ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010"

Transkript

1 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2010 Stockholm Juli-september 2010 Omsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr Resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr, motsvarande 0,60 (0,07) kr/aktie Eget kapital uppgick vid periodens slut till 133,8 (89,1) Mkr Likvida medel var den 30 september 42 (30) Mkr. Under perioden såldes 11 bostadsrätter i det helägda dotterbolaget Brf Seaside, Värmdö till ett värde av 47,4 Mkr. 75 procent av lägenheterna är nu sålda, vilket innebär att hela projektet kommer att byggstartas under 2010 Byggrättsportföljen innehöll vid kvartalets slut 13 (11) bostadsprojekt med ca (37 200) kvm byggarea, varav ALM Equitys andel är (24 900) kvm. Januari-september 2010 Omsättningen uppgick till 100,6 (50,6) Mkr Resultatet uppgick till 19,6 (1,7) Mkr, motsvarande 1,93 (0,16) kr per aktie. Under perioden såldes 191 bostadsrätter i Brf Insteget till ett värde av 289,5 Mkr, varav ALM Equitys andel var 74 bostadsrätter till ett värde av 111,5 Mkr och 22 bostadsrätter i Brf Seaside till ett värde av 95,5 Mkr Väsentliga händelser efter periodens utgång Detaljplanen vad gäller Varan 9:2 i Torekov har vunnit laga kraft, vilket innebär ett tillskott på ca kvm byggrätter för ALM Equity (ägarandel 100 procent) Tillsammans med investerare har ALM Equity (ägarandel 45 procent) förvärvat Fyrvaktaren 1 på Larsberg, Lidingö, med en uthyrningsbar area på kvm Tillsammans med investerare har ALM Equity (ägarandel 45 procent) förvärvat fastigheten Skeppet 11 innehållande en byggrätt på kvm på Kevinge Strand i Danderyd

2 ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (RealEstate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. VD har ordet Aktiviteten i ekonomin har fortsatt att öka vilket lett till en fortsatt positiv utveckling av bostadsmarknaden i alla de regioner där ALM Equity bedriver sin verksamhet. De grundläggande förutsättningarna på bostadsmarknaden med ett fortsatt lågt bostadsbyggande, bostadsbrist och låga räntor ligger fast. Många av de nya jobb som skapas i ekonomin ligger i storstadsregionerna. Den ökade inflyttningen driver på bostadsmarknaden ytterligare. Denna positiva utveckling, ur ALM Equitys perspektiv, bedömer vi kommer att fortsätta under överskådlig tid tills de obalanser som driver marknaden justerats. Den ökande efterfrågan på bostäder och det låga bostadsbyggandet har samtidigt lett till ökade priser på bostäder under perioden. De finansiella problemen som tidigare speglade marknaden under finanskrisen är borta och kunderna ser inte ut att ha några problem att finansiera sina bostadsköp i bankerna. ALM:s försäljning har utvecklats väl under perioden och vi har nu uppnått 75 procents försäljningsgrad i både BRF Seaside och BRF Insteget. Båda projekten är byggstartade. Cirka kvm eller 38 procent av ALM Equitys totala byggrättsportfölj är produktionsstartad vid utgången av tredje kvartalet. Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 41,9 (9,6) Mkr och resultatet blev 6,0 (0,7) Mkr. Kassan var vid periodens utgång 41,9 (32,7) Mkr och soliditeten 41 (45) procent. Omsättnings- och resultatförbättringarna i perioden beror på att vi nu har fler projekt i produktion som resultatavräknas. Vi har som målsättning att sälj- och byggstarta en så stor andel som möjligt av vår byggrättsportfölj i den närmaste framtiden. Förvärven av Skeppet 11 på Kevinge Strand i Danderyd och Fyrvaktaren 1 på Lidingö utökar våra byggrätter i stadsnära lägen och kommer att säljstartas tidigt Vi kommer även att fortsätta att förvärva byggrätter i stadsnära lägen tillsammans med partners. Vår strategi att genom planförvärv skapa nya byggrätter inom 3-5 år ligger fast. Investeringarna görs antingen villkorade av att detaljplan vinner laga kraft, eller tillsammans med partners där ALM Equity står för managementresurser och partners för riskkapital. Företagets affärsvolym växer nu snabbt vilket innebär att organisation måste anpassas. Under året har ett antal nyrekryteringar ägt rum som framförallt förstärkt projektledarsidan. Bolagets finansiella ställning och kapitalbas kommer fortsättningsvis att stärkas ytterligare och vi ser ett fortsatt bra inflöde av nya affärer. Stockholm den 19 november 2010 Joakim Alm 2

3 VERKSAMHETEN Bostadsprojekten Fastigheten Brf Insteget vid Telefonplan, med 255 bostadsrätter, skall byggas om från kontor till bostadsrätter och nya lokaler. Under kvartalet har arbetet främst varit inriktat på att riva de gamla lokalerna och att projektera för ombyggnad. I början av fjärde kvartalet igångsätts byggandet av de nya lägenheterna och lokalerna, vilket är enligt tidsplanen. Inflyttning är planerad till andra kvartalet Andra etappen av Brf Seaside Värmdö, med ytterligare 10 bostadsrätter, byggstartades i september. Första etappen byggstartades under andra kvartalet. I och med att 11 bostadsrätter till ett värde av 47,4 Mkr har sålts under kvartalet har försäljningen nått 24 bostadsrätter av totalt 32 vilket innebär att försäljningen nått 75 procent av alla etapper. Samtliga etapper av projektet kommer att byggstartas under året. En bostadsrätt i Smögenprojektet har sålts ur eget lager för 5,7 Mkr, med en resultatpåverkan på 0,7 Mkr. Kvar i lagret fanns den 30 september fem bostadsrätter i Smögen med ett totalt värde på 17,6 Mkr. Projektportföljen Byggrätter : Byggrättssportföljen innehöll per den 30 september 2010, 13 bostadsprojekt med en sammanlagd möjlig byggarea om (37 200) kvm - ALM Equitys andel utgjorde (24 900) kvm Planprojekt : Planportföljen innehåller (12 400) kvm planerad byggrätt, varav ALM Equitys andel är (7 900) kvm. Förvaltningsfastigheter : Ingen förändring har skett under kvartalet. Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång Detaljplanen för det i mars 2010 förvärvade markområdet Varan 9:2 i Torekov för förändring till bostäder har vunnit laga kraft i början av november. Utveckling av projektet för byggnation av semesterbostäder startas omedelbart under november. Ca kvm byggrätt läggs till företagets projektportfölj. Fyrvaktaren 1 i Larsberg på Lidingö med kvm uthyrningsbar area har förvärvats tillsammans med partners. Nuvarande äldreboende/seniorboende och lägenhetshotell kommer att konverteras till bostäder. ALM Equitys andel i projektet är 45 procent. Fastigheten Skeppet 11 på Kevinge Strand i Danderyd med byggrätter på kvm förvärvades tillsammans med investerare. På fastigheten avser ALM Equity att uppföra ett bostadsområde med inspiration från engelska radhus. Fastigheten omfattar en areal om kvm och detaljplanen medger en bostadsbyggnation om cirka lägenheter. ALM Equitys andel i projektet är 45 procent. 3

4 Två bostadsrätter har sålts i Smögenprojektet till 9,7 Mkr med en resultatpåverkan av 1,5 Mkr. Det återstår nu tre helägda bostadsrätter i Smögen till ett värde på 12,6 Mkr. EKONOMI Resultat för perioden juli-september 2010 Nettoomsättningen uppgick till 41,9 (9,6) Mkr, varav bostadsutveckling svarade för 40,5 (8,8) Mkr och fastighetsförvaltning 1,4 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (4,7) Mkr. Av periodens resultat på 5,5 Mkr tillföll 6,0 Mkr moderbolagets aktieägare medan minoritetens resultatandel uppgick till -0,6 Mkr. Under perioden har projektet Brf Insteget vid Telefonplan och Brf Seaside Värmdö steg 2 avräknats enligt den successiva vinstavräkningsmetoden. I och med att bolaget från och med den 1 januari 2010 har övergått till att redovisa sina intressebolag enligt klyvningsmetoden redovisas ALM Equitys andel av både omsättning och resultat i dessa projekt. Anledningen till att bolaget valt att använda klyvningsmetoden är att den bättre speglar företagets uppbyggnad med relativt stora projekt som genomförs tillsammans med partners. Tidigare användes kapitalandelsmetoden. Kommentar [Johan Ung1]: Vill vi redovisa så detaljerad info om projekten? Då kan man ju räkna ut bedömt resultat i varje project. Balansräkningen per den 30 september 2010 Balansomslutningen har under de första nio månaderna ökat till 330 (200) Mkr. Av tillgångarna utgör exploateringsfastigheter de största posterna, med 183 (77) Mkr, projektfastigheter, 43 (43) Mkr, lagerandelar i bostadsrättföreningar, 18 (32) Mkr, kortfristiga fordringar, 38 (9) Mkr, och likvida medel, 42 (33) Mkr. På skuldsidan uppgår långa och kortfristiga räntebärande lån från kreditinstitut till 142 (81) Mkr och efterställda reverslån till 21 (16) Mkr. Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 134 (91) Mkr, vilket dels beror på den genererade vinsten under perioden, dels på att Alm Equity erhållit externa kapitaltillskott i projektbolagen om sammanlagt 71,5 Mkr, vilket ökat koncernens bundna egna kapital med 25 Mkr. Kapitalet har preferens vid återbetalning av fritt eget kapital i projektbolagen. Soliditeten var vid kvartalets slut 41 (45) procent och andelen riskbärande kapital 46 (51) procent. Likviditet, kassaflöde och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 41,9 (32,7) Mkr. Det ackumulerade kassaflödet för perioden juli till september var 19,0 (-9,9) Mkr. Moderbolaget Moderbolaget ALM Equity AB:s resultat uppgick för perioden till 3,3 (-3,1) Mkr. Moderbolaget förfogade vid kvartalets slut över 16,6 (29,4) Mkr i likvida medel. Garantier för banklån och förskott uppgår per den 30 september till 51,5 Mkr. Moderbolaget har inga externa lån. Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till 156,5 (184,2) Mkr. Soliditeten var på balansdagen 93 (97) procent. Kommentar [Johan Ung2]: Behöver vi förklara minskningen? 4

5 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Intresseföretag och Joint ventures Intresseföretag är innehav i vilka koncernen har lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Innehav i intresseföretag är vanligen joint ventures. Joint ventures är redovisningsmässigt de företag i vilka koncernen, genom samarbetsavtal med en eller flera parter, har ett gemensamt bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Från och med den 1 januari 2010 redovisar ALM Equity AB joint ventures enligt klyvningsmetoden. Tidigare redovisades dessa i enlighet med kapitalandelsmetoden. Jämförelseåren har inte omräknats, då påverkan på redovisningen avseende tidigare år inte är väsentlig. Enligt klyvningsmetoden redovisas koncernens ägarandel av företagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder i koncernens resultat- och balansräkningar. Detta görs genom att samägarens andel av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader slås ihop post för post med motsvarande poster i samägarens koncernredovisning. Effekten av förändringen av redovisningsmetod visas i tabell nedan: Klyvnings Kapital RESULTATRÄKNING (kv ) metoden andelsmetoden Nettoomsättning Rörelsen kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel Periodens resultat BALANSRÄKNING ( ) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget Kapital Minoritetens andel Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Soliditet 41% 48% 5

6 Successiv vinstavräkning Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning för sina bostadsprojekt enligt RR 10 entreprenadavtal. Bolagets vinstavräkningsmodell innebär att vinstavräkningen sker i två steg: Vinstavräkningen i steg 1 sker när exploateringsfastigheten erhållit alla erforderliga tillstånd för den planerade exploateringen, den juridiska strukturen för projektet etablerats samt en målbostadsrättsförening har bildats och fått sin ekonomiska plan godkänd hos myndighet. Vinstavräkning för projektet sker då enligt formeln: (Initialt inköpsvärde/prognostiserat totalt försäljningsvärde) X prognostiserad projektvinst Exempel vinstavräkning steg 1: Om fastighet förvärvas för 5, slutförsäljningsvärdet är 25 och den beräknade projektvinsten 10 så ger steg 1 vinstavräkningen: (5/25) X 10 = 2 I den successiva vinstavräkningens steg 2 räknas resterande vinst i projektet av, i enlighet med Sveriges Byggindustriers rekommendation Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt för försäljning, enligt formeln: (Försäljningsgrad av projekt X upparbetningsgrad i byggentreprenaden) X prognostiserad projektvinst Exempel vinstavräkning steg 2: Om 16 av 20 bostadsrätter sålts samt 50 % av entreprenad- och byggherrekostnaderna upparbetats blir, med förra exemplets värden, avräkningen i steg 2: (16/20) X (0,5) X (10-2)=3,2 Med ovanstående modell uppnås en rättvisande resultatutveckling. Stora krav ställs emellertid på att bolagets vinstprognos för varje projekt hela tiden justeras för inträffade och förväntade resultatpåverkande händelser. Bolaget tillämpar principen att löpande kostnadsföra projektens räntekostnader. Transaktioner med närstående Inga transaktioner mellan ALM Equity AB koncernen och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har ägt rum. Tvister Vid periodens utgång har ett av dotterbolagen en tvist på sammanlagt 0,5 Mkr. Bolaget kommer ej att göra några reservationer för dessa krav då bolagets jurister har bedömt att kravet saknar substans. Risker och osäkerhetsfaktorer Verksamheten inom ALM Equity är projektrelaterad. Praktiskt taget varje projekt är unikt. Storlek, utformning, miljö och finansiering mm allt varierar för varje nytt projekt. ALM Equity skapar ett koncept för varje projekt. Risken finns att de framarbetade koncepten för projekten bygger på felaktiga försäljningsprisantaganden, eller att koncepten inte faller marknaden i smaken. ALM Equity har en liten egen kärnorganisation och handlar därför upp många tjänster externt. De operationella riskerna i hanteringen av projekten kan avse till exempel val av mäklare. Eftersom försäljningen i regel sker på ritning ställs stora krav på mäklarnas förmåga och kompetens. I en konjunkturnedgång torde den typen av bostadsförsäljning på termin drabbas hårdare än färdiga bostäder redo för omedelbar leverans. Val av arkitekter/projektörer är också en kritisk 6

7 framgångsfaktor i projekten, liksom byggentreprenadform och byggentreprenör. Bristfällig projektering och bristfälliga upphandlingsunderlag kan leda till ökade kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. Vidare kan stigande materialpriser fördyra projekt i olika grad beroende på entreprenadform. Finansiella risker finns i form av att det kan bli svårt att låna och finansiera projekt till följd av en stramare kreditmarknad. ALM Equity tillämpar successiv vinstavräkning i projekten. En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. ALM Equity försöker aktivt att hantera de angivna riskerna. Beträffande risken med obsoleta projektkoncept testas genomgående konceptidéerna med mäklare och andra som jobbar nära marknaden. ALM Equity ställer också internt höga marginalkrav på projekten och har redan vid förvärvstidpunkten en klar idé för projekten, från start till mål. Beträffande upphandlade tjänster sker kontinuerligt utvärdering och kvalitetssäkring av kretsorganisationen. Ingen byggnation i projekten igångsätts normalt förrän 75 procent är sålt och projekten är fullt ut finansierade. Rapportdatum för 2010: 24 februari 2011 Bokslutskommuniké

8 RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Belopp i tkr (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) (12 mån) Koncernen juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning (Not 1) Rörelsens kostnader Rörelseresultat (Not 2) Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel av resultatet Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 0,60 0,07 1,93 0,16-0,01 Antalet aktier (tusental) NYCKELTAL OCH AKTIEDATA Koncernen juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec Rörelsemarginal (%) Avkastning på eget kapital (%)* Neg. Avkastning på sysselsatt kapital (%)* Soliditet (%) Andel riskbärande kapital (%) Eget kapital per aktie (kr) 13,17 8,95 13,17 8,95 8,77 Antal produktionsstartade lägenheter Antal sålda lägenheter Möjlig byggarea vid periodens utgång (kvm)** ALM Equitys nettoandel byggarea * Rullande tolvmånadersberäkning ** Möjlig byggarea definieras som planbeslutad area där bygglov inte kan nekas. 8

9 BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Belopp i tkr Koncernen TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Andelar i intressebolag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Exploateringsfastigheter Projektfastigheter Lagerandelar i bostadsrättsföreningar Kortfristiga fordringar m.m Kortfristiga placeringstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetens andel Långfristiga räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande lån från kreditinstitut Efterställda räntebärande reverslån Övriga kortfristiga, icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Räntebärande skulder FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Belopp vid periodens ingång Aktieägartillskott Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

10 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG Belopp i tkr (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) (12 mån) Koncernen juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec Resultat före skatt Ej kassapåverkande poster Skatter Kassaflöde före förändring i rörelsekapital Investering/försäljning exploateringsfastigheter Investering/försäljning lagerandelar i Brf Övrig förändring i rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar/försäljningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Upptagna/lösta lån Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut (Not1) Nettoomsättning per segment (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) (12 mån) juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec Bostadsutveckling Fastighetsförvaltning Summa: (Not2) Rörelseresultat per segment (3 mån) (3 mån) (9 mån) (9 mån) 12 mån) juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec Bostadsutveckling Fastighetsförvaltning Summa:

11 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 19 november 2010 ALM Equity AB (publ) Joakim Alm, VD För mer information kontakta: Joakim Alm, tel Om ALM Equity Mer information finns på samt på 11

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2010 Stockholm 2010-08-20 April-juni 2010 Omsättningen uppgick till 14,1 (22,5) Mkr Resultatet blev 0,3 (1,9) Mkr, motsvarande 0,03 (0,19) kr/aktie Eget

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2011 Stockholm 2011-08-22 April - juni 2011 Omsättningen uppgick till 144,2 (14,1) Mkr Resultatet uppgick till 30,7 (0,3) Mkr, motsvarande 3,02 (0,03)

Läs mer

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie

Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr. Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41) kr/aktie ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2008 Stockholm 2009-02-20 januari-december 2008 Omsättningen uppgick under året till 157,8 (159,4) Mkr Resultatet sjönk till -1,6 (24,4) Mkr, motsvarande -0,16 (2,41)

Läs mer

Fragus Group AB (publ)

Fragus Group AB (publ) AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kristianstad den 31 oktober 2008. VD Rolf-Ingar Schou har ordet Årets tredje kvartal har varit en av de viktigaste perioderna i Fragus Groups historia. Ett

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2011

ALM Equity ab årsredovisning 2011 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 ALM Equity ab årsredovisning 2011 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 5 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Affärsområden 14 Fastighetsportföljens

Läs mer

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13

Viktiga händelser under 2008 3. Marknad 6. Finansiering 8. Miljö 9. Affärsmodell 10. Projekt- & fastighetsportfölj 13 I N N E H Å L L Viktiga händelser under 2008 3 VD har ordet 4 Marknad 6 Finansiering 8 Miljö 9 Affärsmodell 10 Projekt- & fastighetsportfölj 13 Styrelse, revisorer, ledning & organisation 44 Aktien 48

Läs mer

ALM Equity ab årsredovisning 2012

ALM Equity ab årsredovisning 2012 ALM Equity ab årsredovisning 2012 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 verksamhetshistoria 4 året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljens utvecklingsfaser 17 svensk

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014

Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Investerarmemorandum Prime Living AB (publ) December 2014 Innehållsförteckning Prime Living i korthet 2 Kortfattad information om units som erbjuds i Prime Living 4 Erbjudande att förvärva units i samband

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013

ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALM EQUITY AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL ALM Equity i korthet 2 Verksamhetshistoria 4 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Affärsmodell 10 Projektkategorier 13 Projektportföljen i utvecklingsfaser 17 Projekt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014

GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 GÖTEBORGS EGNAHEMS AB Årsredovisning 2014 GRAFISK MANUAL ÅRSREDOVISNING 2014 XXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXX Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se VI BYGGER ÖVERALLT MEN BARA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer