Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

2 Vision Värdegrund Verksamhetsidé Vision KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva medlemmar med Sparrevikens lägergård som en gemensam naturlig mötesplats. Regionen är en tydlig del av KFUM nationellt och internationellt där alla människors lika värde står i centrum. Värdegrund Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att människor har behov av fysisk aktivitet, mental stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar kropp, själ och ande. K:et i KFUM står för medmänsklighet och respekt. Hos oss ska alla bli sedda och rättvist behandlade. Oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har, är du välkommen hos oss. För oss är kristligheten en grund för dialog och samarbete över religionsgränserna. Verksamhetsidé KFUM Västsvenska regionen är en ideell organisation som vill främja människors utveckling både individuellt och i grupp, genom learning by doing/upplevelsebaserat lärande.

3 Några ord från styrelsen I KFUM Västsvenska regionen är vår viktigaste strävan att få människor att mötas, växa och utvecklas. Inom regionen finns många former av verksamheter; man kan idrotta, vara ute och segla, träffas i en scoutstuga i skogen eller i en lokal mitt i storstadens brus. En del verksamheter bedrivs under höst, vinter och vår och blir en viktig del av vardagen medan andra verksamheter mer har formen av ett äventyr; en hajk, ett läger eller en ledarutbildning. Tillsammans bildar våra olika verksamheter ett pussel som vi hoppas kan locka såväl barn och ungdomar som vuxna att både delta i aktiviteter och bidra med ideellt arbete i olika former. På regionens egen lägergård, Sparreviken, möts många av våra verksamheter i en fantastisk miljö. Vi är en ideell förening med ett tusental medlemmar, varav många gör ovärderliga ideella insatser. Utan alla ideella som arbetar som ledare, målar, gräver och fixar eller diskuterar och planerar i styrelser, kommittéer och utskott skulle inte regionen existera. Vi är också en professionell organisation med duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga människor att växa och utvecklas. Vi vill framföra ett stort tack till alla ideella, ledare, personal, bidragsgivare och samarbetspartners som medverkat till att 2013 års verksamhet kunnat genomföras. Er insats har gjort skillnad, många kommer i framtiden att kunna se tillbaka och säga att det var betydelsefullt för mitt liv. På följande sidor har vi sammanfattat och summera lite av det som hänt under Verksamhetsberättelsen är formad efter den verksamhetsplan som antogs på regionombudsmötet våren Här kan man läsa om det som hänt under året både i form av fysiska förändringar och mer verksamhetsmässiga aktiviteter. För den mer formella förvaltningsberättelsen hänvisas till Årsredovisningen. Vi hoppas att ni som bidrog till 2013 års verksamhet vill vara med oss även 2014 och i framtiden. Ungdomarna behöver ert engagemang och stöd. Tack, Styrelsen Ludvig Aust Anders Wihlborg Helen Engström Ida Karlström Amanda Björnerås Mikael Örn My Maniette Johan Gavare Leif Larsson

4 Medlemmar Gäster Kunder Vi vill att våra medlemmar, kunder och gäster ska bli flera, vara nöjda och vilja återkomma. Detta uppnår vi genom att: Aktivt arbeta med information och marknadsföring Stimulera till ökad delaktighet i regionen och i KFUM i stort Arbeta strategiskt med medlemsrekrytering Utveckla aktiviteter för nya målgrupper Medlemsföreningar och medlemmar Under 2013 ingick totalt 44 föreningar med cirka medlemmar i KFUM Västsvenska regionen. Av dessa föreningar hörde åtta stycken till Idrott och hade tillsammans cirka medlemmar. Två föreningar var knutna till Triangelverksamhet och dessa hade cirka 350 medlemmar. Slutligen ingick 35 föreningar knutna till tre scoutdistrikt med tillsammans cirka 1700 medlemmar. Geografiskt är regionens medlemsföreningar spridda från Åmål i norr till Frillesås i söder, från Tibro i öster till Orust i väster.

5 Ökad delaktighet Årsmötet som hölls den 25 mars samlade 32 deltagare varav 18 var ombud från regionens föreningar. Under hösten genomfördes en Regionshelg då medlemmar från regionens olika distrikt, föreningar, utskott, styrelser och arbetsgrupper hade möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor. Vid denna helg presenterades Vadslag/Hurslag, Vision 2014 presenterades av regionstyrelsen. Nya målgrupper Ännu en gång arrangerades helgen Action Out, en helg full med aktivitet för ungdomar i års ålder. Årets konfirmations grupp hade också sin återträff i samband med helgen. En populär seglartävling, Bahia cup arrangerades av de ideella ledarna. Inför sommaren 2013 fick lägergården ett bidrag av Stiftelsen Karin och Ernst Bångs minne för att arrangera ett tjejläger Syftet var att möta unga kvinnor och deras problemställning som de upplever i dagens samhälle. Ett mycket lyckat läger med 11 deltagare och positiva spirituella ledare. På prärien hade scouterna patrulltävling med över 200 deltagare från hela regionen.

6 Anställda och Ledare Anställda och ledare ska arbeta utifrån regionens vision. Vi vill ha ledare över gränserna; idrott, scout och triangel. Detta uppnår vi genom att: Bedriva en god personalpolitik med tydlighet kring ramar, målsättning och inriktning för regionens anställda Ge våra anställda och ideella ledare en god arbetsmiljö Tillsammans med distrikt, föreningar, lokala grupper och medlemmar inom Västsvenska regionen vidareutveckla ledarutbildning Uppmuntra till samarbete mellan anställda inom regionen Bedriva ett kreativt och ansvarsfullt styrelsearbete Anställda samt anställdas arbetsmiljö och samarbete Västsvenska regionen har under 2013 haft 3 helårsanställda, de anställdas arbetsuppgifter och mål finns dokumenterade i form av tjänstebeskrivningar. Var och en av våra anställda ska vara kulturbärare av regionens värdegrund och i samarbete med regionens övriga anställda driva och utveckla regionens verksamhet och anläggning utifrån regionens årsmötes och styrelses beslut och inriktning. Regionchef 100%, Tillsvidareanställning, Ansvarsområde: Chef för regionens anställda Regionsövergripande utveckling och samverkan Styrelseadministration Verksamhetsansvarig 100 %, Tillsvidareanställning. Ansvarsområde: Regionens vår- och höstverksamhet (lägerskolor, uthyrning, övrig verksamhet). Regionens sommarverksamhet (läger, uthyrning, övrig verksamhet). Regionssekreterare 100 %, Tillsvidareanställning. Ansvarsområde: Administration för regionen Föreningsservice till regionens medlemsföreningar (denna tjänst avslutades nov-13) Utöver de helårsanställda har regionen under 2013 haft säsongsanställd personal som arbetat i köket och som verksamhetsinstruktörer. Inom det sociala projektet har 9 personer arbetat som utvecklings- eller trygghetsanställda under handledning av regionchefen.

7 Ideella ledare och deras arbetsmiljö Ett hundratal ideella ledare har under kortare eller längre perioder varit engagerade i regionens verksamhet. Dessa ideella är avgörande för regionens verksamhet och dess fortlevnad. Verksamhetsansvarig har ett särskilt ansvar för de ideella ledarna i verksamheten på Sparreviken och att dessa får den utbildning och det stöd som de behöver. Ledarutbildning Alla ledare som arbetar i regionens verksamheter har erbjudits att delta i sammanlagt 13 dagars ledarutbildning. I dessa dagar ingår bland annat ledarskap, säkerhet och kunskap om KFUM. ELKOKAVL tillsammans med Kajakinstruktörsutbildningen har lockat 14 deltagare i år. De anställda instruktörerna inbjöds alla till en instruktörsledarutbildning på lägergården Sparreviken. Styrelsearbete Styrelsen för KFUM Västsvenska regionen har under året haft nio sammanträden. Vid styrelsens möten förs protokoll som justeras av ordföranden. Årets möten följer en nedskriven mötesplan och det finns dokumenterade rutiner kring styrelsens arbetsformer. Styrelsens ledamöter är ideella och har ansvar för olika arbetsområden.

8 Anläggning Vi vill bibehålla och utveckla lägergårdens standard och säkerhet samt minska dess belastning på naturen och miljön Detta uppnår vi genom att: Bibehålla och utveckla standard och kvalité på anläggningen samt förbrukningsmaterial Arbeta systematiskt med ett säkerhetsmedvetande inom brand- och stöldsäkerhet, maskin- och materialhantering Arbeta med ett miljömedvetande inom energi, avfallshantering och förbrukningsmaterial Arbeta för ökad tillgänglighet för funktionshindrade Lägergården Sparreviken KFUM Västsvenska regionen äger och driver Lägergården Sparreviken som ligger där skog och hav möts vid en vik i Hakefjorden vid Ljungskile i Bohuslän. Sparreviken ligger på ett ca 40 hektar stort markområde med ca 2,5 km strandlinje. Naturen som är omväxlande med klippor, stränder, skogsmark och öppna gräsmarker inbjuder till både små och stora läger, utflykter och äventyr. På gården finns åtta olika bostadsstugor av varierande storlek och standard med totalt cirka 100 sängplatser. Vi har också cirka 15 kajaker, 14 kanadensare, 10 mindre segelbåtar, en ravin att klättra i och en teambuildingbana. Tillsammans med ett väl fungerande storkök, samlingslokaler i olika storlekar, aktivitetsutrymmen, hamn och bastu gör detta att vistelsen på Sparreviken kan innehålla både god mat, givande möten och friska aktiviteter. Anläggningens standard och kvalité Under året har arbetslaget inom det sociala projektet under ledning av regionchefen arbetat såväl interiört som exteriört på lägergården. Matsal, stugor och inredning har fått ny färg och uppfräschning. Utomhus har arbetslaget skött om gräsklippning och även röjt sly. Stigar i skogen och utsiktsplatser har röjts fram av skogsteamet. Detta har bla gett oss ved för kommande år. Till hjälp har gården äntligen fått en egen traktor. Ett arbetsredskap som har ett stort användningsområde på gården. Den Gröna Skogsbruksplanen som tidigare har tagits fram, har under 2013 arbetats efter. Planen beskriver skogens beskaffenhet och användningsområde och ligger till grund för långsiktigt omhändertagande av den fantastiska natur och vegetation som finns vid Sparreviken. En ny trapp till samlingsrummet Optimisten har under året byggts, för brandsäkerhet och bättre tillgänglighet. På Prärien har arbetsgruppen Kom i Väst planerat och genomfört ett flertal arbeten, i syfte att göra området ännu mer ändamålsenligt och vackrare för alla besökare. Den stora tältängen har dränerats och uppbyggandet av ett mathus har påbörjats.

9 Verksamhet Bedriva verksamhet av god kvalité utifrån regionens vision och medlemmarnas, kundernas och gästernas efterfrågan. Detta uppnår vi genom att: Bibehålla och utveckla sommarverksamheten som är en av gårdens kärnverksamheter Bibehålla och utveckla lägerskol- och uthyrningsverksamheten Satsa på sjöverksamheten som inriktning för Sparrevikens verksamhet Tillsammans med distrikt, föreningar, lokala grupper och medlemmar inom Västsvenska regionen vidareutveckla program och lägerverksamhet Arrangera kurser Ha en aktiv dialog med medlemmar etc. kring efterfrågan om läger, kurser etc Inom KFUM och i samarbete med Ljungskile folkhögskola och andra organisationer verka för kurser, seminarier och försöksverksamhet i syfte att stimulera utbyte av erfarenhet och idéer samt att använda Sparreviken som ett idécentrum Sträva efter att samverka med kommuner, landsting/region och andra institutioner inom områdena skola, omsorgsverksamhet, friskvård och socialt arbete samt att sprida kunskap om våra verksamheter och arbetsmetoder. Arbeta systematiskt med säkerhet kring verksamheten Sommarverksamhet Under året 2013 fortlöpte sommarverksamheten enligt plan. 248 barn var anmälda till årets lägerutbud. En fortsatt satsning på prärielägren har ägt rum, Wildglis och Wildadventure, med kajak, segling och friluftsboende på Prärien. Dessa läger blev mycket uppskattade med totalt: 42 barn.

10 Följande läger har genomförts på Sparreviken under 2013 Profil Läger Målgrupp Sommarläger Lilla Sommarlägret 9-11 år Stora Sommarlägret år Sjöstjärnan Från 16 år- Tjejläger år Segling Bris år Kuling år Vildmark Wildglis 9-11 år Wildadventure år Livsåskådning Konfirmandläger 15 år Ledarutbildning Kajakinstruktörsutbildningen 17 år Elkokavl Från 17år- Lägerskola och uthyrning Vårens och höstens verksamheter med lägerskolor, besöktes av 23 klasser med ca 640 deltagare. Utvecklingsarbete pågår för att ta fram kompletterande aktiviteter för att locka barn och ungdomsgrupper till lägergården under vår och höst. Bland annat mobila kamratövningar och klättervägg. Sjöverksamheten Regionen har satsat på sjöverksamheten genom inköp av nya segelbåtar av märket Laser Bahia. Detta har lett till en seglingsverksamhet av helt annan klass och möjligheter till samarbete med andra föreningar som bedriver seglingsverksamhet. Vår flytbrygga har lyfts upp och renoverats, den har också fått ett starkare och säkrare bojfäste. Segelbåten Maxin har under sommaren 2013 använts av våra ledare som ledarrekreation. Personalen har i olika forum fört dialog med medlemsföreningar, medlemmar och kunder kring önskemål och behov av kurser, läger och annan verksamhet. Dessa önskemål har legat till grund för utveckling av regionens program, lägerverksamhet och även fysiska utrustning och fastighet. Kurser Utbildningshelgen under våren är regionens stora kurshelg när regionens alla ledare är välkomna ut till lägergården för olika utbildningar/ledarseminarium. Vi erbjuder också alla ledare en kurs i Trygga Möten, KFUM s ledarutbildning Helheten, George, Williams och Emma samt ELKOKAVL som är en ledarutbildning för ungdomar över 17 år. Alla sommarledare har erbjudits en möjlighet att få sjukvårdsutbildning. En Skepparutbildning anpassad för att utveckla skeppare som är experter på våra nya jollar och på allt praktiskt arbete runt omkring hamnen och våra båtar har genomförts.

11 Sparreviken som idécentrum Samarbete med Ljungskile Folkhögskola och Luleå universitet, kring äventyrspedagogik och uppförande av en äventyrsskog på Sparreviken har fortsatt. Äventyrspedagogik är en metod för socialpedagogiskt arbete som utvecklats vid Luleå tekniska universitet (LTU). Metoden bygger inte på de stora äventyren och är inte tävlingsinriktad, utan bygger på att vistas i skog och mark för personlig utveckling och social träning med syfte att utveckla ledarskap, ta eget ansvar och förstå sin och andras roll i gruppgemenskapen. Med denna verksamhet hoppas vi locka till oss nya kunder genom att erbjuda en ny verksamhet för barn-, ungdoms-, och vuxengrupper. Satsningen på Äventyrspedagogik kan förhoppningsvis leda till ett gemensamt Västsvenskt Center för Äventyrspedagogik med delat huvudmannaskap mellan regionen och Ljungskile Folkhögskola. Sparrevikens skog är en nyckel i detta centers verksamhet, i skogen har personalen tillsammans med ansvarig lärare byggt stigar, stegar och portar till nya sagovärldar. Ett årligt återkommande samarbete mellan Sparreviken, Folkhögskolan i Ljungskile, Rädda Barnen och Ljungskiles mellanstadiebarn har arrangerats. Med gemensamma krafter får barnen komma ut till gården en hel dag fylld med aktiviteter och friluftsliv. Drygt 100 barn och ca 25 ledare bidrog till en mycket lyckad dag. Samverkan och socialt arbete Genom samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Uddevalla har regionen kunnat erhålla stora resurser i form av arbetslösa som gjort arbetspraktik. Arbetspraktikanterna har gjort stor nytta inom fastighetsskötsel, naturvård, i köket och med administrativa arbetsuppgifter. Regionen har samtidigt kunnat bidra till deras personliga utveckling genom en positiv arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat och meningsfull sysselsättning. Regionschefen har ansvarat för kontakter med Försäkringskassa och Arbetsförmedling och även fungerat som handledare. Säkerhet i verksamheten Säkerhetspärm inklusive säkerhetsföreskrifter för olika aktiviteter på lägerskola och inom sommarverksamheten uppdateras kontinuerligt under året.

12 Ekonomi Administration Regionen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Regionen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta Detta uppnår uppnår vi vi genom genom att: att: Öka Öka intäkterna intäkterna från från bidrag bidrag Representera Representera regionen regionen såväl såväl inom inom som som utom utom KFUK-KFUM KFUM Öka Öka intäkterna intäkterna från från sponsring, sponsring, gåvor gåvor och och fonder fonder Samordna Samordna och och samarbeta samarbeta kring kring administration administration med med andra andra inom inom KFUKKFUM KFUM Samordnad administration Regionssekreteraren har varit behjälplig med diverse administrativa tjänster för regionens medlemsföreningar. Löneadministrationen för regionens anställda hanteras av praktiska och ekonomiska skäl av Ljungskile folkhögskola. Bidrag, sponsring, gåvor och fonder En av regions sekreterarens uppgifter var att vara insatt i gällande regler och ansöka om landstingsbidrag och andra former av bidrag som är knutna till läger, träffar, aktiviteter och kurser. Utöver dessa bidrag har regionen under året också haft bidrag knutna till Sociala projektet som är ett samarbete mellan regionen och Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Stiftelsen Karin och Ernst Bångs minnesfond har bidragit med medel för projekt Tjejläger Erik och Lilly Philipsson Tält Stiftelsen Göteborgs barnhus Tält W o M Lundgren Fritidsmaterial Pro Patria Flytvästar Flottans Ungdomsstiftelse Flytvästar Samt bidrag för utbildningar för våra ledare ifrån KFUM Sverige och Triangelförbundet. KFUK-KFUM Västsvenska regionen Sparrevikens lägergård Dirhuvud Ljungskile Telefon:

Verksamhetsberättelse 2012. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

Verksamhetsberättelse 2012. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken Verksamhetsberättelse 2012 KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken Vision Värdegrund Verksamhetsidé Vision KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Välkommen till Gideoniterna! En ny tjänst har inrättats som assistent/sekreterare med placering vid förbundets kansli i Örebro. Syftet

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

DATUM 2012-05-01. Verksamhetsplan KFUM Linköping 2012/2014 Slutgiltig version

DATUM 2012-05-01. Verksamhetsplan KFUM Linköping 2012/2014 Slutgiltig version Verksamhetsplan KFUM Linköping 2012/2014 Slutgiltig version 1. Verksamhetsidé Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892

Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 Friluftsfrämjandet GUIDAR SMÅ OCH STORA ÄVENTYR, SEDAN 1892 - VI FRÄMJAR ETT AKTIVT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! Brun Gästrikland Blå Södermanland Grön - Stockholm Naturen är en naturlig mötesplats Ett aktivt

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012 Vision Kåren skall 2012 bedriva den ledande verksamheten inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva medlemmar i alla åldersgrupper FLASS (2-4 ggr/år) Valberedning

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar Roslagstull...är ett unik projekt med fantastiska möjligheter för både KFUM Central och Stockholms Stad att ta ett gemensamt steg mot att förättra träningsförhållandena genom att skapa ett nytt aktivitetshus

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer