Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(5) Handläggarens namn Jenny Lindqvist Huvudmannaskap för sopsugsanläggning, Kongahällatomten(Dnr KS2011/362-13) Sammanfattning Utifrån visionen om att göra Kongahälla till en hållbar stadsdel, utreddes tidigt olika innovativa avfallslösningar. Inom miljöprogrammet för Kongahälla (publicerat 2010) enades kommun och byggherrar om att etablera en sopsugsanläggning. Organiskt och brännbart avfall från bostäder slängs då i nedkast i miljörummen och sugs i underjordiska ledningar till en terminal. En utredning visade att det var mest fördelaktigt om kommunen ägde anläggningen. I ramavtal med byggherrarna (undertecknade 2010) uttrycks att kommunen ska vara huvudman för sopsugen, med rätt att överlåta huvudmannaskapet till ett kommunalt bolag. En kommunalägd sopsugsanläggning har därmed länge varit en utgångspunkt i planeringen av Kongahällaområdet, och detaljplanen är anpassad utifrån denna lösning för avfallshantering. Det har dock inte fattats något uttryckligt beslut om kommunalt huvudmannaskap och organisationen av detta. När nu detaljplanen, Kongahälla Västra, vunnit laga kraft behövs sådana beslut för att inte försena projektet, eftersom de underjordiska ledningarna behöver anläggas i ett tidigt skede. Ett beslutsförslag rörande huvudmannaskap och driftansvar för sopsugsanläggningen på Kongahällatomten lyftes till Kommunstyrelsen Ärendet återremitterades till förvaltningen med uppdrag att undersöka om huvudmannaskapet kan handhas av en samfällighet. Byggherrarna gav dock ett tydligt besked att de inte är intresserade av att bilda en samfällighet, se bilaga. Dessutom visar tidigare utredningar att fördelarna med ett långsiktigt kommunalt huvudmannaskap är övervägande. (Ärendet skulle behandlas på nytt av Kommunstyrelsen i juni 2012 men utgick.) Med denna bakgrund föreslår förvaltningen följande beslut: 1. Kungälvs kommun åtar sig att vara huvudman för en sopsugsanläggning för bostadskvarteren på Kongahälla, enligt intentionerna i detaljplan för Kongahälla Västra och i ramavtalet med byggherrarna. Kommunen har möjlighet att under driftskedet överlåta huvudmannaskapet till en annan part inom kommunkoncernen. 2. Förvaltningen (Samhällsbyggnad) får i uppdrag att samordna fortsatt projektering, upphandling samt byggande av sopsugsanläggningen, i samråd med byggherrarna. Ramavtalets intentioner ska omvandlas till fullgoda avtal innan byggstart. 3. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utförligare utredning och återkomma med förslag till var i kommunorganisationen med samarbetspartners som huvudmannaskapet ska ligga i driftskedet. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(5) Bakgrund Avfallshantering i Kongahälla Olika alternativa lösningar för avfallssystem på Kongahälla har utretts i syfte att öka källsorteringen och minska antalet transporter i området 1. År 2010 enades Kongahällas miljöoch energigrupp, med förankring i den politiska styrgruppen, om att etablera miljörum i varje kvarter i bostadsområdet med plats för källsortering av 11 fraktioner. Av dessa ska två fraktioner, brännbart avfall och biologiskt avfall, transporteras i en sopsugsanläggning till en terminal för central upphämtning med container. (Terminalen kommer preliminärt att placeras på norra sidan Marstrandsvägen.) En sopsug innebär att avfall slängs i ett nedkast och transporteras i underjordiska ledningar med hjälp av ett fläktsystem. Fördelar med detta är bland annat möjlighet att bygga mindre miljörum och använda mindre renhållningsfordon; minskad mängd tung trafik i närmiljön; minskade utsläpp från transporter; bättre arbetsmiljö för renhållningspersonalen; samt lägre risk för brand, lukt och skadedjur 2. I fortsatta politiska beslut har sopsugsanläggningen varit en utgångspunkt, se nedan. Planeringen av sopsugsanläggningen påbörjades tidigt i Kongahälla-projektet tillsammans med projektering av gator och ledningssystem. Det innebär att sektor Samhällsbyggnad har tagit rollen som beställare av sopsugsanläggningen, i samråd med byggherrarna. Alternativ för huvudmannaskap Ett huvudmannaskap innebär ett ansvar att äga, driva, underhålla och utveckla anläggningen. För service och underhåll tecknar vanligtvis huvudmannen ett serviceavtal med sopsugsleverantören som hanterar eventuella driftstörningar. Det finns även möjlighet för en huvudman att teckna funktionsavtal med en motpart som sköter hela det löpande arbetet mot en avgift. Avtalet innefattar då förutom service och underhåll av anläggningen även fakturering, handläggning av anslutningsavgifter och övrig drift. En utredning gjordes vintern då konsekvenser fastställdes för olika alternativ gällande huvudmannaskap för en sopsugsanläggning i Kongahälla. Denna visade att fördelarna med ett kommunalt ägandeskap var övervägande. Bland annat får kommunen rådighet över vilket system som ska användas, utifrån behov och möjligheter, och kan på ett bättre sätt planera för och säkerställa en god, miljömässig och långsiktigt hållbar avfallshantering. Därför enades kommun och byggherrar om att kommunen ska vara huvudman, med rätt att överlåta huvudmannaskapet till ett kommunalt bolag. Det skrevs in i de ramavtal med byggherrarna, med tillhörande avtalsutkast om sopsugsanläggning, som tecknades 2010 (KF 183/10). Analys av olika alternativ inom kommunens organisation Olika alternativ har analyserats gällande var inom organisationen som ansvaret bör ligga för förvaltning och drift av anläggningen. Alternativen är Kungälvs kommun (Renhållning/ Samhällsbyggnad); Kungälv Energi; samt avfallsentreprenör, för närvarande Renova. Skillnaderna utifrån ekonomi, juridik och kompetens har studerats. Analysen visade att alla dessa alternativ är teoretiskt möjliga. Förvaltningen föreslår att en djupare utredning 1 Kongahällatomten Förstudie alternativa lösningar för avfallshantering, Sweco Environment AB, Göteborg Kommunalt huvudmannaskap för sopsug, Rapport U2013:06, Avfall Sverige Etablering av sopsuganläggning på Kongahällatomten, Kungälvs kommun,

3 3(5) genomförs av konsekvenser av de olika alternativen, samt andra tänkbara samarbetspartners (läs bl.a. SOLTAK). Tidigare beslut Miljöprogrammet för Kongahälla publicerades 2010 och baseras på omfattande underlag. Det är framtaget i samarbete mellan kommun och byggherrar och förankrat i den politiska styrgruppen för Kongahälla. I miljöprogrammets avsnitt om avfallshantering för bostäder uppges att organiskt avfall och restavfall ska transporteras via sopsugssystem genom att byggherren ansluter till den av Kungälvs kommun etablerade sopsugsanläggningen i området. I antagen detaljplan för Kongahälla Västra (KF 146/2011) uppges att sopsugsanläggning planeras inom området, och att ledningar anläggs allt eftersom övrig infrastruktur byggs ut tecknades ramavtal om marköverlåtelse mellan Kungälvs kommun och respektive byggherre, som godkändes av Kommunfullmäktige (KF 183/10). Där uppges att exploatörerna, förutom KF Fastigheter, skall ansluta sina respektive kvarter till en av Kommunen uppförd sopsugsanläggning. Till ramavtalet bifogades avtalsutkast för uppförande och anslutning till sopsugsanläggning, samt avtalsutkast om drift och underhåll för sopsugsanläggning, med tillhörande kostnadskalkyler. I avtalsutkasten framgår att Kungälvs kommun ska vara huvudman för sopsugsanläggningen, med rätt att överlåta huvudmannaskapet till ett kommunalt bolag. Det har dock inte fattats något uttryckligt formellt beslut om kommunalt huvudmannaskap och organisationen av detta under uppförande respektive drift av sopsugsanläggningen på Kongahällatomten. Ett beslutsförslag lyftes till kommunstyrelsen 2011 ( 134/2011). Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att undersöka om huvudmannaskapet kan handhas av en samfällighet där fastighetsägarna är delägare. Byggherrarna gav besked att de inte är intresserade av att bilda en samfällighet, se bilaga. Ärendet skulle behandlas på nytt av kommunstyrelsen vid sammanträde i juni 2012 men utgick utan vidare behandling ( 258/2012). Verksamhetens bedömning Ledningarna till sopsugsanläggningen är infrastruktur under mark och behöver därmed anläggas i ett tidigt skede av projektet. För att inte försena byggnationen av Kongahälla behövs nu beslut om huvudmannaskap och ansvarsfördelning för sopsugen. Att överlåta huvudmannaskapet till en samfällighetsförening bedöms inte vara aktuellt. Dels visar tidigare utredningar att fördelarna med ett kommunalt huvudmannaskap är övervägande. Dels vill inte de byggherrar som kommunen ingått avtal med bilda en samfällighet (se bilaga). Vill varken kommunen eller fastighetsägarna ta ansvar för ägandet och driften av sopsugen, så uteblir investeringen och genomförandet. Konsekvenserna blir att tunga transporter i området ökar, vilket skulle gå emot intentionerna för Kongahälla. Därtill är detaljplanen utformad utifrån att en sopsug ska finnas, genom att mindre markyta har getts till miljörummen och genom att renhållningsfordon av traditionell storlek inte kan ta sig fram i området. Om det inte blir någon sopsugsanläggning behöver bebyggelsens utformning anpassas för ökade transporter, vilket leder till minskade byggrätter för bostadsändamål och att avtalen med exploatörerna behöver förhandlas om. Det kommer att innebära betydande försening av projektet.

4 4(5) Kommunstyrelsen föreslås nu ta ett tydligt beslut om kommunalt huvudmannaskap för sopsugsanläggningen. Det innebär att förvaltningen kan gå vidare med uppdaterad projektering av sopsugen, på liknande sätt som för gator och övriga ledningssystem. Förvaltningens bedömning är att en utförligare utredning behövs om var i kommunorganisationen, inklusive kommunala- och regionala bolag samt samarbetspartners, som huvudmannaskapet sedan ska ligga under driftskedet. Analys av några alternativ har påbörjats sedan tidigare, se ovan, men det kan även finnas andra tänkbara möjligheter. För de boende i Kongahälla innebär sopsugsanläggningen en ökad kvalitet jämfört med konventionell avfallshantering. Buller och utsläpp från tunga transporter minskar, och miljörummen kan upplevas som fräschare. Ekonomisk bedömning Den ökade kvaliteten som sopsugen ger för de boende medför en något högre kostnad för avfallshanteringen (i runda tal 200 kronor per lägenhet och år) vilket är accepterat av byggherrarna utifrån deras marknadsundersökningar. Avsikten är att i första hand inte belasta det övriga avgiftskollektivet utan hantera detta lokalt inom Kongahälla. Vid ett kommunalt huvudmannaskap gör kommunen investeringen i sopsugsnät och terminal. Investeringen har beräknats till mkr vilket finns avsatt i projektbudgeten för Kongahälla. Kommunen tar sedan successivt ut kostnaden av de anslutna fastighetsägarna, fördelat på ett engångsbelopp vid anslutningen och en årlig avgift där drift och underhåll ingår. En omfattande beskrivning av detta upplägg finns formulerad i de avtalsutkast som bifogats kommunens ramavtal med byggherrarna. Hanteringen av avfallet (borttransport från terminal samt behandling) debiteras enligt kommunens avfallstaxa. Det innebär att den totala kostnaden för fastighetsägarna blir ungefär densamma som om anläggningen skulle ägas av dem själva. Förvaltningen har dimensionerat och projekterat anläggningen i samarbete med byggherrarna. Cirka 10 procent av den totala investeringskostnaden utgörs av byggherrekostnader. Av detta är uppskattningsvis hälften redan upparbetade. Vid beslut om att avstå från en sopsugsanläggning ska upparbetade medel föras till det årets resultat. Förslag till beslut 1. Kungälvs kommun åtar sig att vara huvudman för en sopsugsanläggning för bostadskvarteren på Kongahälla, enligt intentionerna i detaljplan för Kongahälla Västra och i ramavtalet med byggherrarna. Kommunen har möjlighet att under driftskedet överlåta huvudmannaskapet till en annan part inom kommunkoncernen. 2. Förvaltningen (Samhällsbyggnad) får i uppdrag att samordna fortsatt projektering, upphandling samt byggande av sopsugsanläggningen, i samråd med byggherrarna. Ramavtalets intentioner ska omvandlas till fullgoda avtal innan byggstart. 3. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utförligare utredning och återkomma med förslag till var i kommunorganisationen med samarbetspartners som huvudmannaskapet ska ligga i driftskedet.

5 5(5) Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Haglund Marks- och exploateringschef Expedieras till: Sektor samhällsbyggnad/jenny Lindqvist, Monica Wincentson, Evelina Sandström För kännedom till: Sektor samhällsbyggnad/sofia Samuelsson

6

7

8 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Jenny Bjönness Bergdahl Remissvar avseende vägplan, väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ(dnr KS2013/563-9) Sammanfattning Kungälvs kommun har fått en remiss på samrådshandlingen för vägplan, Väg 168, delen Ekelöv-Kareby från Trafikverket. Vägplanen föreslår fyra förslag på vägkorridorer mellan Ekelöv och Kareby. Kungälvs kommun är en part som ska lämna yttrande till Trafikverket. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar. Bakgrund Trafikverket arbetar med vägplan för en ny förbindelse mellan väg 168 vid Ekelöv och väg 574 vid Kareby, med en trafikplats över E6, en ny bro över Bohusbanan och gång- och cykelväg. Förbindelsen förväntas ersätta nuvarande väg 168 på sträckan Ekelöv-E6. Vägutbyggnaden finns med i den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland, med möjlig byggstart under perioden I arbetet med vägplanen studerar Trafikverket nu alternativa lokaliseringar, vägkorridorer. Efter beslut om val av lokaliseringsalternativ kommer Trafikverket i det fortsatta arbetet att ta fram en vägplan som redovisar vägens läge och utformning mer i detalj. Länsstyrelsen har efter inledande samråd beslutat att en miljökonsekvens-beskrivning ska tas fram som underlag till vägplanen. Fyra alternativ har studerats, med tre olika trafikplatslägen. Grön vägkorridor ligger i den norra delen av området, den följer till stor del nuvarande vägar mellan Ekelöv och Kareby, men korsar Bohusbanan på en bro söder om bebyggelsen i Skårby. Trafikplatsen i Grön korridor ligger ungefär där en lokal väg idag korsar E6 på bro. Lila vägkorridor sammanfaller med Grön vägkorridor fram till passagen över Bohusbanan, som ligger längre söderut i detta alternativ. Den fortsatta sträckningen till Kareby och även trafikplatsen vid E6 ligger på jordbruksmark. Röd vägkorridor ansluter till nuvarande väg 168 på samma plats som övriga korridorer, men den ligger längre österut i den norra kanten av Bollestads golfbana. Detta alternativ ligger skiljt från nuvarande vägar i ett småskaligt och kuperat odlingslandskap. Trafikplatsen i Röd korridor ligger ungefär där en enskild väg idag korsar E6. Till skillnad från Grön och Lila korridor ansluter Röd till väg 574 söder om Kareby. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

9 2(3) Även en kombination av Lila och Röd korridor har studerats, väster om passagen över Bohusbanan följs Lila korridor men öster om ansluter alternativet till Röd korridor och dess trafikplatsläge. Verksamhetens bedömning Förvaltningens samlade bedömning kring föreslagna vägkorridorer är att alternativ grön är mest fördelaktigt. Förvaltningen anser att detta alternativ gör minst intrång i landskapsbilden, undviker att jordbruks- och betesmark delas upp och har minst påverkan på kultur- och naturmiljön. De redovisade bullerberäkningarna visar att det är E6 som är den stora bullerkällan i området, vilket ger mest positiva effekter för Skårby gällande bulleråtgärder. Huvudtätorten Kungälv/ Ytterby /Kareby får en bättre inramning. Det gröna alternativet gör det möjligt att det inte skapas fler vägar än nödvändigt och att befintlig järnvägspassage i Skårby kan stängas. I översiktplanens vision om att dra en länk från Kareby som sammankopplar med Ale kan leva vidare. Förvaltningen bedömer att det röda, lila och röd/lila alternativen gör stora intrång i landskapsbilden och kan skapa barriärer mellan jordbruks- och betesmarker. Risken är att det blir stora intrång på kultur- och naturmiljön. Alternativen ger en ovisshet om hur många befintliga vägar som måste vara kvar i området t.ex. väg 613 och att inga järnvägspassager kan stängas. Det strategiskt utvecklingsområde som ligger mellan Rollsbo, Väg 168 och Kareby påverkas inte av valet av vägkorridor.

10 3(3) Ekonomisk bedömning Kommunen har slutit ett genomförande- och medfinansieringsavtal med Trafikverket år 2009 (Dnr 2009/ ) angående statliga och kommunala medel. I avtalet ingår kostnader för byggandet, projektering, marklösen samt administration. Enligt avtalet ska kommunen medfinansiera med 60 miljoner kronor. Om byggstarten tidigareläggs så har kommunen avtalat att förskottera 81 miljoner kronor, men också ett eventuellt överskjutande belopp. I nuvarande fas i vägplanen beräknas kostnaden hamna på 200 miljoner kronor och beräknad byggstart cirka Förslag till beslut Förslag till remissvar Förslag på remissyttrande angående samrådshandling, vägplan, väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ, Kungälvs kommun daterad den 13 januari 2014 antas som Kungälvs kommuns remissvar och översänds till trafikverket. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Levin Planchef Expedieras till: SHB, Jenny Bjönness Bergdahl För kännedom till: SHB, Leif Johansson,Henrik Levin

11 Förslag på remissvar angående samrådshandling, vägplan, väg 168 Ekelöv- Kareby, val av lokaliseringsalternativ, Kungälvs kommun (Dnr 2013/563) Den framtagna samrådshandlingen för vägplan, väg 168 Ekelöv-Kareby känns genomarbetat och beskrivningen av de fyra vägkorridorerna görs på ett tydligt sätt. En bra sammanfattande jämförelse mellan de fyra alternativen där de olika konsekvenserna så som miljöpåverkan, markanvändning och trafik och användargrupper analyseras. Kungälv är en del i Göteborgsregionens (GR) utveckling och såväl Västra Götalands regions vision om Det goda livet. GR:s strukturbild ligger till grund för Kungälvs utveckling och Kungälv har även ställt sig bakom målbilden om framtidens kollektivtrafik (K2020) som tagits fram inom GR. Kungälvs kommun saknar dock ett tydliggörande hur den nya vägen kommer att bidrag till att uppnå målen i K2020. Kommunen har förslag på kommande trafikutformning för den framtida trafikplatsen över E6, bör utformas i likhet med motet vid t.ex. Bäckebol för att minska utbredning av trafikplatsen. Kommunens bedömning kring föreslagna vägkorridorer är att alternativ Grön är mest fördelaktigt för kommunen. Detta alternativ gör minst intrång i landskapsbilden, undviker att jordbruks- och betesmark delas upp och har minst påverkan på kultur- och naturmiljön. Kommunen ser att det finns möjligt att det inte skapas fler anslutande vägar än nödvändigt och att befintlig järnvägspassage i Skårby kan stängas. Det gröna alternativet håller öppet möjligheten att sammankoppla Ale med Kungälv med en länk via Diseröd. Kommunen bedömer att det röda, lila och röd/lila alternativen gör stora intrång i landskapsbilden och kan skapa barriärer mellan jordbruks- och betesmarker. Risken är att det blir stora intrång på kultur- och naturmiljön. Alternativen ger en ovisshet om hur många befintliga vägar som måste vara kvar i området t.ex. väg 613 och att inga järnvägspassager kan stängas. Kungälv Anders Holmensköld Kommunalråd Leif Johansson Samhällsbyggnadschef ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

Dnr Ten 2010/85 Stationär sopsug i Barkarbystaden

Dnr Ten 2010/85 Stationär sopsug i Barkarbystaden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-02-01 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/85 Stationär sopsug i Barkarbystaden Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 Tekniska nämnden ger Bygg- och miljöförvaltningen

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka strand, kajen, detaljplan 5, på Sicklaön, Nacka kommun 1 (6) DELEGATIONSBESLUT 2015-12-16 Dnr KFKS 2015/870-214 Projekt 9259 Detta beslut fattas med stöd av Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, 138. Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Västra Nacka

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Detaljplan för del av Björnhovda 2:135 m fl, Snäckstrand södra, Färjestaden

Detaljplan för del av Björnhovda 2:135 m fl, Snäckstrand södra, Färjestaden Detaljplan för del av Björnhovda 2:135 m fl, Snäckstrand södra, Färjestaden ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 (1987:10).

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Utställningshandling 2014-05-08 Detaljplan för BOSTÄDER I TEGA, YTTERBY Tega 2:5 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset 442

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Information från renhållningsenheten(dnr KS2014/275-2) 1(2) Handläggarens namn Dan Gorga 2014-02-14

Tjänsteskrivelse. Information från renhållningsenheten(dnr KS2014/275-2) 1(2) Handläggarens namn Dan Gorga 2014-02-14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Dan Gorga 2014-02-14 Information från renhållningsenheten(dnr KS2014/275-2) Sammanfattning Avfallsverksamheten i Kungälv står inför en rad förändringar. I förändringsarbetet

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2015.296 Datum: 2015-10-29 Planarkitekt Elin Celik E-post: elin.celik@ale.se Kommunstyrelsen Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-09 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-01-28, rev 2009-07-06 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta

Läs mer

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning 2015-12-29 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/81-311 Kommunstyrelsen Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande. Sammanfattning

Läs mer

5. Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän KS/2014:1747 23-49 6. Entreprenadformen "Partnering" vid byggandet av Ängås skola

5. Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän KS/2014:1747 23-49 6. Entreprenadformen Partnering vid byggandet av Ängås skola 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad kallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen torsdagen den 4 december 2014, 8:15 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Stenungsunds kommun Västra Götalands län

Stenungsunds kommun Västra Götalands län 1(5) Dnr 0197/09 Utställningshandling 2012-08-30 detaljplan för skola och bostäder, Kyrkenorum 4:210 och del av 4:123 Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Planchef. Ärende Beteckning Sida

Planchef. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-05-16 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-05-24 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Gunilla Wesström Stora Projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning tillsammans med Locum för

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN

FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN Januari 2015 SÄRSKILDA RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERINGEN I NORRA DJUGÅRDSSTADEN Dokumentet ersätter tidigare PM. Att användas av parter som är involverade i byggnationen av Norra Djurgårdsstaden. INNEHÅLL

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-24 KF 10 Dnr. KS12/306 Taxan gäller from 2013-03-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2015-02-28 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/2 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Samrådshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: XX mars

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring PM 2015:146 RI (Dnr 111-1146/2015) Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-12

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-12 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 12 november, kl. 17:00-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

VÄXJÖ 12:9 MFL PÅ TELEBORG I VÄXJÖ

VÄXJÖ 12:9 MFL PÅ TELEBORG I VÄXJÖ LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2012-06-21 2010-BN0591 Byggnadsnämnden antog 2012-05-02 69 VÄJÖ 12:9 MFL PÅ TELEBORG I VÄJÖ Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte överklagats. Beslutet har vunnit laga

Läs mer

Medfinansieringsavtal objekt xxx. Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal:

Medfinansieringsavtal objekt xxx. Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: Medfinansieringsavtal objekt xxx 1 Parter Trafikverket, region xx, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge kommun x, org.nr., Adress, Postadress/ xx AB, org.nr., Adress, Postadress Mellan parterna har följande

Läs mer

Ärende 9. Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering

Ärende 9. Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering Ärende 9 Mer kollektivtrafik i Degerfors och Karlskoga kommun - genomförande och medfinansiering Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-12-14 KS 2015.0036 Handläggare Hans Bergh-Nilsson Kommunstyrelsen Mer kollektivtrafik

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-27 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-20, rev. 2011-11-21 ANTAGANDEHANDLING UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 20XX-XX-XX Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. (kv Båtsman) i Norrtälje stad enligt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK

HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK HANDLINGSPLAN HÅLLBART RESANDE ÅTGÄRDER FÖR GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Sara Hesse, trafikingenjör, 2016-2018

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-04-23 1 (8) Christian Nützel planarkitekt Diarienummer 2012 KSM 0101 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan

Läs mer

Markanvisningar Stavlund etapp 1

Markanvisningar Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2016-04-07 1/2 Handläggare Jörgen Altin Tel. 0152-293 03 Kommunstyrelsen Markanvisningar Stavlund etapp 1 Förslag

Läs mer

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser.

Planhandlingen utgörs av denna planbeskrivning samt en plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser. Antagandehandling 2010-12-06 Dnr 2009/2094 Detaljplan för del av Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) Mullsjö Mullsjö kommun Godkännande: 2010-10-26, 77, BN Antagande: 2010-12-21, 152, KF Laga kraft: 2011-07-21

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

Torrkonservering av hushållsavfall Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S)

Torrkonservering av hushållsavfall Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S) Utlåtande 2013:193 RII+RVI (Dnr 303-568/2013) Torrkonservering av hushållsavfall Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2013:32)

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54

Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Utlåtande 2010:129 RIII (Dnr 311-1704/2010) Detaljplan för del av Växthusvägen m.m. i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2001-17301-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Detaljplan

Läs mer

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Anna Ekwall, Petter Skarin och Mari Lundkvist från planavdelningen Detaljplanering Planprocessen

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1 36-10 Mark och exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING 2015-05-15 SBN 2015-05-19 1 [7] Referens Kristofer Uddén GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rikstens företagspark, del 1 Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Österåkers kommun Sanhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2014-04-28 Dnr: KS 2014/0114-219 PM, Ställningstagande till översiktsplanens aktualitet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad.

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad. 1 1 LEDNINGSKONTORET Mark- och exploatering SAMRÅDSFÖRSLAG 2002-12-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005-02-21 Rev 2005-09-01 Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: 03/032/214 DETALJPLAN FÖR OMRÅDE ÖSTER OM VATTENTORNET Mariedal 1:6, Trötenområdet Lysekils kommun ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar

Läs mer

Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn och

Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn och 2013-09-27 1 (11) STARTPROMEMORIA Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn Dnr KFKS 2012/554-251 Projekt 9224 Allmänna anläggningar Danvikstrand Dnr KFKS 2012/556-251 Projekt 9225 Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Dnr: 617/07-315 Hemmeslöv 7:4 i Hemmeslöv, Båstads kommun

Ändring av detaljplan för del av Dnr: 617/07-315 Hemmeslöv 7:4 i Hemmeslöv, Båstads kommun Ändring av detaljplan för del av Dnr: 617/07-315 Hemmeslöv 7:4 i Hemmeslöv, Båstads kommun Plan- och genomförandebeskrivning PLANAVDELNINGEN BÅSTADS KOMMUN 2(6) Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-23 Kommunstyrelsen Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-103-214 Datum: 2013-05-21 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för RÄKBODARNA Del av Södra Hamnen 1:115 m fl, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Planens syfte är att permanenta byggrätter

Läs mer

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma 2006-12-08 Prospekt Markanvisning i Ullstämma Underlag för intresseanmälan rörande exploatering för bostadsändamål i Ullstämma Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad Drottninggatan 45 581 81 Linköping

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088 A n t a ga n d e h a n d l i n g DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda Dnr 2011.F0088 Framtaget av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun april 2011 Antagen: KS 2011-05-27 289 Laga

Läs mer

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen

Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen PM 2003 RVIII (Dnr 303-2270/2003) Soptipp på Tornvaktargränd i Bromma Skrivelse av Jan Björklund m.fl. (fp) om att avbryta planeringen Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark 2013-10-10 Dnr SBN 90/2007-20 STADSBYGGNADSKONTORET Camilla Miller Utställningshandling Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Samråd har skett

Läs mer

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad.

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad. Dp 1801 Illustration Anders Holmberg Arkitekter Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Akt nr 1486-P154 Detaljplan för Kile 1:125 m fl Sydkoster Dnr MBN/2005-0128 Antagen av KF 2015-09-10 Laga kraft 2015-10-13 Genomförandebeskrivning INLEDNING En genomförandebeskrivning skall redovisa de

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97 Ärende 16 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun S 90 Inledning En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Detaljplan för VENA 1:3 M. FL. Bostäder och väg i Västra Ytterby Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS Nämndhuset

Läs mer