LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING"

Transkript

1 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

2 Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den ort där deras defibrillatorer finns. Om enheten förvaras någon annanstans än på leveransadressen eller om enheten har sålts, givits bort, förlorats, stulits, exporterats eller förstörts, tagits ur bruk permanent eller om enheten inte erhålls direkt från Physio-Control, gör något av följande: registrera enheten på ring spårningskoordinatorn på eller använd det frankerade adressändringskortet som finns längst bak i handboken för att uppdatera den viktiga spårningsinformationen. Bruk av typsnitt I denna bruksanvisning används särskilda typsnitt (till exempel STORA BOKSTÄVER som KONTROLLERA PATIENT och VÄLJAREN) för att ange etiketter, skärmmeddelanden och röstmeddelanden. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK och QUIK-COMBO är registrerade varumärken som tillhör Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue och cprmax är varumärken som tillhör Physio-Control, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. CADEX är ett registrerat varumärke som tillhör Cadex Electronics Inc. Microstream, CaproLine och FilterLine är registrerade varumärken som tillhör Oridion Systems Ltd. Oridion medical capnography i denna produkt täcks av ett eller flera amerikanska patent: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 och deras utländska motsvarigheter. Ytterligare patent är under behandling. PC Card är ett varumärke som tillhör Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, SET, Signal Extraction Software, LNCS och LNOP är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. Rainbow, SpCO och SpMet är varumärken som tillhör Masimo Corporation. EDGE System Technology är ett varumärke som tillhör Ludlow Technical Products. Formula 409 är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company. Specifikationerna är föremål för ändringar utan varsel Physio-Control, Inc. Med ensamrätt. Publiceringsdatum: 1/2009 MIN

3 INNEHÅLL 1 Förord Inledning Avsedd användning Användningslägen Säkerhetsinformation Uttryck Allmänna faror och varningar Allmän information Framsidan Baksidan Huvudmenyn Larm Alternativ Händelser Övervakning Övervakning av EKG Registrera 12-avlednings-EKG SpO2-, SpCO- och SpMet-övervakning Övervakning av noninvasivt blodtryck Övervakning av ETCO Övervakning av invasivt tryck Vitala parametrar och trender för ST-segment Behandling Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder vid behandling Placering av terapielektroder och standardspadar Automatisk extern defibrillering (AED) Manuell defibrillering Procedur för synkroniserad elkonvertering Noninvasiv pacing Procedur för pediatrisk EKG-övervakning och behandling i manuellt läge Alternativ för spadtillbehör QUIK-COMBO terapielektroder Standardspadar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator iii

4 7 Datahantering Patientjournaler och rapporter Minneskapacitet Hantera aktuella patientjournaler Hantera arkiverade patientjournaler Dataöverföring Om överföring av patientjournaler och rapporter Förbereda monitorn för överföring Använda trådlös Bluetooth-kommunikation Använda en direkt anslutning Överföring av rapporter Övervägningar vid överföring av data Felsökningstips Underhåll av utrustningen Allmänt underhåll och testning Underhåll av batterier Rengöra enheten Förvara enheten Fylla på papper Allmänna felsökningstips Service och reparation Information om återvinning av produkter Garanti Tillbehör Bilaga A: Specifikationer och funktionsegenskaper Bilaga B: Skärmmeddelanden Bilaga C: Chockrådgivningssystem (Shock Advisory System) Bilaga D: Elektromagnetisk kompatibilitet-riktlinjer Bilaga E: Symboler iv Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

5 1 FÖRORD I detta kapitel finns en kort inledning till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator och produktens avsedda användning beskrivs. Inledning sida 1-3 Avsedd användning Användningslägen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-1

6

7 FÖRORD 1 Inledning LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är ett komplett responssystem för akut hjärtvård utformat för hantering av patientprotokoll vid grundläggande livsuppehållande vård (BLS) och avancerad livuppehållande vård (ALS). Denna bruksanvisning innehåller information och procedurer som rör alla funktioner i LIFEPAK 15- monitor/defibrillator. Den LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som du använder kanske inte har alla dessa funktioner. I denna bruksanvisning beskrivs användningen av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator när standardfabriksinställningarna används. Standardfabriksinställningarna för alla inställningsalternativ finns i Tabell A-5 på sida A-14. Den enhet du använder kan ställas in med andra inställningar, baserat på de protokoll du använder. Mer information om att ändra inställningarna finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. VIKTIGT! Vissa tillbehör till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan inte bytas ut mot tillbehör som används med andra LIFEPAK-monitorer/defibrillatorer. Särskilda inkompatibiliteter avseende tillbehör finns i relaterade avsnitt. Avsedd användning LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är avsedd för användning av utbildad medicinsk personal i akutvårdssituationer utomhus och inomhus inom de miljöförhållanden som beskrivs på sida A-10. LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är utformad för användning vid marktransport om inget annat anges. Övervaknings- och behandlingsfunktioner i manuellt läge är avsedda för användning på vuxna och barn. Automatiskt externt defibrilleringsläge är avsett för användning på patienter från åtta år och uppåt. Mer information om avsedd användning och information om indikationer och kontraindikationer för övervaknings- och behandlingsfunktionerna finns i de enskilda avsnittet som anges nedan. EKG-övervakning Se sida 4-3 Standardfunktion 12-avledningselektrokardiogram Se sida 4-15 Alternativ SpO 2-, SpCO- och SpMet-övervakning Se sida 4-25 Alternativ Övervakning av noninvasivt blodtryck Se sida 4-36 Alternativ Endtidal CO 2 -övervakning Se sida 4-44 Alternativ Övervakning av invasivt tryck Se sida 4-52 Alternativ Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 1-3

8 Vitala parametrar och trender för ST-segment Se sida 4-59 Alternativ Automatisk extern defibrillering Se sida 5-7 Standardfunktion Manuell defibrillering Se sida 5-21 Standardfunktion Noninvasiv pacing Se sida 5-31 Standardfunktion Användningslägen LIFEPAK 15-monitor/defibrillator har följande användningslägen: AED-läge för automatisk EKG-analys och ett uppmanat behandlingsprotokoll för patienter med hjärtstillestånd. Manuellt läge för manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering, noninvasiv pacing och övervakning av EKG och vitala parametrar. Arkivläge för åtkomst till sparad patientinformation. Inställningsläge för ändring av standardinställningar för användningsfunktioner. För mer information, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Inserviceläge för simulerade vågformer och trendkurvor för demonstration. Mer information finns i avsnittet LIFEPAK 15-monitor/Defibrillator Demo Mode på Serviceläge för att auktoriserad personal ska kunna utföra diagnostiska tester och kalibreringar. För mer information, se servicemanualen på CD till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. 1-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

9 2 SÄKERHETSINFORMATION Detta kapitel innehåller viktig information som hjälper dig vid användning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Bekanta dig med alla dessa uttryck och varningar. Uttryck sida 2-3 Allmänna faror och varningar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-1

10

11 SÄKERHETSINFORMATION 2 Uttryck Följande uttryck används antingen i denna bruksanvisning eller på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator: Fara: Omedelbar fara som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Varning: Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Viktigt: Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra lindriga personskador eller skador på enhet eller utrustning. Allmänna faror och varningar Följande avser allmänna faror och varningar. Andra specifika varningar eller viktig information finns i andra avsnitt av denna bruksanvisning när så är påkallat. FARA! RISK FÖR EXPLOSION Använd inte denna defibrillator i närheten av lättantändliga gaser eller narkosmedel. VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR OCH BRAND RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Defibrillatorn levererar upp till 360 joule elektrisk energi. Denna elektriska energi kan förorsaka allvarliga skador eller dödsfall om enheten inte används på rätt sätt enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte enheten om du inte är helt införstådd med bruksanvisningen och funktionen hos alla kontroller, indikatorer, anslutningar och tillbehör. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Montera inte isär defibrillatorn. Den innehåller inga delar som användaren kan byta ut eller reparera och hög spänning kan förekomma under höljet. Kontakta behörig servicepersonal för att få reparation utförd Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-3

12 VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR OCH BRAND Sänk aldrig helt eller delvis ned denna defibrillator i vatten eller någon annan vätska. Undvik att spilla vätska på defibrillatorn eller tillbehören. Spillda vätskor kan förorsaka felaktig eller misslyckad funktion av defibrillatorn och tillbehören. Använd inte ketoner eller andra lättantändliga medel för att rengöra enheten. Autoklavera eller sterilisera inte denna defibrillator eller tillbehör såvida inte detta särskilt anges. MÖJLIG BRANDFARA Var försiktig vid användning av denna utrustning i närheten av syrgaskällor (såsom andningsmasker och ventilatorslangar). Stäng av gaskällan eller flytta undan källan från patienten under defibrilleringen. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR RISK FÖR ELEKTRISK STÖRNING AV ENHETENS FUNKTION Utrustning som används i närheten av denna enhet kan utstråla kraftiga elektromagnetiska eller radiofrekventa störningar (RFS), vilket kan påverka funktionen hos denna enhet. RFS kan resultera i förvrängda EKG, felaktiga EKG-avledningsstatus, att enheten inte kan känna av en defibrillerbar rytm, avbrott i pacing eller felaktig mätning av vitala parametrar. Undvik att använda enheten i närheten av brännjärn, diatermiutrustning eller annan bärbar utrustning för RF-kommunikation. Sätt inte på och stäng av EMS-radion upprepade gånger. Se Bilaga D för rekommenderade avstånd mellan enheterna. Kontakta Physio-Controls Tekniska Supportavdelning för ytterligare hjälp. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR Användning av kablar, elektroder eller tillbehör som inte specificerats för användning med denna defibrillator kan resultera i ökad emission eller immunitet från elektromagnetisk eller radiofrekvent störning (RFS), vilket kan påverka funktionen hos defibrillatorn eller utrustning i närheten. Använd endast de delar och tillbehör som anges i bruksanvisningen. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖRNINGAR Denna defibrillator kan förorsaka elektromagnetiska störningar (EMS), speciellt under laddning och energiöverföring. EMS kan påverka funktionen hos utrustning som används i närheten. Kontrollera, när så är möjligt, effekten av defibrillatorurladdning på annan utrustning innan defibrillatorn används i en akutsituation. RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION AV ENHETEN. RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION AV ENHETEN Användning av kablar, elektroder eller batterier från andra tillverkare kan medföra att enheten inte fungerar som den ska och kan sätta säkerhetsgodkännandet ur kraft. Använd endast tillbehör som specificerats i denna bruksanvisning. 2-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

13 SÄKERHETSINFORMATION 2 VARNINGAR RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION AV ENHETEN Om standardfabriksinställningarna ändras, kan enheten fungera annorlunda. Ändringar av standardinställningarna får endast göras av auktoriserad personal. RISK FÖR ATT ENHETEN STÄNGS AV Se till att alltid ha ett extra, fullständigt laddat och rätt underhållet batteri till hands. Byt batteriet när enheten visar en varning om att batteriet är svagt. SÄKERHETSRISK OCH MÖJLIG SKADA PÅ UTRUSTNINGEN Monitorer, defibrillatorer och deras tillbehör (inklusive elektroder och kablar) innehåller ferromagnetiska material. Liksom all ferromagnetisk utrustning får dessa produkter inte användas i närheten av högmagnetiska fält skapade av magnetkameror (MRT-utrustning). Det högmagnetiska fält som skapas av en magnetkamera kan attrahera utrustningen med en kraft som är tillräcklig för att förorsaka dödsfall eller allvarliga skador på personer som befinner sig mellan utrustningen och magnetkameran. Denna magnetiska dragningskraft kan även skada utrustningen och påverka dess funktion. Brännskador kan uppkomma på huden på grund av upphettning av elektriskt ledande material som patientavledningar och pulsoximetrisensorer. Kontakta tillverkaren av magnetkameran för ytterligare information. Obs! LIFEPAK 15-monitor/defibrillator och dess tillbehör som är avsedda för direkt eller tillfällig kontakt med patienten är latexfria Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 2-5

14

15 3 ALLMÄN INFORMATION I detta kapitel finns allmän information om LIFEPAK 15-monitor/defibrillator och dess kontroller, indikatorer och kontakter. Framsidan sida 3-3 Baksidan Huvudmenyn Larm Alternativ Händelser Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-1

16

17 ALLMÄN INFORMATION 3 Framsidan Figur 3-1 visar framsidan på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Enhetens framsida beskrivs i följande avsnitt. Rekommenderad VF-dos för vuxna: J CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 FARA Explosionsrisk. Får ej användas i närheten av lättantändliga gaser. VARNING Farlig elektricitet. Får endast användas av kvalificerad personal. Figur 3-1 Framsidan Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-3

18 Område 1 Rekommenderad VF-dos för vuxna: J PÅ HLR ANALYS ENERGI- VAL LADDA AVL. STL. SYNK Figur 3-2 Kontroller i område Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

19 ALLMÄN INFORMATION 3 Tabell 3-1 Kontroller i område 1 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION 1 PÅ VF-dosmärkning Physio-Control-rekommenderad energidos för ventrikelflimmer (VF) hos vuxen Sätt PÅ och stäng AV enheten. Lampan är tänd när enheten är PÅ. Tryck och håll inne för att stänga av enheten. Se Bifasiska kliniska rapporter på 2 ENERGIVAL Ökar eller minskar energinivån i manuellt läge Se sida LADDA Laddar defibrillatorn i manuellt läge Se sida 5-21 Defibrilleringsknapp. Initialiserar urladdning av defibrilleringsenergi till patienten. Lampan blinkar när urladdningen är färdig. En tänd servicelampa visar på ett tillstånd som hindrar eller kan hindra normal defibrillatorfunktion Se sida 5-21 Se sida 9-18 HLR ANALYS Kontrollerar HLR-metronomen. Lampan är tänd när metronomfunktionen är aktiv. Aktiverar Shock Advisory System (chockrådgivningssystemet, i AED-läge). Lampan är tänd när AED analyserar EKG:et och blinkar när användaren ska trycka på ANALYS. Se sida 5-24 Se sida 5-7 AVL. Byter EKG-avledning Se sida 4-4 STL. Byter EKG-storlek Se sida 4-4 SYNK Aktiverar det synkroniserade läget. Lampan tänds när synk-läget är aktivt och blinkar vid avkänning av varje QRS. Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-5

20 Område 2 PACER FREKV STRÖM PAUS Figur 3-3 Kontroller i område 2 Tabell 3-2 Kontroller i område 2 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION PACER Aktiverar pacingfunktionen. Lampan är tänd när funktionen är aktiverad och blinkar med varje strömpuls. Se sida 5-31 FREKV Ökar eller minskar pacingfrekvensen Se sida 5-31 STRÖM Ökar eller minskar pacingströmmen Se sida 5-31 PAUS Minskar pacingfrekvensen tillfälligt Se sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

21 ALLMÄN INFORMATION 3 Område 3 NIBP LARM ALTERNATIV EPISOD HUVUDMENY Väljare Figur 3-4 Kontroller i område 3 Tabell 3-3 Kontroller i område 3 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION NIBP LARM Initialiserar blodtrycksmätning. Lampan är tänd när blodtryckmätning pågår. Aktiverar och tystar larm. Lampan är tänd när larmfunktionen är aktiv och blinkar när ett larmtillstånd inträffar. Se sida 4-36 Se sida 3-21 ALTERNATIV Ger åtkomst till extra funktioner. Se sida 3-23 EPISOD Ger åtkomst till användardefinierade händelser. Se sida 3-25 HUVUDMENY Återgår till huvudmenyn. Se sida 3-16 VÄLJARE Bläddrar genom och väljer skärm- eller menyalternativ. Skärmlägesknappen växlar mellan färgvisning och visning i SunVue med hög kontrast. Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-7

22 Område 4 12 AVL SÄND HÄNDELSE RESUMÉ SKRIV UT Figur 3-5 Kontroller i område 4 Tabell 3-4 Kontroller i område 4 KONTROLL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION 12 AVL Initialiserar registrering av 12-avlednings-EKG Se sida 4-15 SÄND Initierar överföring av patientdata Se sida 8-12 HÄNDELSERESUMÉ Skriver ut CODE SUMMARY -rapport över kritiska händelser Se sida 7-4 SKRIV UT Startar och stoppar skrivare Se sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

23 ALLMÄN INFORMATION 3 Område 5 CO2 CO 2 Se varningar sida 2-4 SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP EKG EKG P1 P1 P2 P2 Högtalare Skrivare Uttag för terapikabel Figur 3-6 Kontakter, högtalare och skrivare i område 5 Tabell 3-5 Kontakter, högtalare och skrivare i område 5 BETECKNING BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION CO2 FilterLine fast port Se sida 4-44 SpO2/SpCO/SpMet Port för sensorkabel Se sida 4-25 NIBP Port för pneumatisk slang Se sida 4-36 EKG Port för grön elektriskt isolerad EKG-kabel Se sida 4-3 P1 Port för kabel för invasivt tryck Se sida 4-52 P2 Port för kabel för invasivt tryck Se sida 4-52 Högtalare Återger signaler och röstmeddelanden från enheten Skrivare Lucka för 100 mm skrivarpapper Se sida 9-17 Uttag för terapikabel Uttag för QUIK-COMBO terapikabel och kabel för standardspadar (hårda) Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-9

24 Uttag CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 UTTAG CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 ÅTGÄRD Anslut: Öppna luckan till CO 2 -porten, för in FilterLine-kontakten och vrid medurs tills kontakten sitter fast. Koppla från: Vrid FilterLine-kontakten moturs och dra ur kontakten. Anslut: Rikta in kabelkontakten med SpO 2 -porten och tryck in den tills kontakten klickar fast. Koppla från: Tryck in de grå knapparna på båda sidorna om kabelkontakten samtidigt och dra ur kontakten. Anslut: För in NIBP-slangkontakten i NIBP-porten. Koppla från: Tryck på spärren på vänster sida om porten och dra ur slangkontakten. Anslut: Rikta in den gröna EKG-kontakten med EKG-porten. Placera det vita strecket på kabeln så att det pekar åt vänster. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla från: Dra EKG-kontakten rakt ut. Anslut: Rikta in kabelkontakten för invasivt tryck (IP) med P1- och P2-portarna. Placera hacket i kontakten uppåt. För in kabelkontakten i porten tills kontakten sitter fast ordentligt. Koppla från: Fatta tag i kontakten och dra den rakt ut Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

25 ALLMÄN INFORMATION 3 Ansluta och koppla från terapikabeln VARNING RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNING OCH OFÖRMÅGA ATT LEVERERA BEHANDLING Skydda terapikabelns kontakt mot skada och förorening genom att alltid ha terapikabeln ansluten till defibrillatorn. Inspektera och testa terapikabeln dagligen enligt användarens kontrollista längst bak i denna bruksanvisning. Physio-Control rekommenderar att terapikablarna byts ut vart tredje år för att minimera risken för fel under patientbehandling. VIKTIGT! LIFEPAK 15-monitor/defibrillator QUIK-COMBO terapikabel och standardspadar (hårda) har samma typ av kontakt och ansluts till defibrillatorn på samma ställe. Dessa terapikablar är inte kompatibla med andra LIFEPAK-defibrillatorer/monitorer. Gör så här för att ansluta en terapikabel till defibrillatorn: 1. Rikta in terapikabelns kontakt med uttaget. 2. Skjut in terapikabeln tills du känner att kontakten sitter fast ordentligt. Du hör också ett klick-ljud. Figur 3-7 Anslut terapikabeln Gör så här för att koppla från terapikabeln från defibrillatorn: 1. Tryck in spärrknappen på terapikabelns kontakt. 2. Dra ur terapikabelns kontakt. Figur 3-8 Koppla från terapikabeln Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-11

26 Baksidan Spadhållare Testkontakter för spadar Se varningar sida 4-44 CO 2 - utsläppsport Se varningar sida 9-12 och sida Lucka till USB-port Se varning sida 3-13 Fack för standardspadar Systemkontakt Figur 3-9 Baksidan Batterifack 2 Batterikontakter Batterifack 1 Batteristift 3-12 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

27 ALLMÄN INFORMATION 3 Tabell 3-6 Baksidan BETECKNING BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION Batterifack, -stift och -kontakter CO 2 -utsläppsport Fack, hållare och testkontakter för standardspadar Varje fack är gjort för ett litiumjonbatteri. Två stift i varje fack överför batteriström. Batterikontakter överför batteristatusinformation. Ansluts till ett filtreringssystem vid EtCO 2 -övervakning under narkos. Standardspadar (hårda) förvaras i spadfack. Hållare gör att spadarna sitter säkert och snabbt kan tas loss. Testkontakter gör att fullständiga kontroller av defibrillering med spadar kan göras enligt användarkontrollistan. Se sida 9-12 Se sida 4-44 Se sida 6-5 och användarkontrollistan längst bak i denna bruksanvisning. Lucka till USB-port Skyddar USB-porten från omgivningen. För framtida bruk Systemkontakt Ansluter enheten till en gateway eller extern dator för överföring av patientrapporter. Ger också utmatning av realtids-ekg. Se sida 7-3 VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. Under övervakning av en patient med användning av systemkontakten måste all utrustning som är ansluten till systemkontakten vara batteridriven eller elektriskt isolerad från nätström enligt EN Om osäkerhet råder måste patienten kopplas bort från defibrillatorn innan systemkontakten används. Använd endast dataöverföringskablar som rekommenderas av Physio-Control. Kontakta Physio-Controls Tekniska Supportavdelning för ytterligare upplysningar. Obs! Undvik oavsiktlig urladdning av defibrillatorbatterierna genom att koppla från extern utrustning från systemkontakten när den inte används Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-13

28 Batterier LIFEPAK 15-monitor/defibrillator drivs endast med batteriström från två litiumjonbatterier som måste tas bort från enheten och laddas i stationen eller en bärbar litiumjonbatteriladdare. VIKTIGT! Litiumjonbatterierna till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan inte bytas ut mot batterier som används i andra LIFEPAK-defibrillatorer. Undersök batterierna med jämna mellanrum för att kontrollera att de inte är skadade eller läcker. Återvinn eller kassera skadade eller läckande batterier. Varje batteri har en laddningsmätare som visar ungefärlig laddningsnivå på batteriet. Tryck på den grå knappen ovanför batterisymbolen för att kontrollera batteriets laddningsnivå innan det sätts i defibrillatorn. De fyra batteriindikatorerna som visas här representerar ungefärlig laddning mer än 70 %, mer än 50 %, mer än 25 % och 25 % eller mindre respektive. Figur 3-10 Batteriladdningsindikatorer Batterivarningsindikatorer visas nedan. En blinkande lampa visar att batteriet är svagt och behöver laddas. Två eller fler blinkande lampor visar att batteriet är felaktigt och ska skickas till auktoriserad servicepersonal. Figur 3-11 Batterivarningsindikatorer Obs! Äldre eller mycket använda batterier förlorar i laddningskapacitet. Om laddningsmätaren visar färre än 4 lampor omedelbart efter att batteriet har laddats upp fullständigt, är batteriets kapacitet reducerad. Om batteriets laddningsmätare visar två eller färre lampor efter att batteriet har laddats upp fullständigt, ska batteriet bytas ut. Gör så här för att sätta i ett batteri: 1. Kontrollera att batteriet är fullständigt laddat. 2. Kontrollera batteristiften i batterifacket så att de inte finns några tecken på skada. 3. Rikta in batteriet så att batteriklämman ligger ovanför stiften i batterifacket. 4. Sätt in den batteriände som ligger motsatt mot batteriklämman i batterifacket. 5. Tryck bestämt in änden med klämman i batterifacket tills den låses på plats. 6. Upprepa Steg 1 till Steg 5 för att sätta i ett andra batteri Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

29 ALLMÄN INFORMATION 3 Ta bort batteriet genom att trycka in batteriklämman och vinkla ut batteriet ur batterifacket. VARNING RISK FÖR STRÖMFÖRLUST UNDER VÅRD AV PATIENTEN Batteristiften i defibrillatorn kan skadas om man släpper eller tvingar ner batterierna i batterifacken. Kontrollera med jämna mellanrum att stiften inte uppvisar tecken på skada. Ha alltid batterierna i enheten utom när enheten tas ur drift för förvaring. För mer information om batteriunderhåll, se "Underhåll av batterier" på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-15

30 Huvudmenyn Larmgränser Hjärtsymbol Tid Bluetooth-ikon Batteriindikator Larmindikator Hjärtfrekvens SpO 2 /SpCO/ SpMet HF SPO2 % CO2 mmhg J Vald energinivå EKG-avledning/ storlek Kanal 1 EtCO 2 AF IP1 ART mmhg Kanal 2 CVP mmhg IP2 Kanal 3 NIBP mmhg NIBP Figur 3-12 Huvudmenyn Meddelandeområde Huvudmenyn är huvudskärmen som visar EKG och annan information. När en övervakningskabel är ansluten till enheten är motsvarande övervakningsområde på skärmen aktiverat och de aktuella patientvärdena för den funktionen visas. När en SpO 2 -kabel ansluts aktiveras till exempel området SpO 2 på skärmen. SpO 2 -värden visas för patienten efter att patienten har anslutits. När kabeln kopplas från ersätts patientvärdena för SpO 2 med streck (--). Separata kontroller aktiverar inte övervakningsfunktioner, förutom NIBP Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

31 ALLMÄN INFORMATION 3 Varje område för övervakning av vitala parametrar är i samma färg som tillhörande vågform. Färgkodningen underlättar för användaren att koppla ihop visad vågform med värdet för den vitala parametern. När en funktion inte har en vågform visas området för den vitala parametern i grått. VARNINGAR RISK FÖR FELAKTIG RÄKNING AV HJÄRTFREKVENS Om patientens hjärtfrekvens överstiger 300 spm kan det hända att den inte räknas korrekt och visas med streck (---), ett värde som ligger nära 300 eller ett värde som är ungefär hälften av patientens verkliga hjärtfrekvens. En ökning av EKG-storleken till 2,0 eller högre kan förbättra korrektheten för visat hjärtfrekvensvärde. Förlita dig inte enbart på visad hjärtfrekvens vid bedömning av patienten. Använd en EKG-utskrift för att beräkna patientens verkliga hjärtfrekvens. FÖRÄNDRING I EKG-RYTMEN KAN FÖRBLI OUPPTÄCKT Hjärtfrekvensräknare kan räkna pulser från intern pacing under hjärtstillestånd eller vissa arytmier. Förlita dig inte helt på larm från hjärtfrekvensräknare. Håll pacemakerpatienter under noga uppsikt. Tabell 3-7 Huvudmenyn OMRÅDE BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION Larmgränser Gränser visas längs höger sida av parametern. Se sida 3-21 Hjärtsymbol Larmindikator Hjärtfrekvens SpO2/SpCO/SpMet EtCO2 Blinkar med avkända QRS-signaler. Indikerar om larm är på eller tystade. Om ingen indikator visas är larmet av. Visar hjärtfrekvensen mellan 20 och 300 slag per minut (spm). Om hjärtfrekvensen understiger 20 slag per minut eller om pacing är aktiv, visas streck (- - -). Om EKG inte är aktivt kan antingen SpO 2 - eller NIBP-monitorn visa pulsfrekvens, vilket visas med PF (SPO 2 ) eller PF (NIBP). Om patientens hjärtfrekvens överstiger 300 spm kan den visas med streck (- - -) eller så kan det visade värdet vara lägre än patientens hjärtfrekvens. Mättnadsnivån för syre anges i procent mellan 50 och 100 %. Mättnadsgrader under 50 % visas som <50 %. Ett fluktuerande stapeldiagram visar signalstyrka för pulsen. När det finns tillgängligt och väljs, visas SpCO- eller SpMet-värdet i procent i 10 sekunder och sen återgår SpO 2 området tillbaka till SpO 2 -avläsning. Endtidal CO 2 -nivå visas i mmhg, Vol% eller kpa. Andningsfrekvens (AF) visas i andetag per minut. Se sida 3-21 Se sida 4-25 Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-17

32 Tabell 3-7 Huvudmenyn (forts.) OMRÅDE BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION IP1/IP2 NIBP Visar systoliskt tryck, diastoliskt tryck och medeltryck för invasivt tryck i mmhg. Två kanaler finns tillgängliga. Standardbeteckningarna är P1 och P2. Beteckningar som kan ställas in av användaren är bland annat: ART (arteriellt tryck) PA (lungarteriellt tryck) CVP (centralt ventryck) ICP (intrakraniellt tryck) LAP (vänster förmakstryck) Visar systoliskt tryck, diastoliskt tryck och medeltryck (MAP) för arteriellt tryck i mmhg och tid till nästa blodtrycksmätning när ett intervall har ställts in. Se sida 4-52 Se sida 4-36 Tid Verklig eller förfluten. Se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tillhandahålls med enheten. Bluetooth-ikon Anger Bluetooth-kapacitet. Lampan är tänd när en Bluetooth-anslutning är upprättad. Välj denna ikon för att komma till inställningsmenyn för Bluetooth. Se sida 8-3 Batteriindikator Visar att det finns batteri i batterifack 1 och 2, relativ laddningsnivå och vilket batteri som används. Se sida 3-20 Vald energinivå EKG-avledning/ storlek Vald defibrilleringsenergi. Avledning och storlek för EKG. Se sida 4-4 Kanal 1 Kanal 2 Visar den primära EKG-vågformen och är alltid synlig. Visar ytterligare en vågform, en fortsättning på EKG-vågformen från kanal 1 (kaskad-ekg) eller trendkurva. Se sida 4-4 Se sida 4-31 Kanal 3 Visar ytterligare en vågform eller en trendkurva. Se sida 4-63 Meddelandeområde Visar ett statusmeddelande på upp till två rader. Se Bilaga B 3-18 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

33 ALLMÄN INFORMATION 3 Navigera på huvudmenyn Använd VÄLJAREN för att navigera runt på huvudmenyn. När du vrider på VÄLJAREN markeras områden för enskilda vitala parametrar och vågformskanaler på huvudmenyn. Om du markerar ett område eller en kanal för en vital parameter och sedan trycker på VÄLJAREN, visas en meny. Vrid till exempel VÄLJAREN så att kanal 3 markeras och tryck sedan på VÄLJAREN. Följande meny visas. Vågform Kanal 3 Ingen CO2 SpO2 Trend 1. Vrid VÄLJAREN till önskad inställning. 2. Tryck på VÄLJAREN för att välja inställningen. När en meny visas, syns alltid EKG i kanal 1. För att återgå till huvudmenyn från en annan meny, tryck på HUVUDMENY-knappen. Vrid och tryck på VÄLJAREN för att välja ett alternativ i menyn Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-19

34 Batteristatusindikatorer Huvudmenyn visar batteriindikatorer som visar följande information om batterierna i defibrillatorn: Om det finns batterier i batterifacken Batteri i bruk Batteriladdning När två batterier är isatta använder defibrillatorn det batteri med lägst laddningsnivå först. Det batteri som är i bruk visas med ett vitt batterinummer i en svart ruta. När batteriet når den nivå där det måste bytas ut, växlar defibrillatorn automatiskt till det andra batteriet. Tabell 3-8 ger en beskrivning av olika batteristatusindikatorer. Tabell 3-8 Batteristatusindikatorer INDIKATOR BETYDELSE BESKRIVNING Aktivt batteri Svagt batteri Mycket svagt batteri Okänt batteri Inget batteri eller fel upptäckt Defibrillatorn använder batteriet i fack 1 för strömförsörjning. Batteristatusindikatorer visar upp till fyra gröna staplar. Varje grön stapel representerar cirka 25 % kvarvarande laddning. Tre gröna staplar visar till exempel att ungefär 75 % av laddningen är kvar. Batteriet i fack 1 i bruk och är svagt. En gul stapel visar att 5 % till 10 % av laddningen är kvar. Batteriet i fack 1 i bruk och är mycket svagt. En röd blinkande stapel visar att 0 % till 5 % av laddningen är kvar. Defibrillatorn växlar automatiskt till det andra batteriet endast om det är tillräckligt laddat. Om båda batterierna visar röda staplar hörs ett röstmeddelandet med uppmaningen BYT BATTERI. Batteriet i fack 2 används inte. Batterikommunikation misslyckades eller ett batteri som inte är tillverkat av Physio-Control är isatt. Batteriet kan förse defibrillatorn med ström, men laddningsnivån är okänd och meddelanden och uppmaningar om svagt batteri kommer inte att utlösas. Inget batteri finns i batterifack 1 eller ett fel upptäcktes i batterifack 1 och enheten kommer inte att använda batteriet. Obs! Äldre eller mycket använda batterier förlorar i laddningskapacitet. Om ett fullt laddat batteri sätts i defibrillatorn och batteristatusindikatorn visar mindre än fyra staplar har batteriet reducerad kapacitet. Om en batteristatusindikator endast visar en eller två staplar efter att batteriet har laddats upp fullständigt, är batteriets driftstid reducerad till mindre än hälften och ska återvinnas Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

35 ALLMÄN INFORMATION 3 Larm Larm på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan ställas in till att vara PÅ eller AV när defibrillatorn slås på. För mer information, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. När larmen är inställda på PÅ, ställs standardgränser in. Gränserna visas kortvarigt till höger om de aktiva vitala parametrarna. Standardinställningar för alla vitala parametrar finns i Tabell A-3 på sida A-12. Om larmen är inställda på AV, tryck på LARM för att aktivera larmen. Vare sig larmen har ställts in på PÅ eller har aktiverats genom att trycka på LARM, kan de endast stängas av genom att trycka på PÅ för att stänga av enheten. Om strömmen bryts i mindre än 30 sekunder, till exempel på grund av systemåterställning eller byte av det enda aktiva batteriet, återställs larminställningarna automatiskt. Ställa in larm När du trycker på LARM visas följande meny: Larm Snabbinställning Gränser Bred Tyst 2 min VF/VT-larm Av Larm Snabbinställning Gränser Bred Tyst Snäva VF/VT-larm Välj SNABBINSTÄLLNING för att aktivera larm för alla aktiva övervakningsfunktioner. Vid snabbinställning ställs de höga och låga larmgränserna automatiskt in enligt patientens aktuella vitala värden. Om patientens hjärtfrekvens till exempel är 70 och du väljer BRED, resulterar det i en hög gräns på 100 och en låg gräns på 45. Om du väljer SNÄVA, resulterar det i en hög gräns på 100 och en låg gräns på 50. Standardinställningen är BRED. Välj GRÄNSER för att ändra larmgränserna till BRED eller SNÄVA. Se Tabell A-3 på sida A-12. Välj TYST om du vill stänga av ljudlarmet i upp till 15 minuter. Om en larmgräns överskrids medan ett larm har tystats, kommer den överskridna vitala parametern att blinka och ett larmmeddelande att visas, men ingen larmsignal kommer att avges. Obs! Hos patienter med hjärtfrekvens över 300 spm kan en ökning av EKG-storleken till 2,0 eller mer förbättra hjärtfrekvenslarmets funktion. Obs! Förlita dig inte på den hjärtfrekvens som visas och motsvarande hjärtfrekvenslarm som indikator på ventrikelflimmer. Aktivera VF/VT-larmet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-21

36 Larm Snabbinställning Gränser Bred Tyst 2 min VF/VT-larm Av Välj VF/VT-LARM om du vill slå på den kontinuerliga övervakningen av ventrikelflimmer och ventrikulär takykardi i det manuella läget. VF/VT-larmindikatorn visas ovanför det primära EKG:et när larmet är PÅ. När larmet är tystat eller avstängt visas ett rött kryss över indikatorn. Välj åter VF/VT för att stänga av detta larm. Obs! När VF/VT-LARM är PÅ, är du begränsad till avledningen SPADAR eller Avl. II på kanal 1. Se "Välja EKG-avledning" på sida 4-4. Obs! VF/VT-larmet tystas när metronomen är på, den noninvasiva pacemakern är på eller när standardspadar är anslutna och avledningen SPADAR har valts. Larmet är också tystat när monitorn/defibrillatorn håller på att laddas eller är helt uppladdad. Hantera larm Klocksymbolen anger när larmen är PÅ eller AV. Alla larm som kontrolleras genom SNABBINSTÄLLNING har samma prioritet. När larmen är PÅ och en larmgräns överskrids hörs en signal och den överskridna vitala parametern blinkar. Gör så här för att hantera ett larm: 1. Tryck på LARM. Detta tystar larmet i 2 minuter. 2. Undersök orsaken till larmet. 3. Undersök om gränsinställningarna är lämpliga (BRED eller SNÄVA). Om patienten är instabil bör du överväga att tysta larmet under upp till 15 minuter medan du tar hand om patienten. Välj INTE SNABBINSTÄLLNING. VARNING RISK FÖR ATT ETT AVVIKANDE TILLSTÅND FÖRBLIR OUPPTÄCKT Om du väljer SNABBINSTÄLLNING igen återställer det larmgränserna enligt patientens aktuella vitala värden, vilka kan vara utanför det säkra området för patienten. 4. När patientens tillstånd har stabiliserats kan du vid behov åter välja SNABBINSTÄLLNING Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

37 ALLMÄN INFORMATION 3 När larmen är PÅ kan du i föregripande syfte tysta dem i upp till 15 minuter. Gör så här för att tysta larmen i förväg: 1. Tryck på LARM. 2. Välj TYST. 3. Välj om TYST ska vara aktivt i 2, 5, 10 eller 15 minuter. Meddelandet LARM TYSTADE visas i meddelandeområdet längst ned på huvudmenyn. Obs! När du väljer TYST, tystas inte VF/VT-larmen. Alternativ Tryck på ALTERNATIV för att visa alternativmenyn. Vrid på VÄLJAREN för att bläddra genom valen. Tryck på VÄLJAREN för att välja. Alternativ Patient... Pacing... Datum/Tid... Larmvolym... Arkiv... Skriv ut... Användartest Tabell 3-9 Val i alternativmenyn VAL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION Patient Pacing Datum/Tid Larmvolym Ange patientens namn, patient-id, incident, ålder och kön. Välj begärd eller icke begärd pacing. Slå PÅ eller AV intern pacerdetektion. Ställ in datum och tid. Aktivera en ny inställning genom att stänga av och slå på enheten. Justera volymen för larm, signaler, röstmeddelanden och HLR-metronom. Se "Ange patientdata" i nästa avsnitt Se sida 5-31 Se inställningsalternativen till LIFEPAK 15- monitor/defibrillator för alternativ för visning av tid. Arkiv Ta fram arkiverade patientjournaler. Se sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-23

38 Tabell 3-9 Val i alternativmenyn (forts.) VAL BESKRIVNING FÖR MER INFORMATION Skriv ut Välj rapport, format, läge och hastighet för skrivaren vid utskrift av en aktuell patientrapport. Se sida 7-10 Användartest Initialisera enhetens funktionskontroll. Se sida 9-5 Ange patientdata Så här gör du för att ange patientdata: Patient... Pacing... Datum/Tid... Larmvolym... Alternativ Arkiv... Skriv ut... Användartest 1. Tryck på ALTERNATIV. 2. Använd VÄLJAREN för att välja PATIENT. Alternativ / Patient Efternamn Förnamn Patient-ID Incident Ålder Kön 3. Välj EFTERNAMN, FÖRNAMN, PATIENT-ID, INCIDENT, ÅLDER eller KÖN. (EFTERNAMN väljs i exemplet.) Alternativ / Patient / Efternamn Efternamn: A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Slut Slut Mellanrum Mellanrum Bakåt Töm Vrid på VÄLJAREN för att bläddra genom tecken och kommandon. Tryck på VÄLJAREN för att välja. Det valda tecknet visas. 5. Upprepa Steg 4 tills namnet är klart. 6. Välj SLUT. Ytterligare tre kommandon finns tillgängliga: MELLANSLAG infogar ett mellanslag. BAKÅT raderar det sista tecknet och flyttar tillbaka ett steg. TÖM tar bort alla tecknen Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

39 ALLMÄN INFORMATION 3 Händelser Använd Händelsemenyn för att föra in kommentarer på patienthändelser. En vald händelse visas i händelseloggen på HÄNDELSERESUMÉN över kritiska händelser. Händelser kan anpassas i inställningsläge. För mer information, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Så här gör du för att välja en händelse: Generisk Syrgas IV-åtkomst Nitroglycerin Morfin Avbryt sista Episoder Intubering HLR Adrenalin Atropin Lidokain Mera Tryck på EPISOD för att visa händelsemenyn. 2. Vrid på VÄLJAREN för att bläddra genom valen. Tryck på VÄLJAREN för att välja. 3. Välj MERA för att visa fler händelser. Generisk 12:20:30 När en händelse väljs, visas den valda händelsen och klockslaget i meddelandeområdet på huvudmenyn. Obs! Om du markerar en händelse men inte väljer den och tiden menyn visas löper ut, markeras händelsen med Generisk och klockslaget i händelseloggen. Om du markerar en händelse men inte väljer den och sedan trycker på HUVUDMENY, markeras händelsen och klockslaget i händelseloggen som en generisk händelse. Välj AVBRYT SISTA för att visa att händelsen valdes av misstag. En händelse med Avbryt sista och klockslag skrivs i händelseloggen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 3-25

40

41 4 ÖVERVAKNING I detta kapitel beskrivs övervakningsfunktionerna i LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Övervakning av EKG sida 4-3 Registrera 12-avlednings-EKG SpO2-, SpCO- och SpMet-övervakning Övervakning av noninvasivt blodtryck Övervakning av ETCO Övervakning av invasivt tryck Vitala parametrar och trender för ST-segment Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-1

42

43 ÖVERVAKNING 4 Övervakning av EKG Avsedd användning Elektrokardiogram (EKG) registrerar hjärtats elektriska aktivitet. EKG-övervakning ger möjlighet till identifiering och tolkning av hjärtrytmer eller rytmrubbningar och beräkning av hjärtfrekvens. EKG erhålls genom att placera antingen elektroder eller spadar på patienten och gör att hjärtats elektriska aktivitet kan övervakas och registreras. EKG-övervakning är ett verktyg som ska användas som komplement till bedömning av patientens tillstånd. Var noga med att alltid bedöma patientens tillstånd och förlita dig inte endast på EKG-monitorn. Varning vid EKG-övervakning VARNING RISK FÖR FELTOLKNING AV EKG-DATA Monitorskärmens frekvensåtergivning är endast avsedd för grundläggande identifiering av EKG-rytmen. Den tillhandahåller inte den upplösning som krävs för diagnostisk och STsegmenttolkning. Anslut EKG-kabeln för flera avledningar för diagnostik eller ST-segmenttolkning, eller för att förtydliga de interna pacemakerpulserna. Skriv sedan ut EKG-rytmen i diagnostiskt frekvensåtergivningsläge (DIAG) eller registrera ett 12-avlednings-EKG. RISK FÖR FELAKTIG RÄKNING AV HJÄRTFREKVENS Om patientens hjärtfrekvens överstiger 300 spm kan det hända att den inte räknas korrekt och visas med streck (---), ett värde som ligger nära 300 eller ett värde som är ungefär hälften av patientens verkliga hjärtfrekvens. En ökning av EKG-storleken till 2,0 eller högre kan förbättra korrektheten för visat hjärtfrekvensvärde. Förlita dig inte enbart på visad hjärtfrekvens vid bedömning av patienten. Använd en EKG-utskrift för att beräkna patientens verkliga hjärtfrekvens Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-3

44 Välja EKG-avledning LIFEPAK 15-monitor/defibrillator har två metoder för att välja och ändra EKG-avledning. Gör så här för att välja eller ändra visad EKG-avledning med knappen AVL.: : Avledning Spadar I II III avr avl avf II, CO2 I, II, III avr, avl, avf Gör så här för att välja eller ändra visad EKG-avledning med VÄLJAREN: 1. Tryck på AVL. Om en EKG-avledning visas på huvudmenyn, ändras avledningen till SPADAR. Om avledningen SPADAR visas, ändras avledningen till avl. II. 2. Medan menyn AVL. visas, tryck återigen på knappen AVL. eller vrid på VÄLJAREN för att välja önskad avledning. Obs! Om en eller flera avledningsuppsättningar har fördefinierats för kanal 2 och 3, visas avledningsuppsättningarna i menyn. EKG-kabeln som är ansluten till enheten, t.ex. 3-avledningseller 5-avledningskabel, bestämmer vilka avledningar som kan väljas. För mer information om att definiera avledningsuppsättningar, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15- monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Kanal 1 Avl. Storlek Markera och välj KANAL 1 och välj sedan AVL. för det primära EKG:et. 2. Vrid VÄLJAREN till önskad EKG-avledning. 3. Tryck på VÄLJAREN för att välja EKG-avledning. 4. Upprepa förfarandet för att välja eller ändra visade EKG-vågformer för kanal 2 och 3. Obs! EKG visar streckade linjer tills elektroderna är anslutna till patienten. Obs! När VF/VT-LARM är PÅ, är du begränsad till avledningen SPADAR eller Avl. II i kanal 1. Se "Ställa in larm" på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

45 ÖVERVAKNING 4 Ändra EKG-storlek LIFEPAK 15-monitor/defibrillator har två metoder för att välja och ändra EKG-storlek. Gör så här för att välja eller ändra visad EKG-storlek med knappen STL: Storlek 1. Tryck på STL. 2. Medan menyn STORLEK visas, tryck återigen på knappen STL eller vrid på VÄLJAREN för att välja önskad storlek. Gör så här för att välja eller ändra visad EKG-storlek med VÄLJAREN: Avledning Storlek Kanal 1 II Markera och välj KANAL 1 och välj sedan STORLEK för det primära EKG:et. 2. Vrid VÄLJAREN till önskad EKG-storlek. 3. Tryck på VÄLJAREN för att välja EKG-storlek Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-5

46 Justering av systolevolym Använd VÄLJAREN för att markera och välja området HF på huvudmenyn för att justera signalvolymen för systole. Följande meny visas: QRS-volym HF 1. Tryck på VÄLJAREN för att välja QRS-VOLYM. 2. Vrid VÄLJAREN till önskad volym. 3. Tryck på VÄLJAREN för att ställa in volymen. Obs! Volymen återställs till AV varje gång enheten stängs av. Övervakning med spadtillbehören För att övervaka EKG med spadar, kan du använda antingen QUIK-COMBO-terapielektroder eller standardspadar (hårda). Mer information om spadtillbehören finns i Kapitel 6, "Alternativ för spadtillbehör" Anterior-lateral placering Anterior-lateral placering är den enda som bör användas för EKG-övervakning med spadar. Gör så här för att placera terapielektroderna eller spadarna: 1. Placera antingen -terapielektroder eller APEX -spaden lateralt mot patientens vänstra bröstvårta i mediala axillarlinjen, så att mitten på elektroden om möjligt ligger i den mediala axillarlinjen (se Figur 4-1). Anterior Sternum Lateral Apex QUIK-COMBO terapielektroder Figur 4-1 Anterior-lateral placering Standardspadar 2. Placera den andra terapielektroden eller STERNUM-spaden på patientens övre högra bröstkorg, lateralt om bröstbenet och under nyckelbenet enligt Figur Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

47 ÖVERVAKNING 4 Särskild elektrod- och spadplacering Beakta behoven i följande särskilda fall vid placering av terapielektroder eller standardspadar: Överviktiga patienter eller patienter med stora bröst Applicera terapielektroderna eller standardspadarna på en plan yta på bröstkorgen när så är möjligt. Om det finns hudveck eller bröstvävnad som förhindrar god vidhäftning kan det bli nödvändigt att föra isär hudvecken för att på så sätt skapa en plan yta. Magra patienter Följ revbenens konturer och mellanrum när du trycker fast terapielektroderna eller standardspadarna på bröstkorgen. Detta förhindrar att det uppstår luftfickor och mellanrum under elektroderna och främjar god hudkontakt. Patienter med implanterade enheter, t.ex. pacemakers eller defibrillatorer Placera terapielektroderna eller standardspadarna så långt bort från den implanterade enheten som möjligt. EKG-övervakning med spadar Gör så här för att övervaka med hjälp av standardspadar eller terapielektroder: 1. Tryck in PÅ. 2. Förbered patientens hud: Ta av all klädsel från patientens bröst. Avlägsna så mycket hår på bröstkorgen som möjligt. Undvik att skada huden vid rakning. Undvik om möjligt att placera elektroderna över skadad hud. Rengör och torka huden vid behov. Ta bort eventuella läkemedelsplåster, olja eller kräm från patientens bröst. Torka huden torr med kraftiga tag med en handduk eller gasbinda. Detta ruggar upp huden något och avlägsnar olja, smuts och andra främmande ämnen och ger bättre vidhäftning av elektroderna på huden. Använd inte alkohol, bensoetinktur eller antiperspirant för att preparera huden. 3. Applicera standardspadarna eller terapielektroderna i anterior-lateral placering. Kontrollera att förpackningen är försluten och att utgångsdatum inte har passerats vid användning av terapielektroder. Applicera konduktiv gel över hela elektrodytan vid användning av standardspadar. 4. Anslut terapielektroderna till terapikabeln. 5. Välj avledningen SPADAR Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-7

48 Övervakning med EKG-kabel Följande EKG-kablar, visas i Figur 4-2, finns tillgänglig för EKG-övervakning med LIFEPAK 15- monitor/defibrillator: 12-avledning 3-avledning 5-avledning 12-avledningskabel 3-avledningskabel Huvudkabel Extremitetsavledning 5-avledningskabel Prekordial avledning Figur 4-2 EKG-kablar för 12-, 3- och 5-avledningar EKG-övervakningsprocedur Gör så här för att utföra EKG-övervakning: 1. Tryck in PÅ. 2. Anslut EKG-kabeln till det gröna uttaget på monitorn. 3. Identifiera lämpliga elektrodplaceringar på patienten enligt Figur 4-3. RA/R LA/L AHA-märkning IEC-märkning RA Höger arm R Höger LA Vänster arm L Vänster *RL Höger ben N Negativ LL Vänster ben F Fot *Obs! Används inte för 3-avledningskabel. RL/N LL/F Figur 4-3 Elektrodplacering för extremitetsavledning 4-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

49 ÖVERVAKNING 4 4. Förbered patientens hud för elektrodapplicering: Raka av kraftig hårväxt där elektroderna ska placeras. Om huden är fet rengörs den med en alkoholtuss. Skrapa försiktigt huden för att avlägsna ytlagret av döda celler och förbättra ledningen av elektriska signaler. Undvik att placera elektroder över senor och större muskler. Tvätta och torka huden. 5. Applicera EKG-elektroderna: Bekräfta att förpackningen är försluten och att utgångsdatumet inte har passerats. Anslut en elektrod till varje avledningstråd. Fatta tag i fliken på elektroden och dra loss den från skyddsfilmen. Inspektera elektrodgelen och kontrollera att den är intakt (kassera elektroden om gelen inte är intakt). Håll elektroden spänt mellan båda händerna. Applicera elektroden platt på huden. Jämna till tejpen ut mot kanterna. Undvik att trycka i mitten på elektroden. Fäst kabeln i patientens klädsel med hjälp av kabelklämman. Obs! Elektrodkvalitet är avgörande för en ren EKG-signal. Kontrollera alltid utgångsdatum på elektrodförpackningen innan du använder elektroderna på en patient. Använd inte elektroder efter utgångsdatum. Engångselektroder är endast avsedda för ett användningstillfälle. 6. Välj önskad EKG-avledning på monitorskärmen. 7. Justera vid behov EKG-storleken för korrekt hjärtfrekvensregistrering. 8. Tryck på SKRIV UT för att skriva ut EKG:et. EKG-övervakning med prekordial avledning De prekordiala (bröst) avledningarna (se Färgkoder för EKG-avledningar på sida 4-10) kan användas för övervakning när en 12-avledningskabel eller 5-avledningskabel används. Gör så här för att utföra EKG-övervakning med prekordial avledning: 1. Stick in det prekordiala avledningstillbehöret i huvudkabeln enligt Figur 4-2 på sida Placera de prekordiala avledningselektroderna på bröstkorgen enligt beskrivningen för 12-avlednings-EKG i Figur 4-5 på sida Obs! Vid användning av en 5-avledningskabel fästs extremitetsavledningarna så som beskrivs i "EKG-övervakningsprocedur" på sida 4-8 och C-avledningens elektrod placeras på bröstet i önskad prekordial position. Observera att LIFEPAK 15-monitorn ger EKG för denna avledning beteckningen V1 på skärmen och utskriften, oberoende av var C-avledningens elektrod är placerad Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-9

50 Avledningar av Om en elektrod eller en avledningskabel lossnar under EKG-övervakning utlöser monitorn en larmsignal och visar meddelandet AVL. AV. EKG-kurvan visas som en streckad linje. Larmet och meddelandet fortsätter tills elektroden eller avledningstråden satts på plats. Färgkodning av EKG-avledningar Avledningstrådarna och elektrodkontakterna för patient-ekg-kabeln är färgkodade enligt standarder från American Heart Association (AHA) eller International Electrotechnical Commission (IEC), se Tabell 4-1. Tabell 4-1 Färgkoder för EKG-avledningar AVLEDNINGAR AHA- MÄRKNING AHA-FÄRG IEC- MÄRKNING IEC-FÄRG Extremitetsavledningar RA LA RL LL C Vit Svart Grön Röd Brun R L N F C Röd Gul Svart Grön Brun Prekordiala avledningar V1 V2 V3 V4 V5 V6 Röd Gul Grön Blå Orange Violett C1 C2 C3 C4 C5 C6 Röd Gul Grön Brun Svart Violett Övervakning av patienter med interna pacemakers LIFEPAK 15-monitor/defibrillators detekteringsfunktion för interna pacemakers kan användas som hjälpmedel för att identifiera interna pacemakerpulser på EKG-utskriften. Om den är aktiverad använder denna funktion avledning V4 för att detektera interna pacemakerpulser. Om avledning V4 inte är tillgänglig för att den inte är ansluten eller är för brusig, används avledning II. Om funktionen för detektering av interna pacemakers är PÅ gör LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator markeringar i form av en ihålig pil på EKG-utskriften när interna pacemakerpulser detekteras. Patientens anamnes och andra EKG-vågformsdata, såsom breda QRS-komplex, bör användas för att bekräfta förekomst av en intern pacemaker. Falska markeringar med denna pil kan uppstå om EKG-artefakterna liknar interna pacemakerpulser. Om falska markeringar uppstår ofta, kan du inaktivera detektionsfunktionen med hjälp av menyn ALTERNATIV / PACING / INTERN PACEMAKER (se "Alternativ" på sida 3-23). LIFEPAK 15-monitor/defibrillator använder normalt inte interna pacemakerpulser för att beräkna hjärtfrekvensen. När du använder terapielektroder eller standardspadar för övervakning i avledningen SPADAR kan emellertid monitorn känna av interna pacemakerpulser som QRSkomplex, vilket kan ge en felaktig hjärtfrekvens Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

51 ÖVERVAKNING 4 Pacemakerpulser med hög amplitud kan överbelasta avkänningskretsen för QRS-komplex, så att inga stimulerade QRS-komplex räknas. EKG-registrering av stora unipolära pacingpulser kan minimeras genom att EKG-elektroderna placeras så att linjen mellan den positiva och den negativa elektroden ligger vinkelrät mot linjen mellan pacemakergeneratorn och hjärtat. Interna pacemakerpulser av lägre amplitud kan eventuellt inte särskiljas tydligt i avledningen SPADAR. En tydligare visning av interna pacemakerpulser erhålls om detekteringsfunktionen för den interna pacemakern sätts på genom menyn ALTERNATIV / PACING / INTERN PACEMAKER eller om EKGkabeln ansluts, en EKG-avledning väljs och EKG:et skrivs ut i diagnostiskt frekvensläge. Mer information om konfigurering av detektering av intern pacemaker finns i inställningsmenyn Pacing i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Felsökningstips Om problem uppstår under EKG-övervakning kan Tabell 4-2 användas som hjälp vid felsökning. För felsökning av problem av mer grundläggande natur, till exempel ingen ström, se Allmänna felsökningstips på sida Tabell 4-2 Felsökningstips vid EKG-övervakning OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Något av dessa meddelanden visas: ANSLUT ELEKTRODER ANSLUT EKG-AVLEDNINGAR EKG AVLEDNINGAR AV XX AVLEDNINGAR LÖSA Terapielektroderna är inte anslutna. En eller flera av EKG-elektroderna har lossnat EKG-kabeln är inte ansluten till monitorn. Dålig kontakt mellan elektrod och hud PACER har tryckts in. Monitorn växlar automatiskt till Avl. II, men EKG-avledningarna är inte anslutna. EKG-avledningskabeln är trasig Anslut terapielektroderna. Anslut EKG-elektroderna. Anslut EKG-kabeln. Flytta kabeln eller avledningstrådarna för att förhindra att elektroderna dras loss från patienten. Fäst stamkabelklämman vid patientens klädsel. Preparera huden och applicera nya elektroder. Anslut EKG-avledningar och initialisera pacing. Välj en annan avledning. Välj avledningen SPADAR och använd standardspadar eller terapielektroder för EKG-övervakning. Kontrollera kretsen i EKG-kabeln Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-11

52 Tabell 4-2 Felsökningstips vid EKG-övervakning (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Skärmen är tom och PÅlampan är tänd Skärmen fungerar inte som den ska Skriv ut EKG:et så att du har en säkerhetskopia. Kontakta servicepersonalen för reparation. Systolesignaler hörs inte eller förekommer inte med varje QRS-komplex Volymen är för låg Justera volymen. QRS-amplituden är för låg för att upptäckas Justera EKG-storleken. Visad hjärtfrekvens (HF) skiljer sig från pulsfrekvensen Visad hjärtfrekvens (HF) skiljer sig från visad EKGvågform. EKG-storleken är för högt eller för lågt inställd Monitorn upptäcker pulser från patientens interna pacemaker. Patientens hjärtfrekvens överstiger 300 spm. EKG-storleken är för högt eller för lågt inställd. Monitorn detekterar pulser från patientens interna pacemaker. Patientens hjärtfrekvens överstiger 300 spm. Justera EKG-storleken uppåt eller nedåt. Ändra övervakningsavledning för att minska storleken på de interna pacemakerpulserna. Justera EKG-storleken till 2,0 eller större. Justera EKG-storleken uppåt eller nedåt. Ändra övervakningsavledningen för att minska storleken på de interna pacemakerpulserna. Justera EKG-storleken till 2,0 eller större. Använd EKG-utskriften för att beräkna patientens verkliga hjärtfrekvens Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

53 ÖVERVAKNING 4 Tabell 4-2 Felsökningstips vid EKG-övervakning (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Dålig kvalitet på EKGsignalen Dålig kontakt mellan elektrod och hud Gamla, korroderade eller uttorkade elektroder Lös anslutning. Skadad kabel eller kontakt/ avledningstråd Brus på grund av radiofrekvent störning (RFS). Flytta kabeln eller avledningstrådarna för att förhindra att elektroderna dras loss från patienten. Fäst stamkabelklämman vid patientens klädsel. Preparera huden och applicera nya elektroder. Kontrollera utgångsdatumet på elektrod-förpackningarna. Använd endast silver/silverkloridelektroder som inte är för gamla. Låt elektroderna ligga kvar i den förseglade påsen tills de ska användas. Kontrollera eller anslut kabelkontakterna igen. Inspektera EKG- och terapikablarna. Byt ut de delar som är skadade. Kontrollera kabeln med en simulator och byt ut den om det visar sig att den inte fungerar. Kontrollera vilken utrustning som förorsakar den radiofrekventa störningen (t.ex. radiosändare) och flytta den eller stäng av strömmen till den. Vandrande baslinje (låg frekvens/hög amplitudartefakt) Otillräcklig hudpreparation. Preparera huden och applicera nya elektroder. Dålig kontakt mellan elektrod och hud Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt. Diagnostiskt frekvensrespons Skriv ut EKG med frekvensrespons för övervakning. Fin baslinjeartefakt (hög frekvens/låg amplitud) Otillräcklig hudpreparation. Preparera huden och applicera nya elektroder. Isometrisk muskelspänning i armar eller ben Kontrollera att armar och ben vilar på ett fast underlag. Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-13

54 Tabell 4-2 Felsökningstips vid EKG-övervakning (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD EKG-amplituden är för liten Dålig kontakt mellan elektrod och hud Preparera huden och applicera nya elektroder. EKG-avledning vald Öka EKG-förstärkning eller byt EKG-avledning. Monitorn visar streckade linjer utan några EKG AVLEDNINGAR AVmeddelanden. Monitorn visar isolelektrisk (rak) linje och avledningen SPADAR är vald Pulser från intern pacemaker är svåra att se Patienttillstånd (till exempel signifikant myokardmuskelförlust eller tamponad) Avledningen SPADAR är vald men patienten är ansluten till EKG-kabeln Testbelastningen är ansluten till terapikabeln Pulser från pacemakern är mycket små Monitorns frekvensrespons begränsar synligheten Öka EKG-förstärkning eller byt EKG-avledning. Välj extremitetsavledning eller prekordial avledning. Ta bort testbelastningen och anslut terapielektroderna till kabeln. Anslut EKG-kabeln och välj en annan avledning. Aktivera detektorn för intern pacemaker (se "Övervakning av patienter med interna pacemakers" på sida 4-10). Anslut EKG-kabeln och välj en avledning som inte är SPADAR. Skriv ut EKG i diagnostikläge läge (se "Så här skriver du ut en aktuell patientrapport" på sida 7-10). För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

55 ÖVERVAKNING 4 Registrera 12-avlednings-EKG Avsedd användning 12-avlednings-EKG ger akutsjukvårdare och akutläkare signifikanta fördelar över den EKG-kurva från en avledning som ofta finns tillgänglig i akutsjukvård. 12-avlednings-EKG ger inte bara EKG av diagnostisk kvalitet för användning vid detektion av akut myokardinfarkt med förhöjd ST (STEMI), men gör också att akutsjukvårdare med kunskap kan fastställa området för myokardskadan, förutse eventuella förenade komplikationer och tillämpa behandlingsstrategier enligt den informationen. Dessutom utgör 12-avlednings-EKG en utgångspunkt för utvärdering av en EKG-serie. Överföring av 12-avlednings-EKG till akutmottagningen rekommenderas av AHA och ERC för patienter med Akut koronart syndrom (ACS). När de överförs från fältet har 12-avlednings-EKG visat sig minska behandlingstiden vid ankomsten till sjukhuset med det uppskattade värdet 10 till 60 minuter. Patienter kan också fördelaktigt behovsprövas och transporteras till lämplig inrättning. Dokumentation av kortvariga eller periodiska arytmier och andra elektrofysiologiska händelser som sker i prehospital miljö kan hjälpa till vid diagnos- och behandlingsbeslut på akutmottagningen. Indikationer 12-avledningselektrokardiogram används för att identifiera, diagnostisera och behandla patienter med hjärtsjukdomar, och är användbart för tidig detektering och snabb behandling av patienter med akut myokardinfarkt med förhöjd ST (STEMI). Kontraindikationer Inga kända. Varning vid 12-avlednings-EKG VARNING RISK FÖR OFÖRMÅGA ATT ERHÅLLA ETT DIAGNOSTISKT 12-AVLEDNINGS-EKG Användning av elektroder från tidigare öppnade förpackningar eller elektroder med passerat utgångsdatum kan försämra EKG-signalkvaliteten. Ta ut elektroderna ur den förseglade förpackningen strax innan de ska användas och följ anvisningarna för applicering av elektroder. Fastställande av elektrodernas placering Placera elektroderna på extremiteterna och bröstkorgen (prekordiet) enligt anvisningarna i följande stycke för registrering av 12-avlednings-EKG Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-15

56 Placering av extremitetsavledningselektroder För ett 12-avlednings-EKG placeras extremitetsavledningselektroderna vanligen på handlederna och vristerna enligt Figur 4-4. Extremitetsavledningselektroderna kan placeras var som helst på extremiteterna. Placera inte extremitetsavledningselektroderna på överkroppen för ett 12-avlednings EKG. RA/R LA/L AHA-märkning IEC-märkning RA Höger arm R Höger LA Vänster arm L Vänster RL Höger ben N Negativ LL Vänster ben F Fot RL/N LL/F Figur 4-4 Elektrodplacering för extremitetsavledningar vid 12-avlednings-EKG Placering av prekordiala avledningselektroder De sex prekordiala (bröst) avledningarna placeras på de platser som visas och sammanfattas i Figur 4-5. Korrekt placering är viktig för att få korrekt diagnos och ska identifieras enligt följande: avledningar är V1 till V6 för AHA eller C1 till C6 för IEC. Se Färgkoder för EKGavledningar på sida 4-10 för färgkoder. AVLEDNING PLATS Manubrium V1 C1 Fjärde revbensmellanrummet till höger om bröstbenet V2 C2 Fjärde revbensmellanrummet till vänster om bröstbenet Figur 4-5 Elektrodplacering för prekordiala avledningar V3 C3 Mellan avledningarna V2/C2 och V4/C4 V4 C4 Femte revbensmellanrummet vid mediala klavikularlinjen V5 C5 I jämnhöjd med V4/C4 vid vänstra anterioraxillärlinjen V6 C6 I jämnhöjd med V5/C5 vid vänstra medialaxillärlinjen Det är av yttersta vikt att V1/C1-positionen (vid fjärde revbensmellanrummet) är korrekt eftersom den utgör referenspunkten för placering av de återstående V/C-avledningarna Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

57 ÖVERVAKNING 4 Gör så här för att hitta V1/C1-positionen: 1. Placera ett finger i jacket högst upp på bröstbenet. 2. Flytta långsamt fingret nedåt cirka 3,8 centimeter (1,5 in) tills du känner en svag horisontell kam eller förhöjning. Detta är den punkt där manubrium förenas med bröstbenet. 3. Leta reda på det andra revbensmellanrummet på patientens högra sida, lateralt om och strax under manubrium. 4. Flytta ner fingret ytterligare två revbensmellanrum till det fjärde mellanrummet, som utgör V1/C1-positionen. 5. Fortsätt att hitta de andra positionerna med utgångspunkt från V1/C1 (se Figur 4-5). Andra viktiga överväganden: Vid placering av elektroder på kvinnliga eller överviktiga patienter ska avledningarna V3-V6 och C3-C6 placeras under bröstet, inte på bröstet. Använd aldrig bröstvårtorna som referenspunkter för placering av elektroderna på vare sig manliga eller kvinnliga patienter, eftersom deras placering varierar stort. 12-avlednings-EKG Gör så här för att registrera ett 12-avlednings-EKG: 1. Tryck in PÅ. 2. För in extremitetsavledningen och den prekordiala avledningen i huvudkabeln enligt Figur 4-6. Extremitets avledning Skyddslock (öppet) Prekordial avledning Figur 4-6 Kabel för 12-avlednings-EKG 3. Anslut EKG-kabelns kontakt till det gröna EKG-uttaget på monitorn. 4. Förbered patientens hud för elektrodapplicering (se sida 4-9) 5. Applicera EKG-elektroder (se sida 4-16) Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-17

58 6. Uppmana patienten att vara så stilla som möjligt. VARNING RISK FÖR FELAKTIG DIAGNOS Om ålder och kön inte anges när 12-avlednings-EKG registreras kommer tolkningsmeddelandena att baseras på en 50-årig man och kan ge en felaktig analys för den aktuella patienten. 7. Tryck på 12-AVL. Menyn 12-AVL. / ÅLDER visas och uppmanar dig att skriva in patientens ålder. Använd VÄLJAREN för att välja ålder. Ange alltid patientens ålder om patienten är 15 år eller yngre. Om du inte anger en ålder används standardvärdet 50 år av det tolkande analysprogrammet och markeras på rapporten för 12-avlednings-EKG:et. 8. Menyn 12-AVLEDNING/KÖN visas och uppmanar dig att skriva in patientens kön. Använd VÄLJAREN för att välja patientens kön. Om du inte anger ett kön används standardvärdet man av det tolkande analysprogrammet och markeras på rapporten för 12-avlednings-EKG:et. Monitorn registrerar, analyserar och skriver automatiskt ut 12-avlednings-EKG:et. Om någon avledning ger upphov till feltillståndet avledningar av, anges det i rapporten med en streckad linje. Obs! Om 15 år eller yngre anges som patientens ålder kommer 12-avlednings-EKG:et att skrivas ut vid en diagnostisk frekvensrespons på 0, Hz, även om 0,05 40 Hz har konfigurerats som standard för utskrift. Obs! När 12-AVL. trycks in, aktiveras automatisk detektion av intern pacemaker, även om funktionen är inställd på AV. EKG ignoreras Om monitorn upptäcker signalbrus vid insamling av data (från t.ex. patientrörelser eller en elektrod som lossnat) visas meddelandet: BRUSIG DATA! TRYCK PÅ 12-AVL. FÖR ATT GODTA. Meddelandet blir kvar och registrering av 12-avlednings-EKG avbryts tills bruset har eliminerats. Vidtag lämpliga åtgärder för att eliminera signalbrus. Detta meddelande fortsätter att visas så länge signalbrus upptäcks. När signalbruset har försvunnit fortsätter monitorn att samla in data. För att ignorera meddelandet och registrera 12-avlednings-EKG trots signalbruset, tryck på 12-AVL. igen. 12-avlednings-EKG registreras och skrivs ut utan tolkningsmeddelanden. Alla 12-avlednings-EKG-rapporter som har anskaffats på detta sätt kommer att förses med följande meddelande: EKG IGNORERAS: DATAKVALITETEN FÖRHINDRAR TOLKNING. Om signalbruset pågår längre än 30 sekunder kommer insamling av 12-avledningsdata att avbrytas. Skärmen visar ONORMALT BRUS 12-AVLEDNING AVBRYTS. Du måste då trycka på 12-AVL. för att på nytt starta insamling av 12-avledningsdata Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

59 ÖVERVAKNING 4 Obs! Om 12-AVL. trycks in omedelbart efter att EKG-elektroderna har applicerats kan meddelandet BRUSIG DATA visas. Meddelandet beror på en tillfällig instabilitet mellan elektrodgelen och patientens hud som inte syns på EKG-monitorns skärm, men som upptäcks som brusig data. I allmänhet är det bäst att vänta minst 30 sekunder efter att den sista elektroden applicerats innan knappen 12-AVL. trycks in, för att uppnå elektrod/hudstabilitet. Ordentlig hudpreparering förkortar också stabiliseringstiden. Datoriserad EKG-analys Datoriserade EKG-analysmeddelanden skrivs automatiskt ut på 12-avlednings-EKG-rapporten. Utskrift av tolkningsmeddelandet är ett inställningsalternativ och kan stängas av i inställningsläget. Mer information om att ändra detta inställningsalternativ finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Tolkningsmeddelandena som berör myokardskada, infarkt och ischemi härleds från mätningar gjorda på signalutjämnade slag (medianslag) som konstruerats för var och en av de 12 avledningarna. Den datoriserade EKG-analysen väljer ut tre representativa slag från 10- sekundersdatan från varje avledning och genomsnittsberäknar medianslaget för avledningen på basen av dessa tre slag. EKG-analysen baseras alltid på EKG-data som erhållits vid frekvensrespons 0, Hz. Analysprogrammet är justerat efter patientens ålder och kön. Tolkningsalgoritmen för 12- avlednings-ekg som används av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är ett analysprogram för 12- avlednings-ekg från University of Glasgow. För mer information, kontakta din Physio-Controlrepresentant för att erhålla en kopia av Läkarens handbok till Physio-Controls analysprogram för 12- avlednings-ekg från Glasgow. VARNING RISK FÖR FELAKTIG BEHANDLING MED REPERFUSIONSTERAPI. Tolkningsmeddelanden vid datoriserad EKG-analys får inte användas för att undanhålla eller ordinera behandling av en patient utan att EKG-data granskats av kvalificerad medicinsk personal. Alla tolkningsmeddelanden till 12-avlednings-EKG som ges av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är märkta med meddelandet **OBEKRÄFTAD**. Bekräfta alltid tolkningsmeddelandet genom att läsa igenom EKG-datan. Utskriftsformat för 12-avlednings-EKG Två rapportformat för 12-avlednings-EKG finns tillgänglig för utskrift: 3-kanaligt eller 4-kanaligt. Dessutom kan båda dessa format skrivas ut i standard- eller cabrerastil Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-19

60 Det 3-kanaliga formatet Det 3-kanaliga formatet skriver ut data under 2,5 sekunder för varje avledning. Figur 4-7 visar ett exempel på ett 12-avlednings-EKG som har skrivits ut i det 3-kanaliga standardformatet. Figur 4-8 visar ett exempel på ett 12-avlednings-EKG som har skrivits ut i det 3-kanaliga cabreraformatet. Sekvensen som extremitetsavledningarna visas i skiljer sig mellan standardoch cabreraformat, vilket visas. Standardformatet för utskrift av ett 12-avlednings-EKG är 3- kanaligt standardformat. Mer information om att ändra formatet för utskrift av 12-avlednings- EKG-rapporter finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Alternativt, tryck på ALTERNATIV, välj SKRIV UT, välj RAPPORT: 12-AVL. och välj sedan FORMAT. 1 mv referens Patient ID Rapporttyp och nummer Standardvärden Tid/datum 12-avl. registrerad Datoriserad EKG-analys Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Lee, William 12-avl Apr PR 0,170s BF382 QT/QTc Kön: M P-QRS-T-axlar avr HF 78 slag/minut QRS 0,094s Patologiskt EKG **Obekräftad** ***UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR ST-FÖRHÖJNINGSINFARKT *** Sinusrytm Anteroseptal ST-höjning, ÖVERVÄG V1 AKUT INFARKT V4 avl V2 V5 avf V3 V6 Skrivarens hastighet Avledning Frekvensrespons EKGstorlek Instrumentnummer Plats Program nummer version Figur 4-7 Exempel på utskrift av ett 12-avlednings-EKG i 3-kanaligt standardformat Konfigurations kod Serie nummer Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 avl Lee, William Kön: M 12-avl Apr 08 PR 0,170s QT/QTc P-QRS-T-axlar HF 78 slag/minut QRS 0,094s Patologiskt EKG **Obekräftad** ***UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR ST-HÖJNINGSINFARKT*** Sinusrytm Anteroseptal ST-höjning, ÖVERVÄG V1 AKUT INFARKT V4 avf V2 V5 -avr V3 V6 Figur 4-8 Exempel på utskrift av ett 12-avlednings-EKG i 3-kanaligt Cabrera-format 4-20 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

61 ÖVERVAKNING 4 Det 4-kanaliga formatet Figur 4-9 och Figur 4-10 ger exempel på utskrift av 12-avlednings-EKG i det 4-kanaliga formatet. Det 4-kanaliga formatet består av mediankomplexet (eller medianslaget) från var och en av de 12 avledningarna och data under 10 sekunder för Avledning II. Obs! De referensmarkeringar som visas i 4-kanalsformatet identifierar de mätintervall som används för analysprogrammets tolkningsmeddelanden. Dessa markeringar är en del av analysprogrammet och kan inte stängas av. avr avl V1 V2 V4 V5 Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Lee, William 12-avl Apr 08 PF 0,168s QT/QTc Kön: M P-QRS-T-axlar HF 78 slag/minut QRS 0,104s Patologiskt EKG **Obekräftad** ***UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR ST-HÖJNINGSINFARKT*** Sinusrytm Anteroseptal ST-höjning, ÖVERVÄG AKUT INFARKT avf V3 V6 Referensmarkeringar Figur 4-9 Exempel på utskrift av ett 12-avlednings-EKG i 4-kanaligt standardformat avl -avr avf V1 V2 V3 V4 V5 V6 Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Lee, William Kön: M 12-avl Apr 08 PF 0,168s QT/QTc P-QRS-T-axlar HF 89 slag/minut QRS 0,104s Patologiskt EKG **Obekräftad** ***UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR ST-HÖJNINGSINFARKT*** Sinusrytm Anteroseptal ST-höjning, ÖVERVÄG AKUT INFARKT Figur 4-10 Exempel på utskrift av ett 12-avlednings-EKG i 4-kanaligt Cabrera-format Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-21

62 Utskrift av frekvensrespons för 12-avlednings-EKG 12-avlednings-EKG kan skrivas ut i två diagnostiska frekvensresponser (eller bandbredder): 0,05 40 Hz och 0, Hz. Frekvensresponsen 0, Hz är AAMI:s (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) standard för diagnostiskt EKG. Inställningen 0,05 40 Hz bibehåller den låga frekvensgräns som krävs för diagnos av myokardischemi och -infarkt samtidigt som den reducerar artefakter från höga frekvenser (särskilt från muskelspänning hos patienten), så att diagnosutskriften blir mindre brusig och därmed mer läsbar. Obs! LIFEPAK 15-monitor/defibrillator inhämtar EKG-data och utför en tolkningsanalys baserat på den fulla frekvensen 0, Hz. Bandbredden 0,05 40 Hz påverkar endast utseendet på utskriften av EKG-data. 12-avlednings-EKG som skrivs ut i inställningen 0,05 40 Hz kan användas till att diagnostisera akut myokardischemi och myokardinfarkt med ST-förhöjning (STEMI). Detta beror på att den låga frekvensgränsen på 0,05 Hz inte ändras från standardinställningen 0, Hz för diagnos. Frekvensen 0,05 Hz ger korrekt representation av lågfrekventa signaler, dvs P-, ST-sträckor och T-vågor. Förekomsten eller avsaknaden av ändringar i ST-sträckan som visar på myokardischemi eller -infarkt visas på korrekt sätt. Dessutom bibehålls kriterierna för visuell analys och tolkning av hjärtrytm och PF-, QRS- och QT-intervaller på samma sätt som med hjärtmonitorer på sjukhus med en övre frekvensgräns på 40 Hz. Hos vissa vuxna patienter kan dock amplituden (dvs spänningen) i QRS minskas när 12-avlednings- EKG skrivs ut med den högre gränsen på 40 Hz istället för 150 Hz. Vissa diagnoser, vilka är beroende av R-vågsamplitud (t.ex. ventrikulär hypertrofi) ska därför inte göras med användning av denna inställning. Hos pediatriska patienter är denna inverkan på R-vågsamplitud speciellt märkbar eftersom QRS-durationer hos barn normalt är ganska korta. Eftersom minskning i R-vågsamplitud inträffar oftare hos pediatriska patienter, skrivs 12-avlednings-EKG automatiskt ut vid 0, Hz, och ignorerar gränsen på 40 Hz, när en patient i åldern 15 år eller yngre skrivs in Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

63 ÖVERVAKNING 4 Felsökningstips Tabell 4-3 Felsökningstips för 12-avlednings-EKG OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Något av dessa meddelanden visas: ANSLUT EKG- AVLEDNINGAR EKG AVLEDNINGAR AV XX AVLEDNINGAR LÖSA Signalstörningar och/ eller följande meddelande visas: BRUSIG DATA! TRYCK PÅ 12-AVL. FÖR ATT GODTA. En eller flera av EKGelektroderna har lossnat EKG-kabeln är inte ansluten till monitorn. Dålig kontakt mellan elektrod och hud Kontrollera EKG-elektrodanslutningarna. Kontrollera EKG-kabelanslutningarna. Flytta kabeln eller avledningstrådarna för att förhindra att elektroderna dras loss från patienten. Fäst stamkabelklämman vid patientens klädsel. Preparera huden och applicera nya elektroder. Bruten avledningstråd Välj en annan avledning. Välj avledningen SPADAR och använd standardspadar eller terapielektroder för EKG-övervakning. Kontrollera kretsen i EKG-kabeln. Störningar på en annan än den visade avledningen Dålig kontakt mellan elektrod och hud Tryck på 12-AVL. igen för att ignorera meddelandet. Undersök utskriften för att avgöra vilken eller vilka av avledningarna som påverkas av störningar. Byt ut eller flytta de påverkade elektroderna och avledningstrådarna. Flytta kabeln eller avledningstrådarna för att förhindra att elektroderna dras loss från patienten. Fäst stamkabelklämman vid patientens klädsel. Preparera huden och applicera nya elektroder. Lös anslutning Kontrollera eller anslut kabelkontakterna igen. Patienten rör sig Uppmana patienten att ligga still. Stöd patientens armar och ben. Fordonet rör sig Stanna fordonet under insamlingen av 12-avlednings-EKG-data. Gamla, korroderade eller uttorkade elektroder Radiofrekventa störningar (RFS) Skadad kabel eller kontakt/avledningstråd Kontrollera utgångsdatumet på elektrodförpackningarna. Använd endast silver/silverklorid- elektroder som inte är för gamla. Låt elektroderna ligga kvar i den förseglade påsen tills de ska användas. Kontrollera vilken utrustning som förorsakar den radiofrekventa störningen (t.ex. radiosändare) och flytta den eller stäng av strömmen till den. Inspektera huvudkablarna och tillbehörskablarna. Byt ut de delar som är skadade Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-23

64 Tabell 4-3 Felsökningstips för 12-avlednings-EKG (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Monitorn fullföljer inte analyssekvensen för 12-avlednings- EKG Signalstörning och följande meddelande visas: ONORMALT BRUS 12-AVLEDNING AVBRYTS Vandrande baslinje (låg frekvens/hög amplitudartefakt) Fin baslinjeartefakt (hög frekvens/låg amplitud) Användaren tryckte på en annan funktionsknapp (t.ex. SKRIV UT) innan sekvensen för 12- avlednings-ekg var klar Signalstörningar som pågår i mer än 30 sekunder Otillräcklig hudpreparation. Dålig kontakt mellan elektrod och hud Otillräcklig hudpreparation Isometrisk muskelspänning i armar eller ben För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Tryck på 12-AVL. för att registrera ett nytt 12-avlednings-EKG. Vänta tills sekvensen är klar. Tryck på 12-AVL. för att registrera ett nytt 12-avlednings-EKG. Preparera huden enligt anvisningarna på sida 4-8 och applicera nya elektroder. Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt. Preparera huden enligt anvisningarna på sida 4-9 och applicera nya elektroder. Kontrollera att armar och ben vilar på ett fast underlag. Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

65 SpO2-, SpCO- och SpMet-övervakning ÖVERVAKNING 4 SpO 2, SpCO och SpMet är tillvalsfunktioner till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. När alla tre alternativen (SpO 2, SpCO och SpMet) är installerade mäter pulsoximetern funktionell syrgasmättnad (SpO 2 ), koloxidhemoglobinkoncentration (SpCO) och methemoglobinkoncentration (SpMet) i blodet. VIKTIGT! Sensorer som endast är till för SpO 2 samt kombinationer av sensorer för SpO 2, SpCO och SpMet finns tillgängliga för användning. Masimo -sensorer som endast är till för SpO 2 med röd kontakt är kompatibla för användning med LIFEPAK 15-monitorer. Masimo Rainbow -sensorer krävs för att övervaka SpO 2, SpCO och SpMet. Dessa sensorer är inte kompatibla med andra LIFEPAK-defibrillatorer/monitorer. En lista över Masimo-sensorer och anslutningskablar som är avsedda för användning med LIFEPAK 15-monitor/defibrillator finns på Physio-Controls webbplats. Läs noga bruksanvisningarna som medföljer sensorer och anslutningskablar för en fullständig beskrivning, anvisningar, varningar, viktig information och specifikationer. Kontakta din lokala Physio-Control-representant för att beställa sensorer och anslutningskablar eller beställ via Internet på store.physio-control.com. Avsedd användning En pulsoximeter är en noninvasiv enhet som kontinuerligt mäter funktionell syrgasmättnad (SpO 2 ), koloxidhemoglobinkoncentration (SpCO) och methemoglobinkoncentration (SpMet) i blodet. Kontinuerlig övervakning av SpO 2 kan ge ett tidigt varningstecken när syrgasmättnaden minskar och kan hjälpa klinikern att handla snabbt innan patienten utvecklar senare tecken på hypoxemi. Tidigare kunde blodparametrarna SpCO och SpMet endast erhållas från invasiva blodgasprover. Denna nya teknologi hjälper till att identifiera ofta dolda tillstånd av koloxidhemoglobinemi (koloxidförgiftning) och methemoglobinemi (ett tillstånd som hindrar tillförsel av syre till vävnader). Låga nivåer av både SpCO och SpMet ses normalt i blodet. Tidig detektion av betydligt förhöjda nivåer kan emellertid leda till korrekt diagnos och behandling och kan förbättra resultatet för patienten. Pulsoximetri är ett verktyg som bör användas tillsammans med bedömning av patientens tillstånd. Se till att patienten alltid står under uppsikt och förlita dig inte enbart på mätning av SpO 2, SpCO och SpMet. Om utvecklingen går mot en tydlig syrebrist eller om koloxidförgiftning eller methemoglobinemi misstänks hos patienten, ska blodprover också analyseras med laboratorieinstrument för att få fullständig insikt i patientens tillstånd. Använd inte pulsoximeter för att övervaka patienter för apné Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-25

66 Indikationer Pulsoximetri indikeras för användning på patienter som riskerar att utveckla hypoxemi, koloxidhemoglobinemi eller methemoglobinemi. SpO 2 -övervakning kan användas i rörliga eller icke-rörliga tillstånd och hos patienter med bra eller dålig perfusion. Noggrannheten för SpCO och SpMet har inte validerats under rörelse eller i situationer med låg blodgenomströmning. Kontraindikationer Inga kända. Varningar och viktig information för SpO2, SpCO, och SpMet VARNINGAR FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRÄNNSKADOR FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRÄNNSKADOR Läs noga igenom denna bruksanvisning, bruksanvisningen för sensorn och förlängningskabeln samt varningstexter och påpekanden innan utrustningen används. FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRÄNNSKADOR Sensorer och kablar från andra tillverkare kan orsaka felaktig oximeterfunktion och göra säkerhetsattesterna ogiltiga. Använd endast de sensorer och kablar som specificerats i denna bruksanvisning. RISK FÖR FELAKTIGA AVLÄSNINGAR FELAKTIGA PULSOXIMETRIAVLÄSNINGAR Använd inte skadade sensorer eller kablar. Ändra inte sensorerna eller kablarna på något sätt. Ändringar och modifieringar kan påverka prestanda och/eller noggrannhet. Använd aldrig mer än en kabel mellan pulsoximetern och sensorn för att förlänga. FELAKTIGA PULSOXIMETRIAVLÄSNINGAR Sensorer som är utsatta för omgivande ljus kan om de appliceras inkorrekt på patienten ge felaktiga mättnadsavläsningar. Fäst sensorn stadigt på patienten och kontrollera ofta att den fortfarande sitter fast för att säkerställa korrekta avläsningar. FELAKTIGA PULSOXIMETRIAVLÄSNINGAR Svår anemi, methemoglobin, intravaskulära färgämnen som ändrar den normala blodpigmenteringen, överdriven patientrörelse, venpulsationer, elektrokirurgiska störningar, exponering för strålning och placering av sensorn på en extremitet som har en blodtrycksmanschett, intravaskulär kateter eller externt applicerat färgämne (som nagellack) kan orsaka störningar i pulsoximeterns prestanda. Var väl insatt i oximeterns användning innan den tas i bruk Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

67 ÖVERVAKNING 4 VARNINGAR FELAKTIGA PULSOXIMETRIAVLÄSNINGAR Pulsationer från ballongstöd i aorta kan öka pulsfrekvensen i oximeterns pulsfrekvensvisning. Verifiera patientens pulsfrekvens mot EKG:ets hjärtfrekvens. RISK FÖR HUDSKADA Långvarig kontinuerlig användning av en sensor kan förorsaka irritation, blåsor eller trycknekros på huden. Kontrollera ofta området kring sensorn beroende på patientens tillstånd och typ av sensor. Flytta sensorn om hudförändringar uppstår. Använd inte tejp för att hålla sensorn på plats eftersom detta kan förorsaka felaktiga avläsningar och skada sensorn eller huden. MÖJLIG STRYPNING Var försiktig när patientkablar dras för att minska risken för insnärjning eller strypning av patienten. VIKTIGT RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNINGEN RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNINGEN Undvik skada på kabeln genom att hålla i kontakterna och inte i själva kabeln när båda ändarna ansluts eller kopplas från. RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNINGEN Sänk inte ned eller doppa sensorerna eller kablarna i någon vätskelösning. Försök inte sterilisera. Ingen underförstådd licens Innehav eller inköp av pulsoximetern medger ingen uttrycklig eller underförstådd licens att använda pulsoximetern med oauktoriserade sensorer eller kablar som, ensamma eller tillsammans med enheten, torde ligga inom ramen för ett eller flera patent som avser denna enhet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-27

68 Så här fungerar pulsoximetern Sensorn i en pulsoximeter sänder en ljusstråle genom en köttig kroppsdel på patienten (vanligen ett finger eller en tå). Sensorn sänder våglängder av ljus från sändaren till en mottagardetektor som i Figur Kabel Sensor (innehåller dioder och detektor) Rött Dioder som avger ljus Infrarött Detektor för mottagning av ljus Figur 4-11 Så här fungerar pulsoximetern Pulsoximetern överför mängden ljus som mottas av detektorn till olika former av hemoglobinmättnadsnivåer och visar dem som procent SpO 2, SpCO och SpMet. Normalvärden för SpO 2 ligger i regel i området från 95 % till 100 %. Normalvärden för SpCO är i regel mindre än 9 % (ett högre normalområde ses oftast hos rökare). Normalvärden för SpMet är i regel mindre än 2 % och kan orsakas av exponering för vissa läkemedel, inklusive lokala anestetikum och kemiska ämnen t.ex. nitriter. Överväganden vid SpO2-, SpCO- och SpMet-övervakning SpO 2 -, SpCO- och SpMet-värdenas kvalitet beror på korrekt storlek och placering av sensorn, tillräckligt blodflöde vid sensorplaceringen, begränsning av patientens rörelser och sensorns exponering för omgivande ljus. Med mycket låg blodgenomströmning vid sensorplaceringen kan till exempel värdena vara lägre än den verkliga syremättnaden i arteriellt blod. Metoder för att testa noggrannheten kan du erhålla från din lokala Physio-Control-representant. Följ dessa riktlinjer för val av lämplig pulsoximetersensor: Patientstorlek (vuxen, barn, småbarn) och vikt Patientens perfusion till extremiteterna Patientens aktivitetsnivå Tillgängliga applikationsställen på patientens kropp Krav på sterilitet Förväntad övervakningstid Gör så här för att underlätta optimal prestanda: 4-28 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

69 ÖVERVAKNING 4 Använd en torr sensor av lämplig storlek. Välj en plats med god perfusion. Ringfingret är att föredra. Välj en plats som hindrar patientrörelser minst, som ett finger på den icke-dominanta handen. Se till att fingrets köttiga del helt täcker detektorn. Se till att sensorn befinner sig i jämnhöjd med patientens hjärta. Applicera sensorn i enlighet med den bruksanvisning som medföljer sensorn Notera alla varningar och viktig information som anges i bruksanvisningen som medföljer sensorn. Sensorapplicering Den plats som föredras för applicering av sensorn är ringfingret på den icke-dominanta handen. Gör så här för att applicera sensorn: 1. Rikta in sensorn så att kabeln är placerad över patientens handrygg. 2. Placera fingret i sensorn tills fingerspetsen vidrör det upphöjda "fingerstoppet". 3. Sensorns gångjärnsupphängda delar ska öppnas för att åstadkomma ett jämnt grepp över hela fingret. Kontrollera att sensorn sitter i rätt position. En fullständig täckning av detektorfönstret behövs för att säkerställa korrekta data. Sensorerna är ljuskänsliga. Om det omgivande ljuset är starkt bör ljuset avlägsnas eller minskas, täck över sensorn med ett ogenomskinligt material för att blockera ljuset och kontrollera sensorplaceringens lämplighet. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att värdena är otillförlitliga. Om överdrivna rörelser utgör ett problem under SpCO/SpMet-övervakning kan följande lösningar beaktas: Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt och i rätt riktning. Använd självhäftande sensorer för engångsbruk. Flytta om möjligt sensorn till en mindre aktiv plats. Obs! Svep inte in sensorn för hårt eller använd tejp som komplement för att hålla sensorn på plats eftersom detta kan förorsaka felaktiga oximeteravläsningar. Obs! Cirkulation distalt om sensorplaceringen ska kontrolleras regelbundet. VIKTIGT! Masimo Rainbow -sensorer är nödvändiga för att övervaka SpCO och SpMet och de är inte kompatibla med andra LIFEPAK-defibrillatorer/monitorer Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-29

70 Procedur för oximeterövervakning Strömmen till pulsoximetern styrs av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. När defibrillatorn slås på aktiveras oximetern och utför en kalibrering och ett funktionskontroll som kan ta ungefär 20 sekunder. Under kalibrering och funktionskontroll visas inte SpO 2 -, SpCO- eller SpMet-information på skärmen. Pulsoximetern försätts i viloläge när den inte används för att spara på batteriet. Viloläget aktiveras inom 10 sekunder efter att sensorn har kopplats från. I viloläget visas inga uppgifter om SpO 2,SpCO eller SpMet på skärmen. När en sensor- eller patientsignal upptäcks, utför oximetern en funktionskontroll och återgår sedan till normalläge. Pulsoximetern mäter och visar SpO 2 -nivåer mellan 50 och 100 %. SpO 2 -nivåer under 50 % visas som <50. När SpO 2- nivåerna är mellan 70 och 100 % är noggrannheten ±3 siffror. Pulsoximetern mäter och visar SpCO i området 0 40 % med nogrannheten ±3 siffror. Pulsoximetern mäter och visar SpMet i området 0 15 % med nogrannheten ±1 siffror. Gör så här för att övervaka SpO 2 : 1. Tryck in PÅ. 2. Anslut pulsoximeterkabeln till monitorn och sensorn. 3. Anslut sensorn till patienten. 4. Observera pulsstapeln för att kontrollera variationerna. Pulsstapelns amplitud anger kvaliteten på den relativa signalstyrkan. 5. Bekräfta att SpO 2 -värdet visas och är stabilt. 6. Använd VÄLJAREN för att justera volymen, känsligheten och genomsnittstiden om så behövs. Gör så här för att övervaka SpCO eller SpMet: 1. Utför Steg 2 till Steg 5 ovan. 2. Verifiera att en SpCO/SpMet-sensor används. Endast Rainbow-sensorer kan avläsa SpCO/SpMet. 3. Uppmana patienten att vara stilla. 4. Tryck på SKRIV UT för att erhålla ett SpCO- eller SpMet-värde snabbt. Om streck (---) visas på utskriften istället för värden för SpCO eller SpMet, vänta ett par sekunder på att mätvärden ska erhållas. eller Gör så här för att visa SpCO eller SpMet: Använd VÄLJAREN för att välja SpO 2 -området. Välj PARAMETER från menyn. Välj SPCO eller SPMET. Valt värde visas i 10 sekunder. Obs! SpCO- och SpMet-övervakning är inte avsett att användas under patientrörelse eller vid tillstånd med låg blodgenomströmning Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

71 ÖVERVAKNING 4 Rådgivande SpO2/SpCO/SpMet Om SpCO- eller SpMet-värdena är över de normala gränserna och tyder på att en farlig mängd koloxidhemoglobin eller methemoglobin finns i blodet, sker en rådgivning. Vid rådgivning: Det förhöjda SpCO- eller SpMet-värdet visas istället för SpO 2. Det förhöjda värdet blinkar och larmsignal utlöses. En av följande rådgivande meddelanden visas i meddelandeområdet: Rådgivande meddelande: SpCO > 10 % Rådgivande meddelande: SpMet > 3 % För att avbryta rådgivning, tryck på LARM. SpO 2 -området återgår till SpO 2 -avläsning. Det rådgivande meddelandet är kvar på skärmen till det förhöjda värdet återgår till att vara inom de normala gränserna eller enheten stängs av. VARNING FELAKTIGA SPO 2 -VÄRDEN Koloxidhemoglobin och methemoglobin kan felaktigt öka SpO 2 -värden. Mängden som SpO 2 ökar är ungefär likvärdig med mängden koloxidhemoglobin eller methemoglobin som finns i blodet. Saturationskurvan Du kan visa saturationskurvan i kanal 2 eller 3. Gör så här för att visa saturationskurvan: 1. Vrid VÄLJAREN för att markera vågform KANAL 2 eller Tryck på VÄLJAREN. Kanalmenyn visas. 3. Välj VÅGFORM och välj sedan SPO2. SpO 2 -vågformen visas i den valda kanalen. Vågformen antar automatiskt den storlek som gör kurvan lättast att uppfatta Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-31

72 Volym Gör så här för att justera pulstonsvolymen: SpO2_SpCo_SpMet Parameter SpO2 SpO2-volym Känslighet Normal Genomsnittstid 8 sekunder 1. Vrid VÄLJAREN för att markera SpO 2 -området på huvudmenyn. 2. Tryck på VÄLJAREN. 3. Markera och välj SPO2-VOLYM. 4. Vrid VÄLJAREN till önskad volym. 5. Tryck på VÄLJAREN för att ställa in volymen. Känslighet Genom inställningen av känsligheten kan oximetern justeras till antingen NORMAL eller HÖG för olika perfusionstillstånd. Gör så här för att justera känslighet: 1. Markera och välj SpO 2 -området på huvudmenyn. 2. Välj KÄNSLIGHET och välj sedan NORMAL eller HÖG. Obs! NORMAL känslighet rekommenderas för de flesta patienter. Vid inställningen HÖG känslighet kan SpO 2 övervakas vid tillstånd med låg blodgenomströmning som vid svår hypotension vid chock. När SpO 2 -känsligheten är inställd på HÖG är signalen mer känslig för artefakter. Övervaka patienten noggrant när inställningen HÖG känslighet används. Genomsnittstid Med genomsnittstid kan tidsperioden som används för att beräkna det genomsnittliga SpO 2 - värdet justeras. Gör så här för att justera genomsnittstid: 1. Markera och välj SpO 2 -området på huvudmenyn. 2. Välj GENOMSNITTSTID och välj sedan ett av följande: 4 sekunder 8 sekunder 12 sekunder 16 sekunder Obs! Genomsnittstiden 8 sekunder rekommenderas för de flesta patienterna. Tiden 4 sekunder rekommenderas för patienter med SpO 2 -värden som ändras snabbt. Tidsperioderna 12 och 16 sekunder används när artefakter påverkar pulsoximeterns funktion Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

73 ÖVERVAKNING 4 Rengöring Pulsoximetersensorer kan vara självhäftande (för enpatientbruk) eller återanvändbara. Gör så här för att rengöra den återanvändbara sensorn och anslutningskabeln: 1. Koppla från sensorn och kabeln från monitorn. Kontrollera så att kabeln inte är skadad. 2. Använd en ren mjuk duk fuktad med 70 % isopropylalkohol för att torka rent. 3. Låt torka helt innan sensorn placeras på en patient eller kabeln ansluts till monitorn igen. Obs! Försök inte sterilisera. Sänk inte ned eller doppa i någon vätskelösning. För mer information om rengöring av enheten, se "Rengöra enheten" på sida Felsökningstips Tabell 4-4 Felsökningstips för SpO 2, SpCO och SpMet OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Monitorn uppmäter en puls, men det finns ingen syremättnad eller pulsfrekvens. Patienten rör sig mycket Håll patienten stilla. Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt. Flytta sensorn. Applicera självhäftande sensor. Patientens perfusion kan vara för låg Kontrollera patienten. Öka känsligheten. SpO 2 eller pulsfrekvensen ändras snabbt, pulsamplituden är oregelbunden Patienten rör sig mycket Håll patienten stilla. Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt. Flytta sensorn. Applicera självhäftande sensor. Öka känsligheten. En elektrokirurgisk enhet (ESU) kan störa funktionen Flytta monitorn så långt bort från ESU som möjligt. Anslut ESU och monitorn till olika elektriska kretsar. Flytta jordningsmattan för ESU så nära platsen för det kirurgiska ingreppet som möjligt. Sensorn kan vara fuktig Byt ut sensorn Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-33

74 Tabell 4-4 Felsökningstips för SpO 2, SpCO och SpMet (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet SPO2: INGEN SENSOR UPPTÄCKT visas Sensorn är inte ansluten till patienten eller kabeln är bortkopplad från monitorn/ defibrillatorn Kontrollera att sensorn och kabeln är ordentligt anslutna. Kontrollera att rätt sorts sensor används. Skadad kabel eller sensor Byt ut skadad kabel eller sensor. Inget SpO 2 -, SpCO- eller SpMet-värde (---) visas Oximetern utför eventuellt självkalibrering eller funktionstest Vänta tills den är klar. Om värden inte visas inom 30 sekunder, koppla från och anslut sensorn igen. Om värden inte visas efter ytterligare 30 sekunder, byt ut sensorn. Defibrillatorstöt precis levererad Inget. Om värden inte visas inom 30 sekunder, koppla från och anslut sensorn igen. Om värden inte visas efter ytterligare 30 sekunder, byt ut sensorn. Ljus med hög intensitet (som pulserande strobljus) kan störa funktionen Täck över sensorn med ett ogenomskinligt material om så krävs. Skadad kabel eller sensor Byt ut skadad kabel eller sensor. Olika SpCO- eller SpMet-värden för samma patient XXX visas istället för SpO 2 -värde Varje mätning, även på samma patient, kan vara olika Fel på SpO 2 -modulen Fel på intern kabel Bekräfta genom att göra tre mätningar: ringfinger, långfinger och sedan pekfinger. Beräkna medelvärdet för resultaten. Kontakta kvalificerad servicepersonal Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

75 ÖVERVAKNING 4 Tabell 4-4 Felsökningstips för SpO 2, SpCO och SpMet (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet SPO2: KONTROLLERA SENSOR visas. Sensorn är bortkopplad från patienten eller kabeln Sätt fast sensorn. Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt. För starkt omgivande ljus Avlägsna eller blockera ljuskällan om så är möjligt. Täck över sensorn med ett ogenomskinligt material om så krävs. Felaktig eller defekt sensor Byt ut sensorn. Meddelandet SPO2: OKÄND SENSOR visas Meddelandet SPO2: SÖKER EFTER PULS visas. Patienten har en svag puls eller lågt blodtryck eller sensorn har inte placeras korrekt En sensor som inte är en godkänd Physio-Control-sensor är kopplad till enheten En sensor är kopplad till patienten och letar efter en puls Flytta sensorn till en annan plats. Kontrollera om patientens perfusion är tillräcklig för sensorns placering. Kontrollera att sensorn sitter fast utan att sitta för hårt. Kontrollera att sensorn inte sitter på en extremitet som har en blodtrycksmanschett eller en intravaskulär kanyl. Testa sensorn på en annan person. Kontrollera att sensorn är en godkänd Physio-Controlsensor. Vänta tills den är klar. Meddelandet SPO2: LÅG BLODGENOMSTRÖMNING visas. Patienten har svag puls Flytta sensorn till en annan plats. Meddelandet SP02: DÅLIG SIGNAL visas MEDDELANDET SPO2: SENSOR STÖDJER INTE SPCO ELLER SPMET visas När signalkvaliteten är låg kan mätningarnas noggrannhet kompromissas Sensor som endast är till för SpO 2 används med en enhet med kapacitet för SpCO/SpMet Kontrollera att sensorn och kabeln är ordentligt anslutna. Flytta sensorn till en plats med bättre perfusion. Ingen nödvändig eller använd Rainbow-sensor för att mäta SpCO eller SpMet. Obs! Rainbow-sensorns meddelanden (SpO 2, SpCO och SpMet) rapporteras som SPO2: (MEDDELANDE). För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-35

76 Övervakning av noninvasivt blodtryck Avsedd användning LIFEPAK 15-monitor för övervakning av noninvasivt blodtryck (NIBP) mäter blodtryck (BT) med hjälp av oscillometrisk mätteknik för att bestämma systoliskt och diastoliskt tryck samt medelartärtryck och pulsfrekvens. Mätning kan initialiseras manuellt eller ställas in för automatisk mätning i förbestämda intervaller. Blodtrycksmätningar som fastställs med hjälp av denna enhet är likvärdiga med sådana som erhålls av en utbildad observatör med blodtrycksmanschett/stetoskopauskultation, inom de gränser som föreskrivits i American National Standard Electronic or automated sphygmomanometers (AAMI SP-10). NIBP är ett verktyg som ska användas som komplement till bedömning av patientens tillstånd. Var noga med att alltid bedöma patientens tillstånd och förlita dig inte endast på NIBP-monitorn. Indikationer Övervakning av noninvasivt blodtryck är avsett för detektion av hypertension och hypotension och övervakning av blodtryckstrender i patienttillstånd som, men inte begränsat till, chock, akut dysrytmi eller svår vätskeobalans. Kontraindikationer Inga kända Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

77 ÖVERVAKNING 4 Varningar och viktig information vid NIBP-övervakning VARNINGAR RISK FÖR FÖRLUST AV INTRAVENÖST TILLTRÄDE OCH FELAKTIG INFUSIONSHASTIGHET Placera inte blodtrycksmanschetten på en extremitet som används för intravenös infusion. Blodtrycksmätningen kan påverka fritt öppet flöde för den intravenösa infusionen eftersom blodflödet ockluderas. RISK FÖR FELAKTIGA AVLÄSNINGAR RISK FÖR FELAKTIGA BLODTRYCKSMÄTNINGAR Modifiera inte NIBP-monitorns pneumatikslang. Physio-Control kan inte garantera korrekt NIBP-funktion om slangen modifieras. Modifikation av pneumatikslangen gör garantin ogiltig. Undvik att tilltryckning eller hinder uppstår i tryckslangar. RISK FÖR FELAKTIGA BLODTRYCKSMÄTNINGAR Användning av NIBP-tillbehör som inte rekommenderas av Physio-Control kan få enheten att fungera felaktigt och göra säkerhetsattesterna ogiltiga. Använd endast tillbehör som specificerats i denna bruksanvisning. RISK FÖR FELAKTIGA SYREMÄTTNADSAVLÄSNINGAR Utför inte NIBP-mätningar på en extremitet som används för syremättnadsövervakning. Mätning av syremättnad påverkas av blodtrycksmätningar eftersom blodflödet ockluderas. VIKTIGT SKADA PÅ UTRUSTNING Pumpa inte upp en manschett om den inte är placerad på en extremitet. Hur NIBP-övervakning fungerar NIBP-monitorn använder oscillometrisk mätteknik. Oscillometrisk teknik använder sig inte av Korotkoff-ljud för att bestämma blodtryck utan övervakar förändringar i tryckpulser som är förorsakade av blodflödet genom artären. NIBP-monitorn fyller manschetten kring patientens arm till ett tryck som ockluderar artären och tömmer sedan manschetten stegvis. När blod börjar flyta genom artären förorsakar det ökande blodflödet en amplitudhöjning av tryckpulserna i manschetten. När NIBP-monitorn stegvis minskar trycket når pulserna en toppamplitud och börjar sedan sjunka. De stigande och sjunkande amplitudvärdena bildar en kurva som analyseras och ger värden för systoliskt, diastoliskt och medelartärtryck (MAP) Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-37

78 Monitorn mäter pulsfrekvens genom att räkna antalet pulser under en tidsperiod. Monitorn använder en teknik som sorterar bort artefakter så att korrekta resultat erhålls under de flesta användningsförhållanden. Om patienten upplever arytmier under mätning kan noggrannheten i pulsfrekvensbestämningen påverkas eller så kan den tid det tar att fullborda en mätning bli förlängd. Chocktillstånd kan exempelvis innebära att kurvan från blodtrycksmätningen får låg amplitud, vilket gör det svårt för monitorn att exakt bestämma systoliska och diastoliska tryck. Överväganden vid NIBP-övervakning Likt alla andra noninvasiva oscillometriska blodtrycksmonitorer finns det kliniska förhållanden som kan påverka noggrannheten för erhållna mätvärden, bland annat följande: Patientens fysiologiska tillstånd. Chock kan exempelvis leda till att kurvan från blodtrycksmätningen har låg amplitud, vilket gör det svårt för monitorn att exakt bestämma systoliska och diastoliska tryck. Patientens kroppställning. Rörelser kan förlänga mätprocessen eftersom rörelseartefakter måste sorteras bort från inkommande data. Bland rörelser som påverkar mätningen kan ingå att patienten förflyttas, rör på sig, får ett anfall eller kramp, att manschetten stöts till och att armen under manschetten böjs. Närvaro av annan medicinsk utrustning. Monitorn fungerar inte tillfredsställande om patienten är kopplad till en hjärt-lungmaskin. Om patienten drabbas av arytmier kan noggrannheten i pulsfrekvens påverkas eller den tid det tar att fullborda en NIBP-mätning bli förlängd. Enheten tömmer automatiskt manschetten om en blodtrycksmätning inte kan nås inom 120 sekunder. Blodtryck och puls kan variera kraftigt mellan mätningar. Monitorn kan inte varsko användaren om ändringar i vitala parametrar som sker mellan mätcyklerna. Det kan finnas en viss skillnad mellan manuella avläsningar och avläsningar från monitorn på grund av olika känslighet hos de två metoderna. NIBP-monitorn uppfyller standarden ANSI/ SP10 AAMI och dess krav om att skillnaden vid jämförelse med auskultatorisk avläsning i medeltal måste ligga inom ±5 mmhg, med en standardavvikelse på högst 8 mmhg. Om NIBP-monitorn används under defibrillering är monitorn inte tillgänglig under uppladdning av defibrillatorn. Vid stöten återställs monitorn och streck ( ) visas i stället för tryckvärden. Efter defibrilleringen kan blodtrycksmätningar återupptas i enlighet med "Procedur för NIBPövervakning" på sida Om blodtrycksmanschetten av någon anledning inte töms eller orsakar stora obehag för patienten, ta bort manschetten från armen eller koppla från slangen från defibrillatorn Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

79 ÖVERVAKNING 4 Val av manschett Användning av manschetter av rätt konstruktion och storlek är av avgörande betydelse för noggrann blodtrycksmätning. Manschetten måste sitta tätt runt extremiteten för att ockludera artären. För en lista över blodtrycksmanchetter som är avsedda för användning med LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator, se tillbehörskatalogen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator på store.physio-control.com. Procedur för NIBP-övervakning Monitorn blåser upp en ockluderande manschett och bestämmer systoliskt och diastoliskt tryck, medelartärtryck (MAP) och pulsfrekvens. Tryckvärden rapporteras i mmhg och pulsfrekvens i slag per minut (spm). Metoder för avläsning av blodtryck finns tillgängliga både för enstaka mätningar och seriemätningar i angivna mellanrum (tidsstyrda). NIBP-monitorn får ström från defibrillatorn. När defibrillatorn slås på genomför NIBP-monitorn ett funktionstest som tar cirka tre sekunder. VIKTIGT! NIBP-porten och -slangen till LIFEPAK 15-monitorn är inte kompatibel eller utbytbar med NIBP-slangar som används med andra LIFEPAK-monitorer/defibrillatorer. Ändring av initialtryck vid påfyllning Manschettens initialtryck bör ställas in cirka 30 mmhg högre än patientens förväntade systoliska tryck. Fabriksinställt initialtryck för den första mätningen är 160 mmhg. För pediatriska patienter måste manschettens initialtryck sänkas. Inställningarna för initialtryck är 80, 100, 120, 140, 160 eller 180 mmhg. Var försiktig så att inställningen för initialtryck inte är lägre än den vuxna patientens systoliska tryck. Detta kan få manschetten att blåsas upp på nytt och leda till obehag för patienten. Vid därpå följande mätningar blåser monitorn upp med ett tryck som är cirka 30 mmhg högre än det tidigare bestämda systoliska trycket. Gör så här för att välja initialtryck: Start Intervall Initialtryck NIBP Av 160 mmhg 1. Vrid VÄLJAREN för att markera NIBP-området. 2. Tryck på VÄLJAREN. NIBP-menyn visas. 3. Välj INITIALTRYCK. 4. Vrid VÄLJAREN till önskat tryck. 5. Tryck på VÄLJAREN för att ställa in initialtrycket. Obs! Mätdata registreras i LIFEPAK 15-monitor/defibrillators logg för vitala parametrar. För mer information om loggen för vitala parametrar och hur den används, se Kapitel 7, "Datahantering" Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-39

80 Procedur vid enstaka manuella mätningar NIBP-mätningen tar normalt 40 sekunder att bli klar. Om mätningen inte blivit klar inom 120 sekunder töms manschetten automatiskt. Gör så här för att erhålla enstaka manuella mätningar: 1. Tryck in PÅ. 2. Välj en manschett av lämplig storlek och applicera den tätt kring extremiteten. 3. Anslut slangen till manschetten och till NIBP-porten på monitorn. 4. Ändra initialtrycket för fyllning om nödvändigt. 5. Placera extremiteten i ett bekvämt läge med stöd på ungefär samma nivå som patientens hjärta. Informera patienten om att manschetten kommer att blåsas upp och ge upphov till ett tryck runt armen och att han/hon kan känna stickningar i fingrarna. 6. Tryck på NIBP för att starta mätningen och kontrollera att patientens arm inte rör sig. När mätningen är slutförd visas systoliskt och diastoliskt tryck samt medelartärtryck. Tryck på NIBP igen för att avbryta mätningen. Obs! NIBP-pulsfrekvensen visas endast om inte EKG eller SpO 2 är aktiverade. Procedur för tidsstyrda mätningar Om timern ställs in utför monitorn upprepade mätningar i regelbundna intervall. Vid användning av en tidsstyrd mätning räknas intervallet från mätningens början till början av nästa mätning. Alternativen är AV (fabriksinställning), 2, 3, 5, 10, 15, 30 och 60 minuter. Manuella mätningar kan göras mellan tidsstyrda mätningar genom att trycka på NIBP. Efterföljande intervall räknas från starten av den manuella mätningen. Nedräkningstimer visar tiden till nästa mätning Medelartärtryck (MAP) Systoliskt tryck Diastoliskt tryck Figur 4-12 NIBP-mätningar och timer 4-40 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

81 ÖVERVAKNING 4 Gör så här för att ställa in tidsstyrda mätningar: 1. Tryck in PÅ. 2. Välj en manschett av lämplig storlek och applicera den tätt kring extremiteten. 3. Anslut slangen till manschetten och till NIBP-porten på monitorn. 4. Vrid VÄLJAREN och markera NIBP-området. 5. Tryck på VÄLJAREN. NIBP-menyn visas. 6. Välj INTERVALL och välj sedan önskat tidsintervall. 7. Placera extremiteten i ett bekvämt läge med stöd på ungefär samma nivå som patientens hjärta. Informera patienten om att manschetten kommer att blåsas upp och ge upphov till ett tryck runt armen och att han/hon kan känna stickningar i fingrarna. 8. Tryck på NIBP för att starta mätningen och kontrollera att patientens arm inte rör sig. När mätningen är slutförd visas systoliskt och diastoliskt tryck samt medelartärtryck. Nedräkningstimern visar tiden till nästa automatiska NIBP-mätning. Tryck på NIBP igen för att avbryta en pågående mätning. Obs! Om manschettrycket vid något tillfälle överskrider 290 mmhg eller om ett systemfel föreligger i NIBP-modulen kommer tidsstyrd NIBP-mätning att avslutas. Följ förfarandet för tidsstyrda mätningar ovan för att återuppta mätningarna. Rengöring Gör så här för att rengöra den manschetten och pneumatikslangen: 1. Koppla från slangen från manschetten och monitorn. Använd en ren, mjuk duk fuktad med antiseptisk lösning för att torka rent. 2. Kontrollera att slangen inte är sprucken eller vikt. Byt ut slangen om den är skadad. 3. Kontrollera att manschetten inte är skadad eller sliten. Byt ut manschetten om den är skadad. 4. Låt båda torka helt innan manschetten placeras på en patient eller slangen ansluts till monitorn igen. För mer information om rengöring av enheten, se "Rengöra enheten" på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-41

82 Felsökningstips Tabell 4-5 Felsökningstips vid NIBP-övervakning OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet NIBP-LUFTLÄCKAGE visas Meddelandet NIBP-FLÖDESFEL visas. Meddelandet NIBP MISSLYCKADES visas. Meddelandet NIBP-INITIALISERING visas. Meddelandet NIBP-RÖRELSE visas Meddelandet NIBP-ÖVERTRYCK visas Manschetten applicerades för löst Läcka i manschettens/ monitorns pneumatiksystem Pneumatiksystemet upprätthåller inte stabilt manschettryck Monitorn kan inte erhålla ett referensvärde för nolltryck NIBP har begärts men utan framgång på grund av en 30-sekunders återställning. Patientens extremitet rörde sig för mycket för att monitorn korrekt skulle kunna fullfölja mätningen Manschettrycket överskred 290 mmhg Kontrollera att manschetten sitter tätt på patienten. Kontrollera att anslutningen mellan manschett och monitor sitter stadigt. Kontrollera att manschetten inte läcker. Använd inte en manschett med läckage. Töm eller ta loss manschetten. Kontrollera att slangen inte läcker. Byt ut manschetten. Kontrollera om slangen vikt sig eller blockerats. Om meddelandet kvarstår måste monitorn tas ur bruk och lämnas in för service. Använd en annan metod för att mäta patientens blodtryck. Vänta tills meddelandet försvinner och begär NIBP. Be patienten ligga stilla med extremiteten avslappnad och stödd. Kontrollera att patientens arm inte rör sig under NIBP-mätningen. Koppla från slangen eller avlägsna manschetten. Undvik mycket snabb tillklämning av manschetten. Om meddelandet kvarstår måste manschetten tas ur bruk och lämnas in för service Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

83 ÖVERVAKNING 4 Tabell 4-5 Felsökningstips vid NIBP-övervakning (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet NIBP-TID SLUT visas Meddelandet NIBP SVAG PULS visas XXX visas i stället för NIBP-avläsningar Meddelandet NIBP KONTROLLERA MANSCHETT visas Kan inte ansluta NIBP-slangen till enheten Monitorn fullbordade inte en mätning inom 120 sekunder Monitorn upptäckte inte någon puls Fel på NIBP-modulen. NIBP modulen kalibrerades inte ordentligt Manschetten är inte ansluten till patient eller enhet LIFEPAK 12 NIBPslangkopplingen är inte kompatibel med LIFEPAK 15 NIBP-porten Kontrollera att manschetten sitter tätt på patienten. Upprepa mätningen. Prova med ett högre initialtryck. Använd en annan metod för att mäta patientens blodtryck om meddelandet kvarstår. Kontrollera pulsen distalt om manschetten. Kontrollera att manschetten sitter tätt på patienten. Kontakta kvalificerad servicepersonal. Kontrollera att manschetten sitter tätt på patienten. Kontrollera slangens anslutning till enheten. Skaffa korrekta NIBP-slangar som är kompatibla med LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator. Manschett töms inte Interna ventiler öppnas inte Koppla från NIBP-slang. Ta loss manschetten från patienten. Manschetten fylls inte Manschetten är inte ansluten till enheten Läckage i slang, manschett eller koppling Kontrollera slangens anslutning till enheten och manschetten. Byt ut NIBP-slang eller -manschett. För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-43

84 Övervakning av ETCO2 Avsedd användning Monitorn för endtidal CO 2 (EtCO 2 ) är en kapnometrisk enhet som använder spridningsfri infraröd spektroskopi för att kontinuerligt mäta CO 2 under varje andetag och rapportera den mängd som finns närvarande vid utandningsfasens slut (EtCO 2 ). Provet erhålls med sidoflödesmetoden och kan användas med intuberade och icke-intuberade patienter. Andningsfrekvens mäts också och visas i andetag per minut. EtCO 2 -monitorn är ett verktyg som ska användas som komplement till bedömning av patientens tillstånd. Var noga med att alltid bedöma patientens tillstånd och förlita dig inte endast på EtCO 2 -monitorn. Indikationer EtCO 2 -övervakning används för att upptäcka trender i nivån av utandad CO 2. Monitorn används för att övervaka andningens och behandlingens effektivitet vid akut hjärt-lungvård för att det t.ex. ska gå att avgöra om den kompression som ges under HLR är tillräcklig eller för att snabbt upptäcka om en endotrakealtub är korrekt placerad. Kontraindikationer Inga kända. Varningar vid EtCO2-övervakning VARNINGAR BRANDFARA BRANDFARA Läs noga igenom denna bruksanvisning, bruksanvisningen för FilterLine -slangen och varningstexter och påpekanden innan utrustningen används. BRANDFARA FilterLine-slangen kan antändas i närheten av O 2 vid direkt exponering för laser, elektrokirurgisk utrustning eller hög värme. Använd med försiktighet för att förhindra antändning av FilterLine-slang Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

85 ÖVERVAKNING 4 VARNINGAR BRANDFARA Lättantändliga anestesimedel blandas med den luft från patienten som kapnometern tar prov från. Om EtCO 2 -monitorn används i närvaro av lättantändliga gaser, t.ex. kväveoxidul eller vissa andra anestesimedel, bör EtCO 2 -gasporten anslutas till ett uppsugningssystem. RISK FÖR FELAKTIGA AVLÄSNINGAR RISK FÖR FELBEDÖMNING AV PATIENTENS TILLSTÅND EtCO 2 -monitorn är endast avsedd som ett hjälpmedel vid bedömning av patientens tillstånd och får inte användas som en diagnostisk apnémonitor. Ett apnémeddelande visas om ett giltigt andetag inte upptäckts inom 30 sekunder och anger den tid som förflutit sedan det senaste giltiga andetaget. Denna funktion måste användas tillsammans med kliniska tecken och symtom. RISK FÖR FELAKTIGA CO2-AVLÄSNINGAR Användning av CO 2 -tillbehör från andra tillverkare kan medföra att enheten inte fungerar som den ska och sätter säkerhetsgodkännandet ur kraft. Använd endast tillbehör som specificerats i denna bruksanvisning. HÄLSORISK RISK FÖR STRYPNING Var försiktig när patientslangen (FilterLine) dras för att minska risken för insnärjning eller strypning av patienten. INFEKTIONSRISK Microstream CO 2 -tillbehör får inte återanvändas, steriliseras eller rengöras eftersom de är konstruerade för engångsbruk till en enda patient Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-45

86 Hur kapnografi fungerar En EtCO 2 -sensor övervakar kontinuerligt den koldioxid (CO 2 ) som patienten andas in och ut. Sensorn använder Microstream spridningsfri infraröd (IR) spektroskopi för mätning av koncentrationen av CO 2 -molekyler som absorberar infrarött ljus. CO 2 FilterLine-systemet levererar ett prov av utandningsgaser direkt från patienten till LIFEPAK 15 för CO 2 -mätning. Den låga flödeshastigheten vid provtagningen (50 ml/min) minskar ansamling av vätska och sekret samt förhindrar blockering, vilket bibehåller CO 2 -kurvans form. CO 2 -sensorn uppfångar mikroprov (15 mikroliter). Denna extremt låga volym ger snabb responstid och exakta CO 2 -avläsningar, till och med vid höga andningsfrekvenser. Microbeam IR-källan genomlyser både prov- och referenscellen. Denna specialframtagna IR-ljuskällan genererar endast våglängder som är specifika för CO 2 -molekylens absorptionsspektrum. Av den anledningen krävs ingen kompensation för de koncentrationer av O 2, anestesimedel och vattenånga som kan förekomma i utandningsluften. Du kan ställa in LIFEPAK 15-monitor/defibrillator till att använda den kapnografiska BTPSmetoden (kroppstemperatur, tryck och mättnad). Denna metod korrigerar för skillnaden i temperatur och fukt mellan provtagningsplats och alveol. Korrigeringsformeln är 0,97 uppmätt EtCO 2 -värde. Se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med din enhet. Vågformsanalys vid EtCO2-övervakning Värdefull information om patientens utandade CO 2 kan erhållas genom att undersöka och tolka vågformen. Vågformsfaserna Figur 4-13 är en grafisk representation av en normal kapnografisk vågform. Fyra faser i vågformen erfordrar analys. Det raka basavsnittet I II (respiratorisk basnivå) representerar fortsatt inandning av CO 2 -fri gas. Värdet är normalt noll. Avsnittet II III (exspiratorisk uppfas) med en snabb stigning representerar utandning av en blandning av dödrumsgaser och alveolärgaser från acini med de kortaste transporttiderna. Fas III IV (exspiratorisk platå) representerar alveolärplatån som kännetecknas av utandning av mestadels alveolärgas. Punkt IV är det endtidala (EtCO 2 ) värde som registreras och visas av monitorn. Fas IV V (inspiratorisk nedfas) med ett tvärt fall återspeglar inandning av CO 2 -fria gaser. Ändringar i de normala kapnografi- eller EtCO 2 -värdena är resultatet av förändringar i metabolism, cirkulation, ventilation eller utrustningens funktion Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

87 ÖVERVAKNING 4 III IV I II V Figur 4-13 Faser i den respiratoriska vågformen Respiratorisk basnivå Förhöjning av vågformens basnivå (avsnitt I II) avspeglar vanligtvis återinandad CO 2. Denna förhöjning ledsagas oftast av en gradvis ökning av EtCO 2 -värdet. Återinandad CO 2 är vanlig i situationer med ett konstgjort ökat dödrum och hypoventilation. Tvära ökningar i både basnivå och EtCO 2 -värden anger vanligtvis att sensorn förorenats. Exspiratorisk uppfas I den normala vågformen är den stigande fasen (avsnitt II III) vanligtvis brant. När detta avsnitt blir mindre brant är CO 2 -transporten från lungorna till provtagningsstället försenad. Orsakerna till denna försening kan vara fysiologiska eller mekaniska och kan inkludera bronkospasm, blockage i den övre luftvägen eller hinder (eller vikning) i en endotrakel tub (ETT). Exspiratorisk platå Vågformens platå som representerar resterande utandning (avsnitt III-IV) bör ligga nästan vågrätt. Slutet på platån representerar EtCO 2 -värdet. En uppåtlutande platå förekommer vid ojämn tömning av alveolerna. På samma sätt som den minskade lutningen av den exspiratoriska uppfasen kan detta mönster förekomma vid astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), partiellt blockage av övre luftvägen eller partiellt mekaniskt blockage, t.ex. en delvis vikt ETT. Inspiratorisk nedfas Sänkningen till basnivån (avsnitt IV-V) är ett nästan lodrätt stup. Fallet kan bli förlängt och blanda sig med den exspiratoriska platån då läckage förekommer i andningskretsens utandningsdel. Toppvärdet för EtCO 2 (IV) nås oftast inte. Att förlita sig på det numeriska endtidalvärdet utan att granska andningens vågform kan maskera förekomsten av en läcka. EtCO2-övervakning När EtCO 2 -monitorn aktiveras får den sin ström från defibrillatorn. LIFEPAK 15-monitor/defibrillator aktiverar EtCO 2 -monitorn när den känner att ett FilterLine-set är anslutet. Initialisering, funktionstest och uppvärmning av EtCO 2 -monitorn tar vanligtvis mindre än 30 sekunder, men kan ta upp till två och en halv minut. VIKTIGT RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNINGEN Om en trasig eller saknad CO 2 -portslucka inte byts ut kan den interna CO 2 -sensorn skadas av vatten eller partiklar. Detta kan orsaka att CO 2 -modulen inte fungerar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-47

88 Gör så här för att övervaka EtCO 2 : 1. Tryck in PÅ. 2. Välj lämpligt EtCO 2 -tillbehör för patienten. 3. Öppna CO 2 -portluckan och för in FilterLine-kontakten. Vrid kontakten medurs tills den sitter fast. 4. Verifiera att CO 2 -området visas. EtCO 2 -monitorn utför automatisk nollställning som en del av initialiseringsfunktionstestet. Obs! Om du använder ett ventilationssystem ska FilterLine-setet inte anslutas till patient/ ventilationssystemet förrän EtCO 2 -monitorn har slutfört funktionstest och uppvärming. 5. Visa CO 2 -vågform i kanal 2 eller Anslut CO 2 FilterLine-setet till patienten. 7. Kontrollera att EtCO 2 -värdet och vågformen visas. Monitorn väljer automatiskt den skala som ger bäst visualisering av vågformen. Du kan ändra skalan, om så önskas, enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Obs! Det är möjligt att FilterLine-setet sitter löst vid enhetsanslutningen och fortfarande visar ett EtCO 2 -värde och en CO 2 -vågform, men de kan vara felaktigt låga. Se till att FilterLine-anslutningen sitter fast ordentligt. Obs! Kapnografimodulen utför självunderhåll inom den första timmen av övervakning och en gång i timmen under kontinuerlig övervakning. I självunderhållet ingår automatisk nollställning. Självunderhåll initialiseras också när omgivningstemperaturen förändras 8 C (14,4 F) eller mer eller när förändringar i omgivningstrycket är större än 20 mmhg. CO 2 -modulen upptäcker denna ändring och försöker rensa slangen. För att ta bort meddelandena CO2-FILTER RENSAS eller CO2-FILTER BLOCKERAD, ta loss FilterLine-slangen och anslut den på nytt till monitorn. CO2-skärm Följande skalor finns tillgängliga för visning av CO 2 -vågformen. LIFEPAK 15-monitor/defibrillator väljer automatiskt den skala som baseras på det uppmätta EtCO 2 -värdet. För att ändra CO 2 -skalan, markera och välj CO 2 -området med hjälp av VÄLJAREN och välj sedan önskad skala från skalamenyn. Autoskala (standard) mmhg (0 4 Vol% eller kpa) mmhg (0 7 Vol% eller kpa) mmhg (0 14 Vol% eller kpa). CO 2 -vågformen komprimeras (visas vid 12,5 mm/sek svephastighet) för att ge mer data på 4-sekundersskärmen. Det är en kort fördröjning mellan när andetaget sker och när det syns på skärmen. Utskrifter sker med 25 mm/sek. Kontinuerlig utskrift kan ändras till 12,5 mm/sek, om så önskas Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

89 ÖVERVAKNING 4 Monitorn visar maximalt CO 2 -värde över de senaste 20 sekunderna. Om EtCO 2 -värdena ökar kan förändringen ses med varje andetag. Om värdena minskar kontinuerligt tar det emellertid upp till 20 sekunder för det lägre numeriska värdet att visas. Därför kanske EtCO 2 -värdet inte alltid matchar nivån på CO 2 -vågformen. CO2-larm EtCO 2 -monitorn är försedd med: EtCO 2 höga och låga larm som kontrolleras genom att aktivera LARM (se "Larm" på sida 3-21) FiCO 2 -larm (inandad CO 2 ) (automatiskt och inte justerbart) Apnélarm (automatiskt och inte justerbart) Obs! Apnélarmet utlöses när inget giltigt andetag upptäcks på 30 sekunder. Meddelandet APNÉLARM visas i meddelandeområdet på skärmen tillsammans med tiden sedan det senast upptäckta andetaget. CO2-detektion En CO 2 -vågform visas när CO 2 detekteras, men CO 2 måste vara högre än 3,5 mmhg för att ett numeriskt värde ska visas. CO 2 -modulen känner emellertid inte av ett andetag förrän CO 2 är minst 8 mmhg (1,0 % eller kpa). Giltiga andetag måste detekteras för att apnélarmet ska fungera och för att beräkna andningsfrekvensen (AF). Andningsfrekvens är ett medelvärde för de senaste åtta andetagen. När CO 2 inte detekteras i en situation med hjärtstillestånd streck "---" eller en heldragen linje vid och nära noll visas till exempel istället för CO 2 -vågform måste flera faktorer snabbt utvärderas. Utvärdera följande möjliga orsaker: Utrustningsfel FilterLine-setet har kopplats från endtrakealtuben (ETT) Systemet rensas på grund av vätska i patient/sensor-anslutningen från endotrakeal administrering av läkemedel Systemet utför automatisk nollställning Stöt har levererats och systemet återställs FilterLine-anslutningen till enheten är lös Förlust av luftvägsfunktion Felaktig placering av endotrakealtub Lossad endotrakealtub Blockage av endotrakealtub Fysiologiska faktorer Apné Ingen perfusion Blodtömning Massiv pulmonell embolism Otillräcklig HLR Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-49

90 Rengöring Tillbehören för CO 2 -övervakning är engångsartiklar och ska endast användas till en patient. FilterLine-setet får inte rengöras eller återanvändas. Kassera kontaminerat avfall enligt lokala rutiner. För mer information om rengöring av enheten, se "Rengöra enheten" på sida Felsökningstips Tabell 4-6 Felsökningstips för EtCO 2 -övervakning OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet APNÉLARM visas och vågformen är en heldragen linje vid eller nära noll Meddelandet CO2-FILTER AV visas och vågformen är "---". Meddelandet CO2-FILTER RENSAS visas och vågformen är "---". Meddelandet CO2-FILTER BLOCKERAD visas och vågformen är "---". Meddelandet CO2 INITIALISERAS visas och vågformen är "---". Inget giltigt andetag har upptäckts inom 30 sekunder efter föregående giltiga andetag FilterLine-anslutningen till enheten är lös FilterLine-setet är bortkopplat från patienten eller endotrakealtuben FilterLine-setet är bortkopplat eller inte ordentligt fastsatt i enheten FilterLine-setet är vridet eller täppt med vatten eller en snabb förändring i höjdnivå har inträffat Meddelandet visas efter 30 sekunders resultatlös rensning FilterLine-setet är vridet eller tilltäppt FilterLine-setet har precis anslutits till enheten Kontrollera patienten. Vrid FilterLine-kontakten medurs tills den sitter fast ordentligt. Kontrollera ventilationsutrustningen (om sådan används) efter läckage eller bortkopplade slangar. Anslut FilterLine-setet till enhetens port. Vrid FilterLine-kontakten medurs tills den sitter fast ordentligt. Koppla från och anslut sedan FilterLine-setet igen. Vrid FilterLine-kontakten medurs tills den sitter fast ordentligt. Koppla från och anslut sedan FilterLine-setet igen. Byt ut FilterLine-setet. Vrid FilterLine-kontakten medurs tills den sitter fast ordentligt. Ingen. Defibrilleringsstöt levererad Ingen. Systemet återställs automatiskt inom 20 sekunder Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

91 ÖVERVAKNING 4 Tabell 4-6 Felsökningstips för EtCO 2 -övervakning (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet AUTOMATISK NOLLSTÄLLNING visas och vågformen är "---". Modulen utför självunderhåll Ingen. Defibrilleringsstöt levererad Ingen. Systemet återställs automatiskt inom 20 sekunder. EtCO 2 -värdena är oberäkneliga FilterLine-anslutningen till enheten är lös Vrid FilterLine-kontakten medurs tills den sitter fast ordentligt. En läcka i FilterLine-setet Kontrollera om det finns läckor i anslutningar och slangar till patienten och rätta till dem vid behov. En mekaniskt ventilerad patient spontanandas eller patienten pratar Ingen åtgärd nödvändig. EtCO 2 -värden är hela tiden högre än förväntat Fysiologisk orsak som KOL Ingen. Otillräcklig ventilation Kontrollera ventilatorn, öka ventilationshastigheten/ ventilation med andningsblåsa. Patienten smärtkompenserar under andning Stödjande åtgärder som behandling av smärtan. Felaktig kalibrering Kontakta kvalificerad servicepersonal. EtCO 2 -värden är hela tiden lägre än förväntat FilterLine-anslutningen till enheten är lös Vrid FilterLine-kontakten medurs tills den sitter fast ordentligt. Fysiologisk orsak Se fysiologiska faktorer i "CO2-detektion" på sida Hyperventilation Kontrollera ventilatorn, minska ventilationshastigheten/ventilation med andningsblåsa. Felaktig kalibrering Kontakta kvalificerad servicepersonal. CO 2 -vågform är förhöjd i flera sekunder Utandningen är förlängd på grund av ventilation med andningsblåsa Frigör blåsans behållare fullständigt med utandning. Observera att den förhöjda baslinjen återgår till normal nivå Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-51

92 Tabell 4-6 Felsökningstips för EtCO 2 -övervakning (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Plötslig extrem ökning i EtCO 2 Vätska har kommit in i CO 2 -modulen Kontakta kvalificerad servicepersonal. XXX visas i stället för EtCO 2 -värdet Fel på CO 2 -modulen Kontakta kvalificerad servicepersonal. Det finns inget EtCO 2 -värde och CO 2 -vågformen är rak Uppmätt CO 2 är mindre än 3,5 mmhg Se "CO2-detektion" på sida Obs! För att minska sannolikheten för att FilterLine-anslutningen ska lossna vid användning, rätta till slangen för hand efter att den har tagits ut ur förpackningen innan den ansluts till patienten eller enheten. För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Övervakning av invasivt tryck Avsedd användning LIFEPAK 15-monitorn för invasivt tryck (IP) är avsedd att användas för att mäta arteriella, venösa, intrakraniella och andra fysiologiska tryck med ett invasivt katetersystem med en kompatibel givare. Monitorn för invasivt tryck är ett verktyg som ska användas som komplement till bedömning av patientens tillstånd. Var noga med att alltid bedöma patientens tillstånd och förlita dig inte endast på monitorn för invasivt tryck. Indikationer Övervakning av invasivt tryck är indikerat för användning på patienter som kräver kontinuerlig övervakning av fysiologiska tryck för att snabbt kunna utvärdera förändringar i patientens tillstånd eller svar på behandling. Den kan också användas som ett hjälpmedel vid ställning av medicinsk diagnos. Kontraindikationer Inga kända Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

93 ÖVERVAKNING 4 Varningar vid IP-övervakning VARNINGAR RISK FÖR FELAKTIGA AVLÄSNINGAR RISK FÖR FELAKTIGA TRYCKAVLÄSNINGAR, LUFTEMBOLI, BLODFÖRLUST ELLER FÖRLUST AV STERILITET Läs noga denna bruksanvisning samt bruksanvisningarna för givaren och infusionssetet och varningstexter och påpekande för användning. FELAKTIGA TRYCKAVLÄSNINGAR Tryckavläsningarna ska stämma överens med patientens kliniska bild. Om avläsningarna inte stämmer överens, kontrollera att nollställningskranen är placerad vid patientens nollreferens, nollställ givaren på nytt och/eller kontrollera givaren med ett känt eller kalibrerat tryck. Kontrollera blodtrycket manuellt med en manschett. FELAKTIGA TRYCKAVLÄSNINGAR Vid ändringar av patientens kroppsställning ändras nollreferensnivån. Se alltid till att givarens nollställningskran är i samma nivå som patientens nollreferensnivå. HÄLSORISK RISK FÖR DÖDLIG ARYTMI Ventrikelflimmer kan induceras om givarens isoelektriska barriär bryts. Den isoelektriska barriären inuti givaren kan brytas om givarkroppen skadas. Använd inte en givare med synliga tecken på skada eller som läcker vätska. ÖKAT INTRAKRANIELLT TRYCK Använd inte kontinuerlig spolningsutrustning med givare som används för intrakraniell övervakning. IP-övervakning Två kanaler finns tillgängliga för övervakning av invasivt tryck, med standardbeteckningarna P1 och P2 samt de användarvalbara beteckningar som visas i Tabell 4-7. Tabell 4-7 IP beteckningar och beskrivningar BETECKNING ART PA CVP ICP LAP BESKRIVNING Arteriellt tryck Lungarteriellt tryck Centralt ventryck Intrakraniellt tryck Vänster förmakstryck Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-53

94 När standardbeteckningarna P1 och P2 används, visar IP-övervakningsområdet systoliskt och diastolisk tryck samt medeltryck. När beteckningarna ICP, LAP eller CVP är i bruk visar IP-övervakningsområdet medeltryck i stort teckenformat. Systoliska och diastoliska tryck visas inte. Arteriellt systoliskt tryck Medelartärtryck Arteriellt diastoliskt tryck Centralt medelventryck Figur 4-14 IP-beteckningar Eftersom tryck kan förändras snabbt ska data kontrolleras regelbundet under övervakning av vitala parametrar. Hur IP-övervakning fungerar Vid övervakning av invasivt tryck omvandlas vätsketryck till en elektrisk signal. Omvandlingen sker med hjälp av en tryckgivare. Givaren är ansluten till patientens kvarliggande tryckkateter via ett speciellt sammankopplat system av slangar, kranar, adaptrar, spolventiler och spolvätska, ett så kallat spolsystem. Givaren omvandlar tryckvågen till en elektrisk signal. Ett välfungerande spolsystem är avgörande för att erhålla oförvridna kurvor och korrekt information. IP-övervakning finns tillgänglig på antingen kanal 2 eller 3. IP-kontakten (6-stiftstyp 3102A-14S-6S) är kompatibel med tryckgivare av industristandard ( och AAMI-BP22) med en känslighet på 5 μv/v/mmhg. En lista över IP-givare som kompatibla med LIFEPAK 15-monitor/defibrillator finns i tillbehörskatalogen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator på Om kunden vill använda andra givare måste denne ansvara för att givaren uppfyller normerna och är kompatibel med monitorn. IP-kontaktens stiftsplacering har följande konfiguration, medurs från klockan 12, visad från framsidan av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. A-stift = - signal B-stift = + magnetisering C-stift = + signal D-stift = - magnetisering E-stift = avskärmning F-stift = utan beteckning En invasiv tryckadapterkabel används för att ansluta givaren till monitorn. Procedur för IP-övervakning Ställ i ordning ett spolsystem enligt lokala rutiner. Placera givaren vid patientens hjärthöjd (nollreferensnivå). För att undvika fel på grund av förskjutningar måste en nollreferens fastställas innan meningsfulla tryckavläsningar kan erhållas. Detta görs genom att öppna givarkranen mot luft så att atmosfärstrycket blir referens Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

95 ÖVERVAKNING 4 Kontakten P1 eller P2 samt kanal 2 eller 3 kan användas för övervakning av invasivt tryck. P1 och kanal 2 används i dessa anvisningar. Gör så här för att övervaka invasivt tryck: 1. Ställ i ordning givarsystemet enligt den bruksanvisning som medföljer givaren och enligt lokal rutin. 2. Tryck på PÅ. 3. Anslut IP-kabeln till givaren och till P1-porten på monitorn. 4. Använd standardbeteckningen P1 eller välj ART, PA, CVP, ICP eller LAP. Välj område P1 för att ändra beteckning. Välj P1 från menyn. Välj en beteckning från listan. 5. Använd VÄLJAREN för att markera och välja KANAL 2 på huvudmenyn. Välj VÅGFORM från menyn för kanal 2 och välj sedan önskad beteckning för vågformen. 6. Öppna givarens kran mot luften för att nollställa givaren och ta bort kranens lock. Välj P1-området. Välj NOLLSTÄLL från menyn. Meddelandet P1 NOLLSTÄLLD visas när nollställningen är klar och tryckvärdena anges som noll. 7. Stäng kranen mot luften. Patientens tryckvågform bör visas. En skala väljs automatiskt för att visa trycket. Kontrollera att tryckamplituden motsvarar den digitala avläsningen. Obs! Om ett lock placeras på en öppen port innan den stängs mot luft kan ett felmeddelande visas. Givaren måste då nollställas igen. Om trycklarm önskas, ställ in larmet efter att du har erhållit en godtagbar vågform. Fel- eller larmmeddelanden visas i meddelandeområdet längst ned på skärmen. För mer information, se "Larm" på sida Alternativ för skala för invasivt tryck IP-monitorn kan visa tryck från 30 till 300 mmhg. Efter nollställning av givartrycket väljer monitorn automatiskt en av följande skalor baserat på patientens uppmätta tryck: -30 till 30 mmhg 0 till 60 mmhg 0 till 120 mmhg 0 till 150 mmhg 0 till 180 mmhg 0 till 300 mmhg Du kan också manuellt välja en av dessa skalor eller autoskala för att omjustera kurvan för den kanalen. Gör så här för att ändra skala: 1. Använd VÄLJAREN för markera och välja P1-området. P1-menyn visas. 2. Välj SKALA på menyn och välj sedan en skala från listan Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-55

96 Rengöring IP-givare är engångsartiklar och ska endast användas till en patient. Givare får inte rengöras eller återanvändas. Kassera kontaminerat avfall enligt lokala rutiner. IP-kablar är återanvändbara och kan rengöras. Gör så här för att rengöra den återanvändbara IP-kabeln: 1. Koppla från kabeln från monitorn. 2. Använd en ren, mjuk duk fuktad med antiseptisk lösning för att torka rent. 3. Låt kabeln torka innan den ansluts till monitorn igen. För mer information om rengöring av enheten, se "Rengöra enheten" på sida Felsökningstips I felmeddelandena i Tabell 4-8 representerar texten PX vilken som helst av beteckningarna för invasivt tryck, inklusive P1, P2 samt de användarvalbara beteckningarna ART, PA, CVP, ICP och LAP. Tabell 4-8 Felsökningstips för IP-övervakning OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Värdet för invasivt tryck är tomt Ingen givare ansluten Anslut givaren till kabeln och kabeln till monitorn. Ingen skala visas bredvid vågformen Meddelandet PX EJ NOLLSTÄLLD visas Meddelandet PX NOLLSTÄLLNING MISSLYCKADES visas Nollreferensen har inte fastställts Nollreferensen har inte fastställts Ett försök att fastställa ett nollreferensvärde misslyckades Nollställ givaren. Nollställ givaren. Se till att givaren är öppen mot luft och upprepa nollställningsförsöket. Dämpad vågform Lös anslutning Kontrollera hela systemet för läckage. Dra åt alla anslutningar. Byt ut eventuellt defekta kranar. Slangen är för lång eller för eftergivlig Trombbildning, luftbubblor eller blod kvar i katetern efter blodtagning Vikt kateter, kateterspetsen mot kärlväggen, artärspasm Använd korta, styva slangar med stor diameter. Använd en spruta för att dra tillbaka luft eller partiklar i katetern och spola sedan systemet. Placera om katetern. Förankra katetern vid huden vid införselstället Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

97 ÖVERVAKNING 4 Tabell 4-8 Felsökningstips för IP-övervakning OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Resonansvågform Slangen är för lång Använd korta, styva slangar med stor diameter. Ingen vågform Ingen tryckavläsning Invasivt blodtryck lägre än manschettblodtrycket Givaren är stängd mot patienten Defibrillatorstöt precis levererad Givarnivån är högre än hjärtat Kontrollera patienten. Kontrollera kranpositioner och monitorinställning. Ingen. Flytta givare till korrekt höjd. Lös anslutning Dra åt alla anslutningar. Trombbildning, luftbubblor eller blod kvar i katetern, vikning eller artärspasm Använd en spruta för att dra tillbaka luft eller partiklar i katetern och spola sedan systemet. Felaktig nollreferens Öppna kranen mot luft och nollställ givaren igen. Defekt givare Byt ut givaren. Invasivt blodtryck högre än manschettblodtrycket Givarnivån är lägre än hjärtat Flytta givare till korrekt höjd. Felaktig nollreferens Upprepa nollställning. Kateterpiskartefakt Flytta på kateterspetsen. Använd medeltryckvärden (medeltrycket är mindre påverkat av ytterligheter och ger därför en mer korrekt avläsning). Det går inte att spola systemet Tryckpåsen läcker Upprätthåll hela tiden positivt tryck i spolningspåsen. Avlägsna bandage för att kontrollera om katetern är vikt utanför kroppen. Det går inte att nollställa systemet Delvis vikt eller blockerad kateter Kranen är inte öppen mot luft eller är defekt Byt ut katetern om täppt med koagel. Kontrollera kranens position. Byt ut eventuellt defekta kranar. Defekt givare Byt ut givaren Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-57

98 Tabell 4-8 Felsökningstips för IP-övervakning OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Systemet har nollställts men fortsätter att visa att det fordras ett nollreferensvärde Kateterpiskartefakt (fjädring) i lungartären Varaktig kurva från pulmonellt wedgetryck (PWP) (wedgekurvan kvarstår efter det att ballongen tömts) Det gick inte att erhålla PWP Åtgärder för att nollställa systemet har utförts i fel ordning Katetern rör sig för mycket. Om kateterspetsen rör sig inuti kärlet försnabbas vätskeflödet i katetern, vilket gör att artefakt läggs på tryckvågen så att avläsningarna ökas med mmhg. Kateterspetsen är delvis täppt med koagel Katetern har migrerat distalt i lungartären Kateterspetsen är felaktigt placerad Ballongläckage Sprucken ballong Stäng nollinställningskranen mot luft innan locket placeras på porten. Flytta på kateterspetsen. Använd medeltryckvärden (medeltrycket är mindre påverkat av ytterligheter och ger därför en mer korrekt avläsning). Aspirera med spruta och spola sedan. Observera PA-vågformen före ballongfyllning. En plattare vågform kan vara ett tecken på wedge med tömd ballong. Flytta patienten från sida till sida i Trendelenburgposition eller stimulera hosta för att försöka lossa på katetern. Dra tillbaka katetern med ballongen tömd till korrekt placering. Minska risken för att katetern ska flyttas framåt genom att förankra den säkert vid införselstället. Placera om katetern. Byt ut katetern. Progressiv ökning av PWP Överfyllning Fyll ballongen gradvis med små steg och bevaka samtidigt skopet för att bekräfta wedge. Använd endast tillräckligt med luft för att erhålla wedge. Använd inte mer än av tillverkaren rekommenderad volym. Katetern har migrerat distalt i lungartären Placera om katetern. För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

99 ÖVERVAKNING 4 Vitala parametrar och trender för ST-segment Avsedd användning Trendfunktionen i LIFEPAK 15-monitor/defibrillator ger förmåga att grafiskt visa och dokumentera patientens vitala parametrar och ST-mätningar i upp till åtta timmar. Trendövervakning av vitala parametrar är avsedd för alla patienter som erfordrar kontinuerlig övervakning av vitala parametrar över en längre tidsperiod för att upptäcka förändringar i patientens tillstånd och för att dokumentera patientens gensvar på behandling. ST-trendövervakning är avsedd för användning på patienter som misstänks ha akuta ischemiska episoder, som t.ex. instabil angina samt hos patienter under behandling av en akut ischemisk episod. ST-mätning initieras med hjälp av ett 12-avlednings-EKG:et och härleds med hjälp av analysprogrammet för 12-avlednings-EKG från University of Glasgow. Varning vid VP- och ST-trendning VARNING FELAKTIG TOLKNING AV PATIENTENS STATUS Vitala parametrar och ST-diagram är verktyg som bör användas som ett komplement till bedömning av patientens tillstånd. Artefakt och brus kan ge upphov till falska data. Säkerställ en så artefaktfri övervakning som möjligt och bedöm patientens tillstånd ofta för att bekräfta att övervakningsdata är korrekta Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-59

100 Hur trendövervakning av VP fungerar Varje vital parameter kan visas grafiskt i tidsperioder på 30 minuter samt 1, 2, 4 och 8 timmar. De vitala parametrarna utgörs av hjärtfrekvens, SpO 2, SpCO, SPMet, CO 2, andningsfrekvens samt systoliskt och diastoliskt tryck och medeltryck. Data insamlas var 30:e sekund. Om giltiga data inte finns tillgängliga insätts ett tomt mellanrum på grafen. NIBP-värden ritas endast upp när ett NIBP-mätvärde erhålls. Det beräknas inte medelvärden på VP-mätningar och de filtreras inte. Inga meddelanden eller larm sker på grund av förändringar i VP-mätningar. Första ETCO 2 -värdet Senaste ETCO 2 -värdet VP-beteckning Figur 4-15 Trendkurva för EtCO2 Systoliskt tryck Diastoliskt tryck VP-beteckning Figur 4-16 Trendkurva för tryck 4-60 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

101 ÖVERVAKNING 4 Hur trendövervakning av ST fungerar ST-mätningar kan visas grafiskt i tidsperioder på 30 minuter samt 1, 2, 4 och 8 timmar. Trendövervakning av ST initialiseras genom att patientens första 12-avlednings-EKG erhålls. STJ-punkt (STJ) är en del av ST-sträckan som mäts (se Figur 4-17). STJ-mätningen ritas på ST-trendkurvan (se Figur 4-18). STJ Figur 4-17 STJ-mätning Så länge alla avledningar på kabeln för 12-avlednings-EKG är kopplade till patienten kommer STJ-mätningar att erhållas automatiskt var 30:e sekund. Om avledningen är lös eller EKG-data är för brusiga erhålls inte ST-mätvärden och kurvan visar en lucka för den tidsperioden. Om ett STJ-mätvärde i någon avledning avviker från utgångsvärdet med 1 mm (0,1 mv) eller mer och denna avvikelse varar i 2,5 minuter kommer monitorn automatiskt att skriva ut ett nytt 12-avlednings-EKG. Tolkning av ST-trendkurvor Med hjälp av det första 12-avlednings-EKG:et identifierar monitorn om det finns någon förskjutning av STJ, antingen negativ eller positiv och den avledning som har störst STJ-förskjutning. När AUTO väljs visas den avledning som har störst STJ-förskjutning på kurvan. STJ mäts var 30:e sekund därefter. Figur 4-18 visar ett exempel på en ST-trendkurva. Den förflutna tiden går från höger till vänster över skärmen. Den senaste STJ-mätningen är längst till höger. Varje gång en STJ-mätning erhålls jämförs den med den första STJ- eller basnivåmätningen. Staplarna representerar förändringar i STJ jämfört med den första mätningen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-61

102 Ökning och sedan minskning i STJ Avledning Aktuell STJ Förändring i STJ Figur 4-18 ST-trendkurva Denna ST-trendkurva visar förändringarna i STJ från en patients första 12-avlednings-EKG över 10 minuters övervakningstid. Patientens första EKG visade inga ST-förhöjningar i någon avledning. Sedan utvecklade patienten 3 mm-förhöjningar i Avledning II. Denna förändring i ST-förhöjning representeras av de vertikala staplarna och varade i ungefär 5 minuter. (Varje stapel representerar 30 sekunder). Efter att behandlingen initialiserades minskade ST till den aktuella STJ-mätningen på 1,0, men är fortfarande positiv jämfört med det första EKG:et. Markeringen (1,0/1,0) betyder att den aktuella STJ-mätningen är förhöjd med 1,0 mm och representerar en förändring på 1,0 mm från det första EKG:et. Subtrahera STJ-förändringen från den aktuella STJ-mätningen, t.ex. 1,0 1,0 = 0, för att bekräfta STJ-värdet från det första 12-avlednings-EKG:et. Du kan visa ST-kurvan för andra avledningar Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

103 ÖVERVAKNING 4 Visa och skriva ut trendkurvor Trendkurvan för en aktiv vital parameter eller ST-mätning kan visas i kanal 2 eller 3. Exemplet i Figur 4-18 visar trendkurvan i kanal 3. Endast två trendkurvor kan visas samtidigt, men enheten samlar in trenddata för alla aktiva vitala parameterar. Gör så här för att visa trendkurvor: 1. Vrid VÄLJAREN för att markera kanal 2 eller 3 och tryck sedan på VÄLJAREN för att välja kanalen. Kanalmenyn visas. 2. Välj VÅGFORM och välj sedan TREND. 3. Välj KÄLLA och sedan önskad vital parameter eller ST. 4. Standardinställningen för SKALA och OMRÅDE är AV. När AUTO används uppdaterar monitorn automatiskt skalan så att alla värden visas och alla data från strömpåslag till aktuell tid är synliga. Om du ändrar skala eller område, kan det hända att data delvis inte visas eftersom värdena ligger utanför skalan eller området. 5. Tryck på HUVUDMENY. Kurvan för den valda VP eller ST visas i kanalen. Obs! För att påbörja ST-trendövervakning måste du erhålla ett 12-avlednings-EKG. Det första EKG:et ger basnivån för ST-mätning och startar ST-trendfunktionen. Gör så här för att skriva ut trendkurvor: 1. Tryck på ALTERNATIV. Alternativmenyn visas. 2. Vrid och tryck in VÄLJAREN för att välja SKRIV UT. 3. Välj RAPPORT och välj sedan TRENDRESUMÉ. 4. Välj SKRIV UT. Trendresumérapporten skriver ut kurvor för alla aktivt övervakade VP- och ST-trender. Överväganden vid VP- och ST-övervakning Överväg följande för att erhålla bästa resultat: Patientens förmåga att samarbeta och vara avslappnad. Patienter som är oroliga kan ge upphov till brusiga fysiologiska signaler. Brusiga signaler kan leda till data med felaktigt höga eller låga mätvärden. Kvaliteten på den fysiologiska signalen. Om EKG har en signikant artefakt kan det leda till falska mätvärden i HF. 12-avlednings-EKG med brusiga data kan bli bortsorterade och ST-mätningar kommer inte att erhållas. Den tidsperiod under vilken patienten förväntas vara övervakad. VP-kurvor där patienten övervakas endast en kort tid (exempelvis 15 minuter) ger kanske inte tillräckligt med data för att identifiera gradvisa förändringar i patientens tillstånd. Patientens EKG-rytm. Diagnostisering av ST-associerad ischemi förhindras av vissa EKG-resultat, t.ex. vänstersidigt skänkelblock och ventrikulär pacing Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 4-63

104

105 5 BEHANDLING I detta kapitel beskrivs patientbehandling. Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder vid behandling sida 5-3 Placering av terapielektroder och standardspadar Automatisk extern defibrillering (AED) Manuell defibrillering Procedur för synkroniserad elkonvertering Noninvasiv pacing Procedur för pediatrisk EKG-övervakning och behandling i manuellt läge Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-1

106

107 BEHANDLING 5 Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder vid behandling VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Defibrillatorn levererar upp till 360 joule elektrisk energi. Vidrör inte spadarnas elektrodytor eller terapielektroderna för engångsbruk under urladdningen av defibrillatorn. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Om någon vidrör patienten, sängen eller något annat ledande material som är i kontakt med patienten under defibrilleringen kan den levererade energin komma att delvis laddas ur genom denna person. Se till att alla närvarande håller sig undan från patienten, sängen och annat ledande material innan defibrillatorn laddas ur. RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Ladda inte ur defibrillatorn i tomma luften. Ladda ur energi som ej ska användas genom att ändra energivalet, deaktivera eller stänga av defibrillatorn. RISK FÖR BRÄNNSKADOR OCH INEFFEKTIV ENERGILEVERANS RISK FÖR BRAND, BRÄNNSKADOR OCH INEFFEKTIV ENERGILEVERANS Ladda inte ur standardspadarna genom att placera dem ovanpå terapielektroder eller EKG-elektroder. Se till att standardspadarna (och terapielektroderna) inte vidrör varandra, EKG-elektroder, avledningstrådar, bandage, transdermala plåster och dylikt. Sådan kontakt kan medföra elektriska överslag och brännskador på patienten under defibrillering och kan leda defibrilleringsenergin bort från hjärtmuskeln. RISK FÖR BRÄNNSKADOR OCH INEFFEKTIV ENERGILEVERANS Terapielektroder som är uttorkade eller skadade kan förorsaka elektriska överslag och brännskador på patientens hud under defibrillering. Använd inte terapielektroder som tagits ut ur folieförpackningen för mer än 24 timmar sedan. Använd inte elektroder efter utgångsdatumet. Kontrollera att elektrodernas självhäftande yta är intakt och oskadad. Byt ut vuxenelektroder efter 50 defibrilleringar och barnelektroder efter 25 defibrilleringar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-3

108 VARNINGAR RISK FÖR BRÄNNSKADOR Luftfickor mellan huden och terapielektroderna kan förorsaka brännskador på patientens hud under defibrillering och pacing. Applicera terapielektroderna så att hela elektroden fäster på huden. Flytta inte elektroderna när de en gång har satts fast. Om en elektrod måste flyttas bör den avlägsnas och ersättas med en ny elektrod. RISK FÖR FELAKTIG FUNKTION AV ENHETEN. RISK FÖR ATT DEFIBRILLATORN STÄNGS AV Den stora strömförbrukning som krävs för att ladda upp defibrillatorn kan medföra att defibrillatorn når en strömstyrka som medför att den stängs av utan någon indikation på svagt batteri. Om defibrillatorn stängs av utan varning eller om varningsmeddelande om batteribyte visas, byt omedelbart ut batteriet mot ett fulladdat batteri. RISK FÖR STÖRNINGAR FRÅN IMPLANTERADE ELEKTRISKA ENHETER Defibrillering kan förorsaka att implanterade enheter inte fungerar som de ska. Placera standardspadarna eller terapielektroderna så långt bort från den implanterade enheten som möjligt. Kontrollera att den implanterade enheten fungerar efter defibrilleringen. VIKTIGT RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNINGEN Koppla från alla anslutningar mellan patienten och utrustning som inte är defibrillatorsäker innan du använder denna defibrillator. Placering av terapielektroder och standardspadar Följande stycken beskriver placeringen av terapielektroder och standardspadar, hudpreparation och placering, inklusive situationer som kräver särskilda placeringar. Preparation av patientens hud Förbered patientens hud: Ta av all klädsel från patientens bröst. Avlägsna så mycket hår på bröstkorgen som möjligt. Undvik att skada huden vid rakning. Undvik om möjligt att placera elektroderna över skadad hud. 5-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

109 BEHANDLING 5 Rengör och torka huden vid behov. Ta bort eventuell olja eller kräm från patientens bröst. Torka huden torr med kraftiga tag med en handduk eller gasbinda. Detta ruggar upp huden något och avlägsnar olja, smuts och andra främmande ämnen och ger bättre vidhäftning av elektroderna på huden. Använd inte alkohol, bensoetinktur eller antiperspirant för att preparera huden. Anterior-lateral placering Anterior-lateral placering används för EKG-övervakning, defibrillering, synkroniserad elkonvertering och noninvasiv pacing. Gör så här för att tillämpa anterior-lateral placering: 1. Placera antingen -terapielektroder eller APEX -spaden lateralt mot patientens vänstra bröstvårta i mediala axillarlinjen, så att mitten på elektroden om möjligt ligger i den mediala axilliarlinjen. Se Figur 5-1. Anterior Sternum Lateral Apex QUIK-COMBO terapielektroder Figur 5-1 Anterior-lateral placering Standardspadar 2. Placera den andra terapielektroden eller STERNUM-spaden på övre högra delen av patientens bröstkorg, lateralt om bröstbenet, under nyckelbenet, enligt Figur 5-1. Anterior-posterior placering Anterior-posterior placering är en alternativ placering för noninvasiv pacing, manuell defibrillering och synkroniserad elkonvertering, men inte för EKG-övervakning eller automatisk defibrillering. En EKG-signal som erhållits via elektroder i denna placering är inte en standardavledning. Gör så här för att tillämpa anterior-posterior placering: 1. Placera -eller +-terapielektroden över vänstra prekordiet enligt Figur 5-2. Den övre kanten av elektroden ska sitta under bröstvårtan. Undvik att placera elektroden över bröstvårtan, diafragma eller bröstbenet, om möjligt. 2. Placera den andra elektroden bakom hjärtat i området under skulderbladet, enligt Figur 5-2. För patientens komfort bör kabelanslutningen hållas borta från ryggraden. Placera inte elektroden över beniga utskott på ryggraden eller skulderbladet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-5

110 Anterior Posterior QUIK-COMBO terapielektroder Figur 5-2 Anterior-posterior placering Särskilda situationer för elektrod- och spadplacering Beakta behoven i följande särskilda fall vid placering av terapielektroder eller standardspadar. Synkroniserad elkonvertering Alternativa placeringar för elkonvertering av förmaksflimmer är a) placera -terapielektroden över vänstra prekordiet och den andra elektroden på patientens högra posteriora infraskapulärområde eller b) placera -terapielektroden till höger om sternum och den andra elektroden på patientens vänstra posteriora infraskapulärområde. Överviktiga patienter eller patienter med stora bröst Applicera terapielektroderna eller standardspadarna på en plan yta på bröstkorgen när så är möjligt. Om det finns hudveck eller bröstvävnad som förhindrar god vidhäftning kan det bli nödvändigt att föra isär hudvecken för att på så sätt skapa en plan yta. Magra patienter Följ konturen av revbenen och mellanrummen när du trycker fast terapielektroderna på bröstkorgen. Detta förhindrar att det uppstår luftfickor och mellanrum under elektroderna och främjar god hudkontakt. Patienter med implanterade enheter Implanterade enheter, t.ex. hjärtdefibrillatorer, pacemakers eller andra enheter kan absorbera energi från en defibrillering med LIFEPAK 15 defibrillator eller kan skadas från defibrilleringen. Placera om möjligt terapielektroderna eller standardspadarna på sina standardplaceringar, men så långt bort från den implanterade enheten som möjligt. Behandla patienten på samma sätt som alla andra patienter som kräver denna typ av vård. Om defibrilleringen inte lyckas kan det bli nödvändigt att pröva en alternativ elektrodplacering (anterior-posterior). 5-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

111 Automatisk extern defibrillering (AED) BEHANDLING 5 Avsedd användning När LIFEPAK 15-monitor/defibrillator används i AED-läge är den en halvautomatisk defibrillator som har ett uppmanat behandlingsprotokoll och EKG-analys med ett patenterat chockrådgivningssystem (Shock Advisory System, SAS). Denna programvaras algoritm analyserar patientens elektrokardiografiska (EKG) rytm och anger om den detekterar en defibrilleringsbar rytm. AED-läget kräver åtgärder från användaren för att defibrillera patienten. AED-läget är avsett för användning av personal som är auktoriserad av en medicinskt ansvarig läkare och som har åtminstone följande kunskaper och erfarenheter: HLR-utbildning AED-utbildning likvärdig med rekommendationer enligt American Heart Association (AHA) eller European Resuscitation Council (ERC) Erfarenhet av användning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator i AED-läge Indikationer AED-läget ska enbart användas på patienter med hjärtstillestånd. Patienten måste vara medvetslös, utan puls och inte andas normalt innan defibrillatorn används för analys av patientens EKG-rytm. LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är inte avsedd att användas i AED-läge på barnpatienter som är yngre än åtta år. Kontraindikationer Inga kända Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-7

112 Varningar för AED VARNINGAR RISK FÖR FELTOLKNING AV DATA RISK FÖR FELTOLKNING AV DATA Analysera inte i ett fordon under färd. Rörelseartefakter kan påverka EKG-signalen och resultera i att meddelandet FÖRBEREDER DEFIBRILLERING eller DEFIBRILLERA EJ visas felaktigt. Om en rörelse upptäcks kan analysen fördröjas. Stanna fordonet och stå på avstånd från patienten under analysen. RISK FÖR FELTOLKNING AV EKG Placera inte terapielektroderna anterior-posteriort vid användning av denna defibrillator i AED-läge. Råden FÖRBEREDER DEFIBRILLERING eller DEFIBRILLERA EJ kan visas felaktigt. Chockrådgivningsalgoritmen kräver att elektroderna placeras i anterior-lateral (Avledning II) placering. SÄKERHETSRISK VID ANVÄNDNING PÅ BARN Denna defibrillator är i AED-läge inte avsedd eller testad för tolkning av rytmer hos barn eller för administrering av pediatriska energinivåer till barn under åtta år. AED-läge LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är inställd för att användas i manuellt läge när den sätts på (fabriksinställning). Enheten kan ställas in för att starta i AED-läge genom att ändra i inställningsalternativen. Standardfabriksinställningarna för AED-läget visas i Tabell A-5 på sida A-14. Energiinställningen och andra inställningsalternativ för AED kan ändras enligt det medicinska protokollet. Mer information finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tillhandahålls med enheten. EKG visas kontinuerligt i AED-läge. Åtkomst till andra funktioner som ALTERNATIV är emellertid inte tillåten i AED-läge. HLR-metronomen hörs automatiskt under upplivningstiden, men den kan endast tystas och aktiveras igen i AED-läget. Du kan avsluta AED-lägets uppmanande protokoll och gå in i rådgivande övervakning eller manuellt läge. För mer information om rådgivande övervakning, se "Rådgivande övervakning" på sida Åtkomst till manuellt läge kan vara direkt, kräva bekräftelse eller lösenord eller inte tillåtas, beroende på hur din defibrillator är inställd. För mer information, se "HLR-tid och metronom" på sida Det är viktigt att vara väl insatt i monitorn/defibrillatorns inställningar och drift före användning. 5-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

113 BEHANDLING 5 Procedur för AED Beskrivningarna nedan av meddelanden (röst och text) i AED utgår från fabriksinställningarna för AED-läget. Dessa inställningar är utformade i enlighet med riktlinjerna från 2005 American Heart Association (AHA) samt European Resuscitation Council (ERC). Om inställningsalternativen ändras kan AED-läget fungera annorlunda. HLR-metronomen hörs automatiskt under upplivningstiden och kan tystas och aktiveras igen. Gör så här för att utföra automatisk extern defibrillering: 1. Kontrollera att patienten har hjärtstillestånd (medvetslös, ingen puls, andas inte normalt). 2. Tryck på PÅ. 3. Preparera patienten för elektrodplacering (se "Preparation av patientens hud" på sida 5-4). AED-läge Anslut elektroder Uppmaningen ANSLUT ELEKTRODER visas och hörs tills patienten är ansluten till AEDenheten. Placera om möjligt patienten på ett hårt underlag, inte i närheten av vattensamlingar. 4. Anslut terapielektroderna till terapikabeln och kontrollera att kabeln är ansluten till defibrillatorn. 5. Applicera terapielektroderna på patientens bröstkorg i anterior-lateral placering (se "Anteriorlateral placering" på sida 5-5). AED-läge Uppmaningen TRYCK PÅ ANALYS visas och hörs när patienten är korrekt ansluten till AED-enheten. Tryck på ANALYS Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-9

114 6. Tryck på knappen ANALYS för att starta analysen. Stoppa HLR. VARNING RISK FÖR FELTOLKNING AV DATA Flytta inte på AED-enheten under analys. Flyttning av AED-enheten under analys kan påverka EKG-signalen och leda till en olämplig rekommendation av FÖRBEREDER DEFIBRILLERING eller DEFIBRILLERA EJ. Vidrör inte patienten eller AED-enheten under analys. AED-läge Analyserar nu Rör ej patienten Uppmaningarna ANALYSERAR NU RÖR EJ PATIENTEN! visas och hörs. SAS-systemet analyserar patientens EKG på ungefär 6 till 9 sekunder. Därefter rekommenderas antingen FÖRBEREDER DEFIBRILLERING eller DEFIBRILLERA EJ. 7. Fortsätt att följa uppmaningarna som visas på skärmen och de röstmeddelanden som ges av AED-enheten. Förbereder defibrillering Följande uppmaning visas när defibrillering rekommenderas: AED-läge FÖRBEREDER DEFIBRILLERING! Laddar till 200J 200J Om AED upptäcker en defibrilleringsbar rytm visas uppmaningen FÖRBEREDER DEFIBRILLERING. Uppladdning till jouleinställningen för den första stöten börjar. En laddningsstapel visas och en stigande signal hörs. Tryck på väljaren för att avbryta 5-10 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

115 BEHANDLING 5 AED-läge 200J tillgängligt Tryck på DEFIB-knappen! Tryck på väljaren för att avbryta AED-läge När laddningen är klar visas den tillgängliga energin. Meddelandet RÖR EJ PATIENTEN, TRYCK PÅ DEFIB-KNAPPEN! ( ) visas följt av en "klar för defibrillering"-signal. Håll alla närvarande på avstånd från patienten, sängen och all utrustning som är ansluten till patienten. Tryck på (defibrillera) för att leverera energi till patienten. När knappen (defibrillera) trycks in visas meddelandet LEVERERAD ENERGI som anger att energiöverföringen har slutförts. Levererad energi AED-läge Deaktiverar... Obs! Om du inte trycker på knappen (defibrillera) inom 60 sekunder eller om VÄLJAREN trycks in för att avbryta laddningen, deaktiveras defibrillatorn och meddelandet DEAKTIVERAR visas. AED-läge Börja HLR 1:46 Efter att en defibrillering har levererats visas uppmaningen BÖRJA HLR. En nedräkningsklocka (i formatet min:sek) visas under den tid som har angetts i inställningsalternativet UPPLIVNINGSTID 1. Obs! HLR-metronomen avger automatiskt tickande ljud för kompressioner och ventilationsuppmaningar eller -signaler under HLR-intervallet i förhållandet 30:2. Tryck på HLR för att tysta metronomen. Tryck på HLR igen för att aktivera metronomen igen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-11

116 AED-läge När HLR-nedräkningstiden är slut visas och hörs uppmaningen TRYCK PÅ ANALYS. Uppmaningen upprepas var 20:e sekund tills du trycker på ANALYS. Tryck på ANALYS Defibrillera ej Följande uppmaning visas när defibrillering inte rekommenderas: AED-läge Om AED upptäcker en icke defibrilleringsbar rytm visas uppmaningen DEFIBRILLERA EJ. Defibrillatorn laddas inte och ingen defibrillering kan levereras. Defibrillera ej AED-läge Börja HLR 1:46 AED-läge Tryck på ANALYS Efter meddelandet DEFIBRILLERA EJ, visas och hörs uppmaningen BÖRJA HLR. En nedräkningsklocka (i formatet min:sek) visas under den tid som har angetts i inställningsalternativet UPPLIVNINGSTID 2. Obs! HLR-metronomen avger automatiskt tickande ljud för kompressioner och ventilationsuppmaningar eller -signaler endast under HLR-intervallet. För att tysta metronomen tryck på HLR. Tryck på HLR igen för att aktivera metronomen igen. När HLR-nedräkningstiden är slut visas och hörs uppmaningen TRYCK PÅ ANALYS. Uppmaningen upprepas var 20:e sekund tills du trycker på ANALYS Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

117 BEHANDLING 5 Efterföljande analys för FÖRBEREDER DEFIBRILLERING- och DEFIBRILLERA EJ-sekvenser är desamma som de som beskrivs ovan. Energinivån för andra och tredje defibrilleringarna är beroende av enhetens inställning av ENERGIPROTOKOLL och rekommendationen från analysen. Om rekommendationen DEFIBRILLERA EJ följer på en defibrillering kommer energinivån inte att trappas upp för nästa defibrillering. Om rekommendationen FÖRBEREDER DEFIBRILLERING följer på en defibrillering kommer energinivån att öka till nästa defibrillering. Patienten ej stilla AED-läge Patienten ej stilla! Stilla patienten! Om AED-enheten upptäcker att patienten rör sig under EKG-analysen visas och hörs meddelandet PATIENTEN EJ STILLA, STILLA PATIENTEN! följt av en varningssignal. Analysen avbryts tills patienten blir stilla eller i upp till 10 sekunder. När patienten är stilla eller när 10 sekunder har gått fortsätter analysen även om patienten fortfarande inte är stilla. Möjliga orsaker till rörelser och förslag på lösningar, se Tabell 5-1. Elektroder eller terapikablar har lossnat AED-läge Anslut elektroder Om terapielektroderna inte är anslutna visas och hörs meddelandet ANSLUT ELEKTRODER tills patienten har anslutits. AED-läge Anslut kabel Om terapikabeln inte är ansluten till defibrillatorn visas meddelandet ANSLUT KABEL tills kabeln har anslutits Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-13

118 Defibrilleringsräknare AED-läge Defibrilleringsräknaren (x) anger hur många defibrilleringar som levererats till patienten. Defibrilleringsräknaren återställs till noll när defibrillatorn är avstängd under mer än 30 sekunder. HLR-tid och metronom AED-läge Börja HLR 1:46 Under användning kan HLR-tiden som visas på nedräkningsklockan variera något på grund av metronomen. När HLR-metronomen är aktiv under användning justeras HLR-tiderna så att HLR-kompressionernas tickande ljud slutar på en kompressionscykel. Detta resulterar i att nedräkningsklockans HLRtider visar de sekunder som valts i inställningsläget ungefärligt. Även om metronomen stängs av eller är tyst under HLR-tiden kommer den HLR-tid som visas variera något från den tid som har ställts in i inställningsläget. Detta beror på att metronomen spårar tickande ljud för kompression och ventilationsmeddelanden i bakgrunden så att om metronomen aktiveras avslutas HLR-tiden med kompressioner. Växla mellan AED-läge och manuellt läge När du är i AED-läge kan manuellt läge kommas åt direkt, kräva bekräftelse eller lösenord eller inte vara tillgängligt alls beroende på hur din defibrillator har ställts in. Växla från AED-läge till manuellt läge genom att trycka på ENERGIVAL en gång. Du kan också trycka på PACER eller LADDA för att växla från AED-läge till manuellt läge. Obs! Om metronomen är aktiv (tickande ljud och ventilationsmeddelanden visas) när du växlar från AED-läge till manuellt läge fortsätter den vara aktiv när du går in i manuellt läge. Beroende på hur defibrillatorn har ställts in för manuell åtkomst aktiveras det manuella läget så här: AED / direkt Inga restriktioner för att använda det manuella läget. AED / Bekräfta Ett bekräftelsefönster visas Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

119 BEHANDLING 5 Manuellt läge Välj JA för att använda manuellt läge. Gå in i manuellt läge? Ja Nej Tryck på väljaren för att bekräfta AED / Lösenord Ett lösenordsfönster visas: Manuellt läge Skriv in lösenord för manuellt läge Du har tre möjligheter att skriva in rätt lösenord. Efter ett misslyckat försök visas meddelandet FEL LÖSENORD FÖRSÖK IGEN. Efter tre misslyckade försök visas meddelandet ÅTKOMST NEKAD och defibrillatorn återgår till AED-läge. Begränsad Ett meddelande MANUELLT LÄGE DEAKTIVERAT visas och en varningssignal hörs och LIFEPAK 15-monitor/defibrillator återgår till AED-läge. Det är viktigt att alla som använder LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är väl insatta i monitorn/ defibrillatorns inställningar och drift före användning. Särskilda inställningsalternativ för AED Vrid och tryck in VÄLJAREN för att ange lösenord. Lösenordet ändras till punkter för att skydda lösenordet och defibrillatorn övergår till manuellt läge. Följande beskrivningarna av AED-meddelanden (röst och text) förklarar särskilda inställningsalternativ. Initial HLR HLR först Om alternativet INITIAL HLR ställs in på HLR FÖRST uppmanas du att BÖRJA HLR omedelbart efter att AED-enheten slagits på och före en analys. AED-läge Uppmaningen BÖRJA HLR visas. Börja HLR 1: Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-15

120 AED-läge Börja HLR 1:46 Om du såg hjärtstoppet, tryck på ANALYS Efter 3 sekunder visas en nedräkningsklocka och uppmaningen OM DU SÅG HJÄRTSTOPPET, TRYCK PÅ ANALYS visas. Dessa uppmaningar ger möjlighet att avsluta initial HLR i förtid och fortsätta med analys direkt. Obs! Beslutet att avsluta HLR i förtid fattas utifrån protokollet och om du har sett hjärtstoppet. Om du såg hjärtstoppet, tryck på ANALYS. HLR-perioden slutar och uppmaningen ANALYSERAR NU, RÖR EJ PATIENTEN visas. Om du inte såg hjärtstoppet ska du utföra HLR och inte trycka på ANALYS. Nedräkningsklockan för initial HLR visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet INITIAL HLR-TID, t.ex. 90 sekunder. När den initiala HLRnedräkningstiden är slut visas och hörs uppmaningen TRYCK PÅ ANALYS. Initial HLR Analysera först Om alternativet INITIAL HLR är inställt på ANALYSERA FÖRST uppmanas du att utföra analys direkt när AED-enheten slås på. Du uppmanas att utföra HLR när analysen har slutförts på AED-enheten. Om elektroderna inte har kopplats till patienten visas/hörs meddelandet ANSLUT ELEKTRODER innan du uppmanas att utföra analysen. Defibrillera ej Om AED-enheten upptäcker en icke defibrilleringsbar rytm visas uppmaningen BÖRJA HLR. AED-läge En nedräkningsklocka (i formatet min:sek) visas under den tid som har angetts i inställningsalternativet INITIAL HLR-TID. Börja HLR 1:46 När nedräkningstiden för initial HLR är slut visas/hörs uppmaningen DEFIBRILLERA EJ följt av TRYCK PÅ ANALYS. Förbereder defibrillering Om AED-enheten känner av en defibrilleringsbar rytm, visas och hörs meddelandet BÖRJA HLR följt av OM DU SÅG HJÄRTSTOPPET, TRYCK PÅ ANALYS Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

121 BEHANDLING 5 AED-läge Börja HLR 1:46 Dessa uppmaningar ger dig möjlighet att avsluta initial HLR i förtid och fortsätta med att defibrillera direkt. Obs! Beslutet att avsluta HLR i förtid fattas utifrån protokollet och om du har sett hjärtstoppet. Om du såg hjärtstoppet, tryck på ANALYS Om du såg hjärtstoppet, tryck på ANALYS. Detta avslutar den initiala HLR-perioden och uppmaningarna FÖRBEREDER DEFIBRILLERING och RÖR EJ PATIENTEN, TRYCK PÅ DEFIB-KNAPPEN! ( ) visas. Fortsätt med att använda AED-enheten för att defibrillera enligt din utbildning och erfarenhet. Om du inte såg hjärtstoppet ska du utföra HLR och inte trycka på ANALYS för att avsluta HLR i förtid. Nedräkningsklockan för initial HLR visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet INITIAL HLR-TID, t.ex. 90 sekunder. Mot slutet av upplivningstiden laddas defibrillatorn tyst för att förbereda för defibrillering. HLR fortsätter fram till defibrillering. När den initiala HLR-tiden är slut, visas uppmaningarna FÖRBEREDER DEFIBRILLERING och RÖR EJ PATIENTEN, TRYCK PÅ DEFIB-KNAPPEN! ( ). Fortsätt med att använda AED-enheten för att defibrillera enligt din utbildning och erfarenhet. Tid för HLR före defibrillering Om tidsvärdet för HLR FÖRE DEFIB. är inställt på 15 sekunder eller mer uppmanas du att påbörja HLR omedelbart efter att en defibrilleringsbar rytm känns av, innan defibrilleringen utförs. AED-läge Börja HLR 0:30 Efter slutförd analys visas uppmaningen BÖRJA HLR. En nedräkningsklocka (i formatet min:sek) visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet HLR FÖRE DEFIB. Defibrillatorn laddas tyst för att förbereda för defibrillering. När upplivningstiden är slut visas uppmaningarna FÖRBEREDER DEFIBRILLERING och RÖR EJ PATIENTEN, TRYCK PÅ DEFIB- KNAPPEN! ( ). Fortsätt att använda AEDenheten för att defibrillera enligt din utbildning och erfarenhet. Obs! Knappen (defibrillera) deaktiveras under perioden med HLR före defibrillering så att defibrillering inte sker av misstag när defibrillatorn är laddad och någon utför HLR Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-17

122 Rådgivande övervakning Rådgivande övervakning är ett särskilt sätt att ställa in AED-läget som gör det möjligt att använda övervakningsfunktioner utan att initialisera uppmaningsprotokollet för AED när enheten slås på. Uppmaningsprotokollet för AED kan om så behövs initieras genom att trycka på ANALYS. Dessutom kan åtkomst till behandlingar i det manuella läget dvs. manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering eller pacing begränsas för oauktoriserade användare, om nödvändigt. Vissa inställningsalternativ måste ändras för att enheten ska fungera vid rådgivande övervakning när enheten sätts på. Mer information finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tillhandhålls med enheten. När monitorn är inställd för rådgivande övervakning och är påslagen visas meddelandet RÅDGIVANDE LÄGE-ÖVERVAKNING kontinuerligt i meddelandeområdet på huvudmenyn. Monitorns funktioner som NIBP, SpO 2 och 12-avlednings-EKG kan användas. Avledning II och streck visas i den övre EKG-kurvan (kanal 1) om inte eller tills patienten är ansluten till EKG-kabeln. Om terapielektroderna (spadar) och terapikabeln är anslutna till patienten, tryck på AVL. för att ändra till avledningen SPADAR och visa EKG:et. Vid rådgivande övervakning är avledningarna AVL. II och SPADAR de enda EKG-övervakningsavledningarna som är tillåtna i kanal 1. Systemet för kontinuerlig patientövervakning (CPSS) är aktivt och utvärderar automatiskt patient-ekg:et. CPSS utvärderar emellertid endast potentiellt defibrilleringsbar rytm. Om en defibrilleringsbar EKG-rytm som VF detekteras visas uppmaningen TRYCK PÅ ANALYS. Om ANALYS trycks in övergår enheten till AED-läge. Innan ANALYS trycks in, bekräfta att patienten är i hjärtstillestånd. Rörelseartefakter, EKG med låg amplitud och andra orsaker till dåliga EKG-signaler kan ge falska CPSS-varningar. Om patienten inte är i hjärtstillestånd, tryck inte på ANALYS. Felsök orsakerna till den falska CPSS-varningen. Om patienten är i hjärtstillestånd, tryck på ANALYS. Defibrillatorn startar uppmaningsprotokollet för AED och analyserar patientens EKG när terapielektroderna appliceras på patienten. För mer information om hur defibrillatorn fungerar i AED-läge, se "Automatisk extern defibrillering (AED)" på sida 5-7. Obs! CPSS utvärderar endast defibrilleringsbara EKG-rytmer. Om EKG-rytmen inte är defibrilleringsbar, till exempel vid asystoli, visas inga uppmaningar. Användare som inte är utbildade och har erfarenhet i att tolka EKG eller som endast har erfarenhet av AED-läge måste alltid trycka på ANALYS när de använder den här särskilda inställningsfunktionen för att initialisera EKG-analys och AED-uppmaningar. Tryck på AVL. för att växla tillbaka till rådgivande övervakning från uppmaningsprotokollet för AED. För mer information om att begränsa åtkomst till manuellt läge för oauktoriserade användare, se "HLR-tid och metronom" på sida 5-14 eller inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tillhandahålls med enheten Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

123 BEHANDLING 5 Felsökningstips Tabell 5-1 Felsökningstips för AED-läget OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas Terapielektroderna är inte anslutna till terapikabeln Elektroderna fäster inte ordentligt på patienten Elektroderna är torra, skadade eller utgångna Kontrollera elektrodanslutningarna. Tryck fast elektroderna ordentligt på patientens hud Tvätta, raka och torka patientens hud enligt rekommendationerna. Byt ut elektroderna. Applicera nya elektroder. Terapikabeln skadad Byt ut terapikabeln och utför dagliga kontroller enligt användarens kontrollista. Meddelandet ANSLUT KABEL visas Terapikabeln är inte ansluten under laddning Anslut kabeln och tryck på LADDA igen. Terapikabeln skadad Byt ut terapikabeln och utför dagliga kontroller enligt användarens kontrollista. Meddelandena PATIENTEN EJ STILLA och STILLA PATIENTEN visas under analys Patienten rör sig Stoppa HLR under analysen. När en patient får manuell andningshjälp, tryck på ANALYS efter fullföljd utandning. Patienten rör sig på grund av agonal andning Elektriska eller radiofrekventa störningar Låt analysen slutföras. Analysen fördröjs i maximalt 10 sekunder på grund av rörelsen. Flytta bärbara kommunikationsenheter eller andra misstänkta enheter så lång bort från defibrillatorn som möjligt. Fordonet rör sig Stanna fordonet under analysen. Flytta om möjligt patienten till ett stabilt underlag Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-19

124 Tabell 5-1 Felsökningstips för AED-läget (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet DEAKTIVERAR visas (energiladdning avlägsnas) Knappen (defibrillera) har inte tryckts in inom 60 sekunder efter att laddningen har slutförts Ladda om defibrillatorn om så önskas. VÄLJAREN har tryckts in Ladda om defibrillatorn. Energi eskalerade ej Terapielektroder eller -kablar har lossnat Efter en defibrillering var nästa analys DEFIBRILLERA EJ Anslut åter elektroden eller kabeln. Ingen åtgärd krävs. Defibrillatorn trappar inte upp energin när en rekommenderad DEFIBRILLERA EJ följer en defibrillering. Tiden för laddning till 360 joule överskrider 10 sekunder Batteriet svagt Byt ut batteriet mot ett fulladdat batteri. Driftstemperaturen är för låg Flytta patienten och enheten till en varmare omgivning om nödvändigt. Meddelandet BYT BATTERI visas Båda batterierna är mycket svaga Byt ut ett eller båda batterierna omedelbart. Röstmeddelandena är svaga eller förvrängda HLR-tiden som visas (minuter/ sekunder) är annorlunda än förväntat Svagt batteri Byt genast batteri. Metronomens funktion Ingen. Metronomen justerar HLR-tiden för att säkerställa att HLR-cykeln slutar med kompressioner (Se sida 5-14.). Tryck på HLR och metronomen aktiveras inte Huvudmenyn är tom, men PÅ-lampan är tänd Analysresultat är DEFIBRILLERA EJ och EKG visar en helt rak, isoelektrisk linje. Felaktigt inställningsalternativ valt I AED-läge och inte i HLRintervall Skärmen fungerar inte som den ska Testbelastningen är ansluten till terapikabeln Ändra inställningsalternativet HLR-tid. Se inställningsalternativen till LIFEPAK 15- monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Vänta tills HLR-intervallet (tickande ljud) tystnar eller aktivera metronomen. Tryck på ANALYS och följ röstmeddelandena för att behandla patienten. Ta bort testbelastningen och anslut terapielektroderna till kabeln. För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

125 BEHANDLING 5 Manuell defibrillering Manuell defibrillering är tillgänglig med LIFEPAK 15-monitor/defibrillator med QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings/ekg-elektroder för vuxna och barn, standardspadar för vuxna och spadar för barn. För mer information, se "Alternativ för spadtillbehör" på sida 6-1. LIFEPAK 15 monitor/defibrillator kan ge intern defibrillering och synkroniserad elkonvertering med de interna spadarna som konstruerats för LIFEPAK 15-defibrillatorn. Mer information finns i bruksanvisningen för de interna handtagen och spadarna med urladdningsreglage. Avsedd användning Vid användning i manuellt läge är LIFEPAK 15-monitor/defibrillator en likströmsdefibrillator som levererar korta, intensiva elektriska pulsstötar till hjärtmuskeln. Manuellt läge kräver att användaren tolkar EKG-rytmen och samarbetar med enheten för att kunna defibrillera patienten. Defibrillering och elkonvertering i manuellt läge är avsedd för användning av personal som är auktoriserad av en medicinskt ansvarig läkare och som har åtminstone följande kunskaper och erfarenheter: Igenkänning och behandling av arytmier Avancerad utbildning i återupplivning likvärdig med rekommendationer enligt AHA eller ERC Erfarenhet av användning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Defibrillering är bara en typ av medicinsk vård som krävs för att återuppliva en patient med en defibrilleringsbar EKG-rytm. Beroende på situationen kan andra stödjande åtgärder ingå: Hjärt- och lungräddning (HLR) Extra syretillförsel Läkemedelbehandling Indikationer Manuell defibrillering är indikerad för att avbryta vissa dödliga arytmier, som t.ex. ventrikelflimmer och symptomatisk ventrikeltakykardi. Leveransen av denna energi i synkroniserat läge är en behandlingsmetod för förmaksflimmer, förmaksfladder, paroxysmal supraventrikulär takykardi och, för relativt stabila patienter, ventrikeltakykardi. Kontraindikationer Defibrillering kontraindiceras vid behandling av PEA (Pulseless Electrical Activity) t.ex. idioventrikulära eller ventrikulära rytmer och vid behandling av asystoli Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-21

126 Varningar vid manuell defibrillering VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. Ledande gel (våt eller torr) på spadhandtagen kan utgöra en väg för den elektriska energin till användaren under defibrillering. Rengör spadarnas elektrodytor, handtag och förvaringsutrymme ordentligt efter defibrillering. RISK FÖR BRÄNNSKADOR OCH INEFFEKTIV ENERGILEVERANS RISK FÖR BRAND, BRÄNNSKADOR OCH INEFFEKTIV ENERGILEVERANS Prekordiala avledningselektroder och avledningssladdar kan vara i vägen vid placeringen av standardspadar eller terapielektroder. Avlägsna alla prekordiala avledningselektroder och avledningstrådar som kan vara i vägen före defibrillering. RISK FÖR BRÄNNSKADOR OCH INEFFEKTIV ENERGILEVERANS En sträng av gel på huden mellan standardspadarna kommer att medföra att defibrilleringsenergin hoppar mellan spadarna och energin avleds från hjärtmuskeln. Se till att det inte finns någon ledande gel (våt eller torr) som skapar en kontinuerlig väg mellan spadarna. RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ PATIENTEN Luftfickor mellan huden och standardspadarna kan förorsaka brännskador på patientens hud under defibrillering. Täck spadarnas elektrodytor helt och hållet med gel och applicera ett tryck som motsvarar 12 kg på varje spade under urladdningen. RISK FÖR SKADOR PÅ SPADARNA OCH BRÄNNSKADOR PÅ PATIENTENS HUD Urladdning av defibrillatorn med standardspadarnas ytor kortslutna mot varandra kan medföra gropbildning eller andra skador på spadelektrodernas ytor. Gropiga eller skadade spadytor kan förorsaka brännskador på patientens hud under defibrillering. Ladda endast ur defibrillatorn enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. RISK FÖR FELAKTIG ENERGILEVERANS Defibrillatorn justerar inte automatiskt energin vid användning av barnelektroder eller standardspadar för barn. Välj korrekt energi manuellt innan defibrillering utförs på patienten. Manuellt läge LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är inställd för att användas i manuellt läge när den sätts på (fabriksinställning). Om protokollen kräver det kan defibrillatorn ställas in så att den sätts på i automatiskt externt defibrilleringsläge (AED). För mer information om att växla mellan AED-läge och manuellt läge, se "HLR-tid och metronom" på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

127 BEHANDLING 5 Procedur för manuell defibrillering Gör så här för att utföra manuell defibrillering: 1. Kontrollera att patienten har hjärtstillestånd (medvetslös, ingen puls, andas inte normalt). 2. Tryck på PÅ. 3. Identifiera elektrodernas eller spadarnas placering på patienten och förbered patientens hud. (Se "Preparation av patientens hud" på sida 5-4.) Använd antingen anterior-lateral eller anteriorposterior placering. 4. Anslut terapielektroderna till terapikabeln och kontrollera att kabeln är ansluten till defibrillatorn. 5. Applicera terapielektroderna på patienten i anterior-lateral eller anterior-posterior placering. Om standardspadar används, applicera gel på spadarna och placera dessa på patientens bröstkorg i anterior-lateral placering. 6. Kontrollera att önskad energi är vald eller tryck på ENERGIVAL eller vrid på VÄLJAREN för att välja önskad energi. Vrid på ratten ENERGIVAL på standardspadarna (hårda). 7. Tryck på LADDA. Medan defibrillatorn laddas visas en laddningsstapel och en stigande signal hörs som anger den laddade energinivån. När defibrillatorn är helt laddad visas tillgänglig energi på skärmen. 8. Se till att all personal, inklusive användaren håller sig på behörigt avstånd från patienten, båren, sängen och all annan utrustning som är ansluten till patienten. 9. Bekräfta att EKG-rytmen kräver defibrillering. Bekräfta tillgänglig energi. 10.Tryck på knappen (defibrillera) på defibrillatorn eller på -knapparna (defibrillera) på standardspadarna för att urladda energin till patienten. Tryck båda spadarna hårt mot patientens bröstkorg för standardspadar och tryck samtidigt på de båda urladdningsknapparna för att ladda ur energi till patienten. Av säkerhetsskäl är -knappen (defibrillera) på defibrillatorns frampanel deaktiverad när standarspadar används. Obs! Tryck på VÄLJAREN för att deaktivera (avbryta laddning). Defibrillatorn deaktiverar automatiskt om defibrilleringsknapparna inte trycks in inom 60 sekunder eller om du ändrar energivalet efter att laddning har påbörjats. Obs! Tryck på PACER för att avbryta defibrillering och initialisera pacing. Om defibrillatorn är laddad, deaktiveras den. 11.Börja HLR enligt protokoll. Tryck på HLR när som helst för att aktivera metronomen. 12.Kontrollera patienten och EKG-rytmen i slutet av HLR-perioden. Om ytterligare en defibrillering krävs upprepas förfarandet från Steg 6. Lyckad återupplivning är relaterad till hur lång tid som förflyter mellan begynnelsen av en hjärtrytm som inte cirkulerar blod (ventrikelflimmer, pulslös ventrikulär takykardi) och defibrillering. Patientens fysiologiska status kan påverka sannolikheten för en framgångsrik defibrillering. Därför är patientens överlevnad inte en tillförlitlig indikation på defibrillatorns förmåga. Patienter visar ofta muskelsvar (t.ex. hopp eller ryckningar) vid energiöverföringen. Frånvaron av sådana svar är inte en tillförlitlig indikation på den aktuella energileveransen eller enhetens förmåga Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-23

128 Använda HLR-metronomen När HLR krävs vid ett hjärtstillestånd ger HLR-metronomen hörbara uppmaningar som hjälper användaren att administrera HLR med korrekt timing enligt HLR-riktlinjer från 2005 American Heart Association och European Resuscitation Council. Varningar för HLR-metronom VARNING HLR GIVEN UTAN ATT BEHOV FANNS Metronomens ljud ger ingen information om patientens tillstånd. Eftersom patientens status kan förändras på kort tid ska patienten hållas under uppsikt hela tiden. Utför inte HLR på en patient som är kontaktbar eller andas normalt. Obs! HLR-metronomen är ett verktyg som kan användas som ett hjälpmedel för tidsanvändning under HLR. Bedöm patientens tillstånd hela tiden och administrera endast HLR när det är indikerat. Administrera HLR i enlighet med din utbildning och protokollen. Hur HLR-metronomen fungerar Metronomen avger hörbara tickande ljud i en hastighet på 100/minut för att vägleda livräddningspersonalen under administrering av bröstkompressioner. Metronomen ger också hörbara ventilationsuppmaningar (antingen en signal eller röstmeddelandet "ventilera") för att uppmana den som utför HLR att ventilera. Metronomen ger uppmaningar till den som utför HLR att utföra HLR i valt kompressions/ventilationsförhållande (K:V). Överväganden av ålder och luftväg Standardförhållandet K:V för metronomen (i både AED och manuellt läge) är vuxen ej luftväg (30:2) eftersom de flesta patienter vid hjärtstillestånd är vuxna med initialt osäkrade luftvägar. I manuellt läge kan användaren välja det lämpligaste K:V-förhållandet baserat på patientens ålder och aktuell luftvägsstatus. Valet av ålder och luftväg bestämmer metronomens K:V-förhållande. Standardförhållanden visas i Tabell Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

129 BEHANDLING 5 Tabell 5-2 Standardförhållandet K:V baserat på ålder och luftväg i manuellt läge ÅLDER/LUFTVÄG K:V-FÖRHÅLLANDE Vuxen - ej luftväg* 30:2 Vuxen - luftväg** 10:1 Barn - ej luftväg*** 15:2 Barn - luftväg 10:1 * Ej luftväg = Ingen konstgjord luftväg på plats ** Luftväg = Avancerad konstgjord luftväg på plats *** Barn = Barn före puberteten Obs! Valet av förhållandet kompressioner/ventilationer kan ställas in enligt lokala medicinska protokoll. Mer information finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tilllhandahålls med enheten. Aktivera och deaktivera metronomen Gör så här för att aktivera HLR-metronomen i manuellt läge: HLR-metronom Vuxen - ej luftväg Vuxen - luftväg Barn - ej luftväg Barn - luftväg Stoppa metronom 1. Tryck på HLR. Menyn för HLR-metronomen visas och metronomen aktiveras i standardinställningen Vuxen - ej luftväg. 2. Använd VÄLJAREN för att markera och välja önskad inställning för ålder och luftväg. HLR: Vuxen - ej luftväg 30:2 När metronomen är på visas ett meddelande i meddelandeområdet som visar aktuellt val av ålder och luftväg. Obs! Om VF/VT-larmet är på, stängs det av när metronomen är på för att förhindra falska VF/VT-larm. Om andra larm för vitala parametrar är aktiverade när metronomen är på visas de synliga indikatorerna, men larmsignalen är av tills metronomen är deaktiverad. Metronomen avger tickande ljud och ventilationsuppmaningar kontinuerligt tills den deaktiveras. Välj STOPPA METRONOM i menyn för HLR-metronomen för att stoppa den. En händelse registreras i händelseloggen i HÄNDELSERESUMÉ när HLR-metronomen slås PÅ eller stängs AV och när inställningen av ålder och luftväg ändras. För att justera metronomens volym, tryck på ALTERNATIV, välj LARMVOLYM och ändra VOLYM Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-25

130 Obs! Om alla val av ålder och luftväg är inställda på samma K:V-förhållande (till exempel Vuxen ej luftväg, Vuxen luftväg, Barn ej luftväg och Barn luftväg är alla inställda på 10:1) avger HLR-metronomen alltid tickande ljud och ventilationsuppmaningar med det inställda förhållandet för både AED och manuellt läge. I den här situationen visas inte HLRmetronommenyn om HLR trycks ned under användning när HLR -knappen trycks in aktiveras och inaktiveras endast metronomen med fast K:V-förhållande. Procedur för synkroniserad elkonvertering LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan ställas in så att den blir kvar i synk-läget eller återgår till det asynkrona läget efter urladdning. Fabriksinställningen är att den återgår till det asynkrona läget direkt efter defibrillering. Det är viktigt att du känner till hur din defibrillator är inställd. För mer information om att ändra inställningsalternativen, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15- monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Gör så här för att utföra synkroniserad elkonvertering: 1. Tryck på PÅ. 2. Anslut EKG-kabeln och EKG-elektroderna enligt beskrivning i tidigare avsnitt (se "Övervakning av EKG" på sida 4-3). EKG-elektroderna och EKG-kabeln måste användas för att övervaka EKG när standardspadarna används för elkonvertering. 3. Välj Avl. II eller avledning med optimal QRS-komplexstyrka (positiv eller negativ). Obs! Övervaka EKG med hjälp av terapielektroder genom att placera elektroderna i anteriorlateral position och välja avledningen SPADAR. VARNING RISK FÖR DÖDLIG ARYTMI Ventrikelflimmer kan induceras med olämplig synkronisering. EKG från en annan monitor (slavkopplad) FÅR INTE användas för att synkronisera monitorns/ defibrillatorns urladdning. Övervaka alltid patientens EKG direkt via defibrillatorns EKG-kabel eller terapikabel. Bekräfta att avkänningsmarkeringarna på EKG:et är korrekt placerade. 4. Tryck på SYNK. Meddelandet SYNK-LÄGE visas i meddelandeområdet när Synk är aktiverad. Obs! Tryck på SYNK igen för att deaktivera synk-läget Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

131 BEHANDLING 5 5. Observera EKG-rytmen. Kontrollera att en triangelformad avkänningsmarkering ( ) visas nära mitten av varje QRS-komplex. Om inga avkänningsmarkeringar visas eller visas på fel ställe (t.ex. på T-vågen), justera STORLEK på EKG eller välj en annan avledning. (Det är normalt att avkänningsmarkeringarnas placering varierar något på varje QRS-komplex.) 6. Anslut terapielektroderna till terapikabeln och kontrollera att kabeln är ansluten till defibrillatorn. 7. Förbered patientens hud och applicera terapielektroderna på patienten i anterior-lateral placering. (Se "Placering av terapielektroder och standardspadar" på sida 5-4.) Om standardspadar används, applicera gel på spadarna och placera dessa på patientens bröstkorg. 8. Tryck på ENERGIVAL eller vrid VÄLJAREN för att välja önskad energi. Vrid på ratten ENERGIVAL på standardspadarna (hårda). 9. Tryck på LADDA. Medan defibrillatorn laddas visas en laddningsstapel och en stigande signal hörs som anger den laddade energinivån. När defibrillatorn är helt laddad visas tillgänglig energi på skärmen. 10.Se till att all personal, inklusive användaren håller sig på behörigt avstånd från patienten, sängen och all annan utrustning som är ansluten till patienten. 11.Bekräfta EKG-rytm. Bekräfta tillgänglig energi. 12.Tryck och håll inne -knappen (defibrillera) på defibrillatorn tills meddelandet ENERGI LEVERERAD visas på skärmen. För standardspadarna tryck och håll inne båda -knapparna (defibrillera) på spadarna samtidigt tills meddelandet ENERGI LEVERERAD visas på skärmen. Släpp knapparna. Av säkerhetsskäl är -knappen (defibrillera) på defibrillatorns frampanel deaktiverad när standarspadar används. Obs! Tryck på VÄLJAREN för att deaktivera (avbryta en laddning). Defibrillatorn deaktiverar automatiskt om defibrilleringsknapparna inte trycks in inom 60 sekunder eller om du ändrar energivalet efter att laddning har påbörjats. 13.Observera patienten och EKG-rytmen. Upprepa proceduren från Steg 4 om så krävs Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-27

132 Felsökningstips Tabell 5-3 Felsökningstips för defibrillering och synkroniserad elkonvertering OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Tiden för laddning till 360 joule överskrider 10 sekunder Batteriet svagt Byt ut batteriet mot ett fulladdat batteri. Driftstemperaturen är för låg Flytta patienten och enheten till en varmare omgivning om nödvändigt. Ingen energi levereras till patient när -knapparna (defibrillera) trycks in Enheten är i synk-läge och inga QRS-komplex avkänns SYNK trycks in oavsiktligt och rytmen är VF/VT Enheten är i synk-läge och - knapparna (defibrillera) har inte tryckts in och hållits intryckta till nästa avkända QRS-komplex Du har tryckt på -knapparna (defibrillera) innan full laddning uppnåddes Standardspadar anslutna och -knappen (defibrillera) på defibrillatorns frampanel har tryckts in Mer än 60 sekunder förflöt innan -knapparna (defibrillera) trycktes in sedan full laddning uppnåddes. Energin har laddats ur internt. Justera EKG-storleken för optimal avkänning av QRS eller deaktivera SYNK om rytmen är VF/VT. Tryck på SYNK för att deaktivera synk. Tryck på -knapparna (defibrillera). Håll -knapparna (defibrillera) intryckta tills urladdning sker eller nästa avkända QRS och meddelandet ENERGI LEVERERAD visas. Vänta på tonen och meddelandet som anger full laddning. Tryck samtidigt på -knapparna (defibrillera) på standardspadarna för att ladda ur. Tryck på -knapparna (defibrillera) inom 60 sekunder efter full laddning. Energivalet har ändrats. Tryck på LADDA igen. Meddelandet ANSLUT KABEL visas Terapikabeln är inte ansluten under laddning Anslut kabeln och tryck på LADDA igen. Terapikabeln skadad Byt ut terapikabeln och utför dagliga kontroller enligt användarens kontrollista Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

133 BEHANDLING 5 Tabell 5-3 Felsökningstips för defibrillering och synkroniserad elkonvertering (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet ENERGIFEL visas (vald och tillgänglig energi) Meddelandet DEAKTIVERAR visas/hörs Defibrillatorn är ej kalibrerad Försök att överföra energi. Kontakta en behörig servicetekniker. Knappen (defibrillera) har inte tryckts in inom 60 sekunder efter att laddningen har slutförts Ladda om defibrillatorn om så önskas. Energi valdes efter att laddningen var klar Ladda om defibrillatorn. VÄLJAREN har tryckts in Ladda om defibrillatorn. PACER har tryckts in Ladda om, om nödvändigt, eller ingen åtgärd, om pacing önskas. Energi trappades inte upp automatiskt enligt energiprotokollet SYNK-läge aktiveras inte Patienten hoppade inte till (ingen muskelreaktion) under defibrillatorurladdningen Terapielektroder eller -kablar har lossnat ENERGIVAL trycktes in och deaktiverade det automatiska protokollet PACER är på. Pacing och Synk är separata funktioner och kan inte användas samtidigt. EKG-elektroder är inte applicerade på patienten och standardspadar anslutna till defibrillatorn Muskelreaktion hos patient varierar och beror på patientens tillstånd. Avsaknad av synlig reaktion på defibrillering innebär inte nödvändigtvis att urladdning ej skett. Testbelastningen är ansluten till terapikabeln Anslut elektroden eller kabeln igen. Fortsätt att välja energi manuellt för att behandla patienten. Mer information om energiprotokoll finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tilllhandahålls med enheten. Avbryt pacing, om det är lämpligt för patienten, och tryck på SYNK. Anslut EKG-elektroder till patienten. Ingen åtgärd krävs. Ta bort testbelastningen och anslut terapielektroderna till kabeln Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-29

134 Tabell 5-3 Felsökningstips för defibrillering och synkroniserad elkonvertering (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet ONORMAL ENERGILEVERANS visas och utskriften märks med Defibrillering XJ onormal Urladdning i fria luften med standardspadar Standardspadar placeras mot varandra när -knappen (defibrillera) trycks in Patientimpedansen är utanför gränsvärdena Tryck spadarna ordentligt mot patientens bröstkorg vid urladdning. Utför testurladdning enligt användarens kontrollista. Se "Varningar vid manuell defibrillering" på sida Öka energin eller upprepa defibrillering om så erfordras. Överväg att byta ut engångsterapielektroder mot nya. Internt fel Upprepa defibrillering. Utför HLR och hämta en annan defibrillator, vid behov. Meddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas Terapielektroderna är inte anslutna till terapikabeln Elektroderna fäster inte ordentligt på patienten Elektroderna är torra, skadade eller utgångna Kontrollera elektrodanslutningarna. Tryck fast elektroderna ordentligt på patientens hud Tvätta, raka och torka patientens hud enligt rekommendationerna Applicera nya elektroder. Applicera nya elektroder. Terapikabeln skadad Byt ut terapikabeln och utför dagliga kontroller enligt användarens kontrollista. Meddelandet BYT BATTERI visas Båda batterierna är mycket svaga Byt ut ett eller båda batterierna omedelbart. HLR-tiden som visas (minuter/ sekunder) är annorlunda än förväntat Metronomen är på Ingen. Metronomen justerar HLR-tiden för att säkerställa att HLR-cykeln slutar med kompressioner. Felaktigt inställningsalternativ valt Ändra inställningsalternativet HLR-tid. Se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tillhandahålls med enheten Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

135 BEHANDLING 5 Tabell 5-3 Felsökningstips för defibrillering och synkroniserad elkonvertering (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Huvudmenyn är tom, men PÅ-lampan är tänd Skärmen fungerar inte som den ska Skriv ut EKG-remsa för att bedöma rytmen och andra aktiva vitala parametrar. Tryck på ANALYS och använd AED-läge, om nödvändigt. För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Noninvasiv pacing Noninvasiv pacing är tillgänglig med LIFEPAK 15-monitor/defibrillator med QUIK-COMBO pacing-/ defibrillerings-/ekg-elektroder för vuxna och barn. För mer information, se Kapitel 6, "Alternativ för spadtillbehör". Avsedd användning En noninvasiv pacemaker är en enhet som levererar en elektrisk stimulus till hjärtat som orsakar hjärtdepolarisering och myokardsammandragning. Energin levereras genom stora självhäftande elektroder placerade på bröstkorgen. Utöver noninvasiv pacing kan andra stödjande åtgärder vara nödvändiga. Noninvasiv pacing är avsedd för användning av personal som är auktoriserad av en medicinskt ansvarig läkare och som har åtminstone följande kunskaper och erfarenheter: Igenkänning och behandling av arytmier Avancerad utbildning i återupplivning likvärdig med rekommendationer enligt AHA eller ERC Erfarenhet av användning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Indikationer Noninvasiv pacing indikeras för patienter med puls och symptomatisk bradykardi. Kontraindikationer Noninvasiv pacing är kontraindicerad för behandling av ventrikelflimmer och asystoli Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-31

136 Varningar för noninvasiv pacing VARNING RISK FÖR ATT PACING INTE KAN UPPNÅS Om kombinerade terapielektroder från andra tillverkare används med denna enhet kan pacingeffektiviteten minska eller pacing utebli på grund av oacceptabelt höga impedansnivåer och säkerhetsgodkännandet kan bli ogiltigt. Använd endast terapielektroder som specificeras i denna bruksanvisning. Begärd och icke begärd pacing LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan användas för antingen begärd eller icke begärd pacing (asynkron eller pacing med "fast frekvens"). Läget Begärd används för de flesta patienter. I läget begärd förhindrar LIFEPAK 15 pacemaker pacing när den känner av patientens egna slag (egen QRS). I läget begärd, om STORLEK på EKG har ställts in för lågt för att upptäcka patientens slag eller om en EKG-avledning lossnar så att EKG-rytmen inte finns tillgänglig, kommer pacemakern att generera asynkrona pacingpulser. Detta betyder att pacemakern genererar pacingpulser med vald frekvens oberoende av patientens EKG-rytm. Läget icke begärd kan väljas om brus eller artefakter stör korrekt avkänning av QRS-komplex. Tryck på ALTERNATIV för att komma till läget icke begärd. För mer information, se "Alternativ" på sida Procedur för noninvasiv pacing EKG-övervakning under pacing utförs med EKG-elektroder och patient-ekg-kabel. Terapielektroder kan inte samtidigt användas för övervakning av EKG-rytm och leverans av pacingström. Se till att du placerar QUIK-COMBO terapielektroderna på rätt ställe. Felaktig placering av elektroderna kan påverka det registrerade tröskelvärdet. Om elektroden placeras omkastat kan till exempel mer pacingström behövas för att uppnå registrering. VARNING RISK FÖR AVBROTT I BEHANDLING Observera patienten kontinuerligt medan pacemakern används. Patientens reaktion på pacingbehandling (t.ex. registrerat tröskelvärde) kan ändras med tiden Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

137 BEHANDLING 5 Gör så här för att utföra noninvasiv pacing: 1. Tryck på PÅ. 2. Anslut patient-ekg-kabeln, anslut EKG-elektroderna till EKG-kabeln och till patienten och välj Avledning I, II eller III. Du erhåller bäst övervakningssignal om du ser till att det finns tillräckligt med mellanrum mellan EKG-elektroderna och terapielektroderna. 3. Bestäm var QUIK-COMBO-terapielektroderna ska placeras på patienten. Använd antingen anterior-lateral eller anterior-posterior placering och förbered patientens hud. (Se "Placering av terapielektroder och standardspadar" på sida 5-4.) 4. Applicera terapielektroderna till patienten. 5. Anslut terapielektroderna till terapikabeln. 6. Tryck på PACER. VARNING RISK FÖR INEFFEKTIV PACING EKG-storleken måste vara rätt justerad så att patientens egna slag kan upptäckas. Om EKG-storleken är för högt eller för lågt inställd kan det hända att inga pacingpulser levereras när så krävs. Justera EKG-storleken så att avkänningsmarkeringarna befinner sig på patientens QRS-komplex. 7. Observera EKG-rytmen. Kontrollera att en triangelformad avkänningsmarkering ( ) visas nära mitten av varje QRS-komplex. Om inga avkänningsmarkeringar visas eller visas på fel ställe (t.ex. på T-vågen), justera STORLEK på EKG eller välj en annan avledning. (Det är normalt att avkänningsmarkeringarnas placering varierar något för varje QRS-komplex.) 8. Tryck på FREKV eller vrid VÄLJAREN för att välja lämplig pacingfrekvens. 9. Tryck på STRÖM eller vrid VÄLJAREN för att öka strömmen tills elektrisk registrering uppnås. Elektrisk registrering indikeras av ett brett QRS-komplex och en T-våg efter pacermarkeringen. För varje levererad pacingstimulus visas en positiv pacermarkering på EKG-vågformen. Obs! Streck (---), inte hjärtfrekvens, visas på huvudmenyn under noninvasiv pacing och hjärtfrekvenslarm är avstängda 10.Kontrollera patientens puls eller blodtryck för att utvärdera mekanisk registrering. Använd eventuellt lugnande eller smärtstillande medel om patienten upplever obehag. Obs! Du kan ändra frekvensen eller strömstyrkan under pacing genom att trycka på FREKV eller STRÖM. Knapparna FREKV och STRÖM möjliggör ändringar i steg om 10. VÄLJAREN möjliggör ändringar i steg om 5. Obs! Du kan avbryta pacingen och granska patientens egen rytm genom att trycka på och hålla ner knappen PAUS. Detta medför att pacern levererar pacing med 25 % av den inställda frekvensen. Släpp PAUS för att fortsätta pacingen med den inställda frekvensen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-33

138 11.Du kan avsluta pacingen genom att minska strömstyrkan till noll eller trycka på knappen PACER. Obs! Tryck på LADDA för att defibrillera och stoppa noninvasiv pacing. Pacingen stoppas automatiskt. Fortsätt med defibrillering. Patientens fysiologiska status kan påverka sannolikheten för en framgångsrik pacing eller skelettmuskelaktivitet. Misslyckad pacing på en patient är inte en tillförlitlig indikation på pacemakerns förmåga. På liknande sätt är patientens muskelsvar på pacing inte en tillförlitlig indikation på levererad ström. VARNING RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ PATIENTEN Noninvasiv pacing under lång tid kan medföra att patientens hud blir irriterad eller får brännskador, speciellt vid högre pacingströmnivåer. Avbryt den noninvasiva pacingen om huden blir brännskadad och en annan pacingmetod är tillgänglig. För mer information om terapielektroder, se "QUIK-COMBO terapielektroder" på sida 6-3. Om monitorn upptäcker tillståndet EKG AVLEDNINGAR AV under pacing, växlar pacingen automatiskt till icke begärd och fortsätter med en fast frekvens tills EKG-avledningarna åter har anslutits. Under icke begärd pacing levererar pacemakern pulser med en fast frekvens oberoende av patientens egna slag. Monitorn fortsätter att visa pacingfrekvensen (spm) och strömstyrkan (ma). Återgå till begärd pacing genom att ansluta EKG-avledningen. Övervaka hela tiden patienten under pacing. Förlita dig inte på att varningsmeddelandet EKG AVLEDNINGAR AV ska upptäcka förändringar i pacingfunktionen. Kontrollera också att EKG-avkänning, pacingpulsleverans, elektrisk registrering och mekanisk registrering är riktiga. Om pacingelektroderna lossnar under pacing visas meddelandet ANSLUT ELEKTRODER och PACING AVSTANNAD samt ett larm avges. Pacingfrekvensen upprätthålls och strömstyrkan återställs till 0 ma. När du åter ansluter pacingelektroderna tystnar larmet och meddelandet ANSLUT ELEKTRODER försvinner. Strömstyrkan ligger kvar på 0 ma tills du ökar den manuellt. Pacing måste stoppas för att LIFEPAK 15-monitor/defibrillator ska kunna stängas av. Om PÅknappen trycks in medan PACER är aktiv, hörs en varningssignal och meddelandet PACING PÅGÅR visas Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

139 BEHANDLING 5 Felsökningstips Tabell 5-4 Felsökningstips för noninvasiv pacing OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Enheten fungerar inte vid tryck på knappen PACER Ström av Kontrollera att strömmen är PÅ. Batteriet är svagt Byt ut batteriet mot ett fulladdat batteri. PACER-lampan är tänd, men det går inte att öka STRÖM (ma) Terapielektroderna har lossnat Kontrollera om det visas några meddelanden. Kontrollera terapikabeln och anslutningarna till elektroderna. PACER-lampan är tänd, STRÖM (MA) >0, men inga pacingmarkeringar visas (ingen pacing) Visningen på monitorskärmen är förvrängd under pacing Pacingfrekvensen är inställd på ett värde som ligger under patientens egen frekvens Pacemakern är överkänslig (EKG-artefakt, EKG-storleken för hög) EKG-elektrodernas placering är inte optimal i förhållande till pacingelektroderna Öka SPM. Etablera ett rent EKG; minska EKG-storleken. Välj icke begärd pacing. Flytta bort elektroderna från pacingelektroderna. Välj en annan avledning (I, II eller III). Pacingen stannar av sig själv PACER är av Tryck på PACER och öka strömstyrkan. Ett internt fel har upptäckts Servicemeddelandet anger ett internt fel Kontrollera om serviceindikatorn visas. Stäng av och slå på defibrillatorn och starta åter pacingbehandlingen. Låt en behörig servicetekniker utföra service på enheten. Terapielektroden har lossnat Se efter om något meddelande visas. Kontrollera pacingkabeln och anslutningarna till elektroderna. LADDA har tryckts in Tryck på PACER och öka strömstyrkan, om pacing önskas. Fortsätt annars med defibrillering. Radiofrekventa störningar Flytta radioutrustning så långt bort från pacemakern som möjligt Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-35

140 Tabell 5-4 Felsökningstips för noninvasiv pacing (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Inget muskelsvar på pacing Registrering sker inte med varje pacingstimulus Patientens hjärtfrekvens kan vara större än den noninvasiva pacingens spm Testbelastningen är ansluten till terapikabeln Muskelreaktion hos patient varierar och beror på patientens tillstånd. Muskelsvar på pacing är inte en tillförlitlig indikation på levererad ström. Strömstyrkan (ma) är för lågt inställd Ingen åtgärd krävs. Ta bort testbelastningen och anslut terapielektroderna till kabeln. Ingen åtgärd krävs. Öka pacingströmmen. (Ge lugnande eller smärtstillande medel efter behov.) Meddelandet ANSLUT KABEL eller PACING AVSTANNAD visas Terapikabeln skadad Byt ut terapikabeln och utför dagliga kontroller enligt användarens kontrollista. Meddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas Pacingkabeln eller -elektroden har lossnat Elektroderna fäster inte på huden Anslut och ställ in strömstyrkan. Preparera huden. Terapikabeln skadad Byt ut terapikabeln och utför dagliga kontroller enligt användarens kontrollista. Elektroderna är för gamla Byt ut elektroderna och ställ in strömstyrkan. Meddelandet PACING PÅGÅR visas Pacingen stannar av sig själv och meddelandet PACERFEL visas Patientens egna QRS-komplex känns inte av under pacing HLR har tryckts in. Tryck på PACER för att stoppa pacing, om tillämpligt, och tryck sedan på HLR. Ett internt fel har upptäckts Stäng av och slå på defibrillatorn och starta åter pacingbehandlingen. Låt en behörig servicetekniker utföra service på enheten. EKG-storleken är för liten Öka storlek på EKG eller välj en annan avledning. Patientens egna QRS-komplex inträffar under pacemakerns refraktärperiod Justera SPM Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

141 BEHANDLING 5 Tabell 5-4 Felsökningstips för noninvasiv pacing (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Pacingen startar av sig själv Patientens hjärtfrekvens sjunker under den inställda pacingfrekvensen Som reservenhet vid pacing lossnade EKG-avledningen och pacing började asynkront Utvärdera patienten för korrekt pacemakerfunktion. Anslut EKG-avledningen igen. Inställd pacingfrekvens (spm) och EKG-pacingfrekvens stämmer ej överens Felaktig avkänning (till exempel avkänning av T-vågor) Ett internt fel har upptäckts Skriv ut EKG och beräkna pacingfrekvensen. QRS-komplexet är för litet Välj en annan avledning. T-vågen är för stor Justera EKG-storleken. SYNK-läge aktiveras inte PACER är på. Pacing och Synk är separata funktioner och kan inte användas samtidigt. Avbryt pacing, om det är lämpligt för patienten, och tryck på SYNK. Defibrillatorn kan inte stängas av Pacemakern är på Stäng av PACER och tryck sedan på PÅ och håll knappen intryckt i minst 2 sekunder. För allmänna tips för felsökning, se Tabell 9-2 på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 5-37

142 Procedur för pediatrisk EKG-övervakning och behandling i manuellt läge VARNINGAR RISK FÖR BRÄNNSKADA RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ PATIENTEN Använd inte QUIK-COMBO-elektroder för barn på vuxna eller större barn. Leverans av defibrilleringsenergi på 100 joule eller mer (som vanligtvis används på vuxna) genom dessa små elektroder ökar risken för brännskador på huden. RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ BARNPATIENTER Noninvasiv pacing kan förorsaka brännskador och irritation på patientens hud, speciellt vid högre pacingströmnivåer. Inspektera ofta huden under -elektroden efter de första 30 minuterna av kontinuerlig pacing. Avbryt noninvasiv pacing om brännskador uppstår och det finns en annan pacingmetod tillgänglig. Avlägsna eller byt omedelbart ut elektroderna mot nya så snart pacingbehandlingen avbrutits. När det gäller barnpatienter bör du följa anvisningarna för EKG-övervakning, manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering och pacing förutom följande: Använd lämplig spadstorlek baserad på barnets vikt. Välj lämplig defibrilleringsenergi i enlighet med barnets kroppsvikt genom att följa rekommendationerna från AHA (American Heart Association) eller enligt lokala riktlinjer. Användning av energinivåer på eller över 100 joule förorsakar sannolikt brännskador på huden. Inspektera ofta patientens hud under hjärtelektroden under pacingbehandlingen för att kontrollera att inga brännskador har uppstått. Obs! Mängden pacingström som krävs för registrering är ungefär densamma som för vuxna patienter. För mer information om spadar och elektroder för barn, se Kapitel 6, "Alternativ för spadtillbehör" Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

143 6 ALTERNATIV FÖR SPADTILLBEHÖR I detta kapitel finns information om alternativ för spadtillbehör som kan användas med LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. QUIK-COMBO terapielektroder sida 6-3 Standardspadar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 6-1

144

145 QUIK-COMBO terapielektroder ALTERNATIV FÖR SPADTILLBEHÖR 6 Physio-Control QUIK-COMBO terapielektroder är gelbestrukna, självhäftande terapielektroder som används för defibrillering, synkroniserad elkonvertering, EKG-övervakning och pacing (se Figur 6-1). Figur 6-1 QUIK-COMBO terapielektroder En uppsättning QUIK-COMBO terapielektroder: används i stället för standardspadar. tillhandahåller en övervakningssignal i Avledning II när de har placerats i anterior-lateral placering. återställer snabbt EKG-kurvan på monitorn efter defibrillering. Ha alltid omedelbar tillgång till reservelektroder. Så här undviker du att skada terapielektroderna: Öppna endast elektrodförpackningen precis före användning. Klipp inte bort någon del av terapielektroderna. Elektroderna får inte tryckas ihop, vikas eller förvaras under tunga föremål. Förvara terapielektroderna kallt och torrt. Dessa elektroder är utformade för att motstå variationer i omgivningstemperaturen mellan -40 till 50 C (-40 till 122 F). Kontinuerlig exponering för temperaturer över 23 C (73 F) förkortar elektrodernas hållbarhet. Det finns flera olika typer av QUIK-COMBO terapielektroder. Dessa beskrivs i Tabell 6-1. VIKTIGT! Defibrilleringselektroder med reducerad energi avsedda för barn är inte kompatibla med LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Tabell 6-1 QUIK-COMBO-elektroder TYP QUIK-COMBO QUIK-COMBO RTS BESKRIVNING Elektroder med 61 cm lång avledningskabel utformade för patienter som väger minst 15 kg (33 lb). Elektroder med en röntgengenomskinlig elektrod- och avledningskabeluppsättning utformade för patienter som väger minst 15 kg (33 lb) Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 6-3

146 Tabell 6-1 QUIK-COMBO-elektroder (forts.) TYP QUIK-COMBO med REDI-PAK anslutningssystem QUIK-COMBO RTS för barn BESKRIVNING Elektroder utformade för patienter som väger minst 15 kg (33 lb) och som tillåter att elektroduppsättningen kopplas till enheten i förväg med bibehållen elektrodhållbarhet och integritet. Elektroder som är avsedda för patienter som väger högst 15 kg (33 lb). Ansluta terapielektroder Gör så här för att ansluta QUIK-COMBO terapielektroder till QUIK-COMBO-terapikabeln: 1. Öppna skyddslocket på kontakten till terapikabeln (se Figur 6-2). 2. Sätt i QUIK-COMBO-elektrodkontakten i kontakten på terapikabeln genom att rikta in pilarna mot varandra och trycka ihop kontakterna ordentligt. QUIK-COMBO elektrodkontakt Kontakt för terapikabel Figur 6-2 Anslut QUIK-COMBO-elektroderna till terapikabeln Byta ut och ta bort terapielektroder Byt ut QUIK-COMBO-elektroder för vuxna mot nya elektroder efter att något av följande har inträffat: 50 defibrilleringar 24 timmar på patientens hud 8 timmars kontinuerlig pacing Byt ut QUIK-COMBO-elektroder för barn mot nya elektroder efter att något av följande har inträffat: 25 defibrilleringar 24 timmar på patientens hud 8 timmars kontinuerlig pacing Gör så här för att ta bort QUIK-COMBO terapielektroder från patienten: 1. Lyft försiktigt upp elektroden från ytterkanten och tryck samtidigt på huden för att lossa elektroden som i Figur 6-3. Figur 6-3 Ta bort terapielektroder från huden 6-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

147 ALTERNATIV FÖR SPADTILLBEHÖR 6 2. Tvätta och torka patientens hud. 3. Vid applicering av nya elektroder ska deras placering skiftas något. Detta hjälper till att förhindra brännskador på huden. 4. Stäng den lilla skyddsluckan som täcker uttaget till terapikabeln när kabeln inte används. Rengöring QUIK-COMBO-elektroder är inte sterila och kan ej heller steriliseras. De är avsedda för engångsbruk och ska endast appliceras på en enda patient. Elektroder får inte autoklaveras, gassteriliseras, nedsänkas i vätska eller rengöras med alkohol eller lösningsmedel. Låt daglig inspektion av QUIK-COMBO terapielektrodförpackningen ingå som en del av defibrillatorns testrutin. Daglig inspektion hjälper till att säkerställa att terapielektroderna inte har överskridit elektrodförpackningens utgångsdatum och är klara för användning när de behövs. För mer information om dagliga inspektioner och tester, se användarens kontrollista längst bak i denna bruksanvisning. Standardspadar Standardspadar för vuxna Standardspadar är hårda, handhållna spadar som appliceras på patientens bröstkorg för att kortvarigt övervaka EKG:et eller för att leverera defibrilleringsstötar. I Figur 6-4 beskrivs standardspadarnas funktioner. -KNAPPAR (DEFIBRILLERA) Ladda ur defibrillatorn. Båda knapparna måste tryckas in samtidigt för att energi ska levereras. ENERGI- VAL LADDA SKRIV UT KNAPPEN SKRIV UT Aktiverar skrivaren. Funktionen är identiskt med knappen SKRIV UT på frampanelen. Figur 6-4 Standardspadar STERNUM APEX RATT FÖR ENERGIVAL Ratt som används för att ändra den energinivå som visas på skärmen. KNAPPEN LADDA Laddar defibrillatorn. Lampan LADDA, som sitter bredvid knappen, blinkar medan enheten laddas upp och lyser med fast sken när laddningen är klar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 6-5

148 En uppsättning standardspadar: kan användas istället för QUIK-COMBO terapielektroder. tillhandahåller en övervakningssignal i Avledning II när de hålls i anterior-lateral placering används för defibrillering, synkroniserad elkonvertering och QUIK-LOOK EKG-kontroller. Gör så här för att undvika att skada standardspadarna: Hantera med försiktighet för att förhindra skada på spadytorna. Förvara i spadfacken på enheten för att skydda elektrodytorna. Tvätta av torr eller våt gel från elektrodytan efter varje användning. Rengöra standardspadar Efter varje användning: 1. Torka av standardspadarnas elektroder, handtag, spadfack, kablar och kontakt med ett milt rengöringsmedel eller tvål- och vattenlösning. Doppa inte eller sänk ned. 2. Torka noga. 3. Undersök elektrodytorna, handtagen, kablarna och kontakterna så att de inte är skadade eller slitna. Kablar som uppvisar tecken på slitage som t.ex. lösa kabelanslutningar, blottade trådar eller korroderad kontakt måste omedelbart tas ur bruk. Spadar med ojämna eller anfrätta elektroder ska omedelbart tas ur bruk. Obs! Standardspadar är inte sterila och kan ej heller steriliseras. Får inte autoklaveras, gassteriliseras, nedsänkas i vätska eller rengöras med alkohol eller lösningsmedel. Testa standardspadar Låt inspektion och testning av standardsspadarna ingå som en del i defibrillatorns testrutin. Daglig inspektion och testning bidrar till att säkerställa att standardspadarna är i gott funktionsskick och redo för bruk när de behövs. För mer information om dagliga inspektioner och testning, se användarens kontrollista längst bak i denna bruksanvisning. 6-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

149 ALTERNATIV FÖR SPADTILLBEHÖR 6 Barnspadar Barnspadarna kan skjutas på spadarna för vuxna (se Figur 6-5). Barnspadar bör användas till patienter som väger mindre än 10 kg (22 lb) eller till patienter vars bröstkorgar är för små för att de hårda spadarna för vuxna ska få plats. Figur 6-5 Spadar för barn Välj energi och ladda med reglagen på vuxenspadarna. Varje barnspade har en fjädrande metallplatta med en kontakt som överför defibrilleringsenergi från elektroden på vuxenspaden till barnspaden. Denna kontakt av kadmium-silver repar inte elektroden på vuxenspaden. Obs! Kontrollera de fjädrande plattorna och kontakterna med jämna mellanrum så att de är rena och oskadade. Anslutning av barnspadar Gör så här för att ansluta barnspadarna: 1. Anslut barnspadarna genom att skjuta på spadarna från framsidan på rena vuxenspadar (se Figur 6-6). 2. Skjut in barnspaden tills du känner att spaden sitter fast ordentligt. Obs! Använd inte gel mellan vuxen- och barnspaden. Barnspade Vuxenspade Figur 6-6 Ansluta en barnspade Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 6-7

150 Borttagning av barnspadar Gör så här för att ta bort barnspadarna: 1. Tryck ned fliken på den bakre kanten. 2. Dra av barnspaden från vuxenspaden (se Figur 6-7). 1 2 Figur 6-7 Ta bort en barnspade Placering av barnspadar Vi rekommenderar användning av vuxenspadar om spadarna passar helt och hållet på barnets bröstkorg. Det måste finnas ett mellanrum på minst 2,5 cm mellan spadarna. När det gäller småbarn med mycket små bröstkorgar kan även barnspadarna vara för stora för att de ska kunna placeras i anterior-lateral placering. I dessa fall bör du placera spadarna i anteriorposterior placering. Stöd patienten i sidoläge genom att hålla spadarna mot bröstkorgen och ryggen. Använd inte barnspadar på vuxna eller större barn. Om den energimängd som rekommenderas för vuxna levereras genom denna relativt lilla elektrodyta ökar risken för brännskador. Anterior-lateral placering Standardplaceringen av barnspadar innebär (se Figur 6-8): STERNUM-spaden placeras på den övre, högra delen av patientens överkropp, lateralt om bröstbenet, under nyckelbenet. APEX-spaden placeras vid sidan om patientens vänstra bröstvårta i den mediala axillarlinjen, så att mitten på spaden om möjligt befinner sig över den mediala axillarlinjen. Sternum Apex Figur 6-8 Anterior-lateral spadplacering 6-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

151 ALTERNATIV FÖR SPADTILLBEHÖR 6 Anterior-posterior placering Placera STERNUM-spaden på framsidan av kroppen över det vänstra prekordiet och APEX-spaden på baksidan av kroppen bakom hjärtat i området under skulderbladet (se Figur 6-9). Sternum Apex Figur 6-9 Anterior-posterior spadplacering Rengöra barnspadar Skydda spadarna var för sig före och efter rengöring för att förhindra skada på spadytorna. Efter varje användning: 1. Torka av eller skölj spadelektroderna, kabelkontakten, spadhandtagen och kablarna med mild tvållösning eller desinfektionsmedel på en fuktad svamp, handduk eller borste. Doppa inte eller sänk ned. 2. Torka noga. 3. Undersök elektrodytorna, kontakten, handtagen och kablarna så att de inte är skadade eller slitna. Kablar som uppvisar tecken på slitage som t.ex. lösa kabelanslutningar, blottade trådar eller korroderad kontakt ska omedelbart tas ur bruk. Spadar med ojämna eller anfrätta elektroder ska omedelbart tas ur bruk. Sterilisera vid behov detta tillbehör enligt steriliseringsanvisningarna som tillhandahålls med tillbehöret Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 6-9

152

153 7 DATAHANTERING I detta kapitel beskrivs hur aktuella och arkiverade patientjournaler hanteras vid användning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Patientjournaler och rapporter sida 7-3 Minneskapacitet Hantera aktuella patientjournaler Hantera arkiverade patientjournaler Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 7-1

154

155 DATAHANTERING 7 Patientjournaler och rapporter När du slår på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator skapas en ny patientjournal märkt med aktuellt datum och klockslag. Alla händelser och tillhörande vågformer lagras digitalt i patientjournalen som rapporter som du kan skriva ut, överföra eller ladda upp på LIFENET Cardiac Care System (LCCS) eller till en granskningsprodukt som programvarorna CODE-STAT eller DT EXPRESS. Mer information om hur man skriver ut en rapport finns i "Så här skriver du ut en aktuell patientrapport" på sida För mer information om hur man överför eller laddar upp en rapport, se Kapitel 8, "Dataöverföring" När enheten stängs av sparas den aktuella patientjournalen i arkivet. Du kan också skriva ut, överföra eller ta bort patientjournaler som lagrats i arkivet. Tryck på ALTERNATIV och markera ARKIV för att komma till arkivet. När du går in i arkivläget kommer patientövervakning att avslutas och den aktuella patientjournalen sparas och stängs. Stäng av enheten för att gå ut ur arkivläget. För mer information, se "Hantera arkiverade patientjournaler" på sida Rapporttyper Rapporter som finns tillgängliga i patientjournalen beror på funktionerna som finns på din enhet och hur enheten är inställd. Mer information om hur du ställer in din enhet finns i inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. I Tabell 7-1 beskrivs olika rapporttyper som kan finnas i patientjournalen och åtkomstmöjlighet. Tabell 7-1 Rapporttyper RAPPORTTYP BESKRIVNING SKRIV UT FRÅN MONITOR ÖVERFÖR 12-avlednings-EKGrapport Diagnostisk 12-avlednings-EKG-rapport. För mer information, se "Utskriftsformat för 12-avlednings-EKG" på sida X X 1 CODE SUMMARY rapport över kritiska händelser (HÄNDELSE- RESUMÉ) Innehåller patientinformation, loggar över händelser och vitala parametrar samt tillhörande vågformer (t.ex. defibrillering). För mer information, se "HÄNDELSERESUMÉ-rapport" på sida 7-4. X X Vitalteckenresumé Innehåller patientinformation samt logg över händelser och vitala parametrar. X X Trendresumé Innehåller patientinformation samt logg och kurvor över vitala parametrar. X X Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 7-3

156 Tabell 7-1 Rapporttyper (forts.) RAPPORTTYP BESKRIVNING SKRIV UT FRÅN MONITOR ÖVERFÖR Ögonblicksbildrapport Kontinuerlig EKG-rapport 2 Innehåller patientinformation och 8 sekunder av vågformsdata registrerade vid överföringstillfället. X Tillhandahåller realtidsdata för EKG-avledning som förvärvas medan enheten är påslagen och elektroderna är anslutna till patienten. Endast för granskning med programvarorna CODE-STAT eller DT EXPRESS. X 1 Överföring av 12-avlednings-EKG-rapporter innefattar automatiskt överföring av vitalteckenresumén. 2 För att erhålla HLR-analys med CODE-STAT-programvaran, måste patientens EKG övervakas med avledningen SPADAR i kanal 1. HÄNDELSERESUMÉ-rapport LIFEPAK 15-monitor/defibrillator lagrar automatiskt en HÄNDELSERESUMÉ-rapport som en del av patientjournalen för varje patient. Inställning kan göras så att HÄNDELSERESUMÉ-rapporten alltid skrivs ut i ett särskilt format. De tillgängliga formaten visas i Tabell 7-2. För mer information om inställningar för HÄNDELSERESUMÉN, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tillhandahålls med enheten. Tryck på HÄNDELSERESUMÉ för att generera en HÄNDELSERESUMÉ. Om du avbryter utskriften av en HÄNDELSERESUMÉ-rapport kommer detta att leda till att hela HÄNDELSERESUMÉ-rapporten blir utskriven på nytt när utskriften återupptas. "Händelseresumé klar" skrivs ut omedelbart efter den sista vågformshändelsen. Tabell 7-2 HÄNDELSERESUMÉ-format FORMAT ATTRIBUT Långt format Arkivdata Logg över händelser och vitala parametrar Händelsekurvor 12-avlednings-EKG-rapporter Trendresumé Medium format Arkivdata Logg över händelser och vitala parametrar Händelsekurvor Trendresumé Kort format Arkivdata Logg över händelser och vitala parametrar Trendresumé Obs! När HÄNDELSERESUMÉ-rapporter överförs sänds de alltid i långt format. HÄNDELSERESUMÉ-rapporten innehåller alltid arkivdata och händelselogg för händelser och vitala parametrar. Se exemplet i Figur Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

157 DATAHANTERING 7 Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Arkivdata Lee, William kritisk händelsepost Ström På 24 Apr 07 Enhet: Plats: Totalt antal defibrilleringar: Totaltid för pacing: Totalt antal 12-avl: Förfluten tid: KOMMENTARER: Kön: M Logg över händelser och vitala parametrar Tid Händelse Ström På HF SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) AF NIBP PR P1 P2 Initalrytm Vitala parametrar NIBP Pacing 1 startad Pacing 2 inställd Intubering Vitala parametrar Pacing 3 avstannad Larm HF Vitala parametrar ART CVP HLR: ej luftväg 30:2 Metronom av Defibrillering 1 200J Defibrillering 2 200J Defibrillering 3 360J Figur 7-1 HÄNDELSERESUMÉ-rapport Arkivdata Arkivdata består av de patientuppgifter (namn, patient-id, ålder och kön) och uppgifter om enheten (datum, tid och behandlingsinformation) som visas i Figur 7-1. Defibrillatorn skriver automatiskt in ett unikt ID-nummer i ID-fältet för varje patientjournal. Detta ID-nummer består av datum och tid när defibrillatorn slogs på. I fältet Incident kan du skriva in upp till 14 alfanumeriska tecken för att länka enheten till andra dokument som t.ex. en körrapport från akuttjänsten. Logg över händelser och vitala parametrar LIFEPAK 15-monitor/debrillator dokumenterar händelser och vitala parametrar i kronologisk ordning. Händelser är användar- eller enhetsåtgärder, t.ex. åtgärder som är relaterade till övervaking, pacing, AED-behandling eller dataöverföring. Värden för varje aktiv vital parameter förs in i loggen automatiskt var 5:e minut och för varje händelse. I Figur 7-2 finns en förteckning över händelser som kan finnas i händelseloggen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 7-5

158 Figur 7-2 Möjliga poster i händelseloggen Övervakning Kontrollera patienten Initialrytm Byt batteri 12-avledning NIBP Larmhändelser Beteckningsändring för IP Vitala parametrar 5-avledningskabel på/av Rådgivande SpO2/SpCO/SpMet AED Anslut elektroder Rörelse Analys Analysen avbruten Förbereder defibrillering Defibrillera ej HLR-metronom På/Av Ålder/luftväg ändrad Defibrillering Manuellt läge Laddningen borttagen Defibrillering X, XXXJ Defibrillering X, onormal Initierade av användaren Händelse Larm på/av Skriv ut VF/VT-larm på/av Synk på/av Ögonblicksbild Intern pacerdetektion på/av Pacing Startad Inställd Ändrad Avstannad Paus Överföring Överföring klar Överföring misslyckades Överföring avbröts Minnesstatus Vågformsminnet slut (begränsat minne kvar) Händelseminnet slut (minnet är fullt) Vågformshändelser Förutom att behandlingshändelser och vissa andra händelser dokumenteras i händelseloggen, producerar de också vågformsdata som skrivs ut med den långa och normala HÄNDELSERESUMÉ-rapporten. Vågformshändelser och egenskaperna hos vågformsdata beskrivs i Tabell 7-3. Tabell 7-3 Vågformshändelser HÄNDELSENS NAMN INITIALRYTM KONTROLLERA PATIENTEN FÖRBEREDER DEFIBRILLERING eller DEFIBRILLERA EJ VÅGFORMSDATA (NÄR REGISTRERAD) 8 sekunder efter avledningarna anslutits 8 sekunder före varning 2-3 segment av analyserat EKG. Varje segment är 2,7 sekunder långt 7-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

159 DATAHANTERING 7 Tabell 7-3 Vågformshändelser (forts.) HÄNDELSENS NAMN ANALYS X AVBRUTEN DEFIBRILLERING X VÅGFORMSDATA (NÄR REGISTRERAD) 8 sekunder av data före analysens upphörande 3 sekunder före defibrillering och 5 sekunder efter defibrillering PACING X STARTAD 8 sekunder före ökning av ström från 0 PACING X INSTÄLLD PACING X ÄNDRAD PACING X AVSTANNAD PACING X PAUS LARM* HÄNDELSE* SKRIV UT 12-AVL. ÖGONBLICKSBILD VITALA PARAMETRAR 8 sekunder efter att spm och ma är stabila under 10 sekunder 8 sekunder efter pacingfrekvens, ström eller läge har ändrats 3 sekunder före och 5 sekunder efter pacingströmmen är noll Inledande 8 sekunder medan knappen PAUS trycks in 3 sekunder före en överskriden parameter och 5 sekunder efter 3 sekunder före ett händelseval och 5 sekunder efter 3 sekunder före tryckning på knappen SKRIV UT och 5 sekunder efter 10 sekunder efter 12-AVL. har tryckts in 3 sekunder före och 5 sekunder efter att ÖGONBLICKSBILD begärdes 3 sekunder före och 5 sekunder efter att vitala parametrar registreras *Längden på HÄNDELSERESUMÉ-rapporten kan minskas genom att alternativet att lagra vågformsdata med dessa händelser kan ställas in på AV (se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten). Vågformshändelser föregås av en rubrik som innehåller följande information: Patientdata Vitala parametrar Händelsens namn Uppgifter om enhetens konfiguration Behandlingsdata* *Patientimpedans (i ohm) visas på defibrilleringsrapporter när defibrillationselektroder för engångsbruk används. Denna impedans mäts precis före defibrillering och används för att bestämma spänningskompensation. Figur 7-3 visar fyra exempel på vågformshändelser som de hade sett ut i HÄNDELSERESUMÉrapporten Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 7-7

160 Analyshändelse Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Lee, William Kön: M 24 Apr 2007 Segment 1 Defibrillerbar Segment 2 Ej defibrillerbar Segment 3 Defibrillerbar Analys 1 Förbereder defibrillering HF Defibrilleringshändelse Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Defibrillering 1 200J Impedans HF SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) AF IP1 IP2 Lee, William Kön: M 24 Apr 2007 Före defibrillering Defibrillering Efter defibrillering Synk på för kombospadar Kontrollera patienthändelse Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Lee, William Kön: M 24 Apr 2007 Kontrollera patienten Kontrollera patienten HF SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) AF IP1 IP2 avr 7-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

161 DATAHANTERING 7 Pacinghändelse Namn: Postens ID: Patient-ID: Incident: Ålder: 50 Lee, William Kön: M 24 Apr 2007 Pacing 6 avstannad Pacing 6 stoppad PR SpO2 PR SpCO SpMet EtCO2(mmHg) AF IP1 IP2 Figur 7-3 Exempel på utskrift av vågformshändelse Minneskapacitet LIFEPAK 15-monitor/defibrillator behåller data för två eller fler patienter när du stänger av strömmen eller avlägsnar batterierna. Antalet patientjournaler LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan lagra beror på flera olika faktorer, inklusive antalet visade vågformer, hur länge varje användningstillfälle varade och typen av behandling. Den totala kapaciteten är 360 minuter kontinuerligt EKG eller 400 vågformshändelser. Den maximala minneskapaciteten för en patient innefattar upp till 200 vågformsrapporter och 90 minuter kontinuerligt EKG. När gränsen för minneskapaciteten är uppnådd raderar defibrillatorn en hel patientjournal enligt principen först in, först ut för att ge plats åt en ny patientjournal. Borttagna patientjournaler kan inte hämtas tillbaka Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 7-9

162 Hantera aktuella patientjournaler Du kan lägga till specifik patientinformation till en aktuell patientjournal. För mer information, se "Ange patientdata" på sida Så här skriver du ut en aktuell patientrapport Gör så här för att skriva ut en aktuell rapport: Patient... Pacing... Datum/Tid Larmvolym... Alternativ Arkiv... Skriv ut... Användartest 1. Tryck på ALTERNATIV. Alternativmenyn visas. 2. Välj SKRIV UT. Menyn Alternativ/Skriv visas. Skriv ut Rapport Format Läge Hastighet Alternativ / Skriv Händelseresumé 3-kanalig Övervakning 25mm/sek 3. Välj SKRIV UT om inställningarna för RAPPORT, FORMAT och LÄGE är korrekta. Gör annars de önskade ändringarna. Välj en RAPPORT: HÄNDELSERESUMÉ TRENDRESUMÉ VITALA PARAMETRAR 12-AVL. Obs! En bock bredvid en 12-avledningsrapport anger att rapporten har skrivits ut tidigare. Välj ett FORMAT (endast för 12-avlednings- EKG): 3-KANALIG 4-KANALIG Välj ett LÄGE för att ändra frekvensresponsen för EKG-rapporter: ÖVERVAKNING DIAGNOSTISK (12-avledningsrapporter skrivs alltid ut i diagnostikläge) Välj alternativet HASTIGHET på denna meny för att ändra hastigheten för kontinuerlig utskrift när knappen SKRIV UT har tryckts in. Observera att alternativet HASTIGHET inte påverkar rapporterna som skrivs ut från denna meny. Tillgängliga utskriftshastigheter för knappen SKRIV UT är: 12,5 MM/SEK 25 MM/SEK 7-10 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

163 DATAHANTERING 7 Hantera arkiverade patientjournaler När du stänger av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kommer aktuell patientjournal att sparas i arkivet. Du kan skriva ut, redigera, radera eller ladda upp arkiverade journaler. För mer information om att ladda ned programvaran CODE-STAT, se Kapitel 8, "Dataöverföring". Du kan också överföra individuella rapporter från en arkiverad patientjournal. För mer information om överföring av arkiverad rapport, se Kapitel 8, "Dataöverföring". Obs! Övervakning av patienten upphör när du går in i arkivläget (t.ex. inget EKG, inga larm) och den aktuella patientjournalen sparas och stängs. Komma åt arkivläget Så här kommer du åt arkivläget: Patient... Pacing... Datum/Tid Larmvolym... Alternativ Arkiv... Skriv ut... Användartest 1. Tryck på ALTERNATIV. Alternativmenyn visas. 2. Välj ARKIV. Menyn Alternativ / Arkiv visas. Alternativ / Arkiv Gå in i patientarkiv? Detta avslutar övervakningen och stänger patientjournalen 3. Välj JA. Enheten går in i arkivläge och menyn Alternativ / Arkiv visas. Obs! Enheten kan vara inställd så att du måste ange ett lösenord för att komma åt arkivläget. Ja Nej Tryck på väljaren för att bekräfta Obs! Stäng av enheten för att gå ut ur arkivläget Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 7-11

164 Sänd data... Skriv ut... Alternativ / Arkiv Redigera... Radera... Du kan sända, skriva ut, redigera eller radera en arkiverad journal. För mer information om hur en arkiverad journal skickas, se Kapitel 8, "Dataöverföring". Stäng av strömmen för att gå ur arkivläget Skriva ut arkiverade patientrapporter Gör så här för att skriva ut arkiverade patientrapporter: Sänd data... Skriv ut... Alternativ / Arkiv Redigera... Radera Välj SKRIV UT i arkivläge. Menyn Alternativ / Arkiv / Skriv visas och visar aktuell patient. Stäng av strömmen för att gå ur arkivläget 7-12 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

165 DATAHANTERING 7 Skriv ut Patient Rapport Format Avbryt Alternativ / Arkiv / Skriv LEE, WILLIAM Händelseresumé 3-kanalig 2. Gå till Steg 6 om inställningarna för PATIENT, RAPPORT och FORMAT är korrekta. 3. Välj PATIENT för att välja en annan patient och välj den önskade patienten från listan. 4. Välj RAPPORT för att välja en annan rapport och välj en av följande: HÄNDELSERESUMÉ TRENDRESUMÉ VITALA PARAMETRAR 12-AVL. 5. Välj FORMAT för att välja ett annat format och välj ett av följande (endast för 12-avlednings-EKG): 3-KANALIG 4-KANALIG 6. Välj SKRIV UT. Den arkiverade rapporten skrivs ut. Redigera arkiverade patientjournaler Gör så här för att redigera arkiverade patientjournaler: Sänd data... Skriv ut... Alternativ / Arkiv Redigera... Radera Välj REDIGERA i arkivläge. Menyn Alternativ / Arkiv / Redigera visas. Stäng av strömmen för att gå ur arkivläget Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 7-13

166 Patient Efternamn Förnamn Patient-ID Incident Ålder Kön Alternativ / Arkiv / Redigera LEE WILLIAM BF Man 2. Välj PATIENT. 3. Lägg till nödvändig patientinformation. Bara tomma fält kan redigeras. 4. Tryck på HUVUDMENY och stäng sedan av enheten. Radera arkiverade patientjournaler Gör så här för att radera arkiverade patientjournaler: Sänd data... Skriv ut... Alternativ / Arkiv Redigera... Radera Välj RADERA i arkivläge. Menyn Alternativ / Arkiv / Radera visas. Stäng av strömmen för att gå ur arkivläget Radera Patient Ångra Alternativ / Arkiv / Radera WILLIAM, LEE 2. Välj RADERA för att permanent radera den patientjournal som visas. 3. Välj PATIENT för att se listan över alla patientjournaler. Patientlistan visas. Välj den patientjournal du vill radera. 4. Välj genast ÅNGRA om du ångrar borttagningen. Om du fortsätter med andra funktioner på enheten kommer du inte att kunna ångra denna borttagning. 5. Tryck på HUVUDMENY och stäng sedan av enheten Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

167 8 DATAÖVERFÖRING I detta kapitel beskrivs hur patientjournaler och rapporter överförs från LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator. Om överföring av patientjournaler och rapporter....sida 8-3 Förbereda monitorn för överföring Använda trådlös Bluetooth-kommunikation Använda en direkt anslutning Överföring av rapporter Övervägningar vid överföring av data Felsökningstips Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-1

168

169 DATAÖVERFÖRING 8 Om överföring av patientjournaler och rapporter Du kan överföra aktuell och arkiverad data från LIFEPAK 15-monitor/defibrillator till LIFENET Cardiac Care System eller till en granskningsprodukt som programvarorna CODE-STAT eller DT EXPRESS. LIFEPAK 15-monitorn kan överföra patientrapporter med följande metoder: Bluetooth trådlös anslutning Om din LIFEPAK 15-monitor har Bluetooth-funktionen installerad och aktiverad kan du överföra data med en trådlös förbindelse. Direkt kabelanslutning Du kan använda en särskild datakabel för att upprätta en direkt anslutning från LIFEPAK 15-monitor till en PC eller gateway och överföra data med hjälp av denna trådanslutning. Figur 8-1 visar en översikt över dataöverföringsprocessen. Överföring via trådlös anslutning eller kabelanslutning Gateway Överföring via trådlös anslutning LIFENET Cardiac Care System LIFEPAK 15- monitor Överföring via trådlös anslutning eller kabelanslutning CODE-STAT/DT EXPRESS programvara Figur 8-1 Överföra data från LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Information om konfigurering av LIFEPAK 15-monitorn för att arbeta i LIFENET Cardiac Care System finns i LIFENET-systemets hjälpdokumentation. Du kan också kontakta din Physio-Control-representant Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-3

170 Förbereda monitorn för överföring Innan du kan överföra via en trådlös anslutning eller direktanslutning måste du definiera platser och utgångsportar i LIFEPAK 15-monitorns inställningsläge. Välj utgångsport för varje överföringsplats: För trådlös överföring, ställ in UTGÅNGSPORT på BLUETOOTH WIRELESS. För en direktanslutning ställ in UTGÅNGSPORT på DIREKTANSLUTNING. Ställ in UTGÅNGSPORT på BÅDA om du normalt överför via en Bluetooth-anslutning, men behöver en direktanslutning som backup. (Om du ställer in UTGÅNGSPORT på BÅDA, se till att Bluetoothlampan inte tänds innan du försöker överföra via en direktanslutning. Enheten överför inte via direktanslutning när den trådlösa anslutningen finns tillgänglig.) För mer information, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. 8-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

171 DATAÖVERFÖRING 8 Använda trådlös Bluetooth-kommunikation Bluetooth-teknologin är en trådlös kommunikationsteknologi med kort räckvidd som är tillgänglig som ett alternativ på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. När Bluetooth-teknologin är installerad visas Bluetooth-ikonen på huvudmenyn. Se Figur 8-2. För mer information om understödda Bluetooth-teknologier, se En Bluetooth-anslutning mellan LIFEPAK 15-monitorn och en målenhet initieras alltid från LIFEPAK 15-monitorn. Bluetooth-ikon HF SP02 % J CO2 mmhg ART mmhg CVP mmhg NIBP mmhg Figur 8-2 Bluetooth-ikon på huvudmenyn Bluetooth-ikonen visar status för trådlös anslutning i enheten. Tabell 8-1 Bluetooth-status BLUETOOTH-IKON BESKRIVNING Bluetooth-lampan är tänd när Bluetooth-funktionen är aktiverad på denna enhet och denna enhet är ansluten till en annan enhet med Bluetooth-kapacitet. Bluetooth-ikonen visas, men lampan är inte tänd när Bluetooth-funktionen är aktiverad på denna enhet, men denna enhet för närvarande inte är ansluten till en annan enhet med Bluetooth-kapacitet. Ett rött X visas när Bluetooth-funktionen är installerad på denna enhet, men trådlös kommunikation för närvarande är inställd på AV eller så är det fel på Bluetooth-funktionen. Se Tabell 8-3 på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-5

172 Förbereda för trådlös överföring Innan du kan sända trådlösa överföringar från LIFEPAK 15-monitorn måste du förbereda monitorn och målenheterna för kommunikation. Målenheten måste: Ha Bluetooth-kapacitet, vara på och vara upptäckbar. Ha LIFENET PC Gateway eller någon av programvarorna CODE-STAT eller DT EXPRESS för patientvårdsrapportering installerad och igång. Ha en Bluetooth COM-port konfigurerad för inkommande data. Ha ett etablerat användarvänligt namn. LIFEPAK 15-monitorn måste: Ha minst en överföringsplats definierad som har UTGÅNGSPORT inställd på BLUETOOTH WIRELESS. Ha ett Bluetooth-lösenord som överensstämmer med lösenordet på målenheten, om målenheten kräver lösenord. Ha SÖKFILTER inställt på PÅ, om du använder Physio Service Class. För mer information om Physio Service Class, se "Bluetooth sökfilter" senare i detta kapitel. Bluetooth-lösenord LIFEPAK 15-monitorn har ett Bluetooth-lösenord som du kan definiera. För att överföra från LIFEPAK 15-monitorn till en gateway (en enhet som inte har något användargränssnitt) måste Bluetooth-lösenordet som du anger på LIFEPAK 15-monitorn överensstämma med Bluetooth-lösenordet som har förinställts på gateway. Mer information om Bluetooth-lösenord i gateway, se den dokumentation som tillhandahålls med gateway eller kontakta systemadministratören eller utrustningsteknikern. För att överföra från LIFEPAK 15-monitorn till en PC måste du ställa in ett Bluetooth-lösenord på LIFEPAK 15-monitorn och sedan ange det lösenordet på din PC, om det efterfrågas. Bluetooth sökfilter En LIFEPAK 15-monitor med Bluetooth-funktionen aktiverad kan upptäcka flera Bluetooth-enheter som är inom dess räckvidd. Physio-Control har utvecklat Physio Service Class (PSC) för att hjälpa dig filtrera ut ovidkommande enheter och hitta de specifika målenheter som du vill överföra till. PSC är ett prefix som du kan lägga till din målenhets användarvänliga namn. När du sedan ställer in SÖKFILTER till PÅ på LIFEPAK 15-monitorn, visas endast målenheter som har PSC som prefix i sina namn på listan över hittade enheter (om de är påslagna och upptäckbara). 8-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

173 DATAÖVERFÖRING 8 De olika PSC-prefixen motsvarar användarlägen på LIFEPAK 15-monitorn. I Tabell 8-2 finns en förteckning över LIFEPAK 15-monitorns användarlägen och serviceklass och det prefix för användarvänligt namn som är upptäckbart i varje läge. När LIFEPAK 15-monitor är i arkivläge och filtret är på, kan den till exempel upptäcka enheter med användarvänliga namn som börjar på A_ eller B_. Tabell 8-2 Physio Service Class-prefix LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR-LÄGE SERVICEKLASS PREFIX FÖR ANVÄNDARVÄN- LIGT NAMN LIFEPAK 15-monitor måste vara i arkivläge Arkiv A_ LIFEPAK 15-monitor kan vara i AED-läge, manuellt läge eller arkivläge LIFEPAK 15-monitor kan vara i AED-läge eller manuellt läge Både Hjärtvård och Arkiv Hjärtvård B_ C_ För mer information om konfigurering av de användarvänliga namnen i målenheter, se dokumentationen som tillhandahålls med dessa enheter. Inställning av Bluetooth Använd inställningsmenyn för Bluetooth för att ställa in Bluetooth-överföring på LIFEPAK 15-monitorn. Gör så här för att komma till inställningsmenyn för Bluetooth: Inställning av Bluetooth Anslut (Ej ansluten) Sökfilter På Lösenord 0000 Trådlös På Koppla från LIFEPAK 15-enhetens ID: LP Vrid VÄLJAREN och markera Bluetooth-ikonen på HUVUDMENYN. 2. Tryck på VÄLJAREN. Inställningsmenyn för Bluetooth visas. 3. Ställ in SÖKFILTER på PÅ om du endast vill hitta enheter med PSC-prefix i sina användarvänliga namn. Annars, ställ in SÖKFILTER på AV. 4. Ställ in ett Bluetooth-lösenord. För att överföra till en gateway, ange lösenordet som har förinställts på gateway. För att överföra till en PC kan du behöva ange lösenord eller bekräfta anslutningen. 5. Se till att TRÅDLÖS är inställd på PÅ. Obs! Standardinställningen för TRÅDLÖS är PÅ och standardinställningen för SÖKFILTER är PÅ. Använd inställningen TRÅDLÖS för att stänga av den trådlösa signalen när LIFEPAK 15-monitorn används i en miljö där överföring inte är önskvärd Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-7

174 Upprätta en Bluetooth-anslutning Du måste veta det användarvänliga namn på den målenhet du vill ansluta till. Gör så här för att upprätta en Bluetooth-anslutning: Inställning av Bluetooth Anslut (Ej ansluten) Sökfilter Sök efter enheter... Lösenord 0000 Trådlös På Koppla från LIFEPAK 15-enhetens ID: LP Använd VÄLJAREN på LIFEPAK 15-monitorn för att välja Bluetooth-ikonen och komma åt inställningsmenyn för Bluetooth. 2. Välj ANSLUT och välj sedan SÖK EFTER ENHETER. Detta avbryter alla existerande anslutningar. Obs! Om LIFEPAK 15-monitorn är inställd på TRÅDLÖS AV ändras status till TRÅDLÖS PÅ. C_AKUT123 C_AKUT345 B_SJUKHUS1 B_SJUKHUS2 C_AKUT456 C_AKUT789 Anslut Sökfilter Lösenord Trådlös Koppla från När enheten visas, välj Stopp C_SJUKHUS3 Stopp Inställning av Bluetooth (Ej ansluten) Sök efter enheter... C_AKUT123 C_AKUT345 B_SJUKHUS1 B_SJUKHUS2 C_AKUT456 Menyn Sök efter enheter visas. Monitorn börjar söka efter Bluetooth-enheter som finns i närheten och som uppfyller filterkriterierna. Enheter visas i den ordning de hittas den senast hittade enheten finns längst upp på listan. 3. När önskad enhet visas på listan, tryck på VÄLJAREN för att välja STOPP och avsluta sökningen. Du återgår till inställningsmenyn för Bluetooth. 4. Använd VÄLJAREN för att bläddra igenom listan och välja önskad enhet. 5. Om du vill ansluta till en PC kan du få en uppmaning om att bekräfta anslutningen. Ange lösenordet om det efterfrågas och acceptera anslutningen. När anslutningen är gjord hörs en signal, Bluetooth-lampan på huvudmenyn tänds och ANSLUTEN TILL (ENHETENS NAMN) visas kortvarigt i meddelandeområdet. Efter att du har upprättat en Bluetooth-anslutning kan du överföra patientdata. Gå vidare till "Överföring av rapporter" på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

175 DATAÖVERFÖRING 8 Återupprätta en Bluetooth-anslutning LIFEPAK 15-monitorn sparar de två senast anslutna enheterna i sitt minne, begränsat till en per läge en för hjärtvård (AED och manuellt läge) och en för arkivläge. När strömmen slås på till LIFEPAK 15-monitorn och den trådlösa funktionen är inställd på TRÅDLÖS PÅ, söker monitorn automatiskt efter den senast anslutna enheten. Om den senast anslutna enheten i det läget är på och är inom räckvidd, upprättas en anslutning automatiskt. När en anslutning har upprättats, tänds Bluetooth-lampan på huvudmenyn och ANSLUTEN TILL (ENHETENS NAMN) visas i meddelandeområdet. Obs! Om ÅTERSTÄLL STANDARD väljs i inställningsläget, återställs inte Bluetooth-lösenordet. Anslutningen till de senast anslutna enheterna återställs emellertid (avbryts). Använd SÖK EFTER ENHETER för att återupprätta anslutningen. Avsluta en Bluetooth-anslutning När Bluetooth-lampan är tänd har LIFEPAK 15-monitorn en upprättad trådlös anslutning med en annan Bluetooth-enhet. Gör så här för att avsluta en Bluetooth-anslutning: 1. Använd VÄLJAREN för att välja Bluetooth-ikonen och komma åt inställningsmenyn för Bluetooth. 2. Välj KOPPLA FRÅN. Bluetooth-anslutningen bryts och sparas inte som den senast anslutna enheten Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-9

176 Använda en direkt anslutning En särskild kabel kan användas för att skapa en direktanslutning mellan LIFEPAK 15-monitorn och en gateway eller PC. I Figur 8-3 visas utrustningsanslutningarna för att sända rapporter direkt till en dator med en direkt kabelanslutning. 2 1 Systemkontakt LIFEPAKmonitorn till PC-kabel Figur 8-3 Dataöverföring med en direktanslutning Dator VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Under övervakning av en patient med användning av systemkontakten måste all utrustning som är ansluten till systemkontakten vara batteridriven eller elektriskt isolerad från nätström enligt EN Om osäkerhet råder måste patienten kopplas bort från defibrillatorn innan systemkontakten används. Använd endast dataöverföringskablar som rekommenderas av Physio-Control. Kontakta Physio-Controls Tekniska Supportavdelning för ytterligare upplysningar Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

177 DATAÖVERFÖRING 8 Gör så här för att upprätta en direktanslutning: 1. Placera PC eller gateway inom räckhåll för LIFEPAK 15-monitorn. 2. Konfigurera en COM-port på PC:n för inkommande data. 3. Anslut systemkontaktens kabel mellan monitorn och PC:n. 4. Om du använder programvarorna CODE-STAT eller DT EXPRESS, öppna nedladdningsguiden på PC:n och välj LIFEPAK 15-monitorn. Efter att du har upprättat en direkt anslutning kan du överföra patientdata. Gå vidare till "Överföring av rapporter" på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-11

178 Överföring av rapporter Efter att du har upprättat en trådlös eller direkt anslutning kan du överföra patientjournaler och rapporter. Alla patientrapporter kan överföras i realtid under patientövervakning (manuellt läge eller AED-läge) eller så kan rapporter överföras efteråt (arkivläge). Hur en aktuell patientrapport överförs Gör så här för att överföra en aktuell patientrapport: Sänd Rapport Plats Avbryt... Överför Vitala parametrar Allmänna sjukhuset 1. Tryck på SÄND. Menyn Överför visas. 2. Använd VÄLJAREN för att välja önskad RAPPORT och PLATS om nödvändigt. 3. Välj SÄND. Patientrapporten överförs. Status för överföringen visas i meddelandeområdet. Hur en arkiverad patientrapport överförs När du stänger av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kommer aktuell patientjournal att sparas i arkivet. För mer information om åtkomst till arkivläge, se Kapitel 7, "Datahantering." Gör så här för att överföra en arkiverad patientrapport: Sänd data... Skriv ut... Alternativ / Arkiv Redigera... Alternativ I menyn Alternativ / Arkiv, välj SÄND DATA. Menyn Alternativ / Arkiv / Sänd data visas Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

179 DATAÖVERFÖRING 8 Alternativ / Arkiv / Sänd data Sänd Patient Alla patienter Rapport Alla Plats Ingen Anslutning... (Ej ansluten) Avbryt Om inställningarna för PATIENT, RAPPORT och PLATS är korrekta, fortsätt till Steg 7. Alternativ / Arkiv / Sänd data ALLA PATIENTER MAR 08 19:27:42 LEE, WILLIAM 10 MAR 08 12:15: MAR 08 10:57:40 JARRE, DORA 09 MAR 08 22:15:21 OAKEY, GARY 09 MAR 08 15:27:20 JONES, CONRAD 09 MAR 08 10:09: MAR 08 06:48:23 WYNDE, GUSTAV 08 MAR 08 21:45: MAR 08 06:27: MAR 08 03:15: MAR 08 16:45: MAR 08 09:35: MAR 08 06:15:42 3. Välj PATIENT för att överföra journalen för en särskild patient. En lista över patienter visas. 4. Välj patienten. Alternativ / Arkiv / Sänd data Sänd Patient Rapport Alla Plats Händelseresumé Anslutning... Trendresumé Avbryt... Vitala parametrar 5. Välj RAPPORT och välj en rapport för att sända en särskild rapport. 6. Välj PLATS och välj sedan överföringsplats. Se till att du specificerar en plats vars UTGÅNGSPORT har konfigurerats för den överföringsmetod du använder. 7. För att överföra med en trådlös förbindelse, välj ANSLUTNING och fortsätt med att upprätta en Bluetooth-anslutning. För mer information, se "Upprätta en Bluetoothanslutning" på sida Välj SÄND. Patientrapporten överförs. Status för överföringen visas i meddelandeområdet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-13

180 Statusrapport för överföring När du försöker överföra en journal, skrivs en överföringsrapport automatiskt ut när överföringsförsöket har slutförts. Överföringsrapporten visar datum och tid för överföringsförsöket och slutlig status för överföringen. Avbryta en överföring Du kan avbryta en pågående överföring. Om du vill avbryta en överföring, välj AVBRYT på menyn Sänd om du överför en aktuell journal eller välj AVBRYT på menyn Alternativ / Arkiv / Sänd data om du överför en arkiverad journal. Övervägningar vid överföring av data Var medveten om möjliga begränsningar då du överväger behandlingsprotokoll som inbegriper överföring av patientdata. Framgångsrik överföring beror på tillgången till allmänna eller privata nätverkstjänster som eventuellt inte alltid är tillgängliga. Detta gäller speciellt trådlös kommunikation, vilken påverkas av många olika faktorer, t.ex.: Geografi Plats Väder Antal trådlösa enheter i området Behandlingsprotokollet måste alltid ta hänsyn till det faktum att dataöverföring inte kan garanteras vid användning av trådlös kommunikation. I behandlingsprotokollet måste en reservplan ingå vid ofullständig dataöverföring. Testa enhetens överföringsfunktion regelbundet för att säkerställa att enheten och överföringstillbehör är redo att tas i bruk Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

181 DATAÖVERFÖRING 8 Felsökningstips Tabell 8-3 Felsökningstips för dataöverföring OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Bluetooth-ikonen på LIFEPAK 15-monitorn är överstruken med ett rött X Bluetooth-lampan är inte tänd LIFEPAK 15-monitorn ansluter inte automatiskt till den senast anslutna enheten Enheten ansluter inte till senast anslutna enhet efter att TRÅDLÖS har ställts in på PÅ Meddelandet KAN INTE ANSLUTA visas. TRÅDLÖS är inställd på AV på inställningsmenyn för Bluetooth TRÅDLÖS är inställd på AV i inställningsalternativen, så att standardinställningen för TRÅDLÖS är AV varje gång LIFEPAK 15-monitorn slås på Bluetooth-modulen i LIFEPAK 15-monitorn kan vara felaktig Målenheten är av eller kan inte kommunicera med LIFEPAK 15- monitorn Bluetooth-modulen i LIFEPAK 15-monitorn kan vara felaktig Målenheten är av eller kan inte kommunicera med LIFEPAK 15-monitorn Den senaste anslutningen till målenhet kan ha skett när LIFEPAK 15-monitorn var i ett annat läge Bluetooth-menyn visas, vilket förhindrar upptäckt av enheter LIFEPAK 15-monitorn kan inte upprätta en trådlös anslutning. Målenheten kanske inte har nödvändig programvara eller kan inte ta emot data. Ställ in TRÅDLÖS på PÅ. Om rött X är kvar kan Bluetoothmodulen i LIFEPAK 15-monitorn vara felaktig. Kontakta en behörig servicerepresentant. Ändra inställningsalternativet TRÅDLÖS. Se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator som tillhandahålls med enheten. Om rött X är kvar kan Bluetoothmodulen i LIFEPAK 15-monitorn vara felaktig. Kontakta en behörig servicerepresentant. Kontakta en behörig servicerepresentant. Bekräfta att målenheten är på och upptäckbar. Se bruksanvisningen till din målenhet. Om felsökningen misslyckas, kontakta en kvalificerad servicerepresentant. Bekräfta att målenheten är på och upptäckbar. Bekräfta att UTGÅNGSPORT är inställd på BLUETOOTH WIRELESS. Välj SÖK EFTER ENHETER och återupprätta en ny anslutning. Tryck på HUVUDMENY för att avsluta menyn och låta LIFEPAK 15-monitorn hitta den senast anslutna enheten. Kontrollera att målenheten är redo för överföring. Försök att överföra igen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-15

182 Tabell 8-3 Felsökningstips för dataöverföring (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Kan inte hitta en särskild Bluetooth-enhet eller meddelandet BLUETOOTH- ENHET HITTADES EJ visas Sökfilter kan vara på och målenheten har inget PSC-prefix Bekräfta att målenheten är på och upptäckbar. Kontrollera målenhetens användarvänliga namn. Ställ in SÖKFILTER på AV och välj sedan SÖK EFTER ENHETER igen. Målenheten fungerar inte Bekräfta att målenheten är på och upptäckbar. Kontrollera målenhetens användarvänliga namn. Om meddelandet fortfarande visas, kontakta servicerepresentanten för målenheten. Kan inte överföra data för granskning efter händelse med antingen direktanslutning eller Bluetooth-anslutning Meddelandet BLUETOOTH EJ TILLGÄNGLIG visas Bluetooth-modulen i LIFEPAK 15-monitorn kan vara felaktig Programvara för granskning efter händelse är inte installerade på målenheten Programvara för granskning efter händelse är inte öppen och igång på målenheten COM-porten är inte konfigurerad för inkommande data på målenheten LIFEPAK 15-monitorn har inte valts i nedladdningsguiden på målenheten Bluetooth-modulen i LIFEPAK 15-monitorn svarar inte Kontakta en behörig servicerepresentant. Installera CODE-STAT eller DT EXPRESS programvara för granskning efter händelse på målenheten. Se till att målenheten har enhetskommunikation eller nedladdningsguiden igång. Konfigurera COM-porten på målenheten. Öppna nedladdningsguiden på målenheten och välj LIFEPAK 15-monitorn. Stäng av LIFEPAK 15-monitorn och slå på den igen. Om meddelande fortfarande är kvar kan Bluetooth-modulen vara felaktig. Kontakta en behörig servicerepresentant. Meddelandet BLUETOOTH- ENHET HITTADES EJ visas Kan inte hitta Bluetooth-enhet Kontrollera att målenheten är redo för överföring. Ställ in SÖKFILTER på AV och välj sedan SÖK EFTER ENHETER igen. Meddelandet OKÄND ENHET visas Upptäckt av Bluetooth-namn har misslyckats eller det tog för lång tid innan enhetens namn erhölls Kontrollera målenhetens namn. Kontrollera att målenheten är redo för överföring. Försök att överföra igen Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

183 DATAÖVERFÖRING 8 Tabell 8-3 Felsökningstips för dataöverföring (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Kan inte överföra med en gateway-enhet som har en fungerande direktanslutning eller Bluetooth-anslutning Meddelandet KAN INTE ÖVERFÖRA visas Överföringsplatser är inte inställda på LIFEPAK 15-monitorn Namnen på överföringsplatser i LIFENET-systemet överensstämmer inte med platsnamn på LIFEPAK 15-monitorn Mobil kommunikation fungerar inte mellan gateway och överföringsplatser LIFEPAK 15-monitorn kan inte ansluta till det valda enhetsnamnet Utgångsporten på LIFEPAK 15- monitorn är inte konfigurerad för den överföringsmetod du använder Målenheten kunde inte anslutas eller det tog för lång tid att etablera en anslutning Målenheten kräver att du accepterar inkommande kommunikation Definiera överföringsplatser Varje platsnamn måste exakt överensstämma med namnet på målenheten. Se inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Kontrollera platsnamnen på LIFENET-systemet. Använd alternativ metod för att kommunicera patientdata. Kontrollera att målenheten är redo för överföring. Kontrollera målenhetens inställningar. Försök att överföra igen. Se till att överföringsplatsens UTGÅNGSPORT har konfigurerats för den typ av överföring du försöker använda. Försök att överföra igen. Kontrollera att målenheten är redo för överföring. Kontrollera målenhetens inställningar. Försök att överföra igen. Kontrollera målenheten efter bekräftelse för att ansluta. Ange lösenord om det efterfrågas. Ställ in på "Tillåt alltid" om möjligt. Försök att överföra igen. Direktanslutning avbröts Kontrollera kabelanslutningarna. Försök att överföra igen. Meddelandet ÖVERFÖRING MISSLYCKAD visas Datorprogrammet är inte redo eller tillgängligt för att ta emot överföring Kontrollera att målenheten har nödvändig programvara igång. Försök att överföra igen Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 8-17

184 Tabell 8-3 Felsökningstips för dataöverföring (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Meddelandet DIREKTANSLUTNING AVBRUTEN visas Direktanslutning avbröts Kontrollera kabelanslutningarna mellan LIFEPAK 15-monitorn och gateway eller PC. Försök att överföra igen. Meddelandet BLUETOOTH- ANSLUTNING AVBRUTEN visas Meddelandet ÖVERFÖRING AVBRÖTS visas Anslutning med Bluetoothmålenhet avbröts LIFEPAK 15-användaren avbröt överföringen Kontrollera att målenheten är redo för överföring. Försök att överföra igen. Försök att överföra på nytt om sändningen avbröts av misstag Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

185 9 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN I detta kapitel beskrivs hur du som användare utför underhåll, testning och felsökning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator och vissa tillbehör. Mer information om tillbehör finns i respektive bruksanvisning. Allmänt underhåll och testning sida 9-3 Underhåll av batterier Rengöra enheten Förvara enheten Fylla på papper Allmänna felsökningstips Service och reparation Information om återvinning av produkter Garanti Tillbehör Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-1

186

187 Allmänt underhåll och testning UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Regelbundet underhåll och testning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator och dess tillbehör är viktigt för att undvika och upptäcka eventuella elektriska och mekaniska problem. Om du under testningen upptäcker problem med defibrillatorn eller dess tillbehör bör du läsa avsnittet "Allmänna felsökningstips" på sida Om du inte kan rätta till problemet måste LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator omedelbart tas ur bruk och en kvalificerad servicetekniker kontaktas. Upplysningar om testning av tillbehör finns i respektive bruksanvisning. Meddelandet UTFÖR UNDERHÅLL NU kan ställas in så att det visas på skärmen vid valda intervall (3, 6 eller 12 månader) för att påminna om att det är tid för underhåll av LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator. Fabriksinställningen är AV, men det kan aktiveras av servicepersonal. En användarkontrollista finns längst bak i denna bruksanvisning. Du kan kopiera kontrollistan och använda den vid inspektion och testning av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Daglig inspektion och testning rekommenderas. Schema för underhåll och testning I Tabell 9-1 finns ett schema för rekommenderat underhåll och testning. Detta schema kan användas tillsammans med andra kvalitetsbefrämjande åtgärder på sjukhuset, kliniken eller akuttjänsten där defibrillatorn används. Fungerande kablar och spadar är avgörande för att behandlingen ska kunna utföras, men dessa delar slits också med tiden. Testning av terapikablar enligt beskrivningen i användarkontrollistan rekommenderas dagligen. Testbelastningen medföljer enheten och är nödvändig för testning av QUIK-COMBO-kabeln. Physio-Control rekommenderar att terapikablarna byts ut vart tredje år för att minimera risken för fel under patientbehandling. EKG-kabeln för 12-avledning är en viktig del för diagnostisering och den kan bli sliten. Inspektera EKG-kabeln för 12-avledning enligt beskrivningen i användarkontrollistan och testa den enligt "Kontroll av EKG-patientkabel" på sida 9-6. Ytterligare förberedande underhåll och testning, t.ex. test av den elektriska säkerheten, funktionsinspektion och nödvänding kalibrering bör utföras med jämna mellanrum av en behörig servicetekniker. För mer information, se servicemanualen på CD till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-3

188 Tabell 9-1 Rekommenderat underhållsschema för klinisk personal ÅTGÄRD VARJE DAG EFTER ANVÄND- NING VID BEHOV 6 MÅNADER 12 MÅNADER Gå igenom hela användarkontrollistan. Kontroll av QUIK-COMBO terapikablar och övervaknings- och användartest för standardspadar ingår X Inspektera defibrillatorn X X Kontrollera att alla nödvändiga material och tillbehör finns på plats (t.ex. fulladdade batterier, gel, elektroder, EKG-papper osv). X X X Funktionskontroller: Kontroll av EKG-patientkabel Kontroll av synkroniserad elkonvertering med standardspadar Kontroll av terapikabelövervakning och synkroniserad elkonvertering Kontroll av pacing med terapikabeln X X X X Rengör defibrillatorn X X Förebyggande underhåll och testning. X Automatisk funktionstest Varje gång du sätter på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, utför den en intern funktionstest för att kontrollera att interna elektriska komponenter och kretsar fungerar korrekt. Defibrillatorn sparar resultaten på alla användarinitialiserade funktionstester i testloggen. När defibrillatorn är på och ett problem upptäcks som kräver omedelbar åtgärd, som en felaktig laddningskrets, tänds servicelampan. För mer information, se Tabell 9-2 på sida Automatiska tester Defibrillatorn utför ett automatisk test dagligen vid 03.00, om den inte är i bruk. Under det automatiska testet slås defibrillatorn på (PÅ-lampan tänds) kortvarigt och fullföljer följande uppgifter: Utför en funktionstest Lagrar resultaten för funktionstesten i testloggen Enheten stängs av 9-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

189 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Om defibrillatorn upptäcker ett fel under autotestet markeras feltillståndet på den utskrivna testrapporten. Det automatiska funktionstestet utförs inte om defibrillatorn redan är på vid eller om batterierna inte är isatta. Om defibrillatorn slås på manuellt medan autotestet håller på, stannas autotestet och defibrillatorn sätts på normalt. För mer information, se Tabell 9-2 på sida Användartest Användartestet är ett funktionellt test av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Användartestet ska utföras endast som ett funktionstest och ska inte genomföras medan defibrillatorn används för patientbehandling. Utför användartestet som en del av den dagliga kontrollen enligt användarkontrollistan. Obs! Defibrillatorn måste vara i manuellt läge för att utföra användartestet. Gör så här för att utföra användartestet separat från användarkontrollistan: 1. Tryck på PÅ för att slå på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. 2. Tryck på ALTERNATIV. Alternativmenyn visas. 3. Välj ANVÄNDARTEST. Defibrillatorn utför följande uppgifter: Funktionstest för att kontrollera enheten. Laddar upp till 10 joule och urladdar internt (energin är inte tillgänglig från terapikontakten) Skriver ut rapporten Godkänd/Underkänd. Om LIFEPAK 15-monitor/defibrillator upptäcker ett fel under användartestet kommer servicelampan att tändas och rapportutskriften att ange att testet underkändes. Ta defibrillatorn ur bruk och kontakta en kvalificerad servicetekniker. Om du måste avbryta användartestet, stänger du av strömmen och slår sedan på den igen. Testet avbryts och defibrillatorn kommer att fungera normalt. Rapporten Godkänd/Underkänd skrivs inte ut. Obs! Under användartestet kommer alla reglage på frampanelen (utom PÅ) och standardspadreglagen att vara inaktiverade. Rutintest av defibrillatorn förbrukar batteriström. Underhåll därför alla batterier enligt beskrivningen i "Varningar för batteri" på sida Obs! Resultaten från de sista 40 användartesten överförs med alla rapporter till datahanteringssystemet CODE-STAT Suite. Obs! Det är viktigt att förstå hur defibrillatorn fungerar. Se funktionskontrollerna som tillhandahålls i detta kapitel för förslag på procedurer som kan bidra till att göra personalen bekant med debrillatorns normala funktion. De funktionskontroller som används kan varieras för att passa lokala föreskrifter. Test av defibrillatorn genom funktionskontroller kräver användning av en simulator. För mer information om felsökning, se Tabell 9-2 på sida Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-5

190 Användartest för standardspadar Utför användartestet för standardspadarna som en del av den dagliga kontrollen enligt användarkontrollistan som finns längst bak i bruksanvisningen. Funktionskontroller Följande funktionskontroller kan utföras för att hålla personalen bekant med den normala användningen av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator samt för felsökning av enhetens funktion. Obs! Om din inrättning laddar upp elektroniska patientjournaler från enheten för granskning efter behandling bör du använda "TEST" som patientnamn för att skilja simulatorns funktionstest från verklig användning på patienter. Kontroll av EKG-patientkabel Utrustning som krävs LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Fulladdade batterier EKG-patientkabel (3-, 5- eller 12-avledning) 3- eller 12-avledningssimulator Gör så här för att kontrollera EKG-patientkabeln: 1. Tryck på PÅ. 2. Anslut EKG-kabeln till defibrillatorn. 3. Anslut alla kabelavledningar till simulatorn. 4. Slå på simulatorn och välj en rytm. 5. Bekräfta att Avledning II har valts. 6. Kontrollera efter några sekunder att en rytm visas på skärmen och att inget av meddelandena AVLEDNINGAR AV eller SERVICE visas. 7. Tryck på 12-AVL. om du använder en 12-avledningskabel och vänta på utskriften. Kontrollera att en rytm skrivs ut för varje avledning. 9-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

191 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Kontroll av synkroniserad elkonvertering med standardspadar VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Defibrillatorn levererar upp till 360 joule elektrisk energi. Denna elektriska energi kan förorsaka allvarliga personskador eller dödsfall om den inte laddas ur enligt beskrivningen av denna test. Utför endast detta test om du är behörig genom utbildning och erfarenhet samt är fullständigt införstådd med denna bruksanvisning. Utrustning som krävs LIFEPAK 15-monitor/defibrillator Standardspadar Defibrillatortestare EKG-patientkabel 3- eller 12-avlednings-patientsimulator Fulladdade batterier Gör så här för att kontrollera synkroniserad elkonvertering med standardspadar: 1. Tryck på PÅ. 2. Anslut EKG-kabeln till monitorn och patientsimulatorn. 3. Slå på simulatorn och välj valfri rytm med undantag av asystoli eller ventrikelflimmer. 4. Välj avledningen II. 5. Tryck på SYNK. Bekräfta att SYNK-lampan tänds. Justera EKG-storleken tills avkänningsmarkeringar visas på QRS-komplexen. Bekräfta att SYNK-lampan blinkar för varje avkänt QRS-komplex och att hjärtfrekvensen visas. 6. Välj 100 JOULE. 7. Tryck på LADDA och bekräfta att signalen som anger full laddning hörs inom 10 sekunder. 8. Ta standardspadorna från spadfacken och placera standardspadarna på defibrillatortestarens spadplattor. Obs! Testet är inte avsett att utföras med spadarna i spadfacken. Om 100 joule laddas ur i spadfacken kan defibrillatorn skadas. 9. Tryck på APEX-knappen (defibrillera), se till att defibrillatorn inte laddar ur och släpp sedan knappen. 10.Tryck på STERNUM-knappen sedan knappen. (defibrillera), se till att defibrillatorn inte laddar ur och släpp Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-7

192 11.Tryck på SKRIV UT. VARNING RISK FÖR SKADOR PÅ SPADARNA OCH BRÄNNSKADOR PÅ PATIENTENS HUD Tryck spadarna hårt mot defibrillatortestaren under urladdningen för att förhindra elektriskt överslag och att skador bildas på spadytorna. Skadade spadar kan förorsaka brännskador på patientens hud under defibrillering. 12.Tryck båda spadarna hårt mot defibrillatortestaren och tryck och håll in båda (defibrillera) samtidigt, medan skärmen observeras. -knapparna 13.Kontrollera att defibrillatorn laddar ur vid nästa avkända QRS-komplex. 14.Tryck på SKRIV UT igen för att stoppa skrivaren. 15.Kontrollera att defibrillatorn återgår till det asynkrona läget (avkänningsmarkeringarna visas inte längre och SYNK-lampan är släckt). Obs! Defibrillatorn kan vara inställd på att stanna kvar i synk-läget efter urladdning. 16.Kontrollera att klockslag, datum, synk På, avkänningsmarkeringar före den tillförda energin, vald energi, inga avkänningsmarkeringar efter defib 1 och synk Av skrivs ut på EKG-remsan. 17.Stäng av defibrillatorn. Obs! Om ANSLUT KABEL, SPADAR AVL. AV eller något annat varningsmeddelande visas, ska spadanordningen bytas ut med nya spadanordningar och testet upprepas. Om du inte kan rätta till problemet ska enheten tas ur bruk och en behörig representant kontaktas. 9-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

193 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Kontroll av terapikabelövervakning och synkroniserad elkonvertering VIKTIGT RISK FÖR SKADOR PÅ SIMULATORN Du får inte ladda ur mer än 30 defibrilleringar inom en timme eller 10 defibrilleringar inom 5 minuter eller utföra kontinuerlig pacing i en Physio-Control patientsimulator. Simulatorn kan överhettas. Utrustning som krävs: LIFEPAK 15-monitor/defibrillator QUIK-COMBO-terapikabel EKG-patientkabel 3- eller 12-avledningspatientsimulator med QUIK-COMBO-kontakt Fulladdade batterier Gör så här för att kontrollera terapikabelövervakning och synkroniserad elkonvertering: 1. Tryck på PÅ. 2. Anslut EKG-kabeln till defibrillatorn och simulatorn. 3. Anslut terapikabeln till simulatorn. 4. Slå på simulatorn och välj valfri rytm med undantag av asystoli eller ventrikelflimmer. 5. Välj avledningen SPADAR. 6. Kontrollera att skämen visar ett EKG och att SPADAR AVL. AV inte visas. Obs! Om skärmen visar en streckad linje, artefakter (oregelbunda brusiga signaler) eller ett varningsmeddelande, byt ut terapikabeln och upprepa testet. Om du inte kan rätta till problemet ska defibrillatorn tas ur bruk och en behörig servicerepresentant kontaktas. 7. Välj Avledning II. 8. Tryck på SYNK. Kontrollera att SYNK-lampan tänds och meddelandet synk-läge visas. Justera EKG-storleken tills avkänningsmarkeringar visas på QRS-komplexen. Bekräfta att SYNK-lampan blinkar för varje avkänt QRS-komplex och att hjärtfrekvensen visas. 9. Välj 50 JOULE. 10.Tryck på LADDA Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-9

194 11.Tryck på SKRIV UT. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Den urladdade energin passerar genom kabelkontakterna under kontrollen av defibrillering. Se till att kabelkontakterna är ordentligt anslutna till simulatorn. 12.När signalen som anger full laddning hörs, tryck och håll inne iakttar huvudmenyn. (defibrillera) medan du 13.Kontrollera att defibrillatorn laddar ur vid nästa avkända QRS-komplex. 14.Tryck på SKRIV UT igen för att stoppa skrivaren. 15.Kontrollera att defibrillatorn återgår till det asynkrona läget (avkänningsmarkeringarna visas inte längre och SYNK-lampan är släckt). Obs! Defibrillatorn kan vara inställd på att stanna kvar i synk-läget efter urladdning. 16.Välj avledningen SPADAR. 17.Koppla från terapikabeln från simulatorn. Kontrollera att meddelandet SPADAR AVL. AV visas och att en signal hörs. 18.Kontrollera att klockslag, datum, synk På, synkavkänningsmarkeringar före den tillförda energin, vald energi, inga avkänningsmarkeringar efter defib 1, och synk Av skrivs ut på EKG-remsan. 19.Stäng av defibrillatorn. Kontroll av pacing med terapikabeln Utrustning som krävs: LIFEPAK 15-monitor/defibrillator QUIK-COMBO-terapikabel EKG-patientkabel 3- eller 12-avledningspatientsimulator med QUIK-COMBO-kontakt Fulladdade batterier Gör så här för att kontrollera pacing med terapikabel: 1. Tryck på PÅ. 2. Anslut QUIK-COMBO-terapikabeln till QUIK-COMBO-simulatorn. 3. Slå på simulatorn och välj BRADY. 4. Anslut EKG-kabeln till defibrillatorn och simulatorn. 5. Välj Avledning II Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

195 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 6. Tryck på PACER. 7. Kontrollera att avkänningsmarkeringar visas på varje QRS-komplex. Om inga avkänningsmarkeringar visas eller om de visas på andra ställen i EKG:et, tryck på VÄLJAREN på vågformskanal 1 och justera EKG-storleken i menyn. 8. Kontrollera att fönstret FREKVENS visas. 9. Tryck på STRÖM och öka styrkan till 80 ma. 10.Iakttag skärmen för att kontrollera att registrerade komplex visas. Kontrollera att PACER-lampan blinkar med varje levererad pacingpuls. 11.Koppla från QUIK-COMBO-terapikabeln från simulatorn. Kontrollera att pacemakern slutar utföra pacing, att meddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas och att en ljudsignal hörs. 12.Anslut QUIK-COMBO-terapikabeln till simulatorn igen. Kontrollera att larmsignalen upphör, att meddelandet PACING AVSTANNAD visas och att strömmen är 0 ma. 13.Vänta ungefär 30 sekunder och bekräfta att ett larm hörs. 14.Öka strömmen till 80 ma. Bekräfta att larmet har tystnat. 15.Tryck på LADDA. Kontrollera att PACER-lampan släcks och att hjärtfrekvensen och den tillgängliga energin visas Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-11

196 Underhåll av batterier I detta avsnitt finns information om Physio-Control litiumjonbatterier som är särskilt utformade för användning med LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Litiumjonbatterier kräver inte mycket underhåll och kräver ingen regelbunden laddning/urladdning för att förlänga batteriets livslängd. VIKTIGT! Litiumjonbatterierna, batteriladdare och strömsladdar till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator är inte utbytbara med dem som används med andra LIFEPAK-defibrillatorer. Varningar för batteri VARNINGAR RISK FÖR BRAND, EXPLOSION OCH BRÄNNSKADOR Montera inte isär batteriet, utsätt det inte för temperaturer över 100 C (212 F) och bränn det inte. RISK FÖR FÖRLUST AV STRÖM RISK FÖR FÖRLUST AV STRÖM UNDER BEHANDLING AV PATIENT Användning av ett felaktigt underhållet batteri i defibrillatorn kan medföra att strömtillförseln upphör utan varning. Använd endast lämplig batteriladdare från Physio-Control för att ladda batterierna. RISK FÖR STRÖMFÖRLUST UNDER VÅRD AV PATIENTEN Physio-Control saknar information om hur funktion och effektivitet för dess LIFEPAKmonitorer/defibrillatorer påverkas vid användning tillsammans med batterier eller batteriladdare från andra tillverkare. Användning av batterier och batteriladdare från andra tillverkare kan medföra att enheten inte fungerar som den ska och sätter säkerhetsgodkännanden ur kraft. Använd endast batterier till Physio-Control LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (PN ) och lämplig batteriladdare till Physio-Control LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. RISK FÖR STRÖMFÖRLUST UNDER VÅRD AV PATIENTEN Batteristiften i defibrillatorn kan skadas om man släpper eller tvingar ner batterierna i batterifacken. Kontrollera med jämna mellanrum att stiften inte uppvisar tecken på skada. Ha alltid batterierna i enheten utom när enheten tas ur drift för förvaring. VIKTIGT RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNINGEN När LIFEPAK 15-monitor/defibrillator förvaras under en längre tid ska batteriet tas ur enheten Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

197 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Ta emot nya batterier Nya batterier levereras inte fullt laddade. Ladda varje batteri i LIFEPAK 15 stationära laddare eller bärbara laddare för litiumjonbatterier före användning. Mer information om laddning av batterier finns i bruksanvisningen som medföljer batteriladdaren. Förvara batterier Litiumjonbatterier laddas ur av sig själva vid förvaring. Om du förvarar batteriet: Ta inte bort etiketten för Laddning före användning. Den indikerar att batteriet inte har laddats ännu. Förvara batterierna vid en temperatur mellan 20 C till 25 C. Ladda upp batteriet helt inom ett år från det datum du tog emot det. Ladda upp batteriet helt igen en gång per år efter detta. VARNING RISK FÖR STRÖMFÖRLUST UNDER VÅRD AV PATIENTEN Batterier förlorar sin laddning vid förvaring. Att försumma att ladda ett förvarat batteri innan det används kan leda till att enheten förlorar strömtillförsel utan förvarning. Ladda alltid upp ett förvarat batteri innan det tas i bruk. Laddning av batteriet Ladda batteriet före användning. Ta bort etiketten för Laddning före användning innan batteriet placeras i laddaren. Ladda batteriet med den stationära laddaren för litiumjonbatterier eller den bärbara laddaren för litiumjonbatterier för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Batteriets laddningsmätare fungerar inte förrän batteriet är uppladdat. För mer information om hur du laddar batteriet, se bruksanvisningen till den stationära och bärbara laddaren för litiumjonbatterier Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-13

198 Byta ut batterier Physio-Control rekommenderar att batterierna byts ut ungefär vartannat år. Batterier som underhålls på korrekt sätt håller längre. Ett batteri har nått slutet av sin användningstid när ett eller fler av följande förhållanden uppstår: Fysisk skada på batterihöljet, till exempel sprickor eller trasig batteriklämma. Batteriet läcker. Batteriladdaren visar FEL. Batteriets laddningsmätare visar två eller färre lampor (staplar) efter att batteriet har laddats upp fullständigt. Kassera batterierna på korrekt sätt. Ha batterierna utom räckhåll för barn. Återvinna batterier Alla batterier från Physio-Control är märkta med en av dessa symboler för att uppmana till återvinning av batterier: När ett batteri har uppnått slutet av sin användningstid bör batteriet återvinnas enligt beskrivningen nedan: Återvinning av batterier i USA Återvinn batterier genom att delta i Physio-Controls nationella återvinningsprogram. Kontakta din Physio-Control-representant för att erhålla transportinstruktioner och -förpackning. Skicka inte batterierna till Physio-Controls kontor i Redmond, Washington, om du inte har instruerats att göra det. Återvinning av batterier utanför USA Återvinn batterier i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Kontakta närmaste representant för Physio-Control för hjälp med detta Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

199 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Rengöra enheten VIKTIGT RISK FÖR SKADA PÅ UTRUSTNINGEN Rengör inte någon del av apparaten eller tillbehören med hypoklorit, utspädd hypoklorit eller fenolpreparat. Använd inte rengöringsmedel som nöter eller är lättantändliga. Försök inte att sterilisera apparaten eller något av tillbehören om ej annat anges i tillhörande bruksanvisning. Rengör LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, terapi- och EKG-kablar och batterier med en fuktad svamp eller trasa. Använd endast de rengöringsmedel som anges nedan: Kvaternära ammoniumföreningar Isopropanol Perättiksyrelösningar (peroxid) Obs! Rengör anslutningsportarna försiktigt. Låt inte rengöringslösning tränga in i enheten. Rengör bärväskan på följande vis och så som det beskrivs på instruktionsetiketten: Handtvätta med mild tvål eller milt rengöringsmedel och vatten. En skrubborste kan vara användbar för svårt nedsmutsade delar. Rengöringsmedel som Formula 409 är användbara för fett, olja och andra svåra fläckar. Mer information om rengöring av de återanvändbara övervakningssensorerna och -kablarna finns i de olika avsnitten om övervakning Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-15

200 Förvara enheten Följ dessa riktlinjer om du vill ta LIFEPAK 15-monitor/defibrillator ur drift och förvara den under en längre tid: Ta ur batterierna. Förvara defibrillatorn och batterierna i rumstemperatur. För mer information om förvaring och användning, se avsnittet Miljö i Tabell A-1. Gör på följande sätt för att ta LIFEPAK 15-monitor/defibrillator i drift igen: Utför uppgifterna i användarkontrollistan i slutet av denna bruksanvisning. Om användarkontrollistan inte kan hittas finns den tillgänglig på Överväg att låta en kvalificerad servicetekniker utföra service på enheten Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

201 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Fylla på papper Kontrollera mängden papper i skrivaren som en del av den dagliga kontrollen enligt användarkontrollistan som finns längst bak i denna bruksanvisning. VIKTIGT RISK FÖR SKRIVARFEL Användning av skrivarpapper från andra tillverkare kan få skrivaren att fungera felaktigt eller skada skrivarhuvudet. Använd endast skrivarpapper från Physio-Control. Skrivaren är utrustad med en sensor som känner av när papperet har tagit slut för att skydda skrivarhuvudet. Sensorn stänger automatiskt av skrivaren när papperet tar slut eller om skrivarluckan är öppen. Gör så här för att fylla på papper: 1. Fäll upp regeln på skrivarluckan för att öppna luckan (se Figur 9-1). 2. Dra ut skrivarluckan. 3. Ta ut den tomma pappersspolen, om det finns en. 4. Sätt i en ny pappersrulle med rutnätet vänt uppåt. Se till att papperet är utdraget så långt att det sticker ut genom luckan sedan denna har stängts. 5. Stäng skrivarluckan och tryck ner låsregeln tills den låser sig Figur 9-1 Fylla på papper Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-17

202 Allmänna felsökningstips Läs felsökningstipsen i Tabell 9-2 om ett problem upptäcks i LIFEPAK 15-monitor/defibrillator under användning eller testning. Om du inte kan rätta till problemet måste LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator tas ur bruk och en kvalificerad servicetekniker kontaktas för service och reparation. Tabell 9-2 Allmänna felsökningstips OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Ingen ström när monitorn/ defibrillatorn slås PÅ Låg spänning i batteriet Byt ut batteriet mot ett som är fullt laddat och rätt underhållet. Enheten kan inte stängas av Monitorn/defibrillatorn fungerar, men skärmen är tom Batterikontaktstift löst, täckt med främmande material eller skadat PÅ-knappen trycks inte in länge nog för att stänga av enheten Driftstemperaturen är för låg eller för hög Skärmen fungerar inte som den ska Ta ut batteriet och undersök stiften. Rengör stiften om dessa är belagda med främmande material. Kontakta en kvalificerad servicetekniker som kan byta ut dem om de är böjda, brutna eller lösa. Tryck och håll PÅ-knappen instryckt i minst två sekunder. Byt genast batteri. Kontakta kvalificerad servicepersonal. Monitorn/defibrillatorn fungerar, men skärmen kan inte läsas Skärmen är i direkt solsken Ändra skärmen från färg till svartvit. Flytta eller skydda enheten. Skriv ut EKG-remsa för att bedöma rytmen och andra aktiva vitala parametrar. Tryck på ANALYS och använd AED-läge, om nödvändigt. Meddelandet KONTROLLERA SKRIVARE visas. Papperet i skrivaren fastnar, glider eller matas felaktigt Papperet har tagit slut i skrivaren Sätt i papperet igen. Kontakta en kvalificerad servicetekniker om problemet kvarstår. Lägg i nytt papper Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

203 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Tabell 9-2 Allmänna felsökningstips (forts.) OBSERVATION MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Servicelampan tänds Problem vid EKG-övervakning Problem vid AED-användning Problem vid defibrillering eller synkroniserad elkonvertering Enhetens funktionstest har upptäckt ett fel som behöver åtgärdas Fortsätt att använda defibrillatorn eller pacemakern om så krävs. Stäng av enheten och slå sedan på den igen. Observera att detta skapar en "ny patient". Om servicelampan inte slocknar, ta enheten ur bruk. Rapportera att servicelampan har tänts till en kvalificerad servicetekniker. Hämta en annan defibrillator, vid behov. Se "Felsökningstips" på sida Se "Felsökningstips" på sida Se "Felsökningstips" på sida Problem med pacing Se "Felsökningstips" på sida Den angivna tiden är felaktig Det datum som skrivs ut på rapporten är felaktigt Tiden är felaktigt inställd Ändra den inställda tiden. Se "Alternativ" på sida Datum är felaktigt inställt Ändra det inställda datumet. Se "Alternativ" på sida De visade meddelandena är bleka eller flimrar Låg högtalarvolym Meddelandet UTFÖR UNDERHÅLL NU visas. Svagt batteri. För låg eller för hög temperatur. Fukt i gallerhålen på högtalaren Anmodan om underhåll kan ställas in så att den visas vid valda intervall i serviceläget Byt genast batteri. Torka av fukt från högtalargallret och låt enheten torka. Fortsätt att använda apparaten om så behövs. Kontakt servicepersonal för att utföra rutinunderhåll. Kontakta Physio-Controls Tekniska Supportavdelning för anvisningar om hur denna anmodan återställs eller stängs av Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-19

204 Service och reparation VARNINGAR RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Montera inte isär defibrillatorn. Den innehåller inga delar som användaren kan byta ut eller reparera och hög spänning kan förekomma under höljet. Kontakta en kvalificerad servicetekniker för att få enheten reparerad. RISK FÖR VERKNINGSLÖS TILLFÖRSEL AV ENERGI. Serviceläget är endast avsett för behörig personal. Felaktig användning av serviceläget kan ändra enhetens konfiguration på ett olämpligt sätt och kan påverka den utgående energinivån. Kontakta en kvalificerad servicetekniker för att få hjälp eller information om enhetens konfiguration. Kontakta en kvalificerad servicetekniker om tester, felsökning eller ett servicemeddelande anger att LIFEPAK 15 defibrillator/monitorn behöver service. I USA, kontakta Physio-Control Tekniska Supportavdelning på Ange modell och serienummer samt beskriv problemet när du ringer Physio-Control för att begära service. Om enheten måste skickas till ett servicecenter eller till fabriken, förpacka om möjligt enheten i den ursprungliga transportförpackningen eller i något annat skyddande emballage så att fraktskador undviks. Servicemanualen på CD till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator innehåller detaljerad teknisk information som stöd vid service och reparation av en behörig servicetekniker Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

205 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Information om återvinning av produkter Återvinn enheten vid slutet av dess användningstid. Hjälp vid återvinning Enheten bör återvinnas i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Kontakta närmaste representant för Physio-Control för hjälp med detta. Förberedelser Enheten ska vara ren och kontamineringsfri innan den sänds till återvinning. Återvinning av elektroder för engångsbruk Iaktta efter användning av engångselektroder lokala föreskrifter för återvinning av kliniskt material. Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet bör återvinnas enligt nationella och lokala föreskrifter. Garanti Se den garantisedel som levererades tillsammans med produkten. Kontakta din lokala Physio- Control-representant om du vill ha kopior. Ring i USA. Kontakta din lokala representant för Physio-Control utanför USA. Användning av defibrilleringselektroder, adapterenheter eller andra delar och material från andra källor än Physio-Control rekommenderas inte. Physio-Control har ingen information om funktion och effektivitet för LIFEPAK-defibrillatorerna om de används tillsammans med defibrilleringselektroder eller reservdelar och material från andra källor. Om fel i apparaten kan härledas till defibrilleringselektroder eller reservdelar och material som inte tillverkats av Physio-Control kan garantin bli ogiltig Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-21

206 Tillbehör I Tabell 9-3 finns en lista över tillbehör som finns tillgängliga för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Kontakta din lokala Physio-Control-representant för att beställa sensorer och anslutningskablar eller beställ på internet på store.physio-control.com. Obs! LIFEPAK 15-monitor/defibrillator och dess tillbehör som är avsedda för direkt eller tillfällig kontakt med patienten är latexfria. Tabell 9-3 Tillbehör till LIFEPAK 15-monitor/Defibrillator KATEGORI Ström Behandling TILLHÖRANDE TILLBEHÖR Litiumjonbatteri Stationär laddare för litiumjonbatterier Bärbar laddare för litiumjonbatterier QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder QUIK-COMBO RTS pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder QUIK-COMBO RTS pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder för barn QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder med REDI-PAK anslutningssystem QUIK-COMBO terapikabel Standardspadar Barnspadar Övervakning: EKG SpO 2 SpCO och SpMet NIBP EtCO 2 3-avlednings-EKG-kabel 5-avlednings-EKG-kabel 12-avlednings-EKG-kabel (inkluderar huvudkabel, extremitetsavledning och prekordialt avledningsset) Patientförlängningskablar LNOP och LNCS Återanvändbara LNOP och LNCS-sensorer LNOP och LNCS-sensorer för engångsbruk Exempelsats med LNOP och LNCS-sensorer för engångsbruk Rainbow patientförlängningskablar Rainbow återanvändbara sensorer Rainbow-sensorer för engångsbruk NIBP-blodtrycksmanschett NIBP-slangar EtCO 2 FilterLine-set EtCO 2 Smart CapnoLine-ledningar 9-22 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

207 UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 9 Tabell 9-3 Tillbehör till LIFEPAK 15-monitor/Defibrillator (forts.) KATEGORI IP Övriga tillbehör TILLHÖRANDE TILLBEHÖR Givare (5 μv/v/mm Hg, IEC och AAMI BP-22-kompatibla) Trådlöst modem/gateway LIFEPAK-monitorn till PC-kabel (seriekommunikationskabel) PC-baserat konfigureringsverktyg Testbelastning Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator 9-23

208

209 A SPECIFIKATIONER OCH BILAGA A FUNKTIONSEGENSKAPER Denna bilaga innehåller specifikationer och funktionsegenskaper för LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator och batterier till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Den innehåller också en lista över höga och låga larmgränser, egenskaper för larm och fabriksinställningar Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

210

211 A Specifikationer och funktionsegenskaper Tabell A-1 innehåller specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Tabell A-2 innehåller specifikationer för batterierna till LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Tabell A-3 innehåller de höga och låga larmgränser när antingen den breda eller snäva larminställningen väljs på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Tabell A-4 innehåller egenskaper för larm. Tabell A-5 innehåller fabriksinställningarna för inställningsalternativen till LIFEPAK 15-monitor/ defibrillator. Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator EGENSKAPER BESKRIVNING Alla specifikationer är vid 20 C om ej annat anges. ALLMÄNT Lägen Funktionstest System för kontinuerlig patientövervakning (CPSS) Röstmeddelanden Analog EKG-utgång Nätfilter AED-läge för automatisk EKG-analys och ett uppmanat behandlingsprotokoll för patienter med hjärtstillestånd. Manuellt läge för manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering, noninvasiv pacing och övervakning av EKG och vitala parametrar. Arkivläge för åtkomst till sparad patientinformation. Inställningsläge för ändring av standardinställningar för driftsfunktioner. Serviceläge för auktoriserad personal, för att utföra diagnostiska tester och kalibreringar. Inserviceläge för simulerade vågformer och trendkurvor för demonstration. När enheten sätts på utför den en funktionstest för att kontrollera interna elektriska komponenter och kretsar. En serviceindikator tänds om ett fel upptäcks. Enheten utför också ett dagligt automatiskt test. Resultat lagras i enhetens logg. Vid rådgivande övervakning övervakar CPSS patientens EKG via QUIK- COMBO -elektroder eller EKG-avledning II för att upptäcka en potentiellt defibrilleringsbar rytm. Manuellt läge: Används för utvalda uppmaningar (valbart PÅ/AV) AED-läge: Används för hela AED-protokollet Uteffekt: 1 volt/mv Frekvensrespons: 0,67 till 32 Hz (utom 2,5 till 25 Hz för EKG med spadar och 1,3 till 23 Hz för 1 till 30 Hz monitorfrekvensrespons) 50 eller 60 Hz Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-1

212 Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER STRÖM Batterier Batterikapacitet Laddningsbart litiumjonbatteri, 11,1V normalt Möjlighet till två batterier med automatisk växling Indikation om svagt batteri samt meddelande: Laddningsmätarindikator om svagt batteri och meddelande om svagt batteri i statusområdet för varje batteri Indikation om byte av batteri samt meddelande: Laddningsmätarindikator, ljudsignal och meddelande om byte av batteri i statusområdet för varje batteri. När enheten anger att batteriet måste bytas växlar den automatiskt till det andra batteriet. När båda batterierna måste bytas hörs ett röstmeddelande med uppmaning om att byta ut batteriet. Ingångsspänning är mellan +8,8 och +12,6 VDC 5,7 Ah uppskattad kapacitet För två, nya fulladdade batterier, 20 C (68 F): Driftsläge Övervakning (minuter) Pacing (minuter) Total kapacitet till nedstängning Kapacitet efter svagt batteri FYSISKA Vikt Höjd Bredd Djup SKÄRM Storlek (aktivt visningsområde) BESKRIVNING Defibrillering (360 J urladdningar) Normalt Minimum Normalt Minimum Monitor/defibrillator i grunduppförande med en ny rulle papper och två batterier installerade: 8,6 kg Fullt utrustad monitor/defibrillator med en ny rulle papper och två batterier installerade: 9,1 kg Litiumjonbatteri: 0,59 kg Tillbehörsväska och axelband: 1,77 kg Standardspadar (hårda): 0,95 kg (2,1 lb) 31,7 cm (12,5 in) 40,1 cm (15,8 in) 23,1 cm (9,1 in) 212 mm (8,4 in) diagonalt, 171 mm (6,7 in) bred x 128 mm (5,0 in) hög A-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

213 A Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER BESKRIVNING Visning 640 punkter x 480 punkter bakgrundsbelyst färg-lcd Skärmläge som kan ställas in av användaren (helfärg eller SunVue hög kontrast) Visar minst 4 sekunder EKG och alfanumeriska värden, anvisningar eller meddelanden för enheten. Visar upp till tre vågformer Svephastigher, vågformsvisning: 25 mm/sek för EKG, SpO 2, IP och 12,5 mm/sek för CO 2 DATAHANTERING Enheten registrerar och lagrar patientdata, händelser (inklusive vågformer och noteringar) samt kontinuerliga EKG-vågforms- och patientimpedansregistreringar i det interna minnet. Användaren kan välja och skriva ut rapporter och överföra den lagrade informationen via understödda kommunikationsmetoder. Rapporttyper Minneskapacitet Det finns tre formattyper för CODE SUMMARY (HÄNDELSERESUMÉ) kritiska händelserapporter: kort, medium och långt 12-avlednings-EKG med STEMI-meddelanden Kontinuerligt EKG (endast överföring) Trendresumé Vitaltecken-resumé Ögonblicksbild Den totala kapaciteten är 360 minuter kontinuerligt EKG eller 400 vågformshändelser. Den maximala minneskapaciteten för en patient innefattar upp till 200 vågformsrapporter och 90 minuter kontinuerligt EKG. KOMMUNIKATION Enheten hanterar dataöverföring via fast eller trådlös anslutning. Denna enhet uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna och följande två villkor gäller för dess funktion: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga interferenser och (2) denna enhet måste acceptera mottagen interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion. Seriell port RS232-kommunikation +12V tillgänglig Begränsad till enheter som drar maximalt 0,5 A ström Bluetooth -teknologi Bluetooth-teknologi ger trådlös kommunikation med kort räckvidd med andra enheter med Bluetooth-kapacitet. MONITOR EKG EKG övervakas via olika kabelarrangemang. En kabel med 3 trådar används för 3-avlednings-EKG-övervakning. En kabel med 5 trådar används för 7-avlednings-EKG-övervakning. En kabel med 10 trådar används för 12-avlednings-EKG-registrering. När bröstelektroderna avlägsnas fungerar kabeln med 10 trådar som en kabel med 4 trådar. Standardspadar eller QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekgelektroder används för övervakning med spadavledning Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-3

214 Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER Frekvensrespons Avledningsval EKG-storlek Visning av hjärtfrekvens QRS-detektionsområde CM-undertryckning (Common Mode) (CMRR) SpO 2 /SpCO/SpMet Sensorer BESKRIVNING Monitor 0,5 till 40 Hz eller 1 till 30 Hz Spadar 2,5 till 30 Hz Diagnostiskt 12-avlednings-EKG 0,05 till 150 Hz Avledning I, II, III (3-trådars EKG-kabel) Avledning I, II, III, AVR, AVL och AVF med samtidig registrering, (4-trådars EKG-kabel) Avledning I, II, III, AVR, AVL, AVF samt C-avledning med samtidig registrering, (5-trådars EKG-kabel) Avledning I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 och V6 med samtidig registrering (10-trådars EKG-kabel). 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/mv (fast vid 1 cm/mv för 12-avledning) spm, digital visning Noggrannhet: ±4 % eller ±3 spm, beroende på vilket som är störst Varaktighet: 40 till 120 msek Amplitud: 0,5 till 5,0 mv EKG-avledningar: 90 db vid 50/60 Hz Masimo -sensorer inklusive Rainbow -sensorer SpO 2 Visat mättnadsområde <50 för nivåer under 50 %; 50 till 100 % Mättnadsnoggrannhet % (0 69 % ospecificerat) Vuxna/Barn ±2 siffror (under tillstånd utan rörelse) ±3 siffror (under tillstånd utan rörelse) Dynamisk signalstyrka på stapeldiagram Pulston när SpO 2 -pulsationer upptäcks Genomsnittstakt för SpO 2 -uppdatering SpO 2 -känslighet SpO 2 -mätning Pulsfrekvensområde Noggrannhet för pulsfrekvens Vuxna/Barn Kan ställas in av användaren: 4, 8, 12 eller 16 sekunder Kan ställas in av användaren: Normal, Hög Funktionella SpO 2 -värden visas och lagras 25 till 240 spm ±3 siffror (under tillstånd utan rörelse) ±5 siffror (under tillstånd utan rörelse) Valfri visning av SpO 2 -vågform med automatisk förstärkning A-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

215 A Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER SpCO Visningsområde för SpCO-koncentration SpCO-noggrannhet SpMet Mättnadsområde för SpMet Upplösning för visning av SpMet SpMet-noggrannhet NIBP Blodtryck Pulsfrekvens Driftsfunktioner Automatisk manschettömning BESKRIVNING 0 till 40 % ±3 siffror 0 till 15,0 % 0,1 % upp till 10 % ±1 siffra Systoliskt tryckområde: 30 till 255 mmhg Diastoliskt tryckområde: 15 till 220 mmhg Medelartärtryck, område: 20 till 235 mmhg Enhet: mmhg Noggrannhet i blodtrycksmätning: ±5 mmhg Mätningstid för blodtryck: 20 sekunder, normalt (utöver tid för manschettinflation) Pulsfrekvensområde: 30 till 240 pulser per minut Pulsfrekvensnoggrannhet: ±2 pulser per minut eller ±2 % beroende på vilket som är störst. Inledande manschettryck: Kan ställas in av användaren, 80 till 180 mmhg Tidsintervall för automatisk mätning: Kan ställas in av användaren Övertryck: Om manschettrycket överskrider 290 mmhg För lång tid: Om mättiden överskrider 120 sekunder CO 2 CO 2 -område CO 2 -noggrannhet 0 till 99 mmhg (0 till 13,2 kpa) Enhet: mmhg, % eller kpa CO 2, partiellt tryck vid Noggrannhet: havsnivå: (0 80 apm)* 0 till 38 mmhg (0 till 5,1 kpa) 39 till 99 mmhg (5,2 till 13,2 kpa) (>80 apm)* 0 till 18 mmhg (0 till 2,4 kpa) 19 till 99 mmhg (2,55 till 13,3 kpa) ±2 mmhg (0,27 kpa) ±5 % av avläst värde +0,08 % för varje 1 mmhg (0,13 kpa) över 38 mmhg (5,1 kpa) ±2 mmhg (0,27 kpa) ±4 mmhg (0,54 kpa) eller ±12% av avläst värde, beroende på vilket som är högst *För AF > 60 apm måste Microstream FilterLine H-setet för småbarn användas för att uppnå specificerad CO 2 -noggrannhet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-5

216 Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER Andningsfrekvens, noggrannhet Andningsfrekvens, område Stigtid Responstid Initialiseringstid Omgivande lufttryck Visning av vågform, tillval Skalfaktorer INVASIVT TRYCK Givartyp Givarkänslighet Magnetiseringsspänning Uttag Bandbredd Nollavdrift Nolljustering Numerisk noggrannhet Tryckområde Visning av invasivt tryck TREND Tidsskala Varaktighet ST BESKRIVNING 0 till 70 andetag per minut: ±1 andetag per minut 71 till 99 andetag per minut: ±2 andetag per minut 0 till 99 andetag/minut 190 msek 3,3 sekunder (inkluderar fördröjningstid och stigtid) 30 sekunder (normalt), sekunder Automatisk kompensering internt CO 2 -tryck Autoskala, 0 20 mmhg (0 4 Vol%), 0 50 mmhg (0 7 Vol%), mmhg (0 14 Vol%) Belastningsmätare med resistansbrygga 5μV/V/mmHg 5 VDC Electro Shield CXS 3102A 14S-6S Digitalt filtrerad, likström till 30 Hz (< -3db) 1 mmhg/h utan givaravdrift ±150 mmhg inklusive givarförskjutning ±1 mmhg eller 2 % av avläsningen, om större, plus givarfel -30 till 300 mmhg i sex inställningar som kan ställas in av användaren Visning: IP som vågform och i siffror Enhet: mmhg Beteckningar: P1 eller P2, ART, PA, CVP, ICP, LAP (kan väljas av användaren) Automatisk, 30 minuter, 1, 2, 4 eller 8 timmar Upp till 8 timmar Efter inledande analys av 12-avlednings-EKG, väljs och trendberäknas automatiskt EKG-avledningen med den största ST-förskjutningen Visning Val av HF, PF (SpO 2), PF (NIBP), SpO 2 (%), SpCO(%), SpMet(%), CO 2 (EtCO 2 /FiCO 2), AF (CO 2 ), NIBP, IP1, IP2, ST LARM Snabbinställning Aktivera larm för alla aktiva vitala parametrar VF/VT-larm Aktiverar kontinuerlig CPSS-övervakning i manuellt läge Apné-larm Inträffar när det har gått 30 sekunder sedan senast detekterade andning Larmgränsområde för Övre, spm, nedre, spm hjärtfrekvens A-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

217 A Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER BESKRIVNING TOLKNINGSALGORITM Tolkningsalgoritm för 12 avledningar Analysprogram för 12-avlednings- EKG från University of Glasgow, inkluderar AMI- och STEMI-utlåtanden SKRIVARE Skriver ut en kontinuerlig remsa med visad patientinformation och patientrapporter Pappersstorlek 100 mm (3,9 tum) Utskriftshastighet 25 mm/sek eller 12,5 mm/sek 50 mm/sek tidsbas för EKG-rapporter för 12-avledningar som tillval Fördröjning 8 sekunder Automatisk utskrift Vågformshändelser skrivs ut automatiskt Frekvensrespons Diagnostisk 0,05 till 150 Hz eller 0,05 till 40 Hz Övervakning 0,67 till 40 Hz eller 1 till 30 Hz DEFIBRILLATOR Manuellt läge Energival 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 och 360 joule Laddningstid Laddningstid till 360 joule normalt mindre än 10 sekunder Synkroniserad Energiöverföringen börjar inom 60 msek efter QRS-topp elkonvertering Avkänning av Spadar avledning av Bifasisk vågform Övergångspunkten där enheten ändrar från att anta att QUIK-COMBOelektroderna är korrekt anslutna till patienten till att anta att elektroderna inte är anslutna är 300±50Ω. Bifasisk trunkerad exponentiell Följande specifikationer gäller från 25 till 200Ω, om inte annat anges: Energinoggrannhet: ±1 joule eller 10 % av inställningen, om större, mot 50Ω, ±2 joule eller 15 % av inställningen, om större, till Ω. Spänningskompensation: Aktiv när engångsterapielektroder är inkopplade. Utgående energi inom ±5 % eller ±1 joule, om större, vid 50Ω värde, begränsad till den tillgängliga energi som leder till leverans av 360 joule till 50Ω Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-7

218 Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER BESKRIVNING I1 T1 I2 I3 T2 I4 Bifasisk vågform Patientimpedans (Ω) Fas 1 Varaktighet (ms) Fas 2 Varaktighet (ms) Lutning (%) Min 5,1 6,8 7,6 8,7 9,5 10,1 10,6 Max 6,0 7,9 9,4 10,6 11,2 11,9 12,5 Min 3,2 4,4 4,9 5,6 6,2 6,6 6,9 Max 4,2 5,5 6,5 7,3 7,7 8,2 8,6 Min 69,9 57,0 49,3 43,0 39,0 36,8 33,8 Max 85,2 74,7 67,6 62,2 56,6 52,6 49,3 A-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

219 A Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER BESKRIVNING Uppskattad utgående energi är den nominellt levererade energin baserat på energiinställningen och patientimpedansen definierad i följande tabell. 375 Rated Uppskattade Energy Output utgående energi Vald energinivå (J) Energy (J J * 325 J * 300 J * 275 J * 250 J * 225 J * 200 J * 175 J * 150 J * Patientimpedans Impedance (ohm) s) Spadalternativ Kabellängd AED-läge Tid till klar för defibrillering (AED-läge) * Vald energiinställning (J) QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder (standard) Standardspadar (valfritt) 2,4 m lång QUIK-COMBO-kabel (inkluderar ej elektrodsats) Chockrådgivningssystemet, Shock Advisory System (SAS), är ett EKGanalyssystem med en algoritm som upptäcker om en EKG-rytm kan eller inte kan defibrilleras. SAS registrerar endast EKG via terapielektroder. Vid användning av ett fulladdat batteri i normal rumstemperatur är enheten redo att defibrillera inom 20 sekunder om analysresultatet för initialrytmen är FÖRBEREDER DEFIBRILLERING. Bifasisk utgående energi Defibrilleringsnivåerna varierar från joule med samma eller högre energinivå för varje på varandra efterföljande defibrillering cprmax -teknologi I AED-läget möjliggör cprmax-teknologin en maximering av HLR-tiden som en patient får, med målet att förbättra överlevnadsfrekvensen för patienter som behandlas med AED Inställningsalternativ: Autoanalys Gör autoanalys möjlig. Alternativen är AV, EFTER 1:A DEFIB Initial HLR Gör det möjlig för användaren att få uppmaning om HLR under en viss tid före annan aktivitet. Alternativen är AV, ANALYSERA FÖRST, HLR FÖRST Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-9

220 Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER Initial HLR-tid Tidsintervall för initial HLR. Alternativen är 15, 30, 45, 60, 90, 120 och 180 sekunder HLR före defibrillering Gör det möjligt för användaren att få uppmaning om HLR medan enheten laddas. Alternativen är AV, 15, 30 sekunder Pulskontroll Gör det möjlig för användaren att få uppmaning om pulskontroll vid olika tider. Alternativen är ALLTID, EFTER ANDRA DEFIB. EJ, EFTER VARJE DEFIB. EJ, ALDRIG Grupperade defib. Gör det möjligt att utföra HLR efter 3 på varandra följande defibrilleringar eller efter en defibrillering. Alternativen är AV, PÅ Upplivningstid 1 eller 2 Tider som användaren kan ställa in för HLR. Alternativen är 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sekunder och 30 minuter PACER Pacingläge Begärd eller icke begärd Frekvens och aktuella standardvärden Pacingfrekvens 40 till 170 SPM Frekvensnoggrannhet ±1,5 % över hela området Vågform ut Monofasisk, trunkerad exponentiell strömpuls (20 +1,5 ms) Ström ut 0 till 200 ma Paus: Pacingpulsfrekvens reducerad med en faktor av 4 vid aktivering Refraktärperiod 180 till 280 ms 180 till 280 ms (frekvensberoende) MILJÖ Enheten uppfyller funktionella krav vid exponering för följande miljöer om inte annat anges. Driftstemperatur 0 till 45 C -20 C i 1 timme efter förvaring i rumstemperatur 60 C i 1 timme efter förvaring i rumstemperatur Förvaringstemperatur -20 C till 65 C förutom terapielektroder och batterier Relativ luftfuktighet under drift Relativ luftfuktighet under förvaring Atmosfärstryck under drift BESKRIVNING 5 till 95 %, icke-kondenserande NIBP: 15 till 95 %, icke-kondenserande 10 till 95 %, icke-kondenserande -382 till m NIBP: -152 till m Vattentålighet under drift IP44 (stril- och dammsäker) enligt IEC 529 och EN 1789 (utan tillbehör, utom 12-avlednings-EKG, hårda spadar och batteripack) Vibration MIL-STD-810E, Metod Propellerflygplan kategori 4 (figur spektrum a) Helikopter kategori 6 (3,75 Grms) Markfordon kategori 8 (3,14 Grms) EN 1789: Sinussvep, 1 oktav/min, Hz, ±0,15 mm/2 g Stöt (fall) 5 fall på var sida från 45 cm på en stålyta EN 1789: 76 cm fall på alla sex sidorna Stöt (funktionell) Uppfyller IEC och MIL-STD-810E krav för stöthållfasthet 3 stötar per sida på 40 g, 6 ms halvsinuspuls A-10 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

221 A Tabell A-1 Specifikationer för LIFEPAK 15-monitor/defibrillator (forts.) EGENSKAPER Stöt (knuff) Stöt (kollision), ej i drift EMC Rengöring Kemiskt resistens BESKRIVNING 1000 stötar på 15 g med en pulsvaraktighet på 6 ms IEC ,5 + 0,05 joule stöt UL ,78 Nm stöt med 5 cm stålkula Uppfyller IEC62262 skyddsklass IK 04 EN :2001 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk Säkerhet Allmänna fordringar besträffande säkerhet och väsentliga prestanda Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet Krav och tester EN :2003: (Paragraf 36), Särskilda säkerhetsfordringar på defibrillatorer. Rengöring 20 gånger med följande: Kvarternär ammonium, isopropylalkohol, väteperoxid 60 timmars exponering för specificerade kemikalier: Betadin (10 % Povidonjodlösning) Kaffe, Cola Dextros (5 % glukoslösning) Elektrodgel/pasta (98 % vatten, 2 % Carbopol 940) HCL (0,5 % lösning, ph=1) Isopropanol Koksaltlösning (0,9 % lösning) Kosmetiskt missfärgning av spadfackens kortslutningsspärr tillåts följande exponering för HCL (0,5 % lösning). Tabell A-2 Batterispecifikationer EGENSKAPER BESKRIVNING Batterityp Litiumjon Vikt 0,59 kg (1,3 lb) Spänning 11,1 V normalt Kapacitet (uppskattad) 5,7 amperetimmar Laddningstid (med helt urladdat batteri) 4 timmar och 15 minuter (normalt) Batteriindikatorer Varje batteri har en laddningsmätare som visar ungefärlig laddningsnivå. Om batteriets laddningsmätare visar två eller färre lampor efter att batteriet har laddats upp fullständigt, visar det att batteriet ska bytas ut Temperaturområde för laddning 0 till 50 C Temperaturområde för drift 0 till 50 C Temperaturområde för kortvarig (<1 vecka) -20 till 60 C (-4 till 140 F) förvaring Temperaturområde för långvarig (>1 vecka) 20 till 25 C förvaring Luftfuktighet för drift och förvaring 5 till 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-11

222 Tabell A-3 Larmgränser VITALA PARAMETRAR (VP) VP-VÄRDE FÖR PATIENT BREDA GRÄNSER* SNÄVA GRÄNSER* OMRÅDE FÖR GRÄNSER STANDARD- GRÄNSER** LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG Hjärtfrekvens < (HF) Pulsfrekvens (PF) (slag/min) > SpO 2 > (%) < Systoliskt BT (mmhg) Diastoliskt BT (mmhg) EtCO 2 (mmhg/%) Inandad CO 2 (mmhg/ %) Andningsfrekvens (AF) Systoliskt PA (mmhg) < > < > >40/5,3-10/-1,3 +15/+2,0-10/-1,3 +15/+2,0 5/0,7 70/9,2 15/2,0 50/6,6 40/5,3-10/-1,3 +15/+2,0-10/-1,3 +15/+2,0 ej tilllämpligt +5/+0,7 ej tilllämpligt +3/+0,4 ej tilllämpligt 0/0 10/ 1,3 8/1,1 < < > < Diastoliskt PA (mmhg) > CVP (mmhg) ICP, LAP (mmhg) < *Siffror är ± från värdet för patientens vitala parameter när larmen ställs in. **Standardgränserna fastställs när larmen ställs in på PÅ. A-12 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

223 A Tabell A-4 Larmegenskaper EGENSKAPER Larmtid för hjärtfrekvens BESKRIVNING För en 1 mv, 206 slag/min takykardi var medeldetekteringstiden 4,6 sekunder. För en hälften så stor testsignal var medeltiden 4,1 sekunder. I detta fall hade enhetens känslighet ökats till 5 mv/cm. För en dubbelt så stor testsignal var medeltiden 3,1 sekunder. För en 2 mv, 195 slag/min takykardi var medeldetekteringstiden 2,5 sekunder. För en hälften så stor testsignal var medeltiden 2,2 sekunder. I detta fall hade enhetens känslighet ökats till 5 mv/cm. För en dubbelt så stor testsignal var medeltiden 1,5 sekunder. Ljudlarm Enheten kräver ingen annan utrustning. Alla larmsignaler är inbyggda i LIFEPAK 15- monitor/defibrillator. Överskridna larmgränser meddelas genom signaler, röstmeddelanden och skärmindikationer. Larm utlöses inom 1 sekund efter att larmgränsen för en visad parameter överskrids. Larmvolymen kan ändras av användaren. En sådan ändring tillåter inte att larmnivåns volym sänks till noll. Speciella signaler för chockrådgivningssystemet (SAS) understryker SASmeddelanden på skärmen. Följande beskriver de signaler som avges för de olika typerna av larm: Prioritetssignal 1 används för att varsko användaren om risk för dödsfall. Signalen alternerar mellan 440 Hz och 880 Hz med en 50 % pulslängd och en 4 Hz växlingsfrekvens. Signalen har en volym på 70 ±5 db (A) uppmätt 1 meter från skärmen. Prioritetssignal 2 (snabbinställningslarmsignal) används för att varsko användaren om att risk för en livshotande situation föreligger. Signalen är en kontinuerlig 698 Hz ton. Prioritetssignal 3 används för att varsko användaren om att en onormal situation existerar. Tre pip vid 1046 Hz med en varaktighet på 100 ms vardera, avskilda av 150 ms tystnad mellan den första och den andra och den andra och den tredje och därefter 200 ms tystnad. Signaler av prioritet 3 kan vara enstaka eller återkommande: En enstaka signal avges med bara en sekvens om tre pip. En återkommande signal avges som en 3-pipssekvens var tjugonde sekund. Prioritetssignal 4 är en momentan ton mellan 500 och 1500 Hz. Speciella egenskaper är: QRS- och volyminställningssignal varaktighet 100 ms vid 1397 Hz varaktighet 4 ms vid 1319 Hz. Påkallandesignalen består av en kombination av två toner som föregår röstmeddelanden eller påkallar uppmärksamhet till skärmen. Speciella egenskaper är: 1000 Hz fyrkantsvåg, varaktighet 100 ms. Tystnad, varaktighet 100 ms. Tystnad, varaktighet 140 ms (då den föregår ett röstmeddelande). Röstmeddelande, när sådant används Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-13

224 Tabell A-4 Larmegenskaper (forts.) EGENSKAPER BESKRIVNING Larm på skärmen Larm anges visuellt på skärmen av: Den överskridna parametern blinkar i omvänd video med ett meddelande i meddelandeområdet på skärmen. Skärmangivelsen förblir kvar tills larmet åtgärdats. Visning av larm på skärmen fortsätter även om signalerna har tystats. Tabell A-5 Fabrikens standardinställningar för inställningsalternativ MENY MENY/ALTERNATIV FABRIKSINSTÄLLNING Allmän Språk (Landsspecifik) Händelseresumé Lång Trendresumé Av Platsnummer 000 Enhetens ID "LP15" + de 4 sista siffrorna i serienumret, till exempel, LP AutoLogg På Nätfilter 60 Hz Timeouthastighet 30 sekunder Manuellt läge Synk efter defibrillering Av Spadstandard 200 (joule) Energiprotokoll Inaktivt Intern standard 10 (joule) Röstmeddelanden På Defibrilleringssignal På Manuell åtkomst Manuell/direkt Ställa in lösenord 0000 AED-läge Energiprotokoll Autoanalys Av Rörelsedetektering På Pulskontroll Aldrig HLR Upplivningstid sekunder Upplivningstid sekunder Initial HLR Av Initial HLR-tid 120 sekunder HLR före defibrillering Av A-14 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

225 A Tabell A-5 Fabrikens standardinställningar för inställningsalternativ (forts.) MENY MENY/ALTERNATIV FABRIKSINSTÄLLNING HLR-metronom Metronom På Vuxen ej luftväg 30:2 Vuxen luftväg 10:1 Barn ej luftväg 15:2 Barn luftväg 10:1 Pacing Frekvens 60 SPM Ström 0 ma Läge Begärd Intern pacemaker Detektering av Övervakning Kanaler Grundinställning Inställning 1 Inställning 1 Kanal 1 EKG-avledning II Kanal 2 Ingen Kanal 3 Ingen Kontinuerligt EKG På SPO2-ton Av CO2 Enhet mmhg BTPS Av NIBP Initialtryck 160 mmhg Intervall Av Trender På 12-avl. Autoöverför Av Autoutskrift På Utskriftshastighet 25 mm/s Tolkning På Format 3-kanalers standard Händelser Händelsesida 1 Händelse 2 Syrgas Händelse 3 IV-åtkomst Händelse 4 Nitroglycerin Händelse 5 Morfin Händelse 6 Avbryt sista Händelse 7 Intubering Händelse 8 HLR Händelse 9 Adrenalin Händelse 10 Atropin Händelse 11 Lidokain Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator A-15

226 Tabell A-5 Fabrikens standardinställningar för inställningsalternativ (forts.) MENY MENY/ALTERNATIV FABRIKSINSTÄLLNING Händelser Händelsesida 2 Händelse 12 ASA Händelse 13 Heparin Händelse 14 Trombolytisk Händelse 15 Glukos Händelse 16 Naloxon Händelse 17 Transport Händelse 18 Adenosin Händelse 19 Vasopressin Händelse 20 Amiodaron Händelse 21 Dopamin Händelse 22 Bikarbonat Larm Volym 5 Larm Av VF/VT-larm Av Skrivare Autoutskrift Defibrillering På Pacing Av Kontrollera patienten Av Chockrådgivningssystem (SAS) Av Patientlarm Av Händelser Av Initalrytm Av EKG-läge Övervakning Övervakningsläge 1 30 Hz Diagnostikläge 0,05 40 Hz Larmkurvor På Händelsekurvor På Vågformer för vitala Av Överföring Platser Plats 1/utgångsport/direkt anslutning Grundinställd plats Ingen Grundinställd rapport 12-avledning Trådlös På Sökfilter På Klocka Datum/Tid Aktuellt datum/tid (PST) Klockläge Gällande tid Sommartid Av Tidszon Ingen Service Intervall mellan anmodan om underhåll Av A-16 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

227 B SKÄRMMEDDELANDEN BILAGA B Denna bilaga beskriver de skärmmeddelanden som kan visas på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator under normal drift Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

228

229 B Tabell B-1 Sammanfattning av skärmmeddelanden MEDDELANDE 12-AVLEDNINGS-EKG FINNS EJ ANALYSERAR 12-AVL. ANALYSERAR NU-RÖR EJ PATIENTEN ANSLUT BRÖSTAVLEDNINGAR ANSLUT EKG-AVLEDNINGAR ANSLUT ELEKTRODER ANSLUT KABEL ANSLUTEN TILL ANSLUTER TILL ANVÄND EKG-AVLEDNINGAR ANVÄNDARTEST GODKÄNT ANVÄNDARTEST MISSLYCKAD ANVÄNDARTEST PÅGÅR APNÉLARM ÅTKOMST NEKAD AUTO-NIBP ANNULLERAD Avslutar sökning efter enheter BATTERI X SVAGT BEGÄRD BLUETOOTH EJ TILLGÄNGLIG BLUETOOTH-ANSLUTNING AVBRUTEN BLUETOOTH-ENHET HITTADES EJ BÖRJA HLR BESKRIVNING Ett 12-avlednings-EKG begärdes men nödvändig EKG-data fanns inte tillgänglig. Data för 12-avlednings-EKG-rapporten analyseras. AED analyserar patientens EKG-rytm. En 12-avlednings-EKG-analys begärdes och prekordiala avledningar är inte anslutna till patienten. EKG-elektroder eller -avledningar är inte anslutna. Terapielektroderna är inte anslutna. Terapikabeln är inte ansluten när du trycker på LADDA, PACER eller ANALYS. Enheten är ansluten via Bluetooth-teknologi till en annan enhet med Bluetooth-kapacitet. Namnet på den anslutna enheten följer efter detta meddelande. Enheten upprättar kommunikation med en annan enhet med Bluetooth-kapacitet. Namnet på målenheten följer efter detta meddelande. Försök till synk-läge men EKG-elektroderna är inte anslutna till patienten, avledningen SPADAR visas och standarspadarna är anslutna till defibrillatorn. Ett godkänt användartest har genomförts. Misslyckat användartest. ANVÄNDARTEST valdes i menyn ALTERNATIV och testet pågår. Inget giltigt andetag har upptäckts under 30 sekunder. Tre i följd ogiltiga lösenord har prövats för att komma åt manuellt läge. Den automatiska initieringen av NIBP-mätning har avbrutits. Begäran att hitta en Bluetooth-enhet stoppades. Det specificerade batteriet har låg energi. Pacemakern är i läget begärd pacing. Kan inte hitta eller ansluta till målenheten. Kommunikation med Bluetooth-enhet har avbrutits. Bluetooth-enhet har inte hittats. Uppmanar dig att börja ge HLR till patienten Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator B-1

230 Tabell B-1 Sammanfattning av skärmmeddelanden (forts.) MEDDELANDE BRUSIG DATA! TRYCK PÅ 12-AVL FÖR ATT GODTA BYT BATTERI X BYTER PRIMÄRT TILL AVLEDNING II BYTER PRIMÄRT TILL SPADAR CO2 AUTOMATISK NOLLSTÄLLNING CO2 INITIALISERAS CO2-FILTER AV CO2-FILTER BLOCKERAD CO2-FILTER RENSAS DEAKTIVERAR DEFIBRILLERA EJ DIREKTANSLUTNING AVBRUTEN EKG-AVLEDNINGAR AV EKG-KABEL AV ENERGIFEL ENHET OKÄND FEL LÖSENORD FÖRSÖK IGEN FÖRBEREDER DEFIBRILLERING! FÖRSÖKER ÖVERFÖRA FÖRVÄRVAR 12-AVL. FÖRVÄRVAR ÖGONBLICKSBILD FUNKTIONSTEST GODKÄNT BESKRIVNING Monitorn upptäcker starka signalinterferenser vid registrering av data. Tryck på 12-AVL. för att ignorera meddelandet och registrera 12-avlednings-EKG trots signalbruset. Strömförsörjningen från batteriet i fack X förloras snart. Pacing är på medan SPADAR är den primära avledningen. Enheten var i avledning II när ANALYS trycktes in. SPADAR blir den primära avledningen. EtCO 2 -monitorn utför automatiskt en nollpunktskalibrering. EtCO 2 -monitorn genomför en funktionskontroll. EtCO 2 FilterLine-slang är bortkopplad eller inte ordentligt fastsatt i enheten. EtCO 2 FilterLine-slang är vriden eller tilltäppt. Meddelandet visas efter 30 sekunders misslyckad rensning. EtCO 2 FilterLine-slangen är vriden eller tilltäppt med vätska. Energiladdningen urladdas internt. Defibrillatorn detekterade ingen defibrillerbar rytm. Kommunikation via direktanslutning har avbrutits. Flera EKG-elektroder är inte anslutna. Enheten skriver ut och EKG-kabeln är inte inkopplad. Jämförelsen mellan lagrad och vald energi ligger utanför toleransområdet. Bluetooth-anslutning misslyckades eller det tog för lång tid innan målenhetens namn erhölls. Felaktigt lösenord har angetts. Defibrillatorn har analyserat patientens EKG-rytm och har upptäckt en defibrillerbar EKG-rytm. Enheten bearbetar en överföringsbegäran. Monitorn förvärvar data för 12-avlednings-EKG-rapporten. En ögonblicksbildsrapport för aktuella vitala parametrar har begärts. Enheten har godkänts på det interna testet och är tillgänglig för användning. B-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

231 B Tabell B-1 Sammanfattning av skärmmeddelanden (forts.) MEDDELANDE FUNKTIONSTEST MISSLYCKADES FUNKTIONSTEST PÅGÅR GÅ IN I MANUELLT LÄGE? HÄMTAR ENHETSNAMN HLR: BARN-EJ LUFTVÄG X:Y HLR: BARN-LUFTVÄG X:Y HLR: VUXEN-EJ LUFTVÄG X:Y HLR: VUXEN-LUFTVÄG X:Y ICKE BEGÄRD INGA PLATSER ANGIVNA INSERVICELÄGE KAN EJ LADDA KAN INTE ANSLUTA KAN INTE ÖVERFÖRA KONTROLLERA PATIENTEN KONTROLLERA PULS KONTROLLERA SKRIVARE LA-AVLEDNINGAR AV LADDAR TILL XXX J BESKRIVNING Enheten upptäckte ett internt fel, ta enheten ur bruk. Enheten utför ett funktionstest efter att den startats. En av åtkomstknapparna till manuellt läge trycktes in och enheten har ställts in på att kräva bekräftelse. Enheten hämtar namn på tillgängliga enheter med Bluetoothkapacitet. Ett alternativ för HLR-metronomen. Patienten är en barn (före puberteten) och en avancerad luftväg har inte upprättats. Det angivna K:V-förhållandet kommer att användas. Ett alternativ för HLR-metronomen. Patienten är en barn (före puberteten) och en avancerad luftväg har upprättats. Det angivna K:V-förhållandet kommer att användas. Ett alternativ för HLR-metronomen. Patienten är vuxen och en avancerad luftväg har inte upprättats. Det angivna K:Vförhållandet kommer att användas. Ett alternativ för HLR-metronomen. Patienten är vuxen och en avancerad luftväg har upprättats. Det angivna K:V-förhållandet kommer att användas. Pacemakern är i läget icke begärd pacing (asynkron). Enheten försöker överföra via Bluetooth-anslutning, men inga tillhörande destinationer har angivits. Enheten är i inserviceläge och simulerad patientdata visas. Knappen LADDA har tryckts in och synkroniseringskällan saknas för synkroniserad elkonvertering, terapikabeln är inte ansluten eller QUIK-COMBO-elektroderna är inte anslutna till terapikabeln. Kan inte upprätta anslutning med Bluetooth-enhet. Kan inte sända data. En potentiellt defibrillerbar rytm har detekterats när VF/VTlarmet är på. AED-uppmaning som visas/hörs efter varje standardfrekvens på 3 defibrilleringar eller efter meddelandet DEFIBRILLERA EJ. Skrivarens lucka är öppen, det finns inget papper i skrivaren eller skrivaren är ur funktion av annat skäl. EKG-elektroden "LA" har kopplats från. Visas när knappen LADDA trycks in på frampanelen eller på standardspadarna Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator B-3

232 Tabell B-1 Sammanfattning av skärmmeddelanden (forts.) MEDDELANDE LARM TYSTADE LEVERERAD ENERGI LL-AVLEDNINGAR AV MANUELLT LÄGE DEAKTIVERAT NIBP TID SLUT NIBP KONTROLLERA MANSCHETT NIBP MISSLYCKADES NIBP SVAG PULS NIBP-FLÖDESFEL BESKRIVNING Larmen har tystats. En varningssignal med statusmeddelandet LARM TYSTADE hörs och syns regelbundet som påminnelse. Energiöverföringen slutfördes. EKG-elektroden "LL" har kopplats från. Åtkomst till manuellt läge från AED-läge har begränsats. Monitorn fullbordade inte en mätning inom 120 sekunder. NIBP manschetten är inte ansluten till patienten eller enheten. NIBP-monitorn kan inte erhålla en nolltrycksreferens. Monitorn upptäckte inte någon puls. NIBP-pneumatiksystemet upprätthåller inte stabilt manschettryck. NIBP-INITIALISERING NIBP har begärts men utan framgång på grund av en 30- sekunders återställning. NIBP-LUFTLÄCKAGE NIBP-ÖVERTRYCK NIBP-RÖRELSE OM DU SÅG HJÄRTSTOPPET, TRYCK PÅ ANALYS OM INGEN PULS, STARTA HLR OM INGEN PULS, TRYCK PÅ ANALYS ONORMAL ENERGILEVERANS ONORMALT BRUS - 12-AVLEDNING AVBRYTS ÖVERFÖR TILL <PLATS> ÖVERFÖRING AVBRUTEN NIBP-manschett monterad för löst eller så finns det en läcka i manschetten/monitorns pneumatiksystem. NIBP manschettens tryck översteg 290 mmhg. Patientens extremitet rörde på sig för mycket för att NIBPmonitorn skulle kunna avsluta mätningen korrekt. Initialt HLR-meddelande som följer BÖRJA HLR-uppmaning för att påminna användaren om att defibrillera omedelbart, förutsatt att han/hon såg hjärtstoppet. Uppmaning efter att ett meddelande om förbereder defibrillering eller DEFIBRILLERA EJ visats om ett annat alternativ för PULSKONTROLL än ALDRIG har valts. Uppmaning efter ett HLR-intervall, om ett annat alternativ för PULSKONTROLL än ALDRIG har valts. En urladdning har inträffat när spadarna var kortslutna mot varandra eller när spadarna inte hade tillräcklig kontakt med patienten eller en urladdning har inträffat i luften eller så var patientens impedans utanför definierat område. Detta meddelande kan också visas vid vissa typer av interna fel. Brus som var för starkt för att kunna registrera en 12-avlednings-EKG-rapport upptäcktes i mer än 30 sekunder. Anslutning har upprättats med en <plats> och överföring av begärd rapport sker. Dataöverföringen har avbrutits. B-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

233 B Tabell B-1 Sammanfattning av skärmmeddelanden (forts.) MEDDELANDE ÖVERFÖRING KLAR ÖVERFÖRING MISSLYCKADES PACERFEL PACING AVSTANNAD PACING PÅGÅR PATIENTEN EJ STILLA!/STILLA PATIENTEN! PAUS PX EJ NOLLSTÄLLD PX NOLLSTÄLLD PX NOLLSTÄLLER PX NOLLSTÄLLNING MISSLYCKADES PX-GIVARE EJ UPPTÄCKT RA AVLEDNINGAR AV RÅDGIVANDE LÄGE - ÖVERVAKNING RÅDGIVANDE MEDDELANDE: SPMET > 3 % RÅDGIVANDE MEDDELANDE: SpCO > 10 % RÖR EJ PATIENTEN/TRYCK PÅ DEFIB-KNAPPEN SENAST ANSLUTEN TILL SÖKER EFTER ENHETER SPO2: DÅLIG SIGNAL SPO2: INGEN SENSOR UPPTÄCKT SPO2: KONTROLLERA SENSOR BESKRIVNING Dataöverföring har slutförts. Dataöverföring lyckades inte. Ett internt fel har upptäckts vid pacing. Pacing har stoppats till exempel beroende på att terapielektroderna har lossnat. Begärd åtgärd är inte tillgänglig eftersom enheten för närvarande utför pacing. Rörelse upptäcktes under EKG-analys. Pacingknappen PAUS trycks in och hålls intryckt. Strömpulser ges med minskad frekvens medan inställningarna MA och SPM bibehålls. Givaren har anslutits eller anslutits igen och är inte nollställd. Givaren har nollställts. Monitorn upprättar en nollreferens. Enheten kunde inte nollställa tryckgivaren. IP-givare har kopplats bort från monitor/defibrillator. EKG-elektroden "RA" har kopplats från. Enheten övervakar patientens EKG för att upptäcka en defibrillerbar rytm. Rådgivande varning för SpMet aktiverad. SpMet-värdet är större än 3 %. Rådgivande varning för SpCO aktiverad. SpCO-värdet är större än 10 %. Uppmanar dig att stå på avstånd från patienten och att trycka på knappen (defibrillera). När Bluetooth-konnektivitet har installerats och enheten tidigare varit ansluten till en målenhet, visas namnet på målenheten efter detta meddelande. Enheten försöker identifiera tillgängliga Bluetooth-enheter. Enheten får inte tillräcklig med data från sensorn. En sensor har kopplats från monitorn. SpO 2 -sensorns anslutning till enheten eller applikation till patienten måste kontrolleras Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator B-5

234 Tabell B-1 Sammanfattning av skärmmeddelanden (forts.) MEDDELANDE SPO2: LÅG BLODGENOMSTRÖMNING SPO2: OKÄND SENSOR SPO2: SENSOR STÖDJER INTE SPCO ELLER SPMET SPO2: SÖKER EFTER PULS STRÖMFEL SYNK-LÄGE TRYCK PÅ ANALYS TRYCK PÅ DEFIB-KNAPPEN! TRYCK PÅ VÄLJAREN FÖR ATT AVBRYTA UTFÖR UNDERHÅLL NU VÄLJ BIFASISK ENERGI / XXX J VX AVLEDNINGAR AV X ENHETER HITTADES XX % ÖVERFÖRT XX AVLEDNINGAR LÖSA BESKRIVNING Patienten har svag puls. En sensor som inte är en godkänd Physio-Control-sensor är kopplad till enheten. Sensorn som används mäter endast SpO 2. En sensor är kopplad till patienten och letar efter en puls. Jämförelsen mellan levererad och vald pacingström ligger utanför toleransområdet. Enheten är för närvarande i synk-läge. Tryck på ANALYS för att påbörja EKG-analysen. Defibrillatorn är fulladdad och klar att användas för behandling. Defibrillatorn laddas eller är laddad och enheten kan deaktiveras genom att trycka på väljaren. Påminnelsemeddelande som visas när det är dags för underhåll enligt de intervall som ställts in i serviceläget. Meddelandet fortsätter att visas tills det återställs eller stängs av. Knappen ENERGIVAL på frampanelen eller på standardspadarna har tryckts in. EKG-elektrod som till exempel "V1" har kopplats från. Visar antalet hittade enheter med Bluetooth-kapacitet. Specificerad procent av överföringen är klar. EKG-elektrod som till exempel "RA" har kopplats från. B-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

235 C CHOCKRÅDGIVNINGSSYSTEM BILAGA (SHOCK ADVISORY SYSTEM) Denna bilaga beskriver grundläggande funktion för chockrådgivningssystemet (Shock Advisory System, SAS) Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

236

237 C Översikt av chockrådgivningssystemet (SAS) Chockrådgivningssystemet (Shock Advisory System, SAS) är ett EKG-analyssystem inbyggt i LIFEPAK 15-monitor/defibrillator och som rådgiver användaren om det upptäcker en rytm som kan defibrilleras eller som inte kan defibrilleras. Detta system gör det möjligt för personer som inte är utbildade i tolkning av EKG-rytmer att tillhandahålla potentiellt livräddande behandling till patienter med ventrikelflimmer eller pulslös ventrikulär takykardi. Chockrådgivningssystemet innehåller följande funktioner: Utvärdering av elektrodkontakt Automatisk tolkning av EKG Användarkontroll över defibrilleringsbehandling System för kontinuerlig patientövervakning (CPSS) Rörelsedetektering Chockrådgivningssystemet är aktivt när LIFEPAK 15-monitor/defibrillator används som en automatisk, extern defibrillator (AED). CPSS kan aktiveras under övervakning. Utvärdering av elektrodkontakt Chockrådgivningssystemet mäter patientens transthoraximpedans via terapielektroderna. Om utgångsimpedansen är högre än den maximala gränsen utgår systemet från att elektroderna inte har tillräckligt bra kontakt med patienten eller att de inte är ordentligt anslutna till AED-enheten. När detta inträffar hämmas EKG-analys och defibrillering. AED-enheten rådgiver användaren att ansluta elektroderna när elektrodkontakten är otillräcklig. Automatisk tolkning av EKG Chockrådgivningssystemet rekommenderar defibrillering om det upptäcker följande: Ventrikelflimmer med en topp-till-topp-amplitud på minst 0,08 mv. Ventrikulär takykardi definierad som en hjärtfrekvens på minst 120 slag per minut, QRS-bredd på minst 0,16 sekunder och inga synliga P-vågor. Pacemakerpulser kan förhindra att defibrillatorn råder till defibrillering, oavsett patientens underliggande rytm. Chockrådgivningssystemet rekommenderar inte defibrillering för alla andra EKG-rytmer, inklusive asystoli, pulslös elektrisk aktivitet, idioventrikulära rytmer, bradykardi, supraventrikulära takykardier, förmaksflimmer och förmaksfladder, hjärtblock, prematura ventrikelkomplex och normala sinusrytmer. Dessa rytmer nämns särskilt i AHArekommendationerna. SAS fortsätter inte analysera EKG:et efter att ett beslut om FÖRBEREDER DEFIBRILLERING har fattats Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator C-1

238 Chockrådgivningssystemets prestanda EKG-analys med Chockrådgivningssystemet (SAS) i LIFEPAK 15-monitor/defibrillator testades genom att spela upp en EKG-vågformer från Physio-Controls databas genom elektrodkontakten. För varje test-ekg registrerades SAS-rekommendationen FÖRBEREDER DEFIBRILLERING eller DEFIBRILLERA EJ och jämfördes med rytmklassificeringen och behandlingsrekommendationer från kliniska experter. En rapport över testresultaten finns tillgänglig på begäran. SAS Testset SAS testset består av 989 EKG-prover som registrerats under prehospital användning av LIFEPAK 5-defibrillatorer. EKG registrerades med en kassettbandspelare som anslutits till LIFEPAK 5-defibrillatorn. Valda EKG-avsnitt samplades och EKG-rytmer klassificerades av kliniska experter. SAS testset innehåller följande EKG-prover: 168 grov ventrikelflimmer (VF) ( 200 μv topp-till-topp-amplitud) 29 fin ventrikelflimmer (<200 och 80 μv topp-till-topp-amplitud) 65 defibrilleringsbara ventrikeltakykardi (VT) (HF >120 spm, QRS-varaktighet 160 ms, inga synliga P-vågor, patienten rapporterades vara pulslös av akutsjukvårdare) 43 asystoli (<80 μv topp-till-topp-amplitud) 144 normal sinusrytm (NSR) (sinusrytm, hjärtfrekvens spm) 531 annan organiserad rytm (inkluderar alla rytmer utom de i andra listade kategorier) 2 övergångar (övergång sker inom provet mellan ej defibrillerbar till defibrillerbar och motsatt) 5 defibrilleringsbara rytmer med pacemakerartefakt (pacemakerartefakt sprids ut över tid av filtreringen i LIFEPAK 5 defibrillator) 5 ej defibrilleringsbara rytmer med pacemakerartefakt (pacemakerartefakt sprids ut över tid av filtreringen i LIFEPAK 5 defibrillator) Tabell C-1 LIFEPAK 15-monitor/defibrillator total SAS-prestanda SAS TOTAL PRESTANDA Känslighet >90 % Specificitet >95 % Positivt förutsägande värde >90 % Falskt positiv frekvens <5 % C-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

239 C Tabell C-2 LIFEPAK 15-monitor/defibrillator SAS-prestanda efter rytmkategori RYTMKLASS EKG-TEST 1 PROV- STORLEK PRESTANDA- KRAV UPPFYLLD PRESTANDA Defibrillerbar: Grov VF 168 >90 % känslighet LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uppfyller kraven i AAMI 2 DF80 och rekommendationerna enligt AHA 3. Defibrillerbar: VT 65 >75 % känslighet LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uppfyller kraven i AAMI DF80 och rekommendationerna enligt AHA. Ej defibrillerbar: NSR 144 >99 % specificitet för NSR (AHA) LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uppfyller rekommendationerna enligt AHA. Ej defibrillerbar: asystoli 43 >95 % specificitet LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uppfyller kraven i AAMI DF80 och rekommendationerna enligt AHA. Ej defibrillerbar: alla andra rytmer 531 >95 % specificitet LIFEPAK 15-monitor/defibrillator uppfyller kraven i AAMI DF80 och rekommendationerna enligt AHA. Gränsfall: fin VF 29 Endast rapportering >75 % känslighet 1 Varje prov körs 10 gånger asynkront. 2 Association for the Advancement of Medical Instrumentation. DF80: 2003 Medical electrical equipment-part 2-4, Section aa) 3) essential performance data of the rhythm recognition detector. Arlington, VA: AAMI; Automatic External Defibrillators for Public Access Defibrillation: Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm Performance, Incorporating New Waveforms, and Enhancing Safety. American Heart Association (AHA) Task Force on Automatic External Defibrillation, Subcommittee on AED Safety and Efficacy. Circulation, 1997: Vol. 95: VF = ventrikelflimmer VT = ventrikeltakykardi NSR = normal sinusrytm Användarkontroll över defibrilleringsbehandling Chockrådgivningssystemet gör att AED-enheten laddas upp automatiskt när systemet känner av en defibrillerbar rytm. När defibrillering rekommenderas trycker användaren på DEFIB-knappen för att leverera energin till patienten. System för kontinuerlig patientövervakning Systemet för kontinuerlig patientövervakning övervakar automatiskt patientens EKG-rytm för upptäckt av en potentiellt defibrillerbar rytm när elektroderna är anslutna och AED-enheten är påslagen. CPSS är inte aktivt under EKG-analys eller om AED-enheten befinner sig i en HLR-cykel Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator C-3

240 Rörelsedetektering Chockrådgivningssystemet känner av rörelse hos patienten oberoende av EKG-analysen. En rörelsedetektor finns i LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. RÖRELSEDETEKTERING kan ställas in på PÅ eller AV. För mer information, se inställningsalternativen till LIFEPAK 15 monitor/defibrillator som tillhandahålls med enheten. Flera olika aktiviteter kan skapa rörelse i EKG:et, inklusive HLR, att personalen eller patienten rör sig eller inverkan från en del interna pacemakers. Om variationerna i signalen för transthoraximpedansen överskrider en maximal gräns tolkar chockrådgivningssystemet det som att någon form av patientrörelse förekommer. Om rörelse detekteras avbryts EKG-analysen. Användaren informeras genom ett meddelande (skärm och röst) samt av en ljudsignal. Efter 10 sekunder upphör varningen om rörelse och analysen slutförs alltid, även om rörelse fortfarande detekteras. Detta begränsar fördröjningen vid behandling i situationer där det inte går att förhindra rörelse. Den som behandlar patienten bör dock stoppa rörelsen i alla fall där det är möjligt för att minimera risken för artefakt i EKG:et. Det finns två anledningar till att EKG-analysen avbryts när en varning om rörelse uppstår och till att behandlaren bör stoppa rörelsen i alla fall där det är möjligt: 1. Sådan rörelse kan förorsaka artefakter i EKG-signalen. Denna artefakt kan medföra att en icke defibrillerbar EKG-rytm ser ut som en defibrillerbar rytm. Bröstkompressioner kan till exempel under asystoli se ut som en defibrillerbar ventrikulär takykardi. Artefakter kan också förorsaka att en defibrillerbar EKG-rytm ser ut som en icke defibrillerbar rytm. Bröstkompression kan till exempel under ventrikelflimmer se ut som en organiserad rytm och därmed icke defibrillerbar rytm. 2. Rörelsen kan orsakas av något som behandlaren gör. Rörelsemeddelandet uppmanar personal att hålla sig borta från patienten för att minska risken för att de ska få en oavsiktlig stöt. Detta får rörelsen att upphöra och EKG-analysen kan fortsätta. C-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

241 D ELEKTROMAGNETISK BILAGA D KOMPATIBILITET-RIKTLINJER Denna bilaga ger riktlinjer och tillverkarens deklaration för elektromagnetisk kompatibilitet Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

242

243 D Elektromagnetisk strålning Tabell D-1 Riktlinjer och tillverkarens deklaration för elektromagnetisk strålning LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är avsett att användas i en elektromagnetisk miljö i enlighet med specifikationen nedan. Kunden eller användaren av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator ska se till att användningsmiljön är utformad i enlighet med specifikationerna. Strålningstest RF-strålning CISPR 11 RF-strålning CISPR 11 Harmonisk utstrålning IEC Spänningsfluktuationer/ flimmerutstrålning IEC Överensstämmelse Grupp 1 Klass B Ej tillämpligt Ej tillämpligt Elektromagnetisk miljö Riktlinjer I LIFEPAK 15-monitor/defibrillator används RF-energi endast för den interna funktionen. Därför är RF-utstrålningen låg och kan inte förväntas orsaka några störningar hos närbelägen elektronisk utrustning. LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan användas i alla miljöer, inklusive i hemmet och i miljöer där systemet är direkt anslutet till det allmänna lågspänningsnätet som försörjer vanliga hushåll med ström Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator D-1

244 Grundläggande prestanda LIFEPAK 15-monitor/defibrillator fungerar säkert och effektivt för defibrilleringsbehandling och patientövervakning när systemet används under de elektromagnetiska förhållanden som beskrivs i Tabell D-2 till Tabell D-4. Tabell D-2 Riktlinjer och tillverkarens deklaration - Elektromagnetisk immunitet LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö i enlighet med specifikationen nedan. Kunden eller användaren av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator ska se till att användningsmiljön är utformad i enlighet med specifikationerna. Immunitetstest IEC Testnivå Elektrostatisk ±6 kv, kontakt urladdning (ESD) ±8 kv, luft IEC Elektrisk snabb transient/skur IEC Stötspänning IEC Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer i ingående strömledningar IEC Magnetfält för strömfrekvens (50/60 Hz) IEC ±2 kv för strömförsörjningsledningar ±1 kv för in-/ utkopplingar ±1 kv ledning(ar) till ledning(ar) ±2 kv ledning(ar) till jord <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 0,5 cykler 40 % U T (60 % fall i U T ) i 5 cykler 70 % U T (30 % fall i U T ) i 25 cykler <5 % U T (>95 % fall i U T ) i 5 sekunder Överensstämmelsenivå ±6 kv, kontakt ±8 kv, luft Ej tillämpligt ±1 kv för in-/ utkopplingar Ej tillämpligt Ej tillämpligt Elektromagnetisk miljö Riktlinjer Golv ska vara av trä, betong eller keramik. Om golvet är täckt av syntetiskt material bör den relativa fuktigheten vara minst 30 %. Kvaliteten i elnätet ska motsvara kvaliteten för en typisk kommersiell fastighet eller ett sjukhus. Kvaliteten i elnätet ska motsvara kvaliteten för en typisk kommersiell fastighet eller ett sjukhus. Kvaliteten i elnätet ska motsvara kvaliteten för en typisk kommersiell fastighet eller ett sjukhus. Om LIFEPAK 15-monitor/defibrillatorn måste användas kontinuerligt under avbrott i elnätet är rekommendationen att LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kopplas till en avbrottsfri strömkälla eller drivs med batteri. 3 A/m 3 A/m Magnetfälten för strömfrekvens bör vara på en typisk nivå för en typisk kommersiell byggnad eller ett typiskt sjukhus. Obs! U T är spänningen i växelströmnätet innan testnivån används. D-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

245 D Tabell D-3 Riktlinjer och tillverkarens deklaration - elektromagnetisk immunitet LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö i enlighet med specifikationen nedan. Kunden eller användaren av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator ska se till att användningsmiljön är utformad i enlighet med specifikationerna. Immunitetstest IEC Testnivå Överensstämmelsenivå Ledningsbunden RF IEC Utstrålad RF IEC Vrms 3 Vrms 150 khz till 80 MHz utanför ISM-banden a 10 Vrms 150 khz till 80 MHz inom ISM-banden a 10 V/m 80 MHz till 2,5 GHz 10 Vrms 10 V/m Elektromagnetisk miljö Riktlinjer Bärbar utrustning för RF-kommunikation bör inte användas närmare någon del av LIFEPAK 15- monitor/defibrillator (inklusive kablar) än det rekommenderade separeringsavståndet som beräknas med ekvationen för sändarens frekvens. Rekommenderat separeringsavstånd d = 1,2 d = 1,2 P P d = 1,2 P 80 MHz till 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz till 2,5 GHz Där P är den maximala uteffekten för sändaren i watt (W) enligt sändartillverkaren och d är det rekommenderade separeringsavståndet i meter (m). b Fältstyrkor från fasta RF-sändare, enligt den elektromagnetiska undersökningen av platsen, c ska vara lägre än överensstämmelsenivån för varje frekvensområde. d Störningar kan uppstå i närheten av utrustning som är märkt med följande symbol: Obs! Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet. Obs! Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Spridningen av elektromagnetiska signaler kan påverkas av absorption och reflektion från konstruktioner, objekt och människor. a b ISM-banden (Industrial/Scientific/Medical) mellan 150 khz och 80 MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz samt 40,66 MHz till 40,70 MHz. Syftet med överensstämmelsenivåerna i ISM-frekvensbanden mellan 150 khz och 80 MHz samt i frekvensintervallet från 80 MHz till 2,5 GHz är att minska sannolikheten för att bärbar kommunikationsutrustning orsakar störningar om utrustningen oavsiktligt placeras i patientområden. Detta är skälet till att en ytterligare faktor om 10/3 används vid beräkningen av det rekommenderade separeringsavståndet för sändare i dessa frekvensområden Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator D-3

246 c d Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobiltelefoner/trådlösa telefoner) samt mobilradio på land, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och tv-sändningar kan inte teoretiskt förutsägas korrekt. Överväg att utföra en elektromagnetisk undersökning av platsen för att bedöma den elektromagnetiska miljön vad gäller fasta RF-sändare. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där LIFEPAK 15-monitor/defibrillator används överskrider tillämplig överensstämmelsenivå för RF ovan bör LIFEPAK 15-monitor/defibrillator övervakas för att se till att det fungerar normalt. Om systemet inte verkar fungera normalt kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga, t.ex. att vända på eller flytta LIFEPAK 15-monitor/defibrillator. Över frekvensintervallet 150 khz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m. Tabell D-4 Rekommenderade separeringsavstånd mellan bärbar utrustning för RF-kommunikation och LIFEPAK 15-monitor/defibrillator LIFEPAK 15-monitor/defibrillator är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålande RFstörningar kontrolleras. Kunden eller användaren av LIFEPAK 15-monitor/defibrillator kan medverka till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar utrustning för RF-kommunikation (sändare) och LIFEPAK 15-monitor/defibrillator i enlighet med rekommendationerna nedan samt den maximala uteffekten för kommunikationsutrustningen. Uppskattad maximal uteffekt för sändaren W 150 khz till 80 MHz utanför ISM-banden d = 1,2 Separeringsavstånd i enlighet med sändarens frekvens (m) 150 khz till 80 MHz inom ISM-banden d = 1,2 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 2,5 GHz P P d = 1,2 P d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 3,8 7, För sändare vars maximala uteffekt inte visas ovan kan det rekommenderade separeringsavståndet, d (i meter), avgöras med hjälp av ekvationen för sändarens frekvens, där P är den maximala uteffekten för sändaren i watt (W) enligt sändartillverkaren. Obs! Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separeringsavståndet för det högre frekvensintervallet. Obs! ISM-banden (Industrial/Scientific/Medical) mellan 150 khz och 80 MHz är 6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz samt 40,66 MHz till 40,70 MHz. Obs! En ytterligare faktor om 10/3 används vid beräkning av det rekommenderade separeringsavståndet för sändare i ISM-frekvensbanden mellan 150 khz och 80 MHz samt i frekvensintervallet från 80 MHz till 2,5 GHz. Detta görs för att minska sannolikheten för att bärbar kommunikationsutrustning orsakar störningar om utrustningen oavsiktligt placeras i patientområden. Obs! Dessa riktlinjer kanske inte är tillämpliga i alla situationer. Spridningen av elektromagnetiska signaler kan påverkas av absorption och reflektion från konstruktioner, objekt och människor. D-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

247 E SYMBOLER I denna bilaga finns information om symboler som används i denna bruksanvisning eller på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, dess tillbehör, förpackning eller utbildningsmaterial Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

248

249 E Symboler Symbolerna i Tabell E-1 finns i denna bruksanvisning eller på LIFEPAK 15-monitor/defibrillator, dess tillbehör, förpackning eller utbildningsmaterial. Tabell E-1 Symboler SYMBOL BESKRIVNING Enhet eller användargränssnitt Obs! Läs medföljande dokument Larm på Larm av VF/VT-larm på VF/VT-larmet är på, men är tystat Batteriet i facket är helt laddat. En beskrivning av alla batteriindikatorer, se "Batteristatusindikatorer" på sida Hjärt- och pulsfrekvensindikator Bluetooth trådlös teknologi (x) Antal defibrilleringar (x) på skärmen Defibrilleringsknappen på frampanelen eller de hårda spadarna Serviceindikator Större än Mindre än J Joule Knapp för skärmläge Knapp för huvudmeny Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator E-1

250 Tabell E-1 Symboler (forts.) SYMBOL BESKRIVNING CO2 CO 2 -utsläpp Ingång/utgång Defibrilleringssäker patientanslutning av typ CF Defibrilleringsskyddad patientanslutning av typ BF Kassera inte den här produkten som osorterat restavfall. Kassera den här produkten enligt lokala föreskrifter. Instruktioner om hur den här produkten kasseras finns på Konformitetsmärkning enligt tillämpliga europeiska direktiv Certifiering enligt Canadian Standards Association för Kanada och USA ÅÅÅÅ Tillverkningsdatum. Datumet kan vara placerat före, efter eller under bilden. Auktoriserad EU-representant MIN eller PN Tillverkarens identifieringsnummer (artikelnummer) SN Serienummer REF Beställningsnummer Rx Only eller Rx Only Endast på ordination!usa CAT Endast för användare i USA Katalognummer Tillverkare N13571 Visar att produkten överensstämmer med tillämpliga standarder från ACA Positiv pol E-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

251 E Tabell E-1 Symboler (forts.) SYMBOL BESKRIVNING Negativ pol Säkring Batteri Rapporter Statiskt känslig enhet. Statiska urladdningar kan orsaka skada. Bifasisk defibrilleringsstöt Pace-pil, noninvasiv pacing Pace-pil, intern pacingdetektion Avkänningsmarkering för QRS Tillbehör Händelsemarkering Konformitetsmärkning enligt tillämpliga europeiska direktiv Erkänd komponentmärkning för USA Erkänd komponentmärkning för Kanada och USA Överensstämmer med föreskrifter från (USA) Federal Communications Commission Patientanslutning av typ BF LOT ÅÅVV IP44 Lotnummer (batchkod). ÅÅ (år) och VV (vecka) för tillverkning. Kod för skyddsklass enligt IEC Varning, högspänning Physio-Control, Inc. Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator E-3

252 Tabell E-1 Symboler (forts.) SYMBOL BESKRIVNING VARNING - BRANDFARA Montera inte isär batteriet, utsätt det inte för värme över 100 C (212 F) eller bränn det VARNING - BRANDFARA Krossa, punktera, bränn, ta isär eller misshandla inte batteriet. Utgångsdatum: åååå-mm-dd eller åååå-mm Får endast användas inomhus Föremålet är latexfritt Blyfri Kassera på lämpligt sätt C 15 0 C F F Förvaras svalt och torrt (0 till 50 C) Endast för engångsbruk 2 elektroder i 1 påse 10 påsar i 1 förpackning 5 förpackningar i 1 låda Raka patientens hud Rengör patientens hud Behandling E-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR

Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir du alltid meddelad om

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Rx Only!USA Apparatspårning Amerikanska FDA

Läs mer

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa!usa Rx Only Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal. Registrering av enheten Registrera enheten på

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

MONITOR/DEFIBRILLATOR. HEARTSTART MRx BRUKSANVISNING M3535A M3536A

MONITOR/DEFIBRILLATOR. HEARTSTART MRx BRUKSANVISNING M3535A M3536A MONITOR/DEFIBRILLATOR HEARTSTART MRx BRUKSANVISNING M3535A M3536A 1Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Översikt 3 Användningsområden 5 Defibrillering 5 Synkroniserad elkonvertering 6 Noninvasiv pacing

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo

PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Alltid redo 1 Ingen tvivel på att vårdpersonalen litar på LIFEPAK 20e Under mer än 50 år har Physio-Control utvecklat teknik och tagit fram produkter

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A Bruksanvisning M4735A HeartStart XL defibrillator/monitor Observera Om den här utgåvan Utgåva 7 Tryckt i USA Publikationsnummer M4735-91906 Informationen i den här

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

M3535A/M3536A Bruksanvisning. HeartStart MRx

M3535A/M3536A Bruksanvisning. HeartStart MRx M3535A/M3536A Bruksanvisning HeartStart MRx 1Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Översikt 3 Användningsområden 4 Indikationer för användning 5 AED-behandling 5 Manuell defibrillering 5 Noninvasiv pacing

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

AED Trainer 3. Bruksanvisning. www.laerdal.com. Svenska

AED Trainer 3. Bruksanvisning. www.laerdal.com. Svenska AED Trainer 3 Bruksanvisning Svenska www.laerdal.com GRÄNSSNITT FÖR AED TRAINER 3 F A B C G H D E I K J A. Uttag för övningselektrodkontakt Uttag för övningselektrodens stickkontakt. B. Lysdiod för elektrodkontakt

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CP 50 och CP 50 Plus EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg

CP 50 och CP 50 Plus EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg 1 CP 50 och CP 50 Plus EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Snabbguide EKG-apparatens strömförsörjning EKG-apparaten drivs av nätspänning eller batteri. Anslut EKG-apparaten till nätström så ofta

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Godkänd av: Datum: Sida: 195 LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Följande instruktion gäller främst för 2. Vid användning av gamla får pausas om patienten ej är intuberad vid ventilation, se riktlinje kap

Läs mer

Kortformsinstruktion. Multiparametersimulator MPS450

Kortformsinstruktion. Multiparametersimulator MPS450 TTSF-MPS450, ver 091023 Kortformsinstruktion MPS450 Multiparametersimulator Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se info@tesika.se

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. För akutsjukvård

PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. För akutsjukvård PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR För akutsjukvård LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR När du kommer till en olycksplats behöver du den mest avancerade monitorn/defibrillatorn, som sätter nya

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor

BeneView T1. Snabbguide för patientmonitor BeneView T1 Snabbguide för patientmonitor Tack för att du har köpt en patientmonitor från Mindray. Vi bifogar den här praktiska snabbguiden för att hjälpa dig med de grundläggande funktionerna. Mer information

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Defibtech DDU-100 AED Halvautomatisk extern defibrillator

Defibtech DDU-100 AED Halvautomatisk extern defibrillator Defibtech DDU-100 AED Halvautomatisk extern defibrillator Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Anmärkningar Defibtech ansvarar inte för fel i texten, eller för oförutsedda eller indirekt

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Defibtech DDU-120 Helautomatisk extern defibrillator. Bruksanvisning. Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION DAC-530E-SE-BG

Defibtech DDU-120 Helautomatisk extern defibrillator. Bruksanvisning. Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION DAC-530E-SE-BG Defibtech DDU-120 Helautomatisk extern defibrillator Bruksanvisning Bruksanvisning AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Anmärkningar Defibtech ansvarar inte för fel i texten, eller för oförutsedda

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

BRUKSANVISNING iswitch kontakt med inbyggd kontaktlåda

BRUKSANVISNING iswitch kontakt med inbyggd kontaktlåda BRUKSANVISNING iswitch kontakt med inbyggd kontaktlåda 1 Kompatibilitet iswitch är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och senare

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

LIFEPAK 15 Works like you work.

LIFEPAK 15 Works like you work. LIFEPAK 15 MONITOR /DEfibrillator Works like you work. Lifesaving starts here. Vi för traditionen vidare Physio-Control var en gång pionjärer inom tekniken för bärbara defibrillatorer/monitorer och sätter

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING POWERHEART AUTOMATISERAD EXTERN DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A OCH 9390E 112-0038-113 A

BRUKSANVISNING POWERHEART AUTOMATISERAD EXTERN DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A OCH 9390E 112-0038-113 A BRUKSANVISNING POWERHEART AUTOMATISERAD EXTERN DEFIBRILLATOR G3 PLUS 9390A OCH 9390E 112-0038-113 A Rättighetsinformation 2008 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna dokumentation

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer