Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB"

Transkript

1 1 Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB Copyright Solid AffärsCoaching AB Stockholm september 2014

2 2 1. Inledning, sammanfattning Solid AffärsCoaching AB är sedan 2003 verksamt inom affärscoaching. Detta dokument avser att beskriva de utgångspunkter som ligger som grund för den strukturerade arbetsmetodik som är grunden till företagets arbete och som översiktligt beskrivs i detta flödesschema. Affärscoachingen sker enligt dessa fyra steg: 1/ Kartläggning av verksamhetens utmaningar och framtida inriktning 2/ Beskrivning av klientens roll och ansvar i verksamhetens utveckling - samt vad detta ställer för krav på klientens beteende (ex ledarskap) 3/ De krav som kommer att ställas på klientens beteendemässiga kompetens ställs i relation till dennes nuvarande kompetens. Från detta utkristalliseras de viktigaste utvecklingsområden som coachingen ska fokuseras kring (normalt inte fler än två prioriterade områden) 4/ Arbetet med att stödja klienten att i sin egen vardag arbeta med sina utvecklingsområden. I alla fyra steg ovan är klienten den som driver arbetet med stöd av coachen. Solid AffärsCoaching har som vision att: Bidra till att förstärka organisationers resultat genom att utveckla ledare och övriga nyckelpersoner. Målet och utgångspunkten för vårt arbete är således verksamhetens måluppfyllelse medan medlet är kompetensen hos ledare och andra nyckelpersoner. Genom att arbeta strukturerat och enligt vedertagna modeller och teorier som grund önskar vi skapa starka och uthålliga resultat för våra uppdragsgivare. 2. Affärscoachingens utgångspunkter Vi definierar affärscoaching som ett arbete där vi försöker hjälpa ledare och andra nyckelpersoner på ett sätt som stödjer dem själva och den organisation där de är verksamma. Det som krävs av våra coacher är att de har: Ø Förståelse för strategiskt och operativt arbete Ø Genuin respekt och förståelse för ledares och andra nyckelpersoners utmaning i att driva verksamheten framåt strategiskt och operativt

3 3 För att vara ett bra bollplank till våra kunder/klienter krävs att vi kan hantera olika aspekter av en ledares vardag. En sammanställning av dessa har Prof. em. Gunnela Westlander gjort för Solids räkning. Kravet vi har på oss innebär inte att vi i dessa olika områden ska kunna undervisa klienten eller visa på rätt väg. Kravet är att vi ska kunna vara en spänstig och intressant samtalspartner i dessa frågor, kunna förstå klientens dilemma och utmana klientens tankemönster. Samtliga coacher hos Solid AffärsCoaching AB har genomgått utbildning och träning som är godkänd av både ICF (International Coach Federation) samt EMCC (European Mentoring and Coaching Council). 3. Coachingens grundtankar Vi definierar coaching enligt Association for Coaching (AC) som: En lösningsorienterad, resultatinriktad och systematisk process präglad av samarbete där coachen understödjer klienten i dennes strävan efter yrkesmässig utveckling, utökad livserfarenhet, självundervisning och personlig utveckling. Vi ansluter oss även till den definition av coaching som ICF (International Coach Federation) har lagt fast: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tuff, provokativ och kreativ process som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential.

4 4 Detta synsätt kommer även till uttryck i de positiva grundantaganden för coaching och i de kärnkompetenser som formulerats av ICF. Kärnkompetenserna grupperas enligt följande fyra huvudområden: a/ Skapa grunden b/ Skapa den ömsesidiga relationen. c/ Kommunicera effektivt d/ Underlätta lärande och resultat Mer om detta går att läsa via denna länk: Etiska riktlinjer Vi arbetar enligt de etiska riktlinjer som fastställts av ICF (International Coach Federation). Dessa riktlinjer reglerar vår relation till uppdragsgivaren (den organisation som beställer och bekostar vårt arbete) samt till klienten (den individ vi har till uppgift att stödja). Mer om de etiska riktlinjerna går att läsa via denna länk på ICF s hemsida: 4. Bakomliggande synsätt och teorier Den coaching som vi tror på och önskar vara med och utveckla vidare kan beskrivas som en coaching med eklektisk hållning det vill säga den samlar element och grundsyn från olika källor och delar och använder det som anses vara mest lämpligt i den aktuella situationen. Detta angreppssätt utvecklades av Coolican, 1999 i Applied Psychology. Socialpsykologi och organisationspsykologi En mycket tydlig utgångspunkt för Solid Affärs Coaching är att sätta individen i en kontext som beskrivs i termer av den grupp respektive organisation där individen är verksam. Vår syn bygger på en helhetssyn som både tar hänsyn till individuella faktorer och samspelet med andra individer/grupper samt till verksamhetens utmaningar och de krav som följer på dessa. Urie Bronfenbrenner som arbetade med att beskriva och förklara barns utveckling (bland annat vid Cornell University) har med sina teorier och sin forskning kommit att påverka vår syn med den tydliga betoningen på hur individen påverkas av det omgivande ekologiska systemt. Existentialismen och Kierkegaard Det går att spåra utgångspunkterna för professionell coaching tillbaka till Kierkegaard och existentialistisk filosofi. Här lyfts några av de viktigaste grundtankarna fram som har sina rötter i existentialismen och i coachingen: Ø Fokus på nutid och framtid. Det förflutna kan vi behöva förstå men vi ska inte vara där i vårt arbete. Ø Tron att människor har oanade möjligheter och resurser Ø Vi är ensamma ansvariga för vårt liv och våra val och andra (läs coachen) kan därför inte berätta för oss vad vi bör göra.

5 5 Kognitiv tradition (KBT) Kognitiv terapi baseras på ändring av tanke- och handlingssätt. Grunden går tillbaka till Aaron Beck, amerikansk professor, och kan beskrivas utifrån tre element i en utvecklingsprocess: Ø Skapa trygghet och tillit Ø Insikt kartläggning av problemet med dess känslor och tankemönster Ø Förändring utveckla nya tankemönster som hjälper klienten att komma famåt. Målet är att hjälpa klienten att identifiera och förändra icke konstruktiva känslor och beteenden. Detta innebär att KBT till viss del skiljer sig från coachingen genom att man inom KBT arbetar med de icke önskvärda tankemönstren medan coachingen fokuserar på det önskade tillståndet. Rogeriansk terapi Den amerikanske psykologen Carl Rogers har spelat en stor roll för utvecklingen av coaching genom den klientcentrerade terapin. Där finns många av de utgångspunkter som också ligger till grund för coachingen som profession. Några gemensamma nämnare är: Ø Positiv människosyn med fokus på möjlighet, frihet och val Ø Ansvaret ligger på klienten coachen ska inte fixa en sjuk klient Ø Ansvaret för förändring läggs på klienten Ø Partnerskap mellan klient och coach Ø Inriktad på helheten arbetsliv och privatliv hänger samman Ø Coachen ska vara empatisk och ha tolerans. Skillnaden är att i coaching ska coachen vara mer aktiv och hjälpa klienten med att skapa en struktur för arbetet och utmana tankemönster som denne har. Lösningsinriktad coaching I stället för att kartlägga problemet som en grund för att hitta lösningar innebär den lösningsinriktade coachingen (Solution Focused Therapy/Coaching) att det är viktigare att lägga tid och kraft på att kartlägga det önskade läget för att sedan utforska vägarna att komma dit. Energin och kraften kan lätt tas ifrån klienten om för mycket tid ägnas åt att kartlägga det icke önskade läget. Tankarna utvecklades på talet av den amerikanske psykoterapeuten Steven de Shazer. Neurolingvistisk programmering (NLP) NLP har under senare tid ifrågasatts som teori - se vidare United States National Research Council, Daniel Druckman. Delar av tankarna bakom NLP har dock påverkat vårt arbetssätt och ska därmed redovisas här. NLP skapades som begrepp på talet av författaren Richard Bandler och professorn i lingvistik John Grinder.

6 6 Inom NLP ses språk och tänkande som nära förknippat. Att förändra språket är därmed ett första steg till att ändra klientens tänkande och därmed övertygelser och låsningar kring vem denne är och vad denne kan/inte kan. Språket är coachens viktigaste verktyg och kommunikationen mellan coach och klient är själva grunden. Genom att hjälpa klienten att använda positivt laddade uttryck hjälper coachen denne till att fokusera på möjligheter och bli mer resursstark. 5. Kompetensutveckling Definition kompetens En grund för vår syn på kompetensutveckling är den definition som Swedish Standards Institute (SIS) inspirerat oss till: Kompetens är Förmåga och Vilja att utföra värdeskapande arbete genom att använda Kunskaper och Färdigheter Av definitionen följer några för oss centrala slutsatser: - Det är viktigt att under arbetet med klienten beakta dennes vilja att komma vidare i sin utveckling. Vi gör detta genom att hjälpa klienten att bli medveten om sina kärnvärden/värderingar. Se punkt 8 nedan. - Kunskaper är inte tillräckligt. Klienten behöver också kunna omsätta dessa i färdigheter det vill säga ha förmågan att använda dem i praktisk handling. Se vidare punkt 6 nedan. Kompetensens fyra delar En kompletterande syn på kompetens är den som OECD, EU och ASEM (Asia- Europe Meeting)beskriver. Där beskrivs kompetens utifrån fyra aspekter: 1. Yrkeskompetens 2. Social kompetens 3. Personlig kompetens 4. Digital kompetens Den digitala kompetensen avser förmågan att med hjälp av IT hämta in och dela information. Den personliga kompetensen består av självkännedom och ligger till grund för den sociala kompetensen. Genom att under coachingen hjälpa klienten skapa egna insikter rörande omvärlden (verksamheten, teamet och dess förutsättningar) samt om sig själv (motivation och kärnvärden) kommer arbetet att täcka in de tre första delarna av kompetensbegreppet. Inlärningsteori Coaching syftar till att med olika metoder och stöd hjälpa en klient att utveckla sitt handlingsmönster. Som en viktig central utgångspunkt för detta använder vi den teori för beteendeförändring som utvecklats av PhD Hicks, M & Peterson, D (1999) i The Development Pipeline. Modellen ger coachen ett systematiskt arbetsverktyg för att arbeta med klientens utveckling.

7 7 Arbetet behöver inriktas på var i denna kedja som klienten befinner sig. Ø Har denne insikt om att en förändring är önskvärd? Ø Har klienten motivation för att göra denna förändring? Ø Har klienten kompetens för att kunna agera på ett nytt sätt (ett exempel: vet klienten hur man på bästa sätt ska delegera arbetsuppgifter?). Ø När dessa förutsättningar är uppfyllda behöver klienten öva på det nya beteende och sedan få feedback på sina framsteg. Ø Slutligen behöver coachen hjälpa klienten att permanenta det nya beteendet genom uppföljning av arbetet. 6. Praktiska övningar som bas för utveckling Grunden till att vi lär oss genom att göra kommer från reformpedagogen John Dewey. Dewey skiljer på inlärning och lärande. Inlärning är när den nya informationen tas in och lärande när klienten kan använda sig av den i sitt arbete. Tankarna framgår av nedanstående figur. Detta understryks i den modell som utarbetats inom Center for Creative Leadership (CCL), USA av Morgan McCall. Den kallas oftast 70:20:10 och refererar till att en person/ledare lär sig: Ø 10 % från kurser och att läsa Ø 20 % från att lyssna på andra Ø 70 % från att arbeta i vardagen med sitt arbete.

8 8 Siffrorna är naturligtvis inga exakta sanningar men understryker huvudtanken att ta eget ansvar för att lära i vardagen ger resultat. Detta verifieras av den kanadensiske forskaren och professorn Allen Tough som under 1960/1970 talet upptäckte att 70 % av all inlärning av medarbetare på en arbetsplats skedde genom att dessa själva planerade och genomförde inlärningen som en del av sitt dagliga arbete. 7. Ledarskap Under arbetet med att stödja klienten att komma vidare är det ofta hjälpsamt att coachen kan stödja med modeller och ansatser som hjälper klienten att skapa insikter. När det gäller ledarskap finns det givetvis en mängd olika modeller på marknaden. Adizes modell Vi har valt att använda en tydlig och intuitiv beskrivning av ledarskapets delar. Den är utvecklad av professor Ichak Adizes vid Univerity of California och formades i hans bok Ledarskapets fallgropar från Denna modell ligger även till grund för den kartläggning som vi använder i vårt arbete. Enligt denna modell kan en ledares ansvar ses som tre delar/ansvarsområden (Adizes gjorde ibland ytterligare en uppdelning av den administrativa rollen så att det totalt blev fyra delar). Den administrativa rollen beskriver hur ledaren planerar och organiserar arbetet och säkerställer att de operativa resultaten nås. Kan även beskrivas som den resultatinriktade rollen. Den visionära/strategiska rollen beskriver en ledares förmåga att kommunicera och långsiktigt leda verksamheten enligt en vision och i linje med en strategisk inriktning. Den utvecklande rollen beskriver ledarens förmåga att utveckla och motivera sina medarbetare så att dessa når sin fulla kompetens och kapacitet. Career Path Appreciation (CPA) CPA- tekniken är en viktig metod som använts av oss under lång tid för att kunna bedöma individers konceptuella förmåga och deras potential att utveckla denna. Den syftar till att beskriva och förutse individers förmåga att fatta beslut under osäkerhet och i komplexa situationer. Teorin och metoden har utvecklats av PhD Gillian Stamp, Brunel University. Vi använder CPA- korten (Phrase Cards) som ett underlag i våra ledarskapskartläggningar.

9 9 Övriga modeller Vi ser det som viktigt för vårt arbete som coacher att kunna hantera och relatera till de viktigaste (i betydelsen vanligast förekommande) ledarskapsmodellerna som förekommer. Situationsanpassat ledarskap, utvecklat av Hersey & Blanchard är en av dessa. Den är viktig eftersom den pekar på betydelsen av att anpassa ledarskapet efter medarbetarnas behov av stöd/styrning. Transformativa ledarskapet, utvecklat av Burns och senare Bass, är en annan viktig modell. Den pekar på skillnaden mellan ett transaktionellt respektive ett transformativt ledarskap och pekar på betydelsen av att skapa engagemang och förändringskraft. Det transformativa ledarskapet ligger väl i linje med dagens ledarskapssyn i många organisationer. Solids kartläggning Solid kartläggning har som syfte att ge klienten en bild av hur omgivningen uppfattar dennes styrkor, svagheter och beteende generellt i arbetssituationen. Klienten kan sedan ställa den bild som omgivningen har mot hur klienten uppfattar sig själv. I kartläggningen ingår ett trettiotal frågeställningar som besvaras enligt en skala 1-4. Kartläggningen bygger på Adizes modell för ledarskap se ovan. Frågorna besvara av klienten själv, dennes chef, kolleger samt eventuella underställda. Utifrån svaren kan sedan klienten reflektera över sin arbetsroll och identifiera områden för utveckling. Kan även användas för klienter som inte har en uttalad ledarroll. 8. Kärnvärden och invanda beteendemönster Vi ser det som viktigt att hjälpa våra klienter till en ökad insikt om vilka kärnvärden som är väsentliga för dem. Det kan bidra till att skapa riktning och ökad motivation under coachingen. Vi upplever i vårt arbete att detta fokuseras allt mer av våra klienter. De metoder och det synsätt som leder oss i denna aspekt av vårt arbete har inspirerats av forskare som Frederick Herzberg och David McClelland.

10 10 Detta innebär att vi vid varje tillfälle väljer vilken nivå av coaching som bäst hjälper klienten se figur ovan. Ska coachingen inriktas på identitet/kärnvärde, kompetensutveckling eller direkt på handlingar? Svaret avgörs givetvis av den aktuella situationen. Moulton Marston och DISC I många fall ser vi det som hjälpsamt att göra våra klienter medvetna om vilka beteendemönster som de har och hur detta påverkar deras relation till andra människor. Vi använder i detta avseende verktyg (DISC) som är utvecklade ur den forskning som psykologen M Marston bedrev på talet. Teorin bakom bygger på dennes forskning i boken The Emotions of Normal People. Marston kom där fram till att människors beteende mönster kan beskrivas utifrån fyra variabler (DISC): Ø Dominance (Dominant) Ø Inducement (Influerande) Ø Submission (Stabiliserande) Ø Compliance (regler, gränser) Enligt vår erfarenhet är detta verktyg betydligt mer användbart i en coachingsituation än andra mer avancerade och utvecklade. Orsaken är att värdet av ett beteendetest i coachingen avgörs huruvida det hjälper klienten att komma till insikter om sig själv. Det bör därför inte vara allt för komplext och svårtolkat som till exempel Myers Briggs kan uppfattas som. Med stöd av verktyget byggt på Marstons teorier kan klienten få insikt om sina beteendemönster, hur dessa påverkar andra människor, sin kommunikationsstil och vad som motiverar klienten och andra människor. Tanken är inte att använda beteendeanalysen som en grund för att förändra klientens beteende utan avsikten är att göra det tydligt att denne kan gör medvetna val av beteende i interaktionen med andra. 9. Uppföljning av coachingens effekter Vi följer de studier som växer fram angående coachingens effekter. Några exempel på studier är: Prof em Gunnela Westlander: När mentorskap och coaching sätter djupa spår. Mellanchefer blickar bakåt Detta är en kvalitativ studie där individer som varit klienter får reflektera flera år efteråt vad coaching/mentoringen betydde för dem. Fil dr Tina Eriksson: Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures. Intressant eftersom det är en svensk avhandling. Tyvärr har vi hittills endast haft möjlighet att läsa en sammanfattning. Tim Theebom, Bianca Beersma, Annelies van Vianen, University of Amsterdam: Does Coaching Work? A Meta- analysis on the effects of Coaching on Individual. The Journal of

11 11 Positive Psychology. En genomgång av studier de gjort visar på att coaching ger positiva effekter. Speciellt på Performance/skills och Goal- attainment ICF Organizational Coaching Study. Här diskuteras hur organisationer använder och förhåller sig till coaching som stöd för att utveckla sina medarbetare. ICF Global Coaching Client Study från I studien svarar klienter från 64 länder på hur de upplever coaching som stöd. Svaren kan sammanfattas enligt nedan: 40 % av klienterna upplevde att företagets resultat hade förbättrats som en följd av coachingen 19 % var osäkra. Enligt de tillfrågade hade ROI inneburit att de fått tillbaka sju gånger investerade pengar genom satsningen på coaching. Även om vi anser att dessa siffror som svåra att verifiera är vi övertygade om att en väl genomförd och strukturerad coaching ger positiva och långvariga effekter för våra kunder. 10. Vidare läsning och källor Vi rekommenderar: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning sidor. Gunnar Kihlblom grundare av Solid AffärsCoaching AB. Denna bok är dessutom fylld med vidare referenser och boktips. Den innehåller dessutom en djupare beskrivning av de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för Solid AffärsCoaching AB. Fil dr Ulla Kihlblom är knuten till Solid AffärsCoaching AB. Ulla arbetar inom Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) med specifikt ansvar för bland annat ledarskapsforskning.

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21 Professionell coaching i praktiken Innehåll/Upplägg Information om ICF Coachande förhållningssätt GROW-metoden i praktiken Exempel coachingprocess

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 som coachar viljekraft Utan tvekan har chefers och medarbetares arbetsbelastning ökat under de senaste 15 åren. Höga krav, högt tempo och långa

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

Projektgruppens utveckling

Projektgruppens utveckling Projektgruppens utveckling Sida 1 Om projektgruppens utveckling En grupp med ett gemensamt mål genomgår huvudfaserna osäkerhet, rollsökning och mognad. Mellan huvudfaserna finns de konfliktlösa övergångsfaserna

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren Boksammanfattning Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill Händer det att saker och ting inte blir som du tänkt dig? Att personer i din omgivning inte alls reagerar som

Läs mer

PARAGERAS Ledarutvecklingsprogram

PARAGERAS Ledarutvecklingsprogram PARAGERAS Ledarutvecklingsprogram Parageras ledarutvecklingsprogram baseras på forskning som har visat att deltagare som genomgår ledarskapsprogram med tyngdpunkt på praktisk träning uppnår bättre resultat

Läs mer

Coaching. Icf:s coachingfilosofi. Npfcoaching. Bokning av samtal Tel:

Coaching. Icf:s coachingfilosofi. Npfcoaching. Bokning av samtal Tel: Bokning av samtal Tel: 076-263 28 60 Jag heter Lasse Andersson jag arbetar med att föreläsa och handleda kring personer med adhd eller aspergers syndrom. Jag är diplomerad coach och vidareutbildar mig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Mental träning. I teorin och i praktiken

Mental träning. I teorin och i praktiken Mental träning I teorin och i praktiken Katarina Stenbacka, 07.05.2008 Mentala kartor/tankemodeller Sammanhängande helhet med mönster som utvecklas genom erfarenhet (minne, fantasi) I kombination med ett

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAT LEDARSKAP INOM LSS FÖR EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ FÖR ALLA

LÖSNINGSFOKUSERAT LEDARSKAP INOM LSS FÖR EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ FÖR ALLA LÖSNINGSFOKUSERAT LEDARSKAP INOM LSS FÖR EN BÄTTRE BOENDEMILJÖ FÖR ALLA Framtidens LSS, Ability and Partner nov 2017 Sussan Öster VITAL GoodSolution sussan@goodsolution.se Mobil 070-552 41 21 SUSANNE SANDSTRÖM,

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Familjeinriktade insatser Familjeprogram

Familjeinriktade insatser Familjeprogram Familjeinriktade insatser Familjeprogram Kunskap till praktik Peter Comstedt Leg. psykoterapeut, handledare och lärare Vad är en familj? - Svaret skiftar beroende på vem man frågar - Kärnfamilj? - Ursprungsfamilj?

Läs mer

Coachande ledarskap - få dina anställda att växa och nå sin fulla potential.

Coachande ledarskap - få dina anställda att växa och nå sin fulla potential. Coachande ledarskap - få dina anställda att växa och nå sin fulla potential. Del 1. Onsdagen den 12 oktober, kl 8.30-10.30 När är det kraftfullt att använda ett coachande ledarskap? Effektiva team - Susan

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team Du har säkert hört talas om att våra misstag är våra bästa läromästare, men handen på hjärtat, vore det inte ganska skönt att slippa några av dem? Nedan har vi samlat ett axplock av de vanligaste misstag

Läs mer

Kvinnor Leder

Kvinnor Leder Kvinnor Leder 2011 1 Framtiden är inte bara något som kommer. Den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss. Kaospiloterna 2 Kvinnor Leder 2011 Ledarna vill: Öka medvetenheten om de olika villkor

Läs mer

Pedagogikens systemteori

Pedagogikens systemteori Pedagogikens systemteori Konsekvenspedagogik Pedagogikens väsentligaste uppgift är att skapa ramar och villkor för den individuella utvecklingen genom att lägga vikt på social handlingskompetens och självbildning

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

Etisk kod. Syfte. Terminologi. Etisk kod i översättning av Henry Egidius, februari 2010.

Etisk kod. Syfte. Terminologi. Etisk kod i översättning av Henry Egidius, februari 2010. 1 Etisk kod i översättning av Henry Egidius, februari 2010. Etisk kod Europeiska rådet för mentorskap och coaching (European Mentoring and Coaching Council, EMCC) har bildats för att verka för bästa praxis

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Vi hjälper chefer att lyckas!

Vi hjälper chefer att lyckas! Vi hjälper chefer att lyckas! shaper vill hjälpa företag att lyckas med sitt ledarskap. Att utveckla chefer är ett affärsbeslut! Ledarskap är att uppnå resultat genom andra! För att kunna leda andra måste

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kreativ problemlösning

Kreativ problemlösning Kreativ problemlösning FÖR MER FRAMGÅNGSRIKA RESULTAT - beteendeverkstan Jeanette Nivala Westerdahl Socionom/Organisationskonsult/Systemisk handledare/utbildare/systemisk terapeut Marielle Palm - Organisationskonsult/Strategisk

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING. Vad är Ledarskap och vad utmärker framgångsrika Ledare? Det Heroiska ledarskapet. Sida 1

LEDARSKAPSUTVECKLING. Vad är Ledarskap och vad utmärker framgångsrika Ledare? Det Heroiska ledarskapet. Sida 1 Sida 1 LEDARSKAPSUTVECKLING Vad är Ledarskap och vad utmärker framgångsrika Ledare? Dessa två grundläggande frågor har sysselsatt forskare och många organisationer sedan åtminstone 1800-talet. Jacobsen

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Heléne Lidström

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Heléne Lidström Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt Heléne Lidström VARFÖR VAD HUR 2005 New World of Work THE EVOLUTION OF THE EMPLOYEE EMPLOYEE EXPERIENCE Den digitala arbetsplatsen Kultur, ledarskap, arbetssätt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LL C O N S U LT I N G O N S U LT I BRAND

LL C O N S U LT I N G O N S U LT I BRAND T EP LL C O N S U LT I N G N CO C AR NC T EP DE C C AR DE NG LL C O N S U LT I CO BRAND 1 RED MATTERS Förtagskultur hållbart växande CARDELL CONSULTING CONCEPT C AR D ELL CO NSULTIN G CO N CEPT Liv Cardell,

Läs mer

Fyra positioner under ett konsultativt samtal

Fyra positioner under ett konsultativt samtal Fyra er under ett konsultativt samtal Många chefer, handledare, coacher, konsulter och andra liknande yrkesgrupper genomför regelbundet olika former av konsultativa samtal med sina medarbetare, klienter

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan Det Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan I Huddinge ska alla för skolor och skolor arbeta utifrån en pedagogisk platt form. Den

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning

DECEMBER En kunskapssammanställning sammanfattning. Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning DECEMBER 2017 En kunskapssammanställning sammanfattning Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning Författare Psykologiska institutionen, Stockholms universitet:

Läs mer