Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning"

Transkript

1 FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan Dokumenttitel Kalix plattformsanpassning, bdl 132 Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning Beslutsunderlag för åtgärd Bandel 132 Kalix driftplats Rammelberget Vitvattenvägen Verksamhetssystemet BVMall 1012 Funktionsutredning version 2.0

2 FUNKTIONSUTREDNING 2 (36) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund och syfte Befintliga förhållanden (Är läget) Anläggningsfakta Drift Anläggningens tillstånd Underhåll - Underhållsstatus Markanläggning Geokonstruktioner Berganläggning Byggnadsverk Vägar Spåranläggning Elkraftsanläggning Signalanläggning Teleanläggning Kabelkanalistaion Teknikbyggnader Arbetsmiljö Miljö Säkerhet Kvalitet (besiktningsanm, tillståndsfakta m.m.) Markanvändning Behovs- och bristanalys (Bör-läget och brister) Behovsanalys Bristanalys Samband andra projekt/planer/aktiviteter Utredningsalternativ Sammanfattning av utredningsalternativ Jämförelsealternativ (JA) Utredningsalternativ 1 Kalix driftplats (UA1) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt Utredningsalternativ 2 Kalix driftplats (UA2) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt Utredningsalternativ 4 Rammelberget (UA4) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt... 22

3 FUNKTIONSUTREDNING 3 (36) 5.6 Utredningsalternativ 5 Vitvattenvägen (UA5) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt Kostnadskalkyl Ekonomi Riskanalys för anläggningens livscykel Trafikverkets ställningstagande för Transportstyrelsens godkännandeprocess Slutsats och val av alternativ Alternativjämförelse Remissynpunkter Samlad bedömning och förordande av alternativ Det fortsatta arbetet Bilagor: Bilaga 1 Riskanalys för anläggningens livscykel daterad Bilaga 2a-d Kalkyl UA1, UA2, UA4 och UA5

4 FUNKTIONSUTREDNING 4 (36) 1 Sammanfattning Norrtåg planerar för trafikstart av persontrafik på sträckan Luleå Haparanda Det är därför nödvändigt att bygga en plattform i Kalix. Utredningen behandlar nybyggnad av sidoplattform på ett antal olika platser på Kalix driftplats och på linjen mellan driftplatsen och Vitvattenvägen. De fordon som Norrtåg ska använda behöver mellanhög plattform för att underlätta för av- och påstigande. Fem alternativ har studerats och skillnaden är hur plattformen placeras och hur detta påverkar övrig anläggning, trafiken och Kalix kommuns översiktsplanering. UA1 och UA2 innebär en sidoplattform vid driftplatsen där plattformen i UA1 placeras vid det avvikande huvudspåret, spår 1, och i UA2 placeras vid normalhuvudspåret, spår 2. Kommunen har länge förordat en plattform vid nuvarande Kalix driftplats. UA3 har avförts från utredningen då den innebar större ombyggnationer på driftplatsen och till hög kostnad vilket inte ansågs motiverat. UA4 och UA5 innebär plattformar vid hållplats på linjen. UA4 är mindre accepterat av kommunen de anser att placeringen inte fungerar i övrigt trafiknät och planering. UA5 anser kommunen är intressant men kräver ytterligare utredning då nivåskillnaderna mellan järnvägen och närliggande mark är stor och kräver stora fyllnadsmassor eller andra byggnationer för att få en tillgänglig och fungerande plattform m.m. UA2 förordas då det ger en enkel och tillgänglig lösning för resenärerna till en låg kostnad. Regionaltågtrafiken är ett försök och tidplanen är snäv inför en planerad trafikstart vilket motiverar en enkel lösning till låg kostnad. Kostnaden bedöms till cirka 7,4 mkr. 2 Bakgrund och syfte Den nya Haparandabanan Kalix-Haparanda tillsammans med upprustningen och elektrifieringen av sträckan Boden-Morjärv-Kalix medför nya förutsättningar för persontrafik. Figur 1 Karta över sträckan Boden - Kalix och Kalix Haparanda. Norrtåg AB har planer att införa persontrafik på sträckan från 2014 förutsatt att finansiering för trafiken går att ordna. För att inblandade parter ska kunna fatta beslut rörande trafikering

5 FUNKTIONSUTREDNING 5 (36) och investeringar i infrastruktur behövs bättre underlag. Trafikverket behöver ta fram såväl tekniskt som ekonomiskt underlag för hur persontrafik på sträckan Haparanda-Kalix- Morjärv-Boden-Luleå skulle kunna ordnas. Funktionsutredningen har beställts av Samhälle Region Nord Planering. Syftet med denna funktionsutredning är att ta fram ett underlag som dels visar på den enklaste/billigaste lösningen och dels den bästa lösningen, vilken naturligtvis kan sammanfall med det förstnämnda, med hänsyn till såväl trafikala aspekter som tillgänglighet för resenärerna. Fyrstegsprincipen steg 1 Då det i dagsläget inte finns några hållplatslägen för persontrafik på Haparandabanan går det inte att tillämpa enbart Fyrstegsprincipen steg 1 eller steg 2. Funktionsutredningen avser steg 3- och steg 4-åtgärder. Däremot kan investeringen kombineras med marknads-, påverkansoch informationsåtgärder inför en trafikstart för att få så stort resandeunderlag som möjligt och göra investeringarna ytterligare lönsamma. Det är ett kundönskemål att ta fram underlag för persontrafik på Haparandabanan. Resultatet från FU: n kommer att utgöra ett beslutsunderlag för val av framtida persontrafiksupplägg på sträckorna Haparanda-Luleå samt inom respektive kommun. Fyrstegsprincipen kommer att tillämpas i kommande beslutsprocesser. Fyrstegsprincipen steg 2 Se ovan. Underlagsmaterial Följande underlagsmaterial kan utgöra grund för utredningen/utredningarna: - Idéstudie Persontrafik Haparandabanan Banverket Funktionsutredning Morjärv-Haparanda Tillgänglighetsanpassning plattformar Resecentrumstudie Norrbotniabanegruppen Mötesprotokoll från kommunernas gemensamma resecentrummöten. 3 Befintliga förhållanden (Är läget) I Kalix finns inga plattformar för persontrafik och därför kan persontåg inte stanna för resandeutbyte i dagsläget. Järnvägen mellan Morjärv och Kalix byggdes som ett arbetsmarknadsprojekt i slutet på 1950-talet och samtidigt beslutade ASSI Domän att bygga en godsbana från Kalix till Karlsborgsbruk.1961 invigdes banan. Det har aldrig gått persontåg förbi Kalix. Tre olika hållplatslägen på driftplatsen och på linjen mellan driftplatsen och Vitvattenvägen kommer att studeras. Utredningsområdet avser Km till och åtgärder ska göras enbart inom Trafikverkets fastighet när det gäller själva plattformen. Övriga åtgärder kopplat till busshållplatser, parkering m.m. kan ske på kommunens fastighet.

6 FUNKTIONSUTREDNING 6 (36) 3.1 Anläggningsfakta (Vid övergång till ERTMS signalsystem kommer nuvarande spår 1 bli spår 2 osv. pga. placering av nytt teknikhus. I denna rapport kvarstår dock nuvarande spårnumrering.) Kalix driftplats tillhör stråk 29, bandel 132 (Morjärv)-Karlsborgsbruk. Berörda spår i denna utredning är samtliga spår 1-2 på driftplatsen samt linjen mellan driftplatsen och bron över Vitvattenvägen. Figur 2 Karta över Kalix centrum och viktiga knutpunkter i förhållande till studerade utredningsalterantiv för järnvägsstation. TEN-klassning: Nya sträckan bandel 133 (Bredviken)-(Haparanda) är TEN-konventionell. Bandel 132 (Morjärv) Karlsborgsbruk där Kalix driftplats ingår samt linjen till Vitvattenvägen är idagsläget Icke-TEN, kategori XVII. Enligt BVS Bandelar och stråk samt TEN-tillhörighet ska TEN-tillhörigheten bestämmas senare på spårnivå när pågående ny- och ombyggnad är avslutad. Ingen TENklassning finns för respektive spår.

7 FUNKTIONSUTREDNING 7 (36) BEST Spår 0 Sidospår, uppställnings- och lastspår med stoppbock. Spår 1 Avvikande huvudspår, oelektrifierat spår med reparationsplats och skyddsväxlar. Spår 2 Normalhuvudspår Figur 3 Schematisk skiss över driftplatsen Kalix, ur BIS. Samtliga spår har linjeklass E2 (stax 25,0 ton och Stvm 8,0 ton/m). Spår 1 och 2 inom driftplatsen är LÖ-vägar. Spår 2 på linjen är LÖ +. Driftplatsen fjärrstyrs från Driftledningscentralen i Boden, via trafikstyrningssystemet ERTMS. Anläggningen är nyrustad i och med projektet Haparandabanan och elektrifieringen av befintliga banan mellan Buddbyn Kalix. Räl UIC 60, långräl helsvetsad, 2011 Sliper Monolit förstärkt, 2009 Befästning Pandrol Fast Clip, 2009 Ballast Makadam 1, 2009 Normalhuvudspåret, spår 2, på driftplats och på linjen är elektrifierat. Däremot är inte avvikande huvudspår vid driftplatsen elektrifierat då det vid planeringen av Haparandabanan inte var aktuellt med mötesplats på driftplatsen med anledning av topografin och persontrafik var inte aktuellt på sträckan. Kanalisation med kabelrännor finns längs både spår 1 och 2. Den aktuella sträckan har stora lutningar, vilka är som mest 17. Sträckan har även kurvor med radier på ca 800 m och rälsförhöjning 40 mm. Det finns dock avsnitt på sträckan som är plana och klarar TRV:s standardkrav för plattformar (se vidare avsnitt 5 Utredningsalternativ).

8 FUNKTIONSUTREDNING 8 (36) Figur 4 Diagram över lutningar på aktuell utredningssträcka, ur BIS. 3.2 Drift Mark- och geoteknik Markanläggningar såsom dränering, ledningar m.m finns dokumenterat i samband med projekt Haparandabanan. Vissa geotekniska undersökningar har gjorts på Kalix driftplats och längs linjen i anslutning till platser för nya/ombyggda planskilda vägkorsningar. Kalix driftplats angörs idag av ett fåtal godståg som går till Karlsborgsbruk. Viss lastning/lossning och uppställning av dessa vagnar sker på spår 0, lastspår, och som är kopplat till verksamheten på Karlsborgsbruk. På spår 1 är en reparationsplats anordnad för rep-vagnar. Driftplatsen används inte som mötesstation eftersom lutningarna är för kraftiga för start av tunga godståg. Nya mötesstationer är byggda i Bredviken och Kosjärv där terrängen är mer lämplig. Tabell 1 Trafikering 2011 och prognos ur Trafikvy. Typ 2010 Antal under maxtimme* (tåg/2h) 2011 Antal per dygn (tåg/vmd**) Prognos 2020 (tåg/vmd) Godståg Persontåg Övriga Alla * Maxtimme är de 2 timmar som det går flest tåg under dygnet ** Vmd är vardagsmedeldygn, må-fr vecka 34 till v23.

9 FUNKTIONSUTREDNING 9 (36) 3.3 Anläggningens tillstånd Underhåll - Underhållsstatus Anläggningen ingår i en utförandeentreprenad med visssa funktionsåtaganden, t.ex. vintertjänster. Felavhjälpning, besiktning, åtgärder efter besiktning, förutbestämt underhåll, åtgärder efter skador, förebyggande uh, mm ingår. Anläggningen är helt nyrustad. Förändringar i anläggningen som påverkar ERTMS kräver specialkompetens Markanläggning Trafikverket är fastighetsägare av Kalix driftplats. Området kräver underhåll i form av t ex snöröjning och grusytor (tillfart och parkering). Dränering, kanalisation m.m. finns ännu inte inlagt i BIS. Inrapportering sker när projekt Haparandabanan börjar färdigställas och överlämning av förvaltningsdata sker. Uppgifter erhålls därför direkt från projekt Haparandabanan Geokonstruktioner Är inte aktuellt i detta projekt Berganläggning Är inte aktuellt i detta projekt Byggnadsverk Vägar Det finns två byggnader på driftplatsen, som inte är teknikbyggnader och som kommer att påverkas av projektet och måste därför rivas eller flyttas. Anslutningsvägar för bil-, buss-, gång och cykeltrafik ingår inte i denna utredning Spåranläggning Spåranläggningen är av mycket god standard då den är nybyggd Elkraftsanläggning Anläggningen är helt ny. Spår 1 är dock inte elektrifierat. Ett reparationsspår med reparationsplats är vanligtvis elektrifierat ca 50 meter in på spåret från respektive håll för att ellok ska kunna rulla in och rulla ut vagnar från repplatsen. Detta bör åtgärdas men ingår inte i projektet Signalanläggning Tågledningssystemet kommer att vara ERTMS Teleanläggning Det finns i dagsläget ingen teleanläggning för trafikinformation på driftplatsen.

10 FUNKTIONSUTREDNING 10 (36) Kabelkanalistaion På Kalix driftplats finns kabelkanalisation i kabelrännor på vänster sida om spår 2 sett utifrån längdriktningen och på höger sida om spår 1 i längdriktningen. Den är helt ny Teknikbyggnader Är inte aktuellt i detta projekt Arbetsmiljö Miljö Inga kända brister i arbetsmiljön. Inga kända miljöproblem eller skyddade områden Säkerhet Några speciella säkerhetsproblem för berörd järnvägsanläggning är inte kända Kvalitet (besiktningsanm, tillståndsfakta m.m.) Kvaliteten på dagens anläggning får anses som god. För att säkerställa att driftkvaliteten på anläggningen skall bevaras efter en ombyggnad så kommer det att krävas ett ökat underhåll och tillsyn/besiktning. 3.4 Markanvändning Marken utanför järnvägsfastigheten består av skog och industrimark. Industrin består av i huvudsak tillverkning och verkstad. Norr om järnvägen och Kalix driftplats finns ett Naturbruksgymnasium. Kalix kommun arbetar med en ny fördjupad översiktsplan för Kalix centrum där mark för tågstation/resecentrum har reserverats på tre olika platser; öster om järnvägsbron vid Vitvattenvägen, vid Rammelberget och vid Kalix driftplats. 4 Behovs- och bristanalys (Bör-läget och brister) 4.1 Behovsanalys Kundbehov Norrtåg AB har planer på att införa persontrafik på sträckan Luleå Haparanda preliminärt från 2014 förutsatt att finansiering för trafiken går att ordna. Persontrafiken ställer krav på att plattform byggs i Kalix då detta saknas. Fordonen som ska användas för persontrafiken mellan Luleå och Haparanda kräver elektrifierade spår. För Norrtågs fordon krävs mellanhög plattform. Inledningsvis kommer en motorvagn av typen X62 att användas men om trafiken faller ut väl finns det önskemål om att kunna köra med multipelkopplade motorvagnar och plattformarnas längd måste då kunna anpassas till detta.

11 FUNKTIONSUTREDNING 11 (36) Kommunen kommer att förändra busstrafiken genom centrum genom att flytta busstation och bussgods från Kalix centrum till det nya resecentrum/reseknutpunkt vid den framtida järnvägsstationen och vid Kalix sjukhus. Lastnings- och lossningsmöjlighet samt tillfällig uppställning av vagnar ska vara möjligt på det befintliga sidospåret. Spåret kan dock kortas. Drift Både persontrafik och godstrafik kommer att öka på sträckan i och med nya Haparandabanan, se prognos 2020 avsnitt 3.2 Drift ovan. Persontrafiken ska ha hög tillgänglighet och tillförlitlighet och störningar för tågtrafiken ska vara så liten som möjligt. Reparationsplatsen vid Kalix driftplats ska finnas kvar pga att detektorer finns på linjen. Däremot behöver inte spåret vara lika långt som idag. Regelverk Anläggningsspecifika krav Järnväg inför system/bygghandling tas fram först om beslut fattas om förändrad anläggning. Riskanalys för godkännandeprocessen är genomförd för detta skede. Godkännande från Transportstyrelsen krävs vid förändring av anläggningen. 4.2 Bristanalys Kundbehov En ny mellanhög plattform måste byggas på Kalix driftplats eller på linjen mellan järnvägsbron över Vitvattenvägen och driftplatsen för att uppfylla kundbehoven. Utrymme för förlängning finns men det kan vara olika kostsamt att göra detta beroende på befintlig anläggning och omgivande verksamheter och terräng. Sidospåret för lastning och lossning kan vara kvar men kortas för att skapa utrymme för busstrafik och angöringstrafik till resecentrum. Drift Spåret där plattformen placeras måste vara elektrifierat. Detta innebär att plattformen placeras vid normalhuvudspåret eller att avvikande huvudspår elektrifieras. Plattformen, anslutande ramper eller andra plattformsanslutningar och vägar ska ha hög tillgänglighet med avseende på funktionshindrades särskilda behov. Reparationsplatsen kan vara kvar men spåret kortas. Spåret vid reparationsplatsen bör elektrifieras en bit in från respektive växel för att underlätta hantering av trasiga vagnar. Ingår dock inte i detta projekt.

12 FUNKTIONSUTREDNING 12 (36) En trafikstudie har genomförts av Samhälle Kapacitetscenter för att kunna utvärdera påverkan på trafikering med hänsyn till plattformens placering. Denna visar att det inte finns behov av mötesmöjlighet när ett persontåg står inne vid plattformen under den tid Norrtågsförsöket pågår. Banan kommer att ha en hög kapacitet utifrån antalet mötesstationer och prognostiserad trafikmängd. Vad avser mötesmöjlighet mellan persontåg se kap 5. Anläggningen ska utformas på ett sådant sätt att de som brukar och underhåller den färdiga anläggningen kan göra det på ett säkert och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. För att säkerställa att driftkvaliteten på anläggningen skall bevaras efter en ombyggnad så kommer det att krävas ett ökat underhåll och tillsyn/besiktning av tillkommande plattform. Markanvändning Ingen ny mark krävs för plattformen oavsett placering. Däremot krävs förändrad markanvändning övriga ytor som krävs för ett resecentrum. Detta hanteras i kommunens detaljplanering. Regelverk Riskanalys för godkännandeprocessen är genomförd. 4.3 Samband andra projekt/planer/aktiviteter FU Kalix plattformsanpassning har kopplingar till: Projekt Haparandabanan Externa kontakter är Norrtåg och Kalix kommun. Kommunen arbetar med en ny översiktsplan för centrum. Samråds och remissinstanser är förutom interna remissinstanser ovanstående intressenter. 5 Utredningsalternativ 5.1 Sammanfattning av utredningsalternativ Fem utredningsalternativ har studerats varav fyra har valts att beskrivas här UA1, UA2, UA4 och UA5. Placeringen styrs av TRV:s standardkrav på banans lutning samt på kurvradie och rälsförhöjning där en plattform får placeras. Lutningen får som mest vara 5 (undantagsvis 10 ), kurvradien ska vara större än 500 m och rälsförhöjningen max 100 mm (helst inte mer än 70 mm för komforten). UA1 och UA2 är alternativ med plattform (hållplats) vid Kalix driftplats. UA4 är en plattform (hållplats) vid Rammelberget, vid den f d plankorsningen till fritidsområdet norr om järnvägen. UA5 är en plattform (hållplats) väster om järnvägsbron vid Vitvattenvägen.

13 FUNKTIONSUTREDNING 13 (36) Utredningen är genomförd med underlag från projekt Haparandabanan, BIS, kartor och platsbesök samt möte med representanter från Kalix kommun och beställaren Samhälle region Nord. Avförda alternativ UA3 innebär att flytta hela reparationsplatsen, bygga en anslutningsväg samt nytt spår för platsen. Alternativet ger ingen bättre lösning för placering av plattformen och därför har utredningsalternativet valts bort. Mellanplattform eller ytterligare sidoplattform för att möjliggöra möten mellan persontåg på stationen har inte studerats i utredningen. Bedömningen är att sett utifrån att hela projektet bygger på ett försöksprojekt med regionaltåg är det för stora kostnader i dagsläget jämfört effekten. Det är dock möjligt att i alternativ UA1 och UA2 anlägga sidoplattform med plattformsövergång i framtiden. Mellanplattform innebär flyttning av spår och är sannolikt mer kostsamt samt kräver att samtliga resenärer passerar spåren. 5.2 Jämförelsealternativ (JA) JA, eller nollalternativet i det här fallet då det inte finns någon plattform i Kalix, innebär att inga förändringar sker av anläggningen vilket medför att persontågtrafik inte kan stanna i Kalix. 5.3 Utredningsalternativ 1 Kalix driftplats (UA1) Syfte Att möjliggöra persontrafik med resandeutbyte på Kalix driftplats med så liten påverkan på övrig trafik som möjligt. Resultatet förväntas bli en tillgänglig regionaltågtrafik där befintlig anläggning används så långt som möjligt och med minimal påverkan på övrig trafik (godstrafiken) Utförande Trafikering Dimensionerande tåg för plattformen är Coradia Nordic X62 och som är 74,3 meter långt. Åtkomst till spår 1 reparationsspår och sidospåret är oförändrat i UA1. Spåren måste dock göras kortare pga plattformsanläggningen. Om det krävs en förlängning av plattformen pga längre tåg kan detta göras genom flytt av växlar och förlängning av sidospåret. Detta kan dock innebära att reparationsspåret måste kortas ytterligare alternativt flyttas till motsatt sida av spåren. Mark- och geoteknik Viss urgrävning och uppfyllning av finare material för sättning av L-stöd krävs alt prefabricerade plattformselement (se avsnitt Plattformar nedan). Det finns inga kända problem med uppfrysning vid spår 1 och spåren är rustade i och med projekt Haparandabanan.

14 FUNKTIONSUTREDNING 14 (36) Geotekniska undersökningar är genomförda i samband med projekt Haparandabanan. Behov av dränering utöver normal avrinning från plattformen behöver undersökas. Figur 5 Schematisk skiss över UA1. Placering vid avvikande huvudspår, spår 1. Plattform och plattformsövergång En ny 80 meter lång, mellanhög sidoplattform, med tillkommande ramp, byggs längs det avvikande huvudspåret spår 1. Plattformen utrustas med trafikantinformationsutrustning, plattformsutrustning och belysning. Plattformens ytskikt utformas efter TSD krav och plattformsutrustning och trafikinformation i enlighet med koncept som det nationella projektet Stationer för alla utformat samt övrigt regelverk. Eftersom det är nybyggnation ställs högre krav än i Stationer för alla. Eftersom plattformen placeras på en plan, hårdgjord yta kan prefabricerade plattformselement med fördel användas. Goda exempel på detta finns att hämta i projekt Pågatåg Sydost, Investering distrikt Syd. Se även figur nedan. Kalkylen för UA1 baseras dock på konventionellt byggda plattformar. Prefabricerade blir billigare, i synnerhet om det är möjligt att beställa betongelement för flera plattformar samtidigt för att öka volymen. Utformningen av de prefabricerade plattformarna med avseende på ytan med taktila strukturer och hur fundamenten (vanligtvis T-stöd i st f L-stöd) placeras är viktigt att tänka på ur drift- och underhållssynpunkt. I norr där spåren plogas riskerar snön att tryckas in och packas under överhänget mellan spår och stödet. Erfarenheter finns även där de taktila markeringarna i plattan slits bort av skopan på snöröjningsfordon. Det finns dock olika åtgärder för att förhindra dessa problem om utformningen blir rätt från början.

15 FUNKTIONSUTREDNING 15 (36) Figur 6 T v: Prefabricerad platta enligt senaste modell. T h: Plattform i Lammhult. Figur 7 Taktila markeringar i betongplattan är nedsänkta så att toppen ligger i nivå med övriga yta. Minskar slitage vid drift och underhåll men kan kräva sopning för att få bort snö och grus. Byggnadsverk Inte aktuellt i detta projekt m a p byggnadsverk i järnvägsanläggningen. BEST 2 nya växlar för anslutning av spår 1 plattformspåret, flytt av befintlig växel samt skyddsväxel till förkortat repspår. Placering om möjligt så att kurvan vid speditionsbyggnaden försvinner. Ca 100 meter av befintligt spår 1 behöver rivas. Detta spårmaterial kan med fördel användas vid justering av spår 1 plattformsspår och repspår vid nya/flyttade växlar. Elektrifiering av spår 1 plattformsspåret. Flytt av belysningsstolpar och anslutning av el lågspänning till plattformsutrustning, trafikinformation m.m.

16 FUNKTIONSUTREDNING 16 (36) ERTMS åtgärder för persontågstopp samt nya och flyttade växelobjekt. Det finns idag kabelrännor och kanalisation men den kan behöva flyttas och ändras för att passa till belysning, trafikinformationsutrustning m.m Tidplan Figur 8 Kalix driftplats, mot öster. Placering av ny plattform till höger i bilden. Norrtåg planerar att starta persontrafik på sträckan Luleå - Haparanda under 2014 vilket innebär en snäv tidplan. Framtagande av anläggningsspecifika krav, projektering och upphandling kräver minst ett års framförhållning före byggnationer kan påbörjas. Planering för byggnation i trafikerat spår kräver minst 2 års framförhållning. Se även kap 10 Det fortsatta arbetet Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Banarbetstider behövs vid anläggande av kontaktledning över spår 1, anläggande av nya växlar, flytt av växlar och vid anläggande av sidoplattform. Eventuella signalåtgärder kan komma att kräva avstängda spår. Arbetena BAP planeras. Åtgärderna i denna funktionsutredning ska utföras på en driftplats med låg trafikvolym vilket bör medföra att planeringen av byggnationen är relativt enkel och att avstängt spår inte ger stora problem Konsekvens och förväntad effekt Kundbehov Utifrån Norrtågs och kommunens behov och önskemål om plattform i Kalix uppfyller UA1 detta. Kalix kommun har uttryckt att ett tågstopp vid Kalix driftplats uppfyller deras önskemål om anpassning till övrigt trafiknät, samhällsservice och planer.

17 FUNKTIONSUTREDNING 17 (36) Befintlig godshantering och reparationsplatsen bör inte påverkas nämnvärt av en plattform. Viss påverkan kan ske om plattformen ska förlängas och utrymme behövs tas i anspråk i båda ändarna av plattformen. Genomförd trafikstudie visar att ur ett trafikperspektiv är placeringen av eventuell plattform vid hållplats av underordnad betydelse. Viss fördel om plattformen placeras vid avvikande sidospår Kalix driftplats då mötesmöjlighet uppstår (UA1) mellan persontåg och godståg, inte mellan persontåg. Tillstånd/drift Persontrafikanläggningen kommer att få en modern utformning och god tillgänglighet. Den nya anläggningen kommer oundvikligen att medföra ökade drift- och underhållskostnader. Planeringen av en ny plattform och ett persontågstopp kräver även samordning med kommunen om vilka åtgärder kommunen måste göra för att anläggningen ska fungera. Detta kan gälla både ombyggnationer och drift- och underhåll. Plattformar med prefabricerade plattformselement kan fungera mycket bra på denna plats och eftersom det är en försöksverksamhet och att plattformen kan behöva flyttas är prefabricerad plattformselement ett effektivt och enkelt sätt att göra detta på. Regelverk Bedömningen är att föreslagna åtgärder inte faller under lagen om byggande av järnväg. Framtagning av anläggningsspecifika krav och ansökan om Transportstyrelsens godkännande krävs. 5.4 Utredningsalternativ 2 Kalix driftplats (UA2) Syfte Att möjliggöra persontrafik med resandeutbyte på Kalix driftplats till så låg kostnad som möjligt. Resultatet förväntas bli en tillgänglig regionaltågtrafik Utförande Trafikering Dimensionerande tåg för plattformen är Coradia Nordic X62 och som är 74,3 meter långt. Åtkomst till spår 1 reparationsspår och uppställnings-/lastspåret är oförändrat i UA2. Spåren måste dock göras kortare pga plattformsanläggningen. Om det krävs en förlängning av plattformen pga längre tåg kan detta göras genom att förlänga plattformen österut utan större problem. Mark- och geoteknik Viss urgrävning och uppfyllning av finare material för sättning av L-stöd krävs alt

18 FUNKTIONSUTREDNING 18 (36) prefabricerade plattformselement (se avsnitt Plattformar nedan). Det finns inga kända problem med uppfrysning vid spår 2 och spåren är rustade i och med projekt Haparandabanan. Geotekniska undersökningar är genomförda i samband med projekt Haparandabanan. Behov av dränering utöver normal avrinning från plattformen behöver undersökas. Figur 9 Schematisk skiss över UA2. Placering vid normalhuvudspåret, spår 2. Plattform och plattformsövergång En ny 80 meter lång, mellanhög sidoplattform, med tillhörande ramp, byggs längs normalhuvudspåret. Plattformen utrustas med trafikantinformationsutrustning, plattformsutrustning och belysning. Plattformens ytskikt utformas efter TSD krav och plattformsutrustning och trafikinformation i enlighet med koncept som det nationella projektet Stationer för alla utformat samt övrigt regelverk. Eftersom det är nybyggnation ställs dock högre krav än i Stationer för alla. Eftersom plattformen placeras på en plan, hårdgjord yta kan prefabricerade plattformselement med fördel användas. Goda exempel på detta finns att hämta i projekt Pågatåg Sydost, Investering distrikt Syd. Se figur 5 i avsnitt UA1 ovan! Kalkylen för UA2 baseras dock på konventionellt byggda plattformar. Prefabricerade blir billigare, i synnerhet om det är möjligt att beställa betongelement för flera plattformar samtidigt för att öka volymen. Byggnadsverk Inte aktuellt i detta projekt m a p byggnadsverk i järnvägsanläggningen. BEST Flytt av befintlig växel samt skyddsväxel för förkortat spår 1, avvikande huvudspår. Placering om möjligt så att kurvan vid speditionsbyggnaden försvinner.

19 FUNKTIONSUTREDNING 19 (36) Ca 150 meter av befintligt spår 1 behöver rivas. Detta spårmaterial ska sparas för att användas i andra reinvesteringsprojekt. Flytt av belysningsstolpar och anslutning av el lågspänning till plattformsutrustning, trafikinformation m.m. ERTMS åtgärder för persontågstopp och flyttade växelobjekt. Det finns idag kabelrännor och kanalisation men det behöver flyttas och ändras för att passa till belysning, trafikinformationsutrustning m.m Tidplan Norrtåg planerar att starta persontrafik på sträckan Luleå - Haparanda under 2014 vilket innebär en snäv tidplan. Framtagande av anläggningsspecifika krav, projektering och upphandling kräver minst ett års framförhållning före byggnationer kan påbörjas. Planering för byggnation i trafikerat spår kräver minst 2 års framförhållning. Se även kap 10 Det fortsatta arbetet Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Banarbetstider behövs vid anläggande av kontaktledning över spår 1, anläggande av nya växlar, flytt av växlar och vid anläggande av sidoplattform. Eventuella signalåtgärder kan komma att kräva avstängda spår. Arbetena BAP planeras. Åtgärderna i denna funktionsutredning ska utföras på en driftplats med låg trafikvolym vilket bör medföra att planeringen av byggnationen är relativt enkel och att avstängt spår inte ger stora problem Konsekvens och förväntad effekt Kundbehov Utifrån Norrtågs och kommunens behov och önskemål om plattform i Kalix uppfyller UA2 detta. Kalix kommun har uttryckt att ett tågstopp vid Kalix driftplats uppfyller deras önskemål om anpassning till övrigt trafiknät, samhällsservice och planer. Befintlig godshantering och reparationsplatsen bör inte påverkas nämnvärt av en plattform. Plattformen går att förlänga utan problem om behov uppstår. Genomförd trafikstudie visar att ur ett trafikperspektiv är placeringen av eventuell plattform vid hållplats, dvs vid normalhuvudspåret, av underordnad betydelse. Viss fördel om plattformen placeras vid avvikande sidospår Kalix driftplats då mötesmöjlighet uppstår (UA1) mellan persontåg och godståg, inte mellan persontåg. Tillstånd/drift Persontrafikanläggningen kommer att få en modern utformning och god tillgänglighet. Den nya anläggningen kommer oundvikligen att medföra ökade drift- och underhållskostnader.

20 FUNKTIONSUTREDNING 20 (36) Planeringen av en ny plattform och ett persontågstopp kräver även samordning med kommunen om vilka åtgärder kommunen måste göra för att anläggningen ska fungera. Detta kan gälla både ombyggnationer och drift- och underhåll. Plattformar med prefabricerade plattformselement kan fungera mycket bra på denna plats och eftersom det är en försöksverksamhet och att plattformen kan behöva flyttas är prefabricerad plattformselement ett effektivt och enkelt sätt att göra detta på. Regelverk Bedömningen är att föreslagna åtgärder inte faller under lagen om byggande av järnväg. Framtagning av anläggningsspecifika krav och ansökan om Transportstyrelsens godkännande krävs. 5.5 Utredningsalternativ 4 Rammelberget (UA4) Syfte Att möjliggöra persontrafik med resandeutbyte i Kalix på en alternativ plats till Kalix driftplats och till så låg kostnad som möjligt. Resultatet förväntas bli en säker och tillgänglig regionaltågtrafik till låg kostnad Utförande Trafikering Dimensionerande tåg för plattformen är Coradia Nordic X62 och som är 74,3 meter långt. Om det krävs en förlängning av plattformen pga längre tåg kan detta göras genom att förlänga plattformen utan större problem. Mark- och geoteknik Platsen för UA4 ligger på en platå med kraftiga lutningar på båda sidor, 14 respektive 17. Möjlig placering är längs det blå strecket i figur 7 nedan, där lutningen är minsta möjliga. Viss urgrävning och uppfyllning av finare material för sättning av L-stöd krävs alt prefabricerade plattformselement (se avsnitt Plattformar nedan). Det finns inga kända problem med uppfrysning vid spåret och spåren är rustade i och med projekt Haparandabanan. Geotekniska undersökningar är genomförda i samband med projekt Haparandabanan men det måste undersökas om det krävs ytterligare utredning. Behov av dränering utöver normal avrinning från plattformen behöver undersökas.

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad

Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad 1(6) Handläggare Havin Nyqvist 08-6861636 havin.duzgun-nyqvist@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 16 SL 2013-4100 Information avseende program Roslagsbanans utbyggnad Detta ärende är en lägesrapport

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Hur svårt kan det vara? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hur svårt kan det vara? 2 Nationell operativ ledning Tågtrafiken står just nu helt still mellan Uppsala och Stockholm C pga av nedriven kraftledning. Prognos saknas 3 Förseningsorsaker

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-09-05 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Drift och underhållsentreprenad, Norra Stambanan, dvs sträckan Storvik-Gävle, Gävle-Ånge. Upphandling av Totalentreprenad med funktionsinriktning

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30

Linjeblockering. Grundläggande signaleringskrav. BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Gäller för Version Standard BV förvaltande enheter 3.0 BVS 544.98023 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-09-30 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-7155/SI10 Leveransdivisionen/Anläggning

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Kust till kustbanan kapacitetsstudier

Kust till kustbanan kapacitetsstudier Idéstudie Upplandspendeln Rapport Kust till kustbanan kapacitetsstudier Kust till kustbanan stationer med mötesmöjlighet Alvesta 10,5 Växjö 7,5 Gemla xx 25 Hovmantorp 9 Lessebo Avstånd mellan mötesstationer

Läs mer

Nu bygger vi framtid nära dig

Nu bygger vi framtid nära dig Nu bygger vi framtid nära dig En skrift om järnvägsspecifika arbeten längs Botniabanan Botniabanan AB Nu bygger vi järnvägen B otniabanan är en 19 mil ny järnväg som byggs för både godstrafik och persontrafik.

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall Datum: 2011-11-24 1 (17) PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall JA bas 2020 UA1 Tr afikver kets huvudkalkyl NNK=-0,3 JA Anpassad Förstudien NNK=-0,03

Läs mer

UTFORMNING AV BARKÅKRA STATION

UTFORMNING AV BARKÅKRA STATION UTFORMNING AV BARKÅKRA STATION Föreslaget läge enligt den fördjupade översiktsplanen 2011-11-30 Ramböll Trafik- och samhällsplanering Utformning av Barkåkra station Beställare Jonas Henriksson Tekniska

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Underhållskontrakt Järnväg Sammanfattning Produktivitetsprogram för underhållskontrakt järnväg Basentreprenaderna

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

Muntligen framfo rda synpunkter pa

Muntligen framfo rda synpunkter pa Muntligenframfo rdasynpunkterpa allmannasamra dsmo ten Fråga: När kan projektet komma med i nationella? Svar: Tidigast om 5 år. Den nationella planen för perioden 2010-2021 har just antagits. Nästa planomgång

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd

Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd PM 2014-09-23 Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd - Delutredning i samband med framtagande av detaljplan för Mörby del 5 Medverkande vid framtagande av denna utredning har från

Läs mer

Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015

Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015 Planerad verksamhet i Dalarna/Gävleborg med kopplingar till E16 2015 Region Mitt Östersund Härnösand Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Dalarna/Gävleborg under 2015. Vissa objekt

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

JÄRNVÄGSSKOLAN. ett steg till din framtid

JÄRNVÄGSSKOLAN. ett steg till din framtid JÄRNVÄGSSKOLAN ett steg till din framtid Vad är järnväg? Järnvägssystemet är avancerat och består av flera olika tekniska delsystem. Det behövs spår och växlar att köra på, el till tågen och signaler som

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg

Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg [ NY] 1(17) Entreprenörer Järnvägsföretag Trafikverket Kopia till: Diariet Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg Trafikverket har sammanställt denna nationella beredskapsplan för sommaren

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer