PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (439) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade medxx): Ledamöter Ersättare x Sven-Åke Svensson, ordf (S) Tobias Potkesson (S) x Per-Ola Mattsson, l v ordf (S) x Ethel Duvskog (S) x Marco Paulsson, 2 v ordf (M) XX Britt Kilsäter (M) x Christel Friskopp (S) x Leif Håkansson (S) x Anders Englesson (MP) x Ingrid Ågård (MP) x Jan-Åke Berg (S) x Jan Bremberg (S) x Bärthil Ottosson (M) x Irene Ahlstrand-Mårlind (M) x Vivianne Andersson (S) x Lena Sandgren (S) x Henrik Gustafsson (SD) Karin Lange (SD) x Kenneth Hake (S) J o han Lindsten (S) x Paul Hedlund (FP) x Urban Thuresson (FP) Lars Pröjtz (M) x Magnus Gärdebring (M) x Jens Henningsson (V) x Eva Olsson-Bengtsson (V) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) x Laila Johansson (KD) Lennarth Malm (FP) Tjänstemän Hans Hyllstedt, ekonomichef (ej närvarande vid behandling av 333) Jens Odevall, administrativ chef Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ~~ Anders Englesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset /G. I tjänsten -~ '--Jens.Gdevall

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteckning KS 311 Godkännande av dagordning KS 312 Beslutslogg Kommunstyrelsen KS 313 Avrapportering skatter, befolkningsutveckling KS 314 Ekonomisk månadsuppföljning för periodenjanuari-november 2011 KS 315 Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affårsverken i Karlskrona KS 316 A vslaivning av fordringar KS 317 Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden - samråd KS 318 Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum KS 319 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamns 5: l (Väggabadet) KS 320 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning- bygglov för en carport med förråd på fastigheten Björken 3 KS 321 skadeståndskrav med hänvisning till felaktig rådgivning- balkong på Törnet 3 KS 322 Arkivreglemente för Karlshamns kommun KS 323 Motion om veckaparkering KS 324 Motion om sjudagarsparkering i centrala Karlshanm KS 325 Motion om bidrag för vård av anhörig KS 326 Ny uppdragstagare för skyddsjakt KS 327 Trafikplan for Karlshamns kommun KS 328 VA-plan för Karlshamns kommun KS 329 Yttrande avseende "Anmälan enligt miljöbalken avsteg från efterbehandlingsplan"- Schweden Splitt AB KS 330 Yttrande avseende "Anmälan enligt 9 kap miljöbalken om krossverksamhet" Schweden Splitt AB KS 331 steninstallation vid turistbyrån "Sociala stenar" KS 332 Evenemangsstrategi för Karlshamn KS 333 Premieåterbäringssystem, av delägare direktplacerade fårsälaingar - Kommunassurans Syd Försälaings AB KS 334 Detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, lo och 13- samråd KS 335 Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13- samråd KS 336 Yttrande över betänkandet Spara i goda tider- för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011 :59) KS 33 7 Redovisning av delegationsbeslut KS 338 Ärenden för kännedom KS 339 Tack

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL KS / Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Beslutslogg Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut att godkänna beslutslogg. Sammanfattning Administrative chefen har upprättat ett förslag till beslutslogg får kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Beslutslogg KS

5 l (2) Beslutslogg KS KS /318 Uppf6ljning av utredningen "Boende för äldre på egna villkor" Planering av nya boenden i tillbyggnad efter >yggnation KS 218, /347 Evenemangsstrategi för Karlshamn med tidskalender KS 219, /348 Gestaltning av Karlshamns stortorg Utredning av behovet av ställplats mr husbilar på tänkbara i kommunen KS 30, /294 Översyn av kommunens författningssamling- Omsorgsnämnden och KABO har sammanställt en Christel Jnni 11 Uppdraget redovisat för KSau l Jan 2012 förstudie i enlighet med uppdraget och föreslår därför Jonasson KSau beslutade kommnnstyrelsen att uppdraget rar anses slutfört. remittera ärendet till Arbetsgruppen har gjort en samlad bild av rådande omsorgsnämnden och KABO befolkningssituation, önskemål och behov från utvald för synpunkter senast 2 åldersgrupp och redovisar i åtta punkter pågående arbete januari och förslag till nya åtgårder utifrån uppdraget. Evenemangssamordnaren ska den l oktober 2011 Evenemangs- Okt 11 Delredovisning med förslag återkomma med ett förslag till en genomarbetad och väl samordnaren på beslut behandlas KS 13 fåranlcrad evenemangsstrategi Iör Karlshamn. december 2011 F rågan h nr år det tänkt att torget ska se ut - alternativt Samhälls- Dec 11 Avvaktar konsultförslag. användas till i framtiden byggnadachef Tekniska nämnden har beslutat om återrapportering har fått i uppdrag att även nndersöka Turistchef Apr 11 Förlängd tid har begärts. möjligheter till centrala ställplatser för husbilar och att Redovisas vid återrapportera ärendet till kommunstyrelsen under april kommunstyrelsens 2011 sannnarrträde januari 2012 Delrapport ska lämnas ochrevision och Bitr ekonomi- Sept 12 Delrapport lämnas slutrapport ska lämnas når arbetet år avslutat, dock senast chef och 31. Revision och slutrapport adminstrativ- lämnas senast chef 115 mai 2012 l Jan2012 Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

6 2 (2) KS 157, l Förslag till bostadsforsöljningsprogram foreligger for l Kommun- l Mars Fortsatt arbete möjligt antagande av kommunfulbnäktige senast mars 2012 direktör 12 l Pågående avseende Karlshamns kommuns bostadsförsörjning KS 114, /76 Förstudien skall redovisas i december 2011 Kommun- Dec Il Delredovisning KS 13 december l Mars2012 Asarums centrum- direktör stutredovisning i februariförstudie f"or mars utveckling KS 138, Utredningen och forslag till samordnad Kommun- Novll Pågående 1Jan2011 Förutsättningar för fastighetsforvallning skall vara klart senast direktör samordnad fastighetsförvaltning rojektdirektiv KS 185, /139 Utredningsforslaget remitterat till kulturnämnden, Kommun- Aug Il Samtliga remisser besvarade. Förslag till nytt gymnasienämnden, BUS-nämnden, NAV -nämnden och direktör Budgetberedningen 17 okt. biblioteks- ocb byggnadsnämnden for yttrande till den 5 augusti 201 I Ärendet överlämnat till politiken Karlshamn KS 256, /512 Ärendet återremitterades till arvodesgruppen for att göra en P ou Förslag från PoU Bestämmelser om översyn av reglerna får ledamöter och ersättare i de ekonomiska kommunala bolagsstyrelserna. Detta så att likvärdiga förmåner. villkor gäller for uppdrag i bolagen som for nämnds- och Kommunala aktiebolagen styrelseuppdrag i kommunen. Uppdraget skall återrapporteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde i januari l

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /48 Avrapportering skatter, befolkningsutveckling Kommunstyrelsens beslut att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Ekonomichefen lämnar en information om skatter och befolkningsutveckling i kommunen.

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /26 Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- november 2011 Kommunstyrelsens beslut att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll. Sammanfattning Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Beslutsunderlag Månadsuppföljning per Månadsuppföljning fcir bolagen per

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /619 Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affärsverken i Karlskrona Kommunstyrelsens beslut att godkänna att IP-Only överlåter/säljer de skyldigheter och den nätstruktur som byggts av Karlskrona Nät AB enligt avtal daterade och till Affårsverken i Karlskrona AB. Godkännandet forutsätter att Affårsverken samtidigt tecknar avtal med Karlshamn Energi AB om förvärv av nätstruktur enligt föreslaget från Karlshamn Energi AB till styrelsen för stadsvapnet AB daterad och att Karlshamn Energi AB härvid ikläder sig alla nätägarens f<irpliktelser gentemot kommunen enligt gällande avtal. Sammanfattning Kommunen har två gällande avtal med Karlskrona Nät AB avseende bredbandsnät som bolaget byggt i kommunen. Det ena avtalet omfattar fibernät och ADSL-utrustning till mindre tätorter, det andra avtalet omfattar den redundansfiber som byggts i norra delen av Blekinge med medel från PTS. Avtalen är daterade resp Enligt båda avtalen får näten eller rättigheter och skyldigheter enligt avtalen inte säljas eller överlåtas utan kommunens godkännande. Karislaona Nät AB köptes 2007 av IP-Only och är nu ett helägt dotterbolag i detta bolag. Kommunens godkände affåren via beslut i KS (KS 318). IP-Only har nu inkommit med en begäran att kommunen skall godkälrna en försäljning av de fysiska näten och de åtagande som bolaget har enligt avtal med kommunen, till Affårsverken i Karlskrona. Beslutsunderlag Lennart Hemikssons tjänsteskrivelse Protokollet ska skickas till IP-Only Telecommunication Network AB Lennart Henriksson

10 Kommunstyrelsen Godkännande av försäljning av Karlskrona Nät till Affärsverken i Karlskrona Kommunen har två gällande avtal med Karlskrona Nät AB avseende bredbandsnät som bolaget byggt i kommunen. Det ena avtalet omfattar fibernät och ADSL-utrustning till mindre tätorter, det andra avtalet omfattar den redundansfiber som byggts i norra delen av Blekinge med medel från PTS. Avtalen är daterade resp Enligt båda avtalen f'ar näten eller rättigheter och skyldigheter enligt avtalen inte säljas eller överlåtas utan kommunens godkännande. Karlskrona Nät AB köptes 2007 av IP-Only och är nu ett helägt dotterbolag i detta bolag. Kommunen godkände affären via beslut i KS (KS 318). Kommunen och kunderna i nätet har dock inte varit helt nöjda med driften av nätet och företagets ambitioner att utveckla nya tjänster. Vid förhandlingar med bolaget har framkommit att de har intresse att avyttra nätet. Förutom de nät som kommunen har avtal om äger Karlskrona Nät ett större fibernät och ADSL-utrustningar i Karlskrona kommun. IP-Only har nu inkommit med bifogade begäran om att kommunen skall godkänna en försäljning av de fysiska näten och de åtagande som bolaget har enligt avtalen med kommunen, till Affärsverken i Karlskrona. I förhandlingar mellan bolagen och Karlshamn Energi AB, har ett affärsupplägg skapats enligt bilagda skrivelse från VD: n för KEAB till stadsvapnet i Karlshamn AB, daterad Försäljningen bedöms som förmånlig och positiv för möjligheten att utveckla bredbandsnätet i kommunen och tjänsteinnehållet i detta. J ag föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att IP-Only överlåter/säljer de skyldigheter och den nätstruktur som byggts av Karlsiaona Nät AB enligt avtal daterade och till Affärsverken i Karlskrona AB. Godkännandet förutsätter att Affärsverken samtidigt tecknar avtal med Karlshamn Energi AB om förvärv av nätstruktur enligt förslaget från Karlshamn Energi AB till styrelsen för stadsvapnet AB daterat och att Karlshamn Energi AB härvid ikläder sig alla nätägarens förpliktelser gentemot kommunen enligt gällande avtal. Lennart Henriksson Karlshamns kommun strategiska enheten Rådhuset Karlshamn Tel Fax O 40 Mobil E post: Hemsida:

11 Karlshamns kommun Rådhusgatan Karlshamn Fax.nr Uppsala den 5 december 2011 Ang. Begäran om överlåtelse av avtal Karlskrona Nät AB (vidare "KNAB") Il r ett helägt dotterbolag till IP-Only Telecommunlcatlon Networks AB. KNAB har fört förhandlingar med Affärsverken Karlskrona Aktiebolag orgnr (vidare Affärsverken) om överlåtelse av KNAB:s nuvarande verksamhet till Affärsverken. En viktig del i en sådan överlåtelse är de "Avtal om operatörsneutralt bredband l Karlshamn" samt "Avtal om redundant fiberförbindelse för elektronisk kommunikation inom Blekinge län" (vidare gemensamt "Avtalen") som träffats mellan KNAB och Karlshamns kommun. I Avtalen anges att det krävs Karlshamns kommuns godkännande för att Avtalen skall få överlåtas på annan part. Mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning att Affärsverken slutligen förvärvar KNAB:s verksamhet enligt ovan, önskar KNAB härmed Karlshamns kommuns godkännande till att Avtalen l så fall får överlåtas från KNAB till Affärsverken. ~~,;i~ga hälsningar ~21!1, Robert Cserhalml ***************************************************** Godkännande Under förutsättning att Affärsverken förvärvar KNAB: s verksamhet enligt vad som anges ovan, godkänner Karlshamns kommun härmed att "Avtal om operatörsneutralt bredband i Karlshamn" samt "Avtal om redundant fiberförbindelse för elektronisk kommunikation inom Blekinge län" överlflts frfin KNAB till Affärsverken Aktiebolag. Karlshamn den december 2011 lp~only Tele~:ommunrcatlon Networks AB Addross: 753 Bl UPPSAL.A V!Sit!ng address: S\t Perw<~tan 6, Uppsala Tel: Fa:>:: 018-tl only.se ' lllillllillllillllillllillllillllillllillllllllllllllllllllllllllilllllllillllillllillllilllllllillllllillllillllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllillllillllillllillllillllillllilllll

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Avskrivning av fordringar Kommunstyrelsens beslut att avskriva fordringar på ,73 kronor och att täckning sker i 20 Il års avsatta medel for kundforluster ( kronor.) Under 2011 har även ,-- inbetalats från Intrum Justitia, varför beloppet på kontot för kundforluster, innehåller ,--. Sammanfattning Ekonomikontoret har efter vederbörliga åtgärder i sin kravverksamhet ett antal fordringar som föreslås bli föremål för avskrivning i 2011 års räkenskaper. Beslutsunderlag Stf ekonomichefens tjänsteslaivelse Protokollet ska skickas till Ekonomichefen

13 r~ -.- r ",., Kommunstyrelsen A VSKRIVNING A V FORDRINGAR Ekonomikontoret har efter vederbörliga åtgärder i sin laavverksarnhet ett antal fordringar, som föreslås bli föremål för avskrivning i 2011 års räkenskaper. Karlshamn Energi avskrivningar Kommunens avskrivningar Kapitalbelopp ,-- Inkasso 4 320,-- BF/KFM kostnader ,-- (inkl Sotningstjänsten) Summa kronor att anvisa , , ,73 I samtliga fall har rättsliga åtgärder vidtagits Efterbevakning kommer att ske av Intrum Justitia Inkassobevakning AB vad gäller kommunen. Karlshamn Energi anlitar Svea Inkasso för detta. Med hänvisning till ovanstående föreslår Ekonomikontoret att KS avslaiver ovanstående fordringar på ,73 och att täckning sker i 2011 års avsatta medel för kundförluster ( ,--) Under 2011 har även ,-- inbetalats från Intrum Justitia, varför beloppet på kontot för kundförluster, innehåller ,-- EJf:,' NOM-'JNTOREV i /iltlf:llt/v!fl!?t/(1/z11 ti~r~ Ulrika Hägval{Lundberg Stf ekonomichef Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomi Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post Hemsida:

14 SAMMANST ÄLLNING 2011 A VSKRIVNINGAR Kapital Inkasso Kostnader Summa Barnomsorg 4 239,-- 640, , ,-- Äldreomsorg ,-- 960, , ,-- Kommunledn f<irv ,-- 800, , ,-- Fastighet ,-- 320,-- l 240, ,-- Musikskolan 2 850,-- 640, , ,-- Fritid 607,-- 160,-- l 123,-- l 890,-- Omsorgsförvaltning ,-- 800, , ,-- S otningstj än sten , ,-- SUMMA: , , , ,--

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /437 Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden - samråd Kommunstyrelsens beslut att som yttrande överlämna stadsarkitektens skrivelse. Sammanfattning Ronneby kommun har överlämnat en inbjudan att lämna synpunkter på förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden. LIS-områden syftar till områden i strandnära läge som bör kunna bebyggas om de främjar landsbygdens utvecklingen. Förslaget har överlämnats till byggnadsnämnden för yttrande. Nämnden ställer sig positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotiential och pekar ut de områden som käuns mest lämpliga för vidareutveckling i strandnära lägen. Byggnadsnämnden har beslutat att som yttrande översända stadsarkitektens skrivelse. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll , 345. Protokollet ska skickas till Ronneby kommun byggnadsnämnden

16 KARLSHAMNS KOMMUN Sidnr Byggnadsnämnden / Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden Byggnadsnämndens beslut att instämma i stadsarkitekt Emina Kovacic's skrivelse och översända denna som sitt eget yttrande i ärendet att paragrafen forklaras omedelbart justerad Sammanfattning Från kansliet har inkommit en begäran om yttrande från byggnadsnämnden angående Ronneby kommuns forslag till tematiskt tillägg avseende LIS-områden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommllll är positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotential och pekar ut de områden som känns mest lämpliga for vidareutveckling i strandnära lägen. Yrkanden Ordforanden yrkar bifall till stadsarkitektens skrivelse. Beslutsunderlag Samrådshandling Ronneby LIS- landsbygdsutveckling i strandnära lägen- tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan, inkommen Yttrande över Ronneby kommuns forslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden, daterat Protolwllet sim skicl,as till Kansliet

17 Till Kansliet Yttrande över Ronneby kommuns förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande LIS-områden Frän kansliet har inkommit en begäran om yttrande frän byggnadsnämnden ang Ronneby kommuns fårslag till tematiskt tillägg avseende LIS-områden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun är positiv till att Ronneby kommun analyserar landsbygdens utvecklingspotential och pekar ut de områden som känns mest lämpliga får vidareutveckling i strandnära lägen. Byggnadsnämnden anser även att det, pga de snarlika geografiska och andra förutsättningarna, är viktigt att det finns någon typ av samordning på regionnivå som gör att bedömning av vilka typ av sjöar borde befrias från strandskydd inte skiljer sig så mycket mellan länets olika kommuner. Detta är väldigt viktigt får att kommunernas framtida ställningstaganden mot enskilda medborgare ska vara så trovärdiga och konsekventa som möjligt. Detta måste studeras extra noga i bygglovsärenden, utredningar och detaljplaner som ligger nära arman kommungräns. Karlshamns kommun är därfår öppen får vidare diskussioner rörande bedömningskriterier som Ronneby kommun använt sig av i sitt arbete. Karlshamns kommun håller för närvarande på med aktualitetsöversyn av översiktsplan som tematiskt tillägg avseende LIS-områden är en del av. Vidare anser Byggnadsnämnden att det är viktigt att behandla mellankommunala intressen generellt i ett sådant dokument. Det framstår oklart på vilket sätt Ronneby kommun fårhåller sig till placering av nya vindkraftverk på landsbygden. Dessa kan ibland forväntas stå i konflikt med utbyggnad av nya bostadsområden. Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun anser att det är viktigt att ta hänsyn till de ytor som i tematiskt tillägg för vindkraftverk i Karlshamns kommun pekats ut som intressanta ur den aspekten. Dessa ytor bör inte rekommenderas for utveckling av landsbygden i fonn av bostäder och andra intressen som kan komma att störa vindlcrafietableringarna, även om ytorna ligger på andra sidan av den gemensamma kommungränsen. Karlshamns kommun vill därfår gärna förse Ronneby kommun med relevant GIS-underlag (karmaterial/ ytskikt) som visar var dessa intressen finns i syfte att fårhindra onödiga konfliktsituationer i framtiden. Byggnadsnämnden ser positivt på framtida mellankommunalt samarbete i olika fonner rörande landsbygdsfrågor. För Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun Emina Kovacic stadsarkitekt

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /115 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 CVäggabadet) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fårslag till detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet) enligt 5 kap.29 plan- och bygglagen. Sammanfattning Byggnadsnämnden har , 298 beslutat att godkänna ett fårslag till detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5: l (Väggabadet) och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande. Väggabadet ligger i Väggaparken och är kommunens stora badanläggning med tempererade inomhus- och utomhusbassänger, bastuanläggning och gym. Syftet med detaljplanen är att utreda fårutsättningar får att utveckla Väggabadet genom att tillskapa ett havsbad och ett kallbadhus på en plats i viken söder om Väggabadet Avsikten är också att utöka byggrätten för Väggabadet Detaljplanen medger också möjlighet till cafe- och restaurangverksamhet i anslutning till kallbadhuset. Beslutsunderlag Byggnadsnämndens protokoll2011-ll-09, 298 Planhandlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2011-ll-29, 205.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen / Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum Kommunstyrelsens beslut att bevilja föreningen Karlshamns museum bidrag med 150 tkr, för att användas till att vidta erforderliga åtgärder, så att vindsvåningen skall kunna nyttjas för museets verksamhet att medel för ändamålet anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Sammanfattning Föreningen Karlshamns museum har inkommit med en förfrågan om bidrag med 200 t!a för att isolera taket i den sk tobaksladan i kvarteret Norrköping. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun men föreningen driver museiverksamheten i den. Vindsvåningen används för magasinering av föremål, men den dåliga isoleringen gör den direkt olämplig att förvara känsliga föremål. Förvaltningschefen föreslår att föreningen beviljas ett bidrag med 150 tia och att medel anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Slaivelse från föreningen Karlshamns museum Skrive1se från fastighetschefen Protokollet ska skickas till Föreningen Karlshamns museum förvaltningschefen fastighetschefen

20 Kommunstyrelsen Bidrag till isolering av tak i den sk tobaksladan- Karlshamns museum. Föreningen Karlshamns museum har inkommit med en förfrågan om bidrag med 200 tkr för att isolera taket i den sk tobaksladan i kvarteret Norrköping. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun men föreningen driver museiverksamheten i den. Vindsvåningen används för magasinering av föremål, men den dåliga isoleringen gör den direkt olämplig att förvara känsliga föremål. Fastighetsenheten har varit behjälplig med kostnadsberäkning av lämpliga åtgärder så att vindsvåningen kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Förslag till beslut att bevilja föreningen Karlshamns museum bidrag med 150 tkr, för att användas till att vidta erforderliga åtgärder, så att vindsvåningen skall kunna nyttjas för museets verksamhet. att medel för ändamålet anvisas ur 2011 års anslag för löneökningar. Hans Hyllstedt Förvaltningschef J ens Odevall Administrativ chef Bilagor Anhållan om anslag, Föreningen Karlshamns museum Skrivelse, fastighetschefen Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

21 Karlshamn den l december 2011 Kommunstyrelsen i Karlshamn Begäran om anslag Bland de byggnader i kvarteret Norrköping i staden, som ägs av kommunen och som Föreningen Karlshamns museum disponerar för sin verksamhet, finns den s k tobaksladan invid Vinkelgatan. Den är en trevånings röd magasinbyggnad i timmer, troligen uppförd kort tid efter branden 1763, som i sina två huvudvåningar hyser museets utställningar över tobak och fiske. Det största rummet i tobaksladans vindsvåning har en yta om 13 m x 7,6 m och en höjd till taknocken om 3,6 m. Det har använts som föremålsmagasin men har varit tämligen olämplig härtill på grund av dålig isolering och otätt tak med påföljd bl a att åtskilliga där förvarade järnsaker rostat. En bättre inklädning av innertaket är därför av nöden, i sy1merhet som våningen är vällämpad som förvaringsutrymme, något som museet är i stort behov av. Kommunens fastighetskontor via Christel Olsson har hjälpt oss beräkna kostnaderna för erforderliga åtgärder: Vi får härmed anhålla om ett anslag om angivna kr till förbättringsarbetet, som kan igångsättas omedelbart delvis med museets egen personal Vänligen För museiföreningen Bengt Gabrielson Föreningen Karlshamns museum Vinkelgatan Karlsbarn hemsida:www.karlshamnsmuseum.sc Org-nr Telefon / Plusgiro Bankgiro Museet är öppet på sommaren tisdagar-söndagar kl 13-17, övriga året vardagar kl Andra tider efter överenskommelse.

22 Karlshamn den 5 december 2011 Kommunstyrelsen Föreningen Karlshamns museum har till fastighetsenheten inkommit med begäran om anslag för isolering av tak i den s k tobaksladan i kv. Norrköping. Fastigheten som är en trevånings byggnad i timmer och troligtvis uppförd kort tid efter branden 1763 ägs av Karlshamns kommun. Det begärda anslaget är kr. Karlshamns Museum använder vindsvåningen som föremålsmagasin men den dåliga isoleringen gör den olämplig för detta ändamål. Bl. a. rostar järnföremål Fastighetsenheten har varit behjälplig med kostnadsberäkning av lämpliga åtgärder. ~--- Fastighetschef

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /489 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning- bygglov för en carport med förråd på fastigheten Karlshamn Björken 3 Kommunstyrelsens beslut att bevilja Niklas och Magdalena Jeppsson ersättning med laonor för rivning av carport/forråd och uppförande av en ny byggnad i nytt läge och med justerad utformning på fastigheten Björken 3 i Karlshamns kommun att kostnaden finansieras i byggnadsnämndens budget. Sammanfattning På grund av fel/försummelse vid prövning av bygglov föreslås att kommunstyrelsen beslutar att ersättning ska betalas ut till Niklas och Magdalena Jeppsson för deras kostnader för rivning och nyuppförande av carport med förråd på fastigheten Björken 3. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll , 206. Protokollet ska skickas till Niklas och Magdalena Jeppsson, Karlshamn bygggnadsnämnden

24 Kommunstyrelsen Fel eller försummelse vid myndighetsutövning - bygglov för en carport med förråd på fastigheten Karlshamn Björken 3 Sammanfattning På grund av fel/försummelse vid prövning av bygglov föreslås att kommunstyrelsen beslutar att ersättning ska betalas ut till Niklas och Magdalena J eppsson för deras kostnader för rivning och nyuppförande av carport med förråd på fastigheten B j ör k en 3. Bakgrund Genom delegationsbeslut , 325, beviljades Niklas och Magdalena Jeppsson, Björkvägen 6, Karlshamn bygglov för bl a nybyggnad av carport/förråd på fastigheten Björken 3. Byggnaden står i tomtgräns. Grannen på fastigheten Björken 2 lämnar medgivande. Byggnaden uppfördes inte direkt inkom sökanden med reviderade handlingar där taket ändras från sadeltak till pulpettak. Revideringarna godkändes utan att någon granne hörts. Den nya utfonnningen bedömdes inte påverka grannarna på något betydande sätt. Byggnaden restes under hösten 2009 och bygglovshandlingar begärdes ut av grannarna på Björken 2 och Björken 9. Björken 9 har gemensam gräns med Björken 3 i ett fastighetshörn och får anses berörd av åtgärden. Björken 9 har inte hörts tidigare. Björken 2 och Björken 9 överklagar bygglovet och länsstyrelsen beslutar att upphäva bygglovsbeslutet och visa ärendet åter till byggnadsnämnden för vidare handläggning. Länsstyrelsen hänvisar till att nämnden underlåtit att höra berörd sakägare innan besluten fattats. Ärendet omprövades av byggnadsnämnden efter grannes hörande och beviljades åter bygglov för en carport med förråd på fastigheten Björken 3. Länsstyrelsen upphävde bygglovsbeslutet, efter överklagande från grannar. Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

25 beviljades bygglov avseende en ny carport med förråd på cirka 56 kvm med ändrat utförande och ändrad placering. Befintlig carport rivs. Placeringen föreslås en meter från fastighetsgräns i nordväst och sydväst. Pulpettaket byggs nu med den låga delen mot de berörda grannarna i nordväst. Sökanden har tillmötesgått grannamas önskemål och sänkt byggnadens höjd och höjden på ett plank som utgör del av carportens fasad. 2 Av anbud från Johan Persson AB Byggson, Karlshamn framgår att rivning av befintlig carport/förråd och uppförande av en ny beräknas uppgå till kronor. I anbudet finns en reservation för extra arbete om berg måste sprängas bort för att tillgodose den nya placeringen. Övervägande Länsstyrelsen har konstaterat handläggningsfel av byggnadsnämndens tjänstemän genom att inte höra den berörda grannen på fastigheten Björken 9. Förslag till beslut att bevilja Niklas och Magdalena Jeppsson ersättning med kronor för rivning av carport/förråd och uppförande av en ny byggnad i nytt läge och med justerad utformning på fastigheten Björken 3 i Karlshamns kommun #m Hans H yllste t Förvaltningschef.AWJ.J.'J~d AnnÅstrand Kommunjurist

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15-16:30, ajournering 14:45-15:10 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer