Fagersta, 78 ha SKOG PÅ TILLVÄXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fagersta, 78 ha SKOG PÅ TILLVÄXT"

Transkript

1 Fagersta, 78 ha SKOG PÅ TILLVÄXT Tillfälle att förvärva välarronderad skogsmark i Bergslagen med övervägande del yngre skogar. Skiftet är beläget söder om Ängelsberg och erbjuder förutom skogsproduktion möjligheter till rekreation och jakt. 1

2 SKOG OCH MARK ÅKER- OCH BETESMARK På fastigheten finns ett par mindre gamla inägor som är delvis igenvuxna med skog. Det finns inga stödrätter till marken. Dessa områden skapar goda möjligheter till jakt på fastigheten och det förekommer spår av vildsvin. 2

3 3

4 SKOGSMARK Skogen består till stor del av yngre skogar där vissa bestånd inväntar röjning. Många av ungskogarna har tagit sig ur betesfarlig höjd och skogsskötseln på fastigheten är generellt i fas. Virkesförrådet är uppskattat till m 3 sk med ett genomsnittligt virkesförråd på 101 m 3 sk/ha. Boniteten för fastigheten är bedömd till 6,3 m 3 sk/ha med en löpande tillväxt på 5,0 m 3 sk/ha. Se ytterligare information i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2015 av Andreas Wistrand på RickLar Skog. NYCKELBIOTOPER Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. JAKT Synliga spår efter vilt, i första hand vildsvin, rådjur och hare. Jakten blir tillgänglig för ny ägare från och med nästa jaktår, 1 juli

5 5

6 6

7 7

8 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN FASTIGHET Del av Skrivargården 1:3, Västervåla socken, Fagersta kommun. TAXERINGSVÄRDE* Typkod 122 (okänd taxeringsenhet), taxeringsvärde år 2014 ÄGARE Jonas Swärd AREAL Areal enligt skogsbruksplan Produktiv skogsmark Impediment skog Väg och kraftledning Inägomark Övrig landareal SUMMA LANDAREAL 71,7 ha 1,4 ha 2,2 ha 1,2 ha 1,6 ha 78,1 ha Skogsmark kr Betesmark kr SUMMA kr *Taxeringsvärdena är grovt skattade då endast del av fastigheten skall säljas. INTECKNINGAR/LÅN I fastigheten finns tio penninginteckningar om totalt kr, inga inteckningar följer med i den avstyckade delen. Inga lån skall övertas av köparen. Därtill kommer vatten om 1,2 ha 8

9 9

10 10

11 SERVITUT/NYTTJANDERÄTTER M.M. Följande servitut belastar Skrivargården 1:3 av vilken egendomen är del. Nedanstående servitut kan därmed komma att belasta egendomen i samband med lantmäteriförrättning. SERVITUT RÄTTSFÖRHÅLLANDE AKT Ledningsrätt Last Officialservitut Last Officialservitut Last Avtalsservitut Last 1982IM-08/ INSKRIVNINGAR INSKRIVNINGSDAG DAGBOKSNUMMER Tele /1424 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, SAMFÄLLIGHETER M.M. Fastigheten har andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar enligt följande: SAMFÄLLIGHET Fagersta Skrivargården FS:1 Fagersta Skrivargården S:2 Fagersta Skrivargården S:3 Fagersta Skrivargården S:4 Fagersta Skrivargården FS:5 ÄNDAMÅL Fiske i Åmänningen Lertag Väg Fiske- och båthusplats Fiske i Väster Mursjön Andelar i dessa följer endast med den avstyckade delen i den mån de krävs för fastighetens bildande. Inga andelar avseende samfällt fiske i Åmänningen följer med den avstyckade delen. PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR En torplämning finns registrerad på fastigheten. I övrigt finns inga registrerade nyckelbiotoper, särskilt utpekade naturvärden eller fornlämningar på fastigheten. FÖRVÄRVSTILLSTÅND Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person efter som fastigheten ligger i vad som klassas som glesbebyggt område. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. 11

12 FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFARANDE Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning. Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud skall inges skriftligen via fax, eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga. BUDDAG Skriftligt anbud skall vara Areal i Västerås tillhanda senast torsdagen den 18 juni kl 14: FRI PRÖVNINGSRÄTT Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID-KONTROLL ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till «Lag om åtgärder vid penningtvätt». BUDFÖRTECKNING En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slutlige köparen. UPPLYSNING OM SK SIDOVERKSAMHET Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en fast ersättning om 300 kr. 12

13 VILLKOR Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. 10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. RÅD Behöver Du hjälp med att tolka skogbruksplan, skattefrågor m.m. kontakta ansvarig mäklare så får Du hjälp. FRISKRIVNING En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående. PRISIDÉ Fastigheten säljs med en prisidé om kr. TILLTRÄDE Tillträde kommer att ske efter överenskommelse när bindande avtal slutits och efter det att lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. STÄDNING Marken överlåtes utan städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen. VISNING Besiktning av mark sker på egen hand, vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. 13

14 14

15 VÄGBESKRIVNING VÄGBESKRIVNING Från Västerås följer man väg 66 upp till Virsbo. Sedan åker man Ängelsbergsvägen från Virsbo i riktning mot Ängelsberg och efter två till tre kilometer är man mitt på fastigheten. Fastigheten ligger i närheten av sydöstra delen av sjön Åmänningen. KOORDINATER SWEREF99, X = , Y =

16 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, Text: Fredrik Luhr och Emil Hjerpe. Foto: Fredrik Luhr. Layout: Marita Fagrell. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL VÄSTERÅS Ansvarig mäklare FREDRIK LUHR Reg. fastighetsmäklare Tel: E-post: EMIL HJERPE Mäklarassistent Tel: E-post: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 16

17 KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS SKICK MED MERA UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar. SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant 17

18 eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. SÄLJARENS UTFÄSTELSE Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. AVTALSFRIHET FRISKRIVNING Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. 18

19 19

20 20

21 Skogsbruksplan Planens namn Del av Skrivargården 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Mars 2015 Andreas Wistrand Fastighetsuppgifter Fastighet SKRIVARGÅRDEN 1:3 Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla Referenskoordinat (WGS84) Lat: 59 54' 23.84" N Long: 16 2' 29.15" E pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

22 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 71,7 91 Myr/kärr/mosse 1,4 2 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 1,2 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,2 3 Annat 1,6 2 Summa landareal 78,1 Vatten 1,2 Prod. Linjer Inäga Myr Annat Virkesförråd Totalt m³sk 7245 m³sk % Tall Gran Löv 95 1 Björk Tall Medeltal m³sk per hektar 101 Gran Löv Björk Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 6,3 beräknad med hänsyn till 366 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 612 Gallring 186 Totalt under perioden 798 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 360 m³sk m³sk per ha 5,0 pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

23 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Gran % Tall % Björk % Löv % Kalmark - 9 år 2, , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 71, Arealfördelning, aktuell 25 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: 7245 m³sk 5 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 25 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: m³sk 5 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 30 % (21,6 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 7 % (5,3 ha). pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

24 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Gran % Tall % Björk % Löv % m³sk /ha Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 0, R2 34, Gallringsskog G1 24, G2 2, Föryngrings- S1 4, avverknings- S2 2, skog S3 4, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 71, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. Areal % R1 R2 G1 G2 S1 S2 S3 pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

25 Skogens fördelning på målklasser Areal Virkesförråd Tillväxt Antal Målklass ha % m³sk % m³sk % avd PG 67,7 94, , ,1 31 K - produktion 0 K - naturvård 0 NS 2,2 3, ,9 65 1,8 1 NO 1,8 2, ,7 39 1,1 1 Summa 71,7 100, , ,0 33 PG Impediment ha % Myr 1,4 2,0 Berg 0,0 0,0 NO NS Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG K NS NO Produktionsmål med miljöhänsyn I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Naturvårdsmål med skötsel I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl. Naturvårdsmål, orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden. pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla 25 Del av Skrivargården 1:3 Id:

26 Sammanställning lövdominerade bestånd För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % (FSC) / 3 % (PEFC) av den friska och fuktiga marken domineras av löv. Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 71,7 ha är 97,9 % (70,2 ha) frisk eller fuktig. Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar). Fördelning fuktklasser för skogsmark Frisk, 88,8 %, 63,7 ha Fuktig, 9,1 %, 6,5 ha Blöt, 2,1 %, 1,5 ha Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex). Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden. Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha Lövdominerat: Övriga, 4,1 %, 2,9 ha Ej lövdominerat, 95,9 %, 67,3 ha Lövdominerade bestånd - framtida Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha Ej lövdominerat, 100,0 %, 70,2 ha NS + NO Övriga Summa Lövdominerade bestånd - aktuella Lövdominerade bestånd - framtida Areal % av areal frisk eller fuktig Areal % av areal frisk eller fuktig 0,0 ha 0,0 % 0,0 ha 0,0 % 2,9 ha 4,1 % 0,0 ha 0,0 % 2,9 ha 4,1 % 0,0 ha 0,0 % Lövdominerade bestånd - aktuella Avdelning Areal Målklass Ålder TGLÄC Andel av areal frisk eller fuktig 1 0,5 ha PG ,7 % 7 0,9 ha PG ,3 % 23 1,5 ha PG ,1 % Lövdominerade bestånd - framtida Avdelning Areal Målklass Ålder TGLÄC Andel av areal frisk eller fuktig pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla 26 Del av Skrivargården 1:3 Id:

27 Avverkning och tillväxt Avverkning I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3. I begreppet löv ingår alla lövträdsarter. Gallring Föryngringsavverkning Åldersklass Barr Löv Totalt Barr Löv Totalt ha m³sk m³sk m³sk ha m³sk m³sk m³sk Kalmark - 9 år , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Grundförslag 3, , Högre alt Lägre alt Total avverkning Tillväxt högre alt. - lägre alt m³sk/ha efter 10 år - högre alt. - lägre alt I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år. Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs Tillväxt Areal och virkesförråd efter 10 år Åldersklass Barr Löv Totalt m³sk m³sk m³sk ha m³sk m³sk/ha Kalmark - 9 år , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt 132 Summa , pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla 27 Del av Skrivargården 1:3 Id:

28 Skogsvårdsåtgärder Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder. Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs. Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ Angelägenhetsgrad Snarast Inom 5 år 5-10 år år Summa ha ha ha ha ha Markberedning, Följd 1,3 1,1 2,4 Plantering, Följd 1,3 1,3 Hjälpplantering, Alternativ 0,5 0,5 Återväxtkontroll, Följd 1,3 1,1 2,4 Röjning 0,9 16,4 4,3 21,6 Summa ha 4,0 17,7 6,5 28,2 pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla 28 Del av Skrivargården 1:3 Id:

29 Åtgärdsöversikt Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år Uttag m³sk Utförs inkl tillv år Stånd- Volym ortsindex m³sk /ha Prod Ang Avdelning areal Ålder Åtgärd Anteckning år ha (F) = Följd (A) = Alternativ Föryng avv ,3 115 G Underv röj f gallring 1 5 0,9 35 T Gallring (F) 1 5 0,9 35 T Underv röj f gallring 1 6 2,6 30 T Gallring (F) 1 6 2,6 30 T Gallring ,2 30 T Röjning 1 7 0,9 8 B Hjälpplantering (A) ,5 5 G Plantering (F) ,3 115 G Markberedning (F) ,3 115 G Underv röj f föryng avv ,1 100 T Röjning 2 1 0,5 15 B Röjning ,9 15 T Röjning ,5 5 G Röjning ,5 8 B Återväxtkontroll (F) ,3 115 G Föryng avv, fröträd (F) ,1 100 T Föryng avv (A) ,9 70 G Underv röj f gallring 3 9 2,0 25 T Underv röj f gallring (A) ,4 25 G Gallring (A) ,7 30 T Underv röj f gallring (A) ,8 25 T Underv röj f gallring (A) ,9 25 G pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

30 Åtgärdsöversikt Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade. Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år Uttag m³sk Utförs inkl tillv år Stånd- Volym ortsindex m³sk /ha Prod Ang Avdelning areal Ålder Åtgärd Anteckning år ha (F) = Följd (A) = Alternativ Gallring (A) ,5 30 G Röjning ,3 15 G Återväxtkontroll (F) ,1 100 T Markberedning (F) ,1 100 T pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

31 Avdelningsbeskrivning ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Skifte: 0 Not ¹ Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta ha g m³sk ä o år klass m² Alternativ cm m r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha (-Avdrag) Skikt Avd nr 1 0, R2 B PG ² Gran 10 Smalbladig grästyp (40) Röjning 2 3,4 Löv 30 L (-0,1) Björk 60 2, G1 G PG ² Gran Varier förråd Ingen åtgärd 9,3 2 Blåbärstyp (30) L (-0,2) Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha 3, G1 T PG ² Tall Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 6,0 3 Gran L (-0,2) Björk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha 1, R2 G PG ² Gran 80 Röjt Ingen åtgärd 5,4 4 Blåbärstyp (30) Björk 20 L (-0,1) , G1 T PG ² Tall Blåbärstyp (30) Underv röj f gallring 1 6,8 Gran Gallring (F) L (-0,1) Björk Priotal Gallringsmall (SKS): 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha 6 2, G1 T PG ² Tall Blåbärstyp (30) Underv röj f gallring 1 6,8 Gran Gallring (F) L (-0,1) Björk Priotal Gallringsmall (SKS): 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

32 Avdelningsbeskrivning ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Skifte: 0 Not ¹ Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta ha g m³sk ä o år klass m² Alternativ cm m r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha (-Avdrag) Skikt Avd nr 7 1,0 1 8 R2 B PG ² Gran 10 Ojämnt Röjning 1 3,2 Miljöträd Björk 90 L (-0,1) Smalbladig grästyp (40) 2, R2 T PG ² Tall 80 Kråkbär-Ljungtyp (20) Ingen åtgärd 3,7 8 Gran 10 L (-0,1) Björk , R2 T PG ² Tall 80 R2/G1 Underv röj f gallring 3 4,7 Lingontyp (25) Björk 20 3, G1 G PG ² Tall K=Kolbotten Ingen åtgärd 7, Blåbärstyp (30) Gran Björk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha 11 14, R2 T PG ² Tall 30 Miljöträd Röjning 2 3,6 (-0,6) L Gran 20 Smalbladig grästyp (40) Björk 50 3, G1 G PG ² Tall Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 7,5 12 Gran L (-0,2) Björk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

33 Avdelningsbeskrivning ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Skifte: 0 Not ¹ Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta ha g m³sk ä o år klass m² Alternativ cm m r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha (-Avdrag) Skikt Avd nr 13 1, S2 T PG ² Tall Granunderväxt Underv röj f föryng avv 2 3,5 Gran 5 K=Kulturminne Föryng avv, fröträd (F) Björk 5 Blåbärstyp (30) Markberedning (F) 3 Återväxtkontroll (F) 3 Priotal Visar-%: 2,5 14 0, G1 T PG ² Tall Underröjt Gallring ,3 Blåbärstyp (30) Priotal Gallringsmall (SKS): 3,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha 0, G1 G PG ² Gran Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 6,3 15 Underv röj f gallring (A) 3 Priotal Gallringsmall (SKS): 0,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha 0, G1 G PG ² Gran Blockigt Ingen åtgärd 7, Blåbärstyp (30) Björk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha 17 4, R2 G PG ² Gran 60 Miljöträd Röjning 3 4,8 Björk 40 Smalbladig grästyp (40) 1, S1 B PG ² Tall Granunderväxt Ingen åtgärd 3,9 18 Starr-Fräkentyp (35) Björk Blöt (4) Priotal Visar-%: 2,8 pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

34 Avdelningsbeskrivning ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Skifte: 0 Not ¹ Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta ha g m³sk ä o år klass m² Alternativ cm m r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha (-Avdrag) Skikt Avd nr 4, G1 T PG ² Tall K=Kulturminne Ingen åtgärd 6,6 19 Blåbärstyp (30) Gallring (A) 3 30 L (-0,1) Priotal Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha 2, G1 G PG ² Tall Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 7,3 20 Gran Löv Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha 21 0,5 1 5 R1 G PG ² Gran 20 Miljöträd Röjning 2 2,7 Björk 80 Smalbladig grästyp (40) Hjälpplantering (A) , R2 T PG ² Tall 50 Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 4,2 22 Gran 20 Underv röj f gallring (A) 3 Björk ,6 1 8 R2 B PG ² Tall 5 Miljöträd Röjning 2 3,2 (-0,1) L Gran 5 Smalbladig grästyp (40) Björk 90 2, S1 T PG ² Tall Olikåldrigt Ingen åtgärd 4,6 24 Blåbärstyp (30) Gran Fuktig (3) Björk Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

35 Avdelningsbeskrivning ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Skifte: 0 Not ¹ Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta ha g m³sk ä o år klass m² Alternativ cm m r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha (-Avdrag) Skikt Avd nr 0, R2 G PG ² Gran 100 Luckigt Ingen åtgärd 4,9 25 Miljöträd Underv röj f gallring (A) 3 Blåbärstyp (30) 0, G1 G PG ² Gran Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 8,1 26 Björk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha 1, G2 G PG ² Gran K=Kolbotten Ingen åtgärd 8,2 27 Smalbladig grästyp (40) Föryng avv (A) 3 95 Priotal Visar-%: 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha 4, R2 G PG ² Tall 20 Smalbladig grästyp (40) Ingen åtgärd 5, Gran 50 Björk , S2 G PG ² Tall Blåbärstyp (30) Föryng avv ,8 Gran Markberedning (F) 1 Plantering (F) 1 Återväxtkontroll (F) 2 Priotal Visar-%: 2,3 pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

36 Avdelningsbeskrivning ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Skifte: 0 Not ¹ Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta ha g m³sk ä o år klass m² Alternativ cm m r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha (-Avdrag) Skikt Avd nr 30 2, S3 T NS Tall Granunderväxt Ingen åtgärd 3,0 i¹ Starr-Fräkentyp (35) Björk Fuktig (3) Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i dagsläget. I framtiden bör inväxande granen gallras bort. Priotal Visar-%: 2,2 31 1, S3 T NO Tall Starr-Fräkentyp (35) Ingen åtgärd 2,2 i¹ Fuktig (3) Björk Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning Fuktig mark med gott om uppslag av löv samt gran. Överståndare av olika trädslag som bibehåller beskuggningen och på sikt kommer fungera som häckningsträd för spillkråka samt öka andelen grov död ved. Mål Säkerställa lövandel och artvariationen, överståndares funktion som fröspridare och beskuggare, på sikt skapas död ved av såväl pionjär- som sekundärträd, bevara 36 fuktiga förhållanden. Åtgärd Ingen åtgärd krävs då detta är en självreglerande och stabil biotoptyp, skapa ordentliga bryn och skyddszoner för fuktigheten, undvik dikning. Priotal Visar-%: 6,9 Gallringsmall (SKS): 1,6 0, G2 G PG ² Gran Blåbärstyp (30) Ingen åtgärd 7,3 32 Priotal Visar-%: 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha 0, G1 G PG ² Gran Miljöträd Ingen åtgärd 6,7 33 Luckigt Gallring (A) 3 30 Lingontyp (25) Priotal Gallringsmall (SKS): 0,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha 1,4 2 Myr 992 pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

37 Avdelningsbeskrivning ² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Skifte: 0 Not ¹ Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig G-yta ha g m³sk ä o år klass m² Alternativ cm m r m³sk [Skikt] ha avd % m³sk per ha (-Avdrag) Skikt Avd nr 1,4 4 Inägomark 994 L (-0,2) 1,6 5 Övrig landareal 995 1,2 6 Vatten pcskog Utskriven: Län: Västmanlands län Kommun: Fagersta Församling: Västanfors-Västervåla Del av Skrivargården 1:3 Id:

38 Fastighetsbeskrivning och skötselråd Kommentarer till Del av Skrivargården 1:3 Belägenhet Del av Skrivargården 1:3 ligger i Västanfors-Västervåla församling i Fagersta kommun precis intill gränsen mot Surahammars kommun mellan Ängelsberg och Virsbo. Fastigheten består av ett skifte med 71,7 ha produktiv skogsmark. Terrängen är lättframkomlig. Skogstillstånd Fastighetens medelboniteten är uppskattad till 6,3 m³sk/ha & år och den löpande tillväxten är beräknad till 5 m³sk/ha & år. Virkesvolymen är totalt ca m³sk vilket ger en snittvolym på 101 m³sk/ha. Ser man till skogens åldersfördelning är den ojämn med stor andel yngre skog. Arealen skog yngre än 20 år är 30 %. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare marker med berg i dagen. Mål och inriktning Förutsättningarna för kvalitetsproduktion varierar. Om de kvalitativt bästa stammarna gynnas vid röjning och gallring bör fastighetens potential för att producera kvalitetsvirke vara goda. Under planperioden föreslås dels naturlig föryngring som återväxtmetod på marker med grunt jordlager. På marker med högre bonitet föreslås markberedning och plantering eventuellt under fröträdsställning eller skärm. Vissa delar är något fuktigare med mycket löv och behöver troligen inte planteras eller markberedas. På fastigheten är det föreslaget 5,6 % naturvård fördelat på 3,1 ha naturvård med skötsel (NS) och 1,8 ha naturvård orörd (NO). Lövandelen på fastigheten är 19 %. En långsiktig strävan bör vara en lövandel i på minst 10 % i föryngringsmogen skog. I ungskogarna bör andelen löv vara betydligt högre. I lämpliga fall kan lövet utnyttjas som kvalitetsdanare åt barrvirket, detta gäller främst gran. På fastigheten förekommer inga registrerade fornminnen. Ett registrerat kulturminne återfinns på fastigheten och det består av en torplämning i delar av avdelning 13 och 19. Dessutom påträffades kolbottnar i avdelning 10 och 27. Alla dessa är utmärkta i kartan. Skötselråd Av de totalt för avverlning föreslagna ca 800 m³sk är ca 200 m³sk gallring och ca 600 m³sk föryngringsavverkning. I de äldre gallringsbestånden bör föreslagna åtgärder utföras i tid då dessa syftar till att öka dimensionen och lägga över produktionen på de värdefullaste träden inför föryngringsavverkningen. I de yngre gallringsbestånden bör föreslagna åtgärder utföras i tid, då utvecklingen i dessa bestånd går relativt fort. Detta för att det framtida beståndet ska få en så god kvalitet som det är möjligt. Under perioden är tillväxten beräknad till ca m³sk varav ca m³sk på PG -mark. Vid ett högre avverkningsalternativ är det föreslagit sammanlagt ca m³sk fördelat på gallring ca 400 m³sk och föryngringsavverkning ca m³sk. Följs avverkningsförslagen (det lägre alternativet) kommer den totala virkesvolymen att öka, beräknat till ca m³sk (141 m³sk/ha) vid periodens slut. Under perioden finns skogsvårdsbehov i form av röjning på 21,6 ha varav 0,9 ha i första perioden. Övrig skogsvård är föreslagen som alternativ- eller följdåtgärder, vilka är beroende av en tidigare utförd åtgärd. På fastigheten finns väl fungerande vägar. De lägre partierna på skogsmarken är dikade. För att bibehålla produktionen i dessa områden bör dikesrensning ske i samband med gallring eller slutavverkning. Rågångarna är i vissa delar diffusa och bör bättras på samt märkas upp ordentligt. pcskog Utskriven: Västmanlands län, Fagersta, Västanfors-Västervåla 38 Del av Skrivargården 1:3 Id:

39 SKOGSKARTA Plan Del av Skrivargården 1:3 Församling Västanfors-Västervåla Kommun Fagersta Län Västmanlands län Upprättad år 2015 Planläggare Andreas Wistrand Utskriftsdatum Huggningsklass Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-skog 39 = 1 Hektar 1: m

40 ANBUD PÅ FASTIGHETEN DEL AV FAGERSTA SKRIVARGÅRDEN 1:3 SKRIVARGÅRDEN Undertecknad/-e avger härmed anbud avseende försäljningen av rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Areals hemsida på internet och lämnar mot bakgrund av detta följande anbud på fastigheten/fastigheterna: Anbud med siffror och bokstäver ANBUDSGIVARE Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post ANBUDSGIVARE Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post Bankreferens (bank, kontaktperson samt telefonnummer) Eventuella villkor ANBUDSGIVARENS UNDERSKRIFT Datum och underskrift Datum och underskrift ANBUD SKA VARA AREAL VÄSTERÅS TILLHANDA SENAST TORSDAGEN DEN 18 JUNI 2015 KL Post: Kopparbergsvägen 10, plan 18, Västerås E-post: eller GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 40

Åmål, 50 ha SKOG I HUMLETORP

Åmål, 50 ha SKOG I HUMLETORP Åmål, 50 ha SKOG I HUMLETORP Sammanhållet skogsskifte utan byggnader med gräns mot Käppesjön. Ca 50 ha varav ca 40 ha produktiv skogsmark. Ca 6 400 m 3 sk varav ca 1 700 m 3 sk i S1 och S2. 1 SKOG SKOGSMARK

Läs mer

Trollhättan, 108 ha. Grandalen

Trollhättan, 108 ha. Grandalen Trollhättan, 108 ha Grandalen 1 2 VÄLSKÖTT SKOGSFASTIGHET Grandalen är en större och virkesrik skogsfastighet som ligger i Götaälvdalen. Den produktiva skogsarealen uppgår till 103 ha och har en god bonitet.

Läs mer

Hudiksvall, 87 ha. Sörhoga

Hudiksvall, 87 ha. Sörhoga Hudiksvall, 87 ha Sörhoga 1 2 OBEBYGGD SKOGSFASTIGHET Fastighet belägen vid Ofärne, väster om Hudiksvall. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 73 ha och virkesförrådet till ca 8 700 m³sk. Jakt

Läs mer

Ljusdal, 31 ha. Kläppen

Ljusdal, 31 ha. Kläppen Ljusdal, 31 ha Kläppen 1 2 SKOG VID KÖLSTRÖMMEN Del av fastighet i en ägofigur omfattande ca 30 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 300 m³sk. God tillgänglighet genom tre korsande vägar varav en

Läs mer

Mellerud, 61 ha. Benebo gård

Mellerud, 61 ha. Benebo gård Mellerud, 61 ha Benebo gård 1 2 BENEBO GÅRD Benebo gård har ett fantastiskt läge med markerna samlade mellan Ånimmen i norr och Svanefjorden i söder. Mangårdsbyggnad i mycket gott skick och väl underhållna

Läs mer

Bengtsfors, 3 ha SKUGGETORPS GÅRD

Bengtsfors, 3 ha SKUGGETORPS GÅRD Bengtsfors, 3 ha SKUGGETORPS GÅRD Vackert belägen gård med fantastiska vyer. Mangårdsbyggnad i herrgårdsstil och ekonomibyggnader som kan utnyttjas för djurhållning eller andra verksamheter. 1 BOSTADSBYGGNADER

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014.

Skogsbruksplan. Planens namn Däningsholm 1:16. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av. 2014-2023 Aug 2014. Skogsbruksplan Planens namn Däningsholm 1:16 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 Aug 2014 Tomas Lindqvist Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Magdalena

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01

Skogsbruksplan. Planens namn Korsbyn 1:119. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-01 Skogsbruksplan Planens namn Korsbyn 1:119 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-01 Göran Klarström Lat: 59 40' 23.58" N Long: 12 12' 18.38"

Läs mer

Bollnäs, 0,2 ha. Linds

Bollnäs, 0,2 ha. Linds Bollnäs, 0,2 ha Linds 1 2 SOMMARTORP VID ÄNGA Äldre byggnader med patina i charmig miljö vid Änga, ca 5 km nordost om Vallsta. 3 BOSTADSBYGGNADER BOSTADSHUS Gammal byggnad i två delar, två respektive ett

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Orust, 100 ha. Härmanö

Orust, 100 ha. Härmanö Orust, 100 ha Härmanö 1 2 SJÖBOD OCH 24 ÖAR I HAVSBANDET Fastigheten Härmanö är en chans utöver det vanliga att få äga en inredd sjöbod i bästa möjliga läge med 100 ha mark fördelat på 24 öar och skär

Läs mer

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Alvesta Hössjö 3:6 Trevlig skogsfastighet om ca 10 ha belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 7,9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Slutavverkningsskog

Läs mer

Ljusdal, 42 ha BEBYGGT I RÖDMYRA

Ljusdal, 42 ha BEBYGGT I RÖDMYRA Ljusdal, 42 ha BEBYGGT I RÖDMYRA Fastighet med ca 8 ha inägomark och ca 33 ha produktiv skogsmark. Bostadshus med äldre enklare standard och ekonomibyggnader. Jakt i två viltvårdsområden om totalt ca 15

Läs mer

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Alvesta Finnanäs 1:15 Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Gård i Finnanäs, 6 km söder om Lönashult. Totalt ca 23 ha mark varav skog ca 15 ha och åker/betesmark ca 7 ha. Bostadshus 5 rum

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:144 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby kommun Arealer Rangsjön, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Arvika, 51 ha. Mark vid Glava glasbruk

Arvika, 51 ha. Mark vid Glava glasbruk Arvika, 51 ha Mark vid Glava glasbruk 1 2 MARK VID GLAVA GLASBRUK Till försäljning utbjudes skogsmark kring bebyggelsen vid Glava glasbruk med mark längs sjön Stora Gla. Utöver skogsmarkens produktion

Läs mer

Mölndal, 42 ha. Kimmersbo

Mölndal, 42 ha. Kimmersbo Mölndal, 42 ha Kimmersbo 1 2 Underbart lantliv Gård med öppen mark och naturskön skog nära Göteborg. Fastigheten har en total areal på ca 42 hektar varav ca 16 ha produktiv skogsmark och 13 ha jordbruksmark.

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland Jakt- och fiskeliv i norra Värmland TORSBY ASPBERGET 1:110 DEL AV Skogsfastighet i Bastuknappen med ett virkesförråd om ca 4 280 m³sk och en tillväxt på 208 m³sk/år. Förutom skogsvärdet har fastigheten

Läs mer

Skogsfastighet Vrigstad

Skogsfastighet Vrigstad Skogsfastighet Vrigstad Sävsjö Möcklaberg 1:1 Enskilt belägen skogsgård 3 km sydväst om Vrigstad. Enkel bostadsbyggnad, ladugård och flera mindre ekonomibyggnader. 37,7 ha varav 20 ha skogsmark 2,8 ha

Läs mer

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastiget Församling Kommun Län Vässenbo 1:33 Hemsjö Alingsås Västra Götalands län Ägare Adress Siv Falk Västra Långgatan 52 441 33 Alingsås Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 1 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:153 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby Kommun. Hajgosmyren, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Vägnära tillväxtfastighet i Väse

Vägnära tillväxtfastighet i Väse Vägnära tillväxtfastighet i Väse KARLSTAD MO 1:16 Obebyggd skogsfastighet om totalt ca: 34 ha med bra tillgänglighet och jakträtt. Produktiv skogsmark utgör 27,7 ha och domineras av ungskog med ett totalt

Läs mer

Gullspång, 26 ha. Skogsgård

Gullspång, 26 ha. Skogsgård Gullspång, 26 ha Skogsgård 1 2 TORSVID MELLANGÅRDEN 8 Mindre gård belägen ca 3,5 km söder om Gullspång, strax utanför Skagersvik Samhälle. Fastigheten omfattar ca 26 ha varav ca 20 ha utgör produktiv skogsmark

Läs mer

Hedemora, 36 ha. Dalsveden

Hedemora, 36 ha. Dalsveden Hedemora, 36 ha Dalsveden 1 2 GÅRD MED TRIVSAMT LÄGE På Dalsveden får du ett boende i trevlig miljö med närhet till åkermark, skog, beten och ridhus. 3 BOSTADSBYGGNADER BOSTADSHUS 1/½-planshus på torpargrund

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1 Försäljningsunderlag Piteå Rosvik 29:1 Avd 11, S1 Virkesrik skogsmark i Rosvik om ca 24 hektar fördelat på flera skiften. Väg till alla skiftena. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk varav 2 700 m³sk äldre än

Läs mer

Vetlanda, 36 ha. Fåglakulla

Vetlanda, 36 ha. Fåglakulla Vetlanda, 36 ha Fåglakulla 1 2 LEVANDE LANDSBYGD Gården Fåglakulla, Fåglakulla 1:4, utgör en väl sammanhållen skogsgård om totalt 36 ha, belägen i Näshultstrakten, ca 25 km sydost om Vetlanda. Fastigheten

Läs mer

Jönköping, 56 ha. Haddarp

Jönköping, 56 ha. Haddarp Jönköping, 56 ha Haddarp 1 2 MED NATUREN SOM GRANNE Gården Haddarp är enskilt och fridfullt belägen ca 20 minuter från Nässjö och 30 min från Jönköping. Fastighetens totala areal uppgår till 56 ha varav

Läs mer

Vallentuna, 55 ha BRA LÖPANDE INTÄKTER

Vallentuna, 55 ha BRA LÖPANDE INTÄKTER Vallentuna, 55 ha BRA LÖPANDE INTÄKTER På uppdrag av Stockholms Stad bjuder Areal ut fast igheterna Lövsättra 1:11 och 1:12 i Vallentuna kommun. På fastigheterna som har goda arrendeintäkter finns upplåtelse

Läs mer

Hultsfred, 11 ha. Junnarp

Hultsfred, 11 ha. Junnarp Hultsfred, 11 ha Junnarp 1 2 NÄRA NATUREN I ÖSTRA SMÅLAND Gården Junnarp ligger vackert på en höjd i den kuperade odlingsbygden mellan Vena och Tuna samhälle. Gården med sina 11 ha och sitt charmiga bostadshus

Läs mer

Ljusdal, 11 ha. Välrenoverat nära Ljusdal

Ljusdal, 11 ha. Välrenoverat nära Ljusdal Ljusdal, 11 ha Välrenoverat nära Ljusdal 1 2 VÄLRENOVERAT NÄRA LJUSDAL Utigården erbjuder lantligt men tätortsnära söderläge i Simanbo. Bostaden håller hög standard och inrymmer stora sällskapsytor. Ekonomibyggnad

Läs mer

Kinda, 254 ha. Norra Rothult

Kinda, 254 ha. Norra Rothult Kinda, 254 ha Norra Rothult 1 2 PRODUKTION OCH REKREATION Norra Rothult ligger strax söder om Kisa i Östergötland, i den vackra Kindabygden. Egendomen omfattar ett skifte på totalt 254 ha, varav 238 ha

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Två rena skogsfastigheter med gemensam gräns. Totalt ca 45 hektar produktiv skog plus 14 hektar impediment. Virkesinnehåll uppskattas

Läs mer

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26 Hässleholm Strandböke 2:7 Skogsfastighet 56 ha Hässleholm Skogsfastighet i Strandböke nordväst Hässleholm. Enklare boende om 120 kvm och 4 rum och kök samt loge/maskinhus och förråd. Välskött produktionsskog

Läs mer

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall Skogsfastigheterna Sundsvall Tuna-Rude 1:17, 1:18 och Vattjom 3:46. Skogsmarken uppgår till 50,8 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 3 803 m3sk (75

Läs mer

MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3

MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3 MINDRE SKOGSGÅRD NYBRO IDEHULT 2:3 Allmänt Mindre gård centralt belägen i Nybro. Fastigheten består av ett skifte om totalt 10,9 ha med gårdscentrum placerat i öster. Väster om stallvägen finns skogsmarken

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Nässjö, 9 ha. Kårarp

Nässjö, 9 ha. Kårarp Nässjö, 9 ha Kårarp 1 2 VACKERT OCH LANTLIGT I Kårarp, mellan Aneby och Nässjö, ligger denna trevliga gård. Här finns ett vackert bostadshus som är genomgående renoverat under de senaste 15 åren, och en

Läs mer

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson

Skogsbruksplan. Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Sven Åke Martinsson Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Öbyn 1:36 Blomskog Årjäng Värmlands län Ägare Sven Åke Martinsson Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 21-6-22 21-219 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Skog och åkermark i Frillesås

Skog och åkermark i Frillesås Skog och åkermark i Frillesås KUNGSBACKA BOATORP 2:2, JORD OCH SKOGSMARK Välarronderad jord och skogsmark i ett skifte sydväst om Frillesås kyrka. Totalt ca 16 hektar varav åkermark 8 ha. Skogen består

Läs mer

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Ca 2 ha åker, ca 1 ha bete och ca 3,5 ha skog. Belägen i enskilt läge "längst in på vägen". Mindre bostadshus för permanent-

Läs mer

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig

Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med jord och skog i Haddäng, Norrfjärden i Gnarp, Nordanstig Fritidshus med traktorgarage, ca 12 hektar skogsmark och ca 5 hektar åkermark. Jakträtt i Gnarps Östra viltvårdsområde. Pris: 600

Läs mer

Boxholm, 6 ha. Sandkullatorp

Boxholm, 6 ha. Sandkullatorp Boxholm, 6 ha Sandkullatorp 1 2 SANDKULLATORP Lantlig idyll med egen trivselskog och nyrenoverad bostad med tillhörande flygel, ladugård och uthus. Sandkulla ligger sitt enskilda läge till trots centralt

Läs mer

Byggnadsfri skogsfastighet om 47 ha VÄXJÖ ELLANDA 3:3

Byggnadsfri skogsfastighet om 47 ha VÄXJÖ ELLANDA 3:3 Byggnadsfri skogsfastighet om 47 VÄXJÖ ELLANDA 3:3 Skogsfastighet om 34,4 skogsmark med eyy firkesinnev om 2 723 m3sk., 6, innägomark och 6,3 imp. Försäljningssätt Lars Magnusson Mäklare LRF Konsult Växjö

Läs mer

Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110

Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110 Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110 Sofia Palmkvist Mäklare LRF Konsult Östersund +46670614775 sofia.palmkvist@lrfkonsult.se Mindre skogsfastighet belägen vid fjällbyn Bakvattnet efter

Läs mer

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25 Hörby Arup 1:2, 2:1 Gård 37 ha nordöst Hörby Gård med f d torvtäkt i Arup nordöst Hörby, med bl a 12 ha skog och 4 ha åker/bete. Gårdscentrum med vackert bostadshus om 6 rum o kök och ekonomibyggnader

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

SKOGSFASTIGHET - ALBY - 20 HA - 450 000 KR

SKOGSFASTIGHET - ALBY - 20 HA - 450 000 KR SKOGSFASTIGHET - ALBY - HA - 40 000 KR Fastighet Fastigheten Ånge By 2:29 Skogsfastighet - fantastiska rekreationsmöjligheter Med närhet till Ljungan och vacker natur ligger denna gård med ha mark i ett

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Dessa fyra åkerskiften som är del av gården Tummelsta ligger i Stenkvista-Ärla församling, 15 km söder om Eskilstuna. Områdena har en total areal om 11,29 ha fördelat

Läs mer

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Germundslöt ligger enskilt beläget strax sydöst om Transätterssjön, cirka fyra kilometer nordväst om Flen. Torpet har tre rum och kök samt badrum och toalett. Pris:

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 På vackert och avskilt läge med vy över delvis egen damm ligger denna mysiga gård. Unikt läge mitt i naturen med ett rikt djurliv. Med cirka 5 ha betesmark

Läs mer

Vara, 90 ha. Stora Bystorp

Vara, 90 ha. Stora Bystorp Vara, 90 ha Stora Bystorp 1 2 PRODUKTIONSGÅRD PÅ VARASLÄTTEN Mitt på den bördiga Varaslätten, strax norr om Kvänum, ligger Stora Bystorp med ett välbyggt gårdscentra samt ca 90 ha bördig och välgödslad

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Hans Malmberg Säljare: Ingegärd Malmberg Karl Dahlgrensgatan 21 Lgh 1301, 582 28 Linköping Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Fastigheten Kinda

Läs mer

Örebro, 19,5 ha SKOG I ETT SKIFTE

Örebro, 19,5 ha SKOG I ETT SKIFTE Örebro, 19,5 ha SKOG I ETT SKIFTE Detta rena skogsskifte, som idag är den del av gården Halvbacken, är beläget två mil norr om Örebro i Ervalla socken. Området har en total areal på 19,6 ha varav 19,4

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Skogsfastighet i Björbo

Skogsfastighet i Björbo Skogsfastighet i Björbo GAGNEF BJÖRBO 15:13 Lättillgänglig skogsfastighet belägen ca 4 km väster om Björbo, samt två mindre inägoskiften i Björbo, total areal om ca 88 hektar varav ca 56 hektar är produktiv

Läs mer

Norrköping, 57,4 ha PRIMA ÅKERMARK I SKÄRKIND

Norrköping, 57,4 ha PRIMA ÅKERMARK I SKÄRKIND Norrköping, 57,4 ha PRIMA ÅKERMARK I SKÄRKIND Del av Skärkinds-Hestad 4:4 utbjudes till försäljning. Området utgörs av 45,4 ha åker, 4,5 ha bete, 2,9 ha skog och 4,6 ha övrig mark. Åkermarken, 45,4 ha,

Läs mer

Skogsfastighet i Bergs kommun

Skogsfastighet i Bergs kommun Skogsfastighet i Bergs kommun BERG SVARTNÄSET 2:7, MARKOMRÅDE AV Talldominerad skogsfastighet i närheten av Gillhov, areal 155,7 ha, varav produktiv skogsmark om 128,3 ha. Totalt virkesförråd om 13 948

Läs mer

Vallentuna, 41 ha. Svista

Vallentuna, 41 ha. Svista Vallentuna, 41 ha Svista 1 2 SKOG, JAKT, REKREATION Fastigheten består av ett välarronderat skifte där skogen har en relativt jämn åldersklassfördelning. Närheten till Stockholm gör den attraktiv för jakt

Läs mer

Skogsgård 220 ha, Hedekas

Skogsgård 220 ha, Hedekas Skogsgård 220 ha, Hedekas MUNKEDAL BRATTÖNSGÅRD 1:1 En rejäl skogsgård med anor från 1500-talet. Gården med väl samlade marker finns belägen i Munkedals kommun strax söder om Hedekas. Gårdscentrat i högt

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Välkommen till Tuvängsgatan 1, Centralt, Eksjö

Välkommen till Tuvängsgatan 1, Centralt, Eksjö Välkommen till Tuvängsgatan 1, Centralt, Eksjö Kommersiellt, 6 000 000 kr, Säljes i bolagsform Centralt belägen fastighet med attraktivt läge vid infarten mot Eksjö centrum. Goda exponeringsytor vilka

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Lantbruksfastighet om 37 ha i Lindome

Lantbruksfastighet om 37 ha i Lindome Lantbruksfastighet om 37 ha i Lindome MÖLNDAL STREKERED 1:5 OCH 1:9 Vackert belägen gård ca 2 mil från Göteborg. Från bostadshuset erbjuds god överblick över gårdens ca 6 ha jordbruksmark och det böljande

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Sundsvall, 44 ha. Åsen

Sundsvall, 44 ha. Åsen Sundsvall, 44 ha Åsen 1 2 VÄLSKÖTT I LIDEN Obebyggd skogsfastighet ca 5 mil nordväst om Sundsvall. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 43 ha och virkesförrådet till ca 5 900 m³sk. 3 SKOG OCH

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2

Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2 Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2 Vackert beläget på Bjärehalvön ligger fyrlängade Riddargården. Gården har ett fritt läge med genomrinnande vatten i natursköna Ängelsbäck. Med

Läs mer

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning Avd nr 1 Skifte: Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g ä år klass o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-09-14.

Skogsfastighet. Utgångspris: 3 400 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-09-14. Skogsfastighet LYCKSELE LUGNET 1:93 Välbestockad skogsfastighet i ett skifte nära Lycksele tätort. Fastigheten är obebyggd och har ett bra vägnät. Den totala virkesvolymen enligt skogsbruksplanden uppgår

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Stor skogsfastighet i Hassela

Stor skogsfastighet i Hassela Stor skogsfastighet i Hassela NORDANSTIG NORDANBRO 5:2 En skogsfastighet på 160 hektar med skog i varierande ålder med bra tillväxt på. Fina skogsbilvägar och en skogsfastighet med bra arrondering och

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Säffle, 90 ha. Skogsskifte i Långserud

Säffle, 90 ha. Skogsskifte i Långserud Säffle, 90 ha Skogsskifte i Långserud Ett sammanhållet skogsskifte i Långserud om 90 hektar varav 85 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till cirka 15 700 m³sk enligt nyupprättad skogsbruksplan.

Läs mer

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13.

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13. Skog i Söderbärke SMEDJEBACKEN SÖRBO 8:1, DEL AV Skogsinnehav med god tillväxt i Sörbo, strax söder om Söderbärke. Försäljningen omfattar del av fastighet, fem skiften om totalt ca 18 ha varav ca 15 ha

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo.

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Mönsterås Häggemåla 1:5 Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Virkesrik skogsfastighet om totalt ca 81 ha i två skiften utan byggnader. God bonitet. Virkesförråd om ca 16 800 m³sk. Möjlighet

Läs mer

Lantgård 6,2 ha Linderöd

Lantgård 6,2 ha Linderöd Lantgård 6,2 ha Linderöd Välskött gård på högt, trevligt läge mellan Hörby och Kristianstad. 1,5-planshus med källare om 3 rum och kök, möjligt att inreda ytterligare ett till två rum. Bilgarage med isolerat

Läs mer

Ett skifte nära industrin

Ett skifte nära industrin Ett skifte nära industrin KRAMFORS NORDANÅKER 2:10 Virkesrik skogsfastighet i ett skifte med jämn åldersfördelning på 157 ha. Virkesförråd 15 600 m³sk, varav slutavverkningsskog 6 100 m³sk. Ny skogsbruksplan

Läs mer

Gällivare, 653 ha. Nattavaara

Gällivare, 653 ha. Nattavaara Gällivare, 653 ha Nattavaara 1 2 SKOG OCH JAKT PÅ STORA AREALER Tre skogsfastigheter i Nattavaara ca 50 km söder om Gällivare. Den produktiva skogsmarken uppgår till 339,9 ha och virkesförrådet till 20

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-06-11 2014-2023 Ulf Bergqvist Sammanställning

Läs mer

Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget

Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget Skog i Spjutsäl med stuga i Tiberget MORA TIBERGET 28:2 Skogsskifte om ca 31 ha produktiv skogsmark intill Spjutsäls fäbodar med virkesförråd om ca 2 950 m³sk. Den östra gränsen utgörs av väg. Medelboniteten

Läs mer

Skogsfastigheter i Råneå

Skogsfastigheter i Råneå Skogsfastigheter i Råneå Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Råneå. Skogarna består av lättåtkomliga skogsskiften med täta och fina ungs- och gallringsskogar med bra tillväxt. Råneå 6:3

Läs mer