PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (439) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade medxx): Ledamöter Ersättare x Sven-Åke Svensson, ordf (S) Tobias Potkesson (S) x Per-Ola Mattsson, l v ordf (S) x Ethel Duvskog (S) x Marco Paulsson, 2 v ordf (M) XX Britt Kilsäter (M) x Christel Friskopp (S) x Leif Håkansson (S) x Anders Englesson (MP) x Ingrid Ågård (MP) x Jan-Åke Berg (S) x Jan Bremberg (S) x Bärthil Ottosson (M) x Irene Ahlstrand-Mårlind (M) x Vivianne Andersson (S) x Lena Sandgren (S) x Henrik Gustafsson (SD) Karin Lange (SD) x Kenneth Hake (S) J o han Lindsten (S) x Paul Hedlund (FP) x Urban Thuresson (FP) Lars Pröjtz (M) x Magnus Gärdebring (M) x Jens Henningsson (V) x Eva Olsson-Bengtsson (V) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) x Laila Johansson (KD) Lennarth Malm (FP) Tjänstemän Hans Hyllstedt, ekonomichef (ej närvarande vid behandling av 333) Jens Odevall, administrativ chef Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ~~ Anders Englesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset /G. I tjänsten -~ '--Jens.Gdevall

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KS 311 Godkännande av dagordning KS 312 Beslutslogg Kommunstyrelsen KS 313 Avrapportering skatter, befolkningsutveckling KS 314 Ekonomisk månadsuppföljning för periodenjanuari-november 2011 KS 315 Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affårsverken i Karlskrona KS 316 A vslaivning av fordringar KS 317 Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden - samråd KS 318 Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum KS 319 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamns 5: l (Väggabadet) KS 320 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning- bygglov för en carport med förråd på fastigheten Björken 3 KS 321 skadeståndskrav med hänvisning till felaktig rådgivning- balkong på Törnet 3 KS 322 Arkivreglemente för Karlshamns kommun KS 323 Motion om veckaparkering KS 324 Motion om sjudagarsparkering i centrala Karlshanm KS 325 Motion om bidrag för vård av anhörig KS 326 Ny uppdragstagare för skyddsjakt KS 327 Trafikplan for Karlshamns kommun KS 328 VA-plan för Karlshamns kommun KS 329 Yttrande avseende "Anmälan enligt miljöbalken avsteg från efterbehandlingsplan"- Schweden Splitt AB KS 330 Yttrande avseende "Anmälan enligt 9 kap miljöbalken om krossverksamhet" Schweden Splitt AB KS 331 steninstallation vid turistbyrån "Sociala stenar" KS 332 Evenemangsstrategi för Karlshamn KS 333 Premieåterbäringssystem, av delägare direktplacerade fårsälaingar - Kommunassurans Syd Försälaings AB KS 334 Detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, lo och 13- samråd KS 335 Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13- samråd KS 336 Yttrande över betänkandet Spara i goda tider- för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011 :59) KS 33 7 Redovisning av delegationsbeslut KS 338 Ärenden för kännedom KS 339 Tack

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL KS / Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Beslutslogg Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut att godkänna beslutslogg. Sammanfattning Administrative chefen har upprättat ett förslag till beslutslogg får kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Beslutslogg KS

5 l (2) Beslutslogg KS KS /318 Uppf6ljning av utredningen "Boende för äldre på egna villkor" Planering av nya boenden i tillbyggnad efter >yggnation KS 218, /347 Evenemangsstrategi för Karlshamn med tidskalender KS 219, /348 Gestaltning av Karlshamns stortorg Utredning av behovet av ställplats mr husbilar på tänkbara i kommunen KS 30, /294 Översyn av kommunens författningssamling- Omsorgsnämnden och KABO har sammanställt en Christel Jnni 11 Uppdraget redovisat för KSau l Jan 2012 förstudie i enlighet med uppdraget och föreslår därför Jonasson KSau beslutade kommnnstyrelsen att uppdraget rar anses slutfört. remittera ärendet till Arbetsgruppen har gjort en samlad bild av rådande omsorgsnämnden och KABO befolkningssituation, önskemål och behov från utvald för synpunkter senast 2 åldersgrupp och redovisar i åtta punkter pågående arbete januari och förslag till nya åtgårder utifrån uppdraget. Evenemangssamordnaren ska den l oktober 2011 Evenemangs- Okt 11 Delredovisning med förslag återkomma med ett förslag till en genomarbetad och väl samordnaren på beslut behandlas KS 13 fåranlcrad evenemangsstrategi Iör Karlshamn. december 2011 F rågan h nr år det tänkt att torget ska se ut - alternativt Samhälls- Dec 11 Avvaktar konsultförslag. användas till i framtiden byggnadachef Tekniska nämnden har beslutat om återrapportering har fått i uppdrag att även nndersöka Turistchef Apr 11 Förlängd tid har begärts. möjligheter till centrala ställplatser för husbilar och att Redovisas vid återrapportera ärendet till kommunstyrelsen under april kommunstyrelsens 2011 sannnarrträde januari 2012 Delrapport ska lämnas ochrevision och Bitr ekonomi- Sept 12 Delrapport lämnas slutrapport ska lämnas når arbetet år avslutat, dock senast chef och 31. Revision och slutrapport adminstrativ- lämnas senast chef 115 mai 2012 l Jan2012 Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

6 2 (2) KS 157, l Förslag till bostadsforsöljningsprogram foreligger for l Kommun- l Mars Fortsatt arbete möjligt antagande av kommunfulbnäktige senast mars 2012 direktör 12 l Pågående avseende Karlshamns kommuns bostadsförsörjning KS 114, /76 Förstudien skall redovisas i december 2011 Kommun- Dec Il Delredovisning KS 13 december l Mars2012 Asarums centrum- direktör stutredovisning i februariförstudie f"or mars utveckling KS 138, Utredningen och forslag till samordnad Kommun- Novll Pågående 1Jan2011 Förutsättningar för fastighetsforvallning skall vara klart senast direktör samordnad fastighetsförvaltning rojektdirektiv KS 185, /139 Utredningsforslaget remitterat till kulturnämnden, Kommun- Aug Il Samtliga remisser besvarade. Förslag till nytt gymnasienämnden, BUS-nämnden, NAV -nämnden och direktör Budgetberedningen 17 okt. biblioteks- ocb byggnadsnämnden for yttrande till den 5 augusti 201 I Ärendet överlämnat till politiken Karlshamn KS 256, /512 Ärendet återremitterades till arvodesgruppen for att göra en P ou Förslag från PoU Bestämmelser om översyn av reglerna får ledamöter och ersättare i de ekonomiska kommunala bolagsstyrelserna. Detta så att likvärdiga förmåner. villkor gäller for uppdrag i bolagen som for nämnds- och Kommunala aktiebolagen styrelseuppdrag i kommunen. Uppdraget skall återrapporteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde i januari l

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /48 Avrapportering skatter, befolkningsutveckling Kommunstyrelsens beslut att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Ekonomichefen lämnar en information om skatter och befolkningsutveckling i kommunen.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /26 Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- november 2011 Kommunstyrelsens beslut att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll. Sammanfattning Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Beslutsunderlag Månadsuppföljning per Månadsuppföljning fcir bolagen per

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /619 Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affärsverken i Karlskrona Kommunstyrelsens beslut att godkänna att IP-Only överlåter/säljer de skyldigheter och den nätstruktur som byggts av Karlskrona Nät AB enligt avtal daterade och till Affårsverken i Karlskrona AB. Godkännandet forutsätter att Affårsverken samtidigt tecknar avtal med Karlshamn Energi AB om förvärv av nätstruktur enligt föreslaget från Karlshamn Energi AB till styrelsen för stadsvapnet AB daterad och att Karlshamn Energi AB härvid ikläder sig alla nätägarens f<irpliktelser gentemot kommunen enligt gällande avtal. Sammanfattning Kommunen har två gällande avtal med Karlskrona Nät AB avseende bredbandsnät som bolaget byggt i kommunen. Det ena avtalet omfattar fibernät och ADSL-utrustning till mindre tätorter, det andra avtalet omfattar den redundansfiber som byggts i norra delen av Blekinge med medel från PTS. Avtalen är daterade resp Enligt båda avtalen får näten eller rättigheter och skyldigheter enligt avtalen inte säljas eller överlåtas utan kommunens godkännande. Karislaona Nät AB köptes 2007 av IP-Only och är nu ett helägt dotterbolag i detta bolag. Kommunens godkände affåren via beslut i KS (KS 318). IP-Only har nu inkommit med en begäran att kommunen skall godkälrna en försäljning av de fysiska näten och de åtagande som bolaget har enligt avtal med kommunen, till Affårsverken i Karlskrona. Beslutsunderlag Lennart Hemikssons tjänsteskrivelse Protokollet ska skickas till IP-Only Telecommunication Network AB Lennart Henriksson

10 Kommunstyrelsen Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affärsverken i Karlskrona Kommunen har två gällande avtal med Karlskrona Nät AB avseende bredbandsnät som bolaget byggt i kommunen. Det ena avtalet omfattar fibernät och ADSL-utrustning till mindre tätorter, det andra avtalet omfattar den redundansfiber som byggts i norra delen av Blekinge med medel från PTS. Avtalen är daterade resp Enligt båda avtalen f'ar näten eller rättigheter och skyldigheter enligt avtalen inte säljas eller överlåtas utan kommunens godkännande. Karlskrona Nät AB köptes 2007 av IP-Only och är nu ett helägt dotterbolag i detta bolag. Kommunen godkände affären via beslut i KS (KS 318). Kommunen och kunderna i nätet har dock inte varit helt nöjda med driften av nätet och företagets ambitioner att utveckla nya tjänster. Vid förhandlingar med bolaget har framkommit att de har intresse att avyttra nätet. Förutom de nät som kommunen har avtal om äger Karlskrona Nät ett större fibernät och ADSL-utrustningar i Karlskrona kommun. IP-Only har nu inkommit med bifogade begäran om att kommunen skall godkänna en försäljning av de fysiska näten och de åtagande som bolaget har enligt avtalen med kommunen, till Affärsverken i Karlskrona. I förhandlingar mellan bolagen och Karlshamn Energi AB, har ett affärsupplägg skapats enligt bilagda skrivelse från VD: n för KEAB till stadsvapnet i Karlshamn AB, daterad Försäljningen bedöms som förmånlig och positiv för möjligheten att utveckla bredbandsnätet i kommunen och tjänsteinnehållet i detta. J ag föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att IP-Only överlåter/säljer de skyldigheter och den nätstruktur som byggts av Karlsiaona Nät AB enligt avtal daterade och till Affärsverken i Karlskrona AB. Godkännandet förutsätter att Affärsverken samtidigt tecknar avtal med Karlshamn Energi AB om förvärv av nätstruktur enligt förslaget från Karlshamn Energi AB till styrelsen för stadsvapnet AB daterat och att Karlshamn Energi AB härvid ikläder sig alla nätägarens förpliktelser gentemot kommunen enligt gällande avtal. Lennart Henriksson Karlshamns kommun strategiska enheten Rådhuset Karlshamn Tel Fax O 40 Mobil E post: Hemsida:

11 Karlshamns kommun Rådhusgatan Karlshamn Fax.nr Uppsala den 5 december 2011 Ang. Begäran om överlåtelse av avtal Karlskrona Nät AB (vidare "KNAB") Il r ett helägt dotterbolag till IP-Only Telecommunlcatlon Networks AB. KNAB har fört förhandlingar med Affärsverken Karlskrona Aktiebolag orgnr (vidare Affärsverken) om överlåtelse av KNAB:s nuvarande verksamhet till Affärsverken. En viktig del i en sådan överlåtelse är de "Avtal om operatörsneutralt bredband l Karlshamn" samt "Avtal om redundant fiberförbindelse för elektronisk kommunikation inom Blekinge län" (vidare gemensamt "Avtalen") som träffats mellan KNAB och Karlshamns kommun. I Avtalen anges att det krävs Karlshamns kommuns godkännande för att Avtalen skall få överlåtas på annan part. Mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning att Affärsverken slutligen förvärvar KNAB:s verksamhet enligt ovan, önskar KNAB härmed Karlshamns kommuns godkännande till att Avtalen l så fall får överlåtas från KNAB till Affärsverken. ~~,;i~ga hälsningar ~21!1, Robert Cserhalml ***************************************************** Godkännande Under förutsättning att Affärsverken förvärvar KNAB: s verksamhet enligt vad som anges ovan, godkänner Karlshamns kommun härmed att "Avtal om operatörsneutralt bredband i Karlshamn" samt "Avtal om redundant fiberförbindelse för elektronisk kommunikation inom Blekinge län" överlflts frfin KNAB till Affärsverken Aktiebolag. Karlshamn den december 2011 lp~only Tele~:ommunrcatlon Networks AB Addross: 753 Bl UPPSAL.A V!Sit!ng address: S\t Perw<~tan 6, Uppsala Tel: Fa:>:: 018-tl only.se ' lllillllillllillllillllillllillllillllillllllllllllllllllllllllllilllllllillllillllillllilllllllillllllillllillllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllillllillllillllillllillllillllilllll

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Avskrivning av fordringar Kommunstyrelsens beslut att avskriva fordringar på ,73 kronor och att täckning sker i 20 Il års avsatta medel for kundforluster ( kronor.) Under 2011 har även ,-- inbetalats från Intrum Justitia, varför beloppet på kontot för kundforluster, innehåller ,--. Sammanfattning Ekonomikontoret har efter vederbörliga åtgärder i sin kravverksamhet ett antal fordringar som föreslås bli föremål för avskrivning i 2011 års räkenskaper. Beslutsunderlag Stf ekonomichefens tjänsteslaivelse Protokollet ska skickas till Ekonomichefen

13 r~ -.- r ",., Kommunstyrelsen A VSKRIVNING A V FORDRINGAR Ekonomikontoret har efter vederbörliga åtgärder i sin laavverksarnhet ett antal fordringar, som föreslås bli föremål för avskrivning i 2011 års räkenskaper. Karlshamn Energi avskrivningar Kommunens avskrivningar Kapitalbelopp ,-- Inkasso 4 320,-- BF/KFM kostnader ,-- (inkl Sotningstjänsten) Summa kronor att anvisa , , ,73 I samtliga fall har rättsliga åtgärder vidtagits Efterbevakning kommer att ske av Intrum Justitia Inkassobevakning AB vad gäller kommunen. Karlshamn Energi anlitar Svea Inkasso för detta. Med hänvisning till ovanstående föreslår Ekonomikontoret att KS avslaiver ovanstående fordringar på ,73 och att täckning sker i 2011 års avsatta medel för kundförluster ( ,--) Under 2011 har även ,-- inbetalats från Intrum Justitia, varför beloppet på kontot för kundförluster, innehåller ,-- EJf:,' NOM-'JNTOREV i /iltlf:llt/v!fl!?t/(1/z11 ti~r~ Ulrika Hägval{Lundberg Stf ekonomichef Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomi Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post Hemsida:

14 SAMMANST ÄLLNING 2011 A VSKRIVNINGAR Kapital Inkasso Kostnader Summa Barnomsorg 4 239,-- 640, , ,-- Äldreomsorg ,-- 960, , ,-- Kommunledn f<irv ,-- 800, , ,-- Fastighet ,-- 320,-- l 240, ,-- Musikskolan 2 850,-- 640, , ,-- Fritid 607,-- 160,-- l 123,-- l 890,-- Omsorgsförvaltning ,-- 800, , ,-- S otningstj än sten , ,-- SUMMA: , , , ,--

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /437 Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden - samråd Kommunstyrelsens beslut att som yttrande överlämna stadsarkitektens skrivelse. Sammanfattning Ronneby kommun har överlämnat en inbjudan att lämna synpunkter på förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden. LIS-områden syftar till områden i strandnära läge som bör kunna bebyggas om de främjar landsbygdens utvecklingen. Förslaget har överlämnats till byggnadsnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotiential och pekar ut de områden som käuns mest lämpliga för vidareutveckling i strandnära lägen. Byggnadsnämnden har beslutat att som yttrande översända stadsarkitektens skrivelse. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll , 345. Protokollet ska skickas till Ronneby kommun byggnadsnämnden

16 KARLSHAMNS KOMMUN Sidnr Byggnadsnämnden / Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden Byggnadsnämndens beslut att instämma i stadsarkitekt Emina Kovacic's skrivelse och översända denna som sitt eget yttrande i ärendet att paragrafen forklaras omedelbart justerad Sammanfattning Från kansliet har inkommit en begäran om yttrande från byggnadsnämnden angående Ronneby kommuns forslag till tematiskt tillägg avseende LIS-områden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommllll är positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotential och pekar ut de områden som känns mest lämpliga for vidareutveckling i strandnära lägen. Yrkanden Ordforanden yrkar bifall till stadsarkitektens skrivelse. Beslutsunderlag Samrådshandling Ronneby LIS- landsbygdsutveckling i strandnära lägen- tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan, inkommen Yttrande över Ronneby kommuns forslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden, daterat Protolwllet sim skicl,as till Kansliet

17 Till Kansliet Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden Frän kansliet har inkommit en begäran om yttrande frän byggnadsnämnden ang Ronneby kommuns fårslag till tematiskt tillägg avseende LIS-områden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun är positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotential och pekar ut de områden som känns mest lämpliga får vidareutveckling i strandnära lägen. Byggnadsnämnden anser även att det, pga de snarlika geografiska och andra förutsättningarna, är viktigt att det finns någon typ av samordning på regionnivå som gör att bedömning av vilka typ av sjöar borde befrias från strandskydd inte skiljer sig så mycket mellan länets olika kommuner. Detta är väldigt viktigt får att kommunernas framtida ställningstaganden mot enskilda medborgare ska vara så trovärdiga och konsekventa som möjligt. Detta måste studeras extra noga i bygglovsärenden, utredningar och detaljplaner som ligger nära arman kommungräns. Karlshamns kommun är därfår öppen får vidare diskussioner rörande bedömningskriterier som Ronneby kommun använt sig av i sitt arbete. Karlshamns kommun håller för närvarande på med aktualitetsöversyn av översiktsplan som tematiskt tillägg avseende LIS-områden är en del av. Vidare anser Byggnadsnämnden att det är viktigt att behandla mellankommunala intressen generellt i ett sådant dokument. Det framstår oklart på vilket sätt Ronneby kommun fårhåller sig till placering av nya vindkraftverk på landsbygden. Dessa kan ibland forväntas stå i konflikt med utbyggnad av nya bostadsområden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun anser att det är viktigt att ta hänsyn till de ytor som i tematiskt tillägg för vindkraftverk i Karlshamns kommun pekats ut som intressanta ur den aspekten. Dessa ytor bör inte rekommenderas for utveckling av landsbygden i fonn av bostäder och andra intressen som kan komma att störa vindlcrafietableringarna, även om ytorna ligger på andra sidan av den gemensamma kommungränsen. Karlshamns kommun vill därfår gärna förse Ronneby kommun med relevant GIS-underlag (karmaterial/ ytskikt) som visar var dessa intressen finns i syfte att fårhindra onödiga konfliktsituationer i framtiden. Byggnadsnämnden ser positivt på framtida mellankommunalt samarbete i olika fonner rörande landsbygdsfrågor. För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun Emina Kovacic stadsarkitekt

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /115 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 CVäggabadet) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fårslag till detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet) enligt 5 kap.29 plan- och bygglagen. Sammanfattning Byggnadsnämnden har , 298 beslutat att godkänna ett fårslag till detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5: l (Väggabadet) och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Väggabadet ligger i Väggaparken och är kommunens stora badanläggning med tempererade inomhus- och utomhusbassänger, bastuanläggning och gym. Syftet med detaljplanen är att utreda fårutsättningar får att utveckla Väggabadet genom att tillskapa ett havsbad och ett kallbadhus på en plats i viken söder om Väggabadet Avsikten är också att utöka byggrätten för Väggabadet Detaljplanen medger också möjlighet till cafe- och restaurangverksamhet i anslutning till kallbadhuset. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll2011-ll-09, 298 Planhandlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2011-ll-29, 205.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen / Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum Kommunstyrelsens beslut att bevilja föreningen Karlshamns museum bidrag med 150 tkr, för att användas till att vidta erforderliga åtgärder, så att vindsvåningen skall kunna nyttjas för museets verksamhet att medel för ändamålet anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Sammanfattning Föreningen Karlshamns museum har inkommit med en förfrågan om bidrag med 200 t!a för att isolera taket i den sk tobaksladan i kvarteret Norrköping. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun men föreningen driver museiverksamheten i den. Vindsvåningen används för magasinering av föremål, men den dåliga isoleringen gör den direkt olämplig att förvara känsliga föremål. Förvaltningschefen föreslår att föreningen beviljas ett bidrag med 150 tia och att medel anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Slaivelse från föreningen Karlshamns museum Skrive1se från fastighetschefen Protokollet ska skickas till Föreningen Karlshamns museum förvaltningschefen fastighetschefen

20 Kommunstyrelsen Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum. Föreningen Karlshamns museum har inkommit med en förfrågan om bidrag med 200 tkr för att isolera taket i den sk tobaksladan i kvarteret Norrköping. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun men föreningen driver museiverksamheten i den. Vindsvåningen används för magasinering av föremål, men den dåliga isoleringen gör den direkt olämplig att förvara känsliga föremål. Fastighetsenheten har varit behjälplig med kostnadsberäkning av lämpliga åtgärder så att vindsvåningen kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Förslag till beslut att bevilja föreningen Karlshamns museum bidrag med 150 tkr, för att användas till att vidta erforderliga åtgärder, så att vindsvåningen skall kunna nyttjas för museets verksamhet. att medel för ändamålet anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Hans Hyllstedt Förvaltningschef J ens Odevall Administrativ chef Bilagor Anhållan om anslag, Föreningen Karlshamns museum Skrivelse, fastighetschefen Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

21 Karlshamn den l december 2011 Kommunstyrelsen i Karlshamn Begäran om anslag Bland de byggnader i kvarteret Norrköping i staden, som ägs av kommunen och som Föreningen Karlshamns museum disponerar för sin verksamhet, finns den s k tobaksladan invid Vinkelgatan. Den är en trevånings röd magasinbyggnad i timmer, troligen uppförd kort tid efter branden 1763, som i sina två huvudvåningar hyser museets utställningar över tobak och fiske. Det största rummet i tobaksladans vindsvåning har en yta om 13 m x 7,6 m och en höjd till taknocken om 3,6 m. Det har använts som föremålsmagasin men har varit tämligen olämplig härtill på grund av dålig isolering och otätt tak med påföljd bl a att åtskilliga där förvarade järnsaker rostat. En bättre inklädning av innertaket är därför av nöden, i sy1merhet som våningen är vällämpad som förvaringsutrymme, något som museet är i stort behov av. Kommunens fastighetskontor via Christel Olsson har hjälpt oss beräkna kostnaderna för erforderliga åtgärder: Vi får härmed anhålla om ett anslag om angivna kr till förbättringsarbetet, som kan igångsättas omedelbart delvis med museets egen personal Vänligen För museiföreningen Bengt Gabrielson Föreningen Karlshamns museum Vinkelgatan Karlsbarn hemsida:www.karlshamnsmuseum.sc Org-nr Telefon / Plusgiro Bankgiro Museet är öppet på sommaren tisdagar-söndagar kl 13-17, övriga året vardagar kl Andra tider efter överenskommelse.

22 Karlshamn den 5 december 2011 Kommunstyrelsen Föreningen Karlshamns museum har till fastighetsenheten inkommit med begäran om anslag för isolering av tak i den s k tobaksladan i kv. Norrköping. Fastigheten som är en trevånings byggnad i timmer och troligtvis uppförd kort tid efter branden 1763 ägs av Karlshamns kommun. Det begärda anslaget är kr. Karlshamns Museum använder vindsvåningen som föremålsmagasin men den dåliga isoleringen gör den olämplig för detta ändamål. Bl. a. rostar järnföremål Fastighetsenheten har varit behjälplig med kostnadsberäkning av lämpliga åtgärder. ~--- Fastighetschef

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /489 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning- bygglov för en carport med förråd på fastigheten Karlshamn Björken 3 Kommunstyrelsens beslut att bevilja Niklas och Magdalena Jeppsson ersättning med laonor för rivning av carport/forråd och uppförande av en ny byggnad i nytt läge och med justerad utformning på fastigheten Björken 3 i Karlshamns kommun att kostnaden finansieras i byggnadsnämndens budget. Sammanfattning På grund av fel/försummelse vid prövning av bygglov föreslås att kommunstyrelsen beslutar att ersättning ska betalas ut till Niklas och Magdalena Jeppsson för deras kostnader för rivning och nyuppförande av carport med förråd på fastigheten Björken 3. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 206. Protokollet ska skickas till Niklas och Magdalena Jeppsson, Karlshamn bygggnadsnämnden

24 Kommunstyrelsen Fel eller försummelse vid myndighetsutövning - bygglov för en carport med förråd på fastigheten Karlshamn Björken 3 Sammanfattning På grund av fel/försummelse vid prövning av bygglov föreslås att kommunstyrelsen beslutar att ersättning ska betalas ut till Niklas och Magdalena J eppsson för deras kostnader för rivning och nyuppförande av carport med förråd på fastigheten B j ör k en 3. Bakgrund Genom delegationsbeslut , 325, beviljades Niklas och Magdalena Jeppsson, Björkvägen 6, Karlshamn bygglov för bl a nybyggnad av carport/förråd på fastigheten Björken 3. Byggnaden står i tomtgräns. Grannen på fastigheten Björken 2 lämnar medgivande. Byggnaden uppfördes inte direkt inkom sökanden med reviderade handlingar där taket ändras från sadeltak till pulpettak. Revideringarna godkändes utan att någon granne hörts. Den nya utfonnningen bedömdes inte påverka grannarna på något betydande sätt. Byggnaden restes under hösten 2009 och bygglovshandlingar begärdes ut av grannarna på Björken 2 och Björken 9. Björken 9 har gemensam gräns med Björken 3 i ett fastighetshörn och får anses berörd av åtgärden. Björken 9 har inte hörts tidigare. Björken 2 och Björken 9 överklagar bygglovet och länsstyrelsen beslutar att upphäva bygglovsbeslutet och visa ärendet åter till byggnadsnämnden för vidare handläggning. Länsstyrelsen hänvisar till att nämnden underlåtit att höra berörd sakägare innan besluten fattats. Ärendet omprövades av byggnadsnämnden efter grannes hörande och beviljades åter bygglov för en carport med förråd på fastigheten Björken 3. Länsstyrelsen upphävde bygglovsbeslutet, efter överklagande från grannar. Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

25 beviljades bygglov avseende en ny carport med förråd på cirka 56 kvm med ändrat utförande och ändrad placering. Befintlig carport rivs. Placeringen föreslås en meter från fastighetsgräns i nordväst och sydväst. Pulpettaket byggs nu med den låga delen mot de berörda grannarna i nordväst. Sökanden har tillmötesgått grannamas önskemål och sänkt byggnadens höjd och höjden på ett plank som utgör del av carportens fasad. 2 Av anbud från Johan Persson AB Byggson, Karlshamn framgår att rivning av befintlig carport/förråd och uppförande av en ny beräknas uppgå till kronor. I anbudet finns en reservation för extra arbete om berg måste sprängas bort för att tillgodose den nya placeringen. Övervägande Länsstyrelsen har konstaterat handläggningsfel av byggnadsnämndens tjänstemän genom att inte höra den berörda grannen på fastigheten Björken 9. Förslag till beslut att bevilja Niklas och Magdalena Jeppsson ersättning med kronor för rivning av carport/förråd och uppförande av en ny byggnad i nytt läge och med justerad utformning på fastigheten Björken 3 i Karlshamns kommun #m Hans H yllste t Förvaltningschef.AWJ.J.'J~d AnnÅstrand Kommunjurist

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F="'-7=,.u",d~la""d!.>ec.:;ä,..r",en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN. -7'P=717F='-7=,.u,d~lad!.>ec.:;ä,..r,en:!.!d:.>e=n: 1-25 /, l KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Tekniska nämnden 2012-01-26 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Ärydssalen, Rådhuset kl 13:00-17:00. Ajournering kl. 15:00-15:20. Deltagande:

Läs mer

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 129 (162) Kommunstyrelsen 2013-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-19.45 Närvarande: (markerade med, tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 336(366) Kommunstyrelsen 2014-12-16 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl I 7.00-18:30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j " 54_7~4~~tZ".L j/j

~er~2:mnöte~r/,0,,,,,- (j  54_7~4~~tZ.L j/j KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(29) Tekniska nämnden 2012-03-22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Arydssalen, Rådhuset kl 13:15-17:10 Ajournering kl 14:35-14:55. Deltagande:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer