiden förvaltas i externa investeringsfonder (fondförsäkring). Det innebär att utbetalningarnas storlek under de fem första åren och därefter kan variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Du ansvarar för att innehavet i depåförsäkringen säljs och att tillgångarna förs över till fondförsäkring. Därefter kan du göra omplaceringar bland de fonder som Skandia tillhandahåller. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samtliga förvaltade tillgångar i depån och föra över de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Under utbetalningstiden kan du, eller den du utser, byta fonder utan att det kostar någonting. Du väljer själv risknivå genom att välja i vilka aktie- eller räntefonder pengarna ska investeras. På skandia.se finns hjälp i form av fondförslag baserade på sparhorisont och riskvilja. När Skandias ansvar inträder Om Skandia kan bevilja din försäkring på normala villkor inträder Skandias ansvar dagen efter att inbetalning eller överföring gjorts. En förutsättning är fullständiga ansökningshandlingar. Sparandets bundenhet och rätten till återköp Försäkringens värde kan vara bundet. Det betyder främst att rätt till återköp saknas eller är begränsad. Helt återköp betyder att försäkringsavtalet avbryts i förtid och att Skandia då betalar ut försäkringens värde. Ett återköp kan även avse en del av försäkringen. I så fall betalar Skandia ut en del av försäkringens värde, medan resten av försäkringen kvarstår. Pensionsförsäkringar kan på grund av skattebestämmelser bara användas till pensionsutbetalning och kan vanligen inte återköpas. Kapitalförsäkringar kan i vissa fall återköpas fullt ut, medan rätten till återköp för andra kapitalförsäkringar är begränsad. Både vid helt återköp och delåterköp kan försäkringens värde påverkas av en avgift. Be ränsnin ar Försäkringen gäller inte alltid för dödsfall som inträffat vid vistelse i område med krig eller krigsliknande politiska oroligheter. Den gäller inte heller för dödsfall som inträffar om du ägnar dig åt särskild riskfylld verksamhet, till exempel viss motorsport, militär flygning, viss dykning, bergsklättring, kampsport och professionell idrott. Ändrin av villkor Skandia har rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller liknande. Detsamma gäller om en ändring behövs av försäkringstekniska eller andra särskilda skäl. 2

3 Depåförsäkrin med 101 procent återbetalnin sskydd En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande. I din försäkringsdepå kan du för närvarande handla med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Eftersom du placerar inom ramen för en försäkring utlöses inte någon kapitalvinstskatt vid värdepappershandel. Du slipper deklarera din värdepappershandel. Till försäkringen hör ett återbetalningsskydd som betalas ut efter din död. Så här fun erar vår depåförsäkrin När du tecknar en depåförsäkring öppnar Skandia en försäkringsdepå åt dig. Skandia står som ägare till depån, men du som placeringsberättigad bestämmer själv hur försäkringskapitalet ska placeras. Depåförsäkringen har inte någon avtalad betalningstid. Inbetalningar kan istället göras vid valfria tidpunkter. Lägsta belopp när försäkringen tecknas är kronor. Lägsta belopp för extra inbetalningar därefter är 500 kronor. Varje inbetalning betraktas ur försäkringssynpunkt som en engångspremie. Till den del handelsorder eller placeringsanvisning saknas eller framstår som oklart kommer inbetalda premier att placeras som likvida medel i försäkringsdepån. Så snart du har gjort din första inbetalning eller överföring till Skandia och pengarna har placerats i försäkringsdepån, får du ett försäkringsbrev med uppgifter om din försäkring. Efter det kan du, om du redan är kund i Skandia eller Skandiabanken och har en PINkod, börja handla i försäkringsdepån genom att logga in. Om du inte är kund i Skandia eller Skandiabanken eller om du inte har en PIN-kod, går du in på skandia.se och klickar på "Bli Internetkund" och fyller i formuläret. Inom ett par dagar får du en avi från Posten om att du har ett rekommenderat brev att hämta. Brevet innehåller den personliga PIN-kod som du använder för att logga in på skandia.se. 3

4 Tillåtna placerin ar Vid förvaltning av försäkringskapitalet får handel och placering göras i de värdepapper som Skandia vid var tid bestämmer, samt vid depåförvaltning dessutom i likvida medel. Du kan för närvarande handla med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Minst 15 procent av kapitalet måste placeras i likvida medel, fonder eller aktier. Skandia har rätt att ändra begränsningarna för de värdepapper som får förvaltas i försäkringen. Kontakta din rådgivare för information om vilka placeringar som är tillåtna vid varje tidpunkt. Du kan också kontakta Kundservice på Försäkringsdepån får inte innehålla värdepapper för vilka försäkringstagaren eller dennes närstående skulle ha varit anmälningsskyldiga enligt gällande lagstiftning om insiderinformation om de själva hade varit ägare till dessa värdepapper. I försäkringsdepån får inte heller förekomma aktier i Old Mutual eller dess dotterbolag. Tillåtna placerin ar Aktier Fonder Obligationer Strukturerade produkter En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepapper. En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som in tygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypo teksinstitut eller ett större företag. En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en struk turerad produkt är en aktieindexobligation. Vikti t Risker Försäkringskapitalet är inte garanterat till någon del och kan såväl öka som minska. Skandia åtar sig alltså inget ansvar för storleken av försäkringskapitalet. Storleken på det förvaltade försäkringskapitalet är helt beroende av de förvaltningsbeslut, och resultatet av dessa beslut, som fattas av dig eller den du utser. Du står all risk för samtliga förvaltade tillgångar, till exempel kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk. Med samtliga förvaltade tillgångar avses såväl värdepapper som likvida medel. Du, eller den du utser, ansvarar för att ta del av och förstå konsekvensen av bland annat den risk som ett förvaltningsbeslut eller en placering kan innebära, samt att de förvaltade tillgångarna placeras på det sätt som är till bäst nytta för dig. Du, eller den du utser, ansvarar dessutom för om placeringen är lämplig med hänsyn till försäkringsavtalets syfte, till exempel kombinationen av placeringar och hur förvaltningsbesluten och placeringarna påverkar försäkringens värde i förhållande till bland annat avtalad försäkringsform, utbetalningstidpunkt, utbetalningstid, förvaltningsform och utbetalningsplan samt vid dödsfall. Information om egenskaper och risker för värdepapper finns i Skandias broschyr "Viktig information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltning i depåförsäkring i Skandia". Informationen som finns i broschyren är viktig för dig att känna till och ta hänsyn till innan du ingår avtal om depåförsäkring och även under försäkringstiden när du förvaltar tillgångarna i försäkringen. Reklamation Vid handel eller placering är du, eller den du utser, skyldig att inom 30 dagar från tidpunkten för handelsordern eller placeringsanvisningen kontrollera via Internet eller på annat sätt, till exempel via Skandias kundservice, att handel eller placering är genomförd i enlighet med lämnad handelsorder eller placeringsanvisning. Du ska omgående påtala eventuella fel eller brister för Skandia. Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel eller brister inte påtalats enligt ovan förlorar du eller annan person, rätten att begära ersättning eller begära andra åtgärder från Skandia. Utlandsbosatta Om du eller någon annan som är placeringsberättigad har för avsikt att bosätta er i USA, Japan, Australien eller Kanada är ni skyldiga att informera Skandia om bosättningen innan utflytt. Sedan utflytt skett upphör placeringsrätten omedelbart. Innan utflytt sker ska du, eller annan placeringsberättigad, få möjlighet att bestämma vilken placering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuella länder. Om ingen överenskommelse om placering gjorts, placeras befintligt kapital i likvida medel, alternativt vid fondförvaltning i en av Skandia bestämd blandfond med låg risk. Rätt att åter beordra handel av värdepapper gäller så snart anmälan inkommit till Skandia om ny bosättning i Sverige eller annat land än ovan nämnda. 4

5 Av ifter, kostnader och skatt För närvarande gäller nedanstående avgifter, kostnader och skatter. Dessa kan komma att ändras i framtiden. Avvikelser från nedan angivna avgifter och kostnader kan förekomma om annat särskilt har överenskommits. Om likvida medel saknas när nedanstående avgifter och kostnader ska betalas, gör Skandia en försäljning av innehav i försäkringsdepån. I försäkringsvillkoren finns information om på vilket sätt försäljningen görs. Investerin sav ift När du tecknar en rådgiven depåförsäkring får du tillgång till en rådgivare som kan ge dig råd om din försäkring och dina placeringar. För detta har Skandia rätt att ta ut en investeringsavgift på inbetald premie. Motsvarande avgift får tas ut vid extrainsättningar. Värdeproportionell av ift Den värdeproportionella avgiften är 0,95 procent per år av försäkringens värde. Vid depåförvaltning dras avgiften från likvida medel i försäkringsdepån. Vid fondförvaltning tas avgiften ut genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. Riskkostnad Om du avlider under spartiden utbetalas 101 procent av försäkringens värde till valda förmånstagare. För tillägget om 1 procent utöver försäkringens värde tar Skandia ut en riskkostnad. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på ålder och kön. Riskkostnaden dras från likvida medel i försäkringsdepån. Avkastnin sskatt Du betalar ingen kapitalvinstskatt vid handel i en försäkring. Istället betalar Skandia årligen en avkastningsskatt enligt vad som föreskrivs i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Skatteunderlaget utgörs av en schablonmässigt bestämd avkastning, som beräknas på ett kapitalunderlag som bestäms enligt lagen. För pensionsförsäkring multipliceras kapitalunderlaget vid ingången av beskattningsåret med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Det framräknade skatteunderlaget beskattas sedan med 15 procent. För kapitalförsäkring multipliceras kapitalunderlaget vid ingången av beskattningsåret ökat med de premier som betalats in under året med statslåneräntan per den 30 november kalenderåret närmast före beskattningsåret. De premier som betalats in under den första halvan av beskattningsåret räknas med till sitt hela värde, medan de premier som betalats in under den andra halvan av beskattningsåret bara ska räknas med till hälften. Det framräknade skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. Skandia tar ut kostnaden från försäkringskapitalet i varje försäkring. Vid depåförvaltning dras skatten från likvida medel i försäkringsdepån. Vid fondförvaltning dras skatten genom att Skandia säljer de antal fondandelar i försäkringen som behövs. Återköpsav ift En kapitalförsäkring kan återköpas helt eller delvis. Under de första fem åren tas en återköpsavgift ut. Avgiften är högst 2 procent av återköpt värde. Du kan däremot avgiftsfritt återköpa det värde som överstiger den inbetalda premien. Pensionsförsäkringar kan normalt inte återköpas. Flyttav ift Vid flytt av pensionsförsäkring tas följande avgifter ut som procent av det flyttade kapitalet: År % År 6 och senare 0 % Till detta tillkommer en administrativ avgift på 800 kronor. Övri t Utöver avgifter och skatter inom ramen för försäkringen tillkommer vid var tid gällande avgifter och skatter avseende depåinstitutets förvaltning av försäkringsdepån samt de värdepapper som finns i försäkringsdepån, till exempel courtage och förvaltningsavgift. För de värdepapper som får förvaltas i försäkringsdepån gäller olika avgiftsstrukturer och skatteuttag. När du köper eller säljer fondandelar noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondandelarnas köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 procent lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. 5

6 Pensions- eller kapitalförsäkrin Skandias depåförsäkring finns både som pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Sparandet går till på samma sätt, men det finns några viktiga skillnader. Avdra srätt Inbetalningar till en kapitalförsäkring är inte avdragsgilla och beloppet som betalas ut inkomstbeskattas inte. Inbetalningar till en pensionsförsäkring är avdragsgilla inom vissa ramar och det belopp som betalas ut inkomstbeskattas i sin helhet. Utbetalnin Utbetalning från en pensionsförsäkring får tidigast börja när du fyllt 55 år och kortaste utbetalningstid är normalt fem år. Pensionens storlek baseras på försäkringens värde. Inför första utbetalningstillfället ska du sälja och överföra samtliga tillgångar i depån till en eller flera av de fonder som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder för fondförsäkring. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samtliga förvaltade tillgångar i depån och överföra de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Försäkringens värde fördelas sedan över och betalas ut under utbetalningstiden. Utbetalningarnas storlek kan under de fem första åren och därefter variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Utbetalningarna från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. Det gäller även utbetalningar till förmånstagare efter din död. Vid dödsfall före uppnådd pensionsålder säljer Skandia tillgångarna i depån och för över de likvida medlen till en fondförsäkring. Den som träder in som förmånstagare blir fondbytesberättigad. Under utbetalningstiden, då kapitalet förvaltas i fondförsäkring, får du eller förmånstagaren tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Utförlig information om fonderna finns på skandia.se. Utbetalning från en kapitalförsäkring sker genom återköp. Helt återköp får tidigast ske ett år efter det att försäkringen tecknats. För försäkring som tecknats som säkerhet för direktpensionslöfte gäller att även delåterköp får ske tidigast ett år efter det att försäkringen tecknats. Kvarstående värde efter delåterköp får inte understiga 25 procent av ett prisbasbelopp. Försäkringsavtalet kan sägas upp av Skandia om försäkringens värde understiger 25 procent av ett prisbasbelopp. Detta sker först efter att du fått möjlighet att genom premiebetalning höja försäkringens värde. Återbetalnin sskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut efter din död. Om du har tecknat en pensionsförsäkring och avlider innan pensionen börjat betalas ut, kan pension utbetalas till make, sambo, registrerad partner eller barn. Utbetalningstiden är minst fem år. Beloppet beräknas på försäkringens värde per den dag skriftligt meddelande om dödsfallet kommer till Skandia, ökat med 1 procent av försäkringens värde per dödsdagen. Om du avlider under den period som försäkringen betalas ut fortsätter utbetalningarna till valda förmånstagare under återstoden av utbetalningsperioden. För att pensionen ska kunna betalas ut måste det finnas någon förmånstagare i livet vid varje utbetalningstillfälle. Har du istället tecknat en kapitalförsäkring kan hela försäkringens värde vid dödsfall betalas ut på en gång. Det finns normalt sett inga begränsningar för vem eller vilka som kan vara förmånstagare vid kapitalförsäkring. Du kan därför själv välja helt fritt till vem eller vilka pengarna ska betalas ut. Förmånsta are Förmånstagare är den eller de som enligt förmånstagarförordnandet ska få utbetalning från försäkringen om du avlider. Förmånstagare kan ändras genom en egenhändigt undertecknad skriftlig anmälan till Skandia. Till en pensionsförsäkring är möjliga förmånstagare till återbetalningsskydd nuvarande eller tidigare make/maka/ registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn. Även styvbarn och fosterbarn kan vara förmånstagare, men måste då namnges. Barns bröstarvingar kan inte vara förmånstagare. Till en privatägd kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare. En kapitalförsäkring som ägs av ett företag har inget förmånstagarförordnande, utan betalas ut till försäkringstagaren enligt överenskommelse när försäkringen tecknas. 6

7 Pensionssparande med flytträtt Flytträtt Skattelagstiftningen tillåter att en pensionsförsäkrings värde kan flyttas över till en annan pensionsförsäkring, utan att det får skattekonsekvenser. Detta innebär att överföring av försäkringskapital sker utan att överföringen betraktas som utbetalning av pension eller som betalning för pensionsförsäkring. Flytträtten innebär en möjlighet att avsluta ett pensionsförsäkringsavtal och att flytta hela försäkringskapitalet direkt till en ny pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Det är viktigt att observera att när du flyttar försäkringskapital upphör ditt ursprungliga försäkringsavtal att gälla och ett nytt försäkringsavtal tecknas, vilket kan innebära att du i den nya försäkringen får förändrade försäkringsvillkor. Flytt till Skandia Om du har flytträtt avseende din pensionsförsäkring hos annat försäkringsbolag kan du ansöka om att flytta detta pensionssparande till en depåförsäkring i Skandia. Du kan välja att fortsätta spara i försäkringen genom att göra extrainsättningar vid valfria tidpunkter. Flytt från Skandia En flytt får tidigast ske ett år efter det att avtalet ingicks. En flytt kan inte ske av endast en del av försäkringskapitalet. Om det finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande måste förmånstagaren godkänna flytten av kapitalet. Vid flytt av försäkringskapital tas avgifter ut enligt regler som gäller vid den tidpunkt då flytt sker. Under försäkringstiden har Skandia rätt att ändra villkoren för flytt. 7

8 Vissa la ar och re ler påverkar din försäkrin Tillämpli la För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Skandia står under tillsyn av Finansinspektionen. Skattere ler för din pensionsförsäkrin När det gäller inkomstbeskattning får de inbetalningar du gjort dras av i självdeklarationen, inom vissa ramar. Du som har inkomst av tjänst, till exempel i form av lön, får göra avdrag för inbetalningar upp till kronor. Avdraget får dock inte överstiga din inkomst. För dig som saknar pensionsrätt i din anställning eller är egen företagare gäller särskilda avdragsregler. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst. Detta gäller även utbetalningar som sker efter din död till dina förmånstagare. Skattereglerna för pensionsförsäkring tillåter inte att pensionsförsäkring används som säkerhet för lån. Skattere ler för din kapitalförsäkrin För din kapitalförsäkring gäller att du inte får göra avdrag i självdeklarationen för de inbetalningar du gjort. Beloppet som betalas ut inkomstbeskattas inte. Överlåtelse En kapitalförsäkring kan som regel överlåtas, antingen som gåva eller mot betalning. En privat pensionsförsäkring kan vanligen inte överlåtas, men i samband med bodelning är det tillåtet. Hur en skilsmässa påverkar din försäkrin Vid skilsmässa ska den del av makarnas egendom som är giftorättsgods fördelas mellan dem. I delningen ingår exempelvis makarnas privata kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar. Under vissa omständigheter kan den del av en privat pensionsförsäkring som avser ålderspension helt eller delvis undantas från bodelning. Utmätnin En försäkring kan i vissa fall användas för utmätning av försäkringstagarens skulder. Reglerna för utmätning av försäkring är beroende dels av försäkringens konstruktion, dels av betalningen och dels av försäkringstagarens ekonomi i övrigt. Om du lämnat orikti a upp ifter Om försäkringsavtalet grundats på oriktiga uppgifter av dig som sökande kan Skandias försäkringsansvar begränsas eller helt falla bort. Om du lämnat svikliga uppgifter är Skandia fritt från försäkringsansvar. Om du lämnat oriktiga uppgifter i god tro står Skandia fullt försäkringsansvar. I alla andra fall av oriktiga uppgifter begränsas Skandias ansvar till det försäkringsåtagande som skulle ha blivit följden om Skandia känt till de riktiga uppgifterna. 8

9 Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära så kallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. La ar och re ler De lagregler som beskrivs i denna förköpsinformation gäller vid tiden för tryckning. Observera att lagreglerna kan komma att ändras. Skandia kundservice telefon: Skandia huvudkontor postadress: Stockholm telefon: skandia.se Skandias Kundombudsman postadress: Stockholm telefon: fax: Konsumenternas Försäkringsbyrå besöksadress: Karlavägen 108 postadress: Box 24215, Stockholm telefon: Mer information om Skandia Service och information Du är alltid välkommen att kontakta din försäkringsrådgivare eller Skandias kundservice. På skandia.se finns mer information om depåförsäkring och du kan även ladda hem försäkringsvillkor och beställa Skandias senaste årsredovisning. Om du ångar dig Är du inte nöjd med din depåförsäkring har du under vissa förutsättningar rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från det att du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart. När vi fått din uppsägning betalar vi tillbaka värdet av det som finns i försäkringsdepån samt de avgifter du betalat till Skandia. Observera att det belopp du får tillbaka kan vara både högre och lägre än det belopp du betalat in till Skandia beroende på värdeutvecklingen i försäkringsdepån. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Skandias kundservice. Om du inte tycker som Skandia På Skandia är vår strävan att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Klagomålsansvarig inom Skandia, som även är Skandias Kundombudsman, ansvarar för hanteringen av klagomål och har till uppgift att se till att klagomålen i första hand besvaras av din rådgivare eller den person som utförde ditt ärende. Du kan också kontakta Skandias Kundservice som ser till att du får hjälp. Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du vända dig direkt till Skandias Kundombudsman. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och granska såväl själva handläggningen som beslut i olika frågor. Du kan också få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller av konsumentvägledaren i din kommun. En tvist rörande försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller om det handlar om försäkringsmedicinska frågor, av Personförsäkringsnämnden. Du kan också få en tvist prövad av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta dina advokatkostnader. 9

10 Ordlista Syftet med ordlistan är att du som kund ska få en allmän och förenklad bild av vissa termer som kan förekomma beträffande depåförsäkringen. Den är alltså inte på något sätt fullständig vad gäller termer eller definitioner. Aktie En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. Arrangör En arrangör konstruerar ofta en finansiell produkt genom att kombinera olika finansiella instrument med specifika egenskaper. Det är arrangören som normalt marknadsför produkten och utformar information om produktens egenskaper och risker. Avkastningsskatt Avkastningsskatt är en statlig skatt som betalas på en schablonmässigt beräknad avkastning på sparande i pensionsoch kapitalförsäkring. Den ska betalas oavsett om du har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte under året. Det är försäkringsbolaget som drar avkastningsskatten från försäkringens värde och betalar in den till Skatteverket. Courtage Courtage är en avgift som betalas till mäklare vid handel med värdepapper. Depåförsäkring Depåförsäkring påminner om fondförsäkring (se nedan), det vill säga försäkringstagaren bestämmer själv hur pengarna ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. Till exempel kan den innehålla aktier, likvida medel och strukturerade produkter. Den klassas som en traditionell försäkring. Depåinstitut Ett depåinstitut är det värdepappersbolag eller bank som förvarar de värdepapper som förvaltas i försäkringsdepån. Emittent En emittent är den som är utgivare eller utfärdare av ett finansiellt instrument. Flytträtt En rätt att överföra hela försäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring som tecknas i samband med överföringen hos samma eller annat försäkringsbolag. Fond En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepapper. Fonder förvaltas av värdepappersbolag eller fondbolag, som ska ha Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd för sin verksamhet. Bolaget är i sin förvaltning av fonden bundet till de fondbestämmelser som vid var tid gäller för fonden och som godkänts av Finansinspektionen. Fondförsäkring I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv i vilka fonder pengarna ska placeras. Försäkringstagaren tar hela risken för hur försäkringskapitalet utvecklas. Förmånstagare Förmånstagare är den eller de som enligt ett förmånstagarförordnande ska få utbetalning från försäkringen eller rätt till försäkringen. Förordnandet eller ändring av det ska göras genom ett egenhändigt undertecknat skriftligt meddelande till Skandia. För en kapitalförsäkring får du normalt välja vem du vill som förmånstagare. För pensionsförsäkring får du välja dels nuvarande eller tidigare make, sambo eller registrerad partner, dels barn (men inte barnbarn osv.) till dig eller någon av nämnda personer. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringens värde Försäkringens värde bildas av de inbetalningar som görs till försäkringen. Försäkringens värde ökar och minskar över tiden på grund av bl.a. kursförändringar i de värdepapper som förvaltas i försäkringen. Försäkringens värde påverkas också av riskkostnader, skatter och avgifter. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan betraktas denne därefter som försäkringstagare. 10

11 Förvaltningsavgift Förvaltningsavgift är t.ex. en löpande avgift som ett värdepappersbolag tar ut för att förvalta och administrera värdepapper. Kapitalförsäkring En kapitalförsäkring är en livförsäkring där inbetalningarna som du gör inte är avdragsgilla i deklarationen och där de belopp som betalas ut från försäkringen är fria från inkomstskatt. Kapitalvinstskatt Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med en statlig skatt på 30 %. Kapitalvinster vid värdepappershandel inom ramen för en försäkring utlöser inte någon sådan skatt. Kreditrisk Kreditrisk är en risk för bristande betalningsförmåga hos t.ex. en emittent eller en motpart. Kursrisk Kursrisk är en risk att kursen eller priset på ett finansiellt instrument går ner. Likvida medel Medel som inte är placerade i värdepapper, det vill säga pengar. Marknadsrisk Marknadsrisk är en risk att marknaden i sin helhet eller till viss del går ner, t.ex. den svenska aktiemarknaden. Obligation En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut eller ett större företag. Pensionsförsäkring En pensionsförsäkring är en livförsäkring där inbetalningarna som du gör är avdragsgilla i deklarationen och där de belopp som betalas ut från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst. En pensionsförsäkring måste uppfylla vissa regler i inkomstskattelagen, bl.a. får ålderspension inte börja betalas ut före 55 års ålder och utbetalningarna ska normalt ske i minst fem år. Placeringsberättigad Placeringsberättigad är den person som har placeringsrätt, d.v.s. den som har rätt att bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras, t.ex. beordra handel av värdepapper i försäkringsdepån. Strukturerad produkt En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en strukturerad produkt är en aktieindexobligation. Valutarisk Valutarisk är en risk att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat försvagas, t.ex. fondandelar i en fond som placerar i utländska värdepapper. Värdepapper Med värdepapper avses normalt finansiella instrument såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, t.ex. fondandelar, aktier, obligationer. Värdepappersbolag Ett värdepappersbolag har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut till valda förmånstagare efter din död. Återköp Ett återköp är när försäkringsbolaget betalar ut försäkringens värde i förtid. Vid helt återköp betalas hela försäkringens värde ut och försäkringen upphör att gälla. Delåterköp är ett begränsat återköp där försäkringsbolaget betalar ut en del av försäkringens värde, medan resten kvarstår. Vid återköp av en försäkring kan försäkringsbolaget ta ut en avgift. Pensionsförsäkringar kan normalt inte återköpas. 11

12 Skandia Stockholm T skandia.se 90374:13 / CITAT (jan 2012) OMSLAGSBILD: Ulf Huett Nilsson / Johnér Bildbyrå AB Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma: Skandia Link Säte: Stockholm Org.nr:

Kapitalförsäkrin Depå

Kapitalförsäkrin Depå Kapitalförsäkrin Depå Förköpsinformation Internet Information inför ditt val av försäkrin Kapitalförsäkring Depå kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande.

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande.

Läs mer

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation Tjänstepension Depå Förköpsinformation Bra att veta inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna

Läs mer

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation Tjänstepension Depå Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna

Läs mer

Privat fondförsäkrin i Skandia

Privat fondförsäkrin i Skandia Privat fondförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation Tjänstepensionsförsäkrin Depå Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring ger försäkringstagaren möjlighet att placera tjänstepensionen på ett friare sätt än fondförsäkring

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkring Depå

Tjänstepensionsförsäkring Depå Tjänstepensionsförsäkring Depå Försäkringsvillkor Skandia Link 2015 A. Försäkringsavtalet Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstepensionsförsäkring Depå ( försäkringen ). En tjänstepensionsförsäkring

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning. Förköpsinformation , försäkring tecknad via rådgivare

Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning. Förköpsinformation , försäkring tecknad via rådgivare Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning Förköpsinformation 2016-05-01, försäkring tecknad via rådgivare Information inför ditt val av försäkring Denna information är en kortfattad översikt av privata

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkring Depå

Tjänstepensionsförsäkring Depå Tjänstepensionsförsäkring Depå Försäkringsvillkor Skandia Link 2013 A. Försäkringsavtalet Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstepensionsförsäkring Depå ("försäkringen"). En tjänstepensionsförsäkring

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01 REFLEX SPARFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Sparförsäkring Gäller från 2015-08-01 1 Så fungerar Reflex Sparförsäkring Reflex Sparförsäkring är en kapitalförsäkring där ett återbetalningsskydd ingår.

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Helena, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation

Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation Skandias tjänstepensionspro ram Förköpsinformation Innehåll Skandias tjänstepensionspro ram...3 Försäkrin savtalet...4 Premien och försäkrin ens värde...5 Försäkrin sskydd...6 Övri t innehåll i försäkrin

Läs mer

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från TJÄNSTEPENSIONSKONTO FÖRKÖPSINFORMATION Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2016-07-15 Innehåll Inbetalning 3 Din pension 3 Återbetalningsskydd 3 Förmånstagare 3 Så kan du

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå 2017 06 19 2 Information till dig som försäkrad inför ditt val av tjänstepensionsförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd Förköpsinformation. Publicering 2017-04-01. SPPs Kapitalförsäkring företagsägd SPPs Kapitalförsäkring företagsägd passar företag som vill bygga en buffert för framtida investeringar eller utdelning och

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Fondförsäkring för KAP

Fondförsäkring för KAP Förköpsinformation Fondförsäkring för KAP Gäller från och med 2016-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2011-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du - kunna påverka

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Förköpsinformation 2016-04-01 Innehåll Information inför ditt val av försäkring...3 Försäkringsavtalet...3 När börjar försäkringen gälla?...3 Kapitalförsäkring

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer