En rapport från projektet Framgång för Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport från projektet Framgång för Sverige"

Transkript

1 Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige

2 Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK och Nutek. Har du frågor kring denna publikation: Kontakta Stefan Nordin. Telefon , e-post: infonr april 2005 ordförrådet tryck: åtta ex. 2

3 Förord Kompetens har blivit en allt viktigare produktionsfaktor i kunskapssamhället. Att utbildning och erfarenhet är viktiga element för tillväxt i företag är väl känt. Men tillväxt i kunskapssamhället förutsätter också ett väl utvecklat ledarskap. Resultat från många undersökningar, varav denna är en, tyder på att väl fungerande ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för växande företag. Att utveckla ledarskap handlar om att bygga förutsättningar för tillväxt. Det behövs ledningsprinciper som stimulerar tillväxt och konkurrenskraft samtidigt som goda arbetsförhållanden skapas. Det förutsätter effektiva, flexibla och lärande arbetsorganisationer och det förutsätter stöd och utveckling av ledarskap som är anpassad till den nya tidens krav. Det finns ett klart samband mellan de företag som har en positiv lönsamhetsutveckling och de som är bra på att följa ledningsprinciperna. Genom att fokusera på ledningsprinciperna och därigenom öka ledningssystemets prestanda, uppnås flera effekter, varav lönsamhet är en. Rapporten bygger på två undersökningar:»varför gör inte chefer som dom säger«och»därför gör inte chefer som dom säger«. Det statistiska underlaget i den första undersökningen bygger på cirka 2000 intervjuer med ledningsgrupper i 11 branscher samt 400 intervjuer med medarbetare. Den andra undersökningen bygger på 900 intervjuer med ledningsgrupper, mellanchefer, och kollektivanställda. Denna rapport sammanfattar resultaten i ovanstående undersökningar på ett lättsamt sätt för att skapa en diskussion kring ämnet. Den vidare frågan gäller vad som kan göras för att stärka konkurrenskraft och tillväxt genom att utveckla ledarskap. Kjell Jansson generaldirektör nutek Anne-Marie Qvarfort generaldirektör svenska esf-rådet 3

4 Sammanfattning Kapitel 1 Vad driver lönsamheten? Enligt undersökningen finns det ett tydlig samspel för lönsamhet. Om det finns ett fungerande ledarskap som leder till stöd till mellanchefer, så leder detta till engagemang hos medarbetarna. Det är en röd tråd som ger ett flertal effekter, faktiskt inom ganska skilda områden. Det viktigaste för en ledare är att vara aktiv och intresserad. Ledare som gör något får mer uppskattning än de som har en lägre profil på sitt agerande. Därmed är det inte sagt att ledaren skall vara som en dirigent som ser till att alla spelar samma sak, ledarstilen kan variera men den är i varje fall aktiv. Mellanchefer är beroende av stöd för att kunna genomföra sin roll så att medarbetarna känner förtroende och därmed blir engagerade i verksamheten. När det finns samverkande krafter i samspelet ökar sannolikheten att uppnå flera effekter. Det blir förutom bättre lönsamhet även bl a en större ökning av anställda, positiv omsättningsutveckling och minskning av sjukskrivningar. Utmärkande för samspelet är också mjuka faktorer som etiskt handlande, delaktighet och informationsöverföring. Företag med förbättring av jämställdheten har också haft en bättre lönsamhet. En ledare som satsar på jämställdhet har högre sannolikhet att nå bättre affärer. Kapitel 2 Vad tror företagare driver tillväxt? Tillväxt kan ske av egen kraft, via produktivitetsökning och genom förvärv. Enligt undersökningen är tillväxt genom egen kraft det som är vanligast förekommande men det är inte med stor marginal. När det sker tillväxt åstadkoms värde för såväl marknaden som den egna verksamheten. Värdet är ett resultat av den egna förmågan. När tillväxt sker med egen kraft baseras detta på att verksamheten tar sig an en möjlighet och med hjälp av den inre kompetensen blir det goda resultat. Produktivitetsförbättringar är också viktigt eftersom det gäller att få ut mer av olika resurser. Näringslivet har länge arbetat med produktivitetsförbättring, inom alla typer av företag, dvs även tjänsteföretag. För att nå tillväxt fordras i första hand att fler människor kommer i arbete. Detta är ett ytterst viktigt undersökningsresultat. Därtill gäl- 4

5 ler att ha rätt arbetskraft och att det måste bli lönsammare företag som därmed vågar satsa. I undersökningen vänds det verkligen tummen ner för arbete efter 65 år. Däremot pekar undersökningen på att det är för lite kompetensutveckling på chefssidan. Nya medarbetare får bra utbildning men när det gäller chefer är det svagt. Det senare påverkar tillväxten negativt. Kapitel 3 Mellanchefens mellanställning I denna publikationen valdes en annorlunda vinkling när det gällde att beskriva mellanchefernas ställning. Två fingerade personer får gestalta medel- och medianvärdena på mellanchefernas svar. När det gäller näringsliv är det tydligt att mellancheferna bl a: - de har för lite tid - de vill arbeta långsiktigt - vill ha chefer som är ledare hellre än experter - tycker att de kommer i en svår position om de ej har stöd eller får information Mellancheferna i kommunal förvaltning pekar på bl a: - de vill ha faktaunderlag för beslut - att beröm ger stimulans - att det är mer stabilitet än flexibilitet och kreativitet - att bristande resurser är ett dilemma Kapitel 4 Kostnadsminskning i kommunal förvaltning Undersökningen ger vid handen att kostnaderna drar iväg (personalkostnaderna är huvudposten), att sjukskrivningarna ökar (äldrevården har höga sjukskrivningstal förklarade med t ex enahanda arbetsuppgifter och oklart ledarskap) och svag produktivitetsökning (metoder som kan verka produktivitetsförbättrande har inte fungerat). I denna publikation används riskanalys för att tackla de olika resultaten för att få dem belysta ur tvärfunktionellt perspektiv. När risker är höga så måste ledningen agera. Framför allt skall aktioner sättas in när patienttillfredsställelsen är i fara. Patienten kan komma i kläm när ekonomin inte är bra, när det ej finns full bemanning eller när resurser inte är fördelade optimalt. Medarbetarna anser att det finns ett mycket stort gap mellan hur viktigt det är att ledningen ger förutsättningar/pekar på utvecklingsrikt- 5

6 ning och ledarnas förmåga att ge dess förutsättningar/riktningar. Ledarna är dock medvetna om detta men tyvärr är det en mycket liten minoritet av ledarna som anser sig vara duktiga på att skapa medarbetarengagemang. För att försöka bättra på produktiviteten sker försök med platta organisationer för att få ansvar och befogenheter på medarbetarnivå. Produktiviteten kan också öka om de stora organisationerna förändras och mindre enheter skapas. Små enheter är mer effektiva. Kapitel 5 Medarbetarnas miljöengagemang driver det lönsamhet? Människor i de undersökta organisationerna betraktar miljö som viktigt. Näringslivet upplevs också som bättre på miljö än kommunal förvaltning. Miljö och miljöhänsyn lyfts fram som samverkande med affärerna och lönsamhet. Medarbetare i miljöduktiga företag är också mer engagerade. Med sådana resultat kan det lätt ses att satsning på miljöanpassade produkter och produktioner kan få stora effekter eftersom det finns ett växande miljöintresse. Miljö placeras också högt när det gäller tillväxt. Det kan bli dynamiska effekter när miljö, marknad, produktutveckling, inköp och andra aktiviteter mixas ihop och samordas. Ett intressant framtidsscenario. Kapitel 6 Ledningens goda vilja finns den? Inte minst i lite större organisationer fordras ledare med utpräglad förmåga att dela med sig, organisera och informera. Redan vid utvecklingen av organisationsform, skickas signaler till övriga medarbetare om hur högsta ledningen ser på sin roll. Om det finns en god vilja så måste dessutom denna ambition realiseras. Tanke och handling skall följas åt. Undersökningen pekar på att det finns ett stort glapp mellan vad som upplevs som viktigt och uppnådd färdighet. De flesta menar att man»är på väg«, men det händer för lite. Det finns alltså en mycket stor potential att åstadkomma förbättring som är relaterad till ledningens goda vilja. Ledare förtjänar sitt förtroende genom sina ageranden. När ledare inte fungerar fullt ut så blir det snabbt brister och lågt förtroende hos övriga. Kommunikationen måste ske med hjälp av bra metoder och även i detta fallet är det en fråga om förmåga och vilja. I kommunal förvaltning tycker speciellt mellancheferna att kommunikationen är bristfällig. Tidsbrist tas fram som den faktor som ger brister i engagemang. Det är få organisationer som genomför projekt som skapar tid så att tid inte 6

7 blir en bristvara utan i stället en tillgång. Det är också viktigt att ha bra argument när chefer skall ta och förklara svåra beslut. Finns det väl underbyggda underlag så är det lättare att förklara utan att engagemanget förloras. Kapitel 7 Att prata långtidsfriska istället för lång sjukfrånvaro, ger det lönsammare företag? Om människan är den viktigaste resursen i en organisation gäller förstås att människan är närvarande och kompetent för sin uppgift. En människa som är frisk finns på sin arbetsplats och det gäller alltså att försöka behålla människan frisk. Den mentala förändringen genom att tala om friska istället för sjuka har sin betydelse. Det ligger en positiv klang i ordet frisk.»fler människor i arbete«är huvudspåret för alla och när det gäller detta så är det viktigt att det blir högre närvaro för de som redan arbetar och även att fler som står utanför arbetsmarknaden kommer i arbete. En metod som används i mycket hög utsträckning för kontakt med medarbetaren är»medarbetarsamtal«. Det hålls medarbetarsamtal men det intressanta är förstås vilka effekter som dessa samtal ger. Det finns i undersökningen ingen utvärdering av medarbetarsamtalens resultat. Det finns ett starkt samband mellan lönsamma organisationer och organisationer med många friska. Detta kan bero på bl a engagemang, samverkan och tydlighet i förutsättningar. De som svarat på undersökningen har få förslag till hur man skall få fler i arbete. Ett par faktorer som det pekas på är positivt investeringsklimat och enklare regler för företagen. 7

8 innehållsförteckning Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...11 kapitel 1 Vad driver lönsamheten?...15 Vad driver lönsamhet?...16 kapitel 2 Vad tror företagare driver tillväxt? Tillväxt kapitel 3 Mellanchefens mellanställning Vad tycker mellanchefen? kapitel 4 Kostnadsminskning i kommunal förvaltning Tillståndet i kommunerna

9 kapitel 5 Medarbetarnas miljöengagemang driver det lönsamhet? Miljö en del av affärerna kapitel 6 Ledningens goda vilja finns den? Ledningens goda vilja myt eller verklighet? kapitel Att prata långtidsfriska i stället för lång sjukfrånvaro, ger det lönsammare företag?...61 Slutsatser Bilaga 1:...74 Bilaga 2:...76 Bilaga 3:

10 10

11 Inledning Framgång för Sverige en undersökning med utgångspunkt från viktiga ledningsprinciper för att utröna vad som är viktigt för framgång, hur långt olika organisationer har hunnit, vad som ger resultat och vilka faktorer som företag och organisationer bör fokusera på för att åstadkomma tillväxt och andra viktiga resultat. Fokus för undersökningen Är ledningsprinciper till nytta för att nå framgångsrika resultat och hur långt har olika typer av organisationer hunnit i förhållande till vad de egentligen själva vill ha uppnått? Om prestationsförmågan är hög, vilka resultat har därmed uppnåtts? Dessa frågeställningar är viktiga att få kunskap om och därför har de undersökts. Syftet är att ge fakta för att leda organisationer med sikte på ständiga framsteg och förbättringar. Ledningsprinciper underlättar och stödjer Framgång kan nås genom att implementera en väl genomtänkt systematik ett ledningssystem för att styra och kontinuerligt förbättra en verksamhet. Ett sådant ledningssystem kan för att vara heltäckande, effektivt och framgångsrikt vara baserat på några fundament, exempelvis principer för kvalitetsledning. Många företag har ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001, TQM eller olika branschmodeller. Gemensamt för dessa ledningssystem är de vilar på ledningsprinciper, men få organisationer har fullt ut nyttjat potentialen som finns i tillämpningen av principerna. ISO 9000:2000 presenterar åtta ledningsprinciper som utgör basen för utveckling av ett dugligt ledningssystem. De åtta principerna skall därmed hjälpa olika typer av organisationer att åstadkomma resultat. Ledningsprinciperna lyfter fram de mjuka värdenas betydelse för tillväxt, konkurrenskraft och fortsatt framgång. Människan kommer i centrum eftersom människan är den viktigaste resursen i alla organisationer. Det kan vara på plats att flytta intresset från teknik till människan. Det är förvånansvärt hur en satsning på de mänskliga faktorerna, tex delaktighet, tydlig information, engagemang, förståelse, drivkrafter, belö- 11

12 ning, stöd, samverkan och stimulans kan ge stor förbättring av resultat. Utgångspunkten för projektet Framgång för Sverige har varit att undersöka hur viktiga ledningsprinciperna är för organisationerna och hur långt de anser att man kommit i förhållande till den nivå som man själva skulle vilja nå. Det var också väsentligt att få kunskap om effekterna av framgångsrik hantering av ledarskap, attityder, styrning och förnyelse. Dessutom behövs kännedom om miljöfrågornas och jämställdhetens betydelse. Om nu ledningsprinciperna och de mjuka faktorerna har mycket stor inverkan på resultatet, vem eller vilka agerar med kraft, med rätt fokus, med känsla, med förmåga att förmedla väsentligheter? Jo, det är ledarnas uppgift, inte minst ledarna på högsta nivå. Projektet startade vintern 2001 då nio icke-kommersiella organisationer (SWEDAC, Nutek, SFK, SIS, SIQ, SWETIC, Företagarna/f.d. FR, Teknikföretagen/f.d. VI OCH SINF) samlades för att informera och lyfta fram nyttan med tillämpning av ledningsprinciperna, miljö och jämställdhet. För närmare information om de deltagande organisationerna, se bilaga 1. Syftet var ett totalkvalitetstänkande som säkerställer ökat engagemang och kompetens, viktiga framgångsfaktorer i moderna företag och organisationer. Målet var att kartlägga olika faktorer som är viktiga för lönsamhet och ökad konkurrenskraft. Undersökningens genomförande och frågor som ställts, redovisas i bilaga 2. Vad har hänt och vad bör hända? Undersökningens uppgift har även varit att utröna om de organisationer som kommit långt i arbetet med ledningsprinciperna har fått positiva effekter och vad detta i så fall beror på. I undersökningen tas ett initiativ att se verksamheten ur ett annat perspektiv. Detta beror på att ledningsprinciperna som utgångspunkt inte tidigare undersökts, vilket kan ge ny information och kunskap. Avsikten med resultatet av undersökningen är att ge underlag för faktabaserade, säkra, kreativa och stimulerande beslut om åtgärd för de som driver företag och organisationer och även andra beslutsfattare, t ex politiker. Med undersökningsresultatet, analyser och slutsatser som grund erhålles en förståelse för hur framtiden kan påverkas så att viktiga resultat som lönsamhet, engagemang, delaktighet och förtroende uppnås. Genom att beakta vad som leder till framgång kan åtgärder utformas 12

13 som med hög grad av sannolikhet åstadkommer framgång. Framgång beror sällan på tillfälligheter utan istället på väl underbyggd kunskap. Det viktigaste resultatet Näringslivet har ungefär hunnit hälften så långt som det själv skulle vilja. Den kommunala verksamheten är i stargroparna och har långt kvar. De som är duktiga har nått stora resultat. Genom att tillämpa ledningsprinciperna blir man framgångsrik och det finns en stor förbättringspotential i förhållande till nuvarande status. Genom att stimulera organisationer att fokusera på ledningsprinciperna kan makthavare inom och utom företag och organisationer säkerställa landets framtida konkurrenskraft inom alla områden, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor. De åtta ledningsprinciperna kundfokus alla verksamheter är beroende av att det finns kunder (brukare, patienter, elever etc i offentlig sektor) och det gäller att få kundernas förtroende ledarskap ledare kommunicerar syfte och inriktning och skapar en inre miljö som ger resultat medarbetarnas engagemang medarbetaren är organisationens viktigaste tillgång och engagemanget är avgörande för organisationens prestanda processinriktning det önskade resultatet nås ännu bättre om tillhörande aktiviteter hanteras som en process med insats och utfall systemangreppssätt för ledning ett system formar lämplig struktur för ledning av alla samverkande processer ständig förbättring det går alltid att bli ännu bättre vilket kan administreras genom mål och handlingsprogram faktabaserade beslut verkningsfulla beslut baseras på analys av faktabaserad information ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörerna förhållandet till leverantörerna bör baseras på principen»vinna-vinna«, vilket ökar förmågan att gemensamt skapa värde Ledningsprinciper och verkningsfulla ledningssystem Ledningssystem och ledningsprinciper har alltid funnits, men i mindre systematiserad form. Det innebär att en organisation inte behöver börja 13

14 från ett noll-läge utan klarlägga vilka ledningsprinciper som redan är etablerade i organisationen. Därefter kan man förstärka, förfina och förbättra implementeringen i verksamheten. Framtagningen av ledningsprinciperna i ISO 9000-serien är resultatet av lång erfarenhet hos många professionella aktörer med sikte på att öka kunskap och användbarhet. Ledningsprinciperna utgör fundament för ledningssystemet som är ett verktyg för att nå de resultat som organisationen vill uppnå. Ett ledningssystem skall därigenom ge såväl stabilitet som flexibilitet och därtill verkan och effektivitet. Ledningssystemet består inte av en omfattande dokumentationsmängd som upplevs som ett hinder för snabba och säkra ageranden. Dokumentation skall tillföra värde till verksamheten, överdriven omfattning och detaljeringsgrad motverkar det syftet. Ledningssystemet skall alltså vara ett stöd för ständiga förbättringar, långsiktiga affärsrelationer, kundtillfredsställelse och god lönsamhet. När en organisation tillämpar ledningsprinciperna genom att skapa ett dynamiskt ledningssystem bör möjligheten att bli framgångsrik öka. Undersökningen skall ta reda på i vilken utsträckning detta fungerar och vad som är viktigt att fokusera på. I Slutsatserna finns en sammanställning av vad som framkommit på basis av undersökningsresultatet och den efterföljande analysen. 14

15 kapitel 1 Vad driver lönsamheten?»... ett land som fl ödar av mjölk och honung«till den som vill verka för en utveckling av näringslivet 15

16 Vad driver lönsamhet? Lönsamhet är resultatet av klokt utvalda möjligheter och risker. Långsiktig lönsamhet är inte en effekt av tillfälligheter, möjligen av en idé som plötsligt dök upp och kunde realiseras. Få tillfällen yppas dock och normalt sett beror lönsamheten på förmåga att hålla ett lämpligt gap mellan inkomster och utgifter. Ett strävsamt arbete i lönsamhetens vingård har sin grund i många, samverkande faktorer, inte minst det intellektuella kapitalet. Det finns ingen annan resurs som är lika bra som den mänskliga resursen. Människan måste dock ha kunskap, kompetens att utnyttja kunskapen och kunna stimulera andra, inte minst ju högre upp i organisationen man kommer. Om många arbetar åt samma håll är hjulen igång och hålls rullande. Lönsamhet är alltså mycket mer än att ha en bra produkt, vara eller tjänst. För att nå lönsamhet kan det vara nyttigt att veta vad som styr lönsamhet. Om man vet, har man försteg. Sannolikheten att fatta faktabaserade beslut ökar, inte minst om tiden för beslut är kort, ibland mycket kort. Några faktorer som visade sig intressanta att undersöka, analysera och eventuellt ta till sig för ledare med uppgift att skapa lönsamhet kunde exempelvis vara: samspelet mellan olika aktörer i en organisation jämställdhet förtroende och etik kompetens ledarskap En värdefull person i varje organisation är den individ som kan och vill samarbeta med andra Samspelet för lönsamhet Samspel är ett bra ord. Det fångar in visioner, mål, kommunikation, dialog, medverkan och delaktighet i ett och samma ord. Kanske är samspelet mellan dirigenten och orkestern en intressant metafor. Dirigenten utgår från noter. Noterna är det gemensamma språk som alla deltagarna förstår. Arrangemanget visar när varje instrument skall delta. Dirigenten har dock sin bild av hur han vill att verket skall genomföras och framför allt lägger dirigenten till känsla. Det finns dock 16

17 begränsat med utrymme för improvisationer, nästan inga alls. Dirigenten är ledaren vars regler orkestern följer och resultatet skall bli det avsedda. I andra typer av ensembler är frihetsgraderna större. Jazzen är kanske det bästa exemplet. Där förutsätts att medspelarna breder ut sig och tolkar melodin genom olika former av improvisationer. Noter är inte så viktiga, man spelar mer på känsla och man spelar lite olika varje gång. Ledarskapet är ett annat än dirigentens, här ges en grund med vidsträckt ansvar och befogenheter. Resultatet är det viktigaste, inte en fastställd väg att uppnå resultatet. Båda vägarna kan uppfylla förväntningarna. Det finns säkert många fler vägar, det gäller förstås att vara stigfinnare och välja sin ledarskapsfilosofi som passar den egna organisationen. Att det finns ett ledarskap är viktigt. För att ledarskapet skal fungera fordras att ledaren vet sin roll, har en tydlig metodik och har en vilja att utöva ledarskapet. När ledarna ger förutsättningar för mellanchefer, fördelar ansvar och befogenheter och samverkar med mellancheferna och inte minst stöder dem i deras situation, då leder detta till engagemang hos alla medarbetare. Detta är samspelet där förmågan att lyckas är beroende av steg 1, dvs ledarskapet. I matrisen nedan visas hur medarbetarna upplever de olika faktorerna i kedjan 1-3. Därefter kommer bedömningen från medarbetarna i vilken utsträckning hela kedjan fungerar (4). I de två raderna längst ned i matrisen (5 och 6) visas hur lönsamheten påverkas av samspelskedjan. Samspelet i kedjan: Ledarskap stöd till mellanchefer medarbetarengagemang 1. Ledarskap 31% av medarbetarna upplever att ledningen ger förutsättningar och utvecklingsinriktning 2. Stöd från närmaste chef 76% av medarbetarna anser att de får stöd från närmaste chefen 3. Upplevt medarbetarengagemang 31% av medarbetarna anser att alla medarbetare är engagerade i företagets utveckling 4. Medarbetarnas betyg på Samspelskedjan 16% anser att hela kedjan fungerar 5. Lönsamhet när man klarar 45% är lönsamma enligt ledningarnas bedömning hela Samspelskedjan 6. Lönsamhet när man inte klarar 28% är lönsamma enligt ledningarnas bedömning hela Samspelskedjan 17

18 I nedanstående Samspelsillustration (procentsiffrorna är de som framgår av ovanstående matris) har vi gjort stapel diagram för att visa förhållandena lite tydligare. Det som fungerar bäst är stöd från närmaste chef. Ledarskapet kan definitivt bli bättre liksom engagemanget. Genom att förbättra ledarskapet sker förbättring i samspelskedjan och då erhålles ett antal effekter, där ökning av lönsamheten är en faktor av betydelse. SAMSPELET % % Stöd från närmaste chef 31% 31% Ledningen ger förutsättningar och utvecklingsinriktning Alla medarbetare är engagerade i företagets utveckling 16% Andel som klarar allt 45% Klarar samspelet 26% Klarar inte samspelet Det blir emellertid fler förbättringar. De som behärskar kedjan har en betydligt starkare ökning av antalet anställda och en betydligt mer positiv omsättningsutveckling. Dessutom en stark minskning av sjukskrivningarna. Resultaten kan härledas i första hand till ledarskapet. Ledarskapet påverkar många faktorer, skilda till sin natur som lönsamhet, produktivitet och hög närvaro. Det är ledarskapet som är den gemensamma nämnaren för att åstadkomma resultat. De ledare som har nått långt i ledarskapet (enligt medarbetarnas och mellanchefernas uppfattning) skiljer sig från övriga ledare genom att genomföra saker. Genomförande indikerar att man övergått från visioner, policies och vackra ord, till handling med tillhörande synliggjorda resultat. Det visar att aktiva ledare är att föredra, ledare som agerar, som styr i stället för att bli styrda, arbetar förebyggande istället för reaktivt. Dessa ledare påverkar framtiden och ligger i framkanten istället för att följa efter andra eller vänta och se. Punktsatserna nedan visar vad de ledare som lyckas skapa medarbetarengagemang är bättre på än andra ledare enligt medarbetarna och mellancheferna. samarbete inom företaget och med leverantörer samt utveckling av arbetsuppgifter och arbetssituation ledningen ger vägledande värderingar ledningen visar att man tror på de anställda ledningen inbjuder till diskussion om händelser som påverkar företagets utveckling 18

19 Är satsningar på jämställdhet lönsamt? Organisationer som haft en ökad jämställdhet de senaste fem åren har också en mer positiv lönsamhetsutveckling. Samstämmigheten mellan jämställdhet och lönsamhet kan därigenom vara ett faktum, vilket kan vara en viktig faktor att beakta. Det innebär att de ledare som ser till att jämställdhet uppnås har också större möjlighet att skapa goda affärer. En annan intressant aspekt är vad som skiljer en kvinnlig mellanchef från en manlig när det gäller det stöd man som mellanchef får från ledningen. Det visar sig att det inte finns några signifikanta skillnader.»en ledares främsta uppgift är att hålla hoppet vid liv«förtroende och etik Etik kan vara ett svårt begrepp för det tolkas olika och skickar olika signaler till människor. Med etik kan menas moral, normer, värderingar. Ett problem kan vara att man har olika normer. För att tydliggöra vad en organisation menar kan det vara lämpligt att precisera de etiska riktlinjer som organisationen skall arbeta efter. Då finns något att utvärdera mot vid bedömning om etiken fått fotfäste i praktisk handling. Nedanstående tabell visar hur viktigt ledningen anser att det är med olika etiska frågor Förtroendekedjan. Förtroendekedjan är: 1. Att ledningen agerar etiskt själv och man delar med sig av sin etik genom vägledande värderingar. 2. Att ledningen har så stort förtroende för de anställda att de bjuds in till diskussion/samverkan. Fråga Viktigt (8 10) Ledningen agerar etiskt 82% Ledningen ger vägledande värderingar 65% Ledningen visar att man tror på de anställda 82% Ledningen inbjuder till diskussion om händelser som påverkar organisationens utveckling 62% Andel som anser det viktigt med hela kedjan: Från att agera etiskt till att bjuda in till diskussion 43% 19

20 Kompetens och lönsamhet De ledande ledarna (de med den starkaste lönsamhetsutvecklingen ) är mer nyfikna. Vi mätte det genom att ställa en fråga om hur man såg på det egna behovet av utbildning.»jag utför arbetsuppgifter jag skulle behöva mer utbildning för«. Instämmer (8-10) bland ledare med en stark lönsamhetsutveckling: 34 % Instämmer (8-10) bland ledare med en svag lönsamhetsutveckling: 22 % Även om man lyckas bättre så inser man att man alltid måste utvecklas, man är nyfiken på vad ny kunskap kan medföra. Den som slutar bli bättre slutar vara bra är en gammal sanning som alltid kommer att vara tillämplig. Ledare som upplever att det bara är medarbetarna som skall utvecklas har ju egentligen markerat att den egna positionen inte är så viktig. Vad gör ledarna för att se till att det kommer upp nya chefer? Skiljer det sig mellan de som är lönsamma och inte lönsamma? Här är man lika defensivt tänkande lönsamhetsdriva n de ledningar har inte någon annorlunda syn än de som har en stagnerande lönsamhet. Systematiska program för att skapa nya chefer 41 % (lönsamma), 44 % (ej lönsamma) Karriärplanering för chefer 35 % (lönsamma), 31 % (ej lönsamma) Mindre än hälften av organisa tionerna har varken systematiska program eller karriärplanering. Det verkar nästan som om man litar på att andra skall utveckla chefer som man därefter kan rekrytera. Ett defensivt resone mang. Samma brist på offensiv och drivande handläggning finns avseende karriärplanering. Ser inte mellanchefer karriärmöj ligheter så stagnerar viljan till utveckling och därmed kanske också lönsamheten. Lönsamhet kräver ledarskap (som vi sett ovan) och utan nya chefer med karriärmöjligheter ut vecklas inte ledarskapet. Slutsatser: Lönsamhet bygger på olika faktorer men ledarskapet är en av de viktigaste. Om lönsamhet uppnås och det sker så att alla parter är delaktiga, så blir sannolikt lönsamheten långsiktigare eftersom den baseras på en organisationskultur. Denna kultur är avhängig av värderingar med tillhörande aktiviteter. Ord och handling är ett. 20

21 kapitel 2 Vad tror företagare driver tillväxt?»... att utveckla är att överleva«till näringslivsministern och andra beslutsfattare 21

22 Tillväxt Tillväxt kan användas till mycket: Till välfärden, internationell solidaritet och/eller personlig glädje och nytta. Till långsiktiga relationer, stimulansåtgärder, forskning och utveckling. Till mycket annat. Så fort det blir stiltje bör man vara orolig. Varje organisation som pekar på att det är lugnt, att det rullar på, marknaden känns stabil och vi växer med någon procent om året, skall vara medvetet om att förändringar går snabbt. Tillväxt måste ske och det som var bra igår är normalt sett inte tillräckligt imorgon. Tillväxt innebär inte alltid att det blir mer, exempelvis fler anställda, men det kan bli större värde. Vad är det för drivkrafter som gör att ett träd kan växa sig stort, ibland rakt genom en asfalterad yta, klängande utför ett stup eller så gott som utan näring? Kan sådant översättas till mänskliga tillväxtsituationer och vad är det som förbättrar groningen, växandet och blomningen? Kraften kommer underi från. Eftersom ledarna skall vara foku serade på tillväxt finns ledarna ofta nere på marken, i full färd med vattning, gödsling och undanröjande av ogräs. Ledarna är ibland uppe i trädkronorna eller bland andra träd i skogen, i full färd med omvärldsbevakning och utblick över tänkbara förbättringsmöjligheter. Hur har tillväxten, den organiska och den köpta, de senaste fem åren sett ut för de intervjuade organisationerna? Hur har produktiviteten utvecklats? Observera att vi inte kan mäta den tillväxt som outsoursats/ flyttas utomlands. I en global ekonomi blir det mer rörelser, inte minst därför att kommunikationssituationerna förändrats radikalt. Ibland kan tillväxt åstadkommas tack vare att det skett outsourcing, även till utlandet. Det blir ett internationellt partnerskap där båda parter erhåller nytta.»det växer ingen mossa på rullande sten«22

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 2015-03-19 KOMPETENS X Bilagor Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 1 Bilagor 1. Systemteoretiskt synsätt 2. Dagbladet om icke godkända elever 3.

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer