Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate."

Transkript

1 Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Mellan - Kundens juridiska namn med org. nr å ena sidan, nedan kallad Kunden, och Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden genom SAS Scandinavian Airlines Sverige AB å andra sidan, nedan kallad SAS, har denna dag ingåtts följande avtal avseende Travel Pass Corporate. Detta avtal gäller från undertecknandet därav och tills vidare. Följande bilagor utgör integrerade delar av detta Avtal. bilaga 1: SAS och Partners / Omfattning TPC, bilaga 2: Travel Pass Corporate Kortbestämmelser, bilaga 3: Blankett för kortbeställning. Bilaga 4: Conditions of carriage. (www.sas.se) 1. INLEDNING 1.1 SAS erbjuder Kunden, på de villkor som anges nedan, möjlighet att erhålla rabatt på vissa flygresor företagna med SAS och Partners. 1.2 SAS erbjuder, på de villkor som anges nedan, Kunden (se definition i punkt 2) möjlighet att boka flygresor samt att resa med SAS och Partners till destinationer enligt specifikation i bilaga 1 genom Travel Pass Corporate (se definition i punkt 2). 1.3 Vid resor med Travel Pass Corporate gäller Kortet (se definition i punkt 2), som flygbiljett istället för vanlig pappersbiljett, under förutsättning att Kortet används i enlighet med villkoren i detta avtal och med SAS kortbestämmelser, se bilaga 2, som gäller för varje Resande/Kortinnehavare. 2. DEFINITIONER Nedanstående begrepp skall i detta avtal ha följande betydelse: 2.1 "Kunden": enhet med vilken SAS ingått avtal om Travel Pass Corporate. 2.2 "Resande/Kortinnehavare": fysisk person för vilken Kort för Travel Pass Corporate utfärdats. Sådan person kan vara anställd hos Kunden eller i förekommande tillfälligt anlitad uppdragstagare (eller anställd hos denne) för vilka SAS utställt Kort; 2.3 "Kort": det plastkort som utfärdas av SAS för de Resande/Kortinnehavare av Travel Pass Corporate som Kunden skriftligen begärt; 2.4 "CMP kod": Company Mandatory Prefix, identifikationskod genom vilket SAS identifierar Kunden och vilket skall uppges vid bokningen av en resa för att möjliggöra för SAS att fastställa Inköpsvärdet; 2.5 "Inköpsvärde": det pris som erlagts av Kunden, exklusive moms, skatter, avgifter och Serviceavgifter, för genomförd resa som bokats som Travel Pass Corporate; 2.6 "Partners": deltagande flygbolag eller andra transportörer i Travel Pass Corporate i den omfattning som framgår av bilaga 1; 1

2 2.7 "Travel Pass Corporate" eller "TPC": ett kortbaserat boknings- och biljettsystem, varigenom Resande/Kortinnehavare ges möjlighet att boka biljetter bland annat elektroniskt via SAS självbokningskanaler i Internet och använda Kortet istället för vanlig pappersbiljett för resa med SAS eller Partners enligt vad som anges i bilaga 1 och där fakturering sker efter genomförd resa. 2.8 "CAP" Internetbaserad kortadministrationsmodul för administration av resande med TPC. 2.9 "Serviceavgift". Avgift som läggs på nettopriset för att täcka omkostnader för försäljning av flygbiljetter genom SAS egna försäljningskanaler. 3. SAS ÅTAGANDEN 3.1 Travel Pass Corporate SAS skall så snart som möjligt efter skriftlig ansökan från Kunden utfärda Kort till de Resande/Kortinnehavare som Kunden begärt SAS skall skicka Kort till Resande/Kortinnehavaren tillsammans med introduktionspaket. Introduktionspaket skall, förutom allmän information till Resande/Kortinnehavaren, bl.a. innehålla SAS kortbestämmelser, se bilaga 2, samt SAS transportbestämmelser (Conditions of Carriage/Contract) se bilaga 4 (se även Sådant informationspaket skall också tillställas Kunden i informationssyfte SAS åtar sig att tillse att Resande/Kortinnehavare som använder Kortet i enlighet med SAS kortbestämmelser har tillgång till de tjänster och förmåner som anges i SAS kortbestämmelser SAS åtar sig att snarast möjligt spärra Kort som Kunden begär spärrat enligt punkt 4.1 och 4.2 nedan. SAS ansvarar för resor med Kort som påbörjats efter den tidpunkt SAS tagit emot begäran om spärrning. 3.2 Bokningsklasser, rabatter och fasta priser För resor inrikes Sverige. Full Flex (C) Flex (D) Flex (J) Alla 5 % 5 % 0 % För resor inrikes Norge C Flex (C) D Flex (D) J Flex (J) Alla 5 % 5 % 0 % För resor inrikes Danmark One Class (C) One Class (D) One Class (J) Alla 5 % 5 % 0 % 2

3 För resor mellan de Skandinaviska länderna (C) (D) Economy Extra (Y) Economy Extra (S) Alla 5 % 5 % 5 % 0 % För resor till och från Skandinavien samt mellan punkter utanför Skandinavien avseende Europa (C) (D) Economy Extra (Y) Economy Extra (S) Economy Extra (B) Alla 5 % 5 % 5 % 5 % 0 % För resor till och från Skandinavien samt mellan punkter utanför Skandinavien avseende övrigt utrikes (C) (D) (J) Economy Extra (Y) Economy Extra (S) Economy Extra (E) Alla 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Rabatten, i tillämpliga fall, beräknas på Inköpsvärdet och avdrages direkt vid inköpstillfället under förutsättning att: (i) resan genomförts med SAS eller Partner enligt bilaga 1; (ii) giltigt CMP kod angivits och registrerats vid bokning Prisberäkning sker efter avslutad resa varpå debitering sker. En resa anses avslutad vid återkomst till avreseorten eller senast 7:e dagen efter påbörjad resa Serviceavgift tillkommer vid bruk av SAS egna bokningskanaler. Samt skatter och ev. avgifter. Pristillämpning: vid avtalstidpunkt. Kan ändras under avtalsperiod. 3

4 4. KUNDENS ÅTAGANDEN 4.1 Kunden åtar sig att omgående meddela SAS när en Resande/Kortinnehavares anställning hos Kunden upphört eller när en Resande/Kortinnehavares rätt till innehav av Kortet av annan anledning har upphört. Meddelande med begäran om spärrning av Kort, skall ske per fax till faxnummer , tfn eller och vara ställt till Travel Pass Corporate Support. Kund som har tillgång till CAP kan själv spärra Kort via CAP istället för att begära att spärrning skall ske till SAS enligt ovan. 4.2 Kunden åtar sig ansvar att omedelbart göra anmälan om förlorat Kort till polisen samt till SAS enligt ovan. 4.3 Kunden ansvarar fullt ut för betalning för alla resor med Kort som företagits av dess anställda före den tidpunkt meddelande om spärrning av respektive Kort kommit SAS tillhanda enligt ovan. 4.4 Kunden skall hålla SAS skadeslöst och ersätta SAS för alla kostnader som åsamkats SAS på grund av att Resande/Kortinnehavare eller Kunden brutit mot SAS kortbestämmelser. 4.5 Kunden skall meddela Resande/Kortinnehavare att dennes Kort spärrats omedelbart efter att Kunden begärt att ett Kort skall spärras. Kunden skall också, i god tid innan så sker, meddela Resande/Kortinnehavare att Korten kommer att spärras på grund av att detta Avtal upphör att gälla. 4.6 Kunden skall särskilt tillse att informera Resande/Kortinnehavare och anlitade resebyråer om nödvändigheten att registrera giltigt CMP kod för att korrekt kunna beräkna Inköpsvärdet. 5. BETALNING FÖR RESOR BOKADE MED TRAVEL PASS CORPORATE Önskat betalningsalternativ för resor genomförda med TPC anges i bilaga Betalning: Resekonto samt SAS Faktura SAS debiterar av Kunden angivet resekonto för resor företagna med ett eller flera Kort. Samtidigt med att Kunden lämnar anmälan med namn på Kortinnehavare, kommer kortutställaren/kontoutställare att meddela SAS vilket reskonto som skall debiteras för Kortinnehavarens resor. Kunden är ansvarig för att ge SAS all information som krävs för att SAS skall kunna debitera kontot Kunden erhåller ingen specifikation eller sammanställning från SAS över resor debiterade på reskontot. För det fall betalning ej kunnat ske genom debitering av angivet reskonto skall SAS också tillställa Kunden en faktura för sådana resor. Sådan faktura förfaller omedelbart till betalning Om betalning ej kan ske genom debitering av angivet reskonto svarar Kunden som för egen skuld för betalning av resor som företagits av resande/kortinnehavare före den tidpunkt meddelande om spärrning av reskontot skett. Detsamma skall gälla om SAS blir återbetalningsskyldigt till kontokortsföretag, bank eller annat kreditinstitut av belopp som debiterats reskonto enligt detta avtal. Vid försenad eller utebliven betalning äger SAS debitera dröjsmålsränta med diskonto + 8% från och med 4

5 förfallodagen. Prisberäkning på genomförd resa sker och debitering initieras efter återkomst till avresestationen eller 7:e dagen efter utresa Betalning: Kreditkort Betalning sker genom att SAS debiterar av Kunden angivet kontokortskonto för resor företagna med ett eller flera Kort. Kunden skall, samtidigt med anmälande av Resande/Kortinnehavare, meddela SAS vilket kontokortskonto som skall debiteras för Resande/Kortinnehavarens resor skall ske samt ge SAS all information som krävs för att SAS skall kunna debitera kontot (t.ex. skriftlig fullmakt från kortinnehavaren för SAS att belasta kontot, typ av kontokort, kontokortsnummer, sista giltighetsdatum m.m.) Kunden erhåller ingen specifikation eller sammanställning från SAS över resor företagna med Kort. För det fall betalning ej kunnat ske genom debitering av angivet kontokortskonto skall SAS också tillställa Kunden en faktura för sådana resor. Sådan faktura förfaller omedelbart till betalning Kunden ansvarar såsom för egen skuld för betalning som ej kunnat verkställas genom debitering av angivet kontokortskonto, eventuella återbetalningar till kontokortsföretag, bank eller annat kreditinstitut samt för dröjsmålsränta med diskonto + 8% från och med förfallodagen. Prisberäkning på genomförd resa sker och debitering initieras efter återkomst till avresestationen eller 7:e dagen efter utresa. 6. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 6.1 Resande/Kortinnehavare som ej bokar sina resor själv kan välja att anlita Kundens resebyrå för bokning av resa som skall företas med Kort. 6.2 SAS förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Vid ändring av väsentlig art ska SAS meddela Kunden utan dröjsmål. Kunden äger då rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan. Om Kunden säger upp Avtalet skall Korten returneras ituklippta till SAS tillsammans med uppsägningen av detta Avtal. Om så ej sker har Kunden godkänt förändringarna. 7. AVTALSTID OCH FÖRTIDA UPPHÖRANDE 7.1 Detta avtal gäller från undertecknandet därav och tills vidare. Båda parter äger rätt att när som helst skriftligen säga upp delar av avtalet eller avtalet som helhet till upphörande med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid. 7.2 Oaktat det ovanstående äger part rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten (a) (b) åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse, där så är möjligt, inom tio dagar efter skriftlig underrättelse från den andre parten; eller försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på obestånd. 7.3 Omedelbart efter att detta avtal upphört att gälla, oberoende av anledningen härtill, blir samtliga Kort ogiltiga och skall spärras av SAS. Korten skall då returneras ituklippta till SAS. 5

6 8. SEKRETESS 8.1 Innehållet i detta avtal och information som part erhåller från den andra parten under detta avtals löptid får inte avslöjas för utomstående, eller användas av den erhållande parten, om inte den andra parten lämnat sitt skriftliga godkännande härtill. Detta gäller dock inte för information; a) som är allmänt känd, till följd av annat än brott mot detta avtal, b) som den avslöjande parten kände till innan den erhölls från den andra parten, c) som uppenbarligen inte är av konfidentiellt slag eller d) som måste utlämnas enligt domstolsbeslut eller tvingande lag. Respektive part är skyldig att tillse att dess personal samt underleverantörer och andra konsulter är bundna av minst motsvarande sekretesskyldighet som enligt denna punkt. Denna punkt skall gälla i två år efter att detta avtal upphört att gälla, oavsett anledningen härtill. 9. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FORCE MAJEURE 9.1 Såvitt annat inte uttryckligen anges i detta avtal har part inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte sådana kostnader, skador eller förluster orsakats av grov vårdslöshet hos parten eller hos någon för vilken parten ansvarar. 9.2 Ingen av parterna ansvarar för förlust eller skador till följd av att parten ej kan uppfylla sina åtaganden enligt avtalet på grund av sådana yttre omständigheter som människan ej kan styra över (force majeure), t.ex. krig eller krigsliknande tillstånd, brand, naturkatastrofer, avbrott i allmänna kommunikationer, strejk eller blockad, som parten ej borde ha förutsett och inte heller rimligen kan förväntas överkomma. 9.3 Uppstår sådan omständighet som anges i stycket ovan skall parten informera motparten härom så snart det kan ske och också ange vilka konsekvenser omständigheten kan få, och, om möjligt, hur länge parten kommer att vara ur stånd att uppfylla sina förpliktelser. Part skall härvid vidtaga rimliga åtgärder för att minimera motpartens förluster eller skador. Så snart omständigheten har upphört, skall parten uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. 9.4 SAS ansvar i samband med fel eller förseningar i beställda flygresor samt överbokningar eller andra fel eller brister vid bokning etc. regleras uteslutande genom reglerna i SAS transportbestämmelser. 10. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SAMT UNDERENTREPRENÖRER 10.1 Part får inte utan motpartens skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. SAS har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag som ingår i samma koncern som SAS eller över vilket SAS har ett bestämmande inflytande SAS har rätt att anlita underentreprenör för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet. 6

7 11. FULLSTÄNDIG REGLERING 11.1 Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla de frågor som avtalet berör. Eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts således av innehållet i detta avtal. 12. SKILJEDOM OCH TILLÄMPLIG LAG 12.1 Detta avtal skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta avtal samt därur härflytande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av skiljemän genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall ske på svenska och äga rum i Stockholm. Part äger dock alltid rätt att vända sig till allmän domstol eller behörig myndighet för att söka erhålla betalning för klar och förfallen fordran. 7

8 Travel Pass Corporate destinationer med SAS och Partners Bilaga 1 Aktuella TPC destinationer som omfattas av avtalet framgår på PDF: Aktuella destinationer. SAS kan ej påta sig ansvar för förändringar av partners och trafikprogram under avtalets löptid. Resa med tåg, buss och Flygtaxi Kortet kan även användas som färdbevis på Flytoget och Flybussen i Oslo samt på Arlanda Express i Stockholm i samband med resa till och från ovanstående destinationer med Travel Pass Corporate. Kortet gäller också som identifikation vid förbokning av Flygtaxi i Sverige. Sådan transport faktureras separat av Flygtaxi. Resor med dessa transportmedel är dock inte rabattgrundande 8

9 Ansökan Travel Pass Corporate - TPC Postas till: SAS Corporate Support Box 801, Örnsköldsvik eller via Fax: CMP kod / Avtals ID Bilaga 3 Ifylles av SAS eller Resebyrå Företagsuppgifter: Kunden (max 26 positioner kan präglas på kortet) Företagsadress Postnummer / Ort Bank- / Postgironummer Tel nr Fax nr Kontaktperson hos Kunden Tel nr / adress Företagets organisationsnummer Ev. moderbolagets organisationsnummer. Företagets verksamhet Etableringsår Årsomsättning.. Uppskattad resevolym kr/år Kontaktperson hos Resebyrå Tel nr / adress hos Resebyrå Distribution av TPC-kort och PIN-koder: Via företagets kontaktperson Via min Resebyrå Direkt till resenären Statistik och fakturering via min Resebyrå Endast statistik via min Resebyrå (Betalningssätt bestämmer Kund och Resebyrå direkt och ska ej fyllas i nedan) (Önskat betalningssätt skall fyllas i ) Resebyråns Office ID:.. Resebyråns SAS Resekonto nr:... CRS:. Iata nr:... Effective.date: (Inkl. checksiffra) Betalningssätt: Betal- Kreditkort (Se bilaga 3a, ifylles per kort och debiteras resenären) Resekonto Resekonto nummer.. Diners TAC First Card American Express BTA Jag har tagit del av avtalsvillkoren för SAS Travel Pass Corporate och beställer härmed TPC kort för nedanstående personer på bifogad förteckning, bilaga 3a. Fullmakt: SAS äger rätt att debitera resor gjorda på TPC på resekonto och/eller kort som angivits nedan.... Ort och datum Underskrift av behörig företrädare Namnförtydligande 11

10 Kortbeställning Travel Pass Corporate TPC Personinformation och kompletteringslista för kort Postas till: SAS Corporate Support Box 801, Örnsköldsvik eller via Fax: Bilaga 3a CMP kod / Avtals ID Ifylles av SAS eller Resebyrå Kunden (max 26 positioner kan präglas på kortet) Postnummer / Ort Kontaktperson för frågor om kortbeställning Företagsadress Ev. fakturaadress om annan än ovan Tel nr / Fax nr Betalningssätt: Resekonto nummer.... Diners TAC First Card American Express BTA Betal- Kreditkort (ifylles nedan per kort och deb. resenär). Ort och datum Underskrift av behörig företrädare Namnförtydligande Förnamn Efternamn Mr Mrs Ms Tel Arbete / Mobil / Bostad adress Skicka mitt kort till ovanstående adress: (om annan än företagsadress) Betalning med Betal- Kreditkort:.. Eurocard Diners Club MasterCard VISA American Express Kortnummer Giltigt t o m.. Gång Fönster Fakturareferens * EuroBonus nr (ej obligatorisk uppgift) Önskad sittplats ombord Förnamn Efternamn Mr Mrs Ms Tel Arbete / Mobil / Bostad adress Skicka mitt kort till ovanstående adress: (om annan än företagsadress) Betalning med Betal- Kreditkort:.. Eurocard Diners Club MasterCard VISA American Express Kortnummer Giltigt t o m Gång Fönster Fakturareferens * EuroBonus nr (ej obligatorisk uppgift) Önskad sittplats ombord Förnamn Efternamn Mr Mrs Ms Tel nr. Arbete / Mobil / Bostad adress Skicka mitt kort till ovanstående adress: (om annan än företagsadress) Betalning med Betal- Kreditkort:.. Eurocard Diners Club MasterCard VISA American Express Kortnummer Giltigt t o m.. Gång Fönster Fakturareferens * EuroBonus nr (ej obligatorisk uppgift) Önskad sittplats ombord * med Fakturareferens avses information som kan överföras till kreditkortsföretaget, t.ex. anställningsnummer 12

11 Bilaga 4 SAS Transportbestämmelser SAS Transportbestämmelser finns på SAS hemsida och nås på följande sätt. Gå till Klicka på Klicka på Välj Help & Contact i övre högra hörnet Policies i vänsterkolumnen Cond. of carriage 13

(ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners,

(ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners, SAS Credits företagsprogram - Företagsavtal Kunden ( Företaget ) och Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har ingått följande Företagsavtal ("Avtalet"). Avtalet gäller från och med att Avtalet

Läs mer

Kunden ( nedan kallad Klubben) och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway- Sweden ( SAS ) har ingått följande Klubbavtal ("Avtalet").

Kunden ( nedan kallad Klubben) och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway- Sweden ( SAS ) har ingått följande Klubbavtal (Avtalet). SAS Credits Klubbavtal Kunden ( nedan kallad Klubben) och Scandinavian System Denmark-Norway- Sweden ( SAS ) har ingått följande Klubbavtal ("Avtalet"). Avtalet gäller från och med att Avtalet är bekräftat

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

SAS Credits Företagsprogram. mellan. Kunden och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

SAS Credits Företagsprogram. mellan. Kunden och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden SAS Credits Företagsprogram mellan Kunden och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 1 SAS Credits företagsprogram - Företagsavtal Kunden ( Företaget ) och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och Sida: 1 av 6 z (` -k e Upphandlingens diarienummer: Af -21241~1 Olk Arbetsförmedlingen Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer 202100-2114, och Ängelholms kommun 212000-0977

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box Solna. Kreditansökan Företagskund.

DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box Solna. Kreditansökan Företagskund. DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box 1357 171 26 Solna Eller e-post: ekonomi@dekra.com Kreditansökan Företagskund Företagsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort

AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER. Postnummer, Ort AVTAL ANSLUTNING TILL BLYBATTERIRETURS INSAMLINGSSYSTEM BATTERILEVERANTÖRER Bolagets namn Bolagets organisationsnummer Gatuadress, Box Postnummer, Ort Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson Ovanstående

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Samverkansavtal om PA-tjänster

Samverkansavtal om PA-tjänster Samverkansavtal om PA-tjänster MELLAN NN kommun, org nr xxxxxx-xxxx, (nedan NN ), med adress NN kommun, xxx xx NN OCH Helsingborgs stad genom Stadsledningsförvaltningen, org nr 212000-1157, (nedan Helsingborg

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421 Licensgivare: Byggmaterialindustrierna Service AB ( BMI ) Postadress: Box 5501 114 85 Stockholm Organisationsnummer: 556132-6157 Licenstagare: [Infoga firmanamn] ( Licenstagaren ) Postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening logi&konferensavtal 2010 Mellan Elite Hotels of Sweden, 556248-5259, & Conventum Örebro, 556627-6233, nedan kallat Elite och Svensk

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer