Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021"

Transkript

1 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten Generella synpunkter Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd (nedan kallat Vattenrådet) ser positivt på åtgärdsprogrammets utveckling sedan förra cykeln, med många nya bra åtgärder. Vattenrådets farhåga är dock att åtgärdstakten fortfarande blir för långsam. Åtgärdsprogrammet är till stor del upplagt så att; först får någon myndighet i uppdrag att ta fram styrmedel eller ny lagstiftning, sedan ska vägledning tas fram av t.ex. Länsstyrelsen, och efter det kan kommunen genom sin tillsyn utifrån t.ex. nya föreskrifter och vägledning, se till så att de fysiska åtgärderna blir genomförda. Vattenrådets bedömning är då att de fysiska åtgärderna kommer att kunna påbörjas först i slutet av denna cykel, vilket gör att högre status i vattenförekomsterna förmodligen inte kommer att kunna uppmätas vid rapportering av denna cykel. För att fysiska åtgärder ska kunna genomföras så snabbt som möjligt är det av största vikt att bidragsformer för frivilliga åtgärder, exempelvis genom vattenråden, prioriteras, finns i tillräcklig omfattning och är varaktiga. Vattenrådet upplever åtgärdsprogrammet, med de föreslagna åtgärderna i VISS per vattenförekomst, som mycket mer lokalspecifikt än förra gången. En generell synpunkt är att det är svårt att orientera sig i dokumentationen och svårt att veta var information finns angående kostnads- och reduktions beräkningar samt hur det är framtaget. Vattenrådet anser att kopplingen mellan åtgärderna för myndigheter och kommuner, och de fysiska åtgärderna behöver bli tydligare, för att de fysiska åtgärderna ska genomföras. Det behöver bli tydligare vem som ska göra de fysiska åtgärderna och hur de ska finansieras. 1

2 Vattenrådet har en viktig roll i att vara ett lokalt samverkansforum och en länk mellan Vattenmyndigheten och lokala intressenter. Segeåns Vattenråd har tagit fram sammanfattningar av samrådsdokumenten, samt genomfört lokala samrådsmöten med markägare, lantbrukare, intresseorganisationer samt kommunala tjänstemän och politiker. För att allmänheten ska kunna tycka till om ett så stort samrådsmaterial som detta krävs sammanfattningar av materialet presenterat på ett för allmänheten lättöverskådligt sätt. En lättöverskådlig sammanfattning inför samrådet borde Vattenmyndigheten tillhandahållit, då det finns risk att Vattenmyndigheten nu missat många lokala synpunkter, på grund av det omfattande och svårgenomträngliga samrådsmaterialet. Ett alternativ för vattenmyndigheten hade varit att förankra lokalt innan de vattenförekomstspecifika åtgärderna tagits fram, genom att samråda med exempelvis berörda markägare i ett tidigt skede. När beslut tagits om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer är det av största vikt att sammanfattningar av dokumenten som är anpassade för allmänheten tas fram. Prispolitiken är viktig, och Vattenrådet ser en viss utveckling i detta förslag jämfört med förra gången, men här krävs mer. Vattnet behöver värderas högre för att förbättringar av statusen ska kunna ske! Det ska kosta att förorena vattnet, och löna sig att göra rätt! Att Vattenförvaltningen sker i 6-årscykler, och att många vattendrag, i exempelvis Skåne, fått miljökvalitetsnormen god status till 2027, gör att målet ligger väldigt långt fram. Långsiktiga mål är oftast mindre konkreta och skjuts gärna upp. Delmål hade förmodligen snabbat upp åtgärdstakten. Vattenförekomster som har miljökvalitetsnorm god status till 2027, skulle kanske behöva ett delmål om otillfredsställande eller måttlig status till 2021, för att underlätta planeringen av åtgärdsarbetet. Vattenrådet är kritiskt till att klimatfrågan inte tagits med i åtgärdsprogrammet. Ett förändrat klimat med exempelvis fler översvämningar till följd av periodvis ökad nederbörd, kommer att påverka närsaltstransporten. Vi vet förvisso inte om t.ex. flödena kommer att öka till 2021, men vi vet att de sannolikt kommer att öka i framtiden, varför sådana åtgärder bör tas med i god tid. Dessutom så kan många åtgärder för klimatförändringar kombineras med miljöförbättrande åtgärder för bäst kostnadseffektivitet, t.ex dagvattendamm som både renar dagvattnet och förhindrar översvämningar. 2

3 I övrigt vad gäller klimatfrågan behövs lagstiftning ses över, så att möjlighet ges för åtgärder över kommungränserna. En kommun ska kunna finansiera en åtgärd i en annan kommun, för att den gynnar första kommunen vad gäller exempelvis översvämning. Det är inte möjligt idag. Vattenrådet är positiva till att VA-taxan även skulle kunna användas till förebyggande åtgärder i större utsträckning. Översyn av lagstiftning för att möjliggöra användning av VA-taxemedel där de är mest kostnadseffektiva, även utanför VAverksamhetsområdet, är även önskvärt anser Vattenrådet. Vattenrådet anser att kretsloppstänket kan bli mycket starkare i åtgärdsprogrammet. Man bör inte bara tala om reduktion av närsalter, utan även om återföring av exempelvis fosfor till jordbruksmarken. Fosfor är en ändlig resurs som behöver tas till vara. Även kvävet gör sig bättre om det kan återföras till odlingsmarkerna. Produktionsvåtmarker är ett sätt att fånga och återvinna närsalter på. Mera kretsloppstänk vad gäller avlopp är också önskvärt i åtgärdsprogrammet. Förvaltningsplanen Vattenrådet bedömer att Förvaltningsplanen är ett dokument som troligen används av få aktörer i deras dagliga arbete. Vattenrådet menar dock att Förvaltningsplanen är ett väl genomarbetat och väl formulerat dokument, men som tyvärr inte är anpassat för allmänheten att läsa. Vattenrådet menar att sammanfattningar av samtliga dokument, anpassade för allmänheten är oerhört viktigt för det framtida åtgärdsarbetet. Det är svårt för vattenrådet att bedöma om Förvaltningsplanen ger en rättvisande bild av vattenförvaltningsarbetet, eftersom vattenrådet inte har den insikten i vattenförvaltningsarbetet. Vattenrådet menar att det är svårt att se Förvaltningsplanen som annat än ett dokument för vattenmyndighetens redovisning av vattenförvaltningsarbetet i distriktet samt en beskrivning av situationen i distriktet. De miljöproblem som beskrivs är samma som tidigare, inga miljöproblem har kunnat plockas bort från listan av problem. Vattenrådet anser att läkemedelsrester bör tilläggas här, liksom större fokus på metaller och kemikalier, för att dessa ska tas i beaktande vid tillåtlighetsprövningar. Miljökvalitetsnormer (MKN) Vattenrådet menar att det är tydligt hur åtgärderna ska göras men att kopplingen mellan Miljökvalitetsnormerna och åtgärderna i Åtgärdsprogrammet inte är direkt. Den indirekta kopplingen är att Vattenmyndigheten överlämnar åt myndigheter och kommuner att själva räkna ut hur mycket som behöver göras för att följa 3

4 Miljökvalitetsnormerna. Det bör då tydligt framgå, genom åtgärd i åtgärdsprogrammet, att det är exempelvis kommunen som ska göra den bedömningen, och att kommunen även ska kunna redovisa genom vilka åtgärder man ämnar uppnå Miljökvalitetsnormen. Kommunernas åtgärd 5 sätter viss press på kommunerna att göra en plan för hur Miljökvalitetsnormerna ska uppnås, och vad som krävs, men det kan bli tydligare. Statusklassning Vattenrådet anser att det är viktigt att jobba mot både god status och biologisk mångfald. Segeån, tillsammans med flera avrinningsområden i Skåne, är starkt påverkad av både jordbruk och tätbebyggda områden. Detta innebär att ån idag, och även i framtiden, påverkas mycket av mänsklig aktivitet, något som Vattenrådet anser behöver vägas in i samband med statusklassning. God status för ett skånskt vattendrag i tätbebyggt eller jordbrukslandskap kanske inte är detsamma som för en bäck i relativt opåverkad fjäll- eller skogsmiljö. I alla ekosystem sker en naturlig ekologisk succession, en långsam förändring inom ett ekosystem vilken leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer. Sjöar blir exempelvis efterhand grundare, mer näringsrika, bildar kärr, mosse och växer slutligen igen. Man bör ta detta i beaktande och arbeta för en god status i den succession ekosystemen befinner sig i. Det är också oerhört viktigt att lokal kunskap inhämtas, inför bedömning av vad som är naturligt tillstånd i vattenförekomsten. Exempelvis så spelar ålen en stor roll för Segeåns statusklassning, då denna räknas som en smutstålig art, och därför sänker statusen. Enligt lokala källor ska ålen ha funnits i Segeån mycket länge, medan öring inte funnits i övre delen av huvudfåran. Ålen är dessutom utrotningshotad, så Vattenrådet menar att man även bör värna om den biologiska mångfalden. Vattenrådet anser att bedömningsgrunderna för statusklassningen behöver ses över. Idag är vissa fiskarter negativa för klassningen och andra höjer statusen. Det bör ses till lokala historiska förutsättningar, där en annan fisksammansättning kan vara det naturliga tillståndet, för just den vattenförekomsten. Åtgärdsprogram Första delen av åtgärdsprogrammet består av beskrivning av åtgärderna för myndigheter och kommuner på sidorna På sidorna 82-framåt, finns beskrivningar av fysiska åtgärder per miljöproblem, som i olika tabeller är kopplade till åtgärderna för myndigheter och kommuner, vilket upplevs som rörigt och svåröverskådligt. Vattenrådet menar att det hade varit tydligare om det under varje åtgärd för myndigheter och kommuner, även beskrivits konkret vilka fysiska åtgärder de ska leda till. 4

5 Kommuner och myndigheters åtgärder Vattenrådet ser positivt på åtgärdsprogrammets utveckling sedan förra cykeln, med många nya bra åtgärder. Nedan följer några förslag på åtgärder som vattenrådet menar kan läggas till i åtgärdsprogrammet: Kommunerna ska ta fram en plan för hur de kommer att genomföra de åtgärder som ålagts kommunerna. Planen ska innehålla prioriteringar, vilken effekt de planerade åtgärderna kommer att ha, samt budget för genomförande. Detta menar Vattenrådet är oerhört viktig för att åtgärderna ska prioriteras i den kommunala budgeten, och faktiskt genomföras i tid! Polisen behöver prioritera utredning av miljöbrott, t.ex. ärenden kring förorenade massor och risk för förorening av grund- och ytvatten. Få miljöbrott utreds idag i tillräcklig omfattning, och ger därför en signal till verksamhetsutredare att det är acceptabelt att begå miljöbrott, eftersom ingen påföljd förekommer. Naturvårdsverket behöver ta fram föreskrifter och/eller andra styrmedel för att minska utsläppen av läkemedelsrester. Naturvårdverket behöver i samarbete med Kemikalieinspektionen ta fram föreskrifter och/eller styrmedel för, eller förbjuda användning av kemiska bekämpningsmedel för privat bruk. Stora volymer av bekämpningsmedel används för privat bruk, utan att utbildning krävs. Privatpersoner använder ofta på grund av okunskap onödigt starka koncentrationer och stora volymer av bekämpningsmedel. Ofta bekämpas hårdgjorda ytor i tätbebyggda områden, där bekämpningsmedlet följer med dagvattnet rakt ut i diken och vattendrag. Detta anser Vattenrådet är miljömässigt helt omotiverat, då det finns alternativa metoder för bekämpning i trädgårdar. Nedan följer synpunkter kring specifika åtgärder i åtgärdsprogrammet Havs- och Vattenmyndigheten, åtgärd 11. Vattenrådet ser positivt på åtgärder som utvecklar recipientkontrollen. Det är viktigt att alla verksamheter som påverkar vattnet är med och bidrar till att finansiera recipientkontrollen. Här behövs tydliga styrmedel och vägledning för att tillsynsmyndigheterna ska kunna ställa krav på vattenrelaterad egenkontroll. Jordbruksverket, åtgärd 3. Styrmedel för genomförande av fysiska åtgärder i lantbruket. Mycket bra med styrmedel, så att kommunen har lättare att ställa krav på åtgärder genom tillsyn. Många av åtgärderna finns redan i föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, t.ex nedbrukning av stallgödsel vid spridning på obevuxen 5

6 mark, begränsningar i tid på året och mängd gödsel som får spridas. Krav på fånggrödor och mellangrödor är något som skulle kunna läggas till. När det gäller de andra fysiska åtgärderna såsom strukturkalkning, kalkfilterdiken, skyddszoner, våtmarker, dammar, tvåstegsdiken, så är vattenrådet positiva till föreskrifter för att öka åtgärdstakten, men anser att de behöver kombineras med statliga medel, eller EUbidrag. Naturvårdsverket 7, Lagstiftning markavvattning. Vattenrådet anser att det är bra att lagstiftning kring markavvattning ses över, då den befintliga avvattningen varken är optimal för markavvattnings- eller naturvårdsintresset. Det är också orimligt att ha typer av tillstånd som gäller för evinnerlig tid, och som inte regelbundet prövas efter rådande och eventuellt nya förhållanden. Vattenrådet menar dock att det är viktigt att funktionaliteten av diken och vattendrag ändå bibehålls, så att samhällen och odlad mark även i fortsättningen kan användas på ett ändamålsenligt sätt. Naturvårdsverket åtgärd 9, dagvattenhantering Vattenrådet menar att det är bra att dagvattenfrågan lyfts då den är väldigt viktig, särskilt i områden med små recipienter och mycket dagvatten. Det är särskilt viktigt att lyfta frågan om dagvattnets kvalitet vilken ofta är väldigt dålig. Dagvatten står för en betydande tillförsel av fosfor, samt höga halter av metaller, oljerester och andra föroreningar som tillåts gå direkt ut i recipienterna. Det behövs en tydlig lagstiftning som skapar en gemensam linje genom samtlig lagstiftning dvs. vattentjänstlagen, PBL och miljöbalken. Idag är lagstiftningen motsägelsefull och haltande, vilket ger flera svårigheter avseende att utforma praktiskt väl fungerande dagvattensystem. Åtgärder Kommunerna I kommande cykel föreslår Vattenmyndigheten flera nya bra åtgärder för kommunerna, vilket Vattenrådet ser positivt på. Stort ansvar, och ökade kostnader läggs på kommunerna. I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen redovisas bara den nationella konsekvensen, vilket gör det väldigt svårt för kommunerna att avgöra den ekonomiska konsekvens åtgärdsprogrammet har på varje enskild kommun. Den ekonomiska konsekvensen av åtgärdsprogrammet kan bli väldigt olika beroende på om kommunen är stor eller liten samt vilken status och vilket åtgärdsbehov vattnet har. En samhällsekonomisk konsekvensanalys per avrinningsområde, och/eller kommunvis hade gjort åtgärdsprogrammet mycket tydligare och lättare för kommunerna att använda i samband med prioritering och budgetering av åtgärderna. Om vattenmyndigheten inte anser sig ha möjlighet att göra en ekonomisk konsekvensanalys av varje kommun, menar Vattenrådet att varje kommun behöver ta fram ett åtgärdsprogram med tidsplan och budget för de kommande 6 åren, där även planerad effekt redovisas. Detta för att kommunernas åtgärder ska kunna prioriteras i den kommunala budgeten. 6

7 Åtgärdspunkten nr 8 för kommunerna, att ta fram VA-planer, är ju en av de åtgärder som kommunerna i stor utstreckning faktiskt genomfört. Vattenrådet menar därför att en tydlig åtgärd för kommunerna i Åtgärdsprogrammet, som ställer krav på planering, prioritering och budgetering av kommunernas åtgärder är oerhört viktig för att de faktiskt ska genomföras i tid! Kommunernas åtgärd 5 (kompletterande åtgärder), kan till viss del tolkas som en vink att kommunerna behöver göra en plan för hur de genom åtgärder rörande enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk eller liknande ska uppnå betinget avseende kväve och fosfor. Annars blir kommunen tvingad att göra kompletterande åtgärder. Denna åtgärd behöver förtydligas och utvecklas. Kommunerna åtgärd 1,2,3 och 4 generellt vad gäller tillsyn Mer tillsyn över miljöfarlig verksamhet, jordbruk, hästhållning, enskilda avlopp och det kommunala avloppsledningsnätet anser Vattenrådet är bra åtgärder. Men som det ser ut nu är de flesta kommunernas resurser vad gäller miljötillsyn begränsade. Vattenrådet tror att endast Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är för svagt för att öka kommunernas tillsynsresurser, utan anser att mer specifik tvingande lagstiftning behövs. Även om förslagen på skattebefrielse för de som åtgärdat sitt enskilda avlopp överför ansvaret från tillsynsmyndigheten till fastighetsägarna, kommer ändå resurser behövas på kommunerna för att ta emot ökat antal ansökningar. Handläggningsavgift tas ut, men kommunens miljökontor blir sällan helt självfinansierande, då mycket av arbetet består av rådgivning som inte ger intäkter. Vad gäller tillsyn över hantering av stallgödsel utifrån nya föreskrifter (jordbruksverkets åtgärd 3f-i), så anges att tillsynen ska kosta 54miljoner i Sverige (10 jordbruksföretag /vattenförekomst som behöver göra åtgärder). Detta kan ju bli ganska mycket för vissa kommuner med många jordbruksföretag. Ökad miljötillsyn till följd av åtgärdsprogrammet innebär att annan miljötillsyn behöver prioriteras bort, om inte resurserna ökar. Vilka konsekvenser det inebär för kommunerna och dess invånare med ökade resurser för miljötillsyn anges inte i konsekvensbeskrivningen. Blir det minskade resurser till vård/omsorg och skolan, eller skattehöjningar? Vattenrådet anser att mer resurser för miljötillsyn på kommunerna behövs! Men det behövs tydligare krav för att kommunerna faktiskt ska inse det, och planera och budgetera för det. Kommunerna, åtgärd 2, tillsyn jordbruk och hästhållning De föreskrifter som finns idag som är kopplade till miljösanktionsavgifter omfattar sällan hästverksamheter. Ändringar i föreskrifterna (ex SJVFS 2004:62) så att begreppet jordbruksföretag blir tydligare är önskvärt. Hästverksamheterna är många runt Segeån och de flesta är små hobbyverksamheter med 2-4 hästar. Det bör finnas lagstiftning som omfattar miljöpåverkan från alla djurhållande verksamheter, hobbyverksamheter, ridskolor och andra hästanläggningar. 7

8 Kommunerna, åtgärd 3, Krav på hög skyddsnivå enskilda avlopp För att uppnå hög skyddsnivå ska en enskild avloppsanläggning uppnå 90 % rening av fosfor och 50 % rening av kväve. I sammanfattningen av varje miljöproblem är texten otydlig och den kan tolkas så att väldigt få anläggningar klarar hög skyddsnivå. Miljökontoret kan inte neka att en fastighetsägare installerar en anläggning som är oberoende testad och enligt testresultaten visar att anläggningen uppnår reningskraven för hög skyddsnivå. Många minireningsverk uppnår idag kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd. För att kunna åtgärda enskilda avlopp snabbare än i dag behövs starkare styrmedel. Dagens lagstiftning är fullt fungerande, men sanktionerna mot fastighetsägare som inte vill åtgärda sitt avlopp är för svaga och det tar för lång tid att komman så långt att fastighetsägaren får sanktion i form av utdömt vite. Det är också viktigt att tillsyn utförs över avloppsanläggningarnas funktion. Alternativt kan tidsbegränsade tillstånd ges. Enskilda avloppsanläggningar fungerar ofta reningsmässigt optimalt under en viss tid, för att sedan fungera sämre, och kanske inte alls till slut. Vattenrådet anser att det är oerhört viktigt att åtgärderna inte bara handlar om att åtgärda de avloppsanläggningar som är dåliga just nu, utan att en kontinuerlig översyn sker. Kommunerna åtgärd 4 I beskrivningen anges att kommunerna behöver genomföra tillsyn över avloppsledningsnät och mindre reningsverk. Vattenrådet anser att åtgärder för att minska bräddningar från avloppsreningsverk och ledningsnät är mycket viktiga för att uppnå god status vad gäller näringsämnen. Påverkan från bräddningar är förmodligen större än som anges i källfördelningar av tillförsel av kväve och fosfor till vattendragen, eftersom väldigt många bräddstationer inte har larm eller tillräcklig mätning, och att det finns ett okänt antal nödavlopp längs ledningsnätet. I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen nämns att i vissa kommuner står ledningsnätets utsläpp av fosfor för upp till hälften av reningsverkets utsläpp. Det kan alltså vara mycket lönsamt att, förutom att jobba med att höja reningsverkens reningsförmåga, även arbeta aktivt med att stoppa utsläpp från ledningsnätet. Vattenrådet håller med i Vattenmyndighetens uppfattning att lokal dagvattenhantering, underhåll av pumpar, ökad fördröjningskapacitet i magasin, varningssystem vid pumpstationer och ändrad lokalisering av utsläppspunkter är mer kostnadseffektivt än att byta ut hela ledningsnätet. Även kemisk rening vid större utsläppspunkter har visat sig vara kostnadseffektivt. Vattenrådet tycker att tillsyn är ett bra sätt att få åtgärder på ledningsnätet genomförda, men anser att även åtgärdförslag direkt riktade till VA-enheterna bör finnas med i detta åtgärdsprogram. Utveckling av lagstiftning som förbjuder eller begränsar bräddningar är positivt. 8

9 I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen beräknas tillsynsbehovet att ledningsnätet täckas med en halv tjänst per län. Detta anser Vattenrådet vara orimligt då många städer och tätbebyggda områden har stora problem med bräddningar. Det stora åtgärdsbehovet på ledningsnätet kommer förmodligen innebära höjning av VA-taxan i många kommuner, vilket inte tagits med som en konsekvens. Att höja VA-taxan anser Vattenrådet är ett bra sätt att få intäkter till åtgärder, och går även helt i linje med PPP (polluter pay principle). Kommunerna åtgärd 5, kompletterande åtgärder Vattenrådet är positiva till denna nya åtgärd som både fungerar drivande på kommunernas övriga åtgärder, men även ger möjlighet för kommunen att välja fysiska åtgärder för att lösa närsaltsfrågan. Önskvärt hade dock varit fler exempel på åtgärder för inlandskommuner, då förslagen mest gäller åtgärder i havsmiljön. Många av programmets åtgärder kräver utveckling av vägledningar och styrmedel i flera led för att kunna genomföras. Framtagandet av materialet kommer sannolikt att ta flera år vilket även innebär att åtgärdstakten i kommunerna kommer att vara ganska låg till en början. Detta borde på något sätt förtydligas och de kompletterande åtgärderna (5) borde lyftas fram och ses som åtgärdsalternativ till dess att vägledningsmaterial m.m. är klart och kan börja användas i praktiken. Åtgärder mot betydande påverkan per miljöproblem Vattenrådet ser positivt på de beskrivningar av de fysiska åtgärderna som presenteras per miljöproblem. Men för att göra det tydligare för de myndigheter och kommuner som ska göra åtgärderna, hade det varit bättre om de fysiska åtgärderna beskrivits under varje åtgärdspunkt för myndigheter och kommuner. Så som upplägget är nu måste myndigheter och kommuner leta på flera olika stället i materialet för att få en samlad och korrekt bild över vilka fysiska åtgärder de förväntas göra. Utsläppsreduktion enskilda avlopp Vattenrådet anser att förbättring av enskilda avlopp är viktigt för att uppnå god status i många vattenförekomster. Vidare behöver åtgärdstakten öka. Kommunerna har ofta för få resurser vilket leder till långsam åtgärdstakt genom bara tillsyn. Ekonomiska styrmedel kan vara ett bra alternativ för att skynda på åtgärdstakten. Att kostnaden för att åtgärda enskilda avlopp ska ligga på den enskilde som nyttjar avloppet är helt i linje med Vattendirektivets PPP (förorenaren betalar). Det är dock en stor kostnad för den enskilde (ca kr), och det behöver tas fram olika lösningar för hur den enskilde ska kunna betala denna kostnad. Det är inte alltid banken, med hänsyn till husets värde, kan tillåta ett extra lån för att åtgärda sitt avlopp. Ett alternativ kan då vara att kommunerna ställer upp med så kallade gröna lån, där kommunen går in och betalar det enskilda avloppet, och sedan får fastighetsägaren betala en årlig avgift för det, liksom de som har kommunalt avlopp gör. 9

10 Konsekvenser per påverkanskälla På sidorna i åtgärdsprogrammet beskrivs konsekvenser per påverkanskälla, där endast kostnaderna för att åtgärda dessa påverkanskällor presenteras. För att få ett avsnitt som innehåller konsekvenser både i form av kostnader och nyttor kan effekt i form av förväntad fosforreduktion läggas till. Då får man en beskrivning av samhällsekonomiska konsekvenser för just Södra Östersjöns vattendistrikt. Åtgärder i VISS Vattenrådet anser att de fysiska åtgärderna (med beräknad effekt och kostnad), som tillkommit i viss sedan föregående cykel, är en kraftig förbättring. Det är även positivt att VISS fortlöpande förbättras och utvecklar sin användarvänlighet. Segeåns Vattenråd, och en del andra Vattenråd i Skåne har eller håller på att ta fram kartmaterial kring vatten, s.k VattenStrategiska PlaneringsUnderlag (VSPU). Denna lokala kunskap och arbete är något som Vattenmyndigheten med fördel bör ta tillvara och ta med i VISS framöver. Andra åtgärder som Segeåns vattenråd anser borde vara med är produktionsvåtmarker och kalkfilterbrunnar. I VISS har kostnader för olika typer av åtgärder uppskattats av Länsstyrelsen. Tyvärr är det väldigt svårt att finna hur man gjort beräkningar för de olika åtgärdsförslagen, och det blir därför en för omfattande uppgift för Vattenrådet att ha synpunkter på varje åtgärdsförslag för sig, och dess kostnader. Generellt bedömer Vattenrådet att de redovisade kostnaderna för de olika åtgärderna ofta ligger långt i underkant. Några exempel som Vattenrådet uppmärksammat är: - Ett enskilt avlopp kostar ca kr att anlägga, medan de siffror som anges i VISS snarare ligger på några 1000 kr. - Redovisade kostnader för anläggande av dammar, våtmarker mm, ligger långt i underkant jämfört med vad man normalt behöver betala för anläggandet av en våtmark eller att ta ut en ha mark för att anlägga skyddszoner på. - Kostnaden för strukturkalkning är exempelvis satt till 0kr, vilket Vattenrådet är tveksamma till, då det innebär en stor kostnad för lantbrukaren initialt, medan den eventuella vinsten i form av ökad skörd och mindre brukningkostnader, erhålls under mycket lång tid. Strukturkalkning har inte heller föreslagits som åtgärd för de vattenförekomster som är sjöar, men för exempelvis Börringesjön skulle det kunna vara en mycket effektiv åtgärd. Presentation av siffror som ligger så långt ifrån faktiska kostnader ger en felaktig bild och risk finns att de tas för faktiska, så att anslag/bidrag minskas med utgångspunkt av dessa siffror. Bättre beskrivning av vad siffrorna täcker behövs så att riktiga bedömningar av kostnaderna för de olika förslagen kan göras och jämföras. Det är av största vikt att varje åtgärd även i 10

11 framtiden bedöms utifrån sina unika förutsättningar inför beviljande av bidrag, och inte utifrån någon schablonmässig beräkning. Vattenrådet menar att kostnader och effekt av en åtgärd är extremt platsberoende, vilket gör att schabloner för denna typ av åtgärder är väldigt svårt att uppskatta. Hur bedömningen gjorts av hur många åtgärder som kan genomföras i varje vattenförekomst framgår inte heller. De platser som framgår i något datasimuleringsprogram, kanske inte är genomförbara i praktiken. Framtagande av möjliga åtgärder och lokal åtgärdsplan bör göras av någon med lokalkännedom, exempelvis kommuner eller vattenråd som arbetat med åtgärder i området. Förbättringsbehovet, som anger den effekt som behöver uppnås för att miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst skall kunna följas, anges i antal kg fosfor för varje vattenförekomst. Dessa värden verkar vara orimligt höga. I flera av Segeåns vattenförekomster överskrider värdet för en enskild vattenförekomst, hela Segeåns årstransport. Det beräknade förbättringsbehovet verkar inte heller effektmässigt stämma överrens med de föreslagna åtgärderna. Är bedömningen att de föreslagna åtgärderna i VISS inte är tillräckliga för att uppfylla behovet? Det borde tydligt framgå om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas. Samhällsekonomisk konsekvensanalys och miljökonsekvensbeskrivningen Vattenrådet tycker att den samhällsekonomiska konsekvensanalysen är bra, då den beskriver åtgärderna mer noggrant, exempelvis mer specifikt vilka styrmedel som kan bli aktuella. Delar av denna information borde även finnas med i åtgärdsprogrammet för att ge en bättre förståelse för åtgärdsförslagen. Svagheten med den samhällsekonomiska analysen är att den presenteras ur ett nationellt perspektiv för hela Sverige. En mer lokal samhällsekonomisk analys är önskvärt, alternativt en åtgärd som tvingar t.ex kommunerna att själva ta fram en. Konsekvenser av åtgärder i jordbruket tas inte upp i ett större perspektiv, t.ex vad gäller matförsörjningen i Sverige och globalt. Jordbruket står för stor påverkan på vattenförekomsterna och det är därför viktig att åtgärder kring jordbruket möjliggörs. Åtgärderna som föreslås för jordbruket innebär ökade kostnader för lantbrukarna och därmed också en eventuellt minskad förtjänst för jordbruksföretagen. Dessa ökade kostnader måste vägas mot de effekter som de riskeras få för svensk livsmedelsproduktion. Vattenrådet föreslår därför fler statliga medel som stöd för jordbruksföretag, så att åtgärder kan bedrivas som en del att ett konkurrenskraftigt jordbruk. I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen inleds varje presentation av ett miljöproblem med ett referensalternativ som beskriver utvecklingen till år 2021 utan åtgärdsprogram. Kostnaderna som detta innebär beskrivs i form av miljömål som inte nås, eller riskerar att inte nås. Vattenrådet anser att det behöver visas vilka konkreta kostnader det innebär om åtgärdsprogrammet inte genomförs. T.ex. hur mycket kostar det att istället utföra åtgärderna 11

12 när det redan är för sent, t.ex. när fisken dör pga. miljögifter och syrebrist, eller när klimatförändringarna medför ökade flöden som avloppsledningsnäten inte kan ta hand om osv. En insikt om att det kan bli ännu dyrare om vi väntar med åtgärder, är ett bra incitament för att få åtgärder genomförda! För Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Göran Jepsson Ordförande 12

LUND REMISSVAR

LUND REMISSVAR LUND 2015-05-04 REMISSVAR Kävlingeåns vattenråd lämnar härmed sina synpunkter på Vattenmyndighetens samråd beträffande Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och Förvaltningsplan för 2015-2021 Vattenrådets

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund

Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund Nya åtgärdsprogrammet för vatten, vad innebär det för kommunerna? Mälarens vattenvårdsförbund 2016-02-02 SAMRÅDET AVSLUTAT (NOV 2014 APRIL 2015) Stort engagemang 50-tal möten 2000 deltagare Alla yttranden

Läs mer

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se BILAGA 3 1(7) Bilaga 3 Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar Kontaktuppgifter Norrköpings kommun E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se Frågor om Förslag

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Yttrande över åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN/2015:343-032 Strategienheten 2015-04-15 1/6 Handläggare Riikka Vilkuna Tel. 0152-290 41 Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner.

Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner. Höje å - Sverigeledande vattensamarbete mellan fyra kommuner. Jonas Johansson Limnolog / Vattenrådssamordnare Höje å- och Kävlingeåns vattenråd Tekniska förvaltningen Lunds kommun Höje å avrinningsområde

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden Vattenmyndigheten Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalanda län Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden 2015-2021 Bakgrund VIVAB har tillfrågats om synpunkter

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015

Vattenförvaltningens samråd 1 nov april 2015 Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 30 april 2015 Vattenmyndighetens samrådsmöte i Stockholm 3 feb 2014 Foto: Fotoakuten.se Vattenförvaltning = Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten från

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015

Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenförvaltingen samråd 2014-2015 Vattenutmaningar i närtid Vattenverksamhetsutredningen Avgiftssystem för vattenprovtagning Samråd vattenförvaltningen 2015-2021 Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 3

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE Cecilia Engman, 2015-04-30 Vårt Dnr: 2015-00537 Ert dnr: 537-9859-2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Läs mer

Bakgrundsinformation vattendirektivet

Bakgrundsinformation vattendirektivet 100 Gammalt mål hur påverkas lantbrukarna? 75 50 25 Nytt mål! Miljömålet BSAP VF Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Martin Larsson martin.h.larsson@lansstyrelsen.se 0 2005 2010 2015

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för åtgärdsområdet Södra Gästriklands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås

Läs mer

Enligt sändlista Handläggare

Enligt sändlista Handläggare 1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015

Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015 Samrådsmöte Sveg 18 februari 2015 Alla kan bidra till ett bättre vatten! Bottenhavets status Blå-Hög ekologisk status Grön- God ekologisk status Gul-Måttlig ekologisk status Orangeotillfredsställande

Läs mer

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Irene Bohman Nationell kalkhandläggarträff 2016-03-15 Maj PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-26 Handläggare: Anders Lindgren Telefon: 08 508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2009-06-11 Samråd

Läs mer

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt LOVA, lokala vattenvårdsprojekt Foto: PM Jönsson Södra Östersjöns vattendistrikt-åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. www.vattenmyndigheterna.se Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och kommuner Vattenmyndigheten

Läs mer

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund. Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF

Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund. Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tema Vatten Borgeby fältdagar 2010 Presentation av Göran Kihlstrand LRF EU direktivet 2000/60/EG Ramdirektivet för vatten December 2000 antog alla EU:s medlemsländer Ramdirektivet

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Malmö Stad, miljöförvaltningen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv

Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattendirektivet i ett kommunalt perspektiv Vattnet i vårt arbete på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Vänersborg Bevakning av vattenfrågor vid anmälningar, tillsyn och prövningar Internt arbete inom

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samrådssvar dnr: Vattenmyndigheten i Västerhavet Göteborg.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samrådssvar dnr: Vattenmyndigheten i Västerhavet Göteborg. REMISSVAR Datum 2015-04-29 Sektor Samhällsbyggnad Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samrådssvar dnr: 537-34925-2014 Vattenmyndigheten i Västerhavet 403 40 Göteborg Dnr: 2014-2552-5 Tjörns kommuns remissvar

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Vattenmiljön i södra Sverige - åtgärdsprogram för fortsatta förbättringar

Vattenmiljön i södra Sverige - åtgärdsprogram för fortsatta förbättringar Vattenmiljön i södra Sverige - åtgärdsprogram för fortsatta förbättringar Martin Larsson vattensamordnare Vattenmyndigheten Norra Östersjön Seminarie: Rent vatten och biologisk mångfald Odling i balans

Läs mer

Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag

Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärdsbehov (beting) Kostnadseffektivitet Strategi målsättning: hur gå tillväga? Kristin Bertilius Borgholms kommun Malin

Läs mer

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING

UNDANTAG ENLIGT VATTENFÖRVALTNINGSFÖRORDNINGEN, MINDRE STRÄNGA KVALITETSKRAV OCH TIDSFRISTER SAMT STATUSFÖRSÄMRING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-10-21\dagordning\tjänsteutlåtande\8.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-09-16 MHN 2008-10-21 p 8 Stina Thörnelöf

Läs mer

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan

Statusklassning och vattendirektivet i Viskan Statusklassning och vattendirektivet i Viskan EU s ramdirektiv för vatten och svensk vattenförvaltning VARFÖR EN NY VATTENFÖRVALTNING? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas,

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Vattenskyddsområden. Monica Andersson

Vattenskyddsområden. Monica Andersson Vattenskyddsområden Monica Andersson Skydda dricksvatten Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområden Tillstånd

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Lantmäteriet 2008. Ur GSD-produkter ärende 106-2004/188F. Projekt Vattensamverkan är ett initiativ från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mycket av data är hämtad från databasen

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Utdrag från Vattenmyndighetens förslag till åtgärder, remiss 2009

Utdrag från Vattenmyndighetens förslag till åtgärder, remiss 2009 Utdrag från Vattenmyndighetens förslag till åtgärder, remiss 2009 Underlag till möte med grundvattenrådet 24 april 2009 Vattenmyndighetens sammanställning av Miljöproblem...3 Vad omfattas?... 3 Övergripande

Läs mer

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä

Piteälvens vattenrådsområde VRO 6. Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Piteälvens vattenrådsområde VRO 6 Älvsbyn 2009-03-31 Sofia Perä Vad är målet för våra vatten? - God status - God tillgång - Ingen försämring - Hållbart utnyttjande - Framtida generationer ska få uppleva

Läs mer

Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Mikael Olshammar 2013-08-20

Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Mikael Olshammar 2013-08-20 Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Sveriges miljömål Sverige har 16 miljömål som ska nås senast år 2020. I år konstatera Naturvårdsverket att 14 av 16 miljömål inte kommer uppnås i tid. Ingen

Läs mer

Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen. Karin Dahlström och Oskar Donnelly

Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen. Karin Dahlström och Oskar Donnelly Erfarenheter från tillsyn av kommunala dagvattenanläggningar samt dagvattenhantering i planprocessen Karin Dahlström och Oskar Donnelly Upplägg Hur det började - projekt dagvattendammar Dagvattenledningar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 79/2015 Dnr 2012/0707 KS-22 Diariekod: 013 Sammanträdesdatum 2015-04-27 Sidan 29 av 40 Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan och åtgärdsprogram

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Ekonomisk analys. Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt

Ekonomisk analys. Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Bottenhavets vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 125-130 Sidan 126 (204) Förvaltningsplan 2009-2015 för

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:14 Dnr. KS 2015/0077-422 Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Planarbetsutskottets

Läs mer

Lokala Åtgärdsprogram

Lokala Åtgärdsprogram Lokala Åtgärdsprogram -Bilagor och underlag till Åtgärdsprogram 2015 Mikael Gyllström 2014-05-27 VM Åtgärdsprogram 2015-2021 Juridiskt bindande För myndigheter och kommuner Styrmedel Lst ÅP-bilaga ÅP-bilaga

Läs mer

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt, 2015-2021

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt, 2015-2021 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Länsstyrelsen Kalmar län 39186 Kalmar Kalmar, 4 maj 2015 Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt,

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

PM om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

PM om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt PM om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 2015-03-26 Bakgrund Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan, en livsnödvändighet

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer