ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA"

Transkript

1 ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213

2 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per hyreskrona 8 Direktavkastning 1 Företagens ekonomiska potential 12 Utdelning 14 Jämförelse med ekonomisk statistik inom fastighetsförvaltning 16 Statistiska centralbyrån (SCB) 16 Svenskt Fastighetsindex/Investment Property Databank 16 Är det lönsamt att äga och förvalta fastigheter? 19 Bilagor Hyresgästföreningen region Stockholm omfattar kommunerna i Stockholms län förutom Norrtälje. Undersökningen omfattar företag verksamma i Stockholmsregionen och har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm. Stella Borealis är ett företag som utför analyser, utredningar och beräkningar med särskilt fokus på bostads- och regionalpolitik, bostadsmarknaden i Sverige samt kommunal ekonomi. Stockholm, december 214 2

3 Låg lönsamhet ( ) skrämmer bort dem som vill bygga hyresrätter. Fastighetsägarna Stockholm hyresrätter är idag inte tillräckligt lönsamma. Centerpartiet går ( ) inte att tjäna några pengar på att ( ) hyra ut lägenheter i stockholmsregionen... Stockholms Handelskammare

4 Hyresgästföreningen region Stockholms undersökning visar tydligt: Det är lönsamt att äga hyresfastigheter i Stockholm Det lönade sig att äga och förvalta hyreshus under 213. Det visar Hyresgästföreningen region Stockholms undersökning som gäller 15 privata fastighetsbolag verksamma i Stockholmsregionen. Hyresgästföreningen region Stockholm har analyserat 15 privata fastighetsföretag som var helt eller delvis verksamma i Stockholmsregionen under 213. Ur fastighetsägarnas perspektiv är resultaten mycket goda. Företagen äger och förvaltar över 6 lägenheter och har ett marknadsvärde på 13 miljarder kronor. Samtliga företag ägs av privata aktörer. Vi ställde två frågor: 1. Är det lönsamt att förvalta fastigheter som privat fastighetsägare i Stockholm? 2. Är det lönsamt att äga fastigheter som investering i Stockholm? I båda fallen är svaret på frågorna: Ja. Här är de viktigaste resultaten från undersökningen: Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 29,1 procent. Årsvinsten per genomsnittslägenhet var cirka kr. Även som ekonomisk investering är det lönsamt att äga fastigheter. Soliditeten hos de undersökta företagen var i genomsnitt 29,9 procent. Soliditeten är i genomsnitt hög och reavinster ger en extra avkastning på fastighetsrörelsen. Med direktavkastningar på över åtta procent och en vinst per hyreskrona på hela 29 procent ger fastigheterna ett bra resultat. Årsvinsten per lägenhet är hela kronor för en genomsnittslägenhet i Stockholm ett synnerligen högt resultat. Det är lönande att äga och förvalta hyresbostäder Undersökningens resultat stämmer inte med den bild som de privata fastighetsägarna ofta ger när de menar att det inte lönar sig att äga och förvalta hyreshus och att hyrorna är för låga. Hyresgästföreningen region Stockholms undersökning visar tydligt att de privata fastighetsägarna har fel. Deras argumentation bygger inte på fakta. Rapporten visar att det inte går att påstå att det är olönsamhet i branschen, eller att använda olönsamhet som argument för att förändra hyressättningen. Direktavkastningen var i genomsnitt 8,4 procent. Därmed var den högre än bankernas utlåningsränta. Den var också väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige 4. 4 Den genomsnittliga direktavkastningen av att äga bostadsfastigheter i Sverige var 3,2 procent under 213, enligt Svenskt Fastighetsindex/Investment Property Databank. 4

5 Tabell 1 visar årsvinsten hos respektive företag för en genomsnittlig lägenhet på 69 kvadratmeter. TABELL 1 Årsvinst per typlägenhet (kr) Genomsnittslägenheten är hämtad från Stockholms län med en hyra på kronor per månad enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Företag Stena Fastigheter Stockholm AB Tegeltornet AB P J Mattsson Fastighetsbolag Fastighets AB L E Lundberg Din Bostad i Botkyrka AB Grindstugärde AB Wåhlin Fastigheter AB Wallenstam AB AB Karby Backa Fastigheter Lennart Ericsson Fastigheter AB Rikshem AB 1 79 Graflunds Fastighets AB Einar Mattsson Fastighets AB Willhem Stockholm AB Akelius Lägenheter AB Källa: SCB, Stella Borealis Direktavkastningen visar hur mycket företaget tjänar på själva fastigheten. Soliditet är ett mått på ekonomisk styrka. Det visar också hur stor del av företagets verksamhet som finansieras med eget kapital i motsats till lån. 5

6 Bostadsbristen utnyttjas Hyresgästföreningen region Stockholms rapport visar att det är lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Föga förvånande, för ingen har ju påstått att fastighetsägande skulle vara ideell verksamhet. Däremot hörs ofta kritik från fastighetsägares organisationer och så kallade fria debattörer när det gäller det svenska systemet att sätta hyror. Det påstås att bruksvärdessystemet gör det olönsamt att äga och förvalta hyresbostäder, istället föreslås marknadshyror. Hyresgästföreningen region Stockholm visar i denna rapport att kritiken mot bruksvärdessystemet saknar grund. Det stora problemet när det gäller bostadssituationen i Stockholm är bostadsbristen. Inte bristen på lönsamhet för privata fastighetsägare. Det är bostadsbrist i samtliga kommuner i Stockholmsregionen och andelen hyresrätter i bostadsbeståndet minskar. Stockholmsregionens utveckling bromsas upp; unga kan inte flytta hemifrån, studenter tvingas in i osäkra andrahandsboenden och många tackar nej till jobb för att de inte hittar en bostad. Politikerna tar inte sitt ansvar; ett helhetsperspektiv på bostadspolitiken saknas. Det är anmärkningsvärt att Fastighetsägarna Stockholm anser att enskilda hyresgäster ska träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd, där de bland annat kommer överens om hur hyran ska höjas under hyrestiden. Detta innebär marknadshyror. De försöker utnyttja bostadsbristen för att höja hyrorna och göra det ännu mer lönsamt att vara privat hyresvärd. Det är viktigt att diskussionen om bostadsbristen och hyressättningssystemet är saklig och bygger på fakta. För Hyresgästföreningen region Stockholm är detta självklart. 6

7 Så gjorde vi undersökningen Undersökningen baseras på respektive företags årsredovisningar för 213. I vissa fall studeras av praktiska skäl hela koncernen. Det får till följd att siffrorna för en del företag omfattar ett fastighetsbestånd som även inkluderar andra regioner än Stockholm. För att få en mer rättvisande bild av hur resultatet i den löpande fastighetsförvaltningen ser ut har jämförelsestörande poster brutits ut. De kan avse realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och andra dispositioner av bokföringsmässig art. Resultatet redovisas därefter under benämningen Resultat efter finansnetto (justerat). På så sätt ges en tydligare bild av företagens lönsamhet. De undersökta företagen är i första hand bostadshyresvärdar, även om lokaler förekommer och inkluderas i undersökningen. Få företag redovisar antalet lägenheter i fastighetsbeståndet och hur stora ytor som förvaltas. Från och med 211 är det även flera företag som inte redovisar taxeringsvärden. Företag behöver inte göra så i sin externa redovisning från och med 1 januari 211. Ändringen infördes i Årsredovisningslagen (ÅRL). Ofta redovisas ekonomiska resultat hos fastighetsföretag som vinst per kvadratmeter, men då de flesta företag inte uppger ytan använder sig undersökningen istället av vinst per hyreskrona som huvudsakligt jämförelsemått mellan företagen. Urvalet av företag har skett genom att utgå från de 15 största kommunerna i regionen som har en allmännytta, och sedan välja den största privata hyresvärden i respektive kommun. I de fall samma företag förekommer i flera kommuner har näst största företag valts osv. De utvalda företagen är representativa för privata fastighetsägare i Stockholm. TABELL 2 Företagen i undersökningen 213 Företag Balansomslutning (tkr) Wallenstam AB Rikshem AB Akelius Lägenheter AB Fastighets AB L E Lundberg Wåhlin Fastigheter AB Einar Mattsson Fastighets AB Stena Fastigheter Stockholm AB Willhem Stockholm AB Graflunds Fastighets AB Lennart Ericsson Fastigheter AB Din Bostad i Botkyrka AB Grindstugärde AB Tegeltornet AB AB Karby Backa Fastigheter P J Mattsson Fastighetsbolag 2 65 För detaljer hänvisas till bilaga 1. 7

8 Vinst per hyreskrona Det huvudsakliga jämförelsemåttet mellan företagen är vinst per hyreskrona, där resultatet efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) relateras till hyresintäkterna. Det innebär att exempelvis reavinster vid avyttringar inte ingår. Vinsten per hyreskrona var i genomsnitt 29,1 procent, det motsvarar en vinst per år om kr för en genomsnittlig lägenhet i Stockholm. Det är mycket högt och en eventuell eliminering av höga och låga extremvärden i tabellen förändrar inte den bilden. Att äga bostäder i Stockholm är synnerligen lönsamt. Stenas höga vinst beror på finansiella intäkter: resultatandelar i koncernföretag, till stor del utdelning. Företaget får höga belopp årligen varför de inte betraktas som extraordinära. Stena Fastigheter Stockholm AB är huvudbolag för all fastighetsförvaltning inom koncernen i Stockholm. Det inkluderar i sin tur dotterbolag från vilka utdelning erhålls. Hos Tegeltornet ser resultat- och balansräkning inte riktigt ut som vanligt då ingen koncernredovisning upprättas (liten koncern enligt ÅRL 7 kap 3). Vinsten per hyreskrona är uppskattad utifrån de enda intäkterna från koncernens bostadsrörelse som redovisas: anticiperad utdelning från de dotterbolag som äger fastigheterna. 213 hade företaget höga förväntade utdelningar, året innan knappt några intäkter alls. Det innebär att 213 sannolikt är ett extremt år vad gäller vinst. Under 213 hade Akelius Lägenheter AB övriga finansiella kostnader om 1,1 mdkr (!) som sänker hela resultatet före skatt. Företaget gör årligen stora vinster och detta var förmodligen ett sätt att skicka pengar vidare till moderbolaget i koncernen. Orsakerna till Willhems dåliga resultat är inte tydliga då årsredovisningen är begränsad på information, men företaget betalar stora belopp i ränta till koncernföretag. Det negativa resultatet raderar ut nästan allt eget kapital (se vidare under soliditet). Företaget verkar tömmas på pengar, men detaljerna saknas. 8

9 TABELL 3 Vinst per hyreskrona vid fastighetsförvaltning Företag Stena Fastigheter Stockholm AB 99,4 % Tegeltornet AB 95,6 % P J Mattsson Fastighetsbolag 5,4 % Fastighets AB L E Lundberg 44,2 % Din Bostad i Botkyrka AB 42,6 % Grindstugärde AB 32,5 % Wåhlin Fastigheter AB 27,1 % Wallenstam AB 25,9 % AB Karby Backa Fastigheter 2,2 % Lennart Ericsson Fastigheter AB 17,2 % Rikshem AB 13,7 % Graflunds Fastighets AB 9,2 % Einar Mattsson Fastighets AB 4,6 % Willhem Stockholm AB 11,7 % Akelius Lägenheter AB 24,4 % Källa: Stella Borealis 9

10 Direktavkastning Direktavkastningen visar hur mycket pengar företaget tjänar på själva fastighetsverksamheten och beräknas genom att dividera driftnettot med det genomsnittliga bokförda värdet 5 för fastigheterna. Driftnettot utgörs av totala intäkter minus kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgälder, fastighetsskatt samt i vissa fall central administration, och ska täcka företagets kapitalkostnader. Direktavkastningen och rörelseresultatet uttryckt som procent av fastigheternas bokförda värden (se bilaga 1) kan jämföras med bankernas utlåningsräntor. Om talen ligger högre, genererar företaget bättre avkastning än om pengarna hade placerats på ett bankkonto. I genomsnitt uppgår direktavkastningen till 8,4 procent, vilket är högt. Om extremfallet Mattsson exkluderas är nivån ett par procentenheter lägre men fortfarande god. Skälet till P J Mattssons starka avkastning är en halvering av övriga externa kostnader mellan 212 och 213, men detaljerna framgår inte av årsredovisningen. Mattsson är undersökningens minsta företag och det kan räcka med små förändringar i intäkter eller kostnader för att få stor inverkan på avkastningen. Tegeltornet har inga hyresintäkter i vanlig mening, då fastigheterna ligger i separata dotterbolag och moderbolaget inte upprättar koncernredovisning. Intäkterna består istället av resultatandelar från koncernföretag (dotterbolag) främst i form av anticiperad utdelning. För 213 är det beloppet högt, men redovisat under finansiella poster. På tillgångssidan saknas bokförda fastighetsvärden. Istället redovisas andelar i koncernföretag. Därav den låga direktavkastningen. Om P J Mattsson och Tegeltornet exkluderas blir den genomsnittliga direktavkastningen 7, procent. 5 Tre av företagen redovisar fastigheternas verkliga värde i balansräkningen enligt IFRS. Ett företag redovisar istället andelar i koncernföretag av bokföringstekniska skäl. 1

11 TABELL 4 Direktavkastning Företag P J Mattsson Fastighetsbolag 37,4 % Grindstugärde AB 13,8 % Din Bostad i Botkyrka AB 13,3 % AB Karby Backa Fastigheter 9,8 % Akelius Lägenheter AB 9, % Graflunds Fastighets AB 6,2 % Wåhlin Fastigheter AB 6, % Einar Mattsson Fastighets AB 5,5 % Lennart Ericsson Fastigheter AB 5,5 % Fastighets AB L E Lundberg 5, % Stena Fastigheter Stockholm AB 4,6 % Rikshem AB 4,4 % Wallenstam AB 3,9 % Willhem Stockholm AB 3,7 % Tegeltornet AB 2,8 % Källa: Stella Borealis 11

12 Företagens ekonomiska potential Ett företags ekonomiska potential kan mätas på flera sätt. I denna undersökning används soliditeten och storleken på företagens reavinster. Soliditeten är ett mått på hur stor del av företagens tillgångar som finansieras med eget kapital (i motsats till lån) och speglar även deras ekonomiska potential. Ett företag med hög soliditet har större förmåga att överleva år med dålig lönsamhet eller förluster samt kan låna mer för kommande investeringar. Den finansiella risken blir samtidigt mindre eftersom svängningar i låneräntan får mindre genomslag på resultatet. Den synliga soliditeten beräknas som eget kapital genom balansomslutningen och inkluderar delar av obeskattade reserver i de fall sådana finns. Ingen hänsyn tas till eventuella övervärden i företagens fastigheter. Normalt är marknadsvärdena väsentligt högre än fastigheternas bokförda värden, varför den ekonomiska potentialen i företagen i praktiken är betydligt större. Tre av företagen redovisar fastigheternas verkliga värde i balansräkningen enligt IFRS. Det medför att övervärdet redan är bokföringsmässigt realiserat vilket även ökar det egna kapitalet via resultaträkningen. Men en sådan uppställning är också mer volatil då värderingen väsentligen påverkas av små förändringar i variablerna. Soliditeten är 29,9 procent i genomsnitt, utan hänsyn till eventuella övervärden i fastigheterna hos alla utom tre företag. Med undantag för Willhem Stockholm AB och Einar Mattsson Fastighets AB uppvisar samtliga företag en god till extremt god soliditet. Tegeltornets höga utfall beror som tidigare på en annorlunda redovisning. Företaget, som är ett moderbolag i en koncern utan koncernredovisning, äger inga förvaltningsfastigheter. De ligger i dotterbolag. Istället redovisas andelar i desamma varför nyckeltalet haltar något. Om Tegeltornet exkluderas blir soliditeten i genomsnitt 25,4 procent vilket fortfarande är högt. Dåliga resultat både 212 och 213 raderar nästan ut Willhems egna kapital och därmed soliditeten. Aktiekapitalet är dock lågt och fallhöjden till kontrollbalansläge är hög. Skälet till minskningen är sannolikt att moderbolaget vill plocka pengar ur bolaget. Ett annat sätt att mäta den ekonomiska potentialen hos företagen är genom de vinster som uppstår vid avyttringar av fastigheter, så kallade reavinster, när ägarna väljer att realisera det faktiska värdet i en fastighet. Reavinsterna kan användas till investeringar eller förvärv, alternativt delas ut till ägarna. Företagens årsredovisningar ger inte alltid en tydlig bild av de förvärv och avyttringar av fastigheter som genomförs, och av hur rearesultatet ser ut. Reavinsterna kan betraktas som en extra avkastning i företaget. Det finns för många oklarheter i indata för att kunna beräkna en viktad genomsnittlig avkastning. Under 213 har marknadsvärdena för bostäder enligt Svenskt Fastighetsindex/IPD i genomsnitt ökat och det är rimligt att tro att motsvarande värdeförändringar uppstått även hos de företag som inte har avyttrat fastigheter. 12

13 TABELL 5 Soliditet och bokfört värde (mkr) 213 TABELL 6 Avyttrade fastigheter och reavinster (mkr) 213 Fastigheternas Företag Soliditet värde (mkr) Företag Avyttrade Rearesultat Tegeltornet AB 93,1 % 12 b Fastighets AB L E Lundberg 59, % a P J Mattsson Fastighetsbolag 44,3 % 1,2 Wallenstam AB 39,6 % a Grindstugärde AB 39,5 % 25 Akelius Lägenheter AB 38,7 % Graflunds Fastighets AB 33,7 % 926 Lennart Ericsson Fastigheter AB 27, % 1 28 Wåhlin Fastigheter AB 24,1 % 2 33 Rikshem AB 18,3 % 2 9 a Stena Fastigheter Stockholm AB 12,9 % AB Karby Backa Fastigheter 9,3 % 22 Din Bostad i Botkyrka AB 6,3 % 115 Rikshem AB 2 199,2 d, c Wallenstam AB 1 986, 929, Akelius Lägenheter AB 362, 57, Wåhlin Fastigheter AB 41, d 4,5 Graflunds Fastighets AB, c 4,7 Lennart Ericsson Fastigheter AB, c, Willhem Stockholm AB, c, c P J Mattsson Fastighetsbolag, c, c AB Karby Backa Fastigheter, c, c Stena Fastigheter Stockholm AB, c, Tegeltornet AB, c, c Grindstugärde AB, c 4, Källa: Stella Borealis Einar Mattsson Fastighets AB 3,1 % 1 55 Willhem Stockholm AB,2 % 1 54 Källa: Stella Borealis a) Verkligt värde enligt IFRS b) Andelar i koncernföretag c) Oklart. d) Uppskattat. 13

14 Utdelning Möjligheten att lämna utdelning till aktieägarna grundar sig på företagets resultat efter skatt. Det inkluderar resultatet från fastighetsförvaltningen tillsammans med reavinster och eventuella andra jämförelsestörande poster. Resultat efter skatt återfinns längst ner i resultaträkningen i företagets årsredovisning. Den utdelning som bolagsstämman fattar beslut om ena året betalas ut först kommande verksamhetsår. I denna undersökning används faktiskt utbetalad utdelning respektive år. Åtta av företagen delade ut pengar till sina ägare. Utöver en extra miljard i finansiella kostnader delar Akelius ut hela 7 mkr till ägaren vilket sänker det egna kapitalet med flera hundra miljoner kronor (ger en nästan 1 procentenheter lägre soliditet). Men omfördelningar av medel inom Akeliussfären är vanliga. Även Stenas regionala Stockholmsbolag skickar stora pengar vidare i koncernen. Wallenstam delade ut motsvarande 1,25 kronor per aktie. Wåhlin lämnade utdelning med 1 mkr både 212 och 213. Lennart Ericsson Fastigheter AB ägs numera av ett holdingbolag till vilket pengar utdelades. 14

15 TABELL 7 Utdelning Företag 213 Akelius Lägenheter AB 7, Stena Fastigheter Stockholm AB 3, Wallenstam AB 212, Wåhlin Fastigheter AB mkr 1, Tegeltornet AB 5, Lennart Ericsson Fastigheter AB 4,9 Grindstugärde AB 2, P J Mattsson Fastighetsbolag,2 Einar Mattsson Fastighets AB, Graflunds Fastighets AB, Fastighets AB L E Lundberg, Din Bostad i Botkyrka AB, Willhem Stockholm AB, AB Karby Backa Fastigheter, Rikshem AB, Källa: Stella Borealis 15

16 Jämförelse med ekonomisk statistik inom fastighetsförvaltning För att ytterligare spegla utfallet i undersökningen kan det relateras till offentlig statistik. Statistiska centralbyrån (SCB) SCB genomför varje år en intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) med jämförande data för allmännyttiga och privata fastighetsföretag samt bostadsrättsföreningar. I undersökningen har SCB påfört de privata fastighetsägarna ett så kallat modifierat pålägg som är en schablonmässig kompensation för underskattning i statistiken avseende skötsel och administration. Sedan år 27 hämtar SCB inte in uppgifter om räntor, lån och avskrivningar för de privata företagen på grund av osäkerheten i siffrorna. Tabellen inkluderar därför inte kapitalkostnader. Eftersom kapitalkostnaderna inte inkluderas i undersökningen går det inte att beräkna vinst per hyreskrona för jämförelser med denna undersöknings resultat. Däremot är driftnettot hos de privata fastighetsägarna mycket högt väsentligen mycket högre än hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Svenskt Fastighetsindex/Investment Property Databank Varje år sammanställer Svenskt Fastighetsindex (SFI) tillsammans med Investment Property Databank (IPD) ett index över avkastningen på fastighetsinvesteringar jämfört med alternativa placeringar. Indexet mäter erhållen totalavkastning i procent med fastigheternas marknadsvärden som bas. Totalavkastningen utgörs av summan av direktavkastning och värdeförändring. Beräkningarna följer internationell standard. Totalavkastningen för bostäder under 213 var 7, procent. Direktavkastningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, samtidigt som värdeökningen inte var lika stor. Totalavkastningen blir därmed en halv procentenhet lägre än för 212. Aktiemarknaderna gick dock bättre under 213 och gav i genomsnitt bättre avkastning än direkt ägande i fastigheter. 16

17 TABELL 8 Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) i Sverige 212 (kr/kvm) Kommunala bostadsföretag Intäkter: 976 Driftnetto: 254 Hyresintäkter, netto: 948 Driftkostnader: 415 Modifierat pålägg: Underhåll och reparationer: 253 Fastighetsskatt och avgäld*: 26 Hyresbortfall: 28 Privatägda fastigheter Intäkter: 117 Driftnetto: 452 Hyresintäkter, netto: 11 Driftkostnader: 347 Modifierat pålägg: 29 Underhåll och reparationer: 142 Fastighetsskatt och avgäld*: 31 Hyresbortfall: 16 *) Inklusive markavgifter. Källa: SCB 17

18 TABELL 9 SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex 213 Totalavkastning Direktavkastning Värdeförändring Totalavkastning årstakt Index dec 22 = 1 1 år 1 år 1 år 3 år 5 år 1 år Alla fastigheter 216,1 6,8 % 4,9 % 1,8 % 7,8 % 6,9 % 7,9 % Bostäder 222,8 7, % 3,2 % 3,7 % 7,3 % 6,6 % 7,5 % Jämförelsesiffror Aktier 24,4 % 8, % 19,1 % 11,6 % Fastighetsaktier 2,2 % 7, % 17,6 % Obligationer 3,9 % 4,5 % 2,9 % 5,2 % Inflation,4 %,6 % 1,3 % 1,5 % Källa: Svenskt Fastighetsindex & IPD Norden AB 18

19 Är det lönsamt att äga och förvalta fastigheter? Lönsamhet och ekonomisk potential kan mätas på flera sätt, där denna undersökning har fokuserat på ett urval av nyckeltal och information som fångar fastighetsrörelsen och fastigheter som investeringsobjekt i syfte att besvara undersökningens två frågeställningar: Är det lönsamt att förvalta fastigheter som privat fastighetsägare i Stockholm? Är det lönsamt att äga fastigheter som investering i Stockholm? Rapporten visar att det är lönsamt. Med direktavkastningar på i genomsnitt 8,4 procent och en vinst per hyreskrona på hela 29 procent ger fastigheterna goda och stabila kassaflöden som kan delas ut eller på andra sätt komma ägarna till godo. Avkastningen i den löpande förvaltningen får anses vara exceptionellt god och årsvinsten är i genomsnitt cirka kr för en genomsnittlig lägenhet i Stockholm. Även som investering visar sig hyresfastigheter i Stockholm vara en mycket god affär. Soliditeten är i genomsnitt hög (3 procent utan hänsyn till övervärden hos de flesta företagen) och försäljningar av fastigheter frigör värden och kan ses som en extra avkastning utöver fastighetsrörelsen. Drygt hälften av företagen delar även ut pengar till ägarna. Det är heller inte ovanligt med indirekta utdelningar i form av att företagen lånar pengar till en ränta som kan sättas högt alternativt lånar ut till en låg ränta. I mindre företag förekommer ofta olika förmåner, löneutbetalningar eller konsultarvoden till ägarna. Dessa ekonomiska fördelar är svårare att fånga och framgår inte av årsredovisningarna hos företagen i denna undersökning. De flesta företagen uppvisar en hög soliditet, en stabil värdetillväxt och en god avkastning i förvaltningen som överstiger både bankernas utlåningsräntor och branschgenomsnittet för bostäder enligt SFI/IPD. 19

20 BILAGOR BILAGA 1 Företag Einar Mattsson Fastighets AB Graflunds Fastighets AB Fastighets AB L E Lundberg Din Bostad i Botkyrka AB Akelius Lägenheter AB Lennart Ericsson Fastigheter AB Willhem Stockholm AB Wallenstam AB P J Mattsson Fastighetsbolag 1 AB Karby Backa Fastigheter Rikshem AB Wåhlin Fastigheter AB Stena Fastigheter Stockholm AB Tegeltornet AB Grindstugärde AB Antal lägenheter Driftnetto (tkr) Resultat efter finansiella poster (justerat, tkr) Jämförelsestörande poster (tkr) Årets resultat (ej justerat, tkr)

21 BILAGA 2 Företag Einar Mattsson Fastighets AB Graflunds Fastighets AB Fastighets AB L E Lundberg Din Bostad i Botkyrka AB Akelius Lägenheter AB Lennart Ericsson Fastigheter AB Willhem Stockholm AB Wallenstam AB P J Mattsson Fastighetsbolag AB Karby Backa Fastigheter Rikshem AB Wåhlin Fastigheter AB Stena Fastigheter Stockholm AB Tegeltornet AB Grindstugärde AB Max Min Median Medel Utdelning (tkr) Förvärv (tkr) b b b b b a b b b Avyttrat (tkr) b 362 b b b b a a b b b Rearesultat (tkr) b 929 b b b b b 4 Bokfört värde, byggnader och mark (tkr) d d d e Balansomslutning (tkr) Taxeringsvärde (tkr) Marknadsvärde (tkr) c c c f c c c c

22 BILAGA 3 Företag Einar Mattsson Fastighets AB Graflunds Fastighets AB Fastighets AB L E Lundberg Din Bostad i Botkyrka AB Akelius Lägenheter AB Lennart Ericsson Fastigheter AB Willhem Stockholm AB Wallenstam AB P J Mattsson Fastighetsbolag AB Karby Backa Fastigheter Rikshem AB Wåhlin Fastigheter AB Stena Fastigheter Stockholm AB Tegeltornet AB Grindstugärde AB Max Min Median Medel Soliditet Direktavkastning 3,1 % 5,5 % 33,7 % 6,2 % 59, % 5, % 6,3 % 13,3 % 38,7 % 9, % 27, % 5,5 %,2 % 3,7 % 39,6 % 3,9 % 44,3 % 37,4 % 9,3 % 9,8 % 18,3 % 4,4 % 24,1 % 6, % 12,9 % 4,6 % 93,1 % 2,8 % 39,5 % 13,8 % 93,1 % 37,4 %,2 % 2,8 % 27, % 5,5 % 29,9 % 8,4 % Vinst per hyreskrona 4,6 % 9,2 % 44,2 % 42,6 % 24,4 % 17,2 % 11,7 % 25,9 % 5,4 % 2,2 % 13,7 % 27,1 % 99,4 % 95,6 % 32,5 % 99,4 % 24,4 % 25,9 % 29,1 % Årsvinst per typlägenhet Rörelseres./ Bokfört värde fast. 2,4 % 4,6 % 4,6 % 11,6 % 7,2 % 3,9 % 2,3 % 3, % 29,7 % 8,1 % 3,8 % 4,8 % 3,4 % 3,2 % 13,9 % 29,7 % 3,2 % 4,6 % 6,7 %

23 FOTNOTER Bilaga 1: 1) Brutet räkenskapsår: Jämförelsestörande poster i tabellen är i de flesta fall reavinster från försäljningar, normalt fastigheter. I övrigt nedskrivning, lämnade koncernbidrag eller resultat från värdepappershandel. Bilaga 2: a) Uppskattat. b) Oklart. c) Uppskattat baserat på taxeringsvärde. d) Verkligt värde enligt IFRS. e) Andelar i koncernföretag enligt balansräkning. f) Uppskattat från moderbolagets årsredovisning. 23

24 Hyresgästföreningen region Stockholm hyresgastforeningen.se dittlivsboende.se

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november 2011 Undersökningen omfattar företag verksamma

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Syfte: Syftet med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323. Miniräknare, FARs samlingsvolym

Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323. Miniräknare, FARs samlingsvolym Luleå tekniska universitet Inst för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Lars Lassinantti (uppgift 1, 2, 5) Anna Vikström (uppgift 3, 4, 6) Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2014

Delårsrapport för kvartal 1 2014 Delårsrapport för kvartal 1 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer