rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren"

Transkript

1 rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren

2 Rapporten Vinstvarning! utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i maj 2010 Författare: Anne-Marie Lindgren Tryckning: LO-tryckeriet Stockholm

3 Innehåll Förord: Anne-Marie Lindgren... I. Vinstbegreppet... Hur uppstår vinst?... Vinst som styrmedel... Produktivitet och vinst... II. Erfarenheter av vinstdrivande företag... Skolans framgång beror inte på om den är privat eller offentlig... Mångfald... Fler aktörer?... Höjd kvalitet?... Personalfrågor... Kostnadsutveckling... Varför ökar kostnaderna?... Sammanfattning... III. De stora koncernerna... Private Equity... Exempel på ägarstruktur i de stora välfärdskoncernerna... Capio... Attendo... Sammanfattning... IV. Argumenten i vinstdebatten... Vinst som kostnadssänkare?

4 Förord När skattefinansierade verksamheter drivs i privat regi, ska det då vara möjligt att ta ut vinst på verksamheten? Den frågan har väckt intensiv, och kritisk, debatt både inom och utom arbetarrörelsen års socialdemokratiska partikongress tog beslutet att acceptera vinst, men skärpa kontrollen av kvaliteten i de utförda verksamheterna. Men debatten är knappast avslutad med detta. Den här rapporten granskar begreppet vinst, vad som skapar vinst och vad som skiljer villkoren för vinst inom den skattefinansierade sektorn från villkoren på den privata marknaden. Rapporten går igenom erfarenheterna av de senaste decenniernas privatiseringar och jämför dem med de syften, som ursprungligen angavs. Rapporten Vinstvarning följer upp en tidigare rapport kring detta Ta tillbaka demokratin, 2009 men lägger tonvikten specifikt vid frågan kring vinsten som styrmedel. Min sammanfattande slutsats är att vinst som styrmedel skapar ett antal inte obetydliga problem, men att den principiella frågan om vinstuttag eller inte i dag får betraktas som akademisk. Med en växande andel av de skattefinansierade tjänsterna i privat drift, varav merparten i vinstdrivande företag, är det knappast längre praktiskt görligt att plötsligt införa ett förbud för vinst. Däremot kan, och bör, man fortfarande diskutera på vilka villkor vinst får tas ut och om man i likhet med andra länder bör ha spärrar för det tillåtna vinstuttaget. Och det som måste göras är att se över regelverk, ersättningsregler och kontrollåtgärder. För där brister det. Det kan också uttryckas som att det är dags att avromantisera vinstbegreppet, och privat företagande över huvud taget. Det åstadkommer inte med automatik vare sig underverk eller ens förbättringar, och det är inte per definition överlägset offentlig drift. Det handlar, återigen, om vilka regler man (dvs. de politiskt ansvariga) sätter upp, och hur man följer upp resultaten. Stockholm i maj 2010 Anne-Marie Lindgren utredningschef, Arbetarrörelsens Tankesmedja 4

5 I. Vinstbegreppet Vad är vinst och hur uppstår den? Vilka effekter har vinstintresset? Svaren är mer dubbelbottnade än vad debatten ibland ger inryck av. (Observera att diskussionen i det följande handlar om vinst på produktion av varor eller tjänster inte vinst på rent finansiella marknader; det är en annan historia). Enkelt uttryckt uppstår vinst när intäkterna av en verksamhet överstiger kostnaderna för att driva den. Betalningsviljan hos konsumenterna måste alltså medge ett pris som ligger över tillverkningskostnaderna (inklusive skatter, räntor på lån, etc.) för att vinst ska uppstå. Vinst är alltså per definition en kostnad för konsumenten som överstiger de faktiska produktionskostnaderna. Vinst har därför ibland exempelvis inom den tidiga arbetarrörelsen betraktats som en onödig kostnad, som borde avskaffas. Dock kan vinst i viss mening ses också som en produktionskostnad. För det första krävs ett visst överskott i förhållande till de själva driftskostnaderna, som avsättning för underhåll, reparationer och nyinvesteringar i teknik och annan utrustning. För det andra kommer ingen att vara intresserad av att satsa kapital och företagande i dag förutsätter så gott som alltid upplåning av kapital från utomstående om man inte får någonting tillbaka, som ränta, aktieutdelning, etc. Vinsten kan alltså ses som kostnaden för produktionsfaktorn kapital, på samma sätt som lönerna är kostnaden för produktionsfaktorn arbete. Ska verksamhet drivas med hjälp av privat kapital, är kravet på kapitalersättning (vinst) svårt att komma ifrån. 5 Också inom verksamheter som är icke-vinstdrivande finns i praktiken en kostnad för kapitalresurserna: byggnader, maskiner och inventarier slits ju genom användningen, och pengar måste, i någon form, reserveras för att ersätta detta slitage, genom reparationer eller nyinvesteringar. I den mån kapitalinvesteringarna finansierats genom lån, måste man givetvis också betala ränta på det lånade kapitalet. Även icke-vinstdrivande verksamheter exempelvis skattefinansierade verksamheter i offentlig regi måste alltså räkna med en kapitalkostnad utöver de löpande verksamhetskostnaderna. Däremot krävs förräntning av det insatta kapitalet. Hur uppstår vinst? Möjligheten till vinst är en drivkraft för det privata företagandet. Det skapar också en strävan att driva produktionen till så låga kostnader som möjligt. Ju lägre tillverkningskostnader i förhållande till konsumenternas betalningsvilja, desto större möjlighet att göra vinst. Detta brukar översättas med att vinstintresset leder till en ständig strävan att förbättra produktionsmetoderna, det vill säga ta till vara de insatta resurserna på ett smartare och därför billigare sätt, till exempel genom förbättrad teknik eller bättre organisation av arbetet. Denna översättning av vinstintresset stämmer dock bara under vissa betingelser. För det är uppenbart att vinst kan skapas också med metoder som inte handlar om i kvalitativ mening bättre sätt att utnyttja de insatta resurserna. Vinst kan ju definieras som det överskott som, när produktionskostnaderna är betalda, tillfaller företags/kapitalägarna. Men produktionskostnader är inte objektivt bestämda utan något som avgörs av styrkeförhållandena mellan de olika parter som ska ha ersättning för sitt bidrag till produktionen, det vill säga av hur mycket tillverkaren behöver betala för arbetskraft, råvaror, miljöpåverkan, etc. Dessa senare kostnader kan pressas ner utan att det för den skull behöver handla om bättre och effektivare arbetsmetoder. Är kapitalägarna/företagsledarna i överläge gentemot anställda, mot underleverantörer eller råvaruproducenter betyder det att kapitalägarna kan bestämma priset för bidragen från dessa övriga grupper. Givetvis sätter de priset till sin egen fördel. Att arbetskraft underbetalas, att naturtillgångar överexploateras eller att kostnader för exempelvis utsläpp och avfall läggs över på samhället (eller inte betalas alls) är inte okända fenomen i det privata företagandet, vare sig historiskt eller i nutid. I de fallen kan man snarast tala om att vinsten skapats med ineffektiva metoder i den meningen att produktionsresurser slits ut eller förstörs men kostnaden för slitaget, på miljö eller människor, hamnar hos någon annan än den som tog hem vinsten.

6 För att vinstintresset verkligen ska fungera enligt teorierna, alltså främja i kvalitativ mening bättre användning av resurser, krävs för det första någorlunda jämna styrkeförhållanden mellan de olika intressen, som är inblandade i produktionen så att vinsten inte åstadkoms genom exploatering av arbetskraft eller av naturgillgångar och miljö. För det andra krävs, även när denna första förutsättning är uppfylld, en fungerande priskonkurrens mellan många företag. Monopol eller oligopol (= några få dominerande producenter) betyder att producenten kan trycka priset uppåt, eftersom konsumenterna inte har några alternativa tillverkare att vända sig till. Även på en marknad med flera, formellt konkurrerande, tillverkare kan företag skapa sig prisokänsliga nischer ; ett tydligt exempel är strävandena att genom speciella varumärken bygga upp en status som exklusiv, trendriktig, specialdesignad, etc, som gör att man kan sätta priserna högre än likvärdiga produkter utan motsvarande status. Faktum är nog att privata företag på det hela taget försöker minimera konkurrens eftersom risken alltid är att man förlorar på den. (Vårdbolaget Aleris AB uttrycker det så här, förmodligen oavsiktligt uppriktigt, i förvaltningsberättelsen 2008: Aleris AB:s största verksamhetsrisker består av riskerna att förlora kontrakt i konkurrensupphandling.) Det är med andra ord inte en generell sanning att vinstintresset alltid driver fram mer effektiv produktion; det som är sant är att det under vissa omständigheter kan göra det. Vad som också är sant är att vinstintresset under andra betingelser kan leda till både ineffektiva och irrationella resultat. En enkel slutsats av detta är att man inte med automatik får mer effektiv användning av produktionsresurser bara därför att verksamheten utgår från intresset av privat vinst. Vinst som styrmedel Vinstintresset styr inriktningen av produktionen, både med avseende på vad som tillverkas och vilken typ av efterfrågan den möter. Att vinstintresset lokaliserar pengar dit där avkastningen är bäst brukar ses som att den bidrar till en effektiv användning av resurser: pengar satsas där efterfrågan är hög och avkastningen är god, medan satsningar där efterfrågan är låg och avkastningen liten eller obefintlig inte blir av. 6 Problemet är förstås att de behov, som inte kan stöttas upp av en tillräcklig ekonomisk efterfrågan, över huvudtaget inte tillgodoses i ett helt vinstbaserat system inte ens när de är viktiga från andra utgångspunkter. Att sjukvård och utbildning, historiskt sett, i stor utsträckning drivits av ideella organisationer, av kyrkan eller av samhället har att göra med att den individuella betalningsförmågan för, exempelvis, kvalificerad sjukvård ofta är för liten för att skapa någon vinst, samtidigt som det är ett centralt samhälleligt, eller humanitärt, intresse av att människor har tillgång till sådant vård. Pengarna till verksamheten har därför tagits fram i former som inte bygger på att de som avstår kapitalet ska få någon ekonomisk vinst (donationer, kollekt, skatt, etc). Avkastningen ligger så att säga i den nytta pengarna skapar genom de verksamheter de ger upphov till, och de mänskliga och sociala vinster det skapar. Dagens privatiseringar av de offentliga tjänsterna innebär att de fortfarande skattefinansieras, och att de privata producenterna inte får ta ut extra avgifter av brukarna. Skälet är att utbudet av tjänster, och möjligheten att få tillgång till dem, inte ska få styras av den individuella betalningsförmågan på det sätt som denna styr på den privatfinansierade marknaden. Men det är, dessvärre, inte bara den enskildes betalningsförmåga som avgör lönsamheten i en viss typ av verksamhet. Det man kan kalla kundunderlaget är också viktigt. Tätbefolkade områden ger ett bättre underlag, med större utsikter till lönsamhet, än glesbefolkade. Vissa kundgrupper är mer intressanta än andra; det är, exempelvis, lättare att driva skolor med vinst om man har en hög andel studiemotiverade elever än om man har höga andelar elever med problem av olika slag. Med andra ord, även om den individuella betalningsförmågan inte tillåts spela in, så får vinstintresset styrande effekter för var verksamheterna förläggs, vad de inriktas på och vilka grupper företaget mer eller mindre uttalat vänder sig till. Vinstintresset fungerar alltid som ett styrinstrument, och det måste erkännas i den politiska debatten. Produktivitet och vinst Det är produktionskostnaderna i relation till det möjliga priset som avgör lönsamheten. Centralt för tillverkningskostnaderna är produktiviteten, alltså hur mycket verksamhet man får ut per arbetad timme. Om man kan få ut mer verksamhet per timme till oförändrad eller sjunkande kostnad ökar produktiviteten, och med det möjligheterna till vinst. Produktiviteten kan öka genom att mänskliga arbetsinsatser förstärks med hjälp av teknik,

7 genom förbättringar i själva tekniken, genom bättre personalorganisation, mer rationella arbetsmetoder eller bättre utbildning av personalen; i sådana fall ökar produktiviteten genom verkliga effektiviseringar. Men det kan också åstadkommas med åtgärder som sänkta löner för samma arbete, längre arbetstid till oförändrad lön eller neddragning av personalstyrkan trots oförändrade arbetsuppgifter och då är det inte i egentlig mening effektiviseringar det handlar om, bara hårdare utnyttjande av arbetskraften. Arbetsproduktiviteten bestäms i mycket av i vilken grad mänsklig arbetskraft kan ersättas eller förstärkas av teknik. Arbetsproduktiviteten blir högre om man anställer en person att köra en grävmaskin än om man anställer en person att gräva med spade; grävmaskinisten blir klar med jobbet betydligt fortare än vad flera personer med spadar skulle bli. Det här kan också uttryckas som att teknikandelen, och därmed kapitalandelen, i en viss typ av produktion har avgörande betydelse för hur mycket produktiviteten kan ökas. Industrialiseringen innebar en kraftig ökning av produktiviteten, och därmed av produktionsresultatet och det berodde på att maskintekniken så kraftigt förstärkte den mänskliga arbetskapaciteten. Det är knappast fel att hävda att alla stora, prispressande, produktivitetsökningar har skett som följd av tekniska landvinningar, som gjort det möjligt att öka produktionen utan insatser av mer arbete. Möjligheterna att med hjälp av teknik förstärka de mänskliga arbetsinsatserna skiljer sig emellertid mellan olika typer av verksamheter, av det enkla skälet att i vissa typer av (tjänste)verksamhet är mänskliga arbetsinsatser inte särskilt utbytbara mot teknik. Utbytesmöjligheterna är störst inom varuproduktionen, och minst inom de delar av tjänstesektorn som primärt bygger på personliga insatser, som vård och omsorg. Givetvis påverkar den tekniska utvecklingen även tjänstesektorn och skapar möjligheter till höjd produktivitet den vägen, men potentialen är inte lika stor som inom den rena varuproduktionen. Vård, omsorg och i stor utsträckning utbildning är s.k. personliga tjänster, det vill säga de bygger på mänskliga insatser som utförs i samspel med den som får vården/omsorgen/undervisningen och som inte kan ersättas av teknik. Alla tjänster är dock inte i lika hög grad knutna till sådana interpersonella processer; ibland kallas de icke-personliga tjänster eller förmedlingstjänster, som exempelvis handel, transporter och banktjänster. De kan därför utnyttja teknik i högre grad än vad personliga tjänster kan; för att ta ett exempel kan en ensam busschaufför transportera betydligt fler personer under en dag än det antal patienter en ensam sjuksköterska kan vårda eller det antal barn en ensam förskollärare kan ta hand om. Skillnaderna mellan de tre sektorerna varuproduktion, personliga tjänster och icke-personliga tjänster syns i kapitalandelens storlek i olika verksamheter. Inom industrin varierar den mellan 50 och 90 procent, inom vård och omsorg ligger den kring 10 procent, inom företagstjänster, handel och kommunikationer kring 40 procent. De skillnaderna säger också något om skillnaderna i möjligheter att öka produktiviteten genom utnyttjandet av tekniska innovationer. För i verksamheter med hög kapitalandel alltså hög andel kostnader för teknisk utrustning av olika slag finns goda möjligheter att med smarta tekniska lösningar, med en ständig uppdatering av den egna tekniska kompetensen eller helt enkelt genom den allmänna tekniska utvecklingen, öka produktiviteten och med det lönsamheten. Teknisk utveckling skapar givetvis, som redan konstaterats, ett utrymme för effektiviseringar även inom verksamheter med låg kapitalandel, men utrymmet är inte lika stort som i verksamheter med hög kapitalandel. Möjligheten till produktivitetshöjningar i verksamheter med hög andel personalkostnader (= låg kapitalkostnadsandel) ligger främst i bättre organisation av arbetet, bättre personalledning och förstärkt personalutbildning. För så vitt man inte startar från ett fullständigt kaotiskt utgångsläge ger de förändringarna inte dramatiska genomslag, och har man väl en bra organisation med kompetent personal på plats kan man inte räkna med fortsatta stora förbättringar varje år. Det förutsätter i så fall en teknisk utveckling, som skapar helt nya möjligheter att förstärka de personella insatserna med teknik. Här kan man stanna upp och göra en notering. Privat driven och vinstdrivande verksamhet dominerar totalt inom varuproduktion och icke-personliga tjänster, alltså verksamheter med tämligen hög kapitalandel. Och den har, oförnekligt, varit bra på att ta tillvara den tekniska utvecklingens möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar inom de sektorerna. Men, och det är ett viktigt men, det säger inte att privat driven verksamhet kan åstadkomma lika stora produktivitetsökningar inom verksamheter grundade på personliga tjänster, med deras helt annorlunda förutsättningar. 7

8 Föreställningen om den privata företagsamhetens och vinstintressets överlägsenhet när det gäller att driva verksamheter effektivt har alltså sin grund i villkoren inom sektorer med hög kapitalandel. Det har tranformerats till att den skattefinansierade sektorn som handlar om verksamheter med lägre kapitalandel skulle kunna effektiviseras genom att släppa in fler privata företag. Det har varit ett av de tyngsta skälen för privatiseringsvågen sedan 1990-talet. Men att privat företagsamhet är bra på att höja produktiviteten inom verksamheter med hög kapitalandel säger ingenting om deras förmåga att höja den också inom verksamheter med låg kapitalandel. Eller rättare sagt, det säger inte att privata företag skulle vara bättre än andra producenter att driva personalkrävande verksamhet på ett effektivt sätt. Det finns heller ingenting i tillgänglig forskning och utvärdering som pekar på att privata företag generellt skulle vara bättre än offentligt drivna på att effektivt driva skattefinansierade, personalkrävande verksamheter; allting pekar på att driftsformen som sådan inte betyder någonting. Vad som går att säga är att de olika typerna av driftsformer medför olika typer av effektivitetsproblem, men att det i båda fallen handlar om att lösa samma grundläggande frågor kring organisation, personalledning och ersättningsregler. Och där finns det inga magiska knep, som är kopplade bara till privat drift och omöjliga att överföra till offentligt eller ideellt ledda verksamheter. Det som går att göra för att skapa bra organisation och bra personalledning inom privat drift går precis lika bra att göra i offentlig drift. Men det kan också finnas skäl att påpeka att varken offentlig eller privat drift kan effektivisera och rationalisera hur långt som helst, utan menliga effekter för kvaliteten. Det finns bättre och sämre sätt att organisera verksamheterna, och de sämre sätten bör naturligtvis utvecklas och närma sig de bättre. Det går dock aldrig att driva bättre verksamhet än vad det finns resurser till, och föreställningen att det alltid finns smarta knep att ta till för att eliminera effekterna av otillräckliga resurser kan få farliga effekter för kvaliteten i verksamheten. II. Erfarenheter av vinstdrivande företag Det finns, självklart, ett stort antal privat drivna verksamheter inom skola, vård och omsorg, som fungerar mycket bra. Men frågan om vilka effekter förändringarna fått handlar inte enbart eller ens främst om hur enskilda enheter fungerar, utan om de sammantagna effekterna på vad man kan kalla systemnivå, exempelvis kostnadsutveckling, skolresultat eller fördelningspolitik. Det är dessa sammantagna effekter som behandlas i det följande, främst med utgångspunkt i frågan vilka effekter det haft att släppa in vinstdrivande företag. På några punkter är erfarenheterna tämligen entydiga: Driftsformen i sig själv är inte avgörande, och det går inte att belägga systematiska skillnader i vare sig kvalitet eller kostnader mellan privata och offentliga aktörer. Det avgörande är sådant som organisation, personalledning, personalens kompetens, etc. Det går att uppnå fördelar 8 genom rätt genomförda privatiseringar, men man kan också uppnå fördelar genom utvecklingsarbete inom de offentligt drivna verksamheterna. SKL:s Öppna jämförelser mellan olika kommuner (gällande barnomsorg, äldreomsorg, etc) illustrerar detta: där finns inga systematiska skillnader mellan kommuner som kan härledas till andelen privat utförda tjänster. Det hedersomnämnande som brukar ges till årets bästa har gått både till kommunalt och privat drivna enheter. Olika typer av verksamheter lämpar sig olika väl för privat drift. Det lönar sig ofta för kommuner/landsting att upphandla icke-sammansatta verksamheter (avgränsade, entydigt definierade tjänster) på en marknad, där det finns flera externa aktörer och därmed en fungerande konkurrens. Vinsterna är osäkra, ibland negativa, när det handlar om mer sammansatta verksamheter eller

9 verksamheter som är en del av processer i flera led. Sjukvårdsforskare har exempelvis visat att privat drift kan vara effektiv när det gäller avgränsade diagnoser med entydig behandling av engångskaraktär, typ höftledsoperationer, men att den är mindre effektiv när det gäller multipla diagnoser eller kroniska sjukdomar. Upphandling där flera anbudsgivare konkurrerar kan leda till vissa kvalitetsförbättringar utan att kostnaderna ökar jämför dock föregående punkt. De positiva effekterna av upphandlingar är dock beroende av hur upphandlingsunderlaget ser ut, hur själva marknaden ser ut och hur god uppföljningen är. Dåliga underlag, för litet av verklig konkurrens eller orealistiska föreställningar om hur mycket priset kan pressas utan att det äventyrar kvaliteten innebär snarast försämringar. Den politiska styrningen och den politiska realismen i upphandlingarna är med andra ord avgörande för vilket resultat man får. Brukarnas möjlighet att välja mellan olika utförare i stället för att hänvisas av myndigheterna till en enda leder till viss kvalitetsförbättring, medan effekterna för kostnaderna är mer osäkra. Skolans framgång beror inte på om den är privat eller offentlig En studie från Sveriges kommuner och Landsting, Konsten att nå resultat erfarenheter från framgångsrika kommuner har undersökt dels ett antal kommuner, vars skolor under perioden hela tiden nått goda genomsnittsresultat, dels några kommuner/kommundelar som under samma period klart höjt sina resultat. Kommunerna skiljer sig påtagligt åt. Där finns kommuner såväl i storstads- som glesbygdsregioner. De skiljer sig åt också vad gäller andelen högutbildade invånare, och vad gäller andelen fristående skolor. Men enigheten är påfallande om vad det är som skapar bra skolresultat: stark och genomtänkt ledning på alla nivåer den politiska, inom skolförvaltningen och ute på skolorna samarbete mellan lärarna, satsning på kompetensutveckling och utrymme för lärarna att ta initiativ och utveckla sina arbetsformer höga ambitioner för skolan och för elevernas vidkommande löpande uppföljning av elevernas resultat, där uppföljningen sedan resulterar i olika typer av åtgärder för att rätta till upptäckta brister aktivt arbete för att få relationerna i skolan att fungera bra inom personalgruppen, mellan lärare och elever, mellan skolan och föräldrarna Ingenting av detta är beroende av skolans driftsform. Den här ordningen kan man arbeta efter lika bra i privata som offentliga skolor, och den fungerar lika bra i båda. Det är också tydligt i hur hög grad framgångsfaktorerna handlar om personliga insatser och personlig kompetens, på många håll: skolledning, lärare, skolpolitiker, kommunala tjänstemän och elever och föräldrar. Det är interpersonella processer som betonas; samspelet mellan politisk ledning, tjänstemän och skola, mellan skolledning och lärare, inom lärargruppen, mellan lärare och elev och mellan hem och skola. Driftsformen nämns över huvud taget inte bland de faktorer som har betydelse för framgång. 9 SKL:s Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting (2009) skriver att den generella bild som växer fram ur olika svar från olika sektorer är att kvaliteten ökar till följd av valfrihetsreformerna, medan kostnaderna är opåverkade eller i några fall ökande. Utvärderingen håller fram konkurrensen som det avgörande för kostnadsutvecklingen, men konstaterar att bilden av kostnadsdämpningar inte är entydig. Även Långtidsutredningen fann vid sin genomgång av några olika studier som gjorts på andra håll att konkurrensen hade viss kostnadsdämpande effekt, men noterade att den effekten uppstod även när det enbart var offentligt drivna verksamheter som konkurrerade. Det är alltså inte så mycket skilda driftsformer som det faktum att brukarna kan välja mellan olika enheter som har betydelse. Fri eller näst intill fri etableringsrätt för privata, vinstdrivande producenter leder dock till ökat kostnadstryck via överetableringar eller stigande efterfrågan på tjänsten. Inom sektorer där producenten själv kan påverka efterfrågan uppåt som inom primärvården, eller läkemedelsförsäljningen kan detta ökade tryck bli mycket stort. Felaktigt utformade ersättningsregler och bristande kvalitetskontroll kan driva på dessa risker. Fri eller nästan fri etableringsrätt ökar riskerna för segregation. Privata etableringar som styrs av strävan efter vinst söker sig till befolkningstäta regioner, och inom dem väljer man socialt stabila områden och/eller en inriktning mot socialt stabila befolkningsgrupper. Forskningen visar att segregation inom skolsektorn leder till ökade svårigheter för skolor i socioekonomiskt svagare områden. Det kan i sin tur kräva ökade resurser till dessa skolor för att de ska kunna motverka segregationens negativa effekter. Brister i uppföljningen, bristande ekonomisk kontroll och felaktiga ersättningsregler öppnar möjligheter till fusk eller till vinstuttag som skapas genom sänkt kvalitet.

10 Eller sammanfattningsvis: Privatiseringar åstadkommer inte i sig själva några förbättringar; det beror helt och hållet på hur de genomförs och följs upp av de politiskt beslutande organen. Ibland är privatiseringar en dålig lösning. I andra fall kan de innebära fördelar, men samtidigt skapa nya typer av problem. Utöver dessa generella iakttagelser kan man lyfta fram några mer specifika erfarenheter: Mångfald En av förhoppningarna som knöts till privatiseringarna framför allt inom barnomsorg och skola var ökad mångfald i form av fler pedagogiska alternativ, dvs. en kvalitativ mångfald. Den mångfald som uppstått handlar dock i huvudsak om ett större kvantitativt utbud av förskolor och skolor. Variationerna i sättet att arbeta är inte påfallande stora. Nu hänger det förmodligen samman med att de flesta föräldrar sällan frågar efter pedagogiska alternativ. Önskemålen handlar om sådant som en trygg miljö, bra lärare och goda kunskaper, inte den pedagogiska metoden att förmedla dessa kunskaper. Om det nu inte finns så stor efterfrågan på pedagogisk mångfald finns det förstås inte heller anledning att vara kritisk mot att denna mångfald inte uppstått. Men då kan man å andra sidan ifrågasätta det rimliga i att ha ett system som medger ett ständig växande utbud av skolor, med det ökade kostnadstryck det innebär, när detta egentligen inte tillför någonting utöver det som redan finns. Inom gymnasieskolan har mångfalden varit större än i grundskolan, om inte i form av pedagogiska metoder så i form av olika profiler med olika tillvalsmöjligheter och egna lokala kurser. Det gäller både fristående gymnasier och kommunala. Mångfalden har här snarare lett till en rekyl Gymnasieutredningen konstaterade i sitt slutbetänkande att det är omöjligt att veta vad en gymnasieutbildning egentligen står för, så stora är variationerna. Det förslag till förändring av gymnasieskolan, som nu framlagts, innehåller också en del uppstramningar vad gäller möjligheterna till varierade utformningar av gymnasieprogrammen. som alla elever ska ha med sig när de lämnar skolan. Det väcker samma fråga som ovan: hur stor kvantitativ mångfald av skolenheter behövs när innehållet i mycket stor utsträckning måste sammanfalla? Och om denna kvantitativa mångfald tar pengar från kvalitativa behov, är det då självklart att kvantiteten ska premieras? Är det inte rimligt med en ordning där det i vart fall går att väga de två faktorerna mot varandra? Fler aktörer? De uttalade förhoppningarna i privatiseringsvågens inledning var att det skulle leda till framväxten av ett antal nya aktörer: lokala småföretag, personalkooperativ, ideella organisationer, föräldrakooperativ. Under de allra första åren var det också sådana privata aktörer som dominerade, men nu går utvecklingen allt snabbare i motsatt riktning. Det blir allt svårare för de mindre aktörerna att hävda sig på en marknad som allt tydligare domineras av några få, ekonomiskt starka aktörer. Utvecklingen är tydligast inom vården och omsorgen, där fem stora privata koncerner helt dominerar. Inom förskolesektorn har skolor drivna i bolagsform vuxit om den tidigare dominerande formen, föräldrakooperativ. Inom skolsektorn har de stora koncernerna tydligt ökat sin andel under senare år, även om de ännu inte nått samma dominans som inom vården. De stora aktörernas intresse för den skattefinansierade sektorn hänger ihop med de goda möjligheterna att göra vinst: en konjunkturokänslig marknad, en stark efterfrågan, en stabil och pålitlig betalare. Och vinstmöjligheterna är givetvis större ju starkare position man själv har. Utvecklingen följer här samma mönster som på den privata konsumtionsmarknaden, där koncentrationen till allt större företag tillverkande eller säljande är uppenbar. Det handlar, på den privata likaväl som den skattefinansierade marknaden, om en naturlig strävan att skaffa sig en så stark och stabil position på marknaden som möjligt, med minskad risk att konkurreras ut. Den här utvecklingen innebär en påtaglig risk att kommuner och landsting kan hamna i beroende av några få stora aktörer, med försämrade möjligheter att kontrollera såväl pris som verksamhet. Risken ökar ju mer av de egna verksamheterna som läggs ut i privata händer. Mångfald begränsas helt enkelt av kravet på likvärdighet: det finns ett antal kunskaper 10 Bland många kommuner finns en självkritik mot att de egna upphandlingarna utformats så att de gynnat