Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara:"

Transkript

1 EUROPAFORUM HÄSSLEHOLM Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara: Vad omfattar den inre marknaden? Vilka möjligheter erbjuder den? Har vi utnyttjat möjligheterna? Hur kan jag få hjälp? Inre marknaden handlar i grund och botten om att skapa förutsättningar för att handla med varandra över gränserna. Och det är ju i sig ingenting nytt. Det har ni gjort i den här regionen sedan urminnes tider. Ni gjorde det på ett mycket organiserat sätt redan på 1100-talet under Hansatiden. Hansan som ibland kallas dåtidens EU eller inre marknad. Och visst, det finns intressanta paralleller. Hansan var en sammanslutning med kommersiella och politiska funktioner. Då som nu handlade man med viktiga vardagsvaror. Hansan köpte sill från Skåne, ost och

2 smör från Småland och järn- och kopparmalm från Mälardalen. Idag säljer samma områden varor över hela världen: Tetrapacks förpackningar från Skåne, IKEA:s möbler från Småland och Scanias lastbilar från Mälardalen. Men där slutar nog likheterna. Hansan bestod framför allt av städer EU består av nationalstater. Hansan var en monopolistisk sammanslutning som eftersträvade en dominerande ställning i regionen - utan fri konkurrens EU bygger på fri konkurrens, handelsmonopol och missbruk av dominerande ställning förbjudet. Ser man till helheten är nog skillnaderna större än likheterna. Men om det är något vi har att lära av Hansan är det hur de lyckades hålla ihop samarbetet under en så lång tid. Den fungerade ju i 500 år! EU har just firat 50-års jubileum! Och inre marknaden har nyligen firat 10-års jubileum! Men om Hansan är borta och EU tillkommit så har Östersjöregionen hela tiden funnits där. Och det är idag ett av världens mest expansiva tillväxtområden.

3 Dessutom har vi Öresundsregionen som också växer. Och hela regionens epicentrum kan väl sägas vara Skåne. Men det finns en ännu större marknad än Östersjö- och Öresundsregionen. Den inre marknaden kärnan i EU-samarbetet. Det är världens största marknad. Den omfattar 30 länder, en halv miljard människor och 20 miljoner företag. Någon tänker här 30 länder? EU består ju av 27! Ja, men inre marknaden inkluderar även EES-länderna: Norge, Island och Liechtenstein. Så allt jag säger här idag inkluderar också dessa tre länder. Vad omfattar då den inre marknaden? När EG bildades 1957 var målet att skapa ett område utan inre gränser, ta bort handelshinder mellan medlemsländerna och tillåta fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, det som brukar kallas för de fyra friheterna. Och för att en gemensam marknad ska fungera krävs det gemensamma regler. Det skapar man genom harmonisering av medlemsländernas lagar enkelt uttryckt, alla länder får likadana lagar inom de områden som man kommit överens om att samarbeta kring. Inga andra!

4 Den första friheten: varor Varför behövs det regler om varor? Det enkla svaret är för att avskaffa handelshinder. Skälen till att medlemsländer uppställer handelshinder kan variera från att hindra hälsofarliga varor, vilket kan vara legitimt, till rent protektionistiska skäl, man vill inte ha konkurrens. Därför finns det regler som säger att varor ska få säljas fritt över gränserna. Tullar och andra avgifter är förbjudna. Medlemsländerna får inte ställa krav på att produkterna ska anpassas, dvs. inga andra krav än dem som medlemsländerna har kommit överens om. En helt grundläggande princip i det europeiska samarbetet är förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet: det gäller så väl varor som tjänster och personer. Låt säga att Skåne Län, dvs. regionfullmäktige i Kristianstad, beslutar om att dra igång en länsfinansierad reklamkampanj som heter Köp skånskt! Kampanjen skulle ha till syfte att uppmuntra till köp av skånska produkter. Tror ni att detta skulle vara tillåtet enligt EU-rätten? Nej! Precis det här har Irländska regeringen försökt med en gång ett känt rättsfall från EG-domstolen som heter Buy Irish. Enligt domstolen hade kampanjen till syfte

5 att begränsa handeln inom EU och stred därför mot den fria rörligheten och var dessutom diskriminerande på grund av nationalitet eftersom man inte får gynna inhemska varor på bekostnad av andra. Skulle det vara skillnad om det var ett antal privata företag som gjorde det? JA, det skulle vara tillåtet så länge den inte var finansierad av offentliga medel. Den andra friheten: tjänster Vad är en tjänst? Det finns två typer av tjänster den ena är där bara tjänsten flyttar över en gräns: t.ex. att sälja försäkring från ett annat land eller själv spela/betta över Internet, den andra att en person flyttar över en gräns: att gå till tandläkaren i Köpenhamn eller få sitt hus byggt av estniska hantverkare. Det finns en stor outnyttjad potential inom EU vad gäller tjänster. 75 % av all handel inom MS avser tjänster men bara 25 % av handeln mellan MS avser tjänster. Den främsta anledningen är att det har varit svårt att få regelsystemet att fungera i praktiken. Men förhoppningsvis kommer många frågetecken att rätas ut med det nya tjänstedirektivet. Direktivet handlar framför allt om ett nytt administrativt samarbete. Det kommer att tvinga medlemsländernas myndigheter att

6 prata med varandra om de stoppar en tjänst. Dessutom kommer alla tjänsteföretag att kunna anlita en s.k. kontaktpunkt i varje medlemsstat och få hjälp med alla formaliteter. Direktivet träder i kraft i december Inom EU är det möjligt att byta bank och att ta lån i ett annat EU-land, s.k. finansiella tjänster. Tyvärr utnyttjar inte EU-medborgarna den här möjligheten i särskilt stor utsträckning. Det kan i och för sig vara förståeligt för det kräver en del av den som vill göra det. Men det finns pengar att tjäna. Vi hörde på nyheterna för någon vecka sedan att de svenska bankerna ökar sina avgifter medan de i övriga EU sänks. Just därför vill EU-kommissionen öka konkurrensen och har tagit initiativ till att underlätta för EU-medborgare att byta bank och ta lån i andra EUländer. En annan fråga som har uppmärksammats i media är möjligheten att få vård utomlands, s.k. hälso- och sjukvårdstjänster. Idag är det möjligt att man istället för att stå i kö i Sverige för en operation reser till Tyskland och får sin höftled utbytt. Och det kan man göra bl.a. eftersom EG-domstolen säger att man har rätt att få ersättning från sitt eget landsting. En annan möjlighet som utnyttjas kanske framförallt i den här regionen är möjligheten till billigare tandvård, jag såg ett TV-inslag om svenskar som åker till Polen, men då får man inte ersättning. Om det inte är fråga om en operation, som då kan likställas med sjukvård.

7 Undantagen för fri rörlighet: Huvudregeln är att skapa fri rörlighet över gränserna. Men man ska samtidigt komma ihåg att det finns legitima möjligheter att begränsa handeln. Jag vill nämna ett rättsfall från EG-domstolens kanske mest kända avgörande, som har fått en enorm betydelse för hela inre marknadens utveckling. Det kallas Cassis de Dijon och visar på ett tydligt sätt när det är tillåtet och inte tillåtet att stoppa en vara. Bakgrunden var att Tyskland förbjöd en fransk likör Cassis de Dijon med argumentet att alkoholhalten var för svag. Tyskland menade att deras regel syftade till att begränsa alkoholkonsumtionen genom att hindra alkoholsvaga drycker, för annars fanns risken att personer som i vanliga fall inte drack så mycket skulle börja dricka mer och starkare varor! Det var alltså fråga om konsumentskydd, enligt den tyska regeringen. Domstolen köpte naturligtvis inte de här argumenten utan slog helt sonika fast att en vara som är lagligen tillverkad och marknadsförd i en medlemsstat ska också få säljas i en annan medlemsstat. En enkel regel och lätt att förstå. Och den kallas principen om ömsesidigt erkännande. Och den gäller när ett varuområde inte är harmoniserat när det inte finns några gemensamma regler.

8 Men, domstolen slog också fast att det måste få finnas undantag till principen: den fria rörligheten ska kunna inskränkas om liv, hälsa och säkerhet är i fara. Det kan handla om att skydda oss medborgare genom att stoppa farliga kemikalier. Det kan handla om skydda våra barn från farliga leksaker. Att skydda våra djur och vår natur. Till och med skatteflykt och vårt skattesystem kan skyddas. Men, det krävs att skyddet är nödvändigt och proportionerligt, dvs. man får inte ta i mer än vad som krävs. Cassis de Dijon fallet var ett exempel på när man gick för långt. Fri rörlighet för kapital: För att kunna handla övre gränserna måste man kunna flytta pengar. Därför är alla former av restriktioner av kapitalöverföringar och betalningar förbjudna. Med betalningar menas framför allt likvider vid köp av varor och tjänster över gränserna. Men även löner, räntor, hyror och liknande. Med kapitalöverföringar förstås att man har rätt att flytta pengar till ett annat EU-land. Det kan vara för att investerar i företag eller placera i värdepapper eller bara föra över pengar.

9 Alltså, alla former av valutaregleringar är förbjudna inom EU. Fjärde och sista friheten personer: Fri rörlighet för personer omfattar arbetstagare och deras familjer, pensionärer och studenter. Men även personer som bara vill resa och turista omfattas. Utgångspunkten är att man får vistas i ett annat EU-land under tre månader utan att söka uppehållstillstånd. Under den här tiden kan man söka jobb eller turista. Dessutom finns rätten att som företagare etablera sig i ett annat EU-land, t.ex. att som läkare öppna praktik. En EU-medborgare har alltså möjligheter: - att arbete utan krav på arbetstillstånd i andra EUländer. - att bosätta sig som pensionär och ta med sig sin pension till ett annat EU-land. - att studera var som helst inom EU och ta med sig sitt studielån. Det tycks idag vara lika självklart för en student att plugga i Lissabon som i Umeå. Och genom EU:s Erasmusprogram kan man dessutom få stipendium för att studera i ett annat EU-land. När man väl har tagit sin examen inom EU finns det regler om att ömsesidigt erkänna varandras examina. Det finns även regler om att erkänna varandras

10 yrkeskvalifikationer, alltså jobb som inte omfattar högskoleutbildning. Och om man flyttar inom EU i egenskap av arbetstagare, pensionär eller student så omfattas man automatiskt av det landets socialförsäkringssystem. Samtidigt kan vi konstatera att det är inom det här området som de flesta problemen uppstår för EUmedborgare och mellan medlemsländernas myndigheter. Jag har förstått att det finns problem i Öresundsregionen. Sydsvenska Handelskammaren har påpekat att trots att integrationen över Öresund nu pågått under ett antal år finns det fortfarande en stor osäkerhet om vilka villkor som verkligen gäller på andra sidan bron: a-kassa, föräldraledighet, pensionsförmåner, tjänstebil mm. Det som krånglar till det är att man bor i ett land och jobbar i ett annat. Frågan blir då vilket land som ska betala förmånen? Till viss del ligger de här problemen utanför EU:s kompetens - men de är likväl verkliga och kan förmodligen bara lösas bilateralt mellan Sverige och Danmark De fyra friheterna utnyttjas naturligtvis dagligen inom hela EU utan att vi egentligen tänker på det. Låt mig ge ett enkelt men ganska illustrativt exempel på där en enda affär omfattar samtliga fyra friheter:

11 Ett företag i Hässleholm köper en ny maskin från ett tyskt företag. Det tyska företaget installerar den och erbjuder service av maskinen och en försäkring ingår i priset. Vad har då hänt? En CE-märkt maskin fraktas från ett land till ett annat en vara, installationen görs av det tyska företaget en tjänst, installatören har åkt över gränsen utan krav på visum eller arbetstillstånd personrörligheten, maskinen går sönder försäkring används installatören lagar en tjänst och personrörlighet, betalning av maskinen, av installatören och försäkringen kapital har flyttats. Det här var naturligtvis möjligt även innan EU men det var betydligt krångligare. Utnyttjar vi svenskar möjligheterna på den inre marknaden? Ja, det gör vi. Det visar en studie som Kommerskollegium gjorde för några år sedan. De möjligheter som vi som privatpersoner utnyttjat mest var: - att studera nästan 60 % mellan 18 och 24 år hade studerat i annat EU-land eller kände någon som hade gjort det.

12 - att köpa bil nästan 40 % - att köpa alkohol 84 %(!) - drygt 40 % ansåg att livsmedelspriserna sjunkit - närmare hälften upplevde att utbudet av varor och tjänster blivit större sedan medlemskapet - nästan 30 % hade antingen själva eller kände någon som sökt arbete eller arbetat i ett annat EU-land. Hade vi frågat bara skåningar hade förmodligen siffrorna varit ännu högre. Det här visar att vi svenskar har nytta av inre marknaden. Men här finns också en outnyttjad potential. Om vi vande oss vid att handla andra varor över gränsen än de som vi redan upptäckt alkohol och bilar skulle vi vinna på många sätt. Vi skulle få billigare inköp, bättre konkurrens och större priskonvergens. För att spela på fördomen om vilka som köper sprit och bilar en fördom som visat sig bli besannad av statistiken borde vi ha allt att vinna på att männen inte gör inköpslistan nästa gång vi åker till Tyskland, Baltikum eller Polen. De som utnyttjar möjligheterna med den inre marknaden mest och bäst är, kanske inte helt oväntat, företagen.

13 Kommerskollegiums studie visade att de viktigaste fördelarna enligt de tillfrågade svenska företagen var: - att gränsformaliteterna minskat vid in- och utförsel av varor, - att gemensamma regler för offentlig upphandling hade skapats, - att det hade blivit enklare att genomföra betalningar mellan länderna, - mer än hälften av företagen upplevde att utbudet av varor och tjänster blivit större och - 40 procent ansåg att det blivit lättare att hitta kunder/leverantörer i andra EU-länder. Samtidigt verkar svenska företag inte utnyttja fördelarna fullt ut. På flera frågeområden svarade procent av företagen Har ingen uppfattning. Det kan tyda på att företagen inte känner till möjligheterna eller riktigt vågat pröva sina vingar: att exportera sina varor eller tjänster, eller att etablera sin affärsrörelse i ett annat EU-land. Här har regeringen och ansvariga myndigheter ett ansvar att hjälpa till. Det finns redan hjälp att få som företagare. Ett exempel är det nya nätverket Enterprise Europe Network hjälper företagare för att utveckla sina idéer. Mitt råd är att ta kontakt med ansvariga myndigheten NUTEK så kan de hjälpa till.

14 Inre marknaden är mer än bara fri rörlighet Jag brukar likna inre marknaden vid ett cykelhjul. Där navet är de fyra friheterna och däcket är tullunionen, dvs. gränsen mot omvärlden. Men för att hjulet ska rulla krävs det ekrar. Ekrarna kan sägas vara: - EU:s konkurrensregler med krav på lika villkor, inga karteller och inget missbruk av dominerande ställning; - reglerna om offentlig upphandling alla ska kunna lämna en offert på ett skolbygge åt en kommun och det billigaste anbudet ska som huvudregel antas; - dessutom behövs en konsumentpolitik för att garantera att konsumenterna har ett fullgott skydd; - och en miljöpolitik eftersom miljöförstöring i form av utsläpp inte känner några gränser. Jag tror i och för sig att många i dag tar den inre marknaden för givet och det är ju bra! För det betyder att den fungerar. Men ibland händer det att ett medlemsland stoppar en vara eller en tjänst trots gemensamma regler och trots principen om ömsesidigt erkännande. Om det uppstår problem - hur kan jag få hjälp? Om det då uppstår ett handelshinder t.ex. att ett svenskt företag inte får sälja sin maskin i Danmark utan att anpassa den till en dansk regel har EU-kommissionen

15 som väktare över EU-lagarna en skyldighet att granska problemet och göra en bedömning. Om kommissionen anser att ett brott är begånget kan den gå vidare till EUdomstolen som i sista hand avgör frågan. En fråga om hur en EU-regel ska tolkas kan även komma från en svensk domstol. Ta t.ex. Harry Franzén, ICA-handlaren i Röstånga, som utmanade Systembolaget. I det fallet var det Tingsrätten som ställde en fråga till EGdomstolen. Men det tar lång tid och det är dyrt att driva en fråga i EG-domstolen. Därför har man inom EU skapat nätverk, där problemen ska försöka lösas på informell väg utan att man går till domstol. Man kan alltså vända sig till de här nätverken för att få hjälp. Ett sådant nätverk är SOLVIT, som har till uppgift att snabbt och kostnadsfritt hjälpa privatpersoner eller företag på den inre marknaden när deras rätt till fri rörlighet begränsas, t.ex. när en myndighet tolkar eller tillämpar inre marknadsreglerna på ett felaktigt sätt. Det finns ett SOLVIT-center i varje EU/EES-land. I Sverige ligger SOLVIT på Kommerskollegium. Ett par exempel på aktuella handelshinder från det svenska SOLVIT-centret Dankortet

16 En svensk kvinna blev nekad att använda sitt MasterCard för att betala restaurangnotor och hotellvistelse i Danmark. Förklaringen hon fick var att hon måste ha ett Dankort eller ett Mastercard utställt i Danmark. Bakgrunden är att det finns en lag i Danmark som förbjuder avgifter vid betalning med Dankort eller ett kreditkort utställt i Danmark. Samma lag hindrar däremot inte att avgifter tas ut vid betalning med andra internationella kreditkort utställda utanför Danmark. Enligt svenska SOLVIT strider den danska lagen mot fri rörlighet för tjänster och det diskriminerar utländska kreditkortinnehavare. Fallet är inte löst ännu! Kommunala märkningskrav på mineralvattenflaskor Ärendet rörde ett norskt företag som säljer danska och norska livsmedel i Strömstad. Enligt ett beslut från kommunen fick inte företaget sälja sitt mineralvatten för det stod det norska ordet vann och det danska vadn på flaskan. Enligt kommunen skulle det stå vatten. Till stöd för beslutet åberopade kommunen Livsmedelsverkets föreskrifter enligt vilka ingrediensbeteckningar på annat språk än svenska bara godtas om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska. Och kommunen hävdade att de danska och norska orden för vatten inte var tillräckligt lika det

17 svenska ordet och därmed inte var tillräckligt klargörande för svenska konsumenter. EU-direktivet gav förvisso medlemsstaterna rätt att förbjuda försäljningen av livsmedel där innehållet inte är redovisat på ett språk som lätt kan förstås av konsumenten. Det här tog svenska SOLVIT fasta på och menade att direktivet reglerar vad konsumenten lätt kan förstå eller inte, inte vid om stavningen obetydligt skiljer sig från språket i det land där varan säljs. Efter påpekande till såväl Livsmedelsverket som kommunen löstes handelshindret och mineralvattnet fick säljas. Det var SOLVIT! Om man som konsument behöver hjälp kan man vända sig till Konsument Europa, som finns i alla EU- och EES-länder. Ansvarig myndighet i Sverige är Konsumentverket och därför är det dit ska man vända sig. Vill ha information om inre marknaden ska man vända sig till Riksdagens EU-upplysning. De har en mycket bra hemsida. Man kan även gå in på EU:s egen hemsida: europa.eu

18 Avslutningsvis, vad är det jag har försökt förmedla? Den inre marknaden består av ett område utan inre gränser där produkter, tjänster, människor och pengar kan röra sig fritt. Man får inte diskriminera utländska varor, tjänster eller personer Men det finns undantag. Begränsningar av den fria rörligheten kan rättfärdigas om till exempel svenska regler: skyddar ett svenskt samhällsintresse och inte går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå skyddet. Men framför allt betyder den inre marknaden: att det är möjligt att köpa t.ex. billigare bilar och kylskåp i Lübeck: - utan att behöva betala tullar, - utan att behöva betala moms i hemlandet, - utan krav för det tyska företaget att anpassa varorna till svenska regler. att en frisör i Förslöv kan ta anställning i London utan krav på arbetstillstånd och visum, att en polsk VVS-installatör kan anlitas av en familj i Ystad, att sjuksköterskan på Kristianstads lasarett kan ta anställning i Oslo, att en ortoped i Ostrava kan öppna eget i Osby, att man som Lundastudent kan plugga var man vill i EU, ta med sig studielånet och söka stipendium,

19 att man som pigg Perstorpspensionär får ta med sig sin pension dit man vill, att husköparen i Höör kan ta billigare villalån i Luxemburg om räntan stiger i Sverige, och slutligen att det finns hjälp att få om man stöter på problem! Jag tror, att om vi inte hade haft en inre marknad idag så hade vi varit tvungna att uppfinna den. Våga ge er ut på inre marknaden och i Europa! Och stöter ni på problem på den inre marknaden ring Kommerskollegium! Tack!

EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Jane Reichel 20 januari 2012

EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Jane Reichel 20 januari 2012 EU:s grundläggande regler för fri rörlighet Jane Reichel 20 januari 2012 Dagens föreläsning: Allmänt om EU:s inre marknaden Fri rörlighet av varor Den fria rörligheten och den svenska förvaltningen Del

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström EU-rätt II F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström Syfte och metod Vad är syftet med terminskursen? Lärandemål? Metoden svarar på frågan: hur uppnå lärandemålen? Översikt och förståelse

Läs mer

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2011 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Hur lösa ett Handelshinder inom EU?

Hur lösa ett Handelshinder inom EU? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Hur lösa ett Handelshinder inom EU? Om SOLVIT och Problemlösning på den inre marknaden Datum: 2011-01-20 Kandidatuppsats HT 2010 Författare:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Den inre marknaden och arbetskraftens rörlighet Miljökrav och sociala krav (Artikel 18.2 OU) Artikel 18

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

Rätten till årskort för jakt m.m.

Rätten till årskort för jakt m.m. UTREDNING SOLVIT Dnr 313-0184-2007 Dnr 313-0214-2007 För kännedom Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo Finansdepartementet Statens Jordbruksverk DO E Gustavsson, Naturresurs- och rennäringsenheten,

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Vad innebär tjänstedirektivet? Markos Montmar Stavroulakis, LL.M.

Vad innebär tjänstedirektivet? Markos Montmar Stavroulakis, LL.M. Vad innebär tjänstedirektivet? Markos Montmar Stavroulakis, LL.M. Vilka tjänster omfattar TD? Företagsrelaterade tjänster t ex: Konsulttjänster inom ledarskap och förvaltning Certifiering och testning

Läs mer

Tjänstedirektivet och tjänsteföretagen. Markos Montmar Stavroulakis, LL.M.

Tjänstedirektivet och tjänsteföretagen. Markos Montmar Stavroulakis, LL.M. Tjänstedirektivet och tjänsteföretagen Markos Montmar Stavroulakis, LL.M. Sverige och tjänstehandeln Tradition av näringsfrihet och frihandel: få regleringar, inget skråväsende Modernt samhälle: ca 75%

Läs mer

EU-rätt III. Innehåll. Integrationsmetoder. 11 februari 2015 / 5 mars 2015 Maria Bergström

EU-rätt III. Innehåll. Integrationsmetoder. 11 februari 2015 / 5 mars 2015 Maria Bergström EU-rätt III 11 februari 2015 / 5 mars 2015 Maria Bergström Innehåll Integrationsmetoder Ekonomiskt aktiva Icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare Sambandet mellan negativ och positiv integration Harmonisering

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 1. Gulds renhet har traditionellt mätts i karat, varvid rent guld är 24 karat. Numera mäts den ofta i tusendelar.

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 * LINDMAN DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 13 november 2003 * I mål C-42/02, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Ålands förvaltningsdomstol (Finland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande

Läs mer

EU och arbetsrätten. Vad är EU? 5/31/2012. Per-Ola Ohlsson. Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta

EU och arbetsrätten. Vad är EU? 5/31/2012. Per-Ola Ohlsson. Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta EU och arbetsrätten Per-Ola Ohlsson Vad är EU? Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta Ekonomiska motiv Säkerhetsmotiv Sociala motiv Vad är EU? Ett mellanstatligt samarbete med

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Hur man svarar på en EU-enkät

Hur man svarar på en EU-enkät Hur man svarar på en EU-enkät Allmänna regler för punktskatt harmonisering och förenkling (införselkvotsdirektivet) Vid frågor kontakta: kalle.dramstad@iogt.se Om direktivet Direktiv 2008/118/EC bestämmer

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER Svarsanvisningar: Vi ber er först fylla i allmän information om ert företag. Därefter har enkäten delats i två delar. I den första delen ber vi er besvara

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03

RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 B 712-03 RIKSÅKLAGAREN SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson 2003-06-19 RÅ-2003/0625 Ert Er beteckning B 712-03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KR m.fl../. Riksåklagaren angående förverkande

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Lombach KLAGANDE 1. KR

Lombach KLAGANDE 1. KR HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 2 2004-03-26 Föredragning Mål nr B 712-03 i Stockholm Sida 1 (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE Munck, Lennander,

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Försäkringskassan sida 1 av 6

Försäkringskassan sida 1 av 6 1 Försäkringskassan sida 1 av 6 Generaldirektör Adriana Lender adriana.lender@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr. emotses med vändande e-

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1831/2008, ingiven av Mustafa Irkan, brittisk medborgare, om indirekt diskriminering

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU, Sverige och den inre marknaden

EU, Sverige och den inre marknaden EU, Sverige och den inre marknaden - En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet Betänkande av Inremarknadsutredningen Stockholm 2009 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR S0LT2009:71

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:62 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Dir. 2011:118 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

Sammanfattning av domen

Sammanfattning av domen Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten) Fri rörlighet för arbetstagare Tjänstemän och övriga anställda

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet. En vägledning

Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet. En vägledning Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet En vägledning Kommerskollegiums EU-helpdesk Telefon: 08-690 49 80 E-post: euhelpdesk@kommers.se Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

Tjänstehandel i Europa. - nya möjligheter med tjänstedirektivet

Tjänstehandel i Europa. - nya möjligheter med tjänstedirektivet Tjänstehandel i Europa - nya möjligheter med tjänstedirektivet Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, Enheten för främjande och EU:s inre marknad, FIM Tryck: Edita, Stockholm, 2008 Artikelnr UD 08.070

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer