NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004"

Transkript

1 2004

2 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg 24 Finland 25 Övriga verksamheter 26 Framtida marknader 27 Medarbetare och organisation 28 Chefer, ansvariga och nyckelmedarbetare 30 Styrelsen 32 Bolagsstyrning 34 Aktien 38 Flerårsöversikt 40 Nyckeltal 41 Innehåll förvaltningsberättelse och räkenskaper 42 Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkningar koncernen 48 Balansräkningar koncernen 49 Förändringar i eget kapital koncernen 50 Kassaflödesanalyser koncernen 51 Operativa kassaflödesanalyser koncernen 52 Resultaträkningar moderbolaget 53 Balansräkningar moderbolaget 54 Förändringar i eget kapital moderbolaget 55 Kassaflödesanalyser moderbolaget 56 Noter 57 Förslag till vinstdisposition 84 Revisionsberättelse 85 Definitioner 86 Läsanvisningar Nordnet är ett svenskt aktiebolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Miljoner kronor förkortas MSEK. Tusen kronor förkortas KSEK. Sifferuppgifter inom parentes avser 2003 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Nordnets egna bedömningar, om inte en specifik källa anges. Dessa bedömningar baserar sig på bästa och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor inom finansbranschen och bland konkurrenter. Kalender Aktivitet Tidpunkt Ordinarie bolagsstämma 21 april 2005 Delårsrapport för januari mars april 2005 Delårsrapport för januari juni juli 2005 Delårsrapport för januari september oktober 2005 Bokslutskommuniké för 2005 februari 2006

3 Detta är Nordnet Nordnet är utmanaren som förändrar spelreglerna på finansmarknaden. Nordnets vision är att erbjuda de bästa tjänsterna för det totala sparandet i värdepapper för: det fria sparandet och trading, fondsparandet och pensionssparandet. Nordnet erbjuder: fler möjligheter och större urval bättre tillgänglighet och större flexibilitet smartare lösningar lägre pris och bättre villkor. Nordnet erbjuder tjänster, lösningar och system för att privatpersoner och företag ska kunna hantera sitt sparande i värdepapper på ett smart, snabbt och effektivt sätt. Enkelt uttryckt bättre affärer till en lägre kostnad. Nordnet-modellen Nordnet är organiserat för snabb och kostnadseffektiv tillväxt. Grunden för detta är Nordnet-modellen. Modellen innebär en stark centralisering av administration, IT-system och produktutveckling i en central struktur som gör det enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader. Geografisk marknad 2004 Marknadsinformation Intäkter Resultat före skatt Position Trend Sverige Aktiv sedan 1996 Marknadsledande 208,8 MSEK 68,1 MSEK Norge 36,6 MSEK 20,1 MSEK Aktiv sedan 2000 Marknadsledande Danmark 22,4 MSEK 12,0 MSEK Aktiv sedan 2000 Marknadsledande Tyskland Aktiv sedan ,2 MSEK 1,0 MSEK Luxemburg Aktiv sedan ,5 MSEK 2,2 MSEK Totalt 280,5 MSEK 100,9 MSEK (103,4 MSEK exkl öv kostn)

4 En helt vanlig minut hos Nordnet, 22 oktober 2004, kl Mbyte med information skickades ut, motsvarande A4-sidor. 114 nyhetsartiklar hämtades på websidan. 49 SMS med olika larmeller prenumerationstjänster skickades webförfrågningar togs emot databasfrågor ställdes. 139 avslut på tre olika marknader utfördes kursuppdateringar på aktier och derivat gjordes orderdjupsuppdateringar på aktier 156 kunder loggade in i tjänsterna. genomfördes. 132 nya order från web, kursuppdateringar i WinTrade och mobila realtid till WinTrade utfördes. Respektive lands andel av Nordnets totala tjänster togs emot. antal avslut under fjärde kvartalet Per 31 dec 2004 Antal depåer per 31 dec Marknadsandel på respektive börs under fjärde kvartalet 2004 Antal avslut Volym Aktiva depåer Depåvärde 8,8% 1,7% 14,0% 4,0% ,3% 2,3% Antal depåer utanför Sverige per 31 dec 0,3% Könsfördelning 24 X 32 Y 14 Z 9 Å 22 Ä 38 Ö ST MSEK

5 2004 i korthet Intäkterna ökade med 47 procent till 280,5 MSEK (190,7 MSEK) Resultatet före skatt ökade med 145 procent till 100,9 MSEK (41,2 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 168 procent till 77,4 MSEK (28,9 MSEK) Resultatet efter skatt per aktie ökade med 158 procent till 0,49 SEK (0,19 SEK) Den norska Internetmäklaren Stocknet förvärvades Den geografiska strategin förändrades med Tyskland som ny marknad Ansökan om försäkringskoncession för Nordnet Pensionsförsäkring inlämnades Marknadsledare i Norge och Danmark efter kraftig tillväxt Resultat- och nyckeltalstabell Förändring Intäkter, MSEK 190,7 280,5 47% Resultat före goodwillavskrivningar och skatt, MSEK 54,8 115,5 111% Resultat före goodwillavskrivningar och skatt, % av intäkter 28,7 41,2 12,5 Resultat före skatt, MSEK 41,2 100,9 145% Resultat före skatt, % av intäkter 21,6 36,0 14,4 Resultat efter skatt, MSEK 28,9 77,4 168% Resultat efter skatt, % av intäkter 15,2 27,6 12,4 Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,19 0,49 158% Investeringar i immateriella tillgångar, MSEK 15,6 24,7 58% Investeringar i materiella tillgångar, MSEK 5,5 8,5 55% Eget kapital, MSEK 189,8 334,9 76% Eget kapital per aktie, SEK 1,22 2,03 66% Kapitaltäckningsgrad,% 16,3 11,0-5,3 Antal aktiva depåer % Depåvärde, miljarder SEK 11,0 20,9 90% Utlåning, miljarder SEK 0,6 1,5 139% Intäkter Resultat före skatt Årlig förändring i depåvärde samt nysparande MSEK MSEK MSEK intäkter resultat före skatt intäkter 1

6 VD ord Change rules! Vi finns för att förändra spelreglerna på finansmarknaden till förmån för dig. Att förändra till det bättre är det vi brinner för. Vår starka tillväxt visar att vi är på rätt väg blev ett fantastiskt år. Tillväxten för 2004 syns tydligt i resultaträkningen. Våra intäkter ökade med 47 procent till 280 MSEK. För resultatet var utvecklingen ännu mer dramatisk. Resultatet före skatt steg med 145 procent till 101 MSEK. Jag skulle kunna peka på resultatet och säga att 2004 var ett lysande år. Och visst var det ett bra år. Men inte bara för att vinsten ökade kraftigt. Resultatet för oss stiger rejält när handeln på börsen ökar, då ökad affärsvolym inte medför att våra kostnader ökar lika mycket som intäkterna ökar. Under 2004 fick vi bra draghjälp av den ökade börsaktiviteten främst under första kvartalet. För mig är det viktigaste att vi bibehöll vår höga kostnadseffektivitet, att andra intäkter än courtaget fortsatte att stiga, att vi fortsatte att vidareutveckla och förbättra våra tjänster, att vi gick in på pensionsområdet och att vi växte starkt i antal kunder och depåvärde på flera olika marknader. Det är utvecklingen för den typen av faktorer som avgör vår långsiktiga framgång. Jag är också nöjd med att vi uppnådde de mål, obeaktat påverkan från förvärvet av den norska Internetmäklaren Stocknet, som vi satt upp. Rörelsekostnaderna uppgick till ca 13 MSEK per månad och intäkterna exklusive courtaget uppgick till 74 procent av rörelsekostnaderna för årets första nio månader innan Stocknet konsoliderades. Nysparandet från gamla och nya kunder skulle uppgå till lägst 15 procent men uppgick till drygt 30 procent för Våra marknadsandelar på de nordiska börserna skulle fortsätta att stiga, vilket de gjorde. Förvärvet av Stocknet, som vi genomförde under hösten, ökade våra rörelsekostnader under fjärde kvartalet. Vår intäktsökning för helåret berodde endast till en mindre del på förvärvet av Stocknet eftersom verksamheten konsoliderades per den 1 oktober. Förvärvet fördubblade våra marknadsandelar i Norge och Danmark, vilket gjorde oss till den klart dominerande Internetmäklaren i båda dessa länder. Integrationen av Stocknets kunder i Nordnets handelssystem genomfördes under oktober, förutom för de ca tyska kunderna som integreras i vår nya tyska tjänst i mars Stocknet blev ett tydligt exempel på hur vi kan öka antalet kunder avsevärt utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad. 2

7 VD ord Det finns all anledning att tro att den positiva trenden fortsätter I december lanserade vi enligt min uppfattning Sveriges bästa tjänst för individuellt pensionssparande, Nordnet IPS. Lågt courtage, hög ränta och ett stort utbud av fonder och aktier gör Nordnet IPS svårslaget. Det var vårt första steg in på pensionsområdet. I oktober lämnade vi in vår koncessionsansökan till Finansinspektionen om att starta försäkringsbolag (Nordnet Pensionsförsäkring AB). Målet är att under 2005 göra vår nuvarande tjänst tillgänglig även för tjänstepensionsmedel. Genom att erbjuda kunderna bättre pensionstjänster och lägre priser hoppas vi bidra till en liknande revolution inom pensionsområdet som den vi genomfört för aktiehandeln. I Norge och Danmark fortsatte vårt tjänsteutbud att breddas. I Norge är det nu i det närmaste lika komplett som i Sverige. Tillväxt och nyskapande är naturligtvis centrala ambitioner för oss även under 2005 och framöver. Vi tänker fortsätta att växa i tre dimensioner. Vi ska etablera oss på nya geografiska marknader, våra befintliga tjänster ska förädlas och bli ännu bättre, och vi ska utveckla och lansera nya tjänster. Vår vision är att hela sparandet skall samlas hos oss. Det fria spekulativa kapitalet, fondsparandet och pensionssparandet. När det gäller geografisk expansion tog vi under året ett viktigt strategibeslut. Vår inriktning har varit att växa på den nordiska marknaden. Men genom förvärvet av Stocknet är vi nu så stora i Norden att det var logiskt att vidga vårt geografiska område. Vårt mål är nu att vara dominerande i Norden och bli en av de större aktörerna i Europa. Stocknet hade en mindre men växande och lönsam verksamhet i Tyskland. Den blir ett brohuvud för vår offensiv i Tyskland. Vårt recept för tillväxt där blir detsamma som på övriga marknader; ledande tjänster och låga priser. Under våren blir vi heltäckande i Norden genom att lansera en tjänst i Finland. Det hade vi tänkt göra redan under 2004, men tyvärr tog det längre tid än vi räknade med att få ordning på de administrativa processerna för clearing och efterbehandling. De senaste åren har Internetmäklarnas marknadsandel stadigt ökat på bekostnad av storbanker och traditionella fondkommissionärer. Det finns all anledning att tro att den positiva trenden fortsätter. Man får inte glömma att vi är utsatta för hård konkurrens och att konkurrensen mycket väl kan bli ännu hårdare. Inom värdepappershandel finns ett flertal kapitalstarka aktörer med resurser att uthålligt tillämpa offensiva prisstrategier, om de så skulle önska. Jag är dock övertygad om att vår position är stark. Vår kostnadseffektiva struktur ger oss unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. I takt med att vi blir en stor aktör på flera olika marknader så sprids och minskar vår verksamhetsrisk, vilket gör att vi på en enskild marknad kan agera mycket kraftfullt. Samtidigt ger vår storlek oss möjlighet att kostnadseffektivt vidareutveckla vårt breda tjänsteutbud. När jag blickar framåt några år ser jag ett Nordnet som har flest avslut av samtliga mäklarfirmor på samtliga nordiska börser, är en medelstor aktör i Tyskland, är aktivt på ytterligare ett antal marknader inom EU samt växer starkt även inom fonder, förvaltning och pensioner. Vi har en spännande tid framför oss. Essensen i vår mission och vad vi står för har vi formulerat på följande sätt change rules! Befria dina pengar bli kund hos oss. Klas Danielsson, VD En viktig drivkraft för tillväxt är den fortsatta förbättringen av de befintliga tjänsterna. Ett exempel är realtidsapplikationen WinTrade som kontinuerligt uppgraderas och kommer i ett antal nya versioner även under Vår webtjänst ska med början under 2005 genomgå ett antal förbättringar i syfte att öka enkelheten och förbättra användarvänligheten. 3

8 Affärsidé, vision, strategi och mål Nordnet är utmanaren som förändrar spelreglerna på finansmarknaden till förmån för de många människorna. Vår mission är att förändra till det bättre. Nordnet ska befria dina pengar. Essensen i vårt arbetssätt är change rules. Nordnet erbjuder: fler möjligheter och större urval bättre tillgänglighet och större flexibilitet smartare lösningar lägre pris och bättre villkor. Nordnet erbjuder tjänster, lösningar och system för att privatpersoner och företag ska kunna hantera sitt sparande i värdepapper på ett smart, snabbt och effektivt sätt. Enkelt uttryckt bättre affärer till en lägre kostnad. Affärsidé Nordnets affärsidé är att bedriva effektiv värdepappershandel. Effektiv är den när den erbjuds på kundens villkor och med en mycket hög grad av automatisering. Tillgänglighet, effektivitet, snabbhet och säkerhet ska erbjudas till en låg kostnad. Innovation, förnyelse och smarthet präglar Nordnets utveckling. Tjänsterna som erbjuds ska vara användarvänliga där enkelhet i positiv mening är viktig. Nordnet är en oberoende part på kundens sida. Nordnet tillhandahåller verktyg och funktioner samt sammanställer information så att kunden kan använda och utnyttja marknadens utbud av placeringsmöjligheter på bästa sätt till en låg kostnad. Vision Nordnet ska vara ledande i Norden och en av de större aktörerna i Europa med avseende på handel och tjänster inom värdepapper för privatpersoner. Nordnet ska erbjuda kunden tjänster inom fritt sparande, fondsparande, förvaltning och pensionssparande. Nordnet ska vara ledande med avseende på effektiva tjänster för det totala sparandet. Här ingår aktivt kapital som kunden själv förvaltar, passivt kapital som placeras i fonder eller förvaltning samt pensionskapital. Strategi För att uppnå visionen tillämpas ett antal strategier: Nordnet-modellen. Nordnet är tekniskt och administrativt uppbyggt på ett sätt som gör det effektivt att växa med nya kunder, tjänster och marknader (se sid 6). Teknisk utveckling. Nordnet ser sig som ledande inom systemutveckling i branschen. System- och applikationsutveckling sker internt av affärsutvecklings- och kostnadsskäl. Egen utveckling och drift är en förutsättning för kostnadseffektiv och flexibel expansion. Kunden i centrum. Affärsutvecklingen bygger på lyhördhet, snabbhet och flexibilitet. Nordnet ska erbjuda de bästa tjänsterna till både aktiva och passiva kunder. En kundbas bestående av olika kundkategorier sänker även rörelserisken. Hög servicenivå. Tillgänglighet, effektivitet, snabbhet och säkerhet är nyckelord. Kunden ska bemötas professionellt på alla kontaktpunkter. Tjänsternas användarvänlighet ska hela tiden förbättras. Affärsutveckling. Kontinuerlig vidareutveckling och förbättring av tjänsteutbudet tillfredsställer kundens behov, stärker konkurrenskraften och förbättrar intjäningsförmågan. Nordnet präglas av innovation, nyskapande och en vilja att förändra. Breakeven-analys per kvartal Q Q Q Q Mål 2005 Kostnader, MSEK per månad 12,3 13,0 13,1 16,5 16,0 18,0 Intäkter exkl courtage, MSEK per månad 10,2 8,8 9,6 10,5 11,0 13,0 Kostnadstäckning, % Courtageintäktskrav för breakeven, MSEK per månad 2,1 4,2 3,5 6,0 4,0 6,0 Nettointäkt per avslut Antal avslut för breakeven per dag Antal gjorda avslut per dag

9 Affärsidé, vision, strategi och mål Kundnyttan och kundnöjdheten ska öka Bromma, 7 jun 2004, kl Klas diskuterar med Jessica, Anders och Juan om EU som en potentiell marknad med anledning av förhandlingarna med Stocknet. Låga kostnader. Låga och stabila fasta kostnader är en förutsättning för låg verksamhetsrisk. Marginalkostnaden för en ny kund eller ytterligare ett avslut ska vara minimal. Volymökning ska medföra ett betydande resultattillskott. Breddning av intäkterna. Intäktsbasen ska utvecklas så att intäkterna vid sidan av courtage ökar som andel av kostnaderna och därmed minskar verksamhetsrisken. Handel ska stimuleras genom tjänsteutveckling och tjänster ska utvecklas för intjäning på passivt kapital. Andel avslut från kunder utanför Sverige Fokus. Värdepappershandel i realtid är en komplex verksamhet. Fokusering är ett krav för att vara marknadsledare. Mål Antal avslut per dag som krävs för att nå ett breakeven-resultat före eventuella goodwillavskrivningar och skatt skall för 2005 uppgå till högst Breakeven-nivån ska på lång sikt uppgå till 0 avslut per dag. Intäkter exklusive courtage ska för 2005 uppgå till procent av rörelsekostnaderna för att på längre sikt uppgå till 100 procent. Marknadsandelarna ska fortsätta att trendmässigt växa på samtliga börser. Tillväxten i form av nysparande från nya och gamla kunder för det samlade depåvärdet ska för 2005 uppgå till lägst 20 procent per år, obeaktat kursutvecklingen på befintligt depåvärde. Kapitaltäckningsgraden ska inte understiga 10 procent. Kundnyttan och kundnöjdheten ska öka. 5

10 Nordnet-modellen Modellen Nordnet är organiserat för snabb och kostnadseffektiv tillväxt. Grunden för detta är Nordnet-modellen. Modellen innebär en stark centralisering av administration, IT-system och produktutveckling, i en central struktur kallad NASP, Nordnet Application Service Provider. Denna är såväl tekniskt som administrativt uppbyggd på ett sätt som gör det enkelt att lägga till nya kunder, tjänster och marknader. Därigenom kan kundbasen växa, tjänsteutbudet breddas och antalet geografiska marknader öka till relativt låga kostnader. Modellen bygger på övertygelsen att stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet är och förblir en avgörande framgångsfaktor för en Internetmäklare. Nordnets kostnadseffektiva struktur ger unika möjligheter att konkurrera med tjänster, kundnytta och pris. Det finns åtskilliga företag som talar om Norden som en marknad. Nordnet har realiserat denna vision. Nu ska visionen om EU som en marknad realiseras. Förutom Nordnets egna verksamheter kan även andra aktörers värdepappershandel anslutas till NASP. För närvarande är Spar- Nordnet-modellen Nordnet Norge Nordnet Sverige Nordnet Finland Nordnet Danmark Clearingcentraler Nordnet Tyskland Administration, infrastruktur, drift och utveckling Eurotrade Aktiedirekt Sparbanken Finn Övriga samarbetspartners Börser Fondbolag Informationsleverantörer Nordnet-modellen fungerar som ett ASP (Application Service Provider) system. banken Finn, som lanserade sin Internetmäklartjänst under 2003, den enda externa kunden. För etablering på en ny geografisk marknad följer Nordnet en strategi i åtta steg: 1. Ledande teknik och ledande tjänster. I grunden finns den befintliga tekniken och ett brett tjänsteutbud som kan användas även på nya marknader. 2. Lokal anknytning. Produkternas anpassas till den nya marknaden genom till exempel det lokala språket och hänsyn till marknadens speciella regelverk, men lokalkontor etableras inte. 3. Lansering. Ett tjänsteutbud med hög kvalitet och en aggressiv prissättning. I första hand lanseras handelstjänster, och marknadsföringen riktas mot den mest aktiva kundgruppen. 4. Tillväxt. Bra tjänster och låga priser leder normalt till en snabb tillväxt inom den aktiva kundgruppen. 5. Lönsamhet. Målsättningen är att uppnå lönsamhet inom 9 12 månader. 6. Tjänsteförädling och breddning. När verksamheten nått lönsamhet och en viss volym ökas investeringarna, dels i form av ett bredare tjänsteutbud, dels i form av marknadsföring mot andra kundgrupper än de mest aktiva. 7. Lokal representation. Vid fortsatt tillväxt blir Nordnet en betydande aktör på marknaden, samtidigt som uppmärksamheten från kunder och media ökar. Det kan då finnas skäl att etablera ett lokalkontor för marknadsföring, utbildning och mediakontakter. 8. Harmonisering. Efter hand utvecklas utbudet till att bli likartat det på Nordnets mest utbyggda marknader. Genom att Nordnet-modellen underlättar etablering på nya marknader bidrar den också till riskspridningen i koncernen. Priskonkurrensen är generellt sett hård bland Internetmäklarna, och övergår tidvis till rena priskrig på vissa marknader. Nordnet har betydande verksamheter i flera länder, och är därmed väl rustat för att klara och även leda hård priskonkurrens på enskilda marknader. Konkurrenter med större fokus på ett enskilt land löper högre risk att slås ut av en hårdnande priskonkurrens på just denna marknad. Storleken ger också resurser att utveckla och förbättra ett brett tjänsteutbud. Lokala aktörer kan i längden få svårt att göra de investeringar som krävs. Nordnets modell är unik i relation till konkurrenterna, som i varierande grad har ett större inslag av självständiga enheter i olika länder, eller är fokuserade på i huvudsak en marknad. 6

11 Nordnet-modellen Nu ska visionen om EU som en marknad realiseras. Svend Ottesen, Faaborg, Danmark: Nordnet är billigt och ger flexibilitet Förvärvet av den norska Internetmäklaren Stocknet är ett konkret exempel på hur Nordnet-modellen gör det möjligt att till låga kostnader öka antalet kunder. Stocknet hade vid förvärvet aktiva depåkunder, med ett sammanlagt depåvärde på 3,2 miljarder SEK. Rörelsekostnaderna uppgick till 3,3 MSEK per månad. Kunderna införlivades under hösten i Nordnet. Nordnets rörelsekostnader ökade efter fullgjord integration med ca 1,3 MSEK per månad. Kostnadssynergierna uppgick alltså till ca 2,0 MSEK per månad. Stocknet hade 42 anställda, men det ökade kundantalet i Nordnet krävde bara en personalökning med ca tio personer, varav sex arbetar med den för Nordnet nya tyska marknaden. En stor del av personal- och kostnadsökningen berodde alltså på att förvärvet tillförde Tyskland som ny marknad. Nordnet-modellen har även vissa nackdelar. En av dessa är att det kan vara svårt att inför kunden framstå som en lokal aktör, när den lokala representationen är mycket begränsad eller helt saknas. Denna upplevelse kan vara viktig för vissa kundgrupper. Bristen på lokal närvaro kan också leda till en sämre marknadskunskap. Det kan bli svårt att i samma utsträckning ha örat mot marken. För att motverka denna risk lägger Nordnet stor vikt vid att centralt ha kvalificerade personer från alla de länder där företaget är verksamt. Modellens kostnadseffektivitet bygger också på att Nordnet undviker vissa lokala anpassningar av tjänsterna. Behovet av lokala anpassningar är varierande och minskar i takt med att de finansiella marknaderna i EU blir allt mer enhetliga. Trenden är att kundernas beteenden och önskemål skiljer sig allt mindre mellan olika länder. Visst tar jag risker ibland, säger Svend Ottesen. Jag är ganska aktiv och gör ungefär 200 affärer per år. Visst tar jag risker ibland. Ligger nog över genomsnittet på riskskalan. Det går upp och ner, naturligtvis. Ibland lyckas man med ett par investeringar och vill då gärna tro att man är bättre än marknaden. Men nästa gång går det åt andra hållet. Min avkastning över tiden följer nog ungefär index. Det finns två grundläggande skäl till att jag använder Nordnet. För det första det låga courtaget, som gör att jag kan göra många affärer utan att det blir kostsamt. För det andra att tjänsteutbudet med t ex blankning och belåning ger mig stor flexibilitet. Nyhetstjänsten är bra och gör att jag håller mig uppdaterad, och jag använder mig en hel del av diagrammen för teknisk analys. Personlig rådgivning har jag inget behov av. Jag handlar både danska och svenska aktier via Nordnet och ser fram emot att det blir möjligt att handla tyska aktier. Jag är övertygad om att aktieintresset i Danmark kommer att öka. Nordnet har en viktig del i detta genom att de gör aktiehandeln enklare och billigare för många människor. 7

12 IT Teknik är som bäst när den inte syns Ett genomgående mönster de senaste åren är att Nordnet har varit först med att lansera nya tjänster. Innovation och nyskapande är i fokus var Nordnet en av de första aktörerna i Sverige och Norden med aktiehandel på Internet. Nordnet var därefter först på nätet med optioner, fonder, utländska aktier, realtidsapplikationer och så vidare. Ett exempel under 2004 var introduktionen av WinTrade Mobil som gör det möjligt att via mobiltelefonen göra affärer i realtid på ett flertal börser. Men ett tekniskt försprång kan snabbt försvinna för en Internetmäklare. Det enda sättet att behålla försprånget är att hela tiden sträva efter innovation, förändring och förbättring för kunden. Nordnets system och organisation inom IT-området är uppbyggda för att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyskapande och tillväxt. Avancerade tekniska lösningar är viktiga, men det är lika viktigt att de avancerade lösningarna ur kundens perspektiv ter sig som enkla. Teknik är som bäst när den inte syns och användarvänlighet har hög prioritet. Några av Nordnets IT-systems viktigaste egenskaper är att det är modulärt, skalbart och har hög tillgänglighet och säkerhet. Den modulära strukturen, som utvecklades ytterligare under 2004, gör att systemet har låg sårbarhet vid avbrott eller andra problem i någon del av systemet. Den gör också systemet flexibelt och skalbart. Den flexibla strukturen gör det möjligt att effektivt utveckla en ny tjänst, som sedan kan anpassas till olika marknader och språk. Ambitionen är att tillgängligheten i systemet ska vara 100 procent. I praktiken kan detta aldrig garanteras, men den ska vara åtminstone 99,9 procent. Tillgänglighet innefattar att systemet ska: fungera utan avbrott vara snabbt, utan fördröjning och i realtid kunna hantera stora informationsmängder ha sådan back-up att om problem ändå skulle uppstå så ska kunderna inte bli lidande. En av Nordnets viktigaste framgångsfaktorer på IT-området är att utvecklingen i allt väsentligt drivs av den egna utvecklingsavdelningen. Egen utvecklingskapacitet ger kontroll över processen att ta fram nya tjänster och möjlighet att snabbt anpassa och förbättra tjänsterna. Samtidigt är det mer kostnadseffektivt än om utvecklingen till stor del skulle läggas ut på externa konsulter. Inom utvecklingsavdelningen finns bred kompetens inom bland annat design, säkerhet, nätverk, databaser och programmering. Produktiviteten på utvecklingsavdelningen är mycket hög, delvis beroende på ett integrerat arbetssätt med väl fungerande samarbete mellan olika specialister. Inriktningen på det fortsatta utvecklingsarbetet styrs av kundernas efterfrågan på nya tjänster, synpunkter på befintliga tjänster samt ledningens strategiska val och positionering på marknaden. Säkerhet är ett område som kräver ständig vaksamhet och utveckling. Stora resurser läggs på kontinuerlig förstärkning av säkerheten. Befintliga tjänster kommer att fortsätta att förbättras, det gäller inte minst webtjänsterna och handlarapplikationen WinTrade. Webtjänsterna förbättras och vidareutvecklas löpande med ett ökat fokus under 2005 på ökad användarkvalitet. WinTrade, som är en programvara, kommer i ny version flera gånger per år. Bland annat ska enkelhet och användarvänlighet förbättras samtidigt som informationsinnehållet kommer att öka, bli tydligare och omfatta fler marknader. Det kommer också att bli möjligt för användaren att i högre utsträckning välja det språk som tjänsterna presenteras på. Genom fortsatta innovationer avser Nordnet att behålla positionen som branschens nyskapare och marknadsledare. Nordnets historia 1996 E Öhman J:r Fondkommission startar Nordnet, en av Sveriges första Internetmäklare Danielsson & Partners (grundat av Nordnets nuvarande VD, Klas Danielsson) lanserar Internetmäklaren TeleTrade 1999 Öhman lanserar Internetmäklaren Eurotrade Securities i Luxemburg 2000 Nordnet Norge och Nordnet Danmark lanseras TeleTrade förvärvar Internetmäklaren AD Aktiedirekt.com från Nordiska Fondkommission 8

13 IT Det enda sättet att behålla försprånget är att hela tiden sträva efter innovation, förändring och förbättring. Så går ett avslut till 1. Inloggning och kryptering En säker krypterad kommunikationskanal upprättas. Därefter skickas användarnamn och lösenord till Nordnet för verifikation att de är korrekta. Om så är fallet får kunden ett sessionsnummer som används för att hålla reda på kundens transaktioner. 2. Order När Nordnet tar emot en order hamnar den i en databas och får ett serienummer som används som referens vid orderns vidare hantering. 3. Prevalidering Orderns riktighet och att den uppfyller de krav som ställs kontrolleras. Kraven omfattar bl a marknad, aktiesymbol, antal, pris, giltighetstid och om det är en köp- eller säljorder. 4. Validering Nu kontrollerar systemet att kunden har de pengar, limiter eller de värdepapper som krävs. Systemet tar också hänsyn till andra eventuella order som kunden lagt och som ännu inte gått till avslut samt om t ex derivat eller blankningsorder är lagda. Om hela valideringsprocessen går bra skickas ordern vidare Inloggning och kryptering Order Prevalidering Validering 5 Börsen eller marknadsplatsen INTERNET Återrapportering Depåuppdatering Värdepappersadmin. Clearingcentraler Börsen eller marknadsplatsen Börsen meddelar Nordnet att ordern tagits emot och matchar sedan sälj- och köporder till ett avslut. 6. Värdepappersadministration och efterhantering Börsen skickar även information om avslut till Nordnets system för kontooch värdepappersadministration. Värdepapperssystemets huvuduppgift är att hålla reda på alla avslut som görs för bokningar hos clearingcentraler samt för varje kunds bokningar i kontanter, värdepapper och positioner. 7. Clearingcentraler (VPC, VP, VPS, APK m fl) Clearingcentraler ansvarar bland annat för aktieägarregister och ser till att leverans och betalning av värdepapper mellan banker och mäklarfirmor sker. 8. Depåuppdatering Kundens depå uppdateras så att kontanter och positioner stämmer. 9. Återrapportering Nordnet meddelar kunden om transaktionen. Tid < 1 sekund 2001 TeleTrade förvärvar den Internetbaserade fondandelsmäklaren Fondex Samgående mellan Nordnet och TeleTrade bildar Nordens största Internetmäklare Internetmäklaren Aktiedirekt lanseras 2004 Nordnet förvärvar den norska Internetmäklaren Stocknet, och blir därmed klar marknadsledare i Norge och Danmark, dessutom tillkommer Tyskland som ny marknad 2005 Nordnet etableras i Finland och Tyskland Tjänsteutbudet fortsätter att breddas och förbättras Eurotrade byter namn till Nordnet Ny logotyp, design och profil 9

14 Omvärldsfaktorer Nordnets utveckling styrs naturligtvis i hög grad av den egna förmågan när det gäller t ex kostnadseffektivitet och lansering av nyskapande och attraktiva tjänster. Samtidigt påverkas utvecklingen av en rad omvärldsfaktorer som företaget har begränsad eller ingen möjlighet att påverka. Här följer några av de viktigaste av dessa. Börsomsättning Courtage står för en betydande del av intäkterna och courtageintäkterna visar en stark korrelation till den totala omsättningen på de börser där Nordnet agerar. Affärsmodellen med mycket låga marginalkostnader per ny kund och transaktion lägger grunden för en stark resultatutveckling vid ökad börsomsättning. Varje genomförd transaktion medför provisionskostnader till respektive börs och clearingorganisation. Efter att breakeven-nivån med avseende på de antal transaktioner som krävs för att nå ett positivt resultat har passerats, går närmare 100 procent av nettointäkten från ytterligare transaktioner till resultatet. Börstrend Stora svängningar på börsen har positiv inverkan på Nordnet eftersom de bland annat leder till ökad kortsiktig handel och stimulerar optionsmarknaden. De aktiva investerarna blir ännu mer aktiva under dessa perioder. Effekten motverkas i någon mån av att stora svängningar (hög volatilitet) kan skrämma bort vissa investerare och aktiesparare. Stigande kurser lockar nya aktörer och ökar riskviljan och värdepappersbelåningen hos de befintliga, medan sjunkande kurser skrämmer bort investerare och drar ner riskviljan hos de kvarvarande. Stillastående kurser leder till minskad aktivitet och lägre courtageintäkter samt ger med viss fördröjning även en minskning av andra intäkter när kunderna drar ner på tjänsteanvändning och värdepappersbelåning. Kortsiktigt är det mer negativt för Nordnets intäkter om kurserna står stilla än om de går ner. Ränteläge Ett lågt ränteläge har positiv inverkan eftersom det ökar riskvilligheten och därmed värdepappersbelåningen och handelsaktiviteten. I allmänhet påverkas inte Nordnets räntemarginal i någon väsentlig grad av räntenivån. Men om räntan sjunker ytterligare från den låga nivån i början av 2005 påverkas räntemarginalen negativt. Priskonkurrens Sedan några år har nettocourtageintäkten per transaktion stadigt sjunkit. Mycket talar för att den finansiella sektorn generellt blir allt effektivare med fortsatt prispress som följd. Detta kan motverkas genom fortsatt tillväxt som sänker de fasta kostnaderna per kund och avslut. På samtliga Nordnets marknader finns stora traditionella finansiella aktörer som kan välja att skärpa konkurrensen genom bättre tjänster och lägre priser och som har finansiella resurser för uthålliga satsningar. I vilken utsträckning detta kommer att ske är svårt att bedöma men sådana tendenser har märkts tydligt i främst Norge. Internationalisering Den ökade internationaliseringen förbättrar Nordnets möjligheter att ta sig in på nya marknader. I takt med att olikheter mellan marknader minskar blir det lättare att lokalanpassa tjänster. Omvänt öppnar samma trend för att utländska aktörer i ökad utsträckning kan ge sig in på de nordiska marknaderna. Lagar och regelverk Det allt mer komplicerade finansiella regelverket inom EU tenderar att höja de administrativa kostnaderna, bland annat genom skärpta krav på dokumentation, rådgivning och ökad reglering. Om den utvecklingen fortsätter kan den leda till en vändning av den sjunkande pristrenden för kunderna. Samtidigt medför i sig ett enhetligt finansiellt regelverk inom EU möjligheter även om det är komplext. Breakeven-analys 2003 och

15 Omvärldsfaktorer Efter att breakevennivån har passerats går närmare 100 procent av nettointäkten från ytterligare transaktioner till resultatet. Teknisk utveckling I grunden är den tekniska utvecklingen en mycket positiv kraft för Nordnet eftersom en bärande idé är att skapa konkurrensfördelar genom att snabbt dra nytta av ny teknik. Samtidigt finns ett riskmoment i att konkurrenter i framtiden kan lyckas skaffa sig tekniska försprång. Kundbeteende Marknaden för finansiella tjänster går allt tydligare mot en uppdelning i två kundkategorier. Den ena sätter stort värde på personliga relationer till sin leverantör genom t ex möjligheten till personligt anpassad rådgivning, personliga möten eller egen kontaktperson och där man är beredd att betala för detta. Den andra lägger stor vikt vid förhållandet mellan pris och kvalitet och vill maximera sina möjligheter genom att mer självständigt fatta beslut med hjälp av ett stort utbud av marknadsinformation och stor valfrihet. Nordnets kunder tillhör den senare kategorin.trenden är att denna kategori växer. Den trenden kan förstärkas ytterligare om automatiserade tjänster i ökad utsträckning individanpassas men på ett standardiserat sätt, vilket Nordnet avser att göra. Samtidigt medför det allt mer komplicerade regelverket (se ovan) att det framförallt blir dyrare att leverera tjänster baserade på individuella personliga relationer. Även detta kan komma att bidra till att fler kunder söker sig till Nordnet eller liknande leverantörer. Internetmäklarnas andel på respektive börs Antal avslut Volym Internetmäklarna på respektive börs är: Oslobörsen - Nordnet, Netfonds och Skandiabanken; Stockholmsbörsen - Nordnet, Avanza, E*trade, Skandiabanken och Aktiedirekt; Köpenhamnsbörsen - Nordnet och E*trade Källa: Nordnet, Stockholms-, Köpenhamns- och Oslobörsen Nordnets känslighetsanalys Intäktsförändring Förändring per år, MSEK, ca Kommentar Inlåning +/- 100 MSEK 1,5 Givet genomsnittliga räntemarginalen under 2004 Utlåning +/- 100 MSEK 3,5 Givet genomsnittliga räntemarginalen under 2004 Räntemarginal inlåning +/- 0,25%-enheter 5,5 Givet inlåningsvolymen per 31 dec 2004 Räntemarginal utlåning +/- 0,25%-enheter 3,8 Givet utlåningsvolymen per 31 dec 2004 Antal avslut +/ /dag 12,5 Givet genomsnittliga intäkten per avslut under Q Nettointäkt per avslut +/- 5 SEK/avslut 20,6 Givet totalt antal avslut under Q x 4 Antal aktiva depåer +/ depåer 20,2 Givet genomsnittliga intäkten per kund under 2004 Depåvärde värdepapper +/- 1 miljarder SEK 15,0 Givet intäkterna i förhållande till depåvärde i genomsnitt under

16 Tjänster Ett komplett smörgåsbord av det som marknaden erbjuder. Nordnet erbjuder ett komplett utbud av tjänster för handel och sparande i värdepapper. Det innebär handel med alla tillgängliga värdepapper och finansiella instrument, tillgång till relevant finansiell information från ett stort antal informationskällor samt olika former av stödtjänster som helt enkelt underlättar för kunden att göra bättre affärer. Den övergripande målsättningen är att erbjuda kunderna ett komplett smörgåsbord av det som marknaden erbjuder och att Nordnet intar en i allt väsentligt oberoende position till detta utbud. Nordnet är en mäklare och skall förmedla, paketera och tillhandahålla marknadens utbud på bästa möjliga sätt. Hur brett tjänsteutbudet är på respektive marknad beror på mognadsgraden i Nordnets verksamhet på den aktuella marknaden. När Nordnet etablerar sig på en ny geografisk marknad lanseras i första hand handelstjänster riktade mot de mest aktiva kundgrupperna. När verksamheten nått lönsamhet och en viss volym, breddas tjänsteutbudet, och blir efter hand mycket likartat det på Nordnets mest utbyggda marknader. Utbud Handel Kunderna kan handla aktier, optioner, terminer, futures, warranter, fondandelar, hedgefonder och garantiprodukter. Aktiehandel erbjuds på börserna i Sverige, Norge, Danmark, USA, Finland och Tyskland. Orderläggning och handel sker i realtid och kan ske genom ett flertal olika tjänster. Möjligheterna att välja ordervillkor är stora. Kursinformation I webtjänsten erbjuds kursinformation kostnadsfritt i realtid, med minutuppdatering eller fördröjning beroende på vilken marknad det är. I handlarapplikationen WinTrade är all kursinformation i flödande realtid. Dessutom finns information om orderdjup, avslutsticker, mäklarstatistik, historiska avslutskurser m m. Nyheter Nyheter erbjuds i realtid eller fördröjt från ett stort antal ledande nyhetsbyråer. Nyhetsbyrån Direkt i Sverige, Dow Jones Newswire för USA, RB-Börsen och CSE för Danmark, TDN Finans och OB för Norge, VWD för Tyskland och Kauppalehti för Finland. Dessutom finns pressmeddelanden från Waymaker, Hugin och NG News. Analys Med hjälp av Nordnets analysverktyg Aktiekompassen kan kunden sortera information, ta del av nyckeltal, diagram och ta fram exempelvis vilken sektor som utvecklats bäst under en period, de bästa aktierna inom den sektorn etc. Aktiekompassen ger också Produktutbud och tjänster Aktier Optioner Warranter Fonder Hedgefonder Värdepappersbelåning Handelslimiter Blankning Bankkort Månadssparande Diagram och teknisk analys VoiceTrade Nyheter WinTrade WinTrade Mobil Analys Realtidsinformation Deklarationsprogram Nordnet Sverige x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nordnet Norge x x x x x x x x x x x x Nordnet Danmark Nordnet Tyskland Eurotrade Luxemburg x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nordnet Finland x x x x x x x x x x x Aktiedirekt x x x x x x x x 12

17 Tjänster...som helt enkelt underlättar för kunden att göra bättre affärer. omfattande möjligheter till teknisk analys. Under 2005 utökas tjänsteutbudet med en ny analysavdelning i webtjänsten. För denna ansvarar den i februari nytillträdda analyschefen Peter Malmqvist. Webtjänsten En kostnadsfri, bred och omfattande handelstjänst. Genom denna hittar kunden samtliga Nordnets tjänster, funktioner och marknader. WinTrade Nordens mest använda realtidsprogram för handel med värdepapper och finansiell information med fler än användare. Innehåller all relevant finansiell information i realtid och pedagogiskt sammanställd. WinTrade är en betaltjänst som debiteras månadsvis med för närvarande 99 SEK per månad. För s k Bonus- och Prokunder är den kostnadsfri. WinTrade Mobil WinTrade utflyttad från datorn till mobilen. WinTrade Mobil är en unik tjänst som ger möjlighet att via mobiltelefon göra affärer i realtid mot börsen. Nordnet var första Internetmäklare i Norden med denna avancerade och användarvänliga tjänst. VoiceTrade En röstigenkänningstjänst där kunden ringer upp och säger vad han/hon vill veta eller göra, och där systemet automatiskt genomför detta. Ett viktigt komplement till Internettjänsterna när kunden inte har tillgång till sin dator. Mäklarservice per telefon För den som ej har möjlighet att använda Internet, WinTrade Mobil eller VoiceTrade finns möjligheten att ringa och göra affärer via en mäklare men till ett högre courtage. begränsningar som lagen sätter för pensionssparande. Dessutom till marknadens sannolikt bästa pris och villkor. Belåning Depåkunder kan belåna sina värdepapper upp till en viss nivå. Belåningsgraderna baseras bland annat på aktiens risknivå och dess omsättning på börsen för att skapa maximal flexibilitet. Nordnet erbjuder totalt sett normalt marknadens högsta belåningsgrader för aktier och fondandelar. För aktier upp till 80 procent och för fondandelar upp till 95 procent. Handelslimiter VIPP-limit är en tjänst i form av en handelslimit som kan medföra en fördubbling av möjligheterna att handla under en dag. VIPPlimiten måste regleras innan handelsdagens slut. Kredit50 Blancokredit som ger depåkunder möjlighet att låna SEK utan säkerhet. Månadsparande Kan ske till depån antingen i kontanter eller i fondandelar. Bromma, 8 dec 2004, kl Över telefon hjälper Henrik en kund att installera WinTrade och Maria korrekturläser texter på den nya finska sajten. Fondtorg På Nordnets fondtorg kan kunden välja mellan närmare 700 fonder från mer än 40 förvaltare. Hedgefonder Marknadsplatsen för hedgefonder, Nordnet Hedge, ger möjlighet att investera i ett flertal av marknadens främsta hedgefonder. Pensionssparande - IPS Genom individuellt pensionssparande, IPS, hos Nordnet får kunden alla de möjligheter som finns med Nordnets tjänster med de 13

18 Avsnitts Tjänsteralternativt artikelrubrik Asbjørn Sivertsen, Trondheim, Norge: Nordnet ger mig bättre kontroll StopLoss En bevakningstjänst där kunden i förväg kan bestämma när en viss position ska säljas eller köpas. En mer avancerad variant är Automatisk Handel som kan innefatta flera olika villkor för handel. Kurs- och nyhetslarm Kunden kan till sin mobiltelefon få SMS med t ex alla nyheter om en viss aktie eller när en aktie når en viss kurs. Nordnet AssetCard Ett bankkort knutet till depån. När kunden betalar med kortet i t ex en butik dras pengar direkt från depåkontot. Nordnet AssetCard är anslutet till MasterCard och kan därför användas i hela världen. Riskmått I depåförteckningen anges ett antal riskmått på alla innehav. Det underlättar för kunden att välja den risknivå han/hon vill ha. Valutor Normalt hanteras in- och utlåning på depåkonton i ett flertal olika valutor såsom SEK, NOK, DKK, EUR och USD. Från depån kan växling/valutahandel ske mellan dessa valutor. Asbjørn Sivertsen gör två till tre affärer per dag. Det bästa är att köpa strax efter lunch, det har jag kommit fram till. Jag är en aktiv placerare och har gjort i genomsnitt två till tre affärer per dag det senaste året. För det mesta köper och säljer jag aktien samma dag. Jag har varit kund hos Nordnet i drygt två år nu. Tidigare handlade jag genom en vanlig bank, men med Nordnet har jag många fler instrument och mycket bättre kontroll. Dessutom är det ju billigare, och det är viktigt när man gör så många affärer som jag. Jag ägnar ungefär två timmar om dagen åt aktier, och handlar bara med norska aktier. Men det är svårt att vara daytrader. Jag tycker om att ta risker och satsar ofta på riskfyllda aktier. Deklarationsprogram Ett program som automatiskt hanterar alla transaktioner som kunden gjort genom Nordnet under året. Kan kompletteras med transaktioner gjorda hos andra mäklarfirmor. Från programmet printas deklarationsblanketterna ut. Framtid Tjänsteutbudet utvecklas och förbättras kontinuerligt. Webtjänsten vidareutvecklas och WinTrade uppgraderades med flera versioner under 2004 och kommer i ett antal nya versioner även under Under 2005 planeras för lansering av ett komplett erbjudande av pensionstjänster och kapitalförsäkringslösningar. Målsättningen är att alla delar av kundens sparkapital skall kunna hanteras genom Nordnets tjänster. Under året planeras också en utveckling och förbättring av depåinformationen och depåtjänsterna. Det innebär bland annat ett bättre stöd för att följa och utvärdera resultatet av placeringarna. Antalet marknader som det är möjligt att handla på ökar. Till de nuvarande Sverige, Norge, Danmark och USA läggs i början av 2005 Finland och Tyskland. Målsättningen är även att under 2005/2006 lägga till de baltiska marknaderna samt genom börsen Euronext även Frankrike, Holland och Belgien. 14

19 Sverige Depåvärdet ökade med 38 procent motsvarande 3,6 miljarder SEK Intäkter Sveriges andel av koncernens intäkter under fjärde kvartalet 2004 Antal avslut Sveriges andel av koncernens antal avslut under fjärde kvartalet 2004 Aktiva depåer Året som gått Året inleddes med mycket hög aktivitet på aktiemarknaden under första kvartalet. Under andra och tredje kvartalet skedde en avmattning. Speciellt i början av sommaren var aktiviteten låg bland privatpersoner. Under hösten återvände privatinvesterarna till börsen, även om omsättningen inte nådde upp till nivåerna från början av året. En mer optimistisk syn på aktiemarknaden avspeglades i att privatpersonerna blev riskvilligare och ökade sin värdepappersbelåning kraftigt under året. Internetmäklarnas andel av totalmarknaden var hög under året och uppgick till 24 procent av antalet avslut på Stockholmsbörsen. Nordnet Sverige fortsatte att uppvisa en god organisk tillväxt, både i antal kunder och depåvärde. Antal aktiva depåkunder ökade med 4 procent eller och depåvärdet ökade med 38 procent motsvarande 3,6 miljarder SEK. Det senare ett tecken på att befintliga kunder ökade sina tillgångar och sitt sparande hos Nordnet genom ett betydande nysparande. Ett antal nya tjänster lanserades under året. En av dessa var WinTrade Mobil som ger möjlighet att via mobiltelefon göra affärer i realtid mot börsen. Nordnet var första Internetmäklare i Norden med denna tjänst. Lanseringen fick ett positivt mottagande hos de mest aktiva WinTrade-användarna. Samtidigt fortsatte de kontinuerliga förbättringarna av webtjänsten och handlarapplikationen WinTrade. Ett annat exempel på en ny tjänst var blancokrediten Kredit50. Kredit50 ger depåkunderna möjlighet att låna SEK utan säkerhet. Den norska Internetmäklaren Stocknet, som förvärvades under året, hade en mindre verksamhet i Sverige vilken integrerades i Nordnet Sverige under senare delen av Pensioner Nordnet har starkt bidragit till att revolutionera aktiehandeln för privatpersoner. Under året togs det första steget mot en liknande revolution inom pensionsområdet. Den 28 oktober 2004 inlämnade Nordnet en koncessionsansökan till Finansinspektionen om att starta ett försäkringsbolag med huvudsyfte att erbjuda Nordnets tjänster också för tjänstepension. Den 1 december lanserade Nordnet inom ramen för befintlig verksamhet individuellt pensionssparande, Nordnet IPS, till mycket förmånliga villkor. Sveriges andel av koncernens aktiva depåer per 31 dec 2004 Bakgrunden till denna breddning av verksamheten var övertygelsen om att Nordnet kostnadseffektivt kan erbjuda tjänster för alla typer av värdepapperssparande. Enligt planerna kommer IPS att under 2005 följas av tjänstepensioner genom det planerade egna försäkringsbolaget Nordnet Pensionsförsäkring AB. Pensionstjänsterna gör Nordnet till en komplett leverantör av sparandetjänster och tillströmningen av kunder till IPS-tjänsten var redan från början god. Ambitionen inom pensionsområdet är densamma som för den befintliga verksamheten, nämligen att Sverige Förändring Intäkter, MSEK 164,9 208,8 27% Resultat före goodwill och skatt, MSEK 49,4 79,9 62% Resultat före goodwill och skatt, % av intäkter 30,3 38,3 8,0 Antal avslut % Depåvärde per 31 dec, MSEK % Antal aktiva depåkunder, inkl Aktiedirekt % Genomsnittligt depåvärde per kund exkl Aktiedirekt, SEK % Genomsnittligt depåvärde per kund Aktiedirekt, SEK % 15

20 Sverige Internetmäklares andel på Stockholmsbörsen Antal avslut Volym Bromma, 6 dec 2004, kl Kreditavdelningen arbetar med de många nya kreditansökningarna från norska och danska kunder. erbjuda kunderna lägre priser, större möjligheter och bättre tjänster. Genom IPS-sparande i Nordnet får kunden alla de möjligheter som finns med Nordnets tjänster med de begränsningar som lagen sätter för pensionssparande. Målsättningen är att inom två år ha minst IPS-konton. Konkurrens Konkurrensbilden på den svenska marknaden förblev i allt väsentligt oförändrad under året. Förutom Nordnet och Aktiedirekt finns tre direkt konkurrerande Internetmäklare; Avanza, E*trade och Skandiabanken. Avanza är ett fristående bolag noterat på Stockholmsbörsens O-lista, och fokuserar sin verksamhet i första hand på den svenska marknaden. E*trade är ett dotterbolag till den amerikanska bank- och Internetmäklarkoncernen med samma namn. Mätt i antal avslut på Stockholmsbörsen var Nordnet-koncernen fortsatt marknadsledande under 2004, tätt följd av Avanza. Övriga konkurrenter är storbankerna och nischbanker som erbjuder värdepappershandel via Internet. Inom fondhandel är också Fondmarknaden.se en konkurrent. På den svenska optionsmarknaden var Nordnet under 2004 en av de största mäklarfirmorna. Priskonkurrensen var fortsatt hård, speciellt om de mest aktiva kunderna. Nordnet introducerade en ny depåklass för just dessa kunder, Prokund, som innebär ett courtage på endast 0,04 procent för kunder som gör mer än 100 avslut per kvartal eller har ett eget kapital på mer än 2,5 MSEK. Från 1 januari 2005 sänktes även courtaget för svenska aktier på Stockholmsbörsen till 0,12 procent för depåkunder respektive 0,06 procent för Bonuskunder. Nordnet har väsentliga konkurrensfördelar i form av ett bredare och mer kvalificerat tjänsteutbud, hög tillgänglighet i handelssystemet samt ett försprång i utvecklingen av nya tjänster. Framtid Tillväxtpotentialen bedöms som god. Dels genom att fortsätta ta marknadsandelar från storbankerna och dels genom att nya tjänster attraherar nya kunder. En viktig drivkraft för tillväxt är den fortsatta lanseringen av nya tjänster och förbättringar av de befintliga. Webtjänsten ska under 2005 förbättras väsentligt. En ny analystjänst introduceras successivt under Fondtorget har en betydande tillväxtpotential och standardiserade förvaltningstjänster är ett annat område för En betydande tillströmning av nya kunder väntas inom pensionsområdet. Dels inom IPS som lanserades i december 2004 och dels inom tjänstepensioner och kapitalförsäkringar som introduceras under Under året planeras också för en utveckling och förbättring av depåinformation och depåtjänster. Det innebär bland annat ett bättre stöd för att följa och utvärdera resultatet av placeringarna. Antal aktiva depåer i Sverige 16

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Vi är. Befria. utmanarna. som revolutionerar. dina pengar. sparandet. Innehållsförteckning. Läsanvisningar. www.global-reports.com

Vi är. Befria. utmanarna. som revolutionerar. dina pengar. sparandet. Innehållsförteckning. Läsanvisningar. www.global-reports.com Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2003

Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2003 Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2003 Året som gått Kraftig resultatförbättring. Sänkta kostnader och sänkt breakevennivå. Ökade marknadsandelar inom samtliga nordiska marknadssegment. En ny Internetmäklare

Läs mer

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-09- Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-08-04 Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-- Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-06-04 Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-10- Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ny webbtjänst med unik användarvänlighet Resultatutveckling första halvåret Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr Resultatet minskade med 3% till 124,5

Läs mer

Stark avslutning på året

Stark avslutning på året Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 Stark avslutning på året Helåret 2003 Årets resultat efter skatt förbättrades till 28,9 (-18,2) mkr Årets resultat efter skatt per aktie förbättrades till 0,19

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Rörelseintäkterna ökade till 65,5 (29,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,5 (2,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,10) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2001

Delårsrapport jan-jun 2001 Finansiella tjänster på ett modernt sätt Delårsrapport jan-jun 20 Resultatet för halvåret uppgick till 18,2 (-9,6) mkr före goodwillavskrivningar, minoritetens andel, skatt, nedskrivningar och samgåendekostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005

Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Delårsrapport 1 januari 30 september 2005 Rörelseintäkterna ökade med 29,5 (50,5) procent till 201,5 (155,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 73,5 (56,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Förändrade helårssiffror med anledning av pooling

Förändrade helårssiffror med anledning av pooling Pressmeddelande 2002-04-08 Förändrade helårssiffror med anledning av pooling Samgåendet mellan de tidigare TeleTrade- och Nordnet-koncernerna (Gamla TeleTrade och Gamla Nordnet) godkändes av extra bolagstämma

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Delårsrapport Januari - Juni 2008 Delårsrapport Januari - Juni 2008 Ökad omsättning och fortsatt stark tillväxt i abonnentportföljen Antal nya abonnenter ökar med 121% jämfört med 1 januari - 30 juni 2007 Omsättningen ökar med 45% Återbetalningstiden

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Rörelseintäkterna ökade till 115,1 (62,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 41,3 (9,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,55 (0,37) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007

Delårsrapport januari-mars 2007 Vårt bästa kvartalsresultat hittills Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40)

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10-års jubileum och det starkaste niomånadersresultatet hittills Resultatutveckling niomånadersperioden Rörelseintäkterna ökade med 62% till 489,3 (302,2) mkr Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Resultat- och nyckeltalstabell

Resultat- och nyckeltalstabell BEFRIA DINA PENGAR 2007 Nordnet 2007 Om Nordnet 1 VD-ord 2 Mission och affärsidé 4 Mål och strategi 5 Företagskultur 7 Konkurrens 8 Marknad 10 Omvärldsfaktorer 11 Kunder 12 Tjänster 14 Sverige 15 Norge

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Provisionsintäkterna ökade med 116% för jämförbara enheter till 60,4 (28,0) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och skatt uppgick till -3,6 MSEK. Antalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer