Att organisera för utveckling och innovation ett nordiskt perspektiv på lärandedrivna arbetsplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att organisera för utveckling och innovation ett nordiskt perspektiv på lärandedrivna arbetsplatser"

Transkript

1 Att organisera för utveckling och innovation ett nordiskt perspektiv på lärandedrivna arbetsplatser Marianne Ekman Rising Professor Industriell Ekonomi och Organisation Kungliga Tekniska Högskolan 2014

2 Learning Regional innovation. Scandinavian models 2011 Ett nordiskt forsknings- och utvecklingsprojekt om regional innovation. Samspel mellan lärande organisation, regionala utvecklingsstrukturer och arbetsmarknadssystem med fokus på individers sociala trygghet och livslånga lärande.

3 Betydelsen av lärandedrivna organisationer ur ett arbetslivsperspektiv Stödja innovativa organisationer Konkurrens om kompetenta arbetstagare. Individualisering av arbetet. Värderingsförskjutningar. Att attrahera kompetenta arbetstagare och att utveckla och behålla kompetenta arbetstagare Människors insatsvilja att bidra Motivation och meningsfullhet Glädje och kreativitet Socialt sammanhang Hållbarhet

4 Den nordiska samhällsmodellen Bygger på grundvärderingar som uttrycks i en gemensam vilja att lösa problemen i en öppen dialog mellan politik, näringsliv, fackföreningar och andra intressen Världs ekonomiskt forum i Davos jan Jakob Wallenberg

5 Några observationer Economic performance: Global competitiveness report (World Economic Forum) Finland: Sweden: Denmark: Norway:

6 Några observationer The Global Gender Gap Index 2012 Iceland 1 Finland 2 Norway 3 Sweden 4 Denmark 7

7 De nordiska länderna är som en humla eller ett jetplan Nordiska länderna kombinerar stark konkurrenskraft i kombination med hög levnadsstandard, hög kostnad för arbetskraft, generöst välfärdsystem och höga skatter. Trygghet - Risktagande The nordic model is to good to be ignored highly competitive economies with none of the brutal social inequalities in the US model (Financial Times 31st March 2005 by Glegg)

8 Misfit mellan utgångspunkter för standardekonomi och innovation Enligt standardekonomi ses ekonomi som en sfär separerat från resten av samhället - inga sociala relationer endast marknader. Synen på människan som en economic man - maximerar individuell nytta. Med fokus på innovation och interaktivt lärande blir sociala relationer helt grundläggande.

9 Arbetsorganisatoriska former i Europa kännetecken Lärande arbetsorganisation: hög grad av lärande innehåll, komplexa arbetsuppgifter och delegerat kvalitetsansvar. Nederländerna, Danmark, Sverige och Norge. Lean Arbetsorganisation: Jobbrotation, team, kvalitetskontroll men mindre av lärande. UK, Irland, Spanien, Frankrike. Taylorism. Ej problemlösning. Ej autonomi. Södra Europa och Irland. Enkel produktion. Lite lärande men någon handlingsfrihet och problemlösning. Södra Europa. Edward Lorenz & Bengt-åke Lundvall

10 Generell innovationsteori Innovation är nya kombinationer: de kombinerar olika typer av kunskapselement Innovationer drivs av att människor med olika bakgrund träffas, interagerar och delar kunskap. Innovation driver och formerar arbetsfördelning. Utveckling av arbetsfördelning bidrar till mångfald och öppnar för nya interaktiva skärningspunkter mellan aktörer. Mångfald av kunskap bidrar till ett fruktbart innovations klimat. Korta sociala avstånd och låga kulturella barriärer behövs för att underlätta interaktivt lärande

11 Kombinera forskningsbaserat och erfarenhetsbaserat lärande STI = Science Technology Innovation mode Kännetecknas av en vetenskaplig forskning. DUI = Learning by Doing, Using and Interacting mode. Erfarenhetsbaserad kunskap En organisation kräver en input av olika typer av kunskapskällor. Kombination av STI och DUI.

12 Relationsorienterad innovationsprocess Organisationer skapar innovationer tillsammans med andra. Etablerade relationer över tid är att föredra. Samarbete/interaktion mellan användarna/user och producer stärker innovationsutförande. Kompetensen hos användarna är en kritisk faktor för interaktionen mellan industri universitet.

13 Interaktion i organisationen Välfungerade team inom F&U avdelningar kunskapsdelning mellan olika aktörer förutsättning för idégenerering. Medarbetare från olika avdelningar kan interagera och dela kunskap. Organisation med en hög grad av samarbete och kunskapsdelning mellan medarbetare och chefer är mer innovativa.

14 Interaktion och kunskapsdelning över organisationsgränser Interaktion i leverantör företags värdekedjor. Interaktion inom industriella kluster och nätverk. Interaktion inom en utvecklingskoalition. Interaktion mellan organisationer och kunskapsinstitutioner. Interaktion inom en profession över organisatoriska gränser.

15 Handlingsnivå Arbetsplats och organisationen. Projekt och nätverk. Utvecklingskoalition.

16 I organisationen organisera för utveckling Formella beslut i verksamheten Som stöd för utvecklingsaktiviteterna Med bredd i deltagandet Uttryckt i specifika former (arbetsplatsträffar, projektgrupper, dialogkonferenser etc.) Existerande arbetserfarenhet som utgångspunkt Men med ambitiösa mål Och mätbara resultat

17 Balansera standardisering och innovation Att lära procedurer, regler och att etablera rutiner i arbetet för att uppnå givna mål. Anpassningsinriktat lärande (adaptive learning). Att ha ett kritiskt undersökande förhållningssätt till arbetet kritisk reflektion och kreativt lärande för att åstadkomma förändring. Utvecklingsinriktat lärande (developmental learning). Per-Erik Ellström

18 Bärkraftiga kunskapsbidrag Att skilja mellan driftsuppgifter och utvecklingsuppgifter Förekomst av en utvecklingsorganisation och inte endast en driftsorganisation En systematisk organisering av utvecklingsuppgifter Behov av en företagsintern offentlighet en bred dialogbaserad utvecklingsstrategi Utvecklingsmetoder baserade på dialog

19 Innovativa organisationer Autonomi i arbetsrollen Deltagande i utvecklingsaktiviteter Interaktivitet och kreativt lärande Heterogena gemenskaper Värderingsbaserade Kärnfråga: Är man (sjukhus) organiserat för att utveckla verksamheten eller endast för att driva den?

20 Nätverk som utvecklingsstrategi Dialoger över organisatoriska gränser med fokus på olikheter vilka kan brukas för att lyfta fram varje deltagares situation och peka på möjliga förändringar som leder den enskilda organisationen vidare och tillgodoser nätverket med nya impulser och så vidare En transformering av förståelsen av det egna arbetet men också andras. Etablera ett samarbete baserat på tillit.

21 Utvecklingskoalitioner för att öka livskraften i förändringen Uppnå en kritisk massa, lärande regioner Genom att skapa nätverk Och länka dem till varandra Under ett paraply som tillåter samarbete, samordning och ömsesidigt stöd mellan institutionella aktörer ( regionala myndigheter ). Koalitioner kan utgöras av, sektorer, värdekedjor industrier eller andra konstellationer Utvecklingskoalition som en praktisk gemenskap

22 Närhet och distans Likhet och olikhet Likhet i kompetens mellan partner/aktörer befrämjar inte innovation. Stora avstånd mellan kunskapsbärarna kan omöjliggöra interaktion och kunskapsdelning. Att tillhöra samma kultur (gemenskap, profession, familj, klubb) kan stödja kunskapsdelning hos aktörer som är heterogena i en annan dimension.

23 Hur kommer man vidare i komplexa utvecklingsarbeten? Starka men legitima och förenliga egenintressen bland deltagarna. Självförtroende och ömsesidig tillit. Tålamod i processen att skapa ömsesidig tillit. Lösa upp bindningar i etablerade kollektiva beteendemönster motverka fasta strukturer t ex rollfördelning. Öppen och tydlig kommunikation. Relationsskapande och bruket av nätverk. Att arbeta med olikheter. Att bilda kunskap i samarbete. Bruket av uppskattande historier.

24 Lärandet en ständig utveckling för att fördjupa förståelsen av dialog som det sätt att relatera till varandra Autonomi i arbetsorganisation: Start i en egen reflektion över praxis utvecklingsorganisation. Organisera reflektionen med andra t ex nätverk. Utöka till en bredare kontext, utvecklingskoalition, lärande regioner. Balansera identitet och pluralism, tillräckligt lika eller olika. Ett tydligare jämställdhetsperspektiv.

25 Ledarskap?

26 Vad är egentligen ledarskap? Föreställningar om ledarskap Fokus på ledaren: egenskaper och beteenden Fokus på ledarskap Medarbetare som medskapare av ledarskap

27 Kunskapskapacitet: Ledarskap och lärandekapacitet Kapacitet att hantera existerande kunskap (Absorptive capability) Ämnes kompetens Kapacitet att utveckla ny kunskap Kommunikationskapacitet: Kontakter med externa aktörer. Intern koordinering av kunskap

28 Ledarskap och lärandekapacitet Handlingskapacitet: förmåga till kontinuerlig ändring. Reaktiv kapacitet, anpassning gentemot omvärld. Reaktion: Om något går fel - är det bra eller dåligt? Vems fel är det? Proaktiv kapacitet att förutse problem/möjligheter som ännu inte är uppenbara. Om något går fel - vad kan vi lära oss av det?

29 LedarSKAP Relationsutveckling Förmågan att samarbeta och utveckla hållbara relationer. Fylla relationerna med utvecklingsdynamik. Se mig själv som aktör med möjligheter och begränsningar. Inflytande utövas i relationer. Skapa mening och sträva efter tolkningsföreträde. Förstå omgivande strukturer (kultur, politik, makt etc.) Metareflektioner görs (varför, vad, hur, vem/vilka). I går i dag i morgon formuleras och diskuteras.

30 UTMANINGAR Kombinera resurseffektiv verksamhet med förmågan att ta till vara medarbetarnas innovationspotential. Balansera spänningsfältet mellan byråkratiska formella strukturer och lokala utvecklingsprocesser. Utveckla ledarskap som bidrar till verksamhetsutveckling utifrån ett relationsorienterat innovationsperspektiv. Förmågan att samarbeta och utveckla hållbara relationer. Fylla relationerna med utvecklingsdynamik.

31 TACK För uppmärksamheten

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 1 6 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN Forskning om kompetens i arbetsplatsens relationer Programkatalog M A R I A N N E D Ö Ö S & P Ä R L A R S S O N Titel

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

EXAMENSARBETE. uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa. Våren 2013

EXAMENSARBETE. uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa. Våren 2013 EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och Pedagogik uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa En kvalitativ studie om det goda ledarskapet,

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Leda mot det nya. Redaktörer EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN

Leda mot det nya. Redaktörer EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN Leda mot det nya EN FORSKNINGSANTOLOGI OM CHEFSKAP OCH INNOVATION Redaktörer MARTIN KREUGER LUCIA CREVANI KRISTINA LARSEN Ansvarig utgivare VINNOVA. Copyright FÖRFATTARNA TILL VARJE KAPITEL VAR FÖR SIG.

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen?

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Nr 9 Juni 2002 Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Kunskapskluster i Stockholmsregionen? 2 Förord Sedan början av 90-talet har många offentliga näringspolitiska insatser syftat till att bygga upp eller

Läs mer

Medborgare, brukare av välfärd eller klient?

Medborgare, brukare av välfärd eller klient? Åbo Akademi. Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet, Statsvetenskapliga institutionen. Ämne: Offentlig förvaltning. Moment: Licentiatavhandling. Handledare: Professor Marko Joas. Författare: Anna Westin.

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm 2/05 En sjätte reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation Utveckling av kommunikationsnätverk i kunskapsföretag Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm Sven

Läs mer

Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik

Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik Lennart Svensson, Göran Brulin, Per-Erik Ellström och Örjan Widegren (red) Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik ARBETSLIV I OMVANDLING 2002:7 ISBN 91-7045-637-2 ISSN 1404-8426 a Arbetslivsinstitutet

Läs mer