Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning"

Transkript

1 FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan Dokumenttitel Kalix plattformsanpassning, bdl 132 Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning Beslutsunderlag för åtgärd Bandel 132 Kalix driftplats Rammelberget Vitvattenvägen Verksamhetssystemet BVMall 1012 Funktionsutredning version 2.0

2 FUNKTIONSUTREDNING 2 (36) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund och syfte Befintliga förhållanden (Är läget) Anläggningsfakta Drift Anläggningens tillstånd Underhåll - Underhållsstatus Markanläggning Geokonstruktioner Berganläggning Byggnadsverk Vägar Spåranläggning Elkraftsanläggning Signalanläggning Teleanläggning Kabelkanalistaion Teknikbyggnader Arbetsmiljö Miljö Säkerhet Kvalitet (besiktningsanm, tillståndsfakta m.m.) Markanvändning Behovs- och bristanalys (Bör-läget och brister) Behovsanalys Bristanalys Samband andra projekt/planer/aktiviteter Utredningsalternativ Sammanfattning av utredningsalternativ Jämförelsealternativ (JA) Utredningsalternativ 1 Kalix driftplats (UA1) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt Utredningsalternativ 2 Kalix driftplats (UA2) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt Utredningsalternativ 4 Rammelberget (UA4) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt... 22

3 FUNKTIONSUTREDNING 3 (36) 5.6 Utredningsalternativ 5 Vitvattenvägen (UA5) Syfte Utförande Tidplan Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Konsekvens och förväntad effekt Kostnadskalkyl Ekonomi Riskanalys för anläggningens livscykel Trafikverkets ställningstagande för Transportstyrelsens godkännandeprocess Slutsats och val av alternativ Alternativjämförelse Remissynpunkter Samlad bedömning och förordande av alternativ Det fortsatta arbetet Bilagor: Bilaga 1 Riskanalys för anläggningens livscykel daterad Bilaga 2a-d Kalkyl UA1, UA2, UA4 och UA5

4 FUNKTIONSUTREDNING 4 (36) 1 Sammanfattning Norrtåg planerar för trafikstart av persontrafik på sträckan Luleå Haparanda Det är därför nödvändigt att bygga en plattform i Kalix. Utredningen behandlar nybyggnad av sidoplattform på ett antal olika platser på Kalix driftplats och på linjen mellan driftplatsen och Vitvattenvägen. De fordon som Norrtåg ska använda behöver mellanhög plattform för att underlätta för av- och påstigande. Fem alternativ har studerats och skillnaden är hur plattformen placeras och hur detta påverkar övrig anläggning, trafiken och Kalix kommuns översiktsplanering. UA1 och UA2 innebär en sidoplattform vid driftplatsen där plattformen i UA1 placeras vid det avvikande huvudspåret, spår 1, och i UA2 placeras vid normalhuvudspåret, spår 2. Kommunen har länge förordat en plattform vid nuvarande Kalix driftplats. UA3 har avförts från utredningen då den innebar större ombyggnationer på driftplatsen och till hög kostnad vilket inte ansågs motiverat. UA4 och UA5 innebär plattformar vid hållplats på linjen. UA4 är mindre accepterat av kommunen de anser att placeringen inte fungerar i övrigt trafiknät och planering. UA5 anser kommunen är intressant men kräver ytterligare utredning då nivåskillnaderna mellan järnvägen och närliggande mark är stor och kräver stora fyllnadsmassor eller andra byggnationer för att få en tillgänglig och fungerande plattform m.m. UA2 förordas då det ger en enkel och tillgänglig lösning för resenärerna till en låg kostnad. Regionaltågtrafiken är ett försök och tidplanen är snäv inför en planerad trafikstart vilket motiverar en enkel lösning till låg kostnad. Kostnaden bedöms till cirka 7,4 mkr. 2 Bakgrund och syfte Den nya Haparandabanan Kalix-Haparanda tillsammans med upprustningen och elektrifieringen av sträckan Boden-Morjärv-Kalix medför nya förutsättningar för persontrafik. Figur 1 Karta över sträckan Boden - Kalix och Kalix Haparanda. Norrtåg AB har planer att införa persontrafik på sträckan från 2014 förutsatt att finansiering för trafiken går att ordna. För att inblandade parter ska kunna fatta beslut rörande trafikering

5 FUNKTIONSUTREDNING 5 (36) och investeringar i infrastruktur behövs bättre underlag. Trafikverket behöver ta fram såväl tekniskt som ekonomiskt underlag för hur persontrafik på sträckan Haparanda-Kalix- Morjärv-Boden-Luleå skulle kunna ordnas. Funktionsutredningen har beställts av Samhälle Region Nord Planering. Syftet med denna funktionsutredning är att ta fram ett underlag som dels visar på den enklaste/billigaste lösningen och dels den bästa lösningen, vilken naturligtvis kan sammanfall med det förstnämnda, med hänsyn till såväl trafikala aspekter som tillgänglighet för resenärerna. Fyrstegsprincipen steg 1 Då det i dagsläget inte finns några hållplatslägen för persontrafik på Haparandabanan går det inte att tillämpa enbart Fyrstegsprincipen steg 1 eller steg 2. Funktionsutredningen avser steg 3- och steg 4-åtgärder. Däremot kan investeringen kombineras med marknads-, påverkansoch informationsåtgärder inför en trafikstart för att få så stort resandeunderlag som möjligt och göra investeringarna ytterligare lönsamma. Det är ett kundönskemål att ta fram underlag för persontrafik på Haparandabanan. Resultatet från FU: n kommer att utgöra ett beslutsunderlag för val av framtida persontrafiksupplägg på sträckorna Haparanda-Luleå samt inom respektive kommun. Fyrstegsprincipen kommer att tillämpas i kommande beslutsprocesser. Fyrstegsprincipen steg 2 Se ovan. Underlagsmaterial Följande underlagsmaterial kan utgöra grund för utredningen/utredningarna: - Idéstudie Persontrafik Haparandabanan Banverket Funktionsutredning Morjärv-Haparanda Tillgänglighetsanpassning plattformar Resecentrumstudie Norrbotniabanegruppen Mötesprotokoll från kommunernas gemensamma resecentrummöten. 3 Befintliga förhållanden (Är läget) I Kalix finns inga plattformar för persontrafik och därför kan persontåg inte stanna för resandeutbyte i dagsläget. Järnvägen mellan Morjärv och Kalix byggdes som ett arbetsmarknadsprojekt i slutet på 1950-talet och samtidigt beslutade ASSI Domän att bygga en godsbana från Kalix till Karlsborgsbruk.1961 invigdes banan. Det har aldrig gått persontåg förbi Kalix. Tre olika hållplatslägen på driftplatsen och på linjen mellan driftplatsen och Vitvattenvägen kommer att studeras. Utredningsområdet avser Km till och åtgärder ska göras enbart inom Trafikverkets fastighet när det gäller själva plattformen. Övriga åtgärder kopplat till busshållplatser, parkering m.m. kan ske på kommunens fastighet.

6 FUNKTIONSUTREDNING 6 (36) 3.1 Anläggningsfakta (Vid övergång till ERTMS signalsystem kommer nuvarande spår 1 bli spår 2 osv. pga. placering av nytt teknikhus. I denna rapport kvarstår dock nuvarande spårnumrering.) Kalix driftplats tillhör stråk 29, bandel 132 (Morjärv)-Karlsborgsbruk. Berörda spår i denna utredning är samtliga spår 1-2 på driftplatsen samt linjen mellan driftplatsen och bron över Vitvattenvägen. Figur 2 Karta över Kalix centrum och viktiga knutpunkter i förhållande till studerade utredningsalterantiv för järnvägsstation. TEN-klassning: Nya sträckan bandel 133 (Bredviken)-(Haparanda) är TEN-konventionell. Bandel 132 (Morjärv) Karlsborgsbruk där Kalix driftplats ingår samt linjen till Vitvattenvägen är idagsläget Icke-TEN, kategori XVII. Enligt BVS Bandelar och stråk samt TEN-tillhörighet ska TEN-tillhörigheten bestämmas senare på spårnivå när pågående ny- och ombyggnad är avslutad. Ingen TENklassning finns för respektive spår.

7 FUNKTIONSUTREDNING 7 (36) BEST Spår 0 Sidospår, uppställnings- och lastspår med stoppbock. Spår 1 Avvikande huvudspår, oelektrifierat spår med reparationsplats och skyddsväxlar. Spår 2 Normalhuvudspår Figur 3 Schematisk skiss över driftplatsen Kalix, ur BIS. Samtliga spår har linjeklass E2 (stax 25,0 ton och Stvm 8,0 ton/m). Spår 1 och 2 inom driftplatsen är LÖ-vägar. Spår 2 på linjen är LÖ +. Driftplatsen fjärrstyrs från Driftledningscentralen i Boden, via trafikstyrningssystemet ERTMS. Anläggningen är nyrustad i och med projektet Haparandabanan och elektrifieringen av befintliga banan mellan Buddbyn Kalix. Räl UIC 60, långräl helsvetsad, 2011 Sliper Monolit förstärkt, 2009 Befästning Pandrol Fast Clip, 2009 Ballast Makadam 1, 2009 Normalhuvudspåret, spår 2, på driftplats och på linjen är elektrifierat. Däremot är inte avvikande huvudspår vid driftplatsen elektrifierat då det vid planeringen av Haparandabanan inte var aktuellt med mötesplats på driftplatsen med anledning av topografin och persontrafik var inte aktuellt på sträckan. Kanalisation med kabelrännor finns längs både spår 1 och 2. Den aktuella sträckan har stora lutningar, vilka är som mest 17. Sträckan har även kurvor med radier på ca 800 m och rälsförhöjning 40 mm. Det finns dock avsnitt på sträckan som är plana och klarar TRV:s standardkrav för plattformar (se vidare avsnitt 5 Utredningsalternativ).

8 FUNKTIONSUTREDNING 8 (36) Figur 4 Diagram över lutningar på aktuell utredningssträcka, ur BIS. 3.2 Drift Mark- och geoteknik Markanläggningar såsom dränering, ledningar m.m finns dokumenterat i samband med projekt Haparandabanan. Vissa geotekniska undersökningar har gjorts på Kalix driftplats och längs linjen i anslutning till platser för nya/ombyggda planskilda vägkorsningar. Kalix driftplats angörs idag av ett fåtal godståg som går till Karlsborgsbruk. Viss lastning/lossning och uppställning av dessa vagnar sker på spår 0, lastspår, och som är kopplat till verksamheten på Karlsborgsbruk. På spår 1 är en reparationsplats anordnad för rep-vagnar. Driftplatsen används inte som mötesstation eftersom lutningarna är för kraftiga för start av tunga godståg. Nya mötesstationer är byggda i Bredviken och Kosjärv där terrängen är mer lämplig. Tabell 1 Trafikering 2011 och prognos ur Trafikvy. Typ 2010 Antal under maxtimme* (tåg/2h) 2011 Antal per dygn (tåg/vmd**) Prognos 2020 (tåg/vmd) Godståg Persontåg Övriga Alla * Maxtimme är de 2 timmar som det går flest tåg under dygnet ** Vmd är vardagsmedeldygn, må-fr vecka 34 till v23.

9 FUNKTIONSUTREDNING 9 (36) 3.3 Anläggningens tillstånd Underhåll - Underhållsstatus Anläggningen ingår i en utförandeentreprenad med visssa funktionsåtaganden, t.ex. vintertjänster. Felavhjälpning, besiktning, åtgärder efter besiktning, förutbestämt underhåll, åtgärder efter skador, förebyggande uh, mm ingår. Anläggningen är helt nyrustad. Förändringar i anläggningen som påverkar ERTMS kräver specialkompetens Markanläggning Trafikverket är fastighetsägare av Kalix driftplats. Området kräver underhåll i form av t ex snöröjning och grusytor (tillfart och parkering). Dränering, kanalisation m.m. finns ännu inte inlagt i BIS. Inrapportering sker när projekt Haparandabanan börjar färdigställas och överlämning av förvaltningsdata sker. Uppgifter erhålls därför direkt från projekt Haparandabanan Geokonstruktioner Är inte aktuellt i detta projekt Berganläggning Är inte aktuellt i detta projekt Byggnadsverk Vägar Det finns två byggnader på driftplatsen, som inte är teknikbyggnader och som kommer att påverkas av projektet och måste därför rivas eller flyttas. Anslutningsvägar för bil-, buss-, gång och cykeltrafik ingår inte i denna utredning Spåranläggning Spåranläggningen är av mycket god standard då den är nybyggd Elkraftsanläggning Anläggningen är helt ny. Spår 1 är dock inte elektrifierat. Ett reparationsspår med reparationsplats är vanligtvis elektrifierat ca 50 meter in på spåret från respektive håll för att ellok ska kunna rulla in och rulla ut vagnar från repplatsen. Detta bör åtgärdas men ingår inte i projektet Signalanläggning Tågledningssystemet kommer att vara ERTMS Teleanläggning Det finns i dagsläget ingen teleanläggning för trafikinformation på driftplatsen.

10 FUNKTIONSUTREDNING 10 (36) Kabelkanalistaion På Kalix driftplats finns kabelkanalisation i kabelrännor på vänster sida om spår 2 sett utifrån längdriktningen och på höger sida om spår 1 i längdriktningen. Den är helt ny Teknikbyggnader Är inte aktuellt i detta projekt Arbetsmiljö Miljö Inga kända brister i arbetsmiljön. Inga kända miljöproblem eller skyddade områden Säkerhet Några speciella säkerhetsproblem för berörd järnvägsanläggning är inte kända Kvalitet (besiktningsanm, tillståndsfakta m.m.) Kvaliteten på dagens anläggning får anses som god. För att säkerställa att driftkvaliteten på anläggningen skall bevaras efter en ombyggnad så kommer det att krävas ett ökat underhåll och tillsyn/besiktning. 3.4 Markanvändning Marken utanför järnvägsfastigheten består av skog och industrimark. Industrin består av i huvudsak tillverkning och verkstad. Norr om järnvägen och Kalix driftplats finns ett Naturbruksgymnasium. Kalix kommun arbetar med en ny fördjupad översiktsplan för Kalix centrum där mark för tågstation/resecentrum har reserverats på tre olika platser; öster om järnvägsbron vid Vitvattenvägen, vid Rammelberget och vid Kalix driftplats. 4 Behovs- och bristanalys (Bör-läget och brister) 4.1 Behovsanalys Kundbehov Norrtåg AB har planer på att införa persontrafik på sträckan Luleå Haparanda preliminärt från 2014 förutsatt att finansiering för trafiken går att ordna. Persontrafiken ställer krav på att plattform byggs i Kalix då detta saknas. Fordonen som ska användas för persontrafiken mellan Luleå och Haparanda kräver elektrifierade spår. För Norrtågs fordon krävs mellanhög plattform. Inledningsvis kommer en motorvagn av typen X62 att användas men om trafiken faller ut väl finns det önskemål om att kunna köra med multipelkopplade motorvagnar och plattformarnas längd måste då kunna anpassas till detta.

11 FUNKTIONSUTREDNING 11 (36) Kommunen kommer att förändra busstrafiken genom centrum genom att flytta busstation och bussgods från Kalix centrum till det nya resecentrum/reseknutpunkt vid den framtida järnvägsstationen och vid Kalix sjukhus. Lastnings- och lossningsmöjlighet samt tillfällig uppställning av vagnar ska vara möjligt på det befintliga sidospåret. Spåret kan dock kortas. Drift Både persontrafik och godstrafik kommer att öka på sträckan i och med nya Haparandabanan, se prognos 2020 avsnitt 3.2 Drift ovan. Persontrafiken ska ha hög tillgänglighet och tillförlitlighet och störningar för tågtrafiken ska vara så liten som möjligt. Reparationsplatsen vid Kalix driftplats ska finnas kvar pga att detektorer finns på linjen. Däremot behöver inte spåret vara lika långt som idag. Regelverk Anläggningsspecifika krav Järnväg inför system/bygghandling tas fram först om beslut fattas om förändrad anläggning. Riskanalys för godkännandeprocessen är genomförd för detta skede. Godkännande från Transportstyrelsen krävs vid förändring av anläggningen. 4.2 Bristanalys Kundbehov En ny mellanhög plattform måste byggas på Kalix driftplats eller på linjen mellan järnvägsbron över Vitvattenvägen och driftplatsen för att uppfylla kundbehoven. Utrymme för förlängning finns men det kan vara olika kostsamt att göra detta beroende på befintlig anläggning och omgivande verksamheter och terräng. Sidospåret för lastning och lossning kan vara kvar men kortas för att skapa utrymme för busstrafik och angöringstrafik till resecentrum. Drift Spåret där plattformen placeras måste vara elektrifierat. Detta innebär att plattformen placeras vid normalhuvudspåret eller att avvikande huvudspår elektrifieras. Plattformen, anslutande ramper eller andra plattformsanslutningar och vägar ska ha hög tillgänglighet med avseende på funktionshindrades särskilda behov. Reparationsplatsen kan vara kvar men spåret kortas. Spåret vid reparationsplatsen bör elektrifieras en bit in från respektive växel för att underlätta hantering av trasiga vagnar. Ingår dock inte i detta projekt.

12 FUNKTIONSUTREDNING 12 (36) En trafikstudie har genomförts av Samhälle Kapacitetscenter för att kunna utvärdera påverkan på trafikering med hänsyn till plattformens placering. Denna visar att det inte finns behov av mötesmöjlighet när ett persontåg står inne vid plattformen under den tid Norrtågsförsöket pågår. Banan kommer att ha en hög kapacitet utifrån antalet mötesstationer och prognostiserad trafikmängd. Vad avser mötesmöjlighet mellan persontåg se kap 5. Anläggningen ska utformas på ett sådant sätt att de som brukar och underhåller den färdiga anläggningen kan göra det på ett säkert och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. För att säkerställa att driftkvaliteten på anläggningen skall bevaras efter en ombyggnad så kommer det att krävas ett ökat underhåll och tillsyn/besiktning av tillkommande plattform. Markanvändning Ingen ny mark krävs för plattformen oavsett placering. Däremot krävs förändrad markanvändning övriga ytor som krävs för ett resecentrum. Detta hanteras i kommunens detaljplanering. Regelverk Riskanalys för godkännandeprocessen är genomförd. 4.3 Samband andra projekt/planer/aktiviteter FU Kalix plattformsanpassning har kopplingar till: Projekt Haparandabanan Externa kontakter är Norrtåg och Kalix kommun. Kommunen arbetar med en ny översiktsplan för centrum. Samråds och remissinstanser är förutom interna remissinstanser ovanstående intressenter. 5 Utredningsalternativ 5.1 Sammanfattning av utredningsalternativ Fem utredningsalternativ har studerats varav fyra har valts att beskrivas här UA1, UA2, UA4 och UA5. Placeringen styrs av TRV:s standardkrav på banans lutning samt på kurvradie och rälsförhöjning där en plattform får placeras. Lutningen får som mest vara 5 (undantagsvis 10 ), kurvradien ska vara större än 500 m och rälsförhöjningen max 100 mm (helst inte mer än 70 mm för komforten). UA1 och UA2 är alternativ med plattform (hållplats) vid Kalix driftplats. UA4 är en plattform (hållplats) vid Rammelberget, vid den f d plankorsningen till fritidsområdet norr om järnvägen. UA5 är en plattform (hållplats) väster om järnvägsbron vid Vitvattenvägen.

13 FUNKTIONSUTREDNING 13 (36) Utredningen är genomförd med underlag från projekt Haparandabanan, BIS, kartor och platsbesök samt möte med representanter från Kalix kommun och beställaren Samhälle region Nord. Avförda alternativ UA3 innebär att flytta hela reparationsplatsen, bygga en anslutningsväg samt nytt spår för platsen. Alternativet ger ingen bättre lösning för placering av plattformen och därför har utredningsalternativet valts bort. Mellanplattform eller ytterligare sidoplattform för att möjliggöra möten mellan persontåg på stationen har inte studerats i utredningen. Bedömningen är att sett utifrån att hela projektet bygger på ett försöksprojekt med regionaltåg är det för stora kostnader i dagsläget jämfört effekten. Det är dock möjligt att i alternativ UA1 och UA2 anlägga sidoplattform med plattformsövergång i framtiden. Mellanplattform innebär flyttning av spår och är sannolikt mer kostsamt samt kräver att samtliga resenärer passerar spåren. 5.2 Jämförelsealternativ (JA) JA, eller nollalternativet i det här fallet då det inte finns någon plattform i Kalix, innebär att inga förändringar sker av anläggningen vilket medför att persontågtrafik inte kan stanna i Kalix. 5.3 Utredningsalternativ 1 Kalix driftplats (UA1) Syfte Att möjliggöra persontrafik med resandeutbyte på Kalix driftplats med så liten påverkan på övrig trafik som möjligt. Resultatet förväntas bli en tillgänglig regionaltågtrafik där befintlig anläggning används så långt som möjligt och med minimal påverkan på övrig trafik (godstrafiken) Utförande Trafikering Dimensionerande tåg för plattformen är Coradia Nordic X62 och som är 74,3 meter långt. Åtkomst till spår 1 reparationsspår och sidospåret är oförändrat i UA1. Spåren måste dock göras kortare pga plattformsanläggningen. Om det krävs en förlängning av plattformen pga längre tåg kan detta göras genom flytt av växlar och förlängning av sidospåret. Detta kan dock innebära att reparationsspåret måste kortas ytterligare alternativt flyttas till motsatt sida av spåren. Mark- och geoteknik Viss urgrävning och uppfyllning av finare material för sättning av L-stöd krävs alt prefabricerade plattformselement (se avsnitt Plattformar nedan). Det finns inga kända problem med uppfrysning vid spår 1 och spåren är rustade i och med projekt Haparandabanan.

14 FUNKTIONSUTREDNING 14 (36) Geotekniska undersökningar är genomförda i samband med projekt Haparandabanan. Behov av dränering utöver normal avrinning från plattformen behöver undersökas. Figur 5 Schematisk skiss över UA1. Placering vid avvikande huvudspår, spår 1. Plattform och plattformsövergång En ny 80 meter lång, mellanhög sidoplattform, med tillkommande ramp, byggs längs det avvikande huvudspåret spår 1. Plattformen utrustas med trafikantinformationsutrustning, plattformsutrustning och belysning. Plattformens ytskikt utformas efter TSD krav och plattformsutrustning och trafikinformation i enlighet med koncept som det nationella projektet Stationer för alla utformat samt övrigt regelverk. Eftersom det är nybyggnation ställs högre krav än i Stationer för alla. Eftersom plattformen placeras på en plan, hårdgjord yta kan prefabricerade plattformselement med fördel användas. Goda exempel på detta finns att hämta i projekt Pågatåg Sydost, Investering distrikt Syd. Se även figur nedan. Kalkylen för UA1 baseras dock på konventionellt byggda plattformar. Prefabricerade blir billigare, i synnerhet om det är möjligt att beställa betongelement för flera plattformar samtidigt för att öka volymen. Utformningen av de prefabricerade plattformarna med avseende på ytan med taktila strukturer och hur fundamenten (vanligtvis T-stöd i st f L-stöd) placeras är viktigt att tänka på ur drift- och underhållssynpunkt. I norr där spåren plogas riskerar snön att tryckas in och packas under överhänget mellan spår och stödet. Erfarenheter finns även där de taktila markeringarna i plattan slits bort av skopan på snöröjningsfordon. Det finns dock olika åtgärder för att förhindra dessa problem om utformningen blir rätt från början.

15 FUNKTIONSUTREDNING 15 (36) Figur 6 T v: Prefabricerad platta enligt senaste modell. T h: Plattform i Lammhult. Figur 7 Taktila markeringar i betongplattan är nedsänkta så att toppen ligger i nivå med övriga yta. Minskar slitage vid drift och underhåll men kan kräva sopning för att få bort snö och grus. Byggnadsverk Inte aktuellt i detta projekt m a p byggnadsverk i järnvägsanläggningen. BEST 2 nya växlar för anslutning av spår 1 plattformspåret, flytt av befintlig växel samt skyddsväxel till förkortat repspår. Placering om möjligt så att kurvan vid speditionsbyggnaden försvinner. Ca 100 meter av befintligt spår 1 behöver rivas. Detta spårmaterial kan med fördel användas vid justering av spår 1 plattformsspår och repspår vid nya/flyttade växlar. Elektrifiering av spår 1 plattformsspåret. Flytt av belysningsstolpar och anslutning av el lågspänning till plattformsutrustning, trafikinformation m.m.

16 FUNKTIONSUTREDNING 16 (36) ERTMS åtgärder för persontågstopp samt nya och flyttade växelobjekt. Det finns idag kabelrännor och kanalisation men den kan behöva flyttas och ändras för att passa till belysning, trafikinformationsutrustning m.m Tidplan Figur 8 Kalix driftplats, mot öster. Placering av ny plattform till höger i bilden. Norrtåg planerar att starta persontrafik på sträckan Luleå - Haparanda under 2014 vilket innebär en snäv tidplan. Framtagande av anläggningsspecifika krav, projektering och upphandling kräver minst ett års framförhållning före byggnationer kan påbörjas. Planering för byggnation i trafikerat spår kräver minst 2 års framförhållning. Se även kap 10 Det fortsatta arbetet Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Banarbetstider behövs vid anläggande av kontaktledning över spår 1, anläggande av nya växlar, flytt av växlar och vid anläggande av sidoplattform. Eventuella signalåtgärder kan komma att kräva avstängda spår. Arbetena BAP planeras. Åtgärderna i denna funktionsutredning ska utföras på en driftplats med låg trafikvolym vilket bör medföra att planeringen av byggnationen är relativt enkel och att avstängt spår inte ger stora problem Konsekvens och förväntad effekt Kundbehov Utifrån Norrtågs och kommunens behov och önskemål om plattform i Kalix uppfyller UA1 detta. Kalix kommun har uttryckt att ett tågstopp vid Kalix driftplats uppfyller deras önskemål om anpassning till övrigt trafiknät, samhällsservice och planer.

17 FUNKTIONSUTREDNING 17 (36) Befintlig godshantering och reparationsplatsen bör inte påverkas nämnvärt av en plattform. Viss påverkan kan ske om plattformen ska förlängas och utrymme behövs tas i anspråk i båda ändarna av plattformen. Genomförd trafikstudie visar att ur ett trafikperspektiv är placeringen av eventuell plattform vid hållplats av underordnad betydelse. Viss fördel om plattformen placeras vid avvikande sidospår Kalix driftplats då mötesmöjlighet uppstår (UA1) mellan persontåg och godståg, inte mellan persontåg. Tillstånd/drift Persontrafikanläggningen kommer att få en modern utformning och god tillgänglighet. Den nya anläggningen kommer oundvikligen att medföra ökade drift- och underhållskostnader. Planeringen av en ny plattform och ett persontågstopp kräver även samordning med kommunen om vilka åtgärder kommunen måste göra för att anläggningen ska fungera. Detta kan gälla både ombyggnationer och drift- och underhåll. Plattformar med prefabricerade plattformselement kan fungera mycket bra på denna plats och eftersom det är en försöksverksamhet och att plattformen kan behöva flyttas är prefabricerad plattformselement ett effektivt och enkelt sätt att göra detta på. Regelverk Bedömningen är att föreslagna åtgärder inte faller under lagen om byggande av järnväg. Framtagning av anläggningsspecifika krav och ansökan om Transportstyrelsens godkännande krävs. 5.4 Utredningsalternativ 2 Kalix driftplats (UA2) Syfte Att möjliggöra persontrafik med resandeutbyte på Kalix driftplats till så låg kostnad som möjligt. Resultatet förväntas bli en tillgänglig regionaltågtrafik Utförande Trafikering Dimensionerande tåg för plattformen är Coradia Nordic X62 och som är 74,3 meter långt. Åtkomst till spår 1 reparationsspår och uppställnings-/lastspåret är oförändrat i UA2. Spåren måste dock göras kortare pga plattformsanläggningen. Om det krävs en förlängning av plattformen pga längre tåg kan detta göras genom att förlänga plattformen österut utan större problem. Mark- och geoteknik Viss urgrävning och uppfyllning av finare material för sättning av L-stöd krävs alt

18 FUNKTIONSUTREDNING 18 (36) prefabricerade plattformselement (se avsnitt Plattformar nedan). Det finns inga kända problem med uppfrysning vid spår 2 och spåren är rustade i och med projekt Haparandabanan. Geotekniska undersökningar är genomförda i samband med projekt Haparandabanan. Behov av dränering utöver normal avrinning från plattformen behöver undersökas. Figur 9 Schematisk skiss över UA2. Placering vid normalhuvudspåret, spår 2. Plattform och plattformsövergång En ny 80 meter lång, mellanhög sidoplattform, med tillhörande ramp, byggs längs normalhuvudspåret. Plattformen utrustas med trafikantinformationsutrustning, plattformsutrustning och belysning. Plattformens ytskikt utformas efter TSD krav och plattformsutrustning och trafikinformation i enlighet med koncept som det nationella projektet Stationer för alla utformat samt övrigt regelverk. Eftersom det är nybyggnation ställs dock högre krav än i Stationer för alla. Eftersom plattformen placeras på en plan, hårdgjord yta kan prefabricerade plattformselement med fördel användas. Goda exempel på detta finns att hämta i projekt Pågatåg Sydost, Investering distrikt Syd. Se figur 5 i avsnitt UA1 ovan! Kalkylen för UA2 baseras dock på konventionellt byggda plattformar. Prefabricerade blir billigare, i synnerhet om det är möjligt att beställa betongelement för flera plattformar samtidigt för att öka volymen. Byggnadsverk Inte aktuellt i detta projekt m a p byggnadsverk i järnvägsanläggningen. BEST Flytt av befintlig växel samt skyddsväxel för förkortat spår 1, avvikande huvudspår. Placering om möjligt så att kurvan vid speditionsbyggnaden försvinner.

19 FUNKTIONSUTREDNING 19 (36) Ca 150 meter av befintligt spår 1 behöver rivas. Detta spårmaterial ska sparas för att användas i andra reinvesteringsprojekt. Flytt av belysningsstolpar och anslutning av el lågspänning till plattformsutrustning, trafikinformation m.m. ERTMS åtgärder för persontågstopp och flyttade växelobjekt. Det finns idag kabelrännor och kanalisation men det behöver flyttas och ändras för att passa till belysning, trafikinformationsutrustning m.m Tidplan Norrtåg planerar att starta persontrafik på sträckan Luleå - Haparanda under 2014 vilket innebär en snäv tidplan. Framtagande av anläggningsspecifika krav, projektering och upphandling kräver minst ett års framförhållning före byggnationer kan påbörjas. Planering för byggnation i trafikerat spår kräver minst 2 års framförhållning. Se även kap 10 Det fortsatta arbetet Trafikpåverkande/driftpåverkande under byggnationstiden Banarbetstider behövs vid anläggande av kontaktledning över spår 1, anläggande av nya växlar, flytt av växlar och vid anläggande av sidoplattform. Eventuella signalåtgärder kan komma att kräva avstängda spår. Arbetena BAP planeras. Åtgärderna i denna funktionsutredning ska utföras på en driftplats med låg trafikvolym vilket bör medföra att planeringen av byggnationen är relativt enkel och att avstängt spår inte ger stora problem Konsekvens och förväntad effekt Kundbehov Utifrån Norrtågs och kommunens behov och önskemål om plattform i Kalix uppfyller UA2 detta. Kalix kommun har uttryckt att ett tågstopp vid Kalix driftplats uppfyller deras önskemål om anpassning till övrigt trafiknät, samhällsservice och planer. Befintlig godshantering och reparationsplatsen bör inte påverkas nämnvärt av en plattform. Plattformen går att förlänga utan problem om behov uppstår. Genomförd trafikstudie visar att ur ett trafikperspektiv är placeringen av eventuell plattform vid hållplats, dvs vid normalhuvudspåret, av underordnad betydelse. Viss fördel om plattformen placeras vid avvikande sidospår Kalix driftplats då mötesmöjlighet uppstår (UA1) mellan persontåg och godståg, inte mellan persontåg. Tillstånd/drift Persontrafikanläggningen kommer att få en modern utformning och god tillgänglighet. Den nya anläggningen kommer oundvikligen att medföra ökade drift- och underhållskostnader.

20 FUNKTIONSUTREDNING 20 (36) Planeringen av en ny plattform och ett persontågstopp kräver även samordning med kommunen om vilka åtgärder kommunen måste göra för att anläggningen ska fungera. Detta kan gälla både ombyggnationer och drift- och underhåll. Plattformar med prefabricerade plattformselement kan fungera mycket bra på denna plats och eftersom det är en försöksverksamhet och att plattformen kan behöva flyttas är prefabricerad plattformselement ett effektivt och enkelt sätt att göra detta på. Regelverk Bedömningen är att föreslagna åtgärder inte faller under lagen om byggande av järnväg. Framtagning av anläggningsspecifika krav och ansökan om Transportstyrelsens godkännande krävs. 5.5 Utredningsalternativ 4 Rammelberget (UA4) Syfte Att möjliggöra persontrafik med resandeutbyte i Kalix på en alternativ plats till Kalix driftplats och till så låg kostnad som möjligt. Resultatet förväntas bli en säker och tillgänglig regionaltågtrafik till låg kostnad Utförande Trafikering Dimensionerande tåg för plattformen är Coradia Nordic X62 och som är 74,3 meter långt. Om det krävs en förlängning av plattformen pga längre tåg kan detta göras genom att förlänga plattformen utan större problem. Mark- och geoteknik Platsen för UA4 ligger på en platå med kraftiga lutningar på båda sidor, 14 respektive 17. Möjlig placering är längs det blå strecket i figur 7 nedan, där lutningen är minsta möjliga. Viss urgrävning och uppfyllning av finare material för sättning av L-stöd krävs alt prefabricerade plattformselement (se avsnitt Plattformar nedan). Det finns inga kända problem med uppfrysning vid spåret och spåren är rustade i och med projekt Haparandabanan. Geotekniska undersökningar är genomförda i samband med projekt Haparandabanan men det måste undersökas om det krävs ytterligare utredning. Behov av dränering utöver normal avrinning från plattformen behöver undersökas.

Funktionsutredning Boden plattformsanpassning

Funktionsutredning Boden plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (24) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Elfvelin Nils/UHauan 2012-03-14 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast Magnus/UHauan Dokumenttitel Boden

Läs mer

Idéstudie - Persontrafik Haparandabanan

Idéstudie - Persontrafik Haparandabanan Ert datum Er beteckning Expertstöd Samhälle Box 43 SE-971 02 LULEÅ Sweden Besöksadress: Residensgatan 18 Telefon 0920-352 00 Telefax 0920-353 59 www.banverket.se Rapport Idéstudie - Persontrafik Haparandabanan

Läs mer

Anläggningsspecifika krav Järnväg

Anläggningsspecifika krav Järnväg 1 (21) Ansvarig enhet - Ansvarig Giltig från Diarienr UHauf- Lisa Bergdahl, uh-controller 2013-11-29 TRV 2013/40217 Inför skede Fastställd av Gäller för Byggskede Kent Nilsson/CUHauf Trafikverket Dokumenttitel

Läs mer

Kommunledningskontoret Datum: 2015-10-29 Christian Nilsson D.nr: 2005.236

Kommunledningskontoret Datum: 2015-10-29 Christian Nilsson D.nr: 2005.236 Diarie: TRV 2015/13613 Funktionsutredning Borttagning av spår och justering av kontaktledningsstolpar och bryggor m.m. på Dals-Eds järnvägsstation; Godkännande av utredningsalternativ Sammanfattning Dals-Eds

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare)

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) PM Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå)

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) PM Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

Funktionsutredning för Falu bangård

Funktionsutredning för Falu bangård Funktionsutredning för Falu bangård 2010-05-07 1(41) Handläggare: Diarienummer: Version Agneta Frejd TRV-2010/35113 Funktionsutredning för Falu bangård 2010-05-07 Funktionsutredning för Falu bangård 2010-05-07

Läs mer

Medfinansieringsavtal åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan

Medfinansieringsavtal åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan Medfinansieringsavtal åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan 1 Parter Eslövs kommun, org.nr 212000-1173 Region Skåne, org.nr. 232100-0255 Staten genom Trafikverket, org.nr 202100-6297 Mellan

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_012 Sunderbyns Sjukhus, ny sidoplattform mm

Effektredovisning för BVLu_012 Sunderbyns Sjukhus, ny sidoplattform mm PM Effektredovisning för BVLu_012 Sunderbyns Sjukhus, ny sidoplattform mm Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad PM Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar

Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar Allmänna fasta förutsättningar (Gäller för alla kalkyler som utgör underlag för åtgärdsplaneringen) 1. Fasta förutsättningar - Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå 2008-06. - För objekt i

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2015-12-13 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef Aktuella affärsmöjligheter i regionen 2017 Jörgen Simu, distriktschef 1 Investering distrikt Nord 300 projekt fördelade på tre enheter; AC, BD samt nationell Nord 2 miljarder kronor i projekten Projekt

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-07 KS 2013/0824 Kommunfullmäktige Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI

KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Utgåva 2 Datum 2016-10-12 Sida 1 (7) KAPITEL 7 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION TRI Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg TDOK 2015:0309 gäller med följande tillägg. Specifika regler avseende huvudspår

Läs mer

FÖRSTUDIE. Kiruna ny järnväg. Ny järnvägsstation i Kiruna. Slutrapport februari 2013 Dnr TRV2012/18220

FÖRSTUDIE. Kiruna ny järnväg. Ny järnvägsstation i Kiruna. Slutrapport februari 2013 Dnr TRV2012/18220 FÖRSTUDIE Kiruna ny järnväg Ny järnvägsstation i Kiruna Slutrapport februari 2013 Dnr TRV2012/18220 Slutrapport Bakgrund Den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna medför att befintlig järnvägsstation

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid

Göteborg-Kornsjö Förslag till minskad restid Tågförbindelsen mellan Göteborg och Oslo är i dagens läge mycket långsam och därmed knappast attraktiv, gäller främst person- men även godsstrafik. IC-förbindelsen Oslo-Göteborg är till och med långsammare

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

BVDOK 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Dokumentdatum. Södergren Björn TDOK 2014: Chef VO Underhåll

BVDOK 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Dokumentdatum. Södergren Björn TDOK 2014: Chef VO Underhåll BVDOK 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Södergren Björn TDOK 2014:0686 2015-04-01 Fastställt av Gäller från Chef VO Underhåll 2012-12-20 Ersätter Ersatt av BVS 1586.26 [Ersatt av]

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår LUDVIKA KOMMUN 2011-03-03 1 (5) Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår i Ludvika. Bakgrund En detaljplan med syftet att möjliggöra för ABB att bygga ut industrin

Läs mer

Halmstad - Nässjö Förslag till förbättrad tågtrafik

Halmstad - Nässjö Förslag till förbättrad tågtrafik Följande är en studie över hur persontrafiken kan förbättras/räddas på banan Halmstad-Nässjö (HNJ). Som underlag har använts Bandata från Trafikverket, kartor i Google Maps och från Lantmäteriets hemsida.

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Moderna höghastighetståg

Moderna höghastighetståg Moderna höghastighetståg Samverkan med infrastruktur och klimat Evert Andersson Professor emeritus, järnvägsteknik KTH Seminarium höghastighetsbanor - 25 maj 2016 Järnvägsgruppen KTH Höghastighetståg Tåg

Läs mer

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik

Karlsborgsbanan Förslag till återupptagen tågtrafik Det är känt att goda tågförbindelser brukar ge orterna längs en bana ett uppsving och till och med kunna vända en avfolkningstrend. Men, tyvärr inser inte många styrande i Skövde med omgivning vilken fantastisk

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra 1 2014-10-25 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Informationsmöten 25 oktober 2014 kl 11, 13 och 15 Folkets Hus, Varberg Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland Varbergstunneln

Läs mer

FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik. Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058

FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik. Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058 FÖRSTUDIE Bergslagsbanan, Gävle - Storvik Gävle och Sandvikens kommun, Gävleborgs län Slutrapport 2011-05-30 Dnr TRV 2010/28058 Titel: Förstudie Bergslagsbanan, Gävle - Storvik, Gävle och Sandvikens kommun,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB A-Train AB Järnvägsnätsbeskrivning Arlanda Link 1 (23) 1. Allmän information... 3 1.1 A-Train AB organisation... 3 1.2 Juridisk status...3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering...3 1.5 Samråd... 3 1.6

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet

Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet 1(5) Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet Detta dokument beskriver Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet. Modellen är framtagen för beräkning vid enkelspår respektive dubbelspår.

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Västlänken. Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning. Underlag för entreprenörsdialog. 15 januari 2017

Västlänken. Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning. Underlag för entreprenörsdialog. 15 januari 2017 Västlänken Översiktlig beskrivning av E07 Anläggningsövervakning Underlag för entreprenörsdialog 15 januari 2017 Dokumenttitel: Västlänken Underlag för entreprenördialog Författare: Johan Hjertström Dokumentdatum:

Läs mer

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef Projekt Ostlänken Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef En del av ny generation järnväg Byggandet av höghastighetsjärnväg är det

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg PM Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 1.0 BVS 1544.94006 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Introduktion... 3 1.1 Kontaktpersoner vid Essinge Railport... 3 2 Beskrivning... 3 2.1 Trafiksäkerhetsinstruktionens

Läs mer

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö

Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö RAPPORT Översiktlig design och systemlösning Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö Teknisk PM - Kalkyl Projektnummer: 2015/150444 2015-12-01 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket Postadress: Region

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling

Planerad starttid för uppdraget mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Upphandlingsort. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-05-04 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Ådalsbanan,

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. upphandling

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. upphandling Uppdaterad 2007-08-06 Uppdrag Nya Hap-banan, Byggledare Bro Tjänst Luleå augusti -07 oktober -07 Haparandabanan Signal/tele, detaljproj Sågbäcken Tjänst Luleå augusti -07 oktober -07 Haparandabanan Signal/tele,

Läs mer

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra

Så påverkas du av projekt Getingmidjan. Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra Så påverkas du av projekt Getingmidjan Järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra VI RUSTAR GETINGMIDJAN. SVERIGES VIKTIGASTE FÖRBINDELSE. Sveriges viktigaste förbindelse. Visste du

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Genomförandeavtal Hede stationshus

Genomförandeavtal Hede stationshus TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Regionkontoret Ekonomi och finans Åke Bengtsson Finanschef Datum Diarienummer 2017-03-07 RS160602 Regionstyrelsen Genomförandeavtal Hede stationshus Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum 2008-xx-xx x PM Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Lägesbeskrivning Östlig förbindelse

Lägesbeskrivning Östlig förbindelse Lägesbeskrivning Östlig förbindelse 2015-03-12 Österbron 1948 2 2015-03-12 Österleden i Dennisöverenskommelsen 1992 3 2015-03-12 Östlig förbindelse - alternativ i förstudien 2006 4 2015-03-12 Åtgärdsvalsstudien

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Trafikverket satsar på Nynäsbanan. Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten

Trafikverket satsar på Nynäsbanan. Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten Trafikverket satsar på Nynäsbanan Minska störningar i trafiken Öka kapaciteten och punktligheten Höja säkerheten 1 2012-06-19 Bakgrund Tidigare var det många störningar och begränsningar längs Nynäsbanan

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer