Lika villkor ett hjälpmedel i chefens arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lika villkor ett hjälpmedel i chefens arbete"

Transkript

1 1(11) DNR: Dubbelklicka här för att ändra Lika villkr ett hjälpmedel i chefens arbete SLU ch fakulteten för skgsvetenskap ska präglas av öppenhet, jämställdhet ch inkluderande. Arbetet med lika villkr ska genmsyra all verksamhet inm fakulteten ch diskriminering ch trakasserier ska mtverkas genm ett aktivt arbete. Varje enhet/institutin ska representeras genm en ledamt i lika villkrskmmittén, bilda en samverkansgrupp sm behandlar lika villkrsfrågr ch arbeta fram en lika villkrsplan sm följs upp kntinuerligt. Prefekter ch övriga chefer ansvarar för att ett aktivt arbete bedrivs inm mrådet lika villkr på respektive institutin/enhet. Prefekter ansvarar således för att kartläggning, analys, mål ch åtgärder gällande lika villkr arbetas fram, ch att ett mål- ch planinriktat arbete bedrivs. Lika villkrsrepresentanten på vardera institutin/enhet fungerar sm en viktig resurs för chefen i detta arbete. Institutiner ch enheters arbete med lika villkr följs upp ch utvecklas kntinuerligt i Lika villkrskmmittén. Detta är ett hjälpmedel i arbetet med lika villkr för prefekter ch chefer. Det är tänkt att fungera sm stöd inför ett planarbete eller sm en resurs i det kntinuerliga arbetet med lika villkrsfrågr. Grunder för arbetet med lika villkr Utbildning inm lika villkrsmrådet är nödvändigt för att driva ett aktivt arbete med lika villkr, speciellt för de sm ansvarar för arbetet. Utbildning ger ss de verktyg vi behöver för att reflektera kring maktrelatiner, kultur ch egna erfarenheter. Reflektin ch diskussin kring kultur ch makt är grunden till allt arbete med lika villkr. Lika villkr ska integreras i rdinarie arbete, i beslut ch i arbetsprcesser. Satsningar med fkus på lika villkr är bra för att särskilt belysa ett mråde eller ett prblem. Men för att arbetet med lika villkr ska bli hållbart ch få psitiva effekter i vår vardag måste ett lika villkrsperspektiv integreras i verksamheten. Det är särskilt viktigt att inte glömma ett lika villkrsperspektiv inför beslut. SLU, Bx 7070, SE Uppsala, Sweden tel: +46 (0) Org.nr

2 Mtstånd ch återställare (att vi upplever att vi får börja m på ruta ett efter en satsning) är vanligt i förändringsprcesser, speciellt när vi arbetar med lika villkr. Men för att ett arbetssätt eller en satsning inte ger de effekter vi önskar, betyder det inte arbetet varit förgäves, att det inte behövs eller att det inte går att göra förändringar. Försök istället med ett annat angreppssätt eller metd- det finns många lika sätt att arbeta förebyggande mt diskriminering ch för likabehandling. Tips i arbetet med lika villkr. Reflektera över din egen rll i egenskap av chef. För att driva ett lyckat lika villkrsarbete är det viktigt att du sm chef agerar förebild ch signalerar att frågrna är viktiga. Km ihåg att nrmer ch kultur förstärks i semiprfessinella ch infrmella sammanhang. Det är därför lika viktigt att arbeta med lika villkr i fikarummet sm i prfessinella sammanhang. Några exempel på frågr du kan reflektera kring: Hur hanterar jag studenter ch medarbetare sm resnerar väldigt annrlunda än jag själv? Finns det risk att jag premierar de sm tänker liknande sm jag? Hur pratar jag m lika grupper av människr? Hur påverkar det dem jag pratar m/med? Hur reagerar jag när medarbetare ch studenter bryter mina förväntningar eller bryter mt nrmer? Vilka inkluderas ch exkluderas genm hur jag väljer att frmulera mig i lika sammanhang? På vilket sätt är jag en bra förebild för mina medarbetare? Har jag den kunskap ch de verktyg sm behövs för att driva lika villkrsarbetet på min institutin/enhet? Lägg resurser på arbetet med att utveckla strategier ch målbilder. Det är ett viktigt arbete där vi har möjlighet att lyfta övergripande attityder, strukturer, värdegrunder ch utgångpunkter. Anställdas ch studenters erfarenheter ch reflektiner är resurser i det här arbetet. Infrmera alla anställda m resultaten från arbets- ch studiemiljöenkäter. Öppna upp för breda diskussiner kring arbetsmiljö, lika villkr ch lämpliga åtgärder utifrån resultaten. Har andra institutiner/enheter genmfört liknande enkäter? Ta tillvara gemensamma erfarenheter ch möjligheter för gemensamma insatser. Arbeta fram åtgärder sm har en tydlig kppling till kartläggning ch nulägesanalys. Åtgärderna ska vara kpplade till mål ch det är viktigt att ansvaret för de specifika åtgärderna är tydliggjrt ch förankrat. Det ska tydligt framgå tidsperid för åtgärderna. Det är ckså bra m det tydligt framgår vem sm är ansvarig för uppföljning ch när uppföljning ska ske. 2(11)

3 Se till att de mål ch åtgärder sm arbetas fram inm ramen för lika villkrsarbetet integreras i all verksamhet. Säkerställ att de mål sm sätts upp i likavillkrsplanen harmniserar med andra mål- ch strategidkument. Se till att förslag, dkument ch plicy främjar en jämlik arbetsplats ch inte upprätthåller gamla invanda mönster. Samarbeta med studentkårer för att förankra arbetet med lika villkr i hela verksamheten. Studentkårerna är en viktig länk för kmmunikatin mellan anställda ch studenter. Infrmera m plicyn för förebyggandet av trakasserier ch beredskapsplanen för vilka åtgärder sm ska vidtas m trakasserier inträffar. Förankra dessa hs både nya ch gamla anställda. Hänvisa till plicydkument ch handlingsplaner i lika villkrsplanen. Markera tydligt vid händelser av kränkningar ch trakasserier. Pängtera tydligt vilken arbetsplatskultur sm ledningen vill skapa. Avsätt tid under institutinsdagar eller liknande för lika villkrsfrågr. Bjud in externa föreläsare för infrmatin ch inspiratin, diskutera handlingsplanen eller arbeta med diskussiner ch övningar kring specifika frågeställningar inm lika villkrsmrådet. Lästips Bryt innanförskapet! Förslag för hur en kan arbeta inm akademin med jämställdhet, mångfald ch likabehandling för en ökad rättvisa ch jämlikhet Genusmedvetet akademiskt ledarskap Förebygga diskriminering - främja likabehandling Bryt! Ett metdmaterial m nrmer i allmänhet ch heternrmen i synnerhet Verktygslåda för lika villkrsarbetet 3(11)

4 Inför kartläggning en checklista Kartläggningen av verksamheten ur ett lika villkrsperspektiv är en central del i det frtsätta arbetet. En välarbetad kartläggning ch efterföljande analys av nuläget innebär att vi kan identifiera prblemmråden, sätta upp relevanta mål ch arbeta genm lika typer av åtgärder sm väl svarar mt resultatet från kartläggningen. Om kartläggningen har genmförts metdiskt ch strukturerat är den ckså enklare att följa upp. Nedan följer en checklista med relevanta mråden för kartläggning ch tillhörande exempel på frågeställningar. Samtliga elva huvudpunkter i checklistan ska tas hänsyn till i arbetet med kartläggningen. De tillhörande frågeställningarna till varje punkt visar på mråden sm är relevanta att diskutera ch undersöka. De kan med fördel även användas sm utgångpunkt för enkätfrågr eller sm diskussinsunderlag under arbetsplatsträffar. Checklistan Vi har kartlagt vår verksamhets behv på individ, grupp- ch verksamhetsnivå. Vi har sett över diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet ch könsuttryck samt ålder. Vi har sett över mråden sm: Arbetsförhållanden Finns det någn kppling mellan anställningsfrm ch kön, etnisk tillhörighet eller religin? Vilka anställda har möjlighet att påverka sin arbetssituatin ch arbetstid? Är arbetsförhållanden ch arbetsmiljön anpassade efter de anställdas förutsättningar? Förekmmer det sexistisk eller rasistisk jargng, lämpliga bilder ch dylikt sm mtverkar öppenhet, jämställdhet ch inkluderande ch kan uppfattas sm kränkande ch diskriminerande? Finns det arbetsuppgifter sm är könsmärkta eller etniskt märkta? Finns det möjlighet att byta de helgdagar sm bestäms i den svenska kalendern mt andra helgdagar? Finns det skillnader i hur arbetstiden förläggs mellan kvinnr ch män? Finns det skillnader mellan kvinnr ch män i uttag av föräldraledighet ch vård av sjukt barn? Finns det hinder för kvinnr ch män kmbinera föräldraskap ch arbete? Finns det hinder berende på befattningskategri? Anses det meriterande att arbeta övertid, underförstått eller uttalat? 4(11)

5 Behövs mer kunskap m diskriminering ch trakasserier, både ur arbetsplats- ch studiemiljösynpunkt? Hur upplever anställda diskriminering, trakasserier ch arbetsklimat/kultur? Vilka nrmer finns det på vår arbetsplats eller inm vår arbetsgrupp? Finns det nrmer vi behöver belysa ch förändra för att mtverka diskriminering ch skapa ett öppnare klimat? Rekrytering ch utbildning Hur ser könsfördelningen ut inm lika befattningskategrier? Finns det mtstånd mt aktiva åtgärder för att bryta könsuppdelningen inm lika befattningskategrer? Finns det krav eller frmuleringar sm inte är könsneutrala? Används psitiv särbehandling sm metd vid rekrytering? Finns det mångfald inm rekryteringsgruppen? Används lika rekryteringskanaler i syfte att främja breddad rekrytering? Hur ser våra platsannnser ut? Kan alla känna sig välkmna att söka? Hur ser karriärvägarna ut? Vem har gjrt karriär? Finns det synliga hinder, så kallade glastak, inm institutinen/enheten? Kmmer kmpetensutveckling alla till del? Lönefrågr Arbetar vi med utgångspunkt i resultatet från senaste lönekartläggningen? Finns det behv av att göra en lkal lönekartläggning? Studieklimat ch studiemiljö Vilken jargng finns bland studenter ch lärare? Förekmmer det sexistisk, rasistisk eller hmfbisk jargng? Förekmmer härskartekniker? Finns det krav på klädsel sm diskriminerar studenter? Hur ser tillgängligheten ut i studiemiljön? Krävs särskilda åtgärder för att göra studiemiljön tillgänglig för alla, avsett funktinshinder såsm hörsel- ch synskadr, astma, diabetes ch ADHD? Hur upplever vi kultur ch nrmer i vår studiemiljö? Finns det nrmer vi behöver belysa ch förändra för att mtverka diskriminering? Kmmunikatin, antagning ch intrduktin Är vårt arbete med lika villkr ch vår plan förankrad bland våra studenter ch vår persnal? Går det enkelt att hitta infrmatin på internwebben? Är infrmatinen tillgänglig för alla? 5(11)

6 Finns det frmella eller infrmella sätt för studenter ch persnal att kmma med åsikter ch förslag rörande lika villkrsarbetet? Finns det utarbetade enkäter? Hur ser kmpetensen ut kring lika villkrsfrågr bland studenter ch anställda? Finns det behv för frtbildning inm mrådet? Hur välkmnar vi studenter i annnser ch i rekryteringsmaterial? Hur infrmerar vi nya studenter ch nyanställda m lika villkrsplanen ch diskriminering ch trakasserier? Har intrduktinsfester inslag sm kan uppfattas sm kränkande? Schemaläggning, föräldraskap ch studier Undviker vi att lägga tentamen vid lika religiösa högtider? Finns det behv att anpassa schemaläggningen utifrån studenters funktinshinder? Betyg ch examinatin Finns det behv av att annymisera skriftliga tentamina? Praktik/exkursin Har besöksvärdarna fått infrmatin m diskrimineringslagen, vår likavillkrsplan ch vår värdegrund innan besöken? Har studenterna fått infrmatin m deras rättigheter inför besök? Finns det rutiner för att hantera trakasserier sm kan uppstå vid besök? Undervisning ch lärmedel Förs det en kritisk ch knstruktiv diskussin kring litteratur ch kursinnehåll ur ett lika villkrsperspektiv? 6(11)

7 Mall för lika villkrsplan 1. Giltighetstid Planens giltighetsperspektiv ska anges. Planen ska revideras årligen genm en ny kartläggning ch eventuellt marbetade mål ch åtgärder. 2. Samverkan Beskrivning över hur planen arbetats fram i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare ch studenter. 3. Ansvar Det ska framgå vem sm har det övergripande ansvaret för att planen följs. 4. Utvärdering En utvärdering av föregående års plan ska bifgas. Här ska framgå m de planerade åtgärderna har genmförts ch hur det övergripande arbetet med lika villkr har fungerat. Utvärderingen kan med fördel presenteras i matrisfrm. Åtgärd Genmförd (ja/nej) Effekt/kmmentar 5. Kartläggning ch analys Kartläggning ch analys av arbetsplatsen ur ett lika villkrsperspektiv ska presenteras. Resultatet av kartläggningen ska ligga till grund för de mål ch åtgärder sm ställs upp i planen. Kartläggningen ska ta sin utgångspunkt i enhetens/institutinens specifika situatin ch behv samt i de mråden sm anges sm viktiga i diskrimineringslagen (se checklistan för kartläggning). 6. Frtlöpande aktiviteter Här anges de aktiviteter sm kntinuerligt vidtas vid enheten/institutinen inm ramen för de lika diskrimineringsgrunderna. Dessa aktiviteter bör vara hämtade från universitetets lika villkrsstrategi ch lika villkrsplan, fakultetens lika villkrsplan samt innefatta enhetens/institutinens egna aktiviteter. 7. Mål ch åtgärder för 201X utifrån diskrimineringsgrunderna Här anges de mål ch åtgärder sm enheten/institutinen ska arbeta med under året. Det ska finnas tydlig kppling mellan kartläggning, analys ch mål. Målen bör vara realistiska ch åtgärderna ska gå att följa upp ch utvärdera. Åtgärderna ska vara tidsbestämda ch det ska framgå vem sm är ansvarig för varje punkt. För varje diskrimineringsgrund anges definitin, mål ch åtgärder. Grunderna för diskriminering är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktinsnedsättning, etniskt tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning samt ålder. Mål ch åtgärder kan ställas upp sm följande exempel: 7(11)

8 Könsidentitet eller könsuttryck Könsidentitet eller könsuttryck förklaras sm att någn inte identifierar sig sm kvinna eller man eller genm sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön (SFS 2008:567, 1 kap. 5 ). Mål: Öka kunskap m nrmer ch HBTQ-frågr bland institutinens anställda. Åtgärd: Bjuda in föreläsare för seminarium/föreläsning på institutinsdag el. likn. Ansvarig: NN Tidsram: Vt (11)

9 Equal pprtunities definitins in English Definitins and explanatins have been prvided by the Equality Ombudsman and the Swedish Federatin fr Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights. Discriminatin (Diskriminering) Discriminatin invlves a persn receiving prer treatment than anther persn fr reasns attributable t any f the seven grunds fr discriminatin. Discriminatin may be direct r indirect. Direct discriminatin invlves a persn being disadvantaged n accunt f receiving prer treatment than thers fr reasns linked with any f the grunds fr discriminatin. Indirect discriminatin invlves nt treating everyne the same. This may relate t a prvisin, a criterin, a prcess r a prcedure which appears t be neutral but which in practice disadvantages a persn n accunt f any f the grunds fr discriminatin. Active measures (Aktiva åtgärder) The Discriminatin Act is made up f tw elements: a ban n discriminatin, and a requirement fr emplyers t prevent discriminatin thrugh active measures. Active measures cmplement individual prtectin against discriminatin and aim t detect, prevent and impede discriminatin. In ther wrds, active measures aim t alter the structures within the peratin which can lead t discriminatin against individuals. Equality (Likabehandling) The principle f equality is based n the UN's 1948 Universal Declaratin f Human Rights. Equality invlves universities implementing equal treatment f all students and applicants t the university. Wrking with equality allws the university t lay the fundatin fr a secure study envirnment free frm discriminatin. Equal pprtunities (Lika villkr) Equal pprtunities is the generic term used by SLU fr wrk n legal grunds fr discriminatin. Equal pprtunities wrk relates t bth staff and students. Harassment (Trakasserier) Harassment is behaviur which ffends a persn and is linked with any f the grunds fr discriminatin. Harassment makes peple feel insulted, threatened, ffended r mistreated. The persn being harassed is the persn wh determines what is ffensive. This may invlve stracism, "being made invisible r ffensive cmments. Sexual harassment (Sexuella trakasserier) Sexual harassment is behaviur f a sexual nature which ffends a staff member r student. This may invlve tuching, grping, jkes, suggestins, lks r sexually suggestive images. The persn being harassed is the persn wh determines what is ffensive. 9(11)

10 Victimisatin (Kränkande särbehandling) The term victimisatin can be fund in the Swedish Wrk Envirnment Authrity's regulatins and is nt regulated in the Discriminatin Act. Victimisatin invlves repeated reprehensible r negative actins aimed at individual staff members in an ffensive manner, and which may lead t these peple being stracised r subject t bullying, fr example. Prtectin against victimisatin is applicable t emplyees nly. Unlike prtectin against harassment, the emplyer is nt bliged t pay cmpensatin t anyne subject t victimisatin. Psitive discriminatin (Psitiv särbehandling) Psitive discriminatin aims t prmte a mre equal balance between men and wmen in the wrkplace and in university admissins. Selectin must nt take place autmatically, but must take place accrding t an bjective assessment f grades and persnal criteria in each individual instance. The difference in grades must nt be t great, and the applicatin f psitive discriminatin verall must lead t a psitive effect, even if individual applicants are affected. Qutas, i.e. determining in advance that a certain number f successful applicants fr a jb r place n a curse are t have a specific quality, are nt permitted. Nrms (Nrmer) Nrms are unwritten rules, expectatins and ideals relating t matters which are cnsidered psitive, desirable and advantageus and matters which are nt. Nrms are dependent upn situatin, change ver time and are shaped by pwer structures. Heternrm (Heternrmen) The heternrm is a ntin that everyne is hetersexual and that this is the bvius and desirable way in which t live. Expectatins f masculinity and femininity as ppsites and cmplements t ne anther is ne f the starting pints. Heternrmativity is all abut pwer. Anyne belnging t the hetersexual nrm has the privilege f being mre than their sexual rientatin and als has the pwer t decide what is different and undesirable. Peple wh exceed the bundaries f hetersexuality are perceived as deviant. Cisgender peple (Cispersn) Cisgender peple are peple wh perceive themselves and are perceived by thers t have a gender identity which matches their legal and bilgical gender. Transgender peple (Transpersn) Transgender peple are peple wh, thrugh their gender expressin and/r gender identity, breach the tw-gender nrm and sciety's expectatins f hw men and wmen are expected t be, lk and behave. 10(11)

11 LGBTQ (HBTQ) LGBTQ is an umbrella term relating t lesbians, gays, bisexual peple, transgender peple and ther peple wh breach sciety's nrms in respect f gender identity and gender expressin. 11(11)

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Dnr: ST 2013/181-1.1 Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2013-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Tillfällig utbildningsbok för / Temporary log book for:

Tillfällig utbildningsbok för / Temporary log book for: Tillfällig utbildningsbk för / Temprary lg bk fr: Namn / Name: Adress / Address: Pstadress / City: Telefnnummer / Phne: Persnnummer

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK.

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK. Framtidens OBK För ungdmsverksamheten inm Onsala BK. Revisinslg: Versin Datum Författare Beskrivning 1.0 2013-02 Ftbllssektinen Dkument skapar Versin: 1.0 Framtidens OBK Sida 2 INNEHÅLL 1 VISION... 6 2

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28 REGION VÄRMLAND Mångfaldspolicy Regionfullmäktige 2009-05-28 MÅNGFALDSPOLICY 1. BAKGRUND Egna organisationen Omvärlden 2. NULÄGESBESKRIVNING Kända data Upplevt nuläge Framtid 3. SYFTE/VISION 4. FRAMGÅNGSFAKTORER

Läs mer

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor

Handledning Chefer och företrädare för lika villkor Personalenheten Samordnarna för lika villkor Agnes Lundgren Jeanette Lövqvist Handledning 2014-08-19 Sid 1 (10) Handledning Chefer och företrädare för lika villkor vid institutioner och enheter Fastställd

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Jämställdhet och mångfald 2009-2011

Jämställdhet och mångfald 2009-2011 Bilaga 2 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF HR Jämställdhet ch mångfald 2009-2011 1. Förvaltningen övergripande...3 2. Syfte...4 3. Arbetsförhållanden...4 3.1. Mål...4 3.1.1. Nuläge...4 3.2. Sjukfrånvar...5

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Etnisk mångfald i Hudiksvalls kommun Plan för aktiva åtgärder Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Validering av mätinstrument för anställningsbarhet - en förstudie

Validering av mätinstrument för anställningsbarhet - en förstudie Persnalvetarprgrammet Validering av mätinstrument för anställningsbarhet - en förstudie Författare Maria Malm, Linda Westling, Martin Westman ch Camilla Åström Maria Malm mariasusannamalm@gmail.cm Linda

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare Uppdaterad 2016-05-17 PERSONALHANDBOK Arbetare Inm Bemanningsavtalet Arbetare 1 Välkmmen till Uniflex! Vi hppas att du skriva trivas bra hs ss sm arbetsgivare ch med våra kunder sm din arbetsplats. För

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer