Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate."

Transkript

1 Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Mellan - Kundens juridiska namn med org. nr å ena sidan, nedan kallad Kunden, och Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden genom SAS Scandinavian Airlines Sverige AB å andra sidan, nedan kallad SAS, har denna dag ingåtts följande avtal avseende Travel Pass Corporate. Detta avtal gäller från undertecknandet därav och tills vidare. Följande bilagor utgör integrerade delar av detta Avtal. bilaga 1: SAS och Partners / Omfattning TPC, bilaga 2: Travel Pass Corporate Kortbestämmelser, bilaga 3: Blankett för kortbeställning. Bilaga 4: Conditions of carriage. (www.sas.se) 1. INLEDNING 1.1 SAS erbjuder Kunden, på de villkor som anges nedan, möjlighet att erhålla rabatt på vissa flygresor företagna med SAS och Partners. 1.2 SAS erbjuder, på de villkor som anges nedan, Kunden (se definition i punkt 2) möjlighet att boka flygresor samt att resa med SAS och Partners till destinationer enligt specifikation i bilaga 1 genom Travel Pass Corporate (se definition i punkt 2). 1.3 Vid resor med Travel Pass Corporate gäller Kortet (se definition i punkt 2), som flygbiljett istället för vanlig pappersbiljett, under förutsättning att Kortet används i enlighet med villkoren i detta avtal och med SAS kortbestämmelser, se bilaga 2, som gäller för varje Resande/Kortinnehavare. 2. DEFINITIONER Nedanstående begrepp skall i detta avtal ha följande betydelse: 2.1 "Kunden": enhet med vilken SAS ingått avtal om Travel Pass Corporate. 2.2 "Resande/Kortinnehavare": fysisk person för vilken Kort för Travel Pass Corporate utfärdats. Sådan person kan vara anställd hos Kunden eller i förekommande tillfälligt anlitad uppdragstagare (eller anställd hos denne) för vilka SAS utställt Kort; 2.3 "Kort": det plastkort som utfärdas av SAS för de Resande/Kortinnehavare av Travel Pass Corporate som Kunden skriftligen begärt; 2.4 "CMP kod": Company Mandatory Prefix, identifikationskod genom vilket SAS identifierar Kunden och vilket skall uppges vid bokningen av en resa för att möjliggöra för SAS att fastställa Inköpsvärdet; 2.5 "Inköpsvärde": det pris som erlagts av Kunden, exklusive moms, skatter, avgifter och Serviceavgifter, för genomförd resa som bokats som Travel Pass Corporate; 2.6 "Partners": deltagande flygbolag eller andra transportörer i Travel Pass Corporate i den omfattning som framgår av bilaga 1; 1

2 2.7 "Travel Pass Corporate" eller "TPC": ett kortbaserat boknings- och biljettsystem, varigenom Resande/Kortinnehavare ges möjlighet att boka biljetter bland annat elektroniskt via SAS självbokningskanaler i Internet och använda Kortet istället för vanlig pappersbiljett för resa med SAS eller Partners enligt vad som anges i bilaga 1 och där fakturering sker efter genomförd resa. 2.8 "CAP" Internetbaserad kortadministrationsmodul för administration av resande med TPC. 2.9 "Serviceavgift". Avgift som läggs på nettopriset för att täcka omkostnader för försäljning av flygbiljetter genom SAS egna försäljningskanaler. 3. SAS ÅTAGANDEN 3.1 Travel Pass Corporate SAS skall så snart som möjligt efter skriftlig ansökan från Kunden utfärda Kort till de Resande/Kortinnehavare som Kunden begärt SAS skall skicka Kort till Resande/Kortinnehavaren tillsammans med introduktionspaket. Introduktionspaket skall, förutom allmän information till Resande/Kortinnehavaren, bl.a. innehålla SAS kortbestämmelser, se bilaga 2, samt SAS transportbestämmelser (Conditions of Carriage/Contract) se bilaga 4 (se även Sådant informationspaket skall också tillställas Kunden i informationssyfte SAS åtar sig att tillse att Resande/Kortinnehavare som använder Kortet i enlighet med SAS kortbestämmelser har tillgång till de tjänster och förmåner som anges i SAS kortbestämmelser SAS åtar sig att snarast möjligt spärra Kort som Kunden begär spärrat enligt punkt 4.1 och 4.2 nedan. SAS ansvarar för resor med Kort som påbörjats efter den tidpunkt SAS tagit emot begäran om spärrning. 3.2 Bokningsklasser, rabatter och fasta priser För resor inrikes Sverige. Full Flex (C) Flex (D) Flex (J) Alla 5 % 5 % 0 % För resor inrikes Norge C Flex (C) D Flex (D) J Flex (J) Alla 5 % 5 % 0 % För resor inrikes Danmark One Class (C) One Class (D) One Class (J) Alla 5 % 5 % 0 % 2

3 För resor mellan de Skandinaviska länderna (C) (D) Economy Extra (Y) Economy Extra (S) Alla 5 % 5 % 5 % 0 % För resor till och från Skandinavien samt mellan punkter utanför Skandinavien avseende Europa (C) (D) Economy Extra (Y) Economy Extra (S) Economy Extra (B) Alla 5 % 5 % 5 % 5 % 0 % För resor till och från Skandinavien samt mellan punkter utanför Skandinavien avseende övrigt utrikes (C) (D) (J) Economy Extra (Y) Economy Extra (S) Economy Extra (E) Alla 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Rabatten, i tillämpliga fall, beräknas på Inköpsvärdet och avdrages direkt vid inköpstillfället under förutsättning att: (i) resan genomförts med SAS eller Partner enligt bilaga 1; (ii) giltigt CMP kod angivits och registrerats vid bokning Prisberäkning sker efter avslutad resa varpå debitering sker. En resa anses avslutad vid återkomst till avreseorten eller senast 7:e dagen efter påbörjad resa Serviceavgift tillkommer vid bruk av SAS egna bokningskanaler. Samt skatter och ev. avgifter. Pristillämpning: vid avtalstidpunkt. Kan ändras under avtalsperiod. 3

4 4. KUNDENS ÅTAGANDEN 4.1 Kunden åtar sig att omgående meddela SAS när en Resande/Kortinnehavares anställning hos Kunden upphört eller när en Resande/Kortinnehavares rätt till innehav av Kortet av annan anledning har upphört. Meddelande med begäran om spärrning av Kort, skall ske per fax till faxnummer , tfn eller och vara ställt till Travel Pass Corporate Support. Kund som har tillgång till CAP kan själv spärra Kort via CAP istället för att begära att spärrning skall ske till SAS enligt ovan. 4.2 Kunden åtar sig ansvar att omedelbart göra anmälan om förlorat Kort till polisen samt till SAS enligt ovan. 4.3 Kunden ansvarar fullt ut för betalning för alla resor med Kort som företagits av dess anställda före den tidpunkt meddelande om spärrning av respektive Kort kommit SAS tillhanda enligt ovan. 4.4 Kunden skall hålla SAS skadeslöst och ersätta SAS för alla kostnader som åsamkats SAS på grund av att Resande/Kortinnehavare eller Kunden brutit mot SAS kortbestämmelser. 4.5 Kunden skall meddela Resande/Kortinnehavare att dennes Kort spärrats omedelbart efter att Kunden begärt att ett Kort skall spärras. Kunden skall också, i god tid innan så sker, meddela Resande/Kortinnehavare att Korten kommer att spärras på grund av att detta Avtal upphör att gälla. 4.6 Kunden skall särskilt tillse att informera Resande/Kortinnehavare och anlitade resebyråer om nödvändigheten att registrera giltigt CMP kod för att korrekt kunna beräkna Inköpsvärdet. 5. BETALNING FÖR RESOR BOKADE MED TRAVEL PASS CORPORATE Önskat betalningsalternativ för resor genomförda med TPC anges i bilaga Betalning: Resekonto samt SAS Faktura SAS debiterar av Kunden angivet resekonto för resor företagna med ett eller flera Kort. Samtidigt med att Kunden lämnar anmälan med namn på Kortinnehavare, kommer kortutställaren/kontoutställare att meddela SAS vilket reskonto som skall debiteras för Kortinnehavarens resor. Kunden är ansvarig för att ge SAS all information som krävs för att SAS skall kunna debitera kontot Kunden erhåller ingen specifikation eller sammanställning från SAS över resor debiterade på reskontot. För det fall betalning ej kunnat ske genom debitering av angivet reskonto skall SAS också tillställa Kunden en faktura för sådana resor. Sådan faktura förfaller omedelbart till betalning Om betalning ej kan ske genom debitering av angivet reskonto svarar Kunden som för egen skuld för betalning av resor som företagits av resande/kortinnehavare före den tidpunkt meddelande om spärrning av reskontot skett. Detsamma skall gälla om SAS blir återbetalningsskyldigt till kontokortsföretag, bank eller annat kreditinstitut av belopp som debiterats reskonto enligt detta avtal. Vid försenad eller utebliven betalning äger SAS debitera dröjsmålsränta med diskonto + 8% från och med 4

5 förfallodagen. Prisberäkning på genomförd resa sker och debitering initieras efter återkomst till avresestationen eller 7:e dagen efter utresa Betalning: Kreditkort Betalning sker genom att SAS debiterar av Kunden angivet kontokortskonto för resor företagna med ett eller flera Kort. Kunden skall, samtidigt med anmälande av Resande/Kortinnehavare, meddela SAS vilket kontokortskonto som skall debiteras för Resande/Kortinnehavarens resor skall ske samt ge SAS all information som krävs för att SAS skall kunna debitera kontot (t.ex. skriftlig fullmakt från kortinnehavaren för SAS att belasta kontot, typ av kontokort, kontokortsnummer, sista giltighetsdatum m.m.) Kunden erhåller ingen specifikation eller sammanställning från SAS över resor företagna med Kort. För det fall betalning ej kunnat ske genom debitering av angivet kontokortskonto skall SAS också tillställa Kunden en faktura för sådana resor. Sådan faktura förfaller omedelbart till betalning Kunden ansvarar såsom för egen skuld för betalning som ej kunnat verkställas genom debitering av angivet kontokortskonto, eventuella återbetalningar till kontokortsföretag, bank eller annat kreditinstitut samt för dröjsmålsränta med diskonto + 8% från och med förfallodagen. Prisberäkning på genomförd resa sker och debitering initieras efter återkomst till avresestationen eller 7:e dagen efter utresa. 6. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 6.1 Resande/Kortinnehavare som ej bokar sina resor själv kan välja att anlita Kundens resebyrå för bokning av resa som skall företas med Kort. 6.2 SAS förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Vid ändring av väsentlig art ska SAS meddela Kunden utan dröjsmål. Kunden äger då rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan. Om Kunden säger upp Avtalet skall Korten returneras ituklippta till SAS tillsammans med uppsägningen av detta Avtal. Om så ej sker har Kunden godkänt förändringarna. 7. AVTALSTID OCH FÖRTIDA UPPHÖRANDE 7.1 Detta avtal gäller från undertecknandet därav och tills vidare. Båda parter äger rätt att när som helst skriftligen säga upp delar av avtalet eller avtalet som helhet till upphörande med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid. 7.2 Oaktat det ovanstående äger part rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten (a) (b) åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse, där så är möjligt, inom tio dagar efter skriftlig underrättelse från den andre parten; eller försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på obestånd. 7.3 Omedelbart efter att detta avtal upphört att gälla, oberoende av anledningen härtill, blir samtliga Kort ogiltiga och skall spärras av SAS. Korten skall då returneras ituklippta till SAS. 5

6 8. SEKRETESS 8.1 Innehållet i detta avtal och information som part erhåller från den andra parten under detta avtals löptid får inte avslöjas för utomstående, eller användas av den erhållande parten, om inte den andra parten lämnat sitt skriftliga godkännande härtill. Detta gäller dock inte för information; a) som är allmänt känd, till följd av annat än brott mot detta avtal, b) som den avslöjande parten kände till innan den erhölls från den andra parten, c) som uppenbarligen inte är av konfidentiellt slag eller d) som måste utlämnas enligt domstolsbeslut eller tvingande lag. Respektive part är skyldig att tillse att dess personal samt underleverantörer och andra konsulter är bundna av minst motsvarande sekretesskyldighet som enligt denna punkt. Denna punkt skall gälla i två år efter att detta avtal upphört att gälla, oavsett anledningen härtill. 9. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FORCE MAJEURE 9.1 Såvitt annat inte uttryckligen anges i detta avtal har part inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte sådana kostnader, skador eller förluster orsakats av grov vårdslöshet hos parten eller hos någon för vilken parten ansvarar. 9.2 Ingen av parterna ansvarar för förlust eller skador till följd av att parten ej kan uppfylla sina åtaganden enligt avtalet på grund av sådana yttre omständigheter som människan ej kan styra över (force majeure), t.ex. krig eller krigsliknande tillstånd, brand, naturkatastrofer, avbrott i allmänna kommunikationer, strejk eller blockad, som parten ej borde ha förutsett och inte heller rimligen kan förväntas överkomma. 9.3 Uppstår sådan omständighet som anges i stycket ovan skall parten informera motparten härom så snart det kan ske och också ange vilka konsekvenser omständigheten kan få, och, om möjligt, hur länge parten kommer att vara ur stånd att uppfylla sina förpliktelser. Part skall härvid vidtaga rimliga åtgärder för att minimera motpartens förluster eller skador. Så snart omständigheten har upphört, skall parten uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. 9.4 SAS ansvar i samband med fel eller förseningar i beställda flygresor samt överbokningar eller andra fel eller brister vid bokning etc. regleras uteslutande genom reglerna i SAS transportbestämmelser. 10. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SAMT UNDERENTREPRENÖRER 10.1 Part får inte utan motpartens skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. SAS har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag som ingår i samma koncern som SAS eller över vilket SAS har ett bestämmande inflytande SAS har rätt att anlita underentreprenör för att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet. 6

7 11. FULLSTÄNDIG REGLERING 11.1 Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla de frågor som avtalet berör. Eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts således av innehållet i detta avtal. 12. SKILJEDOM OCH TILLÄMPLIG LAG 12.1 Detta avtal skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av detta avtal samt därur härflytande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av skiljemän genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall ske på svenska och äga rum i Stockholm. Part äger dock alltid rätt att vända sig till allmän domstol eller behörig myndighet för att söka erhålla betalning för klar och förfallen fordran. 7

8 Travel Pass Corporate destinationer med SAS och Partners Bilaga 1 Aktuella TPC destinationer som omfattas av avtalet framgår på PDF: Aktuella destinationer. SAS kan ej påta sig ansvar för förändringar av partners och trafikprogram under avtalets löptid. Resa med tåg, buss och Flygtaxi Kortet kan även användas som färdbevis på Flytoget och Flybussen i Oslo samt på Arlanda Express i Stockholm i samband med resa till och från ovanstående destinationer med Travel Pass Corporate. Kortet gäller också som identifikation vid förbokning av Flygtaxi i Sverige. Sådan transport faktureras separat av Flygtaxi. Resor med dessa transportmedel är dock inte rabattgrundande 8

9 Ansökan Travel Pass Corporate - TPC Postas till: SAS Corporate Support Box 801, Örnsköldsvik eller via Fax: CMP kod / Avtals ID Bilaga 3 Ifylles av SAS eller Resebyrå Företagsuppgifter: Kunden (max 26 positioner kan präglas på kortet) Företagsadress Postnummer / Ort Bank- / Postgironummer Tel nr Fax nr Kontaktperson hos Kunden Tel nr / adress Företagets organisationsnummer Ev. moderbolagets organisationsnummer. Företagets verksamhet Etableringsår Årsomsättning.. Uppskattad resevolym kr/år Kontaktperson hos Resebyrå Tel nr / adress hos Resebyrå Distribution av TPC-kort och PIN-koder: Via företagets kontaktperson Via min Resebyrå Direkt till resenären Statistik och fakturering via min Resebyrå Endast statistik via min Resebyrå (Betalningssätt bestämmer Kund och Resebyrå direkt och ska ej fyllas i nedan) (Önskat betalningssätt skall fyllas i ) Resebyråns Office ID:.. Resebyråns SAS Resekonto nr:... CRS:. Iata nr:... Effective.date: (Inkl. checksiffra) Betalningssätt: Betal- Kreditkort (Se bilaga 3a, ifylles per kort och debiteras resenären) Resekonto Resekonto nummer.. Diners TAC First Card American Express BTA Jag har tagit del av avtalsvillkoren för SAS Travel Pass Corporate och beställer härmed TPC kort för nedanstående personer på bifogad förteckning, bilaga 3a. Fullmakt: SAS äger rätt att debitera resor gjorda på TPC på resekonto och/eller kort som angivits nedan.... Ort och datum Underskrift av behörig företrädare Namnförtydligande 11

10 Kortbeställning Travel Pass Corporate TPC Personinformation och kompletteringslista för kort Postas till: SAS Corporate Support Box 801, Örnsköldsvik eller via Fax: Bilaga 3a CMP kod / Avtals ID Ifylles av SAS eller Resebyrå Kunden (max 26 positioner kan präglas på kortet) Postnummer / Ort Kontaktperson för frågor om kortbeställning Företagsadress Ev. fakturaadress om annan än ovan Tel nr / Fax nr Betalningssätt: Resekonto nummer.... Diners TAC First Card American Express BTA Betal- Kreditkort (ifylles nedan per kort och deb. resenär). Ort och datum Underskrift av behörig företrädare Namnförtydligande Förnamn Efternamn Mr Mrs Ms Tel Arbete / Mobil / Bostad adress Skicka mitt kort till ovanstående adress: (om annan än företagsadress) Betalning med Betal- Kreditkort:.. Eurocard Diners Club MasterCard VISA American Express Kortnummer Giltigt t o m.. Gång Fönster Fakturareferens * EuroBonus nr (ej obligatorisk uppgift) Önskad sittplats ombord Förnamn Efternamn Mr Mrs Ms Tel Arbete / Mobil / Bostad adress Skicka mitt kort till ovanstående adress: (om annan än företagsadress) Betalning med Betal- Kreditkort:.. Eurocard Diners Club MasterCard VISA American Express Kortnummer Giltigt t o m Gång Fönster Fakturareferens * EuroBonus nr (ej obligatorisk uppgift) Önskad sittplats ombord Förnamn Efternamn Mr Mrs Ms Tel nr. Arbete / Mobil / Bostad adress Skicka mitt kort till ovanstående adress: (om annan än företagsadress) Betalning med Betal- Kreditkort:.. Eurocard Diners Club MasterCard VISA American Express Kortnummer Giltigt t o m.. Gång Fönster Fakturareferens * EuroBonus nr (ej obligatorisk uppgift) Önskad sittplats ombord * med Fakturareferens avses information som kan överföras till kreditkortsföretaget, t.ex. anställningsnummer 12

11 Bilaga 4 SAS Transportbestämmelser SAS Transportbestämmelser finns på SAS hemsida och nås på följande sätt. Gå till Klicka på Klicka på Välj Help & Contact i övre högra hörnet Policies i vänsterkolumnen Cond. of carriage 13