Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:"

Transkript

1 GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1

2 Ett viktigt ansvar På Lindab tar vi inte bara ansvar för att skapa en håbar utvecking genom produkter och tjänster som förbättrar energieffektiviteten och minskar resursförbrukningen, vi tar även ansvar för aa de oika intressenter som på något sätt påverkas av vår verksamhet. Under 2015 har vi strukturerat vårt arbete med viktiga frågor kring håbarhet som påverkar våra intressenter och integrerat dessa frågor i vår affärsstrategi. Dessutom har vi definierat tre ångsiktiga må som ska hjäpa oss att fytta fram positionerna vad gäer vår attraktivitet som arbetsgivare, vårt ansvar för säkerhet i produktionen och ta nästa steg i att minska vår mijöpåverkan från den egna produktionen och från vårt omfattande erbjudande av produkter och ösningar. Att i at större utsträckning fokusera på att ta ett större ansvar för oika projekt och utvecka kompetta ösningar är ett viktigt steg för att uppnå samtiga våra må, såvä finansiea som icke-finansiea. Att skapa värde för varje ed i värdekedjan, från kontakten med everantörer ti de som bor och arbetar i de byggnader vi är med och tar ansvar för, är en centra de i strategin. Vi har sagt det förut men det tå att sägas igen Lindab ska inte bara vara en de av framtiden, vi ska vara med och eda den. Icke-finansiea må* Attraktiv arbetsgivare Lägre kodioxidutsäpp Bättre arbetsmijö Anders Berg, VD och koncernchef * Läs mer på sid 22 i årsredovsningen Lindabs arbete med sociat ansvarstagande, CSR, bygger på föjande riktinjer och styrinstrument: Lindabs mijöpoicy ISO Internationea riktinjer för sociat ansvarstagande. Goba Compact FN:s initiativ kring riktinjer för mänskiga rättigheter, arbets- vikor, mijö och korruption. Lindab stödjer initiativet sedan Goba Reporting Initiative, GRI Internationea riktinjer för håbarhetsredovisning. Lindab har rapporterat sitt håbarhetsarbete enigt GRI sedan 2009, och för 2015 sker redovisningen enigt fjärde generationens riktinjer (G4), nivå Core. Greenhouse Gas Protoco Internationea riktinjer för beräkning av utsäpp av växthusgaser. Lindabs uppförandekod Övergripande internt poicydokument kring håbar affärsetik. Koden är baserad på FN:s konvention för mänskiga rättigheter och beskriver principerna för hur medarbetare ska agera i reationer med andra anstäda, aktieägare, affärskontakter och andra intressenter. Styrning och organisation VD är ytterst ansvarig för Lindabs arbete inom CSR. För genomförandet ansvarar Lindabs CSR Manager, som ti sin hjäp har okaa kvaitets- och mijö chefer runt om i Europa. Samarbete sker också med andra funktioner i koncernen såsom HR, Inköp, Tiverkning, Marknad och Juridik samt säjboagen. Lindabs öpande mijöarbete styrs av koncernens mijöpoicy. Det direkta ansvaret för mijöfrågor igger hos de okaa boagen. På koncernnivå finns ett övergripande ansvar för utvecking, samordning och uppföjning av mijö- och håbarhetsarbetet. Fördening av intäkter på intressenter Lindabs försäjningsintäkter uppgick under 2015 ti MSEK (7 003), och utgörs av försäjning av boagets produkter och tjänster. Huvuddeen av detta fördeas mean boagets intressenter. Leverantörer, 65 % Anstäda, öner ink. soc. avg. och pensioner, 26 % Investerare, årets resutat, 4 % Samhäe, skatt, 2 % Banker m. f., ränteintäkter och -kostnader, 1 % Övrigt 1), 2 % 1) Övrigt består av poster som inte kan anses hänföriga ti enskida intressenter. Främst utgörs denna post av avskrivningar, nedskrivning av goodi, vautakursdifferenser och reaisationsresutat vid försäjning av tigångar. 2

3 Goba Reporting Initiative Index 2015 Översikt indikatorer Frågor/aspekter Medarbetares häsa och säkerhet Mångfad och jämstädhet Kunders häsa och säkerhet Innehåsdekarerade produkter Mijöpåverkan från produkter och tjänster Leverantörskrav Materiaanvändning i produktion Utsäpp av växthusgaser Avfa Energiförbrukning Antikorruption Rättvis konkurrens Finansie stabiitet Redovisade indikatorer G4-LA6 G4-LA12 G4-PR2 G4-PR3, G4-PR4 G4-EN27 G4-LA14, G4-HR11 G4-EN1, G4-EN2 G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18 G4-EN23 G4-EN3, G4-EN5, G4-EN7 G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5 G4-SO7 G4-EC1 Om denna rapport Lindab rapporterar årigen sitt håbarhetsarbete som en de av årsredovisningen. Sedan 2009 tiämpas Goba Reporting Initiatives (GRI) riktinjer för redovisning av håbarhetsinformation, i år för första gången enigt GRI G4 Core. De indikatorer som presenteras nedan är aa utvada med utgångspunkt i en så kaad väsentighetsanays, som beskrivs utförigare på sidan 8. Indikatoröversikten ti vänster istar de GRI-indikatorer som tiämpats för att spega de frågor/aspekter som bedömts vara mest väsentiga för Lindab. Hänvisningarna i bifogat GRIindex avser sidor i Lindabs Årsredovisning 2015 eer, då det anges, uppgifter på annan pats i denna skrift. Förtydigande kommentarer ämnas också för vissa indikatorer. = Het rapporterad = Devis rapporterad STANDARDUPPLYSNINGAR Sidhänvisning Rapporterad Kommentar Strategi och anays G4-1 Uttaande från högsta edningen om reevansen av håbar utvecking för organisationen samt organisationens strategi för att arbeta med håbarhet Organisationsprofi s. 41, G4-3 Organisationens namn Baksidan G4-4 Huvudsakiga varumärken, produkter och tjänster s. 8 9, s. 28 G4-5 Lokaisering av organisationens huvudkontor G4-6 Länder som organisationen har verksamhet i not 1 (s. 76) not 30 (s. 111) G4-7 Ägarstruktur och företagsform s G4-8 Marknader som organisationen är verksam på (inkusive geografisk fördening, sektorer, typ av kunder och förmånstagare) s G4-9 Redovisande organisationens storek s. 58 ff G4-10 Anta anstäda s. 6 7, not 6 (s. 92) G4-11 Ande av personastyrkan som omfattas av koektivavta Drygt 30 procent av Lindabs anstäda har koektivavta, varav samtiga anstäda i de nordiska verksamheterna. G4-12 Organisationens värdekedja s G4-13 Väsentiga förändringar under redovisningsperioden G4-14 Om och hur organisationen föjer försiktighetsprincipen s. 10 Lindab föjer Rio-dekarationen om Försiktighetsprincipen viket innebär att Lindab förbinder sig att arbeta förebyggande och riskminimerande med mijöfrågor. G4-15 Externt utveckade ekonomiska, mijömässiga och sociaa dekarationer, principer eer andra initiativ som organsiationen ansutit sig ti eer stödjer 3

4 G4-16 Medemskap i exempevis branschorganisationer och nationea eer internationea obbyorganisationer Identifierade väsentiga aspekter och avgränsningar Lindab är medem i respektive styrese för Svensk Ventiation, Byggmateriaindustrierna och Ståbyggnadsinstitutet. Lindab är ordförande i Styrgrupp Varumärke och medem i Arbetsgrupp Mijöbedömning och i Styrgrupp Produkter, vika är undergrupper ti Svensk Ventiation. Lindab är medem i styrgruppen för TightVent Europe, en europeisk pattform för frågor kring ufttäthet i byggnader och kanasystem. Lindab är dessutom, sedan 2015, medem i styresen för den europeiska branschorganisationen Eurovent Services Company (ESC), som samar marknadsdata och bedriver projekt kring oika teman som rör ventiation och innekimat. G4-17 Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning, samt uppgift om någon av dessa inte ingår i redovisningen De data som presenteras omfattar, då inget annat anges, koncernens samtiga röresedrivande dotterboag som ingick från årets början. G4-18 Processen för att definiera redovisningens innehå och avgränsningar för aspekterna, samt hur principerna för att definiera redovisningens innehå har tiämpats G4-19 Väsentiga aspekter definierade i processen för att definiera redovisningens innehå GRI-index s. 3 G4-20 Avgränsning inom organisationen för varje väsentig aspekt Då inget annat anges omfattar indikatorerna hea Lindabs verksamhet. G4-21 Avgränsning utanför organisationen för varje väsentig aspekt G4-22 Effekten av eventuea revideringar av information ämnad i tidigare redovisningar, samt orsak ti revideringarna Det har inte gjorts några revideringar från tidigare rapporter. G4-23 Väsentiga förändringar från tidigare redovisningsperioder avseende omfattning och avgränsning för aspekterna Det har inte gjorts några väsentiga förändringar i omfattning eer avgränsning jämfört med tidigare redovisningsperioder. Intressenter G4-24 Organisationens intressenter s , s 50, G4-25 Princip för identifiering och urva av intressenter G4-26 Organisationens tivägagångssätt för kommunikation med intressenter G4-27 Viktiga områden och frågor som har yfts vid kommunikationen med intressenter Redovisningsprofi s , s , G4-28 Redovisningsperiod Kaenderår 2015 G4-29 Datum för senaste redovisningen Apri 2015 G4-30 Redovisningscyke Årigen G4-31 Kontaktperson för frågor angående redovisningen Paua Terne, Group HR/CSR Manager, G4-32 Vat in accordance -aternativ samt index för vat aternativ GRI-index s. 3 G4-33 Poicy och tiämpning avseende externt bestyrkande Styrning G4-34 Redogörese för organisationens boagsstyrning Etik och integritet s Håbarhetsredovisningen har inte granskats av tredje part, men Lindab bedömer att den samade informationen i årsredovisningen 2015, på Lindabs hemsida.indabgroup.com och i GRI-indexet uppfyer GRI:s krav för G4 Core. G4-56 Organisationens värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande s. 50, s , Anstäda informeras och utbidas öpande om innehået i Lindabs uppförandekod och om andra värderingar och principer för uppträdande. Ett så kaat Corporate Governance Counci har ansvar för att uppförandekoden efterevs inom organisationen. 4

5 SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR Sidhänvisning Rapporterad Kommentar EKONOMISK PÅVERKAN Ekonomiskt resutat G4-DMA Uppysningar om styrning s G4-EC1 Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt värde MILJÖPÅVERKAN Materia G4-DMA Uppysningar om styrning G4-EN1 Materiaanvändning GRI-index s. 7 G4-EN2 Återvunnet materia GRI-index s. 7 Energi G4-DMA Uppysningar om styrning G4-EN3 Energiförbrukning inom organisationen GRI-index s. 7 G4-EN5 Intensitet avseende energiförbrukning GRI-index s. 7 G4-EN7 Minskning av energibehov för produkter och tjänster s , s , s. 20, s. 22, s. 37 Utsäpp G4-DMA Uppysningar om styrning s. 22, G4-EN15 Direkta utsäpp av växthusgaser (Scope 1) GRI-index s. 7 G4-EN16 Indirekta utsäpp av växthusgaser koppat ti energi (Scope 2) GRI-index s. 7 G4-EN18 Intensitet avseende växthusgasutsäpp GRI-index s. 7 Avfa G4-DMA Uppysningar om styrning G4-EN23 Tota avfasvikt per typ och hanteringsmetod Produkter och tjänster GRI-index s. 7 G4-DMA Uppysningar om styrning G4-EN27 Minskad mijöpåverkan från produkter och tjänster s , s , s. 20, s. 22, s. 37 SOCIAL PÅVERKAN ARBETSMILJÖ Häsa och säkerhet G4-DMA Uppysningar om styrning s. 22 G4-LA6 Skador, sjukdomar, frånvaro samt dödsfa orsakade av arbete, per region och kön s. 22 Under 2015 rapporterades 105 oyckor som edde ti minst åtta timmars frånvaro. Mångfad och jämstädhet G4-DMA Uppysningar om styrning s G4-LA12 Uppdening avseende kön, ådersgrupp och iknande för varje styrande enhet och anstäningskategori Utvärdering av everantörer not 6 (s. 92) G4-DMA Uppysningar om styrning G4-LA14 Anta av nya everantörer som utvärderas utifrån arbetsförhåanden Aa nya everantörer utvärderas utifrån arbetsförhåanden. Aa nya everantörer ska dessutom ta de av och skriva under Lindabs dokument gäande etiska-, mijö- och sociaa aspekter. 5

6 SOCIAL PÅVERKAN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Utvärdering av everantörer G4-DMA Uppysningar om styrning G4-HR11 Betydande faktiska och potentiea negativa konsekvenser för arbetsförhåanden i everanskedjan och de åtgärder som vidtagits Lindab har inte haft några incidenter i everanskedjan kring arbetsförhåanden som ett ti åtgärder. SOCIAL PÅVERKAN SAMHÄLLE Antikorruption G4-DMA Uppysningar om styrning s. 44, s G4-SO3 G4-SO4 Ande av verksamheten som utvärderats utifrån risker reaterade ti korruption, samt redogörese för de största identifierade riskerna Kommunikation och utbidning kring poicys och arbetssätt rörande antikorruption s. 44, not 3 (s. 85) s Frågor om antikorruption regeras i Lindabs uppförandekod. Anstäda informeras och utbidas öpande om innehået i uppförandekoden och ett Corporate Governance Counci har ansvar för att uppförandekoden efterevs inom organisationen. G4-SO5 Bekräftade fa av korruption, samt vidtagna åtgärder s. 44 Ett (1) fa av korruption har bekräftats under året och åtgärder har vidtagits. Konkurrens G4-DMA Uppysningar om styrning s G4-SO7 Totat anta rättsiga åtgärder för konkurrenshämmande och monopofrämjande beteende, samt resutat Under 2015 har Lindab inte vidtagit några rättsiga åtgärder för konkurrenshämmande och monopofrämjande beteende. SOCIAL PÅVERKAN PRODUKTANSVAR Kunders häsa och säkerhet G4-DMA Uppysningar om styrning G4-PR2 Anta fa av brott mot efterevnaden av reger och friviiga koder gäande effekterna häsa och säkerhet av produkter och tjänster under deras ivscyke Under 2015 har Lindab inte identifierat några brott mot efterevnaden av reger och friviiga koder gäande effekterna häsa och säkerhet av produkter och tjänster under deras ivscyke. Märkning av produkter och tjänster G4-DMA Uppysningar om styrning G4-PR3 Typ av produktinformation som krävs enigt organisationens rutiner för produktmärkning och procentsats av produktkategorier som berörs av dessa krav På Lindabs hemsida.indab.com finns den produktinformation tigängig som krävs enigt organisationens rutiner för produktmärkning för varje produkt. G4-PR4 Anta fa av brott mot efterevnaden av reger och friviiga koder för produktinformation och märkning Under 2015 har Lindab inte identifierat några brott mot efterevnaden av reger och friviiga koder för produktinformation och märkning. 6

7 Lindabs mijöarbete Lindab bedriver fera mijöreaterade projekt, band annat för att öka energieffektiviseringen och för att minska mängden skrot. Dessa initiativ har bidragit ti att energiförbrukningen och utsäppen av växthusgaser minskat per omsatt krona. De tistånd som krävs för Lindabs verksamhet är huvudsakigen verksamhetstistånd för industri. Inga brott mot tiståndsvikor eer oka mijöagstiftning förekom Risker för oyckor som kan ge en negativ mijöpåverkan bedöms som iten. Lindab har säkerstät att hänsyn tas ti mijörisker i samband med exempevis förvärv eer större förändringar. Endast produktionsenheter som ingick i verksamheten vid årets början finns med i beräkningsunderaget. Jämfört med föregå ende håbarhetsrapport har produktionsenheter tikommit via förvärven av Götene och MP3. Även om endast avta om förvärv av MP3 ingicks i december 2014, och förvärvet sedan sutfördes i början av 2015, har företagets produktionsenheter inräknats i verksamheten från årets början. Produktion Lindabs verksamhet med modern tiverkning av produkter i påt medför en reativt iten mijöpåverkan. Det kan röra sig om mindre utsäpp av stoft, ösningsmede från ackering och metaer ti spivatten. Inga oförutsedda utsäpp har skett under året. Läckagekontroer på ky-/ värme pumpsutrustning görs för att undvika att ozonnedbrytande ämnen äcker ut. Inga utsäpp har registrerats under året. Transporter Samastning och ogistikpanering minskar transporternas mijöpåverkan. Huvuddeen av embaagen består av förnyesebart materia och återvinns. Lindabs ivscykeanayser visar att transporter står för en iten de av produktens totaa påverkan på kimatet. Mijökrav stäs i aa centraa upphandingar av transporter. Avfa De restprodukter som uppstår i produktionen består framför at av metaskrot. Metaskrot återvinns het och övrigt avfa återvinns ti nästan 90 procent. En de inkommande och överbivet förpackningsmateria återanvänds på pats. Det som bir över sorteras och tas om hand enigt gäande agstiftning. Farigt avfa tas om hand av okaa avfashanteringsföretag, och ingen information finns om att något farigt avfa har exporterats. Kemikaier Lindab använder kemikaier i produktionen och berörs av EU:s kemikaieagstiftning REACH. Verksamheten definieras som nedströmsanvändare eftersom Lindab varken tiverkar eer importerar kemiska produkter ti den europeiska marknaden. Lindabs arbete inom detta område är framför at inriktat på kommunikation med everantörer och kunder om REACH-reaterade frågor. Förbrukning av råmateria Förbrukning av förpackningsmateria Påt, ton Wepapp, ton Ojor, m Past, ton Färg, ton Trä, ton Lösningsmede, m Gummi, ton Energi Tota, MWh Avfa & metaskrot Direkt energi, MWh Påtskrot, ton Indirekt energi, MWh Farigt avfa, ton MWh=0,0036 TJ Totat övrigt avfa, ton Energiförbrukning MWh MSEK Återvinningsgrad, % Utsäpp av växthusgaser Totat, ton Direkta utsäpp, ton Indirekta utsäpp, ton Övriga käor, ton Energiförbrukning 2015 Energiförbrukning Försäjningsintäkter

8 Väsentiga frågor För verksamhetsåret 2015 rapporterar Lindab håbarhetsarbetet enigt Goba Reporting Initiative (GRI) och den fjärde generationens riktinjer (G4), nivå Core. En centra de i G4 är att fokusera håbarhetsarbetet på de frågor som anses mest väsentiga för boaget och dess intressenter. Metoden för att definiera de väsentiga frågorna föjer GRI G4:s riktinjer och består av identifiering, prioritering och vaidering. De mest väsentiga frågorna för Lindab har framkommit genom en sammanvägning av en anays av boagets strategi och riskbid, intressenters åsikter samt faktisk påverkan. Avstämningar utförs kontinuerigt internt och med Lindabs intressenter för att säkerstäa att frågorna atid är reevanta för marknaden, samhäet och Lindab. Identifiering En så kaad bruttoista med väsentiga frågor togs fram, baserad på GRI:s aspekter, gobaa drivkrafter, FN Goba Compact och Lindabs strategi. Prioritering För att kunna bedöma vika frågor som skue prioriteras genomfördes orkshops med företrädare för ett anta strategiska funktioner i koncernen. Frågorna anayserades utifrån deras påverkan på affärsverksamheten och oika intressenter. Vaidering För att vaidera att rätt frågor identifierats och prioriterats fick externa intressenter, såsom kunder, everantörer och investerare bedöma och rangordna frågorna. Fortsatt vaidering och uppdatering sker öpande genom interna orkshops och intressentdiaoger. Väsentighetsanaysen resuterade i 13 väsentiga frågor, och som återspegar Lindabs ekonomiska, mijömässiga och sociaa påverkan. Frågorna har inordnats under de fyra dear som utgör Lindabs fundament Medarbetare, Produkter och Lösningar, Produktion och Processer samt Försäjning och Distribution (se sid 21 i årsredovisningen). Medarbetare Häsa och säkerhet Mångfad och jämstädhet Produktion och Processer Leverantörskrav Materiaanvändning i produktion Utsäpp av växthusgaser Avfa Energiförbrukning Produkter och Lösningar Kunders häsa och säkerhet Innehåsdekarerade produkter Mijöpåverkan från produkter och tjänster Försäjning och Distribution Antikorruption Rättvis konkurrens Finansie stabiitet Intressentdiaog styr prioriteringar Lindabs intressenter utgörs i första hand av kunder, everantörer, investerare, anstäda och samhäet. Under året har öpande diaoger förts med representanter för dessa grupper, med syfte att diskutera de håbarhetsfrågor som intressenterna bedömt som viktiga för Lindab. De frågor som kommit fram under året rör band annat affärsetiska aspekter såsom antikorruption och fri konkurrens, mijöaspekter såsom nya innovativa, energi effektiva produkter samt koncernens energiförbrukning och kimatpåverkan. Ekonomisk påverkan Mijöpåverkan Socia påverkan 8

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

SBAB. Klimatredovisning

SBAB. Klimatredovisning Kimatredovisning 200 Föjande rapport är en oberoende genomgång av företagets kimatredovisning baserad på den totaa energiförbrukningen som uppstår i verksamhetens dagiga drift. Kimatredovisningen ger en

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET

Organisation för hållbarhetsarbete. Det övergripande ansvaret för bolagets VIKTIGA INTRESSENTER I HÅLLBARHETSARBETET HÅLLBART FÖRETAGANDE Vi bygger och förvaltar fastigheter på ett långsiktigt hållbart sätt för både människor och företag. I allt vi gör har vi ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang, och

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter;

Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter; Lindab stödjer FN:s Global Compact, tio principer för företags agerande gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxis och antikorruption. De tio principerna är: Mänskliga rättigheter 1. Företag

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

2014/15. Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin

2014/15. Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin 2014/15 Hållbarhetsredovisning Steg för steg mot ett hållbart Dustin Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014.

Informationen nedan kompletterar Munksjös hållbarhetsinformation i årsredovisning 2014. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende, nätverksbaserad organisation som har utvecklat det globalt ledande ramverket för hållbarhetsredovisning. GRI är en frivillig

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

SKI Rapport 94:28. ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--94/28--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nucear Power Inspectorate SKI Rapport 94:28 "SKIFTNYCKELN" Utvecking av ett verktyg för utvärdering och anays

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014

Vår resa. Hållbarhetsredovisning 2014 Vår resa Hållbarhetsredovisning 2014 Som grundare av SwedSafe har jag från början haft för avsikt att skapa det mest hållbara företaget i världen i vår bransch Göran Berg, Ägare och VD Innehållsförteckning

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv.

Årsredovisning 2006 Verksamheten. Energi för ett gott liv. Årsredovisning 26 Verksamheten Energi för ett gott iv. Fortum Abp Årsredovisning 26 Verksamheten Detta är Fortum Fortum i korthet 2 Finansie sammanfattning 4 VD har ordet 6 Strategi 8 Marknadsutvecking

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Långsiktig hållbarhet för individer, företag och samhälle

Långsiktig hållbarhet för individer, företag och samhälle Långsiktig hållbarhet för individer, företag och samhälle Hållbarhet är en naturlig del i vår strategi och dagliga verksamhet då vår kärnverksamhet är intimt förknippad med samhällsutvecklingen. Att leverera

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11

Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11 Innehåll Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11 Kapitel ett Hållbarhetsredovisning i sitt sammanhang 13 Vad är en redovisning av hållbarhet? 14 Kort

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Produktansvar (PR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: PR IP Indikatorprotokoll: Produktansvar Resultatindikatorer Aspekt: Kundernas hälsa och säkerhet Aspekt: Marknadskommunikation

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

GRI-APPENDIX TILLHÖRANDE

GRI-APPENDIX TILLHÖRANDE GRI-APPENDIX TILLHÖRANDE Års- och hållbarhetsredovisning 2015 GRI-Appendix 3 Innehåll 2015 Om LKAB:s redovisning och GRI- 4 STANDARDUPPLYSNINGAR 6 ORGANISATIONSPROFIL 6 IDENTIFIERADE MATERIELLA ASPEKTER

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för företag och organisationer ARR. ÅLANDS NÄRINGSLIV LOTTA NUMMELIN, ÖSTERSJÖFONDEN

Hållbarhetsredovisning för företag och organisationer ARR. ÅLANDS NÄRINGSLIV LOTTA NUMMELIN, ÖSTERSJÖFONDEN Hållbarhetsredovisning för företag och organisationer ARR. ÅLANDS NÄRINGSLIV LOTTA NUMMELIN, ÖSTERSJÖFONDEN Varför hållbarhetsredovisa? - koppla ihop olika avdelningar inom organisationen... (bild 10)

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se

Februari 2008. Parkplan Liljeholmen. www.stockholm.se Februari 2008 Parkpan Lijehomen www.stockhom.se Panen antogs 2008-02-14 Bestäare: Hägersten-Lijehomens stadsdesförvatning Anna Ambjörn Mats Jaxgård Medverkande: Expoateringskontoret Stockhoms stad Lena

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2015/16:60

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l.

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l. KÖPEKONTRAKT Köpare: Ragnar Steen (19480913Lyckahörnsvägen 14,262 91 Ängehom AfCarsson (19530409 ÖsterVärn 31,266 33 Munka Ljungby ) 50% ) 50% Säjare: Ängehoms kommun 262 80 Ängehom Fastighet: Lunnamöan,

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Globebus Active Delintegrerad Integrerad

Globebus Active Delintegrerad Integrerad Gobebus Active Deintegrerad Integrerad Sporty fritidsfordon Gobebus bir ti Gobebus Active. Denna mutifunktionea kompakta husbi övertygar inte bara med sina praktiska dimensioner, men också med utmärkta

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte kommunstyrelsens protokoll justerat. Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörese Kommunfumäktige 2013-06-04 1 Pats: Stora sessionssaen, Medborgarhuset, Aröv Tid: 2013-06-17 k. 18.00 Vid eventuet förhinder för edamot måste kommunstyresens kansi i god tid meddeas

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Långsiktig hållbarhet för individer, företag och samhälle

Långsiktig hållbarhet för individer, företag och samhälle hållbarhetsredovisning Långsiktig hållbarhet för individer, företag och samhälle Lernia bygger människor och människor bygger framtiden. Vår kärnverksamhet är intimt förknippad med samhällsutvecklingen

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer