Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4"

Transkript

1 Förbundets utvecklingsplan Idrottslyftet år 4 Nuläget Svenska Karateförbundet är med sina medlemmar och 325 klubbar den största kampsport i Riksidrottsförbundet. Karate tränas i alla åldrar - från barn i förskoleålder upp till pensionärer, med kvinnor och män tillsammans på lika villkor. Ca 7 % av medlemmarna tävlar. Kvinnliga förebilder är av yttersta betydelse och här finns en god utgångspunkt att jobba med, för att locka fler kvinnor till vår idrott såväl på motions- som elitnivå. I de flesta av våra klubbar är träningen integrerad åldersmässigt, så att ungdomar tränar tillsammans med vuxna. Det är en viktig poäng för att ge ungdomar en ovanlig chans att interagera med vuxna på ett naturligt sätt. Därför är det angeläget att även tillåta projekt som inte avskärmar sig mot de äldre. Karate betonar också personlig utveckling, lärdom och förståelse idrott som en skola för livet. Detta är en betydande anledning till att det redan nu är många som tidigare inte idrottat, och inte ser sig som idrottsintresserade, som ändå dras till karate. Här följer några anledningar till det: 1. I vår idrottsutövning är tävling ett marginellt inslag, som en bråkdel av våra medlemmar frivilligt ägnar sig åt. Övriga tränar karate meningsfullt och fullödigt utan tävlingsinslaget, som inte är centralt för idrotternas utövande. 2. Våra klubbar ställer sällan krav på sina medlemmars prestation, träningsflit, osv. Därmed är det fritt för varje enskild medlem att träna på egna villkor så ofta och så lätt eller hårt som hon eller han har lust med, utan att det inverkar menligt på träningsgruppens aktiviteter. 3. I karate tränar kvinnor och män tillsammans och på lika villkor, tävlingsträning på klubbarna gör kvinnor och män oftast tillsammans. 4. Många av våra klubbar leds av personer med utrikes härkomst. Detta gäller även en stor andel av vår elit och våra instruktörer på alla nivåer. 5. Vår idrott har sitt ursprung i främmande kultur, vilket i sig skapar en öppenhet gentemot olika bakgrunder och olika etnisk härkomst, karate har en komplexitet, en exotisk prägel och en rikedom, som lockar även dem med ringa intresse för de etablerade västerländska idrotterna. 6. I karate är den personliga utvecklingen och fördjupningen i den idrotten målet med träningen i ett perspektiv som omfattar många år för att nå även de mesta basala kunskaperna och färdigheterna. Det gör att vi behåller många av våra medlemmar i decennier, utan att de känner sig färdiga, eller att

2 idrotten är uttömd för deras del, vilket har visat sig vara särskilt lockande för ungdomar som är ointresserade av de vanliga västerländska sporterna. Det gör också att vi har en stor andel vuxna tränande, som fortsätter att vara aktiva ända in i pensionsåldern. Vision Svenska Karateförbundet är överens med RF om dess prioritering i Idrottslyftets satsningar på att utveckla förbund och föreningar: 1. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer 2. Rekrytera och utveckla ledare 3. Samverka med skolan. Svenska Karateförbundets vision för arbetet med resurserna från Idrottslyftet är att förbundets klubbar ska kunna göra särskilda satsningar i enlighet med de grundläggande tankarna i Idrottslyftet, och därigenom framför allt: a. expandera, i synnerhet inom särskilt angelägna områden såsom orter med ringa lockande utbud för tonåringar eller platser med särskilt behov, och särskilt angelägna grupper såsom ungdomar i allmänhet och flickor i synnerhet, och grupper av dessa som är speciellt svåra att nå med föreningsverksamhet b. utvecklas, i synnerhet vad gäller kompetensen hos dess mest aktiva och lovande unga medlemmar såväl vad gäller deras idrottsliga kompetens som deras förmåga att bidraga till klubbarnas verksamhet med instruktion och ledarskap. Huvudinriktningen från RF är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar, samt att utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. RF har i information pekat på vilka grupper som är speciellt svåra att nå: a. Flickor med utländsk härkomst. b. Ungdomar, inte minst flickor i tonåren, som inte är beredda att satsa på en tävlingskarriär. c. Ungdomar vilkas idrottsintresse vaknat sent. Alla som har mångårig erfarenhet av karate vet att många av våra medlemmar passar in i ovanstående grupper. Här har vi alltså en god plattform att arbeta utifrån. Idealet för värvning till klubb är: a. tonårsflickor som härstammar från utomeuropeiska länder, därnäst b. tonårsflickor i allmänhet, därnäst c. tonåringar som inte har intresse för idrottsutövning, därnäst d. tonåringar på väg bort från idrotten.

3 Strategi Förbundets strategi för fördelningen av medel från Idrottslyftet baserar sig på grundtanken att våra klubbar inte ska belastas ekonomiskt för sina ambitioner att driva igenom projekt med hjälp av Idrottslyftet, vilket riskerar att försvaga eller rentav förstöra deras befintliga normala verksamhet. Därför skär vi ogärna i de av klubbarna begärda projektmedlen, utan har som grundförutsättning att vi godkänner eller avslår projekt i sin helhet. Detta baserar förbundet på en helhetssyn där vi inte vill vara en belastning för klubbarnas ideellt arbetande ledare, utan en ren tillgång, så att de också ska våga experimentera och satsa djärvt. Vi har också en långsiktig syn på hur resultaten av projekt ska värderas, på så vis att klubbarna även långt efter att deras projekt är avslutade ska fortsätta att få goda resultat av dem. Vi är generellt angelägna om att prioritera projekt som ligger i linje med vår vision. Förbundets föreningar Merparten av Idrottslyftets medel är det klubbarna som ska ansöka om, för egna lokala projekt. Detta ser vårt förbund som en god metod att föra ut resurserna dit där de kan få en reell och varaktig effekt. Det är dock mycket olika med hur klubbar är rustade för att hantera dylikt. De allra flesta av våra klubbar är tämligen små, ofta med under hundra medlemmar, och har varken egna kontor eller anställda. De flesta ledarna ägnar sig åt klubben på en begränsad fritid, där det ordinarie klubbarbetet redan tar så gott som all deras tillgängliga tid. Eftersom de har haft det så under hela sin verksamma tid har de heller ingen vana vid eller förvärvad kunskap om de snårigheter det kan innebära att planera och sätta igång projekt, eller ens att söka medel för dem. Genom Idrottslyftet kommer vi därför att utarbetat projektidéer i viss mallform, som lätt kan appliceras lokalt och därmed locka klubbledare som annars skulle skygga för den obekanta arbetsbördan. Naturligtvis vill vi också se projekt komma till stånd på initiativ utanför förbundet, men för att nå ut till de mindre klubbarna är det av största vikt att vi har former för att underlätta deras arbete med Idrottslyftet. Förbundet kommer att samarbeta med RF vad det gäller ansökningsförfarandet, utbetalning, kontroll och redovisning. Detta görs genom den nya idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline som RF har tagit fram. Klubbarna uppmanas att satsa på följande fyra områden: 1. Öppna för fler/rekrytera och utveckla ledare 2. Satsa på flickor 3. Hålla nere avgifterna 4. Arbeta med skolan Idrottslyftet syftar till att stärka idrottsföreningar för att de ska kunna ta emot fler barn och unga och utveckla verksamheten så att fler väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Inom Svenska Karateförbundet görs detta genom att välja inriktning på den satsning som föreningen anser fungera bäst och därmed avser att genomföra om projektet får anslag.

4 Öppna för fler/rekrytera och utveckla ledare Öppna för fler kombineras med rubriken Rekrytera och utveckla ledare, eftersom dessa två satsningar är närstående. Föreningen intensifierar arbetet för att öppna dörrarna för fler utövare, framförallt bland de yngre, barn och ungdomar, och för att behålla de redan befintliga utövarna. Detta kan göras bland annat genom någon av följande åtgärder: a. Ledare för barn och ungdom Förbundet har ett mycket stort behov av barn och ungdomsledare, då vår målgrupp blir allt yngre. Allt fler klubbar har idag särskilda barngrupper. Det kräver kunniga ledare. För att möjliggöra mer utbildning vill förbundet kunna förbilliga dessa ledares satsning. Strategin är att arbeta med en kraftfull ledarrekrytering för barn/ungdom.. b. Uppvisningstrupper Karate brukar möta stor uppskattning från i synnerhet tonårspublik, som är en särskilt angelägen grupp att locka till klubbarna. Med ganska små medel blir det möjligt för klubbar att samla en trimmad uppvisningstrupp, som sedan turnerar lokalt på fritidsgårdar, skolor, köpcentra och andra platser där tonåringar finns. c. Utveckla hemsida Barn och ungdom använder Internet mer än de äldre, och börjar oftast sitt sökande där. En del av våra klubbar är fortfarande antingen frånvarande på Internet, eller otillräckligt presenterade där. Det är inte särskilt kostsamt, men betingar ändå ett visst belopp initialt, likaså kräver det viss kunskap och vägledning. Det bör vara möjligt för klubbar att söka medel för att utveckla hemsidor i synnerhet om de vill göra dem flerspråkiga, eller rikta sig speciellt till angelägna målgrupper, eller göra dem särskilt attraktiva för tonåringar. d. Ledarutbildning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för vår idrott för att alla som vill ska kunna vara med. Det behövs ledarutveckling, arbete med attityder och värderingar, satsning på motionsverksamhet och utveckling av nya tävlingsformer. Det stora behovet av ledare i våra klubbar ger ledarutbildning hög prioritet. Att ge de befintliga medlemmarna i klubben en extra morot i form av utbildning gör förhoppningsvis chansen att de stannar kvar som seniorer större. Satsa på flickor Föreningen satsar för att öka antalet kvinnliga utövare och/eller på att lyfta fram de kvinnliga utövare som redan finns. Detta kan till exempel göras genom åtgärderna nedan: a. Kvinnlig elit Klubbarna ska uppmuntras att för sina talangfulla flickor söka medel som gör att de kan intensifiera sin träning och utbildning inom karate exempelvis genom att åka på läger, delta i fler tävlingar, gå kurser, erhålla kostsamt träningsmaterial, och så vidare. En sådan satsning bör löpa över viss tid för att ha mening, inte bara gälla enstaka evenemang. Klubbar som på detta vis har ordnat särskild träning och utveckling åt några av sina flickor är därmed också betydligt mer benägna att göra dem till instruktörer på klubben.

5 b. Träningsläger med kvinnliga instruktörer Vi har förstås ett stort antal mycket avancerade kvinnliga utövare i vårt förbund, som dock ibland för en ganska undanskymd tillvaro när de inte tar medaljer i tävlingar. Vi vill att dessa ska engageras för träningsläger runt om i landet, gärna på orter som normalt inte skulle ha resurser för ett sådant evenemang. Dessa läger ska förstås, i vanlig ordning, vara öppna för såväl kvinnor som män, flickor och pojkar, för att alla ska se att kvinnor kan. Hålla nere avgifterna Vi accepterar inte ansökningar som enbart läggs på att finansiera en sänkning av medlemsavgifterna i klubbarna. Dock finns det framför allt en stor kostnad för många klubbar, som riskerar att leda till en orimlig avgiftshöjning: Karate kräver speciella mattor för träningen, och dessa betingar höga initiala kostnader. a. Mattor för nya träningslokaler Det är vår erfarenhet att många klubbar under bildande stupar vid denna startsvårighet, likaså att befintliga klubbar förhindras från att expandera sin verksamhet till större eller fler lokaler av samma skäl. Med pengar från anläggningspotten i Idrottslyftet elimineras denna höga tröskel. Mattinköp för att starta träning i eftersatta områden, såsom vissa stockholmsförorter och småorter med begränsat utbud för ungdomar, ska prioriteras. Arbeta med skolan Skolan är den plats där vi kan möta samtliga barn och ungdomar, och skapa kontakt mellan dem och våra klubbar. Därför är en satsning inom detta fält av särskilt värde, i synnerhet om det också kan vara av värde för skolan i dess arbete med eleverna och detta är just vad vi upprepade gånger fått besked om från de skolor där våra klubbar deltagit i verksamheten: En skolsatsning har stort värde både för klubben och för skolan. Den kan bland annat ske på följande sätt: a. Inriktning Föreningen inriktar sig på att barn och ungdomar provar karate genom samverkan mellan idrotten och skolan med syftet att de ska börja träna på fritiden. Det är ett krav att det i ansökan framgår vilken eller vilka skolor som föreningen kommer att samarbete med. b. Karate som redskap Föreningarna skall också uppmuntras att i nära samarbete med skolorna utveckla metoder som lockar alla elever till fysisk aktivitet med karate som redskap. c. Samarbeten över stil- och artgränser Svenska Karateförbundet vill också genom Idrottslyftet uppmuntra medlemsklubbarna till breda samarbeten över stil- och artgränser, gärna då i samarbete med skolan. Jämställdhet Karate utövas på sådant sätt att inga skillnader görs mellan könen i normal träning, som alltid bedrivs i mixade grupper. Det finns inga hinder för kvinnor att avancera och utvecklas i samma tempo som männen. Detta till trots måste vi konstatera att kvinnorna är underrepresenterade bland ledare och

6 instruktörer, samt bland höggraderade utövare även om vi tar i proportionellt beaktande att vårt förbund har ungefär en tredjedel kvinnliga utövare. Att många kvinnor plägar prioritera så, att de lämnar idrotten för andra verksamheter eller för barnafödande, som kräver en lång tids bortovaro och konvalescens, i alla fall för kvinnliga idrottare på elitnivå är ett faktum som vi inte tror oss om att enbart inom förbundet kunna ändra på. Däremot är vi säkra på att det finns mycket att göra för att ytterligare stimulera de flickor och kvinnor som faktiskt fortsätter att utöva vår idrott, så att de avancerar i våra led med allraminst samma hastighet som pojkar och män. Vi är övertygade om att en av de viktigaste ingredienserna i en lyckad satsning på att förbundets flickor och kvinnor ska sträva efter framskjutna roller i verksamheten, är att vi kan visa upp goda föredömen. Vi behöver en synlig kvinnlig elit, synliga kvinnliga instruktörer och fler höggraderade kvinnor. Detta är så angeläget att det förtjänar särskild satsning. Därför vill vi med Idrottslyftet satsa så att flickorna i våra led får den extra stimulans som behövs för att de i högre grad än nu ska nå långt inom karate. Detta ser vi som en viktig satsning för att locka fler flickor till vår idrott. Jämlikhet I vårt förbund är förstås jämlikheten lika angelägen som jämställdheten. Våra medlemmar ska kunna deltaga i verksamheten på lika villkor, oavsett social bakgrund eller andra förutsättningar. Vi gläder oss åt att ledare såväl på klubb- som förbundsnivå kommer från alla möjliga samhällsfält och har mycket olika utbildningsbakgrund. Centralt i förbundet verkar vi även genom Idrottslyftet för att klubbledare ska känna sig bekväma med vår administration och kontakterna med förbundets organ, även om de saknar exempelvis administrativ utbildning. Det är ett av skälen till att vi har utformat särskilda projektmallar för att göra ansökningsförfarandet smidigt även för personer som är otränade i dylikt. Det är också bland annat av jämlikhetsskäl som vi anser det särskilt angeläget att stödja projekt i områden som kan anses eftersatta eller belastade, och riktade till grupper som inte har hela den valfrihet som borde finnas för oss alla. Samarbete med specialdistriktsförbund (SDF) När det gäller våra distrikt så har förbundet inte ett fullt så utvecklat samarbete med dem som vi kunde önska det är ett fält inom vilket vi med egna medel står i begrepp att inleda en särskilt satsning. I nuläget samarbetar vi dock effektivare och smidigare direkt med våra projektdrivanden klubbar vad gäller Idrottslyftet. Under 2010 och efter förbundsstämmans beslut ska förbundet genomföra en omorganisation av förbundets SDF. Från tidigare 21 distriktsförbund ska endast sju större distrikt bildas och organiseras. Trånga sektorer och hinder för förbundet Lokaler Karate kräver en matta för kastteknikernas skull. Detta är en initial kostnad som står i vägen för många klubbar under bildande, likaså när klubbar önskar expandera. Om vår idrott ska kunna växa till den grad som de har potential för, behövs lösningar för inskaffandet av matta. Denna stora initiala kostnad är större än vad Idrottslyftets medel klarar av idag, annat än för ett urval av särskilt angelägna fall.

7 Det finns också klubbar som fått en så pass omfattande verksamhet att de skulle gagnas av egen lokal, särskilt inredd för karateutövande men de är ofta förhindrade att ta ett sådant steg, eftersom de initiala kostnaderna är för tunga att bära, även om de hittar lokaler med överkomliga hyror. Dylika kostnader är ändå för karate betydligt möjligare än för idrotter som kräver spatiösa och specialiserade anläggningar. Därmed finns det en potential bland våra klubbar att öppna verksamhet mitt i områden som annars så gott som saknar idrottsanläggningar, exempelvis små tätbebyggda bostadsområden eller glest befolkade landsorter. Kostnaden som detta medför och som kan vara en stor tröskel att ta sig över initialt, kan komma att prioriteras i vissa projekt. Mätpunkter Svenska Karateförbundet I vår uppföljning av detta första år vill vi samla på oss erfarenheter för framtida arbete i samma eller liknande former som de genomförda projekten. Därför är det angeläget att vi under året prövar inte bara uppenbara vägar till framgång enligt ovan beskrivna intentioner, utan också hjälper till att få igång en viss uppfinningsrikedom, experimentlusta och djärvhet. Det är blott om vi också vågar chansa på oprövade former, som vi kan hitta nya vägar till de resultat vi eftersträvar. Givetvis får vi i och med klubbarnas utvärderingar en pejling på hur olika projektformer fungerat, men att omsätta detta till generella mätvärden är svårt om vi samtidigt eftersträvar variation och lokal anpassning. I stället räknar vi med att inriktningen på vår strategi med Idrottslyftet ska visa sig i siffror och konkreta värden på längre tid. Likaså är det vår förhoppning att vi genom denna erfarenhet ska ha funnit nya vägar, som är hållbara och genomförbara också efter Idrottslyftet. Följande områden ska användas som mätpunkter på Idrottslyftets inverkan inom vårt förbund: a. Medlemsutvecklingen inom förbundet Det bör dock understrykas att detta är en siffra som förmodligen inte kommer att förändras på kort sikt, till följd av klubbarnas projekt. Även på de enskilda klubbarna är det vanskligt att dra slutsatser av medlemsutvecklingen på några få år. Vi avser att följa upp medlemsutvecklingen långsiktigt. b. Antalet utbildade ledare Förhoppningen är att antalet medlemmar som genomgått förbundets och andra relevanta ledarutbildningar ska öka som en följd av idrottslyftets medel. Vad gäller förbundets kurser är denna mätning lätt att genomföra, och torde vara rättvisande även för klubbarnas utbildningssatsning generellt. Genom Idrottslyftets resurser räknar vi med en ökning av utbildningar på kort tid, men vår förhoppning är att detta också ska vara en långsiktig effekt av Idrottslyftet, om klubbarna förstår att fortsätta prioritera detta och utbildningarna under den här perioden även utvecklas. c. Könsfördelning i förbundet som helhet Här förväntar vi oss inte heller någon markant kortsiktig förbättring. Men förändringar ska förhoppningsvis med tiden synas på både idrottslig elitnivå och ibland förbundets ledare. Vår förhoppning är att det även sker en ökning av antalet kvinnliga utövare som är högt graderade. Könsfördelningen i förbundet följer vi förstås ständigt, och behöver vad gäller Idrottslyftet se över en flerårig period för att kunna dra några pålitliga slutsatser. Utvecklingen av kvinnlig elit och kvinnor med högre grader i våra idrotter behöver ses under en längre tid, men vi hoppas att redan på några år få

8 indikationer på att den går åt önskat håll. Genomslagskraften i våra åtgärder via Idrottslyftet är avgörande för hur tidigt sådana framgångar går att avläsa, men vi har ringa jämförelsematerial så vi måste avvakta för att få en bild av hur lätt eller svårt det kan bli att dra entydiga slutsatser. På längre sikt, dock, ska vår jämställdhetssatsning på alla sätt vara tydligt läsbar men med förbehållet att det kan visa sig vara svårt att särskilja effekter av Idrottslyftets projekt från andra satsningar för jämställdheten vi gör i vårt förbund.

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning.

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET. Under år har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts enkätundersökning. UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET Lärosäte: Högskolan i halmstad SF: Tyngdlyftning, Styrkelyft, Ridsport samt Gymnastik Under år 2009-2010 har föreningar från ovan nämnda SF dels intervjuats och dels gjorts

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Tveksamma projektansökningar

Tveksamma projektansökningar Tveksamma projektansökningar Idrottslyftets syfte Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2

Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Handslaget En chans till utveckling för klubben år 2 Bakgrund Regeringen har gett idrotten 1 miljard kr på 4 år. Pengarna ska användas inom följande fem områden. Öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Dans i Skolan och på Fritids Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Projektets olika uppdrag... 3 3 Uppdragsbeskrivning till föreningarna... 3 4 Uppdragsbeskrivning till Dansledare

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Utbildningsprogram för ledare/tränare

Utbildningsprogram för ledare/tränare Utbildningsprogram för ledare/tränare Syfte Syftet är att ha ett utbildningsprogram som ligger i linje med Badminton Swedens Vision och målsättningar. Genom en fördubbling av aktiva spelare behöver vi

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Norrbottens Skidförbund 2014/2015

Verksamhetsinriktning. Norrbottens Skidförbund 2014/2015 Verksamhetsinriktning Norrbottens Skidförbund 2014/2015 NSF:s UPPDRAG NSF är Svenska Skidförbundets (SSF) distriktsorgan och organisationen för skididrottens utveckling i Norrbotten. NSF skall: Verkställa

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Argument för En jämlik organisation

Argument för En jämlik organisation Argument för En jämlik organisation 1 Innehåll Valberedningen är viktig 4 En tillåtande organisation 4 Ska vi kvotera till de beslutande organen? 4 Finns det inga ungdomar i avdelningen och vill inte kvinnorna

Läs mer

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31 2006-08-31 Handslaget - en viktig del för ökad integration 2(6) Idrotten är Sveriges största folkrörelse med över 20 000 idrottsföreningar och 3 miljoner medlemmar runt om i landet. Enligt en rapport från

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Idrottslyftet år 2 samt år 3

Idrottslyftet år 2 samt år 3 Örebro 2009-04-16 Till Distriktets föreningar Idrottslyftet år 2 samt år 3 Idrottslyftet År 2 Observera att År 2 går ut den 30 juni 2009, vilket innebär att de erhållna medlen för Idrottslyftet År 2 inte

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Historia / bakgrund.

Historia / bakgrund. SANDÅKRASKOLANS IF Historia / bakgrund. För många år sen hade vi på skolan ett gäng pojkar i år 6 som mest sprang omkring och misskötte sig. Dåvarande rektorn bad mig prata med dem och jag ställde frågan

Läs mer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer RF STRATEGI 2025 SVENSK CURLING KLUBBAR HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel Livslångt idrottande genom engagemang, träning och tävling. Ny syn på träning och tävling. INKLUDERING Alla kan vara med/alla

Läs mer

Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet

Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet Uppföljning och utvärdering Idrottslyftet Jonnie Nordensky - Riksidrottsförbundet Olov Wolf-Watz - Strategirådet Sofia Pettersson - Ramböll Dagens pass RF:s uppföljning av Idrottslyftet Vad görs och varför

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det.

Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Jag skulle vilja vara målvakt i innebandyn. Men att övertala mamma och pappa så att jag får det är svårt, trots att jag vet att jag skulle klara det. Citat ur Barn äger Idrott Fakta i korthet Det är tio

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten?

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom barn- och ungdomsidrotten 1977

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag?

1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? 1. Hur samordnar vi våra resurser med idrotten idag? Ex. personellt/ekonomiskt, struktur/mötesplatser, kompetenshöjning/utbildning Åmål: Nära samarbete med SISU-konsulent, som alltid är tillgänglig. Vardaglig

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer