Depåförsäkrin i Skandia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Depåförsäkrin i Skandia"

Transkript

1 Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven

2 Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias depåförsäkringar. Försäkrin savtalet När du tecknar en depåförsäkring i Skandia sluts ett avtal mellan dig och Skandia. Du är försäkringstagare och Skandia är försäkringsgivare. Försäkringsavtalet reglerar när och hur utbetalning från försäkringen ska ske, liksom din inbetalning till Skandia. Du bestämmer själv vem som ska vara förmånstagare till din försäkring, alltså vem som ska få utbetalningen om du avlider. Försäkrin en Vid depåförvaltning är försäkringen kopplad till en försäkringsdepå. Försäkringsdepån och de tillgångar som förvaras i försäkringsdepån ägs av Skandia, men du har en fordran på Skandia som motsvarar försäkringens värde. Du, eller den du utser, har rätt att köpa och sälja värdepapper i försäkringsdepån. Att depån ägs av Skandia innebär att du inte blir inbjuden till t.ex. bolagsstämmor och inte heller har rösträtt i de bolag som du valt att köpa aktier i. Du kan inte heller genom fullmakt närvara eller utöva rätt vid bolagsstämma. Skandia närvarar i normalfallet inte vid sådana bolagsstämmor eller utövar rösträtt i egenskap av aktieägare. Vid handel i försäkringsdepån är du, eller den du utser, skyldig att följa depåinstitutets vid var tid gällande Depå- och handelsbestämmelser samt Skandias vid var tid gällande regler och priser. Vidare är du, eller den du utser, skyldig att följa tillämpliga regler och villkor för värdepapper, till exempel branschvillkor (exempelvis arrangörers och emittenters villkor samt fondbestämmelser), lagregler och föreskrifter från tillsynsmyndighet samt regler för börser, marknadsplatser, värdepappersinstitut och fondbolag. För pensionsförsäkring gäller att förvaltningen i depå ska ändras inför första utbetalningstillfället, så att kapitalet under utbetalningstiden förvaltas i externa investeringsfonder (fondförsäkring). Det innebär att utbetalningarnas storlek under de fem första åren och därefter kan variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Du ansvarar för att innehavet i depåförsäkringen säljs och att tillgångarna förs över till fondförsäkring. Därefter kan du göra omplaceringar bland de fonder som Skandia tillhandahåller. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samtliga förvaltade tillgångar i depån och föra över de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Under utbetalningstiden kan du, eller den du utser, byta fonder utan att det kostar någonting. Du väljer själv risknivå genom att välja i vilka aktie- eller räntefonder pengarna ska investeras. På skandia.se finns hjälp i form av fondförslag baserade på sparhorisont och riskvilja. När Skandias ansvar inträder Om Skandia kan bevilja din försäkring på normala villkor inträder Skandias ansvar dagen efter att inbetalning eller överföring gjorts. En förutsättning är fullständiga ansökningshandlingar. Sparandets bundenhet och rätten till återköp Försäkringens värde kan vara bundet. Det betyder främst att rätt till återköp saknas eller är begränsad. Helt återköp betyder att försäkringsavtalet avbryts i förtid och att Skandia då betalar ut försäkringens värde. Ett återköp kan även avse en del av försäkringen. I så fall betalar Skandia ut en del av försäkringens värde, medan resten av försäkringen kvarstår. Pensionsförsäkringar kan på grund av skattebestämmelser bara användas till pensionsutbetalning och kan vanligen inte återköpas. Kapitalförsäkringar kan i vissa fall återköpas fullt ut, medan rätten till återköp för andra kapitalförsäkringar är begränsad. Både vid helt återköp och delåterköp kan försäkringens värde påverkas av en avgift. Be ränsnin ar Försäkringen gäller inte alltid för dödsfall som inträffat vid vistelse i område med krig eller krigsliknande politiska oroligheter. Den gäller inte heller för dödsfall som inträffar om du ägnar dig åt särskild riskfylld verksamhet, till exempel viss motorsport, militär flygning, viss dykning, bergsklättring, kampsport och professionell idrott. Ändrin av villkor Skandia har rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller liknande. Detsamma gäller om en ändring behövs av försäkringstekniska eller andra särskilda skäl. 2

3 Depåförsäkrin med 101 procent återbetalnin sskydd En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande. I din försäkringsdepå kan du för närvarande handla med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Eftersom du placerar inom ramen för en försäkring utlöses inte någon kapitalvinstskatt vid värdepappershandel. Du slipper deklarera din värdepappershandel. Till försäkringen hör ett återbetalningsskydd som betalas ut efter din död. Så här fun erar vår depåförsäkrin När du tecknar en depåförsäkring öppnar Skandia en försäkringsdepå åt dig. Skandia står som ägare till depån, men du som placeringsberättigad bestämmer själv hur försäkringskapitalet ska placeras. Depåförsäkringen har inte någon avtalad betalningstid. Inbetalningar kan istället göras vid valfria tidpunkter. Lägsta belopp när försäkringen tecknas är kronor. Lägsta belopp för extra inbetalningar därefter är 500 kronor. Varje inbetalning betraktas ur försäkringssynpunkt som en engångspremie. Till den del handelsorder eller placeringsanvisning saknas eller framstår som oklart kommer inbetalda premier att placeras som likvida medel i försäkringsdepån. Så snart du har gjort din första inbetalning eller överföring till Skandia och pengarna har placerats i försäkringsdepån, får du ett försäkringsbrev med uppgifter om din försäkring. Efter det kan du, om du redan är kund i Skandia eller Skandiabanken och har en PINkod, börja handla i försäkringsdepån genom att logga in. Om du inte är kund i Skandia eller Skandiabanken eller om du inte har en PIN-kod, går du in på skandia.se och klickar på "Bli Internetkund" och fyller i formuläret. Inom ett par dagar får du en avi från Posten om att du har ett rekommenderat brev att hämta. Brevet innehåller den personliga PIN-kod som du använder för att logga in på skandia.se. 3

4 Tillåtna placerin ar Vid förvaltning av försäkringskapitalet får handel och placering göras i de värdepapper som Skandia vid var tid bestämmer, samt vid depåförvaltning dessutom i likvida medel. Du kan för närvarande handla med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Minst 15 procent av kapitalet måste placeras i likvida medel, fonder eller aktier. Skandia har rätt att ändra begränsningarna för de värdepapper som får förvaltas i försäkringen. Kontakta din rådgivare för information om vilka placeringar som är tillåtna vid varje tidpunkt. Du kan också kontakta Kundservice på Försäkringsdepån får inte innehålla värdepapper för vilka försäkringstagaren eller dennes närstående skulle ha varit anmälningsskyldiga enligt gällande lagstiftning om insiderinformation om de själva hade varit ägare till dessa värdepapper. I försäkringsdepån får inte heller förekomma aktier i Old Mutual eller dess dotterbolag. Tillåtna placerin ar Aktier Fonder Obligationer Strukturerade produkter En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepapper. En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som in tygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypo teksinstitut eller ett större företag. En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en struk turerad produkt är en aktieindexobligation. Vikti t Risker Försäkringskapitalet är inte garanterat till någon del och kan såväl öka som minska. Skandia åtar sig alltså inget ansvar för storleken av försäkringskapitalet. Storleken på det förvaltade försäkringskapitalet är helt beroende av de förvaltningsbeslut, och resultatet av dessa beslut, som fattas av dig eller den du utser. Du står all risk för samtliga förvaltade tillgångar, till exempel kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk. Med samtliga förvaltade tillgångar avses såväl värdepapper som likvida medel. Du, eller den du utser, ansvarar för att ta del av och förstå konsekvensen av bland annat den risk som ett förvaltningsbeslut eller en placering kan innebära, samt att de förvaltade tillgångarna placeras på det sätt som är till bäst nytta för dig. Du, eller den du utser, ansvarar dessutom för om placeringen är lämplig med hänsyn till försäkringsavtalets syfte, till exempel kombinationen av placeringar och hur förvaltningsbesluten och placeringarna påverkar försäkringens värde i förhållande till bland annat avtalad försäkringsform, utbetalningstidpunkt, utbetalningstid, förvaltningsform och utbetalningsplan samt vid dödsfall. Information om egenskaper och risker för värdepapper finns i Skandias broschyr "Viktig information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltning i depåförsäkring i Skandia". Informationen som finns i broschyren är viktig för dig att känna till och ta hänsyn till innan du ingår avtal om depåförsäkring och även under försäkringstiden när du förvaltar tillgångarna i försäkringen. Reklamation Vid handel eller placering är du, eller den du utser, skyldig att inom 30 dagar från tidpunkten för handelsordern eller placeringsanvisningen kontrollera via Internet eller på annat sätt, till exempel via Skandias kundservice, att handel eller placering är genomförd i enlighet med lämnad handelsorder eller placeringsanvisning. Du ska omgående påtala eventuella fel eller brister för Skandia. Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel eller brister inte påtalats enligt ovan förlorar du eller annan person, rätten att begära ersättning eller begära andra åtgärder från Skandia. Utlandsbosatta Om du eller någon annan som är placeringsberättigad har för avsikt att bosätta er i USA, Japan, Australien eller Kanada är ni skyldiga att informera Skandia om bosättningen innan utflytt. Sedan utflytt skett upphör placeringsrätten omedelbart. Innan utflytt sker ska du, eller annan placeringsberättigad, få möjlighet att bestämma vilken placering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuella länder. Om ingen överenskommelse om placering gjorts, placeras befintligt kapital i likvida medel, alternativt vid fondförvaltning i en av Skandia bestämd blandfond med låg risk. Rätt att åter beordra handel av värdepapper gäller så snart anmälan inkommit till Skandia om ny bosättning i Sverige eller annat land än ovan nämnda. 4

5 Av ifter, kostnader och skatt För närvarande gäller nedanstående avgifter, kostnader och skatter. Dessa kan komma att ändras i framtiden. Avvikelser från nedan angivna avgifter och kostnader kan förekomma om annat särskilt har överenskommits. Om likvida medel saknas när nedanstående avgifter och kostnader ska betalas, gör Skandia en försäljning av innehav i försäkringsdepån. I försäkringsvillkoren finns information om på vilket sätt försäljningen görs. Investerin sav ift När du tecknar en rådgiven depåförsäkring får du tillgång till en rådgivare som kan ge dig råd om din försäkring och dina placeringar. För detta har Skandia rätt att ta ut en investeringsavgift på inbetald premie. Motsvarande avgift får tas ut vid extrainsättningar. Värdeproportionell av ift Den värdeproportionella avgiften är 0,95 procent per år av försäkringens värde. Vid depåförvaltning dras avgiften från likvida medel i försäkringsdepån. Vid fondförvaltning tas avgiften ut genom att Skandia säljer det antal fondandelar i försäkringen som behövs. Riskkostnad Om du avlider under spartiden utbetalas 101 procent av försäkringens värde till valda förmånstagare. För tillägget om 1 procent utöver försäkringens värde tar Skandia ut en riskkostnad. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på ålder och kön. Riskkostnaden dras från likvida medel i försäkringsdepån. Avkastnin sskatt Du betalar ingen kapitalvinstskatt vid handel i en försäkring. Istället betalar Skandia årligen en avkastningsskatt enligt vad som föreskrivs i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Skatteunderlaget utgörs av en schablonmässigt bestämd avkastning, som beräknas på ett kapitalunderlag som bestäms enligt lagen. För pensionsförsäkring multipliceras kapitalunderlaget vid ingången av beskattningsåret med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Det framräknade skatteunderlaget beskattas sedan med 15 procent. För kapitalförsäkring multipliceras kapitalunderlaget vid ingången av beskattningsåret ökat med de premier som betalats in under året med statslåneräntan per den 30 november kalenderåret närmast före beskattningsåret. De premier som betalats in under den första halvan av beskattningsåret räknas med till sitt hela värde, medan de premier som betalats in under den andra halvan av beskattningsåret bara ska räknas med till hälften. Det framräknade skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. Skandia tar ut kostnaden från försäkringskapitalet i varje försäkring. Vid depåförvaltning dras skatten från likvida medel i försäkringsdepån. Vid fondförvaltning dras skatten genom att Skandia säljer de antal fondandelar i försäkringen som behövs. Återköpsav ift En kapitalförsäkring kan återköpas helt eller delvis. Under de första fem åren tas en återköpsavgift ut. Avgiften är högst 2 procent av återköpt värde. Du kan däremot avgiftsfritt återköpa det värde som överstiger den inbetalda premien. Pensionsförsäkringar kan normalt inte återköpas. Flyttav ift Vid flytt av pensionsförsäkring tas följande avgifter ut som procent av det flyttade kapitalet: År % År 6 och senare 0 % Till detta tillkommer en administrativ avgift på 800 kronor. Övri t Utöver avgifter och skatter inom ramen för försäkringen tillkommer vid var tid gällande avgifter och skatter avseende depåinstitutets förvaltning av försäkringsdepån samt de värdepapper som finns i försäkringsdepån, till exempel courtage och förvaltningsavgift. För de värdepapper som får förvaltas i försäkringsdepån gäller olika avgiftsstrukturer och skatteuttag. När du köper eller säljer fondandelar noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondandelarnas köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 procent lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. 5

6 Pensions- eller kapitalförsäkrin Skandias depåförsäkring finns både som pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Sparandet går till på samma sätt, men det finns några viktiga skillnader. Avdra srätt Inbetalningar till en kapitalförsäkring är inte avdragsgilla och beloppet som betalas ut inkomstbeskattas inte. Inbetalningar till en pensionsförsäkring är avdragsgilla inom vissa ramar och det belopp som betalas ut inkomstbeskattas i sin helhet. Utbetalnin Utbetalning från en pensionsförsäkring får tidigast börja när du fyllt 55 år och kortaste utbetalningstid är normalt fem år. Pensionens storlek baseras på försäkringens värde. Inför första utbetalningstillfället ska du sälja och överföra samtliga tillgångar i depån till en eller flera av de fonder som Skandia vid varje tidpunkt erbjuder för fondförsäkring. Om en sådan ändring inte har gjorts, har Skandia rätt att inför första utbetalningen sälja samtliga förvaltade tillgångar i depån och överföra de likvida medlen till en fond som Skandia vid varje tidpunkt bestämmer. Försäkringens värde fördelas sedan över och betalas ut under utbetalningstiden. Utbetalningarnas storlek kan under de fem första åren och därefter variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Utbetalningarna från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst av tjänst. Det gäller även utbetalningar till förmånstagare efter din död. Vid dödsfall före uppnådd pensionsålder säljer Skandia tillgångarna i depån och för över de likvida medlen till en fondförsäkring. Den som träder in som förmånstagare blir fondbytesberättigad. Under utbetalningstiden, då kapitalet förvaltas i fondförsäkring, får du eller förmånstagaren tillgång till ett hundratal fonder från ledande svenska och utländska fondbolag. Utförlig information om fonderna finns på skandia.se. Utbetalning från en kapitalförsäkring sker genom återköp. Helt återköp får tidigast ske ett år efter det att försäkringen tecknats. För försäkring som tecknats som säkerhet för direktpensionslöfte gäller att även delåterköp får ske tidigast ett år efter det att försäkringen tecknats. Kvarstående värde efter delåterköp får inte understiga 25 procent av ett prisbasbelopp. Försäkringsavtalet kan sägas upp av Skandia om försäkringens värde understiger 25 procent av ett prisbasbelopp. Detta sker först efter att du fått möjlighet att genom premiebetalning höja försäkringens värde. Återbetalnin sskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut efter din död. Om du har tecknat en pensionsförsäkring och avlider innan pensionen börjat betalas ut, kan pension utbetalas till make, sambo, registrerad partner eller barn. Utbetalningstiden är minst fem år. Beloppet beräknas på försäkringens värde per den dag skriftligt meddelande om dödsfallet kommer till Skandia, ökat med 1 procent av försäkringens värde per dödsdagen. Om du avlider under den period som försäkringen betalas ut fortsätter utbetalningarna till valda förmånstagare under återstoden av utbetalningsperioden. För att pensionen ska kunna betalas ut måste det finnas någon förmånstagare i livet vid varje utbetalningstillfälle. Har du istället tecknat en kapitalförsäkring kan hela försäkringens värde vid dödsfall betalas ut på en gång. Det finns normalt sett inga begränsningar för vem eller vilka som kan vara förmånstagare vid kapitalförsäkring. Du kan därför själv välja helt fritt till vem eller vilka pengarna ska betalas ut. Förmånsta are Förmånstagare är den eller de som enligt förmånstagarförordnandet ska få utbetalning från försäkringen om du avlider. Förmånstagare kan ändras genom en egenhändigt undertecknad skriftlig anmälan till Skandia. Till en pensionsförsäkring är möjliga förmånstagare till återbetalningsskydd nuvarande eller tidigare make/maka/ registrerad partner/sambo; barn till dessa eller egna barn. Även styvbarn och fosterbarn kan vara förmånstagare, men måste då namnges. Barns bröstarvingar kan inte vara förmånstagare. Till en privatägd kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare. En kapitalförsäkring som ägs av ett företag har inget förmånstagarförordnande, utan betalas ut till försäkringstagaren enligt överenskommelse när försäkringen tecknas. 6

7 Pensionssparande med flytträtt Flytträtt Skattelagstiftningen tillåter att en pensionsförsäkrings värde kan flyttas över till en annan pensionsförsäkring, utan att det får skattekonsekvenser. Detta innebär att överföring av försäkringskapital sker utan att överföringen betraktas som utbetalning av pension eller som betalning för pensionsförsäkring. Flytträtten innebär en möjlighet att avsluta ett pensionsförsäkringsavtal och att flytta hela försäkringskapitalet direkt till en ny pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Det är viktigt att observera att när du flyttar försäkringskapital upphör ditt ursprungliga försäkringsavtal att gälla och ett nytt försäkringsavtal tecknas, vilket kan innebära att du i den nya försäkringen får förändrade försäkringsvillkor. Flytt till Skandia Om du har flytträtt avseende din pensionsförsäkring hos annat försäkringsbolag kan du ansöka om att flytta detta pensionssparande till en depåförsäkring i Skandia. Du kan välja att fortsätta spara i försäkringen genom att göra extrainsättningar vid valfria tidpunkter. Flytt från Skandia En flytt får tidigast ske ett år efter det att avtalet ingicks. En flytt kan inte ske av endast en del av försäkringskapitalet. Om det finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande måste förmånstagaren godkänna flytten av kapitalet. Vid flytt av försäkringskapital tas avgifter ut enligt regler som gäller vid den tidpunkt då flytt sker. Under försäkringstiden har Skandia rätt att ändra villkoren för flytt. 7

8 Vissa la ar och re ler påverkar din försäkrin Tillämpli la För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Skandia står under tillsyn av Finansinspektionen. Skattere ler för din pensionsförsäkrin När det gäller inkomstbeskattning får de inbetalningar du gjort dras av i självdeklarationen, inom vissa ramar. Du som har inkomst av tjänst, till exempel i form av lön, får göra avdrag för inbetalningar upp till kronor. Avdraget får dock inte överstiga din inkomst. För dig som saknar pensionsrätt i din anställning eller är egen företagare gäller särskilda avdragsregler. Utbetald pension beskattas som inkomst av tjänst. Detta gäller även utbetalningar som sker efter din död till dina förmånstagare. Skattereglerna för pensionsförsäkring tillåter inte att pensionsförsäkring används som säkerhet för lån. Skattere ler för din kapitalförsäkrin För din kapitalförsäkring gäller att du inte får göra avdrag i självdeklarationen för de inbetalningar du gjort. Beloppet som betalas ut inkomstbeskattas inte. Överlåtelse En kapitalförsäkring kan som regel överlåtas, antingen som gåva eller mot betalning. En privat pensionsförsäkring kan vanligen inte överlåtas, men i samband med bodelning är det tillåtet. Hur en skilsmässa påverkar din försäkrin Vid skilsmässa ska den del av makarnas egendom som är giftorättsgods fördelas mellan dem. I delningen ingår exempelvis makarnas privata kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar. Under vissa omständigheter kan den del av en privat pensionsförsäkring som avser ålderspension helt eller delvis undantas från bodelning. Utmätnin En försäkring kan i vissa fall användas för utmätning av försäkringstagarens skulder. Reglerna för utmätning av försäkring är beroende dels av försäkringens konstruktion, dels av betalningen och dels av försäkringstagarens ekonomi i övrigt. Om du lämnat orikti a upp ifter Om försäkringsavtalet grundats på oriktiga uppgifter av dig som sökande kan Skandias försäkringsansvar begränsas eller helt falla bort. Om du lämnat svikliga uppgifter är Skandia fritt från försäkringsansvar. Om du lämnat oriktiga uppgifter i god tro står Skandia fullt försäkringsansvar. I alla andra fall av oriktiga uppgifter begränsas Skandias ansvar till det försäkringsåtagande som skulle ha blivit följden om Skandia känt till de riktiga uppgifterna. 8

9 Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Skandia, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära så kallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. La ar och re ler De lagregler som beskrivs i denna förköpsinformation gäller vid tiden för tryckning. Observera att lagreglerna kan komma att ändras. Skandia kundservice telefon: Skandia huvudkontor postadress: Stockholm telefon: skandia.se Skandias Kundombudsman postadress: Stockholm telefon: fax: Konsumenternas Försäkringsbyrå besöksadress: Karlavägen 108 postadress: Box 24215, Stockholm telefon: Mer information om Skandia Service och information Du är alltid välkommen att kontakta din försäkringsrådgivare eller Skandias kundservice. På skandia.se finns mer information om depåförsäkring och du kan även ladda hem försäkringsvillkor och beställa Skandias senaste årsredovisning. Om du ångar dig Är du inte nöjd med din depåförsäkring har du under vissa förutsättningar rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från det att du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart. När vi fått din uppsägning betalar vi tillbaka värdet av det som finns i försäkringsdepån samt de avgifter du betalat till Skandia. Observera att det belopp du får tillbaka kan vara både högre och lägre än det belopp du betalat in till Skandia beroende på värdeutvecklingen i försäkringsdepån. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Skandias kundservice. Om du inte tycker som Skandia På Skandia är vår strävan att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Klagomålsansvarig inom Skandia, som även är Skandias Kundombudsman, ansvarar för hanteringen av klagomål och har till uppgift att se till att klagomålen i första hand besvaras av din rådgivare eller den person som utförde ditt ärende. Du kan också kontakta Skandias Kundservice som ser till att du får hjälp. Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du vända dig direkt till Skandias Kundombudsman. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och granska såväl själva handläggningen som beslut i olika frågor. Du kan också få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller av konsumentvägledaren i din kommun. En tvist rörande försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller om det handlar om försäkringsmedicinska frågor, av Personförsäkringsnämnden. Du kan också få en tvist prövad av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta dina advokatkostnader. 9

10 Ordlista Syftet med ordlistan är att du som kund ska få en allmän och förenklad bild av vissa termer som kan förekomma beträffande depåförsäkringen. Den är alltså inte på något sätt fullständig vad gäller termer eller definitioner. Aktie En aktie är förenklat uttryckt en viss andel i ett aktiebolags aktiekapital. Arrangör En arrangör konstruerar ofta en finansiell produkt genom att kombinera olika finansiella instrument med specifika egenskaper. Det är arrangören som normalt marknadsför produkten och utformar information om produktens egenskaper och risker. Avkastningsskatt Avkastningsskatt är en statlig skatt som betalas på en schablonmässigt beräknad avkastning på sparande i pensionsoch kapitalförsäkring. Den ska betalas oavsett om du har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte under året. Det är försäkringsbolaget som drar avkastningsskatten från försäkringens värde och betalar in den till Skatteverket. Courtage Courtage är en avgift som betalas till mäklare vid handel med värdepapper. Depåförsäkring Depåförsäkring påminner om fondförsäkring (se nedan), det vill säga försäkringstagaren bestämmer själv hur pengarna ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. Till exempel kan den innehålla aktier, likvida medel och strukturerade produkter. Den klassas som en traditionell försäkring. Depåinstitut Ett depåinstitut är det värdepappersbolag eller bank som förvarar de värdepapper som förvaltas i försäkringsdepån. Emittent En emittent är den som är utgivare eller utfärdare av ett finansiellt instrument. Flytträtt En rätt att överföra hela försäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring som tecknas i samband med överföringen hos samma eller annat försäkringsbolag. Fond En fond kan beskrivas som en samling av värdepapper (portfölj) som ägs av andelsägare. Andelsägare är de som satt in pengar i fonden. Fonden kan ofta innehålla såväl svenska som utländska aktier och/eller räntebärande värdepapper. Fonder förvaltas av värdepappersbolag eller fondbolag, som ska ha Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd för sin verksamhet. Bolaget är i sin förvaltning av fonden bundet till de fondbestämmelser som vid var tid gäller för fonden och som godkänts av Finansinspektionen. Fondförsäkring I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv i vilka fonder pengarna ska placeras. Försäkringstagaren tar hela risken för hur försäkringskapitalet utvecklas. Förmånstagare Förmånstagare är den eller de som enligt ett förmånstagarförordnande ska få utbetalning från försäkringen eller rätt till försäkringen. Förordnandet eller ändring av det ska göras genom ett egenhändigt undertecknat skriftligt meddelande till Skandia. För en kapitalförsäkring får du normalt välja vem du vill som förmånstagare. För pensionsförsäkring får du välja dels nuvarande eller tidigare make, sambo eller registrerad partner, dels barn (men inte barnbarn osv.) till dig eller någon av nämnda personer. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringens värde Försäkringens värde bildas av de inbetalningar som görs till försäkringen. Försäkringens värde ökar och minskar över tiden på grund av bl.a. kursförändringar i de värdepapper som förvaltas i försäkringen. Försäkringens värde påverkas också av riskkostnader, skatter och avgifter. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren är ägare till försäkringen. Övergår äganderätten till annan betraktas denne därefter som försäkringstagare. 10

11 Förvaltningsavgift Förvaltningsavgift är t.ex. en löpande avgift som ett värdepappersbolag tar ut för att förvalta och administrera värdepapper. Kapitalförsäkring En kapitalförsäkring är en livförsäkring där inbetalningarna som du gör inte är avdragsgilla i deklarationen och där de belopp som betalas ut från försäkringen är fria från inkomstskatt. Kapitalvinstskatt Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med en statlig skatt på 30 %. Kapitalvinster vid värdepappershandel inom ramen för en försäkring utlöser inte någon sådan skatt. Kreditrisk Kreditrisk är en risk för bristande betalningsförmåga hos t.ex. en emittent eller en motpart. Kursrisk Kursrisk är en risk att kursen eller priset på ett finansiellt instrument går ner. Likvida medel Medel som inte är placerade i värdepapper, det vill säga pengar. Marknadsrisk Marknadsrisk är en risk att marknaden i sin helhet eller till viss del går ner, t.ex. den svenska aktiemarknaden. Obligation En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år löpande, skuldebrev som intygar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut eller ett större företag. Pensionsförsäkring En pensionsförsäkring är en livförsäkring där inbetalningarna som du gör är avdragsgilla i deklarationen och där de belopp som betalas ut från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst. En pensionsförsäkring måste uppfylla vissa regler i inkomstskattelagen, bl.a. får ålderspension inte börja betalas ut före 55 års ålder och utbetalningarna ska normalt ske i minst fem år. Placeringsberättigad Placeringsberättigad är den person som har placeringsrätt, d.v.s. den som har rätt att bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras, t.ex. beordra handel av värdepapper i försäkringsdepån. Strukturerad produkt En strukturerad produkt är en finansiell produkt som kombinerar olika finansiella instrument, t.ex. aktier, optioner och terminer. En strukturerad produkt har ofta tagits fram för att kombinera olika finansiella instruments specifika egenskaper. Ett exempel på en strukturerad produkt är en aktieindexobligation. Valutarisk Valutarisk är en risk att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat försvagas, t.ex. fondandelar i en fond som placerar i utländska värdepapper. Värdepapper Med värdepapper avses normalt finansiella instrument såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, t.ex. fondandelar, aktier, obligationer. Värdepappersbolag Ett värdepappersbolag har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som betalas ut till valda förmånstagare efter din död. Återköp Ett återköp är när försäkringsbolaget betalar ut försäkringens värde i förtid. Vid helt återköp betalas hela försäkringens värde ut och försäkringen upphör att gälla. Delåterköp är ett begränsat återköp där försäkringsbolaget betalar ut en del av försäkringens värde, medan resten kvarstår. Vid återköp av en försäkring kan försäkringsbolaget ta ut en avgift. Pensionsförsäkringar kan normalt inte återköpas. 11

12 Skandia Stockholm T skandia.se 90374:13 / CITAT (jan 2012) OMSLAGSBILD: Ulf Huett Nilsson / Johnér Bildbyrå AB Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma: Skandia Link Säte: Stockholm Org.nr: