Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad"

Transkript

1 Malmö stad Kulturnämnden 1 (8) Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer KN-KFÖ Yttrande Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad STK Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens beslut uppmanas samtliga nämnder att inkomma till stadskontoret med ett yttrande avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad (Dnr 145/13) Kulturnämnden ser positivt på kommissionens slutrapport och dess övergripande rekommendationer. Kulturnämnden vill vidare lyfta fram den kulturella hållbarheten som en viktig aspekt i arbetet för social hållbarhet och ser gärna att kulturen används som en resurs i arbetet för ett hållbart Malmö. Synpunkter på de övergripande rekommendationerna Kulturnämnden har tagit del av kommissionens slutrapport och är positiv till de övergripande rekommendationerna. För det första att Malmö stad etablerar en social investeringspolitik för att utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällsystemen mer jämlika. För det andra att Kommissionen föreslår förändringar av de processer som systemen ingår i genom skapandet av kunskapsallianser jämlika samarbeten mellan forskning och intressenter från förvaltning, föreningsliv och näringsliv. Kommissionen har vägletts av WHO-rapporten Closing the gap in a generation (2008) som påvisat dels sambanden mellan de faktorer i samhället som orsakar ohälsa, och dels den ojämlika fördelningen av hälsa hos befolkningen. WHO-rapporten menar att det är djupt omoraliskt att inte genast vidta åtgärder när orsakerna är kända och påverkbara med rimliga insatser. Kulturnämnden anser att det är positivt att detta etiska perspektiv har inspirerat Kommissionen, där det handlar om att varje malmöbo ska ha förutsättningar att utveckla sin fulla potential, vilket är en vinst inte bara på det individuella planet, utan minst lika mycket på ett samhälleligt plan. Kulturnämnden ansluter sig även till följande ståndpunkter som varit vägledande för kommissionen: - att det krävs ett helhetsperspektiv som omfattar inte bara ekologisk och ekonomisk hållbarhet, utan även social hållbarhet.

2 - att vikt lagts vid integration i betydelsen av såväl faktisk delaktighet som känsla av delaktighet, och att det krävs ett genusperspektiv med djupare förståelse för kvinnors och mäns olika tillgång till makt, resurser och inflytande, samt att man måste se sociala insatser och satsningar som investeringar, inte som kostnader. 2 (8) Hur kan kommissionens förslag och idéer tillämpas i organisationen Kulturnämnden vill lyfta fram den kulturella hållbarheten som en viktig aspekt i arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Som Kommissionen konstaterar, finns det områden som inte täcks in ordentligt i Slutrapporten, däribland kultur. Samtidigt gör Kommissionen analysen att en anledning till att de stora skillnaderna i hälsa i staden liksom segregationen inte fått fler konsekvenser, och att motsättningarna inte blivit större, är just Malmös rika kulturutbud. Kulturen har tillsammans med föreningslivet och idéburna organisationer bidragit till att motverka effekterna av ohälsan, och är en viktig del av stadens sociala integration och sammanhållning. Kulturnämnden och Malmö stad behöver därför vidareutveckla arbetet med att integrera kulturen i utvecklingsprocesser inom staden. På så sätt skulle kulturens effekter mot ohälsan i staden kunna stärkas ytterligare. Kulturnämnden borde även vidareutveckla tillförlitliga mätmetoder för kulturens effekter i syfte att säkra att kulturens potential tas tillvara på bästa sätt. Det hälsoekonomiska perspektivet som ligger till grund för Kommissionens rapport skulle här kunna tjäna som både inspiration och utgångspunkt för en framtida modell. Kultur har ett egenvärde i sig men innefattar också många kvaliteter som vi förknippar med ett socialt hållbart samhälle; yttrandefrihet, kreativitet, humanism, delaktighet, öppenhet, involvering och ifrågasättande. Kommissionen ansluter sig till det breddade kulturbegreppet som inbegriper deltagande i kulturlivet såväl som eget skapande, delaktighet, involvering, trygghet och tillit. Det är begrepp som kulturnämnden prioriterar högt och redan arbetar efter. Ett exempel är Kulturnämndens samarbete med utbildningsnämnden kring projektet Lärcentrum (Stadsbiblioteket) som arbetar efter Open Office konceptet och där medborgarna till exempel kan få läxhjälp, delta i cvverkstaden, lyssna på lunchföreläsningar, ägna sig åt kreativt skapande och/eller använda Lärcentrums datorer. Kulturnämnden mål är att verksamheten ska vara tillgänglig och relevant för alla malmöbor, oavsett deras bakgrund. För att uppnå detta arbetar Kulturnämnden strategiskt med delaktighet och inflytande - ett arbete som ansluter till Kommissionens förslag. Till exempel genomför Kulturnämnden sin första stora delaktighetsprocess, som ligger till grund för framtagandet av Kulturstrategin Inom ramen för Kulturstrategin genomfördes totalt sju tematiska dialoger, två särskilda dialoger med unga malmöbor i åldern år, samt sex expertworkshops och sex fördjupningsdialoger med fokus på konst- och kulturområden. Materialet från de första dialogerna presenterades i en utställning på Stadshuset samt på malmo.se. Nästa steg i arbetet med delaktighet bör för Kulturnämnden vara att utveckla de övergripande dialogkanaler som etablerades i arbetet med kulturstrategin och där medborgarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

3 3 (8) Kulturnämndens verksamhet ansluter till Kommissionens förslag om genusperspektiv, delaktighet, dialog och samarbete med civilsamhället. Kulturnämnden arbetar enligt Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering med analys av utbudet ur ett jämställdhetsperspektiv, mätning av andelen flickor och pojkar, kvinnor och män som tar del av kulturutbudet. Kulturnämndens engagemang kring jämställdhetsfrågor stärks genom arbetet med Nordiskt Forum Malmö 2014, en konferens som samlar aktivister, organisationer och politiker för att diskutera strategier för ett jämställt samhälle. Genom Malmö stads värdskap och kulturnämnden projektledning kommer möjligheter skapas för att visa upp Malmös omfattande arbete med jämställdhetsintegrering. Malmö kommer att arbeta för att göra konferensen hållbar såväl om ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Konferensen ska skapa förutsättningar för Malmöborna att mötas och samtala kring stadens framtida utveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Konferensen blir också ett tillfälle för dialog med stadens civila samhälle. Ett annat exempel på kulturnämndens arbete med genusfrågor är Malmö Museets projekt Immigrantkvinnors liv och arbete. Tillsammans med Malmös första fristadsförfattare och organisationen Feminist Dialog vill Malmö Museer demokratisera historieskrivningen genom att i dialog med målgruppen synliggöra immigrantkvinnors livsberättelser. Kommissionens rapport talar om kulturens stärkande kraft, inte minst för barnen. Man menar att kultur i skolans pedagogik kan vara redskap för olika sorters lärande. Det breddade investeringstänkandet som kommissionen föreslår, handlar bland annat om insatser tidigt i livet. Det finns vetenskapligt stöd för att insatser under barndom och uppväxt ger störst effekt på individens hälsa resten av livet. 1 Kulturnämnden kan här vara en resurs på flera olika sätt. Exempelvis genom satsningen El Sistema som är en kör- och orkesterverksamhet där musiken är tänkt att spela en betydelsefull roll i barnens utveckling. Målgruppen är barn på skolor i områdesprogrammen och först ut är Holmaoch Kroksbäckskolan. El Sistema drivs av kulturnämnden (Kulturskolan) i samarbete med grundskolenämnden, stadsområde Väster och Malmö Symfoniorkester. Stadsbibliotekets Balagan är ytterligare ett exempel. Balagan är ett berättarexperiment där berättelser av barn från hela Malmö skapas och samtidigt ett berättarexperiment på webben. Balagan kan ses som modell för barns språkliga och personliga utveckling där kulturen används som redskap. Kultur för barn och unga (KBU) arbetar med att förmedla kulturupplevelser till alla barn via skolor och förskolor i Malmö. KBU har utvecklat ett digitalt fördelningssystem för ett rättvist och kostnadsfritt utbud av kultur för alla barn i Malmö, Kulturproceduren. Kulturproceduren skulle kunna vara användbart för ett flertal verksamheter inom Malmö stad. Projektet Kulturbron syftar till att stimulera barns språkutveckling och omvärldsförståelse, och initiativet kommer från rektorn på Holmaskolan. Kulturbron är ett treårigt projekt där en årskull förskoleklasser följs via följeforskning i samarbete med Malmö Högskola. Genom att frekvent 1 Anne Bamford, professor vid School of Arts i London och författare till Unescorapporten The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of Arts in Education 2006.

4 använda kulturinstitutionerna och Naturskolan på Torup, som andra lärosalar än de vanliga på skolan, får barnen tillgång till fler sätt att uttrycka sig. Även Stadsbiblioteket och Museet blir hemvana miljöer för barnen och föräldrarna involveras i projektet. Kulturbron är ett samarbete mellan Holmaskolan, kulturnämnden, förskolenämnden, stadsområde Väster, och Malmö Högskola. 4 (8) Malmö Museer arbetar med det pedagogiska konceptet SKI - språk, kultur, identitet - som de prövat och utvecklat i mer än tio år. SKI syftar till att utveckla museet till en attraktiv lärmiljö och ett berikande komplement till skolan. SKI-programmen stöttar språkinlärning, ökar kunskapen om hemstaden Malmö och ingår i museets satsning på lärande för hållbar utveckling. Möjligheterna att arbeta tvärvetenskapligt och tvärkulturellt gör att pedagogiska metoder kan utvecklas. Särskilt angelägna åtgärdsförslag Ur Kulturnämndens verksamhetsperspektiv är följande åtgärdsförslag särskilt angelägna: 1.1 Barn och ungas vardagsvillkor Åtgärd Utveckla arbetet med att säkerställa att barnperspektivet genomsyrar alla politiska beslut. Åtgärden innebär bland annat att barn och ungas inflytande och delaktighet tas tillvara i kommunens långsiktiga planering genom till exempel barnkonsekvensanalyser i budgetprocesser, kommunala beslut och verksamheter, samt att aktivt arbeta mot diskriminering av barn och unga. Åtgärd Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen. En handlingsplan för att bekämpa barnfattigdom får långtgående konsekvenser för hela stadens utveckling och inbegriper i princip all kommunal verksamhet. Åtgärd Inför norm om ett schabloniserat tillägg på årsbasis för barnhushåll med försörjningsstöd, avsett för barns fritids- och kulturaktiviteter Schabloniserat stöd av kulturaktiviteter är av högsta angelägenhet för Malmö Kulturskolas verksamhet då det kan vara en hjälp i arbetet att tillgängliggöra verksamheten ytterligare. Ett annat sätt skulle kunna vara att helt avgiftsbefria Kulturskolan. Kulturnämnden ser positivt på åtgärden men vill samtidigt poängtera att det är viktigt att säkerhetsställa att det schabloniserade stödet går till kulturaktiviteter. Åtgärd Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden. Tillgänglighet är ett betydande redskap för delaktighet och därför menar Kommissionen att fri kollektivtrafik för alla barn är mycket angeläget. Kulturnämnden ser positivt på åtgärdsförslaget då det innebär att fler barn och unga kan få ta del av stadens kulturaktiviteter 1.2 Boendemiljö och stadsplanering Åtgärd Skapa fler lättillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet. Slutrapporten lyfter fram behovet av mötesplatser, tillit och trygghet som viktiga komponenter

5 för social hållbarhet i en stad. Kommissionen menar att idrott, kultur och föreningsliv har stor potential och föreslår att stadsplanerare bildar kunskapsallianser med kultur- och föreningsliv samt forskare för att erbjuda malmöborna det aktiva kultur- och föreningsliv som skapar både faktisk delaktighet och känsla av delaktighet. 5 (8) Kulturnämnden har traditionella mötesplatser i form av kulturnämndens institutioner och arbetar samtidigt med utveckling av nya mötesplatser som till exempel STPLN, Norra Sorgenfri, Mobilia, Hyllievångs kulturhus. Öppna generationsövergripande och framförallt mångfunktionella mötesplatser kan bidra till ett rikt och dynamiskt kulturutbud i närområdet. I områden med stor trångboddhet skulle fler tillgängliga mötesplatser där man både kan arbeta i lugn och ro och träffa andra för att delta i kulturella upplevelser kunna vara ett sätt att skapa större delaktighet och inflytande. Kulturnämnden är beredd att ta ett större ansvar för utveckling av mötesplatser i Malmö. Kulturnämnden ingår gärna i den typen av kunskapsallianser och kan här bygga vidare på det samarbete nämnden har med tekniska nämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden samt etablera nya samarbeten med de nya utbildningsnämnderna. Åtgärd Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande. Kommissionen föreslår att staden utvecklar dialogmodeller för ökat medborgarinflytande i stadsplaneringen. För att öka jämställdheten i den offentliga miljön ska både flickor och pojkar, kvinnor och män involveras. Kulturnämndens institutioner arbetar med brukarinvolvering och publikdialog, och samarbetar gärna med andra nämnder i utvecklingen av dialogmodeller för ett ökat medborgarinflytande. 2.1 Utbildning Åtgärd De stödjande kunskapsstrukturerna i staden måste stärkas. Rapporten konstaterar att utbildning tycks bli en allt viktigare bestämningsfaktor för hälsan, och en påverkbar nyckelfaktor, samtidigt som Sverige rör sig i motsatt riktning i relation till målet om en likvärdig skola där alla elever ges förutsättningar att klara skolan. Kulturnämnden har ett aktivt samarbete med flera olika institutioner på Malmö Högskola samt miljönämnden för att utveckla modeller samt handfasta tester för utepedagogisk verksamhet och erbjuda andra lärmiljöer med hjälp av IT och levande rollspel. Kulturnämnden har vidare ett väletablerat samarbete med skolan på alla nivåer, bland annat genom SKI, det digitala fördelningsverktyget Kulturproceduren samt det pedagogiska utbud nämndens institutioner tillhandahåller. Kulturnämnden kan genom ett utökat samarbete vara ett ytterligare stöd för till exempel nyanlända barn, unga och vuxna samt barn och unga med särskilda behov. Åtgärd Alla barn i ålder 6-12 ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet. Kulturnämnden ser positivt på en utveckling av fritidshemmen i staden. Fler barn skulle på så vis kunna få möjlighet att ta del av Kulturnämndens aktiviteter och utbud. Genom fritidshemmen kan barns möjligheter till måltider säkerställas under skolveckan vilket ökar förutsättningarna för att orka med både skola och fritidsaktiviteter. Dessutom ökar närvaron av vuxna efter skolans slut. Dock måste frågan ställas hur barn mellan år kan erbjudas samma förutsättningar. Kan det ske genom att fritidsaktiviteter med mellanmål integreras i skol-

6 dagen, och/eller kan verksamhet knytas till de mötesplatser som kulturnämnden arbetar med? 6 (8) Åtgärd Reformera systemet för mottagande av nyanlända elever. Nyanlända barn och unga är de mest utsatta i utbildningssystemet, samtidigt som de är den grupp som det lagts minst resurser på. Nyanländas rätt till likvärdig skola har inte infriats. Kommissionen föreslår en ändring genom bland annat åtgärdsplaner för varje nyanländ elev. Kulturnämnden är gärna en aktiv part i detta reformarbete. 2.2 Arbete och inkomst Åtgärd Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga dolda kompetenser och andra potentialer i lokalsamhället. Kommissionen menar att den allmänna debatten kring utanförskap, integration och mångkultur tenderar att verka stigmatiserande och skapa och befästa klyftor. Det är därför nödvändigt med ett perspektivskifte, där man ser alla malmöbor som resurser istället för problem. Den potential som finns i Malmös befolkning måste tas tillvara. Kulturnämnden håller med om problemformuleringen. Kultur ger möjlighet att visa på olika färdigheter och ger tillgång till fler uttrycks sätt. Vidare ser kulturnämnden både potentialen och nödvändigheten i en större differentiering bland medarbetarna, både ur verksamhetsmässiga som demokratiska perspektiv. Åtgärd Stärk samarbetet med civilsamhället och dra fördel av dess potentialer till att skapa sociala innovationer. Kulturnämnden delar kommissionens slutsats att samarbetet med civilsamhället bör stärkas, bland annat för att en mångfald av olika aktörer ökar potentialen för nya lösningar och innovationer, vilket nämndens erfarenheter visat. Kulturnämnden (Malmö Kulturstöd) arbetar med stöd och service till det fria kulturlivet och agerar samtalspartner och ett bollplank för både professionella och icke-professionella kulturaktörer. Samtidigt arbetar Kulturstödet strategiskt med särskilt riktade stödformer och konsultinsatser som syftar till skapandet av större möjligheter för aktivt deltagande i Malmös kulturliv för fler. Exempelvis finns ett särskilt stöd för kulturprojekt inom områdesprogrammen, särskilt stöd till romsk kultur, stöd till tillfälliga amatörprojekt med särskilt fokus på unga för unga samt stöd till studieförbund. 3. Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad styrning Kommissionen föreslår att utveckling och skapande av kunskap görs till en del av lösningen, det vill säga lärandeprocesser där olika aktörer är delaktiga i hur Malmö kan bli en socialt hållbar stad. Kulturnämnden är positiv till ett sådant förhållningssätt. Nya allianser skapar nya lösningar. Åtgärd Använd följeforskning i såväl projekt som ordinarie verksamhet för att utveckla kunskaperna, problemen, lösningarna, begreppen och sammanhangen. Kulturnämnden har erfarenhet av följeforskning genom Science Center Malmö, som finansieras via EU:s strukturfond. Kulturnämnden är positiv till att detta arbetssätt ytterligare utvecklas. Åtgärd Utveckla ledarskap som möjliggör hållbar utveckling. Det krävs ett modigt och modernt ledarskap på alla nivåer för att skapa ett socialt hållbart

7 Malmö slår kommissionen fast, inte minst för en demokratisk utveckling av governance, som inte bara inbegriper näringsliv utan även föreningsliv och civilsamhälle. Alla förändringsprocesser kräver mod och kulturnämnden är positiv till Kommissionens förslag om utvecklingsprogram för ledare liksom utveckling av rekryteringsprocesser. 7 (8) Åtgärd Utveckla holistiska styrinstrument. Kulturnämnden är positiv till Kommissionens förslag om att utveckla holistiska styrinstrument (konsekvensbeskrivningar, uppföljningar etc.) för att förhindra stuprörstänkande. Ett modernt och modigt ledarskap innebär ett holistiskt synsätt, ständig reflektion och vilja till förändring. Att förstå Malmö handlar om att inte ta malmöbon för given, som Kommissionen skriver. Det gäller inte minst kulturlivet som, om det ska vara till nytta för malmöborna, måste vara ickestatiskt med en vilja att utvecklas och förändras. Innovation och nytänkande motverkas av stuprörstänkande, på alla nivåer. Åtgärd Utveckla nya kompletterande mått på samhällsutvecklingen som relaterar till en övergripande hållbarhet. Ett problem är att BNP-måttet alltför länge tillåtis dominera som övergripande mått. Därför menar Kommissionen att man måste arbeta med olika utvecklingsmått som inte bara relaterar till ekonomi utan också fångar in aspekter på miljö och social hållbarhet. Ett viktigt mått anser Kommissionen vara hälsan i Malmös befolkning samt dess sociala fördelning. Förslaget om nya utvecklingsmått är viktigt; för att veta effekterna av det man gör, måste man också kunna mäta dem. Goda exempel i verksamheten som bygger på den forskning som lyfts fram i slutrapporten I kulturnämndens strategiska utvecklingsarbete för medborgarnas delaktighet i verksamheten, arbetas med förhållningssätten effektmålsdriven och insiktsledd och med Generic Learning Outcomes, som utvecklats och använts i den brittiska kultursektorn. Det innebär kortfattat att reflektion och utvärdering görs tillsammans med målgruppen, dels för att bygga relationer och uppmuntra känslan av ägandeskap hos målgruppen, dels för att beslut ska kunna fattas om verksamheten baserat på verklig kunskap och insikt om målgruppen istället för antaganden. Den kunskap och de insikter som erhålls gör det möjligt att kontinuerligt utveckla arbetet med olika pedagogiska metoder anpassade till individuella behov. Synpunkter kring genomförande och implementering av åtgärdsförslagen Malmökommissionens slutrapport är gedigen och lyfter fram rättighetsperspektivet, dels FN:s mänskliga rättigheter, dels Barnkonventionen. Hälsa är starkt knutet till de mänskliga rättigheterna, vilket också rättigheten att delta i ett samhälles kulturliv är. Kulturnämnden ser just fördjupat arbete med rättighetsperspektivet som en väg framåt i implementeringen av de föreslagna åtgärderna för ett socialt hållbart Malmö. Arbetet är angeläget och bör påbörjas så snart som möjligt. Kulturnämnden ser fram emot ett utvecklingsarbete där kommissionens åtgärdsförslag genomförs och också kan följas upp. Använd kulturen som en resurs i arbetet för ett hållbart Malmö!

8 8 (8) Ordförande Daniel Sestrajcic Kulturdirektör Elisabeth Lundgren

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Människan i staden - hur fungerar vi?

Människan i staden - hur fungerar vi? Människan i staden - hur fungerar vi? Göteborg 23 april 2015 Mikael Stigendal Malmö Högskola Städer Samhällsperspektiv Sammanhållning Interaktiv forskning Professor i Sociologi Urbana Studier, Malmö Högskola

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Malmö i siffror 313 000 invånare Ökande befolkning 29 år i rad 31 % födda utomlands 177 nationaliteter 150 språk talas Ung befolkning - 49 % under 35 år Tidigare folkhälsoarbete

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Rapport- & rekommendationsstrukturer Rapportstruktur Rekommendationsstruktur Delar (3) Kapitel Delkapitel 2 En social investeringspolitik som kan göra samhällssystemen

Läs mer

Kultur för en hållbar stadsutveckling

Kultur för en hållbar stadsutveckling Kultur för en hållbar stadsutveckling Barcelona, New York, London Folk vill inte pendla längre de vill vara fria, de vill cykla Ett bra urbant liv i en levande stad? Bra kollektivtrafik Bra samhällsservice

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång

Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Malmös väg mot en hållbar framtid med Malmökommissionen som hävstång Eva Renhammar och Lena Wetterskog Sjöstedt Kansliet för hållbar utveckling Stadskontoret, Malmö stad Mötesplats Social hållbarhet, Umeå

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Översyn av stadsområdesnämnderna och den sociala resursnämnden samt anknytande verksamheter med koppling till berörda nämnders verksamhet

Översyn av stadsområdesnämnderna och den sociala resursnämnden samt anknytande verksamheter med koppling till berörda nämnders verksamhet Svar på remiss angående: Översyn av stadsområdesnämnderna och den sociala resursnämnden samt anknytande verksamheter med koppling till berörda nämnders verksamhet Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

MALMÖ Kulturstrategi

MALMÖ Kulturstrategi MALMÖ Kulturstrategi 2014 2020 Varför en kulturstrategi? Konst och kultur gör Malmö hållbart. I Malmö vet vi att konst och Malmöbor. Även högskolevärlden, kultur är effektiva verktyg för att regionala

Läs mer

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-10-24 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08-508 31989 Till Kulturnämnden 2017-11-14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Reviderad budget Kulturnämnden

Reviderad budget Kulturnämnden Reviderad budget 2016 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 4 1.3 Målområde 3 - En stad

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Omfördelning, ojämlikhet och tillväxt Det skulle vara ett misstag att fokusera enbart tillväxt och låta frågan ojämlikhet sköta sig själv. Inte bara för att ojämlikhet kan vara

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016

Social hållbarhet. Minskade skillnader i hälsa. Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Social hållbarhet Minskade skillnader i hälsa Jonas Frykman, SKL Centrum för samhällsorientering 20 maj, 2016 Högt på dagordningen hos SKL SKL:s kongressmål 2016-2019 SKL ska verka för att kommunerna,

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Integrationspolitiskt program

Integrationspolitiskt program Integrationspolitiskt program 2016-2022 Antaget av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 75 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Vad är integration? 4 Övergripande mål 5 Organisation och arbetssätt 5 Strategiska insatser

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet Resultat Workshop Malmö 4 september 2017 Värdegrund & interkulturalitet Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.00 Inledning

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Jämlikt Göteborg Processägare

Jämlikt Göteborg Processägare Jämlikt Göteborg Processägare Fokusområde 5: Strukturella och övergripande förutsättningar Namn, titel, enhet, förvaltning etcetera Varför Jämlikt Göteborg Varför jämlikt Göteborg? 3 Ur rapporten Skillnader

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet SIGNERAD 2016-04-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2016-04-07 Vår referens Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer