AB:s fonder Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr."

Transkript

1 Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser för att utgöra en komplett informationsbroschyr. 1

2 Innehåll Fonder förvaltade av Folksam LO Fond AB (publ) 3 Fondbolaget 3 Styrelse och vd 3 Ledande befattningshavare 4 Uppdragsavtal 4 Förvaringsinstitut och revisorer 4 Vad är en investeringsfond? 4 Fondandelarnas rättsliga karaktär 4 Andelsägarregister 5 Försäljning av fondandelar 5 Inlösen/byte av fondandelar 5 Bryttidpunkt försäljning/inlösen 5 Dagligt andelsvärde/kurs/nav 6 Avgifter 6 Aktuella avgifter 6 Övriga kostnader 6 Fonders resultat och utveckling 7 Fondens karaktär och mål 7 Placeringsinriktning 7 Etiska placeringskriterier och extern ägarstyrningspolicyför 7 fonderna Fondernas riskklass och målgrupp 8 Riskmätning 10 Derivatinstrument 10 Skatteregler 10 Upphörande och överlåtelse av fondverksamheten 11 Ändring av fondbestämmelser 11 Skadestånd 11 Historisk avkastning 13 2

3 Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för respektive nedan angiven fond utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Värdepappersfonder förvaltade av Folksam LO Fond AB Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Fondbolaget Folksam LO Fond AB (publ) (nedan kallat Folksam LO Fond eller fondbolaget ) Stockholm Organisationsnummer: Fondbolagets rättsliga form: Aktiebolag Datum för fondbolagets bildande: Aktiekapital: SEK. Ägare: Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ), som i sin tur ägs till 49 procent av Landsorganisationen i Sverige (LO) och dess medlemsförbund genom ett handelsbolag (LO:s Försäkringshandelsbolag), och till 51 procent av Folksam ömsesidig livförsäkring. Bolagets säte: Stockholm Adress: Stockholm Telefon växel: Kundservice: Hemsida: E-post: Tillstånd att driva fondverksamhet meddelades av Finansinspektionen den , omauktorisation den Styrelse Ordförande: Bernt Magnusson, konsult, B. Magnusson Konsult AB Styrelseledamöter: Claes-Göran Enman, ordförande, LO:s Försäkringshandelsbolag Catrina Ingelstam, ekonomidirektör, Folksam Tomas Norderheim, vice VD, Folksam Liv och Folksam Sak Gunnar Orméus, VD, Industrifacket Metall Finans AB Niklas Rengen, ekonomichef, Svenska Byggnadsarbetareförbundet Åse Ödewing, funktionschef, Folksam Verkställande direktör Anders Borgh 3

4 Ledande befattningshavare Risk manager, Rickard Wilson Compliance officer, Caroline Mitteregger, Fondjuridik Stockholm AB Chef för internrevision, Inger Rost Klagomålsansvarig, Anders Borgh Uppdragsavtal Fondbolaget har lämnat Swedbank Robur Fonder AB i uppdrag att förvalta bolagets värdepappersfonder och att föra andelsägarregistret (andelsreskontra). Fondbolaget har lämnat Fondjuridik Stockholm AB i uppdrag att upprätthålla bolagets funktion för regelefterlevnad. Förvaringsinstitut Swedbank AB (publ) Säte: Stockholm Organisationsnummer: Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är att förvara fondens tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonden inte strider mot lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Revisorer KPMG AB, med Anders Bäckstrom som huvudansvarig revisor och Pricewaterhouse Coopers AB, med Sussanne Sundvall som huvudansvarig revisor. Vad är en investeringsfond? Fondernas verksamhet regleras i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Varje fond har särskilda fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som bland annat anger hur fondens medel ska placeras. En investeringsfond är en i värdepapper placerad förmögenhet som ägs gemensamt av de som gjort insättningar i fonden, fondandelsägarna. Fonden förvaltas av ett fondbolag. Fonden som sådan är ingen juridisk person och har därför varken egna rättigheter eller skyldigheter. Det är istället fondbolaget som företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är emellertid ett självständigt skattesubjekt. Fondandelarnas rättsliga karaktär Andelarna i en investeringsfond är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i 4

5 fonden. Därutöver medför innehavet inga rättigheter, till exempel inflytande i fondens skötsel, om inte annat anges i fondbestämmelserna. Fondbolagets investeringsfonder innehåller inte något sådant undantag. Fondandelar knutna till direkt fondsparande kan säljas, pantsättas och överlåtas. Andelsägarregister Fondbolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Fondbolaget har lagt ut uppdraget att föra register på Swedbank Robur Fonder AB. Försäljning oc h inlösen av andelar bekräftas skriftligen om inte annat avtalats, förutom vid utdelning i fonderna. Per halvårsskiften och helårsskiften skickas ett periodbesked innehållande innehav och transaktioner. På helårskontoutdraget informeras även andelsägaren om de kostnader som är hänförliga till fondsparandet. Kontoutdraget utgör också deklarationsunderlag. Vid sparande genom avtalspension (fondförsäkring) eller premiepension registreras ditt innehav hos fondförsäkringsbolaget respektive Pensionsmyndigheten. Försäljning av fondandelar Försäljning ( andelsägares köp) av fondandelar kan ske varje dag fonden är öppen för handel. Genom insättning på konto tillhörande fonden erhålls den dagskurs då insättningen finns tillgänglig på kontot. Observera att en identitetskontroll måste genomföras varför man inte bara kan sätta in medel direkt på fondens konto. Ring Folksams kundservice på telefonnummer för hjälp med köp av andelar. För placering i någon av fonderna gäller vid första tillfället att minsta belopp ska vara kronor. Köp kan inte limiteras och får endast återkallas om fondbolaget medger det. Placering av pengar för din avtalspension (fondförsäkring) och premiepension görs via respektive pensionsinstitut/fondförsäkringsbolag samt Pensionsmyndigheten. Inlösen/byte av fondandelar Inlösen (andelsägares föräljning) eller fondbyte kan ske varje dag då fonden är öppen för handel. Uppdrag om inlösen eller fondbyte ska ske skriftligen, per brev eller genom den internettjänst Folksam från tid till annan kan erbjuda. Begäran om inlösen/fondbyte kan inte limiteras och får endast återkallas om fondbolaget medger det. Om, vid kunds inlösen av fondandel, likvida medel behöver anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, ska sådan försäljning ske och kunds inlösen av fondandel verkställas så snart som möjligt. Skulle, i denna situation, fondens försäljning av tillgångar väsentligt missgynna övriga andelsägares intresse, får bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen av fondandelar ska ske till en kurs som är okänd vid tidpunkten för begäran. Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Bryttidpunkt försäljning/inlösen av fondandelar För samtliga fonder i denna informationsbroschyr gäller följande. Begäran om försäljning eller inlösen som kommit fondbolaget tillhanda före klockan (bryttidpunkten) en svensk bankdag verkställs normalt till den kurs som åsätts fondandel den dagen. För begäran som inkommit efter nämnda tidpunktverkställs försäljning eller inlösen på motsvarande sätt normalt nästkommande bankdag. Uppdrag om försäljning, inlösen eller fondbyte ska ske skriftligt och skickas till Folksam LO Fond AB (publ), Att: Swedbank Robur, Fondadministration C9, Stockholm. Begäran om försäljning, 5

6 inlösen eller fondbyte kan inte limiteras och får endast återkallas om fondbolaget medger det. Fondbyte inom din avtalspension (fondförsäkring) och premiepension görs via respektive pensionsinstitut / fondförsäkringsbolag samt Pensionsmyndigheten. Dagligt andelsvärde/kurs/nav Våra fonder värderas varje dag de är öppna för handel. En preliminär kurs skickas till media varje handelsdag. Den preliminära kursen kan avvika från slutgiltig kurs. Information om slutgiltig kurs kan erhållas hos fondbolaget på telefon eller via hemsidan; Avgifter För Folksam LO Sverige, Folksam LO Världen och Folksam LO Västfonden gäller följande: Vid försäljning kan fondbolaget ta ut en avgift om högst fem procent av fondandelsvärdet. Vid inlösen av andelar som innehafts kortare tid än 31 dagar kan fondbolaget ta ut en avgift om högst en procent av fondandelsvärdet, så kallad korttidsavgift. Eventuell försäljningsavgift tillfaller fondbolaget medan eventuell korttidsavgift tillfaller fonden. För Folksam LO Obligation kan fondbolaget ta ut en avgift för försäljning och inlösen om högst fem procent respektive en procent av fondandelsvärdet. För förvaltning av fonden utgår en avgift om högst 0,5 procent per år av fondförmögenheten. Se aktuella förvaltningsavgifter i nedanstående tabell. Förvaltningsavgiften ska täcka fondbolagets kostnader för att förvalta fonden. Exempel på sådana kostnader är förvaltning, analys, informationssystem, personal, marknadsföring, administration, Finansinspektionens tillsynsavgift, kostnad för revision, kostnad för Förvaringsinstitutets tillsyn och förvaring av finansiella tillgångar. Vidare även kostnader för information till andelsägarna i fonden. Uppgift om erlagda avgifter till fondbolaget går att finna i respektive fonds årsberättelse. Aktuella avgifter Avgifter för försäljning och inlösen av fondandelar utgår inte. Aktuella förvaltningsavgifter Folksam LO Obligation Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden 0,3 procent/år 0,4 procent/år 0,4 procent/år 0,4 procent/år Övriga kostnader Fonderna belastas med övriga kostnader förutom den ovan beskrivna förvaltningsavgiften. De kostnaderna är hänförliga till fondens egna värdepappersaffärer. Då man säljer och köper värdepapper får man betala en sedvanlig avgift, ett så kallat courtage, till motparten, läs aktiemäklare och bank, för att denne genomför affären. Denna kostnad tillfaller inte fondbolaget eller något närstående bolag till Folksam. Utöver själva courtaget förekommer även utländska kupongskatter, stämpelskatter, utländska avgifter, kostnader för valutaväxlingar och andra transaktionskostnader. 6

7 Den här typen av kostnad är inte lika från år till år utan den är helt beroende av vilken omsättning förvaltaren har på värdepappersaffärer för fondens räkning. Viktigt att notera är att Swedbank Robur pressar priset hos de aktörer som affärer görs genom, vilket är möjligt att göra då Swedbank Robur är en stor aktör på den finansiella marknaden. Fondernas resultat och utveckling För att se fondernas historiska avkastning, se tabellerna sist i informationsbroschyren. Fondernas karaktär och mål I fondbestämmelserna anges vilken karaktär och vilket mål fonden har, samt risknivå. I avsnittet Fondernas riskklass och målgrupp nedan beskrivs närmare den riskklass varjefond har. Placeringsinriktning För att garantera en tillräcklig riskspridning i fonderna finns vissa regler i lagen om investeringsfonder. Begränsningarna förhindrar bland annat att alltför stor del av fondens förmögenhet placeras i värdepapper som givits ut av samma utgivare eller i andra investeringsfonder. Placeringsinriktningen ska vara bred. Investeringar ska göras i flera branscher, bolag, låntagare och i de fall det är tillåtet i flera länder. Tillåtna tillgångsslag är: överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. Hur används derivatinstrument i fonderna? Fondbolaget får såsom ett led i placeringsinriktningen, för fondernas räkning handla med såväl noterade som onoterade (OTC) derivatinstrument. Handeln syftar till att höja fondernas avkastning och skapa så kallad hävstång. Den sammanlagda exponeringen i derivatinstrument får maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Styrelsen beslutar dock från tid till annan om gällande maximal exponering. Etiska placeringskriterier och extern bolagsstyrningspolicy för fonderna Investeringsfonderna ska tillämpa de etiska placeringskriterier och policyn för den externa bolagsstyrningen som fastställts för Folksam LO Fond. I fondernas årsberättelse och halvårsredogörelse finns en beskrivning av de etiska placeringskriterierna samt den externa bolagsstyrningspolicyn. Mer information finns även på Kortfattad beskrivning av Folksam LO Fonds etiska placeringskriterier Folksam är sedan 2002 anslutet till Global Compact som startades år 2000 på initiativ av FN. Global Compact har utarbetat ett antal principer som anslutna företag accepterat att följa. Principerna rör mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruption. Dessa principer tillämpar Folksam LO Fond i alla sina placeringar. Vi vill genom våra placeringskriterier stödja företag som har ett ordnat och framåtskridande arbete i dessa frågor. Vår ambition är att på olika sätt föra en dialog med företaget, för att därigenom påverka i positiv riktning. Tobak har blivit den vanligaste yttre orsaken till sjukdomar och för tidig död. Många av de tusentals kemiska ämnen som bildas när cigaretter brinner har kända skadeeffekter på människan. De når alla delar av kroppen i farligt höga doser eftersom de transporteras runt med blodet (Tobaksfakta). Vi vill främja god hälsa och har därför tagit ett beslut att inte placera i företag som producerar eller säljer tobaksvaror. Miljö 7

8 Vi anser att företag som ligger långt framme i sitt miljöarbete ofta är goda investeringsobjekt, då de har möjlighet att dels bygga upp ett starkt varumärke, dels vara mindre utsatta för framtida förändringar av till exempel miljölagstiftning. Ett gott miljöarbete innebär också ofta en effektivitetsvinst, eftersom förbrukningen av energi och material minskar. Vi ska genom våra placeringar aktivt påverka företag att systematiskt arbeta med att reducera sin negativa påverkan på miljön. Mänskliga rättigheter och korruption De största riskerna för brott mot grundläggande mänskliga rättigheter på arbetsplatsen finns i länder med svag demokrati och i branscher som kräver många arbetare. Vi följer ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt Global Compact. Vi ska genom våra placeringar aktivt påverka företag i relevanta branscher och regioner att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda. Korruption har blivit ett allt mer uppmärksammat problem i den globala ekonomin. Konkurrensen sätts ur spel, tillväxten hämmas och den sociala utvecklingen bromsas. FN, OECD och ICC (Internationella handelskammaren) har tagit fram skrivelser och uppföranderegler vad gäller korruption. Vi ska genom våra placeringar aktivt påverka företag att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer. Fondernas riskklass och målgrupp De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde. Värdet påverkas bland annat börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling. av Placeringar i fonder som investerar i utvecklings- och tillväxtländer kan medföra ytterligare risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondsparandet ska ses på lång sikt, då har du en möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt banksparande. Fondernas riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondernas riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Folksam LO Sverige Fonden är en aktiefond som placerar i aktier noterade i Sverige. Placeringar görs i många företag i flera branscher så att en god riskspridning uppnås. Placeringsstrategin är en aktiv förvaltning. Målet är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Då fonden endast placerar i ett land, är risken högre än i en aktiefond som placerar i flera länder, men lägre än i en ren branschfond. Fonden ger en möjlighet till bättre avkastning om Sverige skulle utvecklas bättre än världen i övrigt. En mer utförlig beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i fondens fondbestämmelser. 8

9 Fonden får placera i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning (se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 7. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Folksam LOVärlden Fonden är en aktiefond som placerar över hela världen med tyngdpunkt på USA och Europa. Fonden har en god riskspridning både geografiskt som branschmässigt. Placeringar görs i många företag. Placeringsstrategin är en aktiv förvaltning. Målet är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fonden passar de flesta som vill sprida sina risker över länder och branscher. Fonden har en lägre risk än aktiefonder som enbart placerar i ett land eller en region i världen. En mer utförlig beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i fondens fondbestämmelser. Fonden får placera i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning (se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 6. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Folksam LO Obligation Fonden är en lång räntefond med målsättningen att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fonden får placera i svenska räntebärande instrument utgivna av svenska staten, bostadsinstitut och kreditvärdiga företag. Fonden har tillstånd att investera mer än 35 procent av fondens värde i obligationer och andra skuldförbindelser utfärdade av svenska staten. Då derivat används i liten utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i viss omfattning (se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Ett sparande i vår obligationsfond är en långsiktig placering och ett alternativ till en privatobligation. Eftersom fonden placerar i räntebärande värdepapper som löper längre än ett år, kan detta innebära en risk för värdeminskning på kort sikt. En obligationsfond har en lägre risk än en aktiefond eller blandfond och högre risk än en kort räntefond (så kallad penningmarknadsfond). På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 3. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom två år. 9

10 Folksam LOVästfonden Fonden är en aktiefond som placerar i aktier noterade på den svenska börsen. En del av fondförmögenheten (max 25 procent) kan placeras i företag i Västra Götalands och Hallands län. Placeringar görs i många företag i flera branscher så att en god riskspridning uppnås. Placeringsstrategin innebär en aktiv förvaltning. Målet är att uppnå en långsiktigt god avkastning. Fonden har något högre risk än Folksam LO Sverige på grund av att placeringarna har en inriktning på mindre bolag. Fonden bör ses som ett komplement i ett fondsparande. En mer utförlig beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i fondens fondbestämmelser. Fonden får placera i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning (se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 7. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Riskmätning Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom den s.k. åtagandemetoden. Åtagandemetoden Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner etc. görs även en deltaberäkning. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till nettning och hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder högst uppgå till 100 procent av fondens värde. Derivatinstrument I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt. Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsrisker som fonden vid varje tillfälle önskar ha. Skatteregler Fondens beskattning Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Det innebär att en fond inte längre behöver lämna utdelning för att undvika beskattning. Beskattningen i fonden har ersatts med en schablonskatt som tas ut av andelsägarna. 10

11 Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo) Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är kr och schablonintäkten blir 400 kr ( * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3). Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen med 30 procent. Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i aktiefonder och blandfonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Upphörande och överlåtelse av fondverksamheten Om fondbolaget förlorat Finansinspektionens tillstånd, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller vill upphöra med förvaltning av en fond ska förvaltningen av denna tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Detta får sedan överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag som godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska investeringsfonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse härom ska införas i Post- och Inrikes tidningar och hållas tillgängligt hos förvaringsinstitutet samt fondbolaget om inte Finansinspektionen meddelar undantag i det enskilda fallet. Ändring av fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. 11

12 Skadestånd Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder. 12

13 Folksam LO-fonderna Historisk avkastning Nedan visas den historiska avkastningen för fonderna de senaste tio åren. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Folksam LO Västfonden Folksam LO Västfonden, SEK Tidigare resultat % 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60, Fond -33,2 28,9 21,4 35,1 26,0-1,2-39,1 54,6 26,3-15,4 Folksam LO Obligation Folksam LO Obligation, SEK Tidigare resultat % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Fond 8,7 4,7 6,7 3,8 0,4 1,7 12,5 1,6 2,1 10,4 13

14 Folksam LO Sverige Folksam LO Sverige, SEK Tidigare resultat % 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60, Fond -35,2 31,2 19,5 34,0 26,3-2,5-39,6 52,0 25,8-14,5 Folksam LO Världen Folksam LO Världen, SEK Tidigare resultat % 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40, Fond -36,5 8,1 3,5 31,4 1,5 3,6-27,1 16,5 6,0-4,2 14

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Nordiska Fonden I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Caprifol AB Stockholm www.caprifol.se INNEHÅLL Viktig information 3 1. Allmänt 4 2. Inriktning och mål 5 3. Jämförelseindex 5 4. Avkastning 5 5.

Läs mer