Kampens väg en väg till personlig utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kampens väg en väg till personlig utveckling"

Transkript

1 Kampens väg en väg till personlig utveckling Kampens väg en väg till personlig utveckling av Martin Allerby, Civilingenjör, Key account manager Nitto Europe, 1. Inledning Det är inte ovanligt att aktörer i näringslivet, då de vill utveckla sitt ledarskap, sneglar på litteratur som handlar om stridskonst. Det har länge varit populärt bland ledare och chefer att fördjupa sig i den kinesiske generalen Sun Tsus visdomsord. Han antas ha författat skriften Krigskonsten för cirka 2500 år sedan. I den beskrivs krigets väsen på ett rationellt sätt och skriften har visat sig vara användbar i såväl militära som civila sammanhang än idag. Sun Tsu utgick från att kampen vinns i huvudet långt innan den börjar. Han framhåller betydelsen av förberedelser genom att lära känna sina egna såväl som sina motståndares svagheter. Sun Tsu avvisade all övertro och jakt på ära. Utmaningar i arbetslivet som kan likställas med kamp Såväl i arbetslivet som privat ställs man ofta inför olika typer av utmaningar, konfrontationer och till och med rena kampsituationer (om än sällan fysiska). Det kan finnas en hel del applicerbara synsätt och intressanta insikter med rötterna i kampkonsten som man kan ha nytta av in sin vardag. Det är just det som denna artikel kommer att handla om. Här kommer en mycket speciell japansk kampkonst som baseras på buddhistisk filosofi att beskrivas, nämligen Shorinji Kempo. 2. Konfrontationer i arbetslivet Även om vi förmodligen inte tänker på det möter vi dagligen olika typer av kampsituationer i arbetslivet. Det kan till 3/September 2010 Coaching 1

2 Kampens väg en väg till personlig utveckling exempel vara när vi går in i en diskussion eller i en förhandlingssituation. Vi kan i dessa situationer välja att förhålla oss på olika sätt och utifrån hur vi väljer att agera kan utfallet skilja sig åt. I vissa kan det vara klokt att gå till attack medan det i andra fall är rätt att agera mer avvaktande. Oavsett val av strategi är självkännedom och förmågan att läsa av situationen avgörande för att slutresultatet skall bli konstruktivt. Kamp handlar inte nödvändigtvis om att destruktivitet. Det kan tvärtom handla om att stävja destruktiva tendenser. Det är således av största vikt att ha kontroll över sig själv på ett så bra sätt som möjligt i situationer som kan upplevas som hotande och/eller stressande och trängda. Det är inte ovanligt att bagatellartade konflikter kan eskalera till överhettade gräl om de hanteras fel. Felaktig hantering av konflikter Härbärgerandets konst Om man däremot lär sig att hantera och bemästra olika typer av konfliktsituationer lugnt och sansat och utan att överreagera kan man i de flesta fall hitta enklare och smidigare lösningar. Att först lyssna och observera för att sedan gå till handling är ofta ett vinnande upplägg. Inom Shorinji Kempo är ett grundläggande karaktärsdrag att agera defensivt först för att sedan effektivt kontra. En jämförelse kan också göras med psykoterapin där terapeuter i situationer av stark ångest lär sig att härbärgera stressen och ångesten snarare än att fly från den, dvs. ta kontroll över den. Patienten märker att terapeuten är lugn och blir påverkad av detta. En trygg Shorinji Kempo-utövare kan på liknande sätt genom sitt lugn ingjuta respekt hos en motståndare eftersom han/hon vet (och förmodligen också motståndaren) att han/hon kan agera snabbt och resolut om så skulle behövas. Liknande parallell kan givetvis även dras till arbetslivet. I de situationer då förtroende är viktigt framstår en person som uppfattas som lugn och trygg oftare som mer seriös och pålitlig. 3. Att träna Shorinji Kempo ger positiva referensramar Shorinji Kempo är inte en aktivitet som kräver total självuppoffring för att man skall kunna uppnå god utveckling. Givetvis är kontinuerlig och regelbunden träning viktigt, men det anses viktigare att alla dess utövare kan och tillåts att växa i sin egen takt och utifrån sina egna personliga förutsättningar. Mål uppnås genom samarbete med andra. Tan- 2 Coaching 3/September 2010

3 Kampens väg en väg till personlig utveckling ken är inte att fostra elitmänniskor vars enda fokus är att vinna tävlingar och besegra andra. Målet är istället att utveckla människor som vill ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Kampträningen är ett ypperligt verktyg för att under kontrollerade former stärka sitt självförtroende och sin självkännedom och öka sin förmåga att knyta positiva relationer till andra människor. I arbetslivet är det sällan möjligt att helt styra vilka man kommer att arbeta med. Än mer sällan kan man påverka vilka ens motparter i en affärsrelation blir. Därför är det viktigt att kunna hantera och arbeta utifrån den realitet som man ställs inför och att göra det bästa av varje given situation. Det gäller således att sträva efter att vara så flexibel som möjligt för att kunna hantera olika personligheter och samtidigt finna vägar som leder till de uppsatta målen. Ensam med andra eller ensam utan andra Det ligger i chefsrollens natur att man ofta ställs inför en grupp av människor som man önskar påverka och leda. För andra yrkesgrupper kan det handla om förhandlingssituationer, säljpresentationer eller projektmöten. Ibland kan dessa situationer kännas påfrestande. Om man upplevt situationerna som påfrestande kan man bära med sig en känsla av att det är värre att stå ensam bland andra än att stå ensam utan andra. Det är en del av livets och arbetslivets väg, att arbeta för att skapa en stabil hemmabas, dvs. att man har ett sunt självförtroende och en god självkännedom, vilket kommer att hjälpa en att hantera påfrestningar. Shorinji Kempo är ett sätt att utvecklas som stabil människa. Många av de tankar och förhållningssätt som återfinns i Shorinji Kempo kan man se i det moderna fenomen som kallas för coaching. Detta är förvisso inte underligt eftersom såväl coaching som Shorinji Kempo hämtat inspiration från buddhismen. Avsikten med det här kapitlet är att beskriva Shorinji Kempo som konst och samtidigt visa hur träning i denna konst kan hjälpa människor att växa. Min övertygelse är att det är en konst som många skulle kunna använda sig av för att växa som människor och en art som professionella coacher kan hämta inspiration från. 4. Vad är Shorinji Kempo? Shorinji Kempo är en japansk kampart som grundades 1947 av Doshin So. Efter andra världskriget var självbilden hos japanerna totalt krossad. Aldrig tidigare i historien hade de 3/September 2010 Coaching 3

4 Kampens väg en väg till personlig utveckling blivit besegrade utan hade snarare uppfattat sig själva som oövervinneliga. Landet var i total upplösning och kaos rådde. Speciellt de unga saknade framtidstro och positiva ambitioner inför framtiden. Själslig misär kontra stolthet och integritet Den tänkande människans kampkonst Kropp och själ måste tränas samtidigt Doshin So som återvände från en lång tids vistelse i Kina såg på den existerande själsliga misären med sorg och ville hjälpa sitt folk att återupprätta stolthet och integritet. Till skillnad från den nationella stoltheten som kejsardömet representerat ville han åstadkomma en självkänsla baserad på en kombination av ödmjukhet och styrka. Han ville nå ut med Buddhas ursprungliga budskap kombinerat med sina egna erfarenheter. Han valde därför att undervisa i zenfilosofi kombinerat med kampträning. I många sammanhang presenteras Shorinji Kempo som den tänkande människans kampkonst. Det finns en mycket genomarbetad tanke bakom varje moment i undervisningen. Träningsmässigt bygger konsten på samarbete och gemensam utveckling med rötter i buddhistisk filosofi. Shorinji Kempo är en kampkonst och en självförsvarskonst som omfattar träning för både sinnet och kroppen med utgångspunkten i att människan behöver stärka båda i balans för att kunna utvecklas optimalt. Arten består av många delar och det är alla tillsammans i kombination som formar helheten. Ett typiskt träningspass inleds med att alla gemensamt ägnar några minuter åt att ta hand om träningslokalen. Man hjälps åt att plocka i ordning och städa. Därefter genomförs en kortare form av sittande meditation. Efter en ordentlig uppvärmning och stretchning övergår man till att studera olika detaljer och att öva grundläggande tekniker. Därefter övergår träningen i att man applicerar sin grundträning utifrån olika scenarion med varierande typ av upplägg. Som avslutning toppas passet ofta med styrke- och konditionshöjande övningar. Att nyttja kroppens potential Teknikerna kräver ingen speciell fysik styrka. Givetvis är det ingen nackdel att vara stark men fokus läggs på att utveckla snabbhet och att så optimalt som möjligt nyttja sin egen kropp för att generera kraft och effektivitet. Genom teori varvat med mycket parträning lär man sig snabbt hur den egna kroppen bäst utnyttjas och hur man på bästa sätt hanterar situationer med en eller flera motståndare (t.ex. genom utnyttjande av svaga punkter, balansbrytning, hur man effektivt genererar kraft, effektiva och snabba rörelsemönster). Man lär sig framförallt att behålla sitt lugn och 4 Coaching 3/September 2010

5 Kampens väg en väg till personlig utveckling kontrollera sitt sinne. Avstånd, timing, precision och allmän självkännedom är parametrar som är centrala i en kampsituation. 5. Den filosofiska kärnan i Shorinji Kempo Shorinji Kempo har många aspekter gemensamt med modern coaching. En av dessa är att man föredrar att blicka framåt snarare än bakåt, men framtiden påverkas genom att man koncentrerar sig på nuet. Inom Shorinji Kempo hävdar man att historien, det som varit, kan man inte göra något åt. Vad framtiden har i sitt sköte vet ingen med säkerhet, varför man istället bör fokusera på det som kan påverkas, nämligen på att vara fullt närvarande i nuet. Givetvis gäller det att ta lärdom av de erfarenheter man skaffat sig och självklart skall man planera inför framtiden, sätta upp mål och staka ut en riktning för sitt liv. Men ens huvudsakliga ansträngning bör vara att leva här och nu. Uppställningen nedan har inspirerats från Gjerde (Coaching vad varför hur, 2004, sid. 56). Som kan noteras i tabellen finns många likheter mellan Shorinji Kempo och coaching, även om målen uppnås på lite olika sätt. 3/September 2010 Coaching 5

6 Kampens väg en väg till personlig utveckling Principer Shorinji Kempo Coaching Öppna för möjligheter Främja egna svar, motivation och förpliktelse Undanröja hinder Ge stöd och fokus Skapa resultat Alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Man tävlar inte mot andra utan endast mot sig själv. Man har ett eget ansvar för sin utveckling. Genom att verka positivt och ansvarstagande kan man få till stånd en bättre värld. Hälften av min energi ger jag till mig själv, hälften till andra. Att börja med sig själv Att utvecklas genom sina motståndare/träningskamrater Att stoppa det onda om och när det behövs Att ta ansvar för sig själv och andra Att ta ansvar för föreningens utveckling Att leva enligt Shorinji kempos anda Att sätta upp mål och träna hårt för att uppnå dessa. I dessa mål ligger såväl fysiska som mentala dimensioner. Mål i syfte att utvecklas med andra, inte för att vinna Alla människor har en inneboende potential att förbättras och förändras Existentialistiska inslag med ansvar för mitt eget liv Kamp mot motståndare Sortera tankar Göra det undermedvetna medvetet Socialt stöd Självdialog Fokus Handling Prestation Mening Utveckling Inlärning Nyskapande Tabell 1. Exempel på likheter mellan Shorinji Kempo och coaching Zenbuddhism fokuserar på praktiskt handlande Zenbuddhism är inte en tro på någon gud utan det centrala i de flesta olika zenskolor är träning. Shorinji Kempo har som nämnts ovan en tydlig koppling till buddhismen som är en filosofi/religion där balans är ett centralt begrepp. Zenbuddhismen är en gren där praktiskt handlande är centralt. Ofta används meditation som en mycket viktig del för att skapa insikt hos människor. Grundläggande är att den enskilda individen själv måste vilja lära sig, själv vilja nå insikt för att det skall vara möjligt. Utan den egna viljan är det omöjligt att nå en hälsosam balans. Kongo Zen förståelsen av att vara medmänniska Doshin So skapade en gren av zenbuddhismen, Kongo Zen. Detta är dock ingen komplett buddhistisk inriktning. Samtidigt tar den väldigt tydligt avstånd från de delar av buddhismen som har blivit att fokusera på mässande, personlig späkning, ritualer och ceremonier. Fokus ligger istället på att med några enkla riktlinjer skapa människor som förstår det centrala i att vara medmänniska. Människor som vill förbättra sig själv i samklang med sin omgivning. Många har beskrivit Kongo Zen som ett sätt att återvända till Buddhas ursprungliga tankar. Doshin So ansåg att buddhismen till 6 Coaching 3/September 2010

7 Kampens väg en väg till personlig utveckling många delar slagit in på en felaktig och falsk väg. En väg där människorna/anhängarna i allt högre grad fanns till för buddhismen (prästerskapet, munkarna och templen) och inte tvärt om. Han ville vända på detta och vägen han valde var alltså att parallellt/integrerat med att undervisa i ett kampsystem lära ut grunderna i zenbuddhistisk filosofi. Den gyllene medelvägen Strävan efter medelvägen har inget med att sträva efter att vara medelmåttig. Istället handlar det om att söka en balans. Det kan vara en balans mellan arbetsliv och privatliv, mellan ledare och underställd, mellan kraftfull handling och lugnt avvaktande. Denna väg är sällan den enklaste. Målet är inget absolut mål utan snarare ett sätt att resa. Att varje dag anstränga sig för att bli lite bättre. Inom Shorinji Kempo används det japanska begreppet Gyo för att beskriva syftet med Shorinji Kempo. En enkel förklaring av begreppet är metod eller tillvägagångssätt (eng. discipline ). Oavsett vilken översättning man väljer så handlar det om Shorinji Kempos mål att utveckla/bygga upp människor. Människor som har styrkan, modet, viljan och förmågan att stå upp för det som är rätt, snarare än att prata bakom ryggen eller hålla inne med sina åsikter. Med andra ord gäller det att utifrån sunda ideal gå från tanke till handling. Tanken är att genom att börja ta ansvar för sig själv och sina handlingar skapa en stark bas som möjliggör att man kan hjälpa personer i sin omgivning som för tillfället är svagare. Detta är grunden i Shorinji Kempo som Gyo alltså som metod att utvecklas för att bidra till ett bättre samhälle. Allt beror på den enskilda människans kvalitet Att skapa ledare snara än följare Shorinji Kempos grundare lär ha sagt: Människa, människa, människa. Allting beror på den enskilda människans kvalitet. Detta uttalande sammanfattar hans grundläggande insikt/inställning. Enda sättet att skapa verklig och bestående förändring till det bättre är enligt Doshin So att möjliggöra att så många människor som möjligt får en stark känsla för rättvisa i kombination med mod, styrka och en vilja att arbeta för ett bättre samhälle. För att nå detta mål krävs väl balanserade personer. Ambitionen var att undervisa så många som möjligt i att leva ett sunt och lyckligt liv och samtidigt agera som ledare för sig själva och i sin omgivning. Ett annat grundläggande uttalande från Doshin So är Ge mig inte följare. Ge mig ledare! I första hand handlar det om att ta tag i sig själv och våga betrakta sina styrkor och svag- 3/September 2010 Coaching 7

8 Kampens väg en väg till personlig utveckling heter på ett ärligt sätt. När man väl tagit detta steg gäller det att bygga upp styrkan, såväl den psykiska som den fysiska, för att sedan hjälpa andra. I dessa två ovanstående uttalanden ligger mycket av grunden till Shorinji Kempo och hur vi arbetar med att utveckla individer till att hjälpa sig själva såväl som andra. Det är slående hur Doshin Sos principer liknar den moderna managementfilosofin som kallas för empowerment och som förverkligas med hjälp av coaching. 6. Shorinji Kempo som en väg till personlig utveckling I den fysiska träningen finns det ett väldigt tydligt system för återkoppling. Gör du fel så får man omedelbar feedback i form av fysisk smärta. Att vända detta till något positivt är givetvis en utmaning. Genom att lugnt och tryggt bygga upp parträningen är det vanligt att den som utsätts för smärtan tackar för att träningskamraten uppmärksammat var möjligheterna till förbättring finns och ber att han/hon skall göra om det. Detta för att man ännu en gång skall få chans att reagera på rätt sätt. Allt för att utvecklas. Här har instruktörerna en mycket viktig uppgift att fylla. Det är oerhört viktigt att träningsmiljön är kontrollerad och att alla känner en grundläggande trygghet. Genom att känna en trygghet i gruppen och i sin egen roll så är man inte rädd för att misslyckas. Man söker inte misslyckandet men man är glad att det hände i en miljö där man tryggt kan förstå varför och därefter lära sig från det. Självutveckling sker bäst i en trygg miljö Självklart kan man inte öva på detta sätt från första stund. Det tar tid att etablera denna trygghet i kombination med viss fysisk förmåga. Men med tiden växer detta beteende fram. Mycket hänger på intentionen i handlingen. Om man verkligen vet att avsikten inte var att skada utan att utföra sin attack så bra som möjligt så har de flesta betydligt lättare att hantera situationen. Citatet Ge mig inte följare. Ge mig ledare! innebär givetvis inte att alla blir direktörer för multinationella företag som en konsekvens av att de tränar Shorinji Kempo. De som så önskar kan helt klart förbättra sina möjligheter att nå det målet även om det stora flertalet har mer modesta ambitioner. Valen som görs i livet är väldigt individuella. Medan vissa 8 Coaching 3/September 2010

9 Kampens väg en väg till personlig utveckling satsar allt på en toppkarriär, tycker andra att familjelivet är viktigast. Oavsett vilket val man gör är insikten om att alla kan utveckla ett ledarskap central. Detta innebär inte nödvändigtvis att man leder andra men att man förbättrar sin förmåga att leda sig själv och göra goda livsval. Utveckla ledarskap genom tillämpning av färdigheter Inom Shorinji Kempo används en enkel form av ledarskapsutveckling som går ut på att den som kan lite mer hjälper den som kan lite mindre och behöver inte nödvändigtvis alltid vara kopplat till grad eller ålder. I grunden handlar det om att den som är stark nog, generöst delar med sig av sin kunskap till övriga. Först har man alltså byggt en trygghet i sig själv som sedan förmedlas vidare. Givetvis finns det en struktur och en hierarki men det innebär inte att denna struktur alltid är den samma i alla situationer. Genom att man puffas att ta ansvar växer man successivt och kan med tiden ta ett större ansvar. Allteftersom man ökar sitt bidrag till föreningen, arten och sina träningskamrater mognar ledarfärdigheterna fram. Det finns en stor fara inom olika typer av organisationer om det finns eller skapas en kultur där man blint följer. Grundläggande är att man tillåts fråga och att man vågar vara kreativ. Givetvis måste det finnas en struktur och en riktning men att ha en organisation full av följare är knappast en framgångsrik strategi i längden. Principen som råder är att växa genom andra Arten är grundad på ett ideellt engagemang, vilket innebär att man får ta del av kunskapen utan att någon tjänar på att förmedla den. Å andra sidan förväntas utövarna att solidariskt dela med sig av den kunskap man erhållit till sina kamrater i klubben. Det råder således en anda av givande och tagande och ett gemensamt växande. Medlemmarna fostras alltså att ta ansvar för varandra. Principen lyder att växa genom andra. Om deltagaren vill utvecklas, måste han också se till att andra utvecklas. Om de andra stagnerar, kommer han själv att stagnera eftersom det inte finns någon att utvecklas tillsammans med. Doshin So tänkte sig inte ledarskap som att en skock får som blint följer en ledare. Han ville snarare omge sig av kompetenta, initiativtagande människor med självständig förmåga till tänkande och som värderade det han lärde ut, drog egna slutsatser, kom tillbaka och ville få förtydligande och kanske bättre och mer uttömmande svar. Ledarskapet enligt Doshin Sos principer bygger därför på en ömsesidig relation mellan ledare och ledda och mellan människor i allmänhet. 3/September 2010 Coaching 9

10 Kampens väg en väg till personlig utveckling Att skapa en bestående förändring är svårt. Att temporärt förändra någons beteende är enklare. Inte sällan blir dock det långsiktiga resultatet att allt återgår till sitt ursprungliga efter att den yttre påverkan lämnat. Detta kan illustreras med en boj som flyter på ytan och är förankrad på botten. Det är alltså relativt enkelt att flytta bojen på ytan men så fort man tar bort kraften så återgår bojen till sitt ursprungsläge. Vill man verkligen flytta bojen måste man jobba på det grundläggande de grundläggande värderingarna eller den enskilda människans kvalitet. Detta insåg Doshin So. (ref. Människa, människa, människa. Allting beror på den enskilda människans kvalitet. ) Figur 1. Illustration av en av förändringsprocessens stora utmaningar Shorinji Kempo består som sagt av ett flertal delar. Vissa delar är tekniskt orienterade medan andra är mer relaterade till personlig utveckling i olika former. Jag har nedan valt att beskriva de aspekter i Shorinji Kempo som jag anser vara de mest centrala för personlig utveckling. För att underlätta förståelsen är processen här grupperad utifrån två utgångspunkter, Utveckling genom individen och Utveckling genom gruppen. Dessa omfattar ett antal olika delar som inte har tydligt markerade gränser utan integreras med varandra i den dagliga träningen på flera olika sätt. Till exempel så finns det delar på passen som omfattar teoretisk undervisning i såväl teknik som filosofi. Medan andra delar är mer praktiskt orienterade. Nedan finns en översikt/sammanställning av dessa. 10 Coaching 3/September 2010

11 Kampens väg en väg till personlig utveckling Tabell 2. Översikt av de mest centrala delarna för personlig utveckling i Shorinji kempo Kyakko Shoko Ta hand om dig själv först Det första steget i att träna Shorinji Kempo är att granska sig själv. Spontant kan detta tyckas vara en banal formulering. Men att ärligt betrakta sig själv är för de flesta en riktigt stor utmaning. De flesta av oss är skolade i att dölja våra brister och om något framhäva våra styrkor men i de flesta fall sträva efter att inte sticka ut från mängden. Samtidigt är denna självbetraktelse oerhört viktig för att kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det är lika viktigt att man identifierar sina styrkor som sina svagheter. När man väl identifierat dessa kan man börja arbeta med att stärka sina styrkor men kanske ännu viktigare arbeta med sina svagheter. Kan översättas till coachningens att identifiera utgångspunkten, därefter målet för att kunna göra en gapanalys och slutligen lägga upp en handlingsstrategi för självförbättring. Undersök området runt dina fötter Det spelar ingen roll om man börjar med de brister som är lättast eller svårast att avhjälpa. Viktigast är att sträva efter att göra framsteg. Inom Shorinji Kempo kallar vi det Kyakka shoko (bokstavligt, undersök området runt dina fötter ). Ett enkelt exempel är när man tar hand om nybörjare i Shorinji Kempo-träningen. Man lägger stor vikt vid hur de ställer sina skor när de kommer till träningslokalen. Skorna ger ett tillfälle att peka på betydelsen av att börja träningen med saker närmast dig, oavsett hur anspråkslösa de tycks vara. Genom Kyakka shoko ställs frågan Hur kan du förväntas att åstadkomma något stort om du inte kan 3/September 2010 Coaching 11

12 Kampens väg en väg till personlig utveckling klara av något litet och ordinärt så som att placera dina skor rätt? Chinkon Gyo Sök lugnet och fokusera på nuet Inom Shorinji Kempo inleds alla träningspass med Chinkon gyo, ungefär lugn sinnesträning. En viktig del av Chinkon gyo är att göra Zazen, vilket betyder sittande Zen (en sittande form av meditation). I samband med Chinkon gyo reciteras en text (Dokun) som sammanfattar grunden i Shorinji Kempo (se separat förklaring nedan). I den del som omfattar Zazen sitter man i halvlotus, dvs. i skräddarställning, och andas lugnt. Detta är ingen djupmeditation utan mer ett sätt att andas rätt och hitta rätt sinnesstämning - ett lugn, ett fokus och kanske framför allt närvaro i nuet. Strävan är att försöka att släppa alla problem och all oro inför 100 % fokuserad träning. Detta uppnås, enkelt beskrivet genom att man sitter ner, andas djupt och försöker att inte tänka på något speciellt. Något som för det flesta är betydligt svårare än vad det först verkar. Ett bra sätt är att fokusera på att andas djupt och undvika att följa de tankespår som dyker upp. När en tanke börjar att vridas mot något speciellt håll så tillåter man sig att smaka på tanken men undviker att hålla fast den och återvänder sedan till att fokusera på sin egen andning. De flesta kan bli betydligt bättre på att vara närvarande i nuet. Här är som sagt andningen mycket viktig. Vissa dagar är stressigare än andra. Ju stressigare miljö, desto viktigare att vi är närvarande. Att vara närvarande är ju dessutom speciellt viktigt om man interagerar med andra människor. Om man på ett möte sitter och planerar nästa är man ju knappast 100 % effektiv. Dessutom så slösar man ju då inte bara med sin egen tid utan även med andras. I en kundrelation kan ju detta bli direkt fatalt. Dokun Dokun består av de tre delarna Seiku, Seigan och Shinjo. Den sammanfattar grunden i Shorinji Kempo och filosofin, Kongo Zen. Dokun är en påminnelse för den enskilde där man tydliggör för sig själv och för övriga i gruppen syftet och målet med Shorinji Kempo. 12 Coaching 3/September 2010

13 Kampens väg en väg till personlig utveckling Seiku: Denna del av Dokun beskriver grunden för ett korrekt liv. Förlita dig inte till andra. Sök styrkan i dig själv. Ifrågasätt och studera flitigt ansträng dig. När man gör något bra säger man ofta; Vad duktig jag är! När man sedan gör något dåligt tenderar man att skylla ifrån sig på andra människor, samhället eller något annat. Seiku påminner att varje människa har ansvar för sina egna handlingar. För att få självkännedom är det viktigt att försöka identifiera sina svaga sidor och försöka förbättra dem men samtidigt fortsätta att utveckla sina styrkor. Genom detta kan man successivt bli en stabilare individ som andra människor kan lita på. Seigan: Beskriver den korrekta attityden till vår träning. Respektera dem du tränar med både över och under. Studera Shorinji Kempo med öppet hjärta/sinne och med viljan att lära och hjälpa. Detta är ett löfte till organisationen men även till sig själv. Man avger detta löfte och påminner samtidigt sig själv om vilken inställning man skall ha under träningen i förhållande till sina kamrater, lärare och elever. Den mer erfarne skall vara en förebild för de nyare. Alla skall visa respekt för varandra oavsett vilken nivå utövaren har uppnått. Den centrala tanken här är att samarbeta för att på så sätt alla skall å bättre resultat. Shinjo: Alla människors lika värde och potential betonas Beskriver övergripande hur vi ska handla i vårt dagliga liv. Vi skall vara tacksamma för de förutsättningar vi fått och ta tillvara vår potential. Med våra dagliga handlingar visa och använda vår potential för att förbättra livet för andra såväl som för oss själva. Att komma ihåg att börja hos sig själv och bland sina närmaste (jfr även Kyakka shoko som beskrivs ovan). Inom Shorinji Kempo anser man att alla människor har lika värde och att varje individ besitter en enorm potential och utvecklingsmöjlighet. Över hela jorden utvecklas och strävar människor på liknande sätt för att uppnå satta mål och detta ger världen sin färg och utseende. Det är därför viktigt att inse att alla föds med samma värde och rättigheter och ur samma helhet och skall därför betraktas med respekt, vän- 3/September 2010 Coaching 13

14 Kampens väg en väg till personlig utveckling lighet och jämlikhet oavsett ras, kulturell tillhörighet, kön, ålder eller färg på bältet. Gassho rei Respektera din nästa Samverkan mellan människor börjar och slutar med hälsningar och avsked. Inom asiatisk kultur är sättet man hälsar på oerhört viktigt. En hälsning såväl som ett avsked bör göras med respekt och hänsyn för den andra parten. Enda sättet att uppnå detta är när sinnet och kroppen är förenade i såväl intention som handling. En vanlig hälsning i asiatiska kulturer är att buga. Denna ritual har flera dimensioner men i grunden handlar det om att man visar respekt genom att underkasta och blotta sig (i alla fall bildligt). Inom Shorinji Kempo har man valt att använda en annan symbolhandling, som ligger väl i linje med Buddhas ideal om allas lika värde och att ingen varelse står över någon annan. Shorinji Kempos hälsning, Gassho rei, utförs genom att handflatorna sätts samman framför det egna ansiktet och att hälsningen utförs utan bugning. Alla inom Shorinji Kempo hälsas på detta sätt. Gassho rei är en tydlig markering som uttrycker denna grundinställning av ömsesidig respekt. Samu Alla hjälps åt En annan viktig aspekt är Samu. Samu har en väldigt nära koppling till såväl Kyakka shoko och Gassho rei. Alla utövare, inklusive alla instruktörer, förväntas att hjälpas åt för att hålla platsen där man tränar ren och snygg. För de lite äldre (de som tränat längre) innebär denna gemensamma aktivitet att man vårdar det som man gemensamt byggt upp medan de mindre erfarna lär sig att visa uppskattning för vad de andra har gjort. En ren och fräsch träningsmiljö ger givetvis även bättre träningsförutsättningar. Genom att alla hjälps åt med detta så grundläggande, skapas en vi-känsla som är grunden till trygghet i gruppen och till positivt lärande. Genom Samu och det tidigare beskrivna Kyakka shoko att ta hand om området runt sina fötter skapas en av de första insikterna till hur man skapar förändring genom att först skapa den hos sig själv. Man studerar området närmast sig och agerar utifrån detta. Man försöker att rätta till de brister som finns och stärka det som redan är bra. Genom att alla 14 Coaching 3/September 2010

15 Kampens väg en väg till personlig utveckling gör sin del blir inte någons arbetsuppgift speciellt betungande. 7. De sex karaktärsdragen Sex stycken karaktärsdrag genomsyrar den fysiska träningen. Dessa är: Ken zen ichinyo Kropp och själ är en enhet Riki ai funi Kärlek och styrka skall kombineras Shushu koju Försvar är primärt, attack sekundärt Fusatsu katsujin Maximal effekt med minimal bestående skada Gyo ittai Hårt och mjuk skall balanseras Kumite shutai Parträning är grundläggande Ken Zen ichinyo Kropp och själ är en enhet Ken Zen ichinyo syftar på insikten om att kroppen och själen är en enhet och att det är då dessa samverkar som något stort och kraftfullt kan uppnås. Om man är fysisk sjuk fördunklas också sinnet och det är lätt att bli sur och tvär. Endast mental styrka hjälper inte eftersom sinnet på egen hand inte kan förhindra kroppen från att insjukna. Eftersom kropp och själ är så intimt sammanbundna bör de även tränas som en enhet. Att gå från tanke till handling Doshin So lade i begreppet Ken zen ichinyo också betydelsen handlig och tanke. Doshin So: Om du känner någonting är detta inte tillräckligt. Om dina tankar inte kommer till handling har de ingen mening. Det är när tanke och handling sker direkt och spontant som tankar blir kraftfulla. Doshin So hade som mål när han grundade Shorinji Kempo att utbilda människor som kunde omvandla tanke till handling. Om man vill förändra saker är det på samma sätt. Att kasta sig in i saker utan tanke på egen fördel eller nackdel är Ken zen ichinyo. Shorinji Kempos synsätt är att leva med vetskapen om att kropp och själ är en enhet. Om man tänker en sak och sedan handlar därefter är detta. 3/September 2010 Coaching 15

16 Kampens väg en väg till personlig utveckling Riki ai funi Kärlek och styrka skall kombineras En av Shorinji Kempos mest grundläggande filosofiska kännetecken är att styrka och kärlek/medkänsla är en enhet ( Riki ai funi ). Doshin So ansåg: Medkänsla utan styrka är meningslös och styrka utan medkänsla är simpelt våld. Man kan säga att Doshin So inte uppmuntrade till våld som en lösning men att han var övertygad om nödvändigheten att ha kraft och styrka att agera. När man hamnar i situationer där ens egna åsikter inte stämmer överens med andras så måste man våga stå upp för dem utan reservation. För att kunna göra det måste man ha en balanserad styrka som räcker till för att stå upp mot motståndaren. Givetvis är det även viktigt att dessa åsikter grundar sig på sunda värderingar och en stor respekt för ens medmänniskor. Mod, medkänsla eller styrka; var och en för sig är ingen av dem tillräcklig för att lösa den uppgiften. Det är när dessa kombineras som det skapas ett stort värde. Detta är Riki ai funi. Shushu koju Försvar är primärt, attack sekundärt Det finns två huvudskäl, ett etiskt och ett tekniskt. Etiskt (och enl. lagen) är det givetvis viktigt att i möjligaste mån undvika att vara den som attackerar först. Om man har en aggressiv framtoning så är det också väldigt svårt att samtidigt ha en grundinställning som innebär att man vill arbeta för att positivt medverka till ett bättre samhälle. Det är dock möjligt om utövaren har en mer väntande/avvaktande inställning och istället bygger sin strategi på kontringsattacker. En offensiv handling är först nödvändig om man själv eller ens omgivning blivit angripen. Från ett tekniskt perspektiv så finns det även stora fördelar med att avvakta. När man blir attackerad kommer bl.a. fokus hos en motståndare primärt att ligga på just attack. Det innebär att motståndaren samtidigt kommer att blotta sig vilket möjliggör en större effekt hos en kontringsattack. I vissa situationer kan det dock vara rätt och rent av nödvändigt att vara den som först går till fysikt handling. Genom att i ett tidigt skede gå till kraftfull handling kan man ibland avstyra ett onödigt förvärrande av en hotfull situation. För att kunna använda Shorinji Kempo (utan att missbruka sitt kunnande) är det viktigt att teknikerna och initiativet är moraliskt och lagligt 16 Coaching 3/September 2010

17 Kampens väg en väg till personlig utveckling försvarbart. En grundsten i Shorinji Kempo är att veta vad som är rätt, kunna och våga hantera våldsamma situationer samt att agera. Futatsu katsjuin Maximal effekt med minimal bestående skada Rakt översatt så betyder det Skydda utan att döda. I ett socialt sammanhang kan detta låta brutalt, i ett kampsammanhang är det däremot kanske lite mer förståeligt. I grunden handlar det om principen att uppnå maximal effekt med minimal bestående skada. Givetvis så skulle allt vara mycket bättre om vi inte hade något våld i samhället men sådan är ju inte verkligheten. Tanken är alltså att inte vara mer aggressiv än nödvändigt. Samtidigt gäller det att ha styrkan och förmågan att kunna gå till handling och veta att man kan skapa en förändring. Det är också oerhört viktigt att man dessutom kan lita på att det självförsvar man tränar är funktionellt. Samtidigt som man rent mentalt kan tänka sig att använda sitt kunnande när man ställs inför en sådan situation. Detta är principer som mycket väl kan göra sig gällande även i arbetslivets konflikter där verbal aggressivitet ibland överdrivs och tillintetgör människors självkänsla. I andra situationer kan man behöva ta ett beslut som temporärt är obekvämt för att nå ett långsiktigt positivt resultat. Goju ittai Hårt och mjukt skall balanseras Goju ittai tydliggör betydelsen av att kombinera hårt och mjukt för att åstadkomma något kraftfullt. Inom Shorinji Kempo brukar man särskilja hårda tekniker, som slag, sparkar och blockeringar, och mjuka tekniker, som kast, nedtagningar och losstagningar. Alltså i grunden tekniker som är lämpliga där det finns ett avstånd mellan opponenterna klassificeras som hårda medan tekniker som lämpar sig då det förekommer kontakt (någon form av grepp) klassificeras som mjuka. Vissa hävdar att styrka/hårdhet är överlägsen mjukhet medan andra helt förlitar sig på det omvända, mjukhet övervinner hårdhet. Bägge synsätten är ju orimliga. På samma sätt som det är omöjligt att säga att läpparna är bättre än tänderna eller vise versa. Tänderna används ju t.ex. till att tugga maten så vi enklare skall kunna svälja den, men utan våra läppar skulle det vara mycket svårt att få i oss 3/September 2010 Coaching 17

18 Kampens väg en väg till personlig utveckling såväl mat och dryck. Alltså måste tänder (hårt) samarbeta med läpparna (mjukt). Shorinji Kempo betraktar utmaningarna i livet och i kampen på samma sätt. Kunskap i hårda såväl som mjuka strategier och tekniker är nödvändiga för att ta kontrollen i olika typer av situationer. Mjukt och hårt är egentligen inte varandras motsatser, utan snarare olika sidor av samma mynt. Att anpassa strategin till situationen Strategier behöver ofta anpassas eller justeras en aning under resans gång. Det finns ju ingen strategi som löser alla problem. Därför är förmågan att ta tillfället i akt när det ges och sedan kunna reagera med olika varianter centralt. Hårt och mjukt tillsammans är något man också kan utnyttja i sitt dagliga liv. Att leva med inställningen att fånga ögonblicket och samtidigt försöka svara på olika variationer gör att man kan leva fokuserat och i nuet. Jag tror att detta är ett mycket bra sätt att leva. (Doshin So) Detta är Goju ittai. Kumite shutai Parträning är grundläggande Ett utmärkande drag i Shorinji Kempo är; Parträning är grundläggande ( Kumite shutai ). Detta betyder att två personer tränar gemensamt och i vänskap i syfte att båda skall bli bättre. Inom Shorinji Kempo tränar man mycket i parform eftersom man anser att skicklighet uppnås genom ett ömsesidigt samarbete där man kontinuerligt växlar roller och utmanar varandras tekniska skicklighet. Utan en träningspartner är det dessutom omöjligt att öva timing, avstånd, m.m. Att sträva efter att vinna över andra är kontraproduktivt Men det finns också en filosofisk dimension i parträningen. Doshin So var mycket kritisk mot träning som baserades på vinst och förlust. Han visade sin åsikt på följande sätt: En människa som ständigt lever med tanken om vinst och förlust har mycket svårt att tolerera någon över honom. Han oroar sig för sin egen position och även de under honom blir fiender. Denna person måste ständigt försöka riva ner de som är över honom och hålla emot de som försöker komma upp bakom. En människa som lever på detta sätt får inte många vänner och bidrar mycket lite till samhällets utveckling. 18 Coaching 3/September 2010

19 Kampens väg en väg till personlig utveckling Denna tanke utformades senare till en idé om hur man kan träna för att utveckla människor. Genom att i kamratskap och utan syfte att skada, träna med varandra, bygger man upp ett ömsesidigt förtroende. Genom denna träning förstår vi att vi inte existerar ensamma i samhället utan att det finns många människor som är olika oss själva. Denna insikt är grunden för ett väl fungerande samhälle. Detta är Kumite shutai. 8. Strävan efter den sanna styrkan Doshin So lär vidare ha sagt: Oavsett hur gärna du vill hjälpa andra så är det omöjligt om du själv är svag. Denna styrka handlar inte enbart om att vara fysiskt stark utan även om en mental styrka och om att ha en inställning om att aldrig ge upp. Sann styrka är att skapa ett pålitligt jag en person som du själv vet att du kan lita på en pålitlig person. Så länge du lever och inte själv anser att du förlorat eller själv gett upp så var det inget totalt nederlag. (Doshin So) Självtillit grunden för att hantera motgångar Detta synsätt är nära kopplat till buddhismen. Det är du själv som är ansvarig för utfallet. Det är du själv som avgör om du förlorat. Det är i högsta grad mänskligt att begå misstag. Det är inte det som avgör en persons kvalitet utan hur du hanterar det som uppstår efter att fel begåtts. Att fortsätta kämpa och lära sig av sina misstag i kombination med ett sunt självförtroende är sann styrka. Sträva efter att utvecklas till en person som du själv och andra kan lita på. Vi alla får bara ett liv och det gäller att göra det bästa av det. Sann styrka handlar om att ha modet och styrkan att stå upp för det man tror på. Sådant mod och styrka som alltid finns där när man behöver den kan man inte köpa för pengar. Inte heller kan man skaffa sig den genom auktoritet eller makt. Man måste vilja själv. Vidare måste man handla inte enbart utifrån sig själv utan även utifrån andras lycka och välmående. Om man är trygg i sig själv är det också betydligt lättare att hantera motgångar och övertramp. Detta är givetvis även mycket applicerbart i de flesta yrkesroller. Om man lägger för stort fokus vid att aldrig göra fel är risken stor att man agerar för långsamt eller allt för försiktigt och att man där- 3/September 2010 Coaching 19

20 Kampens väg en väg till personlig utveckling med inte når sin fulla potential eller till fullo nyttjar möjligheten. Dessutom måste man nog trampa över ibland för att utvecklas. Det finns trots allt mycket att lära av ens felsteg. Strävan bör istället vara att undvika att upprepa samma misstag. 9. Personliga reflektioner Min avsikt med det här kapitlet är att för den oinvigde läsaren beskriva Shorinji Kempo som konst och jag ville också visa hur träning i denna konst kan hjälpa människor att växa. Kampkonst handlar paradoxalt nog inte om att söka konflikter utan att hantera dem på ett konstruktivt sätt genom att bygga en god grund i form av självtillit, mental och fysisk styrka samt förmåga att relatera till andra människor. Shorinji Kempo är som läsaren kunnat betrakta, ett sätt att växa som människa. Det är min fasta övertygelse om att den som intresserar sig för coaching, ledarskap eller människor i allmänhet skulle kunna få stor nytta av dess tilllämpningar såväl i det professionella som i det privata livet. Kvaliteten hos den enskilda människan är avgörande. Genom att vara ärlig mot sig själv och sin omgivning kan man skapa verklig förändring. Vi är alla människor och vi kan alla utifrån våra förutsättningar förbättra oss. Vi har alla olika förutsättningar och olika bakgrund. Arbeta med detta som bakgrund. Stärk dig själv utifrån dina egna förutsättningar. Sök inte nödvändigtvis den stora omvälvande förändringen utan sträva istället åt att ständigt försöka att förbättra de små sakerna i livet nära dig. Ansträng dig för att utveckla ledarskapet över ditt egna liv. Först efter att du själv är stark kan du hjälpa och leda andra på ett positivt sätt. Värdera människorna runt dig och omge dig med dem som vill utvecklas som ledare snarare än som följare. Var ärlig mot dig själv. Ta dig tid och våga ärligt betrakta såväl dina styrkor som svagheter. Arbeta med att stärka såväl dina dåliga sidor som de som är bra. Tänk på att din kropp har såväl en fysisk som en mental del. Ansträng dig för att kontinuerligt stärka båda i balans. Bägge behövs för att du skall må bra. Tänk på att det ibland är rätt att gå på medan det i andra fall finns mycket att vinna på att vara mer avvaktande. Styrka och medkänsla måste bli ett för att skapa något riktigt kraftfullt. 20 Coaching 3/September 2010

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER NYCKELCOACH.SE NLP MASTER PRACTITIONER MASTER KURS Vrigstad 2014 Det finns många nya, spännande NLP-tekniker att upptäcka i Masterutbildningen, och det finns mycket mer än det. De största fördelarna är:

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm konsten att ge feedback så att människor växer Karin Ulfhielm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är feedback?... 3 2. Bakgrund... 3 3. Varför feedback?... 3 4. Vilka färdigheter och egenskaper påverkar förmågan

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Min karriär - strategi eller slump?

Min karriär - strategi eller slump? Min karriär - strategi eller slump? Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... Olika perspektiv på karriär Det personliga varumärket Strategi eller slump - vad passar dig? Behöver jag

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Aikido dojo etikett. Etikettsregler för hänsyn och säkerhet i träningslokalen. Morihei Ueshiba AIKIDO

Aikido dojo etikett. Etikettsregler för hänsyn och säkerhet i träningslokalen. Morihei Ueshiba AIKIDO Etikettsregler för hänsyn och säkerhet i träningslokalen Morihei Ueshiba AIKIDO 1 Om Aikidon: Aikidokonsten kommer från japan och den som uppfann den hete Morihei Ueshiba. Han kallas O sensei som betyder

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer