Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

2 Vision Värdegrund Verksamhetsidé Vision KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva medlemmar med Sparrevikens lägergård som en gemensam naturlig mötesplats. Regionen är en tydlig del av KFUM nationellt och internationellt där alla människors lika värde står i centrum. Värdegrund Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att människor har behov av fysisk aktivitet, mental stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar kropp, själ och ande. K:et i KFUM står för medmänsklighet och respekt. Hos oss ska alla bli sedda och rättvist behandlade. Oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har, är du välkommen hos oss. För oss är kristligheten en grund för dialog och samarbete över religionsgränserna. Verksamhetsidé KFUM Västsvenska regionen är en ideell organisation som vill främja människors utveckling både individuellt och i grupp, genom learning by doing/upplevelsebaserat lärande.

3 Några ord från styrelsen I KFUM Västsvenska regionen är vår viktigaste strävan att få människor att mötas, växa och utvecklas. Inom regionen finns många former av verksamheter; man kan idrotta, vara ute och segla, träffas i en scoutstuga i skogen eller i en lokal mitt i storstadens brus. En del verksamheter bedrivs under höst, vinter och vår och blir en viktig del av vardagen medan andra verksamheter mer har formen av ett äventyr; en hajk, ett läger eller en ledarutbildning. Tillsammans bildar våra olika verksamheter ett pussel som vi hoppas kan locka såväl barn och ungdomar som vuxna att både delta i aktiviteter och bidra med ideellt arbete i olika former. På regionens egen lägergård, Sparreviken, möts många av våra verksamheter i en fantastisk miljö. Vi är en ideell förening med ett tusental medlemmar, varav många gör ovärderliga ideella insatser. Utan alla ideella som arbetar som ledare, målar, gräver och fixar eller diskuterar och planerar i styrelser, kommittéer och utskott skulle inte regionen existera. Vi är också en professionell organisation med duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga människor att växa och utvecklas. Vi vill framföra ett stort tack till alla ideella, ledare, personal, bidragsgivare och samarbetspartners som medverkat till att 2013 års verksamhet kunnat genomföras. Er insats har gjort skillnad, många kommer i framtiden att kunna se tillbaka och säga att det var betydelsefullt för mitt liv. På följande sidor har vi sammanfattat och summera lite av det som hänt under Verksamhetsberättelsen är formad efter den verksamhetsplan som antogs på regionombudsmötet våren Här kan man läsa om det som hänt under året både i form av fysiska förändringar och mer verksamhetsmässiga aktiviteter. För den mer formella förvaltningsberättelsen hänvisas till Årsredovisningen. Vi hoppas att ni som bidrog till 2013 års verksamhet vill vara med oss även 2014 och i framtiden. Ungdomarna behöver ert engagemang och stöd. Tack, Styrelsen Ludvig Aust Anders Wihlborg Helen Engström Ida Karlström Amanda Björnerås Mikael Örn My Maniette Johan Gavare Leif Larsson

4 Medlemmar Gäster Kunder Vi vill att våra medlemmar, kunder och gäster ska bli flera, vara nöjda och vilja återkomma. Detta uppnår vi genom att: Aktivt arbeta med information och marknadsföring Stimulera till ökad delaktighet i regionen och i KFUM i stort Arbeta strategiskt med medlemsrekrytering Utveckla aktiviteter för nya målgrupper Medlemsföreningar och medlemmar Under 2013 ingick totalt 44 föreningar med cirka medlemmar i KFUM Västsvenska regionen. Av dessa föreningar hörde åtta stycken till Idrott och hade tillsammans cirka medlemmar. Två föreningar var knutna till Triangelverksamhet och dessa hade cirka 350 medlemmar. Slutligen ingick 35 föreningar knutna till tre scoutdistrikt med tillsammans cirka 1700 medlemmar. Geografiskt är regionens medlemsföreningar spridda från Åmål i norr till Frillesås i söder, från Tibro i öster till Orust i väster.

5 Ökad delaktighet Årsmötet som hölls den 25 mars samlade 32 deltagare varav 18 var ombud från regionens föreningar. Under hösten genomfördes en Regionshelg då medlemmar från regionens olika distrikt, föreningar, utskott, styrelser och arbetsgrupper hade möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor. Vid denna helg presenterades Vadslag/Hurslag, Vision 2014 presenterades av regionstyrelsen. Nya målgrupper Ännu en gång arrangerades helgen Action Out, en helg full med aktivitet för ungdomar i års ålder. Årets konfirmations grupp hade också sin återträff i samband med helgen. En populär seglartävling, Bahia cup arrangerades av de ideella ledarna. Inför sommaren 2013 fick lägergården ett bidrag av Stiftelsen Karin och Ernst Bångs minne för att arrangera ett tjejläger Syftet var att möta unga kvinnor och deras problemställning som de upplever i dagens samhälle. Ett mycket lyckat läger med 11 deltagare och positiva spirituella ledare. På prärien hade scouterna patrulltävling med över 200 deltagare från hela regionen.

6 Anställda och Ledare Anställda och ledare ska arbeta utifrån regionens vision. Vi vill ha ledare över gränserna; idrott, scout och triangel. Detta uppnår vi genom att: Bedriva en god personalpolitik med tydlighet kring ramar, målsättning och inriktning för regionens anställda Ge våra anställda och ideella ledare en god arbetsmiljö Tillsammans med distrikt, föreningar, lokala grupper och medlemmar inom Västsvenska regionen vidareutveckla ledarutbildning Uppmuntra till samarbete mellan anställda inom regionen Bedriva ett kreativt och ansvarsfullt styrelsearbete Anställda samt anställdas arbetsmiljö och samarbete Västsvenska regionen har under 2013 haft 3 helårsanställda, de anställdas arbetsuppgifter och mål finns dokumenterade i form av tjänstebeskrivningar. Var och en av våra anställda ska vara kulturbärare av regionens värdegrund och i samarbete med regionens övriga anställda driva och utveckla regionens verksamhet och anläggning utifrån regionens årsmötes och styrelses beslut och inriktning. Regionchef 100%, Tillsvidareanställning, Ansvarsområde: Chef för regionens anställda Regionsövergripande utveckling och samverkan Styrelseadministration Verksamhetsansvarig 100 %, Tillsvidareanställning. Ansvarsområde: Regionens vår- och höstverksamhet (lägerskolor, uthyrning, övrig verksamhet). Regionens sommarverksamhet (läger, uthyrning, övrig verksamhet). Regionssekreterare 100 %, Tillsvidareanställning. Ansvarsområde: Administration för regionen Föreningsservice till regionens medlemsföreningar (denna tjänst avslutades nov-13) Utöver de helårsanställda har regionen under 2013 haft säsongsanställd personal som arbetat i köket och som verksamhetsinstruktörer. Inom det sociala projektet har 9 personer arbetat som utvecklings- eller trygghetsanställda under handledning av regionchefen.

7 Ideella ledare och deras arbetsmiljö Ett hundratal ideella ledare har under kortare eller längre perioder varit engagerade i regionens verksamhet. Dessa ideella är avgörande för regionens verksamhet och dess fortlevnad. Verksamhetsansvarig har ett särskilt ansvar för de ideella ledarna i verksamheten på Sparreviken och att dessa får den utbildning och det stöd som de behöver. Ledarutbildning Alla ledare som arbetar i regionens verksamheter har erbjudits att delta i sammanlagt 13 dagars ledarutbildning. I dessa dagar ingår bland annat ledarskap, säkerhet och kunskap om KFUM. ELKOKAVL tillsammans med Kajakinstruktörsutbildningen har lockat 14 deltagare i år. De anställda instruktörerna inbjöds alla till en instruktörsledarutbildning på lägergården Sparreviken. Styrelsearbete Styrelsen för KFUM Västsvenska regionen har under året haft nio sammanträden. Vid styrelsens möten förs protokoll som justeras av ordföranden. Årets möten följer en nedskriven mötesplan och det finns dokumenterade rutiner kring styrelsens arbetsformer. Styrelsens ledamöter är ideella och har ansvar för olika arbetsområden.

8 Anläggning Vi vill bibehålla och utveckla lägergårdens standard och säkerhet samt minska dess belastning på naturen och miljön Detta uppnår vi genom att: Bibehålla och utveckla standard och kvalité på anläggningen samt förbrukningsmaterial Arbeta systematiskt med ett säkerhetsmedvetande inom brand- och stöldsäkerhet, maskin- och materialhantering Arbeta med ett miljömedvetande inom energi, avfallshantering och förbrukningsmaterial Arbeta för ökad tillgänglighet för funktionshindrade Lägergården Sparreviken KFUM Västsvenska regionen äger och driver Lägergården Sparreviken som ligger där skog och hav möts vid en vik i Hakefjorden vid Ljungskile i Bohuslän. Sparreviken ligger på ett ca 40 hektar stort markområde med ca 2,5 km strandlinje. Naturen som är omväxlande med klippor, stränder, skogsmark och öppna gräsmarker inbjuder till både små och stora läger, utflykter och äventyr. På gården finns åtta olika bostadsstugor av varierande storlek och standard med totalt cirka 100 sängplatser. Vi har också cirka 15 kajaker, 14 kanadensare, 10 mindre segelbåtar, en ravin att klättra i och en teambuildingbana. Tillsammans med ett väl fungerande storkök, samlingslokaler i olika storlekar, aktivitetsutrymmen, hamn och bastu gör detta att vistelsen på Sparreviken kan innehålla både god mat, givande möten och friska aktiviteter. Anläggningens standard och kvalité Under året har arbetslaget inom det sociala projektet under ledning av regionchefen arbetat såväl interiört som exteriört på lägergården. Matsal, stugor och inredning har fått ny färg och uppfräschning. Utomhus har arbetslaget skött om gräsklippning och även röjt sly. Stigar i skogen och utsiktsplatser har röjts fram av skogsteamet. Detta har bla gett oss ved för kommande år. Till hjälp har gården äntligen fått en egen traktor. Ett arbetsredskap som har ett stort användningsområde på gården. Den Gröna Skogsbruksplanen som tidigare har tagits fram, har under 2013 arbetats efter. Planen beskriver skogens beskaffenhet och användningsområde och ligger till grund för långsiktigt omhändertagande av den fantastiska natur och vegetation som finns vid Sparreviken. En ny trapp till samlingsrummet Optimisten har under året byggts, för brandsäkerhet och bättre tillgänglighet. På Prärien har arbetsgruppen Kom i Väst planerat och genomfört ett flertal arbeten, i syfte att göra området ännu mer ändamålsenligt och vackrare för alla besökare. Den stora tältängen har dränerats och uppbyggandet av ett mathus har påbörjats.

9 Verksamhet Bedriva verksamhet av god kvalité utifrån regionens vision och medlemmarnas, kundernas och gästernas efterfrågan. Detta uppnår vi genom att: Bibehålla och utveckla sommarverksamheten som är en av gårdens kärnverksamheter Bibehålla och utveckla lägerskol- och uthyrningsverksamheten Satsa på sjöverksamheten som inriktning för Sparrevikens verksamhet Tillsammans med distrikt, föreningar, lokala grupper och medlemmar inom Västsvenska regionen vidareutveckla program och lägerverksamhet Arrangera kurser Ha en aktiv dialog med medlemmar etc. kring efterfrågan om läger, kurser etc Inom KFUM och i samarbete med Ljungskile folkhögskola och andra organisationer verka för kurser, seminarier och försöksverksamhet i syfte att stimulera utbyte av erfarenhet och idéer samt att använda Sparreviken som ett idécentrum Sträva efter att samverka med kommuner, landsting/region och andra institutioner inom områdena skola, omsorgsverksamhet, friskvård och socialt arbete samt att sprida kunskap om våra verksamheter och arbetsmetoder. Arbeta systematiskt med säkerhet kring verksamheten Sommarverksamhet Under året 2013 fortlöpte sommarverksamheten enligt plan. 248 barn var anmälda till årets lägerutbud. En fortsatt satsning på prärielägren har ägt rum, Wildglis och Wildadventure, med kajak, segling och friluftsboende på Prärien. Dessa läger blev mycket uppskattade med totalt: 42 barn.

10 Följande läger har genomförts på Sparreviken under 2013 Profil Läger Målgrupp Sommarläger Lilla Sommarlägret 9-11 år Stora Sommarlägret år Sjöstjärnan Från 16 år- Tjejläger år Segling Bris år Kuling år Vildmark Wildglis 9-11 år Wildadventure år Livsåskådning Konfirmandläger 15 år Ledarutbildning Kajakinstruktörsutbildningen 17 år Elkokavl Från 17år- Lägerskola och uthyrning Vårens och höstens verksamheter med lägerskolor, besöktes av 23 klasser med ca 640 deltagare. Utvecklingsarbete pågår för att ta fram kompletterande aktiviteter för att locka barn och ungdomsgrupper till lägergården under vår och höst. Bland annat mobila kamratövningar och klättervägg. Sjöverksamheten Regionen har satsat på sjöverksamheten genom inköp av nya segelbåtar av märket Laser Bahia. Detta har lett till en seglingsverksamhet av helt annan klass och möjligheter till samarbete med andra föreningar som bedriver seglingsverksamhet. Vår flytbrygga har lyfts upp och renoverats, den har också fått ett starkare och säkrare bojfäste. Segelbåten Maxin har under sommaren 2013 använts av våra ledare som ledarrekreation. Personalen har i olika forum fört dialog med medlemsföreningar, medlemmar och kunder kring önskemål och behov av kurser, läger och annan verksamhet. Dessa önskemål har legat till grund för utveckling av regionens program, lägerverksamhet och även fysiska utrustning och fastighet. Kurser Utbildningshelgen under våren är regionens stora kurshelg när regionens alla ledare är välkomna ut till lägergården för olika utbildningar/ledarseminarium. Vi erbjuder också alla ledare en kurs i Trygga Möten, KFUM s ledarutbildning Helheten, George, Williams och Emma samt ELKOKAVL som är en ledarutbildning för ungdomar över 17 år. Alla sommarledare har erbjudits en möjlighet att få sjukvårdsutbildning. En Skepparutbildning anpassad för att utveckla skeppare som är experter på våra nya jollar och på allt praktiskt arbete runt omkring hamnen och våra båtar har genomförts.

11 Sparreviken som idécentrum Samarbete med Ljungskile Folkhögskola och Luleå universitet, kring äventyrspedagogik och uppförande av en äventyrsskog på Sparreviken har fortsatt. Äventyrspedagogik är en metod för socialpedagogiskt arbete som utvecklats vid Luleå tekniska universitet (LTU). Metoden bygger inte på de stora äventyren och är inte tävlingsinriktad, utan bygger på att vistas i skog och mark för personlig utveckling och social träning med syfte att utveckla ledarskap, ta eget ansvar och förstå sin och andras roll i gruppgemenskapen. Med denna verksamhet hoppas vi locka till oss nya kunder genom att erbjuda en ny verksamhet för barn-, ungdoms-, och vuxengrupper. Satsningen på Äventyrspedagogik kan förhoppningsvis leda till ett gemensamt Västsvenskt Center för Äventyrspedagogik med delat huvudmannaskap mellan regionen och Ljungskile Folkhögskola. Sparrevikens skog är en nyckel i detta centers verksamhet, i skogen har personalen tillsammans med ansvarig lärare byggt stigar, stegar och portar till nya sagovärldar. Ett årligt återkommande samarbete mellan Sparreviken, Folkhögskolan i Ljungskile, Rädda Barnen och Ljungskiles mellanstadiebarn har arrangerats. Med gemensamma krafter får barnen komma ut till gården en hel dag fylld med aktiviteter och friluftsliv. Drygt 100 barn och ca 25 ledare bidrog till en mycket lyckad dag. Samverkan och socialt arbete Genom samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Uddevalla har regionen kunnat erhålla stora resurser i form av arbetslösa som gjort arbetspraktik. Arbetspraktikanterna har gjort stor nytta inom fastighetsskötsel, naturvård, i köket och med administrativa arbetsuppgifter. Regionen har samtidigt kunnat bidra till deras personliga utveckling genom en positiv arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat och meningsfull sysselsättning. Regionschefen har ansvarat för kontakter med Försäkringskassa och Arbetsförmedling och även fungerat som handledare. Säkerhet i verksamheten Säkerhetspärm inklusive säkerhetsföreskrifter för olika aktiviteter på lägerskola och inom sommarverksamheten uppdateras kontinuerligt under året.

12 Ekonomi Administration Regionen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Regionen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta Detta uppnår uppnår vi vi genom genom att: att: Öka Öka intäkterna intäkterna från från bidrag bidrag Representera Representera regionen regionen såväl såväl inom inom som som utom utom KFUK-KFUM KFUM Öka Öka intäkterna intäkterna från från sponsring, sponsring, gåvor gåvor och och fonder fonder Samordna Samordna och och samarbeta samarbeta kring kring administration administration med med andra andra inom inom KFUKKFUM KFUM Samordnad administration Regionssekreteraren har varit behjälplig med diverse administrativa tjänster för regionens medlemsföreningar. Löneadministrationen för regionens anställda hanteras av praktiska och ekonomiska skäl av Ljungskile folkhögskola. Bidrag, sponsring, gåvor och fonder En av regions sekreterarens uppgifter var att vara insatt i gällande regler och ansöka om landstingsbidrag och andra former av bidrag som är knutna till läger, träffar, aktiviteter och kurser. Utöver dessa bidrag har regionen under året också haft bidrag knutna till Sociala projektet som är ett samarbete mellan regionen och Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Stiftelsen Karin och Ernst Bångs minnesfond har bidragit med medel för projekt Tjejläger Erik och Lilly Philipsson Tält Stiftelsen Göteborgs barnhus Tält W o M Lundgren Fritidsmaterial Pro Patria Flytvästar Flottans Ungdomsstiftelse Flytvästar Samt bidrag för utbildningar för våra ledare ifrån KFUM Sverige och Triangelförbundet. KFUK-KFUM Västsvenska regionen Sparrevikens lägergård Dirhuvud Ljungskile Telefon:

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer