INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI

2 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Observe Medical International inför upptagande till handel av Observe Medicals aktie på NASDAQ OMX First North. Erbjudandet omfattar aktier som erbjuds till allmänheten i Sverige till teckningskursen 12,25 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Vid full teckning uppgår Erbjudandet till 22,05 mkr. Detta Memorandum utgör ej ett prospekt eftersom Erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro. Med prospekt avses vad som definieras enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet har inte granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Med Observe Medical eller Bolaget avses i det följande Observe Medical International AB (publ), organisationsnummer inklusive dotterbolag. Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, organisationsnummer Tillämplig lagstiftning För Memorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta Memorandum, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Investerare hemmahörande utanför Sverige Observe Medical har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med ett undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ). Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta Memorandum kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Teckning och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Memorandum måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/ EG ( Prospektdirektivet ) kan ett erbjudande av aktier endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). Att investera i aktier En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet Riskfaktorer ). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Observe Medical och Erbjudandet enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till detta Memorandum. Framåtriktad information och marknadsinformation Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Observe Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att Observe Medicals framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer. Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets offentliggörande. Observe Medical lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning. Marknadsinformation och information från tredje part Memorandumet innehåller information om Observe Medicals bransch inklusive marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett flertal källor såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bolaget bedömer att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte garantera att de är korrekta och fullständiga. Utöver information från externa källor innehåller Memorandumet uppskattningar och bedömningar som är Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en extern aktör skulle göra motsvarande bedömningar. Finansiella rådgivare Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har biträtt Observe Medical vid upprättandet av Memorandumet. Redeye är även Bolagets Certified Adviser. Då all information i Memorandumet härrör från Observe Medical friskriver sig Redeye AB från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i Observe Medical och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Tvist och offentliggörande Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta Memorandum skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, på Redeyes hemsida, samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, 2

3 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG En extra bolagsstämma i Observe Medical beslutade den 30 maj 2014 att genomföra en nyemission om högst aktier riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Teckningskursen är 12,25 kronor, vilket innebär att nyemissionen tillför Bolaget maximalt 22,05 mkr. Styrelsen har för avsikt att ansöka om godkännande för upptagande av Bolagets aktie till handel på NASDAQ OMX First North. Preliminär första dag för handel är den 7 juli Bolagets Certified Adviser är Redeye. Teckningskurs: 12,25 kronor per aktie Teckningstid: 3 juni till 18 juni 2014 Minsta post för teckning: 450 aktier motsvarande 5 512,5 kronor Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 23 juni 2014 Beräknad dag för betalning: 27 juni 2014 INNEHÅLL Erbjudandet i sammandrag 3 Riskfaktorer 4 Inbjudan till teckning 6 Bakgrund och motiv 7 VD-ord 8 Villkor och anvisningar 9 Marknadsbeskrivning 12 Verksamhetsbeskrivning 16 Finansiell information 26 Ledande befattningshavare, styrelse, och revisor 32 Bolagsordning 35 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden 36 Legala frågor och övrig information 38 Vissa skattefrågor i Sverige 40 Adresser 43 Antal erbjudna aktier: aktier Emissionsbelopp: 22,05 mkr Bolagsvärdering, pre money: 107,4 mkr Preliminär första dag för handel: 7 juli 2014 Kortnamn för aktien: OMED ISIN-kod för aktien: SE Viktiga datum 28 augusti 2014 halvårsrapport April 2015 ordinarie bolagsstämma First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 3

4 RISKFAKTORER Vid bedömning av Observe Medicals framtida utveckling är det av vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolagets affärsverksamhet, dess finansiella situation, samt dess aktie och Erbjudandet. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. I den nedanstående redovisningen är riskfaktorerna inte rangordnade efter betydelse. Avsnittet riskfaktorer är inte uttömmande, samtliga faktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta Memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Risker förknippade med affärsverksamheten Marknadsrisk Observe Medicals produkt Sippi befinner sig i en lanseringsfas och någon försäljning har ännu ej påbörjats i någon större omfattning. Bolagets marknad består främst av intensivvårdsavdelningar på sjukhus. Dessa vårdinrättningar kan vara både privata och offentliga. Efterfrågan från privata kliniker beror till viss del på det allmänna ekonomiska läget i ett land, medan efterfrågan från offentliga vårdinrättningar påverkas av offentliga institutioners finansiella resurser. Ett allmänt svagt ekonomiskt klimat eller en svag utveckling i offentliga institutioners finansiella resurser kan leda till en svagare efterfrågan på Observe Medicals produkter. Processen för att monitorera njurfunktionen, som en del av den kritiska vätskebalansen, genom att mäta urinproduktionen har varit i stort oförändrad under ett antal decennier. Bolagets försäljning skulle påverkas negativt om alternativa lösningar för att monitorera njurfunktionen skulle utvecklas. Tillstånd och godkännanden Observe Medical är beroende av att Bolagets produkter svarar upp mot de krav som ställs av nationella och internationella institutioner vad gäller produktens kvalitet och säkerhet. Godkännandeprocessen för medicintekniska produkter varierar mellan länder och sjukvårdssystem, vilket innebär att det finns en osäkerhet kring hur mycket resurser som Bolaget kommer att behöva avsätta för att tillgodose kraven på godkännande. Det kan inte heller garanteras att Bolaget kommer att kunna erhålla eller bibehålla sådana tillstånd. Partners För att hålla nere kostnader och den finansiella risken i verksamheten kommer Observe Medical i stor utsträckning att använda sig av distributörer för Bolagets försäljning. Ofta kräver varje enskild marknad en ny distributör, vilket ställer krav på Observe Medical att hitta partners som är intresserade av att inleda samarbeten. Vidare bedömer Observe Medical att det kommer att krävas egen personal för en nära löpande dialog med varje enskild distributör. Det finns en risk att Bolaget inte lyckas finna lämpliga distributörer på viktiga marknader. Bolagets affärsmodell innebär att Observe Medical är beroende av distributörers engagemang och framgång. Avbrutna samarbeten eller en svag utveckling för distributionspartners kan få en stor effekt på Bolagets försäljning och resultat. Konkurrenter Genom sin teknikhöjd har Observe Medicals produkter enligt Bolagets bedömning en särställning på marknaden. Det kan dock inte uteslutas att resursstarka konkurrenter utvecklar produkter som kan konkurrera ut Bolagets produkter. Lansering av nya produkter från konkurrenter skulle kunna försämra Bolagets möjligheter att nå ut med sina produkter. Produktion och produktkvalitet Produktionen av Observe Medicals produkter är beroende av ett antal leverantörer och partners. Det finns en risk att underleverantörerna inte klarar av att leverera de produkter som Observe Medical efterfrågar, vilket skulle påverka Bolagets försäljning negativt. 4

5 Medarbetare Observe Medical har nio anställda, vilket gör Bolaget sårbart om en eller flera nyckelpersoner skulle lämna Bolaget. Den förlorade kompetensen vid personalomsättning skulle kunna bromsa Bolagets utveckling. Immateriella rättigheter Bolagets produkter är skyddade av befintliga eller sökta patent på de viktigaste marknaderna. Det kan dock inte uteslutas att konkurrenter kopierar Bolagets teknologi. Att driva rättsprocesser för att skydda de immateriella rättigheterna riskerar att både bli kostsamt och ta ledningens fokus från Bolagets verksamhet. Finansiella risker Valuta- och likviditetsrisk I takt med att Observe Medicals intäkter ökar kommer de i allt större utsträckning vara dominerande i andra valutor än svenska kronor. Intäkterna i euro kommer till viss del matchas av produktionskostnaderna som också är i euro. Resterande kostnader kommer dock vara dominerande i svenska kronor vilket medför en valutarisk. Observe Medicals kassaflöde kommer initialt att vara beroende av nya beställningar. I takt med att antalet sålda basenheter ökar kommer den allt högre försäljningen av engångsartiklar att minska likviditetsrisken. Ytterligare finansieringsbehov Observe Medical har under produktutvecklingsfasen varit beroende av extern finansiering. Behovet kommer att kvarstå fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det finns ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas om behov skulle uppstå, att det kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Risker relaterade till aktien och Erbjudandet Aktiens utveckling Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare får tillbaka investerat kapital. Både aktiemarknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås av en noggrann analys. Faktorer som kan komma att påverka kursutvecklingen i Observe Medicals aktie inkluderar förändringar i Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utbud och efterfrågan på Bolagets aktie. Kursutvecklingen för Bolagets aktie kan också påverkas av faktorer som är utanför Bolagets kontroll såsom konkurrenters aktiviteter och utvecklingen på marknaden för Bolagets produkter och tjänster. Observe Medical kan inte förutsäga på vilket sätt investerarnas intresse för Bolaget kommer att utvecklas och inga garantier kan lämnas för att en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets aktie kommer att föreligga. Framtida försäljning av större aktieposter samt ytterligare nyemissioner Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan också påverka kursen på Bolagets aktie negativt. En emission av aktier skulle leda till en utspädning av ägandet för aktieägare som av någon anledning inte kan delta i en sådan emission. Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än befintliga aktieägare. Framtida utdelning Observe Medical har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Någon utdelning för de nästkommande åren är inte heller planerad. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling. 5

6 INBJUDAN TILL TECKNING Den 30 maj 2014 beslutade en extra bolagsstämma i Observe Medical att genomföra en nyemission av aktier riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Erbjudandet omfattar aktier som erbjuds till allmänheten i Sverige till teckningskursen 12,25 kronor per aktie ( Erbjudandet ). Vid full teckning uppgår Erbjudandet till 22,05 mkr. 1 I Erbjudandet föreligger teckningsförbindelser om 6,5 mkr. Teckningsförbindelser har lämnats av en institutionell investerare och en privatinvesterare. Genom teckningsförbindelserna har ovanstående aktörer förbundit sig att teckna aktier till ett sammantaget belopp om 6,5 mkr i erbjudandet. Styrelsen i Observe Medical har för avsikt att ansöka om godkännande för upptagande av Bolagets aktie till handel på NASDAQ OMX First North. Preliminär första dag för handel på NASDAQ OMX First North är den 7 juli Erbjudandet omfattar 17,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission. Det befintliga antalet aktier i Observe Medical uppgår till aktier. I samband med den förestående listningen på NASDAQ OMX First North har ett antal av Observe Medicals största ägare förbundit sig genom s.k. lock-up avtal att inte avyttra sina aktier i Bolaget inom en period om nio månader från första handelsdagen. Sammantaget omfattar avtalen om lock-up aktier, motsvarande 88 procent av aktierna före det förestående Erbjudandet. För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som har upprättats av styrelsen för Observe Medical med anledning av Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Observe Medical är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen i Observe Medical försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, så vitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som väsentligen skulle kunna påverka den bild av Observe Medical som presenteras i Memorandumet. Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för Erbjudandet som återfinns i detta Memorandum. Stockholm 2 juni 2014 Styrelsen i Observe Medical International AB (publ) 1 Transaktionskostnaderna i samband med Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktie på First North uppgår till omkring 3,0 mkr. 6

7 BAKGRUND OCH MOTIV Inom hälso- och sjukvårdssektorn finns ett antal globala trender. Det finns en efterfrågan på automatiserade lösningar för patientövervakning inom såväl intensivsjukvård som allmän vård. Det finns även ett behov av att öka effektivitetet i vårdkedjan genom integrerad informationshantering och lösningar som frigör tid och resurser. Vidare finns ett behov av att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner såsom urinvägsinfektioner. Observe Medical har en produkt som adresserar dessa frågeställningar på ett innovativt sätt. Observe Medical står inför en lansering av Bolagets automatiserade urimeter, Sippi. Genom en automatiserad lösning elimineras tidkrävande manuella arbetsmoment och ökad patientsäkerhet säkerställs. Den patenterade produkten Sippi har utvecklats sedan 2009 och erbjuder kunderna en lösning som har flera viktiga fördelar jämfört med befintliga produkter på marknaden. Produkten har testats och godkänts för försäljning i både Europa och USA. Bolaget har genomfört viss testförsäljning av Sippi på den svenska och danska marknaden med gott resultat. Nästa steg är en lansering av Sippi på den tyska marknanden som är den största i Europa. Lanseringen i de tyskspråkiga länderna kommer att följas upp av andra närliggande europeiska marknader och, i förlängningen, även i USA som utgör den enskilt största marknaden för Bolagets produkter. För att finansiera den förestående lanseringsfasen och säkerställa Bolagets likviditet fram till att positivt kassaflöde nås har Bolaget ett kapitalbehov. Inkomna medel från den förestående nyemissionen kommer att användas till att täcka Bolagets löpande operationella kostnader samt möjliggöra ökade sälj- och marknadsaktiviteter. Observe Medical räknar med att nyemissionen tillför Bolaget tillräckligt med medel för att täcka kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. Genom att Observe Medicals aktie ansluts till NASDAQ OMX First North och Bolaget får tillgång till aktiemarknaden skapas likviditet för befintliga och nytillkommande aktieägare. Tillgången till aktie- marknaden möjliggör dessutom att Observe Medical, över tiden, kan tillföras ytterligare ägare som stärker Bolaget i dess utveckling. Vidare bedöms listningen på NASDAQ OMX First North ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartner, kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som upprättats av styrelsen i Observe Medical med anledning av Erbjudandet och listningen av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Stockholm den 2 juni 2014 Styrelsen i Observe Medical International AB (publ) 7

8 VD-ORD Dagens sjukvård blir alltmer avancerad och utnyttjar modern teknologi inom allt fler områden. Sjukjournalsystemen är idag elektroniska och integrerar patientdata från diagnos, behandling och uppföljning. Även intensivsjukvården är till stora delar digitaliserad; patientens puls och blodtryck mäts och digitaliseras i realtid och mängden läkemedel och näringslösning som patienten tillförs genom infusion registreras elektroniskt. Det finns dock ett viktigt område inom intensivsjukvård där utvecklingen har stått stilla och det är inom urinmätning. Efter puls och blodtryck är urinproduktionen den viktigaste parametern att övervaka hos en patient under intensivvård. Dagens system för mätning av patientens urinproduktion är manuella, oprecisa och arbetskrävande. När vi startade Observe Medical 2009 hade vi identifierat ett outvecklat område där det fanns en stor potential i att ta fram en digital och automatiserad lösning. Under förra året erhöll vi marknadsgodkännande i både USA och Europa för Sippi, vår digitala produkt för urinmätning. Sippi är den första mobila digitala och automatiserade produkten för urinmätning. Sedan starten har vi lagt stor energi på att ta fram en produkt som på ett exakt sätt mäter urinproduktionen och registrerar data digitalt. Utifrån vår erfarenhet av att sälja produkter till vården vet vi att det inte räcker med att produkten är tekniskt överlägsen befintliga produkter, minst lika viktigt är att produkten är användarvänlig och förenklar vårdpersonalens arbetssituation. Vi har därför lagt stor fokus på att ta fram en produkt som är enkel att hantera och som inte innebär ett nytt arbetssätt som kräver utbildning av personalen. Som ett led i utvecklingen av Sippi har vi både genomfört kliniska studier, användarundersökningar och tester i fem olika länder med mycket goda resultat. Den ökade noggrannheten med Sippi innebär en bättre patientsäkerhet och automatiseringen innebär att resurser frigörs inom vården. Vidare har Sippi en patentsökt lösning för att motverka bildandet av biofilm i kassetten och varna för förekomsten av biofilm. Biofilm är vanligt förekommande i alla system och utgör grogrunden för bakteriell tillväxt. Vi befinner oss nu i lanseringsfasen av Sippi och leveranser har redan skett till sjukhus i Sverige och Danmark. Fokus under innevarande år är dock att lansera på den tyska marknaden som är den överlägset största i Europa. Vi kan den tyska marknaden väl och vi har för avsikt att lansera Sippi tillsammans med en av de största distributörerna efter sommaren. När vi har etablerat Sippi på den viktiga tyska marknaden kommer vi att under nästa år gå vidare och lansera i utvalda marknader i Europa såsom Storbritannien, Benelux och Italien för att därefter genomföra en bred lansering i Europa. Under 2016 räknar vi med att kunna lansera Sippi i USA som är den största marknaden i världen. Sippi har redan erhållit marknadsgodkännande i USA. Sippi består dels av en basenhet och dels av en förbrukningsartikel som byts för varje patient. Genom att allt fler sjukhus väljer att börja använda Sippi bygger vi en installerad bas av basenheter som kommer att generera en återkommande försäljning av förbrukningsartiklar. Vi har säkerställt en kostnadseffektiv produktion av förbrukningsartikeln, vilket gör att vi kommer att kunna nå höga bruttomarginaler och därmed skapa förutsättningar för en god lönsamhet i Bolaget när volymerna stiger. Vi är övertygade om att Sippi är en produkt som har potential att ta en betydande del av den idag outvecklade marknaden för urinmätare. Bara i Tyskland säljs över 1,5 miljoner urinmätare per år och vår målsättning är att Sippi skall utgöra en betydande andel av dessa inom några år. Utifrån den potential som finns i Sippi har vi förutsättningar att bygga ett snabbväxande och lönsamt bolag och därmed betydande värden för våra aktieägare. Vi ser fram emot en spännande utveckling det närmaste året och framöver. Med detta vill jag bjuda in till teckning i den förestående nysemissionen i Observe Medical inför anslutningen till First North. Magnus Emmoth, VD och grundare i Observe Medical 8

9 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Erbjudandet Allmänheten och institutioner inbjuds härmed att teckna aktier i Observe Medical under perioden 3 till 18 juni 2014 och teckningskursen är 12,25 kr per aktie. Courtage utgår ej. Anmälan om teckning av aktier Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under teckningsperioden inges till Aqurat Fondkommission på nedanstående adress. Minsta teckningspost är 450 aktier, vilket motsvarar 5 512,5 kronor och därefter skall teckning ske i jämna poster om 100 aktier. Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl 15:00 den 18 juni Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen i Observe Medical förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas skall Bolaget genom pressmeddelande informera marknaden om detta senast den 18 juni Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes kommer endast den senast inkomna att beaktas. Tidigare anmälningssedlar från samma part kommer således att lämnas utan avseende. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Vid de fall depå är kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. Aqurat Fondkommission AB Ärende: Observe Medical Box Stockholm Besöksadress: Målargatan 7 Telefon: Telefax: (inskannad anmälningssedel) Observera att anmälan är bindande. Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid. Anmälningssedlar och Memorandum finns tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Aqurat Fondkommissions hemsida Tilldelning Tilldelning av aktierna i Observe Medical kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Målet med tilldelningen är att skapa en bred aktieägarbas och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på NASDAQ OMX First North. Tilldelningen är ej beroende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Utöver ovanstående kommer Bolagets styrelse beakta investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för Bolaget. Besked om tilldelning Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 23 juni Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier. Betalning Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 9

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Leverans av aktier Så snart betalning av tecknade aktier har skett levereras aktier till det VP-konto eller den depå som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier har skett på dennes VP-konto. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. Upptagande till handel på First North Styrelsen för Observe Medical har beslutat att ansöka om att Bolagets aktie skall upptas till handel på NASDAQ OMX First North under kortnamnet OMED och med ISIN-kod SE Preliminär första dag för handel i Observe Medicals aktie är den 7 juli 2014, under förutsättning av ett godkännande av NASDAQ OMX First North. Samtliga aktier i Observe Medical avses upptas till handel. En förutsättning för ett godkännande är att Bolaget uppfyller spridningskraven. Spridningskraven på First North innebär att Observe Medical måste ha tillräckligt många aktieägare med ett innehav värt minst 500 euro samt att minst 10 procent av aktierna i Bolaget skall anses vara i allmän ägo. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 23 juni 2014 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 10

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North VIKTIG INFORMATON Detta Informationsmemorandum ( Memorandum )har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DECEMBER 2014 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Senzime om högst 3 674 082

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I Inbjudan till teckning av aktier i INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MAJ 2014 INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i Mindmancer AB (publ)

Erbjudande att teckna aktier i Mindmancer AB (publ) MIND MANCER Erbjudande att teckna aktier i Mindmancer AB (publ) September 2013 Fem snabba fakta om Mindmancer Intelligent kamerabevakning är lösningen på ett problem som årligen kostar miljarder SEK Mindmancer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB

Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB Juni 2015 Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Swemet AB inför upptagande till handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer