Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4"

Transkript

1 Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Nuläget Svenska Karateförbundet är med sina medlemmar och 325 klubbar den största kampsport i Riksidrottsförbundet. Karate tränas i alla åldrar - från barn i förskoleålder upp till pensionärer, med kvinnor och män tillsammans på lika villkor. Ca 7 % av medlemmarna tävlar. Kvinnliga förebilder är av yttersta betydelse och här finns en god utgångspunkt att jobba med, för att locka fler kvinnor till vår idrott såväl på motions- som elitnivå. I de flesta av våra klubbar är träningen integrerad åldersmässigt, så att ungdomar tränar tillsammans med vuxna. Det är en viktig poäng för att ge ungdomar en ovanlig chans att interagera med vuxna på ett naturligt sätt. Därför är det angeläget att även tillåta projekt som inte avskärmar sig mot de äldre. Karate betonar också personlig utveckling, lärdom och förståelse idrott som en skola för livet. Detta är en betydande anledning till att det redan nu är många som tidigare inte idrottat, och inte ser sig som idrottsintresserade, som ändå dras till karate. Här följer några anledningar till det: 1. I vår idrottsutövning är tävling ett marginellt inslag, som en bråkdel av våra medlemmar frivilligt ägnar sig åt. Övriga tränar karate meningsfullt och fullödigt utan tävlingsinslaget, som inte är centralt för idrotternas utövande. 2. Våra klubbar ställer sällan krav på sina medlemmars prestation, träningsflit, osv. Därmed är det fritt för varje enskild medlem att träna på egna villkor så ofta och så lätt eller hårt som hon eller han har lust med, utan att det inverkar menligt på träningsgruppens aktiviteter. 3. I karate tränar kvinnor och män tillsammans och på lika villkor, tävlingsträning på klubbarna gör kvinnor och män oftast tillsammans. 4. Många av våra klubbar leds av personer med utrikes härkomst. Detta gäller även en stor andel av vår elit och våra instruktörer på alla nivåer. 5. Vår idrott har sitt ursprung i främmande kultur, vilket i sig skapar en öppenhet gentemot olika bakgrunder och olika etnisk härkomst, karate har en komplexitet, en exotisk prägel och en rikedom, som lockar även dem med ringa intresse för de etablerade västerländska idrotterna. 6. I karate är den personliga utvecklingen och fördjupningen i den idrotten målet med träningen i ett perspektiv som omfattar många år för att nå även de mesta basala kunskaperna och färdigheterna. Det gör att vi behåller många av våra medlemmar i decennier, utan att de känner sig färdiga, eller att

2 idrotten är uttömd för deras del, vilket har visat sig vara särskilt lockande för ungdomar som är ointresserade av de vanliga västerländska sporterna. Det gör också att vi har en stor andel vuxna tränande, som fortsätter att vara aktiva ända in i pensionsåldern. Vision Svenska Karateförbundet är överens med RF om dess prioritering i Idrottslyftets satsningar på att utveckla förbund och föreningar: 1. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer 2. Rekrytera och utveckla ledare 3. Samverka med skolan. Svenska Karateförbundets vision för arbetet med resurserna från Idrottslyftet är att förbundets klubbar ska kunna göra särskilda satsningar i enlighet med de grundläggande tankarna i Idrottslyftet, och därigenom framför allt: a. expandera, i synnerhet inom särskilt angelägna områden såsom orter med ringa lockande utbud för tonåringar eller platser med särskilt behov, och särskilt angelägna grupper såsom ungdomar i allmänhet och flickor i synnerhet, och grupper av dessa som är speciellt svåra att nå med föreningsverksamhet b. utvecklas, i synnerhet vad gäller kompetensen hos dess mest aktiva och lovande unga medlemmar såväl vad gäller deras idrottsliga kompetens som deras förmåga att bidraga till klubbarnas verksamhet med instruktion och ledarskap. Huvudinriktningen från RF är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar, samt att utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. RF har i information pekat på vilka grupper som är speciellt svåra att nå: a. Flickor med utländsk härkomst. b. Ungdomar, inte minst flickor i tonåren, som inte är beredda att satsa på en tävlingskarriär. c. Ungdomar vilkas idrottsintresse vaknat sent. Alla som har mångårig erfarenhet av karate vet att många av våra medlemmar passar in i ovanstående grupper. Här har vi alltså en god plattform att arbeta utifrån. Idealet för värvning till klubb är: a. tonårsflickor som härstammar från utomeuropeiska länder, därnäst b. tonårsflickor i allmänhet, därnäst c. tonåringar som inte har intresse för idrottsutövning, därnäst d. tonåringar på väg bort från idrotten.

3 Strategi Förbundets strategi för fördelningen av medel från Idrottslyftet baserar sig på grundtanken att våra klubbar inte ska belastas ekonomiskt för sina ambitioner att driva igenom projekt med hjälp av Idrottslyftet, vilket riskerar att försvaga eller rentav förstöra deras befintliga normala verksamhet. Därför skär vi ogärna i de av klubbarna begärda projektmedlen, utan har som grundförutsättning att vi godkänner eller avslår projekt i sin helhet. Detta baserar förbundet på en helhetssyn där vi inte vill vara en belastning för klubbarnas ideellt arbetande ledare, utan en ren tillgång, så att de också ska våga experimentera och satsa djärvt. Vi har också en långsiktig syn på hur resultaten av projekt ska värderas, på så vis att klubbarna även långt efter att deras projekt är avslutade ska fortsätta att få goda resultat av dem. Vi är generellt angelägna om att prioritera projekt som ligger i linje med vår vision. Förbundets föreningar Merparten av Idrottslyftets medel är det klubbarna som ska ansöka om, för egna lokala projekt. Detta ser vårt förbund som en god metod att föra ut resurserna dit där de kan få en reell och varaktig effekt. Det är dock mycket olika med hur klubbar är rustade för att hantera dylikt. De allra flesta av våra klubbar är tämligen små, ofta med under hundra medlemmar, och har varken egna kontor eller anställda. De flesta ledarna ägnar sig åt klubben på en begränsad fritid, där det ordinarie klubbarbetet redan tar så gott som all deras tillgängliga tid. Eftersom de har haft det så under hela sin verksamma tid har de heller ingen vana vid eller förvärvad kunskap om de snårigheter det kan innebära att planera och sätta igång projekt, eller ens att söka medel för dem. Genom Idrottslyftet kommer vi därför att utarbetat projektidéer i viss mallform, som lätt kan appliceras lokalt och därmed locka klubbledare som annars skulle skygga för den obekanta arbetsbördan. Naturligtvis vill vi också se projekt komma till stånd på initiativ utanför förbundet, men för att nå ut till de mindre klubbarna är det av största vikt att vi har former för att underlätta deras arbete med Idrottslyftet. Förbundet kommer att samarbeta med RF vad det gäller ansökningsförfarandet, utbetalning, kontroll och redovisning. Detta görs genom den nya idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline som RF har tagit fram. Klubbarna uppmanas att satsa på följande fyra områden: 1. Öppna för fler/rekrytera och utveckla ledare 2. Satsa på flickor 3. Hålla nere avgifterna 4. Arbeta med skolan Idrottslyftet syftar till att stärka idrottsföreningar för att de ska kunna ta emot fler barn och unga och utveckla verksamheten så att fler väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Inom Svenska Karateförbundet görs detta genom att välja inriktning på den satsning som föreningen anser fungera bäst och därmed avser att genomföra om projektet får anslag.

4 Öppna för fler/rekrytera och utveckla ledare Öppna för fler kombineras med rubriken Rekrytera och utveckla ledare, eftersom dessa två satsningar är närstående. Föreningen intensifierar arbetet för att öppna dörrarna för fler utövare, framförallt bland de yngre, barn och ungdomar, och för att behålla de redan befintliga utövarna. Detta kan göras bland annat genom någon av följande åtgärder: a. Ledare för barn och ungdom Förbundet har ett mycket stort behov av barn och ungdomsledare, då vår målgrupp blir allt yngre. Allt fler klubbar har idag särskilda barngrupper. Det kräver kunniga ledare. För att möjliggöra mer utbildning vill förbundet kunna förbilliga dessa ledares satsning. Strategin är att arbeta med en kraftfull ledarrekrytering för barn/ungdom.. b. Uppvisningstrupper Karate brukar möta stor uppskattning från i synnerhet tonårspublik, som är en särskilt angelägen grupp att locka till klubbarna. Med ganska små medel blir det möjligt för klubbar att samla en trimmad uppvisningstrupp, som sedan turnerar lokalt på fritidsgårdar, skolor, köpcentra och andra platser där tonåringar finns. c. Utveckla hemsida Barn och ungdom använder Internet mer än de äldre, och börjar oftast sitt sökande där. En del av våra klubbar är fortfarande antingen frånvarande på Internet, eller otillräckligt presenterade där. Det är inte särskilt kostsamt, men betingar ändå ett visst belopp initialt, likaså kräver det viss kunskap och vägledning. Det bör vara möjligt för klubbar att söka medel för att utveckla hemsidor i synnerhet om de vill göra dem flerspråkiga, eller rikta sig speciellt till angelägna målgrupper, eller göra dem särskilt attraktiva för tonåringar. d. Ledarutbildning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för vår idrott för att alla som vill ska kunna vara med. Det behövs ledarutveckling, arbete med attityder och värderingar, satsning på motionsverksamhet och utveckling av nya tävlingsformer. Det stora behovet av ledare i våra klubbar ger ledarutbildning hög prioritet. Att ge de befintliga medlemmarna i klubben en extra morot i form av utbildning gör förhoppningsvis chansen att de stannar kvar som seniorer större. Satsa på flickor Föreningen satsar för att öka antalet kvinnliga utövare och/eller på att lyfta fram de kvinnliga utövare som redan finns. Detta kan till exempel göras genom åtgärderna nedan: a. Kvinnlig elit Klubbarna ska uppmuntras att för sina talangfulla flickor söka medel som gör att de kan intensifiera sin träning och utbildning inom karate exempelvis genom att åka på läger, delta i fler tävlingar, gå kurser, erhålla kostsamt träningsmaterial, och så vidare. En sådan satsning bör löpa över viss tid för att ha mening, inte bara gälla enstaka evenemang. Klubbar som på detta vis har ordnat särskild träning och utveckling åt några av sina flickor är därmed också betydligt mer benägna att göra dem till instruktörer på klubben.

5 b. Träningsläger med kvinnliga instruktörer Vi har förstås ett stort antal mycket avancerade kvinnliga utövare i vårt förbund, som dock ibland för en ganska undanskymd tillvaro när de inte tar medaljer i tävlingar. Vi vill att dessa ska engageras för träningsläger runt om i landet, gärna på orter som normalt inte skulle ha resurser för ett sådant evenemang. Dessa läger ska förstås, i vanlig ordning, vara öppna för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar, för att alla ska se att kvinnor kan. Hålla nere avgifterna Vi accepterar inte ansökningar som enbart läggs på att finansiera en sänkning av medlemsavgifterna i klubbarna. Dock finns det framför allt en stor kostnad för många klubbar, som riskerar att leda till en orimlig avgiftshöjning: Karate kräver speciella mattor för träningen, och dessa betingar höga initiala kostnader. a. Mattor för nya träningslokaler Det är vår erfarenhet att många klubbar under bildande stupar vid denna startsvårighet, likaså att befintliga klubbar förhindras från att expandera sin verksamhet till större eller fler lokaler av samma skäl. Med pengar från anläggningspotten i Idrottslyftet elimineras denna höga tröskel. Mattinköp för att starta träning i eftersatta områden, såsom vissa stockholmsförorter och småorter med begränsat utbud för ungdomar, ska prioriteras. Arbeta med skolan Skolan är den plats där vi kan möta samtliga barn och ungdomar, och skapa kontakt mellan dem och våra klubbar. Därför är en satsning inom detta fält av särskilt värde, i synnerhet om det också kan vara av värde för skolan i dess arbete med eleverna och detta är just vad vi upprepade gånger fått besked om från de skolor där våra klubbar deltagit i verksamheten: En skolsatsning har stort värde både för klubben och för skolan. Den kan bland annat ske på följande sätt: a. Inriktning Föreningen inriktar sig på att barn och ungdomar provar karate genom samverkan mellan idrotten och skolan med syftet att de ska börja träna på fritiden. Det är ett krav att det i ansökan framgår vilken eller vilka skolor som föreningen kommer att samarbete med. b. Karate som redskap Föreningarna skall också uppmuntras att i nära samarbete med skolorna utveckla metoder som lockar alla elever till fysisk aktivitet med karate som redskap. c. Samarbeten över stil- och artgränser Svenska Karateförbundet vill också genom Idrottslyftet uppmuntra medlemsklubbarna till breda samarbeten över stil- och artgränser, gärna då i samarbete med skolan. Jämställdhet Karate utövas på sådant sätt att inga skillnader görs mellan könen i normal träning, som alltid bedrivs i mixade grupper. Det finns inga hinder för kvinnor att avancera och utvecklas i samma tempo som männen. Detta till trots måste vi konstatera att kvinnorna är underrepresenterade bland ledare och

6 instruktörer, samt bland höggraderade utövare även om vi tar i proportionellt beaktande att vårt förbund har ungefär en tredjedel kvinnliga utövare. Att många kvinnor plägar prioritera så, att de lämnar idrotten för andra verksamheter eller för barnafödande, som kräver en lång tids bortovaro och konvalescens, i alla fall för kvinnliga idrottare på elitnivå är ett faktum som vi inte tror oss om att enbart inom förbundet kunna ändra på. Däremot är vi säkra på att det finns mycket att göra för att ytterligare stimulera de flickor och kvinnor som faktiskt fortsätter att utöva vår idrott, så att de avancerar i våra led med allraminst samma hastighet som pojkar och män. Vi är övertygade om att en av de viktigaste ingredienserna i en lyckad satsning på att förbundets flickor och kvinnor ska sträva efter framskjutna roller i verksamheten, är att vi kan visa upp goda föredömen. Vi behöver en synlig kvinnlig elit, synliga kvinnliga instruktörer och fler höggraderade kvinnor. Detta är så angeläget att det förtjänar särskild satsning. Därför vill vi med Idrottslyftet satsa så att flickorna i våra led får den extra stimulans som behövs för att de i högre grad än nu ska nå långt inom karate. Detta ser vi som en viktig satsning för att locka fler flickor till vår idrott. Jämlikhet I vårt förbund är förstås jämlikheten lika angelägen som jämställdheten. Våra medlemmar ska kunna deltaga i verksamheten på lika villkor, oavsett social bakgrund eller andra förutsättningar. Vi gläder oss åt att ledare såväl på klubb- som förbundsnivå kommer från alla möjliga samhällsfält och har mycket olika utbildningsbakgrund. Centralt i förbundet verkar vi även genom Idrottslyftet för att klubbledare ska känna sig bekväma med vår administration och kontakterna med förbundets organ, även om de saknar exempelvis administrativ utbildning. Det är ett av skälen till att vi har utformat särskilda projektmallar för att göra ansökningsförfarandet smidigt även för personer som är otränade i dylikt. Det är också bland annat av jämlikhetsskäl som vi anser det särskilt angeläget att stödja projekt i områden som kan anses eftersatta eller belastade, och riktade till grupper som inte har hela den valfrihet som borde finnas för oss alla. Samarbete med specialdistriktsförbund (SDF) När det gäller våra distrikt så har förbundet inte ett fullt så utvecklat samarbete med dem som vi kunde önska det är ett fält inom vilket vi med egna medel står i begrepp att inleda en särskilt satsning. I nuläget samarbetar vi dock effektivare och smidigare direkt med våra projektdrivanden klubbar vad gäller Idrottslyftet. Under 2010 och efter förbundsstämmans beslut ska förbundet genomföra en omorganisation av förbundets SDF. Från tidigare 21 distriktsförbund ska endast sju större distrikt bildas och organiseras. Trånga sektorer och hinder för förbundet Lokaler Karate kräver en matta för kastteknikernas skull. Detta är en initial kostnad som står i vägen för många klubbar under bildande, likaså när klubbar önskar expandera. Om vår idrott ska kunna växa till den grad som de har potential för, behövs lösningar för inskaffandet av matta. Denna stora initiala kostnad är större än vad Idrottslyftets medel klarar av idag, annat än för ett urval av särskilt angelägna fall.

7 Det finns också klubbar som fått en så pass omfattande verksamhet att de skulle gagnas av egen lokal, särskilt inredd för karateutövande men de är ofta förhindrade att ta ett sådant steg, eftersom de initiala kostnaderna är för tunga att bära, även om de hittar lokaler med överkomliga hyror. Dylika kostnader är ändå för karate betydligt möjligare än för idrotter som kräver spatiösa och specialiserade anläggningar. Därmed finns det en potential bland våra klubbar att öppna verksamhet mitt i områden som annars så gott som saknar idrottsanläggningar, exempelvis små tätbebyggda bostadsområden eller glest befolkade landsorter. Kostnaden som detta medför och som kan vara en stor tröskel att ta sig över initialt, kan komma att prioriteras i vissa projekt. Mätpunkter Svenska Karateförbundet I vår uppföljning av detta första år vill vi samla på oss erfarenheter för framtida arbete i samma eller liknande former som de genomförda projekten. Därför är det angeläget att vi under året prövar inte bara uppenbara vägar till framgång enligt ovan beskrivna intentioner, utan också hjälper till att få igång en viss uppfinningsrikedom, experimentlusta och djärvhet. Det är blott om vi också vågar chansa på oprövade former, som vi kan hitta nya vägar till de resultat vi eftersträvar. Givetvis får vi i och med klubbarnas utvärderingar en pejling på hur olika projektformer fungerat, men att omsätta detta till generella mätvärden är svårt om vi samtidigt eftersträvar variation och lokal anpassning. I stället räknar vi med att inriktningen på vår strategi med Idrottslyftet ska visa sig i siffror och konkreta värden på längre tid. Likaså är det vår förhoppning att vi genom denna erfarenhet ska ha funnit nya vägar, som är hållbara och genomförbara också efter Idrottslyftet. Följande områden ska användas som mätpunkter på Idrottslyftets inverkan inom vårt förbund: a. Medlemsutvecklingen inom förbundet Det bör dock understrykas att detta är en siffra som förmodligen inte kommer att förändras på kort sikt, till följd av klubbarnas projekt. Även på de enskilda klubbarna är det vanskligt att dra slutsatser av medlemsutvecklingen på några få år. Vi avser att följa upp medlemsutvecklingen långsiktigt. b. Antalet utbildade ledare Förhoppningen är att antalet medlemmar som genomgått förbundets och andra relevanta ledarutbildningar ska öka som en följd av idrottslyftets medel. Vad gäller förbundets kurser är denna mätning lätt att genomföra, och torde vara rättvisande även för klubbarnas utbildningssatsning generellt. Genom Idrottslyftets resurser räknar vi med en ökning av utbildningar på kort tid, men vår förhoppning är att detta också ska vara en långsiktig effekt av Idrottslyftet, om klubbarna förstår att fortsätta prioritera detta och utbildningarna under den här perioden även utvecklas. c. Könsfördelning i förbundet som helhet Här förväntar vi oss inte heller någon markant kortsiktig förbättring. Men förändringar ska förhoppningsvis med tiden synas på både idrottslig elitnivå och ibland förbundets ledare. Vår förhoppning är att det även sker en ökning av antalet kvinnliga utövare som är högt graderade. Könsfördelningen i förbundet följer vi förstås ständigt, och behöver vad gäller Idrottslyftet se över en flerårig period för att kunna dra några pålitliga slutsatser. Utvecklingen av kvinnlig elit och kvinnor med högre grader i våra idrotter behöver ses under en längre tid, men vi hoppas att redan på några år få

8 indikationer på att den går åt önskat håll. Genomslagskraften i våra åtgärder via Idrottslyftet är avgörande för hur tidigt sådana framgångar går att avläsa, men vi har ringa jämförelsematerial så vi måste avvakta för att få en bild av hur lätt eller svårt det kan bli att dra entydiga slutsatser. På längre sikt, dock, ska vår jämställdhetssatsning på alla sätt vara tydligt läsbar men med förbehållet att det kan visa sig vara svårt att särskilja effekter av Idrottslyftets projekt från andra satsningar för jämställdheten vi gör i vårt förbund.

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, och Svenska Skidförbundet

Svenska Budo & Kampsportförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, och Svenska Skidförbundet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Svenska Budo & Kampsportförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Skidförbundet UMEÅ UNIVERSITET

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2014 Idrottslyftet 2014 Vi inom SJF vill åstadkomma åtgärder/satsningar hos klubbar för att skapa en ännu mera uppåtgående och positiv utveckling av vår idrott. Medlemstrenden

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015

Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Svenska Judoförbundet Idrottslyftet 2015 Idrottslyftet 2015 Den del av Idrottslyftet som administreras genom SJF kommer under 2015 att användas till satsningar eller projekt hos judoklubbar där syftet

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Utifrån hypoteser kring golfarnas relation till golfen har fyra profiler tagits fram bland SGF:s medlemmar.

Utifrån hypoteser kring golfarnas relation till golfen har fyra profiler tagits fram bland SGF:s medlemmar. Svenska golfare Utifrån hypoteser kring golfarnas relation till golfen har fyra profiler tagits fram bland SGF:s medlemmar. - Sociale Sebastian - Sportige Stefan - Aktive Anders - Klubb Karl Profilerna

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO)

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) 1 Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) Totalt antal beviljade, och slutredovisade projekt: 37 Även under år 3 valde vi att jobba vidare med det arbetssätt

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar

Öka antalet medlemmar Vinna internationella medaljer Genomföra nationella och internationella tävlingar Stockholm i mars 2015 Stockholms Judoförbunds vision Stockholms Judoförbund (StJF) är ett distriktsförbund i Sverige, anslutet till Svenska Judoförbundet (SJF). StJF är ett organ för anslutna judoklubbar

Läs mer

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2013-12-20 Idrottslyftets ABC Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrottslyftets ABC... 3 Arkivering... 3 Försäkrings-

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer