Sökande Kungl Tekn Högskolan Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungl Tekn Högskolan Institution/avdelning Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter Postadress Isafjordsgatan 22, Electrum 229 Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land Kista 1 80 Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Martin Domeij Telefon E-postadress Eventuell medsökande (ange organisation) Mikael Östling KTH Fax Webbplats Postgiro/Bankgiro/Bankkonto STEM038 ver.n-1.1, Projektet Ansökan avser nytt projekt Fortsättning på tidigare projekt, ange projektnummer: Projekttitel (på svenska) Bipolära krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid för energisnåla kraftelektroniksystem Projekttitel (på engelska) Bipolar power semiconductor devices in silicon carbide for energy efficient power electronic systems Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 800 tecken och skall skrivas både på svenska och på engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. Energisnålare och kompaktare kraftelektroniksystem förväntas ge stora energibesparingar och kraftelektronik för hybridbilar har även stor miljörelevans. För att möjliggöra dessa förbättrade system krävs kiselkarbidkomponenter, vilka är energisnålare än dagens kiselkomponenter. Ett viktigt projektmål är att utveckla bipolärtransistorer med state-of-the-art prestanda i form av låga effektförluster och höga strömmar på 50 A per chip för 1200 V tillämpningar inom motordrift och kraftaggregat. Bipolärtransistorer och pn-dioder kommer även att utvecklas för högre spänningar upp till 3,3 kv för tillämpningar inom vindkraft, tåg och transmission på elnätet. Forskningen inom projektet innehåller utveckling av processteknologi, tillämpningsrelevant testning, simulering och komponentdesign. Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 800 tecken). Improved power electronic systems with reduced power losses and smaller size are expected to provide vast energy savings, and environmental benefits. Development such improved power systems require silicon carbide devices that are more energy efficient than the silicon devices that are used today. One project goal is to develop bipolar transistors in silicon carbide with very low power losses and high current capability of 50 A for a 1200 V device. Bipolar power transistors and pn diodes will also be developed for voltages up to 3,3 kv for applications in trains, wind power and power transmission. Enskilt projekt Handläggare som ansökan diskuterats med Anders Björck Datum för projektstart Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr Forskningsprogram, ange vilket: Totalt sökt belopp Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört

2 2 (7) Motivering; Energi-/miljö-/näringslivsrelevans, max 1 A4-sida. Ange koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. Målet med det föreslagna projektet är att utveckla krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (SiC) för spänningar i intervallet 1200 V V och totala chipströmmar upp till 50 A för tillämpningar inom motordrift, vindkraft, tåg samt omvandling och distribution på elnätet. Projektet är en fortsättning på STEM-projekt nr , som resulterat i utveckling av en 1200 V bipolärtransistorprocess, vilken kommer att vidareutvecklas för högre spänningar och större strömmar. För att uppnå målen måste forskningsprojektet lösa viktiga problem inom passivering, livstidskontroll, bipolär stabilitet och robusthet. För att underlätta användning av komponenterna i industrin innehåller projektet även forskning inom tillämpningsrelevant komponentmodellering och drivelektronik. Centralt i forskningsprocessen är återkopplingen mellan tillverkning, karakterisering och simulering för att kunna ta fram förbättrade komponentdesigner, och optimerad processteknologi. SiC-teknologin har energirelevans på flera sätt. Effektsnålare komponenter för elmotordrift kan ge stora energibesparingar på, uppskattningsvis, någon procent av Sveriges elförbrukning. Kiselkarbidteknologin är även viktig för att möjliggöra kompakta och effektiva system för distribuering av småskaligt generad el från vindkraft och solceller. Hybridbilar bedöms vara en av de viktigaste framtida tillämpningarna för SiC-komponenter och detta har stor relevans för såväl energibesparingar som förbättrad miljö. Projektets nyhetsvärde är stort eftersom SiC-komponenter ännu är svårtillgängliga för industrin. Sverige har viktiga teknikintensiva företag inom kraftelektronik som följer framstegen inom SiC-teknologi och har stort intresse av att testa prototypkomponenter i sin utvecklingsverksamhet. Projektet har tydlig industrirelevans eftersom högskoleforskningen kommer att ge prototypkomponenter för industritester och förmedla kunnande för att underlätta ett teknikskifte till den nya SiC-teknologin. Högskolan har i sin tur stor nytta av feedback från tillämpningsrelevanta tester i industrin för att identifiera nya forskningsproblem. Kraftkomponentmarknaden för SiC är idag värd minst 100 miljoner SEK och växer snabbt på den stora globala kraftkomponentmarknaden som är värd över 100 miljarder SEK. Möjligheterna för nyföretagande är goda eftersom SiC-marknaden är ny och stora svenska investeringar har skapat viktig kompetens och nätverk inom SiC-teknologi. Det tidigare STEM-projektet (nr ) gav resultat som lett till bildandet av företaget TranSiC för tillverkning och försäljning av bipolärtransistorer i SiC. Andra nystartade svenska SiC-företag är Norstel, Intrinsic och Norse och det finns en viktig användarindustri inom kraftelektronik i Sverige och Europa. Det föreslagna projektet kommer att ge högspända kraftkomponenter för tester i industrin och demonstratorer för att påvisa systemfördelar. Modellering av karakteriserade komponenter inom projektet ger även möjligheter för industripartners att simulera och designa framtida system. Projektet förväntas leda till nya utvecklingsprojekt för kiselkarbidbaserade kraftelektroniksystem i industrin och vid universitet. De bipolärtransistorer som utvecklades i det tidigare STEM-projektet hade en rekordhög förstärkning och rönte stort intresse vid en muntlig presentation vid konferensen ICSCRM 05 och i den högt rankade tidsskriften IEEE Electron Device Letters. Forskargruppen på KTH har nu en stabil process för 1200 V SiC-bipolärtransistorer att bygga vidare på samt utrustning och mångårig erfarenhet av komponentkarakterisering och simulering. Industriförankring finns och representanter från Danaher Motion, SAAB, Bombardier och Norstel har förklarat sig villiga att delta i en referensgrupp för projektet och stort intresse finns för att testa komponenter under projektets gång. Internationellt samarbete har även knutits för kapsling och för tillämpningsrelevant testning av kapslade kraftkomponenter och kontakter har även etablerats med expertis inom drivelektronik för krafttransistorer. Utveckling av kraftkomponenter i kiselkarbid har en förväntad viktig tillämpning i hybrid- och elbilar vilket ger en tydlig koppling till miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft.

3 3 (7) Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc, max 1½ A4-sida Utvecklingen inom kraftelektronik innebär en kontinuerlig minskning av systemens storlek för att sänka kostnader och för att möjliggöra användning i produkter med begränsat utrymme, t. ex. portabla elektronikprodukter och fordon. Effekttätheten i systemen ökar vid nedskalning och begränsningarna hos dagens kraftkomponenter i kisel blir allt tydligare avseende effektförluster, värmeledningsförmåga, robusthet och temperaturtålighet. För att en nedskalning av kraftelektroniksystemen ska kunna fortsätta förväntas en gradvis övergång till komponenter i kiselkarbid (SiC). Idag finns Schottky-dioder i SiC på marknaden och försäljningen ökar med kretsar för s.k. Power Factor Correction (PFC) som den viktigaste tillämpningen. Inom några år förväntas även högspända pn-dioder och switchande komponenter som JFETar, MOSFETar och bipolärtransistorer ta sig in på marknaden. En stor tillväxt för SiC-komponenter förväntas i takt med att sjunkande materialpriser och större substrat (fyrtums-skivor) sänker komponenternas slutkostnad, vilket är det största marknadshindret för kiselkarbidkomponenter idag. Ett högre komponentpris för SiC-komponenter kan räknas hem i systemvinster i form av minskat kylbehov och minskade passiva kretselement som kondensatorer, spolar och transformatorer, men komponentpriset är alltjämt mycket viktigt. Intressant är att materialkvaliteten redan idag är så pass bra att komponenter med större areor och strömmar uppemot 30 A är möjliga att utveckla men priset är ännu för högt för storskalig tillämpning. Fortsatt förbättring av materialkvaliteten förväntas också p.g.a. stora amerikanska satsningar på utveckling av högeffektskomponenter för militära tillämpningar. Vår bedömning är att satsningar på komponentforskning inom kiselkarbidkomponenter i nuläget är mycket strategiska eftersom det är tydligt att sänkta materialpriser samt större och bättre substrat kommer att kraftigt förbättra produktionsekonomin för SiC-komponenter. Den kompetens inom SiC som byggts upp i Sverige genom tidigare FoU-satsningar utgör, tillsammans med inhemsk kraftelektronik-industri, en stark bas för en framtida kisekarbidindustri, inrymmande material, komponenter och system. Forskning och utveckling inom kraftkomponenter är viktig för att tidigt förse användarindustrin med prototyper och förmedla know-how samt för att tidigt kunna gå till storskalig komponent- och systemproduktion när marknaden är redo. De kiselkarbidkomponenter som finns på marknaden idag är s.k. unipolära komponenter (Schottkydioder) för måttliga spänningar och strömmar upp till ca 1200 V och 10 A. Det föreslagna forskningsprojektet har som mål att utveckla bipolära transistorer med mycket låga effektförluster för 1200 V och strömmar upp till 50 A. Bipolärtransistorer och pn-dioder kommer även att utvecklas för högre spänningar upp till 3,3 kv. Dessa komponenter har stort värde för svensk kraftelektronikindustri med tillämpningar inom motordrift, kraftaggregat, tåg och HVDC. Vi har identifierat följande viktiga forskningsproblem att arbeta med i det föreslagna projektet för att kunna uppnå de projektmål (se s. 5). Förbättrad förståelse av rekombination i bipolära komponenter. Bipolärtransistorns strömförstärkning och framspänningsfall begränsas av rekombination och för högspända bipolära SiC komponenter gäller detta även framspänningsfallet. Det är fortfarande oklart hur rekombinationen beror av design, materialkvalitet och ytrekombination och hur processteknologin kan optimeras för att minimera rekombinationsrelaterade problem. Projektet syftar till förbättrad modellering av rekombination i bipolärtransistorer och pn-dioder. Förbättrade modeller kommer att användas för optimering av komponentdesignen för att uppnå en optimal förstärkning och höginjektion utan negativa konsekvenser i form av höga switchförluster eller reducerat säkert arbetsområde. Passiveringsteknologi för minimal ytrekombination och höga elektriska fältstyrkor. Idag lider kiselkarbidkomponenter av en hög ytrekombination i gränsytan till de skikt som passiverar kiselkarbidytan. I projektet kommer förbättrade passiveringsmetoder att undersökas för att uppnå minskad ytrekombination och hög kritisk fältstyrka. Bipolär stabilitet. Bipolära komponenter i SiC har problem med långtidsstabilitet. Detta anses idag vara

4 4 (7) ett materialproblem som löser sig i takt med att materialkvaliteten förbättras. I projektet kommer bipolär stabilitet att undersökas för att hitta komponentdesigner och processmetoder som minimerar stabilitetsproblem. Robusthet. Robusthet är ett stort forsknings- och utvecklingsområde för kraft-komponenter i kisel idag. Inom projektet kommer robusthet att undersökas för att uppnå ökad förståelse av materialets begränsningar och ta fram optimala designer. Modellering och styrelektronik. Genom att arbeta med modellering av SiC-komponenter för simulering av kretsar ges tidig möjlighet för industrin att tidigt undersöka komponenternas potential och hur nya system kan designas optimalt. För bipolärtransistorer i kiselkarbid kommer snabb styrning med effektsnål transformering av effekt från huvudströmmen att undersökas i samarbete med KTH-EKC. Det av STEM finansierade projektet (nr ) som söks fortsättning på har lagt en nödvändig grund för det föreslagna forskningsprojektet i form av en utvecklad stabil komponentprocess för tillverkning av bipolärtransistorer och pn-dioder för 1200 V. Det nya projektet kommer därför att ha mindre inslag av forskning kring processteknologi (passivering undantaget) och större tyngd kan läggas på analys, optimering av komponentprestanda och tillämpningsrelevant karakterisering och modellering. Genom samordning med nystartade företaget TranSiC som kommer att tillverka bipolärtransistorer för 1200 V får projektet en viktig industri-insats i form av tillgång till fler processade och kapslade komponenter. KTHs forskargrupp har idag fokus på tillverkningsmetoder, karakterisering och modellering av främst bipolärtransistorer. Ett viktigt samarbete finns med Professor Josef Lutz vid Technische Universität Chemnitz i Tyskland. Professor Lutz har lång industrierfarenhet av kraftkomponentutveckling och kommer att bidra med tester av robusthet och tillförlitlighet i projektet. Viktiga industrikontakter finns även med ett utländskt företag för kapsling och med svenska kraftföretag för test av komponenter. Mål; Ange enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max ½ A4-sida. Projektets övergripande syfte är att utveckla switchande bipolära kraftkomponenter för spänningar i intervallet 1200 V 3,3 kv och totala strömmar upp till 50 A. Arbete med de forskningsproblem som beskrivits i föregående stycke ska leda till att följande mål uppnås: * Bipolärtransistorer och pn-dioder för 1200 V och 50 A. En förstärkning på 100 och ett spänningsfall på 0,6 V vid 100 A/cm^2 för transistorer. * Bipolärtransistorer och pn-dioder för 3300 V och 10 A. En förstärkning på 80 och ett spänningsfall på 2,5 V vid 100 A/cm^2 för transistorer och ett framspänningsfall på 3,5 V vid 100 A/cm^2 för pn-dioder. * Kraftmodul för 1200 V och 300 A bestående av bipolärtransistorer och dioder. * En modellering för datorsimulering av bipolära kraftkomponenter i SiC med finita elementmetoder för att möjliggöra noggrann modellering statiskt och under switchförlopp. * State-of-the-art passivering för minimerad ytrekombination (<10^4 cm/s) samt hög och långtidsstabil kritisk fältstyrka. (>5 MV/cm). * Testning och modellering av det säkra arbetsområdet under turn-off till hög spänning och under kortslutning av switchande komponenter. * Utförlig testning av tillförlitlighet och långtidsstabilitet under 500 timmar av de viktigaste parametrarna för de kiselkarbidkomponenter som utvecklats i projektet. * Integration av frihjulsdiod med bipolärtransistor på samma chip. * Kretssimuleringsmodeller för bipolärtransistorer och pn-dioder. * Styrelektronik för snabb switchning (< 30 ns) av bipolära kiselkarbidtransistorer. * Kvantifiering av de energibesparingar som erhålls i en typisk tillämpning för 1200 V genom att ersätta en kiselbaserad kraftmodul med en kiselkarbidmodul som utvecklats i projektet.

5 5 (7) Genomförande, max 1 A4-sida Forskningsarbetet utförs av två doktorander och en senior forskare som är projektledare (se specifikation i appendix 1). Den tillverkningsprocess för bipolärtransistorer som utvecklats i det av STEM tidigare finansierade projektet ( ) kommer att användas som plattform för fortsatt komponentutveckling inom projektet. Infrastruktur för elektriska mätningar och dator-simulering finns tillgängligt på KTH och vissa specifika mätningar kommer att utföras vid Technische Universität Chemnitz. Under projektets gång kommer intresserad industri att erbjudas kapslade komponenter och komponentmodeller för kretssimulering. Etapp till Processning av en batch med bipolärtransistorer och pn-dioder designade för 1200 V och 10 A. Test av förbättrad passivering. Komponentkarakterisering på chipnivå för kalibrering av simuleringsmodeller. Etapp till Mätning av kapslade 1200 V bipolärtransistorer för fullständig utvärdering med switchning och säkert arbetsområde. Termisk resistans för komponent och kapsel samt maximal ström och temperatur för komponenterna bestäms. Simulering jämförs med mätningar för kalibrering av simuleringsmodeller och en optimerad 2 kv design tas fram för pn-dioder och bipolärtransistorer med simulering. Bipolär stabilitet undersöks i elektriska mätningar och med CCD-kamera. Etapp till Processning av batcher med bipolärtransistorer för 1200 V och 30 A samt bipolärtransistorer och pndioder designade för 2 kv. Komponentkarakterisering på chipnivå. Integration av pn-diod på samma chip som bipolärtransistorn. Modellering av 1200 V och 2 kv bipolärtransistorer och pn-dioder för kretstillämpningar. Utveckling av snabb och effektsnål drivelektronik för bipolära transistorer. Arbete med modellering för krets-simulering påbörjas. Etapp till Mätningar med kapslade bipolärtransistorer och pn-dioder; högspänd switchning och utvärdering av spärregenskaper med fokus på passiveringen. Modellering av bipolärtransistorer och pn-dioder för kretstillämpningar. Etapp till Processning av optimerade batcher med bipolärtransistorer designade för 1200 V och 100 A samt transistorer och pn-dioder för 3,3 kv och 10 A. Integration av optimal passivering i processen. Planering av design och konstruktion för 300 A kraftmodul i samarbete med industripartner. Utveckling av snabb och effektsnål drivelektronik för bipolära transistorer. Etapp till Elektrisk karakterisering av kapslade bipolärtransistorer för 1200 V och 50 A samt bipolärtransistorer och pn-dioder för 3,3 kv och 10 A. Färdigställande och elektrisk karakterisering av kraftmodul för 1200 V och 300 A samt test av switchegenskaper och tillförlitlighet. Experimentell utvärdering av energibesparingar och systemstorleksbesparingar för en 1200 V och 300 A kraftmodul i SiC jämfört med en kiselbaserad modul.

6 6 (7) Kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år % av heltid KALENDERÅR Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Ev förvaltningskostnader SUMMA Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År Total (%) Energimyndigheten TranSiC AB STINT (www.stint.se) SUMMA Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. Hyung-Seok Lee Susanna Norell Övriga samarbetspartners (ange organisation och namn) TranSiC AB Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information). Resultatet redovisas dels i form av en slutrapport och resultat kommer även att redovisas löpande i seminarier där företag med kraftelektronikintresse bjuds in. Bilagor Specifikation av personal, referensgrupp och kostnader för det ansökta projektet (Bil 1). CV för projektledare Martin Domeij (Bil 2) Licentiatavhandling för doktorand Hyung-Seok Lee baserad på resultat från projekt (Bil 3). Publikation i IEEE Transactions on Electron Device Letters baserad på resultat från proj (Bil 4).

7 7 (7) Datum Datum Behörig firmatecknares (prefekt motsv.) underskrift Projektledarens underskrift Namnförtydligande, titel och telefon Mikael Östling, Professor, Namnförtydligande och titel Martin Domeij, Tekn Dr

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord).

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 Institution/avdelning Institutionen för Arkitektur

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Användarhandledning E-kanalen

Användarhandledning E-kanalen 1 Användarhandledning E-kanalen För projekttyperna enskilt projekt och utlysning/programprojekt 2 Innehåll 1 Startsida 3 2 Ny ansökan 4 2.1 Skriva ansökan...5 2.1.1 Fliken sökande...6 2.1.2 Fliken intressenter...8

Läs mer

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Mälardalens Högskola 202100-2916 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Akademin för hållbar

Läs mer

Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid för elektriska fordon Mietek Bakowski, Acreo Relevans (1/2) Kiselkarbid är halvledarmaterialet för elektronik med arbetstemperatur 250 till 300 C Masstillverkning

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning FFI-projekt 2013-2016 Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning Ulf Thole, VD SenSiC AB Projektet genomförs med bidrag från Energimyndigheten The Swedish Energy Agency Fordonskonferens

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2 Moment 1 - Analog elektronik Föreläsning 2 Transistorn del 2 Jan Thim 1 F2: Transistorn del 2 Innehåll: Fälteffekttransistorn - JFET Karakteristikor och parametrar MOSFET Felsökning 2 1 Introduktion Fälteffekttransistorer

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Anders Peterson, Tekn Dr Avdelningen för kommunikations- och transportsystem (KTS) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet/campus

Läs mer

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center

Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 1 2011-09-15 Utlysning Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center 2 1. Allmänt om utlysningen Industridrivna FoU-projekt och SiC Power Center VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions

Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions När effekttätheten ökar kan den interna arbetstemperaturen

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Datum 2011-12-21. Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 412 88 Göteborg Sverige

Datum 2011-12-21. Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 412 88 Göteborg Sverige STEM038 ver.n-1.1, 2005-09-14 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum 2011-12-21 Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer CIT Energy Management AB 556329-1342 Institution/avdelning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

Praktisk beräkning av SPICE-parametrar för halvledare

Praktisk beräkning av SPICE-parametrar för halvledare SPICE-parametrar för halvledare IH1611 Halvledarkomponenter Ammar Elyas Fredrik Lundgren Joel Nilsson elyas at kth.se flundg at kth.se joelni at kth.se Martin Axelsson maxels at kth.se Shaho Moulodi moulodi

Läs mer

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 October 29, 2013 Slide 1 Kort intro October 29, 2013 Slide 2 11H0145 Världsledande

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten ANSÖKAN OM EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 8-10. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) Effektelektronik/Power Electronics, åk 5

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) Effektelektronik/Power Electronics, åk 5 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 2011 NÄMND/NÄMNDER: DM, EF, MD Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) Kent Palmkvist, Lektor, ES/ISY FÖRSLAGET

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. C**'* KU L o TRAFIKKONTORET 2010-02-15 Håkan Carlbom Tel: 076-122 6326 Hakan.carlbom@tk.stockholm.se Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG SCENKONST För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer