Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna. Regeringsuppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna. Regeringsuppdrag"

Transkript

1 Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna Regeringsuppdrag

2 Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Torbjörn Israelsson och Emma Thornström Datum: Diarienummer: Af 2015/583368

3 Uppdrag från Regeringen avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna för nyanlända invandrare Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att i samverkan med Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra berörda aktörer, samt i samråd med Statens Jordbruksverk, göra en analys av arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna och naturvården. Med utgångspunkt från denna analys samt Arbetsförmedlingens kunskap om kompetensen hos de nyanlända invandrarna ska myndigheten: Analysera vilket behov av insatser som inom de närmaste åren finns för att tillgodose arbetskraftsbehovet. Lämna förslag på insatser som kan tillhandahållas genom andra myndigheter än Arbetsförmedlingen. Bedöma om förslagen kräver åtgärder från regeringen för att realiseras. De redovisade insatserna ska bedömas ge goda möjligheter till övergång till studier eller arbete med eller utan stöd. Arbetsförmedlingen kartläggning av behovet av arbetskraft visar att arbetskraftsförsörjningen, enligt branschföreträdare, inte kommer att klaras fullt ut under de kommande åren. Det reguljära utbildningsväsendet bedöms inte täcka alla behov av utbildad arbetskraft. Utifrån de gröna näringarnas perspektiv är det väsentligt att lösa de underskott på utbildade som framkommit i föreliggande kartläggning. Beslut i ärendet har fattats av biträdande generaldirektör Clas Olsson. Ärendet har föredragits av Mats Wadman, Anna Araskog och Emma Thornström. Clas Olsson Biträdande generaldirektör Anna Araskog Enhetschef

4 Uppdrag från Regeringen avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna för nyanlända invandrare Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att i samverkan med Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra berörda aktörer, samt i samråd med Statens Jordbruksverk, göra en analys av arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna och naturvården. Med utgångspunkt från denna analys samt Arbetsförmedlingens kunskap om kompetensen hos de nyanlända invandrarna ska myndigheten: Analysera vilket behov av insatser som inom de närmaste åren finns för att tillgodose arbetskraftsbehovet. Lämna förslag på insatser som kan tillhandahållas genom andra myndigheter än Arbetsförmedlingen. Bedöma om förslagen kräver åtgärder från regeringen för att realiseras. De redovisade insatserna ska bedömas ge goda möjligheter till övergång till studier eller arbete med eller utan stöd. Arbetsförmedlingen kartläggning av behovet av arbetskraft visar att arbetskraftsförsörjningen, enligt branschföreträdare, inte kommer att klaras fullt ut under de kommande åren. Det reguljära utbildningsväsendet bedöms inte täcka alla behov av utbildad arbetskraft. Utifrån de gröna näringarnas perspektiv är det väsentligt att lösa de underskott på utbildade som framkommit i föreliggande kartläggning. Arbetsförmedlingen bedriver arbetsmarknadsutbildning med olika inriktning inom de gröna näringarna. Arbetsmarknadsutbildning är en viktig insats för att tillföra näringarna de kompetenser och den arbetskraft som efterfrågas när arbetslösa söker arbete. Intresset för utbildning inom de gröna näringarna är dock begränsat vilket bland annat visar sig i att få unga utrikes födda väljer sådana utbildningar inom det reguljära utbildningsväsendet. Det kan av den anledningen finnas skäl att bredda utbudet av insatser inom arbetsmarknadspolitiken för nyanlända i syfte att stärka den framtida arbetskraftsförsörjningen inom de gröna näringarna. Ett alternativ för att underlätta för utrikes födda (och inrikes födda) att träda in i arbeten inom de gröna näringarna är att utöka målgruppen för traineejobb. Kombinationen av arbete och utbildning inom ramen för traineejobben skulle kunna vara en lämplig inkörsport för nyanlända till ett arbete inom de gröna näringarna. Traineejobb kan redan idag användas för att öka tillgången på arbetskraft inom bristyrken. Men om den insatsen ska ge önskad effekt skulle målgruppen av arbetslösa förslagsvis behöva breddas till att avse fler åldrar, det vill säga inte enbart åldrarna år. Det ligger också i linje med branschföreträdarnas bedömningar om att förutsättningarna för att genomgå utbildningar bör förbättras även för andra åldrar än ungdomar. En breddad åldersgrupp medför fler möjliga deltagare och deltagare som är mest lämpliga

5 för arbete inom de gröna näringarna. Det är även önskvärt att verksamt bidra till att stimulera utrikes födda kvinnor att delta i utbildningar eftersom en låg andel kvinnor som är födda i annat land är yrkesverksamma inom de gröna näringarna. I den kartläggning av de gröna näringarna som gjorts undersöktes om det finns potential för att inrätta subventionerade arbeten inom de gröna näringarna. Flera aktörer anser att det finns stora icke tillgodosedda behov av arbete inom vissa delnäringar, framför allt inom skogsbruket. I det sammanhanget har Arbetsförmedlingen inlett ett samarbete med Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med Arbetsförmedlingen och SLU genomföra ett pilotprojekt för att främja anställning för nyanlända inom det gröna näringarna och naturvården (N2015/00152/SK). Arbetsförmedlingen har i budgetunderlaget för 2017 lämnat ett förslag om subventionerade anställningar för arbetslösa med långa tider utan arbete och för arbetslösa med kort utbildning. Sysselsättningsinsatsen kan anordnas inom föreningar, organisationer och inom statliga sektorn. Sysselsättningen ska bestå av arbeten som annars inte skulle genomföras, till exempel inom de gröna näringarna. Det kan handla om arbeten åt Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket med flera. Det är jobb som annars uteblir på grund av bristande resurser. Arbetena ska även innefatta förbättringar av naturstigar, offentliga rekreationsplatser, naturreservat, naturområden, fritidsanläggningar, idrottsanläggningar, föreningslokaler, städtjänster i utomhusmiljöer med mera. Den föreslagna insatsen ska rikta sig till arbetslösa som helt saknar gymnasieutbildning, som varit utan arbete under minst ett år och som inte kan eller vill studera vidare på gymnasienivå. Insatsen ska även riktas till personer inom sysselsättningsfasen inom jobb och utvecklingsgarantin.

6 Kartläggning av arbetskraftsbehov inom gröna näringar 1 Aktuell utveckling inom gröna näringar Antalet sysselsatta uppgick till i genomsnitt personer år 2015 enligt SCB 1. Av dessa sysselsattes inom de gröna näringarna 2. Det motsvarar 2,0 procent av sysselsättningen i landet. Med de gröna näringarna avses jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk och nära relaterade verksamheter. De utrikes födda utgör drygt 15 procent av landets sysselsatta, men de utgör endast 5,4 procent av de som är verksamma i de gröna näringarna 3. Av det totala antalet sysselsatta som är utrikes födda arbetar endast 0,8 procent inom de gröna näringarna, mot 2,4 procent för sysselsatta födda i Sverige. För utrikes födda män var andelen 1,0 procent medan andelen för utrikes födda kvinnor var 0,5 procent. Andelen företagare bland utrikes födda är generellt sett högre än i övriga delar av befolkningen i Sverige. Trots detta är andelen utrikes födda företagare inom de gröna näringarna och i landsbygdens övriga näringsliv låg 4. Få nyanlända invandrare bosätter sig på landsbygden eller får arbete i företag som finns på landsbygden. I den mån utrikes födda personer arbetar inom de gröna näringarna är det ofta i form av tillfälligt säsongsarbete. Intresset för yrkesutbildningar knutna till sektorn, till exempel gymnasieskolans naturbruksprogram är fortsatt mycket lågt bland utrikes födda. Andelen utrikes födda uppgick till 0,6 procent jämfört med 2,8 bland inrikes födda läsåret 2014/ Antalet förstahandssökande till Naturbruksprogrammet har ökat svagt mellan åren 2013 och 2014, vilket gäller för både inrikes och utrikes födda. Migration innebär ett inflöde av arbetskraft som förbättrar förutsättningarna för näringslivsutveckling. Antalet inrikes födda i den arbetsföra befolkningen minskar vilket innebär att det framtida tillskottet av arbetskraft sammanhänger med storleken på tillskottet av utrikes födda. Därför är det en central fråga att identifiera, åtgärda eller reducera hinder för att ta till vara de utrikes föddas kompetens, inte minst med tanke på den nämnda demografiska utvecklingen. Inom en nära framtid kan stora delar av landet, främst landsbygdskommuner, komma att präglas av ett lågt tillskott av arbetskraft vilket är ett allvarligt hot mot landsbygdens överlevnad. 1 Enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU) i åldrarna år. 2 Talet över sysselsatta innefattar cirka personer inom fiskerinäringen. 3 Enligt regional arbetsmarknadsstatistik 2014 (RAMS) 4 Enligt SOU 2008:56, Mångfald som möjlighet, Åtgärder för att öka integration på landsbygden. 5 För samtliga årskurser enligt Skolverket.

7 Antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda som är utbildade inom de gröna näringarna uppgick i december 2015 till drygt personer. Av dessa sökte drygt 300 arbete inom de gröna näringarna. Övriga utbildade sökte arbeten inom andra näringar än de gröna. Dessutom fanns det utrikes födda arbetslösa som saknade utbildning inom de gröna näringarna men som trots det sökte arbete inom dessa näringar. Talen visar att det finns ett intresse för att arbeta inom de gröna näringarna men att många saknar utbildning inom området. Tabell 1. Inskrivna arbetslösa som är utrikes födda med eller utan utbildning inom yrkesområdet, och som söker arbete inom de gröna näringarna, antal personer vid slutet av december 2015 Utbildningsinriktning Jordbruk Skogsbruk Söker ej inom yrkesområdet Summa Har utbildning inom lant- o skogsbruk samt djursjukvård Övriga sökande, ej utbildade inom yrkesområdet Totalt

8 2 Rekryteringsbehov inom gröna näringar Inom avsnitt två och tre sker en genomgång av rekryterings- och sysselsättningsläge och behov av arbetskraft med olika kompetenser inom de gröna näringarna. Informationen har inhämtats genom intervjuer med olika aktörer inom de gröna näringarna samt från aktuella rapporter som berör kompetensförsörjningen inom branschen. Avsnitt två berör behovet av arbetskraft på den reguljära arbetsmarknaden. I avsnitt tre redovisas information om det potentiella behovet av arbetskraft i det fall subventioner eller särskilda stimulanser skulle stå till buds. 2.1 Rekryteringsbehov inom skötsel, underhåll och anläggning av utemiljöer Trädgårdsbranschen har under den senaste tiden varit mycket tydliga med sin oro över att tillskottet på utbildad arbetskraft är lågt och de konsekvenser det får för näringen. Enligt branschen behöver personer med utbildning rekryteras årligen av dessa går i dagsläget inte att rekrytera inom landet eftersom antalet personer som utbildas inom naturbruksgymnasiernas trädgårdsinriktning och inom yrkeshögskolan är för litet. Antalet elever som söker sig till naturbruksgymnasiernas trädgårdsinriktning är mycket litet. Även inom yrkeshögskolan bedrivs utbildning, men även där har många platser stått tomma. Dels på grund av bristande intresse, dels för att trädgårdsutbildningarna inom Yrkeshögskolan kräver en examen från naturbruksprogrammet med inriktning trädgård. Det har gjort att det varit svårt för vuxna som vill byta yrke att utbilda sig för arbete inom branschen. SLU har i rapporten Branschbeskrivning Trädgård - område hortikultur, utemiljö och fritidsodling, beräknat att den del av branschen som arbetar med skötsel, underhåll och anläggning av utemiljöer sysselsätter omkring årsarbetare. De flesta arbetar med skötsel och en mindre andel arbetar med ren anläggning/nyproduktion. Trädgårdsbranschen bedömer att det råder en god efterfrågan på anläggningsarbeten med kunskap om murar och trappor, dränering, schakt och fyllning liksom om maskin- och materialkunskap. I många miljöer ska vattensamlingar, dammar och bäckar anläggas och skötas. Andra kunskapsområden handlar om ritningsläsning och hantering av digitala kartor liksom kunskap om arkitektur, design, kultur- och trädgårdshistoria, byggnadsvård, miljöfrågor och kunskap om hur vård- och skötselplaner upprättas. Den bedömning som branschen själv gör visar främst på brister när det gäller anläggningar och skötsel av parker, trädgårdar, bostadsområden och dylika områden där det krävs kunskaper om såväl hårda som mjuka ytor. Branschorganisationen Trädgårdsanläggarna uppger att det råder en enorm

9 brist på utbildad personal för såväl stora som små aktörer i branschen. Det märks bland annat på att allt fler arbeten som utförs idag får anmärkningar vid besiktningar. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare bedömer att inom en tioårsperiod behöver stora delar av personalstyrkorna i parkerna ersättas med ny personal på grund av pensionsavgångar. Den situationen råder även för arbetsledare. Det kommer alltså finnas ett omfattande rekryteringsbehov av utbildad personal både vad det gäller utepersonal och arbetsledare. Slutsatsen är att rekryteringsbehovet kommer att öka framöver, framförallt på arbetsledarsidan, och att det råder brist på välutbildad personal inom grönyteskötsel i stora delar av landet. Även Svenska kyrkan förmedlar bilden av att det finns ett behov av personer med utbildning inom denna del av branschen. De har ett behov av personer per år för anställning med skötsel och underhåll av utemiljöerna kring kyrkor. Detta behov rör den personal som är anställd under hela året och för det arbetet krävs en utbildning inom trädgård motsvarande den som ges genom naturbruksgymnasiernas trädgårdsinriktning. Det är mycket stor brist vid rekryteringar till dessa arbeten. Utöver dessa anställer Svenska kyrkan varje år ett större antal säsongsanställda. För dessa arbeten finns inga krav på utbildning och det är inte svårt att hitta personal att rekrytera idag och den bilden bedöms bestå den närmaste framtiden. Svenska kyrkan framhåller några kompetenser som är viktiga inom deras arbetsområde. God kunskap krävs när det gäller växter. I det sammanhanget krävs kunskaper inom mark- och jordlära, gräsanläggning, beskärning, trädvård, kompostering och gödsling, växtkännedom och växthantering, förökning och produktion av småplantor, växtskydd och kunskap om hur man använder och hanterar bekämpningsmedel. Arbetsförmedlingens prognos för parkarbetare visar att det kommer råda hård konkurrens om jobben på ett års sikt. Bakgrunden till den bedömningen är att det finns relativt många inskrivna som söker och kan ta de enklare säsongsarbeten som uppstår. Prognosen visar dock även att de som genomgår en utbildning för arbete inom trädgårdsnäringen har betydligt bättre möjligheter till arbete och att bedömningen om hård konkurrens i första hand gäller för de som saknar utbildning. Få elever utbildas inom naturbruksprogrammets inriktning mot trädgård och allt färre skolor bedriver därmed trädgårdsutbildning. Totalt i landet studerade endast 79 elever i årskurs 3 med inriktningen mot trädgård läsåret 2013/14. Branschen menar också att skolorna har svårt att hålla den kvalitet på utbildningen som motsvarar branschens behov 6. 6 Välja yrke SOU 2015:97.

10 Branschens behöver rekrytera personer som har en utbildning inom trädgård och de efterfrågar personer som har yrkesbevis inom området trädgård. Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté (TCYK) har definierat de kompetenskrav som finns för arbetet på sidan yrkesbevis.com. Detta anses som minimikrav inom dessa yrken. En byggnadsanläggningsarbetare kan arbeta inom trädgårdsanläggning om man kompletterar kunskaperna med växtkännedom och grundläggande biologisk kännedom. Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) fick i november en ansökan om främjandemedel för nyanlända invandrare med utbildning, erfarenhet och/eller intresse för arbete inom svensk trädgårdsnäring och jordbruk beviljad. SLA har tagit på sig rollen som projektsamordnare. Planeringen omfattar bl.a. översättningar av relevant utbildningsmaterial, vidareutveckling av befintliga valideringsinstrument, utveckling av självskattningsmodeller och översättning av en webbaserad modell för Grönt Kort Rekryteringsbehov inom lantbruk och odling av trädgårdsväxter. För att öka det gröna näringslivets attraktionskraft gör Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, en gemensam satsning fram till 2018 för att locka fler människor att starta företag och börja arbeta inom det gröna näringslivet. Projektet går under namnet Grön Attraktion. Som en del i det arbetet släpptes i december 2015 en rapport (2030: Framtiden är grön) som beskriver framtida trender och kommande utmaningar för det svenska jord- och skogsbruket. Bland dessa beskrivs en brist på arbetskraft och behov av nya kompetenser hos de som redan arbetar inom jord- och skogsbruket som två stora utmaningar. Enligt rapporten råder det brist på kompetent arbetskraft inom jordbruket (inklusive trädgårdsnäringen) och man har svårt att locka över personer från andra näringar. Ny teknik, nya kundkrav samt ökad konkurrens på en öppen marknad leder till ett behov av att lyfta kompetensen inom jordbruket. De produktionsexperter som är anställda i jordbruksföretagen måste ta ett större ansvar för att självständigt planera och utföra produktionsarbetet och ständigt utvärdera möjligheter att förbättra processerna, oberoende om de arbetar inom animalieproduktion, odling eller trädgårdsnäringen. I takt med att teknikanvändningen ökar måste man även bli bättre på att hantera avancerad teknik och tolka stora mängder data. Enligt konkurrenskraftsutredningen har den högre utbildningen stor betydelse för tillväxt och konkurrenskraft inom sektorn 8. Jordbruks- och trädgårdssektorn har minskat i omfattning, vilket har bidragit till att det finns färre studenter som vill utbilda sig inom sektorn. Detta medför att det kan bli 7 SLA är en riksomfattande sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsnäring samt inom närliggande verksamhetsområden. 8 SOU 2015:15

11 svårt att tillgodose behovet av kompetens för att stärka jordbruks- och trädgårdssektorns konkurrenskraft. Utredningen anser att det behöver bli lättare för vuxna att byta till ett trädgårds- eller jordbruksyrke. Utredningen anser också att tvååriga tillstånd för att ge utbildning inom yrkeshögskolan är för kort tid och att man bör överväga mer långvariga tillstånd för yrkeshögskoleutbildningar inom jordbruk och trädgård. Utredningen lämnar förslag på att naturbruksgymnasium bör kunna kombineras med högskolekompetens, och att man bör överväga mer nationell samordning, till exempel genom riksintag inom gymnasieskolans naturbruksutbildningar. Branschen bör ta ett ökat ansvar för att säkra sin kompetensförsörjning och jobba för att öka attraktiviteten för vissa viktiga nyckelyrken inom näringen. Lantbruk Enligt SLA finns det flera yrkesgrupper inom lantbruket inom vilka det är svårt att rekrytera till idag, bland annat djurskötare för kor och gris och maskinförare. De personer som läser naturbruksgymnasiernas inriktningar mot lantbrukets djur eller mot arbete som maskinförare får jobb direkt av branschen. Även Hushållningssällskapet bekräftar denna bild. Antalet personer som utbildas är inte tillräckligt, utan det finns även behov av att hitta möjligheter för vuxna att utbilda sig mot branschen. Det är också svårt att rekrytera förmän inom lantbruket. De kompetenskrav som finns för dessa yrkesgrupper är beskrivna i Naturbrukets yrkesnämnds (NYN) gröna kort för mjölk, gris och växtodling. Konsultfirman Markör har undersökt kompetensbehovet inom de gröna näringarna 9. Man konstaterade att det inom jordbruket, på sikt, bedöms finnas ett ökat behov av arbetskraft samt att det finns ett kunskapsbehov inom områdena miljö, entreprenörskap, ekonomi, ledarskap, omvärldsbevakning och behovsanalyser. Redan i dag anställer man, enligt studien, driftsledare från Danmark eftersom det är svårt att finna arbetskraft med adekvat bakgrund i Sverige. Ett inflöde från andra länder är naturligtvis positivt men visar samtidigt att det svenska systemet kan förbättras. Jordbruksverket har inte gjort några analyser av det kommande rekryteringsbehovet inom lantbruket. De ser för närvarande ingen brist på arbetskraft för de enklare arbetsuppgifterna inom lantbruket. Däremot pekar de på flera områden inom lantbruket där det finns behov av nya lösningar och där det skulle finnas möjlighet till sysselsättning. Det finns till exempel ett behov av att lösa de ägarskiften som behöver ske inom lantbruket den kommande tiden. De ser också möjligheter att skapa sysselsättning genom att hitta nya lösningar som möjliggör uppstart av produktion av nya sorters grödor, vilket i nästa led innebär produktion av nya sorters livsmedel på en marknad som de ser ökar i landet. 9 På uppdrag av Landsbygdsdepartementet.

12 Arbetsförmedlingen gör prognoser för två yrken kopplade till produktionen inom lantbruket djurskötare och maskinförare inom lantbruket. Prognosen för djurskötare är att det är balans på arbetsmarknaden under det kommande året. Inom gruppen finns skillnader i jobbmöjligheter beroende på vilken inriktning man väljer inom ramen för utbildningen på naturbruksgymnasium. Möjligheterna bedöms vara bättre för de som väljer att utbilda sig mot större djur inom lantbruket eftersom relativt få väljer den inriktningen i sin utbildning. Även för maskinförare inom lantbruket är prognosen att det är balans på arbetsmarknaden kommande året. Men de senaste signalerna från branschen visar att arbetsgivare har svårt att hitta maskinförare att anställa. Odling av trädgårdsväxter Enligt LRF Trädgård och Jordbruksverket är det svårt att skatta hur många som rekryteras varje år inom de trädgårdsföretag som sysslar med primärproduktion, men tillsammans sysselsätter de enligt Jordbruksverket omkring personer per år, de flesta av dessa är säsongsanställda. Det är vanligt med rekrytering av arbetskraft från andra länder, framförallt under den intensiva skördesäsongen av grönsaker på friland. Enligt branschen skulle nyanlända kunna anställas till dessa arbeten. Men även denna del av trädgårdsnäringen har, precis som de som arbetar med skötsel av utemiljöer, signalerat ett behov av personal som har utbildning inom trädgård. Utbildning ökar möjligheterna till arbete inom branschen, men det är svårt att skapa en varaktig försörjning genom det stora inslaget av kortare säsongsanställningar. Även Hushållningssällskapet bekräftar att det finns ett behov av arbetskraft med gymnasiekompetens eller motsvarande hos trädgårdsodlarna. Kompetenskraven för trädgårdsarbetare finns beskrivna av Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN i Gröna kort för yrkesodling inom trädgård. Kunskapskravet motsvarar de kompetenser man får efter utbildning på naturbruksgymnasium. Utöver de kompetenser som krävs för att utföra arbetet säger branschen att det är viktigt att kunna kommunicera på svenska eller engelska för att kunna ta instruktioner och för säkerheten på arbetsplatsen. Det är också viktigt att kunna ta sig fram och tillbaka till arbetsplatserna på egen hand eftersom de ofta ligger på landsbygden. Körkort är ett önskemål för att kunna ta sig till arbetsplatserna. Arbetsförmedlingens prognos för yrket trädgårdsarbetare är att det kommer vara hård konkurrens om jobben på ett års sikt. Inom gruppen finns skillnader i jobbmöjligheter beroende på vilken utbildningsnivå man har. Bedömningen om hård konkurrens främst gäller de som saknar utbildning och har sin grund i att det finns relativt många som kan ta de säsongsanställningar med lägre kompetenskrav som finns varje år. De som har utbildning för arbete med odling av trädgårdsprodukter bedöms däremot ha bättre möjligheter till arbete. Övriga yrken med koppling till lantbruket Jordbruksverket framhåller även möjligheterna att rekrytera från gruppen nyanlända invandrare till livsmedelsindustrin, både som anställda och som

13 egna företagare med produktion av nya livsmedel. På landsbygden finns utöver detta möjligheter till sysselsättning om satsningar kan göras inom till exempel turism eller entreprenadverksamhet. 2.3 Rekryteringsbehov inom skog och naturvård Skogsbruket har under de senaste 30 åren genomgått stora förändringar där mycket av arbetet med gallring och avverkning som tidigare utfördes genom motormanuellt arbete numera utförs av maskinförare, skotare och skördare. Utvecklingen har inneburit att lönsamheten inom skogsbruket har ökat, men den har också fört med sig att färre arbetar inom skogsnäringen. Strukturrationaliseringen bedöms till stor del vara genomförd, men inom branschen strävar man efter att ytterligare effektivisera produktionen, till exempel utveckla möjligheten till maskinell plantering. Sannolikt kommer antalet sysselsatta inom skogsnäringen att fortsätta minska något enligt Skogsstyrelsen. Störst möjligheter för sysselsättning bedöms finnas inom röjning och maskinkörning. För båda dessa inriktningar krävs utbildning. Det största antalet arbetstillfällen finns under sommarsäsongen inom områdena plantering och röjning. Att uppskatta antalet personer som skulle kunna sysselsättas inom landet är svårt. Både när det gäller planteringsarbete och röjning är antalet arbetstillfällen beroende av hur väl man lyckas styra mot fler rekryteringar av inhemsk arbetskraft. Det finns även en potential att öka antalet arbetstillfällen genom att stimulera efterfrågan inom röjningsverksamheten eller göra satsningar inom biobränsle. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, (SLA), beskriver inom ramen för projektet Grön Attraktion (2030: Framtiden är grön) kommande utmaningar för det svenska skogsbruket. Skogsnäringens utmaning är att attrahera människor för att förvalta och arbeta i skogen. Tillflödet av ny arbetskraft till skogsbruket beskrivs som svagt, vilket på sikt skapar ökad brist på kompetent arbetskraft. Primärproduktionen inom skogsbruket bedöms i stort sett se likadan på lång sikt jämfört med nuvarande situation. Detta beror på att de stora automatiseringarna och rationaliseringarna bedöms ha skett under de senaste decennierna. De yrkesverksamma skogsentreprenörerna måste för att vara framgångsrika självständigt kunna planera sitt arbete och ges utrymme att göra detta. Även om automatiseringen är hög i skogsbruket och kommer att öka ytterligare något så behövs det maskinförare som kan leda arbetet och ta miljö- och kulturvärden i beaktande samtidigt som avverkningen optimeras ur ett lönsamhetsperspektiv. Bland de skogsentreprenörer som är företagare, antingen egenföretagare eller med anställda, blir kraven allt högre på att förstå företagsekonomi och ekonomisk styrning, kunna förhandla med kunder och ta ett arbetsgivaransvar. Utöver detta väntas behoven av personer som arbetar med skogsrådgivning öka.

14 Det finns en ganska stor bredd och variation på yrkena inom skog och naturvård. Man kan dela in dem i tre olika kategorier skogs- eller naturvård, maskinkörning och övriga yrken såsom arbete på plantskolor, reparatörer med flera. Skogs- och naturvård Den del av branschen som handlar om skogsvård kan delas upp i arbete med plantering och arbete med röjning. Arbetsförmedlingens prognos för skogsarbetare där dessa båda inriktningar ingår visar på att det är balans på arbetsmarknaden på ett års sikt. Men det beror till stor del på att arbetsgivarna löser sitt behov av arbetskraft genom rekryteringar utomlands. Planteringsarbete kräver ingen lång upplärningstid. Det finns inga stora krav på utbildning, men körkort kan krävas för att kunna ta sig till arbetsplatsen. Det finns enligt flera aktörer inom skogsnäringen, såsom GS facket och KSLA, ett ganska stort behov av arbetskraft men det fylls till mycket stor del med arbetskraft från andra länder, framförallt från Östeuropa 10. Omkring personer beräknas rekryteras från till exempel de baltiska länderna för att arbeta under planteringssäsongen. En allt större del utförs dessutom av personer som behöver söka arbetstillstånd, alltså från länder utanför EU. Det rör sig om omkring personer om året. Det finns möjlighet att skapa sysselsättning för många personer under de säsonger som planering utförs. Men det förutsätter att arbetsgivarna i högre grad rekryterar inom landet istället för att utnyttja nuvarande rekryteringskanaler. I de fall arbetsgivarna inte är bundna av avtal med återkommande arbetskraft skulle det kunna vara möjligt att ersätta en del av de som kommer från andra länder för att utföra arbetet. Det är dock svårt att uppskatta hur många arbetstillfällen som skulle kunna skapas på så sätt. GS facket uppskattar att totalt kommer omkring personer varje år till landet för säsongsarbete i skogen. Det är dessutom svårt att varaktigt försörja sig på planteringsarbete eftersom det är ett säsongsarbete. För de som utöver plantering även har kunskaper för att arbeta med röjning ökar däremot möjligheterna att försörja sig. Röjningsarbete är ett arbete som kräver mer kompetens. Det är en kombination av ett fysiskt tungt arbete som även kräver teoretiska kunskaper. Körkort för att köra röjsåg och en viss tid med övning kombineras med kunskap om biologi och de regelverk som gäller för naturvård. I Sverige finns enligt fler aktörer inom skogsnäringen ett uppdämt behov av röjning i skogarna, framförallt i den skog som är privatägd (Sedan röjningsplikten avskaffades -93). GS facket bedömer att hektar skog idag har ett akut röjningsbehov, vilket innebär ett ökat årligt röjningsbehov på ca hektar. När röjning inte utförs i tid skapar det dålig tillväxt, vilket g ör att landet som helhet riskerar att stå med en sämre 10 GS är facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. KSLA är Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

15 träråvara när det är dags för slutavverkning. Mycket av röjningsarbetet utförs av utländsk arbetskraft (ibland samma personer som planterar). Arbetet sysselsätter nu omkring 2000 personer, men skulle all mark röjas som har behov av det skulle det enligt GS facket kunna innebära mer än 600 personer till räknat som helårsanställningar. Det finns alltså ett stort behov av arbete, men ingen växande reguljär marknad. Branschen framhåller några förslag som syftar till att öka antalet arbetstillfällen. Ett är att öka informationsinsatserna riktade mot skogsägarna, vilket möjligtvis kan öka röjningsarbetet eftersom röjning ger högre tillväxt och större lönsamhet vid slutavverkning. Andra möjliga vägar kan vara att lagstifta om att röja i större omfattning genom att återinföra röjningsplikten, alternativt att införa en variant på rotavdrag eller liknande morot för röjningsarbete, vilket leder till fler arbetstillfällen. Nyanlända invandrare kan ge ett tillskott av arbetskraft, en del utbildningsinsatser skulle krävas, men det bedöms som möjligt att genomföra. SYN har fått beviljade medel för att skapa ett snabbspår med validering av nyanlända invandrares kunskaper inom skog 11. SYN har upphandlat översättning av sina webbutbildningar mot olika kompetenser som behövs inom skogen såsom kunskap om gallring, röjning, naturvård och olika körkort för bland annat motorsåg och röjsåg. Översättningsarbetet förväntas vara klart i början av För båda dessa delar av skogsbranschen är säsongsarbete vanligt. Det finns större möjligheter att försörja sig på arbete med röjning än plantering under året. Däremot går det med fördel att kombinera dessa två grenar för anställda inom skogsbruket. SLA och GS facket har ett avtal som gör det möjligt att bli anställd med säsongsvarierad arbetstid, vilket gör att man får lön hela året, men det är nytt och fortfarande ganska ovanligt. Maskinförare Det är brist på skogsmaskinförare och den bristen kommer bestå i framtiden. Den bedömningen kommer från såväl Skogsstyrelsen, GS facket som genom Arbetsförmedlingens egna prognoser. Pensionsavgångarna är stora nu och även de kommande åren. Det finns även ett utflöde från yrket till att istället arbeta som till exempel maskinförare inom anläggningssidan. Det är svårt att sätta en exakt siffra på hur stora rekryteringsbehoven kommer att vara, men enligt GS facket kan det röra sig om personer per år, på sikt möjligtvis något fler än så. I relation till antalet personer som sysselsätts av arbete med plantering och röjning i skogen är de ändå relativt få som arbetar som maskinförare i skogen. Kraven på kunskap för att arbeta med maskinkörning är högre än inom andra nämnda skogsyrken och utbildning ges inom naturbruksgymnasierna. Till arbete inom den här delen av skogsbranschen kan det vara aktuellt att 11 SYN är Skogsbrukets Yrkesnämnd.

16 rekrytera bland de som kommer som nya till landet. Det kan till exempel finnas de som arbetat med att köra maskiner inom anläggning tidigare och som kan bygga på med kunskap om biologi och om skogsbruk. Övriga yrken med koppling till skogsbruket Inom plantskolor finns det enligt branschen inga direkta yrken med brist på kompetens. Det finns inga stora rekryteringsproblem och antalet personer som är sysselsatta kommer troligtvis inte att öka. Enligt Skogsstyrelsen finns det behov av att rekrytera skogsåkare (lastbilsförare). Under det kommande året väntas dock gränserna för maxvikten på virkestransporter att förändras och bli högre. Det kommer troligtvis minska behovet av skogsåkare inom landet. Det är svårt att säga något om hur stort rekryteringsbehovet förväntas vara, men enligt uppgift finns det omkring timmerlastbilar inom landet idag och om maxvikten ökar kommer antalet minska. Utöver detta finns signaler från branschen om att det är stor brist på reparatörer av skogsmaskiner och även för reparatörer av maskiner inom lantbruket. 2:4 Rekryteringsbehov inom akademiska yrken kopplade till trädgård, lantbruk och skog Universitetskanslersämbetet (UKÄ) redovisar en prognos för den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av utbildade från högskolan. När de som börjar utbildningen läsåret 2015/16 träder in på arbetsmarknaden beräknas det vara god balans mellan antalet examinerade och behovet av nyrekrytering av utbildade agronomer och hortonomer. På längre sikt pekar beräkningarna mot att antalet nyexaminerade agronomer och hortonomer kommer att överstiga rekryteringsbehovet något. Saco förutspår i sina senaste prognoser att arbetsmarknaden 2020 kommer att vara i balans för gruppen naturvetare inom lantbruk där agronom och lantmästare med flera ingår. På samma sätt visar Arbetsförmedlingens prognos för agronomer en förväntad balans på arbetsmarknaden på ett års sikt. Inom skogsbruket finns två utbildningar på akademisk nivå, jägmästare respektive skogsmästare. Totalt utbildas omkring 150 skogsakademiker per år. Arbetsförmedlingens prognoser för yrkena visar på balans på arbetsmarknaden under det kommande året. Även på fem och tio års sikt väntas arbetsmarknaden vara i balans. I Sacos senaste prognosrapport förutspås arbetsmarknaden 2020 vara i balans för gruppen naturvetare inom skogen där jägmästare och skogsmästare ingår. Vid senaste ansökningstillfällena har dock söktrycket minskat för de lediga platserna på jägmästarutbildningen och samtliga platser har inte fyllts. Cirka 30 platser är lediga. Samma utveckling kan ses för skogsmästarprogrammet. Branschen är orolig för den framtida kompetensförsörjningen och arbetar för att öka intresset för de akademiska utbildningarna inom skogen. I början av februari släpper KSLA en rapport om skogsnäringens framtida

17 kompetensförsörjning som berör denna utveckling och ger förslag på insatser för att öka intresset för de skogliga akademiska utbildningarna. 3 Möjligheter till subventionerade jobb Enligt den kartläggning som gjorts finns det möjligheter att skapa jobb utanför den reguljära arbetsmarknaden, framförallt för arbete inom naturvård och arbete inom skötsel av utemiljöer. 3.1 Jobb inom skötsel, underhåll och anläggning av utemiljöer Svenska kyrkan anser att det kan finnas möjligheter att hitta arbetsuppgifter för subventionerade jobb på begravningsplatser. Men volymerna för den typen av okvalificerade arbetsuppgifter är begränsad, de har idag ingen uppfattning om hur många jobb det kan röra sig om. Möjligen kunde eftersatt vård och underhåll av växtmaterial och kulturhistoriska anläggningar kunna ske med rätt arbetsledning. Det kan i så fall gälla murar som ska läggas om, gravstenar som behöver rätas upp, gångar som behöver läggas om eller rensning i rabatter som är eftersatta. En arbetsledare som har rätt kompetens kan styra 5-10 personer och för dessa krävs då inga förkunskaper. Det är däremot viktigt med språkkunskaper så att man kan kommunicera med varandra så man kan ta emot instruktioner, framförallt med tanke på arbetsmiljö och säkerheten för de som utför arbetet. Den viktigaste förutsättningen är att de kan så pass mycket svenska att de kan följa säkerhetsbestämmelser, alternativt att kommunikationen kan ske på engelska. Enligt Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare har man inom kommunernas verksamhet haft olika liknande projekt genom åren med varierande resultat. Erfarenheterna visar att det krävs mycket planering, arbetsledning och arbetsanvisning för att det skall fungera bra. Men förutsatt att man hittar finansiering och lyckas rekrytera arbetsledare med rätt kompetens så finns det möjligheter att skapa sysselsättning inom den kommunala verksamheten. Det kan till exempel röra sig om arbete med skötsel i tätortsnära skogar. För sådant arbete krävs det att åtminstone att några i varje lag kan och får hantera motorsåg och röjsåg vilket kräver utbildning. Andra uppgifter som skulle kunna innefattas är städning, drift och underhåll av t ex skyltar, skyltställ och liknande. Det finns också exempel på projekt där centrumföreningar anställt personer för att göra extra insatser med bland annat städning för att skapa trivsamma stadsmiljöer. Kompetenskraven för sådana arbetsuppgifter är låga. Men arbetsledning krävs och de som leder arbetet skall helst också ha någon kompetens inom naturvård (kan även vara skog eller parkskötsel) eller bygg- och anläggning för att det skall fungera på ett bra sätt.

18 3.2 Jobb inom lantbruk och odling av trädgårdsväxter LRF Trädgård säger att de har svårt att se att det finns någon potential för subventionerade jobb inom denna sektor. 3.3 Jobb inom skog och naturvård Enligt Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och GS facket finns det möjligheter att hitta sysselsättning utanför den reguljära arbetsmarknaden inom skogs- och naturvårdsarbete. Enligt Naturvårdsverket finns det utrymme för att utöka det arbete redan som idag sker inom skyddade naturområden och som organiseras av länsstyrelserna. Det kan till exempel innebära arbete med att slå gräs på betesmarker eller att stängsla för att kunna hålla djur. Även arbetsuppgifter kopplade till att göra områden tillgängliga för friluftsliv såsom att bygga spänger, rastskydd eller broar samt utmärkning av områdesgränser och skyltning. Det förutsätter att arbetet är väl planerat, att det finns lämpliga arbetsledare och att kommunikationen fungerar. Under sådana förutsättningar krävs det inte utbildning för att utföra arbetet (med undantag för t.ex. arbete med röjsåg eller motorsåg). I den modell Skogsstyrelsen planerar inom ramen för uppdraget att genomföra ett pilotprojekt för att främja anställning för nyanlända inom det gröna näringarna och naturvården (N2015/00152/SK) har de två roller. Det ena är att utbilda och arbetsträna individen vilket samtidigt ger erfarenhet av svensk arbetsmarknad och en referens vilket som regel är en förutsättning för att bli anställningsbar. Den andra delen är anställning i staten, där individen anställs hos SKS under ett år och utför samhällsnyttiga åtgärder på offentlig mark. Det kan handla om åtgärder i naturreservat, vård av fornminnen åt länsstyrelser, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, viltstängsel åt Trafikverket, skötsel av rastplatser, kulturvägar, åtgärder i tätortsnära- och skolskogar åt kommuner. Tanken är att växla upp offentliga medel med varandra för att skapa större värde för samhället, och samtidigt minimera påverkan på den öppna arbetsmarknaden. GS facket kan se två möjligheter till den här typen av subventionerade jobb. Det ena alternativet är det uppdämda behovet av röjningsarbete i många skogar som skulle kunna skapa arbetstillfällen om man lagstiftade för att stimulera den marknaden. Antalet jobb uppskattas till omkring Det andra alternativet är att man skulle kunna skapa jobb i syfte att nyttja biobränsle på ett bättre sätt än idag. Arbete med att ta tillvara på till exempel de träd som gallras bort i ungskog eller alla delar av träden vid avverkning skulle kunna skapa arbetstillfällen. En del av det som idag lämnas kvar i skogen för att förmultna skulle istället kunna fraktas ut ur skogen och tas om hand för biobränsle. Det är oklart hur många jobb som skulle kunna skapas.

19 4 Insatser inom de gröna näringarna 4.1 Pågående insatser i samarbete med de gröna näringarna Arbetsförmedlingen har en rad pågående samarbeten med de gröna näringarna. Dessa kan beskrivas utifrån två typer av insatser. 1. Utbildning kombinerat med praktik för att tillföra näringarna arbetskraft inom yrken där det finns behov. 2. Subventionerade anställningar för arbetslösa som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Förberedande utbildning: Valbara moduler som ingår i den förberedande utbildningen: Djur; djurhållning och djurens biologi (1 vecka) Skog; mark, vatten, skogsbruk (1 vecka) Trädgård; anläggning, skötsel och växtkännedom (1 vecka) Lantbruk; odling, lantbruksdjur, markens och växternas biologi (1 vecka) Produktförädling och entreprenörskap (1 vecka) Arbetsmarknadens möjligheter inom näringen (3 veckor) Kartläggning av personens förutsättningar för och behov av utbildning inom yrkesområdet (2 veckor) Utbildningens längd är 1-10 veckor beroende på vilken/vilka moduler deltagaren behöver genomgå. I den förberedande utbildningen klargör leverantören vilka förkunskaper och erfarenheter personen har inom yrkesområdet och vilka förutsättningar personen har för att tillgodogöra sig yrkesutbildning samt vilken inriktning som i så fall passar. Resultatet av den förberedande utbildningen sammanfattar leverantören i en slutredovisning där leverantören även rekommenderar om deltagaren skall gå vidare och i så fall till vilken inriktning. Slutredovisning skickas till ansvarig handläggare. Arbetsförmedlare fattar därefter beslut om fortsatt anvisning. Arbetsmarknadsutbildning - inriktad i fyra spår: Skog Lantbruk Djur Trädgård Deltagarnas behov av pedagogiskt stöd och/eller individuella anpassningar varierar och utbildningen ska kunna anpassas till deltagare med någon form av funktionsnedsättning och till personer som behöver extra stöd i svenska språket.

20 Parallella insatser: Yrkessvenska (tre månader intensivstudier och tre månader parallellt med FUB/AUB) SFI (genom kommunen) Praktik (upp till sex månader och kan kombineras med yrkessvenska) Yrkeskompetensbedömning (upp till tre veckor) Nationell överenskommelse Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har träffat en nationell överenskommelse om att stödja samverkan på lokal och regional nivå. Inom de gröna näringarna pågår en generationsväxling som kommer medföra rekryteringsbehov. Denna överenskommelse ska underlätta arbetet med att: Att skapa lokala och regionala relationer, bygga förtroende mellan LRF medlemsföretag och Arbetsförmedlingen lokalt Öka LRF medlemsföretags kännedom och användande av arbetsförmedlingens service och tjänster Framtida kompetensförsörjning inom LRF branschområde, öka arbetsförmedlingens förståelse och kunskap om företagen i branschen samt sprida denna kunskap i olika sammanhang Samverkan kring olika typer av platser för utsatta grupper LRF medlemsföretag lättar kan använda arbetsförmedlingens tjänster i sin rekrytering Förstärka det goda samarbetet mellan LRF/naturbrukets yrkesnämnd (NYN) och Arbetsförmedlingen (Gröna jobb) Överenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för att kunna teckna mer konkreta överenskommelser regionalt och lokalt. På nationell nivå sker uppföljning en gång per år i en samverkansgrupp med representanter för Arbetsförmedlingen och LRF, sammankallande är LRF. Subventionerade anställningar Arbetsförmedlingen erbjuder instegsjobb (inklusive ersättning för handledning), nystartsjobb, YKB - med anställningsstöd 12. Ett nystartsjobb kräver minst tolv månaders arbetslöshet utanför garantier och etablering. Särskilt anställningsstöd, SAS, får anvisas en person om denne sedan sammanlagt sex månader deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. En person som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader får anvisas från och med inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin. Gäller dock inte för säsongsarbete, vilka är vanliga i de gröna näringarna. 12 YKB är yrkeskompetensbevis.

21 Praktikplats ges upp till sex månader men för dessa är det viktigt att uppföljning sker så att praktiken resulterar i någon form av anställning. Denna bör inte vara en pröva på plats. Det pågår också ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och branschen inom ramen för snabbspåret där ett mål är att åstadkomma snabbare vägar till arbete in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Branschen och Arbetsförmedlingen utvecklar självskattningsenkäter inom branschens kvalificerade yrken för att kartläggningen av arbetssökandes kompetens skall kunna göras bättre. Självskattningsenkäterna översätts till flera språk. 4.2 Utbildning kombinerat med jobb för nyanlända Antalet sysselsatta utrikes födda inom de gröna näringarna är mycket begränsat. Det finns heller inga tecken på att antalet sysselsatta utrikes födda inom dessa näringar är på väg att öka i någon större omfattning, baserat på tillströmningen till reguljära utbildningar och när det gäller förändringen av sysselsättningstillfällen. I de allra flesta fall går nyanlända till andra näringar än de gröna näringarna vid inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Det visar sig bland annat genom att en stor del av de arbetslösa utrikes födda som har utbildning inom yrkesområdet söker arbete inom andra branscher. Föreliggande kartläggning rörande arbetskraftsbehov visar att det finns en kontinuerlig efterfrågan på utbildad arbetskraft men också potentialer att skapa fler jobb inom de gröna näringarna. De finns även svårigheter att rekrytera arbetskraft med efterfrågade kompetenser till vissa yrken. Både trädgårdsbranschen och jordbruket signalerar om att det finns behov av att utveckla kunskaper inom flera områden. Det rör sig till exempel om kunskap rörande murar och trappor, dränering, schakt och fyllning liksom om maskin- och materialkunskap. Andra kunskapsområden är ritningsläsning och hantering av digitala kartor liksom kunskap om arkitektur, design, kultur- och trädgårdshistoria, byggnadsvård, miljöfrågor och kunskap om hur vård- och skötselplaner upprättas. Inom jordbruket bedöms finnas ett ökat behov av arbetskraft med kunskap inom områdena miljö, entreprenörskap, ekonomi, ledarskap, omvärldsbevakning och behovsanalyser. Det finns vidare svårigheter att rekrytera djurskötare för kor och gris, maskinförare samt arbetsledare. Inom skogsbruket behövs maskinförare som kan leda arbetet och ta hänsyn till miljö- och kulturvärden. Bland de skogsentreprenörer som är företagare, antingen egenföretagare eller med anställda, blir kraven allt högre på att förstå företagsekonomi och ekonomisk styrning, kunna förhandla med kunder och ta ett arbetsgivaransvar. Utöver detta väntas behoven av personer som arbetar med skogsrådgivning öka. Det behövs även arbetskraft inom plantering och röjning. För dessa delar av skogsbranschen utförs huvuddelen av arbetena under sommarsäsongen.

22 Enligt branschföreträdare kommer inte arbetskraftsförsörjningen att kunna klaras fullt ut under de kommande åren. Det reguljära utbildningsväsendet bedöms inte täcka alla behov av utbildad arbetskraft. Det finns även ett svagt intresse att välja utbildning till vissa delar av de gröna näringarna. Det finns inga numerärt stora årliga behov av utbildad arbetskraft i jämförelse med de stora näringarna på arbetsmarknaden, men utifrån de gröna näringarnas perspektiv är det väsentligt att lösa de strukturella underskott på utbildade som framkommit i föreliggande kartläggning. Arbetsförmedlingen bedriver som nämnts arbetsmarknadsutbildning med olika inriktning inom de gröna näringarna. Arbetsmarknadsutbildning är en viktig insats för att tillföra näringen de kompetenser och den arbetskraft som efterfrågas när arbetslösa söker arbete. Intresset för utbildning inom de gröna näringarna är dock begränsat vilket bland annat visar sig i att få unga utrikes födda väljer utbildningar inom det reguljära utbildningsväsendet som är riktade mot dessa näringar. Det kan av den anledningen finnas skäl att bredda utbudet av insatser för nyanlända i syfte att stärka den framtida arbetskraftsförsörjningen inom de gröna näringarna. Ett alternativ för att underlätta för utrikes födda (och inrikes födda) att träda in i arbeten inom de gröna näringarna är att utöka målgruppen för traineejobb. Kombinationen av arbete och utbildning inom ramen för traineejobben skulle kunna vara en lämplig inkörsport för nyanlända till ett arbete inom de gröna näringarna. Traineejobb kan redan idag användas för att öka tillgången på arbetskraft inom bristyrken. Men om den insatsen ska ge önskad effekt skulle målgruppen av arbetslösa förslagsvis behöva breddas till att avse fler åldrar, det vill säga inte enbart åldrarna år. Det ligger också i linje med branschföreträdarnas bedömningar om att förutsättningarna för att genomgå utbildningar bör förbättras även för andra åldrar än ungdomar. En breddad åldersgrupp medför fler möjliga deltagare och deltagare som är mest lämpliga för arbete inom de gröna näringarna. Det är även önskvärt att verksamt bidra till att stimulera utrikes födda kvinnor att delta i utbildningar eftersom en låg andel kvinnor som är födda i annat land är yrkesverksamma inom de gröna näringarna. 4.3 Behov av subventionerade jobb inom gröna näringar I kartläggningen av de gröna näringarna undersöktes om det finns potential för att inrätta subventionerade arbeten inom de gröna näringarna. Flera aktörer anser att det finns stora icke tillgodosedda behov inom delar av de gröna näringarna, framför allt inom skogsbruket. I det sammanhanget har Arbetsförmedlingen inlett ett samarbete med Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med Arbetsförmedlingen och SLU genomföra ett pilotprojekt för att främja anställning för nyanlända inom det gröna näringarna och naturvården (N2015/00152/SK). Arbetsförmedlingen har i budgetunderlaget för 2017 lämnat ett förslag om subventionerade anställningar för arbetslösa med långa tider utan arbete och

Kris i trädgårdsbranschen

Kris i trädgårdsbranschen Kris i trädgårdsbranschen Inledning Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna i landet för trädgårdsarbetare. Dessutom är vi en stor köpare av olika typer av varor och tjänster inom trädgårdssektorn.

Läs mer

Meddelande 3 2016. Delrapport Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården. Fredrik Gunnarsson, Anna Ålund, Ann Dolling

Meddelande 3 2016. Delrapport Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården. Fredrik Gunnarsson, Anna Ålund, Ann Dolling Meddelande 3 2016 Delrapport Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården Fredrik Gunnarsson, Anna Ålund, Ann Dolling Skogsstyrelsen, mars 2016 Författare Fredrik Gunnarsson Anna

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

NYHETSBREV nr 23 2013

NYHETSBREV nr 23 2013 1 (7) Januari 2013 NYHETSBREV nr 23 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Året har precis börjat. Vi lägger 2012 till handlingarna och sammanfattar

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Observera. Handläggare: Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent, tel. 08-737 72 15 staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se

Observera. Handläggare: Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent, tel. 08-737 72 15 staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se Observera nr 14 NOVEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Rekrytering av personal till kyrkogården Svenska

Läs mer

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Rapport från SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och SMF Skogsentreprenörerna inom ramen för regeringens Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

3 veckor Heltid (eller motsvarande arbetsutbud).

3 veckor Heltid (eller motsvarande arbetsutbud). Letar du jobb och är intresserad av skog, lantbruk eller trädgård? Vi erbjuder en förberedande utbildning för dig som är intresserad av ett arbete inom gröna näringar. Gröna näringar är ett samlingsnamn

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Datum 2012-03-20. Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park

Datum 2012-03-20. Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park KS 14 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-03-20 Diarienummer KSN-2012-0528 Kommunstyrelsen Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras Anm. Avser åldersgruppen 15-74år. Säsongrensade

Läs mer

8 Konsekvenser av utredningens förslag

8 Konsekvenser av utredningens förslag 8 Konsekvenser av utredningens förslag 8.1 Konsekvenser för individen En av utredningens principiella utgångspunkter är att det är individens behov som ska styra insatsernas och lönestödens utformning.

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:154

Regeringens skrivelse 2015/16:154 Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Skr. 2015/16:154 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN

VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN Ett informationsmaterial om VÄLUTBILDADE NYANLÄNDA INOM ENERGIBRANSCHEN KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Kunskap Direkt, redaktionen 2016-03-31 Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Rådgivningsportal, kunskapssystem, verktygslåda, utbildningssajt eller skogsskötselguide. Kunskap Direkt kan presenteras

Läs mer

NYHETSBREV nr 20 2011

NYHETSBREV nr 20 2011 1 (6) Juli 2011 NYHETSBREV nr 20 2011 Nedan nyheter från NYN (se även ). Det kan noteras att NYN:s nya hemsida lanserades under våren. Inga stora åthävor vad gäller utseendet som dock blivit lite renare

Läs mer

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Arbetsförmedlingen och jobbkrisen Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Fackförbundet ST våren 2009. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org Rapporten, inklusive tabellbilagor,

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Avgående och tillträdande på arbetsmarknaden i Norrbotten fram till år 2015

Avgående och tillträdande på arbetsmarknaden i Norrbotten fram till år 2015 Avgående och tillträdande på arbetsmarknaden i Norrbotten fram till år 215 Av Inger Oja Länsarbetsnämnden i Norrbotten, november 21 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 5 Arbetsmarknaden i Norrbotten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Utbildningsföretagens årsrapport 214/215 Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Sammanfattning/Inledning Ökad globalisering och digitalisering slår ut och förändra mängder av jobb. Den här rapporten

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Koncernkontoret Område Samhällsplanering Lene Hansson Projektledare 044 309 31 42 lene.hansson@skane.se INFORMATION Datum 2014-05 Projekt s Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Projekttid

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Rekryteringsbehov 2013-2022 inom kommun och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Sverige

Läs mer

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig to: Maskot/Folio Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig 2 Flyktingsituationen 54 miljoner flyktingar och fördrivna i världen (UNHCR) 9 miljoner syrier

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Kristianstad

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Kristianstad EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Kristianstad En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Kristianstad

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete Bakgrund En avgörande faktor för en lyckad integration av nyanlända 1 till Sverige är en snabb etablering på arbetsmarknaden där individens kompetens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET NORRBOTTEN RAPPORTER. för ett VÄXANDE. och. SPÄNNANDE Norrbotten

FRAMTIDSPARTIET NORRBOTTEN RAPPORTER. för ett VÄXANDE. och. SPÄNNANDE Norrbotten FRAMTIDSPARTIET NORRBOTTEN RAPPORTER för ett VÄXANDE och SPÄNNANDE Norrbotten 2(2) Innehåll Ett växande Norrbotten för tillväxt och framtidstro 12.2.2... 3 Ett spännande Norrbotten för kultur och livskvalitet

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 Text Bitte Lyrén Text- och bildredigering Urban Isberg Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Kommittédirektiv Yrkesdansarutbildning i klassisk dans Dir. 2008:32 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

NYHETSBREV nr 22 2012

NYHETSBREV nr 22 2012 1 (10) Juli 2012 NYHETSBREV nr 22 2012 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Under perioden märks ett hårt tryck från utländsk arbetskraft som vill komma

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

VÄLKOMNA TILL PRESSLUNCH

VÄLKOMNA TILL PRESSLUNCH VÄLKOMNA TILL PRESSLUNCH Matchning och kompetensförsörjning Prognos för 2015-2016 Arbetsgivarnas positiva bedömningar om efterfrågeutvecklingen fortsätter in i 2016, om än något dämpade. Jobben växer främst

Läs mer