PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (439) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade medxx): Ledamöter Ersättare x Sven-Åke Svensson, ordf (S) Tobias Potkesson (S) x Per-Ola Mattsson, l v ordf (S) x Ethel Duvskog (S) x Marco Paulsson, 2 v ordf (M) XX Britt Kilsäter (M) x Christel Friskopp (S) x Leif Håkansson (S) x Anders Englesson (MP) x Ingrid Ågård (MP) x Jan-Åke Berg (S) x Jan Bremberg (S) x Bärthil Ottosson (M) x Irene Ahlstrand-Mårlind (M) x Vivianne Andersson (S) x Lena Sandgren (S) x Henrik Gustafsson (SD) Karin Lange (SD) x Kenneth Hake (S) J o han Lindsten (S) x Paul Hedlund (FP) x Urban Thuresson (FP) Lars Pröjtz (M) x Magnus Gärdebring (M) x Jens Henningsson (V) x Eva Olsson-Bengtsson (V) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) x Laila Johansson (KD) Lennarth Malm (FP) Tjänstemän Hans Hyllstedt, ekonomichef (ej närvarande vid behandling av 333) Jens Odevall, administrativ chef Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ~~ Anders Englesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset /G. I tjänsten -~ '--Jens.Gdevall

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KS 311 Godkännande av dagordning KS 312 Beslutslogg Kommunstyrelsen KS 313 Avrapportering skatter, befolkningsutveckling KS 314 Ekonomisk månadsuppföljning för periodenjanuari-november 2011 KS 315 Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affårsverken i Karlskrona KS 316 A vslaivning av fordringar KS 317 Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden - samråd KS 318 Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum KS 319 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamns 5: l (Väggabadet) KS 320 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning- bygglov för en carport med förråd på fastigheten Björken 3 KS 321 skadeståndskrav med hänvisning till felaktig rådgivning- balkong på Törnet 3 KS 322 Arkivreglemente för Karlshamns kommun KS 323 Motion om veckaparkering KS 324 Motion om sjudagarsparkering i centrala Karlshanm KS 325 Motion om bidrag för vård av anhörig KS 326 Ny uppdragstagare för skyddsjakt KS 327 Trafikplan for Karlshamns kommun KS 328 VA-plan för Karlshamns kommun KS 329 Yttrande avseende "Anmälan enligt miljöbalken avsteg från efterbehandlingsplan"- Schweden Splitt AB KS 330 Yttrande avseende "Anmälan enligt 9 kap miljöbalken om krossverksamhet" Schweden Splitt AB KS 331 steninstallation vid turistbyrån "Sociala stenar" KS 332 Evenemangsstrategi för Karlshamn KS 333 Premieåterbäringssystem, av delägare direktplacerade fårsälaingar - Kommunassurans Syd Försälaings AB KS 334 Detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, lo och 13- samråd KS 335 Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13- samråd KS 336 Yttrande över betänkandet Spara i goda tider- för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011 :59) KS 33 7 Redovisning av delegationsbeslut KS 338 Ärenden för kännedom KS 339 Tack

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL KS / Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Beslutslogg Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut att godkänna beslutslogg. Sammanfattning Administrative chefen har upprättat ett förslag till beslutslogg får kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Beslutslogg KS

5 l (2) Beslutslogg KS KS /318 Uppf6ljning av utredningen "Boende för äldre på egna villkor" Planering av nya boenden i tillbyggnad efter >yggnation KS 218, /347 Evenemangsstrategi för Karlshamn med tidskalender KS 219, /348 Gestaltning av Karlshamns stortorg Utredning av behovet av ställplats mr husbilar på tänkbara i kommunen KS 30, /294 Översyn av kommunens författningssamling- Omsorgsnämnden och KABO har sammanställt en Christel Jnni 11 Uppdraget redovisat för KSau l Jan 2012 förstudie i enlighet med uppdraget och föreslår därför Jonasson KSau beslutade kommnnstyrelsen att uppdraget rar anses slutfört. remittera ärendet till Arbetsgruppen har gjort en samlad bild av rådande omsorgsnämnden och KABO befolkningssituation, önskemål och behov från utvald för synpunkter senast 2 åldersgrupp och redovisar i åtta punkter pågående arbete januari och förslag till nya åtgårder utifrån uppdraget. Evenemangssamordnaren ska den l oktober 2011 Evenemangs- Okt 11 Delredovisning med förslag återkomma med ett förslag till en genomarbetad och väl samordnaren på beslut behandlas KS 13 fåranlcrad evenemangsstrategi Iör Karlshamn. december 2011 F rågan h nr år det tänkt att torget ska se ut - alternativt Samhälls- Dec 11 Avvaktar konsultförslag. användas till i framtiden byggnadachef Tekniska nämnden har beslutat om återrapportering har fått i uppdrag att även nndersöka Turistchef Apr 11 Förlängd tid har begärts. möjligheter till centrala ställplatser för husbilar och att Redovisas vid återrapportera ärendet till kommunstyrelsen under april kommunstyrelsens 2011 sannnarrträde januari 2012 Delrapport ska lämnas ochrevision och Bitr ekonomi- Sept 12 Delrapport lämnas slutrapport ska lämnas når arbetet år avslutat, dock senast chef och 31. Revision och slutrapport adminstrativ- lämnas senast chef 115 mai 2012 l Jan2012 Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

6 2 (2) KS 157, l Förslag till bostadsforsöljningsprogram foreligger for l Kommun- l Mars Fortsatt arbete möjligt antagande av kommunfulbnäktige senast mars 2012 direktör 12 l Pågående avseende Karlshamns kommuns bostadsförsörjning KS 114, /76 Förstudien skall redovisas i december 2011 Kommun- Dec Il Delredovisning KS 13 december l Mars2012 Asarums centrum- direktör stutredovisning i februariförstudie f"or mars utveckling KS 138, Utredningen och forslag till samordnad Kommun- Novll Pågående 1Jan2011 Förutsättningar för fastighetsforvallning skall vara klart senast direktör samordnad fastighetsförvaltning rojektdirektiv KS 185, /139 Utredningsforslaget remitterat till kulturnämnden, Kommun- Aug Il Samtliga remisser besvarade. Förslag till nytt gymnasienämnden, BUS-nämnden, NAV -nämnden och direktör Budgetberedningen 17 okt. biblioteks- ocb byggnadsnämnden for yttrande till den 5 augusti 201 I Ärendet överlämnat till politiken Karlshamn KS 256, /512 Ärendet återremitterades till arvodesgruppen for att göra en P ou Förslag från PoU Bestämmelser om översyn av reglerna får ledamöter och ersättare i de ekonomiska kommunala bolagsstyrelserna. Detta så att likvärdiga förmåner. villkor gäller for uppdrag i bolagen som for nämnds- och Kommunala aktiebolagen styrelseuppdrag i kommunen. Uppdraget skall återrapporteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde i januari l

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /48 Avrapportering skatter, befolkningsutveckling Kommunstyrelsens beslut att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Ekonomichefen lämnar en information om skatter och befolkningsutveckling i kommunen.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /26 Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- november 2011 Kommunstyrelsens beslut att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll. Sammanfattning Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Beslutsunderlag Månadsuppföljning per Månadsuppföljning fcir bolagen per

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /619 Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affärsverken i Karlskrona Kommunstyrelsens beslut att godkänna att IP-Only överlåter/säljer de skyldigheter och den nätstruktur som byggts av Karlskrona Nät AB enligt avtal daterade och till Affårsverken i Karlskrona AB. Godkännandet forutsätter att Affårsverken samtidigt tecknar avtal med Karlshamn Energi AB om förvärv av nätstruktur enligt föreslaget från Karlshamn Energi AB till styrelsen för stadsvapnet AB daterad och att Karlshamn Energi AB härvid ikläder sig alla nätägarens f<irpliktelser gentemot kommunen enligt gällande avtal. Sammanfattning Kommunen har två gällande avtal med Karlskrona Nät AB avseende bredbandsnät som bolaget byggt i kommunen. Det ena avtalet omfattar fibernät och ADSL-utrustning till mindre tätorter, det andra avtalet omfattar den redundansfiber som byggts i norra delen av Blekinge med medel från PTS. Avtalen är daterade resp Enligt båda avtalen får näten eller rättigheter och skyldigheter enligt avtalen inte säljas eller överlåtas utan kommunens godkännande. Karislaona Nät AB köptes 2007 av IP-Only och är nu ett helägt dotterbolag i detta bolag. Kommunens godkände affåren via beslut i KS (KS 318). IP-Only har nu inkommit med en begäran att kommunen skall godkälrna en försäljning av de fysiska näten och de åtagande som bolaget har enligt avtal med kommunen, till Affårsverken i Karlskrona. Beslutsunderlag Lennart Hemikssons tjänsteskrivelse Protokollet ska skickas till IP-Only Telecommunication Network AB Lennart Henriksson

10 Kommunstyrelsen Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affärsverken i Karlskrona Kommunen har två gällande avtal med Karlskrona Nät AB avseende bredbandsnät som bolaget byggt i kommunen. Det ena avtalet omfattar fibernät och ADSL-utrustning till mindre tätorter, det andra avtalet omfattar den redundansfiber som byggts i norra delen av Blekinge med medel från PTS. Avtalen är daterade resp Enligt båda avtalen f'ar näten eller rättigheter och skyldigheter enligt avtalen inte säljas eller överlåtas utan kommunens godkännande. Karlskrona Nät AB köptes 2007 av IP-Only och är nu ett helägt dotterbolag i detta bolag. Kommunen godkände affären via beslut i KS (KS 318). Kommunen och kunderna i nätet har dock inte varit helt nöjda med driften av nätet och företagets ambitioner att utveckla nya tjänster. Vid förhandlingar med bolaget har framkommit att de har intresse att avyttra nätet. Förutom de nät som kommunen har avtal om äger Karlskrona Nät ett större fibernät och ADSL-utrustningar i Karlskrona kommun. IP-Only har nu inkommit med bifogade begäran om att kommunen skall godkänna en försäljning av de fysiska näten och de åtagande som bolaget har enligt avtalen med kommunen, till Affärsverken i Karlskrona. I förhandlingar mellan bolagen och Karlshamn Energi AB, har ett affärsupplägg skapats enligt bilagda skrivelse från VD: n för KEAB till stadsvapnet i Karlshamn AB, daterad Försäljningen bedöms som förmånlig och positiv för möjligheten att utveckla bredbandsnätet i kommunen och tjänsteinnehållet i detta. J ag föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att IP-Only överlåter/säljer de skyldigheter och den nätstruktur som byggts av Karlsiaona Nät AB enligt avtal daterade och till Affärsverken i Karlskrona AB. Godkännandet förutsätter att Affärsverken samtidigt tecknar avtal med Karlshamn Energi AB om förvärv av nätstruktur enligt förslaget från Karlshamn Energi AB till styrelsen för stadsvapnet AB daterat och att Karlshamn Energi AB härvid ikläder sig alla nätägarens förpliktelser gentemot kommunen enligt gällande avtal. Lennart Henriksson Karlshamns kommun strategiska enheten Rådhuset Karlshamn Tel Fax O 40 Mobil E post: Hemsida:

11 Karlshamns kommun Rådhusgatan Karlshamn Fax.nr Uppsala den 5 december 2011 Ang. Begäran om överlåtelse av avtal Karlskrona Nät AB (vidare "KNAB") Il r ett helägt dotterbolag till IP-Only Telecommunlcatlon Networks AB. KNAB har fört förhandlingar med Affärsverken Karlskrona Aktiebolag orgnr (vidare Affärsverken) om överlåtelse av KNAB:s nuvarande verksamhet till Affärsverken. En viktig del i en sådan överlåtelse är de "Avtal om operatörsneutralt bredband l Karlshamn" samt "Avtal om redundant fiberförbindelse för elektronisk kommunikation inom Blekinge län" (vidare gemensamt "Avtalen") som träffats mellan KNAB och Karlshamns kommun. I Avtalen anges att det krävs Karlshamns kommuns godkännande för att Avtalen skall få överlåtas på annan part. Mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning att Affärsverken slutligen förvärvar KNAB:s verksamhet enligt ovan, önskar KNAB härmed Karlshamns kommuns godkännande till att Avtalen l så fall får överlåtas från KNAB till Affärsverken. ~~,;i~ga hälsningar ~21!1, Robert Cserhalml ***************************************************** Godkännande Under förutsättning att Affärsverken förvärvar KNAB: s verksamhet enligt vad som anges ovan, godkänner Karlshamns kommun härmed att "Avtal om operatörsneutralt bredband i Karlshamn" samt "Avtal om redundant fiberförbindelse för elektronisk kommunikation inom Blekinge län" överlflts frfin KNAB till Affärsverken Aktiebolag. Karlshamn den december 2011 lp~only Tele~:ommunrcatlon Networks AB Addross: 753 Bl UPPSAL.A V!Sit!ng address: S\t Perw<~tan 6, Uppsala Tel: Fa:>:: 018-tl only.se ' lllillllillllillllillllillllillllillllillllllllllllllllllllllllllilllllllillllillllillllilllllllillllllillllillllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllillllillllillllillllillllillllilllll

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Avskrivning av fordringar Kommunstyrelsens beslut att avskriva fordringar på ,73 kronor och att täckning sker i 20 Il års avsatta medel for kundforluster ( kronor.) Under 2011 har även ,-- inbetalats från Intrum Justitia, varför beloppet på kontot för kundforluster, innehåller ,--. Sammanfattning Ekonomikontoret har efter vederbörliga åtgärder i sin kravverksamhet ett antal fordringar som föreslås bli föremål för avskrivning i 2011 års räkenskaper. Beslutsunderlag Stf ekonomichefens tjänsteslaivelse Protokollet ska skickas till Ekonomichefen

13 r~ -.- r ",., Kommunstyrelsen A VSKRIVNING A V FORDRINGAR Ekonomikontoret har efter vederbörliga åtgärder i sin laavverksarnhet ett antal fordringar, som föreslås bli föremål för avskrivning i 2011 års räkenskaper. Karlshamn Energi avskrivningar Kommunens avskrivningar Kapitalbelopp ,-- Inkasso 4 320,-- BF/KFM kostnader ,-- (inkl Sotningstjänsten) Summa kronor att anvisa , , ,73 I samtliga fall har rättsliga åtgärder vidtagits Efterbevakning kommer att ske av Intrum Justitia Inkassobevakning AB vad gäller kommunen. Karlshamn Energi anlitar Svea Inkasso för detta. Med hänvisning till ovanstående föreslår Ekonomikontoret att KS avslaiver ovanstående fordringar på ,73 och att täckning sker i 2011 års avsatta medel för kundförluster ( ,--) Under 2011 har även ,-- inbetalats från Intrum Justitia, varför beloppet på kontot för kundförluster, innehåller ,-- EJf:,' NOM-'JNTOREV i /iltlf:llt/v!fl!?t/(1/z11 ti~r~ Ulrika Hägval{Lundberg Stf ekonomichef Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomi Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post Hemsida:

14 SAMMANST ÄLLNING 2011 A VSKRIVNINGAR Kapital Inkasso Kostnader Summa Barnomsorg 4 239,-- 640, , ,-- Äldreomsorg ,-- 960, , ,-- Kommunledn f<irv ,-- 800, , ,-- Fastighet ,-- 320,-- l 240, ,-- Musikskolan 2 850,-- 640, , ,-- Fritid 607,-- 160,-- l 123,-- l 890,-- Omsorgsförvaltning ,-- 800, , ,-- S otningstj än sten , ,-- SUMMA: , , , ,--

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /437 Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden - samråd Kommunstyrelsens beslut att som yttrande överlämna stadsarkitektens skrivelse. Sammanfattning Ronneby kommun har överlämnat en inbjudan att lämna synpunkter på förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden. LIS-områden syftar till områden i strandnära läge som bör kunna bebyggas om de främjar landsbygdens utvecklingen. Förslaget har överlämnats till byggnadsnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotiential och pekar ut de områden som käuns mest lämpliga för vidareutveckling i strandnära lägen. Byggnadsnämnden har beslutat att som yttrande översända stadsarkitektens skrivelse. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll , 345. Protokollet ska skickas till Ronneby kommun byggnadsnämnden

16 KARLSHAMNS KOMMUN Sidnr Byggnadsnämnden / Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden Byggnadsnämndens beslut att instämma i stadsarkitekt Emina Kovacic's skrivelse och översända denna som sitt eget yttrande i ärendet att paragrafen forklaras omedelbart justerad Sammanfattning Från kansliet har inkommit en begäran om yttrande från byggnadsnämnden angående Ronneby kommuns forslag till tematiskt tillägg avseende LIS-områden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommllll är positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotential och pekar ut de områden som känns mest lämpliga for vidareutveckling i strandnära lägen. Yrkanden Ordforanden yrkar bifall till stadsarkitektens skrivelse. Beslutsunderlag Samrådshandling Ronneby LIS- landsbygdsutveckling i strandnära lägen- tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan, inkommen Yttrande över Ronneby kommuns forslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden, daterat Protolwllet sim skicl,as till Kansliet

17 Till Kansliet Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden Frän kansliet har inkommit en begäran om yttrande frän byggnadsnämnden ang Ronneby kommuns fårslag till tematiskt tillägg avseende LIS-områden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun är positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotential och pekar ut de områden som känns mest lämpliga får vidareutveckling i strandnära lägen. Byggnadsnämnden anser även att det, pga de snarlika geografiska och andra förutsättningarna, är viktigt att det finns någon typ av samordning på regionnivå som gör att bedömning av vilka typ av sjöar borde befrias från strandskydd inte skiljer sig så mycket mellan länets olika kommuner. Detta är väldigt viktigt får att kommunernas framtida ställningstaganden mot enskilda medborgare ska vara så trovärdiga och konsekventa som möjligt. Detta måste studeras extra noga i bygglovsärenden, utredningar och detaljplaner som ligger nära arman kommungräns. Karlshamns kommun är därfår öppen får vidare diskussioner rörande bedömningskriterier som Ronneby kommun använt sig av i sitt arbete. Karlshamns kommun håller för närvarande på med aktualitetsöversyn av översiktsplan som tematiskt tillägg avseende LIS-områden är en del av. Vidare anser Byggnadsnämnden att det är viktigt att behandla mellankommunala intressen generellt i ett sådant dokument. Det framstår oklart på vilket sätt Ronneby kommun fårhåller sig till placering av nya vindkraftverk på landsbygden. Dessa kan ibland forväntas stå i konflikt med utbyggnad av nya bostadsområden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun anser att det är viktigt att ta hänsyn till de ytor som i tematiskt tillägg för vindkraftverk i Karlshamns kommun pekats ut som intressanta ur den aspekten. Dessa ytor bör inte rekommenderas for utveckling av landsbygden i fonn av bostäder och andra intressen som kan komma att störa vindlcrafietableringarna, även om ytorna ligger på andra sidan av den gemensamma kommungränsen. Karlshamns kommun vill därfår gärna förse Ronneby kommun med relevant GIS-underlag (karmaterial/ ytskikt) som visar var dessa intressen finns i syfte att fårhindra onödiga konfliktsituationer i framtiden. Byggnadsnämnden ser positivt på framtida mellankommunalt samarbete i olika fonner rörande landsbygdsfrågor. För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun Emina Kovacic stadsarkitekt

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /115 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 CVäggabadet) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fårslag till detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet) enligt 5 kap.29 plan- och bygglagen. Sammanfattning Byggnadsnämnden har , 298 beslutat att godkänna ett fårslag till detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5: l (Väggabadet) och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Väggabadet ligger i Väggaparken och är kommunens stora badanläggning med tempererade inomhus- och utomhusbassänger, bastuanläggning och gym. Syftet med detaljplanen är att utreda fårutsättningar får att utveckla Väggabadet genom att tillskapa ett havsbad och ett kallbadhus på en plats i viken söder om Väggabadet Avsikten är också att utöka byggrätten för Väggabadet Detaljplanen medger också möjlighet till cafe- och restaurangverksamhet i anslutning till kallbadhuset. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll2011-ll-09, 298 Planhandlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2011-ll-29, 205.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen / Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum Kommunstyrelsens beslut att bevilja föreningen Karlshamns museum bidrag med 150 tkr, för att användas till att vidta erforderliga åtgärder, så att vindsvåningen skall kunna nyttjas för museets verksamhet att medel för ändamålet anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Sammanfattning Föreningen Karlshamns museum har inkommit med en förfrågan om bidrag med 200 t!a för att isolera taket i den sk tobaksladan i kvarteret Norrköping. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun men föreningen driver museiverksamheten i den. Vindsvåningen används för magasinering av föremål, men den dåliga isoleringen gör den direkt olämplig att förvara känsliga föremål. Förvaltningschefen föreslår att föreningen beviljas ett bidrag med 150 tia och att medel anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Slaivelse från föreningen Karlshamns museum Skrive1se från fastighetschefen Protokollet ska skickas till Föreningen Karlshamns museum förvaltningschefen fastighetschefen

20 Kommunstyrelsen Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum. Föreningen Karlshamns museum har inkommit med en förfrågan om bidrag med 200 tkr för att isolera taket i den sk tobaksladan i kvarteret Norrköping. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun men föreningen driver museiverksamheten i den. Vindsvåningen används för magasinering av föremål, men den dåliga isoleringen gör den direkt olämplig att förvara känsliga föremål. Fastighetsenheten har varit behjälplig med kostnadsberäkning av lämpliga åtgärder så att vindsvåningen kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Förslag till beslut att bevilja föreningen Karlshamns museum bidrag med 150 tkr, för att användas till att vidta erforderliga åtgärder, så att vindsvåningen skall kunna nyttjas för museets verksamhet. att medel för ändamålet anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Hans Hyllstedt Förvaltningschef J ens Odevall Administrativ chef Bilagor Anhållan om anslag, Föreningen Karlshamns museum Skrivelse, fastighetschefen Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

21 Karlshamn den l december 2011 Kommunstyrelsen i Karlshamn Begäran om anslag Bland de byggnader i kvarteret Norrköping i staden, som ägs av kommunen och som Föreningen Karlshamns museum disponerar för sin verksamhet, finns den s k tobaksladan invid Vinkelgatan. Den är en trevånings röd magasinbyggnad i timmer, troligen uppförd kort tid efter branden 1763, som i sina två huvudvåningar hyser museets utställningar över tobak och fiske. Det största rummet i tobaksladans vindsvåning har en yta om 13 m x 7,6 m och en höjd till taknocken om 3,6 m. Det har använts som föremålsmagasin men har varit tämligen olämplig härtill på grund av dålig isolering och otätt tak med påföljd bl a att åtskilliga där förvarade järnsaker rostat. En bättre inklädning av innertaket är därför av nöden, i sy1merhet som våningen är vällämpad som förvaringsutrymme, något som museet är i stort behov av. Kommunens fastighetskontor via Christel Olsson har hjälpt oss beräkna kostnaderna för erforderliga åtgärder: Vi får härmed anhålla om ett anslag om angivna kr till förbättringsarbetet, som kan igångsättas omedelbart delvis med museets egen personal Vänligen För museiföreningen Bengt Gabrielson Föreningen Karlshamns museum Vinkelgatan Karlsbarn hemsida:www.karlshamnsmuseum.sc Org-nr Telefon / Plusgiro Bankgiro Museet är öppet på sommaren tisdagar-söndagar kl 13-17, övriga året vardagar kl Andra tider efter överenskommelse.

22 Karlshamn den 5 december 2011 Kommunstyrelsen Föreningen Karlshamns museum har till fastighetsenheten inkommit med begäran om anslag för isolering av tak i den s k tobaksladan i kv. Norrköping. Fastigheten som är en trevånings byggnad i timmer och troligtvis uppförd kort tid efter branden 1763 ägs av Karlshamns kommun. Det begärda anslaget är kr. Karlshamns Museum använder vindsvåningen som föremålsmagasin men den dåliga isoleringen gör den olämplig för detta ändamål. Bl. a. rostar järnföremål Fastighetsenheten har varit behjälplig med kostnadsberäkning av lämpliga åtgärder. ~--- Fastighetschef

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /489 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning- bygglov för en carport med förråd på fastigheten Karlshamn Björken 3 Kommunstyrelsens beslut att bevilja Niklas och Magdalena Jeppsson ersättning med laonor för rivning av carport/forråd och uppförande av en ny byggnad i nytt läge och med justerad utformning på fastigheten Björken 3 i Karlshamns kommun att kostnaden finansieras i byggnadsnämndens budget. Sammanfattning På grund av fel/försummelse vid prövning av bygglov föreslås att kommunstyrelsen beslutar att ersättning ska betalas ut till Niklas och Magdalena Jeppsson för deras kostnader för rivning och nyuppförande av carport med förråd på fastigheten Björken 3. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 206. Protokollet ska skickas till Niklas och Magdalena Jeppsson, Karlshamn bygggnadsnämnden

24 Kommunstyrelsen Fel eller försummelse vid myndighetsutövning - bygglov för en carport med förråd på fastigheten Karlshamn Björken 3 Sammanfattning På grund av fel/försummelse vid prövning av bygglov föreslås att kommunstyrelsen beslutar att ersättning ska betalas ut till Niklas och Magdalena J eppsson för deras kostnader för rivning och nyuppförande av carport med förråd på fastigheten B j ör k en 3. Bakgrund Genom delegationsbeslut , 325, beviljades Niklas och Magdalena Jeppsson, Björkvägen 6, Karlshamn bygglov för bl a nybyggnad av carport/förråd på fastigheten Björken 3. Byggnaden står i tomtgräns. Grannen på fastigheten Björken 2 lämnar medgivande. Byggnaden uppfördes inte direkt inkom sökanden med reviderade handlingar där taket ändras från sadeltak till pulpettak. Revideringarna godkändes utan att någon granne hörts. Den nya utfonnningen bedömdes inte påverka grannarna på något betydande sätt. Byggnaden restes under hösten 2009 och bygglovshandlingar begärdes ut av grannarna på Björken 2 och Björken 9. Björken 9 har gemensam gräns med Björken 3 i ett fastighetshörn och får anses berörd av åtgärden. Björken 9 har inte hörts tidigare. Björken 2 och Björken 9 överklagar bygglovet och länsstyrelsen beslutar att upphäva bygglovsbeslutet och visa ärendet åter till byggnadsnämnden för vidare handläggning. Länsstyrelsen hänvisar till att nämnden underlåtit att höra berörd sakägare innan besluten fattats. Ärendet omprövades av byggnadsnämnden efter grannes hörande och beviljades åter bygglov för en carport med förråd på fastigheten Björken 3. Länsstyrelsen upphävde bygglovsbeslutet, efter överklagande från grannar. Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

25 beviljades bygglov avseende en ny carport med förråd på cirka 56 kvm med ändrat utförande och ändrad placering. Befintlig carport rivs. Placeringen föreslås en meter från fastighetsgräns i nordväst och sydväst. Pulpettaket byggs nu med den låga delen mot de berörda grannarna i nordväst. Sökanden har tillmötesgått grannamas önskemål och sänkt byggnadens höjd och höjden på ett plank som utgör del av carportens fasad. 2 Av anbud från Johan Persson AB Byggson, Karlshamn framgår att rivning av befintlig carport/förråd och uppförande av en ny beräknas uppgå till kronor. I anbudet finns en reservation för extra arbete om berg måste sprängas bort för att tillgodose den nya placeringen. Övervägande Länsstyrelsen har konstaterat handläggningsfel av byggnadsnämndens tjänstemän genom att inte höra den berörda grannen på fastigheten Björken 9. Förslag till beslut att bevilja Niklas och Magdalena Jeppsson ersättning med kronor för rivning av carport/förråd och uppförande av en ny byggnad i nytt läge och med justerad utformning på fastigheten Björken 3 i Karlshamns kommun #m Hans H yllste t Förvaltningschef.AWJ.J.'J~d AnnÅstrand Kommunjurist

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 322(337) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 322(337) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 322(337) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 18.20 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer