Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun."

Transkript

1 Verksamhetsplan och Budget 2015

2 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen har, hur dessa ska uppnås och när i tiden. Nuläge Föreningen har en tydlig inriktning och policy för verksamheten. Vi har tydliga och genomtänkta regler och riktlinjer för det administrativa arbetet. Vi har fördelat ansvaret och tydliggjort rollerna mellan huvudstyrelsen, sektionsgrupperna och kansliet. Vi har uppsatta mål för vilka kunskaper olika ledare på olika positioner ska ha. Vi ställer krav på att nya ledare ska gå föreningens körkortsutbildning som omfattar föreningskunskap, ledarskap och barn och ungdomars utveckling för att vi ska kunna garantera att våra ledare har en grundkunskap i sitt arbete undertecknade Värmdö IF ett sponsringsavtal med Olof Stenhammar som ger föreningen 2 MSEK under en femårsperiod. Pengarna ska främst användas för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och ska komma alla sektioner tillgodo. Respektive sektion har arbetat fram en handlingsplan för hur och vilka satsningar som ska genomföras under denna femårsperiod. Sponsring är en av våra viktigaste intäktskällor och är därför oerhört viktig att arbeta med och hela tiden utveckla. För att vi ska ha möjlighet att växa och klara av att göra de satsningar vi vill krävs mycket arbete med att få tag på nya sponsorer och bibehålla befintliga. Inom Värmdö Kommun finns idag många föreningar som har samma sponsorer och därför är det viktigt att börja bearbeta företag utanför kommungränsen. Marknadsföringen av Värmdö IF blir mycket viktig och vi hoppas att det nya samarbetet ska ge oss fler möjligheter i framtiden. Föreningen har tecknat nya samarbetsavtal med kläd- och utrustningsleverantörerna Adidas och Unihoc via Intersport Värmdö. Avtalen löper på fem år och kommer att ge ett mycket bra ekonomiskt utfall för föreningen och för våra medlemmar. Valet av Intersport Värmdö ger oss närhet till leveranser och tillgång bra visningsytor för det sortiment vi erbjuder. Föreningen är skuldfri och vår ekonomi är i balans. Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Föreningen har under 2014 nått upp till över 2000 aktiva idrottsutövare, vilket innebär att behoven av tillgängliga ytor och anläggningar i vår närhet har ökat ytterligare, från ett redan ansträngt läge. För föreningens fortsatta utveckling och dess förmåga att kunna ta emot nya barn och ungdomar är detta helt avgörande. Mål/strategier Föreningen har en bra grund för att utveckla alla våra idrotter. Ansvaret ligger på respektive sektion att förvalta denna plattform och förverkliga våra gemensamma målsättningar som är: Att bli en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i idrotterna fotboll, innebandy, friidrott och handboll. Att öka antalet medlemmar genom framförallt våra nya barnkullar som är stora men också genom att begränsa avhopp och behålla flera ungdomar längre i verksamheten inom respektive sektion. Att utveckla kompetensen hos våra ledare genom både utbildning av befintliga ledare men också genom rekrytering av kunniga ledare utifrån. Att växa inom de idrotter som utövas inom föreningen. Att i samtal med Värmdö kommun kunna öka tillgängligheten till de idrottsytor som behövs i verksamheten med målet att kunna ta hand om alla idrottande ungdomar i kommunen. I dagsläget utnyttjas dessa till fullo av Värmdö IF och andra lokala föreningar.

3 FOTBOLLSSEKTIONEN Nuläge Fotbollssektionen har knappt aktiva, vilket är i nivå med föregående år. Under 2014 deltog fler än 60 lag i seriespel, återigen nytt rekord. Detta är förstås positivt, men ställer också krav på fler träningsytor speciellt tidig kvällstid då ungefär hälften av våra aktiva är under tio år. Tyvärr tvingades vi i slutet av året fatta beslut om att lägga ned damlaget på grund av spelarbrist. Även några av de äldre ungdomslagen har upphört, bl a beroende på ledarbrist. De sportsliga riktlinjerna för sektionen uppdaterades 2013 och under 2014 har fokus legat på implementering och informationen har återupprepats vid ledarträffarna. Under vintern har verksamhetsplanerna för varje åldersgrupp gåtts igenom, bl a i syfte att följa upp hur riktlinjerna efterlevs. Uppföljningsmöten för detta hålls i början av Under året gjordes förberedelser för bildandet av ett förstalag med extern tränare för pojkar födda Detta är ett pilotfall, där en modell testas. En noggrann utvärdering ska ske vid årets slut. Samtidigt har de hittillsvarande ledarna gjort ett fantastiskt arbete för att bygga en organisation och verksamhet av hög klass för det 50-tal ungdomar som inte tas ut till förstalaget Ett försök till riktade, gruppanpassade utbildningskvällar har genomförts, men med sämre gensvar än väntat. Svårigheter att passa in detta i tiden gör att försöket läggs ned och kommer att ersättas av samlade utbildningskvällar. De arrangemang vi genomfört har återigen haft stor framgång, sett till antalet deltagare, ekonomiskt utfall och inte minst responsen från de aktiva, ledare och åskådare. Ett stort tack riktas till de ansvariga grupperna, som gör det möjligt att år från år lyckas så väl. Föreningen och våra lag har ett gott rykte, mycket baserat på gott uppträdande och väl genomförda arrangemang. Det pågående förändringsarbetet enligt handlingsplanen , gör att färre söker sig från Värmdö IF Fotboll för att söka utmaningar. Vi upplever att fler istället söker sig till Värmdö IF. Vi har en bra anläggning och kan erbjuda våra spelare goda träningsmöjligheter, undantaget vintertid där träningsmöjligheterna är fortsatt begränsade under snörika vintrar. Mål 2015 I handlingsplanen beskrivs sektionens utveckling mot ambitiöst satta mål, som också brutits ned till delmål. För 2015 är följande huvudmålen: Kvantitativa mål Fler än 1030 aktiva vid årets slut, varav minst 30% damer/flickor Minst 20% egna produkter i herrlaget Tolv 9/11-mannalag år i seriespel Utbildningsmål Intern ledarutbildning i drift Rotationsträningar etablerat Extra målvaktsträningar från 7-manna Organisationsmål En arvoderad extern tränare i minst tre av de äldsta pojk- och flicklagen En tränargrupp bildad för att ge stöd till föräldratränare. Organisation för rekrytering av unga ledare igång i samarbete med Huvudstyrelsen. Resursmål Minst 20% av sektionens intäkter från egna arrangemang och sponsorer Påbörja plan för nya planer & hallar i samarbete med Huvudstyrelsen Övriga mål Projekt för att att stärka flickfotbollen startat

4 Vision Värmdö IF Fotboll skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida fotbollsspelare till de båda seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och ungdomar i Värmdö kommun. Värmdö IF skall vara känt i Stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för såväl spelare med hög ambitionsnivå som för dem med lägre ambitionsnivå. Individens utveckling ska stå i fokus för verksamheten. Verksamheten skall präglas av glädje och motivation och en blå/vit tråd skall gå genom hela verksamheten från våra knattar till ända upp till A-lagen Taktiska handlingsplaner Utöver de ambitiösa målen i handlingsplanen och de aktiviteter dessa medför kommer vi att fortsätta arbetet med lagens egna verksamhetsplaner och uppföljning av dessa. Utbildningar i form av förbundets kurser C-diplom och B- diplom kommer att genomföras, likväl som den egna interna ledarutbildningen. Vi fortsätter också med särskilda målvaktsssamlingar för barn- och ungdomsmålvakter. För att möta den negativa utveckling för äldre flicklag planeras ett särskilt projekt. Den långsiktiga målsättningen är att åter etablera ett damlag baserat på ungdomar ur egna led. De egna arrangemangen blir allt viktigare, både som marknadsföring av föreningen och för sektionens ekonomi. Vi planerar även i år för en förlängd Fotbollsskola för fyra yngre åldersgrupper med ledare från senior- och äldre ungdomslag. Parallellt planeras också en camp för de två närmast äldre åldersgrupperna samt en höstcamp. De egna cuperna fortsätter även i år med fyra stycken: Coop Forum Cup 7-manna i mars, McDonaldscupen 5-manna i september, Siggestacupen 9-manna i oktober samt en höstcup 7-manna i oktober. Uppstarten av nya grupper omfattar i år barn födda 2009, med delvis annorlunda upplägg än tidigare år. Medlemmar Utfall Utfall Budget Antal medlemmar Dam/flick Herr/pojk Totalt Vuxen 21 år Och uppåt Ungdom år Ungdom år Barn 9 år och yngre Totalt INNEBANDYSEKTIONEN Nuläge Innebandysektionen har under 2014 ökat med cirka 40 nya medlemmar. Den största ökningen var framförallt inom gruppen 6-10 år och främst genom uppstart av årskullen 08 med ca 85 barn. Vi har ökat mera på pojksidan än på flicksidan. Vi har en stadig tillväxt på medlemmar. Vi har dock tappat i tidig tonårsålder samt juniorer. Under 2011 valde tyvärr de flesta matchledare vi hade att sluta och under hösten 2012 hade vi enbart tre stycken utbildade vi nya matchledare från de yngre leden, framför allt födda 98 och 99 samt gav dem stöd och mentorskap från redan utbildade domare med förhoppning att det ska bli en stabilare matchledargrupp. Idag har vi fyra distriktsdomare knutna till föreningen och cirka 15 matchledare. Antalet domare är enligt förbundets krav tillräckligt för 2013/14 och bör vara det även nästa säsong. Vi arrangerade slutspel av Mitt i Cupen i april samt förkval och kvartsfinaler i klasserna HJ, F99 och P99. Värmdö IF vann Herr Utveckling div 1 och avancerade till elit. Varje år på 13-dagen genomför innebandysektionen sin egen minicup, 13-cupen, som arrangeras av flick- och pojklagen i årskullarna 7 och 8 år. Under 2015 var det P/F 06 och 07 som stod som värd för cupen. Tidigare år har vi arrangerat en innebandyuppstart i augusti (2 dagar) och en innebandyskola på höstlovet. Detta skedde inte under 2014 pga personalbrist.

5 Vi har startat upp en ny åldersklass 2008 med ett flicklag och ett pojklag. Vi har fortsatt med innebandylekis som startade Detta fortsätter vara uppskattat av barn och föräldrar och ger en introduktion till innebandy för barnen samt föräldrar. Detta gör att det blir lättare att rekrytera ledare till de nystartade lagen då många föräldrar redan provat på tex tränarrollen. Under våren 2014 deltog årskullarna 2008 samt 2009 medan höstens innebandylekis var för 2009 och Vi hade under säsongen ca 25 junior- och ungdomslag i seriespel. Vårt herrseniorlag spelade i division 1 Mellersta Svealand där de klarade kontraktet och spelar kvar i samma serie 2014/15. Vid årsskiftet låg vi topp 5 i serien. Damlaget slutade femma i division 2 Stockholm. Till denna säsong har man tappat många tongivande spelare samt tränare. Dock spelar man kvar i division 2 och ligger vid årsskiftet på nedre halvan men med marginal till negativt kvalstreck. Tyvärr har vi under året tappat både pojkar och flickor 00 pga för få spelare. Vi har försökt erbjuda dessa barn spel med äldre respektive yngre årskullar men med blandat resultat. Vi är en av de 10 största innebandyföreningarna i Sverige och den största innebandyföreningen i östra Stockholm tillsammans med Nacka Wallenstam IBK. Svenska Innebandyförbundet ändrar sin utbildningsstege för barn och ungdom under 2015, vilket för vår del betyder att vi i våra Sportsliga Mål och Riktlinjer reviderar de mål vi har för våra ledares och tränares utbildningsnivå. Detta sker under perioden Drygt 80 av våra ledare har sedan hösten 2012 gått förbundets nya Grundutbildning som dels ger en ledarlicens och dels ligger som grund för övrig utbildning inom förbundets regi. Vi har bibehållit våra sportsliga mål och riktlinjer så att de också innehåller mål för utbildningen som dock skall revideras enligt ovan, en så kallad blå tråd och en spelidé. En modell som alla tränare oavsett åldersklass kan använda sig av för att utveckla sina spelare i respektive träningsgrupp. Dessutom har vi färdiga träningspaket för 6-12 åringar. Styrelsen2014 bestod av: Anders Olson Ordförande Anders Olson - Sportchef Dam Johan Rönnkvist Sportchef Herr Peter Sandgren - Ansvarig pojksidan Ove Jennesäter - Ansvarig flicksidan Murat Asal - Ledamot Annika Eriksson - Ekonomi Arbetet med unga ledare har fortsatt och vi har i stort sett unga ledare i samtliga pojk och flicklag 99 till 06. Vi har ytterligare unga ledare som håller på att utbilda sig för att ta över huvudtränarsysslan i något lag. Dessutom har vi fått 3 nya unga ledare under säsongen både på pojk - och flicksidan. Vi hade under säsongen knappt 30 junior- och ungdomslag i seriespel. Vi ligger på samma nivå även nu trotts förlusten av årskull 00, detta beroende på stora årskullar i de yngre leden. Vi har startat upp en ny årskull med pojkar och flickor födda -08, ca 85 nya spelare. Svenska Innebandyförbundet ändrade 2012 hela utbildningsstegen för Barn- och Ungdom när det gäller "ledarlicens" och det som tidigare har kallats BUL-utbildningar enligt den nya SIU-modellen. Vi har anpassat våra riktlinjer efter detta under Under 2015 fortsätter vi denna anpassning då även seriestrukturen ändras enligt samma modell. Mål/strategier Övergripande Vi ska långsiktigt bli den största, och vad det gäller kvaliteten på den utbildning i innebandy som vi erbjuder våra ungdomar, bästa innebandyförening i östra Stockholm. Vi ska ha lag i varje årskull både på flick- och pojksidan samt en framgångsrik seniorverksamhet.

6 Medlemmar Vi ska fortsätta arbetet med att behålla så många utövare så länge som möjligt i våra träningsgrupper och vi ska rekrytera nya utövare framförallt på flicksidan där vi saknar träningsgrupper i flera åldersklasser. Vi har startat upp en ny åldersklass 2008 med både flicklag och pojklag. Ledarna i lagen ska erbjudas fadderverksamhet av ledare från de två närmaste äldre åldersklasserna för att underlätta igångsättningen. I tabellen nedan framgår att vi tappat aktiva. Dessa siffror beror till största delen på bättre rapportering/redovisning i administrationsverktyget Utfall Utfall Mål Antal medlemmar Dam/flick Herr/pojk Totalt Vuxen 21 år Och uppåt Ungdom år Ungdom år Barn 9 år yngre Totalt Antal träningsgrupper Dam/flick Herr/pojk Totalt Ledare Vi ska ha ledare som är utbildade enligt våra sportsliga mål och riktlinjer. Lagledare och hjälptränare ska finnas i alla träningsgrupper. Dessa kan med fördel komma från föräldragruppen. För lag upp till 12 år ska också tränare komma från föräldragruppen. Från 12 års ålder och uppåt bör träningsgrupperna ha arvoderade tränare som kan komma från föräldragruppen om det finns någon med den kompetens som vi kräver men som oftast kommer utifrån. Vi har idag ledare i fyra träningsgrupper på flicksidan och sex träningsgrupper på pojksidan med utbildning enligt våra sportsliga riktlinjer och mål. Till säsongen 2015/16 strävar vi efter att samtliga våra träningsgrupper ska ha ledare som uppfyller våra sportsliga riktlinjer och mål vad det gäller utbildning. Detta måste dock fungera med Förbundets nya utbildningsplan. Vi ska intensifiera arbetet med att rekrytera tränare med den erfarenhet och kompetens som vi behöver i föreningen och vi ska fortsätta att rekrytera unga ledare från vår egen ungdomsverksamhet. Sportsligt Övergripande Vi ska bedriva en verksamhet som är kvalitativ och utvecklande för våra spelare och ledare och premiera utvecklingsmöjligheter både för spelare samt ledare inom föreningen. Dam/flickverksamheten Damlaget har en stor betydelse för hela vår verksamhet på dam/flicksidan. Damlaget ska vara något man ser fram emot att få spela i och något man ser upp till. Dam- samt Damjuniortrupperna tappade ett stort antal spelare under Detta pga studier på annan ort, skador, klubbyten samt några som valde att sluta. Detta gjorde att vi valde att endast ha en träningsgrupp och endast ha lag i Damer div 2 samt i Dam Utveckling. Med dessa förutsättningar var vår målsättning inför säsongen 2014/15 att hålla oss kvar i div 2 för att på sikt kliva vidare. Kommande säsong planerar vi att åter starta ett Damjuniorlag. Damlaget slutade 5:a i div 2 säsongen 2013/14. Vi har dessutom en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet som både nu och i framtiden kommer att producera nya spelare till vårt damlag. Denna satsning på seniorverksamheten syftar dels till att få våra duktiga ungdomar att stanna kvar och dels till att få flera av de duktiga ungdomarna som lämnat föreningen och Värmdö att komma tillbaka och spela för sin hemmaförening. När det gäller flicklagen har vi inga sportliga mål. Herr/pojkverksamheten Herrlaget har en stor betydelse för hela vår verksamhet på herr/pojksidan. Herrlaget ska vara något man ser fram emot att få spela i och något man ser upp till. Herrlaget spelar idag i division 1 mellersta Svealand. Vår målsättning är att hamna på övre halvan för senare etablera oss i toppen och slåss om en allsvensk plats. Vi har ett Herr

7 Utvecklingslag som vann division 1 och nu spelar i HU elit. Vi har även två herrjuniorlag i div. 1 resp div. 3 samt en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet som både nu och i framtiden kommer att producera nya spelare till vårt herrlag. Denna satsning på seniorverksamheten syftar dels till få våra duktiga ungdomar att stanna kvar och dels att få flera av de duktiga ungdomarna som lämnat föreningen och Värmdö att komma tillbaka och spela för sin hemmaförening. När det gäller pojklagen har vi inga sportsliga mål. Målvaktsträning Vi ska kontinuerligt erbjuda specifik målvaktsträning för våra målvakter. Här behöver vi utbilda nya målvaktstränare. Innebandyskola Pga personalbrist genomfördes ingen innebandyskola 2014, dock planerar vi en innebandyskola under höstlovet 2015 med cirka 50 deltagare. Unga ledare Vi ska ha unga ledare i barn- och ungdomslagen tom 06, gäller både pojkar och flickor. Organisation Vi ska skapa en effektiv organisation i innebandystyrelsen med kunniga och drivna personer inom respektive ansvarsområde. Identifierade fokusområden för 2014/15 är reklam/sponsring, evenemang, utbildning och rekrytering av ledare, utbildning och rekrytering av domare samt innebandyskolan. Egna arrangemang De egna arrangemangen ska bli flera. Vi ska ansöka om arrangemang för slutspel i Mitt i Cupen samt DM. Vi ska sträva efter att arrangera fler egna cuper. I dagsläget har vi ett eget arrangemang, 13-cupen för flickor och pojkar i åldern 7 och 8 år. Samarbete och utveckling av sporten innebandy Vi ska vara öppna för dialog och samarbeten med andra föreningen kring barn- och ungdomsverksamhet, ledarutveckling och profilering av sporten innebandy. Vi ska följa de regler som finns gällande rekrytering av spelare och alltid föregå med gott exempel. Övrigt Vi deltog i Svenska Innebandyförbundets föreningsutveckling Vi arbetar löpande med den handlingsplan som togs fram under utbildningsveckan. Vi har i dagsläget arbetat med att ta fram våra kortsiktiga mål och vi ska fortsätta arbeta med att strukturera och tydliggöra dem. Vi ska även påbörja arbetet med att fram långsiktiga mål och strategier för Innebandysektionen. I samband med detta ska vi även ta fram planer för hur vi ska finansiera verksamheten och vad som krävs för att utveckla innebandysektionen långsiktigt. Vi har under året arbetat med att rekrytera personer till styrelsen i de roller som vi har identifierat som fokusområden. Vi har dock fortfarande några vakanta platser som vi hoppas kunna tillsätta under säsongen. Rekryteringsfrågan är enormt viktig även bland våra ledare. Vi ska påbörja arbetet med att ta fram dokument för hur vi ska arbeta med Ledarskapsfrågorna. Det kan vara frågor kring rekrytering, utbildning/utveckling, ledarforum, hur vi ska bibehålla ledare mm. Frågor kring kommunikation och marknadsföring är ytterligare ett viktigt område som vi ska börja arbeta med. Vi ska kommunicera våra sportsliga mål och riktlinjer. FRIIDROTTSSEKTIONEN Nuläge Intresset för friidrott har ökat i de lägre åldrarna och sektionen räknar med att detta intresse ska fortsätta under kommande år. Tillströmningen av nya friidrottare har varit stor i de yngre årskullarna. Däremot avtar intresset ganska dramatiskt när barnen blir äldre. Till skillnad från andra sektioner är vårt underlag inte så stort, därför blir minskningen av antalet aktiva mer påtaglig. Vi ser därför att sektionen står inför en rad utmaningar inför kommande år:

8 Friidrottssektionen behöver rekrytera fler till sektionens styrelse och engagera fler, framförallt föräldrar, för att kunna genomföra de aktiviteter vi vill. Vi har under 2014 varit tvungna att göra avkall på några av de planerade aktiviteterna just pga bristen på resurser så vi hoppas kunna engagera fler föräldrar bland de nya aktiva barn och ungdomarna. Vi vill få fler ungdomar att fortsätta friidrotta längre. Vi behöver fortlöpande knyta fler friidrottstränare till sektionen. Vi ska utbilda och stimulera de tränare vi har idag. Ska vi lyckas behålla barnen och ungdomarna i sektionen krävs det att vi kan erbjuda bra träningsmöjligheter under utomhussäsongen likväl som under inomhussäsongen, något som har varit en större utmaning de senaste året med minskade tider/sämre tider. Övergripande vision Att bli en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i friidrott. Vision Vi vill satsa på att vara en friidrottsförening med bredd som är öppen för alla som vill börja träna friidrott oavsett tidigare kunskaper. Det skall vara en träning som är välkomnande och där vi försöker ta tillvara och utveckla barnens förmågor. Vi vill hålla ihop grupperna som ett gemensamt lag och bygga en sammanhållning och bra stämning kring friidrotten. Genom denna sammanhållning tror vi att de lite äldre ungdomarna stannar kvar i sektionen samt att vi kan knyta till oss nya ungdomar. Nyckelord för träningen är att den skall vara rolig, inspirerande och med hög kvalitet. Träningen skall dels vara bred och ge grundläggande kunskap i samtliga grenar men även ge de lite äldre ungdomarna möjlighet att specialisera sig inom vissa grenar. Mål De barn och ungdomar som vill börja träna friidrott skall få den möjligheten via Värmdö IF Samtliga tränare skall ha genomgått relevant utbildning Träna tillsammans och låta de yngre inspireras av de äldre Bygga en stark teamkänsla kring friidrotten Ha gemensamma tävlings- och träningskläder detta kommer kunna möjliggöras genom det nya avtalet med Intersport. Aktiva Intresset i de yngre åldrarna är stort och där startar vi regelbundet nya grupper och planerar att fortsätta göra det även Vi har tyvärr tappat flera medlemmar under 2014 då det dels har varit ett generationsskifte och dels har friidtrottens tider krockat med andra idrotters tider. Det har gjort att de aktiva har tvingats välja och i vissa fall har detta påverkat friidtrotten negativt. Vi kommer att försöka få igång fler tränare och på så sätt skapa nya grupper för att vända den trenden, men då måste vi också få möjlighet till bra tider för träningarna och fler timmar. Vi ser också att ett stort tapp är bland de äldre ungdomarna och det är viktigt att stimulera dem med träningar på alternativa platser så som Bosön för att få dem att stanna kvar. Vi skall försöka arbeta mer aktivt med detta under 2015.

9 Medlemmar Utfall Utfall Mål Antal medlemmar Dam/flick inkl tränare Herr/pojk inkl tränare Totalt Vuxen 21 år inkl ledare Ungdom år Ungdom år Barn 9 år och yngre Totalt *135 ** * Sportadmin den 9 mars 2014 **Sportadmin den 8 mars Ledare Sektionen intensifierar arbetet med att utbilda ledare och tränare. Alla nya ledare ska gå körkortsutbildningen, enligt Värmdö IF:s regler, och dessutom erbjuds nya ledare och de som redan är tränare möjligheten att gå specifika utbildningar för friidrottstränare. Samarbete med andra friidrottsföreningar genomförs också i syfte att utveckla ledare och aktiva. Sektionen Vi har idag en utmaning att få fler föräldrar engagerade i sektionen, något som är en förutsättning för att kunna driva och utveckla friidrotten. Sektionen saknar i skrivandes stund en ordförande vilket är av högsta prioritet att tillsätta. Utöver ordförande består sektionen av sekreterare, kassör och 5 ledamöter med olika huvudansvar och vi träffas en gång i månaden för gemensamt möte. Övrigt Friidrotten är en individuell åretruntidrott. Därför är det extra viktigt att skapa lagkänsla och sprida föreningsandan bland barn, föräldrar och ledare. Sektionen planerar att fortsätta arbetet med detta, bland annat genom träningsläger, egna tävlingar, utbildningar samt gemensamma sommar- och julfester. Friidrotten har ingen kö utan fyller löpande på i alla åldersgrupper. Varje vår och/eller höst startas nya nybörjargrupper, beroende på intresse. Det innebär att vi nu har en struktur med nybörjargrupper, fortsättningsgrupper, och en gemensam grupp som samlar både dem som har tränat lite längre och behöver mer utmaningar och de äldre ungdomarna som tränar mer. Under 2015 fyller vi på med barn i grupperna allt eftersom, vi planerar också att starta nya grupper, till utesäsongen börjar i vår och/eller när träningen fortsätter efter sommaruppehållet. För att kunna behålla barnen och ungdomarna i sektionen och för att stimulera till aktivt friidrottande har vi följande sportsliga mål: Att kunna erbjuda inomhusträning i stor hall 2x2 timmar/vecka för Stora gruppen och Mellangruppen samt 2x1 timmar för fortsättningsgrupperna. Att minst en ny grupp med nybörjare startas till våren och/eller till hösten. Varje utomhussäsong respektive inomhussäsong väljer sektionen ut ett antal tävlingar där sektionen betalar anmälningsavgiften. Det är ganska få friidrottare som väljer att tävla, och vår ambition är att fler ska våga delta och testa sina gränser. Ett sätt att göra det är att arrangera tävlingar på hemmaplan, ett annat är att arrangera gemensamma bussresor/bil till tävlingar som går lite längre bort, t.ex. Västerås och Eskilstuna. Därför har vi följande mål när det gäller tävlingar för Värmdö IF:s friidrottare:

10 Vi ska delta på Klubbkampen (med Ingarö IF och Boo IF) 2014 med ett stort antal deltagare Vi ska arrangera Klubbmästerskap Vi skall löpande arrangera gemensamma träningar och mindre tävlingar med Ingarö IF och Boo IF 75 procent av de aktiva skall delta i Klubbmästerskapet och 55% i Klubbkampen. Sektionen planerar att genomföra ett heldagsträningsläger på våren och ett på hösten. Gärna med övernattning för de äldre ungdomarna om budgeten tillåter. Arbetet med att göra sektionssidan till en kanal för all information som rör friidrotten i Värmdö IF fortsätter. Vi har 2013 startat en gemensam facebook grupp där vi lägger upp tävlingsresultat men det är också en kanal för de aktiva att nå andra aktiva för tex gemensam träning utövar de tillfällen som föreningen erbjuder. Vi vill också att kommunikationen inom sektionen samt mellan kansli och sektion ska förbättras. Avsaknad av ordförande och färre aktiva ledare har gjort att Friidrotten har haft lite av ett mellanår men målet är att 2015 skall bli en nysatsning och att tillströmningen av nya medlemmar gör förhoppningsvis att vi får nya aktiva föräldrar! HANDBOLLSSEKTIONEN Nuläge Efter en lyckade säsong 2012/14 närmar vi oss slutet på säsongen 2014/15. P99/00 laget har tyvärr inte kunnat fortsätta då våra tränare inte kunde fortsätta sitt fantastiska engagemang på grund av nya jobb utmaningar; en del av våra spelare har fortsatt att spela handboll i Skuru och vi önskar alla spelare lycka till med handbollen och andra idrotter som de nu satsar på. Ett stort tack till tränar duon Johan Andersson och Christian Lindeberg som med ett stort kunnande skapad ett hög presterande handbollslag som upplevde mycket tillsammans och allt detta på mycket kort tid. P01/02 och P03 har etablerat sig bra i seriesystemet; tränar teameten gör ett mycket bra jobb. P05 är i full gång med matchsammandrag och det kommande seriespelet I dagsläget så har vi ett bra läge med träningstider i sporthallar och spelartrupperna har vuxit till en nivå som möjliggör hög kvalité på träningarna. Målsättningen för det kommande året blir att få en stabil Handbollssektion för att kunna utveckla spelarna på ett för individen bästa möjliga sätt och skapa starka lag som kan växa och ha roligt samtidigt som de sportsliga målen kan höjas i takt med spelare och tränares ökade kunskap. Målsättningen är att de olika lagen skall kunna delta i olika Cuper under säsongen, planeringen ligger på de olika tränar teamen som bäst kan planera in 1-2 Cupper för sitt lag. Senior verksamheten har ett uppehåll. Övergripande målsättning Vi ska långsiktigt vara den ledande handbollsföreningen i Värmdö kommun med lag i varje årskull på pojksidan och undersöka underlaget för att starta upp flickhandboll inom Värmdö IF (inom en 5 års period). Inriktning för säsongen 2015/16 Flickverksamhet Vi kommer att vara lyhörda för eventuellt intresse i samband med handbollsskolan hösten Pojkverksamhet Vi kommer att fortsätta fokusera på att bygga upp administrationen och starta föräldragrupper, bygga vidare på P01/02 P03/04 och P05 lagen.

11 Under 2015 så är målsättningen att ha fortsätta med en P01/02, P03/04, P05 trupp och växa spelar trupperna så att det också i fortsättningen finns en stabils grund för att utveckla de olika lagen; målsättningen är också att till hösten genomföra en nyhandbollsskola med ca 30 pojkar. Vi siktar på att fortsätta växa och utveckla våra spelare både fysiskt och mentalt för att ge dem en stabil grund att stå på. Målsättning för säsongen 2014/15 Vi ska rekrytera flera ledare och varje lag ska ha minst 3 ledare innan säsongen är slut. En tränare, en lagledare och en hjälptränare/sjukvård. Arbetet med att engagera flera föräldrar till sektionsstyrelsen fortsätter; målsättningen är att ha 1-2 representanter/lag i sektionsstyrelsen vid årets slut Medlemmar Utfall Utfall Utfall Mål Antal medlemmar Dam/flick Herr/pojk Totalt Vuxen 21 år Och uppåt Ungdom år Ungdom år Barn 9 år och yngre Totalt

12 RESULTATUTVECKLING INTÄKTER BUDGET 2015 Utfall 2014 UTFALL 2013 UTFALL 2012 Medlem och aktivitetsavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Statliga och kommunala bidrag ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr TOTALA INTÄKTER ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr KOSTNADER Gemensamma kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Fotbollssektionen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav sektionens intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav Barn- och ungdom ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav Seniorer ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Innebandysektionen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav sektionens intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav Barn- och ungdom ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav Seniorer ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Friidrottssektionen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav sektionens intäkter ,00 kr 433,00 kr 786,00 kr 9 896,00 kr - varav Barn- och ungdom ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Basketsektionen 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav sektionens intäkter - 64,00 kr 1 620,00 kr ,00 kr - varav Barn- och ungdom ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav Seniorer ,00 kr ,00 kr ,00 kr Hanbollssektionen ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - varav sektionens intäkter - 90,00 kr 134,00 kr ,00 kr - varav Barn- och ungdom ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Skidor 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr TOTALA KOSTNADER ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Avskrivningar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr RESULTAT FÖRE FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Finansiella kostnader och intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Ändamålsbestämda medel 0,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ÅRETS RESULTAT ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna samt

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer