Kronofotografi och taylorism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronofotografi och taylorism"

Transkript

1 Trond Lundemo Filmen och gesternas kartläggning Hur hänger filmens konstgrepp som närbild och slow motion ihop med taylorismen? Vad förbinder biometriska identifieringsmetoder med filmen Avatar? Filmvetaren Trond Lundemo undersöker uppkomsten av och sambanden mellan olika tekniker för att klassificera rörelse, och pekar på deras biopolitiska implikationer. Precis som Giorgio Agamben har hävdat är filmen en gestens konstform, eftersom den är knuten till, och spelar en viktig roll för, den fas av moderniteten då gester omdanas av industriella maskiner. 1 Tidig film är full av nervösa beteenden och tics Charlie Chaplins emblematiska figur är kanske det tydligaste exemplet och det är svårt att urskilja när filmen endast dokumenterar befintliga gester och när den själv börjar producera dem. Filmen blev en väsentlig del av de industriella teknologier som gav upphov till uppbrutna, ryckiga rörelser. Agamben påpekar att medan nervösa beteenden ofta framhölls i filmens begynnelse så finns få eller inga anmärkningar kring dessa gestiska avvikelser från och med början av förra seklet och fram till 1970 talet. Han tolkar det som att de var så vanligt förekommande under denna period att de helt enkelt inte utmärkte sig. De sammanföll med de omgivande teknologiernas rörelser. Och om de åter började uppmärksammas under 1970 talet är det troligtvis för att samhället då ändrat rytm, att gestiska tics inte längre stod i samklang med samhällets rörelser. Om det är sant att filmen är en gestens konstform tycks det kanske inte så märkligt att även många filmteoretiska projekt har undersökt den rörliga bildens möjlighet att förvara, arkivera och klassificera gester. Mer intressant är det att just 1970 talet är den tid då filmteorin åter börjar ta sig an frågor om representationen av rörelse. Om filmen, som Raymond Bellour hävdat, är en "oåtkomlig text", är det på grund av att man inte kan citera den utan att frysa bilden. 2 Hur skulle man kunna "citera" och isolera gesten och samtidigt behålla dess rörelse? Om de gestiska avvikelserna åter börjar uppmärksammas vid denna tid är det på grund av att bildens rytm har förändrats. Uppkomsten av frågan om rörliga bilders "citerbarhet" under 1970 talet skulle mycket väl kunna anses svara mot uppkomsten av ett annat rörelsemodus i bilder, i analog och digital video. Kronofotografi och taylorism Analysen av rörelser spelar en avgörande roll för filmens utveckling och avsikten med kronofotografi var att undersöka de gestiska rörelser som undflyr våra vardagliga sinnesintryck. I syfte att analysera kroppsliga rörelser konstruerades kameror som kunde fånga ögonblick av rörelser i snabb följd. Genom att bryta upp en gest kunde dess inre delar benas ut de kronofotografiska analyserna gjorde klipp och snitt i tiden. När kameran An article from 1/7

2 används för att analysera kroppar i rörelse underordnas kroppen tiden. Kamerans tidsbestämda ekvidistansmekanik dess sätt att mäta och reglera tidsskillnaden mellan exponeringarna är autonom i förhållande till den kropp som fotograferas, vilket innebär att ögonblicken i tiden relateras till varandra och inte till kroppen som rör sig. Brytningspunkten mellan en representationslogik och en strävan att underordna kroppen maskinens logik, personifieras av de två protagonisterna i utvecklingen av ögonblicksfotografin. Den brittisk amerikanske fotografen Eadweard Muybridge fotograferade hästar och människor med separata kameror för varje position och framställde på det viset serier av rörelseögonblick i rummet. Här var teknologin ännu underordnad kroppens rörelse eftersom den saknade medel att säkerställa exakta tidsintervall mellan exponeringarna. Serien av tagningar bestämdes istället av vissa bestämda moment i en rörelse. Det är detta Henri Bergson kallade den kinematografiska illusionen av rörelse. Den franske fysiologen Étienne Jules Marey, som ägnade sitt liv åt inskriptionen av "osynliga" kroppsliga rörelser i kartor och grafer, uppfann en teknik för en enskild kamera med en inre mekanism som säkerställde exakta tidsekvidistanser mellan exponeringarna. Henri Bergson kallade det för "ett ögonblick vilket som helst". 3 Till skillnad från de serier av ögonblicksfotografier som kartlade rörelse med hjälp av kroppens egen rörelsebana, kunde tidsekvidistansmekaniken istället göra kroppen till föremål för tiden och dess mått. Detta gjorde det möjligt att kartlägga kroppen på radikalt nya sätt. Marey utförde sina kronofotografiska studier på en enkel glasskiva, innan filmremsan gjordes tillräckligt stark för att kunna vevas snabbt framför linsen. På det senare sättet kunde varje ögonblick av en kroppslig rörelse fångas i en separat bildruta. Detta är anledningen till att Mareys rörelsestudier på film kan visas med en projektor, medan Muybridges verk endast kan åskådliggöras som ett slags tecknad film, genom teckningar och klipp & klistra tekniker. Tvärtemot vad många forskare tror ansträngde sig Marey mycket för att framställa en fungerande projektor i syfte att kunna åter syntetisera sina rörelsestudier. Även om det inte råder någon tvekan om att Marey var ointresserad av att reproducera samma rörelser som kan uppfattas direkt av ögat, argumenterade han för slow motion studier, time lapse fotografi och loopade upprepningar av rörelse. 4 Presentationen av rörelsestudierna var inte bara beroende av studiet av en enstaka rörelses position på en glasskiva eller en filmremsa, utan även av avvikelser från den obrutna rörelsens vanemässiga former. Denna tekniks tidsekvidistanser förflyttade fokus från enskilda exponeringar till intervallet mellan dem och kunde därmed kartlägga kroppen i enlighet med en yttre logik bestämd av maskinen, istället för av kroppen själv. Mareys kronofotografiska studier, i form av kartlagda rörelser, sammanställdes och klassificerades såväl efter art som efter inskriptionsteknik. Det var emellertid aldrig Mareys mål att skapa en encyklopedisk klassificering av rörelser, hans publicerade verk är mer upptagna av tekniska problem och deras lösningar än av de bilder tekniken resulterade i. Den kronofotografiska metoden vidareutvecklades icke desto mindre till andra klassificeringsprojekt. I ett projekt som ligger mycket nära den kartläggning av nervösa beteenden som Agamben nämner, utvecklade Albert Londe ett medicinskt arkiv av gestiska störningar på Jean Martin Charcots klinik La Salpêtrière. Londe använde kronofotografiska studier av hysteri och krigsneuroser för att framställa en typologi över psykiska sjukdomar, eftersom Charcot, till skillnad från sin student Sigmund Freud, trodde att man kunde uppfinna ett botemedel mot sjukdomarna genom observationer av symptomen. Londes arbete utgör det An article from 2/7

3 första av många medicinska visuella arkiv baserade på symptom, sjukdomar och botemedel som etablerades i början av 1900 talet. 5 Mareys arbete hade även mycket stor betydelse för den industriella erans arbetsstudier och för taylorismens metoder i synnerhet. Frederick Winslow Taylors tidsstudier fick ett kronofotografiskt komplement när den amerikanske ingenjören Frank Bunker Gilbreth utvecklade sin "'micro motion' metod" i syfte att effektivisera arbetsprocessen. Gilbreth förnekade alltid varje tänkbart inflytande från Mareys arbete, men hans egna bidrag till studiet av rörelser är i själva verket i hög grad beroende av detta. 6 År 1913 patenterade Gilbreth kronocyklografen (the chronocyclograph), en kamera kopplad till ett stort antal små glödlampor. Dessa lampor kunde sedan placeras utspridda på en kropp i rörelse, i syfte att kartlägga hur positionerna i den utförda rörelsen oftast en arbetsprocess följer på varandra. Denna process har, som vi snart kommer att se, haft enorm betydelse för utvecklingen av datoranimering. Genom studiet av gestens alla inbördes olika ögonblick, kunde de överflödiga rörelser som slösar tid och energi (och i kapitalistisk produktion, pengar) identifieras och rationaliseras bort. Kronocyklografen kunde identifiera de gestiska rörelser som var för små eller för snabba för att kunna uppfattas med blotta ögat. Frank Gilbreth skapade matriser för korrekta sätt att utföra givna arbetsuppgifter och kunde utifrån dessa modeller utvärdera individuella arbetares prestationer samt reglera och disciplinera deras kroppar. Genom att jämföra en kartlagd rörelse med en matris för varje enskilt arbetsmoment i en viss industriell produktionsprocess, kunde rörelser klassificeras som felfria eller bristfälliga enligt ett arkiv av rörelsemodeller. Encyklopedi En filmisk analys ger med hjälp av närbilder, slow motion, upprepning och frusen rörelse tillgång till det "optiskt omedvetna". Jean Epsteins och Walter Benjamins teoretiska arbeten betonar att film är en inventering av de rörelser som våra ögon inte kan se och att den därmed utgör en visuell motsvarighet till det omedvetna. 7 Om det omedvetna, enligt Freuds förståelse av psyket, är det förflutnas lagerutrymme, är filmen ett gesternas arkiv. Idén om filmen som en inventarieförteckning över gester är även viktig för flera filmskapare och deras verk. I sin film Der Ausdruck der Hände [Händernas uttryck] från 1997, frågar Harun Farocki varför det aldrig skapats något lexikon över alla handrörelser dokumenterade på film. Hans verk är i sig ett slags kompilationsfilm, en samling närbilder på olika händers gester samt de skilda roller och betydelser dessa åtbörder kan anta i filmer. Verket väcker tanken om ett visuellt uppslagsverk över gester och undersöker möjligheten att sortera bilder enligt ikoniska kriterier istället för lingvistisk indexering. Liksom Farockis Arbetarna lämnar fabriken (Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995), kretsar denna film kring möjligheten att låta ett visuellt topos utgöra montagets strukturella princip. Detta sätt att närma sig filmen som ett arkiv sysselsatte i hög grad filmare redan på 1920 talet. I Mannen med filmkameran (Chelovek s kinoapparatom, 1929) kartlägger den sovjetiske regissören Dziga Vertov händernas gester under den industriella eran. Vertov erbjuder även i en text som skulle kunna betraktas som en förberedelse för filmexperiment som kretsar kring ett enda topos, inte olikt Farockis arbeten ett databas orienterat sätt att närma sig närbilderna på händer. 8 Sekvensen av deskriptiva närbilder organiseras seriellt tagningar av sysslolösa och borgerliga händer följs av händer som begår brott, som följs av arbetande händer, för att sedan avslutas med händer sysselsatta med att skapa film. Dessa kartläggningstekniker vittnar om det An article from 3/7

4 säregna i Vertovs förhållningssätt, han betraktar film som just en metod för inskriptionen och klassifikationen av rörelser. Den kanske viktigaste teoretiska principen för rörelserna och rytmerna i Vertovs filmer är människans och teknologins ömsesidigt bestämmande krafter, som kännetecknar den industriella erans apparaturer. Vertovs filmer kan sägas utforska de biopolitiska aspekterna av denna sammansättning av människa och maskin. I filmhistorien har det funnits åtskilliga försök att skapa encyklopediska samlingar av semantiskt meningsfulla element i film. De tidiga teoretiska ansatserna att betrakta film som ett universellt språk försökte på olika sätt och med skilda resultat definiera de grundläggande elementen i ett sådant språk. Det högst originella kapitlet om hieroglyfen i den amerikanska författaren Vachel Lindsays bok The Art of the Moving Picture från 1915 är exempelvis ett sådant försök att tillskriva vissa motiv en grundläggande mening. 9 Lindsays system bygger på klassificering av centrala motiv i filmer och tolkning av vad deras mening och roll skulle kunna vara. Ett annat exempel på en avancerad språkutopi är den estniske lingvisten Jakob Lintsbachs försök från året därpå att definiera elementära ikoner i det mänskliga medvetandet i syfte att, med hjälp av en reducerad animeringsteknik, låta dem utgöra grunden för ett ikoniskt, filmiskt språk. 10 I den långa raden av vetenskapliga taxonomier och arkivpraktiker inom filmen, från Marey fram till idag, återfinns ett av de mest intressanta exemplen på klassifikation genom film i Encyclopaedia Cinematographica. 11 Encyclopaedia Cinematographica var ett projekt som initierades 1952 av det tyska institutet för vetenskaplig film (Institut für Wissenschaftlichen Film, IWF) och syftade till att inrätta ett arkiv av fysiska rörelseprocesser hos djur och objekt. Det encyklopediska tillvägagångssättet bestod i den systematiska kartläggningen av olika rörelser art för art. För en särskild sorts fisk skulle arkivet exempelvis återge hur den äter, hur den parar sig, hur den simmar, etc. För en särskild fågelart rörde det sig om en annan uppsättning relevanta gester, hur den flyger och jagar, och för ett däggdjur som till exempel en häst handlade det om ännu en annan typ av rörelser, som att springa, stå, äta, etc. Projektet var inte bara inriktat på djur utan även på växter, etnografiska studier och tekniska processer. Arkivets klassifikationssystem bygger på att huvudkategorin art kopplas samman med en underkategori bestämd av artens rörelse. Den encyklopediska ambitionen bestod i att arkivet skulle innehålla varje möjlig rörelse hos respektive art. På så vis skulle det bilda ett inventarium av alla rörelser på planeten. Det som återstår av projektet idag är ungefär 4000 filmer, var och en cirka två minuter lång. Projektet stötte på en del organisatoriska, men framför allt metodologiska och tekniska, problem när det 1992 pågått i 40 år, och är idag en sluten filmsamling som inte längre används. Syftet med varje Kinematogramme, som filmerna i arkivet kallades, var att skapa en objektiv beskrivning av hur en art rör sig när den utför en specifik handling. Varje fotografisk bild av en springande hund var emellertid tvungen att porträttera just den specifika hunden, i den specifika kontexten. Överflödet av information i den fotografiska inskriptionen består även när yttre faktorer som variation i ljus, bakgrund och bana utesluts i de laboratorieliknande miljöerna. En hund kan vara ung eller gammal, en backe kan stiga eller slutta, en linje vara krökt eller rak, etc. Sedan tillkommer problemet med kameraposition, filmhastighet, ljussättning och kamerarörelser. Dessa ansträngningar har alla konfronterats med problemet rörande relationen mellan det universella och det partikulära. Som filmsemiologin på 1960 och 1970 talen insåg är varje handling på film utförd av en partikulär kropp i en specifik tid och på en specifik plats. Detta An article from 4/7

5 demonstreras av datavetaren Claus Pias när han lyfter fram och kommenterar ett datorexperiment utfört i Östtyskland En endast tre sekunder lång tagning från Walter Heynowskis och Gerhard Scheumanns dokumentär Der Lachende Mann [Den skrattande mannen] från 1966 som visar när den före detta försvarsofficeren Siegfried Müller, kallad "Kongo Müller" och som då arbetade som legosoldat i Afrika, röker en cigarett analyserades i syfte att katalogisera beståndsdelarna i en sådan enkel rörelse. Analysen som bygger på igenkänning av former samt hur de skiljer sig mellan olika positioner, liksom på rörelsens hastighet, nådde den oundvikliga slutsatsen att endast Kongo Müller, och ingen annan, röker en cigarett på detta sätt. 12 Universell klassificering av gester med hjälp av film tycks stöta på sina gränser i varje möte med det partikulära i vilken enskild handling som helst, i vilken specifik kontext som helst. Det är precis dessa problem som kronofotograferna konfronterades med långt tidigare. För att kunna förvandla det kronofotografiska studiet av en gående eller springande man till en klassificerbar generalitet utförde Marey rörelsestudier där subjekten kläddes i svarta dräkter med vita ränder längs ärmar och ben och fotograferades mot en svart bakgrund. På så vis kunde han fånga rörelsemönstret utan att rörelsens subjekt syntes. Målet var att reducera överflödet av information i den fotografiska bilden i syfte att uppnå ett abstrakt rörelsemönster. Det var exakt samma partikularitetsproblem som fick Jakob Lintsbach att bygga sitt universella, ikonbaserade språk på ritade mönsters mycket reducerade animerade rörelser, istället för på fotografiska detaljer. Även Frank Gilbreth var tvungen att göra rörelsemodellen i arbetsprocessen allmän och universell: genom att utesluta händernas synliga kännetecken, objekten som hanterades och all annan visuell information, framträdde endast glödlampornas ljusmönster mot den svarta bakgrunden. Att fånga gesten Hur förhåller sig dessa inskriptions och klassifikationssätt till analysen av rörelser inom det digitalas domän? I den digitala videoövervakningens biometri den elektroniska mätning av vissa kroppsdelar som används bland annat för personidentifiering fortsätter analysen av gester att vara ett avgörande problem för automatiserad mönsterigenkänning. Med digitaliseringen av bilden, som inleddes på 1990 talet, har intresset för analys och indexering av bilder enligt ikoniska kriterier fått en renässans. Det finns en rad svårigheter kopplade till dessa så kallade QBIC tekniker (Query by Image Content), eftersom en bilds vinkel, skala, färg och bakgrund försvårar matchningen av ikoniska former. Tekniken fungerar förvisso i viss utsträckning för en automatiserad igenkänning av ansikten eftersom den är anpassad för övervakning, men det sker på bekostnad av bildens rörelse. För att kunna känna igen ett ansikte måste det vara orörligt, mimiken måste vara frusen. När det gäller den mer omfattande frågan rörande automatiserad mönsterigenkänning av objekt i givna banor blir problemen nästan oöverstigliga. De digitala verktygen för automatiserad mönsterigenkänning av rörelsesekvenser måste reducera rörelsen till en nivå där den blir tillgänglig för teknologin. En sökning på ikoniska kriterier i exempelvis närbilder av händer kan inte urskilja analogier mellan gester eftersom händernas rörelser inte kan inkluderas i sökkriterierna. Kronofotografins lösning på problemet med de gestiska rörelsernas oåtkomlighet bestod i att minimera tidsintervallen mellan de ögonblick som isolerades av kameran. Mareys svarta dräkter med vita ränder och Gilbreths glödlampor abstraherade rörelsen genom att eliminera den An article from 5/7

6 fotografiska detaljen och specificiteten. Gilbreths speciella teknik att förvandla en rörelsebana till ljusmönster är likaså viktig för den digitala inskriptionen av rörelse. Motion capture är en teknik som vidareutvecklar abstraktionen av gesten till en universell mönsterrörelse inom det digitalas domän. Med motion capture är det möjligt att endast registrera rörelsen och inte det utförande subjektets visuella drag. Motion capture har liksom kronofotografi, och till viss del film, som mål att analysera kroppar i rörelse men uppnår det genom ett annat tidsligt bildmodus. Det rör sig om en speciell teknik för inspelning av rörelse som kan tillhandahålla en ny förståelse av vissa av de tidsliga förändringar som den digitala bilden representerar i förhållande till filmisk rörelse. Idag används ett flertal olika motion capture tekniker och de flesta fungerar genom att så kallade markers (tex lysdioder) monteras på en skådespelare för att registrera kroppsliga rörelser och ansiktsuttryck. Motion capture analyserar rörelsen oberoende av kroppens visuella framträdande. Genom att endast registrera rörelse och låta den utgöra grunden för animeringen av en karaktär, öppnar motion capture för möjligheten att diskutera en teknisk princip som är tillämpbar på de flesta digitala rörliga bilder: standardformatet för digital videokomprimering (mpeg) delar upp bilden i sektioner där endast några delar av bilden uppdateras från en "bildruta" till nästa. Komprimeringstekniken utgör en del av de automatiserade verktygen för mönsterigenkänning som används i övervakningssystem och bilddatabaser. Videokomprimeringstekniken tjänar även till att reducera rörelseinformationen och göra den lättare att lagra. För filmarkiv och inom filmdistribution utgör dock förlusten av information i videokomprimeringen och kostnaden för de enorma filerna fortfarande begränsningar i utvecklingen mot en konvergens mellan medier i det digitala. Motion capture kan underlätta framtagningen av nya verktyg för att spåra rörelse, och teknikens sätt att särskilja rörelsen från den synliga kroppen kan även ge upphov till nya kopplingar mellan rörelsespårning och visuell mönsterigenkänning. Motion capture lösgör gesten från det ikoniskt partikulära vilket innebär att det partikulära blir utbytbart mellan kroppar och därmed når en ny nivå av universalitet. Särskiljandet mellan rörelsen och det synliga leder oss alltså till att fokusera på digital rörelse oberoende av visuell indexikalitet. När motion capture tekniken blir tillämpbar utanför laboratorier och studiomiljöer och på sikt gör det möjligt att spåra kroppar i rörelse i vardagliga miljöer, kommer nya dimensioner av övervakning att öppna sig. I och med motion capture sluts en historisk cirkel beträffande kartläggningen och indexeringen av gesten eftersom denna teknik använder kronofotografins metoder för att abstrahera rörelsen från subjektets visuella närvaro. Gilbreths kronocyklograf använde sig också av stereografiska kartläggningstekniker och kan därmed anses ha föregripit användningen av motion capture i 3D animationer, som exempelvis i fallet Avatar (James Cameron, 2009). Rörelsetypen är emellertid något annorlunda eftersom digitala rörliga bilder, som nämnts, oftast är beroende av att endast vissa segment av bilden uppdateras, medan kronofotografin istället använder intervallen mellan exponeringarna för att kartlägga rörelsen. Om Mareys och Gilbreths studier syftade till att klassificera gester och rörelser i form av kartor och modeller, öppnar motion capture i huvudsak för billiga animeringstekniker. Det verkar trots alla dessa skillnader som att Agambens påstående fortfarande är sant: den rörliga bilden är den konstform som inskriver gesten. Att göra dessa gester klassificerbara och tillgängliga förblir emellertid ett problem i vår An article from 6/7

7 digitala tidsålder eftersom det partikulära måste offras för det universella. Att kartlägga gesten förblir ett ömsesidigt uteslutande val mellan rörelsen och den fotografiska detaljen. 1 Giorgio Agamben, Means without End. Notes on Politics, University of Minnesota Press, Raymond Bellour, "Den oåtkomliga texten", Konst och film texter efter 1970, Skriftserien Kairos 9:2, red Trond Lundemo, Raster förlag, 2004, s Henri Bergson, L'évolution créatrice [1907], Quadrige/PUF, 1986, s Étienne Jules Marey, Le mouvement [1894], Jacqueline Chambon, Trond Lundemo, Bildets oppløsning. Filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv, Spartacus, 1996, s Gunnar Iversen, "Arbeiderne forlater fabrikken", Og bakom larmer fabrikkene, NTNU og Norges Forskningsråd (skriftserien Fabrikken), 2000, s Jean Epstein, "Grossissement" [1921], Écrits sur le cinéma, tôme 1 ( ), Seghers, 1974, s 94. Walter Benjamin, "Konstverket i den tekniska reproduktionens tidsålder", Bild och dialektik, övers Carl Henning Wijkmark, Bo Cavefors Bokförlag, Yuri Tsivian föreslår att denna text i själva verket är Vertovs svar på Rodchenkos förslag till en film estetik knuten till tidningen LEF [Left Front of the Arts/Levy Front Iskusstv]. Se Dziga Vertov, "Hands", Lines of Resistance. Dziga Vertov and the Twenties, red Yuri Tsivian, Sacile, Porde none: Le Giornate del Cinema Muto, 2004, s Vachel Lindsay, "Hieroglyfer", Konst och film texter före 1970, Skriftserien Kairos 9:1, red Trond Lundemo, Raster Förlag, 2004, s Yuri Tsivian, "Jakov Lintsbach as Film Semiotician", Elementa nr 4 (1998), s Christoph Keller, "Archives as Objects as Monuments", Suchbilder. Visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven, red Wolfgang Ernst, Stefan Heidenreich, Ute Holl, Kadmos, 2003, s Claus Pias, "Ordnen, was nicht zu sehen ist", Suchbilder. Visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven, red Wolfgang Ernst, Stefan Heidenreich, Ute Holl, Kadmos, 2003, s Published Original in English Translation by Hedvig Härnsten Contribution by Glänta First published in Glänta 1/2011 (Swedish version); Eurozine (English version) Trond Lundemo / Glänta Eurozine An article from 7/7

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Skillnaden mellan att göra en uppdragsbild eller en egen bild är väldigt enkel för mig. Med mina egna bilder är jag uppdragsgivare, det är min egen berättelse

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Bildlagring och kommunikation

Bildlagring och kommunikation Bildlagring och kommunikation Struktur Digital bild Lagring av insamlad data Nödvändig information för att kunna återskapa en bild Nödvändig patientinformation Nödvändig information om studien Behovet

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Pass 3 Bygga ett samhälle

Pass 3 Bygga ett samhälle Kursplaner åk 1 3 Pass 1 Vad är ett samhälle? Samhällskunskap Att leva i närområdet Centrala samhälls funktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet.

Läs mer

Artisten Eagle-Eye Cherry.

Artisten Eagle-Eye Cherry. Artisten Eagle-Eye Cherry. Kamera&Bild Nr2 Ulf Lundell, artist och författare, fotograferad 1990. Porträttören Utan knussel fångar Ulla Montan en bit av en människas själ i sina porträtt. Hon äger styrkan

Läs mer

Minnet - begrepp och principer

Minnet - begrepp och principer Minnet - begrepp och principer Ebbinghaus (1885)» nonsensstavelser» retention»test Två begreppsteorin för minnet» aktivitet»styrka bestämmer tillgängligheten hos ett minnesspår vid en viss tidpunkt bestämmer

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål.

Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen med hjälp av olika föremål. bioscience explained 134567 John A. Barker Formerly of the Department of Education and Professional Studies King s College, London Simulera evolutionen Ett spel för att lära ut principerna kring evolutionen

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Bild Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med

Läs mer

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013

UNDER COVER OF DARKNESS. Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 UNDER COVER OF DARKNESS Bachelor s thesis for Photography, Media Culture Novia University of Applied Sciences Jakobstad 2013 Copyright Niklas Nabb 2013 Innehållsförteckning Inledning 5 Inspiration 7 Arbetsprocessen

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram Aktivitetsprogram Häng med på Funkibators aktivitetsprogram! Det är roligt att röra på sig, kroppen tycker om det och det är kul att lära sig nya saker. Ibland bubblar det i armar och ben när man spelat

Läs mer

KTH Teknikvetenskap. Foto-lab 1. Fotografering med ateljékamera. Kurs: SK2380, Teknisk Fotografi

KTH Teknikvetenskap. Foto-lab 1. Fotografering med ateljékamera. Kurs: SK2380, Teknisk Fotografi KTH Teknikvetenskap Foto-lab 1 Fotografering med ateljékamera Kurs: SK2380, Teknisk Fotografi Kjell Carlsson Tillämpad Fysik, KTH, 2010 2 För att uppnå en god förståelse och inlärning under laborationens

Läs mer

Att Analysera film. 1. Allmän analys / filmens struktur.

Att Analysera film. 1. Allmän analys / filmens struktur. Att Analysera film Denna skrift innehåller olika analysscheman. Olika exempel som används i högskolestudier och lite enklare som kan vara lite enklare att applicera på de filmer ni arbetar med. / Lennart

Läs mer

HANDLEDNING LÄS EN FILM. Kulturutveckling. Filmtitel: Jaguaren Regissör: Mattias Gordon. Boktitel: Jaguaren Författare: Ulf Stark

HANDLEDNING LÄS EN FILM. Kulturutveckling. Filmtitel: Jaguaren Regissör: Mattias Gordon. Boktitel: Jaguaren Författare: Ulf Stark LÄS EN FILM HANDLEDNING Filmtitel: Jaguaren Regissör: Mattias Gordon Boktitel: Jaguaren Författare: Ulf Stark Rekommenderas för åldrarna 3-6 år En filmhandledning av Maria Katerine Larsson Kulturutveckling

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet.

Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet. Introduktion. Det är viktigt att förstå hur lösryckta dessa texter är från ett större sammanhang - mina anteckningar i sin helhet. Jag har försökt att sortera ut det som har med detta arbete, Kira Carpelan,

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

7. Riktlinjer för bildspråk. www.regionostergotland.se

7. Riktlinjer för bildspråk. www.regionostergotland.se 7. Riktlinjer för bildspråk www.regionostergotland.se 78 7.1 Varumärket och bildspråket Varför behövs ett bildspråk? Bilder är viktiga pusselbitar i den visuella identiteten. Inget sänder så omedelbara

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

C-UPPSATS. Om en videoreporter

C-UPPSATS. Om en videoreporter C-UPPSATS 2009:031 Om en videoreporter Pernilla Neumann Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och

Läs mer

Hur kan man göra omvärlden begriplig?

Hur kan man göra omvärlden begriplig? Hur kan man göra omvärlden begriplig? - om att använda visualiseringar i undervisningen 1:3 Lars Nohagen 1 Utbildningsvetenskapliga perspektiv, 20 p Moment 1: SAMHÄLLE Utbildning, pedagogik och samhälle

Läs mer

LÄR DIG VARSÅGOD. Övningsblad med fri kopiering!

LÄR DIG VARSÅGOD. Övningsblad med fri kopiering! LÄR DIG VARSÅGOD Övningsblad med fri kopiering! " intressant och lätttillgängligt..." Intresset för att lära sig teckna är stort, särskilt när det gäller manga och fantasy. Här presenterar vi en ny serie

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Dino-Lite DermaScope

Dino-Lite DermaScope Dino-Lite DermaScope Enkla att använda Dino-Lite DermaScope är ett lättanvänt digitalt mikroskop som kan framkalla bilder med hög kvalitativa närbilder och video av huden. Dessa bilder går mycket längre

Läs mer

Lathund till PowerPoint 2002 (XP)

Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Lathund till PowerPoint 2002, sid 1(5) Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Överblick 1. Arbetsfönstret här jobbar du med dina bilder 2. Överblick här ser du miniatyrer av alla bilder 3. Åtgärdsfönstret här

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Elevator pitch. Grafisk design. presentera din idé snabbt och enkelt

Elevator pitch. Grafisk design. presentera din idé snabbt och enkelt presentera din idé snabbt och enkelt Med uttrycket elevator pitch menas att det ska vara möjligt att förklara ett projektkoncept inom den tid det tar att färdas med en hiss Många har inte tid. De måste

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Startanalys med Qualisys system --- Introduktion. Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha?

Startanalys med Qualisys system --- Introduktion. Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha? Startanalys med Qualisys system --- Introduktion Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha? Ovan är bild från en simstart som visar några av de olika varianterna av simstarter som finns. Några

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Mediehistoriens slut mediestudiets början

Mediehistoriens slut mediestudiets början ! Mediehistoriens slut mediestudiets början Prof. Pelle Snickars Institutionen för kultur- och medievetenskaper / HUMlab Kittlers medieteori Kittlers medieteori är på många sätt en mediehistorisk modell

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Vad är ett bevarat minne värt?

Vad är ett bevarat minne värt? Bröllop 2014 Vad är ett bevarat minne värt? Vad är den där absolut första kyssen som äkta makar värd? Det är svårt att svara på men det är inte svårt att komma överens om att det är en investering väl

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Filip och båten. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken.

Filip och båten. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken. Filip och båten Introducera boken Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande uppgift innan gruppen/eleven får bekanta sig med själva boken. Visa en detalj av pärmbilden på OH eller smartboard.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang.

Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang. ESVfoto 50p foto uppgift 1 Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang. A) Ta minst fem bilder med kameran som beskriver ett skeende, dvs något

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2015 Form 180 p Form 180 p 2. Arbetsprover skickas i Postens blåa kartong avsedd för A3- format. Paketet skickas som företagspaket. Vikt upp till 3 kg kostar 215 kr. Spara paketnummer. Märk kartongens kortsida med ditt

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet Svenska Konstnärsförbundet

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer