VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS"

Transkript

1 Ä r *Nlt* VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi FJÄRRVÄRME Oktober FVF 2000:15

2

3 VARMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi ISSN

4 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

5 FÖRORD Kundbaserade värmepumpar har vunnit terräng på senare år. Värmepumpen, om den installeras rätt, är en stark konkurrent till fjärrvärmen. Samtidigt så har den många nackdelar. Fjärrvärmeföreningens Affärsråd har därför genomfört ett projekt om "Värmepumpar för större hus". Denna rapport avser att vara ett underlag inför kontakter med husägare som funderar på att installera en värmepump. Rapporten beskriver både teknik och ekonomi för olika värmepumpar. Med "större hus" avses byggnader mellan ca 1000 och 5000 m uppvärmd yta. Själva rapporten är skriven i "jag-form" av en konsult, vars huvudsakliga arbetstid ägnas åt värmepumpar. Självklart står hela referensgruppen bakom rapporten med hela dess innehåll. Projektet omfattar dels denna rapport men även ett hjälpmedel i form av en förhoppningsvis objektiv jämförelse mellan värmepumpen och fjärrvärmen. Denna jämförelse har referensgruppen tagit fram och konsulten har här endast argumenterat som värmepumpsföreträdare. Jämförelsen finns att tillgå för FVFs medlemmar på vår hemsida. Referensgrupp: Hans Andersson, Södertörns Fjärrvärme (ordf.) Börje Carlsson, Telge Energi Hans Jansson, Uppsala Energi Leif Säfsten, Umeå Energi Göte Ekström, FVF Peter Dahl, FVF Mikael Gustafsson, FVF (sekr.) Konsulten som skrivit rapporten heter Jan-Erik Nowacki på Nowab.

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING INLEDNING VÄRMEPUMPSTEKNIK Utvecklingen Vad aren värmepump Temperaturens betydelse Olika typer av värmepumpar Värmefaktor Variationer med temperaturer Effekt-och energitäckning Temperaturgränser Klimatets inverkan Värmekällan Berg Mark Sjö Uteluft Frånluft Rökgaser Grundvatten Inkopplingen i huset Inkopplingsprinciper för värmepump med fjärrvärme som spets Radiatorer Varmvatten Golvvärme fläktkonvektorer Elanslutningen Köldmedia, köldbärare och miljöpåverkan Myndighetskrav EKONOMI Energiprisutvecklingens betydelse Olika datorprogram Kostnader för genomförda installationer Bergvärme Sjö- grundvatten- och markvärmepumpar Frånluft Kostnadsfördelning ATT VARA PÅ SIN VAKT MOT Orealistiska värmefaktorer Buller Besvärliga värmekällor Komplicerade inkopplingar och flödesscheman Tillsyn och underhåll Hus som inte passar Psykologiska faktorer MÖJLIGHETER Kyla på köpet Fjärrvärme på nytt sätt?... 44

7 1. SAMMANFATTNING Värmepumptekniken har nu mognat i Sverige. Med dagens relativt låga elpriser och låga ränta har värmepumparnas konkurrenskraft blivit mycket god. Av totalkostnaden för en värmepump utgör kapitaldelen idag ca 45 %. Dock finns det många fallgropar att se upp med om en värmepump övervägs. Detta kan vara allt från dåliga markförhållanden, komplicerade inkopplingar, radiatorsystem med hög temperaturnivå, till otillräckligt hög temperatur ut från värmepumpen för avdödning av legionellabakterier i varmvattnet. Värmepumpar går att installera även i tätare stadskärnor, med rätt teknik. Fjärrvärme och värmepumpar i enskilda byggnader konkurrerar därför starkt med varandra idag. Båda har en hög investeringskostnad med en låg marginalkostnad för den producerade energin. Det är då svårt att kombinera dem med de systemlösningar som tillämpas idag. Stora centrala värmepumpar förekommer emellertid ofta i fjärrvärmens produktionsanläggningar och fyller där sin uppgift väl. Man kan dock tänka sig helt nya systemlösningar där små individuella värmepumpar tillsammans med fjärrvärme ger stora fördelar. En kort utredning om den verkliga investeringskostnaden för värmepumpar i större hus, mellan ca 1000 och 5000 m 2 uppvärmd yta, har gjorts genom intervjuer med olika värmepumpägare. Priset för en bergvärmepump kan grovt uppskattas till kr/kw exkl. moms, i intervallet ca kw. Spridningen är dock mycket stor - standardavvikelsen är 4000 kr/kw. Återbetalningstiden för utförda större bergvärmepumpar kan i medeltal grovt uppskattas till 8 år men osäkerheten är också där mycket stor. Väldigt få värmepumpägare kan beskriva hur mycket de verkligen tjänat på värmepumpen. Standardavvikelsen i svarsmaterialet blir därför hela 4 år! Kostnaderna för drift och underhåll förefaller dock vara små kr/år oftast under 1000 kr/år för nyare installationer. Hur länge moderna värmepumpar håller är fortfarande osäkert. Det har dock blivit avsevärt bättre, jämfört med vad som installerades på framför allt 80-talet. Stora sjö-, grundvatten- och jordvärmepumpar verkar ha väsentligt lägre investeringskostnad än bergvärmepumpar. Större frånluftsvärmepumpar sprider oförklarligt mycket i investeringskostnad. Det kan bero på att den totala installationskostnaden när värmepumpen installerades varierar kraftigt.

8 2. INLEDNING Vid tät bebyggelse är fl ärrvärme ett lämpligt alternativ medan fjärrvärme vid alltför gles bebyggelse är oekonomisk. För värmepumpen gäller i stort sett det omvända förhållandet. Någonstans går det därför en osynlig diffus gräns mellan de områden där fjärrvärme är bäst och där värmepumpen är att föredra. Naturligtvis finns det många andra uppvärmnings sätt som komplicerar gränsdragningen t ex olje- och vedpannor - dessa studeras inte dock här. Både fjärrvärmesystem och individuella värmepumpar är totalt sett dyra i investering men billiga i drift. Fjärrvärmekunden förnimmer dock inte investeringskostnaden eftersom den ofta är inbakad i priset per kwh. Att kombinera individuella värmepumpar med fjärrvärme blir därför ofta tårta på tårta. Att använda centrala värmepumpar i fjärrvärmenäten har dock åtminstone hitintills varit mycket lönsamt och bra. Vid kondenskraftsproduktion får man ut ca 40 kwh el per 100 kwh bränsle. Resterande 60 kwh blir oanvändbar spillvärme. Vid kraftvärme däremot får man visserligen bara ut ca 30 kwh el per 100 kwh bränsle, men de resterande 70 kwh får då en så hög temperatur att de kan användas för fjärrvärme. Ett bortfall på 10 kwh el ger alltså ett tillskott på 70 kwh nyttig värme. Det är mycket svårt att bygga en värmepump med en sådan effektivitet [21]. Bortfallen el jämfört med kondens kraft Kraftvärme Nyttiggjord värme (jämfört med kondenskraft) Värmepump Nyttiggjord värme Figur 1. Jämförelse mellan kraftvärme och värmepump Utan att föregripa Fjärrvärmeföreningens fortsatta studier på området anser jag att fjärrvärmen bör kunna klara konkurrensen mot värmepumparna väl i många fall. Detta gäller speciellt om ett marginalkostnadstänkande tillämpas. Investeringar i rör som redan lagts, kan t ex inte göras ogjorda. Där fjärrvärmen via normala fjärrvärmerör trots allt inte kan konkurrera borde fjärrvärmeföretaget både kunna köpa och driva samma värmepump billigare än någon enskild fastighetsägare kan.

9 Stordriftsfördelar borde innebära att stora värmepumpar för produktion till fj ärrvärmenätet på en fri marknad borde kunna ge ännu högre konkurrenskraft relativt små värmepumpar i varje hus. Rökgasvärmepumptekniken borde kunna tillämpas mer i fjärrvärmens produktionsanläggningar eftersom den ger en hög besparing och dessutom renare avgaser. I områden där rördimensionerna inte längre räcker till för att transportera fjärrvärmen kan värmepumpar arbetande med returledningen som värmekälla öka temperaturdifferensen mellan fram och returledning så att befintlig ledningskapacitet räcker längre (se 6.2). Stora värmepumpar kan köpas in och byggas om så att de kan leverera värme till fjärrvärmenätet - vilket sannolikt skulle öka värmepumparnas utnyttjningstid och lönsamhet. Enligt min mening finns det alltså ingen anledning att sätta värmepumptekniken som sådan, i ett motsatsförhållande till fjärrvärme. En enkel analys av värmepumparnas miljöpåverkan ingår i denna studie. Vilken el som egentligen driver värmepumparna är en fråga som diskuterats på sistone. Med ett marginaltänkande kan man påstå att så länge något dåligt kolkraftverk är i drift någonstans i Europa skulle värmepumpen - om den stängdes av minska produktionsbehovet och därmed utsläppen därifrån. Med ett annat resonemang tar värmepumpen en ström från nätet där olika källor blandats i proportion (kärnkraft, vattenkraft, oljekraft, gaskraft, kolkraft etc) vid varje tidpunkt. Den miljöpåverkan som strömmen till värmepumpen ger skulle då bestämmas av denna mix. Elproduktionens miljöeffekter blir då mycket mindre. Ståndpunkten som olika aktörer intar i denna fråga, verkar ofta sammanhänga med de intressen han/hon företräder. Både värmepumpar och fjärrvärme har ofta sålts med olika miljöargument. I dagsläget förefaller rent ekonomiska argument att ha tagit över alltmer. Denna rapport avser teknik/ekonomi och fördelar/nackdelar för värmepumpar i större byggnader.

10 3. VÄRMEPUMPSTEKNIK 3.1. Utvecklingen Utvecklingen på värmepumpområdet har varit snabb. På 70 talet fanns nästan inga värmepumpar men installationerna tog fart under första hälften av 80-talet. Då byggdes såväl värmepumpar för enfamiljshus, flerfamiljshus och fjärrvärmenät. Utvecklingen stimulerades delvis av bidrag och olika forskningsprojekt - t ex stödda av Vattenfall. Under denna tid gjordes dock också många onödigt komplicerade installationer och man experimenterade sig fram till lämpliga lösningar. Även idag förekommer dock vissa "julgranar" framförallt för tapp varmvattenberedning. I mitten på 80-talet kom några magra år. Räntan steg och oljepriset sjönk realt sett. Eftersom värmepumptekniken är kapitalintensiv slogs många värmepumptillverkare och installatörer ut. Under 90-talet talets senare del minskade kapitalkostnaden igen samtidigt som oljepriset återigen smög upp. Detta ledde till att konkurrenskraften förbättrades igen. Avregleringen av elmarknaden har inte medfört någon större ändring av elpriset totalt sett. De fasta avgifterna och skatten har motverkat den mycket lägre kostnaden för själva elenergin. En kraftig höjning av elpriserna skulle innebära att värmepumpens konkurrenskraft försvagades. Under 80-talet och tidiga 90 talet installerades en hel del värmepumpar med utomhusluft som värmekälla. Utomhusluften är nu mindre vanlig och ersatt med bergvärme - även om bergvärme är betydligt dyrare. Under 90 talet var det relativt ovanligt med större värmepumpsinstallationer. Dessa installationer verkar dock ha tagit fart mot slutet av 90-talet. I småhus, innehåller nu mer än hälften av de värmeinstallationer som görs, värmepumpar. Installationerna utgörs mest av utbyte av värmesystem i befintliga hus Vad är en värmepump Värmepumpen eller kylmaskinen, som egentligen är samma sak, är ingen ny uppfinning. År 1834 fick Jacob Perkins patent på en kylmaskin [1] installerades en värmepump i Zurich som värmde stadshuset med värme från floden Limnat. Värmefaktorn blev redan då ibland över tre [2], En värmepump kan tänkas som en motor driven "baklänges". I en motor eller ångmaskin tillförs värme med ett bränsle. Av denna högtempererade värmeenergi blir det mekanisk energi (elenergi) och lågtempererad spillvärme. I värmepumpen tillförs mekanisk energi varvid högtempererad värme åstadkommes samtidigt som lågtempererad värme sugs upp från omgivningen.

11 Högtemp värme Motor Mekanisk Värme- Mekanisk energi ijagtemp t Lågtemp värme Figur 2. Värmepumpen - en "omvänd" motor Ett annat sätt att se värmepumpen på är som en "Plusburk". Två energiflöden -den mekaniska- (eller el-) energin och den lågtempererade värmeenergin slås ihop till en högtempererad värmeenergi (se figur 2). Eftersom energi inte kan förstöras - bara omvandlas - är summan av "Lågtempvärme" och "Mekanisk energi" alltid lika med "Högtempvärme". Om man använder den högtempererade värmen till någonting nyttigt ligger det nära till hands att skapa ett godhetstal, värmefaktorn, som utgör kvoten mellan den nyttiga energin och den el- eller mekaniska- energi man får betala för. Man måste skilja mellan de olika energi strömmarna som nämns ovan och de medier som används för att bära energierna. Om kompressorn tillförs ström sker det via elnätet. På varma sidan bärs den högtempererade värmeenergin av värmebäraren (t ex radiatorvatten) och på den kalla sidan bärs den lågtempererade värmen in av köldbäraren (t ex en alkohollösning). Inne i själva värmepumpen används ett annat medium som kallas köldmedium (t ex ett fluorsubstituerat kolväte-hfc eller ibland propån).

12 3.3. Temperaturens betydelse Det fmns en mycket enkel formel för beräkning av värmefaktorn som i princip är en vidareutveckling av Sadi Carnots berömda verkningsgradsformel [3]. Formell... COP h =7} Cth t k +273 it-*/ I denna formel är: COPh värmefaktorn hur mycket mer energi man får ut än man sätter in rjcth verkningsgraden jämfört med idealt (ofta 0,5 till 0,7) tk, C t f C kondenseringstemperaturen (ofta framledningstemperaturen + 2 till +4 C) förångningstemperaturen (ofta utgående köldbärare - 4 till -6 C) Exempel: Om vi antar att vi har en framledningstemperatur p å 50 C så kanske kondenseringstemperaturen ligger på 53 C. Den inkommande köldbäraren från värmekällan håller 2 C men sjunker 3 C genom förångaren så att den blir -1 C i det utgående flödet. Man kan då gissa att förångningstemperaturen blir kanske 5 C lägre d v s -6 C. Om man antar att verkningsgraden jämfört med idealt är 0,6 får vi en värmefaktor COP h på: cop * =0 ' 6 i^r 3 ' 31 Vilket inte är alltför långt från det rimliga... Rent allmänt är det alltså bra för en värmepump att leverera sin värme vid lägsta möjliga temperatur och att hämta sin värme vid högsta möjliga temperatur. Ett annat intressant sätt att jämföra energimängder på är att införa begreppet exergi. Energi tänks enligt denna modell uppdelad i två delar - exergi som är den till mekanisk energi omvandlingsbara delen av energin och anergin som är "värdelös". För att ta reda på hur stor del som är exergi av en viss energimängd. Om en energimängd Q föreligger vid en viss konstant temperatur T ( t ex kondenserande ånga) och omgivningen ligger på T o så kan man göra följande överslag: (T _ T()\ Ex = Q* T är i detta fall absoluta temperaturer d v s C eller K. Ofta föreligger emellertid energin i ett medium som förändrar sin temperatur när värmen tillförs eller bortförs t ex vatten. Då kan man använda överslags formeln nedan istället: Ex = m * Cp * ((T 2 - Ti)) - 7J ln(^))

13 Q - energimängden - är i detta fall m*cp*(t r T 2 ) där m är massan Cp värmekapacitiviteten, TI temperaturen före förändringen och T 2 efter. Utomhusluft som värms från 0 C till 20 C motsvarar en exergiökning på luften motsvarande endast 3,5% av energiökningen. Ett direktelbatteri som utför denna uppvärmning har alltså "exergiverkningsgraden"= 3,5% att jämföra med energiverkningsgraden 100%. Omvänt kan man säga att en ideal värmepump skulle få en värmefaktor på 1/0,035=29! Om den kunde åstadkommas. Exergin i energiformer som el- och mekanisk energi är lika stor som energin. Vid exergianalys blir inte längre värmepumpen det mirakel det framstår som vid energianalys. Om man t ex skapar tre gånger mer energi än den elenergi som förbrukats i en omgivning av 0 C genom att värma vatten från 40 C till 50 C blir exergiverkningsgraden för värmepumpen omkring 42%. Ett kraftvärmeverk som omvandlar 30% av bränslet till elenergi och där 60% av bränslet åtgår till att värma vatten från grader får en exergiverkningsgrad på 44%. Fördelen med exergianalys är att man kan finna var i processen de verkliga förlusterna finns. Det är dock nästan alltid de ekonomiska realiteterna som styr vårt handlande inte exergin Olika typer av värmepumpar De flesta värmepumpar i Sverige drivs av elenergi medan några få drivs av värmeenergi - sk absorptions värmepumpar. Flera sådana värmedrivna värmepumpar finns i Göteborg där fjärrvärme vattnet används för att åstadkomma kyla(!) sommartid. Fjärrvärmen är extremt billig sommartid då överskottsvärme från raffinaderierna finns tillgänglig. I fortsättningen kommer endast eldrivna värmepumpar att behandlas. Värmepumpar klassificeras också ofta efter sin kompressor. Kompressorn är oftast idag av kolv- scroll- eller skruvtyp i flerfamilj sbostäder. Om man går till fjärrvärmenätens stora värmepumpar är dessa ofta av turbotyp. Det är inte möjligt att säga att någon viss typ av kompressor är entydigt "bäst". Scrollkompressorer tappar t ex inte i effekt, lika mycket som en kolvkompressor, när tryckförhållandet över kompressorn ökar - när det blir kallt ute. Goda kolvkompressorer har dock fortfarande en högre total verkningsgrad än en scroll. Det medför en bättre värmefaktor trots att de tappar i effekt när de skall pumpa värmen över en stor temperaturdifferens. Med värmekälla menas den plats varifrån den lågtempererade värmen till värmepumpen tas med köldbäraren. Exempel på värmekällor är utomhusluft, frånluft, berg, mark grundvatten eller sjö. Under rubriken 3.9 finns teknikerna för att ta värme ur värmekällan fylligare beskrivna. Värmesänkan är dit den högtempererade värmen levereras med värmebäraren. Exempel på värmesänkor är radiatorer, luftvärmare, golvvärme eller tappvarmvatten. Mer om värmesänkor finns i kapitel Värmefaktor Definitionen av "värmefaktorn" för en värmepump är som tidigare nämnts inte självklar. Förutom det tidigare problemet, vilka temperaturförhållanden som skall användas, finns också problemet att definiera vilka "parasiteffekter" som skall

14 räknas med. Bland parasiteffekterna kan nämnas den köldbärarpump som skall pumpa köldbäraren genom förångare och värmekälla och den värmebärarpump som skall pumpa värmebäraren genom kondensorn. Om dessa parasiteffekter inte regleras ned, samtidigt som värmepumpeffekten regleras ned, blir de proportionellt sett större. Den Europanorm som för närvarande gäller, EN [18], definierar åtgången av elenergi som summan av kompressorns drivenergi + avfrostningsenergi (för luftvärmepumpar) + reglerenergi + drivenergin som åtgår för att driva köld och värmebärare genom själva aggregatet. Det innebär t ex att den energi som åtgår för att driva t ex köldbäraren genom en bergbrunn eller en markvärmeslinga inte är medräknad. I de speciella program som används i Sverige av TVT, Thermia, Nibe, ETA, Viessmann m fl är dock denna energi medräknad. Köparen av en större värmepump bör begära att få se ett typprovningsprotokoll. Europanormen avser endast fabriksbyggda aggregat. Hur värmepumpen skall typprovas och hur testresultaten skall presenteras framgår också av standarden [18]. En värmepump med vätskeformig köldbärare och vatten som värmebärare har t ex tre specifika punkter B0/W50, B0/W35 och B-5/W50 som testpunkter. B står för inkommande "Brine" = köldbärare och W står för inkommande "Water" = värmebärare. Värmefaktorn varierar normalt endast svagt när värmepumpens åldras, men kan försämras drastiskt vid olika fel. Utläckande köldmedium, igensatta filter på värmebärarsidan eller köldbärarsidan (t ex frånluftsfilter) eller felinställda regler-anordningar kan leda till drastiskt sämre värmefaktor. Den värmefaktor som anges förutsätter att allt går perfekt. Normalt sett gör det inte det. En utlovad värmefaktor på 3,0 blir ofta i praktiken bara 2,8 - vilket dock fortfarande är mycket bra! När temperaturen på värmepumpens kalla och varma sida förändras, ändras både den effekt som värmepumpen tar från nätet och den effekt som värmepumpen kan leverera. Eftersom värmefaktorn är kvoten mellan nyttig värmeeffekt och konsumerad el förändas naturligtvis även värmefaktorn.

15 3.5.1 Variationer med temperaturer Ett exempel på hur det kan se ut visas i figur 3: kw värme eller el &#35 C [mer fekt 3 C Upptagen 35 C Temperatur på ; i5x: utgående värme- 55'Chärare. 55"C Temp inkommande köldbärare Figur 3. Värme- och eleffekt varierar med temperaturerna på varma och kalla Värmepumpen har alltså olika effekt vid olika förhållanden. Ibland anges värmepumpens nominella effekt och nominella värmefaktor vid något ganska gynnsamt förhållande för värmepumpen t ex 35 C framledningstemperatur på värmebäraren och 5 C på inkommande köldbärare (se även 3.3). Om den inkommande köldbärartemperaturen i verkligheten är -5 grader får man ut mindre värme och om den utgående framledningstemperaturen från värmepumpen istället är 55 grader åtgår mera el - som synes i figur 3. Effekt- och energitäckning Inom värmepumpbranschen talar man om värmepumpens effekttäckning. Ofta avser man då värmepumpens nominella effekt dividerat med husets maxeffekt. Ofta rekommenderade värden är 35-50% effekttäckning. För äldre flerbostadshus hus brukar man i räkna med att husen behöver en maxeffekt på W/m 2 och för nyare med W/m 2. Vid fjärrvärme brukar man räkna med högre tappvarmvattenseffektbehov vilket sammanhänger med att man i fjärrvärme-installationer bereder tappvarmvatten momentant och därmed med högre effekt. En tumregel som används ibland är att multiplicera oljeförbrukningen i m 3 med 3 för att få maxeffekten i kw. Begreppet effekttäckning är emellertid lite "luddigt". Värmepumpens effekt kan t ex, istället för i den nominella punkten, tas i den sämsta punkten (se fig 4) - när utomhustemperaturen ligger på DUT (kanske -20 C) och samtidigt värmekällan är nedkyld på förvåren. Den maxeffekt uppvärmnings systemet behöver är också "luddig". För ett småhus kan man tänka sig att alla innevånare är bortresta och att därför ingen annan intern uppvärmning sker i huset. För ett flerbo stadshus är det dock mindre troligt att alla hyresgästerna är borta samtidigt mitt i vintern.

16 Energitäckningen definieras ofta som den värmeenergi som tas från värmepumpen dividerat med den totala värmeenergi som behövs för värme- och tappvarmvatten för huset. Energibesparingen utgörs av den energi som tagits in från värmekällan. 60 J 40 ~ i Täckningsgrad V = Besparing=Qk värme 0?^--^ r --- ^ --_ Värme från värmekällan Q k Elenergi från nätetlt~ (Qk+E)/(Qt+Qk+E) ^ ^ ^ ^ ' u\j\j\j TKjyjyj *j\j\j\j \j\j\j\j timmar per år sorterat så att kallaste timmen ligger först Täckningsgrader 20% 40% 60% Nominell effekttäckning Figur 4. Hur värmelasten tas - täckningsgrad (värme + tappvarmvatten) Det diskuteras ofta hur stor värmepumpen skall vara för att vara optimal. Detta problem är otroligt komplicerat och beror på faktorer som t ex till vilken ränta man kan låna och hur man förväntar sig att energipriserna kommer att variera i framtiden (se även 4.1).

17 3.7. Temperaturgränser Till skillnad från värmning medelst olje- eller elpanna (och oftast fjärrvärme), kan värmepumpen bara producera en begränsad värmebärartemperatur. Begränsningen beror rent tekniskt sett på att trycket i köldmediet på den varma sidan i värmepumpens kondensor är begränsat. En övergång till ett annat köldmedium kan emellertid ge lägre tryck och därmed tillgång till högre temperaturer. Max utg. Värmebärare. C 0,85 x 25 bars ber. tryck <P #' # / /// / Figur 5. Framledningstemperaturer vid 25 bars beräkningstryck (21.25 bar vakt) I figur 5 har följande antaganden gjorts: Beräknings(över)trycket för komponenterna på högtryckssidan är 25barö. Tryckvakten har ställts på 0,85 gånger beräknings(över)trycket enligt Kylnormen. Den utgående värmebäraren har samma temperatur som köldmediets högsta kondensering. Ofta regleras värmepumpen till/från på värmebärarens returledningstemperatur in till värmepumpen. Om returledningstemperaturen från uppvärmnings systemet blir för hög, stängs värmepumpen av. Beroende på hur värmepumpen är inkopplad, kan man dock oftast fortfarande bereda tappvarmvatten. Den höga returtemperaturen inträffar när det är som kallast ute. Om värmepumpen inte kan vara i drift då, måste tillskottsvärmekällan (toppvärmekällan) kunna ta hela lasten. Det är inte alltid så lätt att förutsäga vilka temperaturkrav som ställs på en värmepump vid installationstidpunkten. Det idag enda enkelt tillgängliga köldmediet för högre temperaturer är R134a. De andra ^ högtemperaturmedier som är angivna i figur 5 är alla brännbara. Nya normer som kommer att tillåta brännbara medier är dock på väg. Redan idag tillverkar vissa företag värmepumpar efter en föreslagen svensk norm för brännbara medier. I flerfamiljshus vore det nog bra om högtemperaturmedier kom till användning oftare. En (ytterligare) anledning till detta är risken för spridning av legionella-bakterien. Om temperaturen på det beredda varmvattnet hålls över 60 C minskar risken för spridning av legionella väsentligt. Ju större en byggnad blir ju svårare blir det att förutse vilka som kommer att komma i kontakt med varmvattnet. Personer med svagare immunförsvar, som t ex sjuka och äldre, smittas lättare! För att kunna bereda varmvatten över 60 C erfordras att värmepumpens utgående

18

19 värmebärare vid tappvarmvattenberedning kan hållas vid kanske 65 C. BBR kräver 50 C vid tappstället Klimatets inverkan Klimatet inverkar på värmepumpinstallationen på flera sätt. För det första måste ju mera värme tillföras huset ju kallare det blir, för det andra kommer värmekällan att hålla en lägre temperatur och för det tredje måste ju värmebäraren hålla en högre temperatur. Naturligtvis strävar man efter att kompensera för detta genom att isolera husen bättre och att sätta in större radiatorer i kallare klimat. Värmekällans temperatur sammanhänger emellertid ofta med klimatet (ortens medeltemperatur) och är svår att kompensera, på annat sätt än att göra värmeupptagaren större - t ex längre borrhål eller längre ytjordvärmekollektor. Om man väljer 0 C inkommande köldbärartemperatur som medel under året kanske man bara kan ta ut 10 W/m borrhål i Kiruna medan man kan ta ut 40 W/m i Sydsverige. Man får med andra ord acceptera en lägre inkommande köldbärartemperatur eller borra längre hål i Kiruna. Antagligen gör man en avvägning och borrar lite längre samtidigt som man accepterar lite lägre temperatur och därmed lite lägra värmefaktor Värmekällan Många dåliga installationer har berott huvudsakligen på problem med värmekällan. Några gemensamma problem för slangsystem i berg, sjö och mark är: Luft i slangsystemet För liten cirkulationspump - laminär strömning med starkt försämrad värmeövergång Felaktigt placerat expansionskärl - undertryck framför pumpen - luftinläckning - kavitation Tjälskjutningsproblem Stora köldbärarfyllda kollektorsystem, som det ju ofta blir för flerfamiljshus, har ofta flera parallella slingor. Det är då viktigt att slingorna kan stängas av och provtryckas var för sig så att man kan hitta i vilken slinga en eventuell läcka finns. Slingorna måste också strypas in så att flödet fördelas jämnt mellan slingorna. Likaledes är det naturligtvis viktigt att rita upp noggranna kartor som urvisar exakt var kollektorn ligger. Detta gäller speciellt om den ligger på annans mark - med servitut. Mark- och sjökollektorer är ofta billigare än bergvärme för samma effekt. Det är dock inte alltid de kan installeras problemfritt. Samtidigt är de också känsligare för yttre påverkan.

20 Berg Berget är idag den vanligaste värmekällan. Bergets värmekonduktivitet varierar med bergarten och påverkar hur mycket man kan ta ut. Ju längre slang man sätter ned (=ju djupare hål) ju högre temperatur får man på köldbäraren från berget och ju bättre värmefaktor får man. Figur 6 belyser principiellt hur den inkommande temperaturen varierar med effektuttaget. Medeltemp ink. köldbärare Figur 6. Effektuttaget ur berget beror på vilken inkommande köldbärartemperatur man vill ha. Observera att diagrammet är endast kvalitativt! Det kostar dock omkring 200 kr + moms per meter hål att borra och sätta slangar. Om man för "normalt" berg i mellansverige för en "normal" installation frågar sig var "optimum" ligger kan kanske figur 7 kan vara kvalitativt belysande... Total kostn - kapital och energi Hållängd Figur 7. Inkommande köldbärartemperatur och ekonomi Figur 7 avser en specifik värmepump som man bestämt sig för och redan betalat. Ju längre hål man sedan borrar till denna pump - ju mer får man betala för hålet men ju mer energi och därmed pengar sparar man. Optimum är väldigt flackt. Andra faktorer, som att det är milj ovänligt att spara energi och att värmepumpen kanske får en längre livslängd med högre inkommande temperatur, bör kanske medföra att man i detta fall dimensionerar för 0 C medel inkommande köldbärartemperatur även om -2 är ger kostnadsminimum.

21 Ofta används uttrycket "aktivt" borrhålsdjup. Med det menar man den höjd på hålet som är fyllt med vatten. Luftens värmeledningsförmåga är bara 6% av vattnets och isolerar effektivt köldbärarslangarna från hålets väggar. Typiskt ligger grundvattennivån kanske 2-5 m under markytan och då blir det sällan några problem. Om man t ex borrar 100 meter ned blir ju hela m vattenfyllt. Men om man befinner sig på en bergstopp är det inte alltid lika självklart att grundvattenytan ligger nära, och hålet kan bli torrt. Det kan man i så fall avhjälpa genom att fylla hålet med vatten (om berget är tätt) eller annars med t ex kvartssand som leder värme bra. Torrt vatten yta hål-långt till grundvatten Figur 8. Några grundvattenproblem Ett annat problem som man kan råka på är att hålet råkar vara utsatt för ett övertryck. När man då borrar hål väller vatten upp ur marken och hålet måste då ofta istället tätas. Det kan göras med speciella lock som kostar något mer. Olika bergarter lämpar sig olika bra för bergvärme. Framförallt är det bergets värmeledningsförmåga (värmekonduktivitet i W/(m C) som kan variera mellan olika platser. Vårt vanliga urberg har en värmekonduktivitet på omkring 3,5 W/(m C), men lera, lerskiffer och kalksten ligger mycket lägre - på 1,3-2 W/(m C) [4]. Områden där sådana bergarter kan förekomma är: Gotland, Öland, Skåne, Mellan Vänern och Vättern, Öster om Vätterns norra del, Sydväst om Hjälmaren, norr om Siljan och i fjällkedjan. Om man stöter på sådant berg måste borrhålen göras väsentligt längre. Ofta men inte alltid är berggrunden bekant innan man börjar borra.

.J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF01 11 17

.J-«v *>. -««& tts. C-i 4*5*^ dismjpytion produktion. arknod statistik. c^nf/ 1 armepumpar i småhus. TeKmKöcnekonor. Juni 2001 FVF01 11 17 C-i.J-«v *>. -««& tts 4*5*^ dismjpytion produktion m/ arknod statistik c^nf/ FVF01 11 17 1 armepumpar i småhus TeKmKöcnekonor Juni 2001 Värmepumpar i småhus Teknik och ekonomi ISSN 1401-9264 2001 Svenska

Läs mer

Bergva rme fo r den intresserade

Bergva rme fo r den intresserade 1 Bergva rme fo r den intresserade En handbok för dig som äger eller funderar på att köpa en bergvärmepump Författare: Erik Björk Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber 1

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber

Bergvärme på djupet. Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som vill veta mer om bergvärmepumpar Erik Björk José Acuña Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber Bergvärme på djupet Boken för dig som

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2

analys av uppvärmningsalternativens Rapport 2007:2 analys av uppvärmningsalternativens kostnadsposter Rapport 2007:2 ANALYS AV UPPVÄRMNINGSALTERNATIVENS KOSTNADSPOSTER Rapport 2007:2 ISSN 1401-9264 2007 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 07-03 Sammanfattning

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 5 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR:... 6 KOMMUNAL ENERGIPLANERING M.M.... 7 2. OLIKA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR... 9 ALLMÄNT... 9 YTJORDVÄRME... 12 FRÅNLUFTVÄRMEPUMP/LUFTVÄRMEPUMP...

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP

SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS SOLMODUL BERG- OCH JORDVÄRMEPUMP Författare Jonas Sjögren Martin Lidvall Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare Henrik Gadd Halmstad den 24 mars 2012

Läs mer

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m.

VÄRMEPUMPAR. En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy m.m. December 2002 Rev. april 2003 VÄRMEPUMPAR En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Forskning och Utveckling FOU 2003:94 KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRME- CENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP Patrik Selinder, Håkan Walletun, Heimo Zinko ZW Energiteknik KOPPLINGSPRINCIPER FÖR FJÄRRVÄRMECENTRAL

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv

Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv En jämförelse mellan fjärrvärme och grundvattenvärmepump Selection of a heating system from a cost and environmental perspective A comparison

Läs mer

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund

GRINDA WÄRDSHUS. Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus. Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund GRINDA WÄRDSHUS Hållbart värmesystem i form av värmepump för Grinda Wärdshus Robin Askew Arvid Rönnberg-Halvorsen Lund Abstract: Grinda Wärdshus is located on the island Grinda in the northeastern part

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Solvärme i flerbostadshus

Solvärme i flerbostadshus Solvärme i flerbostadshus Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2014:2 Klaus Lorenz september 2014 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik Fo rord Rapporten solvärme i flerfamiljshus är framtagen

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer