Sökande Kungl Tekn Högskolan Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungl Tekn Högskolan Institution/avdelning Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter Postadress Isafjordsgatan 22, Electrum 229 Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land Kista 1 80 Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Martin Domeij Telefon E-postadress Eventuell medsökande (ange organisation) Mikael Östling KTH Fax Webbplats Postgiro/Bankgiro/Bankkonto STEM038 ver.n-1.1, Projektet Ansökan avser nytt projekt Fortsättning på tidigare projekt, ange projektnummer: Projekttitel (på svenska) Bipolära krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid för energisnåla kraftelektroniksystem Projekttitel (på engelska) Bipolar power semiconductor devices in silicon carbide for energy efficient power electronic systems Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 800 tecken och skall skrivas både på svenska och på engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. Energisnålare och kompaktare kraftelektroniksystem förväntas ge stora energibesparingar och kraftelektronik för hybridbilar har även stor miljörelevans. För att möjliggöra dessa förbättrade system krävs kiselkarbidkomponenter, vilka är energisnålare än dagens kiselkomponenter. Ett viktigt projektmål är att utveckla bipolärtransistorer med state-of-the-art prestanda i form av låga effektförluster och höga strömmar på 50 A per chip för 1200 V tillämpningar inom motordrift och kraftaggregat. Bipolärtransistorer och pn-dioder kommer även att utvecklas för högre spänningar upp till 3,3 kv för tillämpningar inom vindkraft, tåg och transmission på elnätet. Forskningen inom projektet innehåller utveckling av processteknologi, tillämpningsrelevant testning, simulering och komponentdesign. Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 800 tecken). Improved power electronic systems with reduced power losses and smaller size are expected to provide vast energy savings, and environmental benefits. Development such improved power systems require silicon carbide devices that are more energy efficient than the silicon devices that are used today. One project goal is to develop bipolar transistors in silicon carbide with very low power losses and high current capability of 50 A for a 1200 V device. Bipolar power transistors and pn diodes will also be developed for voltages up to 3,3 kv for applications in trains, wind power and power transmission. Enskilt projekt Handläggare som ansökan diskuterats med Anders Björck Datum för projektstart Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr Forskningsprogram, ange vilket: Totalt sökt belopp Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört

2 2 (7) Motivering; Energi-/miljö-/näringslivsrelevans, max 1 A4-sida. Ange koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. Målet med det föreslagna projektet är att utveckla krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (SiC) för spänningar i intervallet 1200 V V och totala chipströmmar upp till 50 A för tillämpningar inom motordrift, vindkraft, tåg samt omvandling och distribution på elnätet. Projektet är en fortsättning på STEM-projekt nr , som resulterat i utveckling av en 1200 V bipolärtransistorprocess, vilken kommer att vidareutvecklas för högre spänningar och större strömmar. För att uppnå målen måste forskningsprojektet lösa viktiga problem inom passivering, livstidskontroll, bipolär stabilitet och robusthet. För att underlätta användning av komponenterna i industrin innehåller projektet även forskning inom tillämpningsrelevant komponentmodellering och drivelektronik. Centralt i forskningsprocessen är återkopplingen mellan tillverkning, karakterisering och simulering för att kunna ta fram förbättrade komponentdesigner, och optimerad processteknologi. SiC-teknologin har energirelevans på flera sätt. Effektsnålare komponenter för elmotordrift kan ge stora energibesparingar på, uppskattningsvis, någon procent av Sveriges elförbrukning. Kiselkarbidteknologin är även viktig för att möjliggöra kompakta och effektiva system för distribuering av småskaligt generad el från vindkraft och solceller. Hybridbilar bedöms vara en av de viktigaste framtida tillämpningarna för SiC-komponenter och detta har stor relevans för såväl energibesparingar som förbättrad miljö. Projektets nyhetsvärde är stort eftersom SiC-komponenter ännu är svårtillgängliga för industrin. Sverige har viktiga teknikintensiva företag inom kraftelektronik som följer framstegen inom SiC-teknologi och har stort intresse av att testa prototypkomponenter i sin utvecklingsverksamhet. Projektet har tydlig industrirelevans eftersom högskoleforskningen kommer att ge prototypkomponenter för industritester och förmedla kunnande för att underlätta ett teknikskifte till den nya SiC-teknologin. Högskolan har i sin tur stor nytta av feedback från tillämpningsrelevanta tester i industrin för att identifiera nya forskningsproblem. Kraftkomponentmarknaden för SiC är idag värd minst 100 miljoner SEK och växer snabbt på den stora globala kraftkomponentmarknaden som är värd över 100 miljarder SEK. Möjligheterna för nyföretagande är goda eftersom SiC-marknaden är ny och stora svenska investeringar har skapat viktig kompetens och nätverk inom SiC-teknologi. Det tidigare STEM-projektet (nr ) gav resultat som lett till bildandet av företaget TranSiC för tillverkning och försäljning av bipolärtransistorer i SiC. Andra nystartade svenska SiC-företag är Norstel, Intrinsic och Norse och det finns en viktig användarindustri inom kraftelektronik i Sverige och Europa. Det föreslagna projektet kommer att ge högspända kraftkomponenter för tester i industrin och demonstratorer för att påvisa systemfördelar. Modellering av karakteriserade komponenter inom projektet ger även möjligheter för industripartners att simulera och designa framtida system. Projektet förväntas leda till nya utvecklingsprojekt för kiselkarbidbaserade kraftelektroniksystem i industrin och vid universitet. De bipolärtransistorer som utvecklades i det tidigare STEM-projektet hade en rekordhög förstärkning och rönte stort intresse vid en muntlig presentation vid konferensen ICSCRM 05 och i den högt rankade tidsskriften IEEE Electron Device Letters. Forskargruppen på KTH har nu en stabil process för 1200 V SiC-bipolärtransistorer att bygga vidare på samt utrustning och mångårig erfarenhet av komponentkarakterisering och simulering. Industriförankring finns och representanter från Danaher Motion, SAAB, Bombardier och Norstel har förklarat sig villiga att delta i en referensgrupp för projektet och stort intresse finns för att testa komponenter under projektets gång. Internationellt samarbete har även knutits för kapsling och för tillämpningsrelevant testning av kapslade kraftkomponenter och kontakter har även etablerats med expertis inom drivelektronik för krafttransistorer. Utveckling av kraftkomponenter i kiselkarbid har en förväntad viktig tillämpning i hybrid- och elbilar vilket ger en tydlig koppling till miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft.

3 3 (7) Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc, max 1½ A4-sida Utvecklingen inom kraftelektronik innebär en kontinuerlig minskning av systemens storlek för att sänka kostnader och för att möjliggöra användning i produkter med begränsat utrymme, t. ex. portabla elektronikprodukter och fordon. Effekttätheten i systemen ökar vid nedskalning och begränsningarna hos dagens kraftkomponenter i kisel blir allt tydligare avseende effektförluster, värmeledningsförmåga, robusthet och temperaturtålighet. För att en nedskalning av kraftelektroniksystemen ska kunna fortsätta förväntas en gradvis övergång till komponenter i kiselkarbid (SiC). Idag finns Schottky-dioder i SiC på marknaden och försäljningen ökar med kretsar för s.k. Power Factor Correction (PFC) som den viktigaste tillämpningen. Inom några år förväntas även högspända pn-dioder och switchande komponenter som JFETar, MOSFETar och bipolärtransistorer ta sig in på marknaden. En stor tillväxt för SiC-komponenter förväntas i takt med att sjunkande materialpriser och större substrat (fyrtums-skivor) sänker komponenternas slutkostnad, vilket är det största marknadshindret för kiselkarbidkomponenter idag. Ett högre komponentpris för SiC-komponenter kan räknas hem i systemvinster i form av minskat kylbehov och minskade passiva kretselement som kondensatorer, spolar och transformatorer, men komponentpriset är alltjämt mycket viktigt. Intressant är att materialkvaliteten redan idag är så pass bra att komponenter med större areor och strömmar uppemot 30 A är möjliga att utveckla men priset är ännu för högt för storskalig tillämpning. Fortsatt förbättring av materialkvaliteten förväntas också p.g.a. stora amerikanska satsningar på utveckling av högeffektskomponenter för militära tillämpningar. Vår bedömning är att satsningar på komponentforskning inom kiselkarbidkomponenter i nuläget är mycket strategiska eftersom det är tydligt att sänkta materialpriser samt större och bättre substrat kommer att kraftigt förbättra produktionsekonomin för SiC-komponenter. Den kompetens inom SiC som byggts upp i Sverige genom tidigare FoU-satsningar utgör, tillsammans med inhemsk kraftelektronik-industri, en stark bas för en framtida kisekarbidindustri, inrymmande material, komponenter och system. Forskning och utveckling inom kraftkomponenter är viktig för att tidigt förse användarindustrin med prototyper och förmedla know-how samt för att tidigt kunna gå till storskalig komponent- och systemproduktion när marknaden är redo. De kiselkarbidkomponenter som finns på marknaden idag är s.k. unipolära komponenter (Schottkydioder) för måttliga spänningar och strömmar upp till ca 1200 V och 10 A. Det föreslagna forskningsprojektet har som mål att utveckla bipolära transistorer med mycket låga effektförluster för 1200 V och strömmar upp till 50 A. Bipolärtransistorer och pn-dioder kommer även att utvecklas för högre spänningar upp till 3,3 kv. Dessa komponenter har stort värde för svensk kraftelektronikindustri med tillämpningar inom motordrift, kraftaggregat, tåg och HVDC. Vi har identifierat följande viktiga forskningsproblem att arbeta med i det föreslagna projektet för att kunna uppnå de projektmål (se s. 5). Förbättrad förståelse av rekombination i bipolära komponenter. Bipolärtransistorns strömförstärkning och framspänningsfall begränsas av rekombination och för högspända bipolära SiC komponenter gäller detta även framspänningsfallet. Det är fortfarande oklart hur rekombinationen beror av design, materialkvalitet och ytrekombination och hur processteknologin kan optimeras för att minimera rekombinationsrelaterade problem. Projektet syftar till förbättrad modellering av rekombination i bipolärtransistorer och pn-dioder. Förbättrade modeller kommer att användas för optimering av komponentdesignen för att uppnå en optimal förstärkning och höginjektion utan negativa konsekvenser i form av höga switchförluster eller reducerat säkert arbetsområde. Passiveringsteknologi för minimal ytrekombination och höga elektriska fältstyrkor. Idag lider kiselkarbidkomponenter av en hög ytrekombination i gränsytan till de skikt som passiverar kiselkarbidytan. I projektet kommer förbättrade passiveringsmetoder att undersökas för att uppnå minskad ytrekombination och hög kritisk fältstyrka. Bipolär stabilitet. Bipolära komponenter i SiC har problem med långtidsstabilitet. Detta anses idag vara

4 4 (7) ett materialproblem som löser sig i takt med att materialkvaliteten förbättras. I projektet kommer bipolär stabilitet att undersökas för att hitta komponentdesigner och processmetoder som minimerar stabilitetsproblem. Robusthet. Robusthet är ett stort forsknings- och utvecklingsområde för kraft-komponenter i kisel idag. Inom projektet kommer robusthet att undersökas för att uppnå ökad förståelse av materialets begränsningar och ta fram optimala designer. Modellering och styrelektronik. Genom att arbeta med modellering av SiC-komponenter för simulering av kretsar ges tidig möjlighet för industrin att tidigt undersöka komponenternas potential och hur nya system kan designas optimalt. För bipolärtransistorer i kiselkarbid kommer snabb styrning med effektsnål transformering av effekt från huvudströmmen att undersökas i samarbete med KTH-EKC. Det av STEM finansierade projektet (nr ) som söks fortsättning på har lagt en nödvändig grund för det föreslagna forskningsprojektet i form av en utvecklad stabil komponentprocess för tillverkning av bipolärtransistorer och pn-dioder för 1200 V. Det nya projektet kommer därför att ha mindre inslag av forskning kring processteknologi (passivering undantaget) och större tyngd kan läggas på analys, optimering av komponentprestanda och tillämpningsrelevant karakterisering och modellering. Genom samordning med nystartade företaget TranSiC som kommer att tillverka bipolärtransistorer för 1200 V får projektet en viktig industri-insats i form av tillgång till fler processade och kapslade komponenter. KTHs forskargrupp har idag fokus på tillverkningsmetoder, karakterisering och modellering av främst bipolärtransistorer. Ett viktigt samarbete finns med Professor Josef Lutz vid Technische Universität Chemnitz i Tyskland. Professor Lutz har lång industrierfarenhet av kraftkomponentutveckling och kommer att bidra med tester av robusthet och tillförlitlighet i projektet. Viktiga industrikontakter finns även med ett utländskt företag för kapsling och med svenska kraftföretag för test av komponenter. Mål; Ange enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max ½ A4-sida. Projektets övergripande syfte är att utveckla switchande bipolära kraftkomponenter för spänningar i intervallet 1200 V 3,3 kv och totala strömmar upp till 50 A. Arbete med de forskningsproblem som beskrivits i föregående stycke ska leda till att följande mål uppnås: * Bipolärtransistorer och pn-dioder för 1200 V och 50 A. En förstärkning på 100 och ett spänningsfall på 0,6 V vid 100 A/cm^2 för transistorer. * Bipolärtransistorer och pn-dioder för 3300 V och 10 A. En förstärkning på 80 och ett spänningsfall på 2,5 V vid 100 A/cm^2 för transistorer och ett framspänningsfall på 3,5 V vid 100 A/cm^2 för pn-dioder. * Kraftmodul för 1200 V och 300 A bestående av bipolärtransistorer och dioder. * En modellering för datorsimulering av bipolära kraftkomponenter i SiC med finita elementmetoder för att möjliggöra noggrann modellering statiskt och under switchförlopp. * State-of-the-art passivering för minimerad ytrekombination (<10^4 cm/s) samt hög och långtidsstabil kritisk fältstyrka. (>5 MV/cm). * Testning och modellering av det säkra arbetsområdet under turn-off till hög spänning och under kortslutning av switchande komponenter. * Utförlig testning av tillförlitlighet och långtidsstabilitet under 500 timmar av de viktigaste parametrarna för de kiselkarbidkomponenter som utvecklats i projektet. * Integration av frihjulsdiod med bipolärtransistor på samma chip. * Kretssimuleringsmodeller för bipolärtransistorer och pn-dioder. * Styrelektronik för snabb switchning (< 30 ns) av bipolära kiselkarbidtransistorer. * Kvantifiering av de energibesparingar som erhålls i en typisk tillämpning för 1200 V genom att ersätta en kiselbaserad kraftmodul med en kiselkarbidmodul som utvecklats i projektet.

5 5 (7) Genomförande, max 1 A4-sida Forskningsarbetet utförs av två doktorander och en senior forskare som är projektledare (se specifikation i appendix 1). Den tillverkningsprocess för bipolärtransistorer som utvecklats i det av STEM tidigare finansierade projektet ( ) kommer att användas som plattform för fortsatt komponentutveckling inom projektet. Infrastruktur för elektriska mätningar och dator-simulering finns tillgängligt på KTH och vissa specifika mätningar kommer att utföras vid Technische Universität Chemnitz. Under projektets gång kommer intresserad industri att erbjudas kapslade komponenter och komponentmodeller för kretssimulering. Etapp till Processning av en batch med bipolärtransistorer och pn-dioder designade för 1200 V och 10 A. Test av förbättrad passivering. Komponentkarakterisering på chipnivå för kalibrering av simuleringsmodeller. Etapp till Mätning av kapslade 1200 V bipolärtransistorer för fullständig utvärdering med switchning och säkert arbetsområde. Termisk resistans för komponent och kapsel samt maximal ström och temperatur för komponenterna bestäms. Simulering jämförs med mätningar för kalibrering av simuleringsmodeller och en optimerad 2 kv design tas fram för pn-dioder och bipolärtransistorer med simulering. Bipolär stabilitet undersöks i elektriska mätningar och med CCD-kamera. Etapp till Processning av batcher med bipolärtransistorer för 1200 V och 30 A samt bipolärtransistorer och pndioder designade för 2 kv. Komponentkarakterisering på chipnivå. Integration av pn-diod på samma chip som bipolärtransistorn. Modellering av 1200 V och 2 kv bipolärtransistorer och pn-dioder för kretstillämpningar. Utveckling av snabb och effektsnål drivelektronik för bipolära transistorer. Arbete med modellering för krets-simulering påbörjas. Etapp till Mätningar med kapslade bipolärtransistorer och pn-dioder; högspänd switchning och utvärdering av spärregenskaper med fokus på passiveringen. Modellering av bipolärtransistorer och pn-dioder för kretstillämpningar. Etapp till Processning av optimerade batcher med bipolärtransistorer designade för 1200 V och 100 A samt transistorer och pn-dioder för 3,3 kv och 10 A. Integration av optimal passivering i processen. Planering av design och konstruktion för 300 A kraftmodul i samarbete med industripartner. Utveckling av snabb och effektsnål drivelektronik för bipolära transistorer. Etapp till Elektrisk karakterisering av kapslade bipolärtransistorer för 1200 V och 50 A samt bipolärtransistorer och pn-dioder för 3,3 kv och 10 A. Färdigställande och elektrisk karakterisering av kraftmodul för 1200 V och 300 A samt test av switchegenskaper och tillförlitlighet. Experimentell utvärdering av energibesparingar och systemstorleksbesparingar för en 1200 V och 300 A kraftmodul i SiC jämfört med en kiselbaserad modul.

6 6 (7) Kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år % av heltid KALENDERÅR Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Ev förvaltningskostnader SUMMA Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År Total (%) Energimyndigheten TranSiC AB STINT (www.stint.se) SUMMA Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. Hyung-Seok Lee Susanna Norell Övriga samarbetspartners (ange organisation och namn) TranSiC AB Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information). Resultatet redovisas dels i form av en slutrapport och resultat kommer även att redovisas löpande i seminarier där företag med kraftelektronikintresse bjuds in. Bilagor Specifikation av personal, referensgrupp och kostnader för det ansökta projektet (Bil 1). CV för projektledare Martin Domeij (Bil 2) Licentiatavhandling för doktorand Hyung-Seok Lee baserad på resultat från projekt (Bil 3). Publikation i IEEE Transactions on Electron Device Letters baserad på resultat från proj (Bil 4).

7 7 (7) Datum Datum Behörig firmatecknares (prefekt motsv.) underskrift Projektledarens underskrift Namnförtydligande, titel och telefon Mikael Östling, Professor, Namnförtydligande och titel Martin Domeij, Tekn Dr

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Elektronik

Läs mer

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord).

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Vid programstyrelsemötet EFFSYS 2 ( ) beviljades ett tilläggsanslag på 80 kkr enligt ansökan nedan.

Vid programstyrelsemötet EFFSYS 2 ( ) beviljades ett tilläggsanslag på 80 kkr enligt ansökan nedan. TILLÄGGSBESLUT Datum: 2010-01-25 Projektnummer: EFFSYS2-P19 Projekttitel: Decentraliserade pumpar i kylapplikationer Projektledare: Jörgen Rogstam Start--Slut: 2008-06-01 2009-06-30 Förändringar: Vid programstyrelsemötet

Läs mer

08-7907454 08 20 41 61

08-7907454 08 20 41 61 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik/ Tillämpad Termodynamik och

Läs mer

Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874. Energiteknik 1055-3 / 715-1053

Sökande SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874. Energiteknik 1055-3 / 715-1053 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto

Läs mer

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2014-06-24 1 (6) Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system Dessa anvisningar är ett stöd till dig som avser lämna in en ansökan till samverkansprogrammet Förnybara

Läs mer

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 Institution/avdelning Institutionen för Arkitektur

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Sökande Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik/Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik/Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik/Tillämpad

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Sökande Sustainable Innovation i Sverige AB 556753-4010. Projekt Bankgironr. 303-6621

Sökande Sustainable Innovation i Sverige AB 556753-4010. Projekt Bankgironr. 303-6621 STEM038 ver.n-1.1, 2005-09-14 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (8) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Sustainable Innovation i Sverige AB 556753-4010 Institution/avdelning

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM4000, v5.0, 2016-09-01 2017-01-11 1 (5) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dig som söker ekonomiskt stöd inom forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Det är viktigt

Läs mer

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Mälardalens Högskola 202100-2916 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Akademin för hållbar

Läs mer

Användarhandledning E-kanalen

Användarhandledning E-kanalen 1 Användarhandledning E-kanalen För projekttyperna enskilt projekt och utlysning/programprojekt 2 Innehåll 1 Startsida 3 2 Ny ansökan 4 2.1 Skriva ansökan...5 2.1.1 Fliken sökande...6 2.1.2 Fliken intressenter...8

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet Industrins energianvändning

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet

Läs mer

Definition av kraftelektronik

Definition av kraftelektronik F1: Introduktion till Kraftelektronik Definition av kraftelektronik Den enegelska motsvarigheten till kraft elektronik är Power electronics. På Wikipedia kan man hitta följande definition: Power electronics

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT Energy e-mobility KRAFTELEKTRONIK NAV Transport Industry Mietek Bakowski Konstantin Kostov ICT UPPDRAG Att synliggöra aktörer inom industri, akademi och forskningsinstituten och deras kompetenser samt

Läs mer

Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid för elektriska fordon Mietek Bakowski, Acreo Relevans (1/2) Kiselkarbid är halvledarmaterialet för elektronik med arbetstemperatur 250 till 300 C Masstillverkning

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 2016-05-31 Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen

Läs mer

Ansökan avser i första hand: HS M NT Utbildningsvetenskap (OBS! endast ett val per ansökan)

Ansökan avser i första hand: HS M NT Utbildningsvetenskap (OBS! endast ett val per ansökan) Reg.nr. / Dnr. 1. Ansökan om forskningsbidrag 2. Ansökan avser i första hand: HS M NT Utbildningsvetenskap (OBS! endast ett val per ansökan) Konstnärligt FoU Dyrbar utrustning > 2 milj kr Longitudinell

Läs mer

Statistiska metoder för utveckling av innovativa process-teknologier med hög yield för tillverkning av nästa generationens mikroprocessorer

Statistiska metoder för utveckling av innovativa process-teknologier med hög yield för tillverkning av nästa generationens mikroprocessorer Statistiska metoder för utveckling av innovativa process-teknologier med hög yield för tillverkning av nästa generationens mikroprocessorer Martin von Haartman Tekn Dr. Senior Process Engineer, Intel Corp.

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

021 10 14 32, 070 371 30 10 021 10 13 70

021 10 14 32, 070 371 30 10 021 10 13 70 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Mälardalens Högskola 202100-2916 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Akademin för hållbar

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Ansökan om medel till taxonomisk forskning

Ansökan om medel till taxonomisk forskning Till Svenska artprojektet Ansökan om medel till taxonomisk forskning Ansökningstillfälle: 1 juni 2015 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Doktorandprojekt Postdoktor Gästforskare Särskild forskare Inventering

Läs mer

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Sida 1 (7) 2017-07- 01 Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Detta dokument är avsett som stöd till dig som avser lämna in en ansökan till forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige

Läs mer

Sveriges Energi- Kylcentrum AB 556682-6300

Sveriges Energi- Kylcentrum AB 556682-6300 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD 1 (6) Datum Dnr Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Sveriges Energi- Kylcentrum AB 556682-6300 Institution/avdelning Postadress Kungsgatan 2A Postnummer

Läs mer

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning FFI-projekt 2013-2016 Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning Ulf Thole, VD SenSiC AB Projektet genomförs med bidrag från Energimyndigheten The Swedish Energy Agency Fordonskonferens

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054

Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 ANSÖKAN OM FINANSIELLT STÖD 1 ( 6 ) Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto KTH - Energiteknik - Avd Tillämpad

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon STEM061 ver.w-1.0, 2001-10-16 Datum 2016-02-02 1 (6) Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som avser att lämna in en ansökan till

Läs mer

Miljöfonden Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden.

Miljöfonden Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Miljöfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden. Naturskyddsföreningens anteckningar 2009:D Ankom Ansökan med bilagor

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Föreläsning 9 Bipolära Transistorer II

Föreläsning 9 Bipolära Transistorer II Föreläsning 9 ipolära Transistorer Funktion bipolär transistor Småsignal-modell Hybrid-p Designparametrar 1 Komponentfysik - Kursöversikt ipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser Optokomponenter

Läs mer

Energimyndighetens stöd till FoU inom bredbandgapselektronik

Energimyndighetens stöd till FoU inom bredbandgapselektronik Energimyndighetens stöd till FoU inom bredbandgapselektronik Pierre-Jean Rigole Hans-Olof Dahlberg 2017-10-26 Varför ska EM stödja bredbandgapselektronik? BBG-STRATEGI 2 Vår vision är ett hållbart energisystem

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer D3 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 9 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier

Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier Efternamn, förnamn Personnummer Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier Innehåll Del A Ekonomiskt behov och/eller vetenskapliga meriter... 2 Del B Personuppgifter och studieförhållanden...

Läs mer

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Skicka underskriven och inskannad blankett samt övriga efterfrågade dokument till registrator@ssm.se Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Projektet Projekttitel Sökande Namn och titel Tjänsteadress Telefon,

Läs mer

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 1 Transistorn del 1

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 1 Transistorn del 1 Moment 1 - Analog elektronik Föreläsning 1 Transistorn del 1 Jan Thim 1 F1: Transistorn del 1 Innehåll: Historia Funktion Karakteristikor och parametrar Transistorn som förstärkare Transistorn som switch

Läs mer

Sökande Sveriges Energi och Kylcentrum

Sökande Sveriges Energi och Kylcentrum ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Sveriges Energi och Kylcentrum 556682-6300 Institution/avdelning Postadress Kungsgatan 2a Postnummer

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan

ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Svenska Jägareförbundet Öster-Malma 611 91 Nyköping Tel 0155-246200 ANSÖKAN om anslag från Forskningstjugan Datum Avser budgetår Projekttitel (max 120 tecken) Huvudsökandens namn Sökandens tjänsteadress

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Instruktion för sökande till E2B2

Instruktion för sökande till E2B2 2015-01-27, Utlysning 3 Instruktion för sökande till E2B2 Den här instruktionen är ett stöd till dig som ska lämna in en projektansökan till E2B2 programmet för forskning och innovation för energieffektivt

Läs mer

Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier

Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier Efternamn, förnamn Personnummer Ansökningsblankett till Karolinska Institutets stiftelsestipendier Innehåll Del A Ekonomiskt behov och/eller vetenskapliga meriter... 2 Del B Personuppgifter och studieförhållanden...

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

2007-12-01 2008-12-31

2007-12-01 2008-12-31 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (8) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Enheten för Energiteknik 1055-3

Läs mer

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets utlysning 2014-1 Projektets potential bedöms enbart utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs endast i undantagsfall. För att se till

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Belöningar och bidrag ur Atmen-fonden

Belöningar och bidrag ur Atmen-fonden Grupp Atmen är en ideell och obunden organisation som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Grupp Atmen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Sökande Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik/Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik/Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik/Tillämpad

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Föreläsning 9 Bipolära Transistorer II

Föreläsning 9 Bipolära Transistorer II Föreläsning 9 Bipolära Transistorer II Funktion bipolär transistor Småsignal-modell Hybrid-p 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser Optokomponenter pn-övergång:

Läs mer

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering EM1000 W-4.0, 2010-11-17 UTLYSNING 1 (5) Datum Dnr 2016-0037 Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Utlysning: medel för att integrera energiaspekter i fysisk planering

Läs mer

Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte?

Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte? Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte? Hans Hentzell 2007-03-28 # 1 www.acreo.se Acreo 2006 Antal medarbetare 140 Omsättning 190 MSEK varav Näringslivsfinansiering: Kontant 75 MSEK In kind

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Anvisningar för nätverksbidrag 2014

Anvisningar för nätverksbidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för nätverksbidrag 2014 Nätverksbidragen skall underlätta för forskare inom Fortes ansvarsområde att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. Forte stöder i första hand

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2 Moment 1 - Analog elektronik Föreläsning 2 Transistorn del 2 Jan Thim 1 F2: Transistorn del 2 Innehåll: Fälteffekttransistorn - JFET Karakteristikor och parametrar MOSFET Felsökning 2 1 Introduktion Fälteffekttransistorer

Läs mer

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Anders Peterson, Tekn Dr Avdelningen för kommunikations- och transportsystem (KTS) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet/campus

Läs mer

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Sida: 1/5 Dnr SSM2014-3485 Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Skicka blanketten till Registrator, Strålsäkerhetsmyndigheten, SE-171 16 Stockholm Projekttitel Sökande (namn och titel) Sökandens

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive Mekaniska Cylindrar 1 Snäckväxel 2 Ledlager 3 Motorfläns, IEC-norm 4 Smörjnippel 5 Luftnings nippel 6 Löpmutter 7 Trapetsspindel 8 Cylinderrör 9 Kolvrör 10 Tätning 11 Avskrapare 12 Rotations stopp Nära

Läs mer

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 1 2011-09-15 Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 2 1. Allmänt om utlysningen Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Elanvändning 1. Normer Känner till på vilket sätt normerna påverkar tillverkningen av 2. Styrning och Känner till principerna reglering av för styrning och elmotorer reglering av elmotorer. Kan dimensionera

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 2017-07-06 1 (6) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och innovation, demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Anvisningar och bedömningskriterier för ansökan Förnybara drivmedel och system, utlysning 5

Anvisningar och bedömningskriterier för ansökan Förnybara drivmedel och system, utlysning 5 1 (6) Anvisningar och bedömningskriterier för ansökan Förnybara drivmedel och system, utlysning 5 Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning som ett

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten. Bengt Ridell 2011-11-09

Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten. Bengt Ridell 2011-11-09 Syntes Solkraft och solväte Uppdrag Energimyndigheten Bengt Ridell 2011-11-09 Uppdraget Statusrapport teknikläget, marknadsläget, forskningsområden mm solkraft och solväte Solceller kisel, tunnfilm, dye

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn. Diaari /0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn. Diaari /0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om En forskningsorganisation Finansiering till universitet, yrkeshögskolor och andra forskningsorganisationer För forskning som sker i samarbete med näringslivet

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer