Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012"

Transkript

1 SBG1000, v1.3, KOMMUNKONTORET (19) Utbildnings- och informationsmaterial för pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad våren 2012 Om pilot papperslös nämndhantering sid 2 Informationsmaterial sid 2 1. Avtal för användning sid 2 2. Information om stadens informationssäkerhet sid 2 3. Förberedelser inför start pilot samt viktig information kring användning av surfplattan sid 3 Hur programvaran införskaffas Viktiga koder och lösenord Om uppkoppling mot nät - 3G och trådlöst Tillgång till e-post 4. Hantering av sekretessdokument sid 4 5. Tider för start papperslösa utskick och utdelning sid 5 av surplattor Vad varje användare förväntas göra innan utdelning av surfplattor Praktiskt kring utdelning av ipads Start pilot papperslös nämndhantering 6. Support och stöd sid 6 7. Om utvärdering sid 6 Utbildningsmaterial sid 7 1. Hur ipaden används sid 7 Själva surfplattan Program på ipaden - applikationer 2. Hur handlingar tas fram sid 8 3. Anteckningsfunktion sid 11 Anteckning via Emeeting Anteckning via GoodReader 4. Sökfunktion sid Möjlighet att zooma in i dokument sid 18 Bilaga Mobil Guide Wifi, 3G, Roaming Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX

2 2 (19) Om pilot papperslös nämndhantering Sundbybergs stad tillhandahåller förtroendevalda i kommunstyrelsen och dess utskott med en ipad och dess nödvändiga tillbehör för att möjliggöra genomförandet av pilot för papperslösa utskick. Piloten berör kommunstyrelsen och dess utskott. Även berörda politiska sekreterare har erbjudits att ingå i pilot och samtliga har tackat ja. Användandet av ipaden i samband med pilot för papperslös nämndhantering regleras i avtal mellan Sundbybergs stad och förtroendevald i kommunstyrelsen och dess utskott. Användaren delges ett utbildnings- och informationsmaterial med viktiga upplysningar att veta inför pilotstart, under piloten, hur tillgång till handlingar sker med mera. Användaren har också erbjudits tre utbildningstillfällen inför pilotstart. Informationsmaterial I detta informationsmaterial beskrivs viktiga aspekter att veta inför pilotstart samt under pilotstart. 1. Avtal för användning Ett avtal mellan Sundbybergs stad och förtroendevald i kommunstyrelsen och dess utskott om användandet av surfplatta i samband med pilot för papperslös nämndhantering tecknas. Genom avtalet ges den förtroendevalde samt politisk sekreterare rätt att disponera Sundbybergs stad tillhörig ipad enligt i avtalet givna förutsättningar. I avtalet regleras bland annat att användaren förbinder sig att endast delges handlingar papperslöst, vad som gäller kring sekretess, vårdplikt, äganderätt med mera. Avtalet har skickats ut två veckor innan förväntad avtalsskrivning (i samband med utdelning av ipads i början av mars, se nedan avsnitt fem) till alla berördas respektive kommunregistrerade e-postkonton. 2. Information om stadens informationssäkerhet ipaden får användas för privata syften men användaren bör tänka på att vid internetanvändning sker detta i egenskap av representant för kommunen. Användaren ska följa kommunens uppsatta riktlinjer för informationssäkerhet och vid internetanvändning inte besöka sidor som är uppenbart olämpliga. Användaren är ansvarig för att ipaden med programvaror uppdateras i enlighet med de anvisningar som Sundbyberg stad meddelar. Ansvar för säkerhetskopiering av information som lagras av användaren själv i ipaden tas av användaren.

3 3 (19) 3. Förberedelser inför start pilot samt viktig information kring användning av surfplattan Surplattorna är preparerade så långt det är möjligt innan utdelning sker. Trots detta kommer ett antal moment att ske för varje person i samband med utdelningstillfället. Bland annat måste programvaran införskaffas och detta kan göras på olika sätt. Hur programvaran införskaffas För att hantera att ta in de applikationer som behövs för piloten är det nödvändigt att skapa ett personligt konto för varje användare. De två applikationer som är nödvändiga för piloten är Emeeting och GoodReader. Användaren har möjlighet att välja mellan tre varianter (samt olika val för betalning av den applikation som kostar som är del av piloten, GoodReader): 1. Att använda ett befintligt privat konto 2. Att med hjälp av staden skapa ett privat konto 3. Att låta staden sköta allt som har att göra med kontot. Aktivt val görs i samband med utdelning av ipads och det är viktigt att användaren innan utdelning har bestämt sig för vilken variant som ska väljas. De olika varianterna beskrivs utförligt i bilaga till användaravtalet. Viktiga koder och lösenord Följande koder och konton med tillhörande lösenord är nödvändiga för användandet av ipaden: 1. Inloggning till stadens nätverk med användaruppgifter för ordinarie e- postkonto. Alla förtroendevalda har redan ett eget e-postkonto i staden. 2. Pinkod för simkortet. Behöver anges när ipaden slås på efter att strömmen varit bruten. Pinkoden medföljer ipaden men kan bytas till egenvald. När den förtroendevalde får sin ipad är pinkoden aktiverad. 3. Lösenkodlås. Väljs själv av användaren i samband med utdelning av ipads. 4. Apple-id för att kunna hämta och köpa appar i App-store är nödvändigt för piloten. Tre varianter för kontohantering finns, se ovan. 5. Inloggning på applikationen e-meeting. Användarnamn och lösenord är detsamma som inloggningsuppgifter till ordinarie e-postkonto. Denna fungerar som identifiering av att rätt person kommer åt handlingar. Kontakt tas med stadens IT-avdelning vid frågor om inloggning, koder eller konton.

4 4 (19) Om uppkoppling mot nät - 3G och trådlöst ipaden är utrustad med 3G-abonnemang och möjlighet till trådlös uppkoppling finns via WiFi för ständig åtkomst till internet. Trådlös nätverksuppkoppling är möjlig i kommunens sammanträdeslokaler och omkoppling sker automatiskt. Finns det tillgång till trådlöst nätverk även i hemmet eller annat plats är det lämpligt att använda detta. Skillnad på 3G och trådlöst nätverk 3G använder mobilnätet för att nå internet. Denna uppkoppling är beroende på mobiltäckning och dess hastighet är relativt låg. Ett trådlöst nät (Wi-Fi) kommer upp i betydligt högre hastigheter. Som standard är ipade:en inställd på att hitta alla trådlösa nät som den kan se. ipad:en kommer att fråga om den ska koppla upp sig till ett tillgängligt nät och när användaren aktivt valt ett nät kommer ipad:en att komma ihåg detta och ansluta automatiskt nästa gång nätet är tillgängligt.vill användaren inte ha dessa frågor så kan man stänga av trådlöst nät under >inställningar>wi-fi. På många platser till exempel hotell eller flygplatser finns så kallade Hotspots. De är publika trådlösa nät som kan vara gratis eller som tillåter anslutning mot en avgift. En rekommendation är att inte använda sig av öppna eller okända nätverk utan lösenordskrav då dessa kan vara osäkra. I ett okrypterat nät skickas all information i klartext och kan läsas av andra. Användaren förbinder sig att inte använda mobil uppkoppling via 3G utomlands. I bilaga Mobil Guide Wifi, 3G, Roaming beskrivs vad användaren ska tänka på om ipaden tas med utomlands. Tillgång till e-post Kommunikation genom hela piloten sker via användarens kommunregistrerade e- postadress. Tillgång till e-post finns från ipaden. 4. Hantering av sekretessdokument Användaren förbinder sig i enlighet med avtal att använda två inloggningssteg (pinkod till ipaden och inloggningsuppgifter in till applikationen Emeeting) för att säkra korrekt behörighet för de handlingar som är sekretessbelagda och att inte ladda hem dessa offline på plattan. Det innebär att användaren inte heller får öppna sekretesshandlingar i annan applikation såsom GoodReader eftersom det innebär att handlingarna då laddas hem offline.

5 5 (19) 5. Tider för start papperslösa utskick och utdelning av surfplattor Praktiskt kring utdelning av ipads Utdelning av ipads sker under tre dagar där användarna har möjlighet att komma den tid som fungerar. I samband med utdelning sker viss manuell hantering per platta. För att undvika köbildning är det bra om de som har möjlighet att komma under dagtid gör det. Beroende på hur mycket frågor som finns från enskilda kan det ta upp till 30 minuter per person. De tider för utdelning som gäller är: 5 mars kl mars kl mars kl Utdelning av ipads sker i kommunhuset på IT-avdelningen som sitter på plan fem. I samband med utdelning av plattor och den manuella hanteringen som krävs sker också underskrift av användaravtal. Användaravtalen skrivs under i två exemplar. Om användare inte har möjlighet att komma någon av de avsatta tiderna ska det meddelas och det kommer då att lösas det på annat sätt. Vad varje användare förväntas göra innan utdelning av surfplattor Det användarna behöver göra inför uthämtning av surfplattorna är att: Läsa igenom användaravtalet noga (se vidare avsnitt 1) Bestämma sig för val av kontohantering (se vidare avsnitt 3) Veta sina användaruppgifter för det kommunala e- postkontot (kontakt med IT-support vid behov) Meddela om ingen av de tiderna som anges för uthämtning fungerar (meddela till projektledare pilot, Anna Bohlin) Start pilot papperslös nämndhantering Det första papperslösa utskicket sker den 8 mars och det handlar då om utskick till kommunstyrelsens tre utskott. Piloten fortsätter sedan fram till början av hösten 2012 men kommer innan sommaren att utvärderas.

6 6 (19) 6. Support och stöd Användaren erbjuds support för det som rör den papperslösa nämndshanteringen samt för själva ipaden via stadens ordinarie IT-support, dagtid, måndag till torsdag mellan kl och fredagar mellan kl Telefonnummer till ITsupport är Support ges inte vad gäller applikationer som användaren laddat hem till ipaden som inte är nödvändiga för den papperslösa nämndhanteringen. 7. Om utvärdering I samband med att piloten startar kommer alla användare att till sin kommunregistrerade e-postadress få ett antal frågor att besvara. Frågorna kommer bland annat att handla om IT-vana och uppfattning om projektet inför att papperslösa utskick prövas. I slutet av våren kommer ett antal frågor att skickas ut med syfte att utvärdera piloten i sin helhet. Utvärderingen blir sedan en viktig grund för beslut framåt om ett eventuellt införande i stor skala. Utvärderingen kommer att behandla själva tekniken, upplevd användarvänlighet, upplevelse för olika funktioner såsom anteckningsmöjligheter med mera. Hur administrationen för utskickshantering har fungerat är också en viktig del i utvärderingen och så även kartläggning av besparade kopierings- och portokostnader.

7 7 (19) Utbildningsmaterial Den surfplatta som tillhandahålls i piloten är en ipad. I detta utbildningsmaterial beskrivs hur ipaden används, hur tillgång till handlingar sker samt hur olika funktioner fungerar. 1. Hur ipaden används 1.1 Själva surfplattan ipadens skärm slås på och av till höger på överkanten av plattan. När samma knapp hålls inne ett antal sekunder kommer en fråga om ipaden ska stängas av. Användaren stänger av genom att dra med fingret i pilens riktning. ipaden sätts sedan igång genom att trycka på samma knapp ett antal sekunder. När ipaden slås på uppmanas användaren att ange en pinkod. Pinkoden väljs av användaren. Enligt avtal ska en pinkod användas. Den runda knappen längst ned i mitten på plattan används då skärmen slås på och med den knappen kan användaren alltid gå tillbaka till start/utgångsläge. Via skärmen manövrerar användaren med hjälp av fingrarna. Det finns inget tangentbord med knappar utan allt sker på skärmen med hjälp av fingertryck. Skärmen är känslig för beröring och det behövs därför bara lätta fingertryck. Till ipaden hör en laddare som kan användas till ett vanligt el-uttag och som också kan användas som kabel till en dator. Till ipaden får användaren också ett skydd för skärmen. På/av för skärmen Mikrofon Uttag för hörlurar Volymknapp Högtalare Uttag för strömkabel En bild över ipadens baksida

8 8 (19) 1.2 Program på ipaden - applikationer På plattan finns ett antal på förhand lagda program. Dessa kallas för applikationer, så kallade appar. Exempel på appar är inställningar. Under inställningar kommer användaren åt att ändra exempelvis pin-kod, ljusstyrka med mera. Genom att dra med fingret från höger till vänster på skärmen kommer ytor med fler applikationer fram. En bild över ipadens skärm med applikationer 2. Hur handlingar tas fram På skärmen på plattan finns en applikation som heter E-meetings. Användaren kommer åt handlingarna genom att klicka på applikationen E-meetings och genom att sedan logga in sig med samma användaruppgifter som används för stadens e-postkonto. En bild över ipadens skärm med applikationen Emeetings markerad.

9 9 (19) En bild över inloggningsruta. Genom att klicka på applikationen Emeetings och sedan logga in sig kommer användaren åt en mötesplattform där användaren ser samtliga de politiska instanser den förtroendevalde är del av som ingår i piloten (kommunstyrelsen, kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott, kommunstyrelsens exploateringsutskott och kommunstyrelsens jämställdhets-, upphandlings-, måltidsoch planeringsutskott). En bild över instansvy För varje möte följer sedan en dagordning där varje ärende är klickbart. För varje ärende kommer användaren åt samtliga skrivelser som hör samman med ett visst ärende.

10 10 (19) Exempel på ett ärende med två tillhörande skrivelser En bild över dagordning Varje dokument kan sedan öppnas var för sig genom att användaren klickar på dem. När en applikation stängs ned genom att gå tillbaka till hemknappen betyder det att den fortfarande är igång. Vill användaren helt stänga av applikationen, exempelvis om det uppstår något fel, kan användaren göra det genom att först gå tillbaka till hemknappen. Sedan trycker användaren två snabba gånger på hemknappen. Då listas de applikationer som är igång på ipaden. Genom att sedan hålla fingret nedtryckt på vald applikation dyker ett litet minus upp i vänstra hörnet. Trycker användaren på minuset stängs applikationen av. Bilden visar hur applikationer kan stängas av helt

11 11 (19) 3. Anteckningsfunktion Anteckningar kan göras på två olika sätt. Dels direkt via applikationen dels via en annan applikation, GoodReader 3.1 Anteckning via Emeeting Via applikationen Emeeting kan användaren för varje ärende skapa en kommentar. Observera att anteckningen skapas till ärendet och läggs inte i själva dokumenten. Användaren klickar på rubriken på det ärende som avses att kommenteras. När ärendet öppnar sig finns ett val om att lägga till kommentar. 1. Ett ärende väljs 2. En kommentar kan läggas till. Ett ärende väljs och sedan kan en kommentar läggas till Efter att en kommentar är skriven ska den sparas. Kommentaren kan väljas att sparas lokalt på användarens ipad eller delas med samtliga som har tillgång till mötet.

12 12 (19) Val att dela kommentar med alla med tillgång till mötet Sparas Bild som visar anteckningsruta samt var val görs för om en kommentar ska sparas lokalt eller delas med hela mötet. 3.2 Anteckning via GoodReader Det finns också möjlighet att öppna de enskilda dokumenten via applikationen GoodReader. GoodReader är ett anteckningsverktyg med hög funktionalitet. Via Emeeting hittas det dokument användaren vill kommentera i. Användaren öppnar ett dokument i GoodReader genom att först klicka på pilen uppe i det högra hörnet (steg 1) och sedan klicka på rubriken, GoodReader (steg 2). Steg 1 Steg 2 På bilden visas hur ett dokument öppnas i GoodReader

13 13 (19) Ett nytt fönster öppnas. Via GoodReader finns ett stort antal funktioner fritt för användaren att välja. Det är möjligt att lägga kommentarer direkt i skrivelsen, stryka under text, markera text, med mera. GoodReader ger stora möjligheter för de användare som vill ha tillgång till ett avancerat anteckningsverktyg men är inget verktyg som är nödvändigt för den papperslösa nämndhanteringen. Genom att trycka lätt med fingret några sekunder kommer en meny fram som ger användaren olika valmöjligheter. Meny med olika funktioner Varje gång en anteckning, notering eller annat ska sparas kan användaren välja att spara som ett nytt dokument eller att spara på det dokument som laddats hem. Oavsett påverkas inte det dokument som ligger i den gemensamma mötesvyn i Emeeting. En anteckning eller kommentar kan tas bort. Genom att klicka en snabb gång på det användaren vill ta bort dyker en meny upp. Där kan valet radera göras (delete). Observera att har användaren använt den manuella pennan försvinner allt som gjorts med den eftersom detta ligger som ett och samma lager.

14 14 (19) Från redigeringsvyn kan användaren komma åt samtliga lokalt sparade dokument. Det görs genom att klicka en snabb gång och sedan klicka på My documents uppe i det vänstra hörnet. Bilden visar hur användaren hittar de lokalt sparade dokumenten Här samlas alla användarens lokalt sparade dokument. Genom att klicka på ett visst dokument öppnas det sedan i redigeringsvyn. Användaren kan också välja att öppna GoodReader direkt utan omväg via Emeeting om användaren vill nå sina lokalt sparade dokument direkt. Då klickar användaren bara på applikationen GoodReader på skärmen.

15 15 (19) Lokalt sparade dokument Bilden visar den vy som visas när ett dokument är markerat att öppnas i GoodReader Meny med olika funktioner Från GoodReader kan användaren välja att maila dokument. Valet ges när användaren trycker på den ruta med en pil som visas på bilden nedan. Ett dokument kan mailas med eller utan dess anteckningar eller kommentarer.

16 16 (19) Bilden visar hur ett dokument kan mailas Obs! Viktigt att användaren noga läser vad som gäller angående sekretess och hantering av dokument i GoodReader, i användaravtalet, 5. Sekretessdokument får inte laddas hem offline på ipaden vilket innebär att sekretessdokument inte får öppnas i GoodReader eftersom det innebär att dokumenten laddas hem offline.

17 17 (19) 4. Sökfunktion Det är möjligt att via Emeetings sökfunktion söka efter skrivelser både instansspecifikt och mötesspecifikt. Sökruta På bilden visar den röda ringen var sökning kan göras Sökresultatet visar sedan var ordet omnämns.

18 18 (19) 5. Möjlighet att zooma in och ut i ett dokument När dokument öppnas i Emeeting eller GoodReader kan användaren zooma in. Inzoomning görs genom att två fingrar dras ifrån varandra. Inzoomning Utzoomning sker sedan genom motsatt rörelse. Utzoomning

19 19 (19) Inzoomningsfunktionen är särskilt användbar exempelvis vid läsning av kartor med mycket detaljer. Ett exempel på en inzoomad karta.

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Redovisning av pilot papperslös nämndhantering, kommunstyrelsen och dess tre utskott, Sundbybergs stad 1

Redovisning av pilot papperslös nämndhantering, kommunstyrelsen och dess tre utskott, Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET KOMMUNSTYRELSENS KANSLI Anna Bohlin 2012-08-28 1 (26) Redovisning av pilot papperslös nämndhantering, kommunstyrelsen och dess tre utskott, Sundbybergs stad 1 oktober 2011- september 2012

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

MobileIron. installationsguide för ios-enhet

MobileIron. installationsguide för ios-enhet MobileIron installationsguide för ios-enhet Innehållsförteckning Generell information Aktivera lösenkodslås Ladda ner MobileIron Skapa Apple-ID Installera MobileIron Ställ in E-post Vad hanteras av AppStore

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Information för dig som använder en kommunägd ipad

Information för dig som använder en kommunägd ipad Information för dig som använder en kommunägd ipad Oskarshamns kommun använder sig av ett mobilhanteringsverktyg (MDM). Det system vi använder heter MobileIron och är ett så kallat Mobile Device Management-system.

Läs mer

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar

Vanliga frågor digitala nämndhandlingar Vanliga frågor digitala nämndhandlingar 2013-10-25 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kopplade till din läsplatta och applikationen Netpublicator.

Läs mer

Digitala nämndhandlingar

Digitala nämndhandlingar 2014-10-13 Kanslienheten Stöd & Process Upplands Väsby kommun Digitala nämndhandlingar Lathund för användare Inledning Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt.

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Utbildning i Meetings

Utbildning i Meetings Digitala handlingar till politiska samanträden VÄLKOMMEN! Elisabeth Jarborn, KLK/kansli Utbildning i Meetings Genomgång av Ipad och appar. Genomgång av Meetings. Kom ihåg att våga prova, plattan går inte

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

Detta dokument innehåller instruktioner för hur du ska ställa in din ipad (ios 9) för olika ändamål

Detta dokument innehåller instruktioner för hur du ska ställa in din ipad (ios 9) för olika ändamål Innehållsförteckning Läs detta först... 2 Grundläggande inställningar av ipad... 3 Inställning av epost-inställningar... 10 Skapa ett Apple-ID... 11 Skydda din ipad (rekommendation)... 13 Läs detta först

Läs mer

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Förutsättningar: För att ha möjlighet att synkronisera din Android enhet mot Stockholms Stads epost system krävs det att vissa delar är uppfyllda. Följande

Läs mer

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x

Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Användarmanual Insyn Sverige App Version 1.5.x Vad är Insyn App? ipad App för läsning av de dokument som finns publicerade i Insyn på www.insynsverige.se. Stöd för anteckningar. Läsning Online och Offline.

Läs mer

Möteshandlingar via ipad

Möteshandlingar via ipad Möteshandlingar via ipad är en tjänst för lagring, distribution och säker åtkomst av möteshandlingar. Mötessekreteraren förbereder underlagsdokument till mötet och laddar upp dem till styrelsemöte.se och

Läs mer

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Övergång till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljöförvaltningen Verksamhetsstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2013-05-14 Handläggare Jonas Arnqvist Telefon: 08-508 28104 Till Miljö- och 2013-06-18, p. 8 Förvaltningens förslag till beslut 1. Tillhandahålla

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad

Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad 1 av 13 v. 1.7 Lathund för emeetings nämndshandlingar på ipad Innehåll Att använda appen... 2 Ifall appen laddar långsamt eller hänger sig... 9 Vid problem med uppkopplingen till kommunens nät... 10 Byte

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed

SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed Hemsidan Två långsamma tryck kommer till hemsidan. Det är där man ska ha de appar man använder oftast! Rensa genom att hålla inne en app med fingret och dra

Läs mer

MeetingDocs. Tjörns kommuns distribution av kallelser och möteshandlingar

MeetingDocs. Tjörns kommuns distribution av kallelser och möteshandlingar MeetingDocs Tjörns kommuns distribution av kallelser och möteshandlingar 1. Bakgrund Tjörns kommun har, i ett led att i större utsträckning effektivisera och digitalisera, börjat arbeta i ett nytt dokument

Läs mer

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02 FIBER Installationshandbok Rev. 2016.02 Bekräftelse Hej Vi vill meddela dig att din Fiberanslutning är klar för användning! Beställda tjänster är nu inkopplade och är klara att användas. Är detta fel så

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av ipad. Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av ipad. Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av ipad Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång till

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

På sjön 2.0 Intern Guide för Android

På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 - Guide 1 Översikt Meny Eniro sök GPS position/ Kartorientering Dashboard 2. Meny Innehåller följande funktioner: Min profil/båt information (se 2.1) Mina

Läs mer

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 Socialkontoret Dnr SN/2015:772-036 Administrativa enheten 2015-11-11 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

NEONOVA. Handledning Brukarundersökning med Pict-O-Stat Pilotprojekt SKL

NEONOVA. Handledning Brukarundersökning med Pict-O-Stat Pilotprojekt SKL NEONOVA Handledning Brukarundersökning med Pict-O-Stat Pilotprojekt SKL FÖRBEREDELSER För att få tillgång till Pict-O-Stat, kontakta någon av följande personer: Ingalill Fahlström ingalill@neonova.se 070

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör Registrera nytt företag Gå in via ELSMART hemsida http://se.elsmart.com Om du inte har inloggning till systemet, ska du registrera

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för ryttare, hästägare, föräldrar och företag som anmäler via tävlingsdatabasen (TDB). Senast uppdaterad 10-01-08 Inloggning För att kunna internetanmäla till tävling

Läs mer

Användarmanual PortWise

Användarmanual PortWise Användarmanual PortWise PortWise är en produkt med vars hjälp man kan koppla upp sig från Internet till Landstingsnätet via en krypterad förbindelse. Denna krypterade förbindelse krävs för att du ska kunna

Läs mer

Beslut om införande av digitala utskick av nämndens handlingar och inköp av läsplattor (ipads)

Beslut om införande av digitala utskick av nämndens handlingar och inköp av läsplattor (ipads) Arbetsmarknadsförvaltningen Administrativa enheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-07 Handläggare Amanda Hernbäck Telefon: 08-508 35 511 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende 14 Beslut

Läs mer

Babs Micro. Användarhandbok

Babs Micro. Användarhandbok Babs Micro Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Tack för att du har valt en kortläsare från Babs Paylink! Med din nya kortläsare kommer du enkelt att kunna ta betalt var du än befinner dig. Kortläsaren

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual Fuktsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls fuktsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Fuktsensorns stående vyer 6 Fuktsensorns liggande vyer 7

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-01. Utveckling av digitala utskick i det virtuella arbetsrummet för politiker KS-2014/1144

PROTOKOLL 2014-12-01. Utveckling av digitala utskick i det virtuella arbetsrummet för politiker KS-2014/1144 Kommunstyrelsen 253 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Utveckling av digitala utskick i det virtuella arbetsrummet för politiker KS-2014/1144 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Rev PA2b 2014-05-27 I L-100 IF:s kartpärm på http://www.andli.com/doma kan du lägga upp dina kartor och hur du sprang så att alla kan se dem. Här beskrivs hur du publicerar

Läs mer

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3)

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3) Undrar du något? Projektledare, Miljötinget: Hana Muliqi: 026-15 hana.muliqi@lg.se Välkommen till Miljötinget! Therese Metz: 026-153557 therese.metz@lg.se Vi hoppas den här manualen kan hjälpa dig komma

Läs mer

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad Appen Legimus Användarmanual för IPhone och IPad Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Logga in offline... 3 Hitta i appen... 3 Söka efter böcker... 4 Söka i legimus.se... 4 Ladda ner och läs offline...

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin 1 of 14 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Konfigurera flerfaktorsinloggning... 2 3 Registrera enhet i Intune... 4 4 Konfigurera applikationer... 7 4.1 Mail i mobil enhet... 7 4.2 Skype i mobil enhet... 8 4.3

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Den här guiden hjälper dig att skapa gästkonton i Värmdö Kommuns nya gästkontosystem, UserApp. Systemet ersätter gamla Cisco WCS, som hittills använts för att skapa gästkonton

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart ProReNata Journal Snabbstart 1 av 8 Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din vardag. Den här

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster?

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Ahmet Kurt, NSB, juni 2011 Mobiltätheten exploderar bland befolkningen. Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid. Just nu (2011)

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Guide till SvD:s digitala tjänster

Guide till SvD:s digitala tjänster Guide till SvD:s digitala tjänster I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in med ditt SvD-konto.

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer