Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-11-28"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kf 119 Kommunal skattesats Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen Kf 122 Nytt medborgarförslag om tillskapande av en park på Skönviksområdet Kf 123 Nytt medborgarförslag om parkeringsproblem i Säter Kf 124 Nytt medborgarförslag om att sänka hastigheten vid Enbackagården Kf 125 Svar på medborgarförslag om utökade öppettider inom förskoleverksamheten Kf 126 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder Kf 127 Antagande av detaljplan för Skönvik 1: Kf 128 Antagande av detaljplan för Storhaga 7:4 mm Kf 129 Gemensam nämnd för vissa hjälpmedelsfrågor i Dalarna Kf 130 Antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige Kf 131 Fyllnadsval efter Pär Östman (M) Kf 132 Val till gemensam nämnd för alkoholhandläggning Kf 133 Val till styrelsen för Folkets Hus Kf 134 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Alf Granqvist (S) Kf 135 Fyllnadsval efter Tommy Alvik (S) Kf 136 Avsägelse/fyllnadsval efter Erik Kall (MP) Kf 137 Delgivningar... 29

2 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset i Säter kl Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sixten Carlsson (S), ordf Lars-Evert Dahlberg (KD) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (S) Marit Ragnarsson ( C) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Andersson (M) Jan-Erik Steen (S) Sven Frejd ( C) Ulla Hjort (S) Ulrika Åsåker (M) Börje Skogbergs (S) Lotta Bergstrand ( FP) Karl-Erik Finnäs ( C) Torbjörn Gunnarsson (S) Simon Malmberg (S) Gunnar Falk (S) Elsa Efraimsson-Vestman, (C) Björn Ersson (S) Göran Johansson ( V) Erik Kall (MP) Gudrun Eriksson (S) Monica Falk Mannerhagen (M) Sune Hemmingsson ( C) Fredrik Michaelsson (FP) Maud Jones Jans (S) Maj-Lis Nyberg ( C) Pia Järudd (M) Björn Dalan (S) Ann-Margreth Lundin (S) Anette Berg ( C) Hans-Göran Steneryd (S) Malin Hedlund (M) Lars Hjorth (S) Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Jenny Sköld, ungdomskonsulent Stefan Lundqvist, kommunchef Malin Lilja Altörn Folkhälsoplanerare Curt Söderberg, revisor Jesper Andrén Karin Åberg, förvaltningschef Sanna Hedman Sanna Jonasson Abbe Ronsten och Marit Ragnarsson Rådhuset i Säter, senast tisdag den 3 december kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Abbe Ronsten Marit Ragnarsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunfullmäktige Kf 119 Dnr KA13/280 Kommunal skattesats 2014 Ärendebeskrivning: Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Den kommunala skattesatsen för 2013 är 22:79 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala skattesatsen 2014 till 22:79 kronor vilken är oförändrad mot Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala skattesatsen 2014 till 22:79 kronor vilken är oförändrad mot Kommunfullmäktige beslutar: Fastställa den kommunala skattesatsen 2014 till 22:79 kronor vilken är oförändrad mot 2013.

4 Kommunfullmäktige Kf 120 Dnr KA13/244 Förslag till budget 2014 och plan för Ärendebeskrivning Genomgång av respektive nämnds/förvaltnings förslag till driftsbudget och investeringsbudget 2014 och plan för Ärendets handläggning: Förslag till budget 2014 och plan för har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott Vid sammanträdet deltog ordförande i nämnder samt förvaltningschefer. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1. Ur Resultatutjämningsreserven disponera kr förbudgetåret Fastställa driftbudgetramar för 2014, kr enligt bilaga 1 Au 207/ Fastställa investeringsbudgetramar för 2014, kr enligt bilaga 2 Au 207/ För 2015 och 2016 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: - Driftbudgetram 2015: kr - Driftbudgetram 2016: kr - Investeringsram 2015: kr - Investeringsram 2016: kr 5. Fastställa finansiella mål , bilaga 3 Au 207/ Fastställa verksamhetsmål , bilaga 4 Au 207/ För att i anspråkta investeringsmedel för projekt som överstiger kr krävs ett godkännande från kommunens ekonomi-chef. Ekonomichefen stämmer av kommunens likvida tillgångar och initierar om så krävs beslut i kommunstyrelsen om ny upplåning. 8. Bemyndiga kommunstyrelsen att i anspråkta upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 9. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende. forts

5 Kommunfullmäktige Kf 120 forts 10. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2014 rätt att omsätta och uppta nya lån upp till kr, samt utnyttja krediten om kr på kommunens koncernkonto 11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 12. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 13. Bemyndiga kommunstyrelsen leda budgetprocessen för att senast under december månad 2013 fatta beslut om tidplan för budgetarbetet för Uppdra åt kommunstyrelsen att senast under maj månad 2014 till kommunfullmäktige lägga förslag till preliminära ramar för Information vid dagens sammanträde Ekonomichef Bert Stabforsmo deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och redovisar förslag och förutsättning till budget 2014 och plan för Yrkanden Yrkanden framställs avseende investeringsbudgetramar: 1. Elsa Efraimsson-Vestman (C) yrkar på att man ska utöka investeringsbudgeten avseende energieffektiviseringen med två miljoner extra 2014, en miljon extra 2015 och fyra miljoner extra Totalt sju miljoner i ökade investeringar. 2. Budgetberedningens förslag att fastställa investeringsbudgetramar för 2014, kr enligt bilaga 2 Au 207/13. Proposition Ordförande ställer proposition på Efraimssons-Vestamans och budgetberedningens förslag och finner att budgetberedningens förslag vinner kommunstyrelsens bifall. forts.

6 Kommunfullmäktige Kf 120 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. Ur Resultatutjämningsreserven disponera kr förbudgetåret Fastställa driftbudgetramar för 2014, kr enligt bilaga 1 Au 207/ Fastställa investeringsbudgetramar för 2014, kr enligt bilaga 2 Au 207/ För 2015 och 2016 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: - Driftbudgetram 2015: kr - Driftbudgetram 2016: kr - Investeringsram 2015: kr - Investeringsram 2016: kr 5. Fastställa finansiella mål , bilaga 3 Au 207/ Fastställa verksamhetsmål , bilaga 4 Au 207/ För att i anspråkta investeringsmedel för projekt som överstiger kr krävs ett godkännande från kommunens ekonomi-chef. Ekonomichefen stämmer av kommunens likvida tillgångar och initierar om så krävs beslut i kommunstyrelsen om ny upplåning. 8. Bemyndiga kommunstyrelsen att i anspråkta upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 9. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende. 10. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2014 rätt att omsätta och uppta nya lån upp till kr, samt utnyttja krediten om kr på kommunens koncernkonto. 11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. forts.

7 Kommunfullmäktige Kf 120 forts 12. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 13. Bemyndiga kommunstyrelsen leda budgetprocessen för att senast under december månad 2013 fatta beslut om tidplan för budgetarbetet för Uppdra åt kommunstyrelsen att senast under maj månad 2014 till kommunfullmäktige lägga förslag till preliminära ramar för Information: Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige föredrar kommunchef Stefan Lundqvist om bakgrund och förutsättningar för kommunstyrelsens förslag till budget 2013 Protokoll från genomförda MBL-förhandlingar har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter. Därefter lämnar ordföranden ordet fritt för överläggningar beträffande budgetförslaget. Yttrande: Under överläggningen yttrar sig Abbe Ronsten (s) och Elsa Efraimsson-Vestman (C). INVESTERINGSBUDGET Kulturnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. Socialnämnden Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor. Samhällsbyggnadsnämnd SBN Skattefinansierat Förslag till investeringsramen till kronor Yttrande: Abbe Ronsten (S), Lotta Bergstrand (FP), Abbe Ronsten (S) och Karl-Erik Finnäs (C ) yttrar sig. forts

8 Kommunfullmäktige Kf 120 forts Yrkanden: Yrkanden framställs avseende investeringsbudgetramar: 1. Marit Ragnarsson (C) yrkar att man ska utöka investeringsbudgeten avseende energieffektiviseringen med två miljoner extra 2014, en miljon extra 2015 och fyra miljoner extra 2016 och att dessa medel beslutas som en egen rad i investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadsnämnden. 2. Kommunstyrelsens förslag att fastställa Samhällsbyggnadsnämdens skattefinansierade investeringsram för 2014 till kr, för 2015 till kr och kr för Proposition Ordförande ställer proposition på Marit Ragnarsson yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. SBN Skattefinansierat Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor SBN VA/Renhållningsenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor Kommunstyrelsen KS Kommunkansli Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor KS IT- Inköpsenhet Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen till kronor Total investeringsbudget kronor. DRIFTBUDGET Kommunfullmäktige beslutar Ur Resultatutjämningsreserven disponera kr förbudgetåret 2014 Kommunstyrelsen exklusive pensioner Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Pensioner Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. forts

9 Kommunfullmäktige Kf 120 forts Verksamhetens i samverkan Räddningstjänsten DalaMitt Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Överförmyndare i samverkan ÖIS Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Upphandling FBR Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Kulturnämnden Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Barn- och utbildningsnämnd Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Ungdomsverksamhet Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Socialnämnden Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor Revision Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Central reserv Kommunfullmäktige fastställer budgetramen till kronor. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat: 1. Ur Resultatutjämningsreserven disponera kr förbudgetåret Fastställa driftbudgetramar för 2014, kr enligt bilaga 1 Kf 120/ Fastställa investeringsbudgetramar för 2014, kr enligt bilaga 2 Kf 120/13. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 120 forts 4. För 2015 och 2016 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: - Driftbudgetram 2015: kr - Driftbudgetram 2016: kr - Investeringsram 2015: kr - Investeringsram 2016: kr 5. Fastställa finansiella mål , bilaga 3 Kf 120/ Fastställa verksamhetsmål , bilaga 4 Kf 120/ För att i anspråkta investeringsmedel för projekt som överstiger kr krävs ett godkännande från kommunens ekonomi-chef. Ekonomichefen stämmer av kommunens likvida tillgångar och initierar om så krävs beslut i kommunstyrelsen om ny upplåning. 8. Bemyndiga kommunstyrelsen att i anspråkta upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 9. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende. 10. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2014 rätt att omsätta och uppta nya lån upp till kr, samt utnyttja krediten om kr på kommunens koncernkonto. 11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 12. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 13. Bemyndiga kommunstyrelsen leda budgetprocessen för att senast under december månad 2013 fatta beslut om tidplan för budgetarbetet för forts

11 Kommunfullmäktige Kf 120 forts 14. Uppdra åt kommunstyrelsen att senast under maj månad 2014 till kommunfullmäktige lägga förslag till preliminära ramar för Göran Johansson (V), Fredrik Michaelsson (FP), Lars-Evert Dahlberg (KD),Karl- Erik Finnäs ( C), Malin Hedlund (M) och Gunnar Falk (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut gällande beslutspunkten 11.

12 Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll , 120 DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Rev Prognos Beslut 1) Förslag Beslut ram sep preliminär ram Nämnd/förvaltning ram Kommunstyrelsen exkl pensioner Pensioner Verksamhet i samverkan Räddningstjänst Dalamitt Överförmyndare i samverkan ÖiS Upphandling FBR Samhällyggnadsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Ungdomsverksamhet Socialnämnd Revision Central reserv SUMMA

13 Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll , 120 Investeringsbudget tal kr Säters Kommun Nämnd Utfall 2012 Budget 2013 Inkl till. anslag Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 S:a perioden Totala äskanden Investeringstak budgetdirektiv Differens Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat SBN VA/Renhållningsenhet Kommunledningskontor IT-enhet

14 Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll , 120 Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall i första hand klara sina investeringar med egna medel, och endast undantagsvis behöva ta upp nya lån för detta ändamål. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Under den kommande planperioden kommer investeringsbehovet i Säters kommun, i likhet med många andra kommuner, att vara så stort att en ny upplåning inte kan undvikas. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Under 2013 kommer ett nytt beslut att tas för att reglera det villkorade aktieägartillskottet. Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde åter invånare minskade befolkningen åter med sammanlagt 160 personer. Det stora ungdomskullarna födda runt 1990 har påverkat flyttnettot negativt, men denna påverkan minskar och kommunen kan åter öka sin befolkning.

15 Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen skall kommunen ha invånare. För perioden är målet en ökning med 60 personer/år. I intäktsberäkningen görs en avstämning mot faktisk befolkningsutveckling för det närmaste året. De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. SKL har v 41 presenterat sin ekonomirapport för hösten. Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin och den relativt starka kronan påverkar svensk ekonomi i mycket hög grad. Vi räknar med att exporten minskar i år något som är mycket ovanligt. Den fortsatt relativt svaga tillväxten internationellt gör att återhämtningen här på hemmaplan blir mer utdragen. Nästa år räknar vi ändå med att de förbättrade internationella utsikterna och en stabil kronkurs påverkar svensk export positivt. Nettot av export och import beräknas dock ge ett i huvudsak negativt bidrag till tillväxten under de närmsta åren. Vi räknar med en utveckling av BNP på måttliga 0,8 procent i år, och 2,7 procent nästa år. Trots att svenska hushåll i sina balansräkningar har stora lån, vilket i hög grad är kopplat till höga fastighetspriser, så har de samtidigt ett ovanligt stort sparande. Detta beror på att reallöner och sänkta skatter påverkat inkomsterna positivt samtidigt som hushållens konsumtionsutgifter utvecklats ganska långsamt. Det medför att det finns ett utrymme för hushållen att öka sin konsumtion; något som påverkar tillväxten i positiv riktning. Trots att vi räknar med att den internationella tillväxten utvecklas relativt långsamt även åren 2015 och framåt så ljusnar det ändå för svenskt vidkommande då förutsättningarna för svensk tillväxt är relativt gynnsamma. Hus - hållen, företagen och de offentliga finanserna har så pass bra förutsättningar att det bådar gott inför de kommande åren och vi räknar med en tillväxt som ligger en bra bit över 3 procent per år efter Skatteunderlaget ökar med endast 2,9 % 2014 (3,3 % exklusive regelförändringar). Det är en ökningstakt som understiger den genomsnittliga nivån under de senaste 10 åren med 0,6 % ökar skatteunderlaget med 4,6 % och 2016 när SKL räknar med att konjunkturcykeln står på topp ökar skatteunderlaget med 5,6 %. Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun har under flera år varit inne i en period då vi relativt sett, tappat i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. För grundskolan har utvecklingen vänt och minskningen för gymnasieskolan avtar. För äldreomsorgen ökar det demografiska trycket markant och för förskolan finns en mindre ökning. De förslag till förändrat utjämningssystem som diskuterats under de senaste åren behandlas i riksdagen under Det finns nu en proposition i ärendet och en preliminär beräkning är gjord av SCB utifrån förslaget. Den avgift som Säters kommun betalar till kostnadsutjämningssystemet minskar med 12 mkr. Den del av utjämningssystemet som ger störst effekt är barnomsorg där förändrade beräkningsmodeller för efterfrågan ger en mer rättvisande bild efterfrågan. Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. Den preliminära

16 beräkningen för 2014 utvisar en något lägre avgift för Säter än Under 2012, som är basår för beräkningarna för 2014, hade Säters kommun inga större förändringar i insatser. Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 ökade genom höjda taxeringsvärden på småhus med 2,7 mkr minskade avgifterna något på grund av sänkt avgift för hyresfastigheter. För 2014 beräknas oförändrad nivå jämfört med Nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger fast på 2013 års nivå. Det görs vissa regleringar utifrån finansieringsprincipen. Kommunerna kompenseras för höjt grundavdrag för pensionärer. Det avdrag på de generella statsbidragen som staten gjort med hänvisning till den nya gymnasieskolan läggs nu tillbaka. Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökar 2014 med 22,2 mkr jämfört med Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 7,5 mkr. (Vid en inflation enl. Riksbankens inflationsmål om 2 %/år). Kommunens behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Kommunen har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader. Kommunen har en upparbetad likviditet och klarar med denna en huvuddel av investeringsbehovet den närmaste planperioden. Då investeringsbehovet är högt även under åren efter planperioden behöver kommunen åter få till stånd ett finansiellt sparande genom att höja resultatnivåerna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 7,5 mkr. Resultatmål för planperioden: Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten kan uppnås. Det långsiktiga målet uppnås Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning.

17 Resultat efter balanskravsavstämning 2014: + 1,1 mkr 2015: + 2,0 mkr 2016: + 8,1 mkr Investeringar och skuldsättning Säters kommun lägger i budget för 2014 och plan en treårsplan för kommunens investeringar. 2014: 65,4 mkr 2015: 34,9 mkr 2016: 32,0 mkr Säters kommun har en låneskuld på 30 mkr. Med planerade investeringar kommer en utökad upplåning att behöva göras med mkr. En del av behovet löses inom ramen för kommunens koncernkredit, men ett nytt långfristigt lån behöver tas upp under I beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen satt ett skuldsättningstak på 100 mkr. Den ökade upplåningen ryms under taket. Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3,0 %/år Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 6,4 mkr/år av skattemedel. För belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. För att åstadkomma en jämn utveckling av verksamheternas nettokostnad har en omfördelning gjorts från 2013 till ; 7,2 mkr 5 mkr = 2,2 mkr 2014: 5,1 mkr + 1,5 mkr = 6,6 mkr 2015: 5,2 mkr + 3,5 mkr = 8,7 mkr 2016: 5,8 mkr

18 Resultatutjämningsreserv Säters kommun har under 2013 beslutat inrätta en resultatutjämningsreserv (RUR). Till reserven har totalt 8,9 mkr reserverats från 2010 och 2011 års resultat. Kommunen har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning innefattande regler för när medel kan reserveras till respektive disponeras ut resultatutjämningsreserven: Medel får disponeras ur RUR när följande förutsättningar är uppfyllda; 1.den årliga förändringen av rikets skatteunderlag understiger den underliggande genomsnittsliga ökningstakten för riket de senaste tio åren, och 2.ett negativt resultat skulle uppstå vid en balanskravsutredning om medel inte tillförs 2014 är dessa förutsättningar uppfyllda. Den årliga förändringen av rikets skatteunderlag understiger den underliggande genomsnittliga ökningstakten för riket med 0,6 %. En tiondels procent utgör i Säter c:a 0,5 mkr. Kommunen har därför beslutat att 3 mkr skall disponeras ur RUR för budgetåret 2014.

19 Resultaträkning Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRV Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Utfall udget gnos 2013udget udget gnos gnos Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 98,7% 98,0% 97,3% 97,8% 97,0% 95,2% 94,8% Finansnettots andel av skatteint. -0,2% -0,2% -0,2% 0,0% 0,2% 0,3% 0,3% Andel av skatteint. disp. för investeringar 1,6% 2,2% 2,9% 2,2% 2,8% 4,5% 4,9% Årets resultat Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) Soliditet 72% 72% 73% 68% 65% 65% 66% Balanskravsavstämning Resultat Avkastning pensionsmedel Andra öronmärkningar Tillskott pensionsmedel Resultatutjämningsreserv Balanskravsresultat

20 Balansräkning Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos Immateriella anl.tillg Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Räntebärande långfr. fordr Övr. långfristiga fordr Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsmark Övriga kortfrist. fordr Pensionsmedel, omsättn.tillg Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån Övriga långfrist. skulder Långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Soliditet 72% 72% 73% 68% 65% 65% 66%

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten

Budgetuppföljning. Mars 2014. SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten Budgetuppföljning Mars 2014 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1 Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 6 - Diagram

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer