SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..2 Budget 2012 och verksamhetsplan Tidplan...4 Höglandets samordningsförbund Finsam - förbundsordning m.m...5 Ombyggnation av fastigheten Eksjö Tingshagen Ungdomars situation på arbetsmarknaden, motion...8 Försäljning, del av Eksjö Gamla Stan 1:4, Norrström Markförvärv del av Eksjö Änkarp 1: Kv Pumpen, detaljplan - antagande Arbetsmarknadsananlys för kommunikations-utveckling - motion Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik Kostnadstäckning vinterväghållning, Eksjö Energi AB Upprustning av Prästängsskolan, motion Den nya gymnasieskolan samt skolans insatser för lärares fortbildning motion Avtal Fontänhuset Arvodering, 2:e vice ordförande Länsstyrelsens inspektion hos överförmyndaren i Eksjö kommun Granskning av IT-säkerhet - uppföljning Förteckning obesvarade motioner Förlängning av avtal, SOS Alarm Brottsförebyggande, trygghetsskapande åtgärder Återrapportering till Vattenmyndigheten om genom-förande av åtgärdsprogrammet Norm för försörjningsstöd i Eksjö kommun Kvalitetsgarantier Hemtjänst Föreläggande om att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Eksjö kommun Val av ledamot och ersättare i Handikapprådet Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i Pensionärsrådet Budgetuppföljning per Förteckning obesvarade medborgarförslag Medborgarförslag överlämnade till styrelse/nämnd för beslut Anställning av kommundirektör fr o m Val av Internationella kommittén Öppen ungdomsverksamhet Regionfråga, utveckling - information ECCEX21 CIP Checkport Utskottsprotokoll och beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens protokoll Strategidiskussion... 52

2 Sammanträdesdatum 2(51) Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl , ande Lennart Bogren (C) ordf Tomas Erazim (M) Andreas Henning (S) Bo Bergvall (S) Annelie Hägg (C) Björn Alm (M) Håkan Dufva (KD) 57-60, 65, 70-73, Eva-Lena Österljung (S) Marianne Löwgren (C) Mikael Andersen (MP) Ulla Hägg (S) 57-76, Anita Karlsson (SD) Ingbritt Martinsson (C) 57, 59-69, 72-83, Marie-Louise Gunnarsson (M) Helena Lyborg (KD) 57-70, 72-84, forts Utses att justera Eva-Lena Österljung Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Lennart Bogren... Eva-Lena Österljung ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(51) forts Ronny Jakobsson (S) Per Sixtensson (C) Birgitta Karlsson (M) tjänstgörande ersättare för Göran Persson (M) Jonas Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Johan Starck (S) Nils-Gunnar Karlsson (KD) tjg ers för Håkan Dufva (KD) 61-64, 66-69, Frank-Johan Ahlberg (C) tjg ers för Ingbritt Martinsson (C) 58, 70, 71, Stefan Krantz (S) tjg ers för Ulla Hägg (S) 77, 78 Stellan Johnsson (C) tjg ers för Helena Lyborg (KD) 71, Övriga deltagare Stefan Krantz (S) ej tjänstgörande ersättare 57-76, Frank-Johan Ahlberg (C) ej tjg ers 57, 59-69, 72-83, Nils-Gunnar Karlsson (KD) ej tjg ers 58-60, 65, 70-73, 80, 81, Andreas Högsveden (M) ej tjänstgörande ersättare Göran Thydén (M) ej tjänstgörande ersättare Stellan Johnsson (C) ej tjänstgörande ersättare 57-70, 72-84, Carina Stålhammar (M) ej tjänstgörande ersättare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, tf kommundirektör 57-84, 86-91, sekreterare 92 ViviAnn Åberg, ekonom 57, 82 Karin Höljfors, ekonomichef 57, 82 Paul Hultberg, samhällsbyggnadschef 61-66, 74-76, 79 Jürgen Beck, utvecklingschef 89 Marcus Axelsson, näringslivschef 89

4 Sammanträdesdatum 4(51) Ks 57 Dnr Budget 2012 och verksamhetsplan Tidplan Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till tidplan för budgetarbetet 2012 och verksamhetsplan Förslag till tidplan avseende budgetprocessen 2012 har framtagits av Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Förslaget innebär att kommunfullmäktige fastställer budgetdirektiven i mars, förvaltningsram för drift och investering i juni, och sektorsramar vid sammanträde sunderlag Upprättat förslag till tidplan budgetprocessen , daterad Ledningsutskottets beslut , 1 Kf

5 Sammanträdesdatum 5(51) Ks 58 Dnr Höglandets samordningsförbund Finsam - förbundsordning m.m. Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med förslag från socialutskottet och ledningsutskottet, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till förbundsordning för Höglandets Samordningsförbund, daterad , samt att till ledamot i Samordningsförbundets styrelse utse Tomas Erazim (M). Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till ledningsutskottet att utreda finansiering av 2011 års kostnader om kr. Kommunfullmäktige har , 80, i likhet med övriga Höglandskommuner, uttalat sig positiv till att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jönköpings läns landsting bilda ett s.k. finansiellt samordningsförbund. En särskild interimstyrelse med representanter för de tänkta förbundsmedlemmarna har förberett bildandet av samordningsförbundet, bl a har ett förslag till förbundsordning utarbetats. Förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna, d v s höglandskommunerna. Samordningen ska bidra till en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet ska under 2011 disponera 2 mnkr för sin verksamhet. Av det ska Försäkringskassan bidra med 50 %, Landstinget med 25 %, samt kommunerna med 25 %, vilket fördelas i förhållande till kommunernas invånarantal

6 Sammanträdesdatum 6(51) Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Tre av ledamöterna och ersättarna ska utses av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jönköpings läns landsting. Kommunerna utser gemensamt tre ledamöter och tre ersättare. Tillsammans ska ledamöterna och ersättarna representera alla medlemskommunerna. Interimstyrelsen föreslår att ledamöterna för perioden , utses från Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner. Ersättarna väljs från Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Interimstyrelsen för Höglandets samordningsförbund hemställer att medlemmarna senast fastställer förslag till Förbundsordning för Höglandets Samordningsförbund daterad , samt utser ledamöter, ersättare och revisorer i förbundet. Socialutskottet har vid sin behandling av ärendet konstaterat att medel för ändamålet saknas i budget Socialutskottet föreslår kommunfullmäktige att, i enlighet med tidigare beslut anslå kr, som efter budgetarbetet saknas i sociala sektorns budget. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C) att ledningsutskottet får i uppdrag att utreda finansiering av 2011 års kostnad om kr. Efter avslutad överläggning beslutar kommunstyrelsen att bifalla Lennart Bogrens (C) tilläggsyrkande. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 80 Förslag till förbundsordning samt val av representanter Tjänsteskrivelse Ledningsutskottets beslut , 2 Socialutskottets beslut , 2 Kf

7 Sammanträdesdatum 7(51) Ks 59 Dnr Ombyggnation av fastigheten Eksjö Tingshagen 1 Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombyggnaden enligt redovisat förslag, samt att finansiera ombyggnationen om 260 tkr genom ianspråktagande av medel ur ofördelat investeringsanslag i 2011 års budget. Eksjöbostäder AB/Eksjö Kommunfastigheter AB förhyr kontorslokaler av kommunen i fastigheten Eksjö Tingshagen 1 (förvaltningshuset). Bolagen har behov av ytterligare kontorsyta, samt yta för den boutställning som i dag inryms i Krusagården. Behovet kan tillgodoses genom att trapphus och soprum byggs om. Ombyggnationen innebär en investering för kommunen, som fastighetsägare, om totalt 260 tkr år Avskrivningstiden är 33 år. Eksjöbostäder AB/Eksjö Kommunfastigheter AB:s hyra till kommunen ökar efter ombyggnationen med 20 tkr per år. sunderlag Tjänsteskrivelse från Eksjöbostäders vd, daterad Ledningsutskottets beslut , 5 Kf

8 Sammanträdesdatum 8(51) Ks 60 Dnr Ungdomars situation på arbetsmarknaden, motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att Eksjö kommun, Eksjö Gymnasium ska fortsätta att erbjuda vägledningssamtal till samtliga elever, att elevens val ska dokumenteras, att ingen ersättning ska utgå vid vägledningssamtalen till eleven, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). Motionären påtalar osäkerheten inför framtiden för ungdomar som just slutat gymnasieskolan, och förslår att alla som slutar skolan får ett vägledningssamtal i nära anslutning till studenten. Samtalet ska vara frivilligt, men för att locka studenterna till samtal bör en ersättning utgå, exempelvis ett presentkort gällande i kommunens butiker, alternativt en kontant ersättning. Motionären förslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda för- och nackdelarna med ett upplägg utifrån motionens intentioner. Barn- och ungdomschefen har upprättat förslag till yttrande. Där framgår att intentionen med motionen är god. Fördelar med vägledningssamtalet är att kunna kartlägga elevens kommande val samt att inspirera inför framtiden. Barn- och ungdomschefen tillstyrker dock inte förslaget om att varje elev ska tillhandahålla ersättning p g a den ökade kostnad som uppstår. Idag genomförs vägledningssamtal i åk 1 och åk 3. Dessa samtal är frivilliga. I framtiden bör dessa samtal även innehålla ett uppdrag till studie- och yrkesvägledaren att föra statistik över vilka val eleven förväntas göra efter studenten. Motionären föreslår att en ersättning ska utgå med 500 kr till den elev som deltar i samtalet. Om 150 elever av ca 200 st genomför ett samtal uppgår kostnaden till 72 tkr.

9 Sammanträdesdatum 9(51) Barn- och ungdomsutskottet har beslutat föreslå kommunfullmäktige att Eksjö Gymnasium ska fortsätta att erbjuda vägledningssamtal till samtliga elever, att elevens val ska dokumenteras, att ingen ersättning ska utgå, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunstyrelsen har , 271, remitterat ärendet till ledningsut-skottet och socialutskottet. Båda utskotten tillstyrker barn- och ungdomsutskottets förslag. sunderlag Motion från Andreas Henning (S) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 121 Tjänsteskrivelse från Barn- och ungdomschefen, daterad Barn- och ungdomsutskottet , 130 Socialutskottets beslut , 174 Ledningsutskottets beslut , 6 Kf

10 Sammanträdesdatum 10(51) Ks 61 Dnr Försäljning, del av Eksjö Gamla Stan 1:4, Norrström Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt varigenom Eksjö kommun försäljer del av Eksjö Gamla Stan 1:4 till Lennart och Carina Hjertqvist för en köpeskilling om kr. Eksjöbostäder AB uppför f n bostadshus enligt etapp 1 i kv Norrström, Eksjö. Förslag har framförts att erbjuda privat aktör uppförande av bebyggelsen i etapp II. Eksjö kommun är lagfaren ägare till aktuellt markområde för denna etapp. Eksjöbostäder AB har vid sitt styrelsemöte beslutat att erbjuda XXX och XXX rätt att exploatera etapp II i Norrström, Eksjö. Förslag till köpekontrakt har upprättats, varigenom Eksjö kommun till XXX och XXX försäljer del av fastigheten Gamla Stan 1:4 mot en köpeskilling om 350 tkr. Arealen på egendomen är ca kvm. sunderlag Upprättat förslag till köpekontrakt Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 1 Kf

11 Sammanträdesdatum 11(51) Ks 62 Dnr Markförvärv del av Eksjö Änkarp 1:1 Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Eksjö Änkarp 1:1 för en köpeskilling om kr, vilket finansieras med medel från anslag för markförvärv. Del av fastigheten Eksjö Änkarp 1:1 är en del av det s k Allmäningen väster om Eksjö stad. Fastigheterna vid Allmänningen gränsar mot kommunens mark. Fastigheterna utgör ett strategiskt markområde för Eksjö kommuns fortsatta utveckling. Eksjö kommun har upphandlat värdering av fastigheterna. En överenskommelse om fastighetsförvärv har upprättats varigenom Eksjö kommun av XXX och XXX, ägare till fastigheten Änkarp 1:1, för en köpeskilling om kr förvärvar del av fastigheten. sunderlag Överenskommelse om fastighetsreglering Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 2 Kf

12 Sammanträdesdatum 12(51) Ks 63 Dnr Kv Pumpen, detaljplan - antagande Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för kv Pumpen m.fl. i Eksjö enligt planoch bygglagen 5 kap. 29. Syftet med rubricerad detaljplan är att skapa möjligheter att utöka verksamhetsområdet vid Abborravik. Detaljplanen för kv Pumpen m.fl. har varit utställd under tiden Under utställningstiden har ett antal synpunkter inkommit, vilket redovisas och kommenteras i utlåtande efter utställning. En del av synpunkterna har föranlett tillägg/förändringar av planhandlingarna, vilket redovisas i utlåtandet. Samhällsbyggnadsutskottet har , 3, bl a beslutat att godkänna upprättat utlåtande efter utställning, daterat och de justeringar som föreslås av planhandlingarna, samt att hos Länsstyrelsen begära upphävande av strandskyddet inom det område som redovisas på plankartan sunderlag Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 193 Kommunstyrelsens beslut , 325 Planprogram, daterat Plansamråd, daterat Redogörelse för samråd, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 132 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Planbeskrivning, daterad Samråd detaljplan, daterad

13 Sammanträdesdatum 13(51) Samrådsredogörelse kv pumpen, Samhällsbyggnadsutskottets beslut Planbeskrivning, antagandehandling, Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 3 Kf

14 Sammanträdesdatum 14(51) Ks 64 Dnr Arbetsmarknadsananlys för kommunikations-utveckling - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till - kommunstyrelsens beslut , 16, att avge en skrivelse med hemställan till berörda länstrafikbolag att, tillsammans med kommunerna redovisar ett koncept för utvecklad trafik mellan Eksjö ochvimmerby, som bygger på direktförbindelse med buss mellan Eksjö och Vimmerby och som kan införas från trafikåret 2011/12, samt - samhällsbyggnadsutskottets uttalande att: Underlaget för arbetspendling mellan Eksjö kommun och Hultsfreds kommun är förhållandevis begränsat. Förbättrad kollektivtrafik mellan Eksjö och Hultsfreds kommuner bör ske genom utökning av tågtrafiken Nässjö Hultsfred, med eventuell förlängning till Oskarshamn. Det finns däremot ett tillräckligt underlag för arbetspendling mot Vimmerby kommun, som motiverar direktbuss mellan Eksjö och Vimmerby, vilket båda berörda kommuner ställt sig bakom. Biljettgiltighet över länsgräns behöver förbättras. Detta gäller både mot Östergötlands och Kalmar län. Enligt den nya kollektivtrafiklagen som gäller från 2012 ska varje län upprätta ett trafikförsörjningsprogram. Frågan om strategi för länsöverskridande trafik bör ingå i detta program. förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 17, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Anders Gustafsson (M).

15 Sammanträdesdatum 15(51) I motionen påtalas att det, av den av landstinget och länets kommuner fastställda Regionala utvecklingsplanen för Jönköpings län (RUP:en) framgår att kommunikationer är av avgörande betydelse för regionens utveckling. Detta gäller såväl godstransporter som vägunderhåll och kollektivtrafik. Motionären anser, för att uppnå intentionerna av ett rundare län enligt utvecklingsplanen, att den framtida regionala trafiken inte enbart begränsas till att binda samman kommunernas huvudorter. För utveckling i länets gränstrakt krävs en trafikstruktur även till strategiska orter utanför länet. För den östra länsdelen är dessa bl.a. Hultsfred och Vimmerby. För att få ett underlag till en politisk bedömning av trafikpolitiska insatser över länsgränsen mellan trafikhuvudmännen behövs ett underlag för arbets-marknadspendling och övriga resvanor i Eksjö, Hultsfred och Vimmerby kommuner. En viktig frågeställning är om Mariannelund och östra kommundelen ingår i Jönköpings arbetsmarknadsområde eller ej. Motionären föreslår att Eksjö kommun tar ett initiativ till - att tillsammans med Hultsfred och Vimmerby kommuner definiera resvanor och arbetsmarknadsstrukturen som ett gemensamt uppdrag, - att inleda en samverkan för att få ett mer flexibelt utbud och trafikansvar över länsgränsen mellan trafikhuvudmännen, samt - att underlaget ska vara klart för att utgöra underlag för en gemensam trafik politisk strategi fr.o.m Kommunstyrelsen har , 16, godkänt det av samhällsbyggnadsutskottet framtagna förslag till gemensam skrivelse från Eksjö och Vimmerby kommuner. Av skrivelsen framgår att möjligheterna för arbetspendling i dagsläget är begränsade mellan Eksjö och Vimmerby. Det finns ingen möjlighet att arbetspendla från Eksjö till Vimmerby med arbetstid eller I den omvända riktningen finns något bättre möjligheter, men endast efter byte och väntetid i Mariannelund. Totalt arbetspendlade cirka 300 personer mellan Eksjö och Vimmerby kommuner år Arbetspendlingen tenderar också att öka. Till detta kommer studiependling och serviceresor. Arbetspendlingen sker främst i riktningen från Vimmerby till Eksjö kommun, medan serviceresorna i första hand sker från Eksjö till Vimmerby kommun.

16 Sammanträdesdatum 16(51) Såväl av miljöskäl som för att stärka den regionala utvecklingen är det angeläget att kollektivtrafiken i området utvecklas. Länsgränsen mellan Kalmar och Jönköpings län har alltför länge utgjort en barriär som försvårat en positiv utveckling av arbetsmarknad och service i området. Förutom själva trafikeringen är det angeläget att taxe- och biljettsystemet utformas på ett sätt som underlättar resande över länsgränsen. I skrivelsen hemställs att berörda länstrafikbolag, tillsammans med kommunerna redovisar ett koncept för utvecklad trafik mellan Eksjö och Vimmerby, som bygger på direktförbindelse med buss mellan Eksjö och Vimmerby och som kan införas från trafikåret 2011/12. Samhällsbyggnadsutskottet har vidare , 4, bl a noterat: Underlaget för arbetspendling mellan Eksjö kommun och Hultsfreds kommun är förhållandevis begränsat. Förbättrad kollektivtrafik mellan Eksjö och Hultsfreds kommuner bör ske genom utökning av tågtrafiken Nässjö Hultsfred, med eventuell förlängning till Oskarshamn. Det finns däremot ett tillräckligt underlag för arbetspendling mot Vimmerby kommun, som motiverar direktbuss mellan Eksjö och Vimmerby, vilket båda berörda kommuner ställt sig bakom. Biljettgiltighet över länsgräns behöver förbättras. Detta gäller både mot Östergötlands och Kalmar län. Enligt den nya kollektivtrafiklagen som gäller från 2012 ska varje län upprätta ett trafikförsörjningsprogram. Frågan om strategi för länsöverskridande trafik bör ingå i detta program. sunderlag Motion från Anders Gustafsson (M), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 177 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Förslag till tjänsteskrivelse daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 241 Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 4 Kf

17 Sammanträdesdatum 17(51) Ks 65 Dnr Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att uttala att de kostnader Eksjö kommun har för medfinansiering av linje 631 Eksjö Österbymo ska ingå i underlaget för skatteväxling, att uttala vikten av att det inför årets ordinarie bolagsstämma med Jönköpings Länstrafik förs en seriös diskussion om behov att tillkommande trafik för trafikåret 2012, däribland direktbuss Eksjö Vimmerby, trafik Eksjö Jönköping och Eksjö Tranås, som därmed ska beaktas i skatteväxlingen, att förutsätta att det sker en mellankommunal utjämning under tre år för att hantera de differenser som uppstår i skatteväxlingen, samt att till kommunens representant i det kommunala beredningsorganet utse Lennart Bogren. Kommunstyrelsen beslutar vidare att framlägga följande förslag till Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att Landstinget från och med ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län att från och med genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor

18 Sammanträdesdatum 18(51) att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats. Från och med gäller en ny kollektivtrafiklag. Vid årsstämman för Jönköpings Länstrafik AB fick ägarberedningen i uppdrag att ta framförslag på hur den kollektivtrafikmyndighet som lagen föreskriver ska organiseras förändring i ägartillskott framtid roll för Jönköpings Länstrafik AB Ägarsamråd om ägarberedningens förslag daterat har ägt rum De förändringar och kompletteringar som överenskommits vid ägarsamrådet har inarbetats i förslag daterat Förslaget innebär bl a att ansvaret för all regional trafik överförs på Lands-tinget, som därmed blir kollektivtrafikmyndighet. Enligt den tidplan som redovisas förutsätts att behandling av förslaget görs i respektive fullmäktigeförsamling senast i februari månad För att tidigt komma igång med omställningsarbetet hemställes att respektive kommun snarast utser en representant i det kommunala beredningsorganet. sunderlag vid JLT:s bolagsstämma Ägarberedningens förslag vid ägarsamråd Dokumentet Förslag till följd av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 5 Kf

19 Sammanträdesdatum 19(51) Ks 66 Dnr Kostnadstäckning vinterväghållning, Eksjö Energi AB Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att till Eksjö energi AB utbetala kr för extraordinära kostnader för vinterväghållning under 2010, samt att finansiera kostnaden via överskott i 2010 års driftbudget. Eksjö Energi AB genomför, på kommunens uppdrag, vinterväghållning av kommunens gator och vägar. Budget för vinterväghållning 2010 fanns 2,3 mnkr upptaget. Kommunfullmäktige har , 165, beslutat att för extraordinära kostnader avseende vinterväghållning första halvåret 2010, förutom budgeterat anslag, ersätta Eksjö Energi AB med kr. Eksjö Energi AB hemställer om kostnadstäckning för överkostnad avseende vinterväghållning av kommunens gator och vägar fr o m om totalt kr, vari kr avser ej kompenserad överkostnad. Eksjö Energi AB hemställer vidare om kostnader för åtgärder i form av invallning av Eksjöån, utförda till en kostnad om 10 tkr. sunderlag Hemställan om kostnadstäckning, daterad från Eksjö Energi AB Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 6 - Kf

20 Sammanträdesdatum 20(51) Ks 67 Dnr Upprustning av Prästängsskolan, motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och ungdomsutskottet beslut, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till dels skollokalutredningen, där Prästängsskolan ingår, dels till pågående lokalutredning avseende kommunens totala lokalbestånd, i dagsläget inte vidta några ytterliga åtgärder avseende Prästängsskolan, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 200, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). Motionären föreslår att kommunfullmäktige snarast får en genomgång i hur arbets- och studiemiljön på skolorna i Eksjö kommun ser ut och vad som behöver prioriteras, att återigen aktualisera behovet av renovering av Prästängsskolan, och då framförallt ventilationen i nya delen, samt att utreda förutsättningar att bygga en ny skolrestaurang i anslutning till nuvarande Prästängshallen och, om möjligt, docka ihop Prästängsskolan med Prästängshallen. Efter samråd med utskottets presidium, har barn- och ungdomssektorn upprättat yttrande i ärendet. Av detta yttrande framgår bl a följande: En omfattande skollokalsutredning har genomförts avseende samtliga skolor i Eksjö tätort, inklusive Prästängsskolans lokaler. Målsättningen har varit att möjliggöra friställande av ytor som idag används, för att på så sätt nå ett effektivare lokalutnyttjande Eftersom utredningen avseende skollokaler är i ett slutskede är det olämpligt att nu av helhetssyn bryta ut Prästängsskolan avseende tänkbara alternativa

21 Sammanträdesdatum 21(51) lokallösningar och hur man på bästa sätt kan optimera skollokalerna inför framtiden. Skolutredningen ingår också i en större lokalutredning avseende kommunens hela lokalbestånd. Denna utredning pågår i EKFAB:s regi. Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde , 132, åter-remitterat ärendet Vid barn- och ungdomsutskottets sammanträde , 7, har sektorschefen lämnat följande kompletterande information: Åtgärder har vidtagits för att förbättra inomhustemperaturen i den nya delen, så att temperaturen kan hållas på en jämn nivå. Tio värmeväxlare har köpts in och ska monteras i anslutning till respektive klassrum. Övriga åtgärder som motionären föreslår måste hänskjutas tills dess att lokalutredningen är presenterad, i syfte att få en helhetssyn på det totala beståndet av skollokaler, samt anknyta detta till elevutvecklingen framöver. I samband med översynen på Prästängsskolan ingår även genomgång av lärarnas arbetsplatser. Barn- och ungdomsutskottet och sektorn framför att utskottet delar motionärens uppfattning om att det är angeläget att skapa en god arbets- och studiemiljö på skolan. Barn- och ungdomsutskottet har bl a beslutat framföra - dels att åtgärder har vidtagits för att förbättra inomhustemperaturen i nya delen på Prästängsskolan, så att temperaturen kan hållas på en jämn nivå, - dels att utskottet delar motionärens uppfattning om att det är angeläget att skapa en god arbets- och studiemiljö på skolan. sunderlag Motion från Andreas Henning (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 200 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 80 Tjänsteskrivelse från vik barn- och ungdomschef, daterad Kommunstyrelsens beslut , 186 Kommunfullmäktiges beslut , 132 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 7 Kf

22 Sammanträdesdatum 22(51) Ks 68 Dnr Den nya gymnasieskolan samt skolans insatser för lärares fortbildning, motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen om hur man hanterat lärarlyftet vid Eksjö Gymnasium, att uppdra till kommunstyrelsen, via Eksjö Gymnasium, att tillse - att Höglandsgarantin införs, - att kompetensutbildning inför gymnasiereformen Gy11 genomförs i samarbete med övriga gymnasieskolor på Höglandet, - att lektorsfrågan bevakas inför framtiden, - att utreda möjligheten att ansökan om spetsutbildning i Eksjö, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 123, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Åke Wredén (FP) och Arne Carlsson (FP). I motionen omtalas att riksdagens beslut om en rad skolformer innebär nya möjligheter för kommunerna att stärka kvaliteten i skolväsendet och ge eleverna en bättre utbildning. Detta gäller bl a fortbildning av lärare för att över hela linjen leva upp till krav gällande ämnesmässig och pedagogisk behörighet, samt ett antal nya inslag för förbättrade kunskapsresultat i gymnasieskolan. I den reformerade gymnasieskolan tillkommer nya möjligheter när det gäller spetsutbildningar, inrättande av lektorstjänster för särskilt kvalificerade lärare samt återinförande av fyraårigt tekniskt gymnasium. Motionärerna anser att det är angeläget att alla dessa möjligheter blir tillgängliga för elever bosatta i Eksjö kommun.

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning (20) LEDNINGSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 2007-08-14 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04

2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer