INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI

2 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Observe Medical International inför upptagande till handel av Observe Medicals aktie på NASDAQ OMX First North. Erbjudandet omfattar aktier som erbjuds till allmänheten i Sverige till teckningskursen 12,25 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Vid full teckning uppgår Erbjudandet till 22,05 mkr. Detta Memorandum utgör ej ett prospekt eftersom Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro. Med prospekt avses vad som definieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet har inte granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Med Observe Medical eller Bolaget avses i det följande Observe Medical International AB (publ), organisationsnummer inklusive dotterbolag. Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, organisationsnummer Tillämplig lagstiftning För Memorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta Memorandum, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Investerare hemmahörande utanför Sverige Observe Medical har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med ett undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ). Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta Memorandum kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Teckning och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Memorandum måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/ EG ( Prospektdirektivet ) kan ett erbjudande av aktier endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). Att investera i aktier En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet Riskfaktorer ). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Observe Medical och Erbjudandet enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. Framåtriktad information och marknadsinformation Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Observe Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Observe Medicals framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets offentliggörande. Observe Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. Marknadsinformation och information från tredje part Memorandumet innehåller information om Observe Medicals bransch inklusive marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett flertal källor såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bolaget bedömer att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte garantera att de är korrekta och fullständiga. Utöver information från externa källor innehåller Memorandumet uppskattningar och bedömningar som är Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en extern aktör skulle göra motsvarande bedömningar. Finansiella rådgivare Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har biträtt Observe Medical vid upprättandet av Memorandumet. Redeye är även Bolagets Certified Adviser. Då all information i Memorandumet härrör från Observe Medical friskriver sig Redeye AB från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i Observe Medical och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Tvist och offentliggörande Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta Memorandum skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, på Redeyes hemsida, samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, 2

3 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG En extra bolagsstämma i Observe Medical beslutade den 30 maj 2014 att genomföra en nyemission om högst aktier riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Teckningskursen är 12,25 kronor, vilket innebär att nyemissionen tillför Bolaget maximalt 22,05 mkr. Styrelsen har för avsikt att ansöka om godkännande för upptagande av Bolagets aktie till handel på NASDAQ OMX First North. Preliminär första dag för handel är den 7 juli Bolagets Certified Adviser är Redeye. Teckningskurs: 12,25 kronor per aktie Teckningstid: 3 juni till 18 juni 2014 Minsta post för teckning: 450 aktier motsvarande 5 512,5 kronor Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 23 juni 2014 Beräknad dag för betalning: 27 juni 2014 INNEHÅLL Erbjudandet i sammandrag 3 Riskfaktorer 4 Inbjudan till teckning 6 Bakgrund och motiv 7 VD-ord 8 Villkor och anvisningar 9 Marknadsbeskrivning 12 Verksamhetsbeskrivning 16 Finansiell information 26 Ledande befattningshavare, styrelse, och revisor 32 Bolagsordning 35 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 36 Legala frågor och övrig information 38 Vissa skattefrågor i Sverige 40 Adresser 43 Antal erbjudna aktier: aktier Emissionsbelopp: 22,05 mkr Bolagsvärdering, pre money: 107,4 mkr Preliminär första dag för handel: 7 juli 2014 Kortnamn för aktien: OMED ISIN-kod för aktien: SE Viktiga datum 28 augusti 2014 halvårsrapport April 2015 ordinarie bolagsstämma First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 3

4 RISKFAKTORER Vid bedömning av Observe Medicals framtida utveckling är det av vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolagets affärsverksamhet, dess finansiella situation, samt dess aktie och Erbjudandet. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. I den nedanstående redovisningen är riskfaktorerna inte rangordnade efter betydelse. Avsnittet riskfaktorer är inte uttömmande, samtliga faktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta Memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Risker förknippade med affärsverksamheten Marknadsrisk Observe Medicals produkt Sippi befinner sig i en lanseringsfas och någon försäljning har ännu ej påbörjats i någon större omfattning. Bolagets marknad består främst av intensivvårdsavdelningar på sjukhus. Dessa vårdinrättningar kan vara både privata och offentliga. Efterfrågan från privata kliniker beror till viss del på det allmänna ekonomiska läget i ett land, medan efterfrågan från offentliga vårdinrättningar påverkas av offentliga institutioners finansiella resurser. Ett allmänt svagt ekonomiskt klimat eller en svag utveckling i offentliga institutioners finansiella resurser kan leda till en svagare efterfrågan på Observe Medicals produkter. Processen för att monitorera njurfunktionen, som en del av den kritiska vätskebalansen, genom att mäta urinproduktionen har varit i stort oförändrad under ett antal decennier. Bolagets försäljning skulle påverkas negativt om alternativa lösningar för att monitorera njurfunktionen skulle utvecklas. Tillstånd och godkännanden Observe Medical är beroende av att Bolagets produkter svarar upp mot de krav som ställs av nationella och internationella institutioner vad gäller produktens kvalitet och säkerhet. Godkännandeprocessen för medicintekniska produkter varierar mellan länder och sjukvårdssystem, vilket innebär att det finns en osäkerhet kring hur mycket resurser som Bolaget kommer att behöva avsätta för att tillgodose kraven på godkännande. Det kan inte heller garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla eller bibehålla sådana tillstånd. Partners För att hålla nere kostnader och den finansiella risken i verksamheten kommer Observe Medical i stor utsträckning att använda sig av distributörer för Bolagets försäljning. Ofta kräver varje enskild marknad en ny distributör, vilket ställer krav på Observe Medical att hitta partners som är intresserade av att inleda samarbeten. Vidare bedömer Observe Medical att det kommer att krävas egen personal för en nära löpande dialog med varje enskild distributör. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas finna lämpliga distributörer på viktiga marknader. Bolagets affärsmodell innebär att Observe Medical är beroende av distributörers engagemang och framgång. Avbrutna samarbeten eller en svag utveckling för distributionspartners kan få en stor effekt på Bolagets försäljning och resultat. Konkurrenter Genom sin teknikhöjd har Observe Medicals produkter enligt Bolagets bedömning en särställning på marknaden. Det kan dock inte uteslutas att resursstarka konkurrenter utvecklar produkter som kan konkurrera ut Bolagets produkter. Lansering av nya produkter från konkurrenter skulle kunna försämra Bolagets möjligheter att nå ut med sina produkter. Produktion och produktkvalitet Produktionen av Observe Medicals produkter är beroende av ett antal leverantörer och partners. Det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som Observe Medical efterfrågar, vilket skulle påverka Bolagets försäljning negativt. 4

5 Medarbetare Observe Medical har nio anställda, vilket gör Bolaget sårbart om en eller flera nyckelpersoner skulle lämna Bolaget. Den förlorade kompetensen vid personalomsättning skulle kunna bromsa Bolagets utveckling. Immateriella rättigheter Bolagets produkter är skyddade av befintliga eller sökta patent på de viktigaste marknaderna. Det kan dock inte uteslutas att konkurrenter kopierar Bolagets teknologi. Att driva rättsprocesser för att skydda de immateriella rättigheterna riskerar att både bli kostsamt och ta ledningens fokus från Bolagets verksamhet. Finansiella risker Valuta- och likviditetsrisk I takt med att Observe Medicals intäkter ökar kommer de i allt större utsträckning vara dominerande i andra valutor än svenska kronor. Intäkterna i euro kommer till viss del matchas av produktionskostnaderna som också är i euro. Resterande kostnader kommer dock vara dominerande i svenska kronor vilket medför en valutarisk. Observe Medicals kassaflöde kommer initialt att vara beroende av nya beställningar. I takt med att antalet sålda basenheter ökar kommer den allt högre försäljningen av engångsartiklar att minska likviditetsrisken. Ytterligare finansieringsbehov Observe Medical har under produktutvecklingsfasen varit beroende av extern finansiering. Behovet kommer att kvarstå fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas om behov skulle uppstå, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Risker relaterade till aktien och Erbjudandet Aktiens utveckling Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare får tillbaka investerat kapital. Både aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås av en noggrann analys. Faktorer som kan komma att påverka kursutvecklingen i Observe Medicals aktie inkluderar förändringar i Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utbud och efterfrågan på Bolagets aktie. Kursutvecklingen för Bolagets aktie kan också påverkas av faktorer som är utanför Bolagets kontroll såsom konkurrenters aktiviteter och utvecklingen på marknaden för Bolagets produkter och tjänster. Observe Medical kan inte förutsäga på vilket sätt investerarnas intresse för Bolaget kommer att utvecklas och inga garantier kan lämnas för att en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktie kommer att föreligga. Framtida försäljning av större aktieposter samt ytterligare nyemissioner Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan också påverka kursen på Bolagets aktie negativt. En emission av aktier skulle leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som av någon anledning inte kan delta i en sådan emission. Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än befintliga aktieägare. Framtida utdelning Observe Medical har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Någon utdelning för de nästkommande åren är inte heller planerad. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling. 5

6 INBJUDAN TILL TECKNING Den 30 maj 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Observe Medical att genomföra en nyemission av aktier riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Erbjudandet omfattar aktier som erbjuds till allmänheten i Sverige till teckningskursen 12,25 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Vid full teckning uppgår Erbjudandet till 22,05 mkr. 1 I Erbjudandet föreligger teckningsförbindelser om 6,5 mkr. Teckningsförbindelser har lämnats av en institutionell investerare och en privatinvesterare. Genom teckningsförbindelserna har ovanstående aktörer förbundit sig att teckna aktier till ett sammantaget belopp om 6,5 mkr i erbjudandet. Styrelsen i Observe Medical har för avsikt att ansöka om godkännande för upptagande av Bolagets aktie till handel på NASDAQ OMX First North. Preliminär första dag för handel på NASDAQ OMX First North är den 7 juli Erbjudandet omfattar 17,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission. Det befintliga antalet aktier i Observe Medical uppgår till aktier. I samband med den förestående listningen på NASDAQ OMX First North har ett antal av Observe Medicals största ägare förbundit sig genom s.k. lock-up avtal att inte avyttra sina aktier i Bolaget inom en period om nio månader från första handelsdagen. Sammantaget omfattar avtalen om lock-up aktier, motsvarande 88 procent av aktierna före det förestående Erbjudandet. För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som har upprättats av styrelsen för Observe Medical med anledning av Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Observe Medical är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen i Observe Medical försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, så vitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som väsentligen skulle kunna påverka den bild av Observe Medical som presenteras i Memorandumet. Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för Erbjudandet som återfinns i detta Memorandum. Stockholm 2 juni 2014 Styrelsen i Observe Medical International AB (publ) 1 Transaktionskostnaderna i samband med Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktie på First North uppgår till omkring 3,0 mkr. 6

7 BAKGRUND OCH MOTIV Inom hälso- och sjukvårdssektorn finns ett antal globala trender. Det finns en efterfrågan på automatiserade lösningar för patientövervakning inom såväl intensivsjukvård som allmän vård. Det finns även ett behov av att öka effektivitetet i vårdkedjan genom integrerad informationshantering och lösningar som frigör tid och resurser. Vidare finns ett behov av att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner såsom urinvägsinfektioner. Observe Medical har en produkt som adresserar dessa frågeställningar på ett innovativt sätt. Observe Medical står inför en lansering av Bolagets automatiserade urimeter, Sippi. Genom en automatiserad lösning elimineras tidkrävande manuella arbetsmoment och ökad patientsäkerhet säkerställs. Den patenterade produkten Sippi har utvecklats sedan 2009 och erbjuder kunderna en lösning som har flera viktiga fördelar jämfört med befintliga produkter på marknaden. Produkten har testats och godkänts för försäljning i både Europa och USA. Bolaget har genomfört viss testförsäljning av Sippi på den svenska och danska marknaden med gott resultat. Nästa steg är en lansering av Sippi på den tyska marknanden som är den största i Europa. Lanseringen i de tyskspråkiga länderna kommer att följas upp av andra närliggande europeiska marknader och, i förlängningen, även i USA som utgör den enskilt största marknaden för Bolagets produkter. För att finansiera den förestående lanseringsfasen och säkerställa Bolagets likviditet fram till att positivt kassaflöde nås har Bolaget ett kapitalbehov. Inkomna medel från den förestående nyemissionen kommer att användas till att täcka Bolagets löpande operationella kostnader samt möjliggöra ökade sälj- och marknadsaktiviteter. Observe Medical räknar med att nyemissionen tillför Bolaget tillräckligt med medel för att täcka kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. Genom att Observe Medicals aktie ansluts till NASDAQ OMX First North och Bolaget får tillgång till aktiemarknaden skapas likviditet för befintliga och nytillkommande aktieägare. Tillgången till aktie- marknaden möjliggör dessutom att Observe Medical, över tiden, kan tillföras ytterligare ägare som stärker Bolaget i dess utveckling. Vidare bedöms listningen på NASDAQ OMX First North ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartner, kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som upprättats av styrelsen i Observe Medical med anledning av Erbjudandet och listningen av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Stockholm den 2 juni 2014 Styrelsen i Observe Medical International AB (publ) 7

8 VD-ORD Dagens sjukvård blir alltmer avancerad och utnyttjar modern teknologi inom allt fler områden. Sjukjournalsystemen är idag elektroniska och integrerar patientdata från diagnos, behandling och uppföljning. Även intensivsjukvården är till stora delar digitaliserad; patientens puls och blodtryck mäts och digitaliseras i realtid och mängden läkemedel och näringslösning som patienten tillförs genom infusion registreras elektroniskt. Det finns dock ett viktigt område inom intensivsjukvård där utvecklingen har stått stilla och det är inom urinmätning. Efter puls och blodtryck är urinproduktionen den viktigaste parametern att övervaka hos en patient under intensivvård. Dagens system för mätning av patientens urinproduktion är manuella, oprecisa och arbetskrävande. När vi startade Observe Medical 2009 hade vi identifierat ett outvecklat område där det fanns en stor potential i att ta fram en digital och automatiserad lösning. Under förra året erhöll vi marknadsgodkännande i både USA och Europa för Sippi, vår digitala produkt för urinmätning. Sippi är den första mobila digitala och automatiserade produkten för urinmätning. Sedan starten har vi lagt stor energi på att ta fram en produkt som på ett exakt sätt mäter urinproduktionen och registrerar data digitalt. Utifrån vår erfarenhet av att sälja produkter till vården vet vi att det inte räcker med att produkten är tekniskt överlägsen befintliga produkter, minst lika viktigt är att produkten är användarvänlig och förenklar vårdpersonalens arbetssituation. Vi har därför lagt stor fokus på att ta fram en produkt som är enkel att hantera och som inte innebär ett nytt arbetssätt som kräver utbildning av personalen. Som ett led i utvecklingen av Sippi har vi både genomfört kliniska studier, användarundersökningar och tester i fem olika länder med mycket goda resultat. Den ökade noggrannheten med Sippi innebär en bättre patientsäkerhet och automatiseringen innebär att resurser frigörs inom vården. Vidare har Sippi en patentsökt lösning för att motverka bildandet av biofilm i kassetten och varna för förekomsten av biofilm. Biofilm är vanligt förekommande i alla system och utgör grogrunden för bakteriell tillväxt. Vi befinner oss nu i lanseringsfasen av Sippi och leveranser har redan skett till sjukhus i Sverige och Danmark. Fokus under innevarande år är dock att lansera på den tyska marknaden som är den överlägset största i Europa. Vi kan den tyska marknaden väl och vi har för avsikt att lansera Sippi tillsammans med en av de största distributörerna efter sommaren. När vi har etablerat Sippi på den viktiga tyska marknaden kommer vi att under nästa år gå vidare och lansera i utvalda marknader i Europa såsom Storbritannien, Benelux och Italien för att därefter genomföra en bred lansering i Europa. Under 2016 räknar vi med att kunna lansera Sippi i USA som är den största marknaden i världen. Sippi har redan erhållit marknadsgodkännande i USA. Sippi består dels av en basenhet och dels av en förbrukningsartikel som byts för varje patient. Genom att allt fler sjukhus väljer att börja använda Sippi bygger vi en installerad bas av basenheter som kommer att generera en återkommande försäljning av förbrukningsartiklar. Vi har säkerställt en kostnadseffektiv produktion av förbrukningsartikeln, vilket gör att vi kommer att kunna nå höga bruttomarginaler och därmed skapa förutsättningar för en god lönsamhet i Bolaget när volymerna stiger. Vi är övertygade om att Sippi är en produkt som har potential att ta en betydande del av den idag outvecklade marknaden för urinmätare. Bara i Tyskland säljs över 1,5 miljoner urinmätare per år och vår målsättning är att Sippi skall utgöra en betydande andel av dessa inom några år. Utifrån den potential som finns i Sippi har vi förutsättningar att bygga ett snabbväxande och lönsamt bolag och därmed betydande värden för våra aktieägare. Vi ser fram emot en spännande utveckling det närmaste året och framöver. Med detta vill jag bjuda in till teckning i den förestående nysemissionen i Observe Medical inför anslutningen till First North. Magnus Emmoth, VD och grundare i Observe Medical 8

9 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudandet Allmänheten och institutioner inbjuds härmed att teckna aktier i Observe Medical under perioden 3 till 18 juni 2014 och teckningskursen är 12,25 kr per aktie. Courtage utgår ej. Anmälan om teckning av aktier Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under teckningsperioden inges till Aqurat Fondkommission på nedanstående adress. Minsta teckningspost är 450 aktier, vilket motsvarar 5 512,5 kronor och därefter skall teckning ske i jämna poster om 100 aktier. Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl 15:00 den 18 juni Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen i Observe Medical förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas skall Bolaget genom pressmeddelande informera marknaden om detta senast den 18 juni Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes kommer endast den senast inkomna att beaktas. Tidigare anmälningssedlar från samma part kommer således att lämnas utan avseende. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Vid de fall depå är kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. Aqurat Fondkommission AB Ärende: Observe Medical Box Stockholm Besöksadress: Målargatan 7 Telefon: Telefax: (inskannad anmälningssedel) Observera att anmälan är bindande. Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid. Anmälningssedlar och Memorandum finns tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Aqurat Fondkommissions hemsida Tilldelning Tilldelning av aktierna i Observe Medical kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Målet med tilldelningen är att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på NASDAQ OMX First North. Tilldelningen är ej beroende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Utöver ovanstående kommer Bolagets styrelse beakta investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för Bolaget. Besked om tilldelning Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 23 juni Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier. Betalning Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 9

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Leverans av aktier Så snart betalning av tecknade aktier har skett levereras aktier till det VP-konto eller den depå som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier har skett på dennes VP-konto. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. Upptagande till handel på First North Styrelsen för Observe Medical har beslutat att ansöka om att Bolagets aktie skall upptas till handel på NASDAQ OMX First North under kortnamnet OMED och med ISIN-kod SE Preliminär första dag för handel i Observe Medicals aktie är den 7 juli 2014, under förutsättning av ett godkännande av NASDAQ OMX First North. Samtliga aktier i Observe Medical avses upptas till handel. En förutsättning för ett godkännande är att Bolaget uppfyller spridningskraven. Spridningskraven på First North innebär att Observe Medical måste ha tillräckligt många aktieägare med ett innehav värt minst 500 euro samt att minst 10 procent av aktierna i Bolaget skall anses vara i allmän ägo. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 23 juni 2014 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 10

11 11

12 MARKNADSBESKRIVNING Användning av urimetrar Observe Medical är aktivt på marknaden för urinmätare, urimetrar. Urimetrar används på patienter med urinkateter där det finns ett behov av att mäta urinproduktionen. Urinkatetrar är vanliga inom vården och appliceras på patienter inom intensivvård, och under allmänvård, vid operationer och andra situationer där patienten är sängliggande under längre tid och ej har möjlighet att urinera på vanligt sätt. Exempel på dagens manuella urinmätare När det finns ett behov att mäta urinproduktionen fästs en urimeter på urinkatetern. Urimetern består av en plastbehållare med en skala som gör det möjligt att manuellt avläsa mängden urin. Den avlästa mängden urin registreras regelbundet och urinproduktionen per timme räknas fram. Urimetern är en engångsprodukt som byts regelbundet för att undvika bakteriebildning och därmed minska infektionsrisken. Urimetrar används vanligtvis inom intensivvårdsavdelningar där patienterna befinner sig i kritiskt tillstånd och står under ständig övervakning. Mätning av urinproduktionen är viktigt eftersom det är en indikation på patientens tillstånd. En minskad eller ökad urinproduktion indikerar att det cirkulatoriska systemet inte fungerar som det skall. Vid sidan av puls och blodtryck är urinproduktion en av de viktigaste parametrarna att mäta hos en patient i kritiskt tillstånd. Urinkatetrar appliceras även i stor omfattning utanför intensivvården där syftet är att hantera urinproduktionen för patienter som inte kan urinera på vanligt sätt. För många patienter inom allmän vård är det också viktigt att mäta urinproduktionen. Användandet av urimetrar inom allmän vård begränsas dock av att den manuella avläsningen och beräkningen av urinproduktionen är tidskrävande. Till skillnad mot intensivvård är antalet sjuksköterskor per patient betydligt färre, vilket gör att det inte finns resurser att monitorera urinproduktionen. I vissa fall kan det till och med förekomma att patienter med sviktande cirkulation förs över till intensivvårdsavdelningen enbart för att urinproduktionen behöver monitoreras. Marknaden för urimetrar Marknaden för urimetrar utgörs till en stor majoritet av intensivvårdsavdelningar. Näst intill samtliga patienter i intensivvård förses med en urinkateter och urimeter. En intensivvårdsavdelning består vanligtvis av mellan fem och 15 vårdplatser och ett större sjukhus har oftast flera intensivvårsavdelningar. Andelen intensivvårdsplatser per invånare varierar mellan länder. I exempelvis Norden finns det mellan sex och åtta intensivvårdsplatser per invånare och i länder som exempelvis Frankrike, Italien och Spanien ligger motsvarande siffra på mellan tio och tolv. Tyskland har den högsta andelen intensivvårdsplatser i Europa med 29 platser per invånare. Skillnaden mellan länder beror till stor del på hur sjukvården är organiserad samt synen på intensivvård. I Norden är sjukvården centrerad till ett antal större sjukhus och i Tyskland är den mer decentraliserat med många regionala sjukhus. I och med att intensivvård är betydligt kostsammare än allmän vård finns det incitament att så snart patientens tillstånd har stabiliserats föra över patienten till en allmän avdelning. Praxis kring hur intensivvårdspatienter hanteras och vad som klassas som intensivvård varierar mellan länder. 12

13 30, ,000 20,000 15,000 Intensivvårdsplatser i vissa marknader i Europa 23,871 10,000 5,000 1,670 2,943 4,121 4,477 7,549 7,578 0 Norden Benelux UK Spanien Frankrike Italien Tyskland 120, ,000 80,000 60,000 40,000 Intensivvårdsplatser globalt 82,888 70,118 45,000 52,808 88,430 20, ,066 7,000 15,000 Japan Mellanösten Ryssland Sydamerika Kina Indien Europa USA 30, ,000 20,000 10,000 15,000 Intensivvårdsplatser i vissa marknader i Europa 23,871 Antal sålda basenheter 10,000 5,000 5, ,670 Norden Lanseringsplan för Sippi 2,943 4,121 4,477 Benelux UK Spanien 7,549 7,578 Frankrike Italien Tyskland 2,500 Källa: Intensive Care Med UK (82012) 38: USA Tyskland Benelux Europa Latinamerika Norden Italien Asien Asien ,0000 Intensivvårdsplatser globalt 100,000 80,000 60,000 40,000 20, ,430 Totalt finns det omkring ,888 intensivvårdsplatser globalt 70,118där USA och Europa utgör 45,000de 52,808 två viktigaste marknaderna. Den överlägset största marknaden i Europa är Tyskland med 5,066 7,000 15,000 omkring intensivvårdsplatser. Tyskland är en viktigt och prioriterad marknad för Observe Medical i kraft av sin storlek och den höga andelen intensivvårdsplatser. Japan Mellanösten Ryssland Sydamerika Kina Indien Europa USA Utöver intensivvård används urimetrar under längre operationer, efter operationer samt till viss del vid allmän vård men där begränsas användandet av att det vanligtvis saknas resurser för den manuella hanteringen. I och med att marknadsaktörerna inte särredovisar försäljningen av urimetrar är det svårt att i detalj uppskatta den globala försäljningen. Observe Medicals uppskattning är dock att det säljs omkring 20 miljoner urimetrar per år globalt till ett värde på omkring 2 miljarder kronor. Uppskattningsvis sker 95 procent av försäljningen till intensivvårdsavdelningar. Marknadsaktörer Det finns ett antal aktörer som tillhandahåller urimetrar, varav samtliga är större bolag med breda produktportföljer som vanligtvis innefat- 10,000 sålda basenheter 5,000 Lanseringsplan för Sippi 13

14 MARKNADSBESKRIVNING Totalt finns det omkring intensivvårdsplatser globalt där USA och Europa utgör de två viktigaste marknaderna. 14

15 tar katetrar och andra produkter inom urologi och andra områden. Vissa aktörer ingår i stora globala medicintekniska koncerner. Men Observe Medical är den enda som har en digital urimeter med digital data transmission som kan integreras med andra informationssystem vården använder Teleflex och CR Bard, som omsätter 1.2 respektiv 2.2 miljoner euro. Den amerikanska marknaden för urimetrar skiljer sig något från den europeiska då urimetern vanligtvis är integrerad med katetern. Den amerikanska marknaden för urimetrar domineras av tre aktörer. Störst på den amerikanska marknaden är CR Bard. Trots att CR Bard är en stor medicinteknisk koncern med en stark position inom urimetrar i USA och stark närvaro i Europa har de ingen försäljning av urimetrar på den Europeiska marknaden. Den andra aktören i USA är Covidien genom dotterbolaget Curity. Den tredje aktören är Medline. Konkurrensbilden skiljer sig mellan Europa och USA. I Europa finns det idag fem etablerade aktörer inom urologi varav tre marknadsför urimetrar. Den största aktören på den europeiska marknaden är Convatec genom dotterbolaget Unomedical som har den marknadsledande urimetern. Unomedical kommer ursprungligen från ett danskt bolag som Convatec förvärvade. Convatec omsätter ca 1,2 miljarder euro och har ca anställda. Näst största aktör i Europa är tyska B. Braun vars urimeter har en marknadsandel i paritet med Unomedical. Även B. Braun är en större koncern inom medicinsk teknik och omsätter ca 4,6 miljarder euro och har ca anställda. Den tredje aktören i Europa är Covidien som är en av världens största aktörer inom medicinsk teknik med en omsättning på över 7 miljarder euro. Covidien är verksam inom urimetrar i Europa genom dotterbolaget Kendall. Utöver de tre ovan nämnda aktörerna finns ytterligare två större aktörer inom urologi i Europa som tillhandahåller katetrar och andra produkter. Dessa är amerikanska 15

16 VERKSAMHETSBESKRIVNING Observe Medical är ett svensk medicintekniskt bolag inom patientmonitorering och övervakning. Bolagets produkter bidrar till ökad patientsäkerhet samt en effektivisering av vården. Observe Medical har utvecklat produkten Sippi som är en automatisk och digital urimeter, dvs en urinmätare. Urimetrar används på patienter med urinkatetrar där det finns ett behov av att mäta urinproduktionen. Godkännande för försäljning erhölls både i USA och Europa under 2013 och Observe Medical befinner sig nu i lanseringsfasen för Sippi. Urinmätning ett område där det hittills har skett begränsad produktutveckling Nästan samtliga patienter under intensivvård förses med urinkatetrar och till dessa kopplas en urimeter som består av en plastbehållare med en skala där urinvolymen kan avläsas. Den avlästa mängden urin registreras regelbundet och urinproduktionen per timme räknas fram. Urimetern är en engångsprodukt som byts regelbundet för att undvika bakteriebildning och därmed minska infektionsrisken. Uppmätning av patientens urinproduktion är viktigt eftersom urinproduktionen är en viktig indikation på patientens tillstånd. En svag urinproduktion kan vara ett tecken på att njurarna inte är välfungerande. De befintliga urimetrarna är manuella system där vårdpersonalen manuellt läser av mängden urin i uppsamlingskärl varje timme, sedan töms VISION Observe Medical ska bidra till en effektivare och säkrare patientvård genom precis och automatiserad mätning och rapportering av urinproduktion. MÅLSÄTTNING Målsättningen är att etablera Observe Medical som den ledande globala leverantören inom sin nisch. Observe Medical har som mål att nå en omsättning på över 100 miljoner kronor på årsbasis inom fyra till fem år. Exempel på befintlig manuell produkt kammaren och och därefter räknas urinproduktionen per timme fram manuellt och data matas in i patientsystemet. Processen lämnar utrymme för fel på grund av den mänskliga faktorn då avläsningarna ska göras med så jämna mellanrum som möjligt (periodicitet) och då det finns en risk för felaktiga avläsningar, beräkningar och inmatning av data. Utöver bristen på precision och risken för fel är processen kring urinmätning tidskrävande för personalen. Vid en intensivvårdsavdelning med tolv platser går det åt tio timmar per dygn för att mäta, beräkna och registrera urinproduktionen hos patienterna. Detta gör urinmätning till en topp tio syssla räknat i tid på en intensivvårdsavdelning, med Sippi blir det en bisyssla som sker automatiskt. 16

17 HISTORIK Grundare till Observe Medical är VD Magnus Emmoth, marknads- och försäljningschef Mikael Charléz samt utvecklingschefen Mikael Löfgren. Magnus Emmoth har en bakgrund inom medicinteknik bl.a. från amerikanska Covidien där han var marknadschef för Norden. Covidien är ett av världens största medicintekniska bolag och har en stark position inom urologi. Mikael Charléz har gedigen erfarenhet från att driva försäljning inom medicinteknik samt av att starta upp och kommersialisera verksamheter inom medicinteknik. Mikael Löfgren har en bred erfarenhet av produktutveckling inom medicinteknik och har bland annat lett utvecklingen och kommersialiseringen av världens första digitala engångslösning för att dränera lungor på vätska. De tre grundarna identifierade ett tydligt behov av en ny modern och effektiv lösning för urinmätning inom vården där befintliga produkter fortfarande är manuella och oprecisa. Utifrån sina erfarenheter av försäljning och produktutveckling inom medicinteknik grundade de Observe Medical Produktutveckling och framtagande av prototyper Externt kapital tas in från svenska affärsänglar och ett danskt riskkapitalbolag inriktat mot bolag i tidiga skeden 2011 Fortsatt produktutveckling och första kliniska utvärderingen av Sippi ISO-certifiering för utveckling, tillverkning och försäljning av sina produkter Det första patentet godkänns Det danska riskkapitalbolaget SEED Capital investerar 2012 Första versionen av basenheten är färdigutvecklad De första kliniska utvärderingarna inleds 2013 Positiva resultat i den kliniska utvärderingen på Karolinska Institutet som också innefattar studier av användarvänlighet Sippi erhåller FDA-godkännande för försäljning i USA samt CE-märkning för försäljning i Europa Kommersialiseringsprocessen inleds och de första systemen säljs till intensivvårdsavdelningar i Sverige och Danmark 2014 Kommersialiseringsprocessen kommer att fokuseras mot Tyskland som är den största marknaden i Europa Utveckling av en trådlös version som kan kommunicera direkt mot patientövervakningssystemen 17

18 VERKSAMHETSBESKRIVNING Under det senaste decenniet har det skett en digitalisering av intensivvården där puls och blodtryck monitoreras och data levereras i realtid till patientövervakningssystemen. Även system för intravenös leverans av läkemedel och vätskor är digitaliserade. Urinproduktionen, som är en viktig parameter, registreras och beräknas fortfarande på ett ålderdomligt sätt. Sippi den första mobila digitala urimetern Observe Medical har utvecklat en automatiserad och digital urimeter. Systemet består av en basenhet som hängs på sjukhussängen. På basenheten fästs en förbrukningsartikel som kopplas till urinkatetern. I förbrukningsartikeln finns en mätkammare integrerad där urinen samlas upp och uppmäts av sensorer i basenheten. Sensorerna och mättekniken, Sippsense, omfattas av registrerade patentansökningar. Basenheten har en display där urinproduktion den senaste timmen samt ackumulerad urinproduktion sedan start visas. Basenheten är robust och enkel att hantera och systement har låg vikt och en flexibel upphängningsanordning som passar alla sjukhussängar. Systemet har låg energiförbrukning och drivs av vanliga AA-batterier alternativt av ett laddningsbart batteri. Basenheten tillsammans med förbrukningsartikeln bildar en lösning som är enkel att hantera och möjliggör en mer noggrann och effektiv mätning av urinproduktionen. Unik lösning som minskar infektionsrisken Ett problem i samtliga urinmätare är att s.k. biofilm bildas i uppsamlingspåsen. Biofilmen är en osynlig beläggning som utgör grogrund för bakterier som kan vandra uppåt i katetern och orsaka urinvägsinfektion hos patienten. Urinvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos patienter med urinkateter. För att minska risken för bakteriebildning byts traditionella urimetrar ut vart sjunde dygn. För att hantera och minimera problemet med biofilm och den ökade infektionsrisken har Observe Medical utvecklat Sippcoat och Sippsense. Sippcoat är en lösning som hämmar uppkomsten av biofilm. I förbrukningsartikeln finns en kapsel med ett medel som hämmar biofilm. Vid användning löses kapseln upp och bildar en hinna inuti uppsamlingskärlet som försvårar bildningen av biofilm. För att säkerställa att biofilm inte når kritiska nivåer och riskerar att vandra uppåt i urinkatetern har Observe Medical utvecklat Sippsense som är en sensor som kan registrera huruvida det finns biofilm på insidan av mätkammaren och varna när biofilmen har nått en kritisk nivå och förbrukningsartikeln måste bytas ut. Genom Sippcoat och Sippsense minimeras risken för att bakterietillväxt sprider sig uppåt i urinkatetern. Sippcoat och Sippsense är lösningar som är unika med Sippi och gör att produkten kan bidra till minskad förekomst av urinvägsinfektioner hos intensivvårdspatienter. Observe Medical har ansökt om patent för både Sippcoat och Sippsense. Trådlös version av Sippi nästa steg Sippi uppmäter urinproduktionen automatisk och lagrar informationen i basenheten. Observe Medical har även utvecklat en version av Sippi som via bluetooth kan kommunicera direkt med patientövervakningssystemet. I och med den trådlösa versionen elimineras det sista manuella steget och urinproduktionen kan integreras i patientövervakningssystemet på samma sätt som puls, blodtryck, temperatur, infusion och andra parametrar är integrerade idag. Den trådlösa versionen kommer att lanseras under Med den trådlösa versionen av Sippi digitaliserar Observe Medical den sista manuella processen inom intensivvården. Med den trådlösa versionen av Sippi digitaliserar Observe Medical den sista manuella processen inom intensivvården 18

19 Synkronisering Nollställning Översikt Trådlös dataöverföring Strömbrytare Sippsense sensor Engångskassett Sippcoat kapsel 19

20 VERKSAMHETSBESKRIVNING Fördelar med Sippi Det finns tre tydliga fördelar med Sippi jämfört med befintliga system. Sippi mäter urinproduktionen med hög precision och risken för manuella avläsnings- och beräkningsfel elimineras. Sippi effektiviserar för vården i och med att tidsåtgången för att monitorera urinproduktionen minskas väsentligt. Genom Sippcoat och Sippsense kan problemet med biofilm i systemet hanteras, vilket bidrar till att bilda ett robust mätsystem med minskad risk för tillväxt av biofilm, vilket utgör grogrunden för bakteriell tillväxt. Den digitala mätningen och hanteringen av biofilm innebär att Sippi bidrar till en högre patientsäkerhet jämfört med befintliga urimetrar, vilket är viktiga egenskaper och starka argument för användandet av produkten. För sjukhusen är också effektiviseringen som Sippi innebär viktiga argument. Sjukvården är av tradition konservativ när det gäller att införa nya metoder eller arbetssätt. Sippi innebär dock ej att en ny metod införs i vården, produkten adresserar ett befintligt problem på ett sätt som är effektivare för alla inblandade parter. Vid utvecklingen har stort fokus lagts på att ta fram en produkt som är enkel att använda och lätt kan få acceptans hos vårdpersonalen. För läkarna på intensivvårdskliniken innebär Sippi en ökad patientsäkerhet och för sjuksköterskorna innebär produkten en förenkling och effektivisering av arbetet. För sjukhuset innebär Sippi dessutom en besparingsmöjlighet. Stor besparingspotential ligger i effektivisering av vårdpersonalens arbete som användandet av Sippi innebär. Kliniska studier och användarundersökningar Utvecklingen av Sippi har skett i nära samarbete med intensivvårdskliniker i Sverige. Under utvecklingen har produkten utvärderats med avseende på noggrannhet, rapportering av data, hantering och användarvänlighet. Målsättningen har varit att ta fram en produkt som både är effektiv och lättanvänd. Under 2014 publicerades en studie genomförd av Karolinska Institutet som bekräftade att Sippi har en signifikant högre precision jämfört med manuella mätningar. Vidare visade studien att sjukhuspersonalen föredrog Bolagets automatiserade lösning för dess pålitlighet, enklare användning, mindre kontakt med urinbehållare och mindre tidsåtgång för mätningar. Resultaten indikerade också en möjlig användning av produkten inom den ordinarie patientvården, ett område där sjukhuspersonalen inte räcker till för att manuellt övervaka urinproduktionen. Den kliniska studien stöder de tidigare användarstudier som Bolaget genomfört. En klinisk studie vid Karolinska Institutet visar på följande fördelar med Sippi: Sippi är mycket nogrannare än analoga system Sippi är mer hygienisk än analoga system Personal föredrar Sippi framför analoga system abstract/ /p/p163.pdf 20

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Helsingborg, 2014-10-24

Helsingborg, 2014-10-24 , 2014-10-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Helsingborg, 27 oktober 2015

Helsingborg, 27 oktober 2015 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Invent Medic Sweden AB 556682-1046 www.inventmedic.com Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Grimsbygatan 24, SE 211 20 Malmö Org nr. 556708-0303 Pressmeddelande Malmö, 20. 04. 2016 Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Nepa AB listas på Nasdaq First North - offentliggörande av prospekt och villkor -

Nepa AB listas på Nasdaq First North - offentliggörande av prospekt och villkor - Nepa AB listas på Nasdaq First North - offentliggörande av prospekt och villkor - Pressmeddelande, Stockholm den 13 april 2016 Styrelsen i Nepa AB (publ) ( Nepa eller Bolaget ) har beslutat att ansöka

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Sveriges befolkning blir allt äldre. Det ökade antalet äldre människor innebär ökade vårdkostnader och då åldrandet i sig innebär fysiologiska nedsättningar och potentiellt

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Innehåll Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom Nordkom, Friendsbyråerna och Den nya koncernen Villkor

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Setra............. 3 Pressmeddelande från

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer