Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB"

Transkript

1 1 Utgångspunkter för Solid AffärsCoaching AB Copyright Solid AffärsCoaching AB Stockholm september 2014

2 2 1. Inledning, sammanfattning Solid AffärsCoaching AB är sedan 2003 verksamt inom affärscoaching. Detta dokument avser att beskriva de utgångspunkter som ligger som grund för den strukturerade arbetsmetodik som är grunden till företagets arbete och som översiktligt beskrivs i detta flödesschema. Affärscoachingen sker enligt dessa fyra steg: 1/ Kartläggning av verksamhetens utmaningar och framtida inriktning 2/ Beskrivning av klientens roll och ansvar i verksamhetens utveckling - samt vad detta ställer för krav på klientens beteende (ex ledarskap) 3/ De krav som kommer att ställas på klientens beteendemässiga kompetens ställs i relation till dennes nuvarande kompetens. Från detta utkristalliseras de viktigaste utvecklingsområden som coachingen ska fokuseras kring (normalt inte fler än två prioriterade områden) 4/ Arbetet med att stödja klienten att i sin egen vardag arbeta med sina utvecklingsområden. I alla fyra steg ovan är klienten den som driver arbetet med stöd av coachen. Solid AffärsCoaching har som vision att: Bidra till att förstärka organisationers resultat genom att utveckla ledare och övriga nyckelpersoner. Målet och utgångspunkten för vårt arbete är således verksamhetens måluppfyllelse medan medlet är kompetensen hos ledare och andra nyckelpersoner. Genom att arbeta strukturerat och enligt vedertagna modeller och teorier som grund önskar vi skapa starka och uthålliga resultat för våra uppdragsgivare. 2. Affärscoachingens utgångspunkter Vi definierar affärscoaching som ett arbete där vi försöker hjälpa ledare och andra nyckelpersoner på ett sätt som stödjer dem själva och den organisation där de är verksamma. Det som krävs av våra coacher är att de har: Ø Förståelse för strategiskt och operativt arbete Ø Genuin respekt och förståelse för ledares och andra nyckelpersoners utmaning i att driva verksamheten framåt strategiskt och operativt

3 3 För att vara ett bra bollplank till våra kunder/klienter krävs att vi kan hantera olika aspekter av en ledares vardag. En sammanställning av dessa har Prof. em. Gunnela Westlander gjort för Solids räkning. Kravet vi har på oss innebär inte att vi i dessa olika områden ska kunna undervisa klienten eller visa på rätt väg. Kravet är att vi ska kunna vara en spänstig och intressant samtalspartner i dessa frågor, kunna förstå klientens dilemma och utmana klientens tankemönster. Samtliga coacher hos Solid AffärsCoaching AB har genomgått utbildning och träning som är godkänd av både ICF (International Coach Federation) samt EMCC (European Mentoring and Coaching Council). 3. Coachingens grundtankar Vi definierar coaching enligt Association for Coaching (AC) som: En lösningsorienterad, resultatinriktad och systematisk process präglad av samarbete där coachen understödjer klienten i dennes strävan efter yrkesmässig utveckling, utökad livserfarenhet, självundervisning och personlig utveckling. Vi ansluter oss även till den definition av coaching som ICF (International Coach Federation) har lagt fast: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tuff, provokativ och kreativ process som inspirerar klienter att maximera deras personliga och professionella potential.

4 4 Detta synsätt kommer även till uttryck i de positiva grundantaganden för coaching och i de kärnkompetenser som formulerats av ICF. Kärnkompetenserna grupperas enligt följande fyra huvudområden: a/ Skapa grunden b/ Skapa den ömsesidiga relationen. c/ Kommunicera effektivt d/ Underlätta lärande och resultat Mer om detta går att läsa via denna länk: Etiska riktlinjer Vi arbetar enligt de etiska riktlinjer som fastställts av ICF (International Coach Federation). Dessa riktlinjer reglerar vår relation till uppdragsgivaren (den organisation som beställer och bekostar vårt arbete) samt till klienten (den individ vi har till uppgift att stödja). Mer om de etiska riktlinjerna går att läsa via denna länk på ICF s hemsida: 4. Bakomliggande synsätt och teorier Den coaching som vi tror på och önskar vara med och utveckla vidare kan beskrivas som en coaching med eklektisk hållning det vill säga den samlar element och grundsyn från olika källor och delar och använder det som anses vara mest lämpligt i den aktuella situationen. Detta angreppssätt utvecklades av Coolican, 1999 i Applied Psychology. Socialpsykologi och organisationspsykologi En mycket tydlig utgångspunkt för Solid Affärs Coaching är att sätta individen i en kontext som beskrivs i termer av den grupp respektive organisation där individen är verksam. Vår syn bygger på en helhetssyn som både tar hänsyn till individuella faktorer och samspelet med andra individer/grupper samt till verksamhetens utmaningar och de krav som följer på dessa. Urie Bronfenbrenner som arbetade med att beskriva och förklara barns utveckling (bland annat vid Cornell University) har med sina teorier och sin forskning kommit att påverka vår syn med den tydliga betoningen på hur individen påverkas av det omgivande ekologiska systemt. Existentialismen och Kierkegaard Det går att spåra utgångspunkterna för professionell coaching tillbaka till Kierkegaard och existentialistisk filosofi. Här lyfts några av de viktigaste grundtankarna fram som har sina rötter i existentialismen och i coachingen: Ø Fokus på nutid och framtid. Det förflutna kan vi behöva förstå men vi ska inte vara där i vårt arbete. Ø Tron att människor har oanade möjligheter och resurser Ø Vi är ensamma ansvariga för vårt liv och våra val och andra (läs coachen) kan därför inte berätta för oss vad vi bör göra.

5 5 Kognitiv tradition (KBT) Kognitiv terapi baseras på ändring av tanke- och handlingssätt. Grunden går tillbaka till Aaron Beck, amerikansk professor, och kan beskrivas utifrån tre element i en utvecklingsprocess: Ø Skapa trygghet och tillit Ø Insikt kartläggning av problemet med dess känslor och tankemönster Ø Förändring utveckla nya tankemönster som hjälper klienten att komma famåt. Målet är att hjälpa klienten att identifiera och förändra icke konstruktiva känslor och beteenden. Detta innebär att KBT till viss del skiljer sig från coachingen genom att man inom KBT arbetar med de icke önskvärda tankemönstren medan coachingen fokuserar på det önskade tillståndet. Rogeriansk terapi Den amerikanske psykologen Carl Rogers har spelat en stor roll för utvecklingen av coaching genom den klientcentrerade terapin. Där finns många av de utgångspunkter som också ligger till grund för coachingen som profession. Några gemensamma nämnare är: Ø Positiv människosyn med fokus på möjlighet, frihet och val Ø Ansvaret ligger på klienten coachen ska inte fixa en sjuk klient Ø Ansvaret för förändring läggs på klienten Ø Partnerskap mellan klient och coach Ø Inriktad på helheten arbetsliv och privatliv hänger samman Ø Coachen ska vara empatisk och ha tolerans. Skillnaden är att i coaching ska coachen vara mer aktiv och hjälpa klienten med att skapa en struktur för arbetet och utmana tankemönster som denne har. Lösningsinriktad coaching I stället för att kartlägga problemet som en grund för att hitta lösningar innebär den lösningsinriktade coachingen (Solution Focused Therapy/Coaching) att det är viktigare att lägga tid och kraft på att kartlägga det önskade läget för att sedan utforska vägarna att komma dit. Energin och kraften kan lätt tas ifrån klienten om för mycket tid ägnas åt att kartlägga det icke önskade läget. Tankarna utvecklades på talet av den amerikanske psykoterapeuten Steven de Shazer. Neurolingvistisk programmering (NLP) NLP har under senare tid ifrågasatts som teori - se vidare United States National Research Council, Daniel Druckman. Delar av tankarna bakom NLP har dock påverkat vårt arbetssätt och ska därmed redovisas här. NLP skapades som begrepp på talet av författaren Richard Bandler och professorn i lingvistik John Grinder.

6 6 Inom NLP ses språk och tänkande som nära förknippat. Att förändra språket är därmed ett första steg till att ändra klientens tänkande och därmed övertygelser och låsningar kring vem denne är och vad denne kan/inte kan. Språket är coachens viktigaste verktyg och kommunikationen mellan coach och klient är själva grunden. Genom att hjälpa klienten att använda positivt laddade uttryck hjälper coachen denne till att fokusera på möjligheter och bli mer resursstark. 5. Kompetensutveckling Definition kompetens En grund för vår syn på kompetensutveckling är den definition som Swedish Standards Institute (SIS) inspirerat oss till: Kompetens är Förmåga och Vilja att utföra värdeskapande arbete genom att använda Kunskaper och Färdigheter Av definitionen följer några för oss centrala slutsatser: - Det är viktigt att under arbetet med klienten beakta dennes vilja att komma vidare i sin utveckling. Vi gör detta genom att hjälpa klienten att bli medveten om sina kärnvärden/värderingar. Se punkt 8 nedan. - Kunskaper är inte tillräckligt. Klienten behöver också kunna omsätta dessa i färdigheter det vill säga ha förmågan att använda dem i praktisk handling. Se vidare punkt 6 nedan. Kompetensens fyra delar En kompletterande syn på kompetens är den som OECD, EU och ASEM (Asia- Europe Meeting)beskriver. Där beskrivs kompetens utifrån fyra aspekter: 1. Yrkeskompetens 2. Social kompetens 3. Personlig kompetens 4. Digital kompetens Den digitala kompetensen avser förmågan att med hjälp av IT hämta in och dela information. Den personliga kompetensen består av självkännedom och ligger till grund för den sociala kompetensen. Genom att under coachingen hjälpa klienten skapa egna insikter rörande omvärlden (verksamheten, teamet och dess förutsättningar) samt om sig själv (motivation och kärnvärden) kommer arbetet att täcka in de tre första delarna av kompetensbegreppet. Inlärningsteori Coaching syftar till att med olika metoder och stöd hjälpa en klient att utveckla sitt handlingsmönster. Som en viktig central utgångspunkt för detta använder vi den teori för beteendeförändring som utvecklats av PhD Hicks, M & Peterson, D (1999) i The Development Pipeline. Modellen ger coachen ett systematiskt arbetsverktyg för att arbeta med klientens utveckling.

7 7 Arbetet behöver inriktas på var i denna kedja som klienten befinner sig. Ø Har denne insikt om att en förändring är önskvärd? Ø Har klienten motivation för att göra denna förändring? Ø Har klienten kompetens för att kunna agera på ett nytt sätt (ett exempel: vet klienten hur man på bästa sätt ska delegera arbetsuppgifter?). Ø När dessa förutsättningar är uppfyllda behöver klienten öva på det nya beteende och sedan få feedback på sina framsteg. Ø Slutligen behöver coachen hjälpa klienten att permanenta det nya beteendet genom uppföljning av arbetet. 6. Praktiska övningar som bas för utveckling Grunden till att vi lär oss genom att göra kommer från reformpedagogen John Dewey. Dewey skiljer på inlärning och lärande. Inlärning är när den nya informationen tas in och lärande när klienten kan använda sig av den i sitt arbete. Tankarna framgår av nedanstående figur. Detta understryks i den modell som utarbetats inom Center for Creative Leadership (CCL), USA av Morgan McCall. Den kallas oftast 70:20:10 och refererar till att en person/ledare lär sig: Ø 10 % från kurser och att läsa Ø 20 % från att lyssna på andra Ø 70 % från att arbeta i vardagen med sitt arbete.

8 8 Siffrorna är naturligtvis inga exakta sanningar men understryker huvudtanken att ta eget ansvar för att lära i vardagen ger resultat. Detta verifieras av den kanadensiske forskaren och professorn Allen Tough som under 1960/1970 talet upptäckte att 70 % av all inlärning av medarbetare på en arbetsplats skedde genom att dessa själva planerade och genomförde inlärningen som en del av sitt dagliga arbete. 7. Ledarskap Under arbetet med att stödja klienten att komma vidare är det ofta hjälpsamt att coachen kan stödja med modeller och ansatser som hjälper klienten att skapa insikter. När det gäller ledarskap finns det givetvis en mängd olika modeller på marknaden. Adizes modell Vi har valt att använda en tydlig och intuitiv beskrivning av ledarskapets delar. Den är utvecklad av professor Ichak Adizes vid Univerity of California och formades i hans bok Ledarskapets fallgropar från Denna modell ligger även till grund för den kartläggning som vi använder i vårt arbete. Enligt denna modell kan en ledares ansvar ses som tre delar/ansvarsområden (Adizes gjorde ibland ytterligare en uppdelning av den administrativa rollen så att det totalt blev fyra delar). Den administrativa rollen beskriver hur ledaren planerar och organiserar arbetet och säkerställer att de operativa resultaten nås. Kan även beskrivas som den resultatinriktade rollen. Den visionära/strategiska rollen beskriver en ledares förmåga att kommunicera och långsiktigt leda verksamheten enligt en vision och i linje med en strategisk inriktning. Den utvecklande rollen beskriver ledarens förmåga att utveckla och motivera sina medarbetare så att dessa når sin fulla kompetens och kapacitet. Career Path Appreciation (CPA) CPA- tekniken är en viktig metod som använts av oss under lång tid för att kunna bedöma individers konceptuella förmåga och deras potential att utveckla denna. Den syftar till att beskriva och förutse individers förmåga att fatta beslut under osäkerhet och i komplexa situationer. Teorin och metoden har utvecklats av PhD Gillian Stamp, Brunel University. Vi använder CPA- korten (Phrase Cards) som ett underlag i våra ledarskapskartläggningar.

9 9 Övriga modeller Vi ser det som viktigt för vårt arbete som coacher att kunna hantera och relatera till de viktigaste (i betydelsen vanligast förekommande) ledarskapsmodellerna som förekommer. Situationsanpassat ledarskap, utvecklat av Hersey & Blanchard är en av dessa. Den är viktig eftersom den pekar på betydelsen av att anpassa ledarskapet efter medarbetarnas behov av stöd/styrning. Transformativa ledarskapet, utvecklat av Burns och senare Bass, är en annan viktig modell. Den pekar på skillnaden mellan ett transaktionellt respektive ett transformativt ledarskap och pekar på betydelsen av att skapa engagemang och förändringskraft. Det transformativa ledarskapet ligger väl i linje med dagens ledarskapssyn i många organisationer. Solids kartläggning Solid kartläggning har som syfte att ge klienten en bild av hur omgivningen uppfattar dennes styrkor, svagheter och beteende generellt i arbetssituationen. Klienten kan sedan ställa den bild som omgivningen har mot hur klienten uppfattar sig själv. I kartläggningen ingår ett trettiotal frågeställningar som besvaras enligt en skala 1-4. Kartläggningen bygger på Adizes modell för ledarskap se ovan. Frågorna besvara av klienten själv, dennes chef, kolleger samt eventuella underställda. Utifrån svaren kan sedan klienten reflektera över sin arbetsroll och identifiera områden för utveckling. Kan även användas för klienter som inte har en uttalad ledarroll. 8. Kärnvärden och invanda beteendemönster Vi ser det som viktigt att hjälpa våra klienter till en ökad insikt om vilka kärnvärden som är väsentliga för dem. Det kan bidra till att skapa riktning och ökad motivation under coachingen. Vi upplever i vårt arbete att detta fokuseras allt mer av våra klienter. De metoder och det synsätt som leder oss i denna aspekt av vårt arbete har inspirerats av forskare som Frederick Herzberg och David McClelland.

10 10 Detta innebär att vi vid varje tillfälle väljer vilken nivå av coaching som bäst hjälper klienten se figur ovan. Ska coachingen inriktas på identitet/kärnvärde, kompetensutveckling eller direkt på handlingar? Svaret avgörs givetvis av den aktuella situationen. Moulton Marston och DISC I många fall ser vi det som hjälpsamt att göra våra klienter medvetna om vilka beteendemönster som de har och hur detta påverkar deras relation till andra människor. Vi använder i detta avseende verktyg (DISC) som är utvecklade ur den forskning som psykologen M Marston bedrev på talet. Teorin bakom bygger på dennes forskning i boken The Emotions of Normal People. Marston kom där fram till att människors beteende mönster kan beskrivas utifrån fyra variabler (DISC): Ø Dominance (Dominant) Ø Inducement (Influerande) Ø Submission (Stabiliserande) Ø Compliance (regler, gränser) Enligt vår erfarenhet är detta verktyg betydligt mer användbart i en coachingsituation än andra mer avancerade och utvecklade. Orsaken är att värdet av ett beteendetest i coachingen avgörs huruvida det hjälper klienten att komma till insikter om sig själv. Det bör därför inte vara allt för komplext och svårtolkat som till exempel Myers Briggs kan uppfattas som. Med stöd av verktyget byggt på Marstons teorier kan klienten få insikt om sina beteendemönster, hur dessa påverkar andra människor, sin kommunikationsstil och vad som motiverar klienten och andra människor. Tanken är inte att använda beteendeanalysen som en grund för att förändra klientens beteende utan avsikten är att göra det tydligt att denne kan gör medvetna val av beteende i interaktionen med andra. 9. Uppföljning av coachingens effekter Vi följer de studier som växer fram angående coachingens effekter. Några exempel på studier är: Prof em Gunnela Westlander: När mentorskap och coaching sätter djupa spår. Mellanchefer blickar bakåt Detta är en kvalitativ studie där individer som varit klienter får reflektera flera år efteråt vad coaching/mentoringen betydde för dem. Fil dr Tina Eriksson: Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures. Intressant eftersom det är en svensk avhandling. Tyvärr har vi hittills endast haft möjlighet att läsa en sammanfattning. Tim Theebom, Bianca Beersma, Annelies van Vianen, University of Amsterdam: Does Coaching Work? A Meta- analysis on the effects of Coaching on Individual. The Journal of

11 11 Positive Psychology. En genomgång av studier de gjort visar på att coaching ger positiva effekter. Speciellt på Performance/skills och Goal- attainment ICF Organizational Coaching Study. Här diskuteras hur organisationer använder och förhåller sig till coaching som stöd för att utveckla sina medarbetare. ICF Global Coaching Client Study från I studien svarar klienter från 64 länder på hur de upplever coaching som stöd. Svaren kan sammanfattas enligt nedan: 40 % av klienterna upplevde att företagets resultat hade förbättrats som en följd av coachingen 19 % var osäkra. Enligt de tillfrågade hade ROI inneburit att de fått tillbaka sju gånger investerade pengar genom satsningen på coaching. Även om vi anser att dessa siffror som svåra att verifiera är vi övertygade om att en väl genomförd och strukturerad coaching ger positiva och långvariga effekter för våra kunder. 10. Vidare läsning och källor Vi rekommenderar: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning sidor. Gunnar Kihlblom grundare av Solid AffärsCoaching AB. Denna bok är dessutom fylld med vidare referenser och boktips. Den innehåller dessutom en djupare beskrivning av de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för Solid AffärsCoaching AB. Fil dr Ulla Kihlblom är knuten till Solid AffärsCoaching AB. Ulla arbetar inom Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) med specifikt ansvar för bland annat ledarskapsforskning.

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken

Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21. Professionell coaching i praktiken Cecilia Stevrin och Gunnel Ryner Linköpings Universitet 2013-05-21 Professionell coaching i praktiken Innehåll/Upplägg Information om ICF Coachande förhållningssätt GROW-metoden i praktiken Exempel coachingprocess

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren Boksammanfattning Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill Händer det att saker och ting inte blir som du tänkt dig? Att personer i din omgivning inte alls reagerar som

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING. Vad är Ledarskap och vad utmärker framgångsrika Ledare? Det Heroiska ledarskapet. Sida 1

LEDARSKAPSUTVECKLING. Vad är Ledarskap och vad utmärker framgångsrika Ledare? Det Heroiska ledarskapet. Sida 1 Sida 1 LEDARSKAPSUTVECKLING Vad är Ledarskap och vad utmärker framgångsrika Ledare? Dessa två grundläggande frågor har sysselsatt forskare och många organisationer sedan åtminstone 1800-talet. Jacobsen

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

LL C O N S U LT I N G O N S U LT I BRAND

LL C O N S U LT I N G O N S U LT I BRAND T EP LL C O N S U LT I N G N CO C AR NC T EP DE C C AR DE NG LL C O N S U LT I CO BRAND 1 RED MATTERS Förtagskultur hållbart växande CARDELL CONSULTING CONCEPT C AR D ELL CO NSULTIN G CO N CEPT Liv Cardell,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Familjeinriktade insatser Familjeprogram

Familjeinriktade insatser Familjeprogram Familjeinriktade insatser Familjeprogram Kunskap till praktik Peter Comstedt Leg. psykoterapeut, handledare och lärare Vad är en familj? - Svaret skiftar beroende på vem man frågar - Kärnfamilj? - Ursprungsfamilj?

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

individer, team, ledare, säljare

individer, team, ledare, säljare Exakt Objektiv Noggrann Strukturerad Analytisk Effektiv Målinriktad Drivande Tävlingsinriktad Beslutsam Ansvarstagande Demokratisk Förstående Omtänksam Vänlig Engagerad Optimistisk Entusiastisk Övertygande

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Projekt ATLANTIS (version 2)

Projekt ATLANTIS (version 2) Projekt ATLANTIS (version 2) - kompetenshöjande utvecklingsprogram med innovativ arbetsmetodik för chefer och ledare inom byggbranschen som syftar till att skapa ökad medvetenhet och fördjupad kunskap

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Vad är coaching? - Varför coacha, det tar ju bara längre tid? - Tre roller som chef - Sju steg till bättre coachande ledarskap

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Chefsutveckling Coaching Handledning Psykoterapi Utibildning Informationsfolder 2013 Ledarskapsutveckling i Norden AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Ledarskapsutveckling

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 54 MiLprogrammet för erfarna chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 83, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin Johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Nordic Institute. Nå livets Potential med NLP

Nordic Institute. Nå livets Potential med NLP Nordic Institute Nå livets Potential med NLP NLP- utbildningen genom Nordic Institute of MT NLP NIN NIN:s utbildningar uppfyller, följande sju punkter. 1. NIN ägs och drivs av Elene Uneståhl som har ett

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset claudia.fahlke@psy.gu.se

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Medvetet utförande av ledarskap

Medvetet utförande av ledarskap Medvetet utförande av ledarskap Ett avhandlingsarbete om att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden påverka medarbetares arbetsutförande och prestation Simon Elvnäs Industridoktorand Tillämpad

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Handledarutbildning 2013-2014

Handledarutbildning 2013-2014 Handledarutbildning 2013-2014 Kursplan Praktisk information Utbildningen har två grenar 1) Handledning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) på relationell grund 2) Handledning i kognitivt-relationellt

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

2013-11-25. New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP. Innehåll. Karismatiskt ledarskap

2013-11-25. New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP. Innehåll. Karismatiskt ledarskap New paradigm of leadership (Bryman 1992) SAMTIDA LEDARSKAP Daniel Lundqvist Helix & Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering 1950- stor betoning på vad som är effektivt ledarskap där teorier om

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer