NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004"

Transkript

1 2004

2 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg 24 Finland 25 Övriga verksamheter 26 Framtida marknader 27 Medarbetare och organisation 28 Chefer, ansvariga och nyckelmedarbetare 30 Styrelsen 32 Bolagsstyrning 34 Aktien 38 Flerårsöversikt 40 Nyckeltal 41 Innehåll förvaltningsberättelse och räkenskaper 42 Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkningar koncernen 48 Balansräkningar koncernen 49 Förändringar i eget kapital koncernen 50 Kassaflödesanalyser koncernen 51 Operativa kassaflödesanalyser koncernen 52 Resultaträkningar moderbolaget 53 Balansräkningar moderbolaget 54 Förändringar i eget kapital moderbolaget 55 Kassaflödesanalyser moderbolaget 56 Noter 57 Förslag till vinstdisposition 84 Revisionsberättelse 85 Definitioner 86 Läsanvisningar Nordnet är ett svenskt aktiebolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas MSEK. Tusen kronor förkortas KSEK. Sifferuppgifter inom parentes avser 2003 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Nordnets egna bedömningar, om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom finansbranschen och bland konkurrenter. Kalender Aktivitet Tidpunkt Ordinarie bolagsstämma 21 april 2005 Delårsrapport för januari mars april 2005 Delårsrapport för januari juni juli 2005 Delårsrapport för januari september oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005 februari 2006

3 Detta är Nordnet Nordnet är utmanaren som förändrar spelreglerna på finansmarknaden. Nordnets vision är att erbjuda de bästa tjänsterna för det totala sparandet i värdepapper för: det fria sparandet och trading, fondsparandet och pensionssparandet. Nordnet erbjuder: fler möjligheter och större urval bättre tillgänglighet och större flexibilitet smartare lösningar lägre pris och bättre villkor. Nordnet erbjuder tjänster, lösningar och system för att privatpersoner och företag ska kunna hantera sitt sparande i värdepapper på ett smart, snabbt och effektivt sätt. Enkelt uttryckt bättre affärer till en lägre kostnad. Nordnet-modellen Nordnet är organiserat för snabb och kostnadseffektiv tillväxt. Grunden för detta är Nordnet-modellen. Modellen innebär en stark centralisering av administration, IT-system och produktutveckling i en central struktur som gör det enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader. Geografisk marknad 2004 Marknadsinformation Intäkter Resultat före skatt Position Trend Sverige Aktiv sedan 1996 Marknadsledande 208,8 MSEK 68,1 MSEK Norge 36,6 MSEK 20,1 MSEK Aktiv sedan 2000 Marknadsledande Danmark 22,4 MSEK 12,0 MSEK Aktiv sedan 2000 Marknadsledande Tyskland Aktiv sedan ,2 MSEK 1,0 MSEK Luxemburg Aktiv sedan ,5 MSEK 2,2 MSEK Totalt 280,5 MSEK 100,9 MSEK (103,4 MSEK exkl öv kostn)

4 En helt vanlig minut hos Nordnet, 22 oktober 2004, kl Mbyte med information skickades ut, motsvarande A4-sidor. 114 nyhetsartiklar hämtades på websidan. 49 SMS med olika larmeller prenumerationstjänster skickades webförfrågningar togs emot databasfrågor ställdes. 139 avslut på tre olika marknader utfördes kursuppdateringar på aktier och derivat gjordes orderdjupsuppdateringar på aktier 156 kunder loggade in i tjänsterna. genomfördes. 132 nya order från web, kursuppdateringar i WinTrade och mobila realtid till WinTrade utfördes. Respektive lands andel av Nordnets totala tjänster togs emot. antal avslut under fjärde kvartalet Per 31 dec 2004 Antal depåer per 31 dec Marknadsandel på respektive börs under fjärde kvartalet 2004 Antal avslut Volym Aktiva depåer Depåvärde 8,8% 1,7% 14,0% 4,0% ,3% 2,3% Antal depåer utanför Sverige per 31 dec 0,3% Könsfördelning 24 X 32 Y 14 Z 9 Å 22 Ä 38 Ö ST MSEK

5 2004 i korthet Intäkterna ökade med 47 procent till 280,5 MSEK (190,7 MSEK) Resultatet före skatt ökade med 145 procent till 100,9 MSEK (41,2 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 168 procent till 77,4 MSEK (28,9 MSEK) Resultatet efter skatt per aktie ökade med 158 procent till 0,49 SEK (0,19 SEK) Den norska Internetmäklaren Stocknet förvärvades Den geografiska strategin förändrades med Tyskland som ny marknad Ansökan om försäkringskoncession för Nordnet Pensionsförsäkring inlämnades Marknadsledare i Norge och Danmark efter kraftig tillväxt Resultat- och nyckeltalstabell Förändring Intäkter, MSEK 190,7 280,5 47% Resultat före goodwillavskrivningar och skatt, MSEK 54,8 115,5 111% Resultat före goodwillavskrivningar och skatt, % av intäkter 28,7 41,2 12,5 Resultat före skatt, MSEK 41,2 100,9 145% Resultat före skatt, % av intäkter 21,6 36,0 14,4 Resultat efter skatt, MSEK 28,9 77,4 168% Resultat efter skatt, % av intäkter 15,2 27,6 12,4 Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,19 0,49 158% Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK 15,6 24,7 58% Investeringar i materiella tillgångar, MSEK 5,5 8,5 55% Eget kapital, MSEK 189,8 334,9 76% Eget kapital per aktie, SEK 1,22 2,03 66% Kapitaltäckningsgrad,% 16,3 11,0-5,3 Antal aktiva depåer % Depåvärde, miljarder SEK 11,0 20,9 90% Utlåning, miljarder SEK 0,6 1,5 139% Intäkter Resultat före skatt Årlig förändring i depåvärde samt nysparande MSEK MSEK MSEK intäkter resultat före skatt intäkter 1

6 VD ord Change rules! Vi finns för att förändra spelreglerna på finansmarknaden till förmån för dig. Att förändra till det bättre är det vi brinner för. Vår starka tillväxt visar att vi är på rätt väg blev ett fantastiskt år. Tillväxten för 2004 syns tydligt i resultaträkningen. Våra intäkter ökade med 47 procent till 280 MSEK. För resultatet var utvecklingen ännu mer dramatisk. Resultatet före skatt steg med 145 procent till 101 MSEK. Jag skulle kunna peka på resultatet och säga att 2004 var ett lysande år. Och visst var det ett bra år. Men inte bara för att vinsten ökade kraftigt. Resultatet för oss stiger rejält när handeln på börsen ökar, då ökad affärsvolym inte medför att våra kostnader ökar lika mycket som intäkterna ökar. Under 2004 fick vi bra draghjälp av den ökade börsaktiviteten främst under första kvartalet. För mig är det viktigaste att vi bibehöll vår höga kostnadseffektivitet, att andra intäkter än courtaget fortsatte att stiga, att vi fortsatte att vidareutveckla och förbättra våra tjänster, att vi gick in på pensionsområdet och att vi växte starkt i antal kunder och depåvärde på flera olika marknader. Det är utvecklingen för den typen av faktorer som avgör vår långsiktiga framgång. Jag är också nöjd med att vi uppnådde de mål, obeaktat påverkan från förvärvet av den norska Internetmäklaren Stocknet, som vi satt upp. Rörelsekostnaderna uppgick till ca 13 MSEK per månad och intäkterna exklusive courtaget uppgick till 74 procent av rörelsekostnaderna för årets första nio månader innan Stocknet konsoliderades. Nysparandet från gamla och nya kunder skulle uppgå till lägst 15 procent men uppgick till drygt 30 procent för Våra marknadsandelar på de nordiska börserna skulle fortsätta att stiga, vilket de gjorde. Förvärvet av Stocknet, som vi genomförde under hösten, ökade våra rörelsekostnader under fjärde kvartalet. Vår intäktsökning för helåret berodde endast till en mindre del på förvärvet av Stocknet eftersom verksamheten konsoliderades per den 1 oktober. Förvärvet fördubblade våra marknadsandelar i Norge och Danmark, vilket gjorde oss till den klart dominerande Internetmäklaren i båda dessa länder. Integrationen av Stocknets kunder i Nordnets handelssystem genomfördes under oktober, förutom för de ca tyska kunderna som integreras i vår nya tyska tjänst i mars Stocknet blev ett tydligt exempel på hur vi kan öka antalet kunder avsevärt utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad. 2

7 VD ord Det finns all anledning att tro att den positiva trenden fortsätter I december lanserade vi enligt min uppfattning Sveriges bästa tjänst för individuellt pensionssparande, Nordnet IPS. Lågt courtage, hög ränta och ett stort utbud av fonder och aktier gör Nordnet IPS svårslaget. Det var vårt första steg in på pensionsområdet. I oktober lämnade vi in vår koncessionsansökan till Finansinspektionen om att starta försäkringsbolag (Nordnet Pensionsförsäkring AB). Målet är att under 2005 göra vår nuvarande tjänst tillgänglig även för tjänstepensionsmedel. Genom att erbjuda kunderna bättre pensionstjänster och lägre priser hoppas vi bidra till en liknande revolution inom pensionsområdet som den vi genomfört för aktiehandeln. I Norge och Danmark fortsatte vårt tjänsteutbud att breddas. I Norge är det nu i det närmaste lika komplett som i Sverige. Tillväxt och nyskapande är naturligtvis centrala ambitioner för oss även under 2005 och framöver. Vi tänker fortsätta att växa i tre dimensioner. Vi ska etablera oss på nya geografiska marknader, våra befintliga tjänster ska förädlas och bli ännu bättre, och vi ska utveckla och lansera nya tjänster. Vår vision är att hela sparandet skall samlas hos oss. Det fria spekulativa kapitalet, fondsparandet och pensionssparandet. När det gäller geografisk expansion tog vi under året ett viktigt strategibeslut. Vår inriktning har varit att växa på den nordiska marknaden. Men genom förvärvet av Stocknet är vi nu så stora i Norden att det var logiskt att vidga vårt geografiska område. Vårt mål är nu att vara dominerande i Norden och bli en av de större aktörerna i Europa. Stocknet hade en mindre men växande och lönsam verksamhet i Tyskland. Den blir ett brohuvud för vår offensiv i Tyskland. Vårt recept för tillväxt där blir detsamma som på övriga marknader; ledande tjänster och låga priser. Under våren blir vi heltäckande i Norden genom att lansera en tjänst i Finland. Det hade vi tänkt göra redan under 2004, men tyvärr tog det längre tid än vi räknade med att få ordning på de administrativa processerna för clearing och efterbehandling. De senaste åren har Internetmäklarnas marknadsandel stadigt ökat på bekostnad av storbanker och traditionella fondkommissionärer. Det finns all anledning att tro att den positiva trenden fortsätter. Man får inte glömma att vi är utsatta för hård konkurrens och att konkurrensen mycket väl kan bli ännu hårdare. Inom värdepappershandel finns ett flertal kapitalstarka aktörer med resurser att uthålligt tillämpa offensiva prisstrategier, om de så skulle önska. Jag är dock övertygad om att vår position är stark. Vår kostnadseffektiva struktur ger oss unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. I takt med att vi blir en stor aktör på flera olika marknader så sprids och minskar vår verksamhetsrisk, vilket gör att vi på en enskild marknad kan agera mycket kraftfullt. Samtidigt ger vår storlek oss möjlighet att kostnadseffektivt vidareutveckla vårt breda tjänsteutbud. När jag blickar framåt några år ser jag ett Nordnet som har flest avslut av samtliga mäklarfirmor på samtliga nordiska börser, är en medelstor aktör i Tyskland, är aktivt på ytterligare ett antal marknader inom EU samt växer starkt även inom fonder, förvaltning och pensioner. Vi har en spännande tid framför oss. Essensen i vår mission och vad vi står för har vi formulerat på följande sätt change rules! Befria dina pengar bli kund hos oss. Klas Danielsson, VD En viktig drivkraft för tillväxt är den fortsatta förbättringen av de befintliga tjänsterna. Ett exempel är realtidsapplikationen WinTrade som kontinuerligt uppgraderas och kommer i ett antal nya versioner även under Vår webtjänst ska med början under 2005 genomgå ett antal förbättringar i syfte att öka enkelheten och förbättra användarvänligheten. 3

8 Affärsidé, vision, strategi och mål Nordnet är utmanaren som förändrar spelreglerna på finansmarknaden till förmån för de många människorna. Vår mission är att förändra till det bättre. Nordnet ska befria dina pengar. Essensen i vårt arbetssätt är change rules. Nordnet erbjuder: fler möjligheter och större urval bättre tillgänglighet och större flexibilitet smartare lösningar lägre pris och bättre villkor. Nordnet erbjuder tjänster, lösningar och system för att privatpersoner och företag ska kunna hantera sitt sparande i värdepapper på ett smart, snabbt och effektivt sätt. Enkelt uttryckt bättre affärer till en lägre kostnad. Affärsidé Nordnets affärsidé är att bedriva effektiv värdepappershandel. Effektiv är den när den erbjuds på kundens villkor och med en mycket hög grad av automatisering. Tillgänglighet, effektivitet, snabbhet och säkerhet ska erbjudas till en låg kostnad. Innovation, förnyelse och smarthet präglar Nordnets utveckling. Tjänsterna som erbjuds ska vara användarvänliga där enkelhet i positiv mening är viktig. Nordnet är en oberoende part på kundens sida. Nordnet tillhandahåller verktyg och funktioner samt sammanställer information så att kunden kan använda och utnyttja marknadens utbud av placeringsmöjligheter på bästa sätt till en låg kostnad. Vision Nordnet ska vara ledande i Norden och en av de större aktörerna i Europa med avseende på handel och tjänster inom värdepapper för privatpersoner. Nordnet ska erbjuda kunden tjänster inom fritt sparande, fondsparande, förvaltning och pensionssparande. Nordnet ska vara ledande med avseende på effektiva tjänster för det totala sparandet. Här ingår aktivt kapital som kunden själv förvaltar, passivt kapital som placeras i fonder eller förvaltning samt pensionskapital. Strategi För att uppnå visionen tillämpas ett antal strategier: Nordnet-modellen. Nordnet är tekniskt och administrativt uppbyggt på ett sätt som gör det effektivt att växa med nya kunder, tjänster och marknader (se sid 6). Teknisk utveckling. Nordnet ser sig som ledande inom systemutveckling i branschen. System- och applikationsutveckling sker internt av affärsutvecklings- och kostnadsskäl. Egen utveckling och drift är en förutsättning för kostnadseffektiv och flexibel expansion. Kunden i centrum. Affärsutvecklingen bygger på lyhördhet, snabbhet och flexibilitet. Nordnet ska erbjuda de bästa tjänsterna till både aktiva och passiva kunder. En kundbas bestående av olika kundkategorier sänker även rörelserisken. Hög servicenivå. Tillgänglighet, effektivitet, snabbhet och säkerhet är nyckelord. Kunden ska bemötas professionellt på alla kontaktpunkter. Tjänsternas användarvänlighet ska hela tiden förbättras. Affärsutveckling. Kontinuerlig vidareutveckling och förbättring av tjänsteutbudet tillfredsställer kundens behov, stärker konkurrenskraften och förbättrar intjäningsförmågan. Nordnet präglas av innovation, nyskapande och en vilja att förändra. Breakeven-analys per kvartal Q Q Q Q Mål 2005 Kostnader, MSEK per månad 12,3 13,0 13,1 16,5 16,0 18,0 Intäkter exkl courtage, MSEK per månad 10,2 8,8 9,6 10,5 11,0 13,0 Kostnadstäckning, % Courtageintäktskrav för breakeven, MSEK per månad 2,1 4,2 3,5 6,0 4,0 6,0 Nettointäkt per avslut Antal avslut för breakeven per dag Antal gjorda avslut per dag

9 Affärsidé, vision, strategi och mål Kundnyttan och kundnöjdheten ska öka Bromma, 7 jun 2004, kl Klas diskuterar med Jessica, Anders och Juan om EU som en potentiell marknad med anledning av förhandlingarna med Stocknet. Låga kostnader. Låga och stabila fasta kostnader är en förutsättning för låg verksamhetsrisk. Marginalkostnaden för en ny kund eller ytterligare ett avslut ska vara minimal. Volymökning ska medföra ett betydande resultattillskott. Breddning av intäkterna. Intäktsbasen ska utvecklas så att intäkterna vid sidan av courtage ökar som andel av kostnaderna och därmed minskar verksamhetsrisken. Handel ska stimuleras genom tjänsteutveckling och tjänster ska utvecklas för intjäning på passivt kapital. Andel avslut från kunder utanför Sverige Fokus. Värdepappershandel i realtid är en komplex verksamhet. Fokusering är ett krav för att vara marknadsledare. Mål Antal avslut per dag som krävs för att nå ett breakeven-resultat före eventuella goodwillavskrivningar och skatt skall för 2005 uppgå till högst Breakeven-nivån ska på lång sikt uppgå till 0 avslut per dag. Intäkter exklusive courtage ska för 2005 uppgå till procent av rörelsekostnaderna för att på längre sikt uppgå till 100 procent. Marknadsandelarna ska fortsätta att trendmässigt växa på samtliga börser. Tillväxten i form av nysparande från nya och gamla kunder för det samlade depåvärdet ska för 2005 uppgå till lägst 20 procent per år, obeaktat kursutvecklingen på befintligt depåvärde. Kapitaltäckningsgraden ska inte understiga 10 procent. Kundnyttan och kundnöjdheten ska öka. 5

10 Nordnet-modellen Modellen Nordnet är organiserat för snabb och kostnadseffektiv tillväxt. Grunden för detta är Nordnet-modellen. Modellen innebär en stark centralisering av administration, IT-system och produktutveckling, i en central struktur kallad NASP, Nordnet Application Service Provider. Denna är såväl tekniskt som administrativt uppbyggd på ett sätt som gör det enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader. Därigenom kan kundbasen växa, tjänsteutbudet breddas och antalet geografiska marknader öka till relativt låga kostnader. Modellen bygger på övertygelsen att stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet är och förblir en avgörande framgångsfaktor för en Internetmäklare. Nordnets kostnadseffektiva struktur ger unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. Det finns åtskilliga företag som talar om Norden som en marknad. Nordnet har realiserat denna vision. Nu ska visionen om EU som en marknad realiseras. Förutom Nordnets egna verksamheter kan även andra aktörers värdepappershandel anslutas till NASP. För närvarande är Spar- Nordnet-modellen Nordnet Norge Nordnet Sverige Nordnet Finland Nordnet Danmark Clearingcentraler Nordnet Tyskland Administration, infrastruktur, drift och utveckling Eurotrade Aktiedirekt Sparbanken Finn Övriga samarbetspartners Börser Fondbolag Informationsleverantörer Nordnet-modellen fungerar som ett ASP (Application Service Provider) system. banken Finn, som lanserade sin Internetmäklartjänst under 2003, den enda externa kunden. För etablering på en ny geografisk marknad följer Nordnet en strategi i åtta steg: 1. Ledande teknik och ledande tjänster. I grunden finns den befintliga tekniken och ett brett tjänsteutbud som kan användas även på nya marknader. 2. Lokal anknytning. Produkternas anpassas till den nya marknaden genom till exempel det lokala språket och hänsyn till marknadens speciella regelverk, men lokalkontor etableras inte. 3. Lansering. Ett tjänsteutbud med hög kvalitet och en aggressiv prissättning. I första hand lanseras handelstjänster, och marknadsföringen riktas mot den mest aktiva kundgruppen. 4. Tillväxt. Bra tjänster och låga priser leder normalt till en snabb tillväxt inom den aktiva kundgruppen. 5. Lönsamhet. Målsättningen är att uppnå lönsamhet inom 9 12 månader. 6. Tjänsteförädling och breddning. När verksamheten nått lönsamhet och en viss volym ökas investeringarna, dels i form av ett bredare tjänsteutbud, dels i form av marknadsföring mot andra kundgrupper än de mest aktiva. 7. Lokal representation. Vid fortsatt tillväxt blir Nordnet en betydande aktör på marknaden, samtidigt som uppmärksamheten från kunder och media ökar. Det kan då finnas skäl att etablera ett lokalkontor för marknadsföring, utbildning och mediakontakter. 8. Harmonisering. Efter hand utvecklas utbudet till att bli likartat det på Nordnets mest utbyggda marknader. Genom att Nordnet-modellen underlättar etablering på nya marknader bidrar den också till riskspridningen i koncernen. Priskonkurrensen är generellt sett hård bland Internetmäklarna, och övergår tidvis till rena priskrig på vissa marknader. Nordnet har betydande verksamheter i flera länder, och är därmed väl rustat för att klara och även leda hård priskonkurrens på enskilda marknader. Konkurrenter med större fokus på ett enskilt land löper högre risk att slås ut av en hårdnande priskonkurrens på just denna marknad. Storleken ger också resurser att utveckla och förbättra ett brett tjänsteutbud. Lokala aktörer kan i längden få svårt att göra de investeringar som krävs. Nordnets modell är unik i relation till konkurrenterna, som i varierande grad har ett större inslag av självständiga enheter i olika länder, eller är fokuserade på i huvudsak en marknad. 6

11 Nordnet-modellen Nu ska visionen om EU som en marknad realiseras. Svend Ottesen, Faaborg, Danmark: Nordnet är billigt och ger flexibilitet Förvärvet av den norska Internetmäklaren Stocknet är ett konkret exempel på hur Nordnet-modellen gör det möjligt att till låga kostnader öka antalet kunder. Stocknet hade vid förvärvet aktiva depåkunder, med ett sammanlagt depåvärde på 3,2 miljarder SEK. Rörelsekostnaderna uppgick till 3,3 MSEK per månad. Kunderna införlivades under hösten i Nordnet. Nordnets rörelsekostnader ökade efter fullgjord integration med ca 1,3 MSEK per månad. Kostnadssynergierna uppgick alltså till ca 2,0 MSEK per månad. Stocknet hade 42 anställda, men det ökade kundantalet i Nordnet krävde bara en personalökning med ca tio personer, varav sex arbetar med den för Nordnet nya tyska marknaden. En stor del av personal- och kostnadsökningen berodde alltså på att förvärvet tillförde Tyskland som ny marknad. Nordnet-modellen har även vissa nackdelar. En av dessa är att det kan vara svårt att inför kunden framstå som en lokal aktör, när den lokala representationen är mycket begränsad eller helt saknas. Denna upplevelse kan vara viktig för vissa kundgrupper. Bristen på lokal närvaro kan också leda till en sämre marknadskunskap. Det kan bli svårt att i samma utsträckning ha örat mot marken. För att motverka denna risk lägger Nordnet stor vikt vid att centralt ha kvalificerade personer från alla de länder där företaget är verksamt. Modellens kostnadseffektivitet bygger också på att Nordnet undviker vissa lokala anpassningar av tjänsterna. Behovet av lokala anpassningar är varierande och minskar i takt med att de finansiella marknaderna i EU blir allt mer enhetliga. Trenden är att kundernas beteenden och önskemål skiljer sig allt mindre mellan olika länder. Visst tar jag risker ibland, säger Svend Ottesen. Jag är ganska aktiv och gör ungefär 200 affärer per år. Visst tar jag risker ibland. Ligger nog över genomsnittet på riskskalan. Det går upp och ner, naturligtvis. Ibland lyckas man med ett par investeringar och vill då gärna tro att man är bättre än marknaden. Men nästa gång går det åt andra hållet. Min avkastning över tiden följer nog ungefär index. Det finns två grundläggande skäl till att jag använder Nordnet. För det första det låga courtaget, som gör att jag kan göra många affärer utan att det blir kostsamt. För det andra att tjänsteutbudet med t ex blankning och belåning ger mig stor flexibilitet. Nyhetstjänsten är bra och gör att jag håller mig uppdaterad, och jag använder mig en hel del av diagrammen för teknisk analys. Personlig rådgivning har jag inget behov av. Jag handlar både danska och svenska aktier via Nordnet och ser fram emot att det blir möjligt att handla tyska aktier. Jag är övertygad om att aktieintresset i Danmark kommer att öka. Nordnet har en viktig del i detta genom att de gör aktiehandeln enklare och billigare för många människor. 7

12 IT Teknik är som bäst när den inte syns Ett genomgående mönster de senaste åren är att Nordnet har varit först med att lansera nya tjänster. Innovation och nyskapande är i fokus var Nordnet en av de första aktörerna i Sverige och Norden med aktiehandel på Internet. Nordnet var därefter först på nätet med optioner, fonder, utländska aktier, realtidsapplikationer och så vidare. Ett exempel under 2004 var introduktionen av WinTrade Mobil som gör det möjligt att via mobiltelefonen göra affärer i realtid på ett flertal börser. Men ett tekniskt försprång kan snabbt försvinna för en Internetmäklare. Det enda sättet att behålla försprånget är att hela tiden sträva efter innovation, förändring och förbättring för kunden. Nordnets system och organisation inom IT-området är uppbyggda för att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyskapande och tillväxt. Avancerade tekniska lösningar är viktiga, men det är lika viktigt att de avancerade lösningarna ur kundens perspektiv ter sig som enkla. Teknik är som bäst när den inte syns och användarvänlighet har hög prioritet. Några av Nordnets IT-systems viktigaste egenskaper är att det är modulärt, skalbart och har hög tillgänglighet och säkerhet. Den modulära strukturen, som utvecklades ytterligare under 2004, gör att systemet har låg sårbarhet vid avbrott eller andra problem i någon del av systemet. Den gör också systemet flexibelt och skalbart. Den flexibla strukturen gör det möjligt att effektivt utveckla en ny tjänst, som sedan kan anpassas till olika marknader och språk. Ambitionen är att tillgängligheten i systemet ska vara 100 procent. I praktiken kan detta aldrig garanteras, men den ska vara åtminstone 99,9 procent. Tillgänglighet innefattar att systemet ska: fungera utan avbrott vara snabbt, utan fördröjning och i realtid kunna hantera stora informationsmängder ha sådan back-up att om problem ändå skulle uppstå så ska kunderna inte bli lidande. En av Nordnets viktigaste framgångsfaktorer på IT-området är att utvecklingen i allt väsentligt drivs av den egna utvecklingsavdelningen. Egen utvecklingskapacitet ger kontroll över processen att ta fram nya tjänster och möjlighet att snabbt anpassa och förbättra tjänsterna. Samtidigt är det mer kostnadseffektivt än om utvecklingen till stor del skulle läggas ut på externa konsulter. Inom utvecklingsavdelningen finns bred kompetens inom bland annat design, säkerhet, nätverk, databaser och programmering. Produktiviteten på utvecklingsavdelningen är mycket hög, delvis beroende på ett integrerat arbetssätt med väl fungerande samarbete mellan olika specialister. Inriktningen på det fortsatta utvecklingsarbetet styrs av kundernas efterfrågan på nya tjänster, synpunkter på befintliga tjänster samt ledningens strategiska val och positionering på marknaden. Säkerhet är ett område som kräver ständig vaksamhet och utveckling. Stora resurser läggs på kontinuerlig förstärkning av säkerheten. Befintliga tjänster kommer att fortsätta att förbättras, det gäller inte minst webtjänsterna och handlarapplikationen WinTrade. Webtjänsterna förbättras och vidareutvecklas löpande med ett ökat fokus under 2005 på ökad användarkvalitet. WinTrade, som är en programvara, kommer i ny version flera gånger per år. Bland annat ska enkelhet och användarvänlighet förbättras samtidigt som informationsinnehållet kommer att öka, bli tydligare och omfatta fler marknader. Det kommer också att bli möjligt för användaren att i högre utsträckning välja det språk som tjänsterna presenteras på. Genom fortsatta innovationer avser Nordnet att behålla positionen som branschens nyskapare och marknadsledare. Nordnets historia 1996 E Öhman J:r Fondkommission startar Nordnet, en av Sveriges första Internetmäklare Danielsson & Partners (grundat av Nordnets nuvarande VD, Klas Danielsson) lanserar Internetmäklaren TeleTrade 1999 Öhman lanserar Internetmäklaren Eurotrade Securities i Luxemburg 2000 Nordnet Norge och Nordnet Danmark lanseras TeleTrade förvärvar Internetmäklaren AD Aktiedirekt.com från Nordiska Fondkommission 8

13 IT Det enda sättet att behålla försprånget är att hela tiden sträva efter innovation, förändring och förbättring. Så går ett avslut till 1. Inloggning och kryptering En säker krypterad kommunikationskanal upprättas. Därefter skickas användarnamn och lösenord till Nordnet för verifikation att de är korrekta. Om så är fallet får kunden ett sessionsnummer som används för att hålla reda på kundens transaktioner. 2. Order När Nordnet tar emot en order hamnar den i en databas och får ett serienummer som används som referens vid orderns vidare hantering. 3. Prevalidering Orderns riktighet och att den uppfyller de krav som ställs kontrolleras. Kraven omfattar bl a marknad, aktiesymbol, antal, pris, giltighetstid och om det är en köp- eller säljorder. 4. Validering Nu kontrollerar systemet att kunden har de pengar, limiter eller de värdepapper som krävs. Systemet tar också hänsyn till andra eventuella order som kunden lagt och som ännu inte gått till avslut samt om t ex derivat eller blankningsorder är lagda. Om hela valideringsprocessen går bra skickas ordern vidare Inloggning och kryptering Order Prevalidering Validering 5 Börsen eller marknadsplatsen INTERNET Återrapportering Depåuppdatering Värdepappersadmin. Clearingcentraler Börsen eller marknadsplatsen Börsen meddelar Nordnet att ordern tagits emot och matchar sedan sälj- och köporder till ett avslut. 6. Värdepappersadministration och efterhantering Börsen skickar även information om avslut till Nordnets system för kontooch värdepappersadministration. Värdepapperssystemets huvuduppgift är att hålla reda på alla avslut som görs för bokningar hos clearingcentraler samt för varje kunds bokningar i kontanter, värdepapper och positioner. 7. Clearingcentraler (VPC, VP, VPS, APK m fl) Clearingcentraler ansvarar bland annat för aktieägarregister och ser till att leverans och betalning av värdepapper mellan banker och mäklarfirmor sker. 8. Depåuppdatering Kundens depå uppdateras så att kontanter och positioner stämmer. 9. Återrapportering Nordnet meddelar kunden om transaktionen. Tid < 1 sekund 2001 TeleTrade förvärvar den Internetbaserade fondandelsmäklaren Fondex Samgående mellan Nordnet och TeleTrade bildar Nordens största Internetmäklare Internetmäklaren Aktiedirekt lanseras 2004 Nordnet förvärvar den norska Internetmäklaren Stocknet, och blir därmed klar marknadsledare i Norge och Danmark, dessutom tillkommer Tyskland som ny marknad 2005 Nordnet etableras i Finland och Tyskland Tjänsteutbudet fortsätter att breddas och förbättras Eurotrade byter namn till Nordnet Ny logotyp, design och profil 9