Rapport Alfred Nzo & Östersund September oktober Leadership, methods and jobshadowing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Alfred Nzo & Östersund September oktober 2011. Leadership, methods and jobshadowing"

Transkript

1 Rapport Alfred Nzo & Östersund September oktober 2011 Leadership, methods and jobshadowing

2 Bakgrund/inledning Östersundskommunharsedan2007haftettpartnerskapviaSIDA sfinansierade kommunalapartnerskapsprogram meddensydafrikanskadistriktskommunenalfred Nzo.Underårenharvisamarbetatinomområdensåsomledarskap,metod och organisationsutveckling,landsbygdsutvecklingochsophantering(wastemanagement). AlfredNzoärendistriktskommun(typavregionförbund)sominkluderar4lokala kommuner;umzimvubu,matatiele,bizanaochdhabankolo.totaltborca1miljon röstberättigadeiområdet,dockärmanosäkerpåhurmångatotaltsombordärdåman saknarfolkbokföringpådetsättet.områdetkännetecknasavglesbygddärmerpartenav invånarnaförsökerförsörjasigpåenkeltgårdsbrukförattfåmattillfamiljen. DistriktskommunenärbelägeniEasterncapeochgränsarinorrmotLesotho. Vårtprojekt methods,leadeshipandjobshadowing ärettparaplyprojektdärviutifrån varandrasmetoderochorganisationerutvecklarhurvibättrekannåditvivill. Visionernafördebådakommunernapåminnermycketomvarandraochär utgångspunktenförvårtarbete.partnerskapetharnyligenblivitbeviljatfortsatt finansieringtomjuni2013förattfortsättautvecklaledarskapochmetoderoch verktygenvianvänderärworkshopssamtjobshadowing. Vårbeviljadehandlingsplanserutsomföljer: 1. JobshadowochworkshopsamtledningskommittemöteiÖstersund augusti JobshadowochworkshopsamtledningskommittemöteiAlfredNzo sep/okt JobshadowochworkshopsamtledningskommittemöteiÖstersund april JobshadowochworkshopsamtledningskommittemöteiAlfredNzo hösten Ämnetförjobshadowärekonomiskstyrningochlokalekonomiskutveckling (LED). Reserapport Lördagden24septemberochsöndagden25september. ResanbörjarlördagförmiddagmedflygfrånÖstersundtillArlanda,Frankfurt, JohannesburgochslutligenDurban.PåflygplatseniDurbanmötsviuppavsåväl tjänstemänochansvarigapolitikerinomekonomiskstyrningochled,somborgmästare ochkommunchef.efterensnabblunchochettinledandemöteförveckansaktiviteter börjardensistadelenavresantillalfrednzosombeståraven3hlångbilresamot DrakensbergenochEasternCape.Vid17 tidennårvikokstadsomliggeriangränsande kommun,dåalfrednzosaknarboendesomenligtdomhartillräckligthögsäkerhetoch boendestandard.viinackorderasdärförpåtheoakpark,vilketärentrevligt Guesthouse medafrikanskinspiration.visamlasförattgåigenomveckansförslagtill programochomdetärnågrafrågorkringupplägg.vigårigenomrapporternaför måndagensworkshopsamtkommeröverensomattjobshadowgängetskatafram uppgifteromalfrednzoochde2nyakommunernavadgällergeografi, befolkningsmängd,näringslivetcsåvikanfåenkomplettbildavområdetsomiochmed valetfördubblatsochnuinkluderar4lokalakommuneriställetförtidigare2.

3 EttkortplaneringsmötepåDurbansflygplatsinförveckansarbete Måndag26september Vihämtasitvåomgångardåledningskommittenharbestämtmötekl08.30och workshopenbörjarförstvid10.snabbtkommerviihågfrustrationensomuppstårkring africantime dådeflestaklockslagsombestämsföljsaven30minutersförsening. LedningskommitteenanländertillAlfredNzo skommunhusimountayliffnärmare 0900ochledningskommitteemötetgårigenomförslagettillprogramsomtidigareockså avhandlatsvidtelefonmöteinnanavresa(sebifogatprogram).vid10träffassamtligai storasammanträdesrummetförworkshopochviblirtotalt25personersomdeltar. Såvälmayoralcommitteesomförvaltningschefernapådistriktskommunendeltarochvi presenterardebådakommunernaalfrednzoochöstersundochpartnerskapets historiasamtvilkaresultatvihartilldagsdato(sebifogadpresentation).utifråndetta öppnarviuppförfrågorochdiskussiondärviallagörsågottvikanföratträtaut frågeteckenochgedebästasvaren.änengånggerdetenkänslaavattviharmycketi vårasystemsomärdesammaochsamtidigtharvinågragrundläggandestoraskillnader iformavförutsättningar,ansvarochutmaningar.menattviharmycketattläraav varandrastårnogklartförbådaparter.workshopenpågårtillkl1600ochefterdetåker vitillbakatillvårtboendeförnågraytterligaretimmarssammanställningavmaterial samtförberedelseförtisdagensworkshop.viharsedantidigarelärtossviktenavatt direktsättaossnedochsammanfattaintrycken,frågornaocheventuella rekommendationer.dettagerenbragrundtillsjälvreflektionsamtattenviktigpunkti vårtpartnerskapärattvivågarvaraärligamedvarandraochävenföraframsådantsom viundraröver.efterengodmiddagochfortsattasamtalsomnarvigottframmot midnatt. Bengt,Ann SofieochAndersframförTheOakPark Bengtäterlunchtillsammansmed Borgmästarenikommunhuset Tisdag27september Dåvisagtattworkshopenskabörjakl0830harvibettattfåblihämtade0745.Dockär detsomdetoftastär,transportenkommer15 30minutersenare.Mentyvärrgörinte detsåstorskillnaddådetärdåliguppslutningfördeövriganärvikommertill kommunhuset.omdetberorpåbristandeinformationellerandraförhinderärsvårtatt avgöramenuppslutningenidagärsämreänpåmåndagen.tyvärrharocksåkommunen

4 fåttförhinderdåalfrednzo,anc sförstautrikesministersfruavliditochkommunen, somtagitsittnamndärifråndådebådavarföddaiområdet,ärskyldigaattstötta familjenochordnamedminnesceremoniinnanbegravningenijohannesburgpå lördagen.dettabetyderattbådekommunchefmaxwellochborgmästareeunicemåste flygatilljohannesburgpåtisdagenförattträffafamiljen.självklartpåverkardettavårt arbetemendetblirintebättreavattblifrustreradutandetgälleratt gillaläget.vi fortsätterdärförworkshopenmedrapporterfrånjobshadowaktivitetenisverigeunder augusti.rapporternaärvälgjordaochinnehållersåvälkonkretaexempelpåområdende villvalideraochimplementerapåhemmaplansamtskarpaanalyserpåvårtsystemsom ärglädjandeattseutifrånsåövergripandeinformation.blandannatharmaninom finansvaltattundersökavidaremöjligheternamedattdebatterabudgetenifullmäktige, införascanningavfakturor(dådeidagoftaförsvinner)samtinföranoggrannare attesteringsordningpåfakturor.vienasigruppenutifråndiskussionattdekritiska dilemmansomfokusbörläggaspåförattskapaettbättreledarskapikommunenär:1) delaktigörade2nyakommunerna,2)inkluderade2nyakommunernairedanpågående projektsåsomexwaste.ettnytt letterofintent skrivsocksåundersominkluderarde nyakommunernasamtnyborgmästare.däremotärområdenaförsamverkandesamma. Workshopenfortsättertillkl13dåmaniställetåkertillMatatieleochgränsentill Lesothoförattfåenbättreinblickihurdistriktskommunenserut.Vikommeröverens omattonsdagensomskavaraettstudiebesökinyakommunenbizanaocksåska inkluderaettmötemedbizanaskommunledning/politiskaledningförattgedem möjlighetattpresenterakommunenochossmöjlighetattpresenterapartnerskapet.vi avslutardärfördagenmedattförberedamaterialförtisdagensamtmiddagpåvårt guesthouse. Ann SofieochBorgmästareEuniceskriverpåettnytt letterofintent Onsdag28september Tidigmorgondåviförväntasblihämtadekl0700förfärdmotBizana.Dockanländer skjutsensentmenviärändåpåplatsibizanavid0900.därväntarkommunstyrelseoch chefstjänstemänpåossförattpresenterakommunenochettantalprojektdeutvecklat ochvillfärdigställaomfinansieringlöses.bizanasgeografiskalägesträckersighela vägennedtillwildcoastdärvägeninmotdurbankantasavturistresorts. Förutsättningarnaförattskapatillväxtinomturismfinnsmendetsaknaskommersiell kraftochstrukturförattattraherainvesterare.lägetibizanadennadagvarocksåän osäkrareänvanligtdådetkvälleninnanvårtbesökhadegenomförtsettrånmoten mataffärdär7poliserblevskjutnavarav1polisoch1rånaredog.denandrarånaren varefterlystpåtv nunderrestenavveckan.pånyheternalyftedeproblemetmedatt denbrutalakriminalitetennuflyttadeutpålandsbygden.genomlyckosambekämpning avbrottlighetistädernahardennatypavkriminalitetflyttatpåsigochetttypexempel pådettaansågderånetibizanavar.

5 KarininformerarompartnerskapetidennyakommunenBizana EfterbesökeniBizanablevvibjudnapåensortsavslutningsceremonipåenbåtlängs medflodenmellanesterncapeochkwa zulu Nathal.TraditionellsydafrikanskBraii (bbq)stodpåmenyn,omgivnaavenvackermiljöigodakollegorslag.avslutningsvis skiljdesgruppenåtdåledningskommittensresavarslutochiställetblevdettransfertill Durban.Förjobshadowinggängetbörjadeiställetderasegnaprogramsomkommer redovisasienseparatrapport. SydafrikanskBraiipåflodbåtiBizana Nästastegiprojektetblirnuplaneringinförjobshadow besöketiapril,isambandmed ledardagen.därkommerkommunchefmaxwellmoyoföreläsaomhanssynpåledarskap ochvikommerocksåpassapåattpresenterapartnerskapet.isambandmeddetta kommerettledningskommitteemöteatthållasochuppföljningförjobshadowgänget inomledochekonomiskstyrning. DelegationenfrånÖstersundbestodav: Workshop/ledningskommitte AnnsofieAndersson BengtMarsh AndersByström JennyFlorberger KarinGydemoGrahnlöf Jobshadow EmilBurman(finans) JormaPutaansuu(finans) CarinaAsplund(lokalekoutv) CarinaOtterfalk(lokalekoutv)

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall

Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall Maria Hägglund Visions center i Sundsvall Sida 1 Kalendarium 2014 Visions center i Sundsvall Lila = Utbildningsgruppens utbildningar 2014 eller central aktivitet Januari Chefsträff arbetsmiljö 9 januari,

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221

MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221 MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221 Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen Kap 4 Kvalitet och Inflytande Huvudmanna nivå. Planering, uppföljning, utveckla Enhetsnivå.

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Nya platserbjudande i förskola/familjedaghem januari-december Bifoga alltid Infobrev och FÖRSKOLEHÄFTET November December Januari Februari Byte av

Läs mer

Halvårsrapport 1 maj 1998 31 oktober 1998. Icon Medialab International AB (publ)

Halvårsrapport 1 maj 1998 31 oktober 1998. Icon Medialab International AB (publ) 1998-11-27 Kontaktpersoner: Franco Fedeli, VD, franco@iconmedialab.se Liia Nõu, Finans/Ekonomidirektör, liia@iconmedialab.se Telefon 08 58 89 90 00 Halvårsrapport 1 maj 1998 31 oktober 1998 Icon Medialab

Läs mer

Verksamhetsåret i siffror

Verksamhetsåret i siffror Ekonomisk Berättelse för Föreningen SvenskaMagic 2010 Verksamhetsåret i siffror Ingående saldo 2010-05-15: 29 674 kr Utgående saldo 2011-05-30: 117 118kr Verksamhetsårets resultat: + 87 444 (2011-05-30)

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 MEDLEMMAR ÅRSAVGIFT STYRELSEN STYRELSEMÖTEN REVISORER VALBEREDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 MEDLEMMAR ÅRSAVGIFT STYRELSEN STYRELSEMÖTEN REVISORER VALBEREDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 MEDLEMMAR Föreningen har under verksamhetsåret haft 361 medlemmar. Av dessa är 24 nya medlemmar, 60 pensionärer, 18 företag och 7 hedersmedlemmar (Gudrun Alm Carlsson, Carl

Läs mer

Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00

Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00 Sidan 45 Plats och tid Beslutande Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl. 10.00 Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Göran Sjögren (GS)... Övriga deltagande

Läs mer

Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto

Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto LEDARSKAPSUTVECKLING I SIGTUNA KOMMUN 2010 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto Ledarskapsutveckling

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 33,4 mkr (27,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,7 mkr (-1,6). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) Perioden maj 2014 augusti 2015 Styrelsens sammansättning Ordinarie styrelseledamöter Ordförande: Anna Roosvall,

Läs mer

Halvtidsrapport Vi vill vara med

Halvtidsrapport Vi vill vara med Halvtidsrapport Bakgrund Enligt 2013 års statistik från Temagruppen Unga i arbetslivet fanns det år 2011, 1968 ungdomar mellan 16 24 år i Östra Skaraborg som varken arbetade eller studerade. Östra Skaraborg

Läs mer

TILLSAMMANS SÄTTER VI UPPSALA PÅ KARTAN SOM ELITIDROTTSSTAD.

TILLSAMMANS SÄTTER VI UPPSALA PÅ KARTAN SOM ELITIDROTTSSTAD. ledare eller en skjutsande förälder så arbetar vi gemensamt mot toppen och Sveriges bästa elitidrottsstad. Alla har vi en viktig roll att fylla. med över 20 idrotter för elitaktiva? Idrott berör alla på

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Datum: Plats: Löpnummer: 10. 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr. Josefine Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 10 16 17 november 2013 Scouternas kansli, Örnsberg Dnr Närvarande Ordförande Josefine Larsson Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt Thomas Frostberg (IC) Ida

Läs mer

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49

Meddelanden. Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. LULEÅ KOMMUN. Beredning 2007 11 28 48 49. Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Beredning 2007 11 28 48 49 Konsumentnämnden 2007 12 12 48 49 Meddelanden (bilagor) Pressmeddelanden från Konsumentverket Sverige kräver förbud mot farliga magneter 2007 10 09 Ungas sms lån kartläggs i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Kärnkraftsfritt Japan - men till vilken kostnad?

Kärnkraftsfritt Japan - men till vilken kostnad? TA300, v3.1, 2011-12-05 KORTRAPPORT 1 (8) Elsa Thorselius +81 3-556 250 33 elsa.thorselius@growthanalysis.se Kärnkraftsfritt Japan - men till vilken kostnad? Denna rapportering ingår som en del i det allmänna

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året.

Årsredovisning för FLASKSKEPPARNA Aktiviteter under året. Nr 1 2011 Årgång 29 Våren är här trots allt, skrev jag förra året och det är inte utan att det också kunde passa i år. Vi har dock stretat på i snöglopp med våra flaskskepp på väg till Skeppsholmen. Inne

Läs mer