Sökande Kungl Tekn Högskolan Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungl Tekn Högskolan Institution/avdelning Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter Postadress Isafjordsgatan 22, Electrum 229 Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land Kista 1 80 Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Martin Domeij Telefon E-postadress Eventuell medsökande (ange organisation) Mikael Östling KTH Fax Webbplats Postgiro/Bankgiro/Bankkonto STEM038 ver.n-1.1, Projektet Ansökan avser nytt projekt Fortsättning på tidigare projekt, ange projektnummer: Projekttitel (på svenska) Bipolära krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid för energisnåla kraftelektroniksystem Projekttitel (på engelska) Bipolar power semiconductor devices in silicon carbide for energy efficient power electronic systems Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 800 tecken och skall skrivas både på svenska och på engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. Energisnålare och kompaktare kraftelektroniksystem förväntas ge stora energibesparingar och kraftelektronik för hybridbilar har även stor miljörelevans. För att möjliggöra dessa förbättrade system krävs kiselkarbidkomponenter, vilka är energisnålare än dagens kiselkomponenter. Ett viktigt projektmål är att utveckla bipolärtransistorer med state-of-the-art prestanda i form av låga effektförluster och höga strömmar på 50 A per chip för 1200 V tillämpningar inom motordrift och kraftaggregat. Bipolärtransistorer och pn-dioder kommer även att utvecklas för högre spänningar upp till 3,3 kv för tillämpningar inom vindkraft, tåg och transmission på elnätet. Forskningen inom projektet innehåller utveckling av processteknologi, tillämpningsrelevant testning, simulering och komponentdesign. Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 800 tecken). Improved power electronic systems with reduced power losses and smaller size are expected to provide vast energy savings, and environmental benefits. Development such improved power systems require silicon carbide devices that are more energy efficient than the silicon devices that are used today. One project goal is to develop bipolar transistors in silicon carbide with very low power losses and high current capability of 50 A for a 1200 V device. Bipolar power transistors and pn diodes will also be developed for voltages up to 3,3 kv for applications in trains, wind power and power transmission. Enskilt projekt Handläggare som ansökan diskuterats med Anders Björck Datum för projektstart Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr Forskningsprogram, ange vilket: Totalt sökt belopp Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört

2 2 (7) Motivering; Energi-/miljö-/näringslivsrelevans, max 1 A4-sida. Ange koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. Målet med det föreslagna projektet är att utveckla krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (SiC) för spänningar i intervallet 1200 V V och totala chipströmmar upp till 50 A för tillämpningar inom motordrift, vindkraft, tåg samt omvandling och distribution på elnätet. Projektet är en fortsättning på STEM-projekt nr , som resulterat i utveckling av en 1200 V bipolärtransistorprocess, vilken kommer att vidareutvecklas för högre spänningar och större strömmar. För att uppnå målen måste forskningsprojektet lösa viktiga problem inom passivering, livstidskontroll, bipolär stabilitet och robusthet. För att underlätta användning av komponenterna i industrin innehåller projektet även forskning inom tillämpningsrelevant komponentmodellering och drivelektronik. Centralt i forskningsprocessen är återkopplingen mellan tillverkning, karakterisering och simulering för att kunna ta fram förbättrade komponentdesigner, och optimerad processteknologi. SiC-teknologin har energirelevans på flera sätt. Effektsnålare komponenter för elmotordrift kan ge stora energibesparingar på, uppskattningsvis, någon procent av Sveriges elförbrukning. Kiselkarbidteknologin är även viktig för att möjliggöra kompakta och effektiva system för distribuering av småskaligt generad el från vindkraft och solceller. Hybridbilar bedöms vara en av de viktigaste framtida tillämpningarna för SiC-komponenter och detta har stor relevans för såväl energibesparingar som förbättrad miljö. Projektets nyhetsvärde är stort eftersom SiC-komponenter ännu är svårtillgängliga för industrin. Sverige har viktiga teknikintensiva företag inom kraftelektronik som följer framstegen inom SiC-teknologi och har stort intresse av att testa prototypkomponenter i sin utvecklingsverksamhet. Projektet har tydlig industrirelevans eftersom högskoleforskningen kommer att ge prototypkomponenter för industritester och förmedla kunnande för att underlätta ett teknikskifte till den nya SiC-teknologin. Högskolan har i sin tur stor nytta av feedback från tillämpningsrelevanta tester i industrin för att identifiera nya forskningsproblem. Kraftkomponentmarknaden för SiC är idag värd minst 100 miljoner SEK och växer snabbt på den stora globala kraftkomponentmarknaden som är värd över 100 miljarder SEK. Möjligheterna för nyföretagande är goda eftersom SiC-marknaden är ny och stora svenska investeringar har skapat viktig kompetens och nätverk inom SiC-teknologi. Det tidigare STEM-projektet (nr ) gav resultat som lett till bildandet av företaget TranSiC för tillverkning och försäljning av bipolärtransistorer i SiC. Andra nystartade svenska SiC-företag är Norstel, Intrinsic och Norse och det finns en viktig användarindustri inom kraftelektronik i Sverige och Europa. Det föreslagna projektet kommer att ge högspända kraftkomponenter för tester i industrin och demonstratorer för att påvisa systemfördelar. Modellering av karakteriserade komponenter inom projektet ger även möjligheter för industripartners att simulera och designa framtida system. Projektet förväntas leda till nya utvecklingsprojekt för kiselkarbidbaserade kraftelektroniksystem i industrin och vid universitet. De bipolärtransistorer som utvecklades i det tidigare STEM-projektet hade en rekordhög förstärkning och rönte stort intresse vid en muntlig presentation vid konferensen ICSCRM 05 och i den högt rankade tidsskriften IEEE Electron Device Letters. Forskargruppen på KTH har nu en stabil process för 1200 V SiC-bipolärtransistorer att bygga vidare på samt utrustning och mångårig erfarenhet av komponentkarakterisering och simulering. Industriförankring finns och representanter från Danaher Motion, SAAB, Bombardier och Norstel har förklarat sig villiga att delta i en referensgrupp för projektet och stort intresse finns för att testa komponenter under projektets gång. Internationellt samarbete har även knutits för kapsling och för tillämpningsrelevant testning av kapslade kraftkomponenter och kontakter har även etablerats med expertis inom drivelektronik för krafttransistorer. Utveckling av kraftkomponenter i kiselkarbid har en förväntad viktig tillämpning i hybrid- och elbilar vilket ger en tydlig koppling till miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft.

3 3 (7) Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc, max 1½ A4-sida Utvecklingen inom kraftelektronik innebär en kontinuerlig minskning av systemens storlek för att sänka kostnader och för att möjliggöra användning i produkter med begränsat utrymme, t. ex. portabla elektronikprodukter och fordon. Effekttätheten i systemen ökar vid nedskalning och begränsningarna hos dagens kraftkomponenter i kisel blir allt tydligare avseende effektförluster, värmeledningsförmåga, robusthet och temperaturtålighet. För att en nedskalning av kraftelektroniksystemen ska kunna fortsätta förväntas en gradvis övergång till komponenter i kiselkarbid (SiC). Idag finns Schottky-dioder i SiC på marknaden och försäljningen ökar med kretsar för s.k. Power Factor Correction (PFC) som den viktigaste tillämpningen. Inom några år förväntas även högspända pn-dioder och switchande komponenter som JFETar, MOSFETar och bipolärtransistorer ta sig in på marknaden. En stor tillväxt för SiC-komponenter förväntas i takt med att sjunkande materialpriser och större substrat (fyrtums-skivor) sänker komponenternas slutkostnad, vilket är det största marknadshindret för kiselkarbidkomponenter idag. Ett högre komponentpris för SiC-komponenter kan räknas hem i systemvinster i form av minskat kylbehov och minskade passiva kretselement som kondensatorer, spolar och transformatorer, men komponentpriset är alltjämt mycket viktigt. Intressant är att materialkvaliteten redan idag är så pass bra att komponenter med större areor och strömmar uppemot 30 A är möjliga att utveckla men priset är ännu för högt för storskalig tillämpning. Fortsatt förbättring av materialkvaliteten förväntas också p.g.a. stora amerikanska satsningar på utveckling av högeffektskomponenter för militära tillämpningar. Vår bedömning är att satsningar på komponentforskning inom kiselkarbidkomponenter i nuläget är mycket strategiska eftersom det är tydligt att sänkta materialpriser samt större och bättre substrat kommer att kraftigt förbättra produktionsekonomin för SiC-komponenter. Den kompetens inom SiC som byggts upp i Sverige genom tidigare FoU-satsningar utgör, tillsammans med inhemsk kraftelektronik-industri, en stark bas för en framtida kisekarbidindustri, inrymmande material, komponenter och system. Forskning och utveckling inom kraftkomponenter är viktig för att tidigt förse användarindustrin med prototyper och förmedla know-how samt för att tidigt kunna gå till storskalig komponent- och systemproduktion när marknaden är redo. De kiselkarbidkomponenter som finns på marknaden idag är s.k. unipolära komponenter (Schottkydioder) för måttliga spänningar och strömmar upp till ca 1200 V och 10 A. Det föreslagna forskningsprojektet har som mål att utveckla bipolära transistorer med mycket låga effektförluster för 1200 V och strömmar upp till 50 A. Bipolärtransistorer och pn-dioder kommer även att utvecklas för högre spänningar upp till 3,3 kv. Dessa komponenter har stort värde för svensk kraftelektronikindustri med tillämpningar inom motordrift, kraftaggregat, tåg och HVDC. Vi har identifierat följande viktiga forskningsproblem att arbeta med i det föreslagna projektet för att kunna uppnå de projektmål (se s. 5). Förbättrad förståelse av rekombination i bipolära komponenter. Bipolärtransistorns strömförstärkning och framspänningsfall begränsas av rekombination och för högspända bipolära SiC komponenter gäller detta även framspänningsfallet. Det är fortfarande oklart hur rekombinationen beror av design, materialkvalitet och ytrekombination och hur processteknologin kan optimeras för att minimera rekombinationsrelaterade problem. Projektet syftar till förbättrad modellering av rekombination i bipolärtransistorer och pn-dioder. Förbättrade modeller kommer att användas för optimering av komponentdesignen för att uppnå en optimal förstärkning och höginjektion utan negativa konsekvenser i form av höga switchförluster eller reducerat säkert arbetsområde. Passiveringsteknologi för minimal ytrekombination och höga elektriska fältstyrkor. Idag lider kiselkarbidkomponenter av en hög ytrekombination i gränsytan till de skikt som passiverar kiselkarbidytan. I projektet kommer förbättrade passiveringsmetoder att undersökas för att uppnå minskad ytrekombination och hög kritisk fältstyrka. Bipolär stabilitet. Bipolära komponenter i SiC har problem med långtidsstabilitet. Detta anses idag vara

4 4 (7) ett materialproblem som löser sig i takt med att materialkvaliteten förbättras. I projektet kommer bipolär stabilitet att undersökas för att hitta komponentdesigner och processmetoder som minimerar stabilitetsproblem. Robusthet. Robusthet är ett stort forsknings- och utvecklingsområde för kraft-komponenter i kisel idag. Inom projektet kommer robusthet att undersökas för att uppnå ökad förståelse av materialets begränsningar och ta fram optimala designer. Modellering och styrelektronik. Genom att arbeta med modellering av SiC-komponenter för simulering av kretsar ges tidig möjlighet för industrin att tidigt undersöka komponenternas potential och hur nya system kan designas optimalt. För bipolärtransistorer i kiselkarbid kommer snabb styrning med effektsnål transformering av effekt från huvudströmmen att undersökas i samarbete med KTH-EKC. Det av STEM finansierade projektet (nr ) som söks fortsättning på har lagt en nödvändig grund för det föreslagna forskningsprojektet i form av en utvecklad stabil komponentprocess för tillverkning av bipolärtransistorer och pn-dioder för 1200 V. Det nya projektet kommer därför att ha mindre inslag av forskning kring processteknologi (passivering undantaget) och större tyngd kan läggas på analys, optimering av komponentprestanda och tillämpningsrelevant karakterisering och modellering. Genom samordning med nystartade företaget TranSiC som kommer att tillverka bipolärtransistorer för 1200 V får projektet en viktig industri-insats i form av tillgång till fler processade och kapslade komponenter. KTHs forskargrupp har idag fokus på tillverkningsmetoder, karakterisering och modellering av främst bipolärtransistorer. Ett viktigt samarbete finns med Professor Josef Lutz vid Technische Universität Chemnitz i Tyskland. Professor Lutz har lång industrierfarenhet av kraftkomponentutveckling och kommer att bidra med tester av robusthet och tillförlitlighet i projektet. Viktiga industrikontakter finns även med ett utländskt företag för kapsling och med svenska kraftföretag för test av komponenter. Mål; Ange enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max ½ A4-sida. Projektets övergripande syfte är att utveckla switchande bipolära kraftkomponenter för spänningar i intervallet 1200 V 3,3 kv och totala strömmar upp till 50 A. Arbete med de forskningsproblem som beskrivits i föregående stycke ska leda till att följande mål uppnås: * Bipolärtransistorer och pn-dioder för 1200 V och 50 A. En förstärkning på 100 och ett spänningsfall på 0,6 V vid 100 A/cm^2 för transistorer. * Bipolärtransistorer och pn-dioder för 3300 V och 10 A. En förstärkning på 80 och ett spänningsfall på 2,5 V vid 100 A/cm^2 för transistorer och ett framspänningsfall på 3,5 V vid 100 A/cm^2 för pn-dioder. * Kraftmodul för 1200 V och 300 A bestående av bipolärtransistorer och dioder. * En modellering för datorsimulering av bipolära kraftkomponenter i SiC med finita elementmetoder för att möjliggöra noggrann modellering statiskt och under switchförlopp. * State-of-the-art passivering för minimerad ytrekombination (<10^4 cm/s) samt hög och långtidsstabil kritisk fältstyrka. (>5 MV/cm). * Testning och modellering av det säkra arbetsområdet under turn-off till hög spänning och under kortslutning av switchande komponenter. * Utförlig testning av tillförlitlighet och långtidsstabilitet under 500 timmar av de viktigaste parametrarna för de kiselkarbidkomponenter som utvecklats i projektet. * Integration av frihjulsdiod med bipolärtransistor på samma chip. * Kretssimuleringsmodeller för bipolärtransistorer och pn-dioder. * Styrelektronik för snabb switchning (< 30 ns) av bipolära kiselkarbidtransistorer. * Kvantifiering av de energibesparingar som erhålls i en typisk tillämpning för 1200 V genom att ersätta en kiselbaserad kraftmodul med en kiselkarbidmodul som utvecklats i projektet.

5 5 (7) Genomförande, max 1 A4-sida Forskningsarbetet utförs av två doktorander och en senior forskare som är projektledare (se specifikation i appendix 1). Den tillverkningsprocess för bipolärtransistorer som utvecklats i det av STEM tidigare finansierade projektet ( ) kommer att användas som plattform för fortsatt komponentutveckling inom projektet. Infrastruktur för elektriska mätningar och dator-simulering finns tillgängligt på KTH och vissa specifika mätningar kommer att utföras vid Technische Universität Chemnitz. Under projektets gång kommer intresserad industri att erbjudas kapslade komponenter och komponentmodeller för kretssimulering. Etapp till Processning av en batch med bipolärtransistorer och pn-dioder designade för 1200 V och 10 A. Test av förbättrad passivering. Komponentkarakterisering på chipnivå för kalibrering av simuleringsmodeller. Etapp till Mätning av kapslade 1200 V bipolärtransistorer för fullständig utvärdering med switchning och säkert arbetsområde. Termisk resistans för komponent och kapsel samt maximal ström och temperatur för komponenterna bestäms. Simulering jämförs med mätningar för kalibrering av simuleringsmodeller och en optimerad 2 kv design tas fram för pn-dioder och bipolärtransistorer med simulering. Bipolär stabilitet undersöks i elektriska mätningar och med CCD-kamera. Etapp till Processning av batcher med bipolärtransistorer för 1200 V och 30 A samt bipolärtransistorer och pndioder designade för 2 kv. Komponentkarakterisering på chipnivå. Integration av pn-diod på samma chip som bipolärtransistorn. Modellering av 1200 V och 2 kv bipolärtransistorer och pn-dioder för kretstillämpningar. Utveckling av snabb och effektsnål drivelektronik för bipolära transistorer. Arbete med modellering för krets-simulering påbörjas. Etapp till Mätningar med kapslade bipolärtransistorer och pn-dioder; högspänd switchning och utvärdering av spärregenskaper med fokus på passiveringen. Modellering av bipolärtransistorer och pn-dioder för kretstillämpningar. Etapp till Processning av optimerade batcher med bipolärtransistorer designade för 1200 V och 100 A samt transistorer och pn-dioder för 3,3 kv och 10 A. Integration av optimal passivering i processen. Planering av design och konstruktion för 300 A kraftmodul i samarbete med industripartner. Utveckling av snabb och effektsnål drivelektronik för bipolära transistorer. Etapp till Elektrisk karakterisering av kapslade bipolärtransistorer för 1200 V och 50 A samt bipolärtransistorer och pn-dioder för 3,3 kv och 10 A. Färdigställande och elektrisk karakterisering av kraftmodul för 1200 V och 300 A samt test av switchegenskaper och tillförlitlighet. Experimentell utvärdering av energibesparingar och systemstorleksbesparingar för en 1200 V och 300 A kraftmodul i SiC jämfört med en kiselbaserad modul.

6 6 (7) Kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år % av heltid KALENDERÅR Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Ev förvaltningskostnader SUMMA Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År Total (%) Energimyndigheten TranSiC AB STINT (www.stint.se) SUMMA Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. Hyung-Seok Lee Susanna Norell Övriga samarbetspartners (ange organisation och namn) TranSiC AB Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information). Resultatet redovisas dels i form av en slutrapport och resultat kommer även att redovisas löpande i seminarier där företag med kraftelektronikintresse bjuds in. Bilagor Specifikation av personal, referensgrupp och kostnader för det ansökta projektet (Bil 1). CV för projektledare Martin Domeij (Bil 2) Licentiatavhandling för doktorand Hyung-Seok Lee baserad på resultat från projekt (Bil 3). Publikation i IEEE Transactions on Electron Device Letters baserad på resultat från proj (Bil 4).

7 7 (7) Datum Datum Behörig firmatecknares (prefekt motsv.) underskrift Projektledarens underskrift Namnförtydligande, titel och telefon Mikael Östling, Professor, Namnförtydligande och titel Martin Domeij, Tekn Dr

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog VINNOVA InformatION VI 2012:13 Banbrytande IKT Projektkatalog Titel: Banbrytande IKT - Projektkatalog Serie: VINNOVA Information VI 2012:13 ISSN 1650-3120 Utgiven: September 2012 Utgivare: VINNOVA - Verket

Läs mer

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Strategiska tankar och förslag Slutrapport från Elpanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

Elkraftteknisk samverkan

Elkraftteknisk samverkan Nr 3:2005 Elkraftteknisk samverkan Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag att utarbeta förslag till förstärkt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom elteknikområdet. Slutrapport 2005-10-14

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03330 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Energieffektiva fordon

Energieffektiva fordon Diarienr 2015-003402 Programbeskrivning för programmet Energieffektiva fordon 2015-2019 Beslutsdatum 2015-06-10 2 (19) Innehåll T 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 4 : 0 9 UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET U L F E D L U N D, B E R N T E R I C S O N, A N D E R S G U S T A F S S O N & U L F O L S S

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Småskalig elproduktion i urban miljö

Småskalig elproduktion i urban miljö UPTEC STS13010 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Småskalig elproduktion i urban miljö Fallstudie av elproducerande system på ett handelscentrum Emil Andersson Abstract Small scale electricity production

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30 Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN Jönköping 2006-05-30 Energieffektivisering genom förnyelse - sammanfattning Energieffektivisering

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 22

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SAMMANSTÄLLNING GRUPPDISKUSSIONER SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Diskussionsgrupper - tema Samverkan i värdekedjan Kompetensförsörjning

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening

Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening Frida Claesson & Evalena Blomqvist SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2009:06 2 Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2009 IEA PVPS Foto: Per-Oskar Westin Framställd för IEA PV Power Systems programme Finansieard av Energimyndigheten International Energy

Läs mer

forskningssyntes systemeffektivisering

forskningssyntes systemeffektivisering forskningssyntes systemeffektivisering FORSKNINGSSYNTES SYSTEMEFFEKTIVISERING Jonas Gustafsson, Fredrik Sandin EISLAB, Luleå Tekniska Universitet isbn 978-91-85775-19-4 2013 svensk fjärrvärme ab förord

Läs mer

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Författare: Karl Lundvall

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer