BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTTSOFFERMYNDIGHETEN"

Transkript

1 B R O T T S O F F E R M Y N D I G H E T E N S REFERATSAMLING 2012

2 Brottsoffermyndighetens referatsamling Brottsoffermyndigheten

3 Brottsoffermyndigheten Box 470, Umeå Tel: Referatsamlingen kan beställas hos Fritzes Beställningsadress: Fritzes kundservice, Stockholm Orderfax: Ordertelefon: E-post: Internet: Brottsoffermyndigheten, 2011 ISSN ISBN Åströms Tryckeri AB, Umeå 2011

4 Innehåll VARFÖR EN REFERATSAMLING? 5 HANDLÄGGNINGEN AV BROTTSSKADEÄRENDEN 6 Nämnden för brottsskadeersättning 6 ERSÄTTNING FÖR PERSONSKADA RESPEKTIVE KRÄNKNING - SKILJELINJE 7 ERSÄTTNING FÖR PERSONSKADA 8 Ersättning för personskada vid HIV-smitta 8 Ersättning för personskada vid sexuella övergrepp 9 Ersättning för indirekt personskada på grund av anhörigs död eller svåra skada 9 SÄRSKILT OM BROTTSSKADEERSÄTTNING 10 Livränta 10 Europeisk brottsskadeersättning 11 Bevittnande barn 11 Sakskador och rena förmögenhetsskador 11 Jämkning 12 Självriskavdrag 13 Ansökningstid och preskription 13 Ränta 13 Ersättning för utredningskostnader 14 SEXUALBROTT MOT VUXNA 15 Våldtäkt 15 Försök till våldtäkt 18 Sexuellt tvång 21 Sexuellt ofredande 21 MÄNNISKOHANDEL 26 SEXUALBROTT MOT BARN 28 Våldtäkt mot barn 28 Våldtäkt mot barn med inslag av våld eller tvång 30 Sexuellt utnyttjande av barn 32 Sexuellt övergrepp mot barn 37 Utnyttjande av barn för sexuell posering 38 Köp av sexuell handling av barn 40 Sexuellt ofredande 40 Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 42 GROVT KOPPLERI 43 BROTT MOT LIV OCH HÄLSA 44 Försök till mord/dråp 44 Våld i nära relation riktat mot kvinna 45

5 Våld vid ett enstaka tillfälle 46 Våld vid flera bestämda tillfällen 48 Våld vid ett stort antal opreciserade tillfällen 50 Våld i nära relation riktat mot barn 51 Övrig misshandel/grov misshandel 56 HIV grov misshandel/vållande till sjukdom/framkallande av fara för annan 66 FRIHETS- OCH FRIDSBROTT 69 Olaga hot 69 Ofredande 72 Hemfridsbrott 77 Överträdelse av besöksförbud 79 Olaga tvång 80 Internetrelaterade brott 81 BROTT MOT ALLMÄN VERKSAMHET 83 Polismän 83 Andra än polismän 87 Övergrepp i rättssak 91 RÅN MOT BANKER, POSTKONTOR OCH BUTIKER 93 TAXIRÅN 98 TILLGREPPSBROTT MOT PERSON 100 Stöld 100 Personrån 104 MORDBRAND 108 EGENMÄKTIGHET MED BARN 11 1 OLAGA FRIHETSBERÖVANDE OCH MÄNNISKOROV 114 UTPRESSNING 117 OAKTSAMHETSBROTT 120 Trafikbrott 122

6 VARFÖR EN REFERATSAMLING? Syftet med att redovisa ett antal beslut i denna referatsamling är att åskådliggöra skadeståndsrättslig praxis som Brottsoffermyndigheten uppfattar den vad avser nivåerna för kränkningsersättning vid ett antal olika brott av skiftande svårighetsgrad. Det är ju just posten ersättning för kränkning som är intressant ur praxissynpunkt, eftersom den i princip uteslutande bestäms på objektiva grunder utan att hänsyn tas till individuella variationer hos de brottsdrabbade. De fall som refereras har det gemensamt att de ska kunna tjäna som utgångspunkt i den praktiska hanteringen av skadeståndsfrågor. Myndigheten har inte någon speciell målgrupp utan hoppas att referatsamlingen ska kunna vara användbar för såväl rättsväsendet och försäkringsbranschen som ideella organisationer på brottsofferområdet och enskilda. Ett antal ärenden av äldre datum finns med i samlingen eftersom de fortfarande motsvarar skadeståndsrättslig praxis som myndigheten uppfattar den. Brottsoffermyndigheten redovisar fr.o.m. år 1998 sin rättstillämpning i en särskild referatsamling. Den förra utgåvan kom ut i januari Under tiden mellan utgåvorna sprider Brottsoffermyndigheten information om förändringar i skadeståndsrättslig praxis genom sitt nyhetsbrev. Samma information kan man hitta på Brottsoffermyndighetens hemsida där förändringar redovisas i ett särskilt supplement till nätversionen av referatsamlingen. Samtliga medarbetare i beslutande ställning på Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet har deltagit i framtagandet av denna version av referatsamlingen. För den slutgiltiga sammanställningen ansvarar avdelningsdirektören Hans Sjölander.

7 HANDLÄGGNINGEN AV BROTTSSKADEÄRENDEN Brottsskadeersättning bestäms enligt skadeståndsrättsliga principer. Brottsoffermyndigheten är inte bunden av ett domstolsavgörande rörande skadehändelsen. Har domstolen sakprövat skadeståndet bestämmer myndigheten oftast brottsskadeersättningen till samma belopp, särskilt när fråga är om ett hovrättsavgörande. Skäl för myndigheten att frångå domstolsavgörandet kan exempelvis vara att ersättningsnivån klart avvikit från rådande praxis, att yrkandena hos myndigheten avvikit från de som framställts i domstolen eller att myndigheten kan grunda sitt beslut på omständigheter som inte har varit kända för domstolen. Nämnden för brottsskadeersättning I de flesta brottsskadeärendena beslutar en tjänsteman. Vissa ärenden där huvudfrågan är av principiell karaktär avgörs av Nämnden för brottsskadeersättning, som år 2011 har följande ordinarie sammansättning: justitierådet Ann-Christine Lindeblad (ordförande), hovrättspresidenten Anders Iacobæus och chefsrådmannen Anders Dereborg (vice ordförande), professorn i civilrätt Mårten Schultz, riksdagsledamoten Karin Nilsson och f.d. riksdagsledamoten Elisebeht Markström. Nämnden sammanträder cirka sex gånger om året. Vid vissa sammanträden avhandlas ärenden under ett tema, exempelvis kränkningsersättning vid en viss typ av brott eller någon annan skadeståndsrättslig fråga av speciellt slag.

8 ERSÄTTNING FÖR PERSONSKADA RESPEKTIVE KRÄNKNING - SKILJELINJE Kränkningsersättning förutsätter inte att en medicinskt påvisbar personskada föreligger. Det är ändå det vanligaste att kränkningsersättning utgår parallellt med ersättning för personskada (företrädesvis sveda och värk-ersättning). Gemensamt för de två ersättningsslagen är att de utgör ersättning för icke-ekonomisk skada, dvs. en ideell skada. Det går dock en skiljelinje mellan ersättningsslagen. Skillnaden mellan ersättning för kränkning och för sveda och värk kan kortfattat beskrivas i följande fyra punkter. 1) Kränkningsersättningen förutsätter inte en personskada, vilket sveda och värk-ersättningen gör. 2) Kränkningsersättningen avser till allra största delen upplevelsen vid och karaktären av själva skadehändelsen (momentant), medan ersättning för personskada tar sikte på följdverkningarna efter skadehändelsen. 3) Kränkningsersättningen bestäms huvudsakligen på objektiva grunder, medan ersättning för personskada bestäms helt efter subjektiva förhållanden. 4) Kränkningen ersätts bara om den orsakats av brottslig gärning av visst slag, vilket inte krävs för en personskada. För ersättningsrätt krävs att kränkningen varit allvarlig. Vid bedömningen av om så är fallet ska samtliga relevanta omständigheter kring handlingen beaktas. Bagatellartade kränkningar bör inte medföra att skadestånd ska betalas. Lagstiftaren pekar på att Brottsoffermyndigheten i sin praxis har ansett att en allvarlig kränkning inte kan uppskattas till ett lägre belopp än kronor. I övrigt kan man hämta ledning av den uppräkning som gjorts i propositionen 2000/01:68 rörande de faktorer som påverkar skadeståndets bestämmande.

9 ERSÄTTNING FÖR PERSONSKADA Brottsoffermyndighetens referatsamling fokuserar på kränkningsersättning, en skadeståndspost som på grund av sin objektiva karaktär väl lämpar sig för ett schabloniserat synsätt. Personskador ersätts ju utifrån subjektiva förhållandena i det enskilda fallet och därmed kan det vara svårt att peka ut en praxis. På vissa områden har dock rättstillämparna funnit att det är möjligt att till viss del hantera ersättningen för ideell skada vid personskada på ett mer schabloniserat sätt. Detta gäller vid HIV-smitta, psykisk personskada till följd av vissa sexuella övergrepp och vid indirekt psykisk personskada till följd av en nära anhörigs död eller svåra skada. Ersättning för personskada vid HIV-smitta Den som smittats med HIV-infektion genom ett uppsåtligt eller oaktsamt brott har i normalfallet rätt till ersättning för personskadan. I den praktiska rättstillämpningen har ersättningen legat på höga nivåer. Ersättningsbelopp på flera hundratusentals kronor för sveda och värk samt bestående skada har också i i många fall dömts ut av domstolarna. De höga beloppen har motiverats med de allvarliga och särpräglade skadeverkningarna av både medicinsk och social natur och med synsättet att HIV-smittade i de flesta fall utvecklar sjukdomstillståndet AIDS med en begränsad livstid som följd. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling när det gäller medicinsk behandling av HIV och AIDS har Brottsoffermyndigheten gjort en översyn av ersättningarna för personskada och kränkning till den som smittats med HIV. Översynen ledde till ställningstagandet att ersättning för sveda och värk schablonmässigt bör fastställas till kr och att en bestående skada vid HIV-infektion bör ersättas med utgångspunkt i en invaliditet på 50 procent. Se närmare härom på sid 66 ff. 8

10 Ersättning för personskada vid sexuella övergrepp Sedan länge använder man sig av en schabloniserad ersättning för sveda och värk vid våldtäktsbrott av normalgraden. Denna är kr. Vid sexuella övergrepp mot barn är situationen ofta sådan att läkarbehandling inte förekommer i anslutning till övergreppen eftersom dessa upptäcks först senare. Det hindrar inte att ersättning lämnas för sveda och värk eftersom det anses stå klart att den skadade måste ha tillfogats medicinska besvär till följd av övergreppen. I brist på närmare utredning om besvären bestäms ersättningen i dessa fall efter schabloner. Brottsoffermyndigheten tillämpar ett normalbelopp om kr vid grova sexualbrott mot barn. Vid mycket grova sexuella övergrepp lämnas ersättning för sveda och värk med kr utan närmare medicinsk utredning. Ersättning för indirekt personskada på grund av anhörigs död eller svåra skada I frågan om ersättning för sveda och värk till efterlevande har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2004 s. 26 fastställt schablonbeloppet till kr vid uppsåtligt dödande och till kr vid normalfall av icke uppsåtligt dödande. Fråga uppkommer någon gång om nära anhörig till en genom brott svårt skadad person har rätt till ersättning för sveda och värk för indirekt personskada. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2006 s. 181 förklarat att en sådan rätt kan föreligga. Målet gällde skadestånd i ett fall där en ung man hade utsatts för ett dråpförsök. Gärningsmannen hade tilldelat honom ett kraftigt slag med ett metallrör i huvudet. Slaget förorsakade hjärnblödning, brott på skallbenet och allvarliga hjärnskador. Den unge mannen var i ett livshotande tillstånd under åtminstone 14 dagar och han var under denna tid medvetslös. Frågan i Högsta domstolen gällde bl.a. om modern, som fick underrättelse om skadorna i nära anslutning till att de uppkom, hade rätt till ersättning för de psykiska besvär som hon ostridigt hade åsamkats som en följd av brottet. Domstolen biföll moderns yrkande om ersättning för sveda och värk och anförde att ett belopp om kr framstod som rimligt, när det är fråga om psykiska besvär till följd av att en nära anhörig genom uppsåtligt våld tillfogats skador som varit livshotande under inte obetydlig tid. 9

11 SÄRSKILT OM BROTTSSKADE- ERSÄTTNING Livränta Ersättning för inkomstförlust lämnas med ett belopp som utgör skillnaden mellan den skadelidandes inkomst efter skadan och den inkomst som han skulle ha haft om han inte hade skadats. Inkomstförluster ersätts vanligen i efterhand, då man har verkliga förhållanden att utgå ifrån. När ersättningen är av väsentlig betydelse för den skadades framtida vård eller försörjning kan ersättning för inkomstförlusten lämnas i form av livränta. En livränta utgår för varje år med högst tre gånger det basbelopp som gäller det år då livräntan bestäms. Livräntan värdesäkras enligt en lag om ändring av skadeståndslivräntor. Vid bedömningen av om livränta ska beviljas beaktar Brottsoffermyndigheten först den skadades medicinska invaliditet. Ju högre invaliditet, ju större är risken för att den skadade inte kan få en tryggad försörjning genom egen arbetsinkomst. I de ärenden där livränta har beviljats har de skadelidande med få undantag en invaliditetsgrad på omkring 50 procent. Förutom invaliditetsgraden beaktar myndigheten också om de förmåner som utgår till den skadade efter skadan ger en tillfredsställande försörjning. Sådana förmåner kan till exempel vara sjukersättning. I de ärenden där livränta har beviljats har de skadades årsinkomst efter skadan varit som högst kr (nämndens beslut i oktober 2005). Sådana inkomster har inte ansetts ge de skadade en tillfredsställande försörjning. Vid en jämförelse mellan deras inkomster efter skadan och det tillskott som en livränta skulle ge har livräntan ansetts vara av väsentlig betydelse för deras ekonomiska försörjning. 10

12 Europeisk brottsskadeersättning Brottsoffermyndigheten hanterar också ansökningar gällande europeisk brottsskadeersättning. Tanken bakom denna är att medborgarna ska kunna söka ersättning i det land där de är bosatta, även om brottet inträffat i en annan medlemsstat. Därför har man skapat ett system för samarbete mellan nationella myndigheter som hanterar statlig ersättning. Myndigheten i det land som tar emot en ansökan, dvs. den brottsdrabbades egen medlemsstat (biträdande myndigheten), har till uppgift att vidarebefordra ansökan till en myndighet i det land som ska utge ersättning (beslutande myndigheten). En person bosatt i Sverige som drabbas av brott under besök i ett annat land i unionen kan således söka ersättning hos Brottsoffermyndigheten. Även om myndigheten fått in en ansökan om europeisk brottsskadeersättning har den kvar möjligheten att bestämma om ersättning i enlighet med svensk lagstiftning, dvs. att ge förskott till den sökande om handläggningen i det andra landet förväntas ta lång tid. Myndigheten kan också komplettera den ersättning som utgetts i ett annat land. Bevittnande barn Barn som har bevittnat ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person har rätt till brottsskadeersättning. Lagstiftaren har ansett att staten har ett speciellt ersättningsansvar för barn som bevittnat allvarliga brott mot en närstående, trots att barnet inte kan få skadestånd från förövaren. Det som framförallt avses är att barnet bevittnar våld och hot i en nära relation. Brottsoffermyndigheten har utgett brottsskadeersättning av detta slag med belopp mellan och kr. Sakskador och rena förmögenhetsskador De sakskador som ersätts med stöd av 3 brottsskadelagen (rymlingsfall) gäller i allmänhet förhållandevis små belopp. Typiska rymlingsbrott är tillgrepp av bilar eller andra fortskaffningsmedel samt inbrott i bensinstationer, kiosker och fritidshus. Den brottsskadeersättning som lämnas i dessa fall avser i de flesta fall bara självrisken på försäkringen och vissa poster som inte täcks av sedvanliga försäkringar, såsom stilleståndsersätt- 11

13 ning och värdeminskning vid bilstölder. Brottsskadeersättning med höga belopp blir det bara i de ganska få fall där den skadelidande saknar försäkringsskydd och inte är att hänföra till s.k. självförsäkrare. För att ersättning ska kunna lämnas för ren förmögenhetsskada vid rymlingsbrott krävs dessutom att det föreligger särskilda skäl. Sådana skäl kan enligt förarbetena till brottsskadelagen vara för handen t.ex. om brottet har förövats mot arbetsgivare, fosterföräldrar, övervakare eller andra som står i liknande förhållande till gärningsmannen. Vid tillämpning av 4 brottsskadelagen är det främst vid åldringsbrott som det lämnas ersättning. Det kan röra sig om väskryckning eller annat tillgrepp från en gammal människa, t.ex. i samband med post- eller bankbesök. Ett annat typfall är att en eller ett par personer under någon förevändning tränger sig på hos en ensamstående åldring och där tillgriper kontanter eller värdeföremål. Jämkning Enligt 9 andra stycket brottsskadelagen kan brottsskadeersättning i vissa fall jämkas under förutsättning att det är skäligt med hänsyn till att den skadelidande eller, om skadan lett till döden, den avlidne genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken. I personskadefallen är anledningen till jämkning vanligen att den skadelidande hade uppträtt provocerande. Det är oftast fråga om ömsesidiga misshandelstillfällen av inte alltför allvarligt slag eller att den skadelidande hade inlett ett gräl med sin antagonist. Om den som har uppträtt provocerande har mötts av kraftigt våld, som inte stått i rimlig proportion till provokationen, har Brottsoffermyndigheten ofta valt att avstå från jämkning. Jämkning förekommer också i fall av uppgörelser i kriminella kretsar och i samband med narkotikabrottslighet eller brukande av narkotika tillsammans med andra. 12

14 Självriskavdrag Från bestämd brottsskadeersättning görs självriskavdrag enligt 10 brottsskadelagen. Avdraget uppgår för närvarande till kr. Brottsoffermyndigheten kan avstå från självriskavdrag när det föreligger särskilda skäl, exempelvis när den skadade har avlidit till följd av brottet eller när ersättning ges med stöd av 4 brottsskadelagen. Ansökningstid och preskription Brottsskadelagens regler om ansökningstid innebär att i de fall där brottet föranlett att förundersökning har inletts, ska en ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att förfarandet hos polis, åklagare och domstol har avslutas. I de fall där förundersökning inte har inletts ska ansökan göras inom två år från brottet. Om det finns synnerliga skäl ska Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den gjorts för sent. Denna s.k. ventilregel motiveras i prop. 1998/99:4 på följande sätt. För att det ska anses finnas synnerliga skäl bör det framstå som orimligt eller stötande att kräva att den sökande skulle ha gjort sin ansökan i tid. Tillämpning av regeln torde bli aktuell främst i fall där den sökande av något skäl inte själv kunnat råda över sin situation och därför inte förmått komma in med en ansökan innan tiden gick ut. Att den sökande saknat kännedom om systemet med brottsskadeersättning bör inte i sig kunna utgöra synnerliga skäl. Ränta Det förekommer ganska ofta, särskilt när det finns en dom på skadestånd, att sökanden begär ränta på brottsskadeersättningen. Ränteyrkandena avslås dock med motiveringen att bestämmelserna i 1975 års räntelag inte är tillämpliga på ersättning enligt brottsskadelagen. 13

15 Ersättning för utredningskostnader Som huvudregel gäller att sökanden själv får svara för sina biträdes- och utredningskostnader. Detta hänger samman med att Brottsoffermyndigheten har ett eget ansvar för att utredningen i varje ärende blir fullständig och att den skadelidande därför normalt anses sakna behov av biträde. Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter, kan myndigheten dock bestämma att sökandens kostnader ska ersättas av allmänna medel. Ombudskostnader ersätts sällan. När så sker gäller det främst i fall där ett skäligt ombudsarvode skulle ta en väsentlig del av brottsskadeersättningen i anspråk. När myndigheten har infordrat viss utredning vanligen fotografier utvisande ärrbildning eller annat kosmetiskt lyte lämnas i regel ersättning för kostnaderna. 14

16 SEXUALBROTT MOT VUXNA kr Våldtäkt En kvinna utsattes för våldtäkt av en man, som knuffade ned henne i en säng samt drog av hennes strumpbyxor och trosor. Därefter tryckte han isär och höll fast hennes lår, betvingade hennes rörelsefrihet med sin kropp och genomförde ett samlag mot hennes vilja. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. Brottsoffermyndigheten tillerkände kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med det utdömda beloppet. Dnr 5434/ kr En kvinna våldtogs av en man, som vräkte omkull henne på marken, höll fast henne samt slet av henne byxorna och släpade henne till en närbelägen skogsdunge. Därefter tryckte han sitt könsorgan mot hennes underliv samt tvingade henne att utföra oralsex på honom. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 2352/ kr En man överfölls av två okända män. De tryckte ned honom mot marken varefter den ene gärningsmannen genomförde ett analt samlag med honom medan den andre höll fast honom. Brottsoffermyndigheten tillerkände mannen brottsskadeersättning för kränkning med kr. Dnr 2054/10. 15

17 kr En kvinna utsattes för våldtäkt av en man som tog tag i henne, släpade iväg henne, tvingade ned henne på marken, tryckte en kniv mot hennes hals, uttalade att han skulle döda henne om hon inte var tyst samt genomförde ett samlag med henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Dnr 11253/ kr En kvinna tvingades med våld och hot till ett oralt samlag av en man, som även förde in sina fingrar i hennes vagina och anus. Det orala samlaget och införandet av fingrar i hennes underliv var, med hänsyn till kränkningen och övriga omständigheter, att likställa med samlag. Våldet bestod i att mannen utdelade minst två slag mot kvinnans huvud, varav det ena med knuten näve, samt att han vid flera tillfällen slog henne på kroppen med en trädgren eller annat liknande hårt föremål. Våldet orsakade smärta, blåmärken och sårskador. Hoten bestod i att mannen gjorde uttalanden av innebörd att han skulle döda kvinnan om hon inte gjorde som han sade eller om hon försökte fly. Tingsrätten dömde mannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med det utdömda beloppet. Dnr 12042/ kr En kvinna våldtogs av två män som tilltvingade sig var sitt samlag med henne. Kvinnan hade tidigare samma kväll mött männen på en fest i en näraliggande bostad. Tingsrätten dömde männen för brottet och förpliktade dem att solidariskt betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Hon fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 8536/ kr En kvinna våldtogs vid i vart fall tre tillfällen av sin sambo under en period på cirka ett och ett halvt år. Mannen dömdes för våldtäkt och förpliktades att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten beslutade att bevilja henne brottsskadeersättning för kränkning med det beloppet. Dnr 9733/10. 16

18 kr En kvinna utsattes för grov våldtäkt av en man som under mer än två timmar tilltvingade sig flera vaginala och anala samlag samt tvingade henne att suga på hans penis och slicka hans analöppning. Under övergreppet misshandlade mannen kvinnan genom att slita henne i håret, tilldela henne ett stort antal slag mot huvudet och kroppen, bita henne i bröstet och på axeln samt böja hennes huvud och kropp bakåt. Vidare hotade han henne genom att uttala att han skulle döda henne. Tingsrätten dömde mannen för grov våldtäkt och förpliktade honom att utge skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Kvinnan beviljades brottsskadeersättning med samma belopp. Dnr 5885/ kr En kvinna lurades tillsammans med en annan kvinna under falska förespeglingar att kliva in i en bil tillsammans med en man. Han hotade dem omgående genom att rikta en kniv på nära håll mot dem och uttala att han skulle döda dem om de inte gjorde som han sade. Under större delen av färden tvingades de under dödshot att sitta eller ligga på golvet i bilens baksäte och var förbjudna att prata med varandra. Under en hel dag och kväll befann de sig i bilen som fördes av mannen. Mannen stannade bilen vid flera tillfällen och tvingade kvinnorna att stiga ur vid olika avskilda platser. Där utsatte han dem bl.a. för fyra mycket grova vaginala, orala och anala våldtäkter som innehöll synnerligen kränkande inslag och även ledde till allvarliga skador. Tingsrätten dömde mannen för grov våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten tillerkände henne brottsskadeersättning för kränkning med det utdömda beloppet. Dnr 10583/ kr En kvinna våldtogs sju gånger av sin dåvarande sambo under en period på fem år. Vid ett av dessa tillfällen höll mannen en kniv mot hennes hals samtidigt som han våldtog henne. Vid ett annat tillfälle förde han upp en hand i hennes underliv. Kvinnan utsattes även för annan brottslighet. Hovrätten dömde mannen för brotten och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan för kränkning med kr till följd av våldtäkterna. Brottsoffermyndigheten utgav ersättning i enlighet med domen. Dnr 4265/08. 17

19 kr En kvinna tvingades under en period på cirka en och en halv månad i stort sett dagligen till samlag och andra med samlag jämförbara sexuella handlingar av sin dåvarande sambo. Övergreppen var framför allt anala, av klart sadistisk art samt innehöll våld och mycket allvarliga hot. Hovrätten dömde mannen för grov våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning med det beloppet. Dnr 8471/10. Försök till våldtäkt Normalbeloppet för kränkningsersättning vid våldtäktsförsök är kr. I detta avsnitt redovisas också referat där ersättning har beviljats med både lägre och högre belopp. Beloppets storlek beror på omständigheterna i varje enskilt fall kr En kvinna var ute och rastade sin hund när en man plötsligt slet ned henne på marken så att hon hamnade på rygg med mannen stående över sig. Mannen slet i hennes tröja och byxor så att de gick sönder men lyckades inte få av henne dem. När hon skrek och försökte komma loss beordrade mannen henne att ligga still. Sedan hon lyckats sparka mannen kunde hon komma loss och springa från platsen. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten beviljade kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med kr med följande motivering. Av utredningen i ärendet framgår att kvinnan utsatts för ett överfall av allvarligt slag. I ärenden där gärningsmannen är okänd är det i allmänhet svårt att med någon större säkerhet bedöma vilket uppsåt som denne haft. Uppsåtsfrågan är avgörande vid bedömningen av vilket brott som har begåtts och har därmed som regel också betydelse vid bedömningen av vilken kränkningsersättning som brottsoffret har rätt till. Kvinnan har tidigt på morgonen blivit omkulldragen på marken av en man som sedan hållit fast henne. Brottsoffermyndigheten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet, och då särskilt med beaktande av att gärningsmannen försökt dra av henne kläderna, att det är övervägande sannolikt att gärningsmannen haft uppsåt att försöka våldta henne. För den mycket allvarliga kränkning av kvinnans personliga integritet som brottet inneburit har hon rätt till ersättning med kr. Dnr 2844/09. 18

20 kr När en kvinna nattetid promenerade längs en gata blev hon överfallen av en man. Mannen slet tag i hennes arm, drog in henne på en angränsande gata, pressade upp henne mot en husvägg och höll fast henne. Mannen beordrade kvinnan att vara tyst samt tilldelade henne flera slag mot ansiktet och huvudet. Sedan mannen knäppt upp hennes byxor slet hon sig loss och flydde från mannen. Han hann dock upp henne och tog tag i hennes jacka. Hon lyckades få av sig den och kunde sedan springa vidare och ta sin tillflykt till en bensinstation. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten tillerkände kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med kr med liknande motivering som i det föregående fallet. Dnr 10617/ kr En kvinna angreps av en man som med våld försökte tilltvinga sig samlag med henne i en lägenhet. Mannen slängde ned henne på en säng och la sig över henne. Sedan låste han hennes ben och höll fast henne i armarna samtidigt som han försökte dra av hennes kläder. Han slet henne i håret, tog tag i hennes huvud och försökte tvinga henne att suga på hans penis. Tingsrätten dömde mannen för försök till våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Brottsskadeersättning utgick med det utdömda beloppet. Dnr 7802/ kr En kvinna befann sig i sin bostad när en man knackade på dörren. Han trängde in i bostaden, kysste kvinnan på halsen, tog tag om hennes armar, drog in henne i ett angränsande rum samt drog ned henne på golvet. Mannen satte sig på henne, höll fast hennes armar och uttalade jag vet att du vill lika mycket som jag eller något liknande. Genom att knuffa undan mannen kunde kvinnan ta sig ut ur bostaden. Tingsrätten dömde mannen för försök till våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning med samma belopp. Dnr 11749/08. 19

21 kr En kvinna överfölls av en man som tog tag i henne så att hon föll till marken. Mannen satte sig grensle över henne och höll handen över hennes mun. Han drog sedan upp henne och knuffade henne i riktning mot ett grönområde. Efter att en annan man kommit till platsen avbröt gärningsmannen sina förehavanden, men sprang efter kvinnan när mannen hade passerat. Gärningsmannen kastade på nytt omkull henne samt satte sig grensle över henne. Han lyfte en kniv samt uttalade att han skulle döda henne och att han ville ha sexuellt umgänge. Därefter knäppte han upp kvinnans kläder, blottade hennes bröst samt slickade henne över brösten, på halsen och i ansiktet. När ytterligare en person kom till platsen lämnade gärningsmannen kvinnan. Tingsrätten dömde honom för försök till våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade henne brottsskadeersättning för kränkning med det utdömda beloppet. Dnr 6276/ kr En kvinna promenerade på väg hem när en man tog kontakt med och följde efter henne. Han drog henne mot sig trots att hon bad honom att lämna henne ifred. Han följde efter henne in i trapphuset till hennes bostad, rusade efter henne i trapporna och försökte få tag i henne. När kvinnan kom in i bostaden hann mannen ifatt henne och trängde olovligen in trots att hon försökte stänga dörren. Mannen tog tag i kvinnans överarmar så att hon föll till golvet. När hon sedan kröp mot hallen tog han på nytt tag i henne och vände henne till sittande ställning. Därefter förde han ena handen över hennes lår samt drog ned kvinnans strumpbyxor och trosor. När porten i trapphuset öppnades och några personer kom in, avbröt mannen sitt handlande och lämnade bostaden. Hovrätten dömde mannen för försök till våldtäkt och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan för kränkning. Med beaktande av att hon utsatts för försök till våldtäkt efter att mannen följt efter henne och olovligen trängt in i hennes bostad tillerkände Brottsoffermyndigheten kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med kr. Dnr 3952/09. 20

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer.

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Denna rättssociologiska undersökning handlar om relationen mellan rättsregler och sociala normer som är relevanta för

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2014 Brottsoffermyndighetens referatsamling Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Umeå Tel: 090-70 82 00 Referatsamlingen kan beställas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april 2006 Promemoria RättsPM 2006:11 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 HD:s dom den 11 april 2006 i mål B 154-06

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN B R O T T S O F F E R M Y N D I G H E T E N S REFERATSAMLING 2009 Brottsoffermyndighetens referatsamling Brottsoffermyndigheten 2009 Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Umeå Tel 090-70 82 00 Referatsamlingen

Läs mer

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3 Jag känner mig kränkt! Kort historisk översikt Reglerades innan SkL:s tillkomst i 6 kap. 3 1 st. strafflagen. Nuvarande lydelse i 2:3 SkL (ersatte tidigare gällande 1:3 SkL). Kompletterades samtidigt med

Läs mer

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt RättsPM 2005:6 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - November 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 2. Våldtäkt av normalgraden

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2017

BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2017 BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING 2017 BROTTSOFFERMYNDIGHETENS REFERATSAMLING Brottsoffermyndigheten Box 470, 901 09 Umeå Tel: 090-70 82 00 Referatsamlingen kan beställas hos Wolters Kluwer Beställningsadress:

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

Ersättning vid brott

Ersättning vid brott Ersättning vid brott SKADESTÅND FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING VARFÖR OLIKA BELOPP? ANSÖKAN KRÄNKNING SKADESTÅND KRÄNKNING KRÄNKNING SKADESTÅND FÖRSÄKRINGSER- BROTTSSKADEERSÄTTNING SÄTTNING FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 januari 2011 T 1872-09 KLAGANDE KS Ombud: Advokat GB MOTPARTER 1. SB 2. MF SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2009-03-18

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till Dahlstrand, Karl Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

ERSÄTTNING VID BROTT

ERSÄTTNING VID BROTT ERSÄTTNING VID BROTT 2 ERSÄTTNING VID BROTT ERSÄTTNING VID BROTT 3 Innehåll Ersättning för skador orsakade av brott 5 Skadestånd 6 Att begära skadestånd 6 Målsägandebiträde 7 Solidariskt skadeståndsansvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RF Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 juni 2011 B 2175-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. IA Ombud och offentlig försvarare: Advokat AB 2. SS

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum 2015-10-05 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 B 1041-14 KLAGANDE M L Ombud och offentlig försvarare: Advokat P S MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för?

3. Den 17-årige pojken dömdes för grovt förtal. Vad exakt är det för brott som han har dömts för? Svar med anledning av frågor från SVT Nyheter SVT Nyheter har ställt några frågor till Göta hovrätt om den dom som hovrätten nyligen har meddelat i ett uppmärksammat mål om kränkningsersättning. I det

Läs mer

Mårten Schultz www.juridikbloggen.com KRÄNKNING

Mårten Schultz www.juridikbloggen.com KRÄNKNING Mårten Schultz www.juridikbloggen.com KRÄNKNING EN STÄMNINGSBILD Kränkningsbegreppet på frammarsch: I skilda rättsområden, i den allmänna rättspolitiska diskursen, i folkmun. VAD ÄR EN KRÄNKNING? Vad är

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt ÖVERKLAGANDE Sida 1 (7) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren Motpart A Ombud:

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2007 B 415-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART PN Ombud och offentlig försvarare: Advokat GM II KLAGANDE

Läs mer

Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till Dahlstrand, Karl Lunds universitet, Rättsociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207); utfärdad den 27 september 2001. SFS 2001:732 Utkom från trycket den 9 oktober 2001 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 5150-04 I KLAGANDE KE Ombud : Advokat LM MOTPART 1. JJ 2. KK 3. XK Ombud och målsägandebiträde för samtliga: Advokat

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 1643-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. HANDLINGSPLAN Granskad på bildningsutskottets sammanträde 2014-01-27, 9 Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt NFT 1/2006 för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden av Kristina Strandberg och Johanna Turunen Kristina Strandberg

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA MOTPARTER 1. Målsägande 5 2. Målsägande 9 3. Målsägande

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 november 2003 T 136-02 KLAGANDE 1. Målsägande C 2. Målsägande D Ombud, tillika målsägandebiträde för 1 och 2: advokaten LG MOTPART BA

Läs mer

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2007-08-30 ÅM 2007/3758 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-06-28 B 1599-07 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2003 B 3546-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART A S Offentlig försvarare och ombud: advokaten C M SAKEN Grovt rattfylleri m.m.

Läs mer

När kan ersättning betalas av statsmedel? 2. Vad ersätts? 3 Personskada 3 Lidande 3 Sakskada och ekonomisk skada 4 Rättegångskostnader 4

När kan ersättning betalas av statsmedel? 2. Vad ersätts? 3 Personskada 3 Lidande 3 Sakskada och ekonomisk skada 4 Rättegångskostnader 4 Innehåll När kan ersättning betalas av statsmedel? 2 Vad ersätts? 3 Personskada 3 Lidande 3 Sakskada och ekonomisk skada 4 Rättegångskostnader 4 Ersättning som skall betalas 5 Vad skall man göra för att

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006

Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 Våldtäkt mot barn/sexuellt utnyttjande av barn två HD-domar i mars 2006 RättsPM 2006:5 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2006 1 Innehållsförteckning HD:s domar den 7 mars 2006 i mål

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 B 272-13 KLAGANDE AR Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AP

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd)

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-07-07 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juni 2016 KLAGANDE Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 april

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

2006-12-18. Referat. Grov våldtäkt mot barn. Andreas Ekengren & Samuel Hartman

2006-12-18. Referat. Grov våldtäkt mot barn. Andreas Ekengren & Samuel Hartman 2006-12-18 Referat Grov våldtäkt mot barn Andreas Ekengren & Samuel Hartman Inledning I föreliggande PM refereras samtliga domar i vårt material där åklagaren åtalat för grov våldtäkt mot barn. Tre domar,

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S.

meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2003 B 1038-03 KLAGANDE E. O. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B. S. MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. S. M. Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2000 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2000 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2001:4 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 2001-02-25 Dnr 120-182- FÖRORD Som ett led i uppföljningen av sluten ungdomsvård har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt

Förslag till ny bestämmelse om våldtäkt Datum Dnr 2001-09-21 672-2001 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14) Sammanfattning

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Brottsoffermyndigheten 10 år!

Brottsoffermyndigheten 10 år! Nyhetsbrev från BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Årgång 9. Nummer 1-2, 2004 Brottsoffermyndigheten 10 år! Brottsoffermyndigheten har haft anledning att fira 10-årsjubileum. Vi publicerar nu ett efterlängtat och

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer