Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender i ledarskapsutveckling en överblick"

Transkript

1 MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ var på väg att glida iväg från de strategiska målen i många organisationer. En divisionschef på ett Fortune 500-företag gick så långt som att hävda att om deras utvecklingsinsatser om 120 miljoner dollar försvann skulle det inte betyda någonting. Ledarskapsutveckling målades upp som ett budgetslukande träsk för smarta konsulter. Nu befinner vi oss i framtiden som målades upp för tio år sedan. Hur gick det? Sanningen är som vanligt inte svart eller vit utan ligger någonstans i nyanserna. Många initiativ för ledarskapsutveckling handlar fortfarande om renodlad kompetensutveckling träning i olika färdigheter eller tekniker, inte sällan strömlinjeformat och förpackat av vassa konsulter. I många andra fall handlar det om program, ofta i form av erfarenhetsutbyte med andra chefer och ledare för att odla den personliga mognaden. Allt oftare ser vi exempel på ömsesidiga mentorskap där mer erfarna chefer lär av yngre medarbetare och tvärtom. Samtidigt som en del av farhågorna verkar besannas har spelreglerna också ändrats. Unga generationer är vana vid snabbare utvecklingscykler och kan hantera utveckling som produkt på ett annat sätt än äldre. Det finns även en större förståelse för ledarskapsutveckling som personlig förkovran samtidigt som kvinnor, sakta men säkert, tar fler och viktigare ledarroller. Nya generationer, större mångfald och bättre könsfördelning är megatrender som i sig kommer att utveckla det moderna ledarskapet. Häng med! Ledarskap är en nödvändig del av alla organisationer oavsett nivå eller medarbetarnas formella roller. Samtidigt skiljer sig utvecklingsbehoven beroende på var i organisationen man befinner sig. Alla ledare måste uppvisa förmågor inom områden som kommunikation, effektiv tidshantering, problemlösning och operationell effektivitet oavsett nivå. Att utveckla ledarskapet har samtidigt en formell karriärorienterad sida som handlar om att ta individen från operativt ledarskap till organisatoriskt, utvecklande och transformerande ledarskap. Dessa typer av ledarskap åtföljs av stegvis större ansvar och högre positioner. Traditionellt sett har ledarskapsutveckling handlat mycket om utbildning och till viss del personlig utveckling. Vissa trender i förändring kan dock skönjas. Ledarskapsutveckling blir mer personlig Allteftersom organisationer blir plattare och drar ner på omkostnader kommer de köpa allt mindre ledarskapsutveckling över disk. Val av innehåll och inriktning i ledarskapsutvecklingen kommer därmed bli mer individuell. Ledarskapsutveckling blir mer internaliserad Det handlar mer om vem man är än vilken position man har. Det finns för övrigt inte lika många formella positioner i dagens organisationer vilket skiftar fokus för ledarskapets betydelse. Att utveckla ledarskap i hierarkier skiljer sig mycket från att utveckla det distribuerade ledarskapet. Ledarskapsutveckling ur det perspektivet handlar om att utveckla modet att leda samt respekt och tillit från andra. Feedbackloopar blir snabbare Mycket pekar mot en allt snabbare tillvaro för organisationer och dess medarbetare. Detta gäller även utvecklingsfrågor, inte minst med avseende på de nya generationer som slagit rot på arbetsplatserna. Det kommer bli allt svårare att hålla människor i formella utvecklingsprogram för att sedan kliva ut och implementera under året för att sedan sätta igång en ny cykel. De hårda delarna av ledarskapsutveckling kommer att bli mer realtid och uppdelat i små tuggor för tillämpning samma dag. Utmaningen blir att skapa ett sammanhang där inte helheten går förlorad. Källa: Mike Henry. Future Trends of Leadership Development. Leadchangegroup.com Insightlab

2 Skilj på ledarutveckling och ledarskapsutveckling Ledarskapsutveckling som teori och praktik har länge fokuserat på specifika metoder och knep som tar individer framåt som ledare. Kunskapsläget är ganska bra men det finns dock ett behov av större förståelse om hur olika delar av ledarskapsutveckling interagerar med avseende på individ och organisation. För att framgångsrikt kunna utvärdera olika valmöjligheter inom ledarskapsutveckling är det nödvändigt att förstå inte bara delarna utan även helheten. En nyckelfråga är hur individuella ledare navigerar sin personliga utveckling och hur organisationer möter utmaningarna för att skapa goda möjligheter och praktisk tillämpning för ledarskap i förändring. Gränssnitten mellan individ och organisation samt ledare och ledarskap ger spelrummet för ledarskapsutveckling och visar på hur man kan bygga en holistisk ansats till ledarskapsutveckling. Ledarutveckling eller ledarskapsutveckling? Att utveckla ledarskap för individer och organisationer är ett mynt med två sidor: ledaren inombords och ledarskap som effekt. Distinktionen är viktig eftersom ledarskap både handlar om en inre process av personliga värderingar, mognad och insikter samtidigt som det också är externt inflytande, ledning och att bygga team och organisationer. Resonemanget kan sammanföras till en fyrfältare. 1. Utveckling genom egen reflektion I den första rutan finner vi ledarskapsutveckling som individens eget utforskande av erfarenheter och insikter där man reflekterar kring sina beteenden, förmågor och resultat. Det kan handla om att utveckla grundläggande värderingar, personlighet, välmående och karaktär. En mycket viktig aspekt i denna del av ledarskapsutvecklingen är skapandet av personliga visioner ochmål. Ledare 1. Utveckling genom egna upptäckter och reflektion 2. Utveckling genom andras feedback och coaching Individ Organisation 2. Utveckling med hjälp av feedback och coaching Ruta två tar upp feedback och coachning som ledarskapsutveckling. Ledare måste kunna be om feedback och även vara villiga att ta emot vad som sägs, men än viktigare är för organisationen att leverera feedback på ett konstruktivt och uppbyggligt sätt. 3. Utveckling genom utmaningar och uppdrag Den tredje rutan handlar om ledarskapsutveckling som organisatorisk potential. Utan sammanhang, praktik och relevans mot organisationen blir ledarskapsutveckling inte mycket mer än teori för de olika aktörerna. Det är först när ledare exponeras för utmaningar som ledarskapets effekt i organisationen kan utvecklas. 4. Utveckling genom träning i specifika färdigheter och kompetenser Den fjärde och sista rutan fångar upp essensen i ledarskapsutveckling. Oavsett om man är självgående eller får externt stöd måste individen bestämma inom vilka områden 3. Utveckling genom utmaningar och uppdrag 4. Utveckling genom träning i specifika färdigheter och kompetenser Källa: Byron Hanson. The Leadership Development Interface: Aligning Leaders and Organizations Toward More Effective Leadership Training. Advances in Developing Human Resources 15(1), , Ledarskap 2014 Insightlab 19

3 MODERN LEDARUTVECKLING denne ska förbättra sitt ledarskap och sedan omsätta sitt lärande till kompetens i praktiken. Det kan handla om beteendemässig eller teknisk kompetens, nätverkande, formell eller informell utbildning samt produktiv interaktion med sitt team och organisationen i stort. Ett ramverk för kritisk utvärdering av ledarskapsutveckling Ledarskapsutveckling är en uppsättning processer som berör många människor inom alla nivåer i organisationen. Det faller sig ganska naturligt att det finns många olika synsätt och viljor på vad ledarskapsutveckling är och vad det borde vara. För att utvärdera ledarskapsutveckling i organisationen och skapa dialog kan man använda modellen till att sätta fokus på tre kritiska frågeställningar: Bygger aktiviteterna för ledarskapsutveckling på processerna i de olika kvadranterna och i vilken utsträckning samverkar dessa i så fall med varandra? Har olika aktörer och intressenter i ledarskapsutvecklingen förståelse för var det egna perspektivet landar i modellen? Finns det hinder för att se helheten i ledarskapsutvecklingen hos olika aktörer och intressenter och vilken typ av dialog krävs i så fall för samsyn och förståelse? För HR och specialister inom utvecklingsfrågor ger modellen en möjlighet att utvärdera vad som görs inom de olika dimensionerna och att bättre fördela resurser. Den ger även en grundläggande modell för hur man vill utveckla ledarskapsfilosofin inom organisationen. Sist men inte minst ger modellen en plattform för hur man kan föra en dialog om konflikter i utvecklingsfrågor, exempelvis med ledare som är missnöjda eller som inte förstår sin roll i ledarskapet. Källa: Byron Hanson. The Leadership Development Interface: Aligning Leaders and Organizations Toward More Effective Leadership Training. Advances in Developing Human Resources 15(1), , Att utveckla sitt ledarskap handlar ofta om att utveckla sitt mod Få ledare misslyckas för att de inte vet vad ledarskap går ut på. Fråga vem som helst i en ledande roll om vad som krävs för att åstadkomma ett bra ledarskap och du får säkert ett utförligt svar. Ändå är det inte ovanligt med misslyckat ledarskap och om chefer vet hur man leder, varför leder man inte? Det som gör ledarskap svårt är inte det teoretiska utan det praktiska. Det handlar inte om att veta vad man bör säga eller göra utan om viljan att faktiskt fatta de obekväma besluten, ta väl avvägda risker och ge sig in i förändringar som leder till osäkerhet hos sig själv och andra. Den stora utmaningen inom ledarskapsutveckling är, med andra ord, en fråga om mod. Mod handlar om balansakten att stå ut från andra utan att för den skull separera sig från dem, som att tala när andra är tysta, att stå fast vid sina beslut trots osäkerhet, att svara konstruktivt på osakligheter eller angrepp och så vidare. Det är i dessa beteenden vi känner igen en stark ledare men det är inget man lär sig från böcker, personlighetstester eller i ett klassrum. Det enda sättet att utveckla mod är att kräva det av individen och skapa sammanhang för detta. Samtidigt ska det inte enbart ske i artificiella bubblor som workshops eller liknande utan framför allt i den löpande verksamheten. Ju mer individen tar emotionella risker i det löpande ledarskapet, att vara sårbar, kommunicera tuffa saker, lyssna eller pröva ett nytt beteende, desto bättre rustad står han eller hon inför de prövningar där ledarskapet är det enda som står mellan framgång eller misslyckande. Källa: Peter Bregman. Why So Many Leadership Programs Ultimately Fail HRB Blog, July 10, Insightlab

4 MODERN LEDARUTVECKLING TEma Expertintervju med Kaspra Eriksson, ledarutvecklare på utbildningsföretaget Framfot Det BÄSTA verktyget för ledarutveckling är REFLEKTION. Det största hindret är REFLEXmässigt beteende och gamla vanor. I dagens globala värld behöver ledare utveckla sin förmåga att leda inkluderande så att man verkligen lyckas ta tillvara styrkorna hos de individer som mångfalden består av. Men för detta behöver vi bryta gamla vanor och beteenden. Vi behöver fatta medvetna val och inte agera så reflexmässigt som vi många gånger gör. Det bästa verktyget för att utveckla ledarskapet är att reflektera mer, säger Kaspra Eriksson som är ledarutvecklare på utbildningsföretaget Framfot och som ser sitt arbete som en möjlighet att vara med och förändra världen. Förmågan att leda inkluderande behöver utvecklas Vårt samhälle blir alltmer internationellt och våra organisationer allt mer globala. Projekt sätts allt oftare samman virtuellt med medlemmar från olika geografiska platser, olika företag och olika kulturer. Och för att lyckas rekrytera så många medarbetare man behöver måste organisationer bredda sina rekryteringsbaser. Därmed blir mångfalden större. Och en av de förmågor som därför är viktig för att lyckas som ledare framöver är förmågan att leda en mångfald att leda inkluderande. Det inkluderande ledarskapet är ett väldigt viktigt område för ledarutveckling framöver kanske det allra viktigaste, anser Kaspra Eriksson. Kaspras erfarenhet är att det finns många bra och behjärtansvärda satsningar för att få in en större mångfald i våra organisationer. Det kan till exempel handla om fler medarbetare med utländsk bakgrund. Men problemet är ofta att de man rekryterar sedan inte stannar kvar. Är det deras eget fel? Är de inte tillräckligt bra? Klarar de inte av att anpassa sig? Kaspra tror snarare att det handlar om att vi alla behöver bli bättre på att acceptera olikheter. Kort om Kaspra Eriksson och Framfot Kaspra Eriksson är 35 år och vill förändra världen! Genom sitt arbete som ansvarig för utbildningsföretaget Framfots ledarutbildningar, vill Kaspra sprida det goda ledarskapet som får människor att fatta fler medvetna val och agera i enlighet med sina värderingar. Kaspra är i grunden bild- och teaterpedagog och vidareutbildar sig just nu vid sidan av arbetet, till psykosyntesterapeut. Sin kunskap och erfarenhet inom ledarskap har Kaspra från Scouterna, där hon gick sin första ledarutbildning vid 12 års ålder. Kaspra har också arbetat som projektledare vid Scouterna och där, tillsammans med Patrik Hedljung, utvecklat utbildningsprogrammet Värdebaserat ledarskap för ideella organisationer. För detta arbete tilldelades Patrik och Kaspra gemensamt priset som Årets ledarutvecklare vid Kompetensgalan Motiveringen löd: De är nyskapande unga ledare som drivs av sin egen övertygelse om det goda ledarskapet och det goda samhället. De har en positiv människosyn och tar vara på mångfald. Framfot har 2- och 3-dagars utbildningar för chefer med stora inslag av interaktion och gemensam reflektion. För att utbildningarna verkligen ska leda till förändrade beteenden i deltagarnas vardag läggs stor vikt inte bara vid utbildningsdagarna, utan även tiden före och efter utbildningen. Något som forskning visat vara av stor betydelse för utbildningars effektivitet. Framfots mest efterfrågade utbildning är Ny som chef. Visst, vi kan acceptera att någon ser annorlunda ut. Förutsatt att personen är som vi. Det kan också vara okej att vara annorlunda. Men bara om den som är annorlunda ser ut som vi. Där går vår gräns i samhället idag. Personer som både har ett avvikande utseende och ett annorlunda beteende, de har vi svårt att acceptera. De flesta av oss gör det i teorin, men när det kommer till praktisk handling är vi inte där ännu, konstaterar Kaspra. Ledare behöver utveckla förmågan att leda inkluderande för att bättre ta vara på styrkorna hos varje individ i organisationen, trots stora olikheter. Och det inkluderande ledarskapet är ett ledarskap som bygger på självinsikt och insikt om andra människor. Kaspra Eriksson, ledarutvecklare på utbildningsföretaget Framfot 2014 Insightlab 21

5 MODERN LEDARUTVECKLING 5 PUNKTER SOM UTVECKLAR LEDARE OCH LEDARSKAPET: 1. Tydligare organisatorisk ståndpunkt kring ledarskap 2. Större självinsikt hos ledarna kring de personliga värderingarna 3. Mer reflektion enskilt och tillsammans 4. Metoder som aktivt motverkar reflexmässiga beteenden och beslut 5. Fler medvetna val Reflektion är bästa verktyget I teorin är det lätt att förstå att olikheter är en styrka, men i praktiken agerar vi inte på ett sådant sätt att styrkan tas tillvara. Istället agerar vi som vi alltid har gjort. Och det går av sig självt, rent reflexmässigt. För att göra annorlunda vilket vi behöver göra för att utvecklas måste vi stanna upp och reflektera så att vi gör medvetna val. Det allra viktigaste för att utvecklas som ledare är utmana sina reflexer och gamla vanor. Något av det mest utvecklande är att säga jag vet inte på rak arm, jag måste tänka över det. Försök att säga detta ofta. Då kommer du att fundera på vad du vill egentligen och göra medvetna val som utvecklar både dig och din organisation, råder Kaspra. Men vi är inte vana att reflektera. Och ju snabbare vi upplever att den yttre världen går, desto snabbare tror vi att vi måste agera. Fast jag tror tvärtom, ju snabbare det går desto viktigare är det att fatta välgrundade beslut istället för snabba beslut. Men att skynda har blivit en ovana som lätt tar över, konstaterar Kaspra. En stor del av det administrationsstöd som chefer förut hade i form av assistenter och sekreterare har också rationaliserats bort. Enormt många av de chefer och ledare som jag träffar känner sig uppätna av uppgifter som inte har med ledarskap att göra. De ser inte var de ska hitta tiden till reflektion. I brist på bättre blir mitt råd då att försöka hitta tiden på väg till och från jobbet, säger Kaspra. Fyra reflektionsfrågor att avsluta arbetsdagen med: Innan du går från jobbet, eller på vägen hem, fundera en stund över: Vad var det som gick bra idag? Varför gick det bra? Vad vill jag ska gå bra imorgon? Vad behöver jag för att det ska gå bra? (både hur jag kan stötta mig själv men också vad jag kan be om hjälp med) Se till att fokusera på det som är positivt. Det som är negativt och inte har gått bra, behöver du inte anstränga dig för att reflektera över det kommer du automatiskt att älta. Men det som är positivt, det måste vi medvetet anstränga oss för att reflektera över. Självinsikt är grunden för att utvecklas För att fatta medvetna beslut behöver vi veta vad vi står för, vad vi värderar och vad vi vill. Vi behöver med andra ord en god självinsikt som en stadig grund för våra beslut. Som ledare behöver vi kunna uttrycka både för oss själva och för andra vad vi vill med vårt ledarskap. Vad är viktigt för mig? Varför vill jag vara ledare? Vad vill jag uppnå med mitt ledarskap? När jag är trygg med detta så är det mycket lättare att göra aktiva val och utvecklas som ledare. Gör reflektion till en vana Det brukar sägas att det tar 21 dagar att skapa en vana. Det varierar förstås beroende på hur utmanande förändringen är och hur mycket viljestyrka som behövs. Men efter 21 dagar har man börjat trampa upp en neurologisk stig i hjärnan, så att det nya beteendet kommer lite mer av sig självt. Så om du vill ge reflektion en chans se till att reflektera en liten stund varje dag, 21 dagar i sträck. Följande ökar också dina chanser att skapa en ny vana: 1) En nyckel för att skapa en vana verkar vara att man är noga med att repetera det nya beteendet ofta i den inledande fasen. I ett längre perspektiv ska det dock inte vara någon fara om man hoppar över en dag då och då bara man inte gör det till en vana ;) 2) Det bör också finnas en trigger, det vill säga något som händer precis innan du startar den nya vanan. Triggern fungerar som en startsignal för hjärnan att gå igång med det nya beteendet. Det kan till exempel vara att du stänger av datorn, eller att du startar bilen på väg hem från jobbet, innan du börjar reflektera. 3) Det är bra om du kan dela ditt mål med andra som kan peppa dig, fråga hur det går och berömma dig för dina ansträngningar och dina framsteg. För det är viktigt att de ser till att du belönas rikligt för din nya vana. Berätta gärna för andra vad du kommer fram till i dina reflektioner. 4) Dina chanser att skapa en ny vana ökar om du begränsar dig till en ny vana åt gången Insightlab

6 Ett långsiktigt perspektiv behövs också Att avsluta arbetsdagen med att reflektera över det som har varit positivt tar inte lång stund i anspråk, men ibland behöver vi också sätta oss ner lite längre och reflektera lite djupare och lite mer långsiktigt för att säkerställa att vi är på rätt väg. Är det jag gör i rätt riktning för att jag ska nå mina personliga mål eller går jag mot andras mål? Det här är frågor som de flesta av oss antagligen skulle kunna fundera väldigt länge på. Men precis som när man ska börja träna gäller det att inte gå för hårt ut i början så att man förtar dig. Att avsätta några timmar för långsiktig reflektion någon gång i kvartalet, kan vara en bra början. Det är viktigt att man ger sig själv okej på att utvecklas i små doser. Man måste ha lite självkärlek och fira sig själv varje gång man har blivit en gnutta bättre, istället för att slå på sig när det inte går bra, råder Kaspra. Organisationen behöver ha en ståndpunkt Alla chefer i en organisation har ett eget ansvar för sin egen utveckling, men organisationen har också ett ansvar. Organisationen behöver ha en ståndpunkt och tydligt uttrycka vilket ledarskap man vill ha. Detta skapar en tydlighet och trygghet för ledarna i organisationen. Men i många organisationer saknas det en koncerndiskussion om vilket ledarskap man vill ha i organisationen för att man bäst ska nå affärsmålen och vad man behöver göra för att utveckla ledarna och ledarskapet, säger Kaspra. Så får utbildningar effekt i vardagen Det finns en klar poäng med att man då och då tar sig tid att vara borta från jobbet ett par dagar och deltar i en öppen utbildning. Reflektionerna blir djupare och får fler dimensioner när man träffar andra människor med andra verkligheter. Det är ofta när man hör att andra gör på andra sätt som man inser att man själv kör på av gammal vana, som man alltid har gjort. Men tyvärr är det ju inte alltid vi lyckas implementera det nya vi lär oss på kursen när vi kommer tillbaka till vår vardag. Vi provar kanske ett par gånger, men när vi stöter på problem återgår vi till att göra som vi alltid har gjort. Enligt den amerikanske forskaren Robert Brinkerhoff vid Western Michigan University, beror dessa misslyckanden endast till en mindre del (20 procent) på själva kursen. Det som spelar störst roll (80 procent) är i stället det som händer innan och efter kursen. Vi måste skapa förutsättningar i organisationen för att de kurser vi går på ska ge effekt. Och idag ställer de flesta organisationer krav på att utbildningar ska ge effekt. Förut kunde det Något av det mest utvecklande du kan säga är: Jag vet inte på rak arm, jag måste tänka över det. vara en slags belöning att få vara borta från jobbet ett par dagar för att gå på kurs. Men idag har man ett helt annat fokus på nytta. På Framfot har man med utgångspunkt i Brinkerhoffs forskningsresultat arbetat fram metoden SPRINT för att utbildningar ska ge ökad effekt i organisationerna. SPRINT innebär bland annat att deltagarna innan kursen besvarar följande frågor, tillsammans med sin chef: 1. Vad är syftet med att gå utbildning? 2. Vad vill jag uppnå? 3. Vad finns det för möjligheter att implementera ny kunskap i den organisation där jag är? Efter kursen diskuterar man följande frågor, återigen tillsammans med sin chef: 1. Uppnådde jag det jag ville med kursen? 2. Uppnådde jag något annat, som jag inte hade räknat med, men som kanske var viktigare? 3. Vad behöver jag nu för att implementera den nya kunskapen? Boktips! Robert Brinkerhoff är professor emeritus vid Western Michigan University och en internationellt erkänd expert på utvärderingar och utbildningseffektivitet. Brinkerhoff har skrivit hela 16 böcker och en av de mest populära och lovordade är The Success Case Metod. Boken beskriver Brinkerhoffs utvärderingsmetod, som trots att den både är lätt att lära sig och snabb att använda, mycket kostnadseffektivt kan ge svar på i stort sett vilken organisatorisk fråga som helst. Varför förlorar vissa chefer personal, medan andra behåller sin? Når det nya utbildningsprogrammet upp till de satta målen? Varför lyckas inte förändringen? Brinkerhoff är noga med att förklara varför metoden fungerar och ger även belysande exempel på hur olika företag och organisationer har använt den med stor framgång Insightlab 23

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 54 MiLprogrammet för erfarna chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016. Datum. Plats

Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016. Datum. Plats Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016 Datum Modul 1: 20-22 Januari Modul 2: 17-19 Februari Modul 3: 16-18 Mars Plats Rosfors Herrgård (ca

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Ledarutveckling utöver det vanliga

Ledarutveckling utöver det vanliga Ledarutveckling utöver det vanliga Ö p p n a p r o g r a m 2 0 0 8-2 0 0 9 Programansvariga LARS OLSSON lars.olsson@effect.se Lars vill i sin yrkesroll befinna sig i gränslandet mellan organisations- och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Vi utvecklar kvalitet och effektivitet

Vi utvecklar kvalitet och effektivitet Vi utvecklar kvalitet och effektivitet Enkelt, handfast och jordnära utvecklar vi kvalitet och effektivitet i företagets vardag! Progress hjälper bostadsföretag att utveckla kvalitet och effektivitet i

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre

Effektiva team. Arbetsteam som fungerar på högre Effektiva team Arbetsteam som fungerar på högre utvecklingsnivåer: Slutför sina projekt snabbare Producerar varor och tjänster med högre kvalitet Genererar större avkastning Högre utvecklingsnivåer?! En

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer