ENERGIDEKLARATION. Runsbäcksvägen 36, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIDEKLARATION. Runsbäcksvägen 36, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:"

Transkript

1 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Runsbäcksvägen 36, Färjestaden Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: Energiprestanda, primärenergital: 142 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 /m² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 88 /m² och år Uppvärmningssystem: El (direktverkande) och ved Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Ulf Törnqvist, Ulf Törnqvist Energikonsult, Energideklarationen är giltig till: Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

2 Energideklaration Version: 2.6 Dekl.id: Byggnaden - Identifikation Län Kalmar Kommun Mörbylånga Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Runsbäck 2:35 OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Husnummer 1 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Adress Runsbäcksvägen 36 Postnummer Postort Färjestaden Huvudadress

3 Byggnaden - Egenskaper Typkod Småhusenhet, bebyggd Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Enkel Komplex Friliggande Byggnadskategori En- och tvåbostadshus Nybyggnadsår 1959 Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 86 m² Verksamhet Fördela enligt nedan: Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) Finns installerad eleffekt >10 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 Ja Övrig verksamhet - ange vad Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 PBL? Summa 100 Ja, enligt 3 kap KML Ja, enligt SBM-förordningen Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser Ja, är utpekad i annan typ av dokument Ja, egen bedömning

4 Energianvändning Mätperiod Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Värdena ska vara korrigerade för normalt bruk. (BFS 2016:12) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade. Fjärrvärme (1) uppvärmning Energi för tappvarmvatten Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen. Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja Naturgas /m³ Stadsgas /1 000 m³ Pellets /1 000 m³ (effektivt värmevärde) /ton, beroende av träslag och fukthalt Eldningsolja (2) Naturgas, stadsgas (3) Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. Ved (4) 1250 Flis/pellets/briketter (5) Övrig el som ingår i energiprestanda Övrigt biobränsle (6) Fjärrkyla (15) El (vattenburen) (7) El för komfortkyla (16) El (direktverkande) (8) 3742 Fastighetsel¹ (17) El (luftburen) (9) Markvärmepump (el) (10) Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) Värmepump-frånluft (el) (11) Hushållsel² (18) 1994 Värmepump-luft/luft (el) (12) Verksamhetsel³ (19) Värmepump-luft/vatten (el) (13) Tappvarmvatten (el) (14) 1720 Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Summa Finns solvärme? Ange solfångararea Beräknad energiproduktion Ja /år m² Ort (Energi-Index) Borgholm Finns solcellsystem? Ja Ange solcellsarea m² Beräknad elproduktion /år 5 Byggnadens energianvändning (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) 7568 /år Byggnadens primärenergianvändning /år 6 Energiprestanda (primärenergital) Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) Referensvärde 2 (liknande byggnader) Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) 142 /m²,år 90 /m²,år 148 /m²,år /m²,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 5 Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd. 6 Underlag för energiprestanda.

5 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning F Självdrag Uppgifter om luftkonditioneringssystem Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? Ja

6 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Åtgärdsförslag (Dekl.id: ) Styr- och reglerteknisk Värme Ventilation Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Installationsteknik Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Återvinning av ventilationsvärme Installation av solvärme Installation av solceller Byggnadsteknik Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning 600 /år 0,7 Kostnad per sparad Beskrivning av åtgärden Tilläggsisolering av vindsbjälklag 40 cm. kr/ Innan åtgärden tilläggsisolering av vindsbjälklag, bör en byggexpert kontrollera effekterna av åtgärden med hänsyn till fukt, ventilation etc.

7 Övrigt Har byggnaden besiktigats på plats? Vid nej, vilket undantag åberopas Ja Kommentar Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna Energi för grundvärme av attefallshus och ladan är avräknad i energideklarationen med Byggnadens energianvändning har normaliserats enligt BEN (BFS 2016:12). Expert Förnamn Ulf Datum för godkännande Certifikatnummer 3603 Företag Ulf Törnqvist Energikonsult Efternamn Törnqvist E-postadress Certifieringsorgan Kiwa Swedcert Behörighetsnivå Kvalificerad

ENERGIDEKLARATION. Röksvampgatan 21, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Röksvampgatan 21, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Röksvampgatan 21, 386 32 Färjestaden Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 951728 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lädergatan 18, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lädergatan 18, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lädergatan 18, 692 32 Kumla Kumla kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 963006 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspgatan 35, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Aspgatan 35, Kumla Kumla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspgatan 35, 692 35 Kumla Kumla kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 968677 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Horvastigen 2A, Färjestaden Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Horvastigen 2A, Färjestaden Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Horvastigen 2A, 386 95 Färjestaden Borgholms kommun Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: 926115 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nybrovägen 36, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nybrovägen 36, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybrovägen 36, 394 70 kommun Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 938260 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Svänebo 220, Trekanten Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Svänebo 220, Trekanten Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Svänebo 220, 388 98 Trekanten Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 926354 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Örnvägen 4, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Örnvägen 4, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Örnvägen 4, 393 59 Kalmar Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 971731 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ringduvegatan 15, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ringduvegatan 15, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ringduvegatan 15, 386 30 Färjestaden Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 923141 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vallgatan 7, Berga Högsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vallgatan 7, Berga Högsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vallgatan 7, 579 40 Berga Högsby kommun Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 916443 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Decembervägen 4, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Decembervägen 4, Växjö Växjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Decembervägen 4, 352 60 Växjö Växjö kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 935157 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ågärdesgatan 2, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ågärdesgatan 2, Ljungbyholm Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ågärdesgatan 2, 388 31 Ljungbyholm Kalmar kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 969611 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Larvgatan 2, Vara Vara kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Larvgatan 2, Vara Vara kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Larvgatan 2, 534 32 kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 964289 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fagottvägen 3, Skövde Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fagottvägen 3, Skövde Skövde kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fagottvägen 3, 541 57 Skövde Skövde kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 913475 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Läkarvägen 2, Backe Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Läkarvägen 2, Backe Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Läkarvägen 2, 880 50 Backe Strömsunds kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 963808 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bergsbrunna Villaväg 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bergsbrunna Villaväg 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bergsbrunna Villaväg 16, 757 56 kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 976823 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Landgången 4, Timmernabben Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1874 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Landgången 4, Timmernabben Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1874 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Landgången 4, 384 71 Timmernabben Mönsterås kommun Nybyggnadsår: 1874 Energideklarations-ID: 975645 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Genvägen 1, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Genvägen 1, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Genvägen 1, 394 70 Kalmar Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: 925948 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Prostvägen 13, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Prostvägen 13, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Prostvägen 13, 702 84 kommun Nybyggnadsår: 1935 Energideklarations-ID: 924662 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Anbudsvägen 141, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Anbudsvägen 141, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Anbudsvägen 141, 187 50 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 997156 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Johannavägen 29, Hallstavik Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johannavägen 29, Hallstavik Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johannavägen 29, 763 42 Hallstavik Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 977968 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nygårdsvägen 8, Götene Götene kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nygårdsvägen 8, Götene Götene kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nygårdsvägen 8, 533 34 Götene Götene kommun Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 987297 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lanna, Vintrosa Lekebergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lanna, Vintrosa Lekebergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lanna, 719 93 Vintrosa Lekebergs kommun Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: 966991 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tvärgatan 4, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tvärgatan 4, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tvärgatan 4, 974 34 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 915583 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Myra 102, Österbybruk Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Myra 102, Österbybruk Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Myra 102, 748 93 Österbybruk Östhammars kommun Nybyggnadsår: 1890 Energideklarations-ID: 967629 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Neptunusvägen 12, Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Neptunusvägen 12, Storvreta Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Neptunusvägen 12, 743 40 Storvreta Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 918047 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jungnergatan 7, Ruda Högsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Jungnergatan 7, Ruda Högsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Jungnergatan 7, 570 76 Ruda Högsby kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 931313 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Selmedalsvägen 206, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Selmedalsvägen 206, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Selmedalsvägen 206, 129 41 Hägersten Stockholms stad Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: 979526 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skolmästaregatan 7, Torekov Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skolmästaregatan 7, Torekov Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skolmästaregatan 7, 269 78 Torekov Båstads kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 909791 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stockrosgatan 8, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Stockrosgatan 8, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stockrosgatan 8, 753 24 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: 939947 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ledsgatan 3, Stenstorp Falköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ledsgatan 3, Stenstorp Falköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ledsgatan 3, 521 60 Stenstorp Falköpings kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 948342 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Eriksöre Bygata 15, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Eriksöre Bygata 15, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Eriksöre Bygata 15, 386 93 Färjestaden Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 885243 Energiprestanda: 128 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hällingsjö Kvarnväg 3, Hällingsjö Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hällingsjö Kvarnväg 3, Hällingsjö Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hällingsjö Kvarnväg 3, 438 96 Hällingsjö Härryda kommun Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: 973110 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norra Kvistoftavägen 22B, Gantofta Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norra Kvistoftavägen 22B, Gantofta Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norra Kvistoftavägen 22B, 253 73 Gantofta Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1956 Energideklarations-ID: 940006 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Soukolovägen 26, Pajala Pajala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Soukolovägen 26, Pajala Pajala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Soukolovägen 26, 984 32 Pajala Pajala kommun Nybyggnadsår: 1942 Energideklarations-ID: 916738 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stråvägen 6, Skegrie Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Stråvägen 6, Skegrie Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stråvägen 6, 231 69 Skegrie Trelleborgs kommun Nybyggnadsår: 2004 Energideklarations-ID: 956027 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Byvägen 14, Åkarp Burlövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Byvägen 14, Åkarp Burlövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Byvägen 14, 232 51 Åkarp Burlövs kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 916910 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fyrås 235, Hammerdal Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fyrås 235, Hammerdal Strömsunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fyrås 235, 833 48 Hammerdal Strömsunds kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 973767 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Granvägen 12, Rimbo Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Granvägen 12, Rimbo Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Granvägen 12, 762 41 Rimbo Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 949518 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kärreberg 132, Varekil Orust kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kärreberg 132, Varekil Orust kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kärreberg 132, 472 97 Varekil Orust kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 915407 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Börjesvägen 1A, Göta Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Börjesvägen 1A, Göta Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Börjesvägen 1A, 463 35 Göta Lilla Edets kommun Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: 938807 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fortuna Strand 53, Rydebäck Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fortuna Strand 53, Rydebäck Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fortuna Strand 53, 257 30 Rydebäck Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 910861 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Älvgatan 60, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Älvgatan 60, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Älvgatan 60, 792 32 Mora Mora kommun Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 990930 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sikvägen 14, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sikvägen 14, Mora Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sikvägen 14, 792 50 Mora Mora kommun Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 975219 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Klockargårdsgatan 16, Malmbäck Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1955 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Klockargårdsgatan 16, Malmbäck Nässjö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1955 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Klockargårdsgatan 16, 571 68 Malmbäck Nässjö kommun Nybyggnadsår: 1955 Energideklarations-ID: 968189 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Altuna Dragmansbo 8, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Altuna Dragmansbo 8, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Altuna Dragmansbo 8, 749 71 Fjärdhundra Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 977186 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hedvigsdalsvägen 56, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hedvigsdalsvägen 56, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hedvigsdalsvägen 56, 191 43 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 952845 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kallhedsnäsvägen 45, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kallhedsnäsvägen 45, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kallhedsnäsvägen 45, 423 63 Torslanda Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 936571 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hans Höres Plats 3, Skanör Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hans Höres Plats 3, Skanör Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hans Höres Plats 3, 239 34 Skanör Vellinge kommun Nybyggnadsår: 2002 Energideklarations-ID: 933879 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Älgvägen 63, Västerhaninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Älgvägen 63, Västerhaninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Älgvägen 63, 137 32 Västerhaninge Haninge kommun Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 914767 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Slagfjädergatan 2, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Slagfjädergatan 2, Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Slagfjädergatan 2, 723 38 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 952059 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vikingavägen 22, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vikingavägen 22, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vikingavägen 22, 191 33 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 935538 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lövängsvägen 15, Odensbacken Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lövängsvägen 15, Odensbacken Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lövängsvägen 15, 715 93 Odensbacken Örebro kommun Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 952198 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tunagatan 68, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tunagatan 68, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tunagatan 68, 753 37 kommun Nybyggnadsår: 1948 Energideklarations-ID: 940411 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Simtuna Prästgård 3, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Simtuna Prästgård 3, Fjärdhundra Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Simtuna Prästgård 3, 749 71 Fjärdhundra Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 934689 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västervägen 12E, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västervägen 12E, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västervägen 12E, 191 49 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: 918636 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skälsta 41, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skälsta 41, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skälsta 41, 755 91 kommun Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 989791 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Parkeringsgatan 9, Ekeby Bjuvs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Parkeringsgatan 9, Ekeby Bjuvs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Parkeringsgatan 9, 267 77 Ekeby Bjuvs kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 967478 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mälbo 201, Örbyhus Tierps kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mälbo 201, Örbyhus Tierps kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mälbo 201, 748 95 Örbyhus Tierps kommun Nybyggnadsår: 1928 Energideklarations-ID: 965004 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Forsanäsvägen 54, Motala Askersunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Forsanäsvägen 54, Motala Askersunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Forsanäsvägen 54, 591 99 Motala Askersunds kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 913610 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rönnerdahlsvägen 5, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rönnerdahlsvägen 5, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rönnerdahlsvägen 5, 393 59 kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 875312 Energiprestanda: 48 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Johan Hellströms Gata 3, Torshälla Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johan Hellströms Gata 3, Torshälla Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johan Hellströms Gata 3, 644 30 Torshälla Eskilstuna kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 992455 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Uvstigen 5, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Uvstigen 5, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Uvstigen 5, 681 32 Kristinehamn Kristinehamns kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 956227 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Huginvägen 3, Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Huginvägen 3, Södertälje Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Huginvägen 3, 151 60 Södertälje Södertälje kommun Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 990966 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trallbovägen 15, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Trallbovägen 15, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trallbovägen 15, 755 91 kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 963193 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skåttarörsvägen 18, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skåttarörsvägen 18, Kalmar Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skåttarörsvägen 18, 394 71 kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 865692 Energiprestanda: 100 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Drag 811, Rockneby Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Drag 811, Rockneby Kalmar kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drag 811, 395 94 Rockneby Kalmar kommun Nybyggnadsår: 1937 Energideklarations-ID: 885657 Energiprestanda: 63 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Unionsgatan 6, Hasslarp Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Unionsgatan 6, Hasslarp Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Unionsgatan 6, 254 71 Hasslarp Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 973292 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

Mjölonvägen 8, Karlstad Karlstads kommun

Mjölonvägen 8, Karlstad Karlstads kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölonvägen 8, 653 51 Karlstad Karlstads kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 987955 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Järlåsa 28, Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Järlåsa 28, Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Järlåsa 28, 744 97 Järlåsa Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: 936014 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kingsgatan 13, Färnäs Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kingsgatan 13, Färnäs Mora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kingsgatan 13, 792 75 Färnäs Mora kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 987211 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lima Kersbacken 24, Leksand Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lima Kersbacken 24, Leksand Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lima Kersbacken 24, 793 32 Leksand Leksands kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 922345 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkvägen 52, Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkvägen 52, Trollhättan Trollhättans stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkvägen 52, 461 44 Trollhättan Trollhättans stad Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: 967399 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tunnlandsvägen 1, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tunnlandsvägen 1, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tunnlandsvägen 1, 175 46 Järfälla Järfälla kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 966753 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Älvkvarnsvägen 37, Spånga Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Älvkvarnsvägen 37, Spånga Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Älvkvarnsvägen 37, 163 52 Spånga Stockholms stad Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 980510 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östra Långstrand 303, Transtrand Malung-Sälens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Östra Långstrand 303, Transtrand Malung-Sälens kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Långstrand 303, 780 68 Transtrand Malung-Sälens kommun Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 934762 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brunkebergsåsen 34B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Brunkebergsåsen 34B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brunkebergsåsen 34B, 192 66 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1994 Energideklarations-ID: 923180 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kjösevägen 23-0, Anderslöv Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1850 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kjösevägen 23-0, Anderslöv Trelleborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1850 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kjösevägen 23-0, 231 72 Anderslöv Trelleborgs kommun Nybyggnadsår: 1850 Energideklarations-ID: 912214 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda, primärenergital:

sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nybyggnadsår: Energideklarations-ID: Energiprestanda, primärenergital: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brunnsparken Villa Veronika 1, 256 54 Ramlösa Helsingborgs stad Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 950178 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 6, Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 6, Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Timotejvägen 6, 749 48 Enköping Enköpings kommun Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: 990377 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flugmötesvägen 1, Eskilstuna Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Flugmötesvägen 1, Eskilstuna Eskilstuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flugmötesvägen 1, 632 33 Eskilstuna Eskilstuna kommun Nybyggnadsår: 1981 Energideklarations-ID: 971260 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gerdas Väg 3, Jonstorp Höganäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gerdas Väg 3, Jonstorp Höganäs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gerdas Väg 3, 263 71 Jonstorp Höganäs kommun Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: 968299 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 25, Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 25, Djursholm Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ekebyvägen 25, 182 55 Djursholm Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 966211 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Birkagatan 15, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Birkagatan 15, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Birkagatan 15, 217 74 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 933263 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsmansvägen 5B, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kungsmansvägen 5B, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsmansvägen 5B, 236 31 Höllviken Vellinge kommun Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 913636 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östra Syningevägen 81, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Östra Syningevägen 81, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Syningevägen 81, 761 91 Norrtälje Norrtälje kommun Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 937450 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Slumnäsvägen 67, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Slumnäsvägen 67, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Slumnäsvägen 67, 135 61 Tyresö Tyresö kommun Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: 960144 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Dianas Väg 10, Järna Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Dianas Väg 10, Järna Södertälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Dianas Väg 10, 153 38 Järna Södertälje kommun Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 911138 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Varpargatan 2C, Brämhult Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Varpargatan 2C, Brämhult Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Varpargatan 2C, 507 30 Brämhult Borås stad Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 923239 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ulvsjö 6, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ulvsjö 6, Kristinehamn Kristinehamns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ulvsjö 6, 681 95 Kristinehamn Kristinehamns kommun Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID: 933054 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Garverivägen 3, Tärnsjö Heby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Garverivägen 3, Tärnsjö Heby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Garverivägen 3, 740 45 Tärnsjö Heby kommun Nybyggnadsår: 1905 Energideklarations-ID: 922745 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Emblavägen 12, Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Emblavägen 12, Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Emblavägen 12, 186 45 Vallentuna Vallentuna kommun Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: 985746 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sjöängavägen 3, Barsebäck Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sjöängavägen 3, Barsebäck Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sjöängavägen 3, 246 57 Barsebäck Kävlinge kommun Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: 960654 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Långnäs 110, Mönsterås Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Långnäs 110, Mönsterås Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Långnäs 110, 383 92 Mönsterås Mönsterås kommun Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID: 772555 Energiprestanda: 136 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norrjevägen 79, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norrjevägen 79, Höllviken Vellinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norrjevägen 79, 236 35 Höllviken Vellinge kommun Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 992683 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Sörbys Bygata 22, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västra Sörbys Bygata 22, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Sörbys Bygata 22, 387 92 Borgholm Borgholms kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 840645 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Almo Backgattu 10, Siljansnäs Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Almo Backgattu 10, Siljansnäs Leksands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Almo Backgattu 10, 793 97 Siljansnäs Leksands kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 923815 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hjortrongatan 1, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hjortrongatan 1, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hjortrongatan 1, 234 43 Lomma Lomma kommun Nybyggnadsår: 1973 Energideklarations-ID: 931061 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kollebäcksvägen 6, Munka-Ljungby Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1949 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kollebäcksvägen 6, Munka-Ljungby Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1949 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kollebäcksvägen 6, 266 33 Munka-Ljungby Ängelholms kommun Nybyggnadsår: 1949 Energideklarations-ID: 879172 Energiprestanda: 105 /m² och år Krav vid uppförande av ny

Läs mer