Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad"

Transkript

1 Malmö stad Kulturnämnden 1 (8) Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer KN-KFÖ Yttrande Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad STK Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens beslut uppmanas samtliga nämnder att inkomma till stadskontoret med ett yttrande avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad (Dnr 145/13) Kulturnämnden ser positivt på kommissionens slutrapport och dess övergripande rekommendationer. Kulturnämnden vill vidare lyfta fram den kulturella hållbarheten som en viktig aspekt i arbetet för social hållbarhet och ser gärna att kulturen används som en resurs i arbetet för ett hållbart Malmö. Synpunkter på de övergripande rekommendationerna Kulturnämnden har tagit del av kommissionens slutrapport och är positiv till de övergripande rekommendationerna. För det första att Malmö stad etablerar en social investeringspolitik för att utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällsystemen mer jämlika. För det andra att Kommissionen föreslår förändringar av de processer som systemen ingår i genom skapandet av kunskapsallianser jämlika samarbeten mellan forskning och intressenter från förvaltning, föreningsliv och näringsliv. Kommissionen har vägletts av WHO-rapporten Closing the gap in a generation (2008) som påvisat dels sambanden mellan de faktorer i samhället som orsakar ohälsa, och dels den ojämlika fördelningen av hälsa hos befolkningen. WHO-rapporten menar att det är djupt omoraliskt att inte genast vidta åtgärder när orsakerna är kända och påverkbara med rimliga insatser. Kulturnämnden anser att det är positivt att detta etiska perspektiv har inspirerat Kommissionen, där det handlar om att varje malmöbo ska ha förutsättningar att utveckla sin fulla potential, vilket är en vinst inte bara på det individuella planet, utan minst lika mycket på ett samhälleligt plan. Kulturnämnden ansluter sig även till följande ståndpunkter som varit vägledande för kommissionen: - att det krävs ett helhetsperspektiv som omfattar inte bara ekologisk och ekonomisk hållbarhet, utan även social hållbarhet.

2 - att vikt lagts vid integration i betydelsen av såväl faktisk delaktighet som känsla av delaktighet, och att det krävs ett genusperspektiv med djupare förståelse för kvinnors och mäns olika tillgång till makt, resurser och inflytande, samt att man måste se sociala insatser och satsningar som investeringar, inte som kostnader. 2 (8) Hur kan kommissionens förslag och idéer tillämpas i organisationen Kulturnämnden vill lyfta fram den kulturella hållbarheten som en viktig aspekt i arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Som Kommissionen konstaterar, finns det områden som inte täcks in ordentligt i Slutrapporten, däribland kultur. Samtidigt gör Kommissionen analysen att en anledning till att de stora skillnaderna i hälsa i staden liksom segregationen inte fått fler konsekvenser, och att motsättningarna inte blivit större, är just Malmös rika kulturutbud. Kulturen har tillsammans med föreningslivet och idéburna organisationer bidragit till att motverka effekterna av ohälsan, och är en viktig del av stadens sociala integration och sammanhållning. Kulturnämnden och Malmö stad behöver därför vidareutveckla arbetet med att integrera kulturen i utvecklingsprocesser inom staden. På så sätt skulle kulturens effekter mot ohälsan i staden kunna stärkas ytterligare. Kulturnämnden borde även vidareutveckla tillförlitliga mätmetoder för kulturens effekter i syfte att säkra att kulturens potential tas tillvara på bästa sätt. Det hälsoekonomiska perspektivet som ligger till grund för Kommissionens rapport skulle här kunna tjäna som både inspiration och utgångspunkt för en framtida modell. Kultur har ett egenvärde i sig men innefattar också många kvaliteter som vi förknippar med ett socialt hållbart samhälle; yttrandefrihet, kreativitet, humanism, delaktighet, öppenhet, involvering och ifrågasättande. Kommissionen ansluter sig till det breddade kulturbegreppet som inbegriper deltagande i kulturlivet såväl som eget skapande, delaktighet, involvering, trygghet och tillit. Det är begrepp som kulturnämnden prioriterar högt och redan arbetar efter. Ett exempel är Kulturnämndens samarbete med utbildningsnämnden kring projektet Lärcentrum (Stadsbiblioteket) som arbetar efter Open Office konceptet och där medborgarna till exempel kan få läxhjälp, delta i cvverkstaden, lyssna på lunchföreläsningar, ägna sig åt kreativt skapande och/eller använda Lärcentrums datorer. Kulturnämnden mål är att verksamheten ska vara tillgänglig och relevant för alla malmöbor, oavsett deras bakgrund. För att uppnå detta arbetar Kulturnämnden strategiskt med delaktighet och inflytande - ett arbete som ansluter till Kommissionens förslag. Till exempel genomför Kulturnämnden sin första stora delaktighetsprocess, som ligger till grund för framtagandet av Kulturstrategin Inom ramen för Kulturstrategin genomfördes totalt sju tematiska dialoger, två särskilda dialoger med unga malmöbor i åldern år, samt sex expertworkshops och sex fördjupningsdialoger med fokus på konst- och kulturområden. Materialet från de första dialogerna presenterades i en utställning på Stadshuset samt på malmo.se. Nästa steg i arbetet med delaktighet bör för Kulturnämnden vara att utveckla de övergripande dialogkanaler som etablerades i arbetet med kulturstrategin och där medborgarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

3 3 (8) Kulturnämndens verksamhet ansluter till Kommissionens förslag om genusperspektiv, delaktighet, dialog och samarbete med civilsamhället. Kulturnämnden arbetar enligt Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering med analys av utbudet ur ett jämställdhetsperspektiv, mätning av andelen flickor och pojkar, kvinnor och män som tar del av kulturutbudet. Kulturnämndens engagemang kring jämställdhetsfrågor stärks genom arbetet med Nordiskt Forum Malmö 2014, en konferens som samlar aktivister, organisationer och politiker för att diskutera strategier för ett jämställt samhälle. Genom Malmö stads värdskap och kulturnämnden projektledning kommer möjligheter skapas för att visa upp Malmös omfattande arbete med jämställdhetsintegrering. Malmö kommer att arbeta för att göra konferensen hållbar såväl om ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Konferensen ska skapa förutsättningar för Malmöborna att mötas och samtala kring stadens framtida utveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Konferensen blir också ett tillfälle för dialog med stadens civila samhälle. Ett annat exempel på kulturnämndens arbete med genusfrågor är Malmö Museets projekt Immigrantkvinnors liv och arbete. Tillsammans med Malmös första fristadsförfattare och organisationen Feminist Dialog vill Malmö Museer demokratisera historieskrivningen genom att i dialog med målgruppen synliggöra immigrantkvinnors livsberättelser. Kommissionens rapport talar om kulturens stärkande kraft, inte minst för barnen. Man menar att kultur i skolans pedagogik kan vara redskap för olika sorters lärande. Det breddade investeringstänkandet som kommissionen föreslår, handlar bland annat om insatser tidigt i livet. Det finns vetenskapligt stöd för att insatser under barndom och uppväxt ger störst effekt på individens hälsa resten av livet. 1 Kulturnämnden kan här vara en resurs på flera olika sätt. Exempelvis genom satsningen El Sistema som är en kör- och orkesterverksamhet där musiken är tänkt att spela en betydelsefull roll i barnens utveckling. Målgruppen är barn på skolor i områdesprogrammen och först ut är Holmaoch Kroksbäckskolan. El Sistema drivs av kulturnämnden (Kulturskolan) i samarbete med grundskolenämnden, stadsområde Väster och Malmö Symfoniorkester. Stadsbibliotekets Balagan är ytterligare ett exempel. Balagan är ett berättarexperiment där berättelser av barn från hela Malmö skapas och samtidigt ett berättarexperiment på webben. Balagan kan ses som modell för barns språkliga och personliga utveckling där kulturen används som redskap. Kultur för barn och unga (KBU) arbetar med att förmedla kulturupplevelser till alla barn via skolor och förskolor i Malmö. KBU har utvecklat ett digitalt fördelningssystem för ett rättvist och kostnadsfritt utbud av kultur för alla barn i Malmö, Kulturproceduren. Kulturproceduren skulle kunna vara användbart för ett flertal verksamheter inom Malmö stad. Projektet Kulturbron syftar till att stimulera barns språkutveckling och omvärldsförståelse, och initiativet kommer från rektorn på Holmaskolan. Kulturbron är ett treårigt projekt där en årskull förskoleklasser följs via följeforskning i samarbete med Malmö Högskola. Genom att frekvent 1 Anne Bamford, professor vid School of Arts i London och författare till Unescorapporten The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of Arts in Education 2006.

4 använda kulturinstitutionerna och Naturskolan på Torup, som andra lärosalar än de vanliga på skolan, får barnen tillgång till fler sätt att uttrycka sig. Även Stadsbiblioteket och Museet blir hemvana miljöer för barnen och föräldrarna involveras i projektet. Kulturbron är ett samarbete mellan Holmaskolan, kulturnämnden, förskolenämnden, stadsområde Väster, och Malmö Högskola. 4 (8) Malmö Museer arbetar med det pedagogiska konceptet SKI - språk, kultur, identitet - som de prövat och utvecklat i mer än tio år. SKI syftar till att utveckla museet till en attraktiv lärmiljö och ett berikande komplement till skolan. SKI-programmen stöttar språkinlärning, ökar kunskapen om hemstaden Malmö och ingår i museets satsning på lärande för hållbar utveckling. Möjligheterna att arbeta tvärvetenskapligt och tvärkulturellt gör att pedagogiska metoder kan utvecklas. Särskilt angelägna åtgärdsförslag Ur Kulturnämndens verksamhetsperspektiv är följande åtgärdsförslag särskilt angelägna: 1.1 Barn och ungas vardagsvillkor Åtgärd Utveckla arbetet med att säkerställa att barnperspektivet genomsyrar alla politiska beslut. Åtgärden innebär bland annat att barn och ungas inflytande och delaktighet tas tillvara i kommunens långsiktiga planering genom till exempel barnkonsekvensanalyser i budgetprocesser, kommunala beslut och verksamheter, samt att aktivt arbeta mot diskriminering av barn och unga. Åtgärd Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen. En handlingsplan för att bekämpa barnfattigdom får långtgående konsekvenser för hela stadens utveckling och inbegriper i princip all kommunal verksamhet. Åtgärd Inför norm om ett schabloniserat tillägg på årsbasis för barnhushåll med försörjningsstöd, avsett för barns fritids- och kulturaktiviteter Schabloniserat stöd av kulturaktiviteter är av högsta angelägenhet för Malmö Kulturskolas verksamhet då det kan vara en hjälp i arbetet att tillgängliggöra verksamheten ytterligare. Ett annat sätt skulle kunna vara att helt avgiftsbefria Kulturskolan. Kulturnämnden ser positivt på åtgärden men vill samtidigt poängtera att det är viktigt att säkerhetsställa att det schabloniserade stödet går till kulturaktiviteter. Åtgärd Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden. Tillgänglighet är ett betydande redskap för delaktighet och därför menar Kommissionen att fri kollektivtrafik för alla barn är mycket angeläget. Kulturnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget då det innebär att fler barn och unga kan få ta del av stadens kulturaktiviteter 1.2 Boendemiljö och stadsplanering Åtgärd Skapa fler lättillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet. Slutrapporten lyfter fram behovet av mötesplatser, tillit och trygghet som viktiga komponenter

5 för social hållbarhet i en stad. Kommissionen menar att idrott, kultur och föreningsliv har stor potential och föreslår att stadsplanerare bildar kunskapsallianser med kultur- och föreningsliv samt forskare för att erbjuda malmöborna det aktiva kultur- och föreningsliv som skapar både faktisk delaktighet och känsla av delaktighet. 5 (8) Kulturnämnden har traditionella mötesplatser i form av kulturnämndens institutioner och arbetar samtidigt med utveckling av nya mötesplatser som till exempel STPLN, Norra Sorgenfri, Mobilia, Hyllievångs kulturhus. Öppna generationsövergripande och framförallt mångfunktionella mötesplatser kan bidra till ett rikt och dynamiskt kulturutbud i närområdet. I områden med stor trångboddhet skulle fler tillgängliga mötesplatser där man både kan arbeta i lugn och ro och träffa andra för att delta i kulturella upplevelser kunna vara ett sätt att skapa större delaktighet och inflytande. Kulturnämnden är beredd att ta ett större ansvar för utveckling av mötesplatser i Malmö. Kulturnämnden ingår gärna i den typen av kunskapsallianser och kan här bygga vidare på det samarbete nämnden har med tekniska nämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden samt etablera nya samarbeten med de nya utbildningsnämnderna. Åtgärd Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande. Kommissionen föreslår att staden utvecklar dialogmodeller för ökat medborgarinflytande i stadsplaneringen. För att öka jämställdheten i den offentliga miljön ska både flickor och pojkar, kvinnor och män involveras. Kulturnämndens institutioner arbetar med brukarinvolvering och publikdialog, och samarbetar gärna med andra nämnder i utvecklingen av dialogmodeller för ett ökat medborgarinflytande. 2.1 Utbildning Åtgärd De stödjande kunskapsstrukturerna i staden måste stärkas. Rapporten konstaterar att utbildning tycks bli en allt viktigare bestämningsfaktor för hälsan, och en påverkbar nyckelfaktor, samtidigt som Sverige rör sig i motsatt riktning i relation till målet om en likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att klara skolan. Kulturnämnden har ett aktivt samarbete med flera olika institutioner på Malmö Högskola samt miljönämnden för att utveckla modeller samt handfasta tester för utepedagogisk verksamhet och erbjuda andra lärmiljöer med hjälp av IT och levande rollspel. Kulturnämnden har vidare ett väletablerat samarbete med skolan på alla nivåer, bland annat genom SKI, det digitala fördelningsverktyget Kulturproceduren samt det pedagogiska utbud nämndens institutioner tillhandahåller. Kulturnämnden kan genom ett utökat samarbete vara ett ytterligare stöd för till exempel nyanlända barn, unga och vuxna samt barn och unga med särskilda behov. Åtgärd Alla barn i ålder 6-12 ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet. Kulturnämnden ser positivt på en utveckling av fritidshemmen i staden. Fler barn skulle på så vis kunna få möjlighet att ta del av Kulturnämndens aktiviteter och utbud. Genom fritidshemmen kan barns möjligheter till måltider säkerställas under skolveckan vilket ökar förutsättningarna för att orka med både skola och fritidsaktiviteter. Dessutom ökar närvaron av vuxna efter skolans slut. Dock måste frågan ställas hur barn mellan år kan erbjudas samma förutsättningar. Kan det ske genom att fritidsaktiviteter med mellanmål integreras i skol-

6 dagen, och/eller kan verksamhet knytas till de mötesplatser som kulturnämnden arbetar med? 6 (8) Åtgärd Reformera systemet för mottagande av nyanlända elever. Nyanlända barn och unga är de mest utsatta i utbildningssystemet, samtidigt som de är den grupp som det lagts minst resurser på. Nyanländas rätt till likvärdig skola har inte infriats. Kommissionen föreslår en ändring genom bland annat åtgärdsplaner för varje nyanländ elev. Kulturnämnden är gärna en aktiv part i detta reformarbete. 2.2 Arbete och inkomst Åtgärd Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga dolda kompetenser och andra potentialer i lokalsamhället. Kommissionen menar att den allmänna debatten kring utanförskap, integration och mångkultur tenderar att verka stigmatiserande och skapa och befästa klyftor. Det är därför nödvändigt med ett perspektivskifte, där man ser alla malmöbor som resurser istället för problem. Den potential som finns i Malmös befolkning måste tas tillvara. Kulturnämnden håller med om problemformuleringen. Kultur ger möjlighet att visa på olika färdigheter och ger tillgång till fler uttrycks sätt. Vidare ser kulturnämnden både potentialen och nödvändigheten i en större differentiering bland medarbetarna, både ur verksamhetsmässiga som demokratiska perspektiv. Åtgärd Stärk samarbetet med civilsamhället och dra fördel av dess potentialer till att skapa sociala innovationer. Kulturnämnden delar kommissionens slutsats att samarbetet med civilsamhället bör stärkas, bland annat för att en mångfald av olika aktörer ökar potentialen för nya lösningar och innovationer, vilket nämndens erfarenheter visat. Kulturnämnden (Malmö Kulturstöd) arbetar med stöd och service till det fria kulturlivet och agerar samtalspartner och ett bollplank för både professionella och icke-professionella kulturaktörer. Samtidigt arbetar Kulturstödet strategiskt med särskilt riktade stödformer och konsultinsatser som syftar till skapandet av större möjligheter för aktivt deltagande i Malmös kulturliv för fler. Exempelvis finns ett särskilt stöd för kulturprojekt inom områdesprogrammen, särskilt stöd till romsk kultur, stöd till tillfälliga amatörprojekt med särskilt fokus på unga för unga samt stöd till studieförbund. 3. Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad styrning Kommissionen föreslår att utveckling och skapande av kunskap görs till en del av lösningen, det vill säga lärandeprocesser där olika aktörer är delaktiga i hur Malmö kan bli en socialt hållbar stad. Kulturnämnden är positiv till ett sådant förhållningssätt. Nya allianser skapar nya lösningar. Åtgärd Använd följeforskning i såväl projekt som ordinarie verksamhet för att utveckla kunskaperna, problemen, lösningarna, begreppen och sammanhangen. Kulturnämnden har erfarenhet av följeforskning genom Science Center Malmö, som finansieras via EU:s strukturfond. Kulturnämnden är positiv till att detta arbetssätt ytterligare utvecklas. Åtgärd Utveckla ledarskap som möjliggör hållbar utveckling. Det krävs ett modigt och modernt ledarskap på alla nivåer för att skapa ett socialt hållbart

7 Malmö slår kommissionen fast, inte minst för en demokratisk utveckling av governance, som inte bara inbegriper näringsliv utan även föreningsliv och civilsamhälle. Alla förändringsprocesser kräver mod och kulturnämnden är positiv till Kommissionens förslag om utvecklingsprogram för ledare liksom utveckling av rekryteringsprocesser. 7 (8) Åtgärd Utveckla holistiska styrinstrument. Kulturnämnden är positiv till Kommissionens förslag om att utveckla holistiska styrinstrument (konsekvensbeskrivningar, uppföljningar etc.) för att förhindra stuprörstänkande. Ett modernt och modigt ledarskap innebär ett holistiskt synsätt, ständig reflektion och vilja till förändring. Att förstå Malmö handlar om att inte ta malmöbon för given, som Kommissionen skriver. Det gäller inte minst kulturlivet som, om det ska vara till nytta för malmöborna, måste vara ickestatiskt med en vilja att utvecklas och förändras. Innovation och nytänkande motverkas av stuprörstänkande, på alla nivåer. Åtgärd Utveckla nya kompletterande mått på samhällsutvecklingen som relaterar till en övergripande hållbarhet. Ett problem är att BNP-måttet alltför länge tillåtis dominera som övergripande mått. Därför menar Kommissionen att man måste arbeta med olika utvecklingsmått som inte bara relaterar till ekonomi utan också fångar in aspekter på miljö och social hållbarhet. Ett viktigt mått anser Kommissionen vara hälsan i Malmös befolkning samt dess sociala fördelning. Förslaget om nya utvecklingsmått är viktigt; för att veta effekterna av det man gör, måste man också kunna mäta dem. Goda exempel i verksamheten som bygger på den forskning som lyfts fram i slutrapporten I kulturnämndens strategiska utvecklingsarbete för medborgarnas delaktighet i verksamheten, arbetas med förhållningssätten effektmålsdriven och insiktsledd och med Generic Learning Outcomes, som utvecklats och använts i den brittiska kultursektorn. Det innebär kortfattat att reflektion och utvärdering görs tillsammans med målgruppen, dels för att bygga relationer och uppmuntra känslan av ägandeskap hos målgruppen, dels för att beslut ska kunna fattas om verksamheten baserat på verklig kunskap och insikt om målgruppen istället för antaganden. Den kunskap och de insikter som erhålls gör det möjligt att kontinuerligt utveckla arbetet med olika pedagogiska metoder anpassade till individuella behov. Synpunkter kring genomförande och implementering av åtgärdsförslagen Malmökommissionens slutrapport är gedigen och lyfter fram rättighetsperspektivet, dels FN:s mänskliga rättigheter, dels Barnkonventionen. Hälsa är starkt knutet till de mänskliga rättigheterna, vilket också rättigheten att delta i ett samhälles kulturliv är. Kulturnämnden ser just fördjupat arbete med rättighetsperspektivet som en väg framåt i implementeringen av de föreslagna åtgärderna för ett socialt hållbart Malmö. Arbetet är angeläget och bör påbörjas så snart som möjligt. Kulturnämnden ser fram emot ett utvecklingsarbete där kommissionens åtgärdsförslag genomförs och också kan följas upp. Använd kulturen som en resurs i arbetet för ett hållbart Malmö!

8 8 (8) Ordförande Daniel Sestrajcic Kulturdirektör Elisabeth Lundgren

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Tandvård på olika villkor

Tandvård på olika villkor Tandvård på olika villkor Kommission för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors, huvudsekreterare Malmökommissionen anna.balkfors@malmo.se malmo.se/kommission 131023 Stockholm Tandvård på olika villkor

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Förord Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt. Därför måste samhället inrättas

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Barns strategier och ekonomisk utsatthet

Barns strategier och ekonomisk utsatthet Södertälje 22/10 2015 Barns strategier och ekonomisk utsatthet Stina Fernqvist, forskare i sociologi Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Uppsala Universitet stinafernqvist@ibf.uu.se Upplägg

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Anneli Assmundson och Ingela Andersson Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning Oktober 2013 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-22 Handläggare Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer