Utvärdering av samverkansprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av samverkansprojekt"

Transkript

1 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller Utvärdering av samverkansprojekt Bakgrund Sedan 1995 finns ett samverkansavtal mellan s universitet, Västra Götalandsregionen och kommuner inom s Regionen. Avtalet innebär finansiering av projektet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige som syftar till att främja den västsvenska regionens utveckling genom att satsa på kvalitet, kompetensförsörjning och kompetensutveckling för kommuner och landsting. Avtalsperioden med deltagande parter gäller för sex år och har utvärderats inför varje ny avtalsperiod. Den första avtalsperioden som kännetecknades av uppbyggnad av samverkan, visade på positiv utveckling, både vad gäller forskning och utbildning. Utvecklingsområden som identifierades genom utvärdering var: - Kraftigare marknadsföring från Förvaltningshögskolan behövs för att förbättra kännedomen om förstärkt förvaltningsforskning - Större delaktighet från kommunerna i projekten, t ex forskningsämnen ska bli föremål för dialog innan de beslutas Samtliga parter undantaget Kungsbacka kommun förlängde avtalet. Den andra avtalsperioden, , kännetecknas av utveckling. Utvärderingen av perioden visade att projektet varit uppskattat och att det skulle kunna utvecklas vidare. De utvecklingsområden som identifierades var: Uppdrag - Återkoppling av erfarenheter från projektet i respektive organisation behöver förbättras. - Upplevelsen av en personunion mellan flera verksamheter kan undvikas genom att man förbättrar och utvecklar tydligheten. Marknadsföringen bör bli mer aktiv från Förvaltningshögskolan för att göra projektet synligt. - Kommunerna måste vara mer aktiva beställare för att öka delaktigheten i projektet och påverka t ex val av forskningsområden. Inför slutet av den tredje avtalsperioden beslutade Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning att projektet ska utvärderas. Uppdraget har lämnats till Gunnel Lorentzon, kommundirektör i Lerums kommun. Ulrika Lundgren, Kvalitetscontroller i Lerums kommun har också medverkat i utvärderingen. LERUM400, v 1.0, Syfte och mål Syftet med uppdraget är att ge rådet ett beslutsunderlag. Målet är att en rapport ska överlämnas till Förvaltningshögskolan senast den 10 april 2012.

2 2 (10) Utvärderingen utgår från de frågeställningar som lämnades med uppdraget: Metod - Hur har projektet bidragit till regionens utveckling och kompetensutveckling? - Vad har projektet bidragit till när det gäller forskning och utbildning i offentlig förvaltning? Utvärderingen har genomförts genom att samla in information om deltagande och nyttjande av Förvaltningshögskolans utbud och genom en enkätundersökning. En enkät riktades till kommunchefer och kompletterades med dialog utifrån resultat och fördjupning i vissa frågor på GR:s kommundirektörsnätverk. En enkät skickades till förtroendevalda; kommunstyrelsens ordförande och första och andra vice ordförande samt regionstyrelsens ordförande och vice ordförande. Enkätfrågorna var i huvudsak de samma för kommunalråd som kommunchefer. Svarsfrekvensen för enkäten är låg, 28 procent för förtroendevalda. För kommunchefer var svarsfrekvensen högre, 69 procent. Resultatet av samverkan är svår att mäta, men en samlad bedömning lämnas utifrån de uppfattningar som uttrycks. Resultat Det resultat som presenteras bygger på kommunernas uppfattningar som framgår av enkätundersökning och dialog med kommunchefer. Vår utgångspunkt för redovisning är därför det kommunala perspektivet. Utvärderingen visade i korthet att: 1. Inställningen till samverkan med s universitet och Förvaltningshögskola är positiv. Förvaltningshögskolan upplevs ha en viktig roll och bidrar positivt i utveckling av regionen och kompetensutveckling. 2. Samverkan mellan Förvaltningshögskolan, kommunerna och VGR är inte tillräckligt känd i kommunerna. Målsättning med samverkan och vad samverkan ska leda till (resultat) är otydligt för kommunerna. 3. Kommunernas delaktighet är begränsad både när det gäller att uttrycka behov och påverka forskning och utbildning och att delta och ta del av Förvaltningshögskolans utbud i form av utbildningar, seminarier och spridning av forskningsresultat. 4. Möjlighet och intresse för fördjupad samverkan finns. En närmare dialog mellan parterna är en viktig utgångspunkt för detta. GR:s kommundirektörsnätverk och en ökad kontakt mellan Förvaltningshögskolan och varje kommun/region kan underlätta i utvecklingen.

3 3 (10) På följande sidor fördjupar vi resultatet av undersökningen. Synliggöra samverkan Samverkan med Förvaltningshögskolan är fortfarande inte tillräckligt känd i kommunerna. Kännedom om projektet Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige och förkortningen KOLV är begränsad. Ett fåtal av kommunalråd och kommunchefer som besvarat enkäten upplever att projektet blivit mer synligt. De åtgärder som genomförts under avtalsperioden tycks ha haft ringa effekt på kännedom och delaktighet hos samverkansparterna. Det kan ha haft större effekt inom universitetet och bland studenter. Att samverkansprojektet inte är tillräckligt känt kan påverka delaktighet i de aktiviteter som Förvaltningshögskolan erbjuder. Av deltagarlistor framgår att förtroendevalda och kommunchefer inte i någon högre utsträckning deltar i de aktiviteter som Förvaltningshögskolan anordnar. Förtroendevalda och kommunchefer tar i huvudsak del utbudet genom rapporter och utskick och en del har någon gång deltagit i Förvaltningshögskolans dag. Det finns fortsatt ett behov av att lyfta fram (marknadsföra) samverkansmöjligheterna på olika sätt. Ökade kontakter, nya kontaktytor är några sätt (se vidare under rubriken förankring samverkan), men också informationen på hemsidan som också kan fylla en viktig funktion i mötet med kommunerna och regionen. Vem vänder sig informationen till idag? Kan samverkansparterna ta del av aktuell information? Det finns en utvecklingspotential i informationsspridningen via hemsidan, men också att sprida information genom prenumeration på nyhetsbrev. Forskning och utbildning Kommunerna är fortfarande passiva när det gäller utbildnings- och forskningsfrågor. Överlag tycks kommunerna nyttja Förvaltningshögskolans kompetens och utbildningsutbud i begränsad omfattning. Vägen in i den akademiska världen är viktig för kommunerna liksom forskning och ny kunskap. Med de förändrade krav på kommuner som nu börjar bli synliga finns behov av forskning och studier med ett starkare och förändrings- och framåtsyftande perspektiv. Förvaltningshögskolan kan fylla en viktig roll och hjälpa kommunerna i utvecklingen framåt. Det finns behov i kommunerna att fokusera mer på framtidsfrågor, på kommunutveckling och den offentliga sektorns nya roll och vilka trender och tendenser som finns i samhället och hur påverkar det demokratiska perspektivet. Av de forskningsområden som lyftes fram i utvärdering av föregående avtalsperiod, lägger kommuncheferna särskilt stor vikt vid styrning och utveckling av kommunerna, kommunernas framtida roll och omvärldsperspektivet. Dessa områden ingår idag i tre av de fyra forskningsplattformar som finns inom Förvaltningshögskolan.

4 4 (10) Kompetensutveckling Samverkansavtalet syftar också ge möjlighet till kompetensutveckling för anställda i samverkande organisationer. Det innebär utbildningar ur ordinarie kursutbud, skräddarsydda kurser och utvärderingsstöd. Få kommuner har vänt sig till Förvaltningshögskolan för kompetensutvecklingsinsatser. Skräddarsydda kurser har under avtalsperioden beställts av Kungälv, s Stad, Lerum och VGR. Få av samverkansparterna har under avtalsperioden använt Förvaltningshögskolans möjligheter till utvärderingsstöd (utbildning, behovsanpassad kurs, bollplan och kontaktförmedling mellan organisation/studenter/forskare för utvärderingsuppdrag). s Stad är ett undantag och till viss del också VGR. s Stad tycks inom vissa verksamheter ha etablerade kontakter med Förvaltningshögskolan och ett återkommande samarbete. Se bilaga 1 Metodströd. Under avtalsperioden har ett kommunlicentiatprogram tagits fram, men det startades inte på grund av bristande intresse. Det framgår inte av information på hemsidan om och när programmet kommer att starta. Ett annat sätt att sprida kunskap och delge resultat av forskning och studier är genom längre eller kortare seminarier. För att öka kommunernas deltagande i Förvaltningshögskolans dag som är ett sådant tillfälle har samverkansparter involverats i programmet och ett pris för bästa nyttiggörandet av forskning inom offentlig förvaltning har inrättats som delas ut under dagen. Förvaltningshögskolan har också arbetat med att öka samverkansparternas delaktighet i samband med studenternas examensdag. Det ger kommunerna/vgr möjlighet att skapa eller förstärka bilden som attraktiva arbetsgivare. Vilket resultat det fått ligger utanför det här uppdraget. Lunchseminarier har också anordnats under avtalsperioden. Deltagandet har visat sig vara begränsat., Härryda, Lerum, Mölndal, Öckerö och VGR har deltagit vid fler än två tillfällen av sammanlagt fem. Partille och Stenungsund har deltagit vid ett av dessa medan Ale, Alingsås, Kungälv och Tjörn inte deltagit någon av gångerna. Se bilaga 2. Under 2010 deltog ca 20 personer vid respektive tillfälle, varav ungefär hälften från kommuner och VGR, även andra intressenter och alumner deltar. Under 2011 och 2012 har deltagarantalet minskat och ligger i snitt på personer. I dialog med kommunchefer uttrycktes att tiden för seminariet inte är lämplig och att annan tid vore önskvärd. Frukostseminarier eller aktivitet senare på eftermiddagen är förslag på alternativ. Det finns också ett intresse från kommunerna till interaktiva möten med externt inbjuden person, till viss kostnad för deltagarna, max en halv dag. Förankring av samverkan Förankring av samverkan med Förvaltningshögskolan är fortfarande svag i kommunerna. Många kommuner vittnar om att diskussion och återkoppling saknas och att förankring av frågorna inte finns med på agendan. Någon förändring tycks inte ha skett trots att föregående utvärdering pekade på samma

5 5 (10) sak och vissa åtgärder genomförts av Förvaltningshögskolan. Regionala frågor om utbildning och forskning ur ett samhällsperspektiv, forskningsprogram och vidareutbildningsfrågor ligger inom rådets uppdrag. Kan gemensamma frågor som diskuteras i rådet bättre förankras i kommunerna? Kan det ske genom att det förs upp på kommunstyrelsens agenda eller genom att diskussion i andra forum? Frågor om vad uppdraget i rådet innebär har också lyfts och vem som ska representera parterna i rådet? Det finns möjlighet att lyfta samverkansfrågor på GR:s kommundirektörsnätverk, förslagsvis en till två gånger per år. Dialog kan också föras direkt med respektive kommun/region genom att Förvaltningshögskolan besöker tjänstemannaledningen. Det skulle både ge möjlighet att påminna om samverkan och att fånga upp behov och önskemål och lyfta aktuella frågor för båda parter. Ökat samarbete Utvärdering av avtalsperioden liksom tidigare utvärdering visar på möjligheter och intresse för en ökad delaktighet och närmare samarbete. Det finns intresse för ett fördjupat samarbete både med Förvaltningshögskolan och med s universitet i stort, vi kallar det en samverkan "version 2.0". För att det ska vara möjligt krävs en närmare dialog och förutsättningar för förankring och förändrade eller nya kontaktvägar mellan universitetet och kommuner och regionen.

6 6 (10) Bilaga 1: Metodstöd 2008 Organisation Aktivitet 7/1 Social resursförvaltning, Utvärderingsutbildning 21/1 Lerum Utvärderingsutbildning för rektorer 1/2 Vuxenutbildningsförvaltningen, 5/2 Stödcentrum för unga brottsoffer, 7/2 Myndigheten för skolutveckling med inbjudna rektorer från GR 26/3 Social resursförvaltning, Diskussion om effektutvärdering Seminarium om metautvärdering Seminarium om kvalitetsredovisning Utvärderingsutbildning 12/5 VG-regionen Metodstöd vid träff med folkhögskolerektorsnätverk 14/5 Social resursförvaltning, Utvärderingsutbildning 16/5 Förvaltarenheten, Föreläsning om uppföljning och utvärdering 26/5 Respons alkoholrådgivning, 10/6 Stödcentrum för unga brottsoffer, 25/8 Sociala resursförvaltningen, 1/9 Sociala resursförvaltningen, 19/9 Sociala resursförvaltningen, Föreläsning om uppföljning och utvärdering Seminarium om metautvärdering Möte om kvalitetsmätning Möte med verksamhetschef för missbruksvård Möte med verksamhetschef för missbruksvård 13/10 FoU Väst, GR Medverkan i seminarium om effektmätningar 17/10 Räddningstjänsten, Alingsås Metoddiskussion 29/10 Kunskapscentrum för våld i nära relationer, Metoddiskussion 21/11 Räddningstjänsten, Alingsås Metoddiskussion 25/11 Sociala resursförvaltningen, 10/12 Räddningstjänsten, Alingsås Metoddiskussion Möte med verksamhetschef för missbruksvård

7 7 (10) 2009 Organisation Aktivitet 13/1 GU och Sociala resursförvaltningen, 20/1 Dialoga, kunskapscentrum för våld i nära relationer Seminarium på Jonsereds herrgård om samverkan Diskussion om hur ett uppföljningssystem för kvalitet kan utvecklas 29/1 Räddningstjänsten, Alingsås Processvägledning för verksamhets-redovisning 9/3 Regionbiblioteket Diskussion om hur kvalitet i biblioteksverksamhet kan mätas 10/3 Familjerättsbyrån, Handledning inför design av utvärdering 25/3 Sociala resursförvaltningen, Handledning inför utvärdering av BBIC-arbetet i 31/3 GR Medverkan i nätverksträff med chefer inom funktionshinder 1/4 GR Medverkan i nätverksträff med chefer inom äldreomsorg 16/4 Familjerättsbyrån, Handledning inför design av utvärdering 22/4 Regionbiblioteket Fortsatt diskussion om hur kvalitet i biblioteksverksamhet kan mätas 27/4 Sociala resursförvaltningen, 28/4 Sociala resursförvaltningen, Handledning av personal om utvärdering av barnperspektiv i missbruksvård Möte med nätverkslaget för att diskutera utvärdering av planerat projekt. 29/4 Familjerättsbyrån Handledning inför design av utvärdering 10/6 Sociala resursförvaltningen, 10/6 Sociala resursförvaltningen, 16/6 Vuxenutbildningsförvaltningen, 17/6 Sociala resursförvaltningen, 1/7 Sociala resursförvaltningen, Handledning av personal om utvärdering av barnperspektiv i missbruksvård Fortsatt möte med nätverkslaget för att diskutera utvärdering av planerat projekt Seminarium om effektstudier inom vuxentutbildning Fortsatt diskussion av utvärdering av BBICarbetet i Handledning av personal om utvärdering av barnperspektiv i missbruksvård 28/8 Familjerättsbyrån, Handledning av utvärdering gällande ny arbetsmetod 1/9 Kriscentrum för män Möte med anställd som vill bli kommundoktorand på FGU

8 8 (10) 10/9 Partille Möte med anställd som vill bli kommundoktorand på FGU 21/9 Sociala resursförvaltningen, Möte med projektledning + student som kommer att utvärdera BBIC-projektet. 25/9 Familjerättsbyrån Handledning av utvärdering av ny arbetsmetod. 7/10 Dialoga, kunskapscentrum för våld i nära relationer 27/10 Dialoga, kunskapscentrum för våld i nära relationer Handledning av personal som ska utvärdera ny arbetsmetod Diskussion om Dialogas uppföljningssystem 2010 Organisation Aktivitet 27/1 Stenungsund Medverkan vid personalkonferens om uppföljning och utvärdering 10/2 GR Föreläsning för ledningsgruppen 19/8 Sociala resursförvaltningen, 24/8 Sociala resursförvaltningen, 14/9 Sociala resursförvaltningen, 15/10 Sociala resursförvaltningen, 2/11 GU och Sociala resursförvaltningen, 10/11 Sociala resursförvaltningen, Fortsatt diskussion om utvärdering av BBICprojektet i Handledning i uppföljningsarbete Fortsatt handledning i uppföljningsarbete Fortsatt handledning i uppföljningsarbete Föreläsare vid samverkanskonferens, Jonsereds herrgård Diskussion om förvaltningens arbete med uppföljning av föreningsbidrag 30/11 VG-regionen Medverkan i konferens om uppföljning och utvärdering av kulturpolitik 6/12 Ale Medverkan i konferens om uppföljning och utvärdering av socialtjänstverksamhet.

9 9 (10) 2011 Organisation Aktivitet 10/1 VG-regionen Diskussion om utvärdering av kulturverksamhet 14/1 & Co Diskussion om utvärdering av vetenskapsfestivalen 25/1 Kultur i Väst Diskussion om utvärdering av skolbio 4/2 Sociala resursförvaltningen, 9/2 VG-regionen, folkhälsosekretariatet 30/3 VG-regionen, folkhälsosekretariatet 11/5 VG-regionen, folkhälsosekretariatet Diskussion om utvärdering av föreningsbidrag Utvärderingskurs Diskussion om metautvärderingsprojekt Diskussion om metautvärderingsprojekt 12/5 Gryning Vård Diskussion om Grynings uppföljnings- och utvärderingsarbete 23/5 Sociala resursförvaltningen, Diskussion om uppföljningssystem 17/8 VG-regionen Möte för att diskutera uppföljning av kulturverksamhet 18/8 Sociala resursförvaltningen, 24/8 VG-regionen, folkhälsosekretariatet Diskussion om uppföljningssystem Planering av konferens om metautvärdering. 4/10 Gryning Vård Diskussion om Grynings uppföljnings- och utvärderingsarbete 6/10 Prevu, Medverkan i personalkonferens om utvärdering, Varberg. 10/10 Skolutvecklingsenheten, Möte för att diskutera utbildning i kvalitetsarbete för rektorer. 11/10 VG-regionen, folkhälsosekretariatet Utvärderingskonferens för kommunala folkhälsosamordnare. 10/11 Skolutvecklingsenheten, Möte för att diskutera utbildning i kvalitetsarbete för rektorer 12/12 Skolutvecklingsenheten, Möte för att diskutera utbildning i kvalitetsarbete för rektorer

10 10 (10) Bilaga 2: Deltagande lunchseminarium Lunchseminarium Antal personer Ale Alingsås /12 24/2 19/5 13/9 13/ Härryda Kungälv Lerum Lilla Edet 1 Mölndal 1 5 Partille 1 Stenungsund 2 Tjörn Öckerö VGR s universitet/förvalt ningshögskolan Övriga, externa Totalt Deltagande i procent (%) av fem lunchseminarier Ale 0 Mölndal 40 Alingsås 0 Partille Stenungsund 20 Härryda 60 Tjörn 0 Kungälv 0 Öckerö 60 Lerum 60 VGR 100 Lilla Edet 20 s universitet 80

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC

Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC GR Lotta Wall 2009-12-01 Rapport om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008 kvalitetssäkring av den sociala barnavården genom användande av systemet BBIC Kommun Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen

Förlängning av Samverkansavtal för Förskola i Göteborgsregionen Förlängning av i Göteborgsregionen 1. Bakgrund och motiv Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och föräldrarnas rättigheter när det gäller förskola. Hemkommunen (folkbokföringskommun) svarar för att

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Bryssel 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007)

Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) 080213 Peter Holmström Förvaltningschefernas kommentarer över statistiken avs vuxavtalets Etapp 3+ (hösten 2007) Enligt uppdrag från GRs Utbildningsgrupp, 071206, redovisas här förvaltningschefernas kommentarer

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2012-06-01 Ulrica Furby/ Gustav Höjer sid 1(5) Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: Fredag 1 juni 2012, kl 08:30-12:30 Plats: Växtkraft, Jordhammar i Stenungsund

Läs mer

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp MISSIV Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-03-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Förslag till Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 10 december 2015 kl 9-11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 9 mars 2005, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Kungsbacka Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Bertil

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Dokumentering och utvä rdering

Dokumentering och utvä rdering Dokumentering och utvä rdering Högskolan Skövde 4 september 2012 Ett samarbete som nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan i Skövde. Fortsättning följer!

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 1 november, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen, ordförande

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2008-12-04 HT/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 4 december 2008 kl. 09.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Endrick Schubert (m) Göteborg,

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

Forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Aktuella aktiviteter

Forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Aktuella aktiviteter Forskning och utveckling inom välfärdsområdet Aktuella aktiviteter Hösten 2008 Aktuella aktiviteter inom FoU i Väst/GR hösten 2008 Utvärderingar, kartläggningar och studier Studier, utvärderingar och kartläggningar

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-09-28 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg Närvarande ledamöter

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Tid: Måndagen 13 mars, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 469 Deltagare: Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Projektbeskrivning utveckling av Demokrati Dialog Delaktighet (3D) i Tingsryds Kommun 2008 2010 Bakgrund - Markaryd Bakgrund - Tingsryd

Projektbeskrivning utveckling av Demokrati Dialog Delaktighet (3D) i Tingsryds Kommun 2008 2010 Bakgrund - Markaryd Bakgrund - Tingsryd 2008-04-15 1(7) Projektbeskrivning utveckling av Demokrati Dialog Delaktighet (3D) i Tingsryds Kommun 2008 2010 Efter anpassningar till Regionförbundet Södra Smålands beslut 2008-02-20, 64 samt kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde PUFF Diarienummer: VON 2014/1036-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-16. Vård- och omsorgskontoret

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 februari 2009, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Måndag 31 aug kl 09.30-12.00 och tisdag 1 sep kl 13.00-16.00 2009 Plats: Björholmens Marina, Tjörn Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Inga-Lena

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2012-09-14 Tid: Tisdagen den 14 september 2012 kl 09.00-12.00 Plats: Närvarande: Högskolecentrum Bohuslän, Uddevalla Peter Heie, Strömstad

Läs mer

PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten

PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten Samrådsdeltagare 1. Jens Alderblad, Kungsbacka 2. Martin

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-10-18 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Tisdagen den 18 oktober 2005 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås, ordf. punkt 1-5 Endrick

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 för VästKom Beslutad i styrelsen den 19 december 2013 1 1. Vad är VästKom? VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; Boråsregionens kommunalförbund,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 27 oktober 2000, kl 09.00-15.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, rum 255 Mötet i UC ägde rum enligt följande arbetsordning Pass 09.00-09.30 Förskola

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR

Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Margaretha Allen Ulrica Furby Minnesanteckningar, VO-collegerådet inom GR Datum: torsdag 2 maj Tid: 8.30-11.30 Plats: GR, Lokal Tistlarna Närvarande: Arbetsliv: Sirpa Niemi FH Ale kommun, Åsa Holmstrand

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 10 december 2004, kl. 12.00 12.15, i kommunalhuset, Partille kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats 090310 Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats Datum: 18 februari 2009 Tid: tid: 13-16 Plats: GR, Göteborg Deltagare: Börje Molin Alingsås, Linda Wennerholm Hylte, Irma Polgary

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

Anteckningar från möte i Särskolenätverket

Anteckningar från möte i Särskolenätverket Särskolenätverket Göteborg 4 mars Anteckningar från möte i Särskolenätverket Tid: onsdag 18 februari 2015, kl 09.00-12.00 med kategoriträff 13.00-14.00. Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5B, Göteborg.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08 Datum: Måndagen den 8 juni 2015 Tid: 17.00-18.50 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 55-56, omedelbar justering Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kvinnojourernas roll och finansiering samt det manliga perspektivet bör finnas med bland de frågeställningar som närmare ska analyseras.

Kvinnojourernas roll och finansiering samt det manliga perspektivet bör finnas med bland de frågeställningar som närmare ska analyseras. GR 2007-05-23 Elvy Persson Regionalt samarbete kring våldsutsatta kvinnor Saken Den sociala styrgruppen beslutade i september 2006 att uppdra åt GR att i samverkan med medlemskommunerna utreda förutsättningarna

Läs mer

Färdtjänstresor i Göteborgsregionen 2012

Färdtjänstresor i Göteborgsregionen 2012 KOMMUN RESOMRÅDE ANSLUTEN VÄSTTRAFIK Ale Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Alingsås och Lerum ANTAL RESOR RESENÄRENS AVGIFT Inom egna kommunen 42 /enkelresa Kungälv 63 Göteborg 81 eller

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma.

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma. från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad Tid: Fredag den 5 juni, 9.00 12.30 Plats: Jonsereds trädgårdar, Partille kommun Ledamöter Eva Carlsson (ordf.), Partille (S) Ingrid Inhammar, Ale (S) Ann

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1 från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1 Tid: Onsdag 5 december 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Partille Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Stefan Ericsson, Göteborg Staffan

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 091026 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom sregionen Datum: Tisdag 20 oktober Tid: 8.30-12.00 Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Marianne Möller, Torbjörn

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2009-02-12 LA/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 12 februari 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Tjörn Närvarande: Magnus

Läs mer

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet december 2014 Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Folkhälsorådet tar initiativ till insatser som främjar folkhälsan i Mölndal. Rådet inspirerar offentliga, privata och ideella

Läs mer

Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE

Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE Utvecklingsprogrammet BLIVANDE LEDARE Sammanfattning av utvärderingen vad hände sen? En undersökning av personer som mellan 1998 och 2003 deltagit i utvecklingsprogrammet Blivande ledare, i GR s regi.

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-06-04 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: Alingsås kommun Närvarande ledamöter Kia Andréasson (mp), Göteborg Benny

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2009-06-10 57

Arbets- och näringslivsnämnden 2009-06-10 57 Arbets- och näringslivsnämnden 2009-06-10 57 Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset kl. 13.15 16.15 Beslutande Gunnar Schoberg (C), ordförande Ahova Lood (S) Kjell Wåxnäs (M) Bruno Granath (C) Ingemar Andersson

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Anteckningar VO-collegerådet inom GR

Anteckningar VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Anteckningar VO-collegerådet inom GR Tid: onsdag 7 september 2011 Plats: Närvarande: GR-huset, Göteborg Tina Forsgren, Härryda, ordf. Monica Wallström, Kungsbacka Karolina Naij, Kungsbacka

Läs mer

Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten

Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten Träff Utbildningsanordnare i Malmfälten Fredrika Persson, Freja konsulter Tillväxt i Malmfälten projektet Innehållsförteckning 1 Träff för Utbildningsanordnare i Malmfälten... 1 2 Behov av Kompetensförstärkning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

INSIKT 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING. NKI för hela regionen. Effektivitet och Bemötande

INSIKT 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING. NKI för hela regionen. Effektivitet och Bemötande INSIKT 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING +1 NKI för hela regionen +3 Effektivitet och Bemötande BUSINESS REGION GÖTEBORG INSIKT 2015 Företagarna mer nöjda men vi måste höja tempot

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

UBit arbetsmöte. 2 mars 2016 kl 09:30 16:00. Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 2 mars 2016 kl 09:30 16:00. Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 2 mars 2016 kl 09:30 16:00 Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Agenda 2 mars 2016 Bordet runt Senaste nytt om Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2012-03-22 Shahbaz Khan Datum: 2012-03-22. kl. 13-15.30 Plats: Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1-2 Närvarande ledamöter

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR ANTECKNINGAR Vård- och omsorgscollege 2015-12-15 Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR Tid: Fredag 11 december 2015, kl 13.00-16.00 Plats: GR Deltagare: Arbetsliv: Ann-Sofie Borg

Läs mer

Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212. Regionalt utvecklingsnätverk, RUN. Mittuniversitetet

Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212. Regionalt utvecklingsnätverk, RUN. Mittuniversitetet Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212 Regionalt utvecklingsnätverk, RUN Mittuniversitetet Monika Karlsson, Marina Nord-Öberg och Ingrid Burlin 2 av (8) Innehållsförteckning RUN:s ledningsgrupp och

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-02-19 13:00 16:15 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Beslutande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Anna Fransson (S), vice ordförande Elizabet

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 MISSIV 2014-06-13 ÄRENDE 1 Till Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer