3 mars INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE"

Transkript

1 3 mars 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil Sida 4 Utdelning Sida 4 Försäljning och inlösen av fondandelar Sida 4 Avgifter gällande Sida 5 Avgifter högsta Sida 5 OM FONDBOLAGET Sida 6 Ägare Sida 6 Fondutbud Sida 6 Förvaringsinstitut Sida 6 Tillsynsmyndighet Sida 6 Revisorer Sida 6 Fondadministratör och registerhållning Sida 6 Styrelse Sida 7 Ledning Sida 7 Klagomålsansvarig Sida 7 Ansvarig Compliance Sida 7 Ansvarig riskkontroll Sida 7 Uppdragsavtal Sida 7 ALLMÄN INFORMATION Sida 8 Fondens namn och rättsliga ställning Sida 8 Limitering av köp- och inlösenorder Sida 8 Ändring av fondbestämmelser Sida 8 Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Sida 8 Distribution Sida 8 Fondbolagets skadeståndsskyldighet Sida 8 Skatteregler Sida 8 FONDBESTÄMMELSER Sida 9 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Värdet på fondandelar kan både stiga och sjunka. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar.

3 OM FONDEN Aktie-Ansvar är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Informationsbroschyren för Aktie-Ansvar är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING Aktie-Ansvar har som mål är att ge andelsägarna högsta möjliga avkastning i förhållande till ett på förhand definierat riktvärde avseende risk. Det finns ingen förutbestämd viktning mellan aktier, obligationer eller andra finansiella instrument, utan det är tillgångarnas riskmått, historiska värdeutveckling och framtida tillväxtpotential som avgör fondens innehav. Fonden investerar aktivt utifrån ett globalt mandat i bl.a. fonder och ETF:er (Exchange Traded Funds) och söker tillgångar med ett positivt momentum utifrån rådande marknadsklimat. Fonden passar den investerare som önskar en allokeringsfond som är globalt diversifierad samt välbalanserad mellan olika tillgångsslag. Fonden får placera i derivat som ett led i placeringsinriktningen. HISTORISK AVKASTNING Fondens historik är mindre än 1 år. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. ANSVARIG FÖRVALTARE Ansvariga förvaltare är Stefan Carlenius och Stefan Nilsson, Aktie-Ansvar AB. PLACERINGSRÅD Följande personer ingår i fondens placeringsråd: Stefan Carlenius och Stefan Nilsson, Aktie-Ansvar AB, Kjell Rudsby och Eric Strand, Fond och Finans Asset Management AB. VEM PASSAR FONDEN FÖR Aktie-Ansvar passar den kund som vill ha en aktivt förvaltad fond-i-fond på världens alla marknader. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

4 RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad baseras indikatorn på jämförbara fonder. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men följande risker, som kan finnas för de underliggande fonderna, kan också påverka avkastningen: Valutarisk fondens innehav kan till viss del vara placerade i fonder noterade i utländsk valuta varför det finns en risk för kurssvängningar som beror på valutakursförändringar. Kreditrisk risken att en emittent kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrad kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt. Motpartsrisk risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal vilket även omfattar motpartsrisk i derivathandel. Derivatrisk handeln med derivatinstrument kan höja risken i denna fond. Den riskbedömningsmetod som används är åtagandemetoden. UTDELNING Med anledning av ändringar i skatteregler för svenska fonder är dessa inte längre skattskyldiga från och med 1 januari Fonden kommer därför inte lämna någon utdelning. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Handel i fonden sker varje bankdag. Fondandelar kan köpas genom insättning via: Bankgiro: Konto på SEB: Minsta belopp via engångsinsättning eller regelbundet sparande via exempelvis autogiro, månadsvis eller kvartalsvis, är kr. Köp av andelar sker till den kurs som fastställs den dag vi får pengarna under förutsättning att pengarna är oss tillhanda senast kl 12:00 annars verkställs köpet påföljande bankdag. Begäran om försäljning ska ske skriftligen via brev eller fax. Säljblankett finns på och kan även beställas via telefon Försäljning sker till den kurs som fastställs den dag som vi får brevet/faxet under förutsättning att säljordern är oss tillhanda senast kl 12:00 annars verkställs försäljningen påföljande bankdag.

5 AVGIFTER GÄLLANDE Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: Insättningsavgift: 0% Uttagsavgift: 0% Fast årlig förvaltningsavgift: 2,2% (varav 2,1% är fondens förvaltningsavgift) Rörlig resultatbaserad avgift: 0% De fonder som Aktie-Ansvar investerar i får ha en fast förvaltningsavgift på högst 3% och en resultatbaserad avgift på högst 25% av överavkastningen. Respektive fonds aktuella förvaltningsavgifter framgår av respektive fonds informationsbroschyr. AVGIFTER HÖGSTA Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: Insättningsavgift: 2% Uttagsavgift: 0% Fast årlig förvaltningsavgift: 2,5% Rörlig resultatbaserad avgift: 15% av den avkastning som överstiger ett sammansatt index bestående av 50% obligationsindex OMRX-TBOND och 50% världsindex MSCI World i SEK (se ytterligare information och räkneexempel på sidan 14).

6 OM FONDBOLAGET Namn: Aktie-Ansvar AB Organisationsnummer: Rättslig form: Aktiebolag Säte: Stockholm Aktiekapital: kr Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm (huvudkontor) Telefon: Fax: E-post: Internet: Aktie-Ansvar AB bildades 26 mars Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls den 26 augusti Fondbolaget och fonderna omauktoriserades den 15 november ÄGARE Aktie-Ansvar AB ägs av Garantum Invest AB (70%), Stefan Carlenius Förvaltning AB (20%) samt Sparbolaget Stefan Nilsson AB (10%). FONDUTBUD Aktiefonder: Aktie-Ansvar Sverigefond Aktie-Ansvar Europafond Aktie-Ansvar FondSelect Global Blandfonder: Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv Aktie-Ansvar Multistrategi- och hedgefonder: Aktie-Ansvar Graal Total Aktie-Ansvar Graal Total 2xL Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge Aktie-Ansvar Graal Trendhedge Aktie-Ansvar Graal Aktie-Ansvar Graal Offensiv Aktie-Ansvar Peritus Räntefonder: Aktie-Ansvar Avkastningsfond FÖRVARINGSINSTITUT Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB med säte i Stockholm. Huvudkontoret finns på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. SEB:s huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet. TILLSYNSMYNDIGHET Svenska Finansinspektionen. REVISORER Auktoriserad revisor är Nilla Rocknö, Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. FONDADMINISTRATÖR OCH REGISTERHÅLLNING Fonderna administreras av Aktie-Ansvar AB som även för register över samtliga andelsägare och deras innehav.

7 STYRELSE Fredrik Gottlieb, styrelseordförande (styrelseordförande Garantum Fondkommission AB) Anders Sandberg, ordinarie ledamot (ordinarie ledamot Garantum Fondkommission AB, VD Garantum Invest AB) Willy Ljungdell, ordinarie ledamot Erik Svalander, ordinarie ledamot Ulf Houlst, ordinarie ledamot LEDNING Stefan Carlenius, Verkställande Direktör Stefan Nilsson, Marknadschef och VD:s ställföreträdare Christer Speiner, Administrativ chef KLAGOMÅLSANSVARIG Christer Speiner, Aktie-Ansvar. ANSVARIG COMPLIANCE Sebastien Persson Bjerhag, Garantum. ANSVARIG RISKKONTROLL Linn Areskoug, Garantum. UPPDRAGSAVTAL Aktie-Ansvar har uppdragit åt annan att utföra delar av verksamheten i de fall som anges nedan: Aktie-Ansvar har uppdragit åt IPM Informed Portfolio Management AB att förvalta fonden Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Estlander & Partners Ab (Finland) att förvalta fonden Aktie-Ansvar Graal Trendhedge. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Wahlstedt Sageryd Financial Services AB att utföra back office tjänster för följande av våra fonder; Graal Trendhedge. Aktie-Ansvar har ett uppdragsavtal med moderbolaget Garantum Invest AB omfattande Regelefterlevnad/Compliance. Aktie-Ansvar har ett uppdragsavtal med moderbolaget Garantum Invest AB omfattande Riskkontroll. Aktie-Ansvar har ett uppdragsavtal med Humle Kapitalförvaltning AB som omfattar Aktie-Ansvars löneadministration. Aktie-Ansvar har ett uppdragsavtal med CAG Arete Datastöd AB, som sköter driften av Aktie-Ansvars datorsystem och säkerställer att Aktie-Ansvar har tillgång till grundläggande datorfunktioner i form av nätverk och viss mjukvara, t ex program för e-post och ordbehandling.

8 ALLMÄN INFORMATION FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Aktie-Ansvar. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. LIMITERING AV KÖP- OCH INLÖSENORDER Det är inte möjligt att limitera köp- eller inlösenorder. ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER Fondbolaget kan besluta om ändringar i fondbestämmelserna. Sådana ändringar ska godkännas av Finansinspektionen om bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för andelsägarna och ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse. Sedan ändringarna godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet och tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändringar kan innebära påverkan på exempelvis fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande från Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. DISTRIBUTION Aktie-Ansvar AB har ingått avtal med distributörer för försäljning och marknadsföring av bolagets fonder. Aktuell lista över distributörer finns på FONDBOLAGETS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET I den omfattning som följer av 2 kap 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder och de ansvarsbegränsningar som anges i fondbestämmelserna kan andelsägare i vissa fall vara berättigade till skadestånd. SKATTEREGLER Nedanstående beskrivning av skatteregler tar sikte huvudsakligen på fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och svenska dödsbon. Observera att andra rutiner och regler kan gälla vid sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkringar, inom ramen för vissa andra sparformer samt för förvaltarregistrerade innehav. Skattereglerna kan även bli föremål för ändringar till följd av lag eller myndighetsföreskrifter. Slutligen kan skatten påverkas av individuella omständigheter varför den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör konsultera en skatterådgivare. Kapitalvinst/förlust vid avyttring: Vid avyttring av fondandelar beräknas eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust av fondbolaget och redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Den sålunda beräknade vinsten beskattas hos fondandelsägaren med 30% i inkomstslaget kapital. Observera att kapitalförlust på icke marknadsnoterade fonder enbart får dras av till 70%. Fondbolaget kvarhåller ingen preliminärskatt. Schablonintäkt: Fondandelsägaren ska i inkomstslaget kapital ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas med 30% vilket innebär att skatten är 30% x 0,4% = 0,12% av fondinnehavet vid årets början. Fondbolaget redovisar schablonintäkten på kontrolluppgift till Skatteverket men kvarhåller ingen preliminärskatt.

9 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Aktie-Ansvar, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan LIF, vilken bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget (se punkt 2 nedan) företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fondbolaget skall föra register över fondandelsägarnas innehav av andelar i fonden. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare. 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer , nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets beslut avseende fonden och tar emot och förvarar den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna. 4 Fondens karaktär Fonden är en aktivt förvaltad global fondandelsfond vars målsättning är att genom en välbalanserad och strikt riskstyrd förvaltning uppnå en långsiktig och hög riskjusterad avkastning. Fonden placerar i ett stort antal obligations-, hedge-, aktie- råvarufonder, ETF:er och liknande tillgångar på olika marknader. Genom stor diversifiering förväntas variationerna (volatiliteten) på utvecklingen av vissa marknader eller innehav uppvägas av andra innehav som inte fullt ut korrelerar. Därmed kan fondens totala variationer minska utan att fondens tillväxt blir mindre. Fonden utgår ifrån att investera i tillgångar med högre standardavvikelser när marknadsförutsättningarna för detta anses vara goda och i tillgångar med lägre standardavvikelser när marknadsförutsättningarna försvagas. Fonden kan därför exponeras för lägre eller högre mått av standardavvikelse beroende på förväntad marknadsutveckling. 5 Fondens placeringsinriktning Tillgångsslag Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden tillåts allokera fritt mellan dessa tillgångsslag. Fonden är en allokeringsfond som bland annat kan placera i aktie-, ränte-, hedge-, fastighets- och råvarufonder, samt i börshandlade fonder s k ETF:er, som återspeglar nämnda tillgångsslag. Fonden får använda derivatinstrument, fonder eller ETF:er med inslag av hävstång som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. Handel får ske genom utfärdande av köp av optioner samt köp och försäljning av terminskontrakt avseende överlåtbara

10 värdepapper och aktieindex. Handel med optioner och terminer får ske om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. För handel med optioner och terminskontrakt gäller följande: Fonden får inte genom utnyttjande av ovanstående finansiella instrument avvika eller efter lösen eller motsvarande komma att avvika från placeringsbestämmelserna i lagen om investeringsfonder eller den i dessa fondbestämmelser angivna placeringsinriktningen. Geografiskt område Fonden placerar ur ett globalt perspektiv med en standardmässig överviktning mot tillgångsslag denominerade i svenska kronor (SEK). Andra kriterier för förvaltningen Grundläggande för fonden är att placera hos förvaltare som strävar efter att investera långsiktigt i lågt värderade bolag samt i övrigt investera på ett tidigt stadium i olika marknaders tillväxtfaser. Fonden väljer att även investera i kostnadseffektiva ETF:er, vilka även tillför värdet av en snabbare handel. Därutöver tillåts fonden att använda derivatinstrument, fonder eller ETF:er för att hedga eller geara fondens tillgångar, något som förväntas ske i en begränsad omfattning. Som ett led i att maximera fondens tillväxtpotential strävar fonden efter att sammanföra tillgångar som normalt rör sig i motsatta riktningar, att hitta förvaltare som är framgångsrika i den aktuella konjunkturfasen samt genom s.k. contrarian investing anpassa tidpunkten för innehav i olika tillgångsslag. Utöver detta sker även en global diversifiering för att begränsa den faktiska risknivån. Delar av fondens investeringar i ETF:er utnyttjas för kortsiktig taktisk handel för att dra nytta av marknadsrörelser vid överraskande och betydande marknadshändelser. Antalet placeringar i fonden kommer under normala marknadsförhållanden att ligga mellan 20 och 30 olika innehav. Risknivå och riskmått Fonden använder standardavvikelse som riskmått och fondens totala risk skall i normalläget motsvara en standardavvikelse mellan % med målsättning att uppgå till 12,5 % över en rullande period på 24 månader. Fonden är en allokeringsfond som förväntas investera i tillgångar med högre standardavvikelser när marknadsförutsättningarna anses vara goda och i tillgångar med lägre standardavvikelser när marknadsförutsättningarna försvagas, vilket innebär att de sammanvägda måtten för fondens standardavvikelse från tid till annan såväl kan överstiga som understiga detta riktvärde. 6 Marknadsplatser Fondens medel kan placeras på en reglerad marknad samt motsvarande marknader utanför EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF. Fonden får placera i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera i sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 andra stycket LIF, s.k. OTC-derivat. Fonden är en s.k. fondandelsfond som kan placera en betydande del av fondens tillgångar i fondandelar.

11 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden (upplupna ersättningar enligt punkt 11 nedan samt skatter och övriga skulder). Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs - marknadspriser från icke reglerad marknad eller s.k. market-maker, - annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering), - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering), och/eller - volatiliteten i det finansiella instrumentet. För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan: - europeiska optioner, Black & Scholes - europeiska indexoptioner, Black 76 - amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående fondandelar. Värdet av en fondandel skall beräknas varje bankdag om inte annat följer av punkt 9 eller 10 nedan. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar säljs och inlöses av fondbolaget. Försäljning sker genom att medel för nyteckning sätts in på fondens bankkonto. Lägsta belopp som kan tecknas i fonden är ett tusen (1.000) kronor. Begäran om inlösen ska ske till fondbolaget via fax eller brev. Fondandel ska inlösas på begärd inlösendag om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet ska medel anförskaffas genom försäljning av fondens tillgångar och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen av fondandelar sker till en vid tidpunkten för begäran okänd kurs. Senaste uppgift om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av fondbolaget och offentliggörs på fondbolagets webbplats samt i ledande svenska dagstidningar. För begäran som inkommit senast kl 12:00 varje bankdag utgörs försäljnings- respektive inlösenpriset av det fondandelsvärde som enligt punkt 8 ovan kommer att fastställas för samma bankdag. För begäran som inkommit efter kl 12:00 utgörs försäljnings- respektive inlösenpriset av fondandelsvärdet för påföljande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. I de fall möjlighet saknas att fastställa kurs i fonden på sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en marknadsplats är helt eller delvis stängd, får försäljning och inlösen i fonden senareläggas. Vid försäljning av fondandelar äger fondbolaget utta avgift enligt vad som framgår av 11.

12 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel ska utgå förvaltningsavgift till fondbolaget för fondens förvaltning. Avgiften till fondbolaget utgår med en fast avgift om högst 2,50 procent per år av fondförmögenheten. Den fasta avgiften beräknas dagligen och ska erläggas vid utgången av varje månad. Ersättningen till fondbolaget inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Till ersättningen kommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. Fondbolaget äger dagligen tillgodogöra sig en prestationsbaserad förvaltningsavgift. Denna utgör femton (15) procent av den del av totalavkastningen som överstiger den dagliga förändringen av 50% OMRX-TBOND (ett ränteindex av de utelöpande statsobligationerna) och 50% MSCI WORLD (ett globalt aktieindex i svenska kronor), nedan kallad överavkastning. Den prestationsbaserade avgiften tas ur fonden varje dag under förutsättning att sådan dag har resulterat i överavkastning och beräknas på fondvärdet efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Om en eller flera dagar utan överavkastning följs av en eller flera dagar med överavkastning, skall inte någon prestationsbaserad avgift utgå förrän den tidigare underavkastningen kompenserats av senare överavkastning. Skulle en andelsägare lösa in sitt innehav och inneha en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuell tidigare erlagd prestationsbaserad avgift och kan inte heller tillgodoräknas vid en framtida insättning. Courtage och andra kostnader för fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument debiteras fonden. Vid försäljning av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift om högst 2 % av fondandelarnas värde. Avgiften tillfaller fondbolaget. Ingen avgift utgår vid inlösen av fondandelar. I de fall fondbolaget erhåller returprovisioner från förvaltare tillfaller dessa fonden. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars andelar medlen placeras. 12 Utdelning Fonden kan lämna utdelning i syfte att överföra beskattning av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen inte blir beskattad i två led. Utdelning ska ske senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Det utdelningsbara beloppet beräknas som fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta utgör för fonden beskattningsbart resultat, med tillägg av den skattemässiga schablonintäkten samt i förekommande fall kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. För på fondandelen belöpande utdelning ska, efter avdrag för preliminär skatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för den fondandelsägare som är registrerad för fondandelen på avstämningsdagen. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden inom fyra respektive två månader efter räkenskapsårets och halvårsskiftets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska inom ovanstående tidsramar hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet och kostnadsfritt tillställas de andelsägare som begärt detta.

13 Beslutar fondbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet ska offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen bestämmer. 15 Pantsättning och överlåtelse Vid pantsättning av andel i fonden ska panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget. Av underrättelsen ska framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Underrättelsen ska undertecknas av pantsättaren. Överlåtelse av fondandel ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke kan ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund. 16 Ansvarsbegränsning Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständlighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall ska ersättning utgå för indirekt skada. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta ska ej utgå. I 2 kap. 21 LIF finns bestämmelser om fondandelsägares rätt till skadestånd av fondbolaget. 17 Tillåtna investerare Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden utan andelsägares samtycke om andelar har tecknats i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Detsamma gäller om fonden eller fondbolaget på grund av andelsägares teckning eller innehav i fonden blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Innehavare av fondandelar ska till fondbolaget ange eventuella förändringar av nationell hemvist.

14 Räkneexempel rörligt arvode Kommentarer och förtydliganden: - Samtliga köp och inlösen av fondandelar i Aktie-Ansvar sker till samma andelsvärde, den så kallade NAV-kursen. - NAV-kursen fastställs varje handelsdag och inkluderar såväl fast som eventuell prestationsbaserad förvaltningsavgift. - Innan beräkning av den prestationsbaserade förvaltningsavgiften sker borträknas den fasta förvaltningsavgiften. Det är således fondens utveckling efter fast förvaltningsavgift som ligger till grund för eventuell prestationsbaserad avgift. - Prestationsbaserad förvaltningsavgift kan utgå vid såväl positiv, oförändrad som negativ kursutveckling under förutsättning att fonden utvecklas bättre än ett sammansatt index bestående av 50% obligationsindex OMRX- TBOND och 50% världsindex MSCI World i SEK. 01-jan 02-jan ,00 Inflöde/Utflöde denna dag 100,00 Aktuell kurs ,000 Förändring av andelar ,000 Nytt andelsantal ,00 Kapital vid denna periods början 1,03 Periodens utfall ,00 Bruttokapital vid denna periods slut 1,01 Periodens utfall (jämförelseindex) ,00 Jämförelsekapital vid denna periods slut ,00 Över-/Underavkastning 0,15 Arvodesprocent ,00 Periodens arvode 0,00 Återlagd underavkastning 0,00 Ackumulerad underavkastning ,00 Nettokapital vid denna periods slut ,000 Nettoandelsantal vid denna periods slut 102,70 Slutkurs vid denna periods slut 0,00 Inflöde/Utflöde denna dag 102,70 Slutkurs vid denna periods slut 0,000 Förändring av andelar ,000 Slutligt andelsantal vid denna periods slut ,00 Slutligt kapital vid denna periods slut 03-jan 1,03 Periodens utfall ,00 Bruttokapital vid denna periods slut 1,01 Periodens utfall (jämförelseindex) ,00 Jämförelsekapital vid denna periods slut ,00 Över-/Underavkastning 0,15 Arvodesprocent ,00 Periodens arvode

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Nordiska Fonden I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Caprifol AB Stockholm www.caprifol.se INNEHÅLL Viktig information 3 1. Allmänt 4 2. Inriktning och mål 5 3. Jämförelseindex 5 4. Avkastning 5 5.

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer