SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..2 Budget 2012 och verksamhetsplan Tidplan...4 Höglandets samordningsförbund Finsam - förbundsordning m.m...5 Ombyggnation av fastigheten Eksjö Tingshagen Ungdomars situation på arbetsmarknaden, motion...8 Försäljning, del av Eksjö Gamla Stan 1:4, Norrström Markförvärv del av Eksjö Änkarp 1: Kv Pumpen, detaljplan - antagande Arbetsmarknadsananlys för kommunikations-utveckling - motion Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik Kostnadstäckning vinterväghållning, Eksjö Energi AB Upprustning av Prästängsskolan, motion Den nya gymnasieskolan samt skolans insatser för lärares fortbildning motion Avtal Fontänhuset Arvodering, 2:e vice ordförande Länsstyrelsens inspektion hos överförmyndaren i Eksjö kommun Granskning av IT-säkerhet - uppföljning Förteckning obesvarade motioner Förlängning av avtal, SOS Alarm Brottsförebyggande, trygghetsskapande åtgärder Återrapportering till Vattenmyndigheten om genom-förande av åtgärdsprogrammet Norm för försörjningsstöd i Eksjö kommun Kvalitetsgarantier Hemtjänst Föreläggande om att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning i Eksjö kommun Val av ledamot och ersättare i Handikapprådet Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i Pensionärsrådet Budgetuppföljning per Förteckning obesvarade medborgarförslag Medborgarförslag överlämnade till styrelse/nämnd för beslut Anställning av kommundirektör fr o m Val av Internationella kommittén Öppen ungdomsverksamhet Regionfråga, utveckling - information ECCEX21 CIP Checkport Utskottsprotokoll och beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens protokoll Strategidiskussion... 52

2 Sammanträdesdatum 2(51) Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl , ande Lennart Bogren (C) ordf Tomas Erazim (M) Andreas Henning (S) Bo Bergvall (S) Annelie Hägg (C) Björn Alm (M) Håkan Dufva (KD) 57-60, 65, 70-73, Eva-Lena Österljung (S) Marianne Löwgren (C) Mikael Andersen (MP) Ulla Hägg (S) 57-76, Anita Karlsson (SD) Ingbritt Martinsson (C) 57, 59-69, 72-83, Marie-Louise Gunnarsson (M) Helena Lyborg (KD) 57-70, 72-84, forts Utses att justera Eva-Lena Österljung Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Lennart Bogren... Eva-Lena Österljung ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(51) forts Ronny Jakobsson (S) Per Sixtensson (C) Birgitta Karlsson (M) tjänstgörande ersättare för Göran Persson (M) Jonas Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Johan Starck (S) Nils-Gunnar Karlsson (KD) tjg ers för Håkan Dufva (KD) 61-64, 66-69, Frank-Johan Ahlberg (C) tjg ers för Ingbritt Martinsson (C) 58, 70, 71, Stefan Krantz (S) tjg ers för Ulla Hägg (S) 77, 78 Stellan Johnsson (C) tjg ers för Helena Lyborg (KD) 71, Övriga deltagare Stefan Krantz (S) ej tjänstgörande ersättare 57-76, Frank-Johan Ahlberg (C) ej tjg ers 57, 59-69, 72-83, Nils-Gunnar Karlsson (KD) ej tjg ers 58-60, 65, 70-73, 80, 81, Andreas Högsveden (M) ej tjänstgörande ersättare Göran Thydén (M) ej tjänstgörande ersättare Stellan Johnsson (C) ej tjänstgörande ersättare 57-70, 72-84, Carina Stålhammar (M) ej tjänstgörande ersättare Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, tf kommundirektör 57-84, 86-91, sekreterare 92 ViviAnn Åberg, ekonom 57, 82 Karin Höljfors, ekonomichef 57, 82 Paul Hultberg, samhällsbyggnadschef 61-66, 74-76, 79 Jürgen Beck, utvecklingschef 89 Marcus Axelsson, näringslivschef 89

4 Sammanträdesdatum 4(51) Ks 57 Dnr Budget 2012 och verksamhetsplan Tidplan Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till tidplan för budgetarbetet 2012 och verksamhetsplan Förslag till tidplan avseende budgetprocessen 2012 har framtagits av Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Förslaget innebär att kommunfullmäktige fastställer budgetdirektiven i mars, förvaltningsram för drift och investering i juni, och sektorsramar vid sammanträde sunderlag Upprättat förslag till tidplan budgetprocessen , daterad Ledningsutskottets beslut , 1 Kf

5 Sammanträdesdatum 5(51) Ks 58 Dnr Höglandets samordningsförbund Finsam - förbundsordning m.m. Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med förslag från socialutskottet och ledningsutskottet, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till förbundsordning för Höglandets Samordningsförbund, daterad , samt att till ledamot i Samordningsförbundets styrelse utse Tomas Erazim (M). Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till ledningsutskottet att utreda finansiering av 2011 års kostnader om kr. Kommunfullmäktige har , 80, i likhet med övriga Höglandskommuner, uttalat sig positiv till att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jönköpings läns landsting bilda ett s.k. finansiellt samordningsförbund. En särskild interimstyrelse med representanter för de tänkta förbundsmedlemmarna har förberett bildandet av samordningsförbundet, bl a har ett förslag till förbundsordning utarbetats. Förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna, d v s höglandskommunerna. Samordningen ska bidra till en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet ska under 2011 disponera 2 mnkr för sin verksamhet. Av det ska Försäkringskassan bidra med 50 %, Landstinget med 25 %, samt kommunerna med 25 %, vilket fördelas i förhållande till kommunernas invånarantal

6 Sammanträdesdatum 6(51) Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Tre av ledamöterna och ersättarna ska utses av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jönköpings läns landsting. Kommunerna utser gemensamt tre ledamöter och tre ersättare. Tillsammans ska ledamöterna och ersättarna representera alla medlemskommunerna. Interimstyrelsen föreslår att ledamöterna för perioden , utses från Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner. Ersättarna väljs från Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Interimstyrelsen för Höglandets samordningsförbund hemställer att medlemmarna senast fastställer förslag till Förbundsordning för Höglandets Samordningsförbund daterad , samt utser ledamöter, ersättare och revisorer i förbundet. Socialutskottet har vid sin behandling av ärendet konstaterat att medel för ändamålet saknas i budget Socialutskottet föreslår kommunfullmäktige att, i enlighet med tidigare beslut anslå kr, som efter budgetarbetet saknas i sociala sektorns budget. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C) att ledningsutskottet får i uppdrag att utreda finansiering av 2011 års kostnad om kr. Efter avslutad överläggning beslutar kommunstyrelsen att bifalla Lennart Bogrens (C) tilläggsyrkande. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 80 Förslag till förbundsordning samt val av representanter Tjänsteskrivelse Ledningsutskottets beslut , 2 Socialutskottets beslut , 2 Kf

7 Sammanträdesdatum 7(51) Ks 59 Dnr Ombyggnation av fastigheten Eksjö Tingshagen 1 Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombyggnaden enligt redovisat förslag, samt att finansiera ombyggnationen om 260 tkr genom ianspråktagande av medel ur ofördelat investeringsanslag i 2011 års budget. Eksjöbostäder AB/Eksjö Kommunfastigheter AB förhyr kontorslokaler av kommunen i fastigheten Eksjö Tingshagen 1 (förvaltningshuset). Bolagen har behov av ytterligare kontorsyta, samt yta för den boutställning som i dag inryms i Krusagården. Behovet kan tillgodoses genom att trapphus och soprum byggs om. Ombyggnationen innebär en investering för kommunen, som fastighetsägare, om totalt 260 tkr år Avskrivningstiden är 33 år. Eksjöbostäder AB/Eksjö Kommunfastigheter AB:s hyra till kommunen ökar efter ombyggnationen med 20 tkr per år. sunderlag Tjänsteskrivelse från Eksjöbostäders vd, daterad Ledningsutskottets beslut , 5 Kf

8 Sammanträdesdatum 8(51) Ks 60 Dnr Ungdomars situation på arbetsmarknaden, motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att Eksjö kommun, Eksjö Gymnasium ska fortsätta att erbjuda vägledningssamtal till samtliga elever, att elevens val ska dokumenteras, att ingen ersättning ska utgå vid vägledningssamtalen till eleven, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). Motionären påtalar osäkerheten inför framtiden för ungdomar som just slutat gymnasieskolan, och förslår att alla som slutar skolan får ett vägledningssamtal i nära anslutning till studenten. Samtalet ska vara frivilligt, men för att locka studenterna till samtal bör en ersättning utgå, exempelvis ett presentkort gällande i kommunens butiker, alternativt en kontant ersättning. Motionären förslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda för- och nackdelarna med ett upplägg utifrån motionens intentioner. Barn- och ungdomschefen har upprättat förslag till yttrande. Där framgår att intentionen med motionen är god. Fördelar med vägledningssamtalet är att kunna kartlägga elevens kommande val samt att inspirera inför framtiden. Barn- och ungdomschefen tillstyrker dock inte förslaget om att varje elev ska tillhandahålla ersättning p g a den ökade kostnad som uppstår. Idag genomförs vägledningssamtal i åk 1 och åk 3. Dessa samtal är frivilliga. I framtiden bör dessa samtal även innehålla ett uppdrag till studie- och yrkesvägledaren att föra statistik över vilka val eleven förväntas göra efter studenten. Motionären föreslår att en ersättning ska utgå med 500 kr till den elev som deltar i samtalet. Om 150 elever av ca 200 st genomför ett samtal uppgår kostnaden till 72 tkr.

9 Sammanträdesdatum 9(51) Barn- och ungdomsutskottet har beslutat föreslå kommunfullmäktige att Eksjö Gymnasium ska fortsätta att erbjuda vägledningssamtal till samtliga elever, att elevens val ska dokumenteras, att ingen ersättning ska utgå, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunstyrelsen har , 271, remitterat ärendet till ledningsut-skottet och socialutskottet. Båda utskotten tillstyrker barn- och ungdomsutskottets förslag. sunderlag Motion från Andreas Henning (S) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 121 Tjänsteskrivelse från Barn- och ungdomschefen, daterad Barn- och ungdomsutskottet , 130 Socialutskottets beslut , 174 Ledningsutskottets beslut , 6 Kf

10 Sammanträdesdatum 10(51) Ks 61 Dnr Försäljning, del av Eksjö Gamla Stan 1:4, Norrström Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt varigenom Eksjö kommun försäljer del av Eksjö Gamla Stan 1:4 till Lennart och Carina Hjertqvist för en köpeskilling om kr. Eksjöbostäder AB uppför f n bostadshus enligt etapp 1 i kv Norrström, Eksjö. Förslag har framförts att erbjuda privat aktör uppförande av bebyggelsen i etapp II. Eksjö kommun är lagfaren ägare till aktuellt markområde för denna etapp. Eksjöbostäder AB har vid sitt styrelsemöte beslutat att erbjuda XXX och XXX rätt att exploatera etapp II i Norrström, Eksjö. Förslag till köpekontrakt har upprättats, varigenom Eksjö kommun till XXX och XXX försäljer del av fastigheten Gamla Stan 1:4 mot en köpeskilling om 350 tkr. Arealen på egendomen är ca kvm. sunderlag Upprättat förslag till köpekontrakt Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 1 Kf

11 Sammanträdesdatum 11(51) Ks 62 Dnr Markförvärv del av Eksjö Änkarp 1:1 Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Eksjö Änkarp 1:1 för en köpeskilling om kr, vilket finansieras med medel från anslag för markförvärv. Del av fastigheten Eksjö Änkarp 1:1 är en del av det s k Allmäningen väster om Eksjö stad. Fastigheterna vid Allmänningen gränsar mot kommunens mark. Fastigheterna utgör ett strategiskt markområde för Eksjö kommuns fortsatta utveckling. Eksjö kommun har upphandlat värdering av fastigheterna. En överenskommelse om fastighetsförvärv har upprättats varigenom Eksjö kommun av XXX och XXX, ägare till fastigheten Änkarp 1:1, för en köpeskilling om kr förvärvar del av fastigheten. sunderlag Överenskommelse om fastighetsreglering Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 2 Kf

12 Sammanträdesdatum 12(51) Ks 63 Dnr Kv Pumpen, detaljplan - antagande Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till detaljplan för kv Pumpen m.fl. i Eksjö enligt planoch bygglagen 5 kap. 29. Syftet med rubricerad detaljplan är att skapa möjligheter att utöka verksamhetsområdet vid Abborravik. Detaljplanen för kv Pumpen m.fl. har varit utställd under tiden Under utställningstiden har ett antal synpunkter inkommit, vilket redovisas och kommenteras i utlåtande efter utställning. En del av synpunkterna har föranlett tillägg/förändringar av planhandlingarna, vilket redovisas i utlåtandet. Samhällsbyggnadsutskottet har , 3, bl a beslutat att godkänna upprättat utlåtande efter utställning, daterat och de justeringar som föreslås av planhandlingarna, samt att hos Länsstyrelsen begära upphävande av strandskyddet inom det område som redovisas på plankartan sunderlag Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 193 Kommunstyrelsens beslut , 325 Planprogram, daterat Plansamråd, daterat Redogörelse för samråd, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 132 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Planbeskrivning, daterad Samråd detaljplan, daterad

13 Sammanträdesdatum 13(51) Samrådsredogörelse kv pumpen, Samhällsbyggnadsutskottets beslut Planbeskrivning, antagandehandling, Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 3 Kf

14 Sammanträdesdatum 14(51) Ks 64 Dnr Arbetsmarknadsananlys för kommunikations-utveckling - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till - kommunstyrelsens beslut , 16, att avge en skrivelse med hemställan till berörda länstrafikbolag att, tillsammans med kommunerna redovisar ett koncept för utvecklad trafik mellan Eksjö ochvimmerby, som bygger på direktförbindelse med buss mellan Eksjö och Vimmerby och som kan införas från trafikåret 2011/12, samt - samhällsbyggnadsutskottets uttalande att: Underlaget för arbetspendling mellan Eksjö kommun och Hultsfreds kommun är förhållandevis begränsat. Förbättrad kollektivtrafik mellan Eksjö och Hultsfreds kommuner bör ske genom utökning av tågtrafiken Nässjö Hultsfred, med eventuell förlängning till Oskarshamn. Det finns däremot ett tillräckligt underlag för arbetspendling mot Vimmerby kommun, som motiverar direktbuss mellan Eksjö och Vimmerby, vilket båda berörda kommuner ställt sig bakom. Biljettgiltighet över länsgräns behöver förbättras. Detta gäller både mot Östergötlands och Kalmar län. Enligt den nya kollektivtrafiklagen som gäller från 2012 ska varje län upprätta ett trafikförsörjningsprogram. Frågan om strategi för länsöverskridande trafik bör ingå i detta program. förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 17, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Anders Gustafsson (M).

15 Sammanträdesdatum 15(51) I motionen påtalas att det, av den av landstinget och länets kommuner fastställda Regionala utvecklingsplanen för Jönköpings län (RUP:en) framgår att kommunikationer är av avgörande betydelse för regionens utveckling. Detta gäller såväl godstransporter som vägunderhåll och kollektivtrafik. Motionären anser, för att uppnå intentionerna av ett rundare län enligt utvecklingsplanen, att den framtida regionala trafiken inte enbart begränsas till att binda samman kommunernas huvudorter. För utveckling i länets gränstrakt krävs en trafikstruktur även till strategiska orter utanför länet. För den östra länsdelen är dessa bl.a. Hultsfred och Vimmerby. För att få ett underlag till en politisk bedömning av trafikpolitiska insatser över länsgränsen mellan trafikhuvudmännen behövs ett underlag för arbets-marknadspendling och övriga resvanor i Eksjö, Hultsfred och Vimmerby kommuner. En viktig frågeställning är om Mariannelund och östra kommundelen ingår i Jönköpings arbetsmarknadsområde eller ej. Motionären föreslår att Eksjö kommun tar ett initiativ till - att tillsammans med Hultsfred och Vimmerby kommuner definiera resvanor och arbetsmarknadsstrukturen som ett gemensamt uppdrag, - att inleda en samverkan för att få ett mer flexibelt utbud och trafikansvar över länsgränsen mellan trafikhuvudmännen, samt - att underlaget ska vara klart för att utgöra underlag för en gemensam trafik politisk strategi fr.o.m Kommunstyrelsen har , 16, godkänt det av samhällsbyggnadsutskottet framtagna förslag till gemensam skrivelse från Eksjö och Vimmerby kommuner. Av skrivelsen framgår att möjligheterna för arbetspendling i dagsläget är begränsade mellan Eksjö och Vimmerby. Det finns ingen möjlighet att arbetspendla från Eksjö till Vimmerby med arbetstid eller I den omvända riktningen finns något bättre möjligheter, men endast efter byte och väntetid i Mariannelund. Totalt arbetspendlade cirka 300 personer mellan Eksjö och Vimmerby kommuner år Arbetspendlingen tenderar också att öka. Till detta kommer studiependling och serviceresor. Arbetspendlingen sker främst i riktningen från Vimmerby till Eksjö kommun, medan serviceresorna i första hand sker från Eksjö till Vimmerby kommun.

16 Sammanträdesdatum 16(51) Såväl av miljöskäl som för att stärka den regionala utvecklingen är det angeläget att kollektivtrafiken i området utvecklas. Länsgränsen mellan Kalmar och Jönköpings län har alltför länge utgjort en barriär som försvårat en positiv utveckling av arbetsmarknad och service i området. Förutom själva trafikeringen är det angeläget att taxe- och biljettsystemet utformas på ett sätt som underlättar resande över länsgränsen. I skrivelsen hemställs att berörda länstrafikbolag, tillsammans med kommunerna redovisar ett koncept för utvecklad trafik mellan Eksjö och Vimmerby, som bygger på direktförbindelse med buss mellan Eksjö och Vimmerby och som kan införas från trafikåret 2011/12. Samhällsbyggnadsutskottet har vidare , 4, bl a noterat: Underlaget för arbetspendling mellan Eksjö kommun och Hultsfreds kommun är förhållandevis begränsat. Förbättrad kollektivtrafik mellan Eksjö och Hultsfreds kommuner bör ske genom utökning av tågtrafiken Nässjö Hultsfred, med eventuell förlängning till Oskarshamn. Det finns däremot ett tillräckligt underlag för arbetspendling mot Vimmerby kommun, som motiverar direktbuss mellan Eksjö och Vimmerby, vilket båda berörda kommuner ställt sig bakom. Biljettgiltighet över länsgräns behöver förbättras. Detta gäller både mot Östergötlands och Kalmar län. Enligt den nya kollektivtrafiklagen som gäller från 2012 ska varje län upprätta ett trafikförsörjningsprogram. Frågan om strategi för länsöverskridande trafik bör ingå i detta program. sunderlag Motion från Anders Gustafsson (M), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 177 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Förslag till tjänsteskrivelse daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 241 Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 4 Kf

17 Sammanträdesdatum 17(51) Ks 65 Dnr Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att uttala att de kostnader Eksjö kommun har för medfinansiering av linje 631 Eksjö Österbymo ska ingå i underlaget för skatteväxling, att uttala vikten av att det inför årets ordinarie bolagsstämma med Jönköpings Länstrafik förs en seriös diskussion om behov att tillkommande trafik för trafikåret 2012, däribland direktbuss Eksjö Vimmerby, trafik Eksjö Jönköping och Eksjö Tranås, som därmed ska beaktas i skatteväxlingen, att förutsätta att det sker en mellankommunal utjämning under tre år för att hantera de differenser som uppstår i skatteväxlingen, samt att till kommunens representant i det kommunala beredningsorganet utse Lennart Bogren. Kommunstyrelsen beslutar vidare att framlägga följande förslag till Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att Landstinget från och med ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län att från och med genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor

18 Sammanträdesdatum 18(51) att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats. Från och med gäller en ny kollektivtrafiklag. Vid årsstämman för Jönköpings Länstrafik AB fick ägarberedningen i uppdrag att ta framförslag på hur den kollektivtrafikmyndighet som lagen föreskriver ska organiseras förändring i ägartillskott framtid roll för Jönköpings Länstrafik AB Ägarsamråd om ägarberedningens förslag daterat har ägt rum De förändringar och kompletteringar som överenskommits vid ägarsamrådet har inarbetats i förslag daterat Förslaget innebär bl a att ansvaret för all regional trafik överförs på Lands-tinget, som därmed blir kollektivtrafikmyndighet. Enligt den tidplan som redovisas förutsätts att behandling av förslaget görs i respektive fullmäktigeförsamling senast i februari månad För att tidigt komma igång med omställningsarbetet hemställes att respektive kommun snarast utser en representant i det kommunala beredningsorganet. sunderlag vid JLT:s bolagsstämma Ägarberedningens förslag vid ägarsamråd Dokumentet Förslag till följd av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik, daterad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 5 Kf

19 Sammanträdesdatum 19(51) Ks 66 Dnr Kostnadstäckning vinterväghållning, Eksjö Energi AB Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att till Eksjö energi AB utbetala kr för extraordinära kostnader för vinterväghållning under 2010, samt att finansiera kostnaden via överskott i 2010 års driftbudget. Eksjö Energi AB genomför, på kommunens uppdrag, vinterväghållning av kommunens gator och vägar. Budget för vinterväghållning 2010 fanns 2,3 mnkr upptaget. Kommunfullmäktige har , 165, beslutat att för extraordinära kostnader avseende vinterväghållning första halvåret 2010, förutom budgeterat anslag, ersätta Eksjö Energi AB med kr. Eksjö Energi AB hemställer om kostnadstäckning för överkostnad avseende vinterväghållning av kommunens gator och vägar fr o m om totalt kr, vari kr avser ej kompenserad överkostnad. Eksjö Energi AB hemställer vidare om kostnader för åtgärder i form av invallning av Eksjöån, utförda till en kostnad om 10 tkr. sunderlag Hemställan om kostnadstäckning, daterad från Eksjö Energi AB Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 6 - Kf

20 Sammanträdesdatum 20(51) Ks 67 Dnr Upprustning av Prästängsskolan, motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och ungdomsutskottet beslut, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till dels skollokalutredningen, där Prästängsskolan ingår, dels till pågående lokalutredning avseende kommunens totala lokalbestånd, i dagsläget inte vidta några ytterliga åtgärder avseende Prästängsskolan, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 200, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). Motionären föreslår att kommunfullmäktige snarast får en genomgång i hur arbets- och studiemiljön på skolorna i Eksjö kommun ser ut och vad som behöver prioriteras, att återigen aktualisera behovet av renovering av Prästängsskolan, och då framförallt ventilationen i nya delen, samt att utreda förutsättningar att bygga en ny skolrestaurang i anslutning till nuvarande Prästängshallen och, om möjligt, docka ihop Prästängsskolan med Prästängshallen. Efter samråd med utskottets presidium, har barn- och ungdomssektorn upprättat yttrande i ärendet. Av detta yttrande framgår bl a följande: En omfattande skollokalsutredning har genomförts avseende samtliga skolor i Eksjö tätort, inklusive Prästängsskolans lokaler. Målsättningen har varit att möjliggöra friställande av ytor som idag används, för att på så sätt nå ett effektivare lokalutnyttjande Eftersom utredningen avseende skollokaler är i ett slutskede är det olämpligt att nu av helhetssyn bryta ut Prästängsskolan avseende tänkbara alternativa

21 Sammanträdesdatum 21(51) lokallösningar och hur man på bästa sätt kan optimera skollokalerna inför framtiden. Skolutredningen ingår också i en större lokalutredning avseende kommunens hela lokalbestånd. Denna utredning pågår i EKFAB:s regi. Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde , 132, åter-remitterat ärendet Vid barn- och ungdomsutskottets sammanträde , 7, har sektorschefen lämnat följande kompletterande information: Åtgärder har vidtagits för att förbättra inomhustemperaturen i den nya delen, så att temperaturen kan hållas på en jämn nivå. Tio värmeväxlare har köpts in och ska monteras i anslutning till respektive klassrum. Övriga åtgärder som motionären föreslår måste hänskjutas tills dess att lokalutredningen är presenterad, i syfte att få en helhetssyn på det totala beståndet av skollokaler, samt anknyta detta till elevutvecklingen framöver. I samband med översynen på Prästängsskolan ingår även genomgång av lärarnas arbetsplatser. Barn- och ungdomsutskottet och sektorn framför att utskottet delar motionärens uppfattning om att det är angeläget att skapa en god arbets- och studiemiljö på skolan. Barn- och ungdomsutskottet har bl a beslutat framföra - dels att åtgärder har vidtagits för att förbättra inomhustemperaturen i nya delen på Prästängsskolan, så att temperaturen kan hållas på en jämn nivå, - dels att utskottet delar motionärens uppfattning om att det är angeläget att skapa en god arbets- och studiemiljö på skolan. sunderlag Motion från Andreas Henning (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 200 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 80 Tjänsteskrivelse från vik barn- och ungdomschef, daterad Kommunstyrelsens beslut , 186 Kommunfullmäktiges beslut , 132 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 7 Kf

22 Sammanträdesdatum 22(51) Ks 68 Dnr Den nya gymnasieskolan samt skolans insatser för lärares fortbildning, motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med barn- och ungdomsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen om hur man hanterat lärarlyftet vid Eksjö Gymnasium, att uppdra till kommunstyrelsen, via Eksjö Gymnasium, att tillse - att Höglandsgarantin införs, - att kompetensutbildning inför gymnasiereformen Gy11 genomförs i samarbete med övriga gymnasieskolor på Höglandet, - att lektorsfrågan bevakas inför framtiden, - att utreda möjligheten att ansökan om spetsutbildning i Eksjö, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 123, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Åke Wredén (FP) och Arne Carlsson (FP). I motionen omtalas att riksdagens beslut om en rad skolformer innebär nya möjligheter för kommunerna att stärka kvaliteten i skolväsendet och ge eleverna en bättre utbildning. Detta gäller bl a fortbildning av lärare för att över hela linjen leva upp till krav gällande ämnesmässig och pedagogisk behörighet, samt ett antal nya inslag för förbättrade kunskapsresultat i gymnasieskolan. I den reformerade gymnasieskolan tillkommer nya möjligheter när det gäller spetsutbildningar, inrättande av lektorstjänster för särskilt kvalificerade lärare samt återinförande av fyraårigt tekniskt gymnasium. Motionärerna anser att det är angeläget att alla dessa möjligheter blir tillgängliga för elever bosatta i Eksjö kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (26) 2010-12-07 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2010-12-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer