Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07"

Transkript

1 /

2 Konformitetsintyg Sprachschlüssel Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A Ovannämnda produkt är i överensstämmelse med och motsvarar de grundläggande kraven i följande EU-direktiv: GAD LVD EMC BED 2009 / 142 / EC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC 92 / 42 / EEC På grund av detta är produkten märkt med: CE-0085 Schwendi, ppa. ppa. Dr. Schloen Chef forskning och utveckling Denkinger Chef produktion och kvalitetsmanagement

3 1 Användaranvisningar Användaranvisning Symboler Målgrupp Garanti och ansvar Säkerhet Ändamålsenligt användande Förhållningssätt vid gaslukt Förhållningssätt vid avgaslukt Säkerhetsåtgärder Normaldrift El.anslutning Gasförsörjning Avfallshantering Produktbeskrivning Typnyckel Serienummer Varianter Funktion Vatten- och avgasförande delar Elektriska delar Säkerhets- och övervakningsanordningar Programförlopp Förbränningsreglering (SCOT -system) Tekniska data Behörighetsuppgifter Elektriska data Omgivningsvillkor Tillåtna bränslen Emissioner Effekt Värmepanna Dimensionering av avgasanläggningen Produktmärkvärde enligt EnEV Mått Vikt Montage Installation Krav på uppvärmningsvattnet Tillåten vattenhårdhet Fyllvattenmängd Rengöring av fyll- och kompletteringsvatten Hydraulisk anslutning Kondensatanslutning Gasförsörjning Luft-/avgasledning / La 3-118

4 5.6 El.installation Anslutningsschema Anslutning av extern trevägsventil Anslutning av extern pump Manövrering Driftöversikt Driftområde Display Slutanvändarnivå Display i slutanvändarnivå Inställningar i slutanvändarnivå Fackmannanivå (FM-nivå) Info-nivå Parameternivå Manuell effektstart Starta manuell konfiguration Styrningsvarianter Regleringsvarianter Konstant framledningstemperaturreglering Väderleksstyrning Varmvattendrift Ackumulatorreglering med en givare Ackumulatorreglering med två givare Växelreglering Cirkulationspump Frostskydd In- och utgångar Särskilda anläggningsparametrar Sotarfunktion Idrifttagande Förutsättningar Kontrollera gasarmaturens täthet Kontrollera gasanslutningstrycket Injustering av pannan Byte av gastyp Kontrollera avgassystemets täthet Anpassa effekten Beräkna brännareffekten Urdrifttagande Service Serviceanvisningar Komponenter Serviceindikering Brännaryta: demontage och montering Byta ut elektroder Rengöring av värmeväxlaren / La 4-118

5 10 Felsökning Förfarande vid störningar Felhistorik Avhjälpning av fel Varningskod Felkod Driftproblem Reservdelar Tekniska underlag Pannintern kabeldragning Givarparametrar Omräkningstabell O₂/CO₂ Projektering Expansionskärl och anläggningstryck Ordlista / La 5-118

6 1 Användaranvisningar 1 Användaranvisningar Denna montage- och driftanvisning är en del av apparaten och skall alltid finnas tillgänglig på uppställningsplatsen. 1.1 Användaranvisning Symboler FARA VARNING AKTA Omedelbar fara med hög risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra och t.o.m. livshotande skador. Fara med medelstor risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till svåra eller livshotande kroppsskador samt skada miljön. Fara med låg risk. Denna symbol avser anvisningar, vilka om de ej beaktas kan leda till sakskador eller lättare till medelstora kroppsskador. Denna symbol avser viktiga anvisningar. Denna symbol avser åtgärder som skall utföras. Denna symbol betecknar resultatet av en åtgärd. Denna symbol betecknar uppräkning. Denna symbol betecknar ett värdeområde Målgrupp Denna montage- och driftanvisning vänder sig till användaren och till kvalificerade fackmän. Den skall beaktas av alla som arbetar med apparaten. Endast personer som har genomgått kvalificerad utbildning får arbeta med apparaten. Personer som inte uppfyller ovan nämnda krav på behörighet, får endast arbeta med apparaten under direkt handledning av auktoriserad fackman eller som en del i behörighetsutbildning. Barn får inte leka med apparaten / La 6-118

7 1 Användaranvisningar 1.2 Garanti och ansvar I princip gäller våra för ordern aktuella leveransbestämmelser. Garanti- och ansvarsanspråk vid person- och sakskador tillbakavisas, om de är att hänföra till ett eller flera av följande skäl: användande av apparaten utanför avsett användningsområde, icke beaktande av anvisningarna i montage- och driftanvisningen, drift med icke funktionsdugliga säkerhets- eller skyddsanordningar, skador, som uppstått till följd av fortsatt användning, trots uppkommet fel, felaktig montering, idrifttagande, hantering och service, egenmäktigt genomförda förändringar på apparaten, inbyggnad av tillbehör, vilka ej testats tillsammans med apparaten, förändringar i förbränningsrummet, felaktigt genomförda reparationer, användande av andra än Weishaupts originaldelar, användande av ej tillåtna bränslen, brister i försörjningsledningarna, vid ej diffusionstäta värmekretsar utan systemdelning, force majeure / La 7-118

8 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenligt användande Pannan är ämnad för: varmvattenvärmekretsar i slutna system enligt SS-EN 12828, en volymström på maximalt: - WTC 15 = 1300 l/h, - WTC 25 = 2200 l/h, - WTC 32 = 2200 l/h. Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t. ex. halogener, klorider, fluorider etc.) och fri från föroreningar (t. ex. damm, byggnadsmaterial, ångor etc.). Om förbränningsluften i uppställningsrummet är smutsig är det nödvändigt med en ökad rengörings- och serviceinsats. I sådana fall bör pannan köras med rumsluftsoberoende drift. Pannan får endast köras i slutna rum. Uppställningsrummet skall motsvara lokala bestämmelser. Vid icke ändamålsenligt användande kan: livshotande fara uppstå för användaren eller tredje person, inskränkningar uppstå apparaten eller på annat materiel. 2.2 Förhållningssätt vid gaslukt Förhindra öppen eld eller gnistbildning, t. ex genom att: inte tända resp. släcka lampor, inte använda några elektriska apparater, inte använda några mobiltelefoner. Öppna fönster och dörrar. Stäng gaskulventilen. Varna de boende (använd ej ringklockan). Lämna byggnaden. Meddela fackfirman/installatören eller gasleverantören efter att byggnaden lämnats. 2.3 Förhållningssätt vid avgaslukt Stäng av apparaten och ta pannan ur drift. Öppna fönster och dörrar. Meddela fackfirman/installatören. 2.4 Säkerhetsåtgärder Brister som riskerar säkerheten skall åtgärdas omgående! Komponenter som uppvisar en högre förslitningsgrad eller vars konstruktionslivslängd har överskridits resp. kommer att överskridas före nästa servicetillfälle, skall bytas ut i förebyggande syfte (se kap. 9.2) Normaldrift Alla skyltar på brännaren skall hållas rena och läsbara, brännaren får bara användas med fastmonterad kåpa, genomför alla föreskrivna inställnings-, service- och inspektionsarbeten inom utsatt tid / La 8-118

9 2 Säkerhet El.anslutning För arbeten vid strömförande delar gäller att: beakta den tyska olycksfallsförebyggande föreskriften BGV A3 och motsvarande lokala föreskrifter, använda verktyg som är godkända enligt SS-EN Gasförsörjning Installations-, ändrings- och underhållsarbeten får endast utföras av gasleverantören eller företag som har adekvat behörighet, såväl inom- som utomhus, före igångsättning måste gasledningen genomgå ett belastnings- och täthetsprov respektive en användbarhetskontroll för det avsedda drifttrycket (t.ex. EGN 09), före installationen måste gasleverantören informeras om den planerade installationen, anläggningstyp och -storlek, beakta lokala föreskrifter och riktlinjer vid installationen (se EGN; TRF band 1, 1996 och band 2, 1997), gasförsörjningen skall, beroende på gastyp och -kvalitet, genomföras på sådant sätt att inga flytande ämnen kan läcka ut (t. ex. kondensat). Beakta förångningstryck och förångningstemperatur vid gasol, endast kontrollerade och godkända tätningsmaterial får användas, beakta användaranvisningarna, apparaten måste justeras in på nytt vid konvertering till annan gastyp, en täthetsprovning måste göras efter varje servicetillfälle och felavhjälpning. 2.5 Avfallshantering Använda medel och material hanteras på sakkunnigt och miljövänligt sätt. Beakta lokala föreskrifter / La 9-118

10 3 Produktbeskrivning 3 Produktbeskrivning 3.1 Typnyckel Exempel: WTC 25-A UTF. W-PEA WTC Typ: Weishaupt Thermo Condens 25 Effektstorlek: 25 kw -A Seriebeteckning UTF. W UTF. H UTF. C Utförande: värmedrift och varmvattenberedning Utförande: endast värmedrift Utförande: värmedrift och varmvattenberedning med integrerad plattvärmeväxlare -PEA Varvtalsstyrd cirkulationsklass (effektklass A) 0 Utan cirkulationspump, utan expansionskärl / La

11 3 Produktbeskrivning 3.2 Serienummer Serienumret på typskylten är produktens identifikationsnummer. Numret krävs för Weishaupts service och uppföljning. 1 Typskylt Ser. Nr / La

12 3 Produktbeskrivning 3.3 Varianter Utförande H Värmepanna utan varmvattenberedning (vid WTC 32 utan expansionskärl). 1 Framledning värme 2 Returledning värme Utförande W Värmepanna med integrerad trevägsventil för varmvattenberedning. 1 Framledning värme 2 Framledning varmvattenberedare 3 Returledning varmvattenberedare 4 Returledning värme / La

13 3 Produktbeskrivning Utförande H-0 Värmepanna utan varmvattenberedning, utan cirkulationspump och utan expansionskärl. 1 Framledning värme 2 Returledning värme Utförande C (endast WTC 25) Värmepanna med integrerad varmvattenberedning genom plattvärmeväxlare och vattenflödessensor för registrering av urtappad vattenmängd. 1 Varmvattengivare 2 Plattvärmeväxlare 3 Framledning värme 4 Varmvattenutlopp 5 Vattenflödessensor 6 Kallvatteningång 7 Returledning värme / La

14 3 Produktbeskrivning 3.4 Funktion Vatten- och avgasförande delar Bild: WTC 25-A UTF. H-PEA 1 Snabbavluftare 2 Avgasanslutning 3 Manometer anläggningstryck 4 Expansionskärl 10 liter / 0,75 bar 5 Trevägsventil 6 Varvtalsstyrd cirkulationspump 7 Vattenlås 8 Värmeväxlare / La

15 3 Produktbeskrivning Elektriska delar Bild: WTC 25-A UTF. H-PEA 1 Framledningsgivare 2 Fläkt 3 Manöverenhet 4 Pannelektronik (WCM-CPU) med el.anslutning 5 Reglermotor för trevägsventil 6 Varvtalsstyrd cirkulationspump 7 Avgasgivare 8 Gaskombiventil 9 Tändelektrod 0 Joniseringselektrod / La

16 3 Produktbeskrivning Säkerhets- och övervakningsanordningar Framledningsgivare (estb) Överskrider temperatren 95 C, stängs bränsletillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas (W12). Apparaten startar automatiskt igen då temperaturen har sjunkit till under framledningsbörvärdet och den har hållit sig där i 1 minut. Överskrider temperaturen 105 C, stängs bränsletillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas. Anläggningen blockeras (F11). Framledningsgivarens blockeringsfunktion ersätter vattenbristsäkringen i enlighet med SS-EN Övervakning framledningstemperaturhöjning (gradient) Stiger frampledningstemperaturen för fort, stängs apparaten av (W14). Funktionen aktiveras först på nytt då temperaturen är >45 C. Temperaturdifferens framledning/avgas Överskrider differensen mellan framlednings- och avgastemperaturen värdet för parameter A7, stängs apparaten av (W15). Om varningen uppstår 30 gånger efter varandra, blockeras anläggningen (F15). När värdet börjar närma sig ökar först pumpeffekten, därefter reduceras brännareffekten. Avgasgivare (estb) Överskrider avgastemperaturen värdet för parameter 33 (fabriksinställning 120 C), stängs brännartillförseln av och fläkt- och pumpeftergången startas (F13). När säkerhetstemperaturen börjar närma sig reduceras brännareffekten stegvis, vid en differens på 5 K (115 C) stängs brännaren av (W16) / La

17 3 Produktbeskrivning Programförlopp Förvädring Fläkten startar vid värmekrav 1 och går upp till förvädringsvarvtalet 2. Tändning Fläkten går ner till tändvarvtalet 3, tändningen 4 startar och gasventilerna 5 öppnas. Tändgnistan tänder bränslet. En flamma bildas. Säkerhetstid Efter säkerhetstiden (5 sekunder) 6 stängs tändningen av. Flamstabilisering Om det finns en flamsignal 7, startar flamstabiliseringstiden 8. Fördröjd värmedrift I driftsättet värme följer först den fördröjda värmedriften 9. Värmeeffekten är begränsad under hela fördröjningstiden (den fördröjda värmedriften uteblir vid varmvattenberedning). Modulerande drift Pannans interna temperaturregulator övertar det normala varvtalsvärdet för fläkten 0 inom de programmerade effektgränserna. Eftervädring Fläkten körs alltid på eftervädringsvarvtal q efter varje regleringsavbrott, fel och spänningsåterkomst / La

18 3 Produktbeskrivning Förbränningsreglering (SCOT -system) Pannan är utrustad med en elektronisk förbränningsreglering. Förbränningsregleringen sker via joniseringselektroden. Gasmängden regleras till den befintliga luftmängden i förhållande till den uppmätta joniseringsströmmen. Om luftöverskottet reduceras stiger förbränningstemperaturen och därmed även joniseringsströmmen. Den maximala joniseringsströmmen (Io max) uppstår vid ett luftöverskott på 0 % (λ=1,0). Den maximala joniseringsströmmen (Io max) fastställs regelbundet via olika kalibreringsprocesser. Utifrån detta maximalvärde beräknas sedan ett luftöverskott. Börvärdet för joniseringsströmmen (Io bör) ställs in så en O2-halt på ca 5,5 % (λ=1,35) skapas över hela moduleringsområdet. I o max I o soll =1,0 1,35 1 Lufttal (λ) 2 Joniseringsström 3 Reglerområde Kalibrering Kalibreringar genomförs efter: dynamiskt förbestämda drifttimmar, dynamiskt förbestämda brännarstarter, spänningsbortfall, att vissa bestämda fel uppstår (t. ex. F21, W22, etc.). En kalibrering kan även genomföras manuellt med parameter 39. En manuell kalibrering med parameter 39 är obligatorisk efter att följande komponenter har bytts ut: joniseringselektrod, brännaryta, kretskort för WCM-CPU, gaskombiventil. Vid en kalibrering stiger CO-halten temporärt (i ca 2 sek) över 1000 ppm / La

19 3 Produktbeskrivning Exempel O2-korrektur Efter en lyckad kalibrering med parameter 39 skapas en ny O2-kurva. Kurvan kan därefter förändras parallellt via P 39, och på så sätt optimeras O2-halten. Via P 72 kan även O2-halten i det nedre effektområdet (upp till ca 50 %) optimeras. 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 0 P 72 P 39 1 Brännareffekt 2 O2-halt i % 3 Minimal effekt 4 Maximal effekt 5 O2-kurva efter kalibrering 6 O2-kurva efter korrigering med P 39 7 O2-kurva efter korrigering med P / La

20 3 Produktbeskrivning 3.5 Tekniska data Behörighetsuppgifter Gasapparatkategori Installationssätt DE: II2ELL3B/P, II2N3B/P; AT: II2H3B/P; CH: II2H3P B23, B23P (1, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) CE-PIN CE-0063 BM 3092 SVGW (1 Endast i kombination med avgassystem tryckklass P1 eller H1 enligt SS-EN Grundläggande normer SS-EN : 2005 och SS-EN : 2007 SS-EN 483: 1999 SS-EN 677: 1998 SS-EN Elektriska data WTC 15 WTC 25 WTC 32 Nätspänning/nätfrekvens 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz Energiförbrukning drift med PEA-pump i fabriksinställning med 3-stegspump i fabriksinställning Energiförbrukning max med PEA-pump med 3-stegspump utan pump 56 W 85 W 101 W 97 W 42 W 73 W99 W73 W 99 W 103 W 120 W 42 W 105 W 121 W 62 W Energiförbrukning standby 10 W 10 W 10 W Apparatsäkring intern F1 230 V (WCM-CPU) Apparatsäkring intern F2 24V DC (WCM-CPU) 4 AT 4 AT 4 AT 4 AT 4 AT 4 AT Extern förkopplad säkring max 16 A max 16 A max 16 A Skyddsform IP 44 IP 44 IP Omgivningsvillkor Temperatur vid drift C Temperatur vid transport/lagring C Relativ luftfuktighet max 80 %, ingen kondens Tillåtna bränslen naturgas gasol / La

21 3 Produktbeskrivning Emissioner Avgas Apparaten motsvarar emissionsklass 5 enligt SS-EN 676. Nominell emissionsfaktor enligt DIN 4702 T8 (40/30 C) WTC 15 WTC 25 WTC 32 Kväveoxid NOx 20 mg/kwh 20 mg/kwh 35 mg/kwh Kolmonoxid CO 13 mg/kwh 12 mg/kwh 17 mg/kwh WTC 15 WTC 25 WTC 32 O2-halt naturgas 5,5 % 5,5 % 4,8 % O2-halt gasol propan 5,8 % 5,8 % 4,8 % Ljud Binärt ljudemissionsvärde enligt ISO 4871 WTC 15 WTC 25 WTC 32 Uppmätt ljudeffektsnivå LWA (re 1 pw 49 db(a) (1 49 db(a) (1 55 db(a) (1 Mätosäkerhet KWA 4 db(a) 4 db(a) 4 db(a) Uppmätt ljudtrycksnivå LpA (re 20 µpa) 42 db(a) (2 42 db(a) (2 48 db(a) (2 Mätosäkerhet KpA 4 db(a) 4 db(a) 4 db(a) (1 Bullermätning fastställd enligt norm SS-EN ISO (2 Fastställd med ett avstånd på 1 meter från apparaten. Den uppmätta ljudnivån plus mätosäkerhet ger det övre gränsvärdet för vad som kan uppstå vid mätningar Effekt WTC 15 WTC 25 WTC 32 Brännareffekt QC 4,0 14,0 kw 6,9 24,0 kw 9,4 31,0 kw Panneffekt vid 80/60 C 3,8 13,7 kw 6,7 23,6 kw 9,1 30,2 kw Panneffekt vid 50/30 C 4,3 14,7 kw 7,5 25,2 kw 10,2 32,0 kw Fläktvarvtal naturgas /min /min /min Fläktvarvtal gasol /min /min /min Kondensatmängd vid 50/30 C 0,7 1,2 l/h 1,0 2,0 l/h 1,2 2,0 l/h Nom. verkningsgrad vid 40/30 C 110,0 % Hi (99,1 % Hs) 110,0 % Hi (99,1 % Hs) 110,0 % Hi (99,1 % Hs) / La

22 3 Produktbeskrivning Värmepanna WTC 15 WTC 25 WTC 32 Vattenvolym 2,6 liter 3,5 liter 3,5 liter Panntemperatur max 85 C max 85 C max 85 C Drifttryck max 3 bar max 3 bar max 3 bar Expansionskärl volym 10 liter 10 liter 10 liter Expansionskärl förtryck 0,75 bar 0,75 bar 0,75 bar Hydraulisk tryckförlust (spridning 20 K) 65 mbar 185 mbar 280 mbar Genomströmningsgräns 1300 l/h 2200 l/h 2200 l/h Uppfordringshöjd med PEA-pump 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, % 80 % 60 % 40 % 20 % Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Varvtal PEA-pump / La

23 3 Produktbeskrivning Uppfordringshöjd WTC 15 med 3-stegspump 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Steg 1 4 Steg 2 5 Steg 3 Uppfordringshöjd WTC 25 med 3-stegspump 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Genomströmning i l/h 2 Uppfordringshöjd i [m] 3 Steg 1 4 Steg 2 5 Steg / La

24 3 Produktbeskrivning Tryckförlust utförande H-0 För att kunna fastställa den hydrauliska dimensioneringen för värmeanläggningen, måste tryckförlusten från apparaten och den maximala genomströmningsgränsen beaktas. Fastställ tryckförlusten med hjälp av diagrammet ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 1 Genomströmning i m³/h 2 Tryckförlust i mbar Dimensionering av avgasanläggningen WTC 15 WTC 25 WTC 32 Resttryck vid avgasmuff 58 Pa 61 Pa 111 Pa Rökgasmasseström 1,9 6,6 g/s 3,3 11,3 g/s 4,3 14,0 g/s Avgastemperatur vid 80/60 C C C C Avgastemperatur vid 50/30 C C C C Verkningsgrad för panna vid 100 % effekt och medelpanntemperatur 70 C Verkningsgrad för panna vid 30 % effekt och returledningstemperatur 30 C Stilleståndsförlust vid 50 K över rumstemperatur Produktmärkvärde enligt EnEV WTC 15 WTC 25 WTC 32 99,7 % Hi (88,0 % Hs) 108,0 % Hi (97,3 % Hs) 1,17 % 152 W 98,4 % Hi (88,6 % Hs) 109,1 % Hi (98,3 % Hs) 0,62 % 141 W 97,3 % Hi (87,7 % Hs) 108,7 % Hi (97,9 % Hs) 0,60 % 178 W / La

25 3 Produktbeskrivning Mått 3 47 mm 260 mm 125 mm Ø 10 (1 125 mm 35 mm 50 mm 698 mm 335 mm 792 mm 142 mm 520 mm 260 mm 120 mm 240 mm 1 Tilluft-/avgasanslutning Ø 125 mm/dn 80 2 Kondensatutgång Ø 25/1000 mm 3 Framledning värme Ø 18 mm 4 Framledning varmvattenberedare resp. varmvatten Ø 15 mm 5 Gasanslutning Ø 18 mm 6 Returledning varmvattenberedare resp. kallvatten Ø 15 mm 7 Returledning värme Ø 18 mm mm bei DN 100/ mm bei DN 125/80 (1 Dybelstorlek Vikt WTC 15 WTC 25 WTC 32 Tomvikt ca 42 kg ca 49 kg ca 49 kg / La

26 4 Montage 4 Montage OBS! Endast giltigt för Schweiz Vid montage och drift i Schweiz skall föreskrifterna från SVGW och VKG, lokala och kantonala förordningar samt EKAS-riktlinjerna (riktlinjer för gasol del 2) beaktas. Mått Beakta anläggningens dimensionering vid montaget (se kap ). Min.avstånd Beakta ett avstånd på minst 3 cm bredvid pannan mot väggarna och eventuella föremål vid montage- och servicearbeten. Montage av väggfäste Beakta följande då väggfästet skall monteras: se till att hålla tillräckligt mycket utrymme fritt på undersidan av pannan för de hydrauliska anslutningarna, avgasledningen skall ha en lutning på 3 fram till pannan (vid 1 meter motsvarar det ca 5,5 cm), kontrollera att medföljande plugg och skruvar är lämpliga och passar för den aktuella väggtypen (se kap ). Markera för var väggfästet skall monteras (se kap ). Montera väggfästet med ett lämpligt upphängningsmaterial på väggen, nyttja alla skruvhål. Upphängning och inriktning av pannan Montera den bifogade distanshållaren 3 på pannans undersida. Häng upp pannan på väggfästet 2 och se till att den hänger vågrätt genom att justera reglerskruven / La

27 4 Montage Lossa pannfronten Pannfronten sitter fast med en skruv vid spännlåset för att förhindra att fronten öppnas oavsiktligt. Lås alltid fronten med skruven igen efter montaget. Lossa skruven 1 på spännlåset på undersidan av pannan. Öppna spännlåset och ta loss pannfronten. Montera en snabbavluftare Montera den bifogade snabbavluftaren 1. WTC 15 WTC 25, WTC / La

28 5 Installation 5 Installation 5.1 Krav på uppvärmningsvattnet Uppvärmningsvattnet måste följa VDI-riktlinjen 2035 eller motsvarande lokala föreskrifter och krav. Obehandlat fyll- och kompletteringsvatten måste hålla samma kvalitet som dricksvatten (färglöst, klart, utan avlagringar), fyll- och kompletteringsvattnet måste vara filtrerat (porvidd max 25 µm), ph-värdet skall ligga på 8,5 ± 0,5, ingen syretillförsel får ske i uppvärmningsvattnet (max 0,05 mg/l), vid icke diffusionstäta anläggningskomponenter måste pannan skiljas från värmekretsen genom en systemavskiljning Tillåten vattenhårdhet Tillåten vattenhårdhet beräknas i förhållande till mängden fyll- och kompletteringsvatten. Fastställ utifrån diagrammet om åtgärder för vattenbearbetning är nödvändiga eller inte. Ligger fyll- och kompletteringsvattnet inom området ovanför gränsvärdet: Rengör fyll- och kompletteringsvattnet. Ligger fyll- och kompletteringsvattnet inom området under gränsvärdet behövs ingen bearbetning. För in mängden fyll- och kompletteringsvatten i protokollet. WTC Mängd fyll- och kompletteringsvatten i liter 2 Hårdhet i dh / La

29 5 Installation WTC Mängd fyll- och kompletteringsvatten i liter 2 Hårdhet i dh WTC Mängd fyll- och kompletteringsvatten i liter 2 Hårdhet i dh / La

30 5 Installation Fyllvattenmängd Då information om fyllvattenmängd saknas kan en ungerfärlig beräkning göras utifrån tabellen. För ackumulatoranläggningar måste även innehållet i ackumulatorn tas med i beräkningen. Uppvärmningssystem Ungefärlig fyllvattenmängd (1 55/45 C 70/55 C Rör- och stålradiator 37 l/kw 23 l/kw Gjutjärnsradiator 28 l/kw 18 l/kw Panelradiator 15 l/kw 10 l/kw Ventilation 12 l/kw 8 l/kw Konvektor 10 l/kw 6 l/kw Golvvärme 25 l/kw 25 l/kw (1 I relation till byggnadens värmebehov / La

31 5 Installation Rengöring av fyll- och kompletteringsvatten Avsaltning (rekommenderas av Weishaupt) Avsalta fyll- och kompletteringsvattnet helt. (Förslagsvis med hjälp av en blandbädd.) Då uppvärmningsvattnet är helt avsaltat kan den kompletteringsvattenmängd som uppgår till 10 % av anläggningsinnehållet vara obehandlad. Mängden kompletteringsvatten utöver detta måste dock avsaltas. Kontrollera det avsaltade vattnets ph-värde (8,5 ± 0,5): efter idrifttagandet, efter ca 4 veckor i drift, vid den årliga servicekontrollen. Höj eventuellt värmevattnets ph-värde genom att tillföra trinatriumfosfat. Avhärdning (katjonbytare) AKTA Skador på pannan p.g.a. förhöjt ph-värde Avhärdning med hjälp av en katjonbytare gör uppvärmningsvattnet alkaliskt. Korrosion kan skada pannan. Efter att vattnet har avhärdats med en katjonbytare måste ph-värdet stabiliseras ytterligare. Avhärda fyll- och kompletteringsvattnet. Stabilisera ph-värdet. Kontrollera ph-värdet (8,5 ± 0,5) vid den årliga servicekontrollen. Hårdhetsstabilisering AKTA Skador på pannan p.g.a. olämpliga inhibitorer Korrosionsbildning och avlagringar kan skada pannan. Använd endast hämmare, vars tillverkare garanterar följande: att de krav som ställs på uppvärmningsvattnet uppfylls, att värmeväxlaren i apparaten inte angrips av korrosion, att ingen slambildning uppstår i värmeanläggningen. Rengör fyll- och kompletteringsvattnet med hämmare. Kontrollera ph-värdet (8,5 ± 0,5) enligt hämmartillverkarens riktlinjer / La

32 5 Installation 5.2 Hydraulisk anslutning Kontrollera att snabbavluftaren är monterad (se kap. 4). Spola igenom värmeanläggningen med minst 2 gånger av dess totala anläggningsinnehåll. Föroreningar försvinner. Montera den bifogade snabbavluftaren. Anslut framledning och returledning (använd avstängningsventilen). Montera en fyll- och tappkran. Montera en säkerhetsventil. Montera ev. in ett slamfilter i returledningen. Montera ev. ett expansionskärl (WTC 32 UTF. H). 1 Framledning värme Ø 18 mm 2 Framledning varmvattenberedare resp. varmvatten Ø 15 mm 3 Returledning varmvattenberedare resp. kallvatten Ø 15 mm 4 Returledning värme Ø 18 mm / La

33 5 Installation Vattenpåfyllning AKTA Skador på pannan på grund av olämpligt fyllvatten. Korrosion och avlagringar kan skada anläggningen. Beakta kraven på uppvärmningsvattnet samt lokala föreskrifter (se kap. 5.1). Under tiden som anläggningen fylls måste trevägsventilen vara inställd på mellanläget. Ställ in trevägsventilen på mellanläge 2. 1 Värmedrift 2 Mellanläge för avluftning 3 Varmvattendrift Kontrollera expansionskärlets dimensionering och förtryck och anpassa det vid behov (se kap. 13.1). Öppna avstängningsventilen. Lossa locket på snabbavluftaren. Fyll värmeanläggningen långsamt vid fyllkranen (beakta anläggningstrycket). Avlufta anläggningen. Kontrollera tätheten och anläggningstrycket / La

34 5 Installation 5.3 Kondensatanslutning FARA Risk för förgiftning av utströmmande gaser Avgaser strömmar ut när vattenlåset inte är fyllt. Att andas in dessa avgaser ger yrsel, illamående och är livsfarliga. Kontrollera vattenlåsets vattennivå regelbundet och fyll det eventuellt med vatten, särskilt efter ett längre driftstopp eller vid drift med hög returledningstemperatur (> 55 C). Kondensaten som uppkommer vid drift av gaspannan, leds via ett integrerat vattenlås till husets avloppsvatten. Beakta lokala föreskrifter och installera eventuellt en neutraliseringsanordning i avgasluft-systemet. Om inloppet till avloppssystemet ligger högre än kondensatutloppet: Montera en hävert för kondensaten. Dragning av kondensatslang Dragningen av kondensatslangen skall genomföras på så sätt att det inte kan uppstå några vattenfickor (vattenlåseffekt), som kan stoppa kondensatflödet. Montera kondensatslangen på kondensatutgången. Vattenlåspåfyllning Fyll vattenlåset genom avgasmuffarna eller en inspektionsöppning med vatten till dess att vattnet rinner ut ur kondensatslangen. AKTA Skador på pannan på grund av kondensatansamling Pannan kan fyllas med kondensat, vilket ger upphov till störningar och skador. Om det finns ett till vattenlås efter pannan, måste det finnas en ventilationsöppning i förbindningsstycket mellan de båda vattenlåsen / La

35 5 Installation 5.4 Gasförsörjning Endast godkända och diplomerade installatörer får genomföra gasanslutningarna. Beakta lokala föreskrifter. Gasegenskaperna skall överensstämma med det som står angivet på apparatens typskylt. Pannan är inställd för drift med naturgas då den levereras. Konvertering från naturgas till gasol (se kap. 7.3). Gasanslutningstryck Gasanslutningstrycket skall ligga inom följande områden: Naturgas Gasol 17,0 30,0 mbar 25,0 57,5 mbar Idrifttagande utanför tryckområdet är enligt SS-EN 437+A1:2009 inte tillåtet. Installation av gasförsörjning FARA Explosionsrisk vid läckande gas Gnistbildning i närheten av en gas-luft-blandning kan leda till explosion. Gasförsörjningen installeras noggrannt. Beakta alla säkerhetsanvisningar. Innan arbetet påbörjas skall den tillhörande avstängningsanordningen stängas och säkras så den inte öppnas oväntat. Gasledningen skall monteras utan spänningar. Om en termisk avstängningsanordning (TAE) fordras: Installera en termisk avstängningsanordning före gaskulventilen resp. en gaskulventil med TAE. Installera en gaskulventil vid gasanslutningen 1. Anslut gasförsörjningen. Täthetsprova och avlufta gasledningen Endast gasleverantören eller gasinstallatören får utföra täthetsprov på resp. avlufta gasledningen. Säkerhetsventil gas Vid behov av en gassäkerhetsventil: Anslut en ventil vid utgång MFA1 resp. VA1 (se kap ). Ställ in parameter 13 resp. 14 på 0 (se kap ) / La

36 5 Installation 5.5 Luft-/avgasledning Luftledning Förbränningsluften kan tillföras: från uppställningsrummet (rumsluftsberoende drift), genom ett koncentriskt rörsystem (rumsluftsoberoende drift), genom en separat tilluftskanal i rummet (fjärrluftinsugning). Avgasledning Lokala såväl som byggnadstekniska föreskrifter skall beaktas vid avgasledningen. Endast tillåtna avgassystem får användas. Ska apparaten anslutas till en skorsten i huset måste denna vara fukttålig. Installera avgas-luft-systemet på avgasanslutningen. 1 Mätställe i tilluftsringspalten 2 Avgasmätställe 3 Pannanslutningsstycke (tillbehör) Avgassystemet måste vara helt tättslutande. Genomför ett täthetsprov på avgassystemet. Om det anslutna avgassystemet är i plast som inte är godkänt för temperaturer upp till 120 C, måste frånkopplingstemperaturen i avgaskanalen (P 33) reduceras därefter / La

37 5 Installation 5.6 El.installation FARA Livshotande fara på grund av strömstötar Spänningsarbeten kan orsaka strömstötar. Innan arbetet påbörjas skall pannan skiljas från spänningsnätet. Säkra pannan mot oväntad återinkoppling. Den elektriska installationen får endast utföras av behörig elektriker. Beakta lokala föreskrifter. Placera Bus- och utomhusgivarledningarna separat och företrädesvis med avskärmade ledningar. Skärmen skall endast anslutas ensidigt till den befintliga jordade plinten. Ta bort täcklocket framför pannans el-installationsschakt. För ledningarna från pannans baksida genom ursparningen in i installationsschaktet. Koordinera in- och utgångar efter hur de skall användas (se kap. 6.10). Anslut ledningarna enligt anslutningsschemat, se till att spänningsförsörjningens fasläge är korrekt / La

38 5 Installation Anslutningsschema Beakta anvisningarna för el.installationen (se kap. 5.6). Anslutningarnas gemensamt maximala totalström 230V och MFA1 uppgår till 2 A och får inte överskridas. WCM - CPU AC F1 230V 4,0 AT DC D D ebus Modul D µc - Unit A S1 47, V 230V H1 H2 MFA1 VA1 L N L N L E L E L N 1 2 ebus B M B1 1 M B3 1 M 16A B10 B11 B1 B3 L N PE 230 V/50 Hz L N PE 230 V H1 H2 MFA1 L N WCM-EM WCM-FS ma B10 Kontakt Färg Anslutning Förklaring 230V Svart Spänningsförsörjning 230 V AC / 50 Hz 230V Grå Spänningsutgång 230 V AC max 250 VA H1 Turkos Ingång 230 V AC / 2mA H2 Röd Ingång 230 V AC / 2mA MFA1 Lila Reläutgång 230 V AC max 150 VA VA1 Orange Potentialfri reläutgång 230 V AC/max 8 A (AC1) DC 60 V/max 5 A ebus Ljusblå WCM-komponenter (FS, EM, KA, SOL, COM) B11 Vit Växelgivare/ackumulatorgivare nedtill 0 99 C; NTC 5 kω B1 Grön Utomhusgivare C; NTC 600 Ω Temperaturfjärrstyrning 4 20 ma B3 Gul Varmvattengivare 0 99 C; NTC 12 kω B10 Övre ackumulatorgivare 0 99 C; NTC 5 kω / La

39 5 Installation Anslutning av extern trevägsventil Beakta anvisningarna för el.installationen (se kap. 5.6). Start via MFA1 Anslut trevägsventilen i enlighet med anslutningsschemat. Ställ in parameter 13 på V 230V H1 H2 MFA1 VA1 L N L N L E L E L N 1 2 ebus B M 16A 1 Brun 2 Svart 3 Blå L N PE 230 V/50 Hz Start via VA1 Anslut trevägsventilen i enlighet med anslutningsschemat. Ställ in parameter 14 på V 230V H1 H2 MFA1 VA1 L N L N L E L E L N 1 2 ebus B M 16A 1 Brun 2 Svart 3 Blå L N PE 230 V/50 Hz / La

40 5 Installation Anslutning av extern pump Beakta anvisningarna för el.installationen (se kap. 5.6). Anslut pumpen till utgång MFA1 eller VA1 i enlighet med anslutningsschemat. Ställ in parameter 13 resp. parameter 14 på önskad funktion. 230V 230V H1 H2 MFA1 VA1 L N L N L E L E L N 1 2 ebus B M 16A L N PE 230 V/50 Hz / La

41 6 Manövrering 6 Manövrering 6.1 Driftöversikt Driftområde Öppna luckan. 4 st. inställningsknappar finns till förfogande. reset 1 Inmatningsknapp Bekräfta urval. Bekräfta inmatning. 2 Vred Navigera mellan nivåer och parametrar. Ändra värden. 3 Återställningsknapp [reset] Återställer fel. Om inget fel föreligger, inleds en omstart av anläggningen. 4 Strömbrytare S1 På-/avstängning av anläggningen / La

42 6 Manövrering Display Displayen visar aktuellt drifttillstånd och driftinformation. Beroende på anläggningstyp visas eller döljs symboler på displayen. Om det finns en manöverenhet (t. ex. WCM-FS) ansluten, sker temperaturregleringen via den. Symbolerna 9... q visas inte. Om kommunikationen mellan elektroniken och manöverenheten avbryts, kommer symbolen för nöddrift att visas på nytt. 1 Brännare i drift 2 Värmedrift aktiv Blinkande symbol: pannfrostskydd är aktivt 3 Varmvattenladdning aktiv Blinkande symbol: varmvattenfrostskyddet är aktivt 4 Felmeddelande 5 Serviceanvisning 6 Framledningstemperatur (standardindikering); parameter och värde 7 Frostskydd aktivt 8 Standby 9 Sommardrift resp. ingen värmedrift 0 Uppvärmning till nedsänkningsbörvärde q Uppvärmning till normalbörvärde Indikering av givaravbrott eller -kortslutning / La

43 6 Manövrering 6.2 Slutanvändarnivå I slutanvändarnivån kan olika slags information fås fram och värden ändras. Beroende på anläggningstyp visas eller döljs symbolerna på displayen. Om det finns en manöverenhet (t. ex. WCM-FS) ansluten, sker temperaturregleringen via den. Symbolerna visas inte. Om kommunikationen mellan elektroniken och manöverenheten avbryts, kommer symbolen för nöddrift att visas på nytt Display i slutanvändarnivå Vrid på vredet. Ett fält med symboler visas. Vrid på vredet. Markören växlar mellan symbolerna. Utan utomhusgivare 1 Framledningstemperatur (--- = standby) 2 Framledningstemperatur (--- = standby) 3 Driftsätt: S = sommardrift V = vinterdrift 4 Varmvattentemperatur (--- = VV-drift av) Med utomhusgivare Framledningstemperatur (--- = standby) Framledningstemperatur (--- = standby) Utomhustemperatur Varmvattentemperatur (--- = VV-drift av) / La

44 6 Manövrering Inställningar i slutanvändarnivå Vrid på vredet. Ett fält med symboler visas. Vrid på vredet. Markören växlar mellan symbolerna. Tryck på inmatningsknappen. Inställt värde blinkar i displayen. Ändra värdet med vredet och spara det med inmatningsknappen. Med utomhusgivare Inställning Område Fabriksinställning 1 Normal rumstemperatur Nedsänkt rumstemperatur 35 C = standby 2 Nedsänkt rumstemperatur 10 C normal rumstemperatur 15 3 Sommardrift C 20 omkopplingstemperatur 4 Varmvattenbörvärde 30 C 65 C --- = varmvattendrift av 50 5 Starta effekten manuellt Minimal effekt... maximal effekt sotarfunktion 6 Fackmannanivå (FM-nivå) Utan utomhusgivare Inställning Område Fabriksinställning 1 Normal framledningsbörtemperatur Nedsänkt framledningsbörtemperatur... maximal framledningstemperatur (parameter 31) --- = standby 60 2 Nedsänkt framledningsbörtemperatur 3 Driftsätt S = sommar V = vinter Minimal framledningstemperatur (parameter 30)... normal framledningsbörtemperatur 4 Varmvattenbörvärde 30 C 65 C --- = varmvattendrift av 5 Starta effekten manuellt Minimal effekt... maximal effekt sotarfunktion 6 Fackmannanivå (FM-nivå) 30 V / La

45 6 Manövrering 6.3 Fackmannanivå (FM-nivå) Aktivera fackmannanivå Vrid på vredet. Ett fält med symboler visas. Vrid på vredet för att flytta markören till under symbolen med skiftnyckeln. Tryck på inmatningsknappen. Vrid på vredet och ställ in koden 11. Bekräfta koden med inmatningsknappen. Fältet med symboler för FM-nivå visas. 1 Info-nivå 2 Parameternivå 3 Felhistorik Vrid på vredet för att flytta markören till under önskad nivå. Tryck på inmatningsknappen. Nivån aktiveras. Lämna fackmannanivån Vrid på vredet till dess att ESC visas. Tryck på inmatningsknappen / La

46 6 Manövrering Info-nivå Visa anläggningsvärden (i) Aktivera info-nivån (se kap. 6.3). Vrid på vredet. Anläggningsvärdena kan läsas av. Beroende på anläggningstyp döljs vissa värden. Info i systemet Enhet i 10 Driftfas 0 = avstängning brännare 1 = stilleståndskontroll fläkt 2 = uppnå förvädringsvarvtal 3 = förvädring 4 = uppnå tändvarvtal 5 = tändning flambildningstid (10 1,0 sekunder) 6 = brännare är i drift 7 = reläkontroll gasventil 8 = uppnå eftervädringsvarvtal och eftervädring i 11 Effekt % i 12 (1 Medeltemperatur utomhus C i 13 Enskild panna = framledningsbörvärde Kaskaddrift = effektbörvärde Fjärrstyrning DDC = temperaturbörvärde Fjärrdrift WCM-FS, WCM-EM, via B1 = högsta värmekravet C % C C i 14 SCOT -basvärde Pkt. Byt ut joniseringselektroden för: WTC 15 < 70 pkt. WTC 25 < 75 pkt. WTC 32 < 78 pkt. i 15 Ingångssignal temperaturfjärrstyrning ( ma) ma (1 Kan nollställas Info Aktörer Enhet i 20 Driftsätt H = värme W = varmvatten i 21 Styrsignal gasreglering % i 22 Börvarvtal PEA-pump % i 23 Fläktvarvtal 1/min x 10 Info Sensorer Enhet i 30 Framledningstemperatur C i 31 Avgastemperatur C i 32 Joniseringssignal (SCOT -ärvärde) Pkt. i 33 Utomhustemperatur C / La

47 6 Manövrering Info Sensorer Enhet i 34 Varmvattentemperatur C i 37 Flödesmängd (utförande C) l/min i 38 Ackumulatortemperatur upptill B10 C i 39 Växeltemperatur B11 C Ackumulatortemperatur nedtill B11 Info Systeminfo Enhet i 40 (1 Dygnsmätare antal brännarstarter ( ) i 41 (1 Dygnsmätare antal drifttimmar brännare ( ) h i 42 Brännarstarter x 1000 i 43 Drifttimmar brännare h x 100 i 44 Mjukvaruversion WCM-CPU i 45 (1 Tid sedan senaste service (se kap. 9.3) h x 10 i ESC Lämna menyn (1 Kan nollställas Återställning av anläggningsvärden Välj önskat värde. Tryck på inmatningsknappen i 2 sekunder. Värdena nollställs / La

48 6 Manövrering Parameternivå Visa parameter (P) Aktivera parameternivå (se kap. 6.3). Vrid på vredet. Parametrarna kan läsas av. Beroende på anläggningstyp döljs vissa parametrar. Ändra värden Tryck på inmatningsknappen. Inställt värde blinkar i displayen. Ändra värdet med vredet. Lagra värdet med inmatningsknappen. Parameter Baskonfiguration Värdeområde Fabriksinställning P 10 Pannkonfiguration (se kap. 7.2) P 11 Gastyp E = naturgas E EA = naturgas med avgasspjäll F = gasol P 12 Pannadress 1 = enskild panna A E = kaskad, DDC-system 1 P 13 P 14 Funktion för variabel utgång MFA 1 Funktion för variabel utgång VA1 (1, A: ebus-matning aktiv, B E: kopplingsbar ebus-matning P 71) 0 = driftindikering (säkerhetsventil gas) 1 = störningsindikering 2 = matarpump (värme- och VV-drift) 3 = värmekretspump (värmedrift) 4 = VV-laddningspump (VV-drift), trevägsventil 5 = varmvattencirkulationspump 6 = varmvattencirkulationspump via WCM-FS 7 = värmekretspump via WCM-FS #1, #1+2 0 = driftindikering (säkerhetsventil gas) 1 = störningsindikering 2 = matarpump (värme- och VV-drift) 3 = värmekretspump (värmedrift) 4 = VV-laddningspump (VV-drift), trevägsventil 5 = varmvattencirkulationspump 6 = varmvattencirkulationspump via WCM-FS 7 = värmekretspump via WCM-FS #1, #1+2 P 15 Funktion för ingång H1 0 = frigivning värmekrets 1 = värmekrets nedsänkt/normal 3 = standby med frostskydd P 17 Funktion för ingång H2 0 = frigivning varmvatten 1 = varmvatten nedsänkt/normal 2 = värmedrift med specialnivå 3 = brännarspärrfunktion P 18 Specialnivå värmedrift (se kap. 6.6) (endast då P 17 = 2) 8 C P / La

49 6 Manövrering Parameter Väderleksstyrning Värdeområde Fabriksinställning P 20 Korrektur utomhusgivare -4 4 K 0 P 21 (1 Byggnadsbedömning 0 = lätt konstruktion 1 = tung konstruktion P 22 (1 Värmekurvans lutning = inaktivering P 23 Anläggningsfrostskydd (se kap. 6.9) C 5 (1 Inställningen gäller endast då ingen WCM-FS är ansluten eller inte är i funktion. Parameter Värmepanna Värdeområde Fabriksinställning P 30 Minimal framledningstemperatur 8 C (P 31 - P 32) 8 P 31 Maximal framledningstemperatur (P 30 + P 32) (85 C - P 32) 78 P 32 Kopplingsdifferens +1 7 K 3 framledningstemperatur P 33 Frånkopplingstemperatur C 120 avgasväg P 34 Brännarpulsspärr 1 15 min = inaktivering P 35 Startgasmängd vid tändning 5 31 % WTC 15=16 WTC 25=16 WTC 32=13 P 36 Minimal effekt WTC 15=33 % 100 % WTC 25=32 % 100 % WTC 32=31 % 100 % P 37 Max.effekt värmedrift WTC 15=33 % 100 % WTC 25=32 % 100 % WTC 32=31 % 100 % P 38 P 39 (1 Max. effekt varmvattendrift O2-korrektur i det totala effektområdet WTC 15=33 % 100 % WTC 25=32 % 100 % WTC 32=31 % 100 % %-pkt. Ändringen motsvarar O2-halten ungefärligt (1 En korrektur får endast genomföras med ansluten avgasmätare WTC 15=33 WTC 25=32 WTC 32= Parameter Cirkulationspump Värdeområde Fabriksinställning P 40 Driftsätt pump värmedrift 0 = pump med fördröjt pumpstopp 0 1 = pump med kontinuerlig drift P 41 Pumpfördröjningstid värmedrift 1 60 min 3 P 42 P 43 P 44 (endast då P 40 = 0) Min.effekt vid varvtalsreglerad pump värmedrift Max.effekt vid varvtalsreglerad pump värmedrift Optimering växelreglering 20 % P P % WTC 15=60 WTC 25=70 WTC 32= K = inaktivering / La

50 6 Manövrering Parameter Cirkulationspump Värdeområde Fabriksinställning P 45 Effekt vid varvtalsreglerad pump varmvattendrift % 60 Utf. C = 80 Parameter P 50 P 51 P 52 P 53 (1 Varmvatten Utförande W Överhöjning av framledningstemperaturen för varmvattenladdning Kopplingsdifferens varmvatten Maximal varmvattenladdningstid Avdragsvärde varmvatten i nedsänkt drift (endast då P 17 = 1) Värdeområde K K min = inaktivering K -15 (1 Inställningen gäller endast då ingen WCM-FS är ansluten eller inte är i funktion. Parameter P 60 P 61 Varmvatten Utförande C Fabriksinställning Värmehållningstemperatur Kopplingsdifferens värmehållningstemperatur Värdeområde P 62 Boostereffektökning = inaktivering C = inaktivering K -15 Fabriksinställning Parameter System + Service Värdeområde Fabriksinställning P 70 Serviceintervall (se kap. 9.3) h x = inaktivering 300 P 71 ebus-matning (endast då P12 = A E) --- = inaktiv 1 = aktiv P 72 (1 O2-korrektur i det nedre %-pkt. 0.0 effektområdet (till ca 50 %) Ändringen motsvarar O2-halten ungefärligt ESC Lämna menyn (1 En korrektur får endast genomföras med ansluten avgasmätare / La

51 6 Manövrering 6.4 Manuell effektstart Vrid på vredet. Ett fält med symboler visas. Markera sotarfunktionssymbolen med markören. Tryck på inmatningsknappen. Maximal effekt startas. 1 Framledningstemperatur 2 Effekt i % Tryck på inmatningsknappen. Ställ in önskad effekt med vredet. Den valda effekten är aktiv i 15 minuter. Lämna manuell effektinställning Tryck på inmatningsknappen. Den manuella effektinställningen lämnas. Den senast inställda effekten fortsätter att vara aktiv i 2 minuter. Inom denna tid kan tidsförloppet på 2 minuter startas om på nytt i FM-nivån genom att vrida på vredet. Detta gör det möjligt att avläsa anläggningsvärdena vid motsvarande effekt i informationsnivån. Läsa av anläggningsvärden Aktivera info-nivån (se kap. 6.3). Anläggningsvärden för senast inställda effekt kan visas / La

52 6 Manövrering Exempel 6.5 Starta manuell konfiguration Med den manuella konfigurationen kan inställningar anpassas till pannutförandet. Alla givare och aktörer registreras därvid på nytt (se kap. 7.2). Aktivera parameternivå (se kap. 6.3). Välj parameter 10. Den aktuella konfigurationen visas. Tryck på inmatningsknappen. Vrid på vredet till dess att --- visas. Tryck på inmatningsknappen. Pannan söker efter ny konfiguration som visas blinkande i displayen. Tryck på inmatningsknappen. Konfigurationen sparas. Utomhusgivaren är borttagen / La

53 6 Manövrering 6.6 Styrningsvarianter B1 1 M Temperaturfjärrstyrning 4 20 ma Anslut den analoga börvärdessignalen ma vid ingång B1, beakta samtidigt polerna. Signalen tolkas som framledningsbörvärde. I konfigurationen visas t. 6 ma Minimal framledningstemperatur (P 30) 20 ma Maximal framledningstemperatur (P 31) 4 6 ma Brännaren är avstängd < 4 ma Signalen är defekt (efter ca 15 minuter W88) Om en signal kopplas till ingång B1, kan maximalt sex tilläggsmoduler (WCM-EM) installeras. Värmedrift med specialnivå Denna funktion är även verksam under sommardrift. Ställ in parameter 17 på 2. Vid sluten kontakt H2 värmer pannan till den inställda temperaturnivån i parameter 18. Högre börväden i ytterligare värmekretsar tas hänsyn till. Varmvattenladdningen har generellt sett företräde. Vid öppen kontakt fastställs panntemperaturen enligt befintlig regleringsvariant. Är värmedrift med specialnivå aktiv, visas Sn och den aktuella framledningstemperaturen i displayen / La

54 6 Manövrering 6.7 Regleringsvarianter Konstant framledningstemperaturreglering För den här regleringsvarianten behövs inga extra givare eller termostater. Framledningstemperaturen regleras till det inställda värdet i slutanvändarnivån (se kap ). För att kunna schemalägga omkopplingen mellan normal- och nedsänkt temperatur behövs en timer (tillval). Vid låga utomhustemperaturer Vid milda utomhustemperaturer Väderleksstyrning För den väderleksstyrda regleringen krävs en utomhusgivare (QAC 31). Montera utomhusgivaren på husets norra eller nordvästra gavel, minst 2,5 m över marken. Undvik direkt solinstrålning och uppvärmning via andra värmekällor. Genomför eventuellt en temperaturkorrigering på utomhusgivaren med parameter 20. Om det finns en manöverenhet (WCM-FS) ansluten, sker inställningen av temperaturregleringen via manöverenheten (se användaranvisningarna för WCM-FS). Den aktuella framledningsbörtemperaturen berkänas utifrån: genomsnittlig och aktuell utomhustemperatur, kurvlutning (parameter 22), rumsbörvärde. För att den önskade rumsbörtemperaturen skall uppnås, krävs det en högre framledningstemperatur vid låga utomhustemperaturer. Kurvlutningen fastställer hur mycket den ändrade utomhustemperaturen skall påverka framledningstemperaturen och anpassar värmekurvan till byggnaden. Rumstemperatur för låg Öka kurvlutningen. Öka normal resp. nedsänkt rumstemperatur. Rumstemperatur för hög Minska kurvlutningen. Minska normal resp. nedsänkt rumstemperatur , , , , , , Utomhustemperatur i C 2 Framledningstemperatur i C 3 Kurvlutning (vid normal rumstemperatur 20 C) / La

55 6 Manövrering Exempel: vid kurvlutning 10 En förändring av den normala rumstemperaturen resp. den nedsänkta rumstemperaturen med 1 C leder till en parallellförskjutning av den inställda värmekurvan med ca 1,5... 2,5 C Utomhustemperatur i C 2 Framledningstemperatur i C (vid kurvlutning 10) 3 Normal resp. nedsänkt rumstemperatur i C För att kunna schemalägga omkopplingen mellan normal rumstemperatur och nedsänkt rumstemperatur behövs en timer (tillval) / La

56 6 Manövrering Varmvattendrift Utförande W och H Varmvattendriften har företräde före värmedriften. Varmvattenladdningen sker, då temperaturen i varmvattenberedaren sjunker under varmvattenbörvärdet minus kopplingsdifferensen (parameter 51). En nedsänkningsnivå kan ställas in (endast med timer) för varmvattentemperaturen med hjälp av avdragsvärdet (parameter 53). Den maximala laddningstiden för varmvattnet kan ställas in med parameter 52. I utförande H kan en extern trevägsventil och en varmvattenladdningspump anslutas via utgångarna MFA1 och VA1. Varmvattengivaren ansluts vid ingång B3. Utförande C med integrerad plattvärmeväxlare AKTA Skador på grund av kalkrikt vatten Vatten med hög kalkhalt kan orsaka kalkavlagringar i plattvärmeväxlaren. Weishaupt rekommenderar därför att en vattenavhärdningsanläggning monteras in då den totala vattenhårdheten ligger över 18 dh. Varmvattenbörvärdet ställs in i slutanvändarnivån (symbolen vattenkran). Brännaren avstängd: varmvattentemperaturen är högre än varmvattenbörvärdet plus 5 Kelvin. Brännaren på: varmvattentemperaturen är lägre än varmvattenbörvärdet minus 1 Kelvin. Via en integrerad vattenflödessensor fastställs flödesmängden samt identiferar tappstarten (flödesmängd > 2,3 l/min) resp. tappslutet, som används för regleringen. Utloppstemperaturen regleras via och övervakas av en varmvattengivare. För att varmvattenkomforten skall kunna förbättras är följande funktioner integrerade: Värmehållningsfunktion (komfortfunktion): Under varmvattennormaldriften tas plattvärmeväxlaren till en temperatur som kan ställas in och hålls sedan kvar där. Varmvatten finns då tillgängligt direkt. Genom att använda en timer eller en WCM-FS kan värmehållningsfunktionen kopplas ifrån automatiskt under natten. Boosterfunktion: Med boosterfunktionen höjs brännareffekten med ca 15 % i förhållande till den inställda temperaturen för varmvattenutloppet ( 50 C) och flödesmängden (> 4 l/min) för att ännu mer varmvatten skall finnas tillgängligt. Efter att tappningsförloppet och komfortfunktionen har avslutats fortsätter trevägsventilen vid vinterdrift att vara aktiv i varmvattenläget under 3 minuter. Vid sommardrift är trevägsventilen fortsatt aktiv i varmvattenläget. Flödesmängden är begränsad till ca 7,5 l/min (±10 %) i apparaten. På så sätt undviks ett temperaturbortfall vid större tappmängder. Parameterinställningar: P 38: maximal effekt i varmvattendrift (rekommendation: 100 %) P 45: effekt varvtalsreglerad pump varmvattendrift P 60: värmehållningstemperatur P 61: kopplingsdifferens värmehållningstemperatur P 62: boostereffektökning / La

57 6 Manövrering Ackumulatorreglering med en givare Beakta ackumulatorgivarens montageanvisning (tryck-nr. 570). Den här reglervarianten är lämplig då t. ex. den övre delen av ackumulatorn skall laddas. Laddningen av det nedre ackumulatorområdet sker med en extern värmekälla. Anslut ackumulatorgivaren till ingång B10. Inkopplingskriterium B10 < framledn.börvärde - kopplingsdifferens (P 32) Frånkopplingskriterium B10 > framledn.börvärde + kopplingsdifferens (P 32) Varmvattenfrigivningen sker via givare B3, frigivningen för värmedrift sker via givare B10. Dessutom kan en trevägsventil anslutas vid utgång MFA vid varmvattendrift. Om det finns en manöverenhet (WCM-FS) ansluten, måste den köras med adress #1 resp. 1+2 för att den direkta pumpvärmekretsen skall kunna köras efter ackumulatorn. Pumpen vid utgång MFA1 är ansluten: Ställ in parameter 13 på 7. Pumpen vid utgång VA1 är ansluten: Ställ in parameter 14 på / La

58 6 Manövrering Ackumulatorreglering med två givare Beakta ackumulatorgivarens montageanvisning (tryck-nr. 570). Den här regleringsvarianten skall användas, då ett större ackumulatorområde skall laddas med apparaten. Anslut den övre ackumulatorgivaren till ingång B10. Anslut den nedre ackumulatorgivaren till ingång B11. Inkopplingskriterium B10 < framledn.börvärde - kopplingsdifferens (P 32) och B11 < framledn.börvärde - kopplingsdifferens (P 32) Frånkopplingskriterium B11 > framledn.börvärde + kopplingsdifferens (P 32) Varmvattenfrigivningen sker via givare B3, frigivningen för värmedrift sker via givare B10 och B11. Dessutom kan en trevägsventil anslutas vid utgång MFA vid varmvattendrift. Om det finns en manöverenhet (WCM-FS) ansluten, måste den köras med adress #1 resp. 1+2 för att den direkta pumpvärmekretsen skall kunna köras efter ackumulatorn. Pumpen vid utgång MFA1 är ansluten: Ställ in parameter 13 på 7. Pumpen vid utgång VA1 är ansluten: Ställ in parameter 14 på / La

59 6 Manövrering Växelreglering Anslut växelgivaren till ingång B11. Apparaten modulerar effekten för värmedrift direkt till växelgivaren. Inkopplingskriterium B11 < framledn.börvärde - kopplingsdifferens (P 32) Frånkopplingskriterium B11 > framledn.börvärde + kopplingsdifferens (P 32) Med den här reglervarianten modulerar pumpen i förhållande till temperaturdifferensen mellan växelgivaren (B11) och framledningsgivaren. Funktionen kan anpassas till anläggningens förhållanden med parameter 44. Eftersom regleringen vid varmvattendrift inverkar på den interna framledningsgivaren, är en varmvattenladdning före den hydrauliska växeln möjlig via en trevägsventil. Pumpens eftergångstid efter varmvattenladdningen tar 3 minuter. Om det finns en manöverenhet (WCM-FS) ansluten, måste den köras med adress #1 resp. 1+2 för att den direkta pumpvärmekretsen skall kunna köras efter växeln. Pumpen vid utgång MFA1 är ansluten: Ställ in parameter 13 på 7. Pumpen vid utgång VA1 är ansluten: Ställ in parameter 14 på / La

60 6 Manövrering 6.8 Cirkulationspump Värmedrift Pumpen styrs ända till dess att värmekravet är uppfyllt. Då inget värmekrav längre är nödvändigt, fortsätter pumpen att gå med en inställd eftergångtid (EGT) enligt inställningarna för parameter 41. Vid behov kan en kontinuerlig pumpdrift ställas in med parameter 40. Vid den varvtalsstyrda pumpen anpassas pumpeffekten till den erforderliga brännareffekten. Pumpen körs med min.effekt när brännaren är frånslagen. Ställ in moduleringsgränserna för pumpen med parameter 42 och 43. Pumpstyrningslogik Utan fjärrstyrning (t. ex. WCM-FS eller WCM-EM) Driftsätt Standby/sommar Regleringsvarianter Med utomhusgivare Utan utomhusgivare Inställning P Pumpdrift EGT, från EGT, från Kontin. drift EGT, från Driftsätt Vinter Regleringsvarianter Med utomhusgivare Utan utomhusgivare Inställning P Pumpdrift Kontin. drift EGT, från (1 Kontin. drift Kontin. drift (1 Funktion för nedsänkt drift. I normaldrift går pumpen obereoende av P 40i kontinuerlig drift. Varmvattendrift Ställ in pumpeffekten med parameter 45 Pumpens eftergångstid efter varmvattenberedningen tar 3 minuter (ej justerbar) / La

61 6 Manövrering 6.9 Frostskydd Frostskydd på pannan Framledningstemperatur < 8 C: brännaren drivs med minimal effekt, pumpen är igång. Framledningstemperatur > 8 C plus kopplingsdifferens (parameter 32): brännaren stängs av, pumpeftergången är aktiv (parameter 41). Pannfrostskyddet inverkar även utgångarna MFA och VA då det är parametrerat som matarpump (parameter 13, 14). Då pannfrostskyddet är aktivt blinkar symbolen Frostskydd på anläggningen (med utomhusgivare) i displayen. Utomhustemperatur < anläggningsfrostskydd (parameter 23): Kontinuerlig pumpgång är aktiv. Utomhustemperatur > anläggningsfrostskudd (parameter 23) plus 5 Kelvin: Kontinuerlig pumpgång inaktiveras. Anläggningsfrostskyddet inverkar även på utgångarna MFA och VA då det är parametrerat som värmekretspump (parameter 13, 14). Vid ackumumlatorreglering har anläggningsfrostskyddet ingen inverkan på pannkretspumpen. Frostskydd för varmvatten (utförande W) Varmvattentemperatur < 8 C: brännaren drivs med minimal effekt, pumpen är igång. Varmvattentemperatur > 8 C plus halva kopplingsdifferensen (parameter 51): Brännaren stängs av. Varmvattenfrostskyddet inverkar även på utgångarna MFA och VA då det är parametrerat som cirkulations- eller varmvattenladdningspump (parameter 13, 14). Då varmvattenfrostskyddet är aktivt blinkar symbolen i displayen / La

62 6 Manövrering 6.10 In- och utgångar Flera olika användningsområden är möjliga med de fritt valbara in- och utgångarna. Utgång MFA och VA MFA-utgången är en potentialbunden reläutgång. VA-utgången är potentialfri. Inställning parameter 13, 14 Förklaring 0 = driftindikering, Kontakten sluter, så fort ett värmekrav ges. (säkerhetsventil gas) 1 = störningsindikering Kontakten sluter, så fort en störning uppstår eller då en varning ges i minst 4 minuter. 2 = extern matarpump Utgången styrs som en intern värmekretspump (för värme- och varmvattendrift). 3 = extern värmekretspump utan WCM-FS Utgången aktiveras under tiden som värmedriften pågår. 4 = VV-laddningspump; trevägsventil Utgången aktiveras under varmvattenladdning. 5 = VV-cirkulationspump utan WCM-FS Utgången aktiveras under varmvattenfrigivninen, resp. schemaläggs med knappen. 6 = cirkulationspump varmvatten via Utgången aktiveras beroende på cirkulationsprogrammet i CM-FS. WCM-FS 7 = värmekretspump via WCM-FS Utgången aktiveras, då signal om värmedrift skickas via WCM-FS #1, #1+2, #2. Ingång H1 Inställning parameter 15 Förklaring 0 = frigivning värmepanna vid värmedrift Om ingången är sluten, sker en frigivning av värmedriften. Då ingången är öppen spärras WTC-pannan för värmedrift, värmekretsar som regleras via tilläggsmoduler (WCM-EM) är fortfarande i drift. 1 = värmekrets nedsänkt/normal (1 Vid sluten ingång är normalbörvärdet verksamt. Vid öppen ingång är nedsänkningsbörvärdet verksamt. 3 = standby med frostskydd Vid sluten ingång befinner sig anläggningen i standbyläge. Driftsätten varmvatten och värme är spärrade. Frostskyddet är fortsatt aktivt. Anläggningar med externa WCM-FS- eller WCM-EM-värmekretsar är också spärrade. (1 Inställningen gäller endast då ingen WCM-FS är ansluten eller inte är i funktion. Ingång H2 Inställning parameter 17 Förklaring 0 = frigivning värmepanna vid VV-drift Om ingången är sluten, sker en frigivning av varmvattnet. Då ingången är öppen spärras WTC-pannan för varmvattendrift. 1= varmvatten nedsänkt/normal (1 Vid sluten ingång är normalbörvärdet verksamt. Vid öppen ingång är nedsänkningsbörvärdet verksamt och värmehållningsfunktionen (utförande C) är avstängd. 2 = värmedrift med specialnivå (se kap. 6.6) 3 = brännarspärrfunktion Om ingången är sluten, kopplar apparaten ifrån. Inget frostskydd är aktivt. I displayen visas 24 då kontakten är sluten. Öppnar kontakten igen, startar apparaten automatiskt på nytt. Den här funktionen kan t. ex. användas för anslutning av en golvvärmetermostat eller av en säkerhetsbrytare i en hävert för kondensaten. (1 Inställningen gäller endast då ingen WCM-FS är ansluten eller inte är i funktion / La

63 6 Manövrering 6.11 Särskilda anläggningsparametrar Anläggningsparametrarna kan ställas in via fackmannanivån. I vissa särskilda fall måste WTC-pannan justeras mer noggrannt till värmeanläggningen via mjukvaruprogrammet WCM-Diagnose. För fjärrstyrning med WCM-FS måste ebus-adaptern WEA förses med ström via en separat nätdel. Bet. Parameter Värdeområde Enhet WTC 15 (1 WTC 25 (1 WTC 32 (1 A1 FL-regulator (P-andel) x 0, A2 FL-regulator (I-andel) 1 7 x 0,125 sek. A3 FL-regulator (D-andel) 0 63 x 0,032 sek A4 Combi-regulator (P-andel) x 0,25 50 A5 Combi-regulator (I-andel) 1 3 x 0,125 sek. A6 Combi-regulator (D-andel) 0 63 x 0,032 sek A7 (2 Max.spridning FL/avgas K A8 Panneffekt vid tändning 50,0 90,0 % ,1 A9 (2 Max. framledningsgradient 0,5 1,5 K/sek. 1,0 1,0 1,0 A10 Maximalt varvtal S8-600 S8 U/min A11 Fördröjd starteffekt P36 37 % A12 Gastryckvakt (1 Fabriksinställning (2 Parametern är säkerhetsrelevant. Ändringar får endast genomföras efter förfrågan och godkännande från Weishaupts serviceavdelning / La

64 6 Manövrering 6.12 Sotarfunktion Aktivera sotarfunktionen Vrid på vredet. Ett fält med symboler visas. Markera sotarfunktionssymbolen med markören. Tryck på inmatningsknappen. Sotarfunktionen är aktiv i 15 minuter. 1 Framledningstemperatur 2 Effekt i % Inaktivera sotarfunktionen Vrid på vredet. ESC visas. Tryck på inmatningsknappen. Sotarfunktionen är inaktiverad. Efter ca 90 sekunder visas standardindikeringen på nytt / La

65 7 Idrifttagande 7 Idrifttagande 7.1 Förutsättningar Idrifttagandet får endast utföras av kvalificerade fackmän. Endast ett korrekt genomfört idrifttagande garanterar apparatenss driftsäkerhet. Före idrifttagandet skall nedanstående punkter kontrolleras: alla montage- och installationsarbeten är avslutade och godkända, el.installationen är vederbörligt utförd, strömkretsar vederbörligt säkrade samt åtgärderna för beröringsskydd på elektriska anordningar och all kabeldragning har kontrollerats, apparaten och värmesystemet skall vara fyllda med tillräckligt mycket medium och vara avluftade, vattenlåset skall vara fyllt, tillräckligt med frisklufttillförsel skall kunna garanteras, avgasvägar och förbränningsluftvägar skall vara fria, alla regler-, styr- och säkerhetsanordningar är funktionsdugliga och korrekt inställda, åtgärder mot värmeförluster har säkerställts. Ytterligare anläggningsberoende kontroller kan vara nödvändiga. Beakta härvid driftföreskrifterna för varje enskild anläggningskomponent / La

66 7 Idrifttagande Kontrollera gasarmaturens täthet Täthetskontroll Genomför täthetskontroll: före idrifttagandet, efter alla service- och reparationsarbeten. Stäng av anläggningen. Stäng gaskulventilen. Lossa skruven på gaskombiventilens mätställe Pe 1. Anslut provanordningen på Pe. Skapa ett provtryck på mbar. Vänta ut en tryckutjämning i 5 minuter. Genomför en kontroll under 5 minuter. Kontrollera tryckfallet. Gasledningen är tät då trycket inte faller med mer än 1 mbar. FARA Explosionsrisk vid läckande gas Icke fackmässigt genomförda arbeten kan leda till gasläckage och explosionsrisk. Skruva åt skruvarna vid mätställena ordentligt efter att arbetet på gaskombiventilen har genomförts och kontrollera att allt är helt tätt. Dokumentera resultatet från täthetskontrollen i mätprotokollet / La

67 7 Idrifttagande Kontrollera gasanslutningstrycket Gasanslutningstrycket skall ligga inom följande områden: Naturgas E/H Naturgas LL Gasol B/P (Pn 37) Gasol B/P (Pn 50) 17, ,0 mbar 20, ,0 mbar 25, ,0 mbar 42, ,5 mbar Lossa skruven på gaskombiventilens mätställe Pe (se kap ). Anslut tryckmätaren. Öppna gaskulventilen långsamt och kontrollera samtidigt tryckökningen. Om det uppmätta anslutningstrycket överstiger 70 mbar: Stäng genast gaskulventilen. Starta inte anläggningen. Informera anläggningsägaren. Om det uppmätta anslutningstrycket är för lågt: Starta inte anläggningen. Informera anläggningsägaren. FARA Explosionsrisk vid läckande gas Icke fackmässigt genomförda arbeten kan leda till gasläckage och explosionsrisk. Skruva åt skruvarna vid mätställena ordentligt efter att arbetet på gaskombiventilen har genomförts och kontrollera att allt är helt tätt / La

68 7 Idrifttagande 7.2 Injustering av pannan Under idrifttagandet skall följande kontrolleras: att maximalt möjliga vattengenomströmning är säkerställd, att höguppvärmning sker med låg framledningstemperatur och låg effekt, att alla pannor vid flerpanneanläggningar drivs simultant och med låg effekt, att gasanslutningstrycket vid maximal effekt ligger inom området (se kap ). 1. Konfigurera anläggningen Stäng gaskulventilen. Starta anläggningen med strömbrytare S1 (se kap ). WTC-pannan känner igen apparattypen, alla anslutna givare och aktörer när spänningsförsörjningen kopplas in. Den aktuella konfigurationen blinkar ca 20 sekunder i displayen. 1 Apparattyp 15 = WTC = WTC = WTC 32 P1 = ackumulatorreglering med en givare (1 P2 = ackumulatorreglering med två givare (1 P3 = växelreglering (1 2 Utförande H = värmedrift 3 Utomhusgivare A = utomhusgivare W = värmedrift och varmvattenberedning C = värmedrift och varmvattenberedning med integrerad plattvärmeväxlare - = ingen utomhusgivare t = temperaturfjärrstyrning 4 Pump P = varvtalsreglerad pump - = ingen varvtalsreglerad pump (1 Om regleringsvarianten är ansluten, visas indikeringen i ca 7 sekunder. Tryck på inmatningsknappen. Konfigurationen sparas. Används inte inmatningsknappen inom de 20 sekunderna, sker en automatisk lagring av den identifierade konfigurationen efter 24 timmar. Konfigurationen kan även startas manuellt på nytt (se kap. 6.5). En konfigurerad panna visar den lagrade konfigurationen efter varje gång som spänningsförsörjningen startas. Läggs givare eller aktörer till eller tas bort i efterhand, måste apparaten konfigureras på nytt (se kap. 6.5). Den automatiska konfigurationen sker enbart vid det första idrifttagandet. 2. Ställ in parameter Aktivera parameternivå (se kap. 6.3). Välj enskilda parametrar och anpassa sedan efter anläggningsbehov / La

69 7 Idrifttagande 3. Genomför kalibrering och optimera O2-halten Apparaten är fabriksinställd för naturgas. O2-halten måste kontrolleras och eventuellt optimeras. Om WTC-pannan körs med gasol, gå vidare till kapitel "Byte av gastyp" (se kap. 7.3). Eftersom gaskulventilen är sluten, genomför apparaten 5 st tändningsförsök och spärras därefter med indikeringen F21. Öppna gaskulventilen. Återställ apparaten med [reset]. Välj parameter 39. Tryck på inmatningsknappen. Kalibreringen genomförs i ca 60 sekunder och CAL visas blinkande i displayen. Nytt SCOT -basvärde har skapats. O2-halten kan ändras efter kalibreringen. Ändringen motsvarar O2-halten på ett ungefär. Kontrollera förbränningen och optimera den eventuellt med parameter 39. Ställ in O2-halten med vredet enligt tabellen: vrid åt vänster = O2-halten reduceras (max -0,5), vrid åt höger = O2-halten höjs (max 1,0). WTC 15 WTC 25 WTC 32 Naturgas 5,5 % ±0,4 5,5 % ±0,4 4,8 % ±0,4 Tryck på inmatningsknappen. Värdet sparas. Min.effekt startas. Parameter 72 visas automatiskt. Kontrollera förbränningen och optimera den eventuellt med parameter 72. Ställ in O2-halten med vredet enligt tabellen: vrid åt vänster = O2-halten reduceras (max -0,5), vrid åt höger = O2-halten höjs (max 0,5). Tryck på inmatningsknappen. Värdet sparas. Lämna fackmannanivån. 4. Kontroll av förbränningsvärden Starta manuell effekt (se kap. 6.4). Ställ in max.effekten och kontrollera förbränningsvärdena. Ställ in min.effekten och kontrollera förbränningsvärdena. Om O2-halten avviker med mer än ±0,6 jämfört med värdet i tabellen, måste apparaten efterjusteras / La

70 7 Idrifttagande 5. Avslutande arbeten FARA Explosionsrisk vid läckande gas Icke fackmässigt genomförda arbeten kan leda till gasläckage och explosionsrisk. Skruva åt skruvarna vid mätställena ordentligt efter att arbetet på gaskombiventilen har genomförts och kontrollera att allt är helt tätt. Stäng mätställen och lock. Dokumentera förbränningsvärden och inställningar i analysprotokollet. Informera ägaren om skötsel och drift av anläggningen. Montage- och driftanvisningen skall överlämnas till anläggningsägaren, samt skall denne informeras om att anvisningen alltid skall förvaras vid anläggningen. Ägaren skall även informeras om att anläggningen måste kontrolleras årligen av en fackman / La

71 7 Idrifttagande 7.3 Byte av gastyp WTC-pannan konverteras till drift med gasol Stäng gaskulventilen. Koppla ifrån anläggningen vid brytare S1 (se kap ). Lossa kontakten 1 vid gaskombiventilen. Vrid inställningsskruven (insexnyckel 2,5) 2 till höger stopp (-) (ca 30 varv). Naturgas vänster stopp (+) Gasol höger stopp (-) Montera kontakten 1 igen. Starta anläggningen med strömbrytare S1. Ställ in parameter 11 på F (se kap ). Eftersom gaskulventilen är sluten, genomför apparaten 5 st tändningsförsök och spärras därefter med indikeringen F21. Öppna gaskulventilen. Återställ apparaten med [reset]. Välj parameter 39. Tryck på inmatningsknappen. Kalibreringen genomförs i ca 60 sekunder och CAL visas blinkande i displayen. Nytt SCOT -basvärde har skapats. O2-halten kan ändras efter kalibreringen. Ändringen motsvarar O2-halten på ett ungefär. Kontrollera förbränningen och optimera den eventuellt med parameter 39. Ställ in O2-halten med vredet enligt tabellen: vrid åt vänster = O2-halten reduceras (max -0,5), vrid åt höger = O2-halten höjs (max 1,0). WTC 15 WTC 25 WTC 32 Gasol 5,8 % ±0,4 5,8 % ±0,4 4,8 % ±0, / La

72 7 Idrifttagande Tryck på inmatningsknappen. Värdet sparas. Min.effekt startas. Parameter 72 visas automatiskt. Kontrollera förbränningen och optimera den eventuellt med parameter 72. Ställ in O2-halten med vredet enligt tabellen: vrid åt vänster = O2-halten reduceras (max -0,5), vrid åt höger = O2-halten höjs (max 0,5). Tryck på inmatningsknappen. Värdet sparas. Lämna fackmannanivån. Kontroll av förbränningsvärden Starta manuell effekt (se kap. 6.4). Ställ in max.effekten och kontrollera förbränningsvärdena. Ställ in min.effekten och kontrollera förbränningsvärdena. Om O2-halten avviker med mer än ±0,6 jämfört med värdet i tabellen, måste apparaten efterjusteras. Avslutande arbeten FARA Explosionsrisk vid läckande gas Icke fackmässigt genomförda arbeten kan leda till gasläckage och explosionsrisk. Skruva åt skruvarna vid mätställena ordentligt efter att arbetet på gaskombiventilen har genomförts och kontrollera att allt är helt tätt. Stäng mätställen och lock. Dokumentera förbränningsvärden och inställningar i analysprotokollet. Informera ägaren om skötsel och drift av anläggningen. Montage- och driftanvisningen skall överlämnas till anläggningsägaren, samt skall denne informeras om att anvisningen alltid skall förvaras vid anläggningen. Ägaren skall även informeras om att anläggningen måste kontrolleras årligen av en fackman. Märk typskylten med den inställda gastypen / La

73 7 Idrifttagande 7.4 Kontrollera avgassystemets täthet Vid rumsluftsoberoende drift måste avgassystemets täthet kontrolleras med en O2- mätare. Led slangen 2 via mätstället i tilluftsringspalten 1 och ut i det fria. Täta mätstället i tilluftsringspalten. Anslut mätsonden 3 till slangen. Montera frontkåpan. Starta manuell effekt (se kap. 6.4). Genomför en O2-mätning vid maximal effekt. Vänta minst 5 minuter innan mätningen är klar. O2-halten får inte underskrida det uppmätta värdet i omgivningsluften med mer än 0,2 % / La

74 7 Idrifttagande 7.5 Anpassa effekten Vid behov kan den maximala effekten ändras med parameter 37 resp. parameter A10. Reducera effekten Aktivera parameternivå (se kap. 6.3). Reducera parameter 37 till dess att önskad gasgenomströmning har uppnåtts. Kontrollera förbränningsvärdena och justera ev. O2-halten. Beräkna brännareffekten (se kap. 7.6). Skriv upp den inställda effekten på den bifogade etiketten och sätt fast den på WTC-pannan. Öka effekten Den maximala brännareffekten QC (se kap ) får inte överskridas med mer än 5 %. PC-verktyget WCM-Diagnose (best-nr ) måste finnas tillgängligt. Sätt i gränssnittskabeln i PC-anslutningen på WTC-pannan och anslut den bärbara datorn. Starta programmet WCM-Diagnose. Öka parameter A10 tills den önskade gasgenomströmningen har uppnåtts. Kontrollera förbränningsvärdena och justera ev. O2-halten. Beräkna brännareffekten (se kap. 7.6) / La

75 7 Idrifttagande 7.6 Beräkna brännareffekten VB Driftvolym i m 3 /h (gasgenomströmning) VN Nominell volym i m 3 /h (gasgenomströmning vid 0 C och 1013 mbar) VG Skapad gasgenomströmning vid gasmätare TM Uppmätt tid vid fastställande av gasgenomströmning i sekunder (VG) f Omräkningsfaktor tgas Gastemperatur vid mätare i C PGas Gastryck vid mätare i mbar PBaro Barometriskt lufttryck i mbar (se tabell) QF Tillförd brännareffekt i kw Hi Värmevärde i kwh/m 3 (vid 0 C och 1013 mbar) Fastställ driftvolym (gasgenomströmning) Mät gasgenomströmningen (VG) vid gasmätaren; mättiden (TM) bör vara minst 60 sekunder lång. Beräkna driftvolym (VB) med följande formel: Höjd ö. h. (m) PBaro i mbar Beräkna omräkningsfaktor Fastställ gastemperatur (tgas) och gastryck (PGas) vid gasmätaren. Fastställ lufttryck (PBaro) utifrån tabellen Beräkna omräkningsfaktor (f) med följande tabell: Beräkna nominell volym Beräkna den nominella volymen (Vn) med följande formel: Beräkna brännareffekten Beräkna värmeeffekten (QF) med följande formel: / La

76 8 Urdrifttagande 8 Urdrifttagande Vid driftstopp: Stäng av apparaten. Stäng bränsleventilen. Töm anläggningen vid risk för frostbildning / La

77 9 Service 9 Service 9.1 Serviceanvisningar FARA FARA FARA Explosionsrisk vid läckande gas Icke fackmässigt genomförda arbeten kan leda till gasläckage och explosionsrisk. Stäng bränsleavstängningsanordningen innan arbetet påbörjas. Vid ur- och inbyggnad av gasförande anläggningsdelar skall arbetet göras noggrannt. Skruva fast skruvarna ordentligt vid mätställena och kontrollera att allt är helt tätt. Livshotande fara på grund av strömstötar Spänningsarbeten kan orsaka strömstötar. Innan arbetet påbörjas skall pannan skiljas från spänningsnätet. Säkra pannan mot oväntad återinkoppling. Risk för förgiftning av utströmmande gaser Avgaser strömmar ut när vattenlåset inte är fyllt. Att andas in dessa avgaser ger yrsel, illamående och är livsfarliga. Kontrollera vattenlåsets vattennivå regelbundet och fyll det eventuellt med vatten, särskilt efter ett längre driftstopp eller vid drift med hög returledningstemperatur (> 55 C). VARNING Brännskaderisk av heta pannkomponenter Heta pannkomponenter kan ge svåra brännskador! Låt komponenterna svalna. Service får endast utföras av kvalificerade fackmän. Värmeanläggningen skall genomgå service minst en gång per år. Beroende på anläggningsförhållanden kan även en mer frekvent tillsyn vara nödvändig. Komponenter som uppvisar en högre förslitningsgrad eller vars konstruktionslivslängd har överskridits resp. kommer att överskridas före nästa servicetillfälle, skall bytas ut i förebyggande syfte (se kap. 9.2). För att säkerställa en regelbunden kontroll rekommenderar Weishaupt att ett serviceavtal ingås. Igångkörning av följande komponenter får endast utföras av tillverkaren eller ett av denne utsett ombud: kretskort (WCM-CPU), gaskombiventil, säkerhetsventil / La

78 9 Service Före varje servicetillfälle Informera ägaren. Stäng av anläggningens huvudströmbrytare och säkra den mot oväntad återinkoppling. Stäng bränsleventilen. Lossa frontkåpan. Service Genomför servicearbetet i enlighet med det bifogade analysprotokollet (tryck-nr. 7562). Efter varje servicetillfälle Kontrollera gasarmaturens täthet (se kap ). Kontrollera att de avgas- och kondensatförande komponenterna är täta. Kontrollera att de vattenförande komponenterna är täta. Kontrollera att förbindningarna vid brännarkåpa/fläkt och brännarkåpa/värmeväxlare är täta. Genomför kalibreringen (P 39). Kontrollera förbränningsvärdena och justera ev. O2-halten. Dokumentera förbränningsvärden och inställningar i analysprotokollet. Montera pannfronten och sätt fast spännlåset med skruven. Återställ serviceindikeringen (se kap. 9.3) / La

79 9 Service 9.2 Komponenter Förutom att genomföra de serviceåtgärder som står i analysprotokollet, skall även följande komponenters konstruktionslivslängd kontrolleras. Komponenter som uppvisar en högre förslitningsgrad eller vars konstruktionslivslängd har överskridits resp. kommer att överskridas före nästa servicetillfälle, skall bytas ut i förebyggande syfte. Komponenter Kretskort (WCM-CPU) Gaskombiventil Tätning fläkt luftspalt O-ring fläkt/blandare fläkt Tätning gasventil-blandare O-ring (23 x 2,5) gasventil/gasanslutningsstycke Säkerhetsventil 3 bar Konstruktionslivslängd 10 år eller inkopplingar 10 år eller inkopplingar 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 9.3 Serviceindikering Tidsintervallen till nästa service kan ställas in. Efter avslutad tidsintervall visas en blinkande skruvmejselsymbol i displayen. Då det finns en manöverenhet WCM-FS ansluten visas Service. Ställ in serviceintervall Aktivera parameternivå (se kap. 6.3). Ställ in serviceintervallen med parameter 70. Återställ serviceindikeringen Serviceindikeringen 1 skall återställas efter avslutat servicearbete. Aktivera info-nivån (se kap. 6.3). Välj i 45 i info-nivån. Tryck på inmatningsknappen i 2 sekunder. Serviceindikeringen och mätaren återställs / La

80 9 Service 9.4 Brännaryta: demontage och montering Beakta serviceanvisningarna (se kap. 9.1). Demontage Stäng gaskulventilen. Lossa de elektriska anslutningarna 1 vid gaskombiventilen och fläkten. Lossa överfallsmuttern 2. Ta bort de 4 brickmuttrarna på brännarkåpan 4. Lyft bort brännarkåpan. Ta bort brännartätningen 5 Ta bort brännarytan 6. Rengöra brännarytan Vid behov måste brännarytan rengöras. Rengör framsidan med en trasa. Om det finns damm- och partikelavlagringar på baksidan skall den borstas av med en mjuk borste, så brännarduken inte skadas. Efter rengöringen måste man se till att det inte sticker ut några fibrer från brännarduken i joniseringselektrodernas område (det kan leda till kortslutning). Montering Montera brännarytan i omvänd ordningsföljd, beakta följande: sätt fast och montera brännarytan med ursparningarna över justeringspiggarna 7, sätt fast en ny brännartätning 5, montera brännarkåpan (vridmoment 4 Nm), sätt fast en ny tätning 3 vid gasanslutningen. 4 Nm 4 Nm / La

81 9 Service 9.5 Byta ut elektroder Beakta serviceanvisningarna (se kap. 9.1). Dra loss joniseringskabeln från plinten 5. Lossa skruvarna på joniseringselektroden 1. Byt ut joniseringselektroden och tätningen 2. Dra loss tändkabeln och den jordade kabeln 6. Ta bort skruvarna på tändelektroden 3. Byt ut tändelektroden och tätningen 4, beakta avståndet för tändelektroden på 3,0 mm / La

82 9 Service 9.6 Rengöring av värmeväxlaren Beakta serviceanvisningarna (se kap. 9.1). Demontera brännarytan (se kap. 9.4). Demontera elektroderna (se kap. 9.5). Täck över eller stäng igen gasröret 4. Ta bort de 4 brickmuttrarna på servicelocket 3. Ta bort servicelocket. Ta bort tätningen 1 och rengör tätningsfogen 2. Rengör värmeväxlaren med rengöringssetet (tillbehör), beakta serviceanvisningarna för rengöringssetet. Rengör tätningsytorna 5. 4 Nm / La

83 9 Service Lossa locket till vattenlåset 1. Rengör vattenlåset och spola det med vatten. Montera tillbaka locket till vattenlåset och se till att tätningen 2 sitter korrekt. Fyll vattenlåset med vatten via servicelocket och kontrollera att det är tätt. Byt ut tätningen i servicelocket. Skruva fast servicelocket igen (vridmoment 4 Nm). Montera tillbaka eller byt ev. ut elektroder och tätningar. Montera brännarytan igen (se kap. 9.4) / La

84 10 Felsökning 10 Felsökning 10.1 Förfarande vid störningar AKTA Skador uppkomna genom otillbörlig igångsättning Värmeanläggningen kan skadas. Genomför inte fler än 2 återställningar efter varandra. Störningsorsakerna får endast åtgärdas av kvalificerade servicetekniker. Avvikelser på apparaten identifieras och visas blinkande i displayen. Man skiljer mellan varningar och fel. Varning En varning visas i displayen med ett W tillsammans med en siffra. Meddelandet slocknar automatiskt, så snart som varningsorsaken inte längre föreligger. Apparaten blockeras inte vid varningar. Läs av varningskoden. Åtgärda varningsorsaken med hjälp av efterföljande tabeller. Uppstår en varning flera gånger måste anläggningen kontrolleras av en kvalificerad servicetekniker. Fel Ett fel visas i displayen med ett F tillsammans med en siffra. Pannan blockeras då ett fel uppstår. Läs av felkoden. Åtgärda felorsaken med hjälp av efterföljande tabeller. Lås upp felet med [reset] och vänta ett par sekunder. Anläggningen är nu återställd / La

85 10 Felsökning 10.2 Felhistorik De senaste 6 felen sparas i felhistoriken tillsammans med den inställning som anläggningen hade då felet inträffade. Visa felen Aktivera felmeddelandenivån (se kap. 6.3). Det fel som uppstått senast visas som fel 1 i displayen. Vrid på vredet. Fel kan läsas av. 1 Fel Felkod / La

86 10 Felsökning Läsa av anläggningsinställningen Välj fel med vredet. Tryck på inmatningsknappen. Den inställning som anläggningen hade då felet inträffade visas. Vrid på vredet för att se inställningarna för anläggningen. Processvärde 10 Driftfas 0 = brännare av 1 = stilleståndskontroll fläkt 2 = uppnå förvädringsvarvtal 3 = förvädring 4 = uppnå tändvarvtal 5 = tändning 6 = brännare i drift 7 = reläkontroll gasventil 8 = uppnå eftervädringsvarvtal och eftervädring 11 Effekt % Enhet 16 Brännargångtid fram till störning sek. 20 Driftsätt H = värme W = varmvatten 21 Styrning gasregulator % 30 Framledningstemperatur C 31 Avgastemperatur C 32 Joniseringssignal (SCOT -ärvärde) Pkt. 33 Utomhustemperatur C 34 Varmvattentemperatur B3 C ESC Lämna menyn / La

87 10 Felsökning 10.3 Avhjälpning av fel Varningskod Varningskod Orsak Åtgärd W12 Temperatur vid framledningsgivaren > 95 C Kontrollera vattengenomströmningen. Kontrollera pumpfunktionen. Kontrollera vattentrycket, fyll ev. på. Avlufta apparaten på vattensidan. W14 W15 W16 W22 W33 Framledningstemperaturen stiger för fort (gradient) Differensen framlednings- och avgastemperatur är för stor (efter 30 varningar blockeras anläggningen med F15) Avgastemperaturen är för hög (parameter 33-5 K) Flambortfall under drift (efter en misslyckad återstart övergår anläggningen i blockering med felkod F21) Utomhusgivare defekt Kontrollera vattengenomströmningen. Kontrollera pumpfunktionen. Avlufta apparaten på vattensidan. Anläggningstrycket är för lågt. Kontrollera framledningsgivaren och byt ev. ut. Kontrollera vattengenomströmningen. Öka vattengenomströmningen. Kontrollera värmeväxlaren (se kap. 9.6). Kontrollera avgasgivaren och byt ev. ut. Kontrollera gasanslutningstrycket (flödessäkring). Kontrollera joniseringselektroderna, byt ev. ut (se kap. 9.5). Rengör brännarytan, byt ev. ut (se kap. 9.4). Joniseringselektroden har kortslutits på brännarytan. Kontrollera avgassystemets täthet vid rumsluftsoberoende drift (se kap. 7.4). Kontrollera givare och kabel, byt ev. ut. (Då utomhusgivaren inte fungerar ställs utomhustemperaturen in på 0 C.) W34 Varmvattengivare (B3) är defekt Kontrollera givare och kabel, byt ev. ut. W37 Vattenflödessensor är defekt Kontrollera vattenflödessensorn och ledningen, byt ev. ut. Byt ut varmvattengivaren (utförande C). W42 Styrsignal för cirkulationspumpen saknas Kontrollera förbindningarna. Kontrollera cirkulationspumpen. W80 Kommunikationen med kaskadprocessorn är defekt Kontrollera förbindningarna. Kontrollera kaskadprocessorn. Kontrollera adressinställning parameter 12. Kontrollera ebus-matningen. W81 Kommunikationen med WCM-FS#1 är defekt Kontrollera förbindningarna. Byt ut manöverenheten. W82 Kommunikationen med EM#2 eller WCM-FS#2 Kontrollera adresseringen. är defekt Kontrollera förbindningarna. Byt ut tilläggsmodulen. Byt ut manöverenheten. W83 Kommunikationen med EM#3 eller WCM-FS#3 är defekt Kontrollera adresseringen. Kontrollera förbindningarna. Byt ut tilläggsmodulen. Byt ut manöverenheten / La

88 10 Felsökning Varningskod Orsak Åtgärd W84 Kommunikationen med EM#4 eller WCM-FS#4 Kontrollera adresseringen. är defekt Kontrollera förbindningarna. Byt ut tilläggsmodulen. Byt ut manöverenheten. W85 W86 W87 W88 Kommunikationen med EM#5 eller WCM-FS#5 är defekt Kommunikationen med EM#6 eller WCM-FS#6 är defekt Kommunikationen med EM#7 eller WCM-FS#7 är defekt Kommunikationen med EM#8 eller WCM-FS#8 är defekt Kontrollera adresseringen. Kontrollera förbindningarna. Byt ut tilläggsmodulen. Byt ut manöverenheten. Kontrollera adresseringen. Kontrollera förbindningarna. Byt ut tilläggsmodulen. Byt ut manöverenheten. Kontrollera adresseringen. Kontrollera förbindningarna. Byt ut tilläggsmodulen. Byt ut manöverenheten. Kontrollera adresseringen. Kontrollera förbindningarna. Byt ut tilläggsmodulen. Byt ut manöverenheten. Temperaturfjärrstyrningen är defekt Kontrollera börvärdesignalen (se kap. 6.6). Kontrollera förbindningarna / La

89 10 Felsökning Felkod Felkod Orsak Åtgärd F11 Temperatur vid framledningsgivare > 105 C Kontrollera vattengenomströmningen. Kontrollera pumpfunktionen. Kontrollera vattentrycket, fyll ev. på. Avlufta apparaten på vattensidan. F13 Avgastemperatur för hög Kontrollera värmeväxlaren (se kap. 9.6). (se paramater 33) Kontrollera avgasgivaren och byt ev. ut. F15 F21 Differensen framlednings- och avgastemperatur är för stor (se även W15) Ingen flambildning vid brännarstart (se även W22) Anm: Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t. ex. halogener, klorider, fluorider etc.) och fri från föroreningar (t. ex. damm, byggnadsmaterial, ångor etc.). Kontrollera vattengenomströmningen. Öka vattengenomströmningen. Kontrollera gasanslutningstrycket (ingen gas, flödessäkring). Kontrollera joniseringselektroderna, byt ev. ut (se kap. 9.5). Rengör brännarytan, byt ev. ut (se kap. 9.4). Joniseringselektroden har kortslutits på brännarytan. Kontrollera avgassystemets täthet vid rumsluftsoberoende drift (se kap. 7.4). Kontrollera tändanordningen, byt ev. ut. Kontrollera gaskombiventil och ledning, byt ev. ut. Flambildningstiden är för lång (> 1,7 sek.), öka P 35 stegvis. Kontrollera avgasspjället, byt ev. ut. F23 Falsk flamsignal Kontrollera jordningsanslutningarna. Montera nätfilter. Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. F24 Eingang H2 är stängd, parameter 17 = 3 (brännarspärrfunktion) Kontrollera anslutna komponenter vid ingång H2 (se kap. 6.10). F30 Framledningsgivare defekt Kontrollera givare och kabel, byt ev. ut. F31 Avgasgivaren är defekt Kontrollera givare och kabel, byt ev. ut. F38 Ackumulatorgivare (B10) är defekt Kontrollera givare och kabel, byt ev. ut. F39 Ackumulatorgivaren/växelgivaren (B11) är defekt Kontrollera givare och kabel, byt ev. ut. F41 Reläkontroll gasventil Kontrollera gaskombiventil och ledning, byt ev. ut. F43 Fläktvarvtal uppnås inte Kontrollera fläkt och kabel, byt ev. ut. F44 Fläktstilleståndet är defekt Kontrollera fläkt och kabel, byt ev. ut. F51 Datapost-fel panna Kontrollera BCC-kontakt, byt ev. ut. Gör ny konfiguration (se kap. 6.5). Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. Utjämna parametern mellan WCM-Diagnose och WCM-CPU. F52 Datapost-fel brännare Kontrollera BCC-kontakt, byt ev. ut. Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. Överför data från BCC-kontakten till WCM- CPU (tryck-nr. 1675) / La

90 10 Felsökning Felkod Orsak Åtgärd F53 Spänningsförsörjning ligger utanför toleransområdet Kontrollera fläkten, byt ev. ut. Kontrollera spänningstillförseln. Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. Säkring (F2 24V) är defekt Kontrollera säkringen (F2 24V) (ev. är fläkten defekt). F54 Elektronikfel Avbryt spänningsförsörjningen tillfälligt. Åtgärda den elektromagnetiska störningsorsaken. Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. F55 Nätfrekvensen ligger utanför toleransområdet Kontrollera nätet. F56 Joniseringsmätningen är defekt Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. F61 Joniseringssignalen avviker från börvärdet Kontrollera joniseringselektroderna, byt ev. ut (se kap. 9.5). Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. F62 F64 F65 F66 Fel gastyp är inställd (parameter 11, gaskombiventil) Gasregulatorns reglersignal ligger utanför toleransområdet Fel gastyp är inställd (parameter 11, gaskombiventil) SCOT -basvärdet ligger utanför angivna gränser Anm: Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t. ex. halogener, klorider, fluorider etc.) och fri från föroreningar (t. ex. damm, byggnadsmaterial, ångor etc.). SCOT -basvärdet avviker för mycket från föregående värde Anm: Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t. ex. halogener, klorider, fluorider etc.) och fri från föroreningar (t. ex. damm, byggnadsmaterial, ångor etc.). Kalibreringen kunde inte genomföras Anm: Förbränningsluften måste vara fri från aggressiva ämnen (t. ex. halogener, klorider, fluorider etc.) och fri från föroreningar (t. ex. damm, byggnadsmaterial, ångor etc.). Kontrollera inställningarna för gastypen (se kap. 7.3). Kontrollera joniseringselektroderna, byt ev. ut (se kap. 9.5). Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel. Kontrollera avgassystemets täthet vid rumsluftsoberoende drift (se kap. 7.4). Kontrollera fläkten, byt ev. ut. Motståndet på avgassidan är för högt, kontrollera kondensatutgången. Kontrollera gasanslutningstrycket (se kap. 5.4). Kontrollera inställningarna för gastypen (se kap. 7.3). Kontrollera avgassystemets täthet vid rumsluftsoberoende drift (se kap. 7.4). Kontrollera joniseringselektroderna, byt ev. ut (se kap. 9.5). Rengör brännarytan, byt ev. ut (se kap. 9.4). Genomför kalibreringen (P 39). Kontrollera joniseringselektroderna, byt ev. ut (se kap. 9.5). Rengör brännarytan, byt ev. ut (se kap. 9.4). Säkerställ värmeförbrukningen. Följdfel för F22. Kontrollera joniseringselektroderna, byt ev. ut (se kap. 9.5). Rengör brännarytan, byt ev. ut (se kap. 9.4). Flambildningstiden är för lång (> 1,7 sek.), öka P 35 stegvis. Genomför kalibreringen (P 39) / La

91 10 Felsökning Felkod Orsak Åtgärd F67 SCOT -basvärdet sparades inte korrekt Kontrollera inställningarna för gastypen (P 11). Kontrollera gasanslutningstrycket (se kap. 5.4). Återställ apparaten, byt ut WCM-CPU vid upprepat fel Driftproblem Observation Orsak Åtgärd Brännaren brummar/tjuter Dåliga startförhållanden Hydrauliska ljud efter varmvattenladdning Brännarytan är smutsig eller skadad, lösa trådar Felaktigt avstånd för tändelektroden, tändelektroden är skadad Tändningen sker för sent Ventilunderdelen (trevägsventil) är trög Kontrollera brännarytan, rengör den eller byt ev. ut (se kap. 9.4). Byt ut tändelektroden (se kap. 9.5). Öka P 35 stegvis (beakta CO-halten). Byt ut ventilunderdelen / La

92 11 Reservdelar 11 Reservdelar / La

93 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 1.01 Lock Plugg Lagerskruv Lucka till nedre manöverpanel Täcklock LCD Lucka till övre manöverpanel Skruv 4 x 25-W1412-Z (A3K) Knapp WCM-CPU med tätningsring Enter-knapp WCM-CPU med tätningsring Återställningsknapp WCM-CPU med tätningsring På/Av-brytare med tätningsring Skruv M4 x16 DIN Jordad plint med EMV-avskärmning Skruv 4 x 14-WN1412-K40 A2K Skruv 4 x 35-WN1412-K40 A2K Säkring 4 AT Lucka el.anslutning Skruv 4 x 12-WN1411-K Bleckskruv 4,2 x 13 DIN Lucka kabelschakt Bricka 3,5 x 10 x 0,5 polyamid Profilkantskydd 0,8-1,0 mm Hylsa vattenanslutning innerdm Hylsa vattenlås innerdm Hylsa kondensatslang innerdm Hylsa stängd utf. H Hylsa vattenanslutning innerdm. 15 utf. W/C Distanshållare för vägg Plugg (bara utan expansionskärl) Hylsa snabbavluftare stängd Hylsa Dm.I Skruv M6 x 35 DIN Väggfäste Set med skruv och plugg Etikett sotarfunktion Anvisningsskylt nominell värmeeffekt / La

94 11 Reservdelar / La

95 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 2.01 Skruv M4 x 25 Kombi-Torx-Plus metrisk Skruv M4 x 12 Kombi-Torx 20 metrisk Gasanslutningsstycke med tätning och O-ring O-ring 23 x 2, Gaskombiventil med tätningar WTC WTC WTC Insticksdel WTC 15 med säkringsring Tätning gasventil-blandare Skruv M5 x 12 DIN Blandare fläkt WTC 15 med insticksdel och O-ring WTC 25 med O-ring WTC 32 med O-ring Skruv M4 x 12 DIN O-ring 84 x Skruv M5 x 16 DIN Fläkt med tätningar och skruvar WTC 15/ WTC Tätning fläkt-luftutlopp Kombi sexkantmutter M Brännarkåpa WTC WTC 25/ Brännartätning WTC WTC 25/ Brännaryta WTC WTC 25/ Stiftskruv 6 x 30-A3K DIN 949-B Spårstift 4 x 10-A4 ISO Värmecell med tillbehör WTC WTC 25/ Tätning servicelock WTC WTC 25/ Servicelock WTC WTC 25/ / La

96 11 Reservdelar / La

97 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 2.24 Dubbelnippel R3/4 x G3/ Avgasgivare-NTC Skruv M4 x 10 DIN Fastsättningsbleck avgasgivare Hylsa avgasgivare WTC 15/25-A Dubbelnippel R1/4 x G3/ (anslutning expansionskärl) 2.30 Dubbelnippel Rp1/4I x R1/4 x (anslutning manometer) nendast utf. H Skruv M8 x 16 DIN O-ring 17,5 x 1, Siktglas Säkringsring 20 x 1,0 DIN Tätning tändelektroder Tändelektrod med tätning Tätning joniseringselektrod Joniseringselektrod med tätning NTC-framledningsgivare Rp1/ O-ring 29 x 3, Skruv M6 x 20 DIN Avluftningskanal med avstängningsventil Snabbavluftare G3/8 utan avstängningsventil Tätning avgaskanalfläns Avgaskanal med tätning DN Skruv M6 x 20 DIN Fjäderbricka Skruv M6 x 5 DIN Tätning DN80 för PP-avgaskanal / La

98 11 Reservdelar / La

99 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 3.01 Skyddskåpa för tändkabel Tändkabel komplett med jordad kabel och skyddskåpa 3.03 Hylsa Hylsa Mönsterkort WCM-FS Manometer 0-4 bar Trafo för WCM Skruv 4 x 14-WN1412-K40 A2K Kablage ST fläkt-framledningsgivare-avgasgivare-gasaktör 3.10 Kablage ST19a gasventil-vattenstyrningsventil 3.11 Kablage ST19bgasventil utf. H Kontaktkabel vattenflödessensor utf. C Flertrådig ledare GNGE 1,0 x 240 mantel PP WCM-CPU-R, reservplint WTC utf. H, H-0, W, K Anm: Till reservplinten behövs även en kodkontakt (se pos. 3.15). WTC 25 utf. C Anm: Ingen kodkontakt behövs Kodkontakt BCC WTC 15 utf. H/H-0/W WTC 25 utf. H/H-0/W WTC 32 utf. H/H-0/W Inläggsbrygga 2-polig Kontakt 230V 3-polig mörkgrå Rast Kontakt 230V 3-polig ljusgrå Rast Kontakt H1 2-polig turkos Rast Kontakt H2 2-polig mörklila Rast Kontakt MFA1 3-polig ljuslila Kontakt VA1 2-polig orangebrun Rast Kontakt ebus 2-polig ljusblå Rast Kontakt B11 2-polig vit Rast Kontakt B1 2-polig grön Rast Kontakt B3 2-polig gul Rast / La

100 11 Reservdelar Utförande H / La

101 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 4.01 O-ring 18 x 2, Säkringsbleck framledningsrör Anslutningsrör framledning med kontaktanslutning WTC WTC 25/ Låsskruv G3/4 A Tätning 17 x 24 x Gasrör med överfallsmutter G3/ Skruv M4 x 10 DIN Rörhållarkam, främre Skruv R1/2 DIN Vattenlås komplett Överfallsmutter G1 1/4 vattenlås Tätning vattenlås överfallsmutter G 1 1/ Tätning vattenlås överfallsmutter G Överfallsmutter G1 vattenlås Kondensatslang 25 x 3 x 1000 lång Lock vattenlås Anslutningsrör returledning Tätning styrningsventil Blindlock omkopplingsventil med tätning Skruv M6 x 25 DIN Bleckskruv 4,2 x 13 DIN Fäste för expansionskärl upptill Expansionskärl CRF Tätning 10 x 14,8 x Anslutningsrör WT-AD Stödring för montageventil-manometer Montageventil R1/4 manometer Tätning för 3-stegspump Tätning pump HU/ O-ring 18 x 2, O-ring 25,07 x 2, Cirkulationspump med tätningar och skruv HU 15/4-3 WTC HU 15/6-3 WTC UPM PEA WTC Skruv M6 x 45 DIN M6 x 70 DIN Blindlock-pump utf. H Dubbelnippel Rp1/4I x R1/4A x 26 utf. H Klämhylsa för rör dm / La

102 11 Reservdelar Utförande W / La

103 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 5.01 O-ring 18 x 2, Säkringsbleck framledningsrör Anslutningsrör framledning med kontaktanslutning WTC WTC 25/ Tätning 17 x 24 x Anslutningsrör framledning beredare Anslutning returledning beredare Iskruvningsdel R1/ Överfallsmutter G3/4 x 22, Gasrör med överfallsmutter G3/ Skruv M4 x 10 DIN Rörhållarkam, främre Vattenlås komplett Överfallsmutter G1 1/4 vattenlås Tätning vattenlås överfallsmutter G 1 1/ Tätning vattenlås överfallsmutter G Överfallsmutter G1 vattenlås Kondensatslang 25 x 3 x 1000 lång Lock vattenlås Anslutningsrör returledning Tätning styrningsventil Ventilunderdel VCZPA6036 med tätning Skruv M6 x 25 DIN Reglermotor VC6012ZZ00E 230V Bleckskruv 4,2 x 13 DIN Fäste för expansionskärl upptill Expansionskärl CRF Tätning 10 x 14,8 x Anslutningsrör WT-AD Stödring för montageventil-manometer Montageventil R1/4 manometer Tätning pump Tätning (3-stegspump) O-ring 18 x 2,5 (UPM2-pump) O-ring 25,07 x 2,62 (UPM2-pump) Cirkulationspump med tätningar och skruv HU 15/4-3 WTC HU 15/6-3 WTC UPM PEA WTC Skruv M6 x 46 DIN 912 (3-stegspump) M6 x 70 DIN 912 (UPM2-pump) Klämhylsa för rör dm Klämhylsa för rör dm / La

104 11 Reservdelar Utförande C / La

105 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 6.01 O-ring 18 x 2, Säkringsbleck framledningsrör Anslutningsrör framledning med kontaktanslutning Tätning 17 x 24 x Anslutningsrör framledning PWT Skruv M5 x 10 DIN NTC-givare WW G1/ Fläns vänster PWT Tätning 13,5 x 18,5 x 2 DIN EN O-ring 18 x 3, Anslutningsrör VV Överfallsmutter G1/2 x Plattvärmeväxlare Anslutningsrör KV-flödessensor Vattenflödessensor med kontaktkabel Anslutningsrör flödessensor-plattvärmeväxlare Flödesbegränsare E-NT 8,0 l/min. vit Fläns höger PWT Iskruvningsdel R1/ Överfallsmutter G3/4 x 22, Gasrör med överfallsmutter G3/ Skruv M4 x 10 DIN Rörhållarkam, främre Vattenlås komplett Överfallsmutter G1 1/4 vattenlås Tätning vattenlås överfallsmutter G 1 1/ Tätning vattenlås överfallsmutter G Överfallsmutter G1 vattenlås Kondensatslang 25 x 3 x 1000 lång Lock vattenlås Tätning för 3-stegspump Tätning pump HU/ O-ring 18 x 2, O-ring 25,07 x 2, Cirkulationspump med tätningar och skruv HU 15/6-3 WTC UPM PEA WTC Skruv M6 x 45 DIN M6 x 70 DIN Tätning styrningsventil Ventilunderdel VCZPA6036 med tätning Skruv M6 x 25 DIN Reglermotor VC6012ZZ00E 230V / La

106 11 Reservdelar Utförande C / La

107 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 6.38 Anslutningsrör returledning Bleckskruv 4,2 x 13 DIN Fäste för expansionskärl upptill Expansionskärl CRF Tätning 10 x 14,8 x Anslutningsrör WT-AD Stödring för montageventil-manometer Montageventil R1/4 manometer Klämhylsa för rör dm Klämhylsa för rör dm / La

108 11 Reservdelar / La

109 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 7.01 Service- och underhållsset Innehåll: brännartätning tätning servicelock tätning joniseringselektrod joniseringselektrod tätning tändelektroder tändelektrod tätning 17 x 24 x 2 tätning vattenlås överfallsmutter G 1 1/4 WTC WTC 25/ / La

110 11 Reservdelar / La

111 11 Reservdelar Pos. Beteckning Best.nr 8.01 Rengöringsset värmeväxlare komplett Rakt rengöringsverktyg (WTC 15/25/32) Handtag rengöringsverktyg Infästning rengöringsklinga Rengöringsklinga 270 lång Skruv M4 x 16 DIN Sexkantmutter M4 DIN Böjt rengöringsverktyg (WTC 15/25/32) Handtag rengöringsverktyg Infästning rengöringsklinga Böjd rengöringsklinga Skruv M4 x 16 DIN Sexkantmutter M4 DIN Rengöringsklinga 400 lång (WTC 45/60) Adapterkabel för fläktstyrning Mätnippel eldstadstryck Täckplåt WT - eldstad (WTC 15) Täckplåt WT - eldstad (WTC 25/32) / La

112 12 Tekniska underlag 12 Tekniska underlag 12.1 Pannintern kabeldragning PWM 230 V WCM-CPU 1 Fläkt 24 V DC 2 Framledningsgivare 3 Avgasgivare 4 Reglerspole gaskombiventil 5 Vattenflödessensor (utförande C) 6 Varmvattengivare (utförande C) eller ackumulatorgivare (utförande H, W) 7 Cirkulationspump 8 Joniseringselektrod 9 Gasventiler 0 Reglermotor trevägsventil q Tändelektrod w PE tändelektrod e PE hus / La

113 12 Tekniska underlag 12.2 Givarparametrar Framledningsgivare Utomhusgivare (QAC 31) Varmvattengivare B3 Avgasgivare Ackumulatorgivare Växelgivare VV-givare (utförande C) NTC 5 kω NTC 600 Ω NTC 12 kω C Ω C Ω C Ω / La

114 12 Tekniska underlag 12.3 Omräkningstabell O₂/CO₂ O2-halt torr i %v Naturgas E (max. 11,7 % CO2) CO2-halt i % Naturgas LL (max. 11,5 % CO2) Propan (max. 13,7 % CO2) 2,2 10,5 10,3 12,3 2,6 10,3 10,1 12,0 3,0 10,0 9,9 11,7 3,4 9,8 9,6 11,5 3,8 9,6 9,4 11,2 4,2 9,4 9,2 11,0 4,6 9,1 9,0 10,7 5,0 8,9 8,8 10,4 5,4 8,7 8,5 10,2 5,8 8,5 8,3 9,9 6,2 8,2 8,1 9,7 6,6 8,0 7,9 9,4 7,0 7,8 7,7 9,1 7,4 7,6 7,4 8,9 7,8 7,4 7,2 8,6 8,2 7,1 7,0 8, / La

115 13 Projektering 13 Projektering Exempel 13.1 Expansionskärl och anläggningstryck I apparaten finns ett integrerat expansionskärl: volym 10 liter förtryck 0,75 bar Använd tabellen här nedanför för att räkna ut om det behöver monteras ett extra expansionskärl: En maximal framledningstempeatur på 50 C och en anläggningshöjd på 7,5 meter ger en maximal anläggningsvolym på 500 liter. Om denna anläggningsvolym överskrids måste ett extra expansionskärl monteras in i anläggningen. Framledningstemperatur Anläggningshöjd 5 m 7,5 m 10 m 12,5 m 15 m Maximalt tillåten totalvolym Max 40 C 500 l 400 l 300 l 210 l 120 l Max 50 C 320 l 260 l 200 l 140 l 80 l Max 60 C 220 l 180 l 140 l 100 l 60 l Max 70 C 170 l 130 l 100 l 70 l 40 l Max 80 C 130 l 100 l 80 l 50 l 30 l Förtryck expansionskärl Förtrycket beräknas utifrån anläggningens konstanta höjd (t. ex. 10 meter motsvarar 1,0 bar). Den konstanta höjden mäts från anslutningsmuffen på expansionskärlet upp till anläggningens högsta punkt. Vid konstant höjd lägre än 5 meter: välj 0,5 bar. Beräkna och anteckna förtrycket. Kontrollera expansionskärlets förtryck och ställ in det på det beräknade värdet vid behov. Anläggningstryck Exempel Ställ in anläggningstrycket på 0,5 bar över expansionskärlets förtryck. 10 meter konstant höjd ger: Förtryck expansionskärl 1,0 bar Anläggningstryck 1,5 bar / La

116 14 Ordlista A Ackumulatorgivare... 57, 58 Anläggningsfrostskydd...61 Anläggningstryck...14, 115 Anslutningsschema...38 Anslutningstryck... 35, 67 Ansvar... 7 Avbrott...76 Avfallshantering... 9 Avgasanslutning...14 Avgasgivare... 15, 16 Avgasledning...36 Avgaslukt... 8 Avgasmätning... 69, 71 Avgasmätställe...36 Avgassystem...73 Avgastemperatur...24 Avluftning...35 Avstånd...26 B Behörighetsuppgifter...20 Boosterfunktion...56 Brummande oljud...91 Brännareffekt... 21, 75 Brännaryta...80 Bränsle...20 Byte av gastyp...71 C Cirkulationspump... 15, 60 CO2-halt D Display...42 Driftfas... 46, 86 Driftproblem...91 Driftstopp...76 Drifttryck...22 Driftvolym...75 E Effekt... 21, 51 El.anslutning...15 El.installation...37 Elektriska data...20 Elektronik...15 Emission...21 Emissioner...21 Emissionsklass...21 Energiförbrukning...20 EnEV-produktmärkvärde...24 Expansionskärl...14, 22, 115 F Fackmannanivå...45 Fel...84 Felhistorik...85 Felkod...89 Fläkt...15 Fläktvarvtal...21 FLäktvarvtal...21 Framledningsgivare... 15, 16 Framledningstemperatur...54 Frostskydd...61 Funktion...17 Förbränningskontroll... 69, 71 Förbränningsluft... 8 Förbränningsreglering...18 Förkopplad säkring...20 G Garanti... 7 Gasanslutningstryck... 35, 67 Gasegenskaper...35 Gasförsörjning...35 Gaskombiventil...15 Gaskulventil...35 Gaslukt... 8 Gastyp...20 Genomströmning...24 Genomströmningsgräns...8, 22 Givaravbrott...42 Givarkortslutning...42 Givarparameter Gradient...16 I Idrifttagande... 65, 68 Indikering...42 Info-nivå...46 Ingång...62 Injustering...68 J Joniseringselektrod... 15, 18, 81 Joniseringsström... 18, 46 K Kablage Kalibrering...18 Komfortfunktion...56 Kondensat...9, 34 Kondensatanslutning...34 Kondensathävert...34 Kondensatmängd...21 Konfiguration... 52, 68 Konstruktionslivslängd...8, 77, 79 Kopplingsschema...38, 112 Kurvlutning...54 L Lagring...20 Ljudeffektsnivå...21 Ljudemissionsvärde...21 Ljudtrycksnivå / La

117 14 Ordlista Luftledning...36 Lufttryck...75 M Manometer...14 Manöverenhet...15 Manövreringsområde...41 Min.avstånd...26 Montage...26 Mått...25 N Neutraliseringsanordning...34 Nominell verkningsgrad...21 Nominell volym...75 Normer...20 Nätspänning...20 O O2-halt... 21, 69, 71, 114 Omgivningsvillkor...20 Omräkningstabell P Panneffekt...21 Pannelektronik...15 Pannfront...27 Pannfrostskydd...61 Pannintern kabeldragning Panntemperatur...22 Parallellförskjutning...55 Parameternivå...48 PEA-pump... 22, 24 Plattvärmeväxlare... 13, 56 Programförlopp...17 Programförlopp, diagram...17 Pump...14 Pumpstyrningslogik...60 R Radiator...61 Reglermotor... 15, 33 Reservdel...93 Resttryck...24 Rumsbörtemperatur...54 Rumsluftsoberoende... 8 Rökgasmasseström...24 S SCOT... 18, 46 SCOT -basvärde...46 Serienummer...11 Service... 77, 78 Serviceindikering...79 Serviceintervall... 77, 79 Servicepåminnelse...79 Serviceset Skruvmejsel...79 Slutanvändarnivå...43 Snabbavluftare... 14, 27 Sotare...64 Sotarfunktion...64 Specialnivå...53 Spänningsförsörjning...20 Spännlås...27 Stilleståndsförlust...24 Störningar...84 Säkerhetsventil gas...35 Säkerhetsåtgärder... 8 Säkring...20 T Temperatur...20 Temperaturdifferens...16 Temperaturfjärrstyrning...53 Tillverkningsnummer...11 Tjutande oljud...91 Transport...20 Trestegspump...23 Trevägsventil... 14, 33 Tryckförlust... 22, 24 Typnyckel...10 Typskylt...11 Tändelektrod... 15, 81 Tändelektrodavstånd...81 Täthetskontroll...66 U Uppfordringshöjd... 22, 23, 24 Uppställningsrum... 8 Uppvärmningsvatten...28 Urdrifttagande...76 Utförande C... 13, 56 Utförande H... 12, 56 Utförande H Utförande W... 12, 56 Utgång...62 Utomhusgivare...54 V Varianter... 12, 13 Varmvattendrift...56 Varmvattenfrostskydd...61 Varning...84 Varningskod...87 Varvtal...22 Vattenanslutning...32 Vattenbearbetning...31 Vattenbristsäkring...16 Vattenflödessensor... 13, 56 Vattenhårdhet...28 Vattenkran...61 Vattenlås...14, 34, 77, 83 Vattenpåfyllning...33 Vattenvolym...22 Verkningsgrad för panna...24 Vikt / La

118 14 Ordlista Volymström... 8 Väderleksstyrning...54 Väggfäste...26 Värmehållningsfunktion...56 Värmeväxlare... 14, 82 Värmkurva...54 Växelgivare...59 Å Återställningsknapp...41 Ö Övervakningsström / La

119 / La

120 Weishaupt Svenska AB Box 601, Täby Hitta Ditt närmaste Weishauptkontor. Adresser, telefonnummer o.s.v. finns på Ändringar förbehålles. Tryckt i Tyskland. Eftertryck förbjudes. Det kompletta utbudet: tillförlitlig teknik och snabb, professionell service W-brännare upp till 570 kw En miljonfalt beprövad serie med kompaktbrännare som är både sparsam och tillförlitlig. Den finns som olje-, gas- och kombibrännare och är anpassad för såväl en- och flerfamiljshus som industrier. I utförande purflam eldas oljan nästintill sotfritt och med reducerade NO x -emissioner tack vare den speciella blandningsdelen. Vägghängande kondenserande pannor för gas upp till 240 kw De vägghängande kondenserande pannorna för gas WTC-GW är framtagna för att möta högsta möjliga krav på komfort och lönsamhet. Pannornas modulerande drift gör dem särskilt tystgående och ekonomiska. WM-brännare monarch och industribrännare upp till kw Den legendariska industribrännaren är långlivad och kan användas inom många områden. Det stora antalet utföranden som olje-, gasoch kombibrännare är väl lämpade för vitt skilda värmebehov inom de mest olika områden. Golvstående kondenserande pannor för gas upp till kw De golvstående kondenserande gaspannorna WTC-GB är effektiva, har låga emissioner och kan användas i de flesta sammanhang. Genom att montera ihop upp till fyra kondenserande gaspannor i en kaskadanslutning kan även stora effektnivåer uppnås utan svårigheter. WK-brännare upp till kw Solfångararsystem Den modulärt uppbyggda industribrännaren är anpassningsbar, robust och effektfull. Dessa olje-, gas- och kombibrännare är tillförlitliga även i en tuff och hård industrimiljö. De väldesignade plankollektorerna är det mest ideala komplementet till Weishaupts värmesystem. De använder solenergi för uppvärmn ing av tappvarmvatten samt för ett kombinerat värmeunderstöd. Med solfångare som är takpåbyggda, infällda eller monterade på plana tak finns det nästan inget tak där solenergin inte kan tas tillvara på. multiflam -brännare upp till kw Varmvattenberedare/ackumulatortankar Den innovativa Weishauptteknologin i de medelstora och stora brännarna ger minimala emissionsvärden vid effekter ända upp till 17 Megawatt. Brännarna har en patenterad blandningsdel och finns som olje-, gas- och kombibrännare. I det populära utbudet av varmvattenberedare ingår den klassiska varmvattenberedaren, solfångarberedare och ackumulatortankar. MSR-teknik/övergripande styrsystem från Neuberger Från automatikskåp till kompletta övergripande styrsystem hos Weishaupt finns allt inom modern MSR-teknik. Weishaupt är framtidsorienterad, vetenskaplig och flexibel. Värmepumpar upp til 130 kw Värmepumpen erbjuder lösningar för att kunna nyttja värme och energi från luften, marken eller grundvattnet. Flera av systemen fungerar även för att kyla ner byggnader. Utbudet av värmepumpar finns för närvarande inte på den svenska marknaden. Service Weishaupts kunder kan lita på att de alltid har tillgång till specialkompetens och -verktyg när de behöver det. Våra tekniker har en gedigen utbildning och kan allt från brännare till kondenserande pannor, solfångare, styr- och reglerutrustning etc. De står till kundens förfogande dygnet runt, året om. Energiborrning Weishaupt tillhandahåller även energiborrning för mark- och bergvärme genom dotter bolaget BauGrund Süd. De har erfarenhet från över anläggningar och långt över 2 miljoner borr meter. Dessa tjänster finns tillgängliga i de länder där BauGrund Süd finns representerade / La

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A 83240742 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A 83240742 1/2013-07 83240742 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4814000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 45-A, WTC 60-A Ovannämnda

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A /

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 45-A och WTC 60-A / 83240742 1/2014-09 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4814000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 45-A, WTC 60-A Ovannämnda

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A /

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A / 83247642 1/2016-10 EU-konformitetsintyg Språk 42 Produktbeteckning Typ Tillverkare Adress Kondenserande gaspanna WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt GmbH Max-Weishaupt-Straße 14, DE-88475 Schwendi

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09 83247542 1/2013-09 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A /

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A / 83247542 1/2016-02 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06

Montage- och driftanvisning. Hydrauliksystem WHB-GB-K-... och WHT-GB 83251942 2/2008-06 83251942 2/2008-06 1 Användaranvisningar... 4 1.1 Användaranvisning... 4 1.1.1 Symboler... 4 1.1.2 Målgrupp... 4 1.2 Garanti och ansvar... 5 2 Säkerhet... 6 2.1 Ändamålsenligt användande... 6 2.2 Säkerhetsåtgärder...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-H(-K) och WES 910-A-H(-K) /

Montage- och driftanvisning. Energimagasin WES 660-A-H(-K) och WES 910-A-H(-K) / 83280942 2/2012-10 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4716000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Energimagasin WES 660-A, WES 910-A Ovannämnda produkt

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten.

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. Serviceanvisning Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS För installatören Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. 7 747 006 125 12/2006 SE Innehållsförteckning 1 Säkerhet........................................

Läs mer

Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12

Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12 83047842 1/2010-12 1 Användaranvisningar... 5 1.1 Användaranvisning... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgrupp... 5 1.2 Garanti och ansvar... 6 2 Säkerhet... 7 2.1 Ändamålsenligt användande... 7 2.2 Säkerhetsåtgärder...

Läs mer

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor

produkt Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Information om kondenserande gaspannor produkt Information om kondenserande gaspannor Energiknippet Kondenserande gaspanna Weishaupt Thermo Condens upp till 32 kw Weishaupt Thermo Condens 15/25/32-A Framtidens kondenseringsteknik Weishaupt

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Vaillant Thermocompact VC 112 E VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Apparatuppbyggnad 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Föreskrifter 5 5 Installation

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU

INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU INSTALLATIONSANVISNING VC 185 EU VC 245 EU VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Föreskrifter 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Installation 6 5 Elinstallation 8 6 Drifttagning

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

SlEMENS. Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok. Building Technologies HVAC Products. SE1 G2455sv

SlEMENS. Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok. Building Technologies HVAC Products. SE1 G2455sv SlEMENS Reglercentral RVA36/531/AGS VILLATVAAN och VILLATREAN Handbok SE1 G2455sv1 1 Inledning Denna instruktion gäller reglercentral RVA36.S31 avsedd för temperaturreglering i villor med system för vattenburen

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserande gaspanna 87 till 142 kw Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCROSSAL 300 Typ CM3 Kondenserande gaspanna för naturgas Med modulerande MatriX-strålningsbrännare

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer